د ۸،۷ او ۹ کتابونو تمریناتو حل

لاندې کتابونه دوه برخې لري. د هر فصل په پیل کې د ښوونکي لپاره ښوونه درج شوی ده او وروسته د تمریناتو د پوښتنو حل شتون لري.

د فزیک، کیمیا، بیولوژي او ریاضي د تمریناتو حل د لاندې لینکونو څخه داونلود کړئ. که چیرې د کتابونو په داونلود کولو کې کومه ستونزه لرئ، هیله کوو خپله نظر او یا ستونزه د همدې پاڼې په پای کې ولیکئ.

د اووم بیولوژي تمریناتو حل

د اووم کیمیا تمریناتو حل

د اووم ریاضي تمریناتو حل

د اووم فزیک تمریناتو حل

د اتم بیولوژي تمریناتو حل

د اتم کیمیا تمریناتو حل

د اتم ریاضي تمریناتو حل

د اتم فزیک تمریناتو حل

د نهم بیولوژي تمریناتو حل

د نهم کیمیا تمریناتو حل

د نهم ریاضي تمریناتو حل

د نهم فزیک تمریناتو حل

د اووم ټولګي د غیر ساینسي کتابونو د تمریناتو حل د لاندې لینکونو څخه داونلود کړئ.

د اووم پښتو تمریناتو حل

د اووم دیني علومو تمریناتو حل

د اووم تاریخ تمریناتو حل

د اووم جغرافیې تمریناتو حل

د اووم انګلیسي تمریناتو حل

د اووم دري تمریناتو حل

د اووم عربي تمریناتو حل

د اتم ټولګي د غیر ساینسي کتابونو د تمریناتو حل د لاندې لینکونو څخه داونلود کړئ.

د اتم پښتو تمریناتو حل

د اتم دیني علومو تمریناتو حل

د اتم تاریخ تمریناتو حل

د اتم جغرافیې تمریناتو حل

د اتم انګلیسي تمریناتو حل

د اتم دري تمریناتو حل

د اتم عربي تمریناتو حل

د نهم ټولګي د غیر ساینسي کتابونو د تمریناتو حل د لاندې لینکونو څخه داونلود کړئ.

د نهم پښتو تمریناتو حل

د نهم دیني علومو تمریناتو حل

د نهم تاریخ تمریناتو حل

د نهم جغرافیې تمریناتو حل

د نهم انګلیسي تمریناتو حل

د نهم دري تمریناتو حل

د نهم عربي تمریناتو حل

Default image
استاد احمد راشد پاینده
استاد احمد راشد پاینده په انیس ښوونیز مرکز کې د کانکور چمتوالي برخې مسوولیت پر عهده لري. استاد پاینده د قضا او څارنوالې په برخه کې د لیسانس سند او په دې سایت کې د ازموینو په چمتو کولو په پښتو او دري ژبو کې فعاله ونډه لري.