نتایج امتحانات ۱۳۹۷ - ۱۳۹۸

نتایج امتحان کانکور آزمایشی چهارم، دانش آموزان ۱۳۹۷-۱۳۹۸

جدول ذیل شامل نتایج امتحان کانکور آزمایشی چهارم، دانش آموزان ۱۳۹۷-۱۳۹۸ میباشد.نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید…

نتایج امتحانات ۱۳۹۷ - ۱۳۹۸

نتایج امتحان عمومی تعلیمات اسلامی دانش آموزان ۱۳۹۷-۱۳۹۸

جدول ذیل شامل نتایج امتحان عمومی تعلیمات اسلامی دانش آموزان ۱۳۹۷-۱۳۹۸ میباشد.نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید…