دیدن 2 نوشته
 • اسـتـاد
  نوشته ها
 • #53731
  داکتر محمد شریف پاینده
  اسـتـاد

  شکل معادل \sqrt {4\sqrt 3 } را دریابید؟

  #53732
  داکتر محمد شریف پاینده
  اسـتـاد

  برای ساده ساختن افاده فوق در ابتدا آنرا به دو جذر تبدیل کنید. در عملیه ضرب میتوانید جذر را به مجذورها توزیع کنید. بعداً نظر به قوانین طاقت آنرا به شکل معادل آن تبدیل میکنیم.

  \begin{array}{*{20}{c}} {\sqrt {4\sqrt 3 } = \sqrt 4 \times \sqrt {\sqrt 3 } }\\ \\ { = 2 \times \sqrt[4]{3} = \frac{6}{3} \times \sqrt[4]{3}}\\ \\ { = \frac{6}{3} \times \frac{1}{{\sqrt[4]{{{3^{ - 1}}}}}} = \frac{6}{{3\sqrt[4]{{{3^{ - 1}}}}}}} \end{array}
دیدن 2 نوشته
 • شما میتوانید تمام سوالات و جوابات را بدون ورود به سایت ببینید اما برای جواب دادن به سوال در ابتدا باید وارد سایت شوید.
فهرست

you're currently offline