نتایج امتحان تاریخ صنف دوازدهم دانش آموزان ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹

نتایج امتحانات

جدول ذیل شامل نتایج امتحان تاریخ صنف دوازدهم دانش آموزان ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹ میباشد.
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

جدول نتایج امتحان تاریخ صنف دوازدهم دانش آموزان ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹

آی دینامنام پدرنمرهدرستغلطسفید
3464عبدالرحمننجیب الرحمن10010000
0119مامونضیاالحق10010000
3465حبیب اللهنجیب الله989820
0301مصطفیعزیزالله969640
1925احمد مدثرعبدالصادق949460
1234فرهادسید آقا939370
0680اجملنور احمد فهیم939361
0050محمد مدثرعبدالله939370
2734احمد شبیرمحمد الله929280
0681محمد عقیلسلطان علی929280
0183سمسورمحمد عارف929280
0655فهیمنور آغا929280
3033نیاز محمد نجیب الله919190
1072هوسیعبدالحلیم919190
0361عبدالباسطعبدالاحمد919190
0103سید الیاسعبدالرحیم919190
1322عمران اللهیار محمد 9090100
0640نعمانرحمان گل9090100
0118نوید احمد فیروز احمد 9090100
2277نجیب اللهمحمد امین8989110
0476احمد اللهعنایت الله 8989110
0130احمد فیصلبریالی8989110
0053الهام الدینامیر جان8989110
3960عبدالقدیرعبدالکریم8888120
0651شیراحمد گل الرحمن8888120
0637محمدشاه ولی8888120
0202کوهسارحسیب الله8888120
2293ظریفغلام سخی8787130
0682ارسلانعبدالاحد8787130
0028محمد اقبالفرید احمد 8787130
2378مجیب اللهنجیب الله8686140
0635حیدرشاه ولی8686131
0604عبداللهچاریارقل8686140
1643محمد ذبیحمحمد غلام نبی8585150
1621بی بی رحیمهنورالدین8585150
0370عبدالمالکعبدالجلیل8585150
1745احمد ضیامحمود8484133
1707مزملمحمد عباس8484160
3823عزیزناظم بیک8383170
1539فریدهعبدالرازق8282180
1160علیممتاز8282135
0290نرگسمحمد رسول8282180
0869عبیدالرحمنخدا داد8282180
1750مسعود حبیب الرحمن8181190
1023محمد شریفخان علی8181190
0002محمد یعقوبمحمد ابراهیم8181181
4080مجتبیشیرین آغا8080200
2311مدثراللهبهرالدین8080191
1603شملههدایت الله8080200
3688مسعودمحمد اسماعیل7979210
1867بسیناعبدالقیوم7979210
0040عبدالمختارعبدالمنان7979210
2014توفیق اللهامین گل7878220
1593نادرعلیغلام سعید7878220
1151الهامشیر خان7878220
09997878193
0865میلادنازک میر7878220
0569عبیداللهوحید الله7878220
0561حامدسید آور7878220
0443علی رضاحفیظ الله7878220
0434مرسلمحمد نادر7878220
0360حکمت اللهکفایت الله7878220
2376محب اللهگل آقا7777230
1756احمد جانعبدالرفیع7777221
1306فرزادمحمد مبین7777221
1225بختیاررحمت الله7777230
1078محمد ادریسعبدالوکیل7777230
0839روحید اللهنور الله7777176
0341احمد نویدعبدالحبیب7777221
2517محمد مبشرمحمد عمر7676240
2375احمد اللهعزت الله7676240
2287رامینمعراج الدین7676231
1688میوندعنایت الله7676231
0677ایمانعلی مرزا7676240
0393سید یوسفسید حامد7676240
4168عبیداللهغلام مجتبی7575250
3545احمد زبیراحمد ذکی7575250
1849میلاد مرزیغلام جیلانی7575250
1825مینهفیض محمد7575250
1557احمد مدثرندا محمد 7575250
1175زرغونهآقا ضیا7575232
0857فرحنازحکیم الله7575250
0665محمد الطافمحمد اسماعیل7575250
0592فردینمحمد اسحاق7575250
0334مجیب احمد سلطان احمد 7575241
0149زرمینهصالح محمد 7575250
0147محمد آصفغلام عباس7575250
0116جوادولی جان7575250
2908مریمعبدالقدیر7474260
2784شبنممحمد شاه7474260
2452احمد سیرتضیا الدین7474260
2112سمسور الرحمنفدا محمد 7474251
1924سید میر علی شاهسید احمد شاه7474260
1771حدیثهمحمد یعقوب7474251
0994الیاسغلام حسین7474260
0671محمد عمرمحمد قاسم7474260
0134نوراللهعتیق الله7474260
0027عبدالواحدتاج محمد 7474260
0674رعناعبدالله7474260
1108احمد فیروزعبدالسمیع7474260
3805ربابه7373270
1959محمد حسنمحمد وزیر7373270
1440غلام صفدرنظر خدا7373270
0878عبدالفهیمعبدالقیوم7373270
0860گلاب الدینمعراج الدین7373270
07617373270
0627زعیمشیر احمد 7373270
0535محمد نعیمعبدالرحمن7373252
0474رخسارسید اسحاق7373252
0143بشیرالدینبصیر الدین7373261
0612عزیزغلام سرور7373270
1171الیاسعبدالعلیم7373270
3837خورشیدفضل الدین7272280
3302محمدعبدالحق7272280
2359میلادمحمد محسن7272280
2302محمد جاویدمحمد حسین7272280
0197زهرهمحمد هادی7272280
0157شبنممحی الدین7272280
0093امان اللهمحمد خالد7272280
0673امانیهعبدالمجید7272280
70017171227
3907میکاییلعبدالشاه7171281
1444عبدالمجیبعبدالمجید7171263
0664عباداللهعبدالحی7171290
0644سمیهمحمد حسن7171290
0540صفی اللهمحمد عوض7171281
0264احمد مبشرحشمت الله7171272
1079زبیرهعاشق الله7171290
53947070300
3303میلادعبدالقیوم7070300
2599اسمافیروز الدین7070300
1866مروهعبدالقیوم7070282
1840سید اصیل احمدسید زبیراحمد7070282
1645نورستهجمعه خان7070300
1350احمد مسعودفضل الرحمن7070300
1119احمد یاسرفیاض7070300
1115بکتاشوحید الدین7070300
0833عبدالمصورعبدالجلیل7070291
0825فرشاداحمد گل7070300
0585عبدالباعثمحمد نعمیم7070300
0498احمد عمراناحمد جاوید7070300
0422خواجه نظیرخواجه میرانشاه7070300
70036969256
3583صبنانعمت الله6969310
3254بهارهولی احمد6969310
3090رافعهنعمت الله6969292
2797سجیهسید محمد6969310
2332یلدامحمد ظاهر6969310
1035محمد راشدرحم الدین6969310
1013احمد بکتاشمعراج الدین6969310
0874محمد مصطفیعبدالولی6969310
0263هدیهعبدالجبار6969310
3606فیصلحبیب جان6868320
3325حمید اللهتوفیق الله6868320
2600غزلحسیب الله6868320
1982محمد ادریسجمعه گل6868320
1822مجیب اللهنجیب الله6868320
1546محمد حامدحسین داد6868284
1152خدیجهعبدالجبار6868320
1132ثنامحمد حکیم6868320
1129نادیهصفی الله6868320
1128هدیهصفی الله6868320
0822محمد سمیرمحمد آصف6868320
0551محمد شایقعطا محمد 6868320
0485احمد شکیبشیر پادشاه6868320
0354ماهدشفیع الله6868320
0274رضوان اللهمحمد اکرم6868320
0057سلیمانشین گل6868320
700267672211
3784عبدالنعیمعبدالفهیم6767330
2408خدیجهامین الله6767330
2156سحرمحمد نبی6767330
1577نرگسنجیب الله6767330
1130طیبهعبدالغفور6767330
0882مهدیعبدالحنان6767330
0731مطیعمحمد یاسین6767330
0422نجیب اللهآدم خان6767330
0215آیدامحمد فواد6767312
0647گهرعبدالمبین6767330
99996666340
4014معصومهتوریالی6666340
3633احمد آغاعبدالعلیم6666340
3577حبیبهعبدالحمید6666340
2472لمرامرالدین6666340
2370احمد شبابمیرعلی6666331
1692مهریهسید نصرت6666331
1666خدیجهشمس الدین6666340
1084احمد مصطفیاحمد شاه6666331
0911عابدهمحمد شفیع6666340
0330حسناعبدالصمد6666340
0253محمداللهضیا الله6666340
0236سکینهسید سکندر6666340
0681محمد امینعلی محمد6666340
0035میلادمایل آقا6666340
3402هدیهاسدالله6565350
2561حسیب اللهرحمت الله6565350
2198محمد صمیمعبدالخلیل6565350
2166طایبهقلندر شاه6565350
2062محمد حامدمحمد فرید6565350
1991مرتضی نور آغا6565350
1917لیدا جانالله نور6565350
1795عبدالسلیمعبدالحمید6565350
1127کوثرعبدالشعیب6565350
1112شهرام محمد ناصر6565341
0915زینبمحمد کریم6565350
0913پریساغلام عباس6565350
0845ظفر اللهولی الله6565350
0599حسیب اللهحمید الله6565323
0397نور جهانمحمد سلیمان6565350
0371جواد احمد فواد احمد 6565350
0270محمد یحیخیال محمد6565350
0268ساجدهعبدالروف6565341
0062انوشمحمد نعیم6565350
0786ریحانهعزت الله6565314
3953ذکیهمحمد عیسی6464342
3826الهامسلیمان6464360
3821نبیلهکامل بیک6464360
3376آزادهبشیر احمد 6464360
2475نصرت اللهعبدالبصیر6464360
2015فردوسزلمی6464351
1911شمس الرحمنعبدالمنان6464360
1553شکریهعبدالعزیز6464360
0959مدثرعبدالجلیل6464360
0757شفیع اللهحشمت الله6464360
0047محمد الهامعبدالمعصوم6464360
4142احمد سیرویس الدین6363370
3604رویناگل محمد 6363370
2695مسرتمحمد خالد6363370
2393بی بی فاطمهغلام رسول6363370
1811محمد فردیندر محمد 6363370
1436عزیز اللهامام علی6363370
0843احمد خسرواحمد جان6363370
0673همانجم الدین6363370
0661احمد ذکیعبدالستار6363370
0105سارهشاه آقا6363352
0026محمد حامدتاج محمد 6363370
4081رخسارعبدالله6262380
3822خرماکامل بیک6262380
3391ساحلمحمد خالد6262380
2680عبدالحیعبدالاحد6262380
2254ذاکر اللهاصحاب الدین6262371
2137مرواریدخدایداد6262380
2034فرشتهنور احمد6262380
1344شگوفهغلام محبوب6262380
1040ثنامحمد ایمل6262380
0912شگوفهمنیر6262380
0862مرتضیمحمد نعیم6262380
0444همایونضیالدین6262380
0308نقیب اللهکفایت الله6262380
0258زینبمحمد رسول6262371
0141میرزا حسینمحمد رضا6262380
0099احمد وارثنجیب الله6262380
0117جوهر محمدگران محمد6262380
42396161390
2247فرحتذین العابدین6161390
2167سحرمحمد یوسف6161390
1528احمد صدامفضل محمد6161390
1368فیصلعبدالقهار6161390
1367سمیع اللهعبدالروف6161390
1321عطا اللهخلیل الله6161390
1029منصورخیر محمد 6161390
0914یسراعبدالقهار6161390
0821احمد شیرزادشیر افضل6161390
0814الیاسمحمد رحیم6161390
0491سکینهعوض6161390
0235مروه سید سکندر6161390
0219حسینغلام رسول6161390
0125سحرمحمد انور6161390
0123عزت الله
احمد الله 6161390
3410حسنامحمد کبیر6060400
1687متینننگیالی6060400
1617سید محبوبسید محفوظ6060400
1380حزب اللهمحمد رضا6060400
1352لیدامصطفی6060400
1174نادیه آقا ضیا6060400
07006060400
0641سروشابوبکر6060400
0538زهراجمشید6060364
0296طلب الدینبهاوالدین6060400
1039ذبیح اللهغلام مصطفی6060373
0358محمد قسیمگل رحمان6060400
0294احمد سمونپادشاه افضل6060400
4196امیر حسین فرهاد5959401
3576نادیهنور محمد 5959410
3514غلام قادرعوض5959401
3449احمد شاهغلام محمد 5959410
3411فاطمهخان آقا5959410
3374سومنعبدالکریم5959410
2221احمد راشدعبدالظاهر5959410
1887حارثعبدالقادر5959410
1509احمد فرخاحمد شفیع5959410
09285959410
0815زهرهمیر عبدالاحد5959392
0660محمد شعیبعبدالواحد5959383
0528نجم الدینعبدالصدیق5959410
0487احمد فیاضمحمد آجان5959410
0438دل شادمنگل5959401
0433رفیع اللهمحمد نادر5959410
0277شهیام الدینجان ریس5959410
0068مصعبشارخ5959410
0051احمد راشدامین الله5959410
0049عبدالمدبرعبدالله5959410
1093احمد رشادجاوید احمد5959410
73315858420
3435مرسلمحمد ابراهیم5858420
2574روح الامینمحمد رقیب5858420
2510سمیع اللهحاجی مایل5858420
1957نعمت اللهحضرت ولی5858420
1638شهیرعبدالقدیر5858402
1571فردینخیر الدین5858420
0607مصطفی حسن علی 5858420
0580پرویز جانعبدالجمیل5858420
0266رامینمحمد ظریف5858420
0198مختارمحمد نادر5858420
0146تهمینهعبدالواحد5858420
0098شمس اللهگل لالا5858420
0085احمد بلالعبدالشهیق5858402
0077نبیلهگل نبی5858420
0015نورالهدیمحمد حامد5858420
0539ابراهیمزمری5858420
0609محی الدینمحمد امیر5858411
4172احمد سیرشیر نظر5757421
3375مهنازامان الله5757430
3187عبدالمتینعبدالخلیل5757430
2116عبداللهنورالله5757430
2097محمد تقینظر علی5757430
1868حشمت اللهعزت الله5757430
1817سلماسید هاشم5757421
1637احمد راشدنجیب الله5757412
1173طارقحکیم خان5757430
1101سلسلهنجیب الله5757430
0820احمد فرزادشیر حمزه5757430
0596جاوید نیازیحاجی عبدالحق5757430
0150ابن امینمحمد آصف5757430
0483احمد نوازعبدالودود5757430
4192فرزادعبدالحلیم5656440
3803محمد عمرمحمد اکبر5656440
3580هدیهعبدالعلی5656431
3569شکیبافدا محمد 5656431
2447سعادت اللهنجیب الله5656440
2358مسیح احمدبشیر احمد 5656440
2350دنیابشیراحمد5656440
2289علی اصغرنصیر احمد5656440
1996تهمینهعاشور محمد 5656440
1627لطف اللهحیات الله5656440
1028ذکراللهمراد علی5656404
0991احمد شاهمحمد ضمیر5656440
0445احمد شعیبمایل آغا5656440
0306محمد میلادمحمد سالم5656440
0063عمرسروشمحمد نعیم5656440
0254روماننورخدا5656440
4189محمد نذیرمحمد نجیب5555450
2694زهراعزیزالرحمن5555450
2365جوادشهنواز5555450
2328احمد ظاهردر محمد 5555450
20855555450
2076عثمانعبدالرزاق5555432
1751حمیدهمحمد صابر5555450
1381قیومعبدالهادی5555450
1172عابد الرحمنسیف الرحمن5555441
1155کبراسید حسین5555450
1070سارهعزیز احمد 5555441
0985محمد یوسفعبدالحبیب5555450
0399سید مصطفیسید اسماعیل5555441
0386ذکی محمد عیسی5555450
0122سمیرعبدالرحمن5555450
0115همایونصفا الدین5555450
1247فضل الدینرسول داد5555450
0126عایشهسید اقبال5555450
0979جمیع اللهغزال الدین5555450
1250خبیبعبدالجبار5555414
3779آمنهمحمد یاسین5454460
3744زرمینهابن امین5454460
3470شاهرخعبدالحسیب5454460
25605454460
2191شیبادل آغا5454451
1948عاطف اللهاضغر جان5454460
1851نقیب اللهسیف الرحمن5454460
1761باسطهعطا محمد 5454451
1531سومنمحمد نسیم5454460
1518زهراعبدالرقیب5454460
1442صبغت اللهعبدالرازق5454460
1364احمد صفااحمد شاه5454442
1360حسنقاسم علی5454460
1353سیاف گل بچه5454460
1297حسنامیرزا محمد5454460
1257میلاد احمد مشتاق احمد 5454460
1146ویسجان الله5454415
0711رفیع اللهرحمت الله5454460
0631سهراببسم الله5454460
0401سید مرتضیسید اسماعیل5454451
0379توریالیفقیر محمد5454460
0151حسیناابن امین5454460
0056میلادرجب علی5454460
0054نازیهفرید احمد 54542620
0025فرید احمدفهیم احمد5454460
0646احمدعبدالواعظ5454451
3404یلدامحمد سلیم5353470
2693اقدس جانعزیزالرحمن5353470
2123سید ادریسسید عبدالبصیر5353470
2098نگینهمحمد اسحاق5353470
1794محمد عابدمحمد عالم5353470
1681میرجممستی بیک5353470
1610سونانیاز محمد 5353470
1465حسنامحمد ظفر5353470
1397اجملمحمد عالم5353470
1369عبدالنصیرعبدالطیف5353470
1338سید عمرانسید محسن5353470
1198محمد میکایلفضل الرحمن53533215
1017فرشاد آقا محمد 5353470
0883آرشعبدالحنان5353470
0763زاهدغلام فاروق5353470
0716روحیدخلیل الرحمن5353452
0674شیبانجم الدین5353470
0657علی مرتضیمشتاق کبیر5353470
0477مریمرحمت الله5353461
0220شعیبمهر علی5353461
0157عمرانفضل5353470
0252محمد الیاسبرهان الدین5353470
3571شبانهاحمد ضیا5252462
2300محمد حدیثحسام الدین5252471
1938نوید سیف الدین5252471
1640شکیب مسجدی5252471
1525فیصلمحمد آصف5252480
1339سید طاهاسرور الدین52523018
0992خالق دادرحیم داد5252480
0632میرویسمحمد یوسف5252480
0410بنفشهحفیظ الله5252480
0310حکمت اللهخان محمد 5252480
0735مجتبیکریم داد5252480
3996گلاب الدیننظام الدین5151490
3640عبدالنجمانعبدالصمد5151490
2564احمد بلالمعین الدین51513712
2529اسد اللهغلام محمد 5151490
2373زحلعبدالصمد5151490
2184حامددولت نظر5151490
2041فریدونمحمد اجمل5151490
1735محمد حسیبمحمد نعیم5151490
1536مایلمحمود51513019
1124محمد اکبررحیم الله5151490
1056سید مصطفیالله سعید5151454
0935حسناحاجی لطف الله5151490
0830عمران اللهسردار احمد 5151481
0492بنفشهخدا داد5151490
0421مدینهامیر گل5151490
0416عبدالمومنعبدالمبین5151490
0309صنمنور آغا5151490
0142عبیداللهمحمد 5151490
0121سهیلسخی محمد5151490
0007اسد احسانمحمد حامد5151490
0759ننگیالیکابلی5151490
0127انیتامحمد قیوم5151490
1226عبدالبصیرعبدالهادی5151490
3934شادابمحمد یعقوب5050500
3650ناصرسید احمد 5050473
3568فاطمهمحمد یوسف5050482
3405نوریهعبدالصبور5050500
3386محمد عیسیشمس الله5050500
2631آرزومحمد یحی5050500
2299نرگسعبدالواسع5050491
2225سحرسید احمد 5050500
16245050500
1543حسیب اللهعبدالجلیل5050500
1508محمد عمرمحمد ضمیر5050500
1212هدایت اللهمحبوب الله5050500
0863احمد قیساحمد سمیر5050491
0188مرسل عبدالصادق 5050491
0175مرسلنیکو بخت5050491
4032سوسنمحمد هارون4949510
3694محمد مصطفیفریدون4949510
2747بصیرهمحمد حسن4949510
2612سمیع اللهعطا محمد 4949510
2469سید حسینمحمد ظاهر4949510
2148نصیربصیر4949501
2031فریدونامیر خان4949510
1942میر عبدالربمیر عبدالرحیم4949510
1919سلیمانعبدالطیف4949510
1883حکمت اللهسید احمد 4949510
1655حبیب اللهخدا داد4949510
1554ماروزهعبدالحکیم4949501
1349سعادت اللهشمس الله4949510
1274محدثهسید عبدالصمد4949465
1090محمد هاروندوست محمد 4949492
0861احمد زبیرعبدالحسین4949510
0690احمد رشادمحمد عارف4949510
0584الفت اللهعبدالکبر4949501
0466بلالغلام نبی4949501
0276مدینهمحمد نوید4949510
0194رڼاحاجی زلمی4949510
0144سید مصطفیحسین آقا4949510
0204عبدالمبینعبدالعزیز4949501
4041احمد بلالاحمد مسعود4848520
4031فرحنازمحمد سلیم4848520
3878احمد مدثرخدای داد4848520
3780ادریس حکیم الله4848520
3342شبیر احمد محمد عارف4848520
33244848520
3170جلوهعبدالرحیم4848511
2484امیدمراد محمد 4848520
2255روح اللهنصرالله4848511
1583مهرینسلیم شاه4848511
1200داد محمد غلام علی4848520
0687حسیب اللهمجیب الله4848511
0562فردوسعبدالطیف4848520
0453عبداللهمحمد سلیم4848520
0237محمد زاهدمحمد یونس4848520
0156شبنمحاجی محمد یوسف4848520
1022حسیب اللهعبدالدین4848520
1024مروهعبدالجمیل4848520
0253عبدالحفیظعبدالرزاق4848520
700447472528
4015عارفهشیر نظر4747530
3800حمیرامحمد اکبر4747530
3408تانیاسردار محمد 4747530
2643زینبشیرعلی4747530
2642شبنممحمد تقی4747530
2364خاطمهبختیاری4747530
2353احمد بلالوحید الله4747530
2242آرشمحمد طاهر4747530
2061گیتاعبدالرحیم4747530
1611برشنانیاز محمد 4747512
1122غلام مرتضیرحیم داد4747530
0844محمد اقبالمحمد ایوب4747530
0724عبدالجبارروکی4747530
0721عبدالمتینعبدالحکیم4747530
0667لطف علیرحیم4747530
0643احمد ساحلدل آقا4747530
0494بنفشهیزدگرد4747530
0269کامرانعبدالجبار4747530
0251میر عبدالرحیممیرعبدالعظیم4747521
0104غلام حسنسلطان علی4747530
1054وارثذبیع الله4747530
3905شیرزیشاه رسول4646540
3799مریممحمد آصف4646540
3740حبیب اللهمحمد جان4646540
3415احمد شاکرمیراجان4646540
3390احمد شبیرمرزا محمد 4646540
3337مجیب غلام حیدر4646531
3011خورشیدمحمد فرید4646540
2641شبنمسلطان محمد 4646540
2580مطهرهعبدالوکیل4646540
2554نعماننیک محمد 4646945
2104قیسمحمد داود4646540
1864رحمت اللهعبید الله4646531
1114زبیرفضل احمد 4646540
1094عمران احمد شهاب الدین4646540
0369فرمان وکیلفیروز شاه4646531
0090فاطمهحاجی نور محمد4646540
0023آسیهمحمد شاه4646540
0503شهرامعبدالمنان4646531
0891مینهباز محمد4646531
3399احمد شعیبنثار احمد4545550
2649فیصلامام محمد 4545550
2197عبدالواحدعبدالرحیم4545550
2003رقیهعبدالحمید4545532
1995روهیدحاجی غلام غوث4545550
1768هدیهنعمت الله4545550
1734رحمت اللهمحمد هارون4545550
1595سودابهاحمد داود4545541
1245سید مصطفیسید محمد 4545550
1015وحید اللهاسد الله4545550
0925محمد یاسینعبدالقهار4545550
0905روملامر الدین4545550
0775محمد قسیمعبدالقدوس4545550
0553احمد میلادجلندر خان4545550
0392حسیناعبدالستار4545532
0098اعجاز اللهمحمد امین4545550
0124اصیلامحمد اسحاق4545550
0125مرسیلامحمد اسحاق4545550
0201زهرانثار احمد4545550
0467محمد فهیمعبدالبصیر4545550
3881محمد عمرانمحمد امین4444560
3791عایشهمحمد نذیر4444560
3673احمد کبیرمحمد یار4444560
3468جمشیدعبدالشکور4444560
3434یاسمینحسیب الله4444560
2750سپوژمیعبدالبصیر4444551
2632زرفشانمحمد خیبر4444560
2538سحراحمد ضمیر4444560
2120سید عبدالقیومسید عبدالحق4444560
2009نیلوفرشاه آقا4444560
1752آسیهمحمد حسن4444560
1347محمد الهاممیر افغان4444560
0803محمد امیدمرزا محمد 4444560
0784نسترننظام الدین4444551
0606میلاد عبدالسلام 4444560
0467صدامغلام نبی4444560
0204عبدالقیومعبدالرحمن4444560
0168اورانوسعبدالرسول4444551
1153مصباح الدینمحمد غوث4444560
0537ادریسعزیزالله4444542
70054343570
42414343561
3672حسین علیسفر محمد 4343570
3669رومانعبدالجلیل4343570
3566حسنیهسید معراج4343570
3432سارهعبیدالله4343570
3341حکمت اللهسلطان عزیز4343570
2765زحلمحمد قاسم4343570
1764سهرابمحمد منصور4343561
1743اسماشیرین آغا4343570
1447شبنماسدالله4343570
1241میلادفقیر محمد 4343552
1240بهشتهعبدالرحمن4343570
0829احمد رشادشعیب4343507
0689سید ابوذرسید سرور4343570
0685شمسیهگل میر خان4343561
0537شیلاعیدی محمد 4343570
0493مژگانبابه جان4343561
0155سمیرامحمد نبی4343561
0239عبدالودودعبدالفاروق4343570
0357خالدمحمد صدیق4343543
1014مجتبیبابه جی جان4343570
0761سلیمانداد محمد 4343570
3789ذکراللهمحمد رسول4242580
2426منیژه عبدالشکور4242580
2425سلوا طنینمحمد ابراهیم4242571
2346پروانهعبدالبشیر4242580
1049شاه جهان زیببابه جان4242580
0605احمد ریحانسیلانی4242571
0479حشمت اللهحبیب الله4242580
0301محمد حارثمحمد معروف4242580
0170احمد فیصلعبدالبصیر4242580
0154ذکیهشمس الاحمد4242580
0065سید عبدالقیومسید جعفر4242580
0059رامینعبدالهادی4242580
0001نیک محمد میر محمد 4242580
12704242571
0363فرشتهفرید احمد4242562
0318علی حسینمحمد یعقوب4242580
4191مصطفیعلی احمد 4141590
4076فرحانهعبدالخالق4141590
3842بصیر احمد داد محمد4141590
3793بشیر احمد شیر محمد4141590
3392احمد سالارعبدالخلیل4141590
2672سعدیهشکیب احمد 4141590
2588محمد مصطفیمحمد امین4141590
2312هجرت اللهعبدالطیف4141590
2125عبدالنقیبمیر احمد 4141581
2111عرفانعبدالزبور4141590
2050احمد میلادعبدالاحد4141590
1974روح القوامعبدالقهار4141590
1961احمد رشادمحمدح شفیق4141590
1945منیر احمد فهیم احمد 4141590
1889عبید اللهعبدالخلیل4141554
1755فرزانهدل جم41412831
1744شبانهامین گل4141590
1441نقیب اللهمحمد اقبال4141590
1406مرتضیسید اسحاق4141590
13874141590
1354مبشرحبیب الله4141590
1020سراج الدینشاه عسکر4141590
0981امر الدینعبدالمنان4141590
0851محمد بصیرمحمد شریف4141590
0804عبدالبصیرگلا جان4141590
0547احمد فریدعبدالوهاب4141590
0358محمد شاکرشاه لالا4141590
0340عبیداللهمحمد اسماعیل4141554
0084زبیرنعمت الله4141590
0022ایفامحمود شاه4141590
1225شهزادعبدالهادی4141590
90144040582
50074040600
500040405010
42304040600
3732حبیب اللهعلی یاور4040600
3696حشمت اللهحفیظ الله4040600
3578علیناانور شاه4040600
34664040591
2124شادابداود شاه4040582
1950احمد زینورالرحمن4040591
1547منوچهرمحمد اعظم4040591
1249بصیرهعبدالنصیر4040591
0480کوثرمحمد عارف4040600
0417قیسبشیر احمد 4040600
0246خواجه عبداللهمنیر احمد 4040591
0201محمد عاطفمیر آقا4040600
1019محمد اللهعبدالعزیز4040600
0364خدیجهشیر احمد4040582
0841محمد هاشممحمد هارون4040600
42383939601
3481محمد امیدخالد3939610
3332مسافرسید عبدال3939610
2655طیبهفواد احمد 3939610
1922نذیرسید عظیم3939610
1150احمد قیسمیر افغان3939610
1014احمد فوزاناکرام الدین3939610
0448اکرم اللهمحمد سرور3939601
0247رامششیراب الدین3939610
0111مصطفیعبدالقادر3939583
0102ذبیح اللهمردان3939610
0073شکریهعبدالعزیز3939610
0555سلیمانرحم خدا3939610
0306احمد اللهاحمد ضیا3939610
4092بصیر نور خدا38383527
4052صدفمحمود خان3838611
3671مریمبشیراحمد 3838620
3657زیتونهمحمد شاه3838602
3619سید آصفکاکاگل3838620
3582معصومهعبدالوکیل3838602
3538عبدالجبارعبدالقهار3838620
2766احمد فیصلاحمد جاوید3838620
2563صفی اللهمحمد صابر3838611
1962ادریسطاهر حسین3838620
1841شمس اللهالفت الله3838620
1793احمد سمیرمحمد سمیع3838611
1772علی رضامحمد یاسین3838620
1769سپین غرغلام محمد 3838611
1741احمد یاسرفضل الربی3838620
1701شادابغلام جیلانی3838620
1501محمد عمرانحیات الدین3838620
1307غلام مجتبیشمس الرحمن3838620
1278عبدالصادقمنصور3838620
1103میتراعبدالسمیع3838611
0678محمد تمیم3838620
0556احمد اللهمحمد اسماعیل3838620
0482احمد زعیممحمد فهیم3838611
0275عمرداد خدا3838620
0789محمد طارقمحمد عثمان3838620
0443ضیاالحقمحاکم خان3838620
0429محمد یوسفگل آقا3838620
0953کریم اللهمحمد ناصر3838620
1028افشینشیرین محمد3838620
1261عبدالسمیعحبیب الرحمن3838620
81583737603
42523737621
4180احمد مهدیاحمد ذکریا3737612
4061مسعودغلام نبی3737621
3755محمد اللهفیض الدین3737630
3567شبنمفدا محمد 3737621
3394ایملمحمد اسلم3737621
2921نیلوفرمحمد عمر3737630
2707محمودسید حکیم3737603
2296مسیح اللهنجیب3737630
1967زبید اللهزین العابدین3737630
1846عزم الدینجمال الدین3737630
1693سید محمد رضاسید صادق شاه3737630
1012عبدالوارثعبدالقسیم3737630
0853حیدر شاهسید اعلی3737630
0785طیبهفضل الدین3737621
0475رکن الدیناحمد شاه3737630
0326عمرهسید ذکریا3737630
0173مریمغلام مصطفی3737630
0076شکیباخان علی3737630
0684محمد هلالمحمد طالب3737630
0508سهرابشاه ولی3737630
0842احمد جواداحمد شاه3737621
0747آریاعبدالغفور3737621
4105فردوسعزیزالله3636640
3451شبیرحسینایرج میر3636640
2288محمد حنیفمحمد شریف3636640
2231سید سایلسید کمال3636640
2004مصورمحمد امبن3636640
1912عبداللهایام الدین3636640
1612الطاف حسیننجیب الله3636631
15563636640
1437محمد سلیمعزیز الله3636640
0679سهرابفیض محمد 3636640
0502احمد ذکیضیاالله3636631
0075سونیتابصیر الدین3636640
0074فتانهعزیز احمد 3636640
1011محمد احدمحمد حنیف3636640
0235رومانداد محمد3636640
0714مطیع اللهمحمد ایوب3636640
0815زحلزریالی3636640
43163535641
4055احمد هشامخالد احمد 3535650
3801محمد عمرانمحمد اکبر3535641
3764نثار احمد داد محمد 3535650
3652امیرمحمد یوسف3535650
3462فرزادمحمد معصوم3535650
3433خیر افشاندوست علی3535614
3340محمد بشیرمحمد کبیر3535650
3331خواجه لطف اللهخواجه نعیم الله3535650
2673حسام الدینویس الدین3535650
2115محمد دلمحمد گل 3535650
1884حسیب اللهزلمی3535650
1861مطیع اللهعبدالحنان3535650
1434برکت صفرعلی3535614
1087روح اللهخدایداد3535650
0566علی حسینمجیب احمد 3535650
0483زاهدسید امام3535641
0436حشمت اللهنصرالله3535650
0003محمد نعمانجنگ باز3535650
0743احمد فرامرزغلام مرتضی3535650
0653اظهرعبدالحسیب3535641
1102احمد موسیعبدالمجید3535650
4107عبدالمصورآغا شیرین3434651
3917نارونسلطان محمد3434660
3820زهراعلی احمد 3434642
3802محمد ادریسمحمد آصف3434660
3581زهراانور شاه3434651
3563سادیهنذیر احمد 3434660
3427رخسارسید امین3434660
3395محمد یوسفعبدالقدیر3434660
2955سمیععبدالمجید3434660
2571طلحهغلام محمد 3434660
2357ساراحاجی دلاور3434660
2252ذکی اللهاصحاب الدین3434660
2164سمیهعبدالبشیر3434660
2161شمس الدینعبدالعلی3434660
1820مسعودآقا گل3434660
1609عابدغلام حیدر3434660
1407گل غنچهعبدالنعیم3434660
1037ارشاد اللهجلال الدین3434660
0802سلیمانعبدالخبیر3434660
0758احمد رومانمحمد گل3434660
0663احمد شبیرعبدالحنان3434651
0455محرم علیکرم علی3434660
0312محمد سجادعبدالبصیر3434660
0295ذبیح اللهعبدالمحمد 3434660
0152فاطمهخیر محمد 3434660
0139عمرانغلام علی3434660
0043تهمینههاشم3434660
0664رویدمحمد مجید3434660
0711کامرانشیرالرحمن3434660
0672شفیق اللهشمس الله3434642
0166عبدالرحمننور علی خان3434660
0051سید محفوظسید معروف3434660
1199آرزوغلام سخی3434660
0480ارسلانامیر خان3434660
3849حدیثهنظر محمد3333670
3728عبدالاحدگل ممحمد 3333670
3695احمد مختارجهانگیر3333661
3674مریم شیر محمد 3333670
3670احمد سیرغلام حضرت3333670
3570ادریسشیرجان3333670
3565عفتاحمد فرید3333670
2671حشمت اللهمحمد اشرف3333670
2261عفت عبدالحبیب3333652
2195ادریسامام گل3333670
1804محمد اسحاقعبدالجمیل3333670
1076محمد آغامحمد نعیم3333670
0638نصیر احمد میر حضرت3333670
0600سید اسماعیلسید مصطفی3333670
0597محمد طارقعبدالرحیم3333670
0468مسعودذکیم خان3333670
0140احمد ولیددر محمد 3333670
0071الیاسگل نبی3333670
0604احسانامان الدین3333670
0697عبدالباسطعبدالوکیل3333670
0220احمد شعیبمحمد لقا3333670
0641سید شهیمسید شریف3333670
0349محمد صدیقمحمد فرید3333661
0642محمد عمرمحمد صابر3333652
4194فوادعیدی محمد 3232671
4117حسیب اللهملک مرزا3232680
3931احمد عزت اللهعبدالشکور3232680
3748احمد سروشهدایت الله3232680
3586منیژهحبیب الله3232617
3558صمیممحمد اکبر3232671
3450اسحاقمحمد فهیم3232680
3425فروزانخان محمد 3232680
2627امیر محمد محمد داود3232680
2398شبیرعبدالخلیل3232680
2128محمد داودمحمد فرید3232680
2103مبینحاجی سلطان3232680
1847احمد جاویدمحمد گل3232671
16003232680
1092روشناعبدالرسول3232680
0906شادابخدا داد3232653
0594سجادعبدالغفار32323434
0167سید عقیلسید حسن3232680
0158وحیداللهعبدالواحد3232680
0100عبدالضمیرعبدالصبور3232680
4215ابراهیمجاوید3131690
4152رامینعبدالحی3131654
4151مسکاعبدالشکور3131681
4106بکتاشخان مرزا3131690
3828طوفانتوریالی31315811
3769عبدالمنیرعبدالستار3131663
3444عبدالوکیلعین الدین3131690
2565احمد شاهسمیع الله31315712
2506ذاکرهمحمد صابر3131690
2121سید پرویزسید لالا آغا3131690
1787فروغعطا محمد 3131672
1596صحراحبیب الله3131690
15353131690
1361شاپورمیر احمد3131690
13253131690
1024سمیع اللهنور حکیم3131690
0805محمد غلام رسول3131690
0126احمد نویدمحمد عارف3131681
0024صفت اللهنیاز محمد 3131690
1197احمد ذکیعبدالجمیل3131681
0076عمرخانعلی خان3131681
0556سباووننور احمد3131690
1018رحمت اللهمحمد گل3131681
0613مدینهزمری3131690
3955حسیب اللهمحمد امان3030700
3518هیوادمحمد نسیم3030664
2444بلالمرزا خان3030691
2372امیدقیام علی3030700
2291زلگیزلمی3030700
1832عبدالبصیرعبدالمبین3030700
1314حشمت اللهعبدالروف3030691
0901ملکهنظر محمد 3030700
0639سمیع اللهعبدالحمید3030700
0579محمد عمرمیر آقا3030691
0489نازیلاحبیب الله3030700
0854الهامامان الله3030700
1154مهربانمحمد وسیم3030700
1053احمد ضمیرعبدالمالک3030691
0677مدینهامان الله3030700
0365سید احمدسید داود3030700
50252929710
42602929710
3501رستمعبدالرحمن2929710
3422محدثهروح الله2929710
2573گیتامحرم علی2929692
2453میر حمزهمیر عزیز الله2929710
2044راشدعبدالواحد2929710
1560احمد ذکیحاجی شاه ولی2929710
0571احمد ضیامحمد شفیق2929710
0555جابرمحمد خلیل2929710
0459بلال احمدعبدالبشیر2929710
02482929710
0890سحرفتح الله2929710
3687مصطفیمحمد آصف2828720
3658حلیمهروح الله2828720
3421حسنامحمد شفیع2828702
2605احمد جاویدعبدالبصیر2828720
2114پیمانپاچاه2828720
1778تهمینهغلام زبیر2828684
1226احمد شاهغلام سخی28284923
0490فرخندهرحیم الدین2828720
0181یحییمحمد امین2828720
0675پیماننصیر احمد2828720
50242727730
50142727730
3930غلام زبیرغلام نبی2727730
3605ثنا اللهسید حبیب2727730
2363مصطفیخورشید احمد 2727730
2110احمد فردینعبدالزبور2727730
2033حسیب اللهغلام ربانی2727721
1614قربانعلی احمد 2727712
1379میر جلال الدینمیر ضیا الدین2727712
0870رامشمرزا الدین2727730
0727رحمت اللهگل محمد 2727730
0495گل چهرهقربانعلی2727721
0384مجیدعوض علی2727721
0405سید مجتبیسید فرید2727730
0474محمد نصیرسید میر2727712
1145حسیب اللهعبدالقهار2727712
4089زبیرگل محمد 2626740
2400عبدالمصورعبدالمبین2626722
2187ممتازالدینمهتاب الدین2626740
1885بهزادکمال الدین2626731
1639محمد رفیعمحمد شفیع2626740
0653احمد اللهعبدالطیف2626713
0298الطاف حسینغیاث الدین2626740
0249بشیر احمد ولایت خان2626740
0137انعام اللهصدیق الله2626740
0564سید نجیمسید بصیرالله2626740
27632525750
2614حامداسد الله2525750
2362محمد ضمیرعبدالهادی2525750
2316محمد زبیرضمیر محمد 2525750
0837محمد صادقگل الرحمن2525723
0565سید نجیبسید بصیر الله2525741
0689احمد بلالعبدالمتین2525750
4175حامدنعمت الله2424751
3927رستمعبدالهادی2424760
2670ذکریاعتیق 2424760
2194عبدالرشیدمزار گل2424760
2177سمیع اللهعزت الله2424751
2113غوث الدینسیف الدین2424760
1308غلام فیصلشمس الرحمن2424760
0838الهام محمد ابراهیم2424760
0563سمونملشاه لالا2424751
0066احمد ضیاننگیالی2424751
0385نعمت اللهعبدالغفور2424760
70062323752
2628سوریهآقا گل2323761
195223236413
1785محمد عمرانمحمد سرور2323761
1311وصالمحمد فقیر2323770
1230کرشمهعبدالرزاق2323770
1198مریمغلام محی الدین2323770
4066محمد روملمحمد انور2222780
29232222780
0299الیاسعبدالطیف2222780
0136الهامصدیق الله22224434
0006احمد شعیبمحمد طیب2222780
0785مسیح اللهنجیب الله2222744
3792مهسااحمد بیژن2121790
3684محمد اسماعیلامیر الدین2121790
3699شهر بانومحمد واقف2020800
2075توفیقمحمد طاهر2020800
1047روح اللهامان الله1919765
0300سمیرغلام صدیق1919774
0174رخسارمحمد شفیع1919810
4130شگوفهمحمد فاروق18186022
1044صهیبسید رهان1717830
4219حسیب اللههدایت الله0غیرحاضر
4216محمد مصورمحمد رفیع0غیرحاضر
4214فیاضعبدالبصیر0غیرحاضر
4211نجیب الرحمنعبدالرحمن0غیرحاضر
4207زرمینهغلام نبی0غیرحاضر
4201احمد ذکیشیر محمد 0غیرحاضر
4181سهرابپاینده محمد 0غیرحاضر
4179احمد ذکیدل آغا0غیرحاضر
4169قیسخان آغا0غیرحاضر
4165منصورمحمد اسماعیل0غیرحاضر
4164شبناسید رسول0غیرحاضر
4163میسرههمایون0غیرحاضر
4162شهرهفرید0غیرحاضر
4161زهرهاکرام الدین0غیرحاضر
4157لیمهعبدالله0غیرحاضر
4153سید سمیع اللهسید رسول0غیرحاضر
4127عایشهعبدالستار0غیرحاضر
4126احمد سیرمحمد احسان0غیرحاضر
4104سید ولیدمحمد سلیم0غیرحاضر
4098نگینهمسعود الله0غیرحاضر
4072فیاضحیات الله0غیرحاضر
4070جاویدغلام رسول0غیرحاضر
4069قیسغلام جیلانی0غیرحاضر
4062جلال الدینمحمد رسول0غیرحاضر
4060شریفهعبدالمحمد 0غیرحاضر
4054صنمشاه محمد 0غیرحاضر
4051امید عبدالجبار0غیرحاضر
4050ضمیر احمد نور احمد 0غیرحاضر
4040نکهتمحمد داود0غیرحاضر
4018علی الرحمننور علی0غیرحاضر
4013ناجیهحسین علی0غیرحاضر
4012هدیهعبدالصمد0غیرحاضر
4003صباجان آقا0غیرحاضر
4001بصیرهنصرالله0غیرحاضر
3999عایشهرحمن0غیرحاضر
3998شیبامحمود خان0غیرحاضر
3990نقیب اللهعزیز محمد0غیرحاضر
3968الههعبدالقادر0غیرحاضر
3954فرزادهمایون0غیرحاضر
3952بخت اللهمحمد پادشاه0غیرحاضر
3950تمنامحمد حسن0غیرحاضر
3935نرگسخلیل الرحمن0غیرحاضر
3929محمد یوسفمحمد یونس0غیرحاضر
3928غلام وارثغلام نبی0غیرحاضر
3921فاطمهسردار محمد0غیرحاضر
3920ام البنینظاهر شاه0غیرحاضر
3919امیر حمزهرحیم0غیرحاضر
3918احمد حامدعبدالحسین0غیرحاضر
3906سید احمد سید عمر الدین0غیرحاضر
3873فرشادمحمد ناصر0غیرحاضر
3855تمیممیراحمد 0غیرحاضر
3854سید حسینسید یحی0غیرحاضر
3851حفصهابن امین0غیرحاضر
3850رخسارمحمد رفیع0غیرحاضر
3815سید وسیمسید خلیل الله0غیرحاضر
3814محمد سالمعبدالهادی0غیرحاضر
3806احمد شایقشاه محمود0غیرحاضر
3804ذاکرهبرات 0غیرحاضر
3790زینبمحمد نذیر0غیرحاضر
3782خالدمحمد حعفر0غیرحاضر
3770محمد نبیمحمد شفیع0غیرحاضر
3765عبدالعزیزعبدالجمیل0غیرحاضر
3754نعمت اللهشیر الله0غیرحاضر
3752روملمحمد سلیمان0غیرحاضر
3751مصطفیمولا داد0غیرحاضر
3750محمد عثمانحبیب الرحمن0غیرحاضر
3749مبعیثمحمد کبیر0غیرحاضر
3746نویدمحمد داود0غیرحاضر
3745محمد اکبرمحمد ریاض0غیرحاضر
3743محمد مایلمحمد جان0غیرحاضر
3742فردوسزلگی0غیرحاضر
3737کرشمهنور آقا0غیرحاضر
3730اقبالامیر محمد 0غیرحاضر
3700فرحنازعبدالبشیر0غیرحاضر
3698عابدهعبدالرحمن0غیرحاضر
3697نبیلهبهروز0غیرحاضر
3678سیف الرحمنعبدالغفار0غیرحاضر
3666ظریف اللهنجیب الله0غیرحاضر
3665احمد مجتبیذکریا0غیرحاضر
3664مصطفیعبدالزبیر0غیرحاضر
3653نصرت احمد جاوید0غیرحاضر
3651مومنهقربان علی0غیرحاضر
3626باسط غلام حضرت 0غیرحاضر
3624مطیع اللهعبدالخلیل0غیرحاضر
3616مرتضیمحمد حسیب0غیرحاضر
3611حمایت اللهمحمد صابر0غیرحاضر
3610حق نوازعبدالولی0غیرحاضر
3609احمد زبیرعبدالرافع0غیرحاضر
3608محمد مرتضیاحمد الله0غیرحاضر
3607محمد مصطفیاحمد الله0غیرحاضر
3603فیصلممتاز0غیرحاضر
3592محمد ادریسحاجی ادم خان0غیرحاضر
3588مهدیهمحمد عارف0غیرحاضر
3584لیمهمسیح الله0غیرحاضر
3564نور الههسید فرید0غیرحاضر
3520نورالدینعلی داد0غیرحاضر
3519سهرابمحمد اشرف0غیرحاضر
3512مریمسید امان الله0غیرحاضر
3498مدینهمحمد یوسف0غیرحاضر
3497سایمهمحمد نعیم0غیرحاضر
3472محمد الهامغلام نقشبند0غیرحاضر
3467سید حسیبسید نصیر0غیرحاضر
3440لطف اللهدولت خان0غیرحاضر
3438احمد سیرسلطان محمد 0غیرحاضر
3431نیلابآقا محمد 0غیرحاضر
3430سلطانهزمری0غیرحاضر
3420برینعبدالطیف0غیرحاضر
3419تبسمعبدالهادی0غیرحاضر
3418حسناهمایون0غیرحاضر
3416ملیناصدیق الله0غیرحاضر
3414شکرانعبدالواحد0غیرحاضر
3409ساراضیا الدین0غیرحاضر
3407احمد بشیرخان اقا0غیرحاضر
3401احمد آرشمحراب الدین0غیرحاضر
3398شعیبنجیم0غیرحاضر
3378مطیع اللهخلیل الله0غیرحاضر
3355احمد قریشببرک0غیرحاضر
3344محمد صمیممحمد صادق0غیرحاضر
3339نوید آغاغلام حضرت0غیرحاضر
3333عبدالباسطعبدالجمیل0غیرحاضر
3330سید مرتضیجمعه خان0غیرحاضر
3329مصورسلطان محمد 0غیرحاضر
3328رفیعذبیح الله0غیرحاضر
3327سباوونسلطان محمد 0غیرحاضر
3326سید ادریسسید یاسین0غیرحاضر
3305صهیبهعبدالقدیر0غیرحاضر
3304فاضلزلمی0غیرحاضر
3301عباسمحمد نقی0غیرحاضر
3012سید مجتبیسید حسن0غیرحاضر
2983حکمت اللهعبدالقدوس0غیرحاضر
2882خواجه احمد خواجه رحمت0غیرحاضر
2874مهریهمحمد عمر0غیرحاضر
2790سدرهذبیح الله0غیرحاضر
2767شگوفهخوشحال0غیرحاضر
2758تمکینمحمد رسول0غیرحاضر
2756سحرمحم رسول0غیرحاضر
2692نیلابمحمد قاسم0غیرحاضر
2690سومانصیر احمد 0غیرحاضر
2689عبدالحیعبدالصمد0غیرحاضر
2675روحیدعبدالصمد0غیرحاضر
2656امیر بیگمملا محمد0غیرحاضر
2647سمیع اللهدولت خان0غیرحاضر
2646سحرمحمد فاروق0غیرحاضر
2645نظیفهمحمد داود0غیرحاضر
2635شارخسخی داد0غیرحاضر
2624صلاح الدینعبدالقادری0غیرحاضر
2620شهرامعبدالمالک0غیرحاضر
2615لطف اللهمحمد صفدر0غیرحاضر
2611زبیرعبدالجبار0غیرحاضر
2596نگینه احمدیسید مقصود0غیرحاضر
2595مژگانامان الدین0غیرحاضر
2592احمد سهرابعبدالغفور0غیرحاضر
2590فرهادحیات الله0غیرحاضر
2575محمد شفیقعبدالوحید0غیرحاضر
2570عبدالوهابعبدالمتین0غیرحاضر
2568رحمت اللهگل افغان0غیرحاضر
2559شیرزیبریالی0غیرحاضر
2557حیدر زریالی0غیرحاضر
2556راشدمحمد فهیم0غیرحاضر
2555عمرزریالی0غیرحاضر
2553محمد اطهرمحمد اشرف0غیرحاضر
2550ډیوهمحمد حنیف0غیرحاضر
2545ریبع اللهنبی الله0غیرحاضر
2530سید حامدسید داود0غیرحاضر
2528احمد فرزادپاچاه محمد0غیرحاضر
2526عبدالمصورعبدالصبور0غیرحاضر
2519ریحان اللهمحمد عاصم0غیرحاضر
2518سلیمخلیل الله0غیرحاضر
2507بصیر احمد ولی محمد 0غیرحاضر
2505بلالمحمد قاسم0غیرحاضر
2500روح اللهنصرالله0غیرحاضر
2494میلادمحمد یاسین0غیرحاضر
2492خورشیدعبدالغنی0غیرحاضر
2486نبی اللهمحمد ابراهیم0غیرحاضر
2485محمد یوسفعبدالاحد0غیرحاضر
2464زلگیعبدالجان0غیرحاضر
2458وسیممحمدآغا0غیرحاضر
2451عبداللهصبغت الله0غیرحاضر
2443سمیهعبدالروف0غیرحاضر
2433ارمغانمحمد شعیب0غیرحاضر
2432محمد رومانمحمد امان0غیرحاضر
2416صفیهمحمدالدین0غیرحاضر
2405عبدالتوابعبدالوهاب0غیرحاضر
2403عمران اخپلواک0غیرحاضر
2399سلطان احمد مسعود احمد 0غیرحاضر
2397احمد شعیباحمد جاوید0غیرحاضر
2389فیاضعبدالرشید0غیرحاضر
2388محمد امیدسید عمر0غیرحاضر
2384نادرهحبیب الله0غیرحاضر
2379خدیجهنجیب الله0غیرحاضر
2377محمد حاشرنور آقا0غیرحاضر
2374شفیع اللهعبدالقاری0غیرحاضر
2369صمیمعزیز آقا0غیرحاضر
2368شیرازالدیناسلام الدین0غیرحاضر
2367خلیل احمد علی احمد 0غیرحاضر
2366فضل احمد عبدالاحمد 0غیرحاضر
2360سنبلامین الله0غیرحاضر
2355روملعظم الدین0غیرحاضر
2354لیناپاینده محمد 0غیرحاضر
2351عاشق الرحمن فضل الرحمن0غیرحاضر
2345بسم اللهعبدالمنیر0غیرحاضر
2343سید رحیمسید اقبال0غیرحاضر
2336صباحتمحمد رفیع0غیرحاضر
2335شگوفهدل آرام0غیرحاضر
2334ژالهدل آرام0غیرحاضر
2315احمد ممتازبهتر0غیرحاضر
2306ضمیرهسلطان محمود0غیرحاضر
2305علی رضامحمد ناصر0غیرحاضر
2304احمد سیراحمدالله0غیرحاضر
2298نیک محمد خالق داد0غیرحاضر
2297اکرام اللهنجیب الله0غیرحاضر
2271احمد شعیبعبدالوکیل0غیرحاضر
2270عبدالمنیرعبدالحمید0غیرحاضر
2264جاهدعبدالفتاح0غیرحاضر
2263الیاسمحمد نجیم0غیرحاضر
2257احمد شعیبضیا الحق0غیرحاضر
2249محمد یوسفمجیب الرحمن0غیرحاضر
2246مختارتوریالی0غیرحاضر
2243مسعودهفیض محمد 0غیرحاضر
2241آذرمحمد طاهر0غیرحاضر
2234عبدالحقمحمد انور0غیرحاضر
2226بی بی کبراسید حامد0غیرحاضر
2212شهریارعبدالودود0غیرحاضر
2209مهرانعبدالوکیل0غیرحاضر
2202مشتاقمحمد شریف0غیرحاضر
2200احمد زبیرنثار احمد 0غیرحاضر
2199شکریهعبدالخلیل0غیرحاضر
2190فیصلعبدالهادی0غیرحاضر
2189پرمیلاغلام سخی0غیرحاضر
2185سجادمیر احمد 0غیرحاضر
2165محمد شبیرعبدالمجید0غیرحاضر
2158خطابحبیب الله0غیرحاضر
2150سید علیسید احمد 0غیرحاضر
2149میونددلاور خان0غیرحاضر
2146فیروز الدینغلام علی0غیرحاضر
2144سونیلاعبدال محمد 0غیرحاضر
2142ایملنصیر احمد0غیرحاضر
2138حمید آقاخان آقا0غیرحاضر
2135ستریهغلام رسول0غیرحاضر
2134رقیهصالح محمد 0غیرحاضر
2133منصورشاه مقصود0غیرحاضر
2132شیلاسردار آقا0غیرحاضر
2131ادریسمحمد هارون0غیرحاضر
2122عبدالوهابمحمد فاضل0غیرحاضر
2119عبدالباسطعبدالحمید0غیرحاضر
2118نصراللهغلام حیدر0غیرحاضر
2117احمد شهیراحمد شکیب0غیرحاضر
2107عبدالناصرعبدالصبور0غیرحاضر
2106اجملعبدالمتین0غیرحاضر
2105حسیب اللهجندر0غیرحاضر
2102محمد اسحاقحیات الله0غیرحاضر
2083احمد طارقنقیب الله0غیرحاضر
2082اجملمعراج الدین0غیرحاضر
2081ایملمعراج الدین0غیرحاضر
2073فرحتعبدالحبیب0غیرحاضر
2072عدنانمحمد معصوم0غیرحاضر
2071جوادعبدالضیا0غیرحاضر
2070عبدالتوابعبدالوحید0غیرحاضر
2069شبیرعبدالضیا0غیرحاضر
2068مقدمعبدالضیا0غیرحاضر
2065نجواهمایون0غیرحاضر
2055منیب اللهحمیدالله0غیرحاضر
2042معصوم احمدحاجی محمد0غیرحاضر
2027هاجرهوحیدالله0غیرحاضر
2018مزدلفهمحمد تمیم0غیرحاضر
2011فیصلخواجه سعید0غیرحاضر
2010محمد سبحانمحمد رفیع0غیرحاضر
2007شهزادمحمد امین0غیرحاضر
1998احمد اللهاحمد ضیا0غیرحاضر
1992سید نثارسید ممتاز0غیرحاضر
1990ساحلعبدالنصیر0غیرحاضر
1987رفیع اللهداد الله شریف0غیرحاضر
1986آرشداد الله شریف0غیرحاضر
1985کریمهحمیدالله0غیرحاضر
1977میوندعزیز الرحمن0غیرحاضر
1976مصطفیممحمد یونس0غیرحاضر
1966محمد فهیممحمد همایون0غیرحاضر
1963عبداللهصبغت الله0غیرحاضر
1960فیصلسیف الرحمن0غیرحاضر
1949نصیر احمد ننگیالی0غیرحاضر
1930یلدامحمد عارف0غیرحاضر
1920لیمهعبدالحمید0غیرحاضر
1910احمد قیسعتیق الله0غیرحاضر
1907محمد صابرمحمد نسیم0غیرحاضر
1905نور اللهاحمد جان0غیرحاضر
1890عبدالباسطغلام حضرت0غیرحاضر
1888محمد عوضمحمد جان0غیرحاضر
1886مهریهمحمد اسحاق0غیرحاضر
1880اکبر علیمحمد امین0غیرحاضر
1877علی عطارجب0غیرحاضر
1860شیروزشهاب الدین0غیرحاضر
1852مصطفیشاد محمد 0غیرحاضر
1848میلاد سید مرزا0غیرحاضر
1839محمد مرتضیمحمد نذیر0غیرحاضر
1838عزت اللهغلام سرور0غیرحاضر
1834عرفان اللهجان آغا0غیرحاضر
1818بسیماسید هاشم0غیرحاضر
1803نقیب اللهمحمد کبیر0غیرحاضر
1786ابوذرغلام صدیق0غیرحاضر
1779نیلوفرسید رضا شاه0غیرحاضر
1776پرویزشاه ودود0غیرحاضر
1739مدینهامیر محمد 0غیرحاضر
1736شفیق اللهعبدالعزیز0غیرحاضر
1732سحرنور محمد0غیرحاضر
1731فرحتذبیح الله0غیرحاضر
1728محمد مسیحمحمد مبین0غیرحاضر
1717مشعلعبدالرحیم0غیرحاضر
1710عبدالودودعبدالقدوس0غیرحاضر
1706عمرانعبدالفتاح0غیرحاضر
1702زینباحمد زبیر0غیرحاضر
1700مریمنورالرحمن0غیرحاضر
1699مروهغلام مصطفی0غیرحاضر
1698رمزیهسید اکبر0غیرحاضر
1691عبدالرزاقعبدالمالک0غیرحاضر
1690مروهمحمد رحیم0غیرحاضر
1689فاطمهمحمد رحیم0غیرحاضر
1686ارسلاناحمد خالد0غیرحاضر
1669حسین سیف علی0غیرحاضر
1667عبید اللهنعمت الله0غیرحاضر
1652سکینهخادم حسین0غیرحاضر
1642زاهد الرحمنالف الرحمن0غیرحاضر
1641سلیمانداد محمد 0غیرحاضر
1635عبدالسمیععبدالحفیظ0غیرحاضر
1615محور شاهبهادر شاه0غیرحاضر
1598مامون احمد نصیر احمد 0غیرحاضر
1594سمیهمحمد منیر0غیرحاضر
1591نوروزباز علی0غیرحاضر
1581یلداامام داد0غیرحاضر
1573اقبالجلال الدین0غیرحاضر
1570محمد ویسممحمد رحیم0غیرحاضر
1569مزملجمال الدین0غیرحاضر
1565زحلنصرالله0غیرحاضر
1562یماعبدالجلال0غیرحاضر
1561مهدی رضامفید احمد 0غیرحاضر
1559احمد مصطفیوحید الله0غیرحاضر
1558نگینهعبدالعظیم0غیرحاضر
1550محمد منصورمحمد عمر0غیرحاضر
1549عبدالوارثخواجه عبدالله0غیرحاضر
1548ذکی اللهرحمت الله0غیرحاضر
1537سید محفوظامیر حمزه0غیرحاضر
1534محمد آصفمحمد نعیم0غیرحاضر
1520مدینهغلام رازق0غیرحاضر
1519طیبهغلام رازق0غیرحاضر
1507لطف علینور علی0غیرحاضر
1503محمد ناظممحمد کاظم0غیرحاضر
1500سمیرخان آقا0غیرحاضر
1499عبدالسمیععبدالصمد0غیرحاضر
1498آریامحمد علی0غیرحاضر
1497فرشتهعلی داد0غیرحاضر
1493محمد زمانرجب علی0غیرحاضر
1489رومانزلمی0غیرحاضر
1455پوپل زیمحمد نعیم0غیرحاضر
1445شکیبسهراب0غیرحاضر
1433عبداللهنصر الله0غیرحاضر
1430محب اللهفضل الله0غیرحاضر
1410سوماضیا احمد0غیرحاضر
1399احمد یاسرجاوید0غیرحاضر
1398مسیح اللهشکران0غیرحاضر
1388احمد بلالوحید الله0غیرحاضر
1378مدثر اللهحسیب الله0غیرحاضر
1373نبی اللهمحمد نور0غیرحاضر
1363سحر میرویس0غیرحاضر
1348موسیمحمد آغا0غیرحاضر
1345زهراخواجه ظفر0غیرحاضر
1343نیلوفرفواد0غیرحاضر
1342حمیرامحمد آصف0غیرحاضر
1336احمد رامشنیاز محمد 0غیرحاضر
1316صدفعبدالمحمد 0غیرحاضر
1305فهیم اللهشکر صاحب0غیرحاضر
1287انصار اللهلطف الله0غیرحاضر
1286محمد منصورلطف الله0غیرحاضر
1285عبدالجبارحیات الله0غیرحاضر
1279سید نصیرسید رحیم0غیرحاضر
1276فیصلملا محمد 0غیرحاضر
1271محمد احسان سمیع الله0غیرحاضر
1270نوشادفیض محمد 0غیرحاضر
1251شعیب اللهمحمد یونس0غیرحاضر
1247حمیدهغلام عباس0غیرحاضر
1246خسروسید احمد 0غیرحاضر
1244عایشهطلا محمد 0غیرحاضر
1227احمد واجدحمید الله0غیرحاضر
1221محمد یوسفذبیح الله0غیرحاضر
1219رفیع اللهنجیب الله0غیرحاضر
1213فیصل سید احمد 0غیرحاضر
1209سید عثمانسید عبدالرحمن0غیرحاضر
1208سید روحیدسید عبدالرحمن0غیرحاضر
1207مریممحمد شفیع0غیرحاضر
1199ناجیهحاجی آدم خان0غیرحاضر
1194محمد وارثمحمد صدیق0غیرحاضر
1184مسعودمحمد احسان0غیرحاضر
1179عبدالمبینآقا پادشاه0غیرحاضر
1176میلادعبدالمتین0غیرحاضر
1171ابراهیمرحیم داد0غیرحاضر
1158عبدالستارقیام الدین0غیرحاضر
1157تمیممحمد آغا0غیرحاضر
1153لطف الرحمنغلام فاروق0غیرحاضر
1145رضوانمحمد نعیم0غیرحاضر
1141عزیز احمدنور احمد 0غیرحاضر
1135الهاممحمد هاشم0غیرحاضر
1125محمد اقبالزلمی0غیرحاضر
1123احمد انسعبدالباقی0غیرحاضر
1113توحید اللهمحمد اجمل0غیرحاضر
1110ناصراحمد0غیرحاضر
1109محمد شکیبمحمد مبین0غیرحاضر
1102حمیرا صفاعنایت الله0غیرحاضر
1100حمیدهنوروز0غیرحاضر
1088نگاهغلام محی الدین0غیرحاضر
1086سید ضیاالدینسید منصور0غیرحاضر
1083ریحانهسید مولاداد0غیرحاضر
1077عبدالوارثعبدالوکیل0غیرحاضر
1052عبدااللهخلیل الرحمن0غیرحاضر
1048احمد مسعودعبدالباسط0غیرحاضر
1043مهریهمحمد رحیم0غیرحاضر
1042محمد الطافعبدالقدیر0غیرحاضر
1038مشتاقدلاور0غیرحاضر
1032بهرامنظام الدین0غیرحاضر
1031محمد ایملسردار0غیرحاضر
1025محمد امید محمد امان0غیرحاضر
1016غلام مصطفیرحیم0غیرحاضر
0997احمد نور الله0غیرحاضر
0993شفیق اللهدولت محمد 0غیرحاضر
0990شریفهدولت محمد 0غیرحاضر
0988حامدغلام حضرت 0غیرحاضر
0987منصورشیرین آقا0غیرحاضر
0986احمد سلیمانخلیل الله0غیرحاضر
0984محمد فیصلفیض آغا0غیرحاضر
0980محمد صمیممحمد صابر0غیرحاضر
0975جمشیدسور گل0غیرحاضر
0967حمزهفرهاد0غیرحاضر
0957امان الدینعنایت بیک0غیرحاضر
0956فرخندهحکیم الله0غیرحاضر
0955احمد فیصلسردار محمد 0غیرحاضر
0923محمد عمرمحمد حلیم0غیرحاضر
0922احمد قیسسردار احمد قیس0غیرحاضر
0917فریالاحمد سخی0غیرحاضر
0910مقدسعبدالرحمن0غیرحاضر
0903میرویسویس الدین0غیرحاضر
0902صمیمشیر علی0غیرحاضر
0894نوابعبدالغفار0غیرحاضر
0888علیمراد علی0غیرحاضر
0871رامینمحمد ایوب0غیرحاضر
0864احمد رضواناحمد سمیر0غیرحاضر
0852هنگامهغلام حضرت0غیرحاضر
0850محمد نویدمحمد رفیع0غیرحاضر
0848لطیف حسینسید نوشیروان0غیرحاضر
0847شاکر حسینسید نوشیروان0غیرحاضر
0840ادیبمحمد ابراهیم0غیرحاضر
0836محمد ارسلانمحمد سمیع0غیرحاضر
0835برات علیخیر احمد 0غیرحاضر
0834گل احمد نور احمد 0غیرحاضر
0831فردین احمد خیر محمد 0غیرحاضر
0827عتیق اللهغلام صدیق0غیرحاضر
0826مجتبیغلام صدیق0غیرحاضر
0824ثنا اللهعبدالخبیر0غیرحاضر
0823پرویز احمد علی محمد 0غیرحاضر
0813ملیحهعبدالسلام0غیرحاضر
0811عبدالسبحانمحمد عادل0غیرحاضر
0807آمنهاختر حسین0غیرحاضر
0778مرتضیتاج محمد 0غیرحاضر
0768سعیدهسید نعیم0غیرحاضر
0762ایمانغلام حیدر0غیرحاضر
0759عبدالوارثعبدالصبور0غیرحاضر
0718محمد سالممحمد صادق0غیرحاضر
0717محمد عمرانمحمد همایون0غیرحاضر
0704روح اللهملا محمد 0غیرحاضر
0696اسد اللهفقیر احمد 0غیرحاضر
0688ارمغانمحمد شعیب0غیرحاضر
0684احمد ویسمعبدالقهار0غیرحاضر
0676صدیق اللهغریب الله0غیرحاضر
0672احمد ذکیذکریا0غیرحاضر
0670محمد نثارمحمد ناصر0غیرحاضر
0658علی بهروزصفی الله0غیرحاضر
0655محمد حدیثمحمد عارف0غیرحاضر
0654امیر الدینصلاح الدین0غیرحاضر
0652مبین اللهعتیق الله0غیرحاضر
0649فتانهمظفرالدین0غیرحاضر
0648نجیلافضل احمد 0غیرحاضر
0645فاطمهجعفر0غیرحاضر
0636نذیر احمد محمد شاه0غیرحاضر
0626احمد اللهصدیق الله0غیرحاضر
0621احمد سیرببرک محمد 0غیرحاضر
0601سارهوحید الله0غیرحاضر
0598زهره
نصیر احمد 0غیرحاضر
0589معصومهشمس الاحمد0غیرحاضر
0583محمد یاسرعبدالکبیر0غیرحاضر
0575عبدالتوابعبدالصبور0غیرحاضر
0570هدیغلام فاروق0غیرحاضر
0565انعام عبدالمختار0غیرحاضر
0559دین محمدگل محمد 0غیرحاضر
0558بسم الله خانرمضان0غیرحاضر
0557عبدالمتینعبدالمطلب0غیرحاضر
0546محمد الهاممحمد شعیب0غیرحاضر
0544حبیب اللهمحمود0غیرحاضر
0539حسیب اللهمحمود0غیرحاضر
0534احمد فهیمشیرپادشاه0غیرحاضر
0532توابتاج محمد 0غیرحاضر
0526یثربعبدالحمید0غیرحاضر
0501عجازعبدالجلیل0غیرحاضر
0500الهامعبدالمالک0غیرحاضر
0499وارثسید امام0غیرحاضر
0478صفی اللهعباس خان0غیرحاضر
0473صدفغلام سرور0غیرحاضر
0465فایزمحمد ابراهیم0غیرحاضر
0464محمد بابرمحمد ایمل0غیرحاضر
0463محمد روملمحمد ایمل0غیرحاضر
0456ولیدعبدالبصیر0غیرحاضر
0413نیلوفرعبدالقهار0غیرحاضر
0412سویتامحمد عزیز0غیرحاضر
0404میترازلمی0غیرحاضر
0398محمد الهامغلام بهاوالدین0غیرحاضر
0391نعمانمحمد فرید0غیرحاضر
0365هدیهعبدالمنیر0غیرحاضر
0364باصرهسید داوود0غیرحاضر
0359نجم الدینمحراب الدین0غیرحاضر
0349وحید اللهنعمت الله0غیرحاضر
0343ربیعنور محمد 0غیرحاضر
0342شیلاعید محمد 0غیرحاضر
0335نثار احمد عبدالعزیز0غیرحاضر
0311نصیبحمیدالله0غیرحاضر
0307احمد زاهدنورعلی0غیرحاضر
0297رضوان رحمت الله0غیرحاضر
0292مسیرمسعود0غیرحاضر
0278شجاع اللهبرهان الحق0غیرحاضر
0273احمد سمیرهدایت الله0غیرحاضر
0272احمد نویدجمال عبدالناصر0غیرحاضر
0265فرزانهعبدالکبیر0غیرحاضر
0256احمد شاهمولا داد0غیرحاضر
0239محمد نسیممحمد یاسین0غیرحاضر
0231پروانهشفیع الله0غیرحاضر
0230میسرهانور بیک0غیرحاضر
0216فاطمهضیا الدین0غیرحاضر
0199مروهزین الله0غیرحاضر
0195مروهحکیم خان0غیرحاضر
0190دوست محمد شیرمحمد0غیرحاضر
0189احمد مجیبمحمد اقبال0غیرحاضر
0186ډیوهعبدالغفور0غیرحاضر
0185توحید احمد داد محمد 0غیرحاضر
0169بشار احمد سنت الله0غیرحاضر
0166یلداعبدالغفور0غیرحاضر
0145صدفعبدالجبار0غیرحاضر
0138مولا قاسمسید جواد0غیرحاضر
0133حامد شمس الله0غیرحاضر
0132ناهیدفهیم الله0غیرحاضر
0131مدثر
محمد رفیع0غیرحاضر
0112محمد نثار احمد 0غیرحاضر
0110محمد ناصرمحمد قاسم0غیرحاضر
0106عبدالنافعگل احمد 0غیرحاضر
0100محمد شبیرمحمد صابر0غیرحاضر
0091بی بی اقرأحاجی نور محمد0غیرحاضر
0089بی بی گلثومحاجی نور محمد0غیرحاضر
0083سوسنمحمد امین0غیرحاضر
0064سید ولیدمحمد کبیر0غیرحاضر
0060عبدالحمیدعبدالصمد0غیرحاضر
0055محمد فاضلآقا گل0غیرحاضر
0047مرسلسلیم شاه0غیرحاضر
0046محمد صمیمسلیم شاه0غیرحاضر
0041احمد رفیعمحمد عظیم0غیرحاضر
0038حمیداللهروح الله0غیرحاضر
0034فهیمهمحمد محسن0غیرحاضر
0033احمد ساحلنجیب الله0غیرحاضر
0032شاداباسدالله0غیرحاضر
0029جهیداللهمحب الله0غیرحاضر
0019احمد مزملعبدالشکور0غیرحاضر
0018احمد حاتمنجیب الله0غیرحاضر
0016ذبیح اللهبسم الله0غیرحاضر
0011مختار احمد عزیز احمد 0غیرحاضر
0005صوفیاتوریالی0غیرحاضر
0004مروهربانی0غیرحاضر
0003ثناربانی0غیرحاضر
0001شگوفهنوروز خان0غیرحاضر
0008فریدونولی محمد0غیرحاضر
0025رشادمحمد ضیا0غیرحاضر
0028فاطمهاحمد وحید0غیرحاضر
0029نثار احمدروح الله0غیرحاضر
0034بشیر احمدبسم الله0غیرحاضر
0036میوندعبدالحق0غیرحاضر
0037محمد الهامعبدالظاهر0غیرحاضر
0045صوفیهمیر سعید0غیرحاضر
0048ریحانهغلام مجتبی0غیرحاضر
0050احمد راشدسلطان جان0غیرحاضر
0097ادریسمحمد شیرین0غیرحاضر
0101زینتاحمد فهیم0غیرحاضر
0133حسیب اللهحبیب الررحمن0غیرحاضر
0152محمد منصورمحمد رحیم0غیرحاضر
0155نعمت اللهمحمد امین0غیرحاضر
0162نصیر احمدعبدالبصیر0غیرحاضر
0163مروه0غیرحاضر
0183بیژنعبدالغیاث0غیرحاضر
0190محمد ادریس محمد اسحاق0غیرحاضر
0197محمد بلالمیرویس0غیرحاضر
0231سید اقبالسید فرید0غیرحاضر
0234واحد اللهفدا محمد0غیرحاضر
0236احمد ذکیعبدالرحیم0غیرحاضر
0237عبدالنقیبعبدالرقیب0غیرحاضر
0257صدیق اللهحبیب الله0غیرحاضر
0259منصورمحمد ایمل0غیرحاضر
0260محب اللهعصمت الله0غیرحاضر
0273مبشر احمدمحمد نعمان0غیرحاضر
0277سحرحفیظ الله0غیرحاضر
0289لطف اللهفدا محمد0غیرحاضر
0296اول خانمحمد اگل0غیرحاضر
0307عبدالطیفعبدالعزیز0غیرحاضر
0321نوید اللهاحمد فرید0غیرحاضر
0332خواجه مرتضی عبدالرحمن0غیرحاضر
0335اقبال احمدعبدالسبحان0غیرحاضر
0337مرتضیشاه مصطفی0غیرحاضر
0342حنیفولی محمد0غیرحاضر
0348صبیحهعلی شاه0غیرحاضر
0350محمد مصطفیمحمد ولی0غیرحاضر
0374ایملشیریندل0غیرحاضر
0378الهاممحمد یونس0غیرحاضر
0387مسرتقطب الدین0غیرحاضر
0388صدفقطب الدین0غیرحاضر
0394سید مرتضیسید عارف0غیرحاضر
0407عبدالحامدعبدالرب0غیرحاضر
0409فوادعیدی محمد0غیرحاضر
0414شبیرعبدالواحد0غیرحاضر
0424محمد کریمشیر حسین0غیرحاضر
0425انوشهغلام محمد0غیرحاضر
0426هوسیخیرالدین0غیرحاضر
0437خیرالدینویس الدین0غیرحاضر
0438عتیق اللهنقیب الله0غیرحاضر
0465احمد ماهرمیر اضغر0غیرحاضر
0482لطف الرحمنمحمد عارف0غیرحاضر
0484محجوبهمیرویس0غیرحاضر
0486آسیه اسما عبدالفتاح0غیرحاضر
0489یلدامحمد سلیم0غیرحاضر
0490سروشمحمد سلیم0غیرحاضر
0500سید امیدسید محمود0غیرحاضر
0501جوادمولا داد0غیرحاضر
0502محمد سنجرمحمد مدی0غیرحاضر
0509پلوشهحاجی محمد0غیرحاضر
0529مژدهاحمد شاه0غیرحاضر
0530احمد فردینعبدالرحمن0غیرحاضر
0535مبارزعبدالفیاث0غیرحاضر
0536محمد اللهعتیق الله0غیرحاضر
0538عبدالوهابعبدالهادی0غیرحاضر
0551میتراعبدالهادی0غیرحاضر
0561محمد اقبال خان جان0غیرحاضر
0562صنوبرمحمدداود0غیرحاضر
0577حمیداللهشجاع الله0غیرحاضر
0580احمد شبیرخیرالدین0غیرحاضر
0581ذبیح اللهعبدالمجید0غیرحاضر
0592بهشتهعبدالواحد0غیرحاضر
0594مهنوشعبدالوکیل0غیرحاضر
0601محسنهنعمت الله0غیرحاضر
0611مریمفرید احمد0غیرحاضر
0621محمد بلالمحمد ظاهر0غیرحاضر
0639رخسارمحمد سالم0غیرحاضر
0640مزملمحمد سالم0غیرحاضر
0643محمد سیرمحمد صابر0غیرحاضر
0644میوندمیرویس0غیرحاضر
0648محمد صبورمحمد صابر0غیرحاضر
0663زیارملشیر محمد0غیرحاضر
0679آرزومحمد مبین0غیرحاضر
0682محمد یعقوبمحمد اشرف0غیرحاضر
0734محمد میونددوست محمد0غیرحاضر
0740احمد فیصلذبیع الله0غیرحاضر
0741ساجداللهفیصان الله0غیرحاضر
0744یاسرغلام صدیق0غیرحاضر
0754میوندجان آغا0غیرحاضر
0758 محمد اسماعیلقطب الدین0غیرحاضر
0762محمد فردوسمحمد افضل0غیرحاضر
0767منصورمسعود0غیرحاضر
0788فاطمهمحمد زمان0غیرحاضر
0806صدفداکتر سمیع0غیرحاضر
0807سونیاعبدالمبین0غیرحاضر
0821سارهعبدالجمیل0غیرحاضر
0824محسنمردان0غیرحاضر
0825فیروزعیدی محمد0غیرحاضر
0832روح اللهاسد الله0غیرحاضر
0834عبدالباسطعبدالعزیز0غیرحاضر
0848فرحنازفرهاد0غیرحاضر
0851احمد براتعبدالرحیم0غیرحاضر
0853رفعت اللهعبیدالله0غیرحاضر
0855مجدود احمدنثار احمد0غیرحاضر
0862محمد عمرانمحمد اکبر0غیرحاضر
0872سید صمیمسید قاسم0غیرحاضر
0892مسیح اللهکاکا شرین0غیرحاضر
0938طیب صدیقحامد صدیق0غیرحاضر
0951بلالغلام صفدر0غیرحاضر
0971جوادمحمد انور0غیرحاضر
0977مسلمعبدالله0غیرحاضر
0978محمد آزادمحمد عالم0غیرحاضر
0982اختر محمدمحمد امین0غیرحاضر
0985انجیلامحمد ظریف0غیرحاضر
1012حسناعبدالغفور0غیرحاضر
1067حبیب الله شیر پادشاه0غیرحاضر
1074میلادعبدالوکیل0غیرحاضر
1100ماریناعبدالرحمن0غیرحاضر
1126سبحان اللهمحمد انور0غیرحاضر
1144حامدملنگ0غیرحاضر
1146شفیع اللهعبدالهادی0غیرحاضر
1148سهرابخان آقا0غیرحاضر
1150آمنهعبدالخلیل0غیرحاضر
1166یلدامحمد آصف0غیرحاضر
1169روح اللهکریم الله0غیرحاضر
1170محمد الیاسمحمد غنی0غیرحاضر
1192مرتضی عبدالمنان0غیرحاضر
1196فیاضیار محمد0غیرحاضر
1224جمیلامیر محمد0غیرحاضر
1237محمد آرشغیاث الدین0غیرحاضر
1239مرسلمحمد ملنگ0غیرحاضر
1242احمد ابرارغلام فاروق0غیرحاضر
1245غلام ابوبکرغلام حیدر0غیرحاضر
1249لعل الدینامرالدین0غیرحاضر
1258محمد نصیرمحمد قسیم0غیرحاضر
1266ضیااللهگل فقیر0غیرحاضر
0193محمد آرشمحمد هارونبه دفتر مراجعه کند
4068احمد خالدعبدالستاررخصت
0966آسیهعبداللهرخصت
0787شکریهمحمد زمانرخصت
0884حسنیهغلام مصطفیرخصت

پاسخنامه

شماره سوالجواب درست
12
24
31
44
51
62
72
83
93
102
112
124
131
141
153
163
172
181
192
202
211
221
232
243
253
264
272
284
291
302
312
321
331
342
354
361
372
383
392
404
414
423
433
442
451
463
472
482
494
503
513
524
533
541
551
561
574
583
592
601
612
621
632
643
652
663
672
682
693
702
714
722
734
744
752
763
773
781
794
802
813
822
833
841
852
863
873
883
891
903
913
922
932
942
953
963
972
983
992
1001
فهرست

you're currently offline