حل تمرینهای صنوف 8،7 و 9

کتابهای ذیل دارای دو بخش میباشد. در هر کتاب رهنمایی برای تدریس مضمون وجود دارد و بعد از رهنمایی تدریس حل تمرینات اضافه شده است. این کتابها بنام رهنمای معلم به چاپ رسیده اند اما حل تمرینات نیز در آنها وجود دارد.

حل تمرینهای عربی صنف ۷

حل تمرینهای بیولوژی صنف ۷

حل تمرینهای کیمیا صنف ۷

حل تمرینهای دری صنف ۷

حل تمرینهای جغرافیه صنف ۷

حل تمرینهای تاریخ صنف ۷

حل تمرینهای ریاضی صنف ۷

حل تمرینهای پشتو صنف ۷

حل تمرینهای فزیک صنف ۷

حل تمرینهای عربی صنف ۸

حل تمرینهای بیولوژی صنف ۸

حل تمرینهای کیمیا صنف ۸

حل تمرینهای دری صنف ۸

حل تمرینهای جغرافیه صنف ۸

حل تمرینهای تاریخ صنف ۸

حل تمرینهای ریاضی صنف ۸

حل تمرینهای پشتو صنف ۸

حل تمرینهای فزیک صنف ۸

حل تمرینهای عربی صنف ۹

حل تمرینهای بیولوژی صنف ۹

حل تمرینهای کیمیا صنف ۹

حل تمرینهای دری صنف ۹

حل تمرینهای جغرافیه صنف ۹

حل تمرینهای تاریخ صنف ۹

حل تمرینهای ریاضی صنف ۹

حل تمرینهای پشتو صنف ۹

حل تمرینهای فزیک صنف ۹

درصورتیکه به حل تمرینهای کتابهای صنوف دهم، یازدهم و دوازدهم ضرورت داشته باشید، لطفاً از لینک ذیل آنها را دانلود کنید.

بخش دیدگاه ها

    • لطفاً برای مطرح کردن سوالات ریاضی و سایر مضامین ساینسی به بخش حل سوالات مراجعه کنید. آدرس حل سوالات دانش آموزان قرار ذیل است:
      حل سوالات

دیدگاه‌ تان را بنویسید