د کانکور فورمونه

دلته د ۱۳۹۱ او ۱۳۹۲ کال فورمونه د پي دي اف په بڼه پورته شوي. پوښتنې طبقه‌ییز بڼه لري چې د هر مضمون پوښتنې په یوه بیله برخه کې لیکل شوي دي. لومړې برخه د الجبر پوښتنې، دوهمه برخه د هندسې پوښتنې او همداسې د نورو مضامینو پوښتنې شتون لري.
د پوښتنو ځواب‌پاڼه یا کلۍ د هرې پاڼې په پاې کې شتون لري. د دې فایل حجم 8MB دې او په دري ژبه لیکل شوی دې.
دا فورمونه د ۱۳۹۳ کال کانکور پورې اړه لري او ۷۱ فورمونه په دې برخه کې شتون لري. دا فورمونه لکه د ۱۳۹۱ او ۱۳۹۲ فورمونو په شان طبقه‌ییز ندي. په هر فورم کې ۱۶۰ پوښتنې شتون لري او کټ مټ د کانکور فورمونو په شان دي. د فورمونو ځواب پاڼه یا کلۍ د کتاب په پای کې شتون لري. د دې فایل حجم 16MB دې او په دري ژبه لیکل شوی دې.
په دې برخه کې د ۱۳۹۴ کال د کانکور پوښتنې دانلود ته ایښودل شوی دي. دا پوښتنې طبقه‌ییز بڼه لري او د هرې پوښتنې صحیح ځواب په خپله پوښتنه کې په نښه شوی دی.
د دې فایل حجم 14MB دې او په دري ژبه لیکل شوی دې.
Default image
استاد احمد راشد پاینده
استاد احمد راشد پاینده په انیس ښوونیز مرکز کې د کانکور چمتوالي برخې مسوولیت پر عهده لري. استاد پاینده د قضا او څارنوالې په برخه کې د لیسانس سند او په دې سایت کې د ازموینو په چمتو کولو په پښتو او دري ژبو کې فعاله ونډه لري.