نتایج امتحان الجبر عددی دانش آموزان ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹

نتایج امتحانات

جدول ذیل شامل نتایج امتحان الجبر عددی دانش آموزان ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹ میباشد.
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

جدول نتایج امتحان الجبر عددی دانش آموزان ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹

آی دینامنام پدرنمرهدرستغلطسفید
2452احمد سیرتضیا الدین1005000
2311مدثراللهبهرالدین1005000
2156سحرمحمد نبی1005000
2041فریدونمحمد اجمل1005000
1643محمد ذبیحمحمد غلام نبی1005000
0721عبدالمتینعبدالحکیم1005000
0665محمد الطافمحمد اسماعیل1005000
0627زعیمشیر احمد 1005000
0592فردینمحمد اسحاق1005000
0501عجازعبدالجلیل1005000
0393سید یوسفسید حامد1005000
0053الهام الدینامیر جان1005000
0815زحلزریالی1005000
3409ساراضیا الدین984910
3401احمد آرشمحراب الدین984910
3374سومنعبدالکریم984910
3303میلادعبدالقیوم984910
3302محمدعبدالحق984910
2784شبنممحمد شاه984910
2112سمسور الرحمنفدا محمد 984910
1917لیدا جانالله نور984910
1652سکینهخادم حسین984910
1345زهراخواجه ظفر984910
1322عمران اللهیار محمد 984910
1184مسعودمحمد احسان984910
1119احمد یاسرفیاض984910
1072هوسیعبدالحلیم984910
0986احمد سلیمانخلیل الله984910
0811عبدالسبحانمحمد عادل984910
0491سکینهعوض984910
0438دل شادمنگل984910
0436حشمت اللهنصرالله984910
0386ذکی محمد عیسی984910
0270محمد یحیخیال محمد984910
0265فرزانهعبدالکبیر984910
0263هدیهعبدالجبار984910
0189احمد مجیبمحمد اقبال984910
0062انوشمحمد نعیم984910
0049عبدالمدبرعبدالله984910
0028محمد اقبالفرید احمد 984910
0016ذبیح اللهبسم الله984910
0002محمد یعقوبمحمد ابراهیم984910
0118نوید احمد فیروز احمد 964820
3350964820
3033نیاز محمد نجیب الله964820
2277نجیب اللهمحمد امین964820
2119عبدالباسطعبدالحمید964820
2097محمد تقینظر علی964820
1959محمد حسنمحمد وزیر964820
1666خدیجهشمس الدین964820
1528احمد صدامفضل محمد964820
0857فرحنازحکیم الله964820
0757شفیع اللهحشمت الله964820
0637محمدشاه ولی964820
0534احمد فهیمشیرپادشاه964820
0479حشمت اللهحبیب الله964820
0445احمد شعیبمایل آغا964820
0370عبدالمالکعبدالجلیل964820
0354ماهدشفیع الله964820
0264احمد مبشرحشمت الله964820
0202کوهسارحسیب الله964820
0146تهمینهعبدالواحد964820
0119مامونضیاالحق964820
0103سید الیاسعبدالرحیم964820
0068مصعبشارخ964820
0050محمد مدثرعبدالله964820
0318علی حسینمحمد یعقوب964820
2734احمد شبیرمحمد الله944730
0648نجیلافضل احمد 944730
9001944730
3577حبیبهعبدالحمید944730
3376آزادهبشیر احمد 944721
2588محمد مصطفیمحمد امین944730
2346پروانهعبدالبشیر944730
2293ظریفغلام سخی944730
2247فرحتذین العابدین944730
2122عبدالوهابمحمد فاضل944730
1811محمد فردیندر محمد 944730
1557احمد مدثرندا محمد 944730
1539فریدهعبدالرازق944730
1436عزیز اللهامام علی944730
1246خسروسید احمد 944730
1225بختیاررحمت الله944730
1023محمد شریفخان علی944730
0601سارهوحید الله944730
0539حسیب اللهمحمود944730
0268ساجدهعبدالروف944730
0236سکینهسید سکندر944730
0149زرمینهصالح محمد 944730
0091بی بی اقرأحاجی نور محمد944730
1012حسناعبدالغفور944730
0155نعمت اللهمحمد امین944721
0806صدفداکتر سمیع944730
4192فرزادعبدالحلیم924640
3968الههعبدالقادر924640
3545احمد زبیراحمد ذکی924640
2142ایملنصیر احمد924640
1945منیر احمد فهیم احمد 924640
1924سید میر علی شاهسید احمد شاه924640
1880اکبر علیمحمد امین924640
1851نقیب اللهسیف الرحمن924640
1741احمد یاسرفضل الربی924640
1617سید محبوبسید محفوظ924640
1546محمد حامدحسین داد924640
1430محب اللهفضل الله924640
1344شگوفهغلام محبوب924640
0915زینبمحمد کریم924640
0905روملامر الدین924640
0848لطیف حسینسید نوشیروان924640
0843احمد خسرواحمد جان924640
0731مطیعمحمد یاسین924640
0724عبدالجبارروکی924640
0681محمد عقیلسلطان علی924640
0544حبیب اللهمحمود924640
0475رکن الدیناحمد شاه924640
0125سحرمحمد انور924640
0077نبیلهگل نبی924640
0034فهیمهمحمد محسن924640
0982اختر محمدمحمد امین924640
3881محمد عمرانمحمد امین904550
3399احمد شعیبنثار احمد904550
2590فرهادحیات الله904550
2447سعادت اللهنجیب الله904550
2378مجیب اللهنجیب الله904550
2234عبدالحقمحمد انور904550
2165محمد شبیرعبدالمجید904550
2144سونیلاعبدال محمد 904550
2076عثمانعبدالرزاق904550
2073فرحتعبدالحبیب904550
1866مروهعبدالقیوم904541
1609عابدغلام حیدر904550
1531سومنمحمد نسیم904550
1509احمد فرخاحمد شفیع904550
1094عمران احمد شهاب الدین904550
0956فرخندهحکیم الله904550
0913پریساغلام عباس904550
0911عابدهمحمد شفیع904550
0847شاکر حسینسید نوشیروان904550
0822محمد سمیرمحمد آصف904550
0644سمیهمحمد حسن904550
0631سهراببسم الله904550
0604عبداللهچاریارقل904550
0551محمد شایقعطا محمد 904550
0492بنفشهخدا داد904550
0485احمد شکیبشیر پادشاه904550
0433رفیع اللهمحمد نادر904550
0401سید مرتضیسید اسماعیل904550
0399سید مصطفیسید اسماعیل904550
0371جواد احمد فواد احمد 904550
0341احمد نویدعبدالحبیب904550
0309صنمنور آغا904550
0253محمداللهضیا الله904550
0198مختارمحمد نادر904550
0167سید عقیلسید حسن904541
0147محمد آصفغلام عباس904550
0144سید مصطفیحسین آقا904550
0104غلام حسنسلطان علی904550
0040عبدالمختارعبدالمنان904550
0015نورالهدیمحمد حامد904550
0387مسرتقطب الدین904550
0612عزیزغلام سرور904550
1039ذبیح اللهغلام مصطفی904550
1093احمد رشادجاوید احمد904550
1079زبیرهعاشق الله904550
5394884460
4286884460
3606فیصلحبیب جان884460
3470شاهرخعبدالحسیب884460
3449احمد شاهغلام محمد 884460
2643زینبشیرعلی884460
2641شبنمسلطان محمد 884460
2359میلادمحمد محسن884460
2358مسیح احمدبشیر احمد 884460
2332یلدامحمد ظاهر884460
1998احمد اللهاحمد ضیا884460
1982محمد ادریسجمعه گل884460
1825مینهفیض محمد884460
1603شملههدایت الله884460
1536مایلمحمود884460
1441نقیب اللهمحمد اقبال884460
1440غلام صفدرنظر خدا884460
1380حزب اللهمحمد رضا884460
1373نبی اللهمحمد نور884460
1354مبشرحبیب الله884460
1297حسنامیرزا محمد884460
1257میلاد احمد مشتاق احمد 884460
1213فیصل سید احمد 884460
1198محمد میکایلفضل الرحمن884460
1146ویسجان الله884460
1026884460
0992خالق دادرحیم داد884460
0991احمد شاهمحمد ضمیر884460
0883آرشعبدالحنان884451
0874محمد مصطفیعبدالولی884460
0862مرتضیمحمد نعیم884460
0853حیدر شاهسید اعلی884451
0851محمد بصیرمحمد شریف884460
0845ظفر اللهولی الله884460
0825فرشاداحمد گل884460
0803محمد امیدمرزا محمد 884460
0711رفیع اللهرحمت الله884460
0684احمد ویسمعبدالقهار884460
0671محمد عمرمحمد قاسم884460
0663احمد شبیرعبدالحنان884460
0660محمد شعیبعبدالواحد884460
0632میرویسمحمد یوسف884460
0580پرویز جانعبدالجمیل884460
0538زهراجمشید884460
0498احمد عمراناحمد جاوید884460
0483زاهدسید امام884460
0290نرگسمحمد رسول884460
0274رضوان اللهمحمد اکرم884460
0204عبدالقیومعبدالرحمن884460
0190دوست محمد شیرمحمد884460
0100محمد شبیرمحمد صابر884460
0025فرید احمدفهیم احمد884460
0047محمد الهامعبدالمعصوم884460
0611مریمفرید احمد884460
4351864370
3907میکاییلعبدالشاه864370
3826الهامسلیمان864370
3342شبیر احمد محمد عارف864370
3187عبدالمتینعبدالخلیل864370
2882خواجه احمد خواجه رحمت864370
2695مسرتمحمد خالد864370
2628سوریهآقا گل864370
2568رحمت اللهگل افغان864370
2550ډیوهمحمد حنیف864370
2472لمرامرالدین864370
2370احمد شبابمیرعلی864370
2065نجواهمایون864370
1995روهیدحاجی غلام غوث864370
1974روح القوامعبدالقهار864370
1867بسیناعبدالقیوم864361
1861مطیع اللهعبدالحنان864370
1667عبید اللهنعمت الله864370
1503محمد ناظممحمد کاظم864370
1040ثنامحمد ایمل864370
0955احمد فیصلسردار محمد 864370
0689سید ابوذرسید سرور864370
0657علی مرتضیمشتاق کبیر864370
0585عبدالباعثمحمد نعمیم864370
0561حامدسید آور864370
0532توابتاج محمد 864370
0194رڼاحاجی زلمی864370
0183سمسورمحمد عارف864370
0157شبنممحی الدین864370
0141میرزا حسینمحمد رضا864370
0136الهامصدیق الله864361
0093امان اللهمحمد خالد864370
0060عبدالحمیدعبدالصمد864370
1249لعل الدینامرالدین864370
0239عبدالودودعبدالفاروق864370
0233864370
0358محمد قسیمگل رحمان864370
0674رعناعبدالله864370
1274محدثهسید عبدالصمد844280
4179احمد ذکیدل آغا844280
3935نرگسخلیل الرحمن844280
3688مسعودمحمد اسماعیل844280
3604رویناگل محمد 844280
3430سلطانهزمری844262
2693اقدس جانعزیزالرحمن844271
2571طلحهغلام محمد 844280
2364خاطمهبختیاری844280
2353احمد بلالوحید الله844271
2149میونددلاور خان844280
2133منصورشاه مقصود844280
2009نیلوفرشاه آقا844280
1967زبید اللهزین العابدین844280
1771حدیثهمحمد یعقوب844280
1761باسطهعطا محمد 844280
1736شفیق اللهعبدالعزیز844280
1707مزملمحمد عباس844280
1638شهیرعبدالقدیر844271
1610سونانیاز محمد 844280
1172عابد الرحمنسیف الرحمن844280
1125محمد اقبالزلمی844280
1123احمد انسعبدالباقی844271
1086سید ضیاالدینسید منصور844280
0335نثار احمد عبدالعزیز844280
0256احمد شاهمولا داد844280
0231پروانهشفیع الله844280
0220شعیبمهر علی844280
0215آیدامحمد فواد844280
0143بشیرالدینبصیر الدین844280
0142عبیداللهمحمد 844280
0123عزت الله احمد الله 844280
0089بی بی گلثومحاجی نور محمد844280
0063عمرسروشمحمد نعیم844280
0051احمد راشدامین الله844280
1261عبدالسمیعحبیب الرحمن844280
1196فیاضیار محمد844280
0787شکریهمحمد زمان844271
0509پلوشهحاجی محمد844280
3823عزیزناظم بیک824181
3800حمیرامحمد اکبر824190
3011خورشیدمحمد فرید824190
2694زهراعزیزالرحمن824181
2680عبدالحیعبدالاحد824190
2517محمد مبشرمحمد عمر824190
2379خدیجهنجیب الله824190
2328احمد ظاهردر محمد 824190
2287رامینمعراج الدین824172
2116عبداللهنورالله824190
2107عبدالناصرعبدالصبور824190
2031فریدونامیر خان824190
2003رقیهعبدالحمید824190
1920لیمهعبدالحمید824190
1832عبدالبصیرعبدالمبین824190
1822مجیب اللهنجیب الله824190
1641سلیمانداد محمد 824190
1621بی بی رحیمهنورالدین824190
1347محمد الهاممیر افغان824190
1173طارقحکیم خان824181
1151الهامشیر خان824190
1124محمد اکبررحیم الله824190
0935حسناحاجی لطف الله824190
0655محمد حدیثمحمد عارف824190
0653احمد اللهعبدالطیف824181
0641سروشابوبکر824190
0598زهرهنصیر احمد 824190
0569عبیداللهوحید الله824181
0528نجم الدینعبدالصدیق824190
0474رخسارسید اسحاق824190
0360حکمت اللهکفایت الله824190
0310حکمت اللهخان محمد 824190
0266رامینمحمد ظریف824190
0197زهرهمحمد هادی824190
0043تهمینههاشم824181
0655فهیمنور آغا824190
0116جوادولی جان824190
2505بلالمحمد قاسم804091
1961احمد رشادمحمد شفیق8040100
1635عبدالسمیععبدالحفیظ8040100
92118040100
4061مسعودغلام نبی8040100
3438احمد سیرسلطان محمد 8040100
3340محمد بشیرمحمد کبیر8040100
3326سید ادریسسید یاسین8040100
2624صلاح الدینعبدالقادری8040100
2451عبداللهصبغت الله8040100
2393بی بی فاطمهغلام رسول8040100
2302محمد جاویدمحمد حسین8040100
2167سحرمحمد یوسف8040100
1779نیلوفرسید رضا شاه8040100
1655حبیب اللهخدا داد8040100
1611برشنانیاز محمد 8040100
1577نرگسنجیب الله8040100
1571فردینخیر الدین8040100
1364احمد صفااحمد شاه8040100
1343نیلوفرفواد8040100
1234فرهادسید آقا804091
1103میتراعبدالسمیع8040100
1070سارهعزیز احمد 8040100
0988حامدغلام حضرت 8040100
0985محمد یوسفعبدالحبیب8040100
0925محمد یاسینعبدالقهار8040100
0844محمد اقبالمحمد ایوب8040100
07618040100
0654امیر الدینصلاح الدین8040100
0651شیراحمد گل الرحمن8040100
0635حیدرشاه ولی8040100
0565انعام عبدالمختار8040100
0361عبدالباسطعبدالاحمد8040100
0272احمد نویدجمال عبدالناصر8040100
0140احمد ولیددر محمد 8040100
0099احمد وارثنجیب الله8040100
0252محمد الیاسبرهان الدین8040100
0253عبدالحفیظعبدالرزاق8040100
0254روماننورخدا8040100
0786ریحانهعزت الله8040100
4194فوادعیدی محمد 7839110
3928غلام وارثغلام نبی7839101
3918احمد حامدعبدالحسین7839110
3468جمشیدعبدالشکور7839110
3411فاطمهخان آقا7839110
3410حسنامحمد کبیر7839110
2642شبنممحمد تقی7839110
2631آرزومحمد یحی7839110
2600غزلحسیب الله7839110
2475نصرت اللهعبدالبصیر7839110
2261عفت عبدالحبیب7839110
2242آرشمحمد طاهر7839110
2241آذرمحمد طاهر7839110
2198محمد صمیمعبدالخلیل7839110
1987رفیع اللهداد الله شریف7839110
1976مصطفیممحمد یونس7839110
1734رحمت اللهمحمد هارون7839110
1731فرحتذبیح الله7839110
1687متینننگیالی7839110
1583مهرینسلیم شاه7839110
1565زحلنصرالله7839110
1518زهراعبدالرقیب7839110
1434برکت صفرعلی7839110
1433عبداللهنصر الله7839110
1276فیصلملا محمد 7839110
1270نوشادفیض محمد 7839110
1212هدایت اللهمحبوب الله7839110
1207مریممحمد شفیع7839110
1194محمد وارثمحمد صدیق7839110
1171ابراهیمرحیم داد7839110
1112شهرام محمد ناصر7839110
1032بهرامنظام الدین7839110
0912شگوفهمنیر7839110
0830عمران اللهسردار احمد 7839110
0820احمد فرزادشیر حمزه7839110
0677ایمانعلی مرزا7839110
0661احمد ذکیعبدالستار7839110
0649فتانهمظفرالدین7839110
0579محمد عمرمیر آقا783992
0566علی حسینمجیب احمد 7839110
0555جابرمحمد خلیل7839110
0444همایونضیالدین7839110
0443علی رضاحفیظ الله7839110
0397نور جهانمحمد سلیمان7839110
0392حسیناعبدالستار7839110
0307احمد زاهدنورعلی7839101
0273احمد سمیرهدایت الله7839110
0235مروه سید سکندر7839101
0219حسینغلام رسول7839110
0168اورانوسعبدالرسول7839110
0152فاطمهخیر محمد 7839110
0121سهیلسخی محمد7839110
0059رامینعبدالهادی7839110
0056میلادرجب علی7839101
0046محمد صمیمسلیم شاه7839110
0038حمیداللهروح الله7839110
0026محمد حامدتاج محمد 7839110
0646احمدعبدالواعظ7839110
1171الیاسعبدالعلیم7839110
0028فاطمهاحمد وحید7839110
0734محمد میونددوست محمد7839110
1153مصباح الدینمحمد غوث7839110
0869عبیدالرحمنخدا داد7839110
0500سید امیدسید محمود7839110
0426هوسیخیرالدین7839110
0425انوشهغلام محمد7839110
42817638120
42227638120
3822خرماکامل بیک7638120
3821نبیلهکامل بیک7638120
3744زرمینهابن امین7638120
3730اقبالامیر محمد 7638120
3700فرحنازعبدالبشیر7638120
3584لیمهمسیح الله7638111
3404یلدامحمد سلیم7638120
3341حکمت اللهسلطان عزیز7638120
3170جلوهعبدالرحیم7638111
2921نیلوفرمحمد عمر7638120
2408خدیجهامین الله7638120
2375احمد اللهعزت الله7638120
2254ذاکر اللهاصحاب الدین7638120
2195ادریسامام گل7638120
2034فرشتهنور احمد7638120
2015فردوسزلمی7638120
1996تهمینهعاشور محمد 7638120
1905نور اللهاحمد جان7638120
1732سحرنور محمد7638120
1700مریمنورالرحمن7638120
1640شکیب مسجدی7638120
1637احمد راشدنجیب الله7638102
1593نادرعلیغلام سعید7638120
1368فیصلعبدالقهار7638120
1247حمیدهغلام عباس7638120
1241میلادفقیر محمد 7638111
1132ثنامحمد حکیم7638120
1129نادیهصفی الله7638120
1128هدیهصفی الله7638120
1088نگاهغلام محی الدین7638120
1084احمد مصطفیاحمد شاه7638120
1077عبدالوارثعبدالوکیل7638120
1028ذکراللهمراد علی7638120
1020سراج الدینشاه عسکر7638120
10117638120
0967حمزهفرهاد7638120
0917فریالاحمد سخی7638120
0821احمد شیرزادشیر افضل7638120
0664عباداللهعبدالحی7638120
0607مصطفی حسن علی 7638120
0594سجادعبدالغفار7638120
0540صفی اللهمحمد عوض7638120
0535محمد نعیمعبدالرحمن7638120
0340عبیداللهمحمد اسماعیل7638120
0334مجیب احمد سلطان احمد 7638111
0297رضوان رحمت الله7638120
0276مدینهمحمد نوید7638120
0199مروهزین الله7638120
0174رخسارمحمد شفیع7638120
0076شکیباخان علی7638120
0064سید ولیدمحمد کبیر7638120
0018احمد حاتمنجیب الله7638120
0124اصیلامحمد اسحاق7638120
0125مرسیلامحمد اسحاق7638120
1100ماریناعبدالرحمن7638120
0035میلادمایل آقا7638120
0489یلدامحمد سلیم7638120
0653اظهرعبدالحسیب7638120
0220احمد شعیبمحمد لقا7638111
1963عبداللهصبغت الله7437130
70017437130
42397437130
3953ذکیهمحمد عیسی7437130
3801محمد عمرانمحمد اکبر7437130
3673احمد کبیرمحمد یار7437130
3651مومنهقربان علی7437130
2646سحرمحمد فاروق743794
2599اسمافیروز الدین7437130
2529اسد اللهغلام محمد 7437130
2492خورشیدعبدالغنی7437130
2166طایبهقلندر شاه7437130
2111عرفانعبدالزبور7437130
1991مرتضی نور آغا7437130
1985کریمهحمیدالله7437121
1922نذیرسید عظیم7437130
1907محمد صابرمحمد نسیم7437130
1887حارثعبدالقادر7437130
1764سهرابمحمد منصور7437121
1688میوندعنایت الله7437130
1598مامون احمد نصیر احمد 7437130
1525فیصلمحمد آصف7437130
1363سحر میرویس7437130
1342حمیرامحمد آصف7437130
1306فرزادمحمد مبین7437130
1160علیممتاز7437121
1114زبیرفضل احمد 7437130
1101سلسلهنجیب الله7437130
1100حمیدهنوروز7437130
1090محمد هاروندوست محمد 7437130
1048احمد مسعودعبدالباسط7437121
0959مدثرعبدالجلیل7437130
08867437130
0882مهدیعبدالحنان7437130
0833عبدالمصورعبدالجلیل7437130
0687حسیب اللهمجیب الله7437130
0658علی بهروزصفی الله7437121
0599حسیب اللهحمید الله7437130
0596جاوید نیازیحاجی عبدالحق7437130
0502احمد ذکیضیاالله7437130
0412سویتامحمد عزیز7437130
0134نوراللهعتیق الله7437121
0074فتانهعزیز احمد 7437130
0321نوید اللهاحمد فرید7437130
0865میلادنازک میر7236140
70047236140
4105فردوسعزیزالله7236140
3955حسیب اللهمحمد امان7236140
3764نثار احمد داد محمد 7236140
3566حسنیهسید معراج7236140
2426منیژه عبدالشکور7236140
2334ژالهدل آرام7236131
2243مسعودهفیض محمد 7236140
2061گیتاعبدالرحیم7236140
1885بهزادکمال الدین7236140
1744شبانهامین گل7236140
1735محمد حسیبمحمد نعیم7236122
1543حسیب اللهعبدالجلیل7236140
1339سید طاهاسرور الدین7236140
1249بصیرهعبدالنصیر7236131
0994الیاسغلام حسین7236140
0860گلاب الدینمعراج الدین7236140
0673همانجم الدین7236140
0643احمد ساحلدل آقا7236131
0556احمد اللهمحمد اسماعیل7236140
0546محمد الهاممحمد شعیب7236140
0495گل چهرهقربانعلی7236140
0422نجیب اللهآدم خان7236140
0413نیلوفرعبدالقهار7236140
0277شهیام الدینجان ریس7236140
0151حسیناابن امین7236140
0139عمرانغلام علی7236140
0126احمد نویدمحمد عارف7236140
0027عبدالواحدتاج محمد 7236140
0024صفت اللهنیاز محمد 7236140
0011مختار احمد عزیز احمد 7236140
0388صدفقطب الدین7236140
0294احمد سمونپادشاه افضل7236140
0536محمد اللهعتیق الله7236122
0349محمد صدیقمحمد فرید7236104
0257صدیق اللهحبیب الله7236140
0538عبدالوهابعبدالهادی7236140
0735مجتبیکریم داد7236140
0231سید اقبالسید فرید7236113
70027035150
42427035132
4165منصورمحمد اسماعیل7035150
4041احمد بلالاحمد مسعود7035150
3878احمد مدثرخدای داد7035150
3749مبعیثمحمد کبیر7035141
3748احمد سروشهدایت الله7035141
3664مصطفیعبدالزبیر7035150
3592محمد ادریسحاجی ادم خان7035150
3583صبنانعمت الله7035150
3569شکیبافدا محمد 7035123
3565عفتاحمد فرید7035150
3433خیر افشاندوست علی7035150
3390احمد شبیرمرزا محمد 7035141
2632زرفشانمحمد خیبر7035141
2614حامداسد الله7035150
2433ارمغانمحمد شعیب7035150
2376محب اللهگل آقا7035132
2014توفیق اللهامین گل7035132
1992سید نثارسید ممتاز7035141
1938نوید سیف الدین7035150
1627لطف اللهحیات الله7035150
1559احمد مصطفیوحید الله7035150
1444عبدالمجیبعبدالمجید7035141
1353سیاف گل بچه7035141
1219رفیع اللهنجیب الله7035150
1135الهاممحمد هاشم7035132
1087روح اللهخدایداد7035150
1029منصورخیر محمد 7035150
0997احمد نور الله7035150
0906شادابخدا داد7035132
0823پرویز احمد علی محمد 7035150
0804عبدالبصیرگلا جان7035150
0763زاهدغلام فاروق7035150
0680اجملنور احمد فهیم7035150
0559دین محمدگل محمد 7035141
0453عبداللهمحمد سلیم7035150
0421مدینهامیر گل7035150
0330حسناعبدالصمد7035150
0269کامرانعبدالجبار7035150
0065سید عبدالقیومسید جعفر7035150
0101زینتاحمد فهیم7035150
0201زهرانثار احمد7035150
0364خدیجهشیر احمد7035150
0443ضیاالحقمحاکم خان7035150
0051سید محفوظسید معروف7035150
0642محمد عمرمحمد صابر7035150
0529مژدهاحمد شاه7035141
90036834160
70036834160
4164شبناسید رسول6834160
3820زهراعلی احمد 6834160
3804ذاکرهبرات 6834151
3657زیتونهمحمد شاه6834160
3650ناصرسید احمد 6834160
3616مرتضیمحمد حسیب6834160
2874مهریهمحمد عمر6834160
2750سپوژمیعبدالبصیر6834160
2564احمد بلالمعین الدین6834160
2559شیرزیبریالی6834160
2510سمیع اللهحاجی مایل6834160
2350دنیابشیراحمد6834160
2189پرمیلاغلام سخی6834160
2120سید عبدالقیومسید عبدالحق6834160
1949نصیر احمد ننگیالی6834160
1925احمد مدثرعبدالصادق6834160
1912عبداللهایام الدین6834151
1911شمس الرحمنعبدالمنان6834160
1868حشمت اللهعزت الله6834160
1795عبدالسلیمعبدالحمید6834160
1553شکریهعبدالعزیز6834160
1508محمد عمرمحمد ضمیر6834142
1035محمد راشدرحم الدین6834160
0685شمسیهگل میر خان6834151
0640نعمانرحمان گل6834160
0636نذیر احمد محمد شاه6834160
0480کوثرمحمد عارف6834160
0417قیسبشیر احمد 6834160
0416عبدالمومنعبدالمبین6834160
0369فرمان وکیلفیروز شاه6834160
0237محمد زاهدمحمد یونس6834124
0115همایونصفا الدین6834160
0098شمس اللهگل لالا6834160
0679آرزومحمد مبین6834151
1239مرسلمحمد ملنگ6834151
1028افشینشیرین محمد6834160
0743احمد فرامرزغلام مرتضی6834151
0744یاسرغلام صدیق6834160
1024مروهعبدالجمیل6834160
4142احمد سیرویس الدین6633170
4104سید ولیدمحمد سلیم6633170
3414شکرانعبدالواحد6633134
2444بلالمرزا خان6633170
1884حسیب اللهزلمی6633170
1852مصطفیشاد محمد 6633170
1690مروهمحمد رحیم6633170
1689فاطمهمحمد رحیم6633170
1367سمیع اللهعبدالروف6633170
1361شاپورمیر احمد6633170
1200داد محمد غلام علی6633170
1176میلادعبدالمتین6633161
1113توحید اللهمحمد اجمل6633170
0839روحید اللهنور الله6633170
0455محرم علیکرم علی6633170
0296طلب الدینبهاوالدین6633170
0251میر عبدالرحیممیرعبدالعظیم6633116
0137انعام اللهصدیق الله6633170
0122سمیرعبدالرحمن6633170
0090فاطمهحاجی نور محمد6633170
0677مدینهامان الله6633170
0853رفعت اللهعبیدالله6633170
0486آسیه اسما عبدالفتاح6633170
0884حسنیهغلام مصطفی6633170
0163مروه6633161
27346432180
16356432180
08656432162
90026432180
74976432180
42836432180
4191مصطفیعلی احمد 6432180
4052صدفمحمود خان6432180
4031فرحنازمحمد سلیم6432180
3666ظریف اللهنجیب الله6432180
3588مهدیهمحمد عارف6432180
3582معصومهعبدالوکیل6432171
3571شبانهاحمد ضیا6432180
3514غلام قادرعوض6432162
3392احمد سالارعبدالخلیل6432180
3391ساحلمحمد خالد6432180
2649فیصلامام محمد 6432180
2530سید حامدسید داود6432180
2373زحلعبدالصمد6432180
2365جوادشهنواز6432180
2289علی اصغرنصیر احمد6432180
2199شکریهعبدالخلیل6432180
2197عبدالواحدعبدالرحیم6432180
2131ادریسمحمد هارون6432180
2110احمد فردینعبدالزبور6432171
1990ساحلعبدالنصیر6432162
1756احمد جانعبدالرفیع6432180
1519طیبهغلام رازق6432171
1379میر جلال الدینمیر ضیا الدین6432180
1083ریحانهسید مولاداد6432171
1031محمد ایملسردار6432162
0878عبدالفهیمعبدالقیوم6432162
0562فردوسعبدالطیف6432180
0494بنفشهیزدگرد6432180
0490فرخندهرحیم الدین6432180
0487احمد فیاضمحمد آجان6432180
0410بنفشهحفیظ الله6432180
0132ناهیدفهیم الله6432180
0102ذبیح اللهمردان6432180
0100عبدالضمیرعبدالصبور6432180
0640مزملمحمد سالم6432180
1250خبیبعبدالجبار6432180
0152محمد منصورمحمد رحیم6432180
0166عبدالرحمننور علی خان6432180
1199آرزوغلام سخی6432180
1198مریمغلام محی الدین6432180
1154مهربانمحمد وسیم6432180
0405سید مجتبیسید فرید6432180
2316محمد زبیرضمیر محمد 6231190
42606231190
42276231190
4196امیر حسین فرهاد6231190
4014معصومهتوریالی6231190
3930غلام زبیرغلام نبی6231136
3803محمد عمرمحمد اکبر6231154
3578علیناانور شاه6231190
3558صمیممحمد اکبر6231190
3450اسحاقمحمد فهیم6231190
3405نوریهعبدالصبور6231190
2908مریمعبدالقدیر6231190
2561حسیب اللهرحمت الله6231190
2212شهریارعبدالودود6231190
2184حامددولت نظر6231181
2113غوث الدینسیف الدین6231181
2083احمد طارقنقیب الله6231190
1962ادریسطاهر حسین6231415
1547منوچهرمحمد اعظم6231181
1350احمد مسعودفضل الرحمن6231190
1316صدفعبدالمحمد 6231190
1102حمیرا صفاعنایت الله6231190
1078محمد ادریسعبدالوکیل6231181
1043مهریهمحمد رحیم6231190
0861احمد زبیرعبدالحسین6231127
0829احمد رشادشعیب6231190
0606میلاد عبدالسلام 6231190
0537شیلاعیدی محمد 6231190
0489نازیلاحبیب الله6231190
0477مریمرحمت الله6231190
0473صدفغلام سرور6231190
0193محمد آرشمحمد هارون6231190
0075سونیتابصیر الدین6231190
0066احمد ضیاننگیالی6231190
0054نازیهفرید احمد 6231190
0759ننگیالیکابلی6231190
0363فرشتهفرید احمد6231172
0613مدینهزمری6231190
0643محمد سیرمحمد صابر6231190
0045صوفیهمیر سعید6231190
0150ابن امینمحمد آصف6231190
19616030191
12746030191
42316030200
3837خورشیدفضل الدین6030200
3806احمد شایقشاه محمود6030191
3805ربابه6030200
3780ادریس حکیم الله6030182
3633احمد آغاعبدالعلیم6030200
3331خواجه لطف اللهخواجه نعیم الله6030200
3329مصورسلطان محمد 6030200
2747بصیرهمحمد حسن6030191
2360سنبلامین الله60301010
2335شگوفهدل آرام6030200
2062محمد حامدمحمد فرید6030200
2010محمد سبحانمحمد رفیع6030200
1883حکمت اللهسید احمد 6030200
1794محمد عابدمحمد عالم6030200
1752آسیهمحمد حسن6030200
1520مدینهغلام رازق6030200
1497فرشتهعلی داد6030191
1447شبنماسدالله6030191
1352لیدامصطفی6030200
1338سید عمرانسید محسن6030200
1240بهشتهعبدالرحمن6030200
1109محمد شکیبمحمد مبین6030200
0836محمد ارسلانمحمد سمیع6030200
0814الیاسمحمد رحیم6030200
0674شیبانجم الدین6030200
0563سمونملشاه لالا6030182
0326عمرهسید ذکریا6030200
0105سارهشاه آقا6030200
0047مرسلسلیم شاه6030200
0854الهامامان الله6030191
1286میر عبدالربمیر عبدالرحیم6030200
0689احمد بلالعبدالمتین6030200
1019محمد اللهعبدالعزیز6030200
72605829210
42305829210
4081رخسارعبدالله5829210
3799مریممحمد آصف5829210
3779آمنهمحمد یاسین5829210
3740حبیب اللهمحمد جان5829210
3732حبیب اللهعلی یاور5829210
3568فاطمهمحمد یوسف5829201
3451شبیرحسینایرج میر5829210
3427رخسارسید امین5829210
3337مجیب غلام حیدر5829201
2673حسام الدینویس الدین5829210
2104قیسمحمد داود5829210
2011فیصلخواجه سعید5829210
1890عبدالباسطغلام حضرت5829210
1573اقبالجلال الدین5829210
1410سوماضیا احمد5829210
11485829210
0863احمد قیساحمد سمیر5829210
0704روح اللهملا محمد 5829192
0605احمد ریحانسیلانی5829210
0467صدامغلام نبی5829210
0308نقیب اللهکفایت الله5829210
0258زینبمحمد رسول5829210
42585628220
4032سوسنمحمد هارون5628220
3990نقیب اللهعزیز محمد5628202
3960عبدالقدیرعبدالکریم5628220
3415احمد شاکرمیراجان5628220
3398شعیبنجیم5628220
3378مطیع اللهخلیل الله5628211
2627امیر محمد محمد داود5628220
2574روح الامینمحمد رقیب5628211
2554نعماننیک محمد 5628220
2363مصطفیخورشید احمد 5628220
2288محمد حنیفمحمد شریف5628211
2252ذکی اللهاصحاب الدین5628220
2134رقیهصالح محمد 5628220
2055منیب اللهحمیدالله5628211
1834عرفان اللهجان آغا5628220
1158عبدالستارقیام الدین5628220
1056سید مصطفیالله سعید5628211
1052عبدااللهخلیل الرحمن5628220
1015وحید اللهاسد الله5628220
0923محمد عمرمحمد حلیم5628220
0349وحید اللهنعمت الله5628220
0561محمد اقبال خان جان5628220
0204عبدالمبینعبدالعزیز5628220
0609محی الدینمحمد امیر5628220
1197احمد ذکیعبدالجمیل5628220
90045427221
3919امیر حمزهرحیم5427230
3873فرشادمحمد ناصر5427221
3842بصیر احمد داد محمد5427230
3538عبدالجبارعبدالقهار5427230
2595مژگانامان الدین5427230
2102محمد اسحاقحیات الله5427221
1820مسعودآقا گل5427230
1769سپین غرغلام محمد 5427230
1307غلام مجتبیشمس الرحمن5427221
0493مژگانبابه جان5427212
0173مریمغلام مصطفی5427221
0057سلیمانشین گل5427230
0126عایشهسید اقبال5427230
0157عمرانفضل5427230
0001شگوفهنوروز خان5427230
0664رویدمحمد مجید5427230
3696حشمت اللهحفیظ الله5226240
3607محمد مصطفیاحمد الله5226186
3586منیژهحبیب الله5226159
3581زهراانور شاه5226240
3576نادیهنور محمد 5226240
3090رافعهنعمت الله5226240
2573گیتامحرم علی5226240
2443سمیهعبدالروف5226231
24145226240
2123سید ادریسسید عبدالبصیر5226240
1817سلماسید هاشم5226240
1743اسماشیرین آغا5226240
1360حسنقاسم علی5226240
13245226177
1152خدیجهعبدالجبار5226240
1012عبدالوارثعبدالقسیم5226240
0981امر الدینعبدالمنان5226240
0831فردین احمد خیر محمد 5226231
0785طیبهفضل الدین5226231
0716روحیدخلیل الرحمن5226240
0434مرسلمحمد نادر5226240
04205226240
0154ذکیهشمس الاحمد5226195
0023آسیهمحمد شاه5226231
0003ثناربانی5226240
0483احمد نوازعبدالودود5226240
0714مطیع اللهمحمد ایوب5226240
0855مجدود احمدنثار احمد5226240
4076فرحانهعبدالخالق5025241
4054صنمشاه محمد 5025250
3793بشیر احمد شیر محمد5025250
3671مریمبشیراحمد 5025241
2469سید حسینمحمد ظاهر5025250
2070عبدالتوابعبدالوحید5025250
1840سید اصیل احمدسید زبیراحمد5025250
1818بسیماسید هاشم5025250
1554ماروزهعبدالحکیم5025250
1407گل غنچهعبدالنعیم5025250
1308غلام فیصلشمس الرحمن5025250
1155کبراسید حسین5025250
0784نسترننظام الدین5025241
0718محمد سالممحمد صادق5025250
0478صفی اللهعباس خان5025250
0539ابراهیمزمری5025250
1108احمد فیروزعبدالسمیع5025250
1126سبحان اللهمحمد انور5025250
25054824233
196348241115
01184824260
88884824260
4216محمد مصورمحمد رفیع4824260
3802محمد ادریسمحمد آصف4824260
3608محمد مرتضیاحمد الله4824260
3501رستمعبدالرحمن4824260
3481محمد امیدخالد4824260
3434یاسمینحسیب الله4824260
3386محمد عیسیشمس الله4824260
2453میر حمزهمیر عزیز الله4824260
2124شادابداود شاه4824260
2118نصراللهغلام حیدر4824260
1755فرزانهدل جم48241412
1701شادابغلام جیلانی4824260
1489رومانزلمی4824260
1115بکتاشوحید الدین4824260
0815زهرهمیر عبدالاحد4824251
0802سلیمانعبدالخبیر4824260
0384مجیدعوض علی4824260
0295ذبیح اللهعبدالمحمد 4824260
02484824260
0155سمیرامحمد نبی4824260
0073شکریهعبدالعزیز4824251
0006احمد شعیبمحمد طیب4824251
0555سلیمانرحم خدا4824251
79634623252
71194623720
4092بصیر نور خدا4623261
4015عارفهشیر نظر4623270
3998شیبامحمود خان4623270
3996گلاب الدیننظام الدین4623270
2372امیدقیام علی4623270
2357ساراحاجی دلاور4623270
2114پیمانپاچاه4623270
2075توفیقمحمد طاهر4623270
1846عزم الدینجمال الدین4623261
1596صحراحبیب الله4623270
1499عبدالسمیععبدالصمد4623270
1141عزیز احمدنور احمد 4623270
1130طیبهعبدالغفور4623270
09644623270
06134623270
0597محمد طارقعبدالرحیم4623270
0466بلالغلام نبی4623270
0156شبنمحاجی محمد یوسف4623252
0022ایفامحمود شاه4623261
0237عبدالنقیبعبدالرقیب4623270
0429محمد یوسفگل آقا4623270
0348صبیحهعلی شاه4623270
0985انجیلامحمد ظریف4623270
06484422226
82134422280
3640عبدالنجمانعبدالصمد4422280
3567شبنمفدا محمد 4422253
2765زحلمحمد قاسم4422280
2538سحراحمد ضمیر4422280
1950احمد زینورالرحمن4422280
1612الطاف حسیننجیب الله4422271
0775محمد قسیمعبدالقدوس4422271
0312محمد سجادعبدالبصیر4422271
0001نیک محمد میر محمد 4422280
0127انیتامحمد قیوم4422271
0480ارسلانامیر خان4422280
0789محمد طارقمحمد عثمان4422280
93254221290
93054221290
50074221290
42374221290
42034221236
3755محمد اللهفیض الدین4221290
3687مصطفیمحمد آصف4221281
3684محمد اسماعیلامیر الدین4221290
3395محمد یوسفعبدالقدیر4221254
2670ذکریاعتیق 4221290
2655طیبهفواد احمد 4221290
2580مطهرهعبدالوکیل4221290
1406مرتضیسید اسحاق4221290
1349سعادت اللهشمس الله4221290
1251شعیب اللهمحمد یونس4221290
1110ناصراحمد42211811
0987منصورشیرین آقا4221290
0247رامششیراب الدین4221290
0166یلداعبدالغفور4221290
0084زبیرنعمت الله4221281
1014مجتبیبابه جی جان4221290
0236احمد ذکیعبدالرحیم4221290
0648محمد صبورمحمد صابر4221290
0003محمد نعمانجنگ باز4221290
0788فاطمهمحمد زمان4221290
0048ریحانهغلام مجتبی4221290
74584020300
4180احمد مهدیاحمد ذکریا4020300
4175حامدنعمت الله4020300
3952بخت اللهمحمد پادشاه4020300
3791عایشهمحمد نذیر4020300
3609احمد زبیرعبدالرافع4020300
3422محدثهروح الله4020300
2671حشمت اللهمحمد اشرف4020300
2565احمد شاهسمیع الله4020219
2486نبی اللهمحمد ابراهیم4020300
1501محمد عمرانحیات الدین4020291
1336احمد رامشنیاز محمد 4020300
1245سید مصطفیسید محمد 4020300
1092روشناعبدالرسول4020300
1025محمد امید محمد امان4020300
0553احمد میلادجلندر خان4020300
0278شجاع اللهبرهان الحق4020300
0085احمد بلالعبدالشهیق40201713
0071الیاسگل نبی4020291
1102احمد موسیعبدالمجید4020300
0672شفیق اللهشمس الله4020291
1018رحمت اللهمحمد گل4020300
0890سحرفتح الله4020300
4066محمد روملمحمد انور3819310
3695احمد مختارجهانگیر3819301
2707محمودسید حکیم3819310
2672سعدیهشکیب احمد 3819292
1793احمد سمیرمحمد سمیع3819310
1728محمد مسیحمحمد مبین3819301
1548ذکی اللهرحمت الله3819310
1174نادیه آقا ضیا3819310
0852هنگامهغلام حضرت3819301
0805محمد غلام رسول38191219
0670محمد نثارمحمد ناصر3819292
0299الیاسعبدالطیف3819310
0170احمد فیصلعبدالبصیر3819310
1054وارثذبیع الله3819310
80503618320
42413618320
4189محمد نذیرمحمد نجیب3618311
3674مریم شیر محمد 3618311
3658حلیمهروح الله3618311
3570ادریسشیرجان3618320
3444عبدالوکیلعین الدین3618320
2766احمد فیصلاحمد جاوید3618320
2506ذاکرهمحمد صابر3618320
1199ناجیهحاجی آدم خان3618320
1037ارشاد اللهجلال الدین3618320
0984محمد فیصلفیض آغا36181517
0201محمد عاطفمیر آقا3618320
0467محمد فهیمعبدالبصیر3618311
23163417330
42383417330
4215ابراهیمجاوید3417330
3425فروزانخان محمد 3417330
3421حسنامحمد شفیع3417330
3394ایملمحمد اسلم3417330
3332مسافرسید عبدال3417330
3327سباوونسلطان محمد 3417330
2044راشدعبدالواحد3417330
1455پوپل زیمحمد نعیم3417285
1369عبدالنصیرعبدالطیف3417330
1175زرغونهآقا ضیا3417330
0768سعیدهسید نعیم3417321
0604احسانامان الدین3417321
0490سروشمحمد سلیم3417330
0537ادریسعزیزالله3417330
0682محمد یعقوبمحمد اشرف3417330
43123216340
4098نگینهمسعود الله3216340
4018علی الرحمننور علی3216340
3929محمد یوسفمحمد یونس3216331
3652امیرمحمد یوسف3216340
3611حمایت اللهمحمد صابر3216340
3416ملیناصدیق الله3216340
3328رفیعذبیح الله3216331
3325حمید اللهتوفیق الله3216340
2635شارخسخی داد3216304
2620شهرامعبدالمالک3216340
23873216340
2103مبینحاجی سلطان3216340
1785محمد عمرانمحمد سرور3216340
1595سودابهاحمد داود3216340
0894نوابعبدالغفار32161816
0459بلال احمدعبدالبشیر3216340
0953کریم اللهمحمد ناصر3216340
0503شهرامعبدالمنان3216340
0697عبدالباسطعبدالوکیل3216340
90143015341
3610حق نوازعبدالولی3015323
1500سمیرخان آقا3015350
1179عبدالمبینآقا پادشاه3015350
1014احمد فوزاناکرام الدین3015350
1247فضل الدینرسول داد3015350
0508سهرابشاه ولی3015350
1192مرتضی عبدالمنان3015350
1053احمد ضمیرعبدالمالک3015350
50822814360
2115محمد دلمحمد گل 2814360
09992814360
0298الطاف حسینغیاث الدین2814360
0249بشیر احمد ولایت خان2814360
0530احمد فردینعبدالرحمن2814360
2200احمد زبیرنثار احمد 2613370
2191شیبادل آغا2613370
1957نعمت اللهحضرت ولی2613370
1591نوروزباز علی2613370
1314حشمت اللهعبدالروف2613370
1226احمد شاهغلام سخی2613361
1150احمد قیسمیر افغان2613370
0482احمد زعیممحمد فهیم2613370
0468مسعودذکیم خان2613370
0359نجم الدینمحراب الدین2613370
0501جوادمولا داد2613370
4060شریفهعبدالمحمد 2412380
3624مطیع اللهعبدالخلیل2412380
2432محمد رومانمحمد امان2412371
2291زلگیزلمی2412380
2177سمیع اللهعزت الله2412380
0195مروهحکیم خان2412380
0842احمد جواداحمد شاه2412380
0966آسیهعبدالله2412362
0841محمد هاشممحمد هارون2412380
0076عمرخانعلی خان2412371
2955سمیععبدالمجید2211390
2343سید رحیمسید اقبال2211390
2312هجرت اللهعبدالطیف2211390
0675پیماننصیر احمد2211390
0358محمد شاکرشاه لالا2010400
0785مسیح اللهنجیب الله2010400
5081189410
4625189410
4001بصیرهنصرالله189410
1849میلاد مرزیغلام جیلانی189410
1024سمیع اللهنور حکیم189410
1772علی رضامحمد یاسین1471726
4219حسیب اللههدایت الله0غیرحاضر
4214فیاضعبدالبصیر0غیرحاضر
4211نجیب الرحمنعبدالرحمن0غیرحاضر
4207زرمینهغلام نبی0غیرحاضر
4201احمد ذکیشیر محمد 0غیرحاضر
4181سهرابپاینده محمد 0غیرحاضر
4172احمد سیرشیر نظر0غیرحاضر
4169قیسخان آغا0غیرحاضر
4168عبیداللهغلام مجتبی0غیرحاضر
4163میسرههمایون0غیرحاضر
4162شهرهفرید0غیرحاضر
4161زهرهاکرام الدین0غیرحاضر
4157لیمهعبدالله0غیرحاضر
4153سید سمیع اللهسید رسول0غیرحاضر
4152رامینعبدالحی0غیرحاضر
4151مسکاعبدالشکور0غیرحاضر
4130شگوفهمحمد فاروق0غیرحاضر
4127عایشهعبدالستار0غیرحاضر
4126احمد سیرمحمد احسان0غیرحاضر
4117حسیب اللهملک مرزا0غیرحاضر
4107عبدالمصورآغا شیرین0غیرحاضر
4106بکتاشخان مرزا0غیرحاضر
4089زبیرگل محمد 0غیرحاضر
4080مجتبیشیرین آغا0غیرحاضر
4072فیاضحیات الله0غیرحاضر
4070جاویدغلام رسول0غیرحاضر
4069قیسغلام جیلانی0غیرحاضر
4062جلال الدینمحمد رسول0غیرحاضر
4055احمد هشامخالد احمد 0غیرحاضر
4051امید عبدالجبار0غیرحاضر
4050ضمیر احمد نور احمد 0غیرحاضر
4040نکهتمحمد داود0غیرحاضر
4013ناجیهحسین علی0غیرحاضر
4012هدیهعبدالصمد0غیرحاضر
4003صباجان آقا0غیرحاضر
3999عایشهرحمن0غیرحاضر
3954فرزادهمایون0غیرحاضر
3950تمنامحمد حسن0غیرحاضر
3934شادابمحمد یعقوب0غیرحاضر
3931احمد عزت اللهعبدالشکور0غیرحاضر
3927رستمعبدالهادی0غیرحاضر
3921فاطمهسردار محمد0غیرحاضر
3920ام البنینظاهر شاه0غیرحاضر
3917نارونسلطان محمد0غیرحاضر
3906سید احمد سید عمر الدین0غیرحاضر
3905شیرزیشاه رسول0غیرحاضر
3855تمیممیراحمد 0غیرحاضر
3854سید حسینسید یحی0غیرحاضر
3851حفصهابن امین0غیرحاضر
3850رخسارمحمد رفیع0غیرحاضر
3849حدیثهنظر محمد0غیرحاضر
3828طوفانتوریالی0غیرحاضر
3815سید وسیمسید خلیل الله0غیرحاضر
3814محمد سالمعبدالهادی0غیرحاضر
3792مهسااحمد بیژن0غیرحاضر
3790زینبمحمد نذیر0غیرحاضر
3789ذکراللهمحمد رسول0غیرحاضر
3784عبدالنعیمعبدالفهیم0غیرحاضر
3782خالدمحمد حعفر0غیرحاضر
3770محمد نبیمحمد شفیع0غیرحاضر
3769عبدالمنیرعبدالستار0غیرحاضر
3765عبدالعزیزعبدالجمیل0غیرحاضر
3754نعمت اللهشیر الله0غیرحاضر
3752روملمحمد سلیمان0غیرحاضر
3751مصطفیمولا داد0غیرحاضر
3750محمد عثمانحبیب الرحمن0غیرحاضر
3746نویدمحمد داود0غیرحاضر
3745محمد اکبرمحمد ریاض0غیرحاضر
3743محمد مایلمحمد جان0غیرحاضر
3742فردوسزلگی0غیرحاضر
3737کرشمهنور آقا0غیرحاضر
3728عبدالاحدگل ممحمد 0غیرحاضر
3699شهر بانومحمد واقف0غیرحاضر
3698عابدهعبدالرحمن0غیرحاضر
3697نبیلهبهروز0غیرحاضر
3694محمد مصطفیفریدون0غیرحاضر
3678سیف الرحمنعبدالغفار0غیرحاضر
3672حسین علیسفر محمد 0غیرحاضر
3670احمد سیرغلام حضرت0غیرحاضر
3669رومانعبدالجلیل0غیرحاضر
3665احمد مجتبیذکریا0غیرحاضر
3653نصرت احمد جاوید0غیرحاضر
3626باسط غلام حضرت 0غیرحاضر
3619سید آصفکاکاگل0غیرحاضر
3605ثنا اللهسید حبیب0غیرحاضر
3603فیصلممتاز0غیرحاضر
3580هدیهعبدالعلی0غیرحاضر
3564نور الههسید فرید0غیرحاضر
3563سادیهنذیر احمد 0غیرحاضر
3520نورالدینعلی داد0غیرحاضر
3519سهرابمحمد اشرف0غیرحاضر
3518هیوادمحمد نسیم0غیرحاضر
3512مریمسید امان الله0غیرحاضر
3498مدینهمحمد یوسف0غیرحاضر
3497سایمهمحمد نعیم0غیرحاضر
3472محمد الهامغلام نقشبند0غیرحاضر
3467سید حسیبسید نصیر0غیرحاضر
3465حبیب اللهنجیب الله0غیرحاضر
3464عبدالرحمننجیب الرحمن0غیرحاضر
3462فرزادمحمد معصوم0غیرحاضر
3440لطف اللهدولت خان0غیرحاضر
3435مرسلمحمد ابراهیم0غیرحاضر
3432سارهعبیدالله0غیرحاضر
3431نیلابآقا محمد 0غیرحاضر
3420برینعبدالطیف0غیرحاضر
3419تبسمعبدالهادی0غیرحاضر
3418حسناهمایون0غیرحاضر
3408تانیاسردار محمد 0غیرحاضر
3407احمد بشیرخان اقا0غیرحاضر
3402هدیهاسدالله0غیرحاضر
3375مهنازامان الله0غیرحاضر
3355احمد قریشببرک0غیرحاضر
3344محمد صمیممحمد صادق0غیرحاضر
3339نوید آغاغلام حضرت0غیرحاضر
3333عبدالباسطعبدالجمیل0غیرحاضر
3330سید مرتضیجمعه خان0غیرحاضر
3305صهیبهعبدالقدیر0غیرحاضر
3304فاضلزلمی0غیرحاضر
3301عباسمحمد نقی0غیرحاضر
3254بهارهولی احمد0غیرحاضر
3012سید مجتبیسید حسن0غیرحاضر
2983حکمت اللهعبدالقدوس0غیرحاضر
2797سجیهسید محمد0غیرحاضر
2790سدرهذبیح الله0غیرحاضر
2767شگوفهخوشحال0غیرحاضر
2758تمکینمحمد رسول0غیرحاضر
2756سحرمحم رسول0غیرحاضر
2692نیلابمحمد قاسم0غیرحاضر
2690سومانصیر احمد 0غیرحاضر
2689عبدالحیعبدالصمد0غیرحاضر
2675روحیدعبدالصمد0غیرحاضر
2656امیر بیگمملا محمد0غیرحاضر
2647سمیع اللهدولت خان0غیرحاضر
2645نظیفهمحمد داود0غیرحاضر
2615لطف اللهمحمد صفدر0غیرحاضر
2612سمیع اللهعطا محمد 0غیرحاضر
2611زبیرعبدالجبار0غیرحاضر
2605احمد جاویدعبدالبصیر0غیرحاضر
2596نگینه احمدیسید مقصود0غیرحاضر
2592احمد سهرابعبدالغفور0غیرحاضر
2575محمد شفیقعبدالوحید0غیرحاضر
2570عبدالوهابعبدالمتین0غیرحاضر
2563صفی اللهمحمد صابر0غیرحاضر
2557حیدر زریالی0غیرحاضر
2556راشدمحمد فهیم0غیرحاضر
2555عمرزریالی0غیرحاضر
2553محمد اطهرمحمد اشرف0غیرحاضر
2545ریبع اللهنبی الله0غیرحاضر
2528احمد فرزادپاچاه محمد0غیرحاضر
2526عبدالمصورعبدالصبور0غیرحاضر
2519ریحان اللهمحمد عاصم0غیرحاضر
2518سلیمخلیل الله0غیرحاضر
2507بصیر احمد ولی محمد 0غیرحاضر
2500روح اللهنصرالله0غیرحاضر
2494میلادمحمد یاسین0غیرحاضر
2485محمد یوسفعبدالاحد0غیرحاضر
2484امیدمراد محمد 0غیرحاضر
2464زلگیعبدالجان0غیرحاضر
2458وسیممحمدآغا0غیرحاضر
2425سلوا طنینمحمد ابراهیم0غیرحاضر
2416صفیهمحمدالدین0غیرحاضر
2405عبدالتوابعبدالوهاب0غیرحاضر
2403عمران اخپلواک0غیرحاضر
2400عبدالمصورعبدالمبین0غیرحاضر
2399سلطان احمد مسعود احمد 0غیرحاضر
2398شبیرعبدالخلیل0غیرحاضر
2397احمد شعیباحمد جاوید0غیرحاضر
2389فیاضعبدالرشید0غیرحاضر
2388محمد امیدسید عمر0غیرحاضر
2384نادرهحبیب الله0غیرحاضر
2377محمد حاشرنور آقا0غیرحاضر
2374شفیع اللهعبدالقاری0غیرحاضر
2369صمیمعزیز آقا0غیرحاضر
2368شیرازالدیناسلام الدین0غیرحاضر
2367خلیل احمد علی احمد 0غیرحاضر
2366فضل احمد عبدالاحمد 0غیرحاضر
2362محمد ضمیرعبدالهادی0غیرحاضر
2355روملعظم الدین0غیرحاضر
2354لیناپاینده محمد 0غیرحاضر
2351عاشق الرحمن فضل الرحمن0غیرحاضر
2345بسم اللهعبدالمنیر0غیرحاضر
2336صباحتمحمد رفیع0غیرحاضر
2315احمد ممتازبهتر0غیرحاضر
2306ضمیرهسلطان محمود0غیرحاضر
2305علی رضامحمد ناصر0غیرحاضر
2304احمد سیراحمدالله0غیرحاضر
2300محمد حدیثحسام الدین0غیرحاضر
2299نرگسعبدالواسع0غیرحاضر
2298نیک محمد خالق داد0غیرحاضر
2297اکرام اللهنجیب الله0غیرحاضر
2296مسیح اللهنجیب0غیرحاضر
2271احمد شعیبعبدالوکیل0غیرحاضر
2270عبدالمنیرعبدالحمید0غیرحاضر
2264جاهدعبدالفتاح0غیرحاضر
2263الیاسمحمد نجیم0غیرحاضر
2257احمد شعیبضیا الحق0غیرحاضر
2255روح اللهنصرالله0غیرحاضر
2249محمد یوسفمجیب الرحمن0غیرحاضر
2246مختارتوریالی0غیرحاضر
2231سید سایلسید کمال0غیرحاضر
2226بی بی کبراسید حامد0غیرحاضر
2225سحرسید احمد 0غیرحاضر
2221احمد راشدعبدالظاهر0غیرحاضر
2209مهرانعبدالوکیل0غیرحاضر
2202مشتاقمحمد شریف0غیرحاضر
2194عبدالرشیدمزار گل0غیرحاضر
2190فیصلعبدالهادی0غیرحاضر
2187ممتازالدینمهتاب الدین0غیرحاضر
2185سجادمیر احمد 0غیرحاضر
2164سمیهعبدالبشیر0غیرحاضر
2161شمس الدینعبدالعلی0غیرحاضر
2158خطابحبیب الله0غیرحاضر
2150سید علیسید احمد 0غیرحاضر
2148نصیربصیر0غیرحاضر
2146فیروز الدینغلام علی0غیرحاضر
2138حمید آقاخان آقا0غیرحاضر
2137مرواریدخدایداد0غیرحاضر
2135ستریهغلام رسول0غیرحاضر
2132شیلاسردار آقا0غیرحاضر
2128محمد داودمحمد فرید0غیرحاضر
2125عبدالنقیبمیر احمد 0غیرحاضر
2121سید پرویزسید لالا آغا0غیرحاضر
2117احمد شهیراحمد شکیب0غیرحاضر
2106اجملعبدالمتین0غیرحاضر
2105حسیب اللهجندر0غیرحاضر
2098نگینهمحمد اسحاق0غیرحاضر
2082اجملمعراج الدین0غیرحاضر
2081ایملمعراج الدین0غیرحاضر
2072عدنانمحمد معصوم0غیرحاضر
2071جوادعبدالضیا0غیرحاضر
2069شبیرعبدالضیا0غیرحاضر
2068مقدمعبدالضیا0غیرحاضر
2050احمد میلادعبدالاحد0غیرحاضر
2042معصوم احمدحاجی محمد0غیرحاضر
2033حسیب اللهغلام ربانی0غیرحاضر
2027هاجرهوحیدالله0غیرحاضر
2018مزدلفهمحمد تمیم0غیرحاضر
2007شهزادمحمد امین0غیرحاضر
2004مصورمحمد امبن0غیرحاضر
1986آرشداد الله شریف0غیرحاضر
1977میوندعزیز الرحمن0غیرحاضر
1966محمد فهیممحمد همایون0غیرحاضر
1960فیصلسیف الرحمن0غیرحاضر
1948عاطف اللهاضغر جان0غیرحاضر
1942میر عبدالربمیر عبدالرحیم0غیرحاضر
1930یلدامحمد عارف0غیرحاضر
1919سلیمانعبدالطیف0غیرحاضر
1910احمد قیسعتیق الله0غیرحاضر
1889عبید اللهعبدالخلیل0غیرحاضر
1888محمد عوضمحمد جان0غیرحاضر
1886مهریهمحمد اسحاق0غیرحاضر
1877علی عطارجب0غیرحاضر
1864رحمت اللهعبید الله0غیرحاضر
1860شیروزشهاب الدین0غیرحاضر
1848میلاد سید مرزا0غیرحاضر
1847احمد جاویدمحمد گل0غیرحاضر
1841شمس اللهالفت الله0غیرحاضر
1839محمد مرتضیمحمد نذیر0غیرحاضر
1838عزت اللهغلام سرور0غیرحاضر
1804محمد اسحاقعبدالجمیل0غیرحاضر
1803نقیب اللهمحمد کبیر0غیرحاضر
1787فروغعطا محمد 0غیرحاضر
1786ابوذرغلام صدیق0غیرحاضر
1778تهمینهغلام زبیر0غیرحاضر
1776پرویزشاه ودود0غیرحاضر
1768هدیهنعمت الله0غیرحاضر
1751حمیدهمحمد صابر0غیرحاضر
1750مسعود حبیب الرحمن0غیرحاضر
1745احمد ضیامحمود0غیرحاضر
1739مدینهامیر محمد 0غیرحاضر
1717مشعلعبدالرحیم0غیرحاضر
1710عبدالودودعبدالقدوس0غیرحاضر
1706عمرانعبدالفتاح0غیرحاضر
1702زینباحمد زبیر0غیرحاضر
1699مروهغلام مصطفی0غیرحاضر
1698رمزیهسید اکبر0غیرحاضر
1693سید محمد رضاسید صادق شاه0غیرحاضر
1692مهریهسید نصرت0غیرحاضر
1691عبدالرزاقعبدالمالک0غیرحاضر
1686ارسلاناحمد خالد0غیرحاضر
1681میرجممستی بیک0غیرحاضر
1669حسین سیف علی0غیرحاضر
1645نورستهجمعه خان0غیرحاضر
1642زاهد الرحمنالف الرحمن0غیرحاضر
1639محمد رفیعمحمد شفیع0غیرحاضر
1615محور شاهبهادر شاه0غیرحاضر
1614قربانعلی احمد 0غیرحاضر
1594سمیهمحمد منیر0غیرحاضر
1581یلداامام داد0غیرحاضر
1570محمد ویسممحمد رحیم0غیرحاضر
1569مزملجمال الدین0غیرحاضر
1562یماعبدالجلال0غیرحاضر
1561مهدی رضامفید احمد 0غیرحاضر
1560احمد ذکیحاجی شاه ولی0غیرحاضر
1558نگینهعبدالعظیم0غیرحاضر
1550محمد منصورمحمد عمر0غیرحاضر
1549عبدالوارثخواجه عبدالله0غیرحاضر
1537سید محفوظامیر حمزه0غیرحاضر
1534محمد آصفمحمد نعیم0غیرحاضر
1507لطف علینور علی0غیرحاضر
1498آریامحمد علی0غیرحاضر
1493محمد زمانرجب علی0غیرحاضر
1465حسنامحمد ظفر0غیرحاضر
1445شکیبسهراب0غیرحاضر
1442صبغت اللهعبدالرازق0غیرحاضر
1437محمد سلیمعزیز الله0غیرحاضر
1399احمد یاسرجاوید0غیرحاضر
1398مسیح اللهشکران0غیرحاضر
1397اجملمحمد عالم0غیرحاضر
1388احمد بلالوحید الله0غیرحاضر
1381قیومعبدالهادی0غیرحاضر
1378مدثر اللهحسیب الله0غیرحاضر
1348موسیمحمد آغا0غیرحاضر
1321عطا اللهخلیل الله0غیرحاضر
1311وصالمحمد فقیر0غیرحاضر
1305فهیم اللهشکر صاحب0غیرحاضر
1287انصار اللهلطف الله0غیرحاضر
1286محمد منصورلطف الله0غیرحاضر
1285عبدالجبارحیات الله0غیرحاضر
1279سید نصیرسید رحیم0غیرحاضر
1278عبدالصادقمنصور0غیرحاضر
1271محمد احسان سمیع الله0غیرحاضر
1244عایشهطلا محمد 0غیرحاضر
1230کرشمهعبدالرزاق0غیرحاضر
1227احمد واجدحمید الله0غیرحاضر
1221محمد یوسفذبیح الله0غیرحاضر
1209سید عثمانسید عبدالرحمن0غیرحاضر
1208سید روحیدسید عبدالرحمن0غیرحاضر
1157تمیممحمد آغا0غیرحاضر
1153لطف الرحمنغلام فاروق0غیرحاضر
1145رضوانمحمد نعیم0غیرحاضر
1127کوثرعبدالشعیب0غیرحاضر
1122غلام مرتضیرحیم داد0غیرحاضر
1076محمد آغامحمد نعیم0غیرحاضر
1049شاه جهان زیببابه جان0غیرحاضر
1047روح اللهامان الله0غیرحاضر
1044صهیبسید رهان0غیرحاضر
1042محمد الطافعبدالقدیر0غیرحاضر
1038مشتاقدلاور0غیرحاضر
1017فرشاد آقا محمد 0غیرحاضر
1016غلام مصطفیرحیم0غیرحاضر
1013احمد بکتاشمعراج الدین0غیرحاضر
0993شفیق اللهدولت محمد 0غیرحاضر
0990شریفهدولت محمد 0غیرحاضر
0980محمد صمیممحمد صابر0غیرحاضر
0975جمشیدسور گل0غیرحاضر
0957امان الدینعنایت بیک0غیرحاضر
0922احمد قیسسردار احمد قیس0غیرحاضر
0910مقدسعبدالرحمن0غیرحاضر
0903میرویسویس الدین0غیرحاضر
0902صمیمشیر علی0غیرحاضر
0901ملکهنظر محمد 0غیرحاضر
0888علیمراد علی0غیرحاضر
0871رامینمحمد ایوب0غیرحاضر
0870رامشمرزا الدین0غیرحاضر
0864احمد رضواناحمد سمیر0غیرحاضر
0850محمد نویدمحمد رفیع0غیرحاضر
0840ادیبمحمد ابراهیم0غیرحاضر
0838الهام محمد ابراهیم0غیرحاضر
0837محمد صادقگل الرحمن0غیرحاضر
0835برات علیخیر احمد 0غیرحاضر
0834گل احمد نور احمد 0غیرحاضر
0827عتیق اللهغلام صدیق0غیرحاضر
0826مجتبیغلام صدیق0غیرحاضر
0824ثنا اللهعبدالخبیر0غیرحاضر
0813ملیحهعبدالسلام0غیرحاضر
0807آمنهاختر حسین0غیرحاضر
0778مرتضیتاج محمد 0غیرحاضر
0762ایمانغلام حیدر0غیرحاضر
0759عبدالوارثعبدالصبور0غیرحاضر
0758احمد رومانمحمد گل0غیرحاضر
0727رحمت اللهگل محمد 0غیرحاضر
0717محمد عمرانمحمد همایون0غیرحاضر
0696اسد اللهفقیر احمد 0غیرحاضر
0690احمد رشادمحمد عارف0غیرحاضر
0688ارمغانمحمد شعیب0غیرحاضر
0682ارسلانعبدالاحد0غیرحاضر
0679سهرابفیض محمد 0غیرحاضر
0678محمد تمیم0غیرحاضر
0676صدیق اللهغریب الله0غیرحاضر
0672احمد ذکیذکریا0غیرحاضر
0667لطف علیرحیم0غیرحاضر
0652مبین اللهعتیق الله0غیرحاضر
0645فاطمهجعفر0غیرحاضر
0639سمیع اللهعبدالحمید0غیرحاضر
0638نصیر احمد میر حضرت0غیرحاضر
0626احمد اللهصدیق الله0غیرحاضر
0621احمد سیرببرک محمد 0غیرحاضر
0600سید اسماعیلسید مصطفی0غیرحاضر
0589معصومهشمس الاحمد0غیرحاضر
0584الفت اللهعبدالکبر0غیرحاضر
0583محمد یاسرعبدالکبیر0غیرحاضر
0575عبدالتوابعبدالصبور0غیرحاضر
0571احمد ضیامحمد شفیق0غیرحاضر
0570هدیغلام فاروق0غیرحاضر
0558بسم الله خانرمضان0غیرحاضر
0557عبدالمتینعبدالمطلب0غیرحاضر
0547احمد فریدعبدالوهاب0غیرحاضر
0526یثربعبدالحمید0غیرحاضر
0500الهامعبدالمالک0غیرحاضر
0499وارثسید امام0غیرحاضر
0476احمد اللهعنایت الله 0غیرحاضر
0465فایزمحمد ابراهیم0غیرحاضر
0464محمد بابرمحمد ایمل0غیرحاضر
0463محمد روملمحمد ایمل0غیرحاضر
0456ولیدعبدالبصیر0غیرحاضر
0448اکرم اللهمحمد سرور0غیرحاضر
0404میترازلمی0غیرحاضر
0398محمد الهامغلام بهاوالدین0غیرحاضر
0391نعمانمحمد فرید0غیرحاضر
0379توریالیفقیر محمد0غیرحاضر
0365هدیهعبدالمنیر0غیرحاضر
0364باصرهسید داوود0غیرحاضر
0343ربیعنور محمد 0غیرحاضر
0342شیلاعید محمد 0غیرحاضر
0311نصیبحمیدالله0غیرحاضر
0306محمد میلادمحمد سالم0غیرحاضر
0301محمد حارثمحمد معروف0غیرحاضر
0300سمیرغلام صدیق0غیرحاضر
0292مسیرمسعود0غیرحاضر
0275عمرداد خدا0غیرحاضر
0246خواجه عبداللهمنیر احمد 0غیرحاضر
0239محمد نسیممحمد یاسین0غیرحاضر
0230میسرهانور بیک0غیرحاضر
0216فاطمهضیا الدین0غیرحاضر
0188مرسل عبدالصادق 0غیرحاضر
0186ډیوهعبدالغفور0غیرحاضر
0185توحید احمد داد محمد 0غیرحاضر
0181یحییمحمد امین0غیرحاضر
0175مرسلنیکو بخت0غیرحاضر
0169بشار احمد سنت الله0غیرحاضر
0158وحیداللهعبدالواحد0غیرحاضر
0145صدفعبدالجبار0غیرحاضر
0138مولا قاسمسید جواد0غیرحاضر
0133حامد شمس الله0غیرحاضر
0131مدثر
محمد رفیع0غیرحاضر
0130احمد فیصلبریالی0غیرحاضر
0112محمد نثار احمد 0غیرحاضر
0111مصطفیعبدالقادر0غیرحاضر
0110محمد ناصرمحمد قاسم0غیرحاضر
0106عبدالنافعگل احمد 0غیرحاضر
0083سوسنمحمد امین0غیرحاضر
0055محمد فاضلآقا گل0غیرحاضر
0041احمد رفیعمحمد عظیم0غیرحاضر
0033احمد ساحلنجیب الله0غیرحاضر
0032شاداباسدالله0غیرحاضر
0029جهیداللهمحب الله0غیرحاضر
0019احمد مزملعبدالشکور0غیرحاضر
0007اسد احسانمحمد حامد0غیرحاضر
0005صوفیاتوریالی0غیرحاضر
0004مروهربانی0غیرحاضر
0008فریدونولی محمد0غیرحاضر
0025رشادمحمد ضیا0غیرحاضر
0029نثار احمدروح الله0غیرحاضر
0034بشیر احمدبسم الله0غیرحاضر
0036میوندعبدالحق0غیرحاضر
0037محمد الهامعبدالظاهر0غیرحاضر
0050احمد راشدسلطان جان0غیرحاضر
0097ادریسمحمد شیرین0غیرحاضر
0098اعجاز اللهمحمد امین0غیرحاضر
0117جوهر محمدگران محمد0غیرحاضر
0133حسیب اللهحبیب الررحمن0غیرحاضر
0162نصیر احمدعبدالبصیر0غیرحاضر
0183بیژنعبدالغیاث0غیرحاضر
0190محمد ادریس محمد اسحاق0غیرحاضر
0197محمد بلالمیرویس0غیرحاضر
0234واحد اللهفدا محمد0غیرحاضر
0235رومانداد محمد0غیرحاضر
0259منصورمحمد ایمل0غیرحاضر
0260محب اللهعصمت الله0غیرحاضر
0273مبشر احمدمحمد نعمان0غیرحاضر
0277سحرحفیظ الله0غیرحاضر
0289لطف اللهفدا محمد0غیرحاضر
0296اول خانمحمد اگل0غیرحاضر
0301مصطفیعزیزالله0غیرحاضر
0306احمد اللهاحمد ضیا0غیرحاضر
0307عبدالطیفعبدالعزیز0غیرحاضر
0332خواجه مرتضی عبدالرحمن0غیرحاضر
0335اقبال احمدعبدالسبحان0غیرحاضر
0337مرتضیشاه مصطفی0غیرحاضر
0342حنیفولی محمد0غیرحاضر
0350محمد مصطفیمحمد ولی0غیرحاضر
0357خالدمحمد صدیق0غیرحاضر
0365سید احمدسید داود0غیرحاضر
0374ایملشیریندل0غیرحاضر
0378الهاممحمد یونس0غیرحاضر
0385نعمت اللهعبدالغفور0غیرحاضر
0394سید مرتضیسید عارف0غیرحاضر
0407عبدالحامدعبدالرب0غیرحاضر
0409فوادعیدی محمد0غیرحاضر
0414شبیرعبدالواحد0غیرحاضر
0422خواجه نظیرخواجه میرانشاه0غیرحاضر
0424محمد کریمشیر حسین0غیرحاضر
0437خیرالدینویس الدین0غیرحاضر
0438عتیق اللهنقیب الله0غیرحاضر
0465احمد ماهرمیر اضغر0غیرحاضر
0474محمد نصیرسید میر0غیرحاضر
0482لطف الرحمنمحمد عارف0غیرحاضر
0484محجوبهمیرویس0غیرحاضر
0502محمد سنجرمحمد مدی0غیرحاضر
0535مبارزعبدالفیاث0غیرحاضر
0551میتراعبدالهادی0غیرحاضر
0556سباووننور احمد0غیرحاضر
0562صنوبرمحمدداود0غیرحاضر
0564سید نجیمسید بصیرالله0غیرحاضر
0565سید نجیبسید بصیر الله0غیرحاضر
0577حمیداللهشجاع الله0غیرحاضر
0580احمد شبیرخیرالدین0غیرحاضر
0581ذبیح اللهعبدالمجید0غیرحاضر
0592بهشتهعبدالواحد0غیرحاضر
0594مهنوشعبدالوکیل0غیرحاضر
0601محسنهنعمت الله0غیرحاضر
0621محمد بلالمحمد ظاهر0غیرحاضر
0639رخسارمحمد سالم0غیرحاضر
0641سید شهیمسید شریف0غیرحاضر
0644میوندمیرویس0غیرحاضر
0647گهرعبدالمبین0غیرحاضر
0663زیارملشیر محمد0غیرحاضر
0673امانیهعبدالمجید0غیرحاضر
0681محمد امینعلی محمد0غیرحاضر
0684محمد هلالمحمد طالب0غیرحاضر
0711کامرانشیرالرحمن0غیرحاضر
0740احمد فیصلذبیع الله0غیرحاضر
0741ساجداللهفیصان الله0غیرحاضر
0747آریاعبدالغفور0غیرحاضر
0754میوندجان آغا0غیرحاضر
0758 محمد اسماعیلقطب الدین0غیرحاضر
0761سلیمانداد محمد 0غیرحاضر
0762محمد فردوسمحمد افضل0غیرحاضر
0767منصورمسعود0غیرحاضر
0807سونیاعبدالمبین0غیرحاضر
0821سارهعبدالجمیل0غیرحاضر
0824محسنمردان0غیرحاضر
0825فیروزعیدی محمد0غیرحاضر
0832روح اللهاسد الله0غیرحاضر
0834عبدالباسطعبدالعزیز0غیرحاضر
0848فرحنازفرهاد0غیرحاضر
0851احمد براتعبدالرحیم0غیرحاضر
0862محمد عمرانمحمد اکبر0غیرحاضر
0872سید صمیمسید قاسم0غیرحاضر
0891مینهباز محمد0غیرحاضر
0892مسیح اللهکاکا شرین0غیرحاضر
0938طیب صدیقحامد صدیق0غیرحاضر
0951بلالغلام صفدر0غیرحاضر
0971جوادمحمد انور0غیرحاضر
0977مسلمعبدالله0غیرحاضر
0978محمد آزادمحمد عالم0غیرحاضر
0979جمیع اللهغزال الدین0غیرحاضر
1011محمد احدمحمد حنیف0غیرحاضر
1022حسیب اللهعبدالدین0غیرحاضر
1067حبیب الله شیر پادشاه0غیرحاضر
1074میلادعبدالوکیل0غیرحاضر
1144حامدملنگ0غیرحاضر
1145حسیب اللهعبدالقهار0غیرحاضر
1146شفیع اللهعبدالهادی0غیرحاضر
1148سهرابخان آقا0غیرحاضر
1150آمنهعبدالخلیل0غیرحاضر
1166یلدامحمد آصف0غیرحاضر
1169روح اللهکریم الله0غیرحاضر
1170محمد الیاسمحمد غنی0غیرحاضر
1224جمیلامیر محمد0غیرحاضر
1225شهزادعبدالهادی0غیرحاضر
1226عبدالبصیرعبدالهادی0غیرحاضر
1237محمد آرشغیاث الدین0غیرحاضر
1242احمد ابرارغلام فاروق0غیرحاضر
1245غلام ابوبکرغلام حیدر0غیرحاضر
1258محمد نصیرمحمد قسیم0غیرحاضر
1266ضیااللهگل فقیر0غیرحاضر
4068احمد خالدعبدالستاررخصت
0914یسراعبدالقهاررخصت

پاسخنامه

شماره سوالجواب درست
12
23
32
44
52
63
72
83
91
102
112
124
133
141
151
161
173
184
193
204
213
224
234
242
254
263
273
281
293
301
312
321
331
344
353
362
374
381
393
403
412
423
431
444
453
463
473
484
494
502
فهرست

you're currently offline