جدول ذیل شامل نتایج امتحان پولینوم و فکتوریل دانش آموزان دوره اول ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹ میباشد.
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

آی دینامنام پدرنمرهدرستنادرستسفید
0053الهام الدینامیر جان1005000
0119مامونضیاالحق1005000
0665محمد الطافمحمد اسماعیل1005000
1638شهیرعبدالقدیر1005000
1666خدیجهشمس الدین1005000
2311مدثراللهبهرالدین1005000
4447حامد عبدالخالق1005000
0028محمد اقبالفرید احمد 984910
0370عبدالمالکعبدالجلیل984910
0475رکن الدیناحمد شاه984910
0627زعیمشیر احمد 984910
0724عبدالجبارروکی984910
1072هوسیعبدالحلیم984910
1119احمد یاسرفیاض984910
1184مسعودمحمد احسان984910
1257میلاد احمد مشتاق احمد 984910
1643محمد ذبیحمحمد غلام نبی984910
1917لیدا جانالله نور984910
2122عبدالوهابمحمد فاضل984910
2452احمد سیرتضیا الدین984910
2882خواجه احمد خواجه رحمت984910
4473فرخندهحفیظ الله984910
4518نبی رحمتخالد احمد 984910
8001984910
8002984910
1387984901
0050محمد مدثرعبدالله964820
0062انوشمحمد نعیم964820
0068مصعبشارخ964820
0393سید یوسفسید حامد964820
0721عبدالمتینعبدالحکیم964820
0915زینبمحمد کریم964820
1234فرهادسید آقا964820
1322عمران اللهیار محمد 964820
1369عبدالنصیرعبدالطیف964811
1528احمد صدامفضل محمد964820
1557احمد مدثرندا محمد 964820
2112سمسور الرحمنفدا محمد 964820
2144سونیلاعبدال محمد 964820
2156سحرمحمد نبی964820
2520964820
3305صهیبهعبدالقدیر964820
4468صدفعتیق الله964820
9023964820
0612عزیزغلام سرور964811
0163مروه964811
0806صدفداکتر سمیع964811
0301مصطفیعزیزالله964811
0034فهیمهمحمد محسن944730
0103سید الیاسعبدالرحیم944730
0146تهمینهعبدالواحد944730
0157شبنممحی الدین944730
0183سمسورمحمد عارف944730
0270محمد یحیخیال محمد944721
0416عبدالمومنعبدالمبین944730
0436حشمت اللهنصرالله944730
0570هدیغلام فاروق944730
0681محمد عقیلسلطان علی944730
0711رفیع اللهرحمت الله944730
0862مرتضیمحمد نعیم944730
0874محمد مصطفیعبدالولی944730
1976مصطفیممحمد یونس944730
2097محمد تقینظر علی944721
2148نصیربصیر944730
2277نجیب اللهمحمد امین944730
2447سعادت اللهنجیب الله944730
2643زینبشیرعلی944730
3792مهسااحمد بیژن944730
4222حسیب اللهوزیر محمد 944730
4373نورستاعبیدالله944730
4422فاطمهمحمد صدیق944730
4441محب اللهنصرت الله 944730
9017944730
0257صدیق اللهحبیب الله944730
0006احمد شعیبمحمد طیب924640
0007اسد احسانمحمد حامد924640
0040عبدالمختارعبدالمنان924640
0051احمد راشدامین الله924640
0055محمد فاضلآقا گل924640
0063عمرسروشمحمد نعیم924640
0149زرمینهصالح محمد 924640
0231پروانهشفیع الله924640
0401سید مرتضیسید اسماعیل924640
0485احمد شکیبشیر پادشاه924640
0526یثربعبدالحمید924640
0757شفیع اللهحشمت الله924640
1436عزیز اللهامام علی924640
1652سکینهخادم حسین924640
1840سید اصیل احمدسید زبیراحمد924640
1867بسیناعبدالقیوم924640
2009نیلوفرشاه آقا924640
2020924640
2234عبدالحقمحمد انور924640
3303میلادعبدالقیوم924640
3409ساراضیا الدین924640
4466سید بلالمیر حسیب الله924640
4682عبدالرحمنعبدالخالق924640
8003924640
9000924640
0358محمد قسیمگل رحمان924631
0028فاطمهاحمد وحید924631
0049عبدالمدبرعبدالله904550
0144سید مصطفیحسین آقا904550
0189احمد مجیبمحمد اقبال904550
0266رامینمحمد ظریف904550
0268ساجدهعبدالروف904550
0309صنمنور آغا904550
0477مریمرحمت الله904550
0660محمد شعیبعبدالواحد904550
0768سعیدهسید نعیم904550
0825فرشاداحمد گل904550
1026904550
1344شگوفهغلام محبوب904550
1345زهراخواجه ظفر904550
1756احمد جانعبدالرفیع904550
1779نیلوفرسید رضا شاه904550
1802904550
1912عبداللهایام الدین904550
1945منیر احمد فهیم احمد 904550
1959محمد حسنمحمد وزیر904550
1987رفیع اللهداد الله شریف904550
2142ایملنصیر احمد904550
2306ضمیرهسلطان محمود904550
2332یلدامحمد ظاهر904550
2734احمد شبیرمحمد الله904550
3604رویناگل محمد 904550
3606فیصلحبیب جان904550
4418مرسل گل احمد 904550
4469حسیب اللهمحمد اکبر904550
9855904550
0155نعمت اللهمحمد امین904541
0233عبداللهمحمد ولی904541
0869عبیدالرحمنخدا داد904550
0038حمیداللهروح الله884460
0125سحرمحمد انور884460
0202کوهسارحسیب الله884460
0263هدیهعبدالجبار884460
0290نرگسمحمد رسول884460
0534احمد فهیمشیرپادشاه884460
0538زهراجمشید884460
0640نعمانرحمان گل884460
0843احمد خسرواحمد جان884451
0911عابدهمحمد شفیع884460
0913پریساغلام عباس884460
0935حسناحاجی لطف الله884460
0956فرخندهحکیم الله884451
0986احمد سلیمانخلیل الله884460
1094عمران احمد شهاب الدین884433
1194محمد وارثمحمد صدیق884460
1380حزب اللهمحمد رضا884460
1687متینننگیالی884460
2073فرحتعبدالحبیب884460
2119عبدالباسطعبدالحمید884460
2254ذاکر اللهاصحاب الدین884460
2350دنیابشیراحمد884460
2784شبنممحمد شاه884460
2921نیلوفرمحمد عمر884460
3033نیاز محمد نجیب الله884460
3401احمد آرشمحراب الدین884460
4286محمد عمرانمحمد فضل884460
4421احمد سهیلعلی محمد 884460
4835لیمهمحمد عظیم884460
6415884460
9009884460
1012حسناعبدالغفور884460
0611مریمفرید احمد884451
0091بی بی اقرأحاجی نور محمد864370
0099احمد وارثنجیب الله864370
0126احمد نویدمحمد عارف864370
0199مروهزین الله864370
0264احمد مبشرحشمت الله864370
0274رضوان اللهمحمد اکرم864370
0361عبدالباسطعبدالاحمد864370
0399سید مصطفیسید اسماعیل864370
0433رفیع اللهمحمد نادر864370
0551محمد شایقعطا محمد 864370
0684احمد ویسمعبدالقهار864370
0857فرحنازحکیم الله864370
1343نیلوفرفواد864370
1539فریدهعبدالرازق864370
1640شکیب مسجدی864370
1741احمد یاسرفضل الربی864370
1838عزت اللهغلام سرور864361
1866مروهعبدالقیوم864370
1919سلیمانعبدالطیف864370
1920لیمهعبدالحمید864370
2031فریدونامیر خان864370
2065نجواهمایون864370
2198محمد صمیمعبدالخلیل864370
2261عفت عبدالحبیب864370
2328احمد ظاهردر محمد 864370
2346پروانهعبدالبشیر864370
2408خدیجهامین الله864370
2475نصرت اللهعبدالبصیر864370
2797سجیهسید محمد864370
3254بهارهولی احمد864370
3302محمدعبدالحق864370
3953ذکیهمحمد عیسی864370
4312توریالیفقیر محمد 864370
4786محمد ادریسمحمد عارف864370
0060عبدالحمیدعبدالصمد844280
0077نبیلهگل نبی844253
0100محمد شبیرمحمد صابر844280
0140احمد ولیددر محمد 844280
0141میرزا حسینمحمد رضا844280
0143بشیرالدینبصیر الدین844280
0147محمد آصفغلام عباس844280
0341احمد نویدعبدالحبیب844280
0371جواد احمد فواد احمد 844280
0422نجیب اللهآدم خان844280
0445احمد شعیبمایل آغا844280
0479حشمت اللهحبیب الله844280
0498احمد عمراناحمد جاوید844280
0811عبدالسبحانمحمد عادل844280
0820احمد فرزادشیر حمزه844280
0845ظفر اللهولی الله844280
0988حامدغلام حضرت 844280
1017فرشاد آقا محمد 844280
1198محمد میکایلفضل الرحمن844280
1200داد محمد غلام علی844280
1297حسنامیرزا محمد844280
1811محمد فردیندر محمد 844280
2000844280
2121سید پرویزسید لالا آغا844280
2370احمد شبابمیرعلی844280
4275احسان اللهجیلانی844280
4429نیلا صباوحید الله844280
0363فرشتهفرید احمد844280
0609محی الدینمحمد امیر844271
0239عبدالودودعبدالفاروق844271
0025فرید احمدفهیم احمد824190
0093امان اللهمحمد خالد824190
0198مختارمحمد نادر824190
0235مروه سید سکندر824190
0236سکینهسید سکندر824190
0307احمد زاهدنورعلی824190
0310حکمت اللهخان محمد 824190
0330حسناعبدالصمد824190
0335نثار احمد عبدالعزیز824181
0354ماهدشفیع الله824190
0637محمدشاه ولی824181
0643احمد ساحلدل آقا824190
0860گلاب الدینمعراج الدین824190
1023محمد شریفخان علی824190
1306فرزادمحمد مبین824181
1571فردینخیر الدین824190
1577نرگسنجیب الله824190
1595سودابهاحمد داود824190
1621بی بی رحیمهنورالدین824190
1764سهرابمحمد منصور824190
1982محمد ادریسجمعه گل824190
2353احمد بلالوحید الله824190
2393بی بی فاطمهغلام رسول824190
2517محمد مبشرمحمد عمر824190
2550ډیوهمحمد حنیف824190
2559شیرزیبریالی824190
3170جلوهعبدالرحیم824190
3404یلدامحمد سلیم824190
3435مرسلمحمد ابراهیم824181
4252ستاره بریالی 824190
4308احمد خیاماحمد شاه824190
9011824190
0539ابراهیمزمری824190
0166عبدالرحمننور علی خان824190
0125مرسیلامحمد اسحاق824181
0124اصیلامحمد اسحاق824181
0002محمد یعقوبمحمد ابراهیم8040100
0098شمس اللهگل لالا8040100
0122سمیرعبدالرحمن804073
0123عزت الله
احمد الله 8040100
0136الهامصدیق الله804082
0215آیدامحمد فواد8040100
0297رضوان رحمت الله8040100
0343ربیعنور محمد 8040100
0412سویتامحمد عزیز8040100
0413نیلوفرعبدالقهار8040100
0421مدینهامیر گل8040100
0546محمد الهاممحمد شعیب8040100
0598زهره
نصیر احمد 804091
0604عبداللهچاریارقل8040100
0641سروشابوبکر8040100
0661احمد ذکیعبدالستار8040100
0844محمد اقبالمحمد ایوب8040100
1070سارهعزیز احمد 8040100
1101سلسلهنجیب الله8040100
1128هدیهصفی الله8040100
1129نادیهصفی الله8040100
1132ثنامحمد حکیم8040100
1151الهامشیر خان804091
1225بختیاررحمت الله8040100
1241میلادفقیر محمد 804091
1617سید محبوبسید محفوظ8040100
1681میرجممستی بیک8040100
1761باسطهعطا محمد 8040100
1883حکمت اللهسید احمد 8040100
1924سید میر علی شاهسید احمد شاه8040100
1974روح القوامعبدالقهار8040100
2359میلادمحمد محسن8040100
2600غزلحسیب الله8040100
3374سومنعبدالکریم8040100
3907میکاییلعبدالشاه8040100
4014معصومهتوریالی8040100
4239مطیع اللهمحمد علی804091
4438دانیالحبیب الله8040100
4460عبدالحیعبدالقدیر8040100
4477نجیبهمحمد خواجه8040100
0483احمد نوازعبدالودود804091
0653اظهرعبدالحسیب804091
1039ذبیح اللهغلام مصطفی804091
1242احمد ابرارغلام فاروق8040100
0047محمد الهامعبدالمعصوم804091
0126عایشهسید اقبال804091
0056میلادرجب علی7839110
0057سلیمانشین گل7839110
0059رامینعبدالهادی7839110
0132ناهیدفهیم الله7839110
0190دوست محمد شیرمحمد7839110
0397نور جهانمحمد سلیمان7839110
0438دل شادمنگل7839101
0532توابتاج محمد 7839101
0553احمد میلادجلندر خان783992
0631سهراببسم الله7839110
0803محمد امیدمرزا محمد 7839110
0804عبدالبصیرگلا جان7839110
0981امر الدینعبدالمنان7839110
11077839110
1352لیدامصطفی7839110
1509احمد فرخاحمد شفیع7839110
1537سید محفوظامیر حمزه7839110
1637احمد راشدنجیب الله7839110
1922نذیرسید عظیم7839110
2003رقیهعبدالحمید7839110
2041فریدونمحمد اجمل7839101
2225سحرسید احمد 7839110
2571طلحهغلام محمد 7839110
2599اسمافیروز الدین7839110
2641شبنمسلطان محمد 7839110
3326سید ادریسسید یاسین7839110
3341حکمت اللهسلطان عزیز7839110
3390احمد شبیرمرزا محمد 7839110
3438احمد سیرسلطان محمد 7839110
3826الهامسلیمان7839110
4192فرزادعبدالحلیم783992
0294احمد سمونپادشاه افضل7839101
0116جوادولی جان7839101
1093احمد رشادجاوید احمد7839101
0027عبدالواحدتاج محمد 7638120
0130احمد فیصلبریالی7638111
0272احمد نویدجمال عبدالناصر7638111
0540صفی اللهمحمد عوض7638120
0632میرویسمحمد یوسف7638120
0664عباداللهعبدالحی7638120
0815زهرهمیر عبدالاحد7638120
0821احمد شیرزادشیر افضل7638120
0883آرشعبدالحنان7638120
1049شاه جهان زیببابه جان7638120
1090محمد هاروندوست محمد 7638120
1213فیصل سید احمد 7638120
1378مدثر اللهحسیب الله7638120
1609عابدغلام حیدر7638111
1735محمد حسیبمحمد نعیم7638111
2133منصورشاه مقصود7638120
2247فرحتذین العابدین7638120
2287رامینمعراج الدین7638111
2472لمرامرالدین7638111
2611زبیرعبدالجبار7638120
34587638111
3576نادیهنور محمد 7638120
3577حبیبهعبدالحمید7638120
3607محمد مصطفیاحمد الله7638111
3695احمد مختارجهانگیر7638111
4270عبدالطیفعبدالعزیز7638120
4434عبدالرحمندلاور خان7638120
1171الیاسعبدالعلیم7638111
1024مروهعبدالجمیل7638111
0167سید عقیلسید حسن7437130
0237محمد زاهدمحمد یونس7437121
0269کامرانعبدالجبار7437130
0364باصرهسید داوود7437130
0539حسیب اللهمحمود7437130
0585عبدالباعثمحمد نعمیم7437130
0601سارهوحید الله7437130
0663احمد شبیرعبدالحنان7437130
0674شیبانجم الدین7437130
1014احمد فوزاناکرام الدین7437130
1015وحید اللهاسد الله7437130
1086سید ضیاالدینسید منصور7437121
1125محمد اقبالزلمی7437130
1172عابد الرحمنسیف الرحمن7437130
1339سید طاهاسرور الدین7437130
1603شملههدایت الله7437130
1641سلیمانداد محمد 7437121
1887حارثعبدالقادر7437130
2061گیتاعبدالرحیم7437130
2185سجادمیر احمد 7437130
2433ارمغانمحمد شعیب7437121
2492خورشیدعبدالغنی7437130
2505بلالمحمد قاسم7437130
2564احمد بلالمعین الدین7437130
2694زهراعزیزالرحمن7437130
3340محمد بشیرمحمد کبیر7437130
3342شبیر احمد محمد عارف7437130
3376آزادهبشیر احمد 7437112
3583صبنانعمت الله7437130
3780ادریس حکیم الله7437130
3878احمد مدثرخدای داد7437130
3918احمد حامدعبدالحسین7437130
4052صدفمحمود خان7437130
4179احمد ذکیدل آغا7437121
0538عبدالوهابعبدالهادی7437130
0853رفعت اللهعبیدالله7437121
0364خدیجهشیر احمد7437121
0387مسرتقطب الدین7437121
1079زبیرهعاشق الله7437121
0105سارهشاه آقا7236140
0142عبیداللهمحمد 7236140
0152فاطمهخیر محمد 7236140
0155سمیرامحمد نبی7236140
0169بشار احمد سنت الله7236140
0197زهرهمحمد هادی7236140
0644سمیهمحمد حسن7236140
0822محمد سمیرمحمد آصف7236140
0865میلادنازک میر7236140
0959مدثرعبدالجلیل7236140
1146ویسجان الله7236131
1364احمد صفااحمد شاه7236122
1434برکت صفرعلی7236131
1441نقیب اللهمحمد اقبال7236140
1531سومنمحمد نسیم7236140
1598مامون احمد نصیر احمد 7236131
1925احمد مدثرعبدالصادق7236140
2015فردوسزلمی7236140
2288محمد حنیفمحمد شریف7236140
2366فضل احمد عبدالاحمد 7236140
2416صفیهمحمدالدین7236140
2554نعماننیک محمد 7236140
2680عبدالحیعبدالاحد7236140
3472محمد الهامغلام نقشبند7236140
3565عفتاحمد فرید7236122
3673احمد کبیرمحمد یار7236140
4191مصطفیعلی احمد 7236140
4384سید مصورسید آغا7236140
4451ساحلمحفوظ الله7236140
4531وجیههعبدالجلال7236140
4585خواجه عبدالناصرخواجه سید محمود7236140
0388صدفقطب الدین7236131
0677مدینهامان الله7236131
0486آسیه اسما عبدالفتاح7236140
0674رعناعبدالله7236131
0443ضیاالحقمحاکم خان7236140
0115همایونصفا الدین7035132
0121سهیلسخی محمد7035150
0273احمد سمیرهدایت الله7035150
0340عبیداللهمحمد اسماعیل7035141
0369فرمان وکیلفیروز شاه7035150
0473صدفغلام سرور7035150
0535محمد نعیمعبدالرحمن7035150
1100حمیدهنوروز7035150
1321عطا اللهخلیل الله7035150
1707مزملمحمد عباس7035141
2149میونددلاور خان7035150
2590فرهادحیات الله7035150
3011خورشیدمحمد فرید7035150
3411فاطمهخان آقا7035150
3430سلطانهزمری7035141
3684محمد اسماعیلامیر الدین7035150
3968الههعبدالقادر7035150
4424صدفسید صابر7035141
4459فرزادمحمد عارف7035150
50527035150
0098اعجاز اللهمحمد امین7035141
0026محمد حامدتاج محمد 6834151
0360حکمت اللهکفایت الله6834160
0392حسیناعبدالستار6834160
0410بنفشهحفیظ الله6834160
0561حامدسید آور6834160
0861احمد زبیرعبدالحسین6834151
0906شادابخدا داد6834160
1084احمد مصطفیاحمد شاه6834160
1442صبغت اللهعبدالرازق6834160
1699مروهغلام مصطفی6834151
1890عبدالباسطغلام حضرت6834160
1938نوید سیف الدین6834133
2189پرمیلاغلام سخی6834151
2360سنبلامین الله6834124
2362محمد ضمیرعبدالهادی6834160
2443سمیهعبدالروف6834151
3468جمشیدعبدالشکور683488
4423جوان شیراحمد جاوید6834160
4476عبدالجلیلعبدالرحیم6834160
90196834133
98896834160
0100عبدالضمیرعبدالصبور6834142
0152محمد منصورمحمد رحیم6834151
0117جوهر محمدگران محمد6834151
0102ذبیح اللهمردان6633161
0276مدینهمحمد نوید6633170
0547احمد فریدعبدالوهاب6633170
0997احمد نور الله6633170
1012عبدالوارثعبدالقسیم6633170
1135الهاممحمد هاشم6633170
1152خدیجهعبدالجبار6633170
1158عبدالستارقیام الدین6633170
1270نوشادفیض محمد 6633152
1274محدثهسید عبدالصمد6633116
1967زبید اللهزین العابدین6633170
2243مسعودهفیض محمد 6633170
4169قیسخان آغا6633161
4271شبیر احمد عبدالواحد6633170
0024صفت اللهنیاز محمد 6432180
0158وحیداللهعبدالواحد6432180
0175مرسلنیکو بخت6432180
0649فتانهمظفرالدین6432135
0680اجملنور احمد فهیم6432180
0829احمد رشادشعیب6432180
1032بهرامنظام الدین6432180
10416432171
1508محمد عمرمحمد ضمیر6432180
1525فیصلمحمد آصف6432180
1543حسیب اللهعبدالجلیل6432180
1546محمد حامدحسین داد6432180
1593نادرعلیغلام سعید6432180
1655حبیب اللهخدا داد6432180
1744شبانهامین گل6432180
1795عبدالسلیمعبدالحمید6432180
1834عرفان اللهجان آغا6432153
3187عبدالمتینعبدالخلیل6432162
3514غلام قادرعوض6432162
3588مهدیهمحمد عارف6432180
4283دیباغلام سعید6432180
4336شقایق حمید الله6432180
4452معصومهمفید احمد 6432180
0252محمد الیاسبرهان الدین6432171
0891مینهباز محمد6432180
1329تابانمحمد اسماعیل6432180
0139عمرانغلام علی6231163
0220شعیبمهر علی6231190
0474رخسارسید اسحاق6231163
0544حبیب اللهمحمود6231190
1176میلادعبدالمتین6231181
1314حشمت اللهعبدالروف6231163
1316صدفعبدالمحمد 6231190
1693سید محمد رضاسید صادق شاه6231190
2098نگینهمحمد اسحاق6231181
2120سید عبدالقیومسید عبدالحق6231190
2444بلالمرزا خان6231190
26786231190
2750سپوژمیعبدالبصیر6231190
3670احمد سیرغلام حضرت6231190
4089زبیرگل محمد 6231181
4127عایشهعبدالستار6231190
4260پریعبدالمیر6231190
0090فاطمهحاجی نور محمد6030200
0308نقیب اللهکفایت الله6030200
0673همانجم الدین6030200
0814الیاسمحمد رحیم6030200
0837محمد صادقگل الرحمن6030200
1028ذکراللهمراد علی6030173
1035محمد راشدرحم الدین6030182
1247حمیدهغلام عباس6030200
1497فرشتهعلی داد6030191
1519طیبهغلام رازق6030173
1688میوندعنایت الله6030191
1689فاطمهمحمد رحیم6030200
1690مروهمحمد رحیم6030200
1825مینهفیض محمد6030200
2365جوادشهنواز6030200
2510سمیع اللهحاجی مایل6030200
2908مریمعبدالقدیر6030191
3331خواجه لطف اللهخواجه نعیم الله6030200
4455حسیب اللهعقل الدین6030200
90176030200
93256030200
0247رامششیراب الدین5829210
02485829210
0265فرزانهعبدالکبیر5829417
0443علی رضاحفیظ الله5829210
0453عبداللهمحمد سلیم5829210
0466بلالغلام نبی5829210
0654امیر الدینصلاح الدین5829210
0914یسراعبدالقهار5829210
1175زرغونهآقا ضیا5829210
1353سیاف گل بچه5829210
1960فیصلسیف الرحمن5829201
2034فرشتهنور احمد5829210
2137مرواریدخدایداد5829210
2166طایبهقلندر شاه5829210
2167سحرمحمد یوسف5829210
2296مسیح اللهنجیب5829210
2364خاطمهبختیاری5829210
2574روح الامینمحمد رقیب5829210
3332مسافرسید عبدال5829210
3696حشمت اللهحفیظ الله5829183
3700فرحنازعبدالبشیر5829210
44715829210
93275829210
0150ابن امینمحمد آصف5829210
0601محسنهنعمت الله5829174
0046محمد صمیمسلیم شاه5628220
0085احمد بلالعبدالشهیق5628193
0251میر عبدالرحیممیرعبدالعظیم5628175
0292مسیرمسعود5628220
0349وحید اللهنعمت الله5628220
0480کوثرمحمد عارف5628220
0487احمد فیاضمحمد آجان5628220
0653احمد اللهعبدالطیف5628220
0689سید ابوذرسید سرور5628220
0690احمد رشادمحمد عارف56281210
1040ثنامحمد ایمل5628220
1212هدایت اللهمحبوب الله5628220
1397اجملمحمد عالم5628220
1465حسنامحمد ظفر5628220
1635عبدالسمیععبدالحفیظ5628220
2312هجرت اللهعبدالطیف5628220
3090رافعهنعمت الله5628220
4117حسیب اللهملک مرزا5628220
4456رمیضمیرزا شاه5628220
0051سید محفوظسید معروف5628211
0089بی بی گلثومحاجی نور محمد5427203
0193محمد آرشمحمد هارون5427230
1171ابراهیمرحیم داد5427221
1350احمد مسعودفضل الرحمن5427230
1444عبدالمجیبعبدالمجید54271112
1734رحمت اللهمحمد هارون5427230
1884حسیب اللهزلمی5427230
2069شبیرعبدالضیا5427230
3399احمد شعیبنثار احمد5427230
3427رخسارسید امین5427230
3470شاهرخعبدالحسیب5427203
3917نارونسلطان محمد5427212
3990نقیب اللهعزیز محمد5427221
0500سید امیدسید محمود54271112
1261عبدالسمیعحبیب الرحمن5427221
0559دین محمدگل محمد 5226240
0682ارسلانعبدالاحد5226240
1083ریحانهسید مولاداد5226231
1794محمد عابدمحمد عالم5226222
2068مقدمعبدالضیا5226213
2113غوث الدینسیف الدین5226240
2289علی اصغرنصیر احمد5226240
2614حامداسد الله5226240
2631آرزومحمد یحی5226240
3545احمد زبیراحمد ذکی5226240
3608محمد مرتضیاحمد الله5226240
3791عایشهمحمد نذیر5226240
0204عبدالمبینعبدالعزیز5226240
0684محمد هلالمحمد طالب5226240
0759ننگیالیکابلی5226240
0296طلب الدینبهاوالدین5025232
0448اکرم اللهمحمد سرور5025205
0677ایمانعلی مرزا5025250
0905روملامر الدین5025250
0912شگوفهمنیر5025250
09955025250
1076محمد آغامحمد نعیم5025250
1219رفیع اللهنجیب الله5025241
1990ساحلعبدالنصیر5025232
2104قیسمحمد داود5025250
2297اکرام اللهنجیب الله5025214
2695مسرتمحمد خالد5025250
3450اسحاقمحمد فهیم5025241
3538عبدالجبارعبدالقهار5025250
3584لیمهمسیح الله5025250
3650ناصرسید احمد 5025232
3790زینبمحمد نذیر5025250
4457مینامقصود5025250
0318علی حسینمحمد یعقوب5025241
0467صدامغلام نبی4824260
0833عبدالمصورعبدالجلیل4824260
0917فریالاحمد سخی4824260
1207مریممحمد شفیع4824260
1547منوچهرمحمد اعظم4824251
1554ماروزهعبدالحکیم4824251
2252ذکی اللهاصحاب الدین4824224
2561حسیب اللهرحمت الله4824251
2649فیصلامام محمد 4824242
3697نبیلهبهروز4824260
4142احمد سیرویس الدین4824260
4216محمد مصورمحمد رفیع4824233
1153مصباح الدینمحمد غوث4824242
1102احمد موسیعبدالمجید4824215
0168اورانوسعبدالرسول4623270
0295ذبیح اللهعبدالمحمد 4623270
0605احمد ریحانسیلانی4623270
0763زاهدغلام فاروق4623270
0784نسترننظام الدین4623270
0785طیبهفضل الدین4623270
1029منصورخیر محمد 4623270
1907محمد صابرمحمد نسیم4623270
2123سید ادریسسید عبدالبصیر4623270
2184حامددولت نظر4623270
2506ذاکرهمحمد صابر4623270
36414623252
4032سوسنمحمد هارون4623270
4107عبدالمصورآغا شیرین4623270
4365ولیاسد الله4623270
4589رویداعبدالقاسم4623270
0025رشادمحمد ضیا4623261
0259منصورمحمد ایمل4623270
0047مرسلسلیم شاه4422280
0537شیلاعیدی محمد 4422271
0830عمران اللهسردار احمد 4422280
1114زبیرفضل احمد 4422280
1160علیممتاز4422253
1174نادیه آقا ضیا4422280
17334422280
2062محمد حامدمحمد فرید4422280
2627امیر محمد محمد داود4422280
3698عابدهعبدالرحمن4422280
3820زهراعلی احمد 4422280
3931احمد عزت اللهعبدالشکور4422280
4496محمد عمراننصر الله4422280
0220احمد شعیبمحمد لقا4422280
0064سید ولیدمحمد کبیر4221281
1910احمد قیسعتیق الله4221245
2070عبدالتوابعبدالوحید4221290
2367خلیل احمد علی احمد 4221290
2588محمد مصطفیمحمد امین4221272
3434یاسمینحسیب الله4221290
3582معصومهعبدالوکیل4221272
3616مرتضیمحمد حسیب4221290
3996گلاب الدیننظام الدین4221290
4227محمد حسینگل احمد 4221272
45734221290
0084زبیرنعمت الله4020291
05904020291
0717محمد عمرانمحمد همایون4020300
0805محمد غلام رسول4020921
1755فرزانهدل جم4020300
2027هاجرهوحیدالله4020300
2191شیبادل آغا4020300
2747بصیرهمحمد حسن4020300
3481محمد امیدخالد4020291
4194فوادعیدی محمد 4020300
69294020300
0648محمد صبورمحمد صابر4020291
0045صوفیهمیر سعید4020300
0076شکیباخان علی3819310
0154ذکیهشمس الاحمد3819310
0685شمسیهگل میر خان3819310
0802سلیمانعبدالخبیر3819310
0836محمد ارسلانمحمد سمیع3819301
0882مهدیعبدالحنان3819310
0987منصورشیرین آقا3819310
1031محمد ایملسردار3819301
11933819310
1308غلام فیصلشمس الرحمن3819310
1410سوماضیا احمد3819310
1499عبدالسمیععبدالصمد3819310
1743اسماشیرین آغا3819310
1962ادریسطاهر حسین3819310
2212شهریارعبدالودود3819310
3375مهنازامان الله3819283
3395محمد یوسفعبدالقدیر3819310
3744زرمینهابن امین3819292
0075سونیتابصیر الدین3618320
0111مصطفیعبدالقادر3618311
0300سمیرغلام صدیق3618311
0358محمد شاکرشاه لالا3618320
1037ارشاد اللهجلال الدین3618320
1573اقبالجلال الدین3618320
4201احمد ذکیشیر محمد 3618320
4261حسنقاسم علی3618320
48533618302
0789محمد طارقمحمد عثمان3618320
0275عمرداد خدا3417321
0667لطف علیرحیم3417330
0852هنگامهغلام حضرت3417330
0853حیدر شاهسید اعلی3417330
0870رامشمرزا الدین3417330
0985محمد یوسفعبدالحبیب3417330
1278عبدالصادقمنصور3417330
1379میر جلال الدینمیر ضیا الدین3417330
1769سپین غرغلام محمد 3417330
1861مطیع اللهعبدالحنان3417330
2376محب اللهگل آقا3417321
2692نیلابمحمد قاسم3417321
29993417330
3451شبیرحسینایرج میر3417330
3779آمنهمحمد یاسین3417330
4238سید سیرسید شیرجان3417330
4425سید حسنسید یوسف3417330
4667ارشادالرحمنمحمد حسن3417330
99993417330
0071الیاسگل نبی3216340
0073شکریهعبدالعزیز3216331
0277شهیام الدینجان ریس3216340
0562فردوسعبدالطیف3216340
0566علی حسینمجیب احمد 3216331
0775محمد قسیمعبدالقدوس3216340
1016غلام مصطفیرحیم3216340
1240بهشتهعبدالرحمن3216340
16313216340
2131ادریسمحمد هارون3216340
2528احمد فرزادپاچاه محمد3216331
3563سادیهنذیر احمد 3216340
3570ادریسشیرجان3216340
4467عبدالمجیبعبدالحمید3216340
5039رحم خداعلی مرزا3216331
1225شهزادعبدالهادی3216340
0219حسینغلام رسول3015350
0482احمد زعیممحمد فهیم3015350
0636نذیر احمد محمد شاه3015350
1155کبراسید حسین3015341
1245سید مصطفیسید محمد 3015341
2007شهزادمحمد امین3015350
2011فیصلخواجه سعید3015350
4018علی الرحمننور علی3015350
90213015350
0648نجیلافضل احمد 2814288
0651شیراحمد گل الرحمن2814360
1349سعادت اللهشمس الله2814360
1996تهمینهعاشور محمد 2814360
1998احمد اللهاحمد ضیا2814360
2083احمد طارقنقیب الله2814360
2291زلگیزلمی2814360
2486نبی اللهمحمد ابراهیم2814360
2565احمد شاهسمیع الله2814351
3748احمد سروشهدایت الله2814360
4175حامدنعمت الله2814360
4519روح اللهمحمد خان2814360
1226عبدالبصیرعبدالهادی2814360
0156شبنمحاجی محمد یوسف2613370
0444همایونضیالدین2613343
1122غلام مرتضیرحیم داد2613370
12322613370
1581یلداامام داد2613370
1950احمد زینورالرحمن2613370
2485محمد یوسفعبدالاحد2613370
75362613370
0655محمد حدیثمحمد عارف2412380
07462412380
1336احمد رامشنیاز محمد 2412380
1354مبشرحبیب الله2412380
2389فیاضعبدالرشید2412380
2538سحراحمد ضمیر2412380
2673حسام الدینویس الدین2412380
2874مهریهمحمد عمر2412380
3501رستمعبدالرحمن2412380
3571شبانهاحمد ضیا2412362
4015عارفهشیر نظر2412380
4258الطافنور الله2412380
0037محمد الهامعبدالظاهر2412371
0697عبدالباسطعبدالوکیل2412380
0201محمد عاطفمیر آقا2211390
0483زاهدسید امام2211390
1768هدیهنعمت الله2211390
3325حمید اللهتوفیق الله2211390
4180احمد مهدیاحمد ذکریا2211390
1793احمد سمیرمحمد سمیع2010400
2628سوریهآقا گل2010400
3304فاضلزلمی2010400
3769عبدالمنیرعبدالستار2010400
4106بکتاشخان مرزا2010400
0003محمد نعمانجنگ باز2010400
0365سید احمدسید داود2010400
0249بشیر احمد ولایت خان189410
1115بکتاشوحید الدین189410
1307غلام مجتبیشمس الرحمن189401
4388عطااللهنعمت الله189410
0503شهرامعبدالمنان189401
0490سروشمحمد سلیم189383
1198مریمغلام محی الدین189401
1025محمد امید محمد امان168420
4346168420
1110ناصراحمد1472617
2128محمد داودمحمد فرید105450
4442اجملعمر خان105450

پاسخنامه

شماره سوالجواب درست
14
22
32
44
52
64
74
82
91
104
111
122
134
143
154
163
171
183
193
202
213
222
234
242
251
263
273
282
294
302
314
321
331
342
354
364
371
383
392
402
414
423
433
441
453
464
472
481
494
504

مطالب مشابه