نتایج امتحان عمومی دری، دانش آموزان ۱۳۹۷-۱۳۹۸ 1

نتایج امتحان عمومی دری، دانش آموزان ۱۳۹۷-۱۳۹۸

جدول ذیل شامل نتایج امتحان عمومی دری، دانش آموزان ۱۳۹۷-۱۳۹۸ میباشد.نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.درصورتیکه از موبایل…
Read More
نتایج امتحان عمومی دری، دانش آموزان ۱۳۹۷-۱۳۹۸ 2

نتایج امتحان عمومی جغرافیه، دانش آموزان ۱۳۹۷-۱۳۹۸

جدول ذیل شامل نتایج امتحان عمومی جغرافیه، دانش آموزان ۱۳۹۷-۱۳۹۸ میباشد.نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.درصورتیکه از موبایل…
Read More
نتایج امتحان عمومی دری، دانش آموزان ۱۳۹۷-۱۳۹۸ 3

نتایج امتحان عمومی تعلیمات اسلامی دانش آموزان ۱۳۹۷-۱۳۹۸

جدول ذیل شامل نتایج امتحان عمومی تعلیمات اسلامی دانش آموزان ۱۳۹۷-۱۳۹۸ میباشد.نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.درصورتیکه از…
Read More
نتایج امتحان عمومی دری، دانش آموزان ۱۳۹۷-۱۳۹۸ 4

نتایج امتحان عمومی بیولوژی دانش آموزان ۱۳۹۷-۱۳۹۸

جدول ذیل شامل نتایج امتحان عمومی بیولوژی دانش آموزان ۱۳۹۷-۱۳۹۸ میباشد.نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.درصورتیکه از موبایل…
Read More
جیولوجی

نتایج امتحان جیولوجی صنف دهم دانش آموزان ۱۳۹۷-۱۳۹۸

جدول ذیل شامل نتایج امتحان جیولوجی صنف دهم دانش آموزان ۱۳۹۷-۱۳۹۸ میباشد.نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.درصورتیکه از…
Read More

نتایج امتحان ریاضیات دانش آموزان ۱۳۹۷-۱۳۹۸

جدول ذیل شامل نتایج امتحان طاقت و جذر اعداد الجبری دانش آموزان ۱۳۹۷-۱۳۹۸ صنوف ماه ثور و نتایج امتحان متریکس، دیترمینانت، اعداد موهومی و مختلط دانش آموزان ۱۳۹۷-۱۳۹۸ صنوف ماه…
Read More
نتایج امتحان عمومی دری، دانش آموزان ۱۳۹۷-۱۳۹۸ 5

نتایج امتحان پشتو صنف دوازدهم دانش آموزان ۱۳۹۷-۱۳۹۸

جدول ذیل شامل نتایج امتحان پشتو صنف دوازدهم دانش آموزان ۱۳۹۷-۱۳۹۸ میباشد.نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.درصورتیکه از…
Read More
نتایج امتحان عمومی دری، دانش آموزان ۱۳۹۷-۱۳۹۸ 6

نتایج امتحان پشتو صنف یازدهم دانش آموزان ۱۳۹۷-۱۳۹۸

جدول ذیل شامل نتایج امتحان پشتو صنف یازدهم دانش آموزان ۱۳۹۷-۱۳۹۸ میباشد.نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.درصورتیکه از…
Read More
نتایج امتحان عمومی دری، دانش آموزان ۱۳۹۷-۱۳۹۸ 7

نتایج امتحان پشتو صنف دهم دانش آموزان ۱۳۹۷-۱۳۹۸

جدول ذیل شامل نتایج امتحان پشتو صنف دهم دانش آموزان ۱۳۹۷-۱۳۹۸ میباشد.نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.درصورتیکه از…
Read More
جیولوجی صنف دهم

نتایج امتحان جیولوجی صنف دهم دانش آموزان ۱۳۹۷-۱۳۹۸

جدول ذیل شامل نتایج امتحان جیولوجی صنف دهم دانش آموزان ۱۳۹۷-۱۳۹۸ میباشد.نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.درصورتیکه از…
Read More
نتایج امتحان عمومی دری، دانش آموزان ۱۳۹۷-۱۳۹۸ 8

نتایج امتحان کانکور آزمایشی دوازدهم (عمومی سوم) دانش آموزان ۱۳۹۶-۱۳۹۷

جدول ذیل شامل نتایج امتحان کانکور آزمایشی دوازدهم (عمومی سوم) دانش آموزان شعبه مرکزی و نمایندگی حصه اول میباشد.نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی…
Read More
نتایج امتحان عمومی دری، دانش آموزان ۱۳۹۷-۱۳۹۸ 9

نتایج امتحان ریاضیات دانش آموزان ۱۳۹۷-۱۳۹۸

جدول ذیل شامل نتایج امتحان حساب دانش آموزان ۱۳۹۷-۱۳۹۸ صنف ماه ثور و نتایج امتحان تجزیه، کسرهای الجبری و معادلات دانش آموزان ۱۳۹۷-۱۳۹۸ صنف ماه جدی میباشد.نتایج قابلیت جستجو را…
Read More
نتایج امتحان عمومی دری، دانش آموزان ۱۳۹۷-۱۳۹۸ 10

نتایج امتحان دری صنف دوازدهم دانش آموزان ۱۳۹۷-۱۳۹۸

جدول ذیل شامل نتایج امتحان دری صنف دوازدهم دانش آموزان ۱۳۹۷-۱۳۹۸ میباشد.نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.درصورتیکه از…
Read More
نتایج امتحان عمومی دری، دانش آموزان ۱۳۹۷-۱۳۹۸ 11

نتایج امتحان کانکور آزمایشی یازدهم (عمومی دوم) دانش آموزان ۱۳۹۶-۱۳۹۷

جدول ذیل شامل نتایج امتحان کانکور آزمایشی یازدهم (عمومی دوم) دانش آموزان شعبه مرکزی و نمایندگی حصه اول میباشد.نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی…
Read More
نتایج امتحان عمومی دری، دانش آموزان ۱۳۹۷-۱۳۹۸ 12

نتایج امتحان دری صنف یازدهم دانش آموزان ۱۳۹۷-۱۳۹۸

جدول ذیل شامل نتایج امتحان دری صنف یازدهم دانش آموزان ۱۳۹۷-۱۳۹۸ میباشد.نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.درصورتیکه از…
Read More
نتایج امتحان عمومی دری، دانش آموزان ۱۳۹۷-۱۳۹۸ 14

نتایج امتحان کانکور آزمایشی دهم(عمومی اول) دانش آموزان ۱۳۹۶-۱۳۹۷

جدول ذیل شامل نتایج امتحان کانکور آزمایشی دهم (عمومی اول) دانش آموزان شعبه مرکزی و نمایندگی حصه اول میباشد.نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی…
Read More
نتایج امتحان عمومی دری، دانش آموزان ۱۳۹۷-۱۳۹۸ 15

نتایج امتحان تفسیر و تعلیمات اسلامی صنف دوازدهم دانش آموزان ۱۳۹۷-۱۳۹۸

جدول ذیل شامل نتایج امتحان تفسیر و تعلیمات اسلامی صنف دوازدهم دانش آموزان شعبه مرکزی و نمایندگی حصه اول میباشد.نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا…
Read More
نتایج امتحان عمومی دری، دانش آموزان ۱۳۹۷-۱۳۹۸ 16

نتایج امتحان تفسیر و تعلیمات اسلامی صنف یازدهم دانش آموزان ۱۳۹۷-۱۳۹۸

جدول ذیل شامل نتایج امتحان تفسیر و تعلیمات اسلامی صنف یازدهم دانش آموزان شعبه مرکزی و نمایندگی حصه اول میباشد.نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا…
Read More
فهرست