اگر [math]\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}} {A = \left\{ {0,1,2,3,4} \right\}}\\ {B = \left\{ {0,2,4,6,8} \right\}}\\ {C = \left\{ {1,5,6,7} \right\}} \end{array}} \right.[/math] باشند، تعداد عناصر اتحاد آنها را دریابید؟

در ابتدا باید اتحاد هر سه ست ویا A⋃B⋃C را دریابیم. طبق تعریف اتحاد ست ها، اتحاد سه ست فوق عبارت از ستی است که تمام عناصر هر سه ست…
Read More
فهرست