نتایج امتحان مطابقت و تجزیه افاده های الجبری دانش آموزان دوره اول ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹

نتایج امتحانات

جدول ذیل شامل نتایج امتحان مطابقت و تجزیه افاده های الجبری دانش آموزان دوره اول ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹ میباشد.
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

آی دینامنام پدرنمرهدرستنادرستسفید
0028محمد اقبالفرید احمد 1005000
0119مامونضیاالحق1005000
1539فریدهعبدالرازق1005000
1666خدیجهشمس الدین1005000
2156سحرمحمد نبی1005000
2452احمد سیرتضیا الدین1005000
2882خواجه احمد خواجه رحمت1005000
4418مرسل گل احمد 1005000
0053الهام الدینامیر جان984910
1184مسعودمحمد احسان984910
1652سکینهخادم حسین984910
2311مدثراللهبهرالدین984910
3305صهیبهعبدالقدیر984910
4222حسیب اللهوزیر محمد 984910
0996محمد ظریفمحمد شفیع984910
0055محمد فاضلآقا گل964820
0130احمد فیصلبریالی964820
0146تهمینهعبدالواحد964820
0370عبدالمالکعبدالجلیل964820
0475رکن الدیناحمد شاه964820
0724عبدالجبارروکی964820
0857فرحنازحکیم الله964820
1072هوسیعبدالحلیم964820
1241میلادفقیر محمد 964820
2112سمسور الرحمنفدا محمد 964820
3170جلوهعبدالرحیم964820
3409ساراضیا الدین964820
4443فوزیهمحمد داود964820
4518نبی رحمتخالد احمد 964820
0806صدفداکتر سمیع964820
0163مروه964820
0155نعمت اللهمحمد امین964820
0002محمد یعقوبمحمد ابراهیم944730
0091بی بی اقرأحاجی نور محمد944730
0627زعیمشیر احمد 944730
0665محمد الطافمحمد اسماعیل944730
0757شفیع اللهحشمت الله944730
1090محمد هاروندوست محمد 944730
1119احمد یاسرفیاض944730
1322عمران اللهیار محمد 944730
1621بی بی رحیمهنورالدین944730
1643محمد ذبیحمحمد غلام نبی944730
2020944730
2122عبدالوهابمحمد فاضل944730
2734احمد شبیرمحمد الله944730
3402هدیهاسدالله944730
4468صدفعتیق الله944730
4473فرخندهحفیظ الله944730
0050محمد مدثرعبدالله924640
0103سید الیاسعبدالرحیم924640
0202کوهسارحسیب الله924640
0274رضوان اللهمحمد اکرم924640
0663احمد شبیرعبدالحنان924640
1368فیصلعبدالقهار924640
1436عزیز اللهامام علی924640
1557احمد مدثرندا محمد 924640
1917لیدا جانالله نور924640
2097محمد تقینظر علی924640
2144سونیلاعبدال محمد 924640
2277نجیب اللهمحمد امین924640
2376محب اللهگل آقا924640
2520حسیب اللهعصمت الله924640
2784شبنممحمد شاه924640
4682عبدالرحمنعبدالخالق924640
6415924640
8002924640
0026محمد حامدتاج محمد 904550
0093امان اللهمحمد خالد904550
0125سحرمحمد انور904550
0264احمد مبشرحشمت الله904550
0272احمد نویدجمال عبدالناصر904550
0482احمد زعیممحمد فهیم904550
0538زهراجمشید904550
0604عبداللهچاریارقل904550
0681محمد عقیلسلطان علی904550
1528احمد صدامفضل محمد904550
2040904550
2550ډیوهمحمد حنیف904550
2643زینبشیرعلی904550
3033نیاز محمد نجیب الله904550
3684محمد اسماعیلامیر الدین904550
0233عبداللهمحمد ولی904550
0156شبنمحاجی محمد یوسف884460
0309صنمنور آغا884460
0401سید مرتضیسید اسماعیل884460
0436حشمت اللهنصرالله884460
0485احمد شکیبشیر پادشاه884460
0487احمد فیاضمحمد آجان884460
0570هدیغلام فاروق884460
0721عبدالمتینعبدالحکیم884460
0843احمد خسرواحمد جان884460
1344شگوفهغلام محبوب884460
1866مروهعبدالقیوم884460
1959محمد حسنمحمد وزیر884460
2041فریدونمحمد اجمل884460
2370احمد شبابمیرعلی884460
2475نصرت اللهعبدالبصیر884460
3401احمد آرشمحراب الدین884460
4373نورستاعبیدالله884451
4422فاطمهمحمد صدیق884460
4429نیلا صباوحید الله884460
8003884460
0025رشادمحمد ضیا884460
0483احمد نوازعبدالودود884460
0068مصعبشارخ864370
0100محمد شبیرمحمد صابر864370
0157شبنممحی الدین864370
0235مروه سید سکندر864370
0236سکینهسید سکندر864370
0263هدیهعبدالجبار864370
0433رفیع اللهمحمد نادر864370
0498احمد عمراناحمد جاوید864370
0840ادیبمحمد ابراهیم864370
0851محمد بصیرمحمد شریف864370
0911عابدهمحمد شفیع864370
0913پریساغلام عباس864370
0915زینبمحمد کریم864370
1135الهاممحمد هاشم864370
1200داد محمد غلام علی864370
1617سید محبوبسید محفوظ864370
1741احمد یاسرفضل الربی864370
1867بسیناعبدالقیوم864370
1883حکمت اللهسید احمد 864370
1987رفیع اللهداد الله شریف864370
2359میلادمحمد محسن864370
2642شبنممحمد تقی864361
4286محمد عمرانمحمد فضل864370
4447حامد عبدالخالق864370
4466سید بلالمیر حسیب الله864370
5373مصطفیعزیزالله864370
9001864370
0117جوهر محمدگران محمد864370
0116جوادولی جان864361
1196فیاضیار محمد864370
0612عزیزغلام سرور864370
0051احمد راشدامین الله844280
0290نرگسمحمد رسول844280
0330حسناعبدالصمد844280
0393سید یوسفسید حامد844280
0598زهرهنصیر احمد 844280
0660محمد شعیبعبدالواحد844271
0711رفیع اللهرحمت الله844280
0838الهام محمد ابراهیم844280
1380حزب اللهمحمد رضا844280
1509احمد فرخاحمد شفیع844280
1638شهیرعبدالقدیر844271
1802کاییناتسعدالله844280
2009نیلوفرشاه آقا844271
2110احمد فردینعبدالزبور844280
2142ایملنصیر احمد844280
2306ضمیرهسلطان محمود844280
2379خدیجهنجیب الله844280
3303میلادعبدالقیوم844280
3391ساحلمحمد خالد844280
3472محمد الهامغلام نقشبند844280
0653اظهرعبدالحسیب844280
0034فهیمهمحمد محسن824190
0038حمیداللهروح الله824181
0140احمد ولیددر محمد 824190
0141میرزا حسینمحمد رضا824190
0144سید مصطفیحسین آقا824190
0145صدفعبدالجبار824190
0445احمد شعیبمایل آغا824190
0643احمد ساحلدل آقا824190
0956فرخندهحکیم الله824181
1023محمد شریفخان علی824190
1198محمد میکایلفضل الرحمن824190
1213فیصل سید احمد 824190
1339سید طاهاسرور الدین824190
1441نقیب اللهمحمد اقبال824190
1641سلیمانداد محمد 824190
1795عبدالسلیمعبدالحمید824190
2564احمد بلالمعین الدین824190
2750سپوژمیعبدالبصیر824190
3399احمد شعیبنثار احمد824190
3411فاطمهخان آقا824181
3435مرسلمحمد ابراهیم824190
4469حسیب اللهمحمد اکبر824190
4470صدفبریالی824190
9751824181
1093احمد رشادجاوید احمد824190
0611مریمفرید احمد824190
0387مسرتقطب الدین824190
0853رفعت اللهعبیدالله824190
0098شمس اللهگل لالا8040100
0167سید عقیلسید حسن804091
0183سمسورمحمد عارف8040100
0270محمد یحیخیال محمد8040100
0361عبدالباسطعبدالاحمد8040100
0369فرمان وکیلفیروز شاه8040100
0371جواد احمد فواد احمد 8040100
0386ذکی محمد عیسی8040100
05258040100
0534احمد فهیمشیرپادشاه8040100
0585عبدالباعثمحمد نعمیم8040100
1107مرحباعبدالغفور8040100
1129نادیهصفی الله8040100
1130طیبهعبدالغفور8040100
1132ثنامحمد حکیم8040100
1247حمیدهغلام عباس8040100
1306فرزادمحمد مبین8040100
1547منوچهرمحمد اعظم804091
2148نصیربصیر8040100
2332یلدامحمد ظاهر804091
2505بلالمحمد قاسم804091
2554نعماننیک محمد 804091
3392احمد سالارعبدالخلیل8040100
4786محمد ادریسمحمد عارف8040100
87798040100
99888040100
0047محمد الهامعبدالمعصوم8040100
0051سید محفوظسید معروف8040100
0869عبیدالرحمنخدا داد804091
0027عبدالواحدتاج محمد 7839110
0040عبدالمختارعبدالمنان7839110
0143بشیرالدینبصیر الدین7839110
0215آیدامحمد فواد7839110
0237محمد زاهدمحمد یونس7839110
0334مجیب احمد سلطان احمد 7839110
0479حشمت اللهحبیب الله7839110
0551محمد شایقعطا محمد 7839110
0674شیبانجم الدین7839110
0803محمد امیدمرزا محمد 7839110
0874محمد مصطفیعبدالولی7839110
1125محمد اقبالزلمی7839110
1128هدیهصفی الله7839110
1146ویسجان الله7839110
1297حسنامیرزا محمد7839110
1345زهراخواجه ظفر783992
1367سمیع اللهعبدالروف7839101
1603شملههدایت الله7839110
1779نیلوفرسید رضا شاه7839110
1924سید میر علی شاهسید احمد شاه7839110
2247فرحتذین العابدین7839110
2350دنیابشیراحمد7839110
2408خدیجهامین الله7839110
2680عبدالحیعبدالاحد7839110
2797سجیهسید محمد7839110
3342شبیر احمد محمد عارف7839110
3968الههعبدالقادر7839110
4201احمد ذکیشیر محمد 7839110
4460عبدالحیعبدالقدیر7839110
0125مرسیلامحمد اسحاق7839110
1012حسناعبدالغفور7839110
0539ابراهیمزمری7839110
0239عبدالودودعبدالفاروق7839110
0199مروهزین الله7638120
0268ساجدهعبدالروف7638120
0477مریمرحمت الله7638120
0546محمد الهاممحمد شعیب7638120
0592فردینمحمد اسحاق7638120
0631سهراببسم الله7638120
0632میرویسمحمد یوسف7638120
0825فرشاداحمد گل7638120
0935حسناحاجی لطف الله7638120
0959مدثرعبدالجلیل7638120
1083ریحانهسید مولاداد7638120
1101سلسلهنجیب الله7638120
1447شبنماسدالله7638120
1546محمد حامدحسین داد7638102
1640شکیب مسجدی7638120
1687متینننگیالی7638120
2447سعادت اللهنجیب الله7638120
2517محمد مبشرمحمد عمر7638120
3302محمدعبدالحق7638120
3374سومنعبدالکریم7638120
3604رویناگل محمد 7638120
3907میکاییلعبدالشاه7638102
4169قیسخان آغا7638120
4496محمد عمراننصر الله7638120
0273احمد سمیرهدایت الله7437130
0296طلب الدینبهاوالدین7437130
0341احمد نویدعبدالحبیب7437130
0635حیدرشاه ولی7437121
0644سمیهمحمد حسن7437130
0661احمد ذکیعبدالستار7437130
0820احمد فرزادشیر حمزه7437130
0845ظفر اللهولی الله7437130
0862مرتضیمحمد نعیم7437130
0883آرشعبدالحنان7437130
1017فرشاد آقا محمد 7437130
1172عابد الرحمنسیف الرحمن7437130
1761باسطهعطا محمد 7437121
1825مینهفیض محمد7437130
1920لیمهعبدالحمید7437130
2243مسعودهفیض محمد 7437121
2328احمد ظاهردر محمد 7437130
2346پروانهعبدالبشیر7437130
2443سمیهعبدالروف7437130
2492خورشیدعبدالغنی7437130
3340محمد بشیرمحمد کبیر7437130
3826الهامسلیمان7437130
4452معصومهمفید احمد 7437130
0388صدفقطب الدین7437130
0124اصیلامحمد اسحاق7437130
1039ذبیح اللهغلام مصطفی7437130
0294احمد سمونپادشاه افضل7437121
0064سید ولیدمحمد کبیر7236140
0065سید عبدالقیومسید جعفر7236140
0099احمد وارثنجیب الله7236131
0190دوست محمد شیرمحمد7236113
202723695
0266رامینمحمد ظریف7236140
0340عبیداللهمحمد اسماعیل7236140
0399سید مصطفیسید اسماعیل7236140
0547احمد فریدعبدالوهاب7236140
0673همانجم الدین7236131
0677ایمانعلی مرزا7236140
0759عبدالوارثعبدالصبور7236104
0815زهرهمیر عبدالاحد7236140
1015وحید اللهاسد الله7236140
1070سارهعزیز احمد 7236140
1176میلادعبدالمتین7236140
1321عطا اللهخلیل الله7236140
1571فردینخیر الدین7236140
1736شفیق اللهعبدالعزیز7236122
1982محمد ادریسجمعه گل7236140
2015فردوسزلمی7236140
2031فریدونامیر خان7236140
2185سجادمیر احمد 7236140
2366فضل احمد عبدالاحمد 7236140
3341حکمت اللهسلطان عزیز7236140
3376آزادهبشیر احمد 7236140
3430سلطانهزمری7236140
4192فرزادعبدالحلیم7236140
4455حسیب اللهعقل الدین7236140
4477نجیبهمحمد خواجه7236122
90117236140
1171الیاسعبدالعلیم7236140
0503شهرامعبدالمنان7236140
0152محمد منصورمحمد رحیم7236140
0049عبدالمدبرعبدالله7035150
0307احمد زاهدنورعلی7035150
0397نور جهانمحمد سلیمان7035150
0539حسیب اللهمحمود7035141
0544حبیب اللهمحمود7035150
0680اجملنور احمد فهیم7035150
0844محمد اقبالمحمد ایوب7035150
1094عمران احمد شهاب الدین7035150
1152خدیجهعبدالجبار7035150
1577نرگسنجیب الله7035150
1609عابدغلام حیدر7035150
0101زینتاحمد فهیم7035150
0059رامینعبدالهادی6834160
0132ناهیدفهیم الله6834160
0149زرمینهصالح محمد 6834160
0310حکمت اللهخان محمد 6834160
0343ربیعنور محمد 6834160
0438دل شادمنگل6834142
0483زاهدسید امام6834160
0535محمد نعیمعبدالرحمن6834160
0561حامدسید آور6834160
0684احمد ویسمعبدالقهار6834160
0763زاهدغلام فاروق6834151
0829احمد رشادشعیب6834160
0910مقدسعبدالرحمن6834160
0988حامدغلام حضرت 6834160
1014احمد فوزاناکرام الدین6834160
1049شاه جهان زیببابه جان6834160
1175زرغونهآقا ضیا6834160
13706834160
1434برکت صفرعلی6834160
1581یلداامام داد6834160
1840سید اصیل احمدسید زبیراحمد6834160
1922نذیرسید عظیم6834160
2003رقیهعبدالحمید6834160
2119عبدالباسطعبدالحمید6834160
2133منصورشاه مقصود6834142
2571طلحهغلام محمد 6834160
4308احمد خیاماحمد شاه6834160
4451ساحلمحفوظ الله6834160
90776834160
0220احمد شعیبمحمد لقا6834160
0028فاطمهاحمد وحید6834160
1488مهریهمحمد اسحاق6834151
0098اعجاز اللهمحمد امین6834160
0276مدینهمحمد نوید6633170
0354ماهدشفیع الله663398
0540صفی اللهمحمد عوض6633170
0649فتانهمظفرالدین6633143
0833عبدالمصورعبدالجلیل6633170
1122غلام مرتضیرحیم داد6633161
1257میلاد احمد مشتاق احمد 6633170
1316صدفعبدالمحمد 6633170
1688میوندعنایت الله6633170
1707مزملمحمد عباس6633170
2197عبدالواحدعبدالرحیم6633170
2302محمد جاویدمحمد حسین6633170
2451عبداللهصبغت الله6633170
2611زبیرعبدالجبار6633170
2695مسرتمحمد خالد6633170
3577حبیبهعبدالحمید6633161
3588مهدیهمحمد عارف6633170
3651مومنهقربان علی6633170
3780ادریس حکیم الله6633170
4194فوادعیدی محمد 6633152
0121سهیلسخی محمد6432180
0147محمد آصفغلام عباس6432180
0379توریالیفقیر محمد6432171
0421مدینهامیر گل6432180
0804عبدالبصیرگلا جان6432180
0837محمد صادقگل الرحمن6432180
1270نوشادفیض محمد 6432171
1364احمد صفااحمد شاه6432180
1531سومنمحمد نسیم6432180
1537سید محفوظامیر حمزه6432180
1764سهرابمحمد منصور6432180
1912عبداللهایام الدین6432180
1925احمد مدثرعبدالصادق6432180
2167سحرمحمد یوسف6432180
3090رافعهنعمت الله6432180
3564نور الههسید فرید6432180
3608محمد مرتضیاحمد الله6432180
3953ذکیهمحمد عیسی6432180
40966432180
4424صدفسید صابر6432171
4456رمیضمیرزا شاه6432180
0102ذبیح اللهمردان6231190
0123عزت الله احمد الله 6231190
0413نیلوفرعبدالقهار6231190
0664عباداللهعبدالحی6231190
0830عمران اللهسردار احمد 6231190
1035محمد راشدرحم الدین6231181
1041هلالمحمد اضغر6231190
1076محمد آغامحمد نعیم6231181
1151الهامشیر خان6231163
1225بختیاررحمت الله6231154
1554ماروزهعبدالحکیم6231190
1735محمد حسیبمحمد نعیم6231190
1996تهمینهعاشور محمد 6231190
2189پرمیلاغلام سخی6231190
2234عبدالحقمحمد انور6231190
2393بی بی فاطمهغلام رسول6231190
3390احمد شبیرمرزا محمد 6231190
3607محمد مصطفیاحمد الله6231172
4239مطیع اللهمحمد علی6231190
4384سید مصورسید آغا6231181
4531وجیههعبدالجلال6231190
0363فرشتهفرید احمد6231190
0364خدیجهشیر احمد6231190
0257صدیق اللهحبیب الله6231190
0166عبدالرحمننور علی خان6231190
0024صفت اللهنیاز محمد 6030200
0046محمد صمیمسلیم شاه6030200
0054نازیهفرید احمد 6030200
0090فاطمهحاجی نور محمد6030200
0216فاطمهضیا الدین6030200
0412سویتامحمد عزیز6030200
0443علی رضاحفیظ الله6030191
0640نعمانرحمان گل6030200
0882مهدیعبدالحنان6030200
0997احمد نور الله6030200
1342حمیرامحمد آصف6030200
1561مهدی رضامفید احمد 6030191
1593نادرعلیغلام سعید6030200
1598مامون احمد نصیر احمد 6030191
1732سحرنور محمد6030200
18726030200
1974روح القوامعبدالقهار6030200
2034فرشتهنور احمد6030200
2166طایبهقلندر شاه6030200
4015عارفهشیر نظر6030200
4283دیباغلام سعید6030200
4328احمد عابدخدا داد6030182
87806030182
0060عبدالحمیدعبدالصمد5829210
0089بی بی گلثومحاجی نور محمد5829210
0197زهرهمحمد هادی5829210
0198مختارمحمد نادر5829138
0269کامرانعبدالجبار5829210
0860گلاب الدینمعراج الدین5829210
0906شادابخدا داد5829201
1100حمیدهنوروز5829210
1112شهرام محمد ناصر5829210
1173طارقحکیم خان5829210
1350احمد مسعودفضل الرحمن5829210
1756احمد جانعبدالرفیع5829192
1967زبید اللهزین العابدین5829210
2354لیناپاینده محمد 5829210
2538سحراحمد ضمیر5829210
2559شیرزیبریالی5829210
2590فرهادحیات الله5829210
3404یلدامحمد سلیم5829210
3434یاسمینحسیب الله5829210
3438احمد سیرسلطان محمد 5829210
3545احمد زبیراحمد ذکی5829210
3673احمد کبیرمحمد یار5829201
3695احمد مختارجهانگیر5829210
3918احمد حامدعبدالحسین5829210
4421احمد سهیلعلی محمد 58291110
4476عبدالجلیلعبدالرحیم5829210
90175829210
0105سارهشاه آقا5628220
0142عبیداللهمحمد 5628220
0292مسیرمسعود5628220
0453عبداللهمحمد سلیم5628211
0553احمد میلادجلندر خان5628211
0768سعیدهسید نعیم5628211
0905روملامر الدین5628220
1084احمد مصطفیاحمد شاه5628220
1444عبدالمجیبعبدالمجید5628913
1692مهریهسید نصرت5628220
2364خاطمهبختیاری5628220
2649فیصلامام محمد 5628211
3917نارونسلطان محمد5628193
4260پریعبدالمیر5628220
87505628220
0253عبدالحفیظعبدالرزاق5628220
0349وحید اللهنعمت الله5427230
0410بنفشهحفیظ الله5427230
0559دین محمدگل محمد 5427230
0580پرویز جانعبدالجمیل5427230
0682ارسلانعبدالاحد5427230
0822محمد سمیرمحمد آصف5427230
0912شگوفهمنیر5427230
1012عبدالوارثعبدالقسیم5427230
1207مریممحمد شفیع5427230
1399احمد یاسرجاوید5427230
19235427230
2287رامینمعراج الدین5427230
2433ارمغانمحمد شعیب5427221
2627امیر محمد محمد داود5427230
2694زهراعزیزالرحمن5427230
3187عبدالمتینعبدالخلیل5427230
3468جمشیدعبدالشکور5427185
4448صبورحسیب الله5427230
0306احمد اللهاحمد ضیا5427230
0714مطیع اللهمحمد ایوب5427230
1299نبی اللهعبدالحمید5427212
0115همایونصفا الدین5226204
0126احمد نویدمحمد عارف5226240
0152فاطمهخیر محمد 5226240
0925محمد یاسینعبدالقهار5226240
0994الیاسغلام حسین5226240
14135226240
1465حسنامحمد ظفر5226240
1525فیصلمحمد آصف5226240
1637احمد راشدنجیب الله52261311
1655حبیب اللهخدا داد5226240
1734رحمت اللهمحمد هارون5226240
1811محمد فردیندر محمد 5226240
1938نوید سیف الدین5226240
2149میونددلاور خان5226240
2198محمد صمیمعبدالخلیل5226204
2225سحرسید احمد 5226240
3011خورشیدمحمد فرید5226240
3584لیمهمسیح الله5226240
93275226231
0759ننگیالیکابلی5226240
0034بشیر احمدبسم الله5226240
0111مصطفیعبدالقادر5025250
0175مرسلنیکو بخت5025250
0248محمد الیاسگل محمد5025250
0360حکمت اللهکفایت الله5025250
0392حسیناعبدالستار5025241
0444همایونضیالدین5025232
0651شیراحمد گل الرحمن5025250
0967حمزهفرهاد5025250
1032بهرامنظام الدین5025250
1040ثنامحمد ایمل5025250
1141عزیز احمدنور احمد 5025250
1158عبدالستارقیام الدین5025196
1278عبدالصادقمنصور5025250
1962ادریسطاهر حسین5025250
37055025250
4142احمد سیرویس الدین5025241
4459فرزادمحمد عارف5025250
0150ابن امینمحمد آصف5025250
0422نجیب اللهآدم خان4824260
0690احمد رشادمحمد عارف4824260
1102حمیرا صفاعنایت الله4824260
1961احمد رشادمحمد شفیق4824260
1990ساحلعبدالنصیر4824251
2027هاجرهوحیدالله4824251
2184حامددولت نظر4824260
2289علی اصغرنصیر احمد4824260
2365جوادشهنواز4824260
2400عبدالمصورعبدالمبین4824260
2529اسد اللهغلام محمد 4824260
2561حسیب اللهرحمت الله4824260
2574روح الامینمحمد رقیب4824260
2628سوریهآقا گل4824260
2921نیلوفرمحمد عمر4824260
3700فرحنازعبدالبشیر4824260
3878احمد مدثرخدای داد4824260
4052صدفمحمود خان4824260
4537سید امان اللهسید کبیر4824260
0259منصورمحمد ایمل4824260
0528نجم الدینعبدالصدیق4623270
1442صبغت اللهعبدالرازق4623270
1543حسیب اللهعبدالجلیل4623270
1744شبانهامین گل4623270
1861مطیع اللهعبدالحنان4623270
2747بصیرهمحمد حسن4623270
3514غلام قادرعوض4623207
83334623270
93254623270
0204عبدالمبینعبدالعزیز4623270
0429محمد یوسفگل آقا4623270
0500سید امیدسید محمود4623225
0057سلیمانشین گل4422280
0193محمد آرشمحمد هارون4422280
0308نقیب اللهکفایت الله4422280
0641سروشابوبکر4422280
0985محمد یوسفعبدالحبیب4422271
1171ابراهیمرحیم داد4422280
1276فیصلملا محمد 4422271
1794محمد عابدمحمد عالم4422262
2254ذاکر اللهاصحاب الدین4422280
2631آرزومحمد یحی4422271
3481محمد امیدخالد4422280
4270عبدالطیفعبدالعزیز4422280
4271شبیر احمد عبدالواحد4422280
4449منصورعظیم گل4422280
4450صابرصالح محمد 4422280
4457مینامقصود4422280
4585خواجه عبدالناصرخواجه سید محمود4422280
0490سروشمحمد سلیم4422280
0601محسنهنعمت الله4422280
1261عبدالسمیعحبیب الرحمن4422280
0083سوسنمحمد امین4221290
0084زبیرنعمت الله4221290
0251میر عبدالرحیممیرعبدالعظیم4221821
0300سمیرغلام صدیق4221290
0467صدامغلام نبی4221290
0814الیاسمحمد رحیم4221290
1998احمد اللهاحمد ضیا4221290
2014توفیق اللهامین گل4221290
3931احمد عزت اللهعبدالشکور4221290
4031فرحنازمحمد سلیم4221290
4191مصطفیعلی احمد 4221290
53794221290
0789محمد طارقمحمد عثمان4221290
1303عبیداللهگل جمیل4221290
0168اورانوسعبدالرسول4020300
1307غلام مجتبیشمس الرحمن4020291
1743اسماشیرین آغا4020300
3744زرمینهابن امین4020300
53264020291
1197احمد ذکیعبدالجمیل4020300
0155سمیرامحمد نبی3819310
0685شمسیهگل میر خان3819301
1194محمد وارثمحمد صدیق3819310
1353سیاف گل بچه3819310
1690مروهمحمد رحیم3819310
1693سید محمد رضاسید صادق شاه3819310
1960فیصلسیف الرحمن3819310
4589رویداعبدالقاسم3819310
80003819274
047638192110
0358محمد شاکرشاه لالا3618320
0448اکرم اللهمحمد سرور3618311
0565انعام عبدالمختار3618320
0831فردین احمد خیر محمد 3618311
1114زبیرفضل احمد 3618320
1274محدثهسید عبدالصمد3618266
1336احمد رامشنیاز محمد 3618320
1689فاطمهمحمد رحیم3618320
1963عبداللهصبغت الله36181913
2113غوث الدینسیف الدین3618320
2137مرواریدخدایداد3618320
2312هجرت اللهعبدالطیف3618302
2360سنبلامین الله3618293
2367خلیل احمد علی احمد 3618320
3465حبیب اللهنجیب الله3618320
3640عبدالنجمانعبدالصمد3618311
3696حشمت اللهحفیظ الله3618320
0252محمد الیاسبرهان الدین3618320
0134نوراللهعتیق الله3417330
0247رامششیراب الدین3417330
0605احمد ریحانسیلانی3417330
0775محمد قسیمعبدالقدوس3417330
1037ارشاد اللهجلال الدین3417330
1219رفیع اللهنجیب الله3417294
2062محمد حامدمحمد فرید3417330
3450اسحاقمحمد فهیم3417330
3586منیژهحبیب الله3417249
4032سوسنمحمد هارون3417330
4089زبیرگل محمد 3417330
4261حسنقاسم علی3417312
4737احمد راشدعبدالمحمد34171716
0154ذکیهشمس الاحمد3216340
0326عمرهسید ذکریا3216331
0416عبدالمومنعبدالمبین32161024
0466بلالغلام نبی3216340
0687حسیب اللهمجیب الله3216340
1945منیر احمد فهیم احمد 3216340
2296مسیح اللهنجیب3216340
2874مهریهمحمد عمر3216340
3378مطیع اللهخلیل الله3216331
3671مریمبشیراحمد 3216322
4238سید سیرسید شیرجان3216331
4252ستاره بریالی 3216340
4258الطافنور الله3216340
4425سید حسنسید یوسف3216340
51703216331
99993216340
0029جهیداللهمحب الله3015350
0173مریمغلام مصطفی3015341
0194رڼاحاجی زلمی3015350
2044راشدعبدالواحد3015350
2297اکرام اللهنجیب الله3015341
2673حسام الدینویس الدین3015350
3650ناصرسید احمد 3015341
3934شادابمحمد یعقوب3015350
4442اجملعمر خان3015350
4578کرشمهموسی خان3015341
0201محمد عاطفمیر آقا2814360
0275عمرداد خدا2814360
0489نازیلاحبیب الله2814360
0537شیلاعیدی محمد 2814360
0670محمد نثارمحمد ناصر2814360
0987منصورشیرین آقا2814360
1174نادیه آقا ضیا2814360
1179عبدالمبینآقا پادشاه2814360
12032814351
1279سید نصیرسید رحیم2814351
1499عبدالسمیععبدالصمد2814360
17332814360
1907محمد صابرمحمد نسیم2814360
2007شهزادمحمد امین2814342
2506ذاکرهمحمد صابر2814360
2999ام البنینسخی داد2814360
3451شبیرحسینایرج میر2814360
3570ادریسشیرجان2814360
4175حامدنعمت الله2814360
4358اسد اللهدستگیر2814360
0295ذبیح اللهعبدالمحمد 2613370
0667لطف علیرحیم2613370
0836محمد ارسلانمحمد سمیع2613370
0870رامشمرزا الدین2613370
1612الطاف حسیننجیب الله2613325
1614قربانعلی احمد 2613370
2011فیصلخواجه سعید2613370
2165محمد شبیرعبدالمجید2613370
2389فیاضعبدالرشید2613370
3779آمنهمحمد یاسین2613370
0365سید احمدسید داود2613370
1221محمد یوسفذبیح الله2412380
1240بهشتهعبدالرحمن2412380
1245سید مصطفیسید محمد 2412380
2128محمد داودمحمد فرید2412380
2212شهریارعبدالودود2412380
35212412380
3626باسط غلام حضرت 2412380
4219حسیب اللههدایت الله2412380
4467عبدالمجیبعبدالحمید2412380
1022حسیب اللهعبدالدین2412380
0195مروهحکیم خان2211381
1308غلام فیصلشمس الرحمن2211390
1354مبشرحبیب الله2211390
1793احمد سمیرمحمد سمیع2211390
2177سمیع اللهعزت الله2211390
2635شارخسخی داد2211381
34562211390
3633احمد آغاعبدالعلیم2211390
3769عبدالمنیرعبدالستار2211381
4388عطااللهنعمت الله2211390
4461احمد راشدمحمد ظاهر2211390
4583نرگسمحمد رفیع2211372
2161شمس الدینعبدالعلی2010400
4343احمد شاهامان الله2010400
5039رحم خداعلی مرزا2010400
0249بشیر احمد ولایت خان189410
3332مسافرسید عبدال189410
3416ملیناصدیق الله189410
5020189410
2486نبی اللهمحمد ابراهیم168420
3395محمد یوسفعبدالقدیر168384

پاسخنامه

شماره سوالجواب درست
11
23
34
42
51
61
72
81
93
101
112
121
131
142
154
161
173
182
194
203
212
224
232
241
251
264
273
281
292
303
311
323
331
343
352
363
374
381
394
402
414
423
433
442
452
464
471
484
492
504
فهرست

you're currently offline