نتایج امتحان مضمون تاریخ صنف یازدهم دانش آموزان ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹

نتایج امتحانات

جدول ذیل شامل نتایج امتحان مضمون تاریخ صنف یازدهم دانش آموزان ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹ میباشد.
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

جدول نتایج امتحان مضمون تاریخ صنف یازدهم دانش آموزان ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹

آی دینامنام پدرنمرهدرستغلطسفید
0119مامونضیاالحق989820
0183سمسورمحمد عارف959550
1234فرهادسید آقا959550
1867بسیناعبدالقیوم939361
0485احمد شکیبشیر پادشاه919190
1866مروهعبدالقیوم909091
0301مصطفیعزیزالله9090100
2277نجیب اللهمحمد امین8989110
4168عبیداللهغلام مجتبی8888120
1959محمد حسنمحمد وزیر8888120
0050محمد مدثرعبدالله8888120
0053الهام الدینامیر جان8787130
0878عبدالفهیمعبدالقیوم8787130
1322عمران اللهیار محمد 8787130
1539فریدهعبدالرازق8787130
1643محمد ذبیحمحمد غلام نبی8787130
0476احمد اللهعنایت الله 8686122
2142ایملنصیر احمد8686131
1026ثبت دیتابیس نیستثبت دیتابیس نیست8686140
2784شبنممحمد شاه8686140
1344شگوفهغلام محبوب8686140
0651شیراحمد گل الرحمن8686140
0857فرحنازحکیم الله8686140
0025فرید احمدفهیم احمد8686140
1072هوسیعبدالحلیم8686140
1925احمد مدثرعبدالصادق8585132
2346پروانهعبدالبشیر8585150
1751حمیدهمحمد صابر8585150
3090رافعهنعمت الله8585141
1924سید میر علی شاهسید احمد شاه8585141
0806صدفداکتر سمیع8585150
2293ظریفغلام سخی8585150
0681محمد عقیلسلطان علی8585150
0118نوید احمد فیروز احمد 8585132
3545احمد زبیراحمد ذکی8484160
0534احمد فهیمشیرپادشاه8484160
0146تهمینهعبدالواحد8484160
0157شبنممحی الدین8484160
1886مهریهمحمد اسحاق8484160
1621بی بی رحیمهنورالدین8282180
0163مروه8282180
0865میلادنازک میر8282180
1849میلاد مرزیغلام جیلانی8282180
0680اجملنور احمد فهیم8181190
1350احمد مسعودفضل الرحمن8181190
1761باسطهعطا محمد 8181190
0360حکمت اللهکفایت الله8181190
3800حمیرامحمد اکبر8181181
2797سجیهسید محمد8181190
0839روحید اللهنور الله8080200
0002محمد یعقوبمحمد ابراهیم8080191
0253محمداللهضیا الله8080200
3931احمد عزت اللهعبدالشکور7979201
0682ارسلانعبدالاحد7979210
0062انوشمحمد نعیم7979210
1022حسیب اللهعبدالدین7979201
0915زینبمحمد کریم7979210
2156سحرمحمد نبی7979210
3430سلطانهزمری7979192
0103سید الیاسعبدالرحیم7979210
1603شملههدایت الله7979210
2306ضمیرهسلطان محمود7979210
0370عبدالمالکعبدالجلیل7979210
3472محمد الهامغلام نقشبند7979210
0959مدثرعبدالجلیل7979210
0613مدینهزمری7979210
0913پریساغلام عباس7878220
2014توفیق اللهامین گل7878220
0561حامدسید آور7878220
0473صدفغلام سرور7878211
2311مدثراللهبهرالدین7878211
0215آیدامحمد فواد7777230
2345بسم اللهعبدالمنیر7777230
2393بی بی فاطمهغلام رسول7777230
2287رامینمعراج الدین7777230
1306فرزادمحمد مبین7777230
0647گهرعبدالمبین7777230
0354ماهدشفیع الله7777230
0028محمد اقبالفرید احمد 7777230
0673همانجم الدین7777230
1961احمد رشادمحمدح شفیق7676240
2370احمد شبابمیرعلی7676222
2328احمد ظاهردر محمد 7676240
2681ثبت دیتابیس نیستثبت دیتابیس نیست7676240
0016ذبیح اللهبسم الله7676231
3953ذکیهمحمد عیسی7676204
0059رامینعبدالهادی7676240
3583صبنانعمت الله7676240
2125عبدالنقیبمیر احمد 7676240
0027عبدالواحدتاج محمد 7676240
0612عزیزغلام سرور7676240
0104غلام حسنسلطان علی7676240
0592فردینمحمد اسحاق7676213
0844محمد اقبالمحمد ایوب7676222
0822محمد سمیرمحمد آصف7676240
1577نرگسنجیب الله7676231
1151الهامشیر خان7575250
1986آرشداد الله شریف7575250
1987رفیع اللهداد الله شریف7575250
1345زهراخواجه ظفر7575250
0393سید یوسفسید حامد7575250
0833عبدالمصورعبدالجلیل7575223
1707مزملمحمد عباس7575250
0290نرگسمحمد رسول7575250
0466بلالغلام نبی7474260
0503ثبت دیتابیس نیستثبت دیتابیس نیست7474260
0538زهراجمشید7474251
0105سارهشاه آقا7474260
1101سلسلهنجیب الله7474260
1444عبدالمجیبعبدالمجید7474260
0925محمد یاسینعبدالقهار7474260
0068مصعبشارخ7474260
1557احمد مدثرندا محمد 7373270
3968الههعبدالقادر7373252
3577حبیبهعبدالحمید7373252
2408خدیجهامین الله7373270
0202کوهسارحسیب الله7373252
1982محمد ادریسجمعه گل7373270
1023محمد شریفخان علی7373261
1593نادرعلیغلام سعید7373270
1212هدایت اللهمحبوب الله7373270
1756احمد جانعبدالرفیع7272253
0843احمد خسرواحمد جان7272280
0051احمد راشدامین الله7272280
2505بلالمحمد قاسم7272271
1194محمد وارثمحمد صدیق7272271
1699مروهغلام مصطفی7272280
2133منصورشاه مقصود7272271
3651مومنهقربان علی7272280
2065نجواهمایون7272280
0842احمد جواداحمد شاه7171290
0294احمد سمونپادشاه افضل7171290
0093امان اللهمحمد خالد7171290
0867ثبت دیتابیس نیستثبت دیتابیس نیست7171272
0257صدیق اللهحبیب الله7171290
2416صفیهمحمدالدین7171290
1130طیبهعبدالغفور7171290
3960عبدالقدیرعبدالکریم7171272
0152فاطمهخیر محمد 7171290
2247فرحتذین العابدین7171290
0358محمد قسیمگل رحمان7171290
0874محمد مصطفیعبدالولی7171290
0985محمد یوسفعبدالحبیب7171290
0611مریمفرید احمد7171290
0364باصرهسید داوود7070300
0386ذکی محمد عیسی7070300
0101زینتاحمد فهیم7070300
0057سلیمانشین گل7070300
2234عبدالحقمحمد انور7070300
2451عبداللهصبغت الله7070291
2122عبدالوهابمحمد فاضل7070300
0869عبیدالرحمنخدا داد7070300
0825فرشاداحمد گل7070300
0147محمد آصفغلام عباس7070300
2097محمد تقینظر علی7070300
0910مقدسعبدالرحمن7070300
2359میلادمحمد محسن7070300
0263هدیهعبدالجبار7070300
0264احمد مبشرحشمت الله6969310
1227احمد واجدحمید الله6969310
3826الهامسلیمان6969301
1132ثنامحمد حکیم6969310
0967حمزهفرهاد6969310
0815زحلزریالی6969310
1565زحلنصرالله6969310
0268ساجدهعبدالروف6969310
0361عبدالباسطعبدالاحمد6969310
1436عزیز اللهامام علی6969310
1825مینهفیض محمد6969310
1088نگاهغلام محی الدین6969310
3033نیاز محمد نجیب الله6969310
2332یلدامحمد ظاهر6969310
0498احمد عمراناحمد جاوید6868320
0487احمد فیاضمحمد آجان6868320
3254بهارهولی احمد6868320
9431ثبت دیتابیس نیستثبت دیتابیس نیست68681814
0274رضوان اللهمحمد اکرم6868320
1974روح القوامعبدالقهار6868320
3604رویناگل محمد 6868320
2559شیرزیبریالی6868320
0296طلب الدینبهاوالدین6868311
0721عبدالمتینعبدالحکیم6868320
1077عبدالوارثعبدالوکیل6868320
0443علی رضاحفیظ الله6868320
0665محمد الطافمحمد اسماعیل6868320
0270محمد یحیخیال محمد6868320
0609محی الدینمحمد امیر6868311
2580مطهرهعبدالوکیل6868320
1768هدیهنعمت الله6868320
0371جواد احمد فواد احمد 6767330
1100حمیدهنوروز6767330
0467صدامغلام نبی6767330
0911عابدهمحمد شفیع6767276
0011مختار احمد عزیز احمد 6767330
0862مرتضیمحمد نعیم6767330
2908مریمعبدالقدیر6767330
2692نیلابمحمد قاسم6767321
1128هدیهصفی الله6767330
1528احمد صدامفضل محمد6666340
2433ارمغانمحمد شعیب6666340
0883آرشعبدالحنان6666340
0143بشیرالدینبصیر الدین6666340
0149زرمینهصالح محمد 6666340
2334ژالهدل آرام6666295
2225سحرسید احمد 6666340
2144سونیلاعبدال محمد 6666340
3700فرحنازعبدالبشیر6666340
0269کامرانعبدالجبار6666340
1257میلاد احمد مشتاق احمد 6666340
1129نادیهصفی الله6666340
1373نبی اللهمحمد نور6666340
1779نیلوفرسید رضا شاه6666340
0438دل شادمنگل6565341
2167سحرمحمد یوسف6565350
0125سحرمحمد انور6565341
2510سمیع اللهحاجی مایل6565350
0600سید اسماعیلسید مصطفی6565350
1316صدفعبدالمحمد 6565350
4015عارفهشیر نظر6565341
0585عبدالباعثمحمد نعمیم6565350
0204عبدالمبینعبدالعزیز6565350
0040عبدالمختارعبدالمنان6565350
0340عبیداللهمحمد اسماعیل6565323
1689فاطمهمحمد رحیم6565350
3425فروزانخان محمد 6565350
2517محمد مبشرمحمد عمر6565341
3405نوریهعبدالصبور6565341
1013احمد بکتاشمعراج الدین6464360
1465حسنامحمد ظفر6464360
0912شگوفهمنیر6464351
2166طایبهقلندر شاه6464360
0566علی حسینمجیب احمد 6464360
0956فرخندهحکیم الله6464360
0047محمد الهامعبدالمعصوم6464360
0660محمد شعیبعبدالواحد6464360
0387مسرتقطب الدین6464360
0141میرزا حسینمحمد رضا6464351
3821نبیلهکامل بیک6464360
0528نجم الدینعبدالصدیق6464360
1949نصیر احمد ننگیالی6464351
0099احمد وارثنجیب الله6363352
1171الیاسعبدالعلیم6363370
1115بکتاشوحید الدین6363370
0231پروانهشفیع الله6363370
1666خدیجهشمس الدین6363370
3822خرماکامل بیک6363370
0186ډیوهعبدالغفور6363370
1732سحرنور محمد6363370
1500سمیرخان آقا6363361
1610سونانیاز محمد 6363370
3398شعیبنجیم6363370
2335شگوفهدل آرام63632512
0049عبدالمدبرعبدالله6363370
0569عبیداللهوحید الله6363370
0157عمرانفضل6363370
1731فرحتذبیح الله6363370
3606فیصلحبیب جان6363370
2354لیناپاینده محمد 6363370
1035محمد راشدرحم الدین6363361
1690مروهمحمد رحیم6363361
1174نادیه آقا ضیا6363370
3917نارونسلطان محمد6363370
3404یلدامحمد سلیم6363370
2375احمد اللهعزت الله6262380
2528احمد فرزادپاچاه محمد6262380
1108احمد فیروزعبدالسمیع6262380
3611حمایت اللهمحمد صابر6262380
2003رقیهعبدالحمید6262371
0201زهرانثار احمد6262380
0491سکینهعوض6262380
0122سمیرعبدالرحمن6262380
0388صدفقطب الدین6262380
0561محمد اقبال خان جان6262380
0914یسراعبدالقهار6262380
1171ابراهیمرحیم داد6161381
1611برشنانیاز محمد 6161372
5394ثبت دیتابیس نیستثبت دیتابیس نیست6161390
1114زبیرفضل احمد 6161390
1840سید اصیل احمدسید زبیراحمد6161390
1339سید طاهاسرور الدین6161390
1617سید محبوبسید محفوظ6161390
3934شادابمحمد یعقوب6161390
0309صنمنور آغا6161390
3907میکاییلعبدالشاه6161381
0489یلدامحمد سلیم6161390
2564احمد بلالمعین الدین6060400
3918احمد حامدعبدالحسین6060400
0126احمد نویدمحمد عارف6060391
1225بختیاررحمت الله6060400
1996تهمینهعاشور محمد 6060391
0596جاوید نیازیحاجی عبدالحق6060400
0357خالدمحمد صدیق6060400
0422خواجه نظیرخواجه میرانشاه6060400
1548ذکی اللهرحمت الله6060391
0631سهراببسم الله6060400
1744شبانهامین گل6060400
0674شیبانجم الدین6060391
1609عابدغلام حیدر6060400
2261عفت عبدالحبیب6060400
3578علیناانور شاه6060400
1153لطف الرحمنغلام فاروق6060400
1352لیدامصطفی6060400
1019محمد اللهعبدالعزیز6060391
0026محمد حامدتاج محمد 6060400
1735محمد حسیبمحمد نعیم6060391
0551محمد شایقعطا محمد 6060400
0155نعمت اللهمحمد امین6060400
0308نقیب اللهکفایت الله6060400
3438احمد سیرسلطان محمد 5959410
0124اصیلامحمد اسحاق5959410
0169بشار احمد سنت الله5959410
2632زرفشانمحمد خیبر5959410
2538سحراحمد ضمیر5959401
0401سید مرتضیسید اسماعیل5959410
0453عبداللهمحمد سلیم5959410
2073فرحتعبدالحبیب5959410
2031فریدونامیر خان5959401
0334مجیب احمد سلطان احمد 5959410
0637محمدشاه ولی5959410
0198مختارمحمد نادر5959410
3576نادیهنور محمد 5959410
1343نیلوفرفواد5959410
0150ابن امینمحمد آصف5858420
1119احمد یاسرفیاض5858420
4041احمد بلالاحمد مسعود5858411
3509ثبت دیتابیس نیستثبت دیتابیس نیست5858402
1641سلیمانداد محمد 5858420
0555سلیمانرحم خدا5858420
0644سمیهمحمد حسن5858420
0121سهیلسخی محمد5858420
0399سید مصطفیسید اسماعیل5858420
1553شکریهعبدالعزیز5858420
2655طیبهفواد احمد 5858420
0060عبدالحمیدعبدالصمد5858420
1160علیممتاز5858348
0546محمد الهاممحمد شعیب5858420
0125مرسیلامحمد اسحاق5858420
0335نثار احمد عبدالعزیز5858420
0646احمدعبدالواعظ5757394
2631آرزومحمد یحی5757430
3325حمید اللهتوفیق الله5757430
0266رامینمحمد ظریف5757430
0627زعیمشیر احمد 5757430
0761سلیمانداد محمد 5757430
0051سید محفوظسید معروف5757430
0076شکیباخان علی5757430
0126عایشهسید اقبال5757430
0034فهیمهمحمد محسن5757430
1213فیصل سید احمد 5757430
1598مامون احمد نصیر احمد 5757430
2376محب اللهگل آقا5757421
2302محمد جاویدمحمد حسین5757430
0234واحد اللهفدا محمد5757430
3390احمد شبیرمرزا محمد 5656440
0445احمد شعیبمایل آغا5656431
1250خبیبعبدالجبار5656431
1039ذبیح اللهغلام مصطفی5656440
0711رفیع اللهرحمت الله5656440
0483زاهدسید امام5656440
0197زهرهمحمد هادی5656440
2360سنبلامین الله56562123
0757شفیع اللهحشمت الله5656440
0123عزت الله احمد الله 5656440
1811محمد فردیندر محمد 5656440
0820احمد فرزادشیر حمزه5555450
2599اسمافیروز الدین5555441
0814الیاسمحمد رحیم5555450
0677ایمانعلی مرزا5555450
3394ایملمحمد اسلم5555450
3837خورشیدفضل الدین5555378
3789ذکراللهمحمد رسول5555450
1734رحمت اللهمحمد هارون5555450
0155سمیرامحمد نبی5555441
3619سید آصفکاکاگل5555450
1736شفیق اللهعبدالعزیز5555450
1635عبدالسمیععبدالحفیظ5555450
0237عبدالنقیبعبدالرقیب5555423
0538عبدالوهابعبدالهادی5555450
3928غلام وارثغلام نبی5555378
1368فیصلعبدالقهار5555450
2198محمد صمیمعبدالخلیل5555450
0642محمد عمرمحمد صابر5555423
0047مرسلسلیم شاه5555450
0199مروهزین الله5555450
0640نعمانرحمان گل5555450
3376آزادهبشیر احمد 5454460
4106بکتاشخان مرزا5454460
3468جمشیدعبدالشکور5454451
0979جمیع اللهغزال الدین5454460
4117حسیب اللهملک مرزا5454460
2254ذاکر اللهاصحاب الدین5454460
1126سبحان اللهمحمد انور5454460
2447سعادت اللهنجیب الله5454460
2469سید حسینمحمد ظاهر5454460
0685شمسیهگل میر خان5454460
1442صبغت اللهعبدالرازق5454460
1795عبدالسلیمعبدالحمید5454460
2649فیصلامام محمد 5454460
1536مایلمحمود5454460
1822مجیب اللهنجیب الله5454460
0851محمد بصیرمحمد شریف5454460
1546محمد حامدحسین داد5454388
2695مسرتمحمد خالد5454460
0056میلادرجب علی5454460
2554نعماننیک محمد 5454460
0015نورالهدیمحمد حامد5454460
2027هاجرهوحیدالله5454442
0539ابراهیمزمری5353461
0127انیتامحمد قیوم5353470
2241آذرمحمد طاهر5353470
0023آسیهمحمد شاه5353470
3842بصیر احمد داد محمد5353470
0824ثنا اللهعبدالخبیر5353452
0330حسناعبدالصمد5353470
0635حیدرشاه ولی5353470
1246خسروسید احمد 5353470
1083ریحانهسید مولاداد5353470
1020سراج الدینشاه عسکر5353470
0906شادابخدا داد5353461
0073شکریهعبدالعزیز5353470
1440غلام صفدرنظر خدا5353470
2113غوث الدینسیف الدین5353470
2034فرشتهنور احمد5353470
0917فریالاحمد سخی5353470
1554ماروزهعبدالحکیم5353461
1687متینننگیالی5353470
1124محمد اکبررحیم الله5353461
1109محمد شکیبمحمد مبین5353470
0731مطیعمحمد یاسین5353434
3586منیژهحبیب الله53532621
1681میرجممستی بیک5353470
2148نصیربصیر5353461
0306احمد اللهاحمد ضیا5252480
0236احمد ذکیعبدالرحیم5252471
0829احمد رشادشعیب5252480
3392احمد سالارعبدالخلیل5252480
0137انعام اللهصدیق الله5252480
0296اول خانمحمد اگل5252480
0494بنفشهیزدگرد5252480
4425ثبت دیتابیس نیستثبت دیتابیس نیست5252480
2184حامددولت نظر5252453
0853رفعت اللهعبیدالله5252480
1518زهراعبدالرقیب5252480
3391ساحلمحمد خالد5252480
0641سروشابوبکر5252480
1367سمیع اللهعبدالروف5252480
2164سمیهعبدالبشیر5252471
2270عبدالمنیرعبدالحمید5252480
1155کبراسید حسین5252480
2061گیتاعبدالرحیم5252480
1627لطف اللهحیات الله5252480
1354مبشرحبیب الله5252480
0193محمد آرشمحمد هارون5252480
0152محمد منصورمحمد رحیم5252480
0259منصورمحمد ایمل5252471
3402هدیهاسدالله5252480
0821احمد شیرزادشیر افضل5151490
3673احمد کبیرمحمد یار5151490
0168اورانوسعبدالرسول5151490
0679آرزومحمد مبین5151463
0966آسیهعبدالله5151472
1249بصیرهعبدالنصیر5151490
4231ثبت دیتابیس نیستثبت دیتابیس نیست5151490
1883حکمت اللهسید احمد 5151490
1152خدیجهعبدالجبار5151490
0559دین محمدگل محمد 5151490
1995روهیدحاجی غلام غوث5151481
0258زینبمحمد رسول5151490
0075سونیتابصیر الدین5151490
0167سید عقیلسید حسن5151490
1012عبدالوارثعبدالقسیم5151490
0074فتانهعزیز احمد 5151490
2472لمرامرالدین5151481
0655محمد حدیثمحمد عارف5151490
0882مهدیعبدالحنان5151490
0784نسترننظام الدین5151490
0397نور جهانمحمد سلیمان5151490
2921نیلوفرمحمد عمر5151490
0653احمد اللهعبدالطیف5050500
0556احمد اللهمحمد اسماعیل5050500
1637احمد راشدنجیب الله5050500
1093احمد رشادجاوید احمد5050500
0654امیر الدینصلاح الدین5050500
3793بشیر احمد شیر محمد5050500
0410بنفشهحفیظ الله50504010
2189پرمیلاغلام سخی5050446
0823پرویز احمد علی محمد 5050500
0935حسناحاجی لطف الله5050500
0364خدیجهشیر احمد5050491
0433رفیع اللهمحمد نادر5050500
1638شهیرعبدالقدیر5050491
0540صفی اللهمحمد عوض5050482
1948عاطف اللهاضغر جان5050500
3464عبدالرحمننجیب الرحمن5050500
2600غزلحسیب الله5050473
1276فیصلملا محمد 5050500
0855مجدود احمدنثار احمد5050500
0803محمد امیدمرزا محمد 5050500
0429محمد یوسفگل آقا5050500
1024مروهعبدالجمیل5050491
0493مژگانبابه جان5050500
4014معصومهتوریالی5050500
0132ناهیدفهیم الله5050500
2304احمد سیراحمدالله4949510
2050احمد میلادعبدالاحد4949510
0994الیاسغلام حسین4949510
3849حدیثهنظر محمد4949510
0194رڼاحاجی زلمی4949501
2643زینبشیرعلی4949510
2642شبنممحمد تقی4949510
0785طیبهفضل الدین4949510
0139عمرانغلام علی4949510
2366فضل احمد عبدالاحمد 4949501
0273مبشر احمدمحمد نعمان4949510
0681محمد امینعلی محمد4949510
0901ملکهنظر محمد 4949510
1029منصورخیر محمد 4949510
0251میر عبدالرحیممیرعبدالعظیم4949483
1176میلادعبدالمتین4949510
3434یاسمینحسیب الله4949510
4142احمد سیرویس الدین4848484
3415احمد شاکرمیراجان4848502
1364احمد صفااحمد شاه4848520
0022ایفامحمود شاه4848511
0599حسیب اللهحمید الله4848520
0674رعناعبدالله4848520
1079زبیرهعاشق الله4848520
1363سحر میرویس4848520
2399سلطان احمد مسعود احمد 4848520
4032سوسنمحمد هارون4848511
1056سید مصطفیالله سعید4848520
4104سید ولیدمحمد سلیم4848520
1519طیبهغلام رازق4848502
1261عبدالسمیعحبیب الرحمن4848511
4031فرحنازمحمد سلیم4848520
0480کوثرمحمد عارف4848520
0046محمد صمیمسلیم شاه4848520
1520مدینهغلام رازق4848520
0778مرتضیتاج محمد 4848520
0607مصطفی حسن علی 4848520
0422نجیب اللهآدم خان4848520
0018احمد حاتمنجیب الله4747530
0140احمد ولیددر محمد 4747530
0007اسد احسانمحمد حامد4747530
0673امانیهعبدالمجید4747530
4196امیر حسین فرهاد4747503
0853حیدر شاهسید اعلی4747530
1028ذکراللهمراد علی4747512
1410سوماضیا احمد4747530
0689سید ابوذرسید سرور4747530
1701شادابغلام جیلانی4747530
2641شبنمسلطان محمد 4747530
1447شبنماسدالله4747503
0045صوفیهمیر سعید4747530
0416عبدالمومنعبدالمبین4747530
0142عبیداللهمحمد 4747530
0063عمرسروشمحمد نعیم4747530
0363فرشتهفرید احمد4747530
0655فهیمنور آغا4747530
1100ماریناعبدالرحمن4747485
0421مدینهامیر گل4747530
0054نازیهفرید احمد 47473320
3580هدیهعبدالعلی4747530
0690احمد رشادمحمد عارف4646531
0307احمد زاهدنورعلی4646531
3748احمد سروشهدایت الله4646522
1962ادریسطاهر حسین4646540
2242آرشمحمد طاهر4646540
0083سوسنمحمد امین4646540
1112شهرام محمد ناصر4646540
0348صبیحهعلی شاه46464212
0845ظفر اللهولی الله4646540
0204عبدالقیومعبدالرحمن4646540
2116عبداللهنورالله4646540
0649فتانهمظفرالدین4646540
4076فرحانهعبدالخالق4646540
3996گلاب الدیننظام الدین4646540
1076محمد آغامحمد نعیم4646540
1717مشعلعبدالرحیم4646531
1945منیر احمد فهیم احمد 4646540
1270نوشادفیض محمد 4646540
4179احمد ذکیدل آغا4545523
0006احمد شعیبمحمد طیب4545550
0985انجیلامحمد ظریف45454015
0249بشیر احمد ولایت خان4545550
0509پلوشهحاجی محمد4545550
0761ثبت دیتابیس نیستثبت دیتابیس نیست4545550
0246خواجه عبداللهمنیر احمد 4545550
0763زاهدغلام فاروق4545541
4153سید سمیع اللهسید رسول4545550
2212شهریارعبدالودود4545550
2624صلاح الدینعبدالقادری4545550
1433عبداللهنصر الله4545550
1912عبداللهایام الدین4545541
4107عبدالمصورآغا شیرین4545550
3565عفتاحمد فرید4545550
0667لطف علیرحیم4545550
0260محب اللهعصمت الله4545541
0237محمد زاهدمحمد یونس4545550
0100محمد شبیرمحمد صابر4545541
1239مرسلمحمد ملنگ4545532
1207مریممحمد شفیع4545541
2243مسعودهفیض محمد 4545550
0230میسرهانور بیک4545550
0636نذیر احمد محمد شاه4545541
1441نقیب اللهمحمد اقبال4545550
3564نور الههسید فرید4545550
1146ویسجان الله4545550
1743اسماشیرین آغا4444560
1240بهشتهعبدالرحمن4444560
6620ثبت دیتابیس نیستثبت دیتابیس نیست4444560
1759ثبت دیتابیس نیستثبت دیتابیس نیست4444560
2365جوادشهنواز4444560
1543حسیب اللهعبدالجلیل4444560
1868حشمت اللهعزت الله4444560
2367خلیل احمد علی احمد 4444560
3804ذاکرهبرات 4444515
1489رومانزلمی4444560
1967زبید اللهزین العابدین4444560
1769سپین غرغلام محمد 4444551
1693سید محمد رضاسید صادق شاه4444560
4164شبناسید رسول4444560
0001شگوفهنوروز خان4444560
0537شیلاعیدی محمد 4444560
1667عبید اللهنعمت الله4444560
1321عطا اللهخلیل الله4444560
0318علی حسینمحمد یعقوب4444560
0830عمران اللهسردار احمد 4444524
3411فاطمهخان آقا4444560
0490فرخندهرحیم الدین4444560
1493محمد زمانرجب علی4444560
2874مهریهمحمد عمر4444560
2221احمد راشدعبدالظاهر4343570
0861احمد زبیرعبدالحسین4343570
1014احمد فوزاناکرام الدین4343570
0863احمد قیساحمد سمیر4343561
0580پرویز جانعبدالجمیل4343570
3465حبیب اللهنجیب الله4343534
0479حشمت اللهحبیب الله4343570
1817سلماسید هاشم4343570
0156شبنمحاجی محمد یوسف4343570
2563صفی اللهمحمد صابر4343570
0307عبدالطیفعبدالعزیز4343570
0275عمرداد خدا4343570
0495گل چهرهقربانعلی4343570
3801محمد عمرانمحمد اکبر4343570
2475نصرت اللهعبدالبصیر4343570
2298نیک محمد خالق داد4343570
1397اجملمحمد عالم4242580
2766احمد فیصلاحمد جاوید4242535
3695احمد مختارجهانگیر4242580
2444بلالمرزا خان4242580
0379توریالیفقیر محمد4242580
0117جوهر محمدگران محمد4242580
0235رومانداد محمد4242580
1702زینباحمد زبیر4242553
1349سعادت اللهشمس الله4242580
0414شبیرعبدالواحد4242580
1172عابد الرحمنسیف الرحمن4242580
2400عبدالمصورعبدالمبین4242580
0326عمرهسید ذکریا4242580
1017فرشاد آقا محمد 4242580
1525فیصلمحمد آصف4242580
1437محمد سلیمعزیز الله4242580
1794محمد عابدمحمد عالم4242571
1508محمد عمرمحمد ضمیر4242580
1503محمد ناظممحمد کاظم4242580
1153مصباح الدینمحمد غوث4242580
4191مصطفیعلی احمد 4242580
2055منیب اللهحمیدالله4242580
0134نوراللهعتیق الله4242580
4068احمد خالدعبدالستار4141572
2023ثبت دیتابیس نیستثبت دیتابیس نیست4141581
8888ثبت دیتابیس نیستثبت دیتابیس نیست4141581
0003ثناربانی4141590
3011خورشیدمحمد فرید4141581
0295ذبیح اللهعبدالمحمد 4141590
2291زلگیزلمی4141590
1990ساحلعبدالنصیر4141563
2177سمیع اللهعزت الله4141581
0065سید عبدالقیومسید جعفر4141590
2635شارخسخی داد4141581
1049شاه جهان زیببابه جان4141590
0342شیلاعید محمد 4141590
1846عزم الدینجمال الدین4141590
1755فرزانهدل جم41413623
1347محمد الهاممیر افغان4141590
0252محمد الیاسبرهان الدین4141590
0579محمد عمرمیر آقا4141590
1221محمد یوسفذبیح الله4141590
0276مدینهمحمد نوید4141581
0029نثار احمدروح الله4141590
0444همایونضیالدین4141590
0643احمد ساحلدل آقا4040600
3779آمنهمحمد یاسین4040600
4246ثبت دیتابیس نیستثبت دیتابیس نیست4040600
2612سمیع اللهعطا محمد 4040600
0144سید مصطفیحسین آقا4040600
4054صنمشاه محمد 4040600
3640عبدالنجمانعبدالصمد4040600
1571فردینخیر الدین4040600
0190محمد ادریس محمد اسحاق4040591
2300محمد حدیثحسام الدین4040591
2010محمد سبحانمحمد رفیع4040600
3935نرگسخلیل الرحمن4040600
1851نقیب اللهسیف الرحمن4040600
0181یحییمحمد امین4040600
1741احمد یاسرفضل الربی3939610
4001بصیرهنصرالله3939610
2747بصیرهمحمد حسن3939610
1885بهزادکمال الدین3939610
1655حبیب اللهخدا داد3939610
2561حسیب اللهرحمت الله3939610
1200داد محمد غلام علی3939610
2506ذاکرهمحمد صابر3939610
2574روح الامینمحمد رقیب3939610
2373زحلعبدالصمد3939610
0815زهرهمیر عبدالاحد3939610
2628سوریهآقا گل3939610
2120سید عبدالقیومسید عبدالحق3939610
1279سید نصیرسید رحیم3939592
0220شعیبمهر علی3939610
1860شیروزشهاب الدین3939610
3828طوفانتوریالی3939574
0166عبدالرحمننور علی خان3939610
2190فیصلعبدالهادی3939610
0762محمد فردوسمحمد افضل3939601
1192مرتضی عبدالمنان3939583
2004مصورمحمد امبن3939601
3764نثار احمد داد محمد 3939601
0605احمد ریحانسیلانی3838620
4172احمد سیرشیر نظر3838620
3399احمد شعیبنثار احمد3838620
4180احمد مهدیاحمد ذکریا3838620
0480ارسلانامیر خان3838620
0653اظهرعبدالحسیب3838593
1028افشینشیرین محمد3838620
2372امیدقیام علی3838620
1818بسیماسید هاشم3838611
2028ثبت دیتابیس نیستثبت دیتابیس نیست3838611
3732حبیب اللهعلی یاور3838620
0392حسیناعبدالستار3838602
3331خواجه لطف اللهخواجه نعیم الله38385111
0704روح اللهملا محمد 3838620
1092روشناعبدالرسول3838620
3669رومانعبدالجلیل3838620
0084زبیرنعمت الله3838620
0741ساجداللهفیصان الله3838620
0300سمیرغلام صدیق3838557
1251شعیب اللهمحمد یونس3838620
1640شکیب مسجدی3838611
0804عبدالبصیرگلا جان3838602
2194عبدالرشیدمزار گل3838611
0562فردوسعبدالطیف3838611
1247فضل الدینرسول داد3838620
0455محرم علیکرم علی3838620
0601محسنهنعمت الله3838593
0805محمد غلام رسول3838602
3481محمد امیدخالد3838620
0358محمد شاکرشاه لالا3838611
3386محمد عیسیشمس الله3838620
0003محمد نعمانجنگ باز3838620
1090محمد هاروندوست محمد 3838611
0175مرسلنیکو بخت3838611
0173مریمغلام مصطفی3838611
2149میونددلاور خان3838611
2098نگینهمحمد اسحاق3838620
1560احمد ذکیحاجی شاه ولی3737630
0758احمد رومانمحمد گل3737630
3670احمد سیرغلام حضرت3737630
2297اکرام اللهنجیب الله3737621
0089بی بی گلثومحاجی نور محمد3737630
3433خیر افشاندوست علی3737612
0247رامششیراب الدین3737630
0025رشادمحمد ضیا3737630
0503شهرامعبدالمنان3737630
3998شیبامحمود خان3737630
0024صفت اللهنیاز محمد 3737630
0253عبدالحفیظعبدالرزاق3737630
0239عبدالودودعبدالفاروق3737630
3514غلام قادرعوض3737630
1307غلام مجتبیشمس الرحمن3737630
0417قیسبشیر احمد 3737630
2573گیتامحرم علی3737621
0643محمد سیرمحمد صابر3737630
0201محمد عاطفمیر آقا3737630
0434مرسلمحمد نادر37375310
3687مصطفیمحمد آصف3737621
3375مهنازامان الله3737630
4098نگینهمسعود الله3737630
0001نیک محمد میر محمد 3737630
0158وحیداللهعبدالواحد3737630
0547احمد فریدعبدالوهاب3636640
1150احمد قیسمیر افغان3636640
1102احمد موسیعبدالمجید3636640
2693اقدس جانعزیزالرحمن3636640
4092بصیر نور خدا3636640
4241ثبت دیتابیس نیستثبت دیتابیس نیست3636640
2379خدیجهنجیب الله3636640
0727رحمت اللهگل محمد 3636640
3427رخسارسید امین3636640
0905روملامر الدین3636640
0048ریحانهغلام مجتبی3636595
2750سپوژمیعبدالبصیر3636631
0563سمونملشاه لالا3636640
0098شمس اللهگل لالا3636640
0478صفی اللهعباس خان3636640
1044صهیبسید رهان3636640
1179عبدالمبینآقا پادشاه3636640
3769عبدالمنیرعبدالستار3636631
1497فرشتهعلی داد3636604
1381قیومعبدالهادی3636640
1985کریمهحمیدالله3636559
2316محمد زبیرضمیر محمد 3636640
1728محمد مسیحمحمد مبین3636631
0292مسیرمسعود3636631
0987منصورشیرین آقا3636640
1547منوچهرمحمد اعظم3636640
2353احمد بلالوحید الله3535650
1336احمد رامشنیاز محمد 3535650
0220احمد شعیبمحمد لقا3535650
0170احمد فیصلعبدالبصیر3535650
0071الیاسگل نبی3535650
3652امیرمحمد یوسف35355411
0539حسیب اللهمحمود3535632
2671حشمت اللهمحمد اشرف3535650
2252ذکی اللهاصحاب الدین3535650
0556سباووننور احمد3535650
3906سید احمد سید عمر الدین3535650
2398شبیرعبدالخلیل3535641
2191شیبادل آغا3535632
2119عبدالباسطعبدالحمید3535650
3538عبدالجبارعبدالقهار3535650
2197عبدالواحدعبدالرحیم3535632
2111عرفانعبدالزبور3535650
2289علی اصغرنصیر احمد3535650
0536محمد اللهعتیق الله3535632
0463محمد روملمحمد ایمل3535614
0775محمد قسیمعبدالقدوس3535650
0321نوید اللهاحمد فرید3535641
0526یثربعبدالحمید3535650
1793احمد سمیرمحمد سمیع3434660
2195ادریسامام گل3434651
0981امر الدینعبدالمنان3434660
1800ثبت دیتابیس نیستثبت دیتابیس نیست3434651
7497ثبت دیتابیس نیستثبت دیتابیس نیست3434660
4175حامدنعمت الله3434660
1297حسنامیرزا محمد34345313
1864رحمت اللهعبید الله3434660
0475رکن الدیناحمد شاه3434660
0508سهرابشاه ولی3434660
2620شهرامعبدالمالک3434660
1225شهزادعبدالهادی3434660
0788فاطمهمحمد زمان3434660
3462فرزادمحمد معصوم3434660
3873فرشادمحمد ناصر3434660
0312محمد سجادعبدالبصیر3434651
3671مریمبشیراحمد 3434651
2595مژگانامان الدین3434660
3416ملیناصدیق الله3434660
2453میر حمزهمیر عزیز الله3434651
0456ولیدعبدالبصیر3434660
4055احمد هشامخالد احمد 3333670
0675پیماننصیر احمد3333670
5007ثبت دیتابیس نیستثبت دیتابیس نیست3333670
2100ثبت دیتابیس نیستثبت دیتابیس نیست3333670
3605ثنا اللهسید حبیب3333670
4152رامینعبدالحی3333661
0174رخسارمحمد شفیع3333670
0716روحیدخلیل الرحمن3333670
3563سادیهنذیر احمد 3333670
3699شهر بانومحمد واقف3333670
0277شهیام الدینجان ریس3333670
4052صدفمحمود خان3333670
1173طارقحکیم خان3333670
4066محمد روملمحمد انور3333670
3694محمد مصطفیفریدون3333670
3674مریم شیر محمد 3333670
3332مسافرسید عبدال3333661
1848میلاد سید مرزا3333670
2312هجرت اللهعبدالطیف3333670
0852هنگامهغلام حضرت3333661
0684احمد ویسمعبدالقهار3232671
3450اسحاقمحمد فهیم3232680
0838الهام محمد ابراهیم3232653
1455پوپل زیمحمد نعیم3232626
0555جابرمحمد خلیل3232680
3696حشمت اللهحفیظ الله3232680
3790زینبمحمد نذیر3232680
2357ساراحاجی دلاور3232671
0890سحرفتح الله3232671
0365سید احمدسید داود3232680
0405سید مجتبیسید فرید3232680
1226عبدالبصیرعبدالهادی3232680
3444عبدالوکیلعین الدین3232680
1122غلام مرتضیرحیم داد3232680
0678محمد تمیم3232680
2432محمد رومانمحمد امان3232680
0677مدینهامان الله3232680
1991مرتضی نور آغا3232680
1861مطیع اللهعبدالحنان3232680
4165منصورمحمد اسماعیل3232680
2209مهرانعبدالوکیل3232680
0663احمد شبیرعبدالحنان3131690
2110احمد فردینعبدالزبور3131690
1910احمد قیسعتیق الله3131690
2484امیدمراد محمد 3131690
1314حشمت اللهعبدالروف3131690
2255روح اللهنصرالله3131681
2161شمس الدینعبدالعلی3131690
3728عبدالاحدگل ممحمد 3131690
0100عبدالضمیرعبدالصبور3131690
1308غلام فیصلشمس الرحمن3131681
4194فوادعیدی محمد 3131690
0711کامرانشیرالرحمن3131690
0836محمد ارسلانمحمد سمیع3131690
2115محمد دلمحمد گل 3131690
0923محمد عمرمحمد حلیم3131690
2707محمودسید حکیم3131690
0754میوندجان آغا3131690
0359نجم الدینمحراب الدین3131690
0553احمد میلادجلندر خان3030700
3570ادریسشیرجان3030673
2152ثبت دیتابیس نیستثبت دیتابیس نیست3030700
3955حسیب اللهمحمد امان3030700
3672حسین علیسفر محمد 3030691
0664رویدمحمد مجید3030691
1353سیاف گل بچه3030691
1245سید مصطفیسید محمد 3030682
3451شبیرحسینایرج میر3030700
3784عبدالنعیمعبدالفهیم3030700
0090فاطمهحاجی نور محمد3030700
2102محمد اسحاقحیات الله3030700
2388محمد امیدسید عمر3030700
0597محمد طارقعبدالرحیم3030646
0714مطیع اللهمحمد ایوب3030700
1154مهربانمحمد وسیم3030700
1942میر عبدالربمیر عبدالرحیم3030700
0891مینهباز محمد3030691
2118نصراللهغلام حیدر3030700
2009نیلوفرشاه آقا3030700
0166یلداعبدالغفور3030700
3626باسط غلام حضرت 2929710
0248ثبت دیتابیس نیستثبت دیتابیس نیست2929710
7119ثبت دیتابیس نیستثبت دیتابیس نیست29295714
4903ثبت دیتابیس نیستثبت دیتابیس نیست2929701
1175زرغونهآقا ضیا2929710
0639سمیع اللهعبدالحمید2929710
0231سید اقبالسید فرید2929692
2007شهزادمحمد امین2929710
1369عبدالنصیرعبدالطیف2929710
2288محمد حنیفمحمد شریف2929701
2588محمد مصطفیمحمد امین2929701
4189محمد نذیرمحمد نجیب2929710
3303میلادعبدالقیوم29291358
1399احمد یاسرجاوید2828720
1612الطاف حسیننجیب الله2828720
2075توفیقمحمد طاهر2828720
4238ثبت دیتابیس نیستثبت دیتابیس نیست2828693
1992سید نثارسید ممتاز2828720
2124شادابداود شاه2828720
0676صدیق اللهغریب الله2828711
3422محدثهروح الله2828720
1804محمد اسحاقعبدالجمیل2828720
0648محمد صبورمحمد صابر2828711
4216محمد مصورمحمد رفیع2828720
2114پیمانپاچاه2727730
3950تمنامحمد حسن2727694
4138ثبت دیتابیس نیستثبت دیتابیس نیست2727730
9810ثبت دیتابیس نیستثبت دیتابیس نیست2727730
0501جوادمولا داد2727730
1884حسیب اللهزلمی2727730
3820زهراعلی احمد 2727730
1024سمیع اللهنور حکیم2727730
2121سید پرویزسید لالا آغا2727730
0394سید مرتضیسید عارف27274429
1361شاپورمیر احمد2727730
2199شکریهعبدالخلیل2727721
0697عبدالباسطعبدالوکیل2727730
0657علی مرتضیمشتاق کبیر2727730
3930غلام زبیرغلام نبی2727721
1025محمد امید محمد امان2727730
3616مرتضیمحمد حسیب2727730
0195مروهحکیم خان2727730
2605احمد جاویدعبدالبصیر2626731
0864احمد رضواناحمد سمیر2626731
1226احمد شاهغلام سخی26266014
0066احمد ضیاننگیالی2626740
0448اکرم اللهمحمد سرور2626740
3531ثبت دیتابیس نیستثبت دیتابیس نیست2626740
0988حامدغلام حضرت 2626713
1018رحمت اللهمحمد گل2626740
3501رستمعبدالرحمن2626731
1087روح اللهخدایداد2626740
0490سروشمحمد سلیم2626740
0500سید امیدسید محمود26264628
0787شکریهمحمد زمان2626740
3791عایشهمحمد نذیر2626740
0384مجیدعوض علی2626740
1785محمد عمرانمحمد سرور2626731
0684محمد هلالمحمد طالب2626740
1406مرتضیسید اسحاق2626740
1569مزملجمال الدین2626731
1043مهریهمحمد رحیم2626740
0638نصیر احمد میر حضرت2626722
1581یلداامام داد2626722
4215ابراهیمجاوید2525750
1197احمد ذکیعبدالجمیل2525750
0922احمد قیسسردار احمد قیس2525732
4237ثبت دیتابیس نیستثبت دیتابیس نیست2525750
2955سمیععبدالمجید2525750
0672شفیق اللهشمس الله2525732
1158عبدالستارقیام الدین2525750
1278عبدالصادقمنصور2525750
4018علی الرحمننور علی2525741
3921فاطمهسردار محمد2525732
0953کریم اللهمحمد ناصر2525750
1507لطف علینور علی2525750
0837محمد صادقگل الرحمن2525750
2187ممتازالدینمهتاب الدین2525750
1922نذیرسید عظیم2525741
1054وارثذبیع الله2525732
5503ثبت دیتابیس نیستثبت دیتابیس نیست2424733
2231سید سایلسید کمال2424760
1011محمد احدمحمد حنیف2424751
0349محمد صدیقمحمد فرید24245125
1998احمد اللهاحمد ضیا2323770
1950احمد زینورالرحمن2323752
3920ام البنینظاهر شاه2323761
1230کرشمهعبدالرزاق2323770
0841محمد هاشممحمد هارون2323770
1561مهدی رضامفید احمد 2323770
0621احمد سیرببرک محمد 2222771
2131ادریسمحمد هارون2222780
1144حامدملنگ2222780
1877علی عطارجب2222780
1787فروغعطا محمد 2222780
2011فیصلخواجه سعید2222780
0840ادیبمحمد ابراهیم2121772
0689احمد بلالعبدالمتین2020800
2627امیر محمد محمد داود2020800
4418ثبت دیتابیس نیستثبت دیتابیس نیست20204832
3905شیرزیشاه رسول1919810
3302محمدعبدالحق1919873
0648نجیلافضل احمد 1919783
2670ذکریاعتیق 1818820
3463ثبت دیتابیس نیستثبت دیتابیس نیست1717830
0162نصیر احمدعبدالبصیر1616840
0369فرمان وکیلفیروز شاه88587
1499عبدالسمیععبدالصمد44096
0758 محمد اسماعیلقطب الدین0غیرحاضر
1786ابوذرغلام صدیق0غیرحاضر
2082اجملمعراج الدین0غیرحاضر
2106اجملعبدالمتین0غیرحاضر
0604احسانامان الدین0غیرحاضر
0997احمد نور الله0غیرحاضر
1242احمد ابرارغلام فاروق0غیرحاضر
0626احمد اللهصدیق الله0غیرحاضر
1123احمد انسعبدالباقی0غیرحاضر
3401احمد آرشمحراب الدین0غیرحاضر
0851احمد براتعبدالرحیم0غیرحاضر
3407احمد بشیرخان اقا0غیرحاضر
0085احمد بلالعبدالشهیق0غیرحاضر
1388احمد بلالوحید الله0غیرحاضر
1847احمد جاویدمحمد گل0غیرحاضر
0661احمد ذکیعبدالستار0غیرحاضر
0672احمد ذکیذکریا0غیرحاضر
4201احمد ذکیشیر محمد 0غیرحاضر
0050احمد راشدسلطان جان0غیرحاضر
0041احمد رفیعمحمد عظیم0غیرحاضر
2200احمد زبیرنثار احمد 0غیرحاضر
3609احمد زبیرعبدالرافع0غیرحاضر
0482احمد زعیممحمد فهیم0غیرحاضر
0033احمد ساحلنجیب الله0غیرحاضر
0986احمد سلیمانخلیل الله0غیرحاضر
0273احمد سمیرهدایت الله0غیرحاضر
2592احمد سهرابعبدالغفور0غیرحاضر
4126احمد سیرمحمد احسان0غیرحاضر
2452احمد سیرتضیا الدین0غیرحاضر
0256احمد شاهمولا داد0غیرحاضر
0991احمد شاهمحمد ضمیر0غیرحاضر
2565احمد شاهسمیع الله0غیرحاضر
3449احمد شاهغلام محمد 0غیرحاضر
3806احمد شایقشاه محمود0غیرحاضر
2734احمد شبیرمحمد الله0غیرحاضر
0580احمد شبیرخیرالدین0غیرحاضر
2257احمد شعیبضیا الحق0غیرحاضر
2271احمد شعیبعبدالوکیل0غیرحاضر
2397احمد شعیباحمد جاوید0غیرحاضر
2117احمد شهیراحمد شکیب0غیرحاضر
1053احمد ضمیرعبدالمالک0غیرحاضر
0571احمد ضیامحمد شفیق0غیرحاضر
1745احمد ضیامحمود0غیرحاضر
2083احمد طارقنقیب الله0غیرحاضر
0743احمد فرامرزغلام مرتضی0غیرحاضر
1509احمد فرخاحمد شفیع0غیرحاضر
0530احمد فردینعبدالرحمن0غیرحاضر
0130احمد فیصلبریالی0غیرحاضر
0955احمد فیصلسردار محمد 0غیرحاضر
0740احمد فیصلذبیع الله0غیرحاضر
3355احمد قریشببرک0غیرحاضر
0465احمد ماهرمیر اضغر0غیرحاضر
3665احمد مجتبیذکریا0غیرحاضر
0189احمد مجیبمحمد اقبال0غیرحاضر
0019احمد مزملعبدالشکور0غیرحاضر
1048احمد مسعودعبدالباسط0غیرحاضر
1084احمد مصطفیاحمد شاه0غیرحاضر
1559احمد مصطفیوحید الله0غیرحاضر
2315احمد ممتازبهتر0غیرحاضر
0483احمد نوازعبدالودود0غیرحاضر
0272احمد نویدجمال عبدالناصر0غیرحاضر
0341احمد نویدعبدالحبیب0غیرحاضر
0982اختر محمدمحمد امین0غیرحاضر
0097ادریسمحمد شیرین0غیرحاضر
0537ادریسعزیزالله0غیرحاضر
3780ادریس حکیم الله0غیرحاضر
1686ارسلاناحمد خالد0غیرحاضر
1037ارشاد اللهجلال الدین0غیرحاضر
0688ارمغانمحمد شعیب0غیرحاضر
0696اسد اللهفقیر احمد 0غیرحاضر
2529اسد اللهغلام محمد 0غیرحاضر
0098اعجاز اللهمحمد امین0غیرحاضر
1573اقبالجلال الدین0غیرحاضر
3730اقبالامیر محمد 0غیرحاضر
0335اقبال احمدعبدالسبحان0غیرحاضر
1880اکبر علیمحمد امین0غیرحاضر
0298الطاف حسینغیاث الدین0غیرحاضر
0584الفت اللهعبدالکبر0غیرحاضر
0136الهامصدیق الله0غیرحاضر
0500الهامعبدالمالک0غیرحاضر
1135الهاممحمد هاشم0غیرحاضر
0378الهاممحمد یونس0غیرحاضر
0854الهامامان الله0غیرحاضر
0299الیاسعبدالطیف0غیرحاضر
2263الیاسمحمد نجیم0غیرحاضر
0957امان الدینعنایت بیک0غیرحاضر
4051امید عبدالجبار0غیرحاضر
2656امیر بیگمملا محمد0غیرحاضر
3919امیر حمزهرحیم0غیرحاضر
1287انصار اللهلطف الله0غیرحاضر
0565انعام عبدالمختار0غیرحاضر
0425انوشهغلام محمد0غیرحاضر
0762ایمانغلام حیدر0غیرحاضر
2081ایملمعراج الدین0غیرحاضر
0374ایملشیریندل0غیرحاضر
1199آرزوغلام سخی0غیرحاضر
0747آریاعبدالغفور0غیرحاضر
1498آریامحمد علی0غیرحاضر
1752آسیهمحمد حسن0غیرحاضر
0486آسیه اسما عبدالفتاح0غیرحاضر
1150آمنهعبدالخلیل0غیرحاضر
0807آمنهاختر حسین0غیرحاضر
3952بخت اللهمحمد پادشاه0غیرحاضر
0835برات علیخیر احمد 0غیرحاضر
1434برکت صفرعلی0غیرحاضر
3420برینعبدالطیف0غیرحاضر
0558بسم الله خانرمضان0غیرحاضر
0034بشیر احمدبسم الله0غیرحاضر
2507بصیر احمد ولی محمد 0غیرحاضر
0951بلالغلام صفدر0غیرحاضر
0459بلال احمدعبدالبشیر0غیرحاضر
0492بنفشهخدا داد0غیرحاضر
1032بهرامنظام الدین0غیرحاضر
0592بهشتهعبدالواحد0غیرحاضر
0091بی بی اقرأحاجی نور محمد0غیرحاضر
2226بی بی کبراسید حامد0غیرحاضر
0183بیژنعبدالغیاث0غیرحاضر
1776پرویزشاه ودود0غیرحاضر
3408تانیاسردار محمد 0غیرحاضر
3419تبسمعبدالهادی0غیرحاضر
2758تمکینمحمد رسول0غیرحاضر
1157تمیممحمد آغا0غیرحاضر
3855تمیممیراحمد 0غیرحاضر
1778تهمینهغلام زبیر0غیرحاضر
0043تهمینههاشم0غیرحاضر
0532توابتاج محمد 0غیرحاضر
0185توحید احمد داد محمد 0غیرحاضر
1113توحید اللهمحمد اجمل0غیرحاضر
1040ثنامحمد ایمل0غیرحاضر
2264جاهدعبدالفتاح0غیرحاضر
4070جاویدغلام رسول0غیرحاضر
4062جلال الدینمحمد رسول0غیرحاضر
0975جمشیدسور گل0غیرحاضر
1224جمیلامیر محمد0غیرحاضر
0029جهیداللهمحب الله0غیرحاضر
2071جوادعبدالضیا0غیرحاضر
0116جوادولی جان0غیرحاضر
0971جوادمحمد انور0غیرحاضر
1887حارثعبدالقادر0غیرحاضر
2614حامداسد الله0غیرحاضر
0133حامد شمس الله0غیرحاضر
0544حبیب اللهمحمود0غیرحاضر
3740حبیب اللهمحمد جان0غیرحاضر
1067حبیب الله شیر پادشاه0غیرحاضر
1771حدیثهمحمد یعقوب0غیرحاضر
1380حزب اللهمحمد رضا0غیرحاضر
2673حسام الدینویس الدین0غیرحاضر
1360حسنقاسم علی0غیرحاضر
1012حسناعبدالغفور0غیرحاضر
3421حسنامحمد شفیع0غیرحاضر
3418حسناهمایون0غیرحاضر
3410حسنامحمد کبیر0غیرحاضر
0884حسنیهغلام مصطفی0غیرحاضر
3566حسنیهسید معراج0غیرحاضر
0687حسیب اللهمجیب الله0غیرحاضر
2033حسیب اللهغلام ربانی0غیرحاضر
4219حسیب اللههدایت الله0غیرحاضر
0133حسیب اللهحبیب الررحمن0غیرحاضر
1145حسیب اللهعبدالقهار0غیرحاضر
0219حسینغلام رسول0غیرحاضر
1669حسین سیف علی0غیرحاضر
0151حسیناابن امین0غیرحاضر
0436حشمت اللهنصرالله0غیرحاضر
3851حفصهابن امین0غیرحاضر
3610حق نوازعبدالولی0غیرحاضر
0310حکمت اللهخان محمد 0غیرحاضر
2983حکمت اللهعبدالقدوس0غیرحاضر
3341حکمت اللهسلطان عزیز0غیرحاضر
3658حلیمهروح الله0غیرحاضر
2138حمید آقاخان آقا0غیرحاضر
0038حمیداللهروح الله0غیرحاضر
0577حمیداللهشجاع الله0غیرحاضر
1247حمیدهغلام عباس0غیرحاضر
1342حمیرامحمد آصف0غیرحاضر
0342حنیفولی محمد0غیرحاضر
2557حیدر زریالی0غیرحاضر
2364خاطمهبختیاری0غیرحاضر
3782خالدمحمد حعفر0غیرحاضر
0992خالق دادرحیم داد0غیرحاضر
2158خطابحبیب الله0غیرحاضر
2882خواجه احمد خواجه رحمت0غیرحاضر
0332خواجه مرتضی عبدالرحمن0غیرحاضر
2492خورشیدعبدالغنی0غیرحاضر
0437خیرالدینویس الدین0غیرحاضر
0190دوست محمد شیرمحمد0غیرحاضر
2550ډیوهمحمد حنیف0غیرحاضر
0102ذبیح اللهمردان0غیرحاضر
0581ذبیح اللهعبدالمجید0غیرحاضر
0154ذکیهشمس الاحمد0غیرحاضر
2044راشدعبدالواحد0غیرحاضر
2556راشدمحمد فهیم0غیرحاضر
0870رامشمرزا الدین0غیرحاضر
0871رامینمحمد ایوب0غیرحاضر
3805ربابه0غیرحاضر
0343ربیعنور محمد 0غیرحاضر
2568رحمت اللهگل افغان0غیرحاضر
0639رخسارمحمد سالم0غیرحاضر
4081رخسارعبدالله0غیرحاضر
3850رخسارمحمد رفیع0غیرحاضر
0474رخسارسید اسحاق0غیرحاضر
3927رستمعبدالهادی0غیرحاضر
1145رضوانمحمد نعیم0غیرحاضر
0297رضوان رحمت الله0غیرحاضر
3328رفیعذبیح الله0غیرحاضر
1219رفیع اللهنجیب الله0غیرحاضر
2134رقیهصالح محمد 0غیرحاضر
1698رمزیهسید اکبر0غیرحاضر
1047روح اللهامان الله0غیرحاضر
2500روح اللهنصرالله0غیرحاضر
0832روح اللهاسد الله0غیرحاضر
1169روح اللهکریم الله0غیرحاضر
2675روحیدعبدالصمد0غیرحاضر
0254روماننورخدا0غیرحاضر
2355روملعظم الدین0غیرحاضر
3752روملمحمد سلیمان0غیرحاضر
2545ریبع اللهنبی الله0غیرحاضر
2519ریحان اللهمحمد عاصم0غیرحاضر
0786ریحانهعزت الله0غیرحاضر
1642زاهد الرحمنالف الرحمن0غیرحاضر
2611زبیرعبدالجبار0غیرحاضر
4089زبیرگل محمد 0غیرحاضر
2765زحلمحمد قاسم0غیرحاضر
4207زرمینهغلام نبی0غیرحاضر
3744زرمینهابن امین0غیرحاضر
2464زلگیعبدالجان0غیرحاضر
3581زهراانور شاه0غیرحاضر
2694زهراعزیزالرحمن0غیرحاضر
4161زهرهاکرام الدین0غیرحاضر
0598زهرهنصیر احمد 0غیرحاضر
0663زیارملشیر محمد0غیرحاضر
3657زیتونهمحمد شاه0غیرحاضر
3409ساراضیا الدین0غیرحاضر
0821سارهعبدالجمیل0غیرحاضر
3432سارهعبیدالله0غیرحاضر
1070سارهعزیز احمد 0غیرحاضر
0601سارهوحید الله0غیرحاضر
3497سایمهمحمد نعیم0غیرحاضر
3327سباوونسلطان محمد 0غیرحاضر
2135ستریهغلام رسول0غیرحاضر
0594سجادعبدالغفار0غیرحاضر
2185سجادمیر احمد 0غیرحاضر
0277سحرحفیظ الله0غیرحاضر
2756سحرمحم رسول0غیرحاضر
2646سحرمحمد فاروق0غیرحاضر
2790سدرهذبیح الله0غیرحاضر
2672سعدیهشکیب احمد 0غیرحاضر
0768سعیدهسید نعیم0غیرحاضر
1652سکینهخادم حسین0غیرحاضر
0236سکینهسید سکندر0غیرحاضر
2425سلوا طنینمحمد ابراهیم0غیرحاضر
2518سلیمخلیل الله0غیرحاضر
0802سلیمانعبدالخبیر0غیرحاضر
1919سلیمانعبدالطیف0غیرحاضر
2112سمسور الرحمنفدا محمد 0غیرحاضر
2647سمیع اللهدولت خان0غیرحاضر
2443سمیهعبدالروف0غیرحاضر
1594سمیهمحمد منیر0غیرحاضر
0679سهرابفیض محمد 0غیرحاضر
1764سهرابمحمد منصور0غیرحاضر
3519سهرابمحمد اشرف0غیرحاضر
4181سهرابپاینده محمد 0غیرحاضر
1148سهرابخان آقا0غیرحاضر
1595سودابهاحمد داود0غیرحاضر
2690سومانصیر احمد 0غیرحاضر
3374سومنعبدالکریم0غیرحاضر
1531سومنمحمد نسیم0غیرحاضر
0807سونیاعبدالمبین0غیرحاضر
0412سویتامحمد عزیز0غیرحاضر
2123سید ادریسسید عبدالبصیر0غیرحاضر
2530سید حامدسید داود0غیرحاضر
3467سید حسیبسید نصیر0غیرحاضر
3854سید حسینسید یحی0غیرحاضر
2343سید رحیمسید اقبال0غیرحاضر
1208سید روحیدسید عبدالرحمن0غیرحاضر
0641سید شهیمسید شریف0غیرحاضر
0872سید صمیمسید قاسم0غیرحاضر
1086سید ضیاالدینسید منصور0غیرحاضر
1209سید عثمانسید عبدالرحمن0غیرحاضر
2150سید علیسید احمد 0غیرحاضر
1338سید عمرانسید محسن0غیرحاضر
3012سید مجتبیسید حسن0غیرحاضر
1537سید محفوظامیر حمزه0غیرحاضر
3330سید مرتضیجمعه خان0غیرحاضر
0565سید نجیبسید بصیر الله0غیرحاضر
0564سید نجیمسید بصیرالله0غیرحاضر
3815سید وسیمسید خلیل الله0غیرحاضر
0064سید ولیدمحمد کبیر0غیرحاضر
3678سیف الرحمنعبدالغفار0غیرحاضر
0032شاداباسدالله0غیرحاضر
0847شاکر حسینسید نوشیروان0غیرحاضر
3470شاهرخعبدالحسیب0غیرحاضر
3571شبانهاحمد ضیا0غیرحاضر
3567شبنمفدا محمد 0غیرحاضر
2069شبیرعبدالضیا0غیرحاضر
3342شبیر احمد محمد عارف0غیرحاضر
0278شجاع اللهبرهان الحق0غیرحاضر
4060شریفهعبدالمحمد 0غیرحاضر
0990شریفهدولت محمد 0غیرحاضر
2374شفیع اللهعبدالقاری0غیرحاضر
1146شفیع اللهعبدالهادی0غیرحاضر
0993شفیق اللهدولت محمد 0غیرحاضر
3414شکرانعبدالواحد0غیرحاضر
1445شکیبسهراب0غیرحاضر
3569شکیبافدا محمد 0غیرحاضر
4130شگوفهمحمد فاروق0غیرحاضر
2767شگوفهخوشحال0غیرحاضر
1911شمس الرحمنعبدالمنان0غیرحاضر
1841شمس اللهالفت الله0غیرحاضر
4162شهرهفرید0غیرحاضر
2368شیرازالدیناسلام الدین0غیرحاضر
2132شیلاسردار آقا0غیرحاضر
4003صباجان آقا0غیرحاضر
2336صباحتمحمد رفیع0غیرحاضر
1596صحراحبیب الله0غیرحاضر
0145صدفعبدالجبار0غیرحاضر
0902صمیمشیر علی0غیرحاضر
2369صمیمعزیز آقا0غیرحاضر
3558صمیممحمد اکبر0غیرحاضر
0562صنوبرمحمدداود0غیرحاضر
3305صهیبهعبدالقدیر0غیرحاضر
0005صوفیاتوریالی0غیرحاضر
4050ضمیر احمد نور احمد 0غیرحاضر
0443ضیاالحقمحاکم خان0غیرحاضر
1266ضیااللهگل فقیر0غیرحاضر
2571طلحهغلام محمد 0غیرحاضر
0938طیب صدیقحامد صدیق0غیرحاضر
3666ظریف اللهنجیب الله0غیرحاضر
3698عابدهعبدالرحمن0غیرحاضر
2351عاشق الرحمن فضل الرحمن0غیرحاضر
4127عایشهعبدالستار0غیرحاضر
3999عایشهرحمن0غیرحاضر
1244عایشهطلا محمد 0غیرحاضر
0664عباداللهعبدالحی0غیرحاضر
3301عباسمحمد نقی0غیرحاضر
1052عبدااللهخلیل الرحمن0غیرحاضر
1890عبدالباسطغلام حضرت0غیرحاضر
3333عبدالباسطعبدالجمیل0غیرحاضر
0834عبدالباسطعبدالعزیز0غیرحاضر
1832عبدالبصیرعبدالمبین0غیرحاضر
0575عبدالتوابعبدالصبور0غیرحاضر
2070عبدالتوابعبدالوحید0غیرحاضر
2405عبدالتوابعبدالوهاب0غیرحاضر
0724عبدالجبارروکی0غیرحاضر
1285عبدالجبارحیات الله0غیرحاضر
0407عبدالحامدعبدالرب0غیرحاضر
2680عبدالحیعبدالاحد0غیرحاضر
2689عبدالحیعبدالصمد0غیرحاضر
1691عبدالرزاقعبدالمالک0غیرحاضر
0811عبدالسبحانمحمد عادل0غیرحاضر
3765عبدالعزیزعبدالجمیل0غیرحاضر
0604عبداللهچاریارقل0غیرحاضر
1963عبداللهصبغت الله0غیرحاضر
0557عبدالمتینعبدالمطلب0غیرحاضر
3187عبدالمتینعبدالخلیل0غیرحاضر
2526عبدالمصورعبدالصبور0غیرحاضر
2107عبدالناصرعبدالصبور0غیرحاضر
0106عبدالنافعگل احمد 0غیرحاضر
0759عبدالوارثعبدالصبور0غیرحاضر
1549عبدالوارثخواجه عبدالله0غیرحاضر
1710عبدالودودعبدالقدوس0غیرحاضر
2570عبدالوهابعبدالمتین0غیرحاضر
1889عبید اللهعبدالخلیل0غیرحاضر
0827عتیق اللهغلام صدیق0غیرحاضر
0438عتیق اللهنقیب الله0غیرحاضر
2076عثمانعبدالرزاق0غیرحاضر
0501عجازعبدالجلیل0غیرحاضر
2072عدنانمحمد معصوم0غیرحاضر
1834عرفان اللهجان آغا000100
1838عزت اللهغلام سرور0غیرحاضر
3823عزیزناظم بیک0غیرحاضر
1141عزیز احمدنور احمد 0غیرحاضر
0888علیمراد علی0غیرحاضر
0658علی بهروزصفی الله0غیرحاضر
1772علی رضامحمد یاسین0غیرحاضر
2305علی رضامحمد ناصر0غیرحاضر
2555عمرزریالی0غیرحاضر
1706عمرانعبدالفتاح0غیرحاضر
2403عمران اخپلواک0غیرحاضر
1094عمران احمد شهاب الدین0غیرحاضر
0076عمرخانعلی خان0غیرحاضر
1245غلام ابوبکرغلام حیدر0غیرحاضر
1016غلام مصطفیرحیم0غیرحاضر
3304فاضلزلمی0غیرحاضر
0028فاطمهاحمد وحید0غیرحاضر
3568فاطمهمحمد یوسف0غیرحاضر
0645فاطمهجعفر0غیرحاضر
0216فاطمهضیا الدین0غیرحاضر
0465فایزمحمد ابراهیم0غیرحاضر
0848فرحنازفرهاد0غیرحاضر
2015فردوسزلمی0غیرحاضر
3742فردوسزلگی0غیرحاضر
4105فردوسعزیزالله0غیرحاضر
0831فردین احمد خیر محمد 0غیرحاضر
3954فرزادهمایون0غیرحاضر
4192فرزادعبدالحلیم0غیرحاضر
0265فرزانهعبدالکبیر0غیرحاضر
2590فرهادحیات الله0غیرحاضر
2041فریدونمحمد اجمل0غیرحاضر
0008فریدونولی محمد0غیرحاضر
1305فهیم اللهشکر صاحب0غیرحاضر
0409فوادعیدی محمد0غیرحاضر
2389فیاضعبدالرشید0غیرحاضر
4072فیاضحیات الله0غیرحاضر
4214فیاضعبدالبصیر0غیرحاضر
1196فیاضیار محمد0غیرحاضر
0825فیروزعیدی محمد0غیرحاضر
2146فیروز الدینغلام علی0غیرحاضر
1960فیصلسیف الرحمن0غیرحاضر
3603فیصلممتاز0غیرحاضر
1614قربانعلی احمد 0غیرحاضر
2104قیسمحمد داود0غیرحاضر
4069قیسغلام جیلانی0غیرحاضر
4169قیسخان آغا0غیرحاضر
3737کرشمهنور آقا0غیرحاضر
1127کوثرعبدالشعیب0غیرحاضر
0834گل احمد نور احمد 0غیرحاضر
1407گل غنچهعبدالنعیم0غیرحاضر
0860گلاب الدینمعراج الدین0غیرحاضر
0482لطف الرحمنمحمد عارف0غیرحاضر
2615لطف اللهمحمد صفدر0غیرحاضر
3440لطف اللهدولت خان0غیرحاضر
0289لطف اللهفدا محمد0غیرحاضر
0848لطیف حسینسید نوشیروان0غیرحاضر
1249لعل الدینامرالدین0غیرحاضر
1917لیدا جانالله نور0غیرحاضر
4157لیمهعبدالله0غیرحاضر
3584لیمهمسیح الله0غیرحاضر
1920لیمهعبدالحمید0غیرحاضر
0535مبارزعبدالفیاث0غیرحاضر
3749مبعیثمحمد کبیر0غیرحاضر
2103مبینحاجی سلطان0غیرحاضر
0652مبین اللهعتیق الله0غیرحاضر
0826مجتبیغلام صدیق0غیرحاضر
4080مجتبیشیرین آغا0غیرحاضر
0735مجتبیکریم داد0غیرحاضر
1014مجتبیبابه جی جان0غیرحاضر
3337مجیب غلام حیدر0غیرحاضر
2378مجیب اللهنجیب الله0غیرحاضر
1430محب اللهفضل الله0غیرحاضر
0484محجوبهمیرویس0غیرحاضر
1274محدثهسید عبدالصمد0غیرحاضر
0824محسنمردان0غیرحاضر
0112محمد نثار احمد 0غیرحاضر
1271محمد احسان سمیع الله0غیرحاضر
1078محمد ادریسعبدالوکیل0غیرحاضر
3592محمد ادریسحاجی ادم خان0غیرحاضر
3802محمد ادریسمحمد آصف0غیرحاضر
3684محمد اسماعیلامیر الدین0غیرحاضر
2553محمد اطهرمحمد اشرف0غیرحاضر
1125محمد اقبالزلمی0غیرحاضر
3745محمد اکبرمحمد ریاض0غیرحاضر
1042محمد الطافعبدالقدیر0غیرحاضر
3755محمد اللهفیض الدین0غیرحاضر
0398محمد الهامغلام بهاوالدین0غیرحاضر
0037محمد الهامعبدالظاهر0غیرحاضر
1170محمد الیاسمحمد غنی0غیرحاضر
1031محمد ایملسردار0غیرحاضر
1237محمد آرشغیاث الدین0غیرحاضر
0978محمد آزادمحمد عالم0غیرحاضر
1534محمد آصفمحمد نعیم0غیرحاضر
0464محمد بابرمحمد ایمل0غیرحاضر
3340محمد بشیرمحمد کبیر0غیرحاضر
0197محمد بلالمیرویس0غیرحاضر
0621محمد بلالمحمد ظاهر0غیرحاضر
0301محمد حارثمحمد معروف0غیرحاضر
2377محمد حاشرنور آقا0غیرحاضر
2062محمد حامدمحمد فرید0غیرحاضر
2128محمد داودمحمد فرید0غیرحاضر
1639محمد رفیعمحمد شفیع0غیرحاضر
0718محمد سالممحمد صادق0غیرحاضر
3814محمد سالمعبدالهادی0غیرحاضر
0502محمد سنجرمحمد مدی0غیرحاضر
2165محمد شبیرعبدالمجید0غیرحاضر
2575محمد شفیقعبدالوحید0غیرحاضر
1907محمد صابرمحمد نسیم0غیرحاضر
0980محمد صمیممحمد صابر0غیرحاضر
3344محمد صمیممحمد صادق0غیرحاضر
2362محمد ضمیرعبدالهادی0غیرحاضر
0789محمد طارقمحمد عثمان0غیرحاضر
3750محمد عثمانحبیب الرحمن0غیرحاضر
0671محمد عمرمحمد قاسم0غیرحاضر
3803محمد عمرمحمد اکبر0غیرحاضر
0717محمد عمرانمحمد همایون0غیرحاضر
1501محمد عمرانحیات الدین0غیرحاضر
3881محمد عمرانمحمد امین0غیرحاضر
0862محمد عمرانمحمد اکبر0غیرحاضر
1888محمد عوضمحمد جان0غیرحاضر
0055محمد فاضلآقا گل0غیرحاضر
1966محمد فهیممحمد همایون0غیرحاضر
0467محمد فهیمعبدالبصیر0غیرحاضر
0984محمد فیصلفیض آغا0غیرحاضر
0424محمد کریمشیر حسین0غیرحاضر
3743محمد مایلمحمد جان0غیرحاضر
1839محمد مرتضیمحمد نذیر0غیرحاضر
3608محمد مرتضیاحمد الله0غیرحاضر
3607محمد مصطفیاحمد الله0غیرحاضر
0350محمد مصطفیمحمد ولی0غیرحاضر
1286محمد منصورلطف الله0غیرحاضر
1550محمد منصورمحمد عمر0غیرحاضر
1198محمد میکایلفضل الرحمن0غیرحاضر
0306محمد میلادمحمد سالم0غیرحاضر
0734محمد میونددوست محمد0غیرحاضر
0110محمد ناصرمحمد قاسم0غیرحاضر
3770محمد نبیمحمد شفیع0غیرحاضر
0670محمد نثارمحمد ناصر0غیرحاضر
0239محمد نسیممحمد یاسین0غیرحاضر
0474محمد نصیرسید میر0غیرحاضر
1258محمد نصیرمحمد قسیم0غیرحاضر
0535محمد نعیمعبدالرحمن0غیرحاضر
0850محمد نویدمحمد رفیع0غیرحاضر
1570محمد ویسممحمد رحیم0غیرحاضر
0583محمد یاسرعبدالکبیر0غیرحاضر
0682محمد یعقوبمحمد اشرف0غیرحاضر
2249محمد یوسفمجیب الرحمن0غیرحاضر
2485محمد یوسفعبدالاحد0غیرحاضر
3395محمد یوسفعبدالقدیر0غیرحاضر
3929محمد یوسفمحمد یونس0غیرحاضر
1615محور شاهبهادر شاه0غیرحاضر
2246مختارتوریالی0غیرحاضر
0131مدثرمحمد رفیع0غیرحاضر
1378مدثر اللهحسیب الله0غیرحاضر
3498مدینهمحمد یوسف0غیرحاضر
1739مدینهامیر محمد 0غیرحاضر
0337مرتضیشاه مصطفی0غیرحاضر
3435مرسلمحمد ابراهیم0غیرحاضر
0188مرسل عبدالصادق 0غیرحاضر
2137مرواریدخدایداد0غیرحاضر
0004مروهربانی0غیرحاضر
0235مروه سید سکندر0غیرحاضر
1198مریمغلام محی الدین0غیرحاضر
3799مریممحمد آصف0غیرحاضر
3512مریمسید امان الله0غیرحاضر
1700مریمنورالرحمن0غیرحاضر
0477مریمرحمت الله0غیرحاضر
2018مزدلفهمحمد تمیم0غیرحاضر
0640مزملمحمد سالم0غیرحاضر
0529مژدهاحمد شاه0غیرحاضر
0468مسعودذکیم خان0غیرحاضر
1184مسعودمحمد احسان0غیرحاضر
1820مسعودآقا گل0غیرحاضر
3688مسعودمحمد اسماعیل0غیرحاضر
4061مسعودغلام نبی0غیرحاضر
1750مسعود حبیب الرحمن0غیرحاضر
4151مسکاعبدالشکور0غیرحاضر
0977مسلمعبدالله0غیرحاضر
2358مسیح احمدبشیر احمد 0غیرحاضر
1398مسیح اللهشکران0غیرحاضر
2296مسیح اللهنجیب0غیرحاضر
0785مسیح اللهنجیب الله0غیرحاضر
0892مسیح اللهکاکا شرین0غیرحاضر
1038مشتاقدلاور0غیرحاضر
2202مشتاقمحمد شریف0غیرحاضر
0111مصطفیعبدالقادر0غیرحاضر
1852مصطفیشاد محمد 0غیرحاضر
1976مصطفیممحمد یونس0غیرحاضر
2363مصطفیخورشید احمد 0غیرحاضر
3664مصطفیعبدالزبیر0غیرحاضر
3751مصطفیمولا داد0غیرحاضر
3329مصورسلطان محمد 0غیرحاضر
3378مطیع اللهخلیل الله0غیرحاضر
3624مطیع اللهعبدالخلیل0غیرحاضر
2042معصوم احمدحاجی محمد0غیرحاضر
3582معصومهعبدالوکیل0غیرحاضر
0589معصومهشمس الاحمد0غیرحاضر
2068مقدمعبدالضیا0غیرحاضر
0813ملیحهعبدالسلام0غیرحاضر
0767منصورمسعود0غیرحاضر
2426منیژه عبدالشکور0غیرحاضر
3588مهدیهمحمد عارف0غیرحاضر
1583مهرینسلیم شاه0غیرحاضر
1692مهریهسید نصرت0غیرحاضر
3792مهسااحمد بیژن0غیرحاضر
0594مهنوشعبدالوکیل0غیرحاضر
1348موسیمحمد آغا0غیرحاضر
0138مولا قاسمسید جواد0غیرحاضر
0551میتراعبدالهادی0غیرحاضر
1103میتراعبدالسمیع0غیرحاضر
0404میترازلمی0غیرحاضر
1379میر جلال الدینمیر ضیا الدین0غیرحاضر
0632میرویسمحمد یوسف0غیرحاضر
0903میرویسویس الدین0غیرحاضر
4163میسرههمایون0غیرحاضر
1241میلادفقیر محمد 0غیرحاضر
2494میلادمحمد یاسین0غیرحاضر
0035میلادمایل آقا0غیرحاضر
1074میلادعبدالوکیل0غیرحاضر
0606میلاد عبدالسلام 0غیرحاضر
1688میوندعنایت الله0غیرحاضر
1977میوندعزیز الرحمن0غیرحاضر
0036میوندعبدالحق0غیرحاضر
0644میوندمیرویس0غیرحاضر
4013ناجیهحسین علی0غیرحاضر
1199ناجیهحاجی آدم خان0غیرحاضر
2384نادرهحبیب الله0غیرحاضر
0489نازیلاحبیب الله0غیرحاضر
1110ناصراحمد0غیرحاضر
3650ناصرسید احمد 0غیرحاضر
2486نبی اللهمحمد ابراهیم0غیرحاضر
3697نبیلهبهروز0غیرحاضر
0077نبیلهگل نبی0غیرحاضر
4211نجیب الرحمنعبدالرحمن0غیرحاضر
2299نرگسعبدالواسع0غیرحاضر
3653نصرت احمد جاوید0غیرحاضر
0311نصیبحمیدالله0غیرحاضر
2645نظیفهمحمد داود0غیرحاضر
0391نعمانمحمد فرید0غیرحاضر
1957نعمت اللهحضرت ولی0غیرحاضر
3754نعمت اللهشیر الله0غیرحاضر
0385نعمت اللهعبدالغفور0غیرحاضر
1803نقیب اللهمحمد کبیر0غیرحاضر
3990نقیب اللهعزیز محمد0غیرحاضر
4040نکهتمحمد داود0غیرحاضر
1558نگینهعبدالعظیم0غیرحاضر
2596نگینه احمدیسید مقصود0غیرحاضر
0759ننگیالیکابلی0غیرحاضر
0894نوابعبدالغفار0غیرحاضر
1905نور اللهاحمد جان0غیرحاضر
3520نورالدینعلی داد0غیرحاضر
1645نورستهجمعه خان0غیرحاضر
1591نوروزباز علی0غیرحاضر
3746نویدمحمد داود0غیرحاضر
1938نوید سیف الدین0غیرحاضر
3339نوید آغاغلام حضرت0غیرحاضر
3431نیلابآقا محمد 0غیرحاضر
0413نیلوفرعبدالقهار0غیرحاضر
0570هدیغلام فاروق0غیرحاضر
4012هدیهعبدالصمد0غیرحاضر
0365هدیهعبدالمنیر0غیرحاضر
0115همایونصفا الدین0غیرحاضر
0426هوسیخیرالدین0غیرحاضر
3518هیوادمحمد نسیم0غیرحاضر
0499وارثسید امام0غیرحاضر
0349وحید اللهنعمت الله0غیرحاضر
1015وحید اللهاسد الله0غیرحاضر
2458وسیممحمدآغا0غیرحاضر
1311وصالمحمد فقیر0غیرحاضر
0744یاسرغلام صدیق0غیرحاضر
1166یلدامحمد آصف0غیرحاضر
1930یلدامحمد عارف0غیرحاضر
1562یماعبدالجلال0غیرحاضر
3633احمد آغاعبدالعلیمرخصت
0502احمد ذکیضیااللهرخصت
3878احمد مدثرخدای دادرخصت
3170جلوهعبدالرحیمرخصت
2105حسیب اللهجندررخصت
1102حمیرا صفاعنایت اللهرخصت
2350دنیابشیراحمدرخصت
3326سید ادریسسید یاسینرخصت

پاسخنامه

شماره سوالجواب درست
12
23
32
41
52
61
73
82
92
103
113
123
134
142
152
162
171
183
192
201
214
221
232
243
251
262
274
281
293
303
312
321
333
341
352
362
374
383
391
404
411
421
431
443
454
461
473
484
493
501
512
521
532
544
552
563
573
584
591
601
613
624
631
643
652
661
673
682
693
702
712
722
733
743
753
761
774
781
793
801
812
822
832
843
852
862
872
884
893
901
913
923
932
941
954
962
972
984
993
1001
فهرست

you're currently offline