د لسم ټولګي د بیولوژي کتاب ازموینه

د بیولوژي ازموینې

د انیس پرلیکه آزموینو کې هغه پوښتنې شامل شوی دي چې د انیس ښوونیز مرکز په حضوري آزموینو کې مطرح شوی دي. دا پرلیکه آزموینې د هیواد ټولو ځوانانو لپاره دي او هر زده کوونکی کولای شي چې په دې آزموینو کې ګډون وکړي.

د علمي فعالیتونو لومړۍ مرحله په کوم نوم یادیږي:
په حجراتو کې اوبه په څو ډوله شتون لري:
د تایروکسین هورمون له کومه غدې څخه افراز کیږي:
د سلولوز هر مالیکول د کومه لاندې مرکب او اوبو د ترکیب څخه حاصل کیږي:
هستوي تیزابونه د کومه مالیکولونو څخه جوړ شوی دي:
هغه مایع چې د مخاطي غشا څخه افراز کیږي په کوم نوم یاديږي:
د TT او tt ترمنځ په تزویج کې کوم لومړۍ نسل رامنځته کیږي:
د ارثي صفاتو تعیین کوونکي عبارت دی له:
د ژوندي او وژل شوي موجوداتو مجموعه په یو محیط کې په کومه نامه یادیږي:
د محیط او ژوندي موجوداتو ترمنځ متقابل عمل او ارتباط په کومه نامه یادیږي:
کومه لاندې موجود په carnivore ډله کې شامل دی:
په غذایي ځنځیر کې د انرژي ضایع کیدل په کوم هندسي شکل ښودل کیږي:
په کوچنیانو کې د پروتین کم والي او نه شتون مرض په کوم نوم یادیږي:
په کومه مرض کې معافیت تر عمر آخر پورې پاتې کیږي:
فرکتوز یو قیمته قند دې. دا قند په کومه لاندې ماده کې ډیر شتون لري:
له یو ګرام شحم څخه څو کیلوکالوری انرژی ترلاسه کیږي:
کومه د وینو سپین حجرات د انسان په وجود کې تر ټولو نه ډیر دي:
کومه د وینو سپین حجرات تر ټولو نه غټ دي:
د کومه ویتامین د ډیروالي اضرار تر اوسه په طبابت کې تشخیص شوی ندی:
تر ټولو ډیر مخدره مواد له کومه بوټي حاصل کیږي:
هره جسمي حجره څو کروموزومونه لري:
کومه لاندې ژوی د herbivore په ډله کې شامل دې:
هغه کوچنیانو لپاره چې نخامیه غده نارمل فعالیت نه لري، کومه هورمون ورکول کیږي:
په وجود کې تولید شوی انرژي د څو حیاتي فعالیتونه لپاره کارول کیږي:
ویتامینونه د انحلالیت پر اساس په څو برخو ویشل شوی دي:

ستاسي د ګډون څخه مننه. که چیرته غواړی خپله نتیجه ووینئ د نتیجې ثبت او لیدل لاندې کیکاږئ.غورنۍ

you're currently offline