نتایج امتحان مضمون حساب دانش آموزان ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹

جدول ذیل شامل نتایج امتحان مضمون حساب دانش آموزان ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹ میباشد.
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

جدول نتایج امتحان مضمون حساب دانش آموزان ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹

آی دینامنام پدرنمرهدرستغلطسفید
1557احمد مدثرندا محمد 1005000
1666خدیجهشمس الدین1005000
1070سارهعزیز احمد 1005000
2156سحرمحمد نبی1005000
1322عمران اللهیار محمد 1005000
0986احمد سلیمانخلیل الله984910
0485احمد شکیبشیر پادشاه984910
1741احمد یاسرفضل الربی984910
0053الهام الدینامیر جان984910
2505بلالمحمد قاسم984910
0146تهمینهعبدالواحد984910
0479حشمت اللهحبیب الله984910
0016ذبیح اللهبسم الله984910
0627زعیمشیر احمد 984910
1652سکینهخادم حسین984910
0103سید الیاسعبدالرحیم984910
3305صهیبهعبدالقدیر984910
0911عابدهمحمد شفیع984910
2119عبدالباسطعبدالحمید984910
0724عبدالجبارروکی984910
2073فرحتعبدالحبیب984910
0956فرخندهحکیم الله984910
1982محمد ادریسجمعه گل984910
1959محمد حسنمحمد وزیر984910
1643محمد ذبیحمحمد غلام نبی984910
0982اختر محمدمحمد امین964820
2452احمد سیرتضیا الدین964820
2083احمد طارقنقیب الله964820
0189احمد مجیبمحمد اقبال964820
0565انعام عبدالمختار964820
0062انوشمحمد نعیم964820
0436حشمت اللهنصر الله964820
1246خسروسید احمد 964820
0386ذکی محمد عیسی964820
1114زبیرفضل احمد 964820
0149زرمینهصالح محمد 964820
2112سمسور الرحمنفدا محمد 964820
2122سید عبدالوهابسید محمد فاضل964820
0811عبدالسبحانمحمد عادل964820
1017فرشاد آقا محمد 964820
1917لیدا جانالله نور964820
0119مامونضیاالحق964820
0055محمد فاضلآقا گل964820
0985محمد یوسفعبدالحبیب964820
2311مدثر اللهبهر الدین964820
1373نبی اللهمحمد نور964820
1645نورستهجمعه خان964820
0118نوید احمد فیروز احمد 964820
1212هدایت اللهمحبوب الله964820
0294احمد سمونپادشاه افضل944730
0155نعمت اللهمحمد امین944730
1637احمد راشدنجیب الله944730
2734احمد شبیرمحمد الله944730
1528احمد صدامفضل محمد944730
0534احمد فهیمشی پادشاه944730
1867بسیناعبدالقیوم944730
0190دوست محمد شیر محمد 944730
0433رفیع اللهمحمد نادر944721
0721سید عبدالمتینعبدالحکیم944730
0157شبنممحی الدین944730
0757شفیع اللهحشمت الله944730
1172عابد الرحمنسیف الرحمن944730
0049عبدالمدبرعبدالله944730
1838عزت اللهغلام سرور944730
1436عزیز اللهامام علی944730
2590فرهادحیات الله944730
2031فریدونامیر خان944730
3606فیصلحبیب جان944730
0637محمدشاه ولی944730
0028محمد اقبالفرید احمد 944730
0681محمد عقیلسلطان علی944730
3770محمد نبیمحمد شفیع944730
0535محمد نعیمعبدالرحمن944730
1184مسعودمحمد احسان944730
1750مسعود حبیب الرحمن944730
2065نجواهمایون944730
2277نجیب اللهمحمد امین944730
0444همایونضیالدین944730
1039ذبیح اللهغلام مصطفی924640
0301مصطفیعزیزالله924640
0996924640
1171ابراهیمرحیم داد924640
0007اسد احسانمحمد حامد924640
3730اقبالامیر محمد 924640
0883آرشعبدالحنان924640
3254بهارهولی حمد 924640
0091بی بی اقرأحاجی نور محمد924640
3955حسیب اللهمحمد امان924640
0538زهراجمشید924640
0915زینبمحمد کریم924640
0601سارهوحید الله924631
0183سمسورمحمد عارف924640
1617سید محبوبسید محفوظ924640
2784شبنممحمد شاه924640
1344شگوفهغلام محبوب924640
0309صنمنور آغا924631
2571طلحهغلام محمد 924640
2293ظریفغلام سخی924640
0566علی حسینمجیب احمد 924640
4192فرزاد924640
3462فرزادمحمد معصوم924640
1234فرهادسید آقا924640
0034فهیمهمحمد محسن924622
2378مجیب اللهنجیب الله924640
0665محمد الطافمحمد اسماعیل924640
0253محمد اللهضیا الله924640
2097محمد تقینظر علی924631
0660محمد شعیبعبدالواحد924640
0671محمد عمرمحمد قاسم924640
1811محمد فردیندر محمد 924640
0050محمد مدثرعبدالله924640
1198محمد میکایلفضل الرحمن924640
0270محمد یحیخیال محمد924640
2358مسیح احمدبشیر احمد 924640
1398مسیح اللهشکران924631
0731مطیعمحمد یاسین924640
3907میکاییلعبدالشاه924640
0263هدیهعبدالجبار924640
1249لعل الدینامرالدین904550
0047محمد الهامعبدالمعصوم904550
0006احمد شعیبمحمد طیب904550
0264احمد مبشرحشمت الله904550
1925احمد مدثرعبدالصادق904550
0682ارسلانعبدالاحد904550
2142ایملنصیر احمد904550
1225بختیاررحمت الله904550
1115بکتاشوحید الدین904550
0913پریساغلام عباس904550
0532توابتاج محمد 904550
0371جواد احمد فواد احمد 904550
1087روح اللهخدایداد904550
3604رویناگل محمد 904550
3409ساراضیا الدین904550
2135ستریهغلام رسول904550
2185سجادمیر احمد 904550
0393سید یوسفسید حامد904550
2124شادابداود شاه904550
0664عباد اللهعبدالحی904541
0604عبداللهچاریارقل904550
1667عبید اللهنعمت الله904550
3823عزیزناظم بیک904550
2261عفت عبدالحبیب904550
0917فریالاحمد سخی904550
2041فریدونمحمد اجمل904550
0860گلاب الدینمعراج الدین904550
4157لیمهعبدالله904550
0652مبین اللهعتیق الله904550
2517محمد مبشرمحمد عمر904550
2068مقدمعبدالضیا904541
0290نرگسمحمد رسول904550
4040نکهتمحمد داود904550
1072هوسیعبدالحلیم904550
0653اظهرعبدالحسیب884460
0806صدفداکتر سمیع884460
0843احمد خسرواحمد جان884460
0661احمد ذکیعبدالستار884460
2370احمد شبابمیر علی884460
0498احمد عمراناحمد جاوید884460
0136الهامصدیق الله884460
0093امان اللهمحمد خالد884460
0580پرویز جانعبدالجمیل884460
1771حدیثهمحمد یعقوب884460
1028ذکر اللهمراد علی884460
0194رناحاجی زلمی884460
1020سراج الدینشاه عسکر884460
1764سهرابمحمد منصور884460
3326سید ادریسسید یاسین884460
0848سید لطیف حسینسید نو شیر وان884460
3470شاه رخعبدالحسیب884460
2069شبیرعبدالضیا884460
1603شملههدایت الله884460
1173طارقحکیم خان884460
0845ظفر اللهولی الله884460
0575عبدالتوابعبدالصبور884460
2451عبداللهصبغت الله884460
0027عبدالواحدتاج محمد 884460
2072عدنانمحمد معصوم884460
0857فرحنازحکیم الله884460
3302محمدعبدالحق884460
1546محمد حامدحسین داد884460
0551محمد شایقعطا محمد 884460
0100محمد شبیرمحمد صابر884460
1023محمد شریفخان علی884460
0002محمد یعقوبمحمد ابراهیم884460
1866مروهعبدالقیوم884451
2359میلادمحمد محسن884460
3303میلادعبدالقیوم884460
1577نرگس جاننجیب الله884451
0015نورالهدیمحمد حامد884460
1562یماعبدالجلال884460
0116جوادولی جان864370
0815زحلزریالی864370
3401احمد آرشمحراب الدین864370
0170احمد فیصلعبدالبصیر864370
0684احمد ویسمعبدالقهار864370
3376آزادهبشیر احمد 864370
0492بنفشهخدا داد864370
2346پروانهعبدالبشیر864370
1132ثنامحمد حکیم864370
0561حامدسید آور864370
2550ډیوهداکتر محمد حنیف864370
2254ذاکر اللهاصحاب الدین864370
0102ذبیح اللهمردان864370
0266رامینمحمد ظریف864370
0711رفیع اللهرحمت الله864370
0905روملامر الدین864370
1345زهراخواجه ظفر864370
0598زهره
نصیر احمد 864370
2643زینبشیر علی864370
2334ژالهدل آرام864370
0125سحرمحمد انور864370
2646سحرمحمد فاروق864361
2167سحرمحمد یوسف864370
2447سعادت اللهنجیب الله864370
3374سومنعبداکریم864370
2144سونیلاعبدال محمد 864370
1338سید عمرانسید محسن864370
1537سید محفوظامیر حمزه864361
1924سید میر علی شاهسید احمد شاه864370
1049شاه جهان زیببابه جان864370
1744شبانهامین گل864370
1736شفیق اللهعبدالعزیز864370
2335شگوفهدل آرام864370
0540صفی اللهمحمد عوض864370
1130طیبهعبدالغفور864370
0060عبدالحمیدعبدالصمد864370
0104غلام حسنسلطان علی864370
0265فرزانهعبدالکبیر864352
1539فریدهعبدالرازق864370
4194فوادعیدی محمد 864370
0354ماهدشفیع الله864370
1687متینننگیالی864370
1078محمد ا دریسعبدالوکیل864370
0199مروهزین الله864370
2149میونددلاور خان864370
0077نبیلهگل نبی864370
3935نرگسخلیل الرحمن864361
2475نصرت اللهعبدالبصیر864370
2009نیلوفرشاه آقا864370
1015وحید اللهاسد الله864352
0612عزیزغلام سرور844271
0611مریمفرید احمد844280
1998احمد اللهاحمد ضیا844280
3390احمد شبیرمرزا محمد 844280
1364احمد صفااحمد شاه844280
0126احمد نویدمحمد عارف844280
0140احمد ولیددر محمد 844280
3968الههعبدالقادر844280
2372امیدقیام علی844271
1434برکت صفر علی844280
4117حسیب اللهملک مرزا844280
0360حکمت اللهکفایت الله844280
2408خدیجهامین الله844280
2379خدیجهنجیب الله844280
1734رحمت اللهمحمد هارون844280
2568رحمت اللهگل افغان844271
0274رضوان اللهمحمد اکرم844280
0475رکن الدیناحمد شاه844280
1974روح القوامعبدالقهار844280
1101سلسلهنجیب الله844280
3430سلطانهزمری844271
0569عبید اللهوحید الله844271
1306فرزادمحمد مبین844280
0480کوثرمحمد عارف844280
0202کوهسارحسیب الله844280
1920لیمهعبدالحمید844280
0851محمد بصیرمحمد شریف844280
0959مدثرعبدالجلیل844280
1991مرتضی نور آغا844262
2695مسرتمحمد خالد844280
1886مهریهمحمد اسحاق844280
1129نادیهصفی الله844280
0335نثار احمد عبدالعزیز844280
3518هیوادمحمد نسیم844253
1756احمد جانعبدالرفیع824190
3545احمد زبیراحمد ذکی824190
0143بشیر الدینبصیر الدین824190
0231پروانهشفیع الله824190
2071جوادعبدالضیا824190
3577حبیبهعبدالحمید824190
0935حسناحاجی لطف الله824190
1465حسنامحمد ظفر824190
0310حکمت اللهخان محمد 824190
2425سلوا طنینمحمد ابراهیم824190
2628سوریهآقا گل824190
0847سید شاکر حسینسید نوشیر وان824190
0993شفیق اللهدولت محمد 824190
2624صلاح الدینعبدالقادری824190
2306ضمیرهسلطان محمود824181
3538عبدالجبارعبدالقهار824181
0204عبدالقیومعبدالرحمن824190
1444عبدالمجیبعبدالمجید824181
0416عبدالمومنعبدالمبین824181
1077عبدالوارثعبدالوکیل824190
0501عجازعبدالجلیل824190
4076فرحانهعبدالخالق824190
2247فرحتذین العاب الدین824190
1213فیصل سید احمد 824190
1822مجیب اللهنجیب الله824190
0850محمد نویدمحمد رفیع824172
0198مختارمحمد نادر824190
0235مروه سید سکندر824190
0292مسیرمسعود824190
0910مقدسعبدالرحمن824190
2299نرگسعبدالواسیع824190
3431نیلابآقا محمد 824190
1343نیلوفرفواد824190
0486آسیه اسمامحمد عبدالفتاح8040100
0358محمد قسیمگل رحمان804082
1154مهربانمحمد وسیم8040100
1119احمد یاسرفیاض8040100
0445احمد شعیبمایل آغا8040100
0840ادیبمحمد ابراهیم804091
2433ارمغانمحمد شعیب8040100
2529اسد اللهغلام محمد 8040100
1040ثنامحمد ایمل8040100
1297حسناحاجی میرزا محمد 8040100
3566حسنیهسید معراج8040100
0967حمزهفرهاد8040100
1247حمیدهغلام عباس8040100
2364خاطمهبختیاری8040100
3837خورشیدفضل الدین804091
0438دل شادمنگل8040100
3953ذکیهمحمد عیسی8040100
0343ربیعنور محمد 8040100
1565زحلنصر الله8040100
0057سلیمانشین گل8040100
2510سمیع اللهحاجی مایل8040100
0631سهراببسم الله8040100
0689سید ابوذرسید سرور804091
0401سید مرتضیسید اسماعیل8040100
0220شعیبمهر علی8040100
1316صدفعبدالمحمد 8040100
2563صفی اللهمحمد صابر8040100
2166طایبهقلندر شاه8040100
0296طلب الدینبهاو الدین8040100
1609عابدغلام حیدر8040100
0585عبدالباعثمحمد نعمیم8040100
2234عبدالحقمحم انور8040100
0878عبدالفهیمعبدالقیوم8040100
0825فرشاداحمد گل8040100
2034فرشتهنور احمد8040100
0369فرمان وکیلفیروز شاه8040100
0803محمد امیدمرزا محمد 8040100
0874محمد مصطفیعبدالولی8040100
1207مریممحمد شفیع8040100
3664مصطفیعبدالزبیر8040100
2187ممتاز الدینمهتاب الدین8040100
1945منیر احمد فهیم احمد 8040100
0632میرویسمحمد یوسف8040100
1593نادرعلیغلام سعید8040100
2554نعماننیک محمد 804091
1441نقیب اللهمحمد اقبال8040100
1088نگاهغلام محی الدین8040100
3033نیاز محمد نجیب الله804091
1128هدیهصفی الله8040100
0158وحید اللهعبدالواحد8040100
1012حسناعبدالغفور7839110
1079زبیرهعاشق الله7839110
0163مروهنجیب الله7839110
09817839110
06177839101
1560احمد ذکیحاجی شاه ولی7839110
3438احمد سیرسلطان محمد 7839110
3449احمد شاهغلام محمد 7839110
3399احمد شعیبنثار احمد7839110
2297اکرام اللهنجیب الله7839110
3826الهامسلیمان7839110
1151الهامشیر خان7839110
0137انعام اللهصدیق الله7839110
1761باسطهعطا محمد 7839110
2444بلالمرزا خان7839110
0410بنفشهحفیظ الله7839110
0823پرویز احمد علی محمد 7839110
2758تمکینمحمد رسول7839110
0824ثنا اللهعبدالخبیر7839101
0544حبیب اللهمحمود7839110
1543حسیب اللهعبدالجلیل7839110
0539حسیب اللهمحمود7839110
0151حسیناابن امین7839110
1200داد محمد غلام علی7839110
0474رخسارسید اسحاق783983
2003رقیهعبدالحمید7839110
1114زبیرفضل احمد 7839110
0197زهرهمحمد هادی7839110
2797سجیهسید محمد7839110
1531سومنمحمد نسیم7839110
3619سید آصفکاکاگل7839101
1339سید طاهاسید سرو الدین7839101
0399سید مصطفیسید اسماعیل7839110
0144سید مصطفیحسین آقا7839110
0064سید ولیدمحمد کبیر7839110
0912شگوفهمنیر7839110
0361عبدالباسطعبدالاحمد7839101
2680عبدالحیعبدالاحد7839110
1635عبدالسمیععبدالحفیظ7839110
1912عبداللهایام الدین7839110
3187عبدالمتینعبدالخلیل783974
1369عبدالنصیرعبدالطیف7839110
0123عزت الله
احمد الله 7839110
2289علی اصغرنصیر احمد7839110
2600غزلحسیب الله7839101
1440غلام صفدرنظر خدا7839110
3568فاطمهخواجه محمد یوسف7839110
0269کامرانعبدالچبار7839110
1127کوثرعبدالشعیب7839110
1153لطف الرحمنحاجی غلام فاروق7839110
3584لیمهمسیح الله7839101
1536مایلمحمود7839110
3337مجیب غلام حیدر7839110
1534محمد آصفمحمد نعیم7839101
1735محمد حسیبمحمد نعیم7839110
1437محمد سلیمعزیز الله7839110
2165محمد شبیرعبدالمجید7839110
2362محمد ضمیرعبدالهادی7839110
0583محمد یاسرعبدالکبیر7839110
0925محمد یاسینعبدالقهار7839110
0421مدینهامیر گل7839110
1699مروهغلام مصطفی7839110
0813ملیحهعبدالسلام7839110
1257میلاد احمد مشتاق احمد 7839110
0648نجیلافضل احمد 7839110
2118نصر اللهغلام حیدر7839110
0397نور جهانمحمد سلیمان7839110
0166یلداعبدالغفور7839110
3404یلدامحمد سلیم7839110
0500سید امیدسید محمود763893
10957638120
2564احمد بلالمعین الدین7638120
2375احمد اللهعزت الله7638120
0085احمد بلالعبدالشهیق7638120
0829احمد رشادشعیب7638120
0487احمد فیاضمحمد آجان7638120
3878احمد مدثرخدای داد7638120
2599اسمافیروز الدین7638111
0168اورانوسعبدالرسول7638120
1498آریامحمد علی7638120
1621بی بی رحیمه نورینور الدین7638120
0687حسیب اللهمجیب الله7638120
2287رامینمعراج الدین7638120
2574روح الامینمحمد رقیب7638120
2373زحلعبدالصمد7638120
1641سلیمانداد محمد 7638102
1367سمیع اللهعبدالروف7638120
2647سمیع اللهدولت خان7638120
0075سونیتابصیر الدین7638111
0600سید اسماعیلسید مصطفی7638120
1086سید ضیاالدینسید منصور7638111
0167سید عقیلسید حسن7638102
4104سید ولیدمحمد سلیم7638111
0990شریفهدولت محمد 7638120
0993شفیق اللهدولت محمد 7638120
1640شکیب مسجدی7638120
3569شکیبافدا محمد 7638102
1638شهیرعبدالقدیر7638111
3301عباسمحمد نقی7638120
1499عبدالسمیععبدالصمد7638120
1321عطا اللهخلیل الله7638120
1094عمران احمد شهاب الدین7638120
0025فرید احمدفهیم احمد7638120
2376محب اللهگل آقا7638120
0546محمد الهاممحمد شعیب7638120
3472محمد الهامغلام نقشبند7638120
2128محمد داودمحمد فرید7638120
0046محمد صمیمسلیم شاه7638120
0011مختار احمد عزیز احمد 7638120
2137مرواریدخدایداد7638120
1692مهریهسید نصرت7638120
1103میتراعبدالسمیع7638120
1825مینهفییض محمد 7638120
3576نادیهنور محمد 7638120
0640نعمانرحمان گل7638111
1779نیلوفرسید رضا شاه7638120
1212هدایت اللهمحبوب الله7638120
0570هدیغلام فاروق7638120
1768هدیهنعمت الله7638120
0914یسراعبدالقهار7638120
1199آرزوغلام سخی7437121
0117جوهر محمدگران محمد7437130
0884حسنیهغلام مصطفی7437130
1250خبیبعبدالجبار7437130
0674رعناعبدالله7437130
0786ریحانهعزت الله7437130
0239عبدالودودعبدالفاروق7437130
0869عبیدالرحمنخدا داد7437130
0734محمد میونددوست محمد7437130
0035میلادمایل آقا7437130
0321نوید اللهاحمد فرید743794
0821احمد شیرزادشیر افضل7437130
1509احمد فرخاحمد شفیع7437130
0130احمد فیصلبریالی7437130
1559احمد مصطفیوحید الله7437130
1084احمد مصطفیاحمد شاه7437130
1135الهاممحمد هاشم7437130
0654امیر الدینصلاح الدین7437130
0494بنفشهیزدگرد7437121
1032بهرامنظام الدین7437130
2075توفیقمحم طاهر7437121
0596جاوید نیازیحاجی عبدالحق7437130
1380حزب اللهمحمد رضا7437130
0219حسینغلام رسول7437130
1102حمیرا صفاعنایت الله7437130
3782خالدمحمد حعفر7437130
3391ساحلمحمد خالد7437130
0098شمس اللهگل لالا7437130
1841شمس اللهالفت الله7437130
0277شهیام الدینجان ریس7437130
0467صدامغلام نبی7437130
4015عارفهشیر نظر7437130
3603فیصلممتاز7437130
3929محمد یوسفمحمد یونس7437130
1583مهرینسلیم شاه7437130
0141میرزا حسینمحمد رضا7437130
0056میلادرجب علی7437121
2148نصیربصیر7437130
1949نصیر احمد ننگیالی7437130
3564نور الههسید فرید7437130
1108احمد فیروزعبدالسمیع7236140
1126سبحان اللهمحمد انور7236140
0231سید اقبالسید فرید7236140
0157عمرانفضل7236113
0609محی الدینمحمد امیر7236140
0677مدینهامان الله7236140
0125مرسیلامحمد اسحاق7236122
0489یلدامحمد سلیم7236122
14307236140
0653احمد اللهعبدالطیف7236140
0690احمد رشادحاجی محمد عارف7236140
2328احمد ظاهردر محمد 7236140
1227احمد واجدحمید الله7236140
3450اسحاقمحمد فهیم7236140
2631آرزومحمد یحی7236140
2393بی بی فاطمهغلام رسول7236140
2614حامداسد الله7236140
0599حسیب اللهحمید الله7236140
3610حق نوازعبدالولی7236140
2367خلیل احمد علی احمد 7236140
0559دین محمدگل محمد 7236131
0483زاهدسید امام7236140
1967زبید اللهزین العابدین7236140
0258زینبمحمد رسول7236140
0105سارهشاه آقا7236140
2750سپوژمیعبدالبصیر7236140
0236سکینهسید سکندر7236131
0155سمیرامحمد نبی7236140
0083سوسنمحمد امین7236131
0537شیلاعیدی محمد 7236140
2416صفیهمحمد الدین7236140
1433عبداللهنصر الله7236140
2113غوث الدینسیف الدین7236140
0562فردوسعبدالطیف7236131
4105فردوسعزیز الله7236131
0417قیسبشیر احمد 7236140
1804محمد اسحاقعبدالجمیل7236131
2302محمد جاویدمحمد حسین7236140
2062محمد حامدمحمد فرید7236140
1639محمد رفیعمحمد شفیع7236140
1503محمد ناظممحمد کاظم7236104
0468مسعودذکیم خان7236140
1717مشعلعبدالرحیم7236131
0068مصعبشارخ7236131
3375مهنازامان الله7236131
1681میرجممستی بیک7236140
0132ناهیدفهیم الله7236140
3821نبیلهکامل بیک7236131
1851نقیب اللهسیف الرحمن7236113
1270نوشادفیض محمد 7236140
0124اصیلامحمد اسحاق7035141
0025رشادمحمد ضیا7035150
0277سحرحفیظ الله7035150
0414شبیرعبدالواحد7035150
0257صدیق اللهحبیب الله7035150
0166عبدالرحمننور علی خان7035150
1196فیاضیار محمد7035150
0647گهرعبدالمبین7035150
0350محمد مصطفیمحمد ولی7035150
0529مژدهاحمد شاه7035141
19427035150
0018احمد حاتمنجیب الله7035150
0307احمد زاهدنور علی7035123
3392احمد سالارعبدالخلیل7035150
4142احمد سیرویس الدین7035150
0272احمد نویدجمال عبدالناصر7035150
0099احمد وارثنجیب الله7035132
3780ادریس حکیم الله7035150
0814الیاسمحمد رحیم7035150
2241آذرمحمد طاهر7035150
0169بشار احمد سنت الله7035150
1655حبیب اللهخدا داد7035150
3740حبیب اللهمحمد جان7035150
0038حمید اللهروح الله7035150
1342حمیرامحمد آصف7035150
3822خرماکامل بیک7035141
3011خورشیدمحمد فرید7035150
4081رخسارعبدالله7035150
3752روملمحمد سلیمان7035150
1363سحر میرویس7035150
0641سروشابوبکر7035150
0644سمیهمحمد حسن7035150
1840سید اصیل احمدسید زبیراحمد7035141
3451شبیرحسینایرج میر7035150
1948عاطف اللهاضغر جان7035150
3464عبدالرحمننجیب الرحمن7035150
2116عبداللهنور الله7035150
0833عبدالمصورعبدالجلیل7035132
0340عبید اللهمحمد اسماعیل7035150
1160علیممتاز7035141
3578علیناسید انور شاه7035150
0326عمرهسید ذکریا7035150
4031فرحنازمحمد سلیم7035150
1571فردینخیر الدین7035141
2366فضل احمد عبدالاحمد 7035150
1554ماروزهعبدالحکیم7035150
0844محمد اقبالمحمد ایوب7035132
1125محمد اقبالزلمی7035150
2575محمد شفیقعبدالوحید7035150
3881محمد عمرانمحمد امین7035150
3608محمد مرتضیاحمد الله7035150
1378مدثر اللهحسیب الله7035141
3616مرتضیمحمد حسیب7035150
1707مزملمحمد عباس7035141
1750مسعود حبیب الرحمن7035150
1029منصورخیر محمد 7035150
3588مهدیهمحمد عارف7035150
0308نقیب اللهکفایت الله7035150
0134نور اللهعتیق الله7035150
1146ویسجان الله7035141
2332یلدامحمد ظاهر7035150
0679آرزومحمد مبین6834160
0555سلیمانرحم خدا6834160
0387مسرتقطب الدین6834160
0643احمد ساحلدل آقا6834160
4172احمد سیر6834151
0547احمد فریدعبدالوهاب6834160
1014احمد فوزاناکرام الدین6834151
2766احمد فیصلاحمد جاوید6834151
3919امیر حمزهرحیم6834160
0215آیدامحمد فواد6834160
0835برات علیخیر احمد 6834151
1818بسیماسید هاشم6834160
4092بصیر نور خدا6834115
1240بهشتهعبدالرحمن6834160
2184حامددولت نظر6834142
1100حمیدهنوروز6834151
0992خالق دادرحیم داد6834160
3427رخسارسید امین6834160
1990ساحلعبدالنصیر6834142
0122سمیرعبدالرحمن6834151
1353سیاف گل بچه6834160
2161سید شمس الدینسید عبدالعلی6834160
1553شکریهعبدالعزیز6834160
1911شمس الرحمنعبدالمنان6834160
1112شهرام محمد ناصر6834160
0473صدفغلام سرور6834160
1519طیبهغلام رازق6834124
2351عاشق الرحمن فضل الرحمن6834160
0804عبدالبصیرگلا جان6834160
2270عبدالمنیرعبدالحمید6834124
0142عبید اللهمحمد 6834160
0275عمرداد خدا6834160
3514غلام قادرعوض6834142
0592فردینمحمد اسحاق6834160
2104قیسمحمد داود6834160
1352لیدامصطفی6834160
0334مجیب احمد سلطان احمد 6834160
1124محمد اکبررحیم الله6834160
0147محمد آصفغلام عباس6834160
0655محمد حدیثمحمد عارف6834160
0237محمد زاهدمحمد یونس6834160
3688مسعودمحمد اسماعیل6834160
2202مشتاقمحمد شریف6834142
1241میلادفقیر محمد 6834160
3650ناصرسید احمد 6834160
3697نبیلهبهروز6834160
1922نذیرسید عظیم6834124
3405نوریهعبدالصبور6834160
0456ولیدعبدالبصیر6834151
0689احمد بلالعبدالمتین6633170
0673امانیهعبدالمجید6633170
0853رفعت اللهعبیدالله6633161
1100ماریناعبدالرحمن6633143
0642محمد عمرمحمد صابر6633170
1153مصباح الدینمحمد غوث6633170
0551میتراعبدالهادی6633170
1166یلدامحمد آصف6633170
1123احمد انسعبدالباقی6633170
1226احمد شاهغلام سخی6633134
0991احمد شاهمحمد ضمیر6633170
3806احمد شایقشاه محمود6633170
1743اسماشیرین آغا6633170
0584الفت اللهعبدالکبر6633170
0071الیاسگل نبی6633161
2242آرشمحمد طاهر6633170
0364باصرهسید داوود6633170
2747بصیرهمحمد حسن6633170
2014توفیق اللهامین گل6633161
3465حبیب اللهنجیب الله6633170
3732حبیب اللهعلی یاور6633170
1884حسیب اللهزلمی6633170
2673خواجه حسام الدینخواجه ویس الدین6633170
0716روحیدخلیل الرحمن6633170
0839روحید اللهنور الله6633170
4089زبیرگل محمد 6633161
2765زحلمحمد قاسم6633161
1518زهراعبدالرقیب6633170
1702زینباحمد زبیر6633152
0594سجادعبدالغفار6633170
2538سحراحمد ضمیر6633170
1732سحرنور محمد6633170
2120سید عبدالقیومسید عبدالحق6633170
3398شعیبنجیم6633170
0674شیبانجم الدین6633170
1860شیروزشهاب الدین6633161
3583صبنانعمت الله6633161
4168عبید اللهغلام مجتبی6633170
0443علی رضاحفیظ الله6633170
0830عمران اللهسردار احمد 6633170
0074فتانهعزیز احمد 6633161
1731فرحتذبیح الله6633170
1230کرشمهعبدالرزاق6633170
2472لمرسید امر الدین6633170
2354لیناپاینده محمد 6633170
1271محمد احسان سمیع الله6633170
2198محمد صمیمعبدالخلیل6633161
1728محمد مسیحمحمد مبین6633170
3435مرسلمحمد ابراهیم6633152
0477مریمرحمت الله6633170
1861مطیع اللهعبدالحنان6633170
2426منیژه عبدالشکور6633170
3792مهسااحمد بیژن6633170
1688میوندعنایت الله6633143
2921نیلوفرمحمد عمر6633170
1581یلداامام داد6633152
0220احمد شعیبمحمد لقا6432180
0483احمد نوازعبدالودود6432180
0342حنیفولی محمد6432180
0045صوفیهمیر سعید6432180
0307عبدالطیفعبدالعزیز6432180
0318علی حسینمحمد یعقوب6432180
0152محمد منصورمحمد رحیم6432171
1847احمد جاویدمحمد گل6432180
0981امر الدینعبدالمنان6432180
0807آمنهاختر حسین6432153
0466بلالغلام نبی6432180
0988حامدغلام حضرت 6432180
1751حمیدهمحمد صابر6432162
3804ذاکرهبرات 6432171
3090رافعهنعمت الله6432180
1698رمزیهسید اکبر6432180
2225سحرسید احمد 6432180
0563سمونملحاجی شاه لالا6432171
0300سمیرغلام صدیق6432144
2360سنبلامین الله6432126
4032سوسنمحمد هارون6432180
1410سوماضیا احمد6432180
4153سید سمیع اللهسید رسول6432180
1056سید مصطفیالله سعید6432180
2767شگوفهخوشحال6432153
0145صدفعبدالجبار6432180
1795عبدالسلیمعبدالحمید6432180
0063عمر سروشمحمد نعیم6432180
1755فرزانهدل جم6432126
1368فیصلعبدالقهار6432171
4169قیسخان آغا6432180
0384مجیدعوض علی6432171
0836محمد ارسلانمحمد سمیع6432180
1076محمد آغامحمد نعیم6432180
2377محمد حاشرنور آقا6432180
3386محمد عیسیشمس الله6432180
1690مروهمحمد رحیم6432180
1820مسعودآقا گل6432180
0589معصومهشمس الاحمد6432180
1547منوچهرمحمد اعظم6432180
2453میر حمزهمیر عزیز الله6432180
2494میلادمحمد یاسین6432180
1849میلاد مرزیغلام جیلانی6432180
1558نگینهعبدالعظیم6432180
0118نوید احمد فیروز احمد 6432171
2458وسیممحمدآغا6432180
0150ابن امینمحمد آصف6231181
0509پلوشهحاجی محمد6231190
0832روح اللهاسد الله6231190
1148سهرابخان آقا6231190
0388صدفقطب الدین6231190
0476احمد اللهعنایت الله 6231190
0256احمد شاهمولا داد6231190
0863احمد قیساحمد سمیر6231181
1910احمد قیسعتیق الله6231190
3673احمد کبیرمحمد یار6231190
1885بهزادکمال الدین6231190
1455پوپل زیمحمد نعیم6231127
1996تهمینهعاشور محمد 6231190
0392حسیناعبالستتار6231172
0853حیدر شاهسید اعلی6231190
3805ربابه6231181
0704روح اللهملا محمد 6231136
1083ریحانهسید مولاداد6231190
2611زبیرعبدالجبار6231190
2632زرفشانمحمد خیبر6231181
1817سلماسید هاشم6231181
1992سید نثارسید ممتاز6231190
1361شاپورمیر احمد6231190
0906شادابخدا داد6231154
1447شبنماسد الله6231190
3905شیرزیشاه رسول6231190
3698عابدهعبدالرحمن6231190
1158عبدالستارقیام الدین6231145
0453عبداللهمحمد سلیم6231181
3700فرحنازعبدالبشیر6231190
2015فردوسزلمی6231154
1276فیصلملا محمد 6231181
2011فیصلخواجه سعید6231190
1155کبراسید حسین6231181
0834گل احمد نور احمد 6231190
0026محمد حامدتاج محمد 6231190
0822محمد سمیرمحمد آصف6231190
1109محمد شکیبمحمد مبین6231190
1907محمد صابرمحمد نسیم6231172
1794محمد عابدمحمد عالم6231172
1508محمد عمرمحمد ضمیر6231136
0047مرسلسلیم شاه6231181
0493مژگانبابه جان6231163
3917نارونسلطان محمد6231181
1905نور اللهاحمد جان6231190
0413نیلوفرعبدالقهار6231190
0306احمد اللهاحمد ضیا6030200
0183بیژنعبدالغیاث6030200
1225شهزادعبدالهادی6030200
0259منصورمحمد ایمل6030200
0997احمد نور الله6030191
2304احمد سیراحمد الله6030191
2195ادریسامام گل6030200
2189پرمیلاغلام سخی6030200
0330حسناعبدالصمد6030200
3410حسنامحمد کبیر6030200
3696حشمت اللهحفیظ الله6030200
2506ذاکرهحاجی محمد صابر6030200
0412سویتامحمد عزیز6030200
2121سید پرویزسید لالا آغا6030200
2469سید حسینمحمد ظاهر6030200
0065سید عبدالقیومسید جعفر6030200
1701شادابغلام جیلانی6030191
2398شبیرعبدالخلیل6030200
2559شیرزیبریالی6030200
1052عبدااللهخلیل الرحمن6030191
3333عبدالباسطعبدالجمیل6030200
1278عبدالصادقمنصور6030200
2197عبدالواحدعبدالرحیم6030200
1141عزیز احمدنور احمد 6030200
3304فاضلزلمی6030200
2649فیصلامام محمد 6030191
0495گل چهرهقربانعلی6030200
0667لطف علیرحیم6030200
3749مبعیثمحمد کبیر6030200
1035محمد راشدرحم الدین6030191
1501محمد عمرانحیات الدین6030200
3607محمد مصطفیاحمد الله6030200
2908مریمخواجه عبدالقدیر6030200
0111مصطفیعبدالقادر6030200
2363مصطفیخورشید احمد 6030200
1976مصطفیممحمد یونس6030173
0607مصطفی حسن علی 6030200
0251میر عبدالرحیممیرعبدالعظیم60301010
1176میلادعبدالمتین6030173
0422نجیب اللهآدم خان6030200
3580هدیهعبدالعلی6030200
0664رویدمحمد مجید5829210
0643محمد سیرمحمد صابر5829210
04545829210
0556احمد اللهمحمد اسماعیل5829210
0051احمد راشدامین الله5829210
3609احمد زبیرعبدالرافع5829210
0820احمد فرزادشیر حمزه5829210
0677ایمانعلی مرزا5829210
0379توریالیفقیر محمد5829210
2365جوادشهنواز5829210
1360حسنقاسم علی5829192
1883حکمت اللهسید احمد 5829210
2044راشدعبدالواحد5829210
0247رامششیراب الدین5829210
3501رستمعبدالرحمن5829210
0815زهرهمیر عبدالاحد5829192
3657زیتونهمحمد شاه5829210
1500سمیرخان آقا5829210
0121سهیلسخی محمد5829201
1693سید محمد رضاسید صادق شاه5829210
0076شکیباخان علی5829210
1442صبغت اللهعبدالرازق5829210
4054صنمشاه محمد 5829210
2070عبدالتوابعبدالوحید5829210
3960عبدالقدیرعبدالکریم5829210
0152فاطمهخیر محمد 5829210
3411فاطمهخان آقا5829210
1689فاطمهمحمد رحیم5829210
0490فرخندهرحیم الدین5829210
2573گیتامحرم علی5829210
3422محدثهروح الله5829210
2249محمد یوسفمجیب الرحمن5829210
0276مدینهمحمد نوید5829210
2580مطهرهعبدالوکیل5829201
2209مهرانعبدالوکیل5829210
1088نگاهغلام محی الدین5829201
1938نوید سیف الدین5829210
0349وحید اللهنعمت الله5829210
1171الیاسعبدالعلیم5628220
0034بشیر احمدبسم الله5628220
0028فاطمهاحمد وحید5628211
0711کامرانشیرالرحمن5628220
0855مجدود احمدنثار احمد5628220
0484محجوبهمیرویس5628220
0648محمد صبورمحمد صابر5628220
0502احمد ذکیضیاالله5628220
0861احمد زبیرعبدالحسین5628220
2271احمد شعیبعبدالوکیل5628220
2131ادریسمحمد هارون5628211
2345بسم اللهعبدالمنیر5628220
1113توحید اللهمحمد اجمل5628220
4175حامد5628211
0635حیدرشاه ولی5628211
3433خیر افشاندوست علی5628220
0870رامشمرزا الدین5628202
0727رحمت اللهگل محمد 5628211
0763زاهدغلام فاروق5628220
2694زهراعزیزالرحمن5628220
1990ساحلعبدالنصیر5628220
1769سپین غرغلام محمد 5628220
2443سمیهعبدالروف5628220
1308غلام فیصلشمس الرحمن5628220
1407گل غنچهعبدالنعیم5628220
1627لطف اللهحیات الله5628220
1598مامون احمد نصیر احمد 5628211
1090محمد هاروندوست محمد 5628211
3332مسافرسید عبدال5628220
2243مسعودهفیض محمد 5628220
1561مهدی رضامفید احمد 5628220
0489نازیلاحبیب الله5628220
4098نگینهمسعود الله5628220
2027هاجرهوحید الله5628211
0526یثربعبدالحمید5628220
0646احمدعبدالواعظ5427221
0443ضیاالحقمحاکم خان5427230
0003محمد نعمانجنگ باز5427230
0759ننگیالیکابلی5427230
2106اجملعبدالمتین5427230
2221احمد راشدعبدالظاهر5427230
1961احمد رشادمحمدح شفیق5427230
0605احمد ریحانسیلانی5427230
3408تانیاسردار محمد 5427212
3849حدیثهنظر محمد5427230
2882خواجه احمد خواجه رحمت5427230
2252ذکی اللهاصحاب الدین5427221
2756سحرمحم رسول5427230
3567شبنمفدا محمد 5427158
0278شجاع اللهبرهان الحق5427230
3414شکرانعبدالواحد5427230
0651شیراحمد گل الرحمن5427230
2403عمران اخپلواک5427230
0649فتانهمظفر الدین5427203
2316محمد زبیرضمیر محمد 5427149
2588محمد مصطفیمحمد امین5427221
1550محمد منصورمحمد عمر5427230
1520مدینهغلام رازق5427230
0673همانجم الدین5427221
0115همایونصفا الدین5427221
0236احمد ذکیعبدالرحیم5226231
0101زینتاحمد فهیم5226240
0641سید شهیمسید شریف5226240
0565سید نجیبسید بصیر الله5226240
0204عبدالمبینعبدالعزیز5226240
0536محمد اللهعتیق الله5226240
1013احمد بکتاشمعراج الدین5226240
0482احمد زعیممحمد فهیم5226231
1350احمد مسعودفضل الرحمن5226240
1962ادریسطاهر حسین5226240
1573اقبالجلال الدین5226231
0137انعام اللهصدیق الله5226240
1115بکتاشوحید الدین5226240
1887حارثعبدالقادر5226231
3672حسین علیسفر محمد 5226240
0295ذبیح اللهعبدالمحمد 5226240
0154ذکیهشمس الاحمد5226240
1219رفیع اللهنجیب الله5226240
2164سمیهعبدالبشیر5226240
1610سونانیاز محمد 5226240
0073شکریهعبدالعزیز5226231
2191شیبادل آغا5226240
2400عبدالمصورعبدالمبین5226240
2107عبدالناصرعبدالصبور5226222
1497فرشتهعلی داد5226213
3755محمد اللهفیض الدین5226240
3481محمد امیدخالد5226240
2432محمد رومانمحمد امان5226240
1794محمد عابدمحمد عالم5226231
3671مریمبشیراحمد 5226240
0987منصورشیرین آقا5226231
2098نگینهخواجه محمد اسحاق5226222
0604احسانامان الدین5025250
0098اعجاز اللهمحمد امین50251312
0425انوشهغلام محمد5025250
0357خالدمحمد صدیق5025250
0126عایشهسید اقبال5025250
0237عبدالنقیبعبدالرقیب5025250
0190محمد ادریسحاجی محمد اسحاق5025718
0613مدینهزمری5025241
0426هوسیخیرالدین5025250
05495025241
0864احمد رضواناحمد سمیر5025241
0003ثناربانی5025250
2561حسیب اللهرحمت الله5025250
1152خدیجهعبدالجبار5025250
2350دنیابشیر احمت 5025250
0059رامینعبدالهادی5025520
0084زبیرنعمت الله5025250
4161زهره5025241
2399سلطان احمد مسعود احمد 5025250
1251شعیب اللهمحمد یونس5025250
2369صمیمعزیز آقا5025205
2403عمران اخپلواک5025187
0090فاطمهحاجی نور محمد5025241
1525فیصلمحمد آصف5025250
1274محدثهسید عبدالصمد5025205
2102محمد اسحاقحیات الله5025223
3684محمد اسماعیلامیر الدین50251411
2553محمد اطهرمحمد اشرف5025250
2288محمد حنیفمحمد شریف5025241
3801محمد عمرانمحمد اکبر5025250
2595مژگانامان الدین5025241
3329مصورسلطان محمد 5025241
1102احمد موسیعبدالمجید4824251
0394سید مرتضیسید عارف4824188
1170محمد الیاسمحمد غنی4824260
0349محمد صدیقمحمد فرید4824251
03544824260
2693اقدس جانعزیز الرحمن4824260
1986آرشداد الله شریف48241610
0043تهمینههاشم4824260
1868حشمت اللهعزت الله4824260
0246خواجه عبداللهمنیر احمد 4824215
2670ذکریاعتیق 4824260
2556راشدمحمد فهیم4824260
0871رامینمحمد ایوب4824260
1489رومانزلمی4824260
3558صمیممحمد اکبر4824260
1012عبدالوارثعبدالقسیم4824260
0831فردین احمد خیر محمد 4824260
1381قیومعبدالهادی4824251
0193محمد آرشمحمد هارون4824260
2300محمد حدیثاحسام الدین4824260
0434مرسلمحمد نادر4824233
0004مروهربانی4824260
3582معصومهعبدالوکیل4824260
0636نذیر احمد محمد شاه4824260
0001نیک محمد میر محمد 4824260
2312هجرت اللهعبدالطیف4824260
0854الهامامان الله4623270
0252محمد الیاسبرهان الدین4623270
0467محمد فهیمعبدالبصیر4623270
0337مرتضیشاه مصطفی4623270
0029نثار احمدروح الله4623261
3407احمد بشیرخان اقا4623270
3652امیرمحمد یوسف4623270
3842بصیر احمد داد محمد4623261
0555جابرمحمد خلیل4623270
4070جاویدغلام رسول4623270
1864رحمت اللهعبید الله4623261
3432سارهسید عبید الله4623270
0802سلیمانعبدالخبیر4623270
2620شهرامعبدالمالک4623270
2655طیبهفواد احمد 4623243
0557عبدالمتینعبدالمطلب4623270
1307غلام مجتبیشمس الرحمن4623270
1354مبشرحبیب الله4623270
1031محمد ایملسردار4623261
4066محمد روملمحمد انور4623270
4014معصومهتوریالی4623270
2055منیب اللهحمید الله4623270
1028افشینشیرین محمد4422280
0127انیتامحمد قیوم4422262
0201زهرانثار احمد4422280
0890سحرفتح الله4422280
0051سید محفوظسید معروف4422280
0538عبدالوهابعبدالهادی4422271
0788فاطمهمحمد زمان4422280
1014مجتبیبابه جی جان4422280
1239مرسلمحمد ملنگ4422280
1037ارشاد اللهجلال الدین4422280
0298الطاف حسینغیاث الدین4422280
3920ام البنینظاهر شاه4422280
2484امیدمراد محمد 4422280
1752آسیهمحمد حسن4422280
1249بصیرهعبدالنصیر4422235
0089بی بی گلثومحاجی نور محمد4422280
2492خورشیدعبدالغنی4422280
2790سدرهذبیح الله4422253
3934شادابمحمد یعقوب4422271
2635شارخسخی داد4422280
3571شبانهاحمد ضیا4422280
0156شبنمحاجی محمد یوسف4422280
2199شکریهعبدالخلیل4422244
1963عبداللهصبغت الله44221018
3769عبدالمنیرعبدالستار4422199
0657علی مرتضیمشتاق کبیر4422280
0139عمرانغلام علی4422280
1960فیصلسیف الرحمن4422271
0579محمد عمرمیر آقا4422280
0778مرتضیتاج محمد 4422199
3764نثار احمد داد محمد 4422208
0985انجیلامحمد ظریف4221290
0422خواجه نظیرخواجه میرانشاه4221290
0787شکریهمحمد زمان4221281
0789محمد طارقمحمد عثمان4221290
0841محمد هاشممحمد هارون4221290
55544221272
4041احمد بلالاحمد مسعود4221290
0066احمد ضیاننگیالی4221281
2627امیر محمد محمد داود4221290
3952بخت اللهمحمد پادشاه4221272
3170جلوهحاجی عبدالرحیم4221281
2671حشمت اللهمحمد اشرف4221290
1549خواجه عبدالوارثخواجه عبدالله4221290
0297رضوان رحمت الله4221281
0685شمسیهگل میر خان4221263
2212شهیریارعبدالودود4221290
1596صحراحبیب الله4221290
0024صفت اللهنیاز محمد 4221290
1832عبدالبصیرعبدالمبین4221272
3444عبدالوکیلعین الدین4221290
0658علی بهروزصفی الله4221290
2615لطف اللهمحمد صفدر4221263
0805محمد غلام رسول42211712
3803محمد عمرمحمد اکبر42211613
1406مرتضیسید اسحاق4221281
4061مسعودغلام نبی4221290
2296مسیح اللهنجیب4221290
2874مهریهمحمد عمر4221290
1043مهریهمحمد رحیم4221290
4013ناجیهحسین علی4221290
2298نیک محمد خالق داد4221290
4012هدیهعبدالصمد4221281
0872سید صمیمسید قاسم4020300
0407عبدالحامدعبدالرب4020300
0363فرشتهفرید احمد4020300
1011محمد احدمحمد حنیف4020264
1019محمد اللهعبدالعزیز4020300
0037محمد الهامعبدالظاهر4020300
0684محمد هلالمحمد طالب4020300
0640مزملمحمد سالم4020300
0754میوندجان آغا4020300
16164020300
24234020300
73404020300
1925احمد مدثرعبدالصادق4020300
0299الیاسعبدالطیف4020246
3793بشیر احمد شیر محمد4020300
0249بشیر احمد ولایت خان4020300
4106بکتاشخان مرزا4020300
2105حسیب اللهجندر4020300
3800حمیرامحمد اکبر4020300
0186ډیوهعبدالغفور4020300
2007شهزادمحمد امین4020300
4052صدفمحمود خان4020300
1691عبدالرزاقعبدالمالک4020300
4107عبدالمصورآغا شیرین4020300
3873فرشادمحمد ناصر4020291
2190فیصلعبدالهادی4020300
2103مبینحاجی سلطان4020300
0173مریمغلام مصطفی4020291
1110ناصراحمد40201614
3434یاسمینسید حسیب الله4020300
1144حامدملنگ3819301
0953کریم اللهمحمد ناصر3819310
09573819301
1388احمد بلالوحید الله3819310
0571احمد ضیامحمد شفیق3819256
0448اکرم اللهمحمد سرور3819310
0022ایفامحمود شاه قریشی3819292
3779آمنهمحمد یاسین3819310
1314حشمت اللهعبدالروف3819310
3325حمید اللهتوفیق الله3819310
3331خواجه لطف اللهخواجه نعیم الله3819310
1548ذکی اللهرحمت الله3819310
1092روشناعبدالرسول3819310
2642شبنممحمد تقی3819283
1179عبدالمبینآقا پادشاه3819310
3640عبدالنجمانعبدالصمد3819292
1122غلام مرتضی3819310
2389فیاضعبدالرشید3819310
3802محمد ادریسمحمد آصف3819292
0597محمد طارقعبدالرحیم3819283
1194محمد وارثمحمد صدیق3819310
3799مریممحمد آصف3819310
0901ملکهنظر محمد 3819301
1379میر جلال الدینمیر ضیا الدین3819310
1199ناجیهحاجی آدم خان3819310
0181یحییمحمد امین38191516
0465احمد ماهرمیر اضغر3618320
0979جمیع اللهغزال الدین3618320
1018رحمت اللهمحمد گل3618320
00733618320
07603618320
1793احمد سمیرمحمد سمیع3618320
2565احمد شاهسمیع الله36181418
3695احمد مختارجهانگیر3618320
2138حمید آقاخان آقا3618320
3328رفیعذبیح الله3618320
2291زلگیزلمی3618320
1245سید مصطفیسید محمد 3618320
1044صهیبسید رهان3618320
3930غلام زبیرغلام نبی3618293
0201محمد عاطفمیر آقا3618320
1785محمد عمرانمحمد سرور3618320
0195مروهحکیم خان3618320
3624مطیع اللهعبدالخلیل3618320
0530احمد فردینعبدالرحمن3417330
0761سلیمانداد محمد 3417330
1192مرتضی عبدالمنان3417321
0714مطیع اللهمحمد ایوب3417330
1336احمد رامشنیاز محمد 3417330
0621احمد سیرببرک محمد 3417330
1880اکبر علیمحمد امین3417321
2672سعدیهشکیب احمد 3417321
3791عایشهمحمد نذیر3417330
0678محمد تمیم3417330
3395محمد یوسفعبدالقدیر34172211
0175مرسلنیکو بخت3417321
3416ملیناصدیق الله3417330
1150آمنهعبدالخلیل3216340
0675پیماننصیر احمد3216340
0405سید مجتبیسید فرید3216340
02383216340
1150احمد قیسمیر افغان3216340
2050احمد میلادعبدالاحد3216340
0553احمد میلادجلندر خان3216340
2372امیدقیام علی3216277
2355روملعظم الدین3216331
3497سایمهمحمد نعیم3216322
0768سعیدهسید نعیم3216331
3828طوفانتوریالی3216313
2689عبدالحیعبدالصمد3216340
2194عبدالرشیدمزار گل3216340
1846عزم الدینجمال الدین3216304
1772علی رضامحمد یاسین3216331
1507لطف علینور علی3216331
3750محمد عثمانحبیب الرحمن3216340
1174نادیه آقا ضیا3216331
0842احمد جواداحمد شاه3015287
0655فهیمنور آغا3015341
0621محمد بلالمحمد ظاهر3015350
0429محمد یوسفگل آقا3015350
1364احمد صفااحمد شاه3015350
1611برشنانیاز محمد 3015341
2114پیمانپاچاه3015350
1778تهمینهغلام زبیر3015350
2033حسیب اللهغلام ربانی3015350
3789ذکراللهمحمد رسول3015341
3820زهراعلی احمد 3015341
2357ساراحاجی دلاور3015530
2612سمیع اللهعطا محمد 3015350
4060شریفهعبدالمحمد 3015350
0455محرم علیکرم علی3015350
0923محمد عمرمحمد حلیم3015350
0537ادریسعزیزالله2814333
1224جمیلامیر محمد2814360
0235رومانداد محمد2814360
0490سروشمحمد سلیم2814360
0672شفیق اللهشمس الله2814360
0762محمد فردوسمحمد افضل2814333
0680اجملنور احمد فهیم28141917
2605احمد جاویدعبدالبصیر28141323
2656امیر بیگمملا محمد2814342
0459بلال احمدعبدالبشیر2814351
4152رامینعبدالحی2814360
3790زینبمحمد نذیر2814360
2955سمیععبدالمجید2814360
1024سمیع اللهنور حکیم2814351
4164شبنا2814351
3998شیبامحمود خان2814333
0785طیبهفضل الدین2814360
0984فیصلفیض آغا2814360
1025محمد امید محمد امان2814333
0312محمد سجادعبدالبصیر2814360
0480ارسلانامیر خان2613370
0501جوادمولا داد2613370
0365سید احمدسید داود2613370
0697عبدالباسطعبدالوکیل2613370
0253عبدالحفیظعبدالرزاق2613370
0681محمد امینعلی محمد2613370
01202613370
1397اجملمحمد عالم2613361
1776پرویزشاه ودود2613361
3327سباوونسلطان محمد 2613370
3928غلام وارثغلام نبی2613352
1787فروغعطا محمد 2613370
1614قربانعلی احمد 2613370
2115محمد دلمحمد گل 2613370
0503شهرامعبدالمنان2412380
0162نصیر احمدعبدالبصیر2412380
1950احمد زینورالرحمن2412380
2257احمد شعیبضیا الحق2412380
3570ادریسشیرجان2412380
3394ایملمحمد اسلم2412380
3658حلیمهروح الله2412380
0174رخسارمحمد شفیع2412371
3699شهر بانومحمد واقف2412353
3921فاطمهسردار محمد2412380
1493محمد زمانرجب علی24122117
3674مریم شیر محمد 2412371
0359نجم الدینمحراب الدین2412380
0335اقبال احمدعبدالسبحان2211390
0385نعمت اللهعبدالغفور2211390
1745احمد ضیامحمود2211381
0023آسیهمحمد شاه قریشی2211390
3950تمنامحمد حسن22111326
3669رومانعبدالجلیل2211381
2177سمیع اللهعزت الله2211381
4130شگوفهمحمد فاروق22111722
3653نصرت احمد جاوید2211390
0136الهامصدیق الله2010391
4001بصیرهنصر الله2010391
2545ربیع اللهنبی الله20102020
1635عبدالسمیععبدالحفیظ2010400
2150سید علیسید احمد 168357
0001شگوفهنوروز خان147421
4180احمد مهدی1471924
0036میوندعبدالحق0غیرحاضر
0048ریحانهغلام مجتبی0غیرحاضر
0050احمد راشدسلطان جان0غیرحاضر
0133حسیب اللهحبیب الررحمن0غیرحاضر
0197محمد بلالمیرویس0غیرحاضر
0234واحد اللهفدا محمد0غیرحاضر
0254روماننورخدا0غیرحاضر
0260محب اللهعصمت الله0غیرحاضر
0273مبشر احمدمحمد نعمان0غیرحاضر
0296اول خانمحمد اگل0غیرحاضر
0332خواجه مرتضیخواجه عبدالرحمن0غیرحاضر
0348صبیحهعلی شاه0غیرحاضر
0364خدیجهشیر احمد0غیرحاضر
0378الهاممحمد یونس0غیرحاضر
0409فوادعیدی محمد0غیرحاضر
0424محمد کریمشیر حسین0غیرحاضر
0437خیرالدینویس الدین0غیرحاضر
0438عتیق اللهنقیب الله0غیرحاضر
0482لطف الرحمنمحمد عارف0غیرحاضر
0535مبارزعبدالفیاث0غیرحاضر
0539ابراهیمزمری0غیرحاضر
0556سباوننور احمد0غیرحاضر
0564سید نجیمسید بصیرالله0غیرحاضر
0594مهنوشعبدالوکیل0غیرحاضر
0577حمیداللهشجاع الله0غیرحاضر
0580احمد شبیرخیرالدین0غیرحاضر
0581ذبیح اللهعبدالمجید0غیرحاضر
0592بهشتهعبدالواحد0غیرحاضر
0639رخسارمحمد سالم0غیرحاضر
0644میوندمیرویس0غیرحاضر
0663زیارملشیر محمد0غیرحاضر
0741ساجداللهفیصان الله0غیرحاضر
0744یاسرغلام صدیق0غیرحاضر
0743احمد فرامرزغلام مرتضی0غیرحاضر
0747آریاعبدالغفور0غیرحاضر
0735مجتبیکریم داد0غیرحاضر
0821سارهعبدالجمیل0غیرحاضر
0834عبدالباسطعبدالعزیز0غیرحاضر
0848فرهنازفرهاد0غیرحاضر
0851احمد براتعبدالرحیم0غیرحاضر
0740احمد فیصلذبیع الله0غیرحاضر
0862محمد عمرانمحمد اکبر0غیرحاضر
0758سید محمد اسماعیلقطب الدین0غیرحاضر
0938طیب صدیقحامد صدیق0غیرحاضر
0951بلالغلام صفدر0غیرحاضر
1054وارثذبیع الله0غیرحاضر
0807سونیاعبدالمبین0غیرحاضر
1074میلادعبدالوکیل0غیرحاضر
1093احمد رشادجاوید احمد0غیرحاضر
1145حسیب اللهعبدالقهار0غیرحاضر
1146شفیع اللهعبدالهادی0غیرحاضر
1169روح اللهکریم الله0غیرحاضر
0971جوادمحمد انور0غیرحاضر
0008فریدونولی محمد0غیرحاضر
1197احمد ذکیعبدالجمیل0غیرحاضر
1226عبدالبصیرعبدالهادی0غیرحاضر
1237محمد آرشغیاث الدین0غیرحاضر
1242احمد ابرارغلام فاروق0غیرحاضر
1245غلام ابوبکرغلام حیدر0غیرحاضر
0076عمرخانعلی خان0غیرحاضر
0097ادریسمحمد شیرین0غیرحاضر
0100عبدالضمیرعبدالصبور0غیرحاضر
0289لطف اللهفدا محمد0غیرحاضر
0374ایملشیریندل0غیرحاضر
0474محمد نصیرسید میر0غیرحاضر
0502محمد سنجرمحمد مدی0غیرحاضر
0508سهرابشاه ولی0غیرحاضر
0562صنوبرمحمدداود0غیرحاضر
0601محسنهنعمت الله0غیرحاضر
0682محمد یعقوبمحمد اشرف0غیرحاضر
0767منصورمسعود0غیرحاضر
0785مسیح اللهنجیب الله0غیرحاضر
0824محسنمردان0غیرحاضر
0825فیروزعیدی محمد0غیرحاضر
0891مینهباز محمد0غیرحاضر
0892مسیح اللهکاکا شرین0غیرحاضر
0966آسیهعبدالله0غیرحاضر
1022حسیب اللهعبدالدین0غیرحاضر
1024مروهعبدالجمیل0غیرحاضر
1053احمد ضمیرعبدالمالک0غیرحاضر
1067حبیب اللهخواجه شیر پادشاه0غیرحاضر
0977مسلمعبدالله0غیرحاضر
0978محمد آزادمحمد عالم0غیرحاضر
0561محمد اقبالحاجی خان جان0غیرحاضر
1198مریمغلام محی الدین0غیرحاضر
1247فضل الدینرسول داد0غیرحاضر
1786ابوذرغلام صدیق0غیرحاضر
2082اجملمعراج الدین0غیرحاضر
0626احمد اللهصدیق الله0غیرحاضر
3633احمد آغاعبدالعلیماجازه از دفتر
2353احمد بلالوحید الله0غیرحاضر
3918احمد حامدعبدالحسین0غیرحاضر
4068احمد خالدعبدالستار0غیرحاضر
0672احمد ذکیذکریا0غیرحاضر
4179احمد ذکیدل آغا0غیرحاضر
0041احمد رفیعمحمد عظیم0غیرحاضر
0758احمد رومانمحمد گل0غیرحاضر
2200احمد زبیرنثار احمد 0غیرحاضر
0033احمد ساحلنجیب الله0غیرحاضر
3748احمد سروشهدایت الله0غیرحاضر
0273احمد سمیرهدایت الله0غیرحاضر
2592احمد سهرابعبدالغفور0غیرحاضر
3670احمد سیرغلام حضرت0غیرحاضر
4126احمد سیرمحمد احسان0غیرحاضر
3415احمد شاکرمیر ا جان0غیرحاضر
0663احمد شبیرعبدالحنان0غیرحاضر
2397احمد شعیباحمد جاوید0غیرحاضر
2117احمد شهیراحمد شکیب0غیرحاضر
3931احمد عزت اللهعبدالشکور0غیرحاضر
2110احمد فردینعبدالزبور0غیرحاضر
2528احمد فرزادپاچاه محمد0غیرحاضر
0955احمد فیصلسردار محمد 0غیرحاضر
3355احمد قریشببرک0غیرحاضر
3665احمد مجتبیذکریا0غیرحاضر
0019احمد مزملعبدالشکور0غیرحاضر
1048احمد مسعودعبدالباسط0غیرحاضر
2315احمد ممتازبهتر0غیرحاضر
0341احمد نویدعبدالحبیب0غیرحاضر
4055احمد هشامخالد احمد 0غیرحاضر
1399احمد یاسرجاوید0غیرحاضر
1686ارسلاناحمد خالد0غیرحاضر
0688ارمغانمحمد شعیب0غیرحاضر
0696اسد اللهفقیر احمد 0غیرحاضر
1612الطاف حسیننجیب الله0غیرحاضر
0500الهامعبدالمالک0غیرحاضر
0838الهام محمد ابراهیم0غیرحاضر
0994الیاسغلام حسین0غیرحاضر
2263الیاسمحمد نجیم0غیرحاضر
0957امان الدینعنایت بیک0غیرحاضر
4051امید 0غیرحاضر
4196امیر حسین 0غیرحاضر
1287انصار اللهلطف الله0غیرحاضر
0762ایمانغلام حیدر0غیرحاضر
2081ایملمعراج الدین0غیرحاضر
3626باسط غلام حضرت 0غیرحاضر
3420برینعبدالطیف0غیرحاضر
0558بسم الله خانرمضان0غیرحاضر
2507بصیر احمد ولی محمد 0غیرحاضر
2226بی بی کبراحاجی سید حامد0غیرحاضر
3419تبسمعبدالهادی0غیرحاضر
1157تمیممحمد آغا0غیرحاضر
3855تمیممیراحمد 0غیرحاضر
0185توحید احمد داد محمد 0غیرحاضر
3605ثنا اللهسید حبیب0غیرحاضر
2264جاهدعبدالفتاح0غیرحاضر
4062جلال الدینمحمد رسول0غیرحاضر
0975جمشیدسور گل0غیرحاضر
3468جمشیدعبدالشکور0غیرحاضر
0029جهید اللهمحب الله0غیرحاضر
0133حامد شمس الله0غیرحاضر
3418حسناهمایون0غیرحاضر
3421حسنامحمد شفیع0غیرحاضر
1669حسین سیف علی0غیرحاضر
3851حفصهابن امین0غیرحاضر
2983حکمت اللهعبدالقدوس0غیرحاضر
3341حکمت اللهسلطان عزیز0غیرحاضر
3611حمایت اللهمحمد صابر0غیرحاضر
2557حیدر زریالی0غیرحاضر
2158خطابحبیب الله0غیرحاضر
3850رخسارمحمد رفیع0غیرحاضر
3927رستمعبدالهادی0غیرحاضر
1145رضوانمحمد نعیم0غیرحاضر
1987رفیع اللهداد الله شریف0غیرحاضر
2134رقیهصالح محمد 0غیرحاضر
1047روح اللهامان الله0غیرحاضر
2255روح اللهنصر الله0غیرحاضر
2500روح اللهنصر الله0غیرحاضر
2675روحیدعبدالصمد0غیرحاضر
1995روهیدحاجی غلام غوث0غیرحاضر
2519ریحان اللهمحمد عاصم0غیرحاضر
1642زاهد الرحمنالف الرحمن0غیرحاضر
1175زرغونهآقا ضیا0غیرحاضر
3744زرمینهابن امین0غیرحاضر
2464زلگیعبدالجان0غیرحاضر
3581زهراسید انور شاهاجازه از دفتر
0268ساجدهعبدالروف0غیرحاضر
3563سادیهنذیر احمد 0غیرحاضر
0922سردار احمد الیاسسردار احمد قیس0غیرحاضر
1349سعاد ت اللهشمس الله0غیرحاضر
0491سکینهعوض0غیرحاضر
2518سلیمخلیل الله0غیرحاضر
1919سلیمانعبدالطیف0غیرحاضر
0639سمیع اللهعبدالحمید0غیرحاضر
1594سمیهمحمد منیر0غیرحاضر
0679سهرابفیض محمد 0غیرحاضر
3519سهرابمحمد اشرف0غیرحاضر
4181سهرابپاینده محمد 0غیرحاضر
1595سودابهاحمد داود0غیرحاضر
2690سومانصیر احمد 0غیرحاضر
3906سید احمد سید عمر الدین0غیرحاضر
2123سید ادریسسید عبدالبصیر0غیرحاضر
2530سید حامدسید داود0غیرحاضر
3467سید حسیبسید نصیر0غیرحاضر
3854سید حسینسید یحی0غیرحاضر
2343سید رحیمسید اقبال0غیرحاضر
1208سید روحیدسید عبدالرحمن0غیرحاضر
2231سید سایلسید کمال0غیرحاضر
1209سید عثمانسید عبدالرحمن0غیرحاضر
3012سید مجتبیسید حسن0غیرحاضر
3330سید مرتضیسید جمعه خان0غیرحاضر
0138سید مولا قاسمسید جواد0غیرحاضر
1279سید نصیرسید رحیم0غیرحاضر
3815سید وسیمسید خلیل الله0غیرحاضر
3678سیف الرحمنعبدالغفار0غیرحاضر
0032شاداباسد الله0غیرحاضر
2641شبنمسلطان محمد 0غیرحاضر
3342شبیر احمد محمد عارف0غیرحاضر
2374شفیع اللهعبدالقاری0غیرحاضر
1445شکیبسهراب0غیرحاضر
4162شهره0غیرحاضر
2368شیرازالدیناسلام الدین0غیرحاضر
0342شیلاعید محمد 0غیرحاضر
2132شیلاسردار آقا0غیرحاضر
4003صباجان آقا0غیرحاضر
2336صباحت درخشانمحمد رفیع0غیرحاضر
0676صدیق اللهغریب الله0غیرحاضر
0478صفی اللهعباس خان0غیرحاضر
0902صمیمشیر علی0غیرحاضر
0005صوفیاتوریالی0غیرحاضر
4050ضمیر احمد نور احمد 0غیرحاضر
3666ظریف اللهنجیب الله0غیرحاضر
1244عایشهطلا محمد 0غیرحاضر
3999عایشهرحمن0غیرحاضر
4127عایشهعبدالستار0غیرحاضر
3728عبدالاحدگل ممحمد 0غیرحاضر
1890عبدالباسطغلام حضرت0غیرحاضر
2405عبدالتوابعبدالوهاب0غیرحاضر
1285عبدالجبارحیات الله0غیرحاضر
3765عبدالعزیزعبدالجمیل0غیرحاضر
0370عبدالمالکعبدالجلیل0غیرحاضر
0040عبدالمختارعبدالمنان0غیرحاضر
2526عبدالمصورعبدالصبور0غیرحاضر
0106عبدالنافعگل احمد 0غیرحاضر
3784عبدالنعیمعبدالفهیم0غیرحاضر
2125عبدالنقیبمیر احمد 0غیرحاضر
0759عبدالوارثعبدالصبور0غیرحاضر
1710عبدالودودعبدالقدوس0غیرحاضر
2570عبدالوهابعبدالمتین0غیرحاضر
1889عبید اللهعبدالخلیل0غیرحاضر
0827عتیق اللهغلام صدیق0غیرحاضر
2076عثمانعبدالرزاق0غیرحاضر
2111عرفانعبدالزبور0غیرحاضر
1834عرفان اللهجان آغا0غیرحاضر
3565عفتاحمد فرید0غیرحاضر
0888علیمراد علی0غیرحاضر
4018علی الرحمننور علی0غیرحاضر
2305علی رضامحمد ناصر0غیرحاضر
1877علی عطارجب0غیرحاضر
2555عمرزریالی0غیرحاضر
1706عمرانعبدالفتاح0غیرحاضر
1016غلام مصطفیرحیم0غیرحاضر
0216فاطمهضیا الدین0غیرحاضر
0645فاطمهجعفر0غیرحاضر
0465فایزمحمد ابراهیم0غیرحاضر
3742فردوسزلگی0غیرحاضر
3954فرزادهمایون0غیرحاضر
3425فروزانخان محمد 0غیرحاضر
1305فهیم اللهشکر صاحب0غیرحاضر
4072فیاضحیات الله0غیرحاضر
2146فیروز الدینغلام علی0غیرحاضر
4069قیسغلام جیلانیاجازه از دفتر
3737کرشمهنور آقا0غیرحاضر
1985کریمهحمید الله0غیرحاضر
3996گلاب الدیننظا الدین0غیرحاضر
2061گیتاعبدالرحیم0غیرحاضر
3440لطف اللهدولت خان0غیرحاضر
0826مجتبیغلام صدیق0غیرحاضر
4080مجتبیشیرین آغا0غیرحاضر
1430محب اللهفضل الله0غیرحاضر
0112محمد نثار احمد 0غیرحاضر
3592محمد ادریسحاجی ادم خان0غیرحاضر
3745محمد اکبرمحمد ریاض0غیرحاضر
1042محمد الطافعبدالقدیر0غیرحاضر
0398محمد الهامغلام بهاوالدین0غیرحاضر
1347محمد الهاممیر افغان0غیرحاضر
2388محمد امیدسید عمر0غیرحاضر
0464محمد بابرمحمد ایمل0غیرحاضر
3340محمد بشیرمحمد کبیر0غیرحاضر
0301محمد حارثمحمد معروف0غیرحاضر
0463محمد روملمحمد ایمل0غیرحاضر
0718محمد سالممحمد صادق0غیرحاضر
3814محمد سالمعبدالهادی0غیرحاضر
2010محمد سبحانمحمد رفیع0غیرحاضر
0358محمد شاکرشاه لالا0غیرحاضر
0837محمد صادقگل الرحمن0غیرحاضر
0980محمد صمیممحمد صابر0غیرحاضر
3344محمد صمیممحمد صادق0غیرحاضر
0717محمد عمرانمحمد همایون0غیرحاضر
1888محمد عوضمحمد جان0غیرحاضر
1966محمد فهیممحمد همایون0غیرحاضر
0775محمد قسیمعبدالقدوس0غیرحاضر
3743محمد مایلمحمد جان0غیرحاضر
1839محمد مرتضیمحمد نذیر0غیرحاضر
3694محمد مصطفیفریدون0غیرحاضر
1286محمد منصورلطف الله0غیرحاضر
0306محمد میلادمحمد سالم0غیرحاضر
0110محمد ناصرمحمد قاسم0غیرحاضر
0670محمد نثارمحمد ناصر0غیرحاضر
4189محمد نذیر0غیرحاضر
0239محمد نسیممحمد یاسین0غیرحاضر
1570محمد ویسممحمد رحیم0غیرحاضر
1221محمد یوسفذبیح الله0غیرحاضر
2485محمد یوسفعبدالاحد0غیرحاضر
2707محمودسید حکیم0غیرحاضر
1615محور شاهبهادر شاه0غیرحاضر
2246مختارتوریالی0غیرحاضر
0131مدثر
محمد رفیع0غیرحاضر
1739مدینهامیر محمد 0غیرحاضر
3498مدینهمحمد یوسف0غیرحاضر
0862مرتضیمحمد نعیم0غیرحاضر
0188مرسل عبدالصادق 0غیرحاضر
1700مریمنور الرحمن0غیرحاضر
3512مریمسید امان الله0غیرحاضر
2018مزدلفهمحمد تمیم0غیرحاضر
1569مزملجمال الدین0غیرحاضر
4151مسکاعبدالشکور0غیرحاضر
1038مشتاقدلاور0غیرحاضر
1852مصطفیشاد محمد 0غیرحاضر
3687مصطفیمحمد آصف0غیرحاضر
3751مصطفیمولا داد0غیرحاضر
4191مصطفی0غیرحاضر
2004مصورمحمد امبن0غیرحاضر
3378مطیع اللهخلیل الله0غیرحاضر
2042معصوم احمدحاجی محمد0غیرحاضر
2133منصورشاه مقصود0غیرحاضر
4165منصور0غیرحاضر
3586منیژهحبیب الله0غیرحاضر
0882مهدیعبدالحنان0غیرحاضر
1348موسیمحمد آغا0غیرحاضر
3651مومنهقربان علی0غیرحاضر
0404میترازلمی0غیرحاضر
1942میر عبدالربمیر عبدالرحیم0غیرحاضر
0903میرویسویس الدین0غیرحاضر
0230میسرهانوربیک0غیرحاضر
4163میسره0غیرحاضر
0865میلادنازک میر0غیرحاضر
0606میلاد عبدالسلام 0غیرحاضر
1848میلاد سید مرزا0غیرحاضر
1977میوندعزیز الرحمن0غیرحاضر
2384نادرهحبیب الله0غیرحاضر
0054نازیهفرید احمد 0غیرحاضر
2486نبی اللهمحمد ابراهیم0غیرحاضر
0528نجم الدینعبدالصدیق0غیرحاضر
0784نسترننظام الدین0غیرحاضر
0311نصیبحمید الله0غیرحاضر
0638نصیر احمد میر حضرت0غیرحاضر
2645نظیفهمحمد داود0غیرحاضر
0391نعمانمحمد فرید0غیرحاضر
1957نعمت اللهحضرت ولی0غیرحاضر
3754نعمت اللهشیر الله0غیرحاضر
1803نقیب اللهمحمد کبیر0غیرحاضر
3990نقیب اللهعزیز محمد0غیرحاضر
2596نگینه احمدیسید مقصود0غیرحاضر
0894نوابعبدالغفار0غیرحاضر
3520نور الدینعلی داد0غیرحاضر
1591نوروزباز علی0غیرحاضر
3746نویدمحمد داود0غیرحاضر
3339نوید آغاغلام حضرت0غیرحاضر
2692نیلابحاجی محمد قاسم0غیرحاضر
0365هدیهعبدالمنیر0غیرحاضر
3402هدیهاسد الله0غیرحاضر
0852هنگامهمیر غلام حضرت0غیرحاضر
0499وارثسید امام0غیرحاضر
1311وصالمحمد فقیر0غیرحاضر
1930یلدامحمد عارف0غیرحاضر
41880غیرحاضر
Default image
داکتر محمد شریف پاینده
داکتر محمد شریف پاینده موسس مرکز آموزش علوم ساینسی انیس است. داکتر پاینده فعلاً مصروف تدریس در مرکز آموزش علوم ساینسی انیس میباشد و همزمان مسوولیت این سایت را نیز بر عهده دارد.

you're currently offline