د انیس پرلیکه آزموینو کې هغه پوښتنې شامل شوی دي چې د انیس ښوونیز مرکز په حضوري آزموینو کې مطرح شوی دي. دا پرلیکه آزموینې د هیواد ټولو ځوانانو لپاره دي او هر زده کوونکی کولای شي چې په دې آزموینو کې ګډون وکړي.

\({(2{a^{ - 2}})^3} - {(3{a^{ - 3}})^2} + {( - {a^{ - 1}})^6} = ?\)
\({( - 1)^2} + {( - 2)^3} = ?\)
\({\left( {{3^{ - 1}} + {3^0}} \right)^{ - 1}} \cdot \left( { - {2^2}} \right) = ?\)
\(\left( { - 2} \right) \cdot \left( { - 3} \right) - 4 \cdot 5 - 1 = ?\)
\(\left( {3 - 6:\left( { - 2} \right) - 3} \right) - 2 = ?\)
\(2 - 3 \cdot \left( { - 4} \right) + 4:\left( { - 2} \right) = ?\)
\(1 \cdot \left( { - 1} \right) - 2 \cdot \left( { - 2} \right) + 3 \cdot \left( { - 3} \right) - 4 \cdot \left( { - 4} \right) + 5 \cdot \left( { - 5} \right) = ?\)
\(\frac{{ - {2^3} - \left( { - {3^2}} \right)}}{{{2^{ - 1}}}} = ?\)
\(( - {3^2}) - ( - {2^0}) + {( - 5)^2} = ?\)
\(\sqrt {\frac{1}{3}} \cdot 2\sqrt 3 = ?\)

ستاسي د ګډون څخه مننه. که چیرته غواړی خپله نتیجه ووینئ د نتیجې ثبت او لیدل لاندې کیکاږئ.مطالب مشابه

غورنۍ