نتایج امتحان متریکس، دیترمینانت، اعداد موهومی و معادلات دانش آموزان دوره اول ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹

نتایج امتحانات

جدول ذیل شامل نتایج امتحان متریکس، دیترمینانت، اعداد موهومی و معادلات دانش آموزان دوره اول ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹ میباشد.
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

آی دینامنام پدرنمرهدرستنادرستسفید
0721عبدالمتینعبدالحکیم1005000
0053الهام الدینامیر جان1005000
1184مسعودمحمد احسان1005000
87791005000
0103سید الیاسعبدالرحیم1005000
0757شفیع اللهحشمت الله1005000
0711رفیع اللهرحمت الله1005000
0393سید یوسفسید حامد1005000
1509احمد فرخاحمد شفیع1005000
0627زعیمشیر احمد 1005000
0119مامونضیاالحق1005000
4418مرسل گل احمد 1005000
2156سحرمحمد نبی1005000
2144سونیلاعبدال محمد 1005000
0268ساجدهعبدالروف1005000
1072هوسیعبدالحلیم1005000
0485احمد شکیبشیر پادشاه1005000
4468صدفعتیق الله1005000
4441محب اللهنصرت الله 1005000
1387مجتبی غلام جیلانی1005000
2041فریدونمحمد اجمل984910
2142ایملنصیر احمد984910
0370عبدالمالکعبدالجلیل984910
2734احمد شبیرمحمد الله984910
1643محمد ذبیحمحمد غلام نبی984910
0028محمد اقبالفرید احمد 984910
2311مدثراللهبهرالدین984910
1528احمد صدامفضل محمد984910
2277نجیب اللهمحمد امین984910
3401احمد آرشمحراب الدین984910
1119احمد یاسرفیاض984910
0665محمد الطافمحمد اسماعیل984910
1795عبدالسلیمعبدالحمید984901
3033نیاز محمد نجیب الله984910
4447حامد عبدالخالق984910
0663احمد شبیرعبدالحنان984910
1322عمران اللهیار محمد 984910
0055محمد فاضلآقا گل984910
9001984910
1666خدیجهشمس الدین984910
0309صنمنور آغا984910
0159نور الهدامعراج الدین984910
4473فرخندهحفیظ الله984910
0915زینبمحمد کریم984910
4373نورستاعبیدالله984910
3404یلدامحمد سلیم984910
4422فاطمهمحمد صدیق984910
1241میلادفقیر محمد 984910
1017فرشاد آقا محمد 984910
0125سحرمحمد انور984910
2643زینبشیرعلی984910
0857فرحنازحکیم الله984910
8002984910
0570هدیغلام فاروق984910
1603شملههدایت الله984910
0330حسناعبدالصمد984910
4466سید بلالمیر حسیب الله984910
3303میلادعبدالقیوم984910
1234فرهادسید آقا984910
0233عبداللهمحمد ولی984910
0724عبدالجبارروکی964820
4518نبی رحمتخالد احمد 964820
0475رکن الدیناحمد شاه964820
1741احمد یاسرفضل الربی964820
2452احمد سیرتضیا الدین964820
0189احمد مجیبمحمد اقبال964820
3684محمد اسماعیلامیر الدین964820
3409ساراضیا الدین964820
0146تهمینهعبدالواحد964820
2073فرحتعبدالحبیب964820
1917لیدا جانالله نور964820
2009نیلوفرشاه آقا964820
3792مهسااحمد بیژن964820
0091بی بی اقرأحاجی نور محمد964820
0263هدیهعبدالجبار964820
1974روح القوامعبدالقهار964820
2447سعادت اللهنجیب الله964820
1557احمد مدثرندا محمد 964820
2234عبدالحقمحمد انور964820
0007اسد احسانمحمد حامد964820
0006احمد شعیبمحمد طیب964820
0361عبدالباسطعبدالاحمد964820
1380حزب اللهمحمد رضا964820
0050محمد مدثرعبدالله964820
0270محمد یحیخیال محمد964820
4469حسیب اللهمحمد اکبر964820
2097محمد تقینظر علی964820
1802کاییناتسعدالله964820
2641شبنمسلطان محمد 964820
2642شبنممحمد تقی964820
0199مروهزین الله964820
2784شبنممحمد شاه964820
8001964820
8003964820
4470صدفبریالی964820
0538عبدالوهابعبدالهادی964820
0996محمد ظریفمحمد شفیع964820
0117جوهر محمدگران محمد964820
0869عبیدالرحمنخدا داد964820
1093احمد رشادجاوید احمد964820
0611مریمفرید احمد964820
0387مسرتقطب الدین964820
1012حسناعبدالغفور964820
1213فیصل سید احمد 944730
1638شهیرعبدالقدیر944721
0098شمس اللهگل لالا944730
0025فرید احمدفهیم احمد944730
0100محمد شبیرمحمد صابر944721
4786محمد ادریسمحمد عارف944730
0040عبدالمختارعبدالمنان944730
0341احمد نویدعبدالحبیب944730
0986احمد سلیمانخلیل الله944730
1924سید میر علی شاهسید احمد شاه944730
0386ذکی محمد عیسی944730
4615منصورالله محمد 944730
2122عبدالوهابمحمد فاضل944730
0183سمسورمحمد عارف944730
4286محمد عمرانمحمد فضل944730
0002محمد یعقوبمحمد ابراهیم944730
0956فرخندهحکیم الله944730
0231پروانهشفیع الله944730
1539فریدهعبدالرازق944730
0157شبنممحی الدین944730
2346پروانهعبدالبشیر944730
2261عفت عبدالحبیب944730
0643احمد ساحلدل آقا944712
1321عطا اللهخلیل الله944730
3356محمد اسحاقفرید احمد 944721
0237محمد زاهدمحمد یونس944730
1373نبی اللهمحمد نور944721
3608محمد مرتضیاحمد الله944730
3481محمد امیدخالد944730
0026محمد حامدتاج محمد 944730
2112سمسور الرحمنفدا محمد 944730
0364باصرهسید داوود944730
1352لیدامصطفی944730
1518زهراعبدالرقیب944730
3604رویناگل محمد 944730
1344شگوفهغلام محبوب944730
0937مایدهمحمد رفیق944730
2306ضمیرهسلطان محمود944730
0592فردینمحمد اسحاق944730
3302محمدعبدالحق944730
0609محی الدینمحمد امیر944730
1039ذبیح اللهغلام مصطفی944730
0025رشادمحمد ضیا944730
0612عزیزغلام سرور944730
0806صدفداکتر سمیع944730
0163مروه944730
0124اصیلامحمد اسحاق944730
1641سلیمانداد محمد 924640
0266رامینمحمد ظریف924640
0820احمد فرزادشیر حمزه924640
0202کوهسارحسیب الله924640
1887حارثعبدالقادر924640
3399احمد شعیبنثار احمد924640
0843احمد خسرواحمد جان924640
3458924640
1537سید محفوظامیر حمزه924640
0264احمد مبشرحشمت الله924640
0274رضوان اللهمحمد اکرم924640
0144سید مصطفیحسین آقا924640
3577حبیبهعبدالحمید924640
2247فرحتذین العابدین924640
3376آزادهبشیر احمد 924640
0913پریساغلام عباس924640
1987رفیع اللهداد الله شریف924631
3394ایملمحمد اسلم924640
3606فیصلحبیب جان924631
0660محمد شعیبعبدالواحد924640
3918احمد حامدعبدالحسین924640
4460عبدالحیعبدالقدیر924640
5538صدیق الله حبیب الله924640
2328احمد ظاهردر محمد 924640
0190دوست محمد شیرمحمد924631
4040نکهتمحمد داود924640
1465حسنامحمد ظفر924640
0598زهره
نصیر احمد 924640
2332یلدامحمد ظاهر924640
4682عبدالرحمنعبدالخالق924640
3449احمد شاهغلام محمد 924640
0116جوادولی جان924640
0051سید محفوظسید معروف924640
0239عبدالودودعبدالفاروق924640
0653اظهرعبدالحسیب924640
0357خالدمحمد صدیق924640
0294احمد سمونپادشاه افضل924640
1617سید محبوبسید محفوظ904550
0546محمد الهاممحمد شعیب904550
0811عبدالسبحانمحمد عادل904532
3341حکمت اللهسلطان عزیز904550
2680عبدالحیعبدالاحد904550
1436عزیز اللهامام علی904550
0534احمد فهیمشیرپادشاه904550
0862مرتضیمحمد نعیم904550
0371جواد احمد فواد احمد 904550
0532توابتاج محمد 904532
0498احمد عمراناحمد جاوید904550
5373مصطفیعزیزالله904550
2040904550
1101سلسلهنجیب الله904550
0290نرگسمحمد رسول904550
1343نیلوفرفواد904550
0149زرمینهصالح محمد 904550
1345زهراخواجه ظفر904532
1867بسیناعبدالقیوم904550
1132ثنامحمد حکیم904550
1129نادیهصفی الله904550
0644سمیهمحمد حسن904550
2065نجواهمایون904550
2416صفیهمحمدالدین904550
1135الهاممحمد هاشم904550
0547احمد فریدعبدالوهاب904550
0853حیدر شاهسید اعلی904550
1367سمیع اللهعبدالروف904550
0436حشمت اللهنصرالله904550
1339سید طاهاسرور الدین904550
0147محمد آصفغلام عباس904550
0354ماهدشفیع الله904550
0551محمد شایقعطا محمد 904550
1687متینننگیالی904550
0985محمد یوسفعبدالحبیب904550
4222حسیب اللهوزیر محمد 904550
4531وجیههعبدالجلال904550
0236سکینهسید سکندر904550
0911عابدهمحمد شفیع904550
2472لمرامرالدین904550
2550ډیوهمحمد حنیف904550
0526یثربعبدالحمید904550
0100عبدالضمیرعبدالصبور904550
1242احمد ابرارغلام فاروق904550
1488مهریهمحمد اسحاق904550
2520حسیب اللهعصمت الله884460
0681محمد عقیلسلطان علی884460
2571طلحهغلام محمد 884460
1171ابراهیمرحیم داد884460
1306فرزادمحمد مبین884460
3390احمد شبیرمرزا محمد 884460
1883حکمت اللهسید احمد 884460
0535محمد نعیمعبدالرحمن884460
3342شبیر احمد محمد عارف884460
1379میر جلال الدینمیر ضیا الدین884451
3651مومنهقربان علی884460
1920لیمهعبدالحمید884460
3374سومنعبدالکریم884460
0143بشیرالدینبصیر الدین884460
0959مدثرعبدالجلیل884460
1368فیصلعبدالقهار884460
1534محمد آصفمحمد نعیم884460
0553احمد میلادجلندر خان884460
0544حبیب اللهمحمود884460
1146ویسجان الله884460
0099احمد وارثنجیب الله884451
2015فردوسزلمی884451
0060عبدالحمیدعبدالصمد884460
0235مروه سید سکندر884460
0216فاطمهضیا الدین884460
2379خدیجهنجیب الله884460
0265فرزانهعبدالکبیر884460
0132ناهیدفهیم الله884460
0413نیلوفرعبدالقهار884460
0538زهراجمشید884460
2797سجیهسید محمد884460
3565عفتاحمد فرید884442
4455حسیب اللهعقل الدین884460
0269کامرانعبدالجبار884460
3450اسحاقمحمد فهیم884460
1621بی بی رحیمهنورالدین884460
0047محمد الهامعبدالمعصوم884460
0759ننگیالیکابلی884460
0500سید امیدسید محمود884460
0125مرسیلامحمد اسحاق884460
0664عباداللهعبدالحی864370
0680اجملنور احمد فهیم864370
4312توریالیفقیر محمد 864370
0438دل شادمنگل864370
0631سهراببسم الله864370
0845ظفر اللهولی الله864370
0883آرشعبدالحنان864370
2287رامینمعراج الدین864370
1707مزملمحمد عباس864370
3340محمد بشیرمحمد کبیر864370
1546محمد حامدحسین داد864370
1690مروهمحمد رحیم864370
1070سارهعزیز احمد 864370
9011864370
1247حمیدهغلام عباس864370
2433ارمغانمحمد شعیب864370
1297حسنامیرزا محمد864370
1866مروهعبدالقیوم864370
4429نیلا صباوحید الله864370
2225سحرسید احمد 864370
0580پرویز جانعبدالجمیل864370
1198محمد میکایلفضل الرحمن864370
2376محب اللهگل آقا864370
0049عبدالمدبرعبدالله864370
1967زبید اللهزین العابدین864352
0804عبدالبصیرگلا جان864370
4438دانیالحبیب الله864370
4308احمد خیاماحمد شاه864370
0307احمد زاهدنورعلی864370
0600سید اسماعیلسید مصطفی864352
2564احمد بلالمعین الدین864370
3607محمد مصطفیاحمد الله864361
2505بلالمحمد قاسم864370
0539حسیب اللهمحمود864370
0421مدینهامیر گل864370
3254بهارهولی احمد864370
2189پرمیلاغلام سخی864370
3953ذکیهمحمد عیسی864370
2408خدیجهامین الله864370
4477نجیبهمحمد خواجه864352
0166عبدالرحمننور علی خان864370
0489یلدامحمد سلیم864361
0101زینتاحمد فهیم864370
8888844271
7888844271
2366فضل احمد عبدالاحمد 844280
1609عابدغلام حیدر844280
2165محمد شبیرعبدالمجید844280
2359میلادمحمد محسن844280
0093امان اللهمحمد خالد844280
0955احمد فیصلسردار محمد 844280
0540صفی اللهمحمد عوض844280
0640نعمانرحمان گل844280
1151الهامشیر خان844271
1925احمد مدثرعبدالصادق844280
1434برکت صفرعلی844271
2255روح اللهنصرالله844280
2370احمد شبابمیرعلی844280
1172عابد الرحمنسیف الرحمن844280
3907میکاییلعبدالشاه844280
1107مرحباعبدالغفور844280
0473صدفغلام سرور844280
2908مریمعبدالقدیر844280
0215آیدامحمد فواد844280
3430سلطانهزمری844262
0038حمیداللهروح الله844280
1890عبدالباسطغلام حضرت844280
1442صبغت اللهعبدالرازق844280
0833عبدالمصورعبدالجلیل844271
2554نعماننیک محمد 844280
2614حامداسد الله844280
2083احمد طارقنقیب الله844280
1577نرگسنجیب الله844280
1531سومنمحمد نسیم844280
4452معصومهمفید احمد 844280
0674شیبانجم الدین844280
2600غزلحسیب الله844280
1171الیاسعبدالعلیم844271
0150ابن امینمحمد آصف844271
0853رفعت اللهعبیدالله844280
0674رعناعبدالله844280
1225بختیاررحمت الله824190
0825فرشاداحمد گل824190
1094عمران احمد شهاب الدین824163
1547منوچهرمحمد اعظم824190
2517محمد مبشرمحمد عمر824190
0865میلادنازک میر824181
3438احمد سیرسلطان محمد 824181
0661احمد ذکیعبدالستار824172
0121سهیلسخی محمد824190
0334مجیب احمد سلطان احمد 824190
0397نور جهانمحمد سلیمان824190
1700مریمنورالرحمن824190
2166طایبهقلندر شاه824190
0422نجیب اللهآدم خان824190
0453عبداللهمحمد سلیم824190
2568رحمت اللهگل افغان824190
3616مرتضیمحمد حسیب824190
1090محمد هاروندوست محمد 824127
1194محمد وارثمحمد صدیق824190
0487احمد فیاضمحمد آجان824190
3435مرسلمحمد ابراهیم824190
0910مقدسعبدالرحمن824190
1389824181
0410بنفشهحفیظ الله824190
0252محمد الیاسبرهان الدین824181
1079زبیرهعاشق الله824190
0388صدفقطب الدین824190
0027824181
3826الهامسلیمان804073
1084احمد مصطفیاحمد شاه8040100
1314حشمت اللهعبدالروف8040100
0874محمد مصطفیعبدالولی804091
2031فریدونامیر خان8040100
0167سید عقیلسید حسن804091
0445احمد شعیبمایل آغا8040100
2649فیصلامام محمد 8040100
0056میلادرجب علی8040100
1996تهمینهعاشور محمد 8040100
1689فاطمهمحمد رحیم8040100
2694زهراعزیزالرحمن8040100
0156شبنمحاجی محمد یوسف8040100
0197زهرهمحمد هادی8040100
1571فردینخیر الدین8040100
4451ساحلمحفوظ الله8040100
1041هلالمحمد اضغر8040100
0803محمد امیدمرزا محمد 8040100
0844محمد اقبالمحمد ایوب8040100
1212هدایت اللهمحبوب الله8040100
0051احمد راشدامین الله8040100
0126احمد نویدمحمد عارف8040100
1014احمد فوزاناکرام الدین8040100
0276مدینهمحمد نوید8040100
4014معصومهتوریالی8040100
1316صدفعبدالمحمد 8040100
4283دیباغلام سعید8040100
4015عارفهشیر نظر8040100
1447شبنماسدالله8040100
1049شاه جهان زیببابه جان8040100
0152محمد منصورمحمد رحیم8040100
3780ادریس حکیم الله7839110
1735محمد حسیبمحمد نعیم7839110
0637محمدشاه ولی7839101
0198مختارمحمد نادر7839110
0906شادابخدا داد7839110
0335نثار احمد عبدالعزیز7839110
2365جوادشهنواز7839110
1752آسیهمحمد حسن7839110
1083ریحانهسید مولاداد7839101
3571شبانهاحمد ضیا783965
1761باسطهعطا محمد 7839110
1922نذیرسید عظیم7839110
4194فوادعیدی محمد 7839110
2110احمد فردینعبدالزبور7839110
2254ذاکر اللهاصحاب الدین7839110
4421احمد سهیلعلی محمد 7839110
1342حمیرامحمد آصف7839110
0392حسیناعبدالستار7839101
3170جلوهعبدالرحیم7839110
0343ربیعنور محمد 7839110
0821احمد شیرزادشیر افضل7839110
2149میونددلاور خان7839110
0539ابراهیمزمری7839110
3742فردوسزلگی7638120
0433رفیع اللهمحمد نادر7638111
1907محمد صابرمحمد نسیم7638120
0759عبدالوارثعبدالصبور763848
0689سید ابوذرسید سرور7638120
0369فرمان وکیلفیروز شاه7638120
1681میرجممستی بیک7638120
1441نقیب اللهمحمد اقبال7638120
0822محمد سمیرمحمد آصف7638120
40967638111
2443سمیهعبدالروف7638120
0090فاطمهحاجی نور محمد7638120
1100حمیدهنوروز7638120
4089زبیرگل محمد 7638120
4191مصطفیعلی احمد 7638120
1076محمد آغامحمد نعیم7638111
2999ام البنینسخی داد7638120
1825مینهفیض محمد7638120
2538سحراحمد ضمیر7638120
1369عبدالنصیرعبدالطیف7638120
0310حکمت اللهخان محمد 7437130
1637احمد راشدنجیب الله7437121
0641سروشابوبکر7437130
2574روح الامینمحمد رقیب7437130
0547احمد فریدعبدالوهاب7437121
3696حشمت اللهحفیظ الله7437121
1593نادرعلیغلام سعید7437121
1525فیصلمحمد آصف7437130
3671مریمبشیراحمد 7437130
0815زهرهمیر عبدالاحد7437121
0046محمد صمیمسلیم شاه7437130
2559شیرزیبریالی7437130
0763زاهدغلام فاروق7437121
4239مطیع اللهمحمد علی7437130
0775محمد قسیمعبدالقدوس7437121
0027عبدالواحدتاج محمد 7437130
0416عبدالمومنعبدالمبین7437130
0140احمد ولیددر محمد 7437130
4260پریعبدالمیر7437121
0673همانجم الدین7437130
0805محمد غلام رسول7437130
2635شارخسخی داد7437130
1919سلیمانعبدالطیف7236131
3545احمد زبیراحمد ذکی7236140
0635حیدرشاه ولی7236131
0296طلب الدینبهاوالدین7236140
1364احمد صفااحمد شاه7236104
0860گلاب الدینمعراج الدین7236140
2693اقدس جانعزیزالرحمن7236140
52017236140
0685شمسیهگل میر خان7236131
2243مسعودهفیض محمد 7236140
4117حسیب اللهملک مرزا7236140
0561حامدسید آور7236140
0667لطف علیرحیم7236140
0444همایونضیالدین7236140
4585خواجه عبدالناصرخواجه سید محمود7236140
0139عمرانغلام علی7236122
2212شهریارعبدالودود7236140
4496محمد عمراننصر الله7236140
4456رمیضمیرزا شاه7236140
2546ادریسعبدالسمیع7236131
3576نادیهنور محمد 7236140
0489نازیلاحبیب الله7236140
0912شگوفهمنیر7236140
0914یسراعبدالقهار7236140
1744شبانهامین گل7236140
4537سید امان اللهسید کبیر7236140
1114زبیرفضل احمد 7035150
2133منصورشاه مقصود7035150
0349وحید اللهنعمت الله7035150
1756احمد جانعبدالرفیع7035150
4476عبدالجلیلعبدالرحیم7035150
0677ایمانعلی مرزا7035150
0141میرزا حسینمحمد رضا7035150
1945منیر احمد فهیم احمد 7035141
1794محمد عابدمحمد عالم7035141
3700فرحنازعبدالبشیر7035150
0152فاطمهخیر محمد 7035150
1028ذکراللهمراد علی7035150
0123عزت الله
احمد الله 7035150
0360حکمت اللهکفایت الله7035150
4270عبدالطیفعبدالعزیز7035150
1543حسیب اللهعبدالجلیل7035150
1764سهرابمحمد منصور7035150
2362محمد ضمیرعبدالهادی7035150
0379توریالیفقیر محمد7035141
2750سپوژمیعبدالبصیر7035150
4424صدفسید صابر7035150
3011خورشیدمحمد فرید7035150
80807035114
1197احمد ذکیعبدالجمیل7035150
0363فرشتهفرید احمد7035150
0126عایشهسید اقبال7035141
1023محمد شریفخان علی6834160
2007شهزادمحمد امین6834151
3090رافعهنعمت الله6834151
0054نازیهفرید احمد 6834151
0105سارهشاه آقا6834160
0220شعیبمهر علی6834160
2014توفیق اللهامین گل6834160
37056834160
1176میلادعبدالمتین6834160
1274محدثهسید عبدالصمد6834115
2350دنیابشیراحمد6834124
1207مریممحمد شفیع6834151
0204عبدالمبینعبدالعزیز6834160
3650ناصرسید احمد 6633170
0085احمد بلالعبدالشهیق6633170
3470شاهرخعبدالحسیب6633170
0997احمد نور الله6633170
2624صلاح الدینعبدالقادری6633170
1123احمد انسعبدالباقی6633152
0443علی رضاحفیظ الله6633161
2062محمد حامدمحمد فرید6633170
2120سید عبدالقیومسید عبدالحق6633170
2611زبیرعبدالجبار6633170
3697نبیلهبهروز6633170
2137مرواریدخدایداد6633170
2027هاجرهوحیدالله6633170
2475نصرت اللهعبدالبصیر6633161
0925محمد یاسینعبدالقهار6633170
0690احمد رشادمحمد عارف6633170
1200داد محمد غلام علی6633170
3670احمد سیرغلام حضرت6633170
2289علی اصغرنصیر احمد6633170
4142احمد سیرویس الدین6633170
2506ذاکرهمحمد صابر6633170
0917فریالاحمد سخی6633170
2364خاطمهبختیاری6633170
0649فتانهمظفرالدین6633170
4737احمد راشدعبدالمحمد6633170
0814الیاسمحمد رحیم6633170
0364خدیجهشیر احمد6633170
0484محجوبهمیرویس6633170
1035محمد راشدرحم الدین6432171
1655حبیب اللهخدا داد6432180
1270نوشادفیض محمد 643299
0994الیاسغلام حسین6432180
1152خدیجهعبدالجبار6432180
1553شکریهعبدالعزیز6432180
0083سوسنمحمد امین6432180
1834عرفان اللهجان آغا6432171
4107عبدالمصورآغا شیرین6432180
2510سمیع اللهحاجی مایل6432180
4434عبدالرحمندلاور خان6432180
0480کوثرمحمد عارف6432180
2034فرشتهنور احمد6432180
3588مهدیهمحمد عارف6432180
2631آرزومحمد یحی6432180
2695مسرتمحمد خالد6432180
1640شکیب مسجدی6432180
3514غلام قادرعوض6432135
0443ضیاالحقمحاکم خان6432180
0034بشیر احمدبسم الله6432180
1031محمد ایملسردار6231190
1112شهرام محمد ناصر6231190
0829احمد رشادشعیب6231190
0988حامدغلام حضرت 6231190
3695احمد مختارجهانگیر6231190
3698عابدهعبدالرحمن6231190
0077نبیلهگل نبی6231172
4358اسد اللهدستگیر6231190
3427رخسارسید امین6231190
2191شیبادل آغا6231190
0045صوفیهمیر سعید6231190
1444عبدالمجیبعبدالمجید6030911
1158عبدالستارقیام الدین6030200
0275عمرداد خدا6030173
2561حسیب اللهرحمت الله6030200
4459فرزادمحمد عارف6030200
1884حسیب اللهزلمی6030200
1124محمد اکبررحیم الله6030200
0169بشار احمد سنت الله6030200
0295ذبیح اللهعبدالمحمد 6030200
1583مهرینسلیم شاه6030182
4216محمد مصورمحمد رفیع6030191
0024صفت اللهنیاز محمد 6030200
2104قیسمحمد داود6030200
0502احمد ذکیضیاالله6030200
0599حسیب اللهحمید الله6030200
4457مینامقصود6030200
4031فرحنازمحمد سلیم6030200
1257میلاد احمد مشتاق احمد 6030200
4169قیسخان آغا5829210
0653احمد اللهعبدالطیف5829201
2444بلالمرزا خان5829210
2184حامددولت نظر5829210
1240بهشتهعبدالرحمن5829210
0089بی بی گلثومحاجی نور محمد5829210
2492خورشیدعبدالغنی5829210
98765829210
2296مسیح اللهنجیب5829210
1141عزیز احمدنور احمد 5829210
4032سوسنمحمد هارون5829210
3582معصومهعبدالوکیل5829210
0073شکریهعبدالعزیز5829210
0175مرسلنیکو بخت5829210
91185829210
1734رحمت اللهمحمد هارون5628220
1336احمد رامشنیاز محمد 5628220
2116عبداللهنورالله5628211
0654امیر الدینصلاح الدین5628211
0479حشمت اللهحبیب الله5628202
1731فرحتذبیح الله5628220
3790زینبمحمد نذیر5628220
2297اکرام اللهنجیب الله5628184
2353احمد بلالوحید الله5628220
0448اکرم اللهمحمد سرور5628211
0193محمد آرشمحمد هارون5628220
2921نیلوفرمحمد عمر5628220
2360سنبلامین الله5628148
1378مدثر اللهحسیب الله5427230
1736شفیق اللهعبدالعزیز5427230
2354لیناپاینده محمد 5427230
3434یاسمینحسیب الله5427230
1693سید محمد رضاسید صادق شاه5427230
4293محمد هادیعبدالحمید5427230
1840سید اصیل احمدسید زبیراحمد5427230
1962ادریسطاهر حسین5427230
1122غلام مرتضیرحیم داد5427230
3744زرمینهابن امین5427230
1743اسماشیرین آغا5427230
2628سوریهآقا گل5427230
0247رامششیراب الدین5427230
1861مطیع اللهعبدالحنان5226240
2367خلیل احمد علی احمد 5226240
2123سید ادریسسید عبدالبصیر5226240
1173طارقحکیم خان5226240
2072عدنانمحمد معصوم5226240
0687حسیب اللهمجیب الله5226240
0784نسترننظام الدین5226240
2098نگینهمحمد اسحاق5226240
3640عبدالنجمانعبدالصمد5226222
1961احمد رشادمحمد شفیق5226240
1990ساحلعبدالنصیر5226222
1012عبدالوارثعبدالقسیم5226240
1278عبدالصادقمنصور5226240
3187عبدالمتینعبدالخلیل5226231
1037ارشاد اللهجلال الدین5226240
3325حمید اللهتوفیق الله5226213
72525226240
3563سادیهنذیر احمد 5226240
4589رویداعبدالقاسم5226231
1350احمد مسعودفضل الرحمن5025250
3934شادابمحمد یعقوب5025250
0118نوید احمد فیروز احمد 5025250
0154ذکیهشمس الاحمد5025241
0785طیبهفضل الدین5025250
1499عبدالسمیععبدالصمد5025250
2197عبدالواحدعبدالرحیم5025241
2121سید پرویزسید لالا آغا5025250
4425سید حسنسید یوسف5025250
0717محمد عمرانمحمد همایون5025250
4261حسنقاسم علی5025250
0065سید عبدالقیومسید جعفر5025250
2061گیتاعبدالرحیم5025250
89875025250
4388عطااللهنعمت الله5025250
3468جمشیدعبدالشکور5025241
1126سبحان اللهمحمد انور5025241
0123عزت الله
احمد الله 4824260
0852هنگامهغلام حضرت4824260
2882خواجه احمد خواجه رحمت4824260
37064824260
1354مبشرحبیب الله4824260
2528احمد فرزادپاچاه محمد4824260
4581سید مبشرسید عزیز الله4824251
0102ذبیح اللهمردان4824260
4581سید مبشرسید عزیز الله4824251
2595مژگانامان الدین4824260
1174نادیه آقا ضیا4824260
3415احمد شاکرمیراجان4623270
0248محمد الیاسگل محمد4623270
0651شیراحمد گل الرحمن4623270
0870رامشمرزا الدین4623270
2627امیر محمد محمد داود4623270
3451شبیرحسینایرج میر4623270
0605احمد ریحانسیلانی4422280
0768سعیدهسید نعیم4422280
2747بصیرهمحمد حسن4422280
0251میر عبدالرحیممیرعبدالعظیم44221216
1559احمد مصطفیوحید الله4422280
1508محمد عمرمحمد ضمیر4422244
0467صدامغلام نبی4422280
4343احمد شاهامان الله4422280
0882مهدیعبدالحنان4422280
1015وحید اللهاسد الله4422280
3584لیمهمسیح الله4422280
1102احمد موسیعبدالمجید4422271
3501رستمعبدالرحمن4221290
0830عمران اللهسردار احمد 4221290
1612الطاف حسیننجیب الله4221290
2131ادریسمحمد هارون4221290
3633احمد آغاعبدالعلیم4221290
1957نعمت اللهحضرت ولی4221290
2044راشدعبدالواحد4221290
4467عبدالمجیبعبدالحمید4221290
0981امر الدینعبدالمنان4221290
0308نقیب اللهکفایت الله4221290
1155کبراسید حسین4221290
0122سمیرعبدالرحمن4221623
2673حسام الدینویس الدین4221290
1868حشمت اللهعزت الله4221290
1245سید مصطفیسید محمد 4020300
28974020300
0076شکیباخان علی4020300
3392احمد سالارعبدالخلیل4020300
0789محمد طارقمحمد عثمان4020300
01203819283
3694محمد مصطفیفریدون3819301
3395محمد یوسفعبدالقدیر3819310
0565انعام عبدالمختار3819301
90173819625
0168اورانوسعبدالرسول3819310
0537شیلاعیدی محمد 3819310
0466بلالغلام نبی3819310
5537شبنمعلی محمد 38191021
1769سپین غرغلام محمد 3618275
1307غلام مجتبیشمس الرحمن3618320
2874مهریهمحمد عمر3618320
3375مهنازامان الله3618320
0249بشیر احمد ولایت خان3618320
2588محمد مصطفیمحمد امین3618311
2363مصطفیخورشید احمد 3618320
1561مهدی رضامفید احمد 36181022
1581یلداامام داد3618320
11113618320
0840ادیبمحمد ابراهیم3618320
0490سروشمحمد سلیم3618320
2161شمس الدینعبدالعلی3417330
12223417330
5039رحم خداعلی مرزا3417330
4258الطافنور الله3417330
12113417303
3304فاضلزلمی3417330
2291زلگیزلمی3417330
3580هدیهعبدالعلی3417330
3769عبدالمنیرعبدالستار3216340
0358محمد شاکرشاه لالا3216340
3332مسافرسید عبدال3216340
4238سید سیرسید شیرجان3216340
4106بکتاشخان مرزا3216340
0071الیاسگل نبی3216340
1595سودابهاحمد داود3216340
1175زرغونهآقا ضیا3216331
0246خواجه عبداللهمنیر احمد 3216268
0001شگوفهنوروز خان3216340
4667ارشادالرحمنمحمد حسن3015332
3626باسط غلام حضرت 3015350
4442اجملعمر خان3015350
2011فیصلخواجه سعید3015350
1016غلام مصطفیرحیم3015350
1591نوروزباز علی3015350
1092روشناعبدالرسول3015350
0365سید احمدسید داود3015350
1196فیاضیار محمد3015350
0836محمد ارسلانمحمد سمیع2814360
1406مرتضیسید اسحاق2814360
1114زبیرفضل احمد 2814360
12682814360
0838الهام محمد ابراهیم2814333
05042613370
3465حبیب اللهنجیب الله2613370
1308غلام فیصلشمس الرحمن2613370
1349سعادت اللهشمس الله2613370
1950احمد زینورالرحمن2613370
3570ادریسشیرجان2613370
0501جوادمولا داد2613325
0059رامینعبدالهادی2412380
0155سمیرامحمد نبی2412371
15212412380
4180احمد مهدیاحمد ذکریا2412380
2312هجرت اللهعبدالطیف2412353
3652امیرمحمد یوسف2412380
2486نبی اللهمحمد ابراهیم2412380
3418حسناهمایون2211390
3791عایشهمحمد نذیر2211390
3779آمنهمحمد یاسین2211390
3748احمد سروشهدایت الله2211390
88672211390
86662211390
4052صدفمحمود خان2010400
2447سعادت اللهنجیب الله168042
2128محمد داودمحمد فرید168420
0181یحییمحمد امین147430

پاسخنامه

شماره سوالجواب درست
11
23
31
42
53
61
73
81
91
102
112
123
131
143
151
162
173
184
193
201
212
222
232
243
254
262
274
281
293
302
312
323
333
342
353
363
372
382
393
402
411
421
433
444
454
464
473
484
492
503
فهرست

you're currently offline