تحفه های بِکر یزدان

این کتاب درباره کودکان نوشته است. نویسنده گان این کتاب حسیبا پاینده و ثنا صافی زاده میباشند. زمانیکه این کتاب را می نوشتند، دانش آموزان صنف دهم مکتب بودند. در مقدمه این کتاب چنین نوشته شده است. بـا درک مشـکلات کـودکان افغانسـتان عزیـز، یکـی از آرزوهـای همیشـگی مـا بـود تـا دریـن بـاره کتابـی را تألیـف … بیشتر بخوانید

آموزش جامع حساب

بدون مبالغه میتوان گفت آموزش جامع حساب یکی از معتبرترین و جامعترین کتابهای علم حساب در سطح کشور میباشد. این کتاب به شکل رنگه و با صحافت خیلی زیبا آماده شده است. از جناب محترم انجنیر عبدالله خسرو که در طرح، دیزاین و تالیف این کتاب زحمات فراوان را متقبل شده اند، سپاسگزاریم. از لینک … بیشتر بخوانید