نتایج امتحان تفسیر صنف یازدهم ۱۳۹۶ صنوف دوره دوم (صنوف ماه حمل)

نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین…
Read More

نتایج امتحان پشتو صنف یازدهم ۱۳۹۶ صنوف دوره اول (صنوف ماه جدی)

نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین…
Read More

نتایج امتحان معادلات ۱۳۹۶ صنوف دوره دوم (صنوف ماه حمل)

نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین…
Read More

نتایج امتحان لمت ۱۳۹۶ صنوف دوره اول (صنوف ماه جدی)

نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین…
Read More

برای [math]\mathop {\lim }\limits_{x \to 5} \left( {4x – 3} \right) = 17[/math] در انتروال [math]\left( {17 – \varepsilon ,17 + \varepsilon } \right)[/math] کدام مجاورت صدق میکند؟

حل سوال: بصورت عموم برای limx→af(x)=L مجاورت –ε<f(x)–L<ε وجود دارد. از \(\mathop {\lim }\limits_{x \to 5} \left( {4x – 3} \right) = 17\) قیمت های \(f\left( x \right) = 4x…
Read More

نتایج امتحان علوم دینی صنف یازدهم ۱۳۹۶[صنوف دوره دوم]

نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین…
Read More

نتایج امتحان تفسیر صنف دهم ۱۳۹۶ [صنوف دوره دوم]

نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین…
Read More

نتایج امتحان دری صنف دوازدهم ۱۳۹۶

نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین…
Read More
فهرست