د انیس پرلیکه آزموینو کې هغه پوښتنې شامل شوی دي چې د انیس ښوونیز مرکز په حضوري آزموینو کې مطرح شوی دي. دا پرلیکه آزموینې د هیواد ټولو ځوانانو لپاره دي او هر زده کوونکی کولای شي چې په دې آزموینو کې ګډون وکړي.

\(\frac{{x + 5}}{{5 - x}}:\left( {1 + \frac{{10}}{{x - 5}}} \right) = ?\)
\(\left[ {\frac{x}{{1 + \frac{x}{y}}} - \frac{y}{{1 - \frac{y}{x}}}} \right] \cdot \frac{{{x^2} - {y^2}}}{{xy}} = ?\)
\(\frac{{\left( {{x^2} - {y^2}} \right)\left( {{x^2} + xy + {y^2}} \right)}}{{\left( {{x^3} - {y^3}} \right)}} = ?\)
\(\frac{a}{{a - 1}} - \frac{a}{{1 - \frac{1}{a}}} = ?\)
\(\frac{{{a^{ - 1}} + {a^2}}}{{a + {a^{ - 2}}}} = ?\)
\(\frac{{{a^2} - 3a}}{{{a^2} - 9}} \cdot \frac{{{a^2} + 4a + 3}}{{{a^2} + a}} = ?\)
\(\frac{{a + 2}}{a} + \frac{4}{{{a^2} - 2a}} - \frac{2}{{a - 2}} = ?\)
\(\frac{{{a^3} + {b^3}}}{{{{\left( {a - b} \right)}^2} + ab}} = ?\)
\(x - 2 - \frac{{{x^2} - 2x - 3}}{{x - 3}} = ?\)
\(\frac{{{a^3}b - {a^2}{b^2}}}{{{a^2} - {b^2}}} \cdot {\left( {\frac{{ab}}{{a + b}}} \right)^{ - 1}} = ?\)

ستاسي د ګډون څخه مننه. که چیرته غواړی خپله نتیجه ووینئ د نتیجې ثبت او لیدل لاندې کیکاږئ.مطالب مشابه

غورنۍ