حل تمرینهای صنوف 8،7 و 9

کتابهای ذیل دارای دو بخش میباشد. در هر کتاب رهنمایی برای تدریس مضمون وجود دارد و بعد از رهنمایی تدریس حل تمرینات اضافه شده است. این کتابها بنام رهنمای معلم به چاپ رسیده اند اما حل تمرینات نیز در آنها وجود دارد.

حل تمرینهای عربی صنف ۷

حل تمرینهای بیولوژی صنف ۷

حل تمرینهای کیمیا صنف ۷

حل تمرینهای دری صنف ۷

حل تمرینهای جغرافیه صنف ۷

حل تمرینهای تاریخ صنف ۷

حل تمرینهای ریاضی صنف ۷

حل تمرینهای پشتو صنف ۷

حل تمرینهای فزیک صنف ۷

حل تمرینهای عربی صنف ۸

حل تمرینهای بیولوژی صنف ۸

حل تمرینهای کیمیا صنف ۸

حل تمرینهای دری صنف ۸

حل تمرینهای جغرافیه صنف ۸

حل تمرینهای تاریخ صنف ۸

حل تمرینهای ریاضی صنف ۸

حل تمرینهای پشتو صنف ۸

حل تمرینهای فزیک صنف ۸

حل تمرینهای عربی صنف ۹

حل تمرینهای بیولوژی صنف ۹

حل تمرینهای کیمیا صنف ۹

حل تمرینهای دری صنف ۹

حل تمرینهای جغرافیه صنف ۹

حل تمرینهای تاریخ صنف ۹

حل تمرینهای ریاضی صنف ۹

حل تمرینهای پشتو صنف ۹

حل تمرینهای فزیک صنف ۹

درصورتیکه به حل تمرینهای کتابهای صنوف دهم، یازدهم و دوازدهم ضرورت داشته باشید، لطفاً از لینک ذیل آنها را دانلود کنید.

Twitter Facebook Google+

بخش دیدگاه ها

    • لطفاً برای مطرح کردن سوالات ریاضی و سایر مضامین ساینسی به بخش حل سوالات مراجعه کنید. آدرس حل سوالات دانش آموزان قرار ذیل است:
      حل سوالات

  1. سلام استاد محترم سوالات بیولوژی سال چاپ1392 است ولی در مکاتب کتاب بیولوژی سال چاپ 1390 تدریس میشود آیا میشود که سوالات سا چاپ 1390 را در لینک دانلود بگذارید.

دیدگاه‌ تان را بنویسید