نتایج امتحان تفسیر صنف دوازدهم دانش آموزان ساعت درسی ۲ الی ۴ روزهای تاق

نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود.…
Read More

نتایج امتحان عمومی الجبر دانش آموزان ساعت درسی ۲ الی ۴ روزهای جفت

نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود.…
Read More

نتایج امتحان کانکور آزمایشی سیزدهم (کانکور عمومی چهارم)

نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود.…
Read More

نتایج امتحان کانکور آزمایشی دوازدهم (کانکور عمومی سوم)

نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود.…
Read More

اگر [math]\frac{{\cot a – \cot b}}{{\cot a \cdot \cot b}} = 1[/math] و [math]tga = \frac{1}{2}[/math] باشد، قیمت [math]tgb[/math] را دریابید؟

حل سوال: در ابتدا کوتانجانت را نظر به رابطه cotx=1tgx به تانجانت تبدیل کرده و مخرج مشترک می گیریم. تا حد امکان رابطه را ساده می سازیم. قیمت tga=12 داده…
Read More

اگر گردش ثانیه شمار ساعت 3 دقیقه و 25 ثانیه باشد، ثانیه شمار چند رادیان زاویه را طی کرده است؟

حل سوال: ثانیه گرد در هر 60 ثانیه [math]2\pi rad[/math] را طی میکند. برعلاوه موضوع فوق باید 3 دقیقه و 25 ثانیه را نیز به ثانیه تبدیل کنیم. بادرنظرداشت اینکه…
Read More
فهرست