د انیس پرلیکه آزموینو کې هغه پوښتنې شامل شوی دي چې د انیس ښوونیز مرکز په حضوري آزموینو کې مطرح شوی دي. دا پرلیکه آزموینې د هیواد ټولو ځوانانو لپاره دي او هر زده کوونکی کولای شي چې په دې آزموینو کې ګډون وکړي.

\({\left[ {{{\left( { - \frac{1}{3}} \right)}^{ - 2}}} \right]^3} = ?\)
\({64^{\frac{1}{3}}} + {625^{\frac{1}{4}}} - {81^{\frac{1}{2}}} = ?\)
\(\frac{5}{{0.2}} - {\left( {0.5} \right)^{ - 5}} = ?\)
\(\frac{{12}}{{1 + {2^7}}} + \frac{{12}}{{1 + {2^{ - 7}}}} = ?\)
\(19 \cdot {(0.2)^4} + {(0.6)^4} = ?\)
\(\left( {3 - 3:1 - 2} \right):\left( {2 + 1 \cdot \left( { - 4} \right)} \right) = ?\)
\(\left( {\frac{1}{2} - 1} \right):\frac{1}{6} = ?\)
\(\left( { - {2^2}} \right) - 2 \cdot \left( { - 3} \right) = ?\)
\({2^0} - \left( {{2^{ - 1}}} \right) \cdot \left( { - {4^2}} \right) = ?\)
\({\left( { - 1} \right)^{ - 1}} - {\left( { - \frac{1}{2}} \right)^{ - 1}} - {2^0} = ?\)

ستاسي د ګډون څخه مننه. که چیرته غواړی خپله نتیجه ووینئ د نتیجې ثبت او لیدل لاندې کیکاږئ.مطالب مشابه

غورنۍ