د فکتوریل آزموینه ۹-۱-۹۶

د انیس پرلیکه آزموینو کې هغه پوښتنې شامل شوی دي چې د انیس ښوونیز مرکز په حضوري آزموینو کې مطرح شوی دي. دا پرلیکه آزموینې د هیواد ټولو ځوانانو لپاره دي او هر زده کوونکی کولای شي چې په دې آزموینو کې ګډون وکړي.
\(\frac{{10! - 6 \cdot 8!}}{{56 \cdot 7!}} = ?\)
\(\frac{{8! + 7! \cdot 6}}{{7 \cdot 6! + 7!}} = ?\)
\(\left( {\begin{array}{*{20}{c}}2\\1\end{array}} \right)\left( {\begin{array}{*{20}{c}}8\\3\end{array}} \right) + \left( {\begin{array}{*{20}{c}}8\\4\end{array}} \right) = ?\)
\(\left( {\begin{array}{*{20}{c}}{13}\\2\end{array}} \right) - \left( {\begin{array}{*{20}{c}}6\\1\end{array}} \right) + \left( {\begin{array}{*{20}{c}}{10}\\{10}\end{array}} \right) = ?\)
\(\left( {\begin{array}{*{20}{c}}3\\1\end{array}} \right)\left( {\begin{array}{*{20}{c}}5\\2\end{array}} \right) + \left( {\begin{array}{*{20}{c}}3\\2\end{array}} \right)\left( {\begin{array}{*{20}{c}}5\\1\end{array}} \right) = ?\)
\(\frac{{30 \cdot 4! + 6!}}{{6! - 2 \cdot 5!}} = ?\)
\(\left( {\begin{array}{*{20}{c}}5\\1\end{array}} \right)\left( {\begin{array}{*{20}{c}}4\\4\end{array}} \right) + \left( {\begin{array}{*{20}{c}}5\\2\end{array}} \right)\left( {\begin{array}{*{20}{c}}3\\3\end{array}} \right) = ?\)
\(\left( {\begin{array}{*{20}{c}}9\\3\end{array}} \right) - \left( {\begin{array}{*{20}{c}}3\\3\end{array}} \right) = ?\)
\(C\left( {5,2} \right) = ?\)
\(2 \cdot \left( \begin{array}{l}5\\2\end{array} \right) - 4\left( \begin{array}{l}3\\1\end{array} \right) = ?\)

ستاسي د ګډون څخه مننه. که چیرته غواړی خپله نتیجه ووینئ د نتیجې ثبت او لیدل لاندې کیکاږئ.مطالب مشابه

غورنۍ