نتایج امتحان بیولوژی صنف دوازدهم دانش آموزان ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹

نتایج امتحانات

جدول ذیل شامل نتایج امتحان بیولوژی صنف دوازدهم دانش آموزان ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹ میباشد.
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

جدول نتایج امتحان بیولوژی صنف دوازدهم دانش آموزان ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹

آی دینامنام پدرنمرهدرستغلطسفید
0119مامونضیاالحق989820
0188مرسل عبدالصادق 969640
0016ذبیح اللهبسم الله959550
0301مصطفیعزیزالله959550
0189احمد مجیبمحمد اقبال949460
2346پروانهعبدالبشیر949460
1998احمد اللهاحمد ضیا939370
0050محمد مدثرعبدالله939370
0146تهمینهعبدالواحد939370
1886مهریهمحمد اسحاق939370
0370عبدالمالکعبدالجلیل929280
0290نرگسمحمد رسول929280
0680اجملنور احمد فهیم919190
3823عزیزناظم بیک919190
1643محمد ذبیحمحمد غلام نبی919190
2277نجیب اللهمحمد امین919190
0157شبنممحی الدین919190
2306ضمیرهسلطان محمود919190
0569عبید اللهوحید الله9090100
1322عمران اللهیار محمد 9090100
1761باسطهعطا محمد 9090100
2550ډیوهداکتر محمد حنیف9090100
0474رخسارسید اسحاق9090100
3821نبیلهکامل بیک9090100
1925احمد مدثرعبدالصادق8989110
1959محمد حسنمحمد وزیر8989110
0681محمد عقیلسلطان علی8989110
2311مدثر اللهبهر الدین8989110
0311نصیبحمید الله8989110
2408خدیجهامین الله8989110
1539فریدهعبدالرازق8989110
0341احمد نویدعبدالحبیب8888120
1887حارثعبدالقادر8888120
1234فرهادسید آقا8888120
0535محمد نعیمعبدالرحمن8888120
1621بی بی رحیمه نورینور الدین8888120
3822خرماکامل بیک8888120
2083احمد طارقنقیب الله8787130
0053الهام الدینامیر جان8787130
2014توفیق اللهامین گل8787130
2112سمسور الرحمنفدا محمد 8787130
0040عبدالمختارعبدالمنان8787130
3604رویناگل محمد 8787130
1817سلماسید هاشم8787130
1344شگوفهغلام محبوب8787130
0473صدفغلام سرور8787130
2734احمد شبیرمحمد الله8686140
0498احمد عمراناحمد جاوید8686140
0487احمد فیاضمحمد آجان8686140
0682ارسلانعبدالاحد8686140
0274رضوان اللهمحمد اکرم8686140
0627زعیمشیر احمد 8686140
1924سید میر علی شاهسید احمد شاه8686140
0665محمد الطافمحمد اسماعیل8686140
2443سمیهعبدالروف8686140
3374سومنعبداکریم8686140
1920لیمهعبدالحمید8686140
1171الیاسعبدالعلیم8686140
1771حدیثهمحمد یعقوب8585150
1345زهراخواجه ظفر8585150
1577نرگس جاننجیب الله8585141
1072هوسیعبدالحلیم8585150
0611مریمفرید احمد8585150
0062انوشمحمد نعیم8484160
0103سید الیاسعبدالرحیم8484160
0825فرشاداحمد گل8484160
0028محمد اقبالفرید احمد 8484151
2097محمد تقینظر علی8484160
0865میلادنازک میر8484160
2797سجیهسید محمد8484160
0309صنمنور آغا8484160
1343نیلوفرفواد8484160
0296طلب الدینبهاو الدین8383170
2293ظریفغلام سخی8383170
1444عبدالمجیبعبدالمجید8383161
1707مزملمحمد عباس8383170
1681میرجممستی بیک8383170
0215آیدامحمد فواد838389
2156سحرمحمد نبی8383170
1594سمیهمحمد منیر8383170
2144سونیلاعبدال محمد 8383170
1985کریمهحمید الله8383152
0264احمد مبشرحشمت الله8282171
0475رکن الدیناحمد شاه8282180
0592فردینمحمد اسحاق8282162
0822محمد سمیرمحمد آصف8282180
3254بهارهولی حمد 8282180
0091بی بی اقرأحاجی نور محمد8282180
1666خدیجهشمس الدین8282180
1603شملههدایت الله8282180
0857فرحنازحکیم الله8282135
0589معصومهشمس الاحمد8282180
1645نورستهجمعه خان8282180
2332یلدامحمد ظاهر8282180
0098اعجاز اللهمحمد امین8282180
0612عزیزغلام سرور8282180
1151الهامشیر خان8181190
1112شهرام محمد ناصر8181163
0202کوهسارحسیب الله8181190
1982محمد ادریسجمعه گل8181190
0874محمد مصطفیعبدالولی8181190
1593نادرعلیغلام سعید8181190
2433ارمغانمحمد شعیب8181190
0330حسناعبدالصمد8181190
1070سارهعزیز احمد 8181181
4157لیمهعبدالله8181190
0397نور جهانمحمد سلیمان8181190
0529مژدهاحمد شاه8181190
0485احمد شکیبشیر پادشاه8080200
0143بشیر الدینبصیر الدین8080200
0540صفی اللهمحمد عوض8080200
3577حبیبهعبدالحمید8080200
0197زهرهمحمد هادی8080200
3583صبنانعمت الله8080200
2034فرشتهنور احمد8080200
2472لمرسید امر الدین8080200
3651مومنهقربان علی8080182
0354ماهدشفیع الله7979210
0959مدثرعبدالجلیل7979201
1101سلسلهنجیب الله7979210
0125مرسیلامحمد اسحاق7979210
2375احمد اللهعزت الله7878220
0093امان اللهمحمد خالد7878220
2041فریدونمحمد اجمل7878220
2517محمد مبشرمحمد عمر7878220
3090رافعهنعمت الله7878220
0156شبنمحاجی محمد یوسف7878220
0034فهیمهمحمد محسن7878211
1825مینهفییض محمد 7878220
0257صدیق اللهحبیب الله7878220
0681محمد امینعلی محمد7878220
0429محمد یوسفگل آقا7878220
0124اصیلامحمد اسحاق7878220
0647گهرعبدالمبین7878220
2452احمد سیرتضیا الدین7777230
0684احمد ویسمعبدالقهار7777230
3326سید ادریسسید یاسین7777230
0651شیراحمد گل الرحمن7777230
0361عبدالباسطعبدالاحمد7777230
1750مسعود حبیب الرحمن7777230
2393بی بی فاطمهغلام رسول7777230
3409ساراضیا الدین7777230
0990شریفهدولت محمد 7777230
0570هدیغلام فاروق7777230
0294احمد سمونپادشاه افضل7777230
1039ذبیح اللهغلام مصطفی7777230
0047محمد الهامعبدالمعصوم7777230
1119احمد یاسرثبت دیتابیس نیست7676240
1528احمد صدامفضل محمد7676240
2071جوادعبدالضیا7676240
2103مبینحاجی سلطان7676240
0002محمد یعقوبمحمد ابراهیم7676240
1373نبی اللهمحمد نور7676240
1867بسیناعبدالقیوم7676240
1132ثنامحمد حکیم7676231
1465حسنامحمد ظفر7676240
0538زهراجمشید7676240
1129نادیهصفی الله7676240
1128هدیهصفی الله7676240
0673همانجم الدین7676240
1930یلدامحمد عارف7676240
1146شفیع اللهعبدالهادی7676240
0443ضیاالحقمحاکم خان7676240
0823پرویز احمد علی محمد 7575250
0561حامدسید آور7575250
1919سلیمانعبدالطیف7575250
0721سید عبدالمتینعبدالحکیم7575169
0585عبدالباعثمحمد نعمیم7575250
1306فرزادمحمد مبین7575250
2359میلادمحمد محسن7575250
50107575250
0364باصرهسید داوود7575250
0815زهرهمیر عبدالاحد7575250
1130طیبهعبدالغفور7575250
1866مروهعبدالقیوم7575223
3402هدیهاسد الله7575241
0358محمد قسیمگل رحمان7575241
0155نعمت اللهمحمد امین7575250
1012حسناعبدالغفور7575250
0843احمد خسرواحمد جان7474260
1557احمد مدثرندا محمد 7474260
2505بلالمحمد قاسم7474251
0057سلیمانشین گل7474260
0878عبدالفهیمعبدالقیوم7474260
1436عزیز اللهامام علی7474260
2015فردوسزلمی7474233
0253محمد اللهضیا الله7474260
2316محمد زبیرضمیر محمد 7474233
1152خدیجهعبدالجبار7474260
0601سارهوحید الله7474260
2600غزلحسیب الله7474260
1127کوثرعبدالشعیب7474260
0480کوثرمحمد عارف7474260
0477مریمرحمت الله7474251
2695مسرتمحمد خالد7474260
0077نبیلهگل نبی7474224
2065نجواهمایون7474260
1171ابراهیمرحیم داد7373270
1360حسنقاسم علی7373270
0360حکمت اللهکفایت الله7373270
1200داد محمد غلام علی7373270
2287رامینمعراج الدین7373270
0183سمسورمحمد عارف7373270
0025فرید احمدفهیم احمد7373270
0860گلاب الدینمعراج الدین7373261
0925محمد یاسینعبدالقهار7373261
1184مسعودمحمد احسان7373270
0056میلادرجب علی7373270
1257میلاد احمد مشتاق احمد 7373270
2148نصیربصیر7373270
50007373270
2599اسمافیروز الدین7373270
2357ساراحاجی دلاور7373270
0152فاطمهخیر محمد 7373270
0910مقدسعبدالرحمن7373270
1768هدیهنعمت الله7373270
0673امانیهعبدالمجید7373270
0991احمد شاهمحمد ضمیر7272280
0130احمد فیصلبریالی7272280
1350احمد مسعودفضل الرحمن7272280
0677ایمانعلی مرزا7272280
1094عمران احمد شهاب الدین7272280
0104غلام حسنسلطان علی7272280
4072فیاضحیات الله7272280
0335نثار احمد عبدالعزیز7272253
2189پرمیلاغلام سخی7272271
0231پروانهشفیع الله7272235
0491سکینهعوض7272280
3430سلطانهزمری7272235
3700فرحنازعبدالبشیر7272280
1917لیدا جانالله نور7272271
0263هدیهعبدالجبار7272280
53947272280
0869عبیدالرحمنخداداد7272280
1123احمد انسعبدالباقی7171281
1756احمد جانعبدالرفیع7171281
1509احمد فرخاحمد شفیع7171290
1741احمد یاسرفضل الربی7171290
0064سید ولیدمحمد کبیر7171290
3398شعیبنجیم7171290
3464عبدالرحمننجیب الرحمن7171290
2451عبداللهصبغت الله7171281
2366فضل احمد عبدالاحمد 7171290
1213فیصل سید احمد 7171290
4080مجتبیشیرین آغا7171290
1822مجیب اللهنجیب الله7171281
2350دنیابشیر احمت 7171290
1274محدثهسید عبدالصمد7171290
1699مروهغلام مصطفی7171290
0589معصومهشمس الاحمد7171281
1079زبیرهعاشق الله7171290
0386ذکی محمد عیسی7070291
1367سمیع اللهعبدالروف7070300
0689سید ابوذرسید سرور7070300
3619سید آصفکاکاگل7070300
3606فیصلحبیب جان7070300
1368فیصلعبدالقهار7070291
0334مجیب احمد سلطان احمد 7070300
0546محمد الهاممحمد شعیب7070300
0660محمد شعیبعبدالواحد7070300
1100حمیدهنوروز7070300
4015عارفهشیر نظر7070300
2354لیناپاینده محمد 7070291
3498مدینهمحمد یوسف7070291
0561محمد اقبالحاجی خان جان7070300
0674رعناعبدالله7070300
0101زینتاحمد فهیم7070300
2328احمد ظاهردر محمد 6969310
2241آذرمحمد طاهر6969310
0310حکمت اللهخان محمد 6969310
1353سیاف گل بچه6969310
0220شعیبمهر علی6969310
1160علیممتاز6969283
0443علی رضاحفیظ الله6969310
2302محمد جاویدمحمد حسین6969265
2062محمد حامدمحمد فرید6969310
0026محمد حامدتاج محمد 6969310
3033نیاز محمد نجیب الله6969310
1040ثنامحمد ایمل6969310
3410حسنامحمد کبیر6969310
0155سمیرامحمد نبی6969301
1447شبنماسد الله6969310
0912شگوفهمنیر6969310
2655طیبهفواد احمد 6969274
3411فاطمهخان آقا6969310
2247فرحتذین العاب الدین6969310
1750مسعود حبیب الرحمن6969292
0116جوادولی جان6969310
0759ننگیالیکابلی6969310
0426هوسیخیرالدین6969310
0476احمد اللهعنایت الله 6868311
0820احمد فرزادشیر حمزه6868320
1084احمد مصطفیاحمد شاه6868311
2568رحمت اللهگل افغان6868320
1974روح القوامعبدالقهار6868320
1840سید اصیل احمدسید زبیراحمد6868320
0393سید یوسفسید حامد6868320
0757شفیع اللهحشمت الله6868320
1841شمس اللهالفت الله6868320
2234عبدالحقمحم انور6868320
0604عبداللهچاریارقل6868320
0027عبدالواحدتاج محمد 6868320
0340عبید اللهمحمد اسماعیل6868320
1525فیصلمحمد آصف6868320
1271محمد احسان سمیع الله6868275
0301محمد حارثمحمد معروف6868311
0158وحید اللهعبدالواحد6868320
0913پریساغلام عباس6868320
0392حسیناعبالستتار6868311
1363سحر میرویس6868320
0674شیبانجم الدین6868320
2132شیلاسردار آقا6868320
2243مسعودهفیض محمد 6868320
3404یلدامحمد سلیم6868320
3415احمد شاکرمیر ا جان6767330
3390احمد شبیرمرزا محمد 6767330
3826الهامسلیمان6767321
0994الیاسغلام حسین6767330
3952بخت اللهمحمد پادشاه6767330
2365جوادشهنواز6767330
0219حسینغلام رسول6767330
2624صلاح الدینعبدالقادری6767330
0060عبدالحمیدعبدالصمد6767330
3769عبدالمنیرعبدالستار6767321
1125محمد اقبالزلمی6767330
0655محمد حدیثمحمد عارف6767330
0100محمد شبیرمحمد صابر6767312
1503محمد ناظممحمد کاظم6767330
0068مصعبشارخ6767330
0422نجیب اللهآدم خان6767330
3376آزادهبشیر احمد 6767330
3837خورشیدفضل الدین6767321
4081رخسارعبدالله6767330
2225سحرسید احمد 6767330
0644سمیهمحمد حسن6767330
2416صفیهمحمد الدین6767321
1155کبراسید حسین6767330
1043مهریهمحمد رحیم6767330
0914یسراعبدالقهار6767330
0445احمد شعیبمایل آغا6666340
2110احمد فردینعبدالزبور6666340
0654امیر الدینصلاح الدین6666322
3919امیر حمزهرحیم6666286
0883آرشعبدالحنان6666340
0641سروشابوبکر6666340
1361شاپورمیر احمد6666331
1173طارقحکیم خان6666340
0664عباد اللهعبدالحی6666340
0049عبدالمدبرعبدالله6666340
3749مبعیثمحمد کبیر6666340
1687متینننگیالی6666340
1735محمد حسیبمحمد نعیم6666340
1023محمد شریفخان علی6666340
3694محمد مصطفیفریدون6666340
0528نجم الدینعبدالصدیق6666340
0015نورالهدیثبت دیتابیس نیست6666340
3427رخسارسید امین6666340
2643زینبشیر علی6666340
0258زینبمحمد رسول6666340
3432سارهسید عبید الله6666340
0105سارهشاه آقا6666340
1689فاطمهمحمد رحیم6666340
1731فرحتذبیح الله6666340
1690مروهمحمد رحیم6666322
3580هدیهعبدالعلی6666331
2353احمد بلالوحید الله6565350
0821احمد شیرزادشیر افضل6565341
0099احمد وارثنجیب الله6565350
3468جمشیدعبدالشکور6565341
3465حبیب اللهنجیب الله6565332
0992خالق دادرحیم داد6565350
0433رفیع اللهمحمد نادر6565350
2510سمیع اللهحاجی مایل6565350
0121سهیلسخی محمد6565350
0167سید عقیلسید حسن6565341
2111عرفانعبدالزبور6565350
1124محمد اکبررحیم الله6565350
0551محمد شایقعطا محمد 6565350
0270محمد یحیخیال محمد6565350
3929محمد یوسفمحمد یونس6565341
0493مژگانبابه جان6565350
0141میرزا حسینمحمد رضا6565350
3907میکاییلعبدالشاه6565350
0640نعمانرحمان گل6565350
2694زهراعزیزالرحمن6565350
4031فرحنازمحمد سلیم6565350
0047مرسلسلیم شاه6565350
0199مروهزین الله6565350
2580مطهرهعبدالوکیل6565350
1093احمد رشادجاوید احمد6565350
0157عمرانفضل6565350
0815زحلزریالی6565350
0201زهرانثار احمد6565350
0653احمد اللهعبدالطیف6464360
0051احمد راشدامین الله6464360
3673احمد کبیرمحمد یار6464360
2242آرشمحمد طاهر6464360
0266رامینمحمد ظریف6464360
0848سید لطیف حسینسید نو شیر وان6464360
1172عابد الرحمنسیف الرحمن6464351
3301عباسمحمد نقی6464360
1499عبدالسمیععبدالصمد6464360
1834عرفان اللهجان آغا6464360
0193محمد آرشمحمد هارون6464360
1546محمد حامدحسین داد6464360
2288محمد حنیفمحمد شریف6464360
3803محمد عمرمحمد اکبر6464333
1991مرتضی نور آغا6464342
0492بنفشهخدا داد6464351
2379خدیجهنجیب الله6464360
3805ربابهثبت دیتابیس نیست6464360
2425سلوا طنینمحمد ابراهیم6464360
1410سوماضیا احمد6464360
2137مرواریدخدایداد6464360
2018مزدلفهمحمد تمیم6464351
3576نادیهنور محمد 6464360
4040نکهتمحمد داود6464360
3405نوریهعبدالصبور6464360
0335اقبال احمدعبدالسبحان6464351
0832روح اللهاسد الله6464351
0735مجتبیکریم داد6464351
0467محمد فهیمعبدالبصیر6464360
0841محمد هاشممحمد هارون6464360
3732حبیب اللهعلی یاور6363370
1114زبیرفضل احمد 6363361
1020سراج الدینشاه عسکر6363370
0399سید مصطفیسید اسماعیل6363370
1701شادابغلام جیلانی6363370
0993شفیق اللهدولت محمد 6363370
0845ظفر اللهولی الله6363370
0724عبدالجبارروکی6363370
1440غلام صفدرنظر خدا6363370
1017فرشاد آقا محمد 6363370
2010محمد سبحانمحمد رفیع6363370
0111مصطفیعبدالقادر6363370
1270نوشادفیض محمد 6363370
4032سوسنمحمد هارون6363370
0685شمسیهگل میر خان6363343
0145صدفعبدالجبار6363370
0054نازیهفرید احمد 6363316
0483احمد نوازعبدالودود6363370
0613مدینهزمری6363361
3918احمد حامدعبدالحسین6262380
0307احمد زاهدنور علی6262371
2105حسیب اللهجندر6262380
0190دوست محمد شیر محمد 6262380
2044راشدعبدالواحد6262380
1219رفیع اللهنجیب الله6262380
0833عبدالمصورعبدالجلیل6262353
0123عزت الله احمد الله 6262380
1571فردینخیر الدین6262380
1035محمد راشدرحم الدین6262380
0579محمد عمرمیر آقا6262380
1811محمد فردیندر محمد 6262380
0456ولیدعبدالبصیر6262380
3011خورشیدمحمد فرید6262380
1083ریحانهسید مولاداد6262380
3791عایشهمحمد نذیر6262380
0090فاطمهحاجی نور محمد6262380
1352لیدامصطفی6262380
0117جوهر محمدگران محمد6262371
0357خالدمحمد صدیق6262371
1011محمد احدمحمد حنیف6262380
0035میلادمایل آقا6262380
0425انوشهغلام محمد6262380
1560احمد ذکیحاجی شاه ولی6161390
1637احمد راشدنجیب الله6161381
1364احمد صفااحمد شاه6161381
1734رحمت اللهمحمد هارون6161390
0453عبداللهمحمد سلیم6161390
0063عمر سروشمحمد نعیم6161390
1308غلام فیصلشمس الرحمن6161363
1598مامون احمد نصیر احمد 6161390
0147محمد آصفغلام عباس6161381
1508محمد عمرمحمد ضمیر6161390
0110محمد ناصرمحمد قاسم6161381
0731مطیعمحمد یاسین6161381
2133منصورشاه مقصود6161390
2055منیب اللهحمید الله6161390
3497سایمهمحمد نعیم6161381
0236سکینهسید سکندر6161390
0075سونیتابصیر الدین6161390
3569شکیبافدا محمد 6161390
1207مریممحمد شفیع6161390
3375مهنازامان الله6161363
2299نرگسعبدالواسیع6161381
0539ابراهیمزمری6161390
0036میوندعبدالحق6161390
0509پلوشهحاجی محمد6161390
0028فاطمهاحمد وحید6161390
0829احمد رشادشعیب6060400
1961احمد رشادمحمدح شفیق6060400
0663احمد شبیرعبدالحنان6060400
0438دل شادمنگل6060400
0295ذبیح اللهعبدالمحمد 6060400
0905روملامر الدین6060400
0594سجادعبدالغفار6060400
1349سعاد ت اللهشمس الله6060400
2123سید ادریسسید عبدالبصیر6060400
0721سید عبدالمتینعبدالحکیم6060400
0416عبدالمومنعبدالمبین6060391
0142عبید اللهمحمد 6060400
3873فرشادمحمد ناصر6060400
0803محمد امیدمرزا محمد 6060391
2358مسیح احمدبشیر احمد 6060400
0168اورانوسعبدالرسول6060400
2632زرفشانمحمد خیبر6060400
2641شبنمسلطان محمد 6060382
1553شکریهعبدالعزیز6060400
2595مژگانامان الدین6060400
1583مهرینسلیم شاه6060400
0648نجیلافضل احمد 6060400
0854الهامامان الله6060400
0296اول خانمحمد اگل6060400
1019محمد اللهعبدالغزیز6060400
1150آمنهعبدالخلیل6060400
0126احمد نویدمحمد عارف5959410
1380حزب اللهمحمد رضا5959410
1543حسیب اللهعبدالجلیل5959410
0436حشمت اللهنصر الله5959410
0711رفیع اللهرحمت الله5959410
1967زبید اللهزین العابدین5959401
2680عبدالحیعبدالاحد5959410
0501عجازعبدالجلیل5959410
0830عمران اللهسردار احمد 5959401
0985محمد یوسفعبدالحبیب5959410
0118نوید احمد فیروز احمد 5959410
2631آرزومحمد یحی5959410
1531سومنمحمد نسیم5959410
0412سویتامحمد عزیز5959410
0649فتانهمظفر الدین5959410
0074فتانهعزیز احمد 5959410
0490فرخندهرحیم الدین5959410
0421مدینهامیر گل5959401
0004مروهربانی5959392
3588مهدیهمحمد عارف5959410
1174نادیه آقا ضیا5959410
0204عبدالمبینعبدالعزیز5959410
3545احمد زبیراحمد ذکی5858402
2050احمد میلادعبدالاحد5858420
2529اسد اللهغلام محمد 5858420
0814الیاسمحمد رحیم5858420
4062جلال الدینمحمد رسول5858420
2367خلیل احمد علی احمد 5858420
1617سید محبوبسید محفوظ5858420
2571طلحهغلام محمد 5858411
1795عبدالسلیمعبدالحمید5858420
1846عزم الدینجمال الدین5858384
3472محمد الهامغلام نقشبند5858420
0923محمد عمرمحمد حلیم5858420
0862مرتضیمحمد نعیم5858420
0251میر عبدالرحیممیرعبدالعظیم5858402
1752آسیهمحمد حسن5858420
0151حسیناابن امین5858420
2690سومانصیر احمد 5858420
3571شبانهاحمد ضیا5858420
2573گیتامحرم علی5858420
0493مژگانبابه جان5858420
0413نیلوفرعبدالقهار5858420
3434یاسمینسید حسیب الله5858420
0235رومانداد محمد5858420
0661احمد ذکیعبدالستار5757430
3730اقبالامیر محمد 5757430
0677ایمانعلی مرزا5757430
2559شیرزیبریالی5757430
1635عبدالسمیععبدالحفیظ5757430
3960عبدالقدیرعبدالکریم5757421
4105فردوسعزیز الله5757430
0417قیسبشیر احمد 5757430
3996گلاب الدیننظا الدین5757430
2378مجیب اللهنجیب الله5757421
2198محمد صمیمعبدالخلیل5757430
1794محمد عابدمحمد عالم5757412
1212هدایت اللهمحبوب الله5757430
3920ام البنینظاهر شاه5757430
0410بنفشهحفیظ الله57573211
0089بی بی گلثومحاجی نور محمد5757430
2756سحرمحم رسول5757430
2874مهریهمحمد عمر5757430
3697نبیلهبهروز5757430
1199آرزوغلام سخی5757430
0364خدیجهشیر احمد5757430
0363فرشتهفرید احمد5757430
1388احمد بلالوحید الله56563014
1226احمد شاهغلام سخی5656431
1227احمد واجدحمید الله5656440
3780ادریس حکیم الله5656440
0137انعام اللهصدیق الله5656440
1434برکت صفر علی5656440
1776پرویزشاه ودود5656413
1455پوپل زیمحمد نعیم56563212
0371جواد احمد فواد احمد 5656440
0687حسیب اللهمجیب الله5656440
1883حکمت اللهسید احمد 5656440
0102ذبیح اللهمردان5656440
0763زاهدغلام فاروق5656440
1369عبدالنصیرعبدالطیف5656440
2072عدنانمحمد معصوم5656440
1321عطا اللهخلیل الله5656440
0805محمد غلام رسول5656440
1194محمد وارثمحمد صدیق5656440
0198مختارمحمد نادر5656440
3688مسعودمحمد اسماعیل5656440
2494میلادمحمد یاسین5656440
1146ویسجان الله5656431
0494بنفشهیزدگرد5656440
3851حفصهابن امین5656440
3790زینبمحمد نذیر5656431
0083سوسنمحمد امین5656440
0785طیبهفضل الدین5656431
3698عابدهعبدالرحمن5656440
1755فرزانهدل جم5656386
3435مرسلمحمد ابراهیم5656440
0784نسترننظام الدین5656440
0852هنگامهمیر غلام حضرت5656440
1108احمد فیروزعبدالسمیع5656422
1153مصباح الدینمحمد غوث5656431
0605احمد ریحانسیلانی5555450
3931احمد عزت اللهعبدالشکور5555432
3450اسحاقمحمد فهیم5555423
0563سمونملحاجی شاه لالا5555441
0600سید اسماعیلسید مصطفی5555450
0065سید عبدالقیومسید جعفر5555450
0906شادابخدا داد5555450
1911شمس الرحمنعبدالمنان5555432
2289علی اصغرنصیر احمد5555450
2031فریدونامیر خان5555450
3302محمدعبدالحق5555450
0844محمد اقبالمحمد ایوب5555450
1820مسعودآقا گل5555450
0292مسیرمسعود5555450
0001نیک محمد میر محمد 5555450
3849حدیثهنظر محمد5555432
1102حمیرا صفاعنایت الله5555414
1175زرغونهآقا ضیا5555441
1518زهراعبدالرقیب5555450
2672سعدیهشکیب احمد 5555450
0076شکیباخان علی5555450
1596صحراحبیب الله5555450
1554ماروزهعبدالحکیم5555441
0555سلیمانرحم خدا5555450
0239عبدالودودعبدالفاروق5555450
0234واحد اللهفدا محمد5555450
1013احمد بکتاشمعراج الدین5454460
3878احمد مدثرخدای داد5454460
1225بختیاررحمت الله5454451
1641سلیمانداد محمد 5454460
2120سید عبدالقیومسید عبدالحق5454460
1433عبداللهنصر الله5454451
3640عبدالنجمانعبدالصمد5454460
1307غلام مجتبیشمس الرحمن5454460
1627لطف اللهحیات الله5454460
3337مجیب غلام حیدر5454460
2128محمد داودمحمد فرید5454460
1639محمد رفیعمحمد شفیع5454451
0237محمد زاهدمحمد یونس5454460
3800حمیرامحمد اکبر5454460
1702زینباحمد زبیر54543511
2750سپوژمیعبدالبصیر5454460
3998شیبامحمود خان5454460
0175مرسلنیکو بخت5454451
3799مریممحمد آصف5454460
0556احمد اللهمحمد اسماعیل5353470
2221احمد راشدعبدالظاهر5353470
1962ادریسطاهر حسین5353470
0584الفت اللهعبدالکبر5353461
0565انعام عبدالمختار5353461
1246خسروسید احمد 5353470
0847سید شاکر حسینسید نوشیر وان5353470
0278شجاع اللهبرهان الحق5353470
1640شکیب مسجدی5353470
0562فردوسعبدالطیف5353470
0667لطف علیرحیم5353470
3750محمد عثمانحبیب الرحمن5353452
1852مصطفیشاد محمد 5353470
0882مهدیعبدالحنان5353470
2747بصیرهمحمد حسن5353470
3744زرمینهابن امین5353470
3657زیتونهمحمد شاه5353470
0537شیلاعیدی محمد 5353461
0188مرسل عبدالصادق 5353470
0150ابن امینمحمد آصف5353470
0988حامدغلام حضرت 5252480
0631سهراببسم الله5252480
2231سید سایلسید کمال5252462
3666ظریف اللهنجیب الله5252480
2070عبدالتوابعبدالوحید5252480
2116عبداللهنور الله5252480
0566علی حسینمجیب احمد 5252480
3514غلام قادرعوض5252435
2113غوث الدینسیف الدین5252480
3684محمد اسماعیلامیر الدین5252480
0678محمد تمیمثبت دیتابیس نیست5252480
0043تهمینههاشم5252480
0598زهرهنصیر احمد 5252480
1316صدفعبدالمحمد 5252480
2921نیلوفرمحمد عمر5252480
0565سید نجیبسید بصیر الله5252471
0307عبدالطیفعبدالعزیز5252480
0126عایشهسید اقبال5252480
1100ماریناعبدالرحمن5252480
0256احمد شاهمولا داد5151490
0853حیدر شاهسید اعلی5151490
0247رامششیراب الدین5151481
0098شمس اللهگل لالا5151490
1012عبدالوارثعبدالقسیم5151490
2104قیسمحمد داود5151481
1109محمد شکیبمحمد مبین5151481
2362محمد ضمیرعبدالهادی5151490
1743اسماشیرین آغا5151490
1751حمیدهمحمد صابر5151490
2199شکریهعبدالخلیل5151481
2191شیبادل آغا5151490
3568فاطمهخواجه محمد یوسف5151481
0434مرسلمحمد نادر51513712
0813ملیحهعبدالسلام5151490
4012هدیهعبدالصمد5151409
0530احمد فردینعبدالرحمن5151490
0342حنیفولی محمد5151490
0025رشادمحمد ضیا5151490
1126سبحان اللهمحمد انور5151490
1014مجتبیبابه جی جان5151490
3449احمد شاهغلام محمد 5050500
0547احمد فریدعبدالوهاب5050500
0249بشیر احمد ولایت خان5050500
2561حسیب اللهرحمت الله5050500
0297رضوان رحمت الله50503515
2469سید حسینمحمد ظاهر5050500
1056سید مصطفیالله سعید5050491
3470شاه رخعبدالحسیب5050491
0277شهیام الدینجان ریس5050500
2119عبدالباسطعبدالحمید5050500
1078محمد ا دریسعبدالوکیل5050500
1849میلاد مرزیغلام جیلانی5050500
1441نقیب اللهمحمد اقبال5050500
0022ایفامحمود شاه قریشی5050482
1249بصیرهعبدالنصیر5050500
0003ثناربانی5050500
2167سحرمحمد یوسف5050500
1103میتراعبدالسمیع5050482
4013ناجیهحسین علی5050464
4098نگینهمسعود الله5050500
1022حسیب اللهعبدالدین5050500
0166عبدالرحمننور علی خان5050500
0127انیتامحمد قیوم5050500
3670احمد سیرغلام حضرت4949510
4055احمد هشامخالد احمد 4949501
1655حبیب اللهخدا داد4949510
2254ذاکر اللهاصحاب الدین4949510
3927رستمعبدالهادی4949510
0839روحید اللهنور الله4949510
0122سمیرعبدالرحمن4949510
1693سید محمد رضاسید صادق شاه4949510
1948عاطف اللهاضغر جان4949510
1110ناصراحمد4949492
2758تمکینمحمد رسول4949510
3433خیر افشاندوست علی4949510
2646سحرمحمد فاروق4949510
2166طایبهقلندر شاه4949510
3578علیناسید انور شاه4949510
4076فرحانهعبدالخالق4949501
1692مهریهسید نصرت4949510
0306احمد اللهاحمد ضیا4949510
0503شهرامعبدالمنان4949510
0252محمد الیاسبرهان الدین4949501
1336احمد رامشنیاز محمد 4848520
0758احمد رومانمحمد گل4848520
1950احمد زینورالرحمن4848511
3626باسط غلام حضرت 4848511
0379توریالیفقیر محمد4848520
2671حشمت اللهمحمد اشرف4848520
0401سید مرتضیسید اسماعیل4848520
1122غلام مرتضیثبت دیتابیس نیست4848520
0831فردین احمد خیر محمد 4848511
0269کامرانعبدالچبار4848448
2376محب اللهگل آقا4848502
1561مهدی رضامفید احمد 4848520
2693اقدس جانعزیز الرحمن4848511
1240بهشتهعبدالرحمن4848520
1092روشناعبدالرسول4848520
2765زحلمحمد قاسم48484012
2628سوریهآقا گل4848502
0005صوفیاتوریالی4848511
1497فرشتهعلی داد48483814
3671مریمبشیراحمد 4848520
0901ملکهنظر محمد 4848520
3935نرگسخلیل الرحمن4848520
0741ساجداللهفیصان الله4848520
0761سلیمانداد محمد 4848520
0365سید احمدسید داود4848520
0640مزملمحمد سالم4848520
0884حسنیهغلام مصطفی4848502
1397اجملمحمد عالم4747521
0085احمد بلالعبدالشهیق4747530
4041احمد بلالاحمد مسعود4747530
0643احمد ساحلدل آقا4747530
1910احمد قیسعتیق الله4747530
1115بکتاشوحید الدین4747530
1868حشمت اللهعزت الله4747530
0479حشمت اللهحبیب الله4747530
3610حق نوازعبدالولی4747530
1049شاه جهان زیببابه جان4747530
2069شبیرعبدالضیا4747530
2620شهرامعبدالمالک4747530
2563صفی اللهمحمد صابر4747512
2649فیصلامام محمد 4747530
3395محمد یوسفعبدالقدیر4747530
3408تانیاسردار محمد 4747530
3674مریم شیر محمد 4747530
2426منیژه عبدالشکور4747521
0621محمد بلالمحمد ظاهر4747530
2605احمد جاویدعبدالبصیر4646540
0861احمد زبیرعبدالحسین4646540
2131ادریسمحمد هارون4646531
1028ذکر اللهمراد علی46463816
1864رحمت اللهعبید الله4646540
2574روح الامینمحمد رقیب4646540
0300سمیرغلام صدیق46464410
0639سمیع اللهعبدالحمید4646540
0804عبدالبصیرگلا جان4646540
1285عبدالجبارحیات الله4646477
1278عبدالصادقمنصور4646540
3462فرزادمحمد معصوم4646540
3755محمد اللهفیض الدین4646531
3608محمد مرتضیاحمد الله4646540
0850محمد نویدمحمد رفیع4646495
3329مصورسلطان محمد 4646540
2453میر حمزهمیر عزیز الله4646531
3950تمنامحمد حسن4646540
0154ذکیهشمس الاحمد4646540
0489نازیلاحبیب الله4646540
0034بشیر احمدبسم الله4646540
0197محمد بلالمیرویس4646540
0643محمد سیرمحمد صابر4646531
0152محمد منصورمحمد رحیم4646513
0734محمد میونددوست محمد4646540
0482احمد زعیممحمد فهیم4545550
1745احمد ضیامحمود4545541
0534احمد فهیمشی پادشاه4545550
0559دین محمدگل محمد 4545541
0716روحیدخلیل الرحمن4545550
1769سپین غرغلام محمد 4545532
1338سید عمرانسید محسن4545550
3934شادابمحمد یعقوب4545550
2635شارخسخی داد4545550
2007شهزادمحمد امین4545550
2107عبدالناصرعبدالصبور4545550
1772علی رضامحمد یاسین4545550
0834گل احمد نور احمد 4545550
2097محمد تقینظر علی4545550
0046محمد صمیمسلیم شاه4545541
2004مصورمحمد امبن4545550
2149میونددلاور خان4545550
0308نقیب اللهکفایت الله4545550
0495گل چهرهقربانعلی4545550
0675پیماننصیر احمد4545550
0253عبدالحفیظعبدالرزاق4545550
0609محی الدینمحمد امیر4545541
0754میوندجان آغا4545550
0594مهنوشعبدالوکیل4545550
4142احمد سیرویس الدین44443818
2370احمد شبابمیر علی4444551
1399احمد یاسرجاوید4444560
3652امیرمحمد یوسف4444488
3842بصیر احمد داد محمد4444551
2444بلالمرزا خان4444551
1500سمیرخان آقا4444560
2212شهیریارعبدالودود4444560
2102محمد اسحاقحیات الله4444524
1907محمد صابرمحمد نسیم4444560
3801محمد عمرانمحمد اکبر4444542
2202مشتاقمحمد شریف4444560
1717مشعلعبدالرحیم4444560
0632میرویسمحمد یوسف4444560
2475نصرت اللهعبدالبصیر4444542
2656امیر بیگمملا محمد44443026
0186ډیوهعبدالغفور4444560
2506ذاکرهحاجی محمد صابر4444560
2790سدرهذبیح الله4444542
0073شکریهعبدالعزیز4444560
3921فاطمهسردار محمد4444551
3425فروزانخان محمد 4444560
0855مجدود احمدنثار احمد4444551
0037محمد الهامعبدالظاهر4444560
0788فاطمهمحمد زمان4444560
1686ارسلاناحمد خالد4343561
3611حمایت اللهمحمد صابر4343570
0246خواجه عبداللهمنیر احمد 4343552
0084زبیرنعمت الله4343570
2399سلطان احمد مسعود احمد 4343570
2121سید پرویزسید لالا آغا4343570
0144سید مصطفیحسین آقا4343570
0369فرمان وکیلفیروز شاه4343561
0455محرم علیکرم علی4343570
1437محمد سلیمعزیز الله4343561
0987منصورشیرین آقا4343570
1945منیر احمد فهیم احمد 4343570
0526یثربعبدالحمید4343561
3779آمنهمحمد یاسین4343570
0194رناحاجی زلمی4343570
4052صدفمحمود خان4343570
0220احمد شعیبمحمد لقا4343570
1196فیاضیار محمد4343570
0714مطیع اللهمحمد ایوب4343570
0985انجیلامحمد ظریف4343570
0048ریحانهغلام مجتبی4343570
3392احمد سالارعبدالخلیل4242571
2766احمد فیصلاحمد جاوید4242580
0071الیاسگل نبی4242580
2673خواجه حسام الدینخواجه ویس الدین4242571
2252ذکی اللهاصحاب الدین4242580
0727رحمت اللهگل محمد 4242580
1489رومانزلمی4242580
3828طوفانتوریالی4242580
1609عابدغلام حیدر4242580
1832عبدالبصیرعبدالمبین4242580
1838عزت اللهغلام سرور4242571
0275عمرداد خدا4242580
0139عمرانغلام علی4242571
1354مبشرحبیب الله4242580
0597محمد طارقعبدالرحیم42424216
1785محمد عمرانمحمد سرور4242580
0607مصطفی حسن علی 4242580
1922نذیرسید عظیم4242580
1938نوید سیف الدین4242580
0444همایونضیالدین4242580
3699شهر بانومحمد واقف4242571
0326عمرهسید ذکریا4242571
0190محمد ادریسحاجی محمد اسحاق4242580
0029نثار احمدروح الله4242580
3609احمد زبیرعبدالرافع4141590
0066احمد ضیاننگیالی4141590
0448اکرم اللهمحمد سرور4141590
0298الطاف حسینغیاث الدین4141590
2372امیدقیام علی4141590
2484امیدمراد محمد 4141590
4092بصیر نور خدا4141590
3391ساحلمحمد خالد4141590
0802سلیمانعبدالخبیر4141590
1764سهرابمحمد منصور4141590
2389فیاضعبدالرشید4141590
3386محمد عیسیشمس الله4141590
1728محمد مسیحمحمد مبین4141590
3664مصطفیعبدالزبیر4141590
2068مقدمعبدالضیا4141590
0636نذیر احمد محمد شاه4141572
1611برشنانیاز محمد 4141590
3953ذکیهمحمد عیسی4141590
0789محمد طارقمحمد عثمان4141590
0642محمد عمرمحمد صابر4141590
0890سحرفتح الله4141590
0787شکریهمحمد زمان4141590
0621احمد سیرببرک محمد 4040600
0863احمد قیساحمد سمیر40404218
1150احمد قیسمیر افغان4040591
0553احمد میلادجلندر خان4040564
0007اسد احسانمحمد حامد4040600
0466بلالغلام نبی4040600
1032بهرامنظام الدین4040600
0824ثنا اللهعبدالخبیر4040600
2614حامداسد الله4040591
1832عبدالبصیرعبدالمبین4040564
3444عبدالوکیلعین الدین4040600
3481محمد امیدخالد4040600
0463محمد روملمحمد ایمل4040591
2588محمد مصطفیمحمد امین4040600
3332مسافرسید عبدال4040600
1379میر جلال الدینمیر ضیا الدین4040600
0768سعیدهسید نعیم4040600
1398مسیح اللهشکران4040600
0979جمیع اللهغزال الدین4040600
1226عبدالبصیرعبدالهادی4040600
0318علی حسینمحمد یعقوب4040591
0684محمد حلالمحمد طالب4040600
1014احمد فوزاناکرام الدین3939601
0140احمد ولیددر محمد 3939610
1037ارشاد اللهجلال الدین3939610
2627امیر محمد محمد داود3939610
1279سید نصیرسید رحیم3939592
2400عبدالمصورعبدالمبین3939601
2590فرهادحیات الله3939601
0384مجیدعوض علی3939610
3770محمد نبیمحمد شفیع3939610
2187ممتاز الدینمهتاب الدین3939610
1547منوچهرمحمد اعظم3939601
1957نعمت اللهحضرت ولی3939610
1851نقیب اللهسیف الرحمن3939610
0181یحییمحمد امین3939610
2373زحلعبدالصمد3939610
1610سونانیاز محمد 3939610
0195مروهحکیم خان3939610
3416ملیناصدیق الله3939610
0655فهیمنور آغا3939610
0273مبشر احمدمحمد نعمان3939610
1793احمد سمیرمحمد سمیع3838620
0864احمد رضواناحمد سمیر38384913
0981امر الدینعبدالمنان3838620
0835برات علیخیر احمد 3838611
2345بسم اللهعبدالمنیر3838593
0704روح اللهملا محمد 3838593
3669رومانعبدالجلیل3838620
3752روملمحمد سلیمان3838620
2530سید حامدسید داود3838620
1860شیروزشهاب الدین3838620
1244عایشهطلا محمد 3838620
1141عزیز احمدنور احمد 3838620
3607محمد مصطفیاحمد الله38384517
2249محمد یوسفمجیب الرحمن3838611
3764نثار احمد داد محمد 3838611
3804ذاکرهبرات 3838584
3820زهراعلی احمد 3838620
1407گل غنچهعبدالنعیم3838620
0173مریمغلام مصطفی3838602
1199ناجیهحاجی آدم خان3838620
0500سید امیدسید محمود38382636
0474محمد نصیرسیدمیر3838620
2564احمد بلالمعین الدین3737630
1048احمد مسعودعبدالباسط3737630
2297اکرام اللهنجیب الله3737630
4051امید ثبت دیتابیس نیست3737630
0539حسیب اللهمحمود3737630
3955حسیب اللهمحمد امان3737630
3672حسین علیسفر محمد 3737630
2138حمید آقاخان آقا3737630
0635حیدرشاه ولی3737630
4153سید سمیع اللهسید رسول3737630
3451شبیرحسینایرج میر3737630
0467صدامغلام نبی3737630
0657علی مرتضیمشتاق کبیر3737630
3616مرتضیمحمد حسیب3737630
2209مهرانعبدالوکیل3737612
3518هیوادمحمد نسیم3737630
0990شریفهدولت محمد 3737630
1700مریمنور الرحمن3737612
0646احمدعبدالوایض3737621
0008فریدونولی محمد3737630
0648محمد صبورمحمد صابر3737630
0424محمد کریمشیر حسین3737630
3633احمد آغاعبدالعلیم3636640
2124شادابداود شاه3636640
1052عبدااللهخلیل الرحمن3636640
1804محمد اسحاقعبدالجمیل3636604
0718محمد سالممحمد صادق3636631
1501محمد عمرانحیات الدین3636640
0239محمد نسیممحمد یاسین3636622
4061مسعودغلام نبی3636640
1861مطیع اللهعبدالحنان3636640
4001بصیرهنصر الله3636631
0508سهرابشاه ولی3636631
0289لطف اللهفدا محمد3636640
0536محمد اللهعتیق الله3636640
0786ریحانهعزت الله3636622
0348صبیحهعلی شاه3636595
2200احمد زبیرنثار احمد 3535650
0006احمد شعیبمحمد طیب3535650
3695احمد مختارجهانگیر3535650
3394ایملمحمد اسلم3535641
2071جوادعبدالضیا3535650
1314حشمت اللهعبدالروف3535641
2670ذکریاعتیق 3535623
1087روح اللهخدایداد3535650
1339سید طاهاسید سرو الدین3535641
1251شعیب اللهمحمد یونس3535650
1691عبدالرزاقعبدالمالک3535650
4018علی الرحمننور علی3535650
0984فیصلفیض آغا35354322
2011فیصلخواجه سعید3535650
1025محمد امید محمد امان3535650
1221محمد یوسفذبیح الله3535650
1406مرتضیسید اسحاق3535650
3378مطیع اللهخلیل الله3535650
2298نیک محمد خالق داد3535632
0023آسیهمحمد شاه قریشی3535650
0604احسانامان الدین3535650
1018رحمت اللهمحمد گل3535650
0405سید مجتبیسید فرید3535641
1880اکبر علیمحمد امین3434660
1113توحید اللهمحمد اجمل3434660
2464زلگیعبدالجان3434660
3854سید حسینسید یحی3434651
2197عبدالواحدعبدالرحیم3434660
1536مایلمحمود3434660
2554نعماننیک محمد 3434660
1698رمزیهسید اکبر3434660
1197احمد ذکیعبدالجمیل3434660
0236احمد ذکیعبدالرحیم3434660
1225شهزادعبدالهادی3434651
0003محمد نعمانجنگ باز3434660
1612الطاف حسیننجیب الله3333670
3325حمید اللهتوفیق الله3333670
0312محمد سجادعبدالبصیر3333652
0201محمد عاطفمیر آقا3333670
1966محمد فهیممحمد همایون3333670
2296مسیح اللهنجیب3333670
1905نور اللهاحمد جان3333661
2164سمیهعبدالبشیر3333652
2009نیلوفرشاه آقا3333625
1154مهربانمحمد وسیم3333670
0321نوید اللهاحمد فرید3333670
0744یاسرغلام صدیق3333670
0170احمد فیصلعبدالبصیر3232680
3793بشیر احمد شیر محمد3232680
2507بصیر احمد ولی محمد 3232653
0555جابرمحمد خلیل3232680
0638نصیر احمد میر حضرت3232644
0174رخسارمحمد شفیع3232680
1102احمد موسیعبدالمجید3232653
0272احمد نویدجمال عبدالناصر3131690
1885بهزادکمال الدین3131690
3740حبیب اللهمحمد جان3131690
3782خالدمحمد حعفر3131672
1548ذکی اللهرحمت الله3131690
0922سردار احمد الیاسسردار احمد قیس3131690
3728عبدالاحدگل ممحمد 3131690
3538عبدالجبارعبدالقهار3131690
3765عبدالعزیزعبدالجمیل3131690
0131مدثرمحمد رفیع3131654
1949نصیر احمد ننگیالی3131672
0134نور اللهعتیق الله3131681
1818بسیماسید هاشم3131690
3563سادیهنذیر احمد 3131690
3567شبنمفدا محمد 31315613
4054صنمشاه محمد 3131690
1230کرشمهعبدالرزاق3131690
0743احمد فرامرزغلام مرتضی3131681
0407عبدالحامدعبدالرب3131690
0237عبدالنقیبعبدالرقیب3131690
0601محسنهنعمت الله3131690
0544حبیب اللهمحمود3030700
0871رامینمحمد ایوب3030700
3906سید احمد سید عمر الدین3030700
2368شیرازالدیناسلام الدین3030691
1179عبدالمبینآقا پادشاه3030700
3930غلام زبیرغلام نبی3030700
2190فیصلعبدالهادی3030700
3802محمد ادریسمحمد آصف3030673
2363مصطفیخورشید احمد 3030700
0697عبدالباسطعبدالوکیل3030700
0100عبدالضمیرعبدالصبور3030691
3570ادریسشیرجان2929647
0299الیاسعبدالطیف2929701
2075توفیقمحم طاهر2929710
2518سلیمخلیل الله2929710
1787فروغعطا محمد 2929701
2103مبینحاجی سلطان2929710
0112محمد نثار احمد 29294625
0836محمد ارسلانمحمد سمیع2929710
1591نوروزباز علی2929701
4130شگوفهمحمد فاروق29295516
3422محدثهروح الله2929710
0231سید اقبالسید فرید2929710
0564سید نجیمسید بصیرالله2929710
0672شفیق اللهشمس الله2929692
0953کریم اللهمحمد ناصر2929710
0785مسیح اللهنجیب الله2929701
1198مریمغلام محی الدین2929710
0459بلال احمدعبدالبشیر2828720
3414شکرانعبدالواحد28284428
1077عبدالوارثعبدالوکیل28284923
3928غلام وارثغلام نبی2828720
3344محمد صمیممحمد صادق2828720
0717محمد عمرانمحمد همایون2828720
1562یماعبدالجلال2828720
0260محب اللهعصمت الله2828720
0682محمد یعقوبمحمد اشرف2828720
0162نصیر احمدعبدالبصیر2828711
0486آسیه اسمامحمد عبدالفتاح2828720
3407احمد بشیرخان اقا2727721
2647سمیع اللهدولت خان2727712
2398شبیرعبدالخلیل2727721
1044صهیبسید رهان2727721
4050ضمیر احمد نور احمد 2727685
2115محمد دلمحمد گل 2727730
3421حسنامحمد شفیع2727730
3658حلیمهروح الله2727730
0537ادریسعزیز الله2727730
0490سروشمحمد سلیم2727721
0535مبارزعبدالفیاث2727730
0273احمد سمیرهدایت الله2626740
2528احمد فرزادپاچاه محمد2626731
0483زاهدسید امام2626740
2291زلگیزلمی2626731
1992سید نثارسید ممتاز2626731
1031محمد ایملسردار2626722
3339نوید آغاغلام حضرت2626731
0689احمد بلالعبدالمتین2626740
2114پیمانپاچاه2525750
0870رامشمرزا الدین2525750
0247رامششیراب الدین25255124
3328رفیعذبیح الله2525750
2177سمیع اللهعزت الله2525750
3678سیف الرحمنعبدالغفار2525750
1710عبدالودودعبدالقدوس2525750
0580احمد شبیرخیرالدین2525750
0677مدینهامان الله2525750
0838الهام محمد ابراهیم2424760
0557عبدالمتینعبدالمطلب2424760
2432محمد رومانمحمد امان2424751
1342حمیرامحمد آصف2424760
1144حامدملنگ2424760
0978محمد آزادمحمد عالم2424742
0966آسیهعبدالله2424760
2117احمد شهیراحمد شکیب2323770
2612سمیع اللهعطا محمد 2323770
1381قیومعبدالهادی2323761
0894نوابعبدالغفار2323770
0664رویدمحمد مجید2323770
1364احمد صفااحمد شاه2222753
3327سباوونسلطان محمد 2222771
0577حمیداللهشجاع الله2222780
2355روملعظم الدین2121754
3558صمیممحمد اکبر2121790
2118نصر اللهغلام حیدر2020782
1135الهاممحمد هاشم19193447
2234عبدالحقمحم انور19196516
1053احمد ضمیرعبدالمالک1818811
2545ربیع اللهنبی الله1717749
2312هجرت اللهعبدالطیف1616840
0011مختار احمد عزیز احمد 0غیرحاضر
0018احمد حاتمنجیب الله0غیرحاضر
0019احمد مزملعبدالشکور0غیرحاضر
0024صفت اللهنیاز محمد 0غیرحاضر
0029جهید اللهمحب الله0غیرحاضر
0032شاداباسد الله0غیرحاضر
0033احمد ساحلنجیب الله0غیرحاضر
0038حمید اللهروح الله0غیرحاضر
0041احمد رفیعمحمد عظیم0غیرحاضر
0055محمد فاضلآقا گل0غیرحاضر
0059رامینعبدالهادی0غیرحاضر
0106عبدالنافعگل احمد 0غیرحاضر
0115همایونصفا الدین0غیرحاضر
0133حامد شمس الله0غیرحاضر
0136الهامصدیق الله0غیرحاضر
0138سید مولا قاسمسید جواد0غیرحاضر
0169بشار احمد سنت الله0غیرحاضر
0185توحید احمد داد محمد 0غیرحاضر
0204عبدالقیومعبدالرحمن0غیرحاضر
0306محمد میلادمحمد سالم0غیرحاضر
0343ربیعنور محمد 0غیرحاضر
0349وحید اللهنعمت الله0غیرحاضر
0358محمد شاکرشاه لالا0غیرحاضر
0359نجم الدینمحراب الدین0غیرحاضر
0391نعمانمحمد فرید0غیرحاضر
0398محمد الهامغلام بهاوالدین0غیرحاضر
0464محمد بابرمحمد ایمل0غیرحاضر
0465فایزمحمد ابراهیم0غیرحاضر
0468مسعودذکیم خان0غیرحاضر
0478صفی اللهعباس خان0غیرحاضر
0499وارثسید امام0غیرحاضر
0500الهامعبدالمالک0غیرحاضر
0502احمد ذکیضیاالله0غیرحاضر
0532توابتاج محمد 0غیرحاضر
0558بسم الله خانرمضان0غیرحاضر
0571احمد ضیامحمد شفیق0غیرحاضر
0575عبدالتوابعبدالصبور0غیرحاضر
0580پرویز جانعبدالجمیل0غیرحاضر
0583محمد یاسرعبدالکبیر0غیرحاضر
0596جاوید نیازیحاجی عبدالحق0غیرحاضر
0599حسیب اللهحمید الله0غیرحاضر
0606میلاد عبدالسلام 0غیرحاضر
0626احمد اللهصدیق الله0غیرحاضر
0637محمدشاه ولی0غیرحاضر
0652مبین اللهعتیق الله0غیرحاضر
0658علی بهروزصفی الله0غیرحاضر
0670محمد نثارمحمد ناصر0غیرحاضر
0671محمد عمرمحمد قاسم0غیرحاضر
0672احمد ذکیذکریا0غیرحاضر
0676صدیق اللهغریب الله0غیرحاضر
0679سهرابفیض محمد 0غیرحاضر
0690احمد رشادحاجی محمد عارف0غیرحاضر
0696اسد اللهفقیر احمد 0غیرحاضر
0759عبدالوارثعبدالصبور0غیرحاضر
0762ایمانغلام حیدر0غیرحاضر
0775محمد قسیمعبدالقدوس0غیرحاضر
0778مرتضیتاج محمد 0غیرحاضر
0811عبدالسبحانمحمد عادل0غیرحاضر
0826مجتبیغلام صدیق0غیرحاضر
0827عتیق اللهغلام صدیق0غیرحاضر
0837محمد صادقگل الرحمن0غیرحاضر
0840ادیبمحمد ابراهیم0غیرحاضر
0851محمد بصیرمحمد شریف0غیرحاضر
0888علیمراد علی0غیرحاضر
0902صمیمشیر علی0غیرحاضر
0903میرویسویس الدین0غیرحاضر
0955احمد فیصلسردار محمد 0غیرحاضر
0957امان الدینعنایت بیک0غیرحاضر
0967حمزهفرهاد0غیرحاضر
0975جمشیدسور گل0غیرحاضر
0980محمد صمیممحمد صابر0غیرحاضر
0986احمد سلیمانخلیل الله0غیرحاضر
0997احمد نور الله0غیرحاضر
1015وحید اللهاسد الله0غیرحاضر
1016غلام مصطفیرحیم0غیرحاضر
1024سمیع اللهنور حکیم0غیرحاضر
1029منصورخیر محمد 0غیرحاضر
1038مشتاقدلاور0غیرحاضر
1042محمد الطافعبدالقدیر0غیرحاضر
1047روح اللهامان الله0غیرحاضر
1076محمد آغامحمد نعیم0غیرحاضر
1086سید ضیاالدینسید منصور0غیرحاضر
1090محمد هاروندوست محمد 0غیرحاضر
1145رضوانمحمد نعیم0غیرحاضر
1153لطف الرحمنحاجی غلام فاروق0غیرحاضر
1157تمیممحمد آغا0غیرحاضر
1158عبدالستارقیام الدین0غیرحاضر
1176میلادعبدالمتین0غیرحاضر
1198محمد میکایلفضل الرحمن0غیرحاضر
1208سید روحیدسید عبدالرحمن0غیرحاضر
1209سید عثمانسید عبدالرحمن0غیرحاضر
1241میلادفقیر محمد 0غیرحاضر
1245سید مصطفیسید محمد 0غیرحاضر
1276فیصلملا محمد 0غیرحاضر
1286محمد منصورلطف الله0غیرحاضر
1287انصار اللهلطف الله0غیرحاضر
1305فهیم اللهشکر صاحب0غیرحاضر
1347محمد الهاممیر افغان0غیرحاضر
1348موسیمحمد آغا0غیرحاضر
1378مدثر اللهحسیب الله0غیرحاضر
1430محب اللهفضل الله0غیرحاضر
1442صبغت اللهعبدالرازق0غیرحاضر
1445شکیبسهراب0غیرحاضر
1493محمد زمانرجب علی0غیرحاضر
1498آریامحمد علی0غیرحاضر
1507لطف علینور علی0غیرحاضر
1534محمد آصفمحمد نعیم0غیرحاضر
1537سید محفوظامیر حمزه0غیرحاضر
1549خواجه عبدالوارثخواجه عبدالله0غیرحاضر
1550محمد منصورمحمد عمر0غیرحاضر
1559احمد مصطفیوحید الله0غیرحاضر
1569مزملجمال الدین0غیرحاضر
1570محمد ویسممحمد رحیم0غیرحاضر
1573اقبالجلال الدین0غیرحاضر
1614قربانعلی احمد 0غیرحاضر
1615محور شاهبهادر شاه0غیرحاضر
1638شهیرعبدالقدیر0غیرحاضر
1642زاهد الرحمنالف الرحمن0غیرحاضر
1667عبید اللهنعمت الله0غیرحاضر
1669حسین سیف علی0غیرحاضر
1688میوندعنایت الله0غیرحاضر
1706عمرانعبدالفتاح0غیرحاضر
1736شفیق اللهعبدالعزیز0غیرحاضر
1786ابوذرغلام صدیق0غیرحاضر
1803نقیب اللهمحمد کبیر0غیرحاضر
1839محمد مرتضیمحمد نذیر0غیرحاضر
1847احمد جاویدمحمد گل0غیرحاضر
1848میلاد سید مرزا0غیرحاضر
1877علی عطارجب0غیرحاضر
1884حسیب اللهزلمی0غیرحاضر
1888محمد عوضمحمد جان0غیرحاضر
1889عبید اللهعبدالخلیل0غیرحاضر
1890عبدالباسطغلام حضرت0غیرحاضر
1912عبداللهایام الدین0غیرحاضر
1942میر عبدالربمیر عبدالرحیم0غیرحاضر
1960فیصلسیف الرحمن0غیرحاضر
1963عبداللهصبغت الله0غیرحاضر
1976مصطفیممحمد یونس0غیرحاضر
1977میوندعزیز الرحمن0غیرحاضر
1986آرشداد الله شریف0غیرحاضر
1987رفیع اللهداد الله شریف0غیرحاضر
1990ساحلعبدالنصیر0غیرحاضر
1995روهیدحاجی غلام غوث0غیرحاضر
2033حسیب اللهغلام ربانی0غیرحاضر
2042معصوم احمدحاجی محمد0غیرحاضر
2076عثمانعبدالرزاق0غیرحاضر
2081ایملمعراج الدین0غیرحاضر
2082اجملمعراج الدین0غیرحاضر
2106اجملعبدالمتین0غیرحاضر
2122سید عبدالوهابسید محمد فاضل0غیرحاضر
2125عبدالنقیبمیر احمد 0غیرحاضر
2142ایملنصیر احمد0غیرحاضر
2146فیروز الدینغلام علی0غیرحاضر
2150سید علیسید احمد 0غیرحاضر
2158خطابحبیب الله0غیرحاضر
2161سید شمس الدینسید عبدالعلی0غیرحاضر
2165محمد شبیرعبدالمجید0غیرحاضر
2184حامددولت نظر0غیرحاضر
2185سجادمیر احمد 0غیرحاضر
2194عبدالرشیدمزار گل0غیرحاضر
2195ادریسامام گل0غیرحاضر
2246مختارتوریالی0غیرحاضر
2255روح اللهنصر الله0غیرحاضر
2257احمد شعیبضیا الحق0غیرحاضر
2263الیاسمحمد نجیم0غیرحاضر
2264جاهدعبدالفتاح0غیرحاضر
2270عبدالمنیرعبدالحمید0غیرحاضر
2271احمد شعیبعبدالوکیل0غیرحاضر
2300محمد حدیثاحسام الدین0غیرحاضر
2304احمد سیراحمد الله0غیرحاضر
2305علی رضامحمد ناصر0غیرحاضر
2315احمد ممتازبهتر0غیرحاضر
2343سید رحیمسید اقبال0غیرحاضر
2351عاشق الرحمن فضل الرحمن0غیرحاضر
2369صمیمعزیز آقا0غیرحاضر
2374شفیع اللهعبدالقاری0غیرحاضر
2377محمد حاشرنور آقا0غیرحاضر
2388محمد امیدسید عمر0غیرحاضر
2397احمد شعیباحمد جاوید0غیرحاضر
2403عمران اخپلواک0غیرحاضر
2405عبدالتوابعبدالوهاب0غیرحاضر
2447سعادت اللهنجیب الله0غیرحاضر
2458وسیممحمدآغا0غیرحاضر
2485محمد یوسفعبدالاحد0غیرحاضر
2486نبی اللهمحمد ابراهیم0غیرحاضر
2492خورشیدعبدالغنی0غیرحاضر
2500روح اللهنصر الله0غیرحاضر
2519ریحان اللهمحمد عاصم0غیرحاضر
2526عبدالمصورعبدالصبور0غیرحاضر
2553محمد اطهرمحمد اشرف0غیرحاضر
2555عمرزریالی0غیرحاضر
2556راشدمحمد فهیم0غیرحاضر
2557حیدر زریالی0غیرحاضر
2565احمد شاهسمیع الله0غیرحاضر
2570عبدالوهابعبدالمتین0غیرحاضر
2575محمد شفیقعبدالوحید0غیرحاضر
2592احمد سهرابعبدالغفور0غیرحاضر
2611زبیرعبدالجبار0غیرحاضر
2615لطف اللهمحمد صفدر0غیرحاضر
2675روحیدعبدالصمد0غیرحاضر
2689عبدالحیعبدالصمد0غیرحاضر
2707محمودسید حکیم0غیرحاضر
2882خواجه احمد خواجه رحمت0غیرحاضر
2955سمیععبدالمجید0غیرحاضر
2983حکمت اللهعبدالقدوس0غیرحاضر
3012سید مجتبیسید حسن0غیرحاضر
3187عبدالمتینعبدالخلیل0غیرحاضر
3303میلادعبدالقیوم0غیرحاضر
3304فاضلزلمی0غیرحاضر
3330سید مرتضیسید جمعه خان0غیرحاضر
3331خواجه لطف اللهخواجه نعیم الله0غیرحاضر
3333عبدالباسطعبدالجمیل0غیرحاضر
3340محمد بشیرمحمد کبیر0غیرحاضر
3341حکمت اللهسلطان عزیز0غیرحاضر
3342شبیر احمد محمد عارف0غیرحاضر
3355احمد قریشببرک0غیرحاضر
3399احمد شعیبنثار احمد0غیرحاضر
3401احمد آرشمحراب الدین0غیرحاضر
3438احمد سیرسلطان محمد 0غیرحاضر
3440لطف اللهدولت خان0غیرحاضر
3467سید حسیبسید نصیر0غیرحاضر
3501رستمعبدالرحمن0غیرحاضر
3519سهرابمحمد اشرف0غیرحاضر
3520نور الدینعلی داد0غیرحاضر
3592محمد ادریسحاجی ادم خان0غیرحاضر
3603فیصلممتاز0غیرحاضر
3605ثنا اللهسید حبیب0غیرحاضر
3624مطیع اللهعبدالخلیل0غیرحاضر
3650ناصرسید احمد 0غیرحاضر
3653نصرت احمد جاوید0غیرحاضر
3665احمد مجتبیذکریا0غیرحاضر
3687مصطفیمحمد آصف0غیرحاضر
3696حشمت اللهحفیظ الله0غیرحاضر
3742فردوسزلگی0غیرحاضر
3743محمد مایلمحمد جان0غیرحاضر
3745محمد اکبرمحمد ریاض0غیرحاضر
3746نویدمحمد داود0غیرحاضر
3748احمد سروشهدایت الله0غیرحاضر
3751مصطفیمولا داد0غیرحاضر
3754نعمت اللهشیر الله0غیرحاضر
3784عبدالنعیم0غیرحاضر
3789ذکراللهمحمد رسول0غیرحاضر
3806احمد شایقشاه محمود0غیرحاضر
3814محمد سالمعبدالهادی0غیرحاضر
3815سید وسیمسید خلیل الله0غیرحاضر
3850رخسارمحمد رفیع0غیرحاضر
3855تمیممیراحمد 0غیرحاضر
3881محمد عمرانمحمد امین0غیرحاضر
3905شیرزیشاه رسول0غیرحاضر
3954فرزادهمایون0غیرحاضر
3990نقیب اللهعزیز محمد0غیرحاضر
4066محمد روملمحمد انور0غیرحاضر
4068احمد خالدعبدالستار0غیرحاضر
4069قیسغلام جیلانی0غیرحاضر
4070جاویدغلام رسول0غیرحاضر
4089زبیرگل محمد 0غیرحاضر
4104سید ولیدمحمد سلیم0غیرحاضر
4106بکتاشخان مرزا0غیرحاضر
4107عبدالمصورآغا شیرین0غیرحاضر
4117حسیب اللهملک مرزا0غیرحاضر
4126احمد سیرمحمد احسان0غیرحاضر
4152رامینعبدالحی0غیرحاضر
0125سحرمحمد انور0غیرحاضر
0132ناهیدفهیم الله0غیرحاضر
0149زرمینهصالح محمد 0غیرحاضر
0166یلداعبدالغفور0غیرحاضر
0216فاطمهضیا الدین0غیرحاضر
0230میسرهانوربیک0غیرحاضر
0235مروه سید سکندر0غیرحاضر
0265فرزانهعبدالکبیر0غیرحاضر
0268ساجدهعبدالروف0غیرحاضر
0276مدینهمحمد نوید0غیرحاضر
0342شیلاعید محمد 0غیرحاضر
0365هدیهعبدالمنیر0غیرحاضر
0404میترازلمی0غیرحاضر
0645فاطمهجعفر0غیرحاضر
0688ارمغانمحمد شعیب0غیرحاضر
0807آمنهاختر حسین0غیرحاضر
0911عابدهمحمد شفیع0غیرحاضر
0915زینبمحمد کریم0غیرحاضر
0917فریالاحمد سخی0غیرحاضر
0935حسناحاجی لطف الله0غیرحاضر
0956فرخندهحکیم الله0غیرحاضر
1088نگاهغلام محی الدین0غیرحاضر
1247حمیدهغلام عباس0غیرحاضر
1297حسناحاجی میرزا محمد 0غیرحاضر
1311وصالمحمد فقیر0غیرحاضر
1519طیبهغلام رازق0غیرحاضر
1520مدینهغلام رازق0غیرحاضر
1558نگینهعبدالعظیم0غیرحاضر
1565زحلنصر الله0غیرحاضر
1581یلداامام داد0غیرحاضر
1595سودابهاحمد داود0غیرحاضر
1652سکینهخادم حسین0غیرحاضر
1732سحرنور محمد0غیرحاضر
1739مدینهامیر محمد 0غیرحاضر
1744شبانهامین گل0غیرحاضر
1778تهمینهغلام زبیر0غیرحاضر
1779نیلوفرسید رضا شاه0غیرحاضر
1996تهمینهعاشور محمد 0غیرحاضر
2003رقیهعبدالحمید0غیرحاضر
2027هاجرهوحید الله0غیرحاضر
2061گیتاعبدالرحیم0غیرحاضر
2073فرحتعبدالحبیب0غیرحاضر
2098نگینهخواجه محمد اسحاق0غیرحاضر
2134رقیهصالح محمد 0غیرحاضر
2135ستریهغلام رسول0غیرحاضر
2226بی بی کبراحاجی سید حامد0غیرحاضر
2261عفت عبدالحبیب0غیرحاضر
2334ژالهدل آرام0غیرحاضر
2335شگوفهدل آرام0غیرحاضر
2336صباحت درخشانمحمد رفیع0غیرحاضر
2360سنبلامین الله0غیرحاضر
2364خاطمهبختیاری0غیرحاضر
2384نادرهحبیب الله0غیرحاضر
2538سحراحمد ضمیر0غیرحاضر
2596نگینه احمدیسید مقصود0غیرحاضر
2642شبنممحمد تقی0غیرحاضر
2645نظیفهمحمد داود0غیرحاضر
2692نیلابحاجی محمد قاسم0غیرحاضر
2767شگوفهخوشحال0غیرحاضر
2784شبنممحمد شاه0غیرحاضر
2908مریمخواجه عبدالقدیر0غیرحاضر
3170جلوهحاجی عبدالرحیم0غیرحاضر
3305صهیبهعبدالقدیر0غیرحاضر
3418حسناهمایون0غیرحاضر
3419تبسمعبدالهادی0غیرحاضر
3420برینعبدالطیف0غیرحاضر
3431نیلابآقا محمد 0غیرحاضر
3512مریمسید امان الله0غیرحاضر
3564نور الههسید فرید0غیرحاضر
3565عفتاحمد فرید0غیرحاضر
3566حسنیهسید معراج0غیرحاضر
3581زهراسید انور شاه0غیرحاضر
3582معصومهعبدالوکیل0غیرحاضر
3584لیمهمسیح الله0غیرحاضر
3586منیژهحبیب الله0غیرحاضر
3737کرشمهنور آقا0غیرحاضر
3792مهسااحمد بیژن0غیرحاضر
3917نارونسلطان محمد0غیرحاضر
3968الههعبدالقادر0غیرحاضر
3999عایشهرحمن0غیرحاضر
4003صباجان آقا0غیرحاضر
4014معصومهتوریالی0غیرحاضر
4060شریفهعبدالمحمد 0غیرحاضر
4127عایشهعبدالستار0غیرحاضر
4151مسکاعبدالشکور0غیرحاضر
0050احمد راشدسلطان جان0غیرحاضر
0051سید محفوظسید معروف0غیرحاضر
0076عمر خانعلی خان0غیرحاضر
0097ادریسمحمد شیرین0غیرحاضر
0133حسیب اللهحبیب الررحمن0غیرحاضر
0183بیژنعبدالغیاث0غیرحاضر
0254روماننورخدا0غیرحاضر
0259منصورمحمد ایمل0غیرحاضر
0332خواجه مرتضیخواجه عبدالرحمن0غیرحاضر
0337مرتضیساه مصظفی0غیرحاضر
0349محمد صدیقمحمد فرید0غیرحاضر
0350محمد مصطفیمحمد ولی0غیرحاضر
0374ایملشیریندل0غیرحاضر
0378الهاممحمد یونس0غیرحاضر
0385نعمت اللهعبدالغفور0غیرحاضر
0394سید مرتضیسید عارف0غیرحاضر
0409فوادعیدی محمد0غیرحاضر
0414شبیرعبدالواحد0غیرحاضر
0422خواجه نظیرخواجه میرانشاه0غیرحاضر
0437خیرالدینویس الدین0غیرحاضر
0438عتیق اللهنقیب الله0غیرحاضر
0465احمد ماهرمیر اضغر0غیرحاضر
0480ارسلانامیر خان0غیرحاضر
0482لطف الرحمنمحمد عارف0غیرحاضر
0501جوادمولاداد0غیرحاضر
0502محمد سنجرمحمد مدی0غیرحاضر
0538عبدالوهابعبدالهادی0غیرحاضر
0556سباوننور احمد0غیرحاضر
0581ذبیح اللهعبدالمجید0غیرحاضر
0641سید شهیمسید شریف0غیرحاضر
0644میوندمیرویس0غیرحاضر
0653اظهرعبدالحسیب0غیرحاضر
0663زیارملشیر محمد0غیرحاضر
0711کامرانشیر الرحمن0غیرحاضر
0740احمد فیصلذبیع الله0غیرحاضر
0747آریاعبدالغفور0غیرحاضر
0758سید محمد اسماعیلقطب الدین0غیرحاضر
0762محمد فردوسمحمد افضل0غیرحاضر
0767منصورمسعود0غیرحاضر
0824محسنمردان0غیرحاضر
0825فیروزعیدی محمد0غیرحاضر
0834عبدالباسطعبدالعزیز0غیرحاضر
0842احمد جواداحمد شاه0غیرحاضر
0851احمد براتعبدالرحیم0غیرحاضر
0853رفعت اللهعبیدالله0غیرحاضر
0862محمد عمرانمحمد اکبر0غیرحاضر
0872سید صمیمسید قاسم0غیرحاضر
0892مسیح اللهکاکا شرین0غیرحاضر
0938طیب صدیقحامد صدیق0غیرحاضر
0951بلالغلام صفدر0غیرحاضر
0971جوادمحمد انور0غیرحاضر
0977مسلمعبدالله0غیرحاضر
1028افشینشرین محمد0غیرحاضر
1054وارثذبیع الله0غیرحاضر
1067حبیب اللهخواجه شیر پادشاه0غیرحاضر
1074میلادعبدالوکیل0غیرحاضر
1145حسیب اللهعبدالقهار0غیرحاضر
1148سهرابخان آقا0غیرحاضر
1169روح اللهکریم الله0غیرحاضر
1170محمد الیاسمحمد غنی0غیرحاضر
1192مرتضی عبدالمنان0غیرحاضر
1224جمیلامیر محمد0غیرحاضر
0001شگوفهنوروز خان0غیرحاضر
0045صوفیهمیر سعید0غیرحاضر
0163مروهنجیب الله0غیرحاضر
0277سحرحفیظ الله0غیرحاضر
0387مسرتقطب الدین0غیرحاضر
0388صدفقطب الدین0غیرحاضر
0484محجوبهمیرویس0غیرحاضر
0489یلدامحمد سلیم0غیرحاضر
0551میتراعبدالهادی0غیرحاضر
0562صنوبرمحمدداود0غیرحاضر
0592بهشتهعبدالواحد0غیرحاضر
0639رخسارمحمد سالم0غیرحاضر
0679آرزومحمد مبین0غیرحاضر
0806صدفداکترسمیع0غیرحاضر
0807سونیاعبدالمبین0غیرحاضر
0821سارهعبدالجمیل0غیرحاضر
0848فرهنازفرهاد0غیرحاضر
0891مینهباز محمد0غیرحاضر
1024مروهعبدالجمیل0غیرحاضر
1166یلدامحمد آصف0غیرحاضر
فهرست

you're currently offline