اگر [math]\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}} {A = \left\{ {0,1,2,3,4} \right\}}\\ {B = \left\{ {0,2,4,6,8} \right\}}\\ {C = \left\{ {1,5,6,7} \right\}} \end{array}} \right.[/math] باشند، تعداد عناصر اتحاد آنها را دریابید؟

در ابتدا باید اتحاد هر سه ست ویا A⋃B⋃C را دریابیم. طبق تعریف اتحاد ست ها، اتحاد سه ست فوق عبارت از ستی است که تمام عناصر هر سه ست…
Read More

[math]\frac{{\left( {2.6 \times {{10}^5}} \right)\left( {4.5 \times {{10}^{13}}} \right)}}{{\left( {4.7 \times {{10}^8}} \right) – \left( {3.4 \times {{10}^8}} \right)}} = ?[/math]

برای حل این سوال در صورت نظر به قوانین طاقت از قاعده های مشابه یک قاعده را انتخاب و توانها را باهم جمع کنید اما در مخرج بخاطریکه عملیه تفریق…
Read More

[math]5\left[ {1 – \frac{3}{{4 – \frac{1}{4}}}\left( { – 3} \right)} \right] = ?[/math]

برای حل این سوال در ابتدا عملیه غیرواجب \(4 – \frac{1}{4}\) را انجام میدهیم. 51−34−14−3=51−3154−3 حالا کسرالکسر \(\frac{3}{{\frac{{15}}{4}}}\) را ساده می سازیم. \(5\left[ {1 – \frac{{\frac{3}{1}}}{{\frac{{15}}{4}}}\left( { – 3} \right)}…
Read More
فهرست