د الجبري کسرونو آزموینه ۹-۱-۹۶

د انیس پرلیکه آزموینو کې هغه پوښتنې شامل شوی دي چې د انیس ښوونیز مرکز په حضوري آزموینو کې مطرح شوی دي. دا پرلیکه آزموینې د هیواد ټولو ځوانانو لپاره دي او هر زده کوونکی کولای شي چې په دې آزموینو کې ګډون وکړي.
\(\frac{{{{(x + 2)}^2} - {5^2}}}{{x + 7}} = ?\)
\(\left( {\frac{{{a^3} - {b^3}}}{{a - b}} - \frac{{{a^3} + {b^3}}}{{a + b}}} \right) = ?\)
\(\frac{{{x^4} \cdot y - x \cdot {y^4}}}{{{x^2} \cdot y + x \cdot {y^2} + {y^3}}} = ?\)
\(\left( {7{x^2} - \frac{1}{7}} \right):\left( {x + \frac{1}{7}} \right) = ?\)
\(1 + \frac{{a - \frac{1}{a}}}{{1 + \frac{1}{a}}} = ?\)
\(\frac{{{a^3}b - {a^2}{b^2}}}{{{a^2} - {b^2}}} \cdot {\left( {\frac{{ab}}{{a + b}}} \right)^{ - 1}} = ?\)
\(\frac{{1 + \frac{1}{a}}}{{1 - \frac{1}{a}}}:\frac{{{a^2} + 2a + 1}}{{{a^2} - 1}} = ?\)
\(x - 2 - \frac{{{x^2} - 2x - 3}}{{x - 3}} = ?\)
\(\frac{{4{x^2} + 2xy + - 2x - y}}{{2x + y}} = ?\)
\(\left( {1 + \frac{1}{{a - 1}}} \right):\frac{{{a^2} + 2a}}{{{a^2} + a - 2}} = ?\)

ستاسي د ګډون څخه مننه. که چیرته غواړی خپله نتیجه ووینئ د نتیجې ثبت او لیدل لاندې کیکاږئ.مطالب مشابه

غورنۍ