نتایج امتحان بیولوژی صنف یازدهم دانش آموزان دوره دوم ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹

نتایج امتحانات

جدول ذیل شامل نتایج امتحان بیولوژی صنف یازدهم دانش آموزان دوره دوم ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹ میباشد.
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

آی دینامنام پدرنمرهدرستنادرستسفید
4507هیوادمحمد آقا984910
4695شبیراحمد محمد کبیر984910
1108984910
4540زرلشتحبیب الرحمن984910
1448سونامحمد رحیم984910
4997عاقلهامان الله944730
3216آمنهنور الدین944730
4749نصرت اللهفرید924640
5367محمد تمیمکرام الدین924631
4820مهنازعبدالقدیر924640
4723فاطمهشاه ولی924640
4446924640
4620بهشته محمد امین924640
0097ادریسمحمد شیرین924640
5151عیان بیکعزیز بیک904550
5167محمد فرشادجنت گل904550
4547فهیمهکاظم علی904550
5243زهراداراب904550
1088نگاهغلام محی الدین904550
1145904550
4445904550
5172ژولیکامحمد مقیم904550
4914نیلوفرمحمد فرهاد904550
4692ظریفعبدالطیف904541
1138884460
4771پریساعبدالرسول884460
5155مریممحمد صدیق884460
4752فاطمهشاه محمد 884460
4746مریمعبدالقدیر884460
0443ضیاالحقمحاکم خان884460
0010محمد مهدیمحمد ظاهر884460
4168عبیداللهغلام مجتبی864370
5364صدیقه عبدالحفیظ864370
1365عبدالرافععبدالنور864370
4719عبدالطیفشیر آقا844280
2855فیصلگل الرحمن844280
4891محمد عمرانعبدالجاوید844271
4703حبیب الرحمنعبدالرحمن844280
1435اسماجاوید844280
5320عبدالرحمنعبدالحفیظ824190
4663احمد فرزادمحمد علم824190
5191انیسهولی محمد824190
5192راحیلهولی محمد824190
4477824190
5245ملالیمحب الله824190
4934سحرفضل الرحمن824190
4839حکمت ولیشاه ولی824190
4167عبدالعزیزمحمدالله8040100
5173عبدالباسطعبدالولی8040100
4559عبدالسلیمعبدالکریم8040100
3006احمد ولیدشیر محمد8040100
3396محمد شهابعبدالکبار804091
4778گلثومعبدالجمیل8040100
4801لینامحمد الله8040100
92178040100
5114شریفهعبدالمحمد 8040100
4824مسعودهداد محمد 8040100
5157رخشندهبهروز علی8040100
4937محمد ربیعحمد رفیع8040100
4505محمد حامدانور محمد 8040100
1461احمد فیروزعبدالسمیع8040100
4992عبدالظهورعبدالقیوم7839110
4650سیف اللهگلاب خان7839110
77757839110
5252ماه منیرعزیزالرحمن7839110
4498هنگامهحلیم جان7839110
5171کریمهپیوند7839110
1391احمد میلاد احمد فهیم7839110
4636سید رسولغلام رسول7638120
5385مسکامحمد داود7638120
5090مروهمحب الرحمن7638120
0990شریفهدولت محمد 7638120
09127638120
5105زهراغلام سخی7638120
4856سلماخوش نظر7638120
3642روح اللهرحیم گل7638120
1841شمس اللهالفت الله7638120
5018بلال احمد محمد عثمان7638120
4567سلماسید هاشم7638120
1371محمد میوندمحمد اکبر7638120
1450سیاوششریف الله7638120
0205فاطمهاحمد شاه7638120
2869روح اللهعبدالحبیب7437121
5321بلالمحمد صدیق7437130
4534احمد فایقعبدالغفار7437130
2425سلوا طنینمحمد ابراهیم7437130
4741زهرهمحمد کریم7437130
5211ناجیهمحمد مقیم7437130
4639نیلابآقا محمد 7437130
11427437130
4913رخسارمحمد فرید7437130
5300مریممحمد عظم7437130
4541صابرهعلی محمد 7437130
4938محمد وثیقشیرین آقا7437130
4846عبدالفیاضعبدالصبور7437130
0197بلالمیرویس7437130
1458ساراعبدالمبین7437103
1439ملیلامحمد یعقوب7437130
4504شفیقمحمد رفیق7236131
5253احمد اقبالمحمد عثمان7236140
5168زبیرگل جان7236140
23647236140
17007236140
28837236140
5340ثنا رفیع الله7236140
4931هدایت اللهرحمت الله7236140
4503نجیب اللهرحمت الله7236140
5115شهیرخیر محمد 7236140
4535شایق اللهنجم الدین7236140
0619کنشکامحمد شعیب7236140
4816نیلوفرعبدالحکیم7236140
5210نازیهحمید خان7236131
1355احمد سیرعبدالبصیر7236140
5158پرویزحفیظ الله7035141
4609امید اللهمحمد نعیم7035150
4625محمد وارثولی محمد 7035141
5537035132
4935سهیلاچراغ علی7035150
4815سارهسید صلاح الدین7035132
4508سبحانمحمد معروف7035150
4939شاه رخعبدالکریم7035150
4627فاطمه گلعبدالسلام7035150
5229هارون احمد نصیر احمد6834160
0991احمد شاهمحمد ضمیر6834160
5016عبدالباریغلام رسول6834160
5281محمد حامدمحمد رحیم6834160
5092مرسل نادر شاه6834160
4709نوابنصیرمحمد 6834160
4501حامدعبدالرازق6834151
0735مجتبیکریم داد6834160
53636633161
1999علی احمد نور محمد 6633170
4618الهامعبدالودود6633170
11226633170
11186633170
4502هارونغلام محی الدین6633170
77736633125
5102مدینهصفی الله6633170
5091فایزهمحمد اسماعیل6633170
4576محمد الیاسغلام محمد6633170
4832جمیل الرحمنتاج محمد 6633170
1388احمد مجتبیاحمد شاه6633161
1369ثنااللهنورآغا6633170
4570شریف اللهجاوید6432180
4587احمد صمیممحمد نسیم6432180
0992خالق دادرحیم داد6432180
4909تیمور شاهشیرین شاه6432180
4664حسیب اللهخلیل الله6432180
3593زهرهشمس الحق6432180
94436432180
4755صدف عبید الله6432180
4838مرواریدعبدالوکیل6432180
4574احمد روشانهمایون6432180
0659فریدونمحمد عارف6432171
1440مصطفیعبدالمتین6432180
3148عبدالمتینعبدالحسین6231190
4651عبید اللهبشیر احمد 6231181
5208جاهدملا محمد 6231181
5190میرویسولی محمد 6231190
4844الیناداد محمد 6231190
77776231190
5319لطف اللهنادر شاه6231181
1390سروش احمدسید کمال الدین6231190
5014ضیارملشیر محمد 6030200
4525سید رحیمسید داود6030200
4932مریمگل محمد 6030200
1352محمد مرتضیخلق الدین6030200
1441احمد سمیرعبیدالله6030200
4542مصدقذبیح الله5829210
5246روملمیر آقا5829210
5174محمد کریمکرم خان5829210
4800عبدالحیعبدالهادی5829210
5110ادریسعطا الله5829210
5315حشمت اللهشیرین آغا5829210
4666ام البنینمحمد اسماعیل5829210
2426منیژه عبدالشکور5829210
4929فرشتهچراغ علی5829201
5347تبسممحمد همایون5829210
1421سمیع اللهعبدالله5829210
1398ادریسعاشق الله5829210
1452احمد فوادشمس الحق5829210
34685628814
5284فهیم اللهعبدالرحمن5628220
5393محمد میلاداکرام الدین5628220
5219رویناعبدالبصیر5628211
4586عبدالنوابعبدالوهاب5628220
5291سهیلمیر آقا5427230
3625نقیب احمدمحراب الدین5427230
4927احمد رشادرحمت الله5427230
3292عرفانعبدالغفار5427230
04445427230
5095محمد ندیمعبدالسعید5427230
4575هوسیمحمد احسان5427230
1364عبدالوارثعبدالرزاق5427230
1423سعدیهبابه جان5427230
4810سباوونخواجه مقل5226240
11905226240
4515ساحلمیرویس5226231
5283شبانهدلاور خان5226204
5036سهیلانور الله5226222
5250سید ساحلسید صابر5226195
1062محمد سلیمانمحمد داود5226240
1791نصرت اللهعبدالواسع5025250
5316فطرتفرید احمد 5025250
51845025232
5160مسیح اللهمحمد اسحاق5025250
4506سبحان اللهسمندر5025250
27275025232
5186فریحهمحمود خان5025250
5286عفتامیر جان5025232
5109خواجه بصیرخواجه جبیب الله5025250
12425025241
4730شرارهشجاع الدین5025232
5249احمد سخامحمد صدیق4824260
4751رضا خانعبدالرحیم4824251
2000سید علیسید حبیب4824260
5213میر ادریسمیر محمد نعیم4824260
4593محمد ادیبحبیب الحق4824260
4649لطف اللهعبدالرزاق4824260
5034تمناسرور خان4824233
5322الفت ولینصب علی4824260
4641احمد فرزادگل آغا 4824260
52404824251
1117بلالوحید الله4824260
92334623270
4577محمد اسماعیلنافع الدین4623270
3524عایشهعبدالغیور4623270
3354قدرت اللهمحمد نعیم4623270
4941محمد هاشماحمد 4623270
5169بهادرمحمد هارون4623270
1407عمرهگلبدین4623270
1401آمنهعبدالقیوم4623270
4640عبدالصمیمعبدالحی4422280
5323احمد صفامحمد صدیق4422280
4492علی احمد عبدالاحد4422280
4911برشناعبدالولی4422280
5285سیماشاه ولی4422271
4837ذبیح اللهعبدالواحد4422280
5379عبدالواحدمحمد اکبر4422280
5175فردینشیر محمد 4422280
4950عشرت اللهگل شاه4422271
4930خالدنثار احمد 4422280
5223محمد فهیمعبدالمبین4422280
5294الیاسروزی خان4221281
5369مرتضیمصطفی4221290
2648محمد یونسمحمد ضیاالحق4221281
4799عبدالودودعبدالهادی4221290
4582انورالحقضیاالحق4221290
5195کفایت اللهمحمد قاسم4221218
46834221290
94444221209
4734صنمعبدالهادی4221290
5325مصطفیعبدالستار4221290
4776احمد بلالتوریالی4221290
4906شریف اللهسمیع الله4221290
1380رامشجان داد4221281
5212قند آغاخالق داد4020300
5000مختارتوریالی4020291
5282عزیز الرحمنجمعه4020300
5003تمناسید محمد 4020300
46904020282
5326روح اللهالله محمد 4020300
5001فیصلعیدی محمد 4020300
5156رضوان اللهعبدالمحمد 4020300
1372محفوظ اللهولی الله4020291
1358زحلالله میر4020300
5346عبدالقهارعبدالفتاح3819301
5113مرتضیمحمد ولی3819310
4526ادریسزمری3819310
1437محمد سلیمعزیز الله3819310
5030تمیمعبدالطیف3819310
11053819310
5293عبدالحبیبمحمد 3819301
1357علی رضاءعبدالشاپور3819310
1054وارثذبیح الله3819310
1451عبدالصبورعبدالظهور3819310
5163راتبرحیم الله3618311
5111جابرصفر محمد 3618320
2179رامینزمری3618320
5391فدا احمد فیض احمد 3618320
11973618320
5161لطف اللهخلیل الله3618311
5298مسیح اللهزلمی3618320
5292عبدالحکیممحمد 3618320
5220رشادغلام حسن3618311
0312وارثنجیب الله3618302
1469حیات اللهحکیم شاه3618320
1433پیمانمحمد الف3618320
1455نگینهمولا داد36181814
4624محمد حسیناحمد ظاهر3417321
4850رویاسید نجیب الله3417330
02023417330
4689رومانیار محمد 3417312
4812سید پامیرمیرعبدالله3417330
4546رحمت اللهیار محمد3417330
1381فرهادعبدالحمد3417330
4956حنظلهنور آغا3216340
0774سلیمانمحمد شفیع3216322
4512احمد فردینعبدالرحمن3216340
4735سید مصطفیهمایون3216331
77713216340
5037شاهینعبدالقدیر3216340
1442محمد شبیرعبدالبصیر3216340
1345محمد معصومابن امین3216340
1416محمد جمشیدمحمد اولیا3216340
1397محمد حامدگل آقا3216340
1378آرزومحمد یوسف3216340
5017قیسغلام نبی3015350
4857مزملعبدالقدیر3015350
1373بخت زمینعبدالحیات3015350
1492محمد میلادظفر خان3015341
4998علی اضغرنصیر احمد 28142313
3614احمد خبیرمحمد قاسم2814360
4612ذبیح احمد ذاکر ا حمد 2814360
1443محمد ندیممحمد امین2814360
1412ادریسمحمد یونس2814351
4750محمد عمرمحمد حلیم2613370
5032هاشماحمد 2613298
3217عبدالحمیدضیا محمد 2613370
5227کیهانعصمت الله2613370
5107احمد عمرغلام دستگیر2613370
5040فرخقند آغا2613370
45622613370
4926محمد غلام ربانی2412380
4902نصر اللهغلام حیدر 2412380
1659نیک محمدعبدالرحمن2412380
5262علی شاهپاینده محمد 2412371
5216عبدالواحدضابط2412380
10012412380
4708شبیرحبیب2412380
2894سمیع اللهمبارک شاه24121325
1377پرستومحمد یوسف2412371
1402فروزانعبدالقیوم24122117
93452211381
5371مبصر احمد عبدالکریم2211381
77782211390
3753محمد ماهرمحمد طاهر2211363
1411محمد یوسفمحمد یعقوب22112613
5166احمد فروغمحمد ظریف189401
1431احمد شجاعدل آغا189401
1460رحیم اللهخان زمک189410

پاسخنامه

شماره سوالجواب درست
14
23
32
41
54
61
73
82
92
103
112
122
133
143
151
163
172
184
191
203
212
221
234
244
252
261
274
283
291
304
313
322
331
341
353
362
373
381
393
402
412
424
431
444
452
462
473
483
492
504
فهرست

you're currently offline