نسخه جدید اپلیکیشن در پلی ستور عرضه شده است. لطفاً به پلی ستور بروید، انیس ویا anis را جستجو و اپلیکیشن را آپدیت کنید. اپلیکیشن به طور اتومات اپدیت نمیشود.

د انیس اپلیکیشن نوې نسخه چمتو شوی ده. هیله کوو پلی ستور ته لاړ شی، انیس اویا anis د پلټنې په برخه کې ولیکې او اپلیکیشن آپدیت کړئ. اپلیکیشن په اتومات ډول نه اپدیت کېږي.