جدول ذیل شامل نتایج امتحان بیولوژی صنف دهم دانش آموزان دوره دوم ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹ میباشد.
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

آی دینامنام پدرنمرهدرستنادرستسفید
1108984910
1448سونامحمد رحیم964820
4719عبدالطیفشیر آقا944730
4507هیوادمحمد آقا924640
4508سبحانمحمد معروف924640
4540زرلشتحیب الرحمن924640
1136904550
1648904550
2753آرشبشیر904541
4695شبیراحمد محمد کبیر904550
4839حکمت ولیشاه ولی904550
0097ادریسمحمد شیرین904541
1135884460
5151عیان بیکعزیز بیک884460
1446حبیب اللهعبدالحسیب884460
1134864370
1139864370
0312وارثنجیب الله864370
1447فاطمهسخی والله864370
4547فهیمهکاظم علی824190
4703حبیب الرحمنعبدالرحمن824190
4913رخسارمحمد فرید824181
4997عاقلهامان الله824190
5114شریفهعبدالمحمد 824190
5167محمد فرشادجنت گل824190
11208040100
11408040100
1191804091
15658040100
4535شایق اللهنجم الدین804091
4657سید مصطفیسید حیدر8040100
4749نصرت اللهفرید8040100
4856سلماخوش نظر8040100
1088نگاهغلام محی الدین7839110
11187839110
11227839110
11307839110
11327839110
11387839110
43967839110
44457839110
44467839110
4542مصدقذبیح الله7839110
4914نیلوفرمحمد فرهاد783974
11377638120
3006احمد ولیدشیر محمد7638120
4574احمد روشانهمایون7638120
4625محمد وارثولی محمد 7638120
4634علی سینامحمد عظم7638120
4728خسرومحمد تواب7638120
4891محمد عمرانعبدالجاوید7638120
0010محمد مهدیمحمد ظاهر7638120
3216آمنهنور الدین7437130
4501حامدعبدالرازق7437130
4730شرارهشجاع الدین7437130
4844الیناداد محمد 7437130
11297236140
11547236140
1841شمس اللهالفت الله7236140
4586عبدالنوابعبدالوهاب7236140
4620بهشته محمد امین7236140
5155مریممحمد صدیق7236140
5160مسیح اللهمحمد اسحاق7236140
11007035150
11037035150
1117بلالوحید الله7035150
4527محمد باسطجمال ناصر7035150
4559عبدالسلیمعبدالکریم7035150
4570شریف اللهجاوید7035150
4641احمد فرزادگل آغا 7035150
4950عشرت اللهگل شاه7035150
5172ژولیکامحمد مقیم7035150
5211ناجیهمحمد مقیم7035150
1439ملیلامحمد یعقوب7035141
1371محمد میوندمحمد اکبر7035141
11156834160
11266834151
11276834160
2855فیصلگل الرحمن6834160
3148عبدالمتینعبدالحسین6834151
3642روح اللهرحیم گل6834160
4498هنگامهحلیم جان6834151
4504شفیقمحمد رفیق6834160
4627فاطمه گلعبدالسلام6834142
4630الهامعبدالجمیل6834160
4692ظریفعبدالطیف6834160
4998علی اضغرنصیر احمد 6834160
1352محمد مرتضیخلق الدین6834160
11426633170
11526633170
1999علی احمد نور محمد 6633170
2425سلوا طنینمحمد ابراهیم6633170
4534احمد فایقعبدالغفار6633170
4572احمد میلادکریم الله6633161
4680محمد حسامحبیب الرحمن6633170
4734صنمعبدالهادی6633170
4746مریمعبدالقدیر6633161
4929فرشتهچراغ علی6633152
5104مقدسهسید موسی6633170
5168زبیرگل جان6633170
5173عبدالباسطعبدالولی6633170
5191انیسهولی م حمد 6633170
0659فریدونمحمد عارف6633170
11496432162
11516432180
2869روح اللهعبدالحبیب6432180
4618الهامعبدالودود6432180
4637سونیلامحمد صابر6432180
4663احمد فرزادمحمد علم6432180
4723فاطمهشاه ولی6432180
4932مریمگل محمد 6432180
4935سهیلاچراغ علی6432180
4939شارخعبدالکریم6432180
4992عبدالظهورعبدالقیوم6432180
5186فریحهمحمود خان6432180
5192راحیلهولی محمد6432180
1435اسماجاوید6432180
11116231190
11166231190
11246231172
21296231172
3396محمد شهابعبدالکبار6231190
4167عبدالعزیزمحمدالله6231181
4505محمد حامدانور محمد 6231172
4576محمد الیاسغلام محمد6231190
4651عبید اللهبشیر احمد 6231190
4801لینامحمد الله6231190
4818محمد پیمانمحمد نصیر6231190
4931هدایت اللهرحمت الله6231190
5014ضیارملشیر محمد 6231190
5090مروهمحب الرحمن6231190
5190میرویسولی محمد 6231181
5212قند آغاخالق داد6231190
5229هارون احمد نصیر احمد6231190
1388احمد مجتبیاحمد شاه6231190
1398ادریسعاشق الله6231190
11506030191
17006030200
4587احمد صمیممحمد نسیم6030200
4593محمد ادیبحبیب الحق6030200
4755صدف عبید الله6030182
4772مزملعبدالرب6030200
4810سباوونخواجه مقل6030200
4846عبدالفیاضعبدالصبور6030200
5183قیسغلام سخی6030200
5219رویناعبدالبصیر6030191
52716030200
1399شفیقتوکل6030200
1380رامشجان داد6030200
11335829210
11455829210
4503نجیب اللهرحمت الله5829210
4541صابرهعلی محمد 5829201
4567سلماسید هاشم5829210
4609امید اللهمحمد نعیم5829210
4909تیمور شاهشیرین شاه5829210
4927احمد رشادرحمت الله5829210
5174محمد کریمکرم خان5829210
1369ثنااللهنورآغا5829210
11255628220
4525سید رحیمسید داود5628220
5000مختارتوریالی5628220
5018بلال احمد محمد عثمان5628220
0205فاطمهاحمد شاه5628220
1440مصطفیعبدالمتین5628220
1391احمد میلاد احمد فهیم5628220
1365عبدالرافععبدالنور5628220
0401نیلابعبدالجلیل5628220
11095427230
11435427230
11905427230
2594خسروآباجان5427230
3593زهرهشمس الحق5427230
3614احمد خبیرمحمد قاسم5427230
4492علی احمد عبدالاحد5427221
4502هارونغلام محی الدین5427230
4515ساحلمیرویس5427230
4684شهریارحمید الله5427230
4778گلثومعبدالجمیل5427221
4824مسعودهداد محمد 5427221
4832جمیل الرحمنتاج محمد 5427230
4956حنظلهنور آغا5427230
5157رخشندهبهروز علی5427230
5170میلادمحمد آصف5427221
5171کریمهپیوند5427230
1355احمد سیرعبدالبصیر5427212
0113سیدعبداللهسید احمد 5226240
0594سجادعبدالغفار5226240
10215226240
11195226240
1864رحمت اللهعبید الله5226240
26465226240
4506سبحان اللهسمندر5226240
4666ام البنینمحمد اسماعیل5226240
5016عبدالباریغلام رسول5226240
5092مرسل نادر شاه5226222
5095محمد ندیمعبدالسعید5226231
5103مختار احمد نور احمد 5226231
5110ادریسعطا الله5226222
5161لطف اللهخلیل الله5226240
5213میر ادریسمیر محمد نعیم5226240
2000سید علیسید حبیب5025250
4838مرواریدعبدالوکیل5025250
4845سومناحمد شاه5025250
4941محمد هاشماحمد 5025250
4943مرسل سردار محمد 5025250
5001فیصلعیدی محمد 5025250
5109خواجه بصیرخواجه جبیب الله5025250
1401آمنهعبدالقیوم5025250
11104824260
11284824260
11464824233
4575هوسیمحمد احسان4824251
4649لطف اللهعبدالرزاق4824260
4751رضا خانعبدالرحیم4824260
4771پریساعبدالرسول4824260
4934سحرفضل الرحمن4824251
5032هاشماحمد 4824251
5105زهراغلام سخی4824260
5113مرتضیمحمد ولی4824260
1429مروهسید محبوب4824251
0686احمد راحلمعراج الدین4824260
11014623270
2426منیژه عبدالشکور4623270
26364623270
45624623270
4566بسیماسید هاشم 4623261
4577محمد اسماعیلنافح الدین4623270
4709نوابنصیرمحمد 4623270
5091فایزهمحمد اسماعیل4623270
1402فروزانعبدالقیوم4623243
1412ادریسمحمد یونس4623261
11134422280
2604راشدغلام محی الدین4422280
3354قدرت اللهمحمد نعیم4422271
4526ادریسزمری4422280
4640عبدالصمیمعبدالحی4422271
4741زهرهمحمد کریم4422280
4760امین اللهسرور خان4422280
5030تمیمعبدالطیف4422280
5094محمد سلیممحمد نسیم4422271
5223محمد فهیمعبدالمبین4422262
5226زیباامر علی4422280
1431احمد شجاعدل آغا4422280
1357علی رضاءعبدالشاپور4422280
1415بشرا مهنازمحمد ولی4422280
0599حسیب اللهحمید الله4221290
0619کنشکامحمد شعیب4221290
0774سلیمانمحمد شفیع4221272
4639نیلابآقا محمد 4221272
4689رومانیار محمد 4221290
4736مرسلگل مزار4221281
4800عبدالحیعبدالهادی4221290
4930خالدنثار احمد 4221290
5037شاهینعبدالقدیر4221290
5115شهیرخیر محمد 4221290
5210نازیهحمید خان4221218
1433پیمانمحمد الف4221290
11484020300
4546رحمت اللهیار محمد4020300
4638حشمت اللهاشرف الله4020300
5036سهیلانور الله4020300
5216عبدالواحدضابط4020300
5220رشادغلام حسن4020300
1368سید نجیب اللهسید نعمت الله4020300
11973819310
4544مجتبیعبدالعلیم3819310
4571آرینشیر علم3819310
4624محمد حسیناحمد ظاهر3819310
4850رویاسید نجیب الله3819292
4906شریف اللهسمیع الله3819310
5034تمناسرور خان3819310
5169بهادرمحمد هارون3819310
11043618320
11143618320
27273618320
3524عایشهعبدالغیور3618320
4512احمد فردینعبدالرحمن3618320
4612ذبیح احمد ذاکر ا حمد 3618320
4710احمد زبیدنثار احمد 3618320
4799عبدالودودعبدالهادی3618311
4837ذبیح اللهعبدالواحد3618302
5209رامینگل محمد 3618320
1443محمد ندیممحمد امین3618320
1345محمد معصومابن امین3618320
3625نقیب احمدمحراب الدین3417330
4520الهاممحمد یعقوب3417321
4605عبدالجمالعبدالجلیل3417330
4708شبیرحبیب3417330
5003تمناسید محمد 3417312
5208جاهدملا محمد 3417312
5227کیهانعصمت الله3417330
66153417321
1416محمد جمشیدمحمد اولیا3417330
4750محمد عمرمحمد حلیم3216340
4804ظفر خانعبدالستار3216340
4836محمد عباسمحمد همایون3216340
5162مبین شاهمحمد مقیم3216340
1393بلالوزیر آغا3216331
4857مزملعبدالقدیر3015350
4926محمد غلام ربانی3015350
5158پرویزحفیظ الله3015350
5163راتبرحیم الله3015350
1358زحلالله میر3015350
11052814360
2179رامینزمری2814360
2894سمیع اللهمبارک شاه28141422
1397محمد حامدگل آقا2814360
11072613343
11532613316
46902613343
4948نازیعبدالسمیع2613352
5017قیسغلام نبی2613370
5156رضوان اللهعبدالمحمد 2613370
1373بخت زمینعبدالحیات2613352
1389خدیجهعزیز الرحمن2613370
5111جابرصفر محمد 2412362
1381فرهادعبدالحمد2412380
3753محمد ماهرمحمد طاهر2211372
4776احمد بلالتوریالی22111821
1372محفوظ اللهولی الله2211381
1378آرزومحمد یوسف2211390
5040فرخقند آغا2010400
1377پرستومحمد یوسف168420
1441احمد سمیرعبیدالله84442

پاسخنامه

شماره سوالجواب درست
11
22
34
43
53
64
72
82
92
102
114
123
134
143
153
163
174
184
192
202
212
222
234
241
254
263
271
284
294
304
313
324
332
341
354
363
373
383
394
404
413
424
434
444
451
464
471
483
492
502

مطالب مشابه