نتایج امتحان بیولوژی صنف دهم دانش آموزان ۱۳۹۷-۱۳۹۸ 1

نتایج امتحان بیولوژی صنف دهم دانش آموزان ۱۳۹۷-۱۳۹۸

نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود.…
Read More
نتایج امتحان عمومی بیولوژی دانش آموزان ۱۳۹۶-۱۳۹۷ 2

نتایج امتحان عمومی بیولوژی دانش آموزان ۱۳۹۶-۱۳۹۷

نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود.…
Read More
نتایج امتحان تعلیمات اسلامی صنف دهم دانش آموزان صنوف بهاری 3

نتایج امتحان تعلیمات اسلامی صنف دهم دانش آموزان صنوف بهاری

نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود.…
Read More
نتایج امتحان دری صنف یازدهم دانش آموزان صنوف زمستانی 4

نتایج امتحان دری صنف یازدهم دانش آموزان صنوف زمستانی

نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود.…
Read More
نتایج امتحان تفسیر صنف دوازدهم دانش آموزان ساعت درسی ۲ الی ۴ روزهای تاق 27

نتایج امتحان تفسیر صنف دوازدهم دانش آموزان ساعت درسی ۲ الی ۴ روزهای تاق

نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود.…
Read More
نتایج امتحان عمومی الجبر دانش آموزان ساعت درسی ۲ الی ۴ روزهای جفت 28

نتایج امتحان عمومی الجبر دانش آموزان ساعت درسی ۲ الی ۴ روزهای جفت

نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود.…
Read More
نتایج امتحان کانکور آزمایشی سیزدهم (کانکور عمومی چهارم) 30

نتایج امتحان کانکور آزمایشی سیزدهم (کانکور عمومی چهارم)

نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود.…
Read More
نتایج امتحان کانکور آزمایشی دوازدهم (کانکور عمومی سوم) 31

نتایج امتحان کانکور آزمایشی دوازدهم (کانکور عمومی سوم)

نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود.…
Read More
امتحان کانکور آزمایشی عمومی ۱۸-۳-۹۷ 32

امتحان کانکور آزمایشی عمومی ۱۸-۳-۹۷

امتحانات کانکور آزمایشی آنلاین (از راه دور) شامل سوالاتی اند که در مرکز آموزش علوم ساینسی انیس در امتحانات حضوری شامل بوده اند. این امتحان کانکور آزمایشی شامل سوالات مختلف…
Read More
نتایج امتحان کانکور آزمایشی یازدهم ۴-۳-۹۷ 33

نتایج امتحان کانکور آزمایشی یازدهم ۴-۳-۹۷

نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود.…
Read More
نتایج کانکور آزمایشی نهم (کانکور سوم صنف دوازدهم) 35

نتایج کانکور آزمایشی نهم (کانکور سوم صنف دوازدهم)

نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود.…
Read More
امتحان نامساوی ها و تعیین اشاره افاده ها ۱۵-۲-۹۷ 36

امتحان نامساوی ها و تعیین اشاره افاده ها ۱۵-۲-۹۷

امتحانات آنلاین (از راه دور) شامل سوالات امتحاناتی اند که در مرکز آموزش علوم ساینسی انیس از دانش آموزان به طور حضوری اخذ شده اند. این امتحانات را برای دانش…
Read More

اگر [math]\frac{{\cot a – \cot b}}{{\cot a \cdot \cot b}} = 1[/math] و [math]tga = \frac{1}{2}[/math] باشد، قیمت [math]tgb[/math] را دریابید؟

حل سوال: در ابتدا کوتانجانت را نظر به رابطه cotx=1tgx به تانجانت تبدیل کرده و مخرج مشترک می گیریم. تا حد امکان رابطه را ساده می سازیم. قیمت tga=12 داده…
Read More

اگر گردش ثانیه شمار ساعت 3 دقیقه و 25 ثانیه باشد، ثانیه شمار چند رادیان زاویه را طی کرده است؟

حل سوال: ثانیه گرد در هر 60 ثانیه [math]2\pi rad[/math] را طی میکند. برعلاوه موضوع فوق باید 3 دقیقه و 25 ثانیه را نیز به ثانیه تبدیل کنیم. بادرنظرداشت اینکه…
Read More
فهرست