امتحان کانکور آزمایشی عمومی ۱۸-۳-۹۷

امتحانات کانکور آزمایشی آنلاین (از راه دور) شامل سوالاتی اند که در مرکز آموزش علوم ساینسی انیس در امتحانات حضوری شامل بوده اند. این امتحان کانکور آزمایشی شامل سوالات مختلف…
Read More

نتایج امتحان کانکور آزمایشی یازدهم ۴-۳-۹۷

نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود.…
Read More

نتایج کانکور آزمایشی نهم (کانکور سوم صنف دوازدهم)

نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود.…
Read More

امتحان نامساوی ها و تعیین اشاره افاده ها ۱۵-۲-۹۷

امتحانات آنلاین (از راه دور) شامل سوالات امتحاناتی اند که در مرکز آموزش علوم ساینسی انیس از دانش آموزان به طور حضوری اخذ شده اند. این امتحانات را برای دانش…
Read More

اگر [math]\frac{{\cot a – \cot b}}{{\cot a \cdot \cot b}} = 1[/math] و [math]tga = \frac{1}{2}[/math] باشد، قیمت [math]tgb[/math] را دریابید؟

حل سوال: در ابتدا کوتانجانت را نظر به رابطه cotx=1tgx به تانجانت تبدیل کرده و مخرج مشترک می گیریم. تا حد امکان رابطه را ساده می سازیم. قیمت tga=12 داده…
Read More

اگر گردش ثانیه شمار ساعت 3 دقیقه و 25 ثانیه باشد، ثانیه شمار چند رادیان زاویه را طی کرده است؟

حل سوال: ثانیه گرد در هر 60 ثانیه [math]2\pi rad[/math] را طی میکند. برعلاوه موضوع فوق باید 3 دقیقه و 25 ثانیه را نیز به ثانیه تبدیل کنیم. بادرنظرداشت اینکه…
Read More

نتایج امتحان کانکور آزمایشی هشتم ۲۴-۱-۹۷

نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود.…
Read More

نتایج امتحان فکتوریل و معادلات ۱۷-۱-۹۷

نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود.…
Read More

اگر [math]{5^x} = \frac{1}{2}[/math] باشد، قیمت [math]{5^{1 – 2x}}[/math] را محاسبه کنید؟

با استفاده از قوانین طاقت در ابتدا [math]{5^{1 – 2x}}[/math] را به [math]{5^x}[/math] تبدیل میکنیم و بعداً [math]{5^x} = \frac{1}{2}[/math] را وضع میکنیم. 51−2x=5152x=515x2=5122 اگر کسرالکسر ساده شود 20 حاصل…
Read More
فهرست