جدول ذیل شامل نتایج امتحان کانکور آزمایشی دوازدهم (عمومی سوم) دانش آموزان شعبه مرکزی و نمایندگی حصه اول میباشد.
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

جدول نتایج امتحان کانکور آزمایشی دوازدهم (عمومی سوم)

آی دینامرشتهنمره
A0000081IMRANطب عمومی کابل353.25
A0000598ABDUL MATINطب عمومی کابل346.5
A0101010ABDUL AZIZطب عمومی کابل339.75
00000161MARINAطب عمومی کابل339.75
A0000196HADIAطب عمومی کابل337.5
A0000066SADAF HAKIMIطب عمومی کابل337.5
A0000870MUJTABA HASHIMIطب عمومی کابل335.25
A0001213AHMDZAI FAKHRIطب عمومی کابل335.25
A000186ABDUL WASIمنجمنت و اداره تشبثات "اقتصاد" کابل333
A0000482RAVEENAحقوق کابل330.75
A0000252NORIALAY NEAKZADتکنالوژی معلوماتی کابل326.25
A0001212MASIH ULLAHتکنالوژی معلوماتی کابل326.25
A0000460SELSALA ستوماتولوژی عمومی کابل326.25
A0000639ALIانجنیری مهندسی کابل326.25
SADAFطب معالجوی کابل324
A0000434FATIMAستوماتولوژی عمومی کابل321.75
A0000139SAKINAانستیتوت های نیمه عالی321.75
A0001215MANSOORSADAMاقتصاد ملی کابل319.5
A0000084SABAWOON SAFIستوماتولوژی عمومی کابل319.5
A0000315MUSA KHANتکنالوژی معلوماتی کابل319.5
A0000235QAWIMانجنیری نرم افزار کابل319.5
A0000536HADISAستوماتولوژی عمومی کابل319.5
MEENAستوماتولوژی عمومی کابل319.5
A0002601ARYAN Mستوماتولوژی کابل319.5
A0000642JAWADستوماتولوژی کابل319.5
A0000519SHARBAT KHANقضا و څارنوالی کابل317.25
A0000813M SAMIM OSMANIمنجمنت و اداره تشبثات "اقتصاد" کابل317.25
A0000328MOHSINمنجمنت و اداره تشبثات "اقتصاد" کابل317.25
AOOOO431KHALIDانجنیری آب و محیط زیست بلخ317.25
242MSQعلوم وترنری عمومی کابل317.25
A0000569SAMIRMIRZADفارمسی عمومی کابل317.25
A0000855IRFANپالیسی عامه ننگرهار317.25
SABAUDDINاقتصاد ملی کابل317.25
AZIZAمنجمنت و اداره تشبثات کابل317.25
A0000640NOORانجنیری سیول کابل317.25
A0000575SEBمهندسی کابل315
A0000947ZUBAIRSADATصحت عامه کابل315
S M REZAسیستم های معلوماتی کابل315
A0000364HASIBسیستم های معلوماتی کابل315
A0000000AIMALسیستم های معلوماتی کابل315
A0000736SALIM MMMMMانجنیری نرم افزار کابل312.75
A0000447AHMAD HELALانستیتوت های نیمه عالی312.75
A0001303MURTAZAستوماتولوژی عمومی کابل312.75
A0000570TAMANAحقوق کابل312.75
A0002039KHADIJA RAHMATULLAHستوماتولوژی کابل312.75
A0001214HASIBULLAHNASERIطب عمومی بلخ310.5
A0000216QAISمهندسی کابل310.5
ATIQحقوق کابل308.25
A0000158HASIBULLAHعلوم سیاسی کابل308.25
A0000308ARASHتکنالوژی معلوماتی کابل308.25
A0000464ABDULQAHARمنجمنت و اداره تشبثات "اقتصاد" کابل308.25
A0000341MONWAR SAHAKکمپیوتر ساینس "تکنالوژی معلوماتی" کابل308.25
A0000454FROHARحقوق کابل308.25
A0000640FARIDکمپیوتر ساینس کابل308.25
A0MATYروان شناسی کابل306
ABAمنجمنت و اداره تشبثات "اقتصاد" کابل306
A0000854AZIZعلوم سیاسی کابل306
A0000420ABDULAHADطب عمومی البیرونی303.75
A0000812HEKMATمنجمنت و اداره تشبثات "اقتصاد" کابل303.75
A0000327MO HAROOOONحقوق کابل303.75
A0000966SAID FAYEZULLAHمهندسی کابل301.5
A0000453ZAHRAحقوق کابل301.5
A0000390ROWAIDAکمپیوتر ساینس "انجنیری نرم افزار" کابل301.5
A0001456AJMALSEDIQIانجنیری مهندسی کابل301.5
NAWEED AHMADIکمپیوتر ساینس کابل301.5
A0000093FARHAN FETRATمنجمنت و اداره تشبثات "اقتصاد" کابل299.25
A0000094AHMAD JALAL ZALALساختمان های صنعتی و مدنی پولی تخنیک کابل299.25
MAHDIساختمان های صنعتی و مدنی پولی تخنیک کابل299.25
A0000161HANANAصحت عامه کابل299.25
A0000585YUSRAمنجمنت و اداره تشبثات البیرونی299.25
ALTENAIمنجمنت و اداره تشبثات کابل299.25
424GULانجنیری "مهندسی" کابل299.25
A0000145انستیتوت های نیمه عالی299.25
TAHMINA Aانستیتوت های نیمه عالی299.25
A0000480MAROOمنجمنت و اداره تشبثات کابل299.25
MUKHTARانجنیری مهندسی کابل299.25
A0000246FARHADانستیتوت های نیمه عالی297
A1111ALIتکنالوژی لابراتوار طبی کابل297
A0000114NEMATULLAHانستیتوت های نیمه عالی297
A0000075NOORUDDINمنجمنت و اداره تشبثات "اقتصاد" کابل294.75
A0000111NASRULLAHفارمسی عمومی کابل294.75
AH RASHIDانستیتوت های نیمه عالی294.75
A0000813SHAHZADبرق و الکترونیک کابل294.75
A0000610MOZA*Lانجنیری ساختمان های ترانسپورتی پولی تخنیک کابل294.75
ELHAAMحقوق کابل294.75
A0000425HOWAIDAطب عمومی شیخ زاهد خوست294.75
NOO RI JANکمپیوتر ساینس "انجنیری نرم افزار" کابل294.75
A0000041KHALIDAحقوق کابل294.75
A0002060HUSNAاقتصاد BBA کابل294.75
A0001279BENAFSHAاداره عامه کابل294.75
ZUBOحقوق کابل292.5
A0000141NOMANصحت عامه کابل292.5
A0051111OMRANانستیتوت های نیمه عالی292.5
A0000618ASRAکمپیوتر ساینس "انجنیری نرم افزار" کابل292.5
A0000078PARASTOفزیک عمومی کابل292.5
A0000225SUMERAانجنیری "طراحی و شهری" کابل292.5
A0000956FARIDAژورنالیزم کابل292.5
MARGHOBAکمپیوتر ساینس "تکنالوژی معلوماتی" کابل292.5
A0000284SANAطب عمومی ننگرهار292.5
A0002181SOSAN QQشرعیات کابل292.5
NAWEED GHAFARIانستیتوت های نیمه عالی290.25
A0000671HILLALانستیتوت های نیمه عالی290.25
A0000SHARIF AHMADIعلوم سیاسی کابل290.25
BASIR NAZIRYانستیزی کابل290.25
A0000511ALHAM RAHMANIبرق و الکترونیک کابل290.25
A0000348M ASIL BABURIژورنالیزم کابل290.25
A0000642MARIAMاقتصاد "امور مالی و بانکی" کابل290.25
A0000434FATIMAکمپیوتر ساینس "انجنیری نرم افزار" کابل290.25
A0018863AZIZI TAKANAسیول "انجنیری" ننگرهار288
11122211HOMAYOON AHMADIسیول "انجنیری" ننگرهار288
A0000007MASSOUD SHOJAانستیتوت های نیمه عالی288
A0000015FARZAD SAFIعلوم سیاسی کابل288
A0000209GULALAIانجنیری "سیول" کابل288
LIMAاقتصاد کابل288
A0002102AB MUTALIBاقتصاد کابل288
A0002000KHAIBARکمپیوتر ساینس کابل288
RAHEBامور مالی و بانکی "اقتصاد" کابل285.75
00000000AAAAAABBBBBBانستیتوت های نیمه عالی285.75
FAHIM ALصحت عامه کابل285.75
A0000872NESHAT AHMAD SEDIQIمنجمنت و اداره تشبثات "اقتصاد" ننگرهار285.75
A0000657AHMADULLAHحقوق کابل285.75
00700700MTSMTSسیول "انجنیری" ننگرهار285.75
A0000522MAISAMتکنالوژی لابراتوار طبی کابل285.75
A0000426ROHINAاقتصاد "محاسبه" کابل285.75
A0000866MARIYAاقتصاد "محاسبه" کابل285.75
A0125125SURYAعلوم سیاسی کابل285.75
A0000058MAHNAZSEDIQIنرسنگ کابل285.75
A0000528AHMAD FARSHAD FFفارمسی عمومی کابل283.5
A0000777SEYAR USPاداره و پالیسی عامه کابل283.5
A0000423HITIERعلوم سیاسی کابل283.5
A0000280KHATERAاداره عامه و پالیسی کابل283.5
A0000263SADAFانستیتوت های نیمه عالی283.5
A0002011NAEEMاقتصاد کابل283.5
A 007SAYED ALTAF SADATانستیتوت های نیمه عالی281.25
A0000649KHUDARAHIMانستیتوت های نیمه عالی281.25
A0500494SULIMAN ZAFARاقتصاد ملی کابل281.25
A0000566SHAHEENفارمسی عمومی کابل281.25
A0000080MTاداره و پالیسی عامه کابل281.25
A0000401WASIM SHIRZADمهندسی پولی تخنیک کابل281.25
A0000797AHMAD HASIB WAHEBفارمسی عمومی کابل281.25
KHABIR NIKانستیتوت های نیمه عالی281.25
A0001001SHADABمحاسبه "اقتصاد" کابل281.25
A0000126MOMENاداره و پالیسی عامه کابل281.25
7ELHAMعلوم سیاسی کابل281.25
A0000479SIDIQA SAHARصحت عامه کابل281.25
A0000896SADAFفارمسی عمومی کابل281.25
A0000540BAHARAانستیتوت های نیمه عالی281.25
A0123456FATIMA HKعلوم سیاسی کابل281.25
A0000535SADAF279281.25
A0002013MADINAاقتصاد کابل281.25
STANIKZAIECKمیخانیک کابل279
SOHILروان شناسی کابل279
MO*AMMADعلوم سیاسی کابل279
A0000314RIAZعلوم سیاسی کابل279
A0000042SANAمنجمنت و اداره تشبثات ننگرهار279
A0000064SHAH SHAHR BANUاقتصاد "اقتصاد ملی" کابل279
A0000733SABA SAHARحقوق کابل279
A0004109MARYAM SARWARYصحت عامه کابل279
A0002136HAJI SAHABژورنالیزم کالل279
A0000011ZAHIDانجنیری برق کابل279
A0000672SYSاقتصاد ملی کابل276.75
A0000188SHIR ALIمحاسبه "اقتصاد" کابل276.75
A0000182SAYEED FOWODطراحی شهری کابل276.75
A0000491SHAKIBاداره و پالیسی عامه کابل276.75
A0001000AHMADامور مالی و بانکی "اقتصاد" کابل276.75
A0000587SAHARمنجمنت و اداره تشبثات البیرونی276.75
A0000068ZAHRAحقوق کابل276.75
A0000302NAJELAاقتصاد "محاسبه" کابل276.75
OMIMAحقوق کابل276.75
A0000824NAJIAحقوق کابل276.75
A0002062FIROZAطب ننگرهار276.75
A0000576QAنرسنگ کابل274.5
SHABIR AHMADعلوم سیاسی کابل274.5
ADILعلوم سیاسی کابل274.5
A0000963SANAعلوم سیاسی کابل274.5
A0000146FARHATحقوق کابل274.5
A011QZAROOعلوم سیاسی کابل274.5
SILSILAAاقتصاد "امور مالی و بانکی" کابل274.5
A0002215ABBARIاداره و پالیسی عامه کابل274.5
MOHAMMAD BASHARاقتصاد کابل274.5
M MUSAWERانجنیری کمپیوتر پولی تخنیک274.5
A0000049QAIS AHMADعلوم سیاسی کابل272.25
MOZAMMELعلوم سیاسی کابل272.25
A0000013HAJI SULTANسیستم های معلوماتی کابل272.25
A0000092T T A A A R R I I QQانستیتوت های نیمه عالی272.25
A6666899TAIMORSHAHانستیتوت های نیمه عالی272.25
A0000000انستیتوت های نیمه عالی272.25
A0000034MANAHELاداره عامه و پالیسی کابل272.25
A0000947FARZANAروان شناسی کابل272.25
A0000112IWDEBانجنیری "طراحی شهری" کابل272.25
A1111111SABRIA Hزبان و ادبیات آلمانی کابل272.25
A0000209SHAIMAانستیتوت های نیمه عالی272.25
SABASAHARاقتصاد کابل272.25
A0000216AMIN BBBاحصائیه و ایکونومتری کابل270
A0000510ABONASRطراحی شهری کابل270
A0001008RUSTAMتأمین برق پولی تخنیک کابل270
SULIAMANعلوم سیاسی کابل270
A0000119SHAFIULLAHانستیتوت های نیمه عالی270
A0000539ERFANULLAHانستیتوت های نیمه عالی270
A0101838SHAFIQULLAHانستیتوت های نیمه عالی270
A0000814SAJAD SIRATانستیتوت های نیمه عالی270
A0000777VIDAفارمسی عمومی کابل270
A0654321MAHSHIDA NABطب عمومی شیخ زاهد خوست270
A0000192SAMIRAاداره عامه و پالیسی کابل270
A0000391SHOGOFAانستیتوت های نیمه عالی270
A0002020ZUHAL AYNIتکنالوژی طبی کابل270
A0002082FROHAR SAانجنیری شهرسازی پولی تخنیک270
A0002041BELAL NOORIفلسفه و جامعه شناسی کابل270
MOHAMMADSULAIMANزبان و ادبیات آلمانی کابل270
A0000882MUJEEBمنجمنت و اداره تشبثات البیرونی267.75
405HASHMATژورنالیزم کابل267.75
A0000309ASEELمیخانیک کابل267.75
A0000165M OMARمیخانیک کابل267.75
A0120000ASBATانجنیری البیرونی267.75
A00001M O F Bانستیتوت های نیمه عالی267.75
A0000476ZULIKHAانستیتوت های نیمه عالی267.75
0806HAMIDAعلوم سیاسی کابل267.75
A0000191NAZIFAانستیتوت های نیمه عالی267.75
A0000394RAHIMAمشاوره و رهنمایی کابل267.75
A0000765HAMIDAشرعیات کابل267.75
A0000563SODAانستیزی کابل267.75
A0000001SHAPOOR KHANاگرانومی ننگرهار265.5
A0000588SAYEDتکنالوژی معلوماتی ننگرهار265.5
A0000358WAS*YSUB*روان شناسی کابل265.5
A0123456KH EHSASمدیریت انکشاف کابل265.5
A0000365ADA JANاقتصاد "اقتصاد ملی" کابل265.5
A0000980NAJIAزبان و ادبیات فارسی دری کابل265.5
A0000676NASIMAانجنیری "طراحی شهری" کابل265.5
A110008ANAWABIاداره عامه و پالیسی کابل265.5
A0000330NI NAZاداره عامه و پالیسی کابل265.5
A0000244HASANپالیسی عامه ننگرهار263.25
A0000504MUJTABAانستیتوت های نیمه عالی263.25
A0000079SADAFانستیتوت های نیمه عالی263.25
A0000484NILOFARزبان و ادبیات ترکی کابل263.25
A0000438HUMAIRA JANاداره عامه و پالیسی کابل263.25
A0000872HORYAشرعیات کابل263.25
A0000825ROZIAروان شناسی کابل263.25
A0002073BEHESHTAاقتصاد کابل263.25
A0791MUSAWER YARMALاداره و پالیسی عامه کابل263.25
A0002656FAWADانجنیری میخانیک کابل263.25
A0002211MASHALNASIMYانجنیری طراحی شهری کابل263.25
FAZLIطراحی شهری کابل261
AHMAD FERAJ AFGFانستیتوت های نیمه عالی261
A0000342SEYARژورنالیزم کابل261
OZAERانستیتوت های نیمه عالی261
A0000074AHMAD SAJADسیستم های معلوماتی بلخ261
0000688AMJAD ALIمنجمنت و اداره تشبثات ننگرهار261
A0000396FRISHTAانستیتوت های نیمه عالی261
HOSEIYانستیتوت های نیمه عالی261
A0000111SABAانستیتوت های نیمه عالی261
TAMANAاقتصاد "احصائیه و ایکونومتری" کابل261
A0000207FARIBAاقتصاد "احصائیه و ایکونومتری" کابل261
A0000287MURSALانستیتوت های نیمه عالی261
A0002079HOORAاقتصاد کابل261
A000038AAHMADانستیتوت های نیمه عالی258.75
A0112233MOHAMADGHانستیتوت های نیمه عالی258.75
A0001024KHOWAJA BASETاقتصاد و توسعه زراعتی کابل258.75
A0000890KHALID FAمیخانیک کابل258.75
A0000919ARMANاداره و دیپلوماسی بلخ258.75
A0000483FATIMAHزبان و ادبیات ترکی کابل258.75
A0000439SABRINAژورنالیزم کابل258.75
A0000320MARYAMتعلیمات اسلامی تعلیم و تربیه استاد ربانی258.75
A0000489HALIMA SAFIانستیتوت های نیمه عالی258.75
A0000283انستیتوت های نیمه عالی258.75
A0000555HENAمشاوره و رهنمایی کابل258.75
A0000301MARYAMانستیتوت های نیمه عالی258.75
A0000614SAFA ROSHANمدیریت انکشاف کابل256.5
A0000106AHMAD ELTAF AZIMIانستیتوت های نیمه عالی256.5
A0000999WATAN GULانستیتوت های نیمه عالی256.5
A0000006OBAIDULLAHSSمیخانیک کابل256.5
MAJID NIAZIانستیتوت های نیمه عالی256.5
A0000849AHSANULLAHاحصائیه و ایکونومتری کابل256.5
A0000177RAZMAژورنالیزم کابل256.5
A0000571MARYشرعیات کابل256.5
A0004070ROHAFZAکمپیوتر ساینس "سیستم های معلوماتی" کابل256.5
A0000935SARAHژورنالیزم کابل256.5
A0000704SARAانستیتوت های نیمه عالی256.5
A0000840BBBMBپلان و پالیسی کابل256.5
A0002026FATEMAHانجنیری کابل256.5
A0000011MOHAMMAD ROSTAMAانستیتوت های نیمه عالی254.25
A0000579OMARZZZZZانستیتوت های نیمه عالی254.25
PZانستیتوت های نیمه عالی254.25
A0000322JALALتعلیمات اسلامی کابل254.25
CAPTAINKانستیتوت های نیمه عالی254.25
A0000826HAMED IQBALانستیتوت های نیمه عالی254.25
A0000473EFFATروان شناسی کابل254.25
A0000438PARWINانستیتوت های نیمه عالی254.25
A0000403SELGAIمشاوره و رهنمایی کابل254.25
A0000630SADIAانستیتوت های نیمه عالی254.25
A0000370DUNYAانستیتوت های نیمه عالی254.25
A0002052KHADIJAنرسنگ و قابلگی کابل254.25
A0000184SAYED ADILمیخانیک کابل252
OMID AHMAD ATAYEE MMسیستم های معلوماتی کابل252
A00000MAAAAژورنالیزم کابل252
A0000169EMODمنجمنت و اداره تشبثات بلخ252
A0144751AHMADULLAتعلیمات اسلامی کابل252
A0000180انستیتوت های نیمه عالی252
A0000178ASMAژورنالیزم کابل252
A0000573FARIDAمشاوره و رهنمایی کابل252
A0000134DEDAMAانستیتوت های نیمه عالی252
1043MURSALشرعیات کابل252
A0000705NELOFARانستیتوت های نیمه عالی252
A0000932ROHINAژورنالیزم کابل252
0000183AZIZAانستیتوت های نیمه عالی252
A0000324BENZIRانستیتوت های نیمه عالی252
AHMADSUHAILادبیات دری فارسی کابل252
A0000153HAMIDروان شناسی کابل249.75
A0000604FAYAZمنجمنت و اداره تشبثات البیرونی249.75
ABDUL SBORR WWمنجمنت و اداره تشبثات ننگرهار249.75
MOHAMMAD SAMIMانستیتوت های نیمه عالی249.75
SHABIRانستیتوت ساینس و انجنیری معلوماتب کابل249.75
KH NADEMانستیتوت های نیمه عالی249.75
A0000873HASINAانستیتوت های نیمه عالی249.75
A0000715RRR JANانستیتوت های نیمه عالی249.75
A0002242ALIانجنیری پولی تخنیک249.75
A1111000SHAFIQULLHانجنیری پولی تخنیک249.75
A0123456MADRIDانستیتوت های نیمه عالی247.5
A0000000WASIMMMMMMانجنیری اتومیخانیک پولی تخنیک247.5
A0001028MUHEBULLانستیتوت های نیمه عالی247.5
A0000679SYDE DAWOODانستیتوت های نیمه عالی247.5
A0000185MAHBOOB SAYEDIانستیتوت های نیمه عالی247.5
A0000382SPOZHMAIانستیتوت های نیمه عالی247.5
A0000111MARYAMانستیتوت های نیمه عالی247.5
ZAINABAAFAZ I*Aانستیتوت های نیمه عالی247.5
A0000632HAJERAانستیتوت های نیمه عالی247.5
A0523781HADIA AHMADWAISانستیتوت های نیمه عالی247.5
A0002266MARYAMژورنالیزم کابل247.5
A0002017AREZOO NEDAاقتصاد کابل247.5
A0002256ROEENانجنیری پولی تخنیک247.5
SULIMAN AYUBIپلان و پالیسی کابل245.25
A0000444OBAIDقضا و څارنوالی بدخشان245.25
SHAHEENزبان و ادبیات انگلیسی کابل245.25
A0000336SAYDE YAMAانستیتوت های نیمه عالی245.25
0805EASAانستیتوت های نیمه عالی245.25
A1000000AB JABARانستیتوت های نیمه عالی245.25
HABIBULLAH KHANانستیتوت های نیمه عالی245.25
A0000095ABDULBASIT SHقضا و څارنوالی ننگرهار245.25
A0111111ROOO HHHH HHHHانستیتوت های نیمه عالی245.25
A0000120WAJIHAانستیتوت های نیمه عالی245.25
A0000389MASOUDA MASOUDانستیتوت های نیمه عالی245.25
A1234567HAMIDA HAMIDانستیتوت های نیمه عالی245.25
A0000059ASRAپیداگوژی کابل245.25
A0002115SHIRSHAHاقتصاد و توسعه زراعتی کابل245.25
A0002196MOZAMEL MOHAMMADEانجنیری پولی تخنیک245.25
A0000685MUSTAFAانستیتوت های نیمه عالی243
A0000 70HASIBانستیتوت های نیمه عالی243
A0000697انستیتوت های نیمه عالی243
HASHMATانستیتوت های نیمه عالی243
A00000MERNWAانستیتوت های نیمه عالی243
MJEEBRAH *Nانجنیری "سیول" هلمند243
A0000533ELHAMانستیتوت های نیمه عالی243
SAMIR KAZEMIانستیتوت های نیمه عالی243
A0000931SHOKRANNاقتصاد و توسعه زراعتی کابل243
A0000590SAHILانستیتوت های نیمه عالی243
0801EAMALجیولوژی و معادن "نفت وگاز" پولی تخنیک کابل243
A0000111SAMIانستیتوت های نیمه عالی243
A0000642JAWEEDژورنالیزم کابل243
A0000759ABDULLHAانستیتوت های نیمه عالی243
A0000266NAQEEB URAHMANژورنالیزم کابل243
A0000323ZHULIانستیتوت های نیمه عالی243
A0000062ZUHALژورنالیزم کابل243
A0000412DIDAHانستیتوت های نیمه عالی243
A0000205ژورنالیزم کابل243
A0000060ASMA NAZانستیتوت های نیمه عالی243
A0000858HUSNAانستیتوت های نیمه عالی243
A0137851ALIانستیتوت های نیمه عالی240.75
A1234567SULTANانجنیری "مهندسی" شیخ زاهد خوست240.75
A6000061SAIF ZZZZZانستیتوت های نیمه عالی240.75
A0000856HAROON Mتآمین برق البیرونی240.75
AHMAD Mانستیتوت های نیمه عالی240.75
0000954YASINساختمان های صنعتی و مدنی جوزجان240.75
MADINAانستیتوت های نیمه عالی240.75
A0000294MARIAMانستیتوت های نیمه عالی240.75
KHUJASTAانستیتوت های نیمه عالی240.75
A0002018MALIKزراعت کابل240.75
A1231312QHULAMSAKHIانستیتوت های نیمه عالی238.5
A0000408IMRAN KHANروان شناسی تعلیم و تربیه استاد ربانی238.5
A0001023AHMAD MODASERانستیتوت های نیمه عالی238.5
A0000757MUSTAFA IIIIIIIانستیتوت های نیمه عالی238.5
A0000420ARSALANانستیتوت های نیمه عالی238.5
MHDIزبان و ادبیات انگلیسی تعلیم و تربیه استاد ربانی238.5
A0000449AAAAAنفت و گاز پولی تخنیک کابل238.5
A0000530OMRAN AZIZIکار و امور اجتماعی کابل238.5
A0000503ROHULLAH SSانستیتوت های نیمه عالی238.5
A0000841NAZIFA JANانستیتوت های نیمه عالی238.5
A0000543SABIAانستیتوت های نیمه عالی238.5
A0000150SARWIA AHMADIانستیتوت های نیمه عالی238.5
NELABBانستیتوت های نیمه عالی238.5
MAROOانستیتوت های نیمه عالی238.5
SANAژورنالیزم کابل238.5
HASHMATULLAHانستیتوت های نیمه عالی236.25
HAMIDتاریخ البیرونی236.25
A0000420SAYED FAI ALانستیتوت های نیمه عالی236.25
A0000*86APPانستیتوت های نیمه عالی236.25
A0001100FARID HAمنجمنت و اداره تشبثات البیرونی236.25
AAA00000OMIDانجنیری "سیول" بغلان236.25
*0000375MIRWAISانستیتوت های نیمه عالی236.25
A0000082ABDUL RAZIQانستیتوت های نیمه عالی236.25
A0000065ASYA Nانستیتوت های نیمه عالی236.25
A0000232ZARGHONA JANانستیتوت های نیمه عالی236.25
A0000202SADIAانستیتوت های نیمه عالی236.25
A0000702HASINAHانستیتوت های نیمه عالی236.25
A0000346SHABNAM SMانستیتوت های نیمه عالی236.25
ASAانستیتوت های نیمه عالی236.25
A0002001ادبیات فارسی دری کابل236.25
A0002182NOMAN Sانجنیری پولی تخنیک236.25
A0002095NAWABکمپیوتر ساینس پروان236.25
A0000912ROHULLAH AHMADIانستیتوت های نیمه عالی234
*0001111RASHEDانستیتوت های نیمه عالی234
A0000321M RAMIZانستیتوت های نیمه عالی234
A0000837AMINULLHA FAIZIانستیتوت های نیمه عالی234
A0000293انستیتوت های نیمه عالی234
ZOHRAروانشناسی کابل234
A0002077ZUHALروانشناسی کابل234
3210ABDULB*SETانستیتوت های نیمه عالی231.75
A000MOHAM AD FAYIZانستیتوت های نیمه عالی231.75
WALEEDانستیتوت های نیمه عالی231.75
ASAD DDDDDDDانستیتوت های نیمه عالی231.75
A0001107WAHIDULLAH A FG KINGانستیتوت های نیمه عالی231.75
A2354111ABCDEFIانستیتوت های نیمه عالی231.75
A0000334FAKHRULLAHانستیتوت های نیمه عالی231.75
A1202ANOS Aانستیتوت های نیمه عالی231.75
00000429SONAMMTانستیتوت های نیمه عالی231.75
A0000889RYANAانستیتوت های نیمه عالی231.75
A0000815DANISHانستیتوت های نیمه عالی231.75
A002023MADINAروانشناسی کابل231.75
A0002042MOHSENانجنیر پولی تخنیک231.75
A0000404ROHULLAHانستیتوت های نیمه عالی229.5
A0000138AHMAD SHAIQانستیتوت های نیمه عالی229.5
A0000806NADIMانستیتوت های نیمه عالی229.5
AMIRانستیتوت های نیمه عالی229.5
A0000589AHMADانستیتوت های نیمه عالی229.5
A0000969AAAانستیتوت های نیمه عالی229.5
A0000307ZAINABBانستیتوت های نیمه عالی229.5
A0000067SOMIAانستیتوت های نیمه عالی229.5
0815FRESHTAانستیتوت های نیمه عالی229.5
A0000397NILABانستیتوت های نیمه عالی229.5
ZAHRAانستیتوت های نیمه عالی229.5
A0000415ASITAانستیتوت های نیمه عالی229.5
A0002033MARWAادبیات فارسی دری کابل229.5
SUMI DAUDZAIاقتصاد بلخ229.5
A0002145MARIAکمپیوترساینس استاد ربانی229.5
A7891777AHMADZIAALIاقتصاد پروان229.5
A0000541RUST Mانستیتوت های نیمه عالی227.25
A0000502AMKALانستیتوت های نیمه عالی227.25
A0000409MUSTAFAانستیتوت های نیمه عالی227.25
MILADانستیتوت های نیمه عالی227.25
MOHMAED QAHERانستیتوت های نیمه عالی227.25
A0060036NAJIBانستیتوت های نیمه عالی227.25
A0000810HAMIDKHANانستیتوت های نیمه عالی227.25
A0000645MURSALانستیتوت های نیمه عالی227.25
A0000619SOSANانستیتوت های نیمه عالی227.25
A0000556HOORانستیتوت های نیمه عالی227.25
انستیتوت های نیمه عالی227.25
A0000427SANAانستیتوت های نیمه عالی227.25
A0002171SHEKIBاقتصاد البیرونی227.25
A0000667JAWIDانستیتوت های نیمه عالی225
A0000297ARSHADانستیتوت های نیمه عالی225
A001SHAYEQانستیتوت های نیمه عالی225
انستیتوت های نیمه عالی225
SAYED ATIQ ULLAHانستیتوت های نیمه عالی225
A0001234NAWEEDانستیتوت های نیمه عالی225
007AROHINSHAانستیتوت های نیمه عالی225
A0000392SHABNAM SZانستیتوت های نیمه عالی225
A0000017AMINAانستیتوت های نیمه عالی225
A0000778انستیتوت های نیمه عالی225
KANISHKAاقتصاد البیرونی225
A2220120IDREES MUHAMMADIانستیتوت های نیمه عالی222.75
A0000253SARJانستیتوت های نیمه عالی222.75
NESARانستیتوت های نیمه عالی222.75
A0000249SAHIL AAAانستیتوت های نیمه عالی222.75
A000704JEBRANانستیتوت های نیمه عالی222.75
EIRAJAMIRIانستیتوت های نیمه عالی222.75
AHMAD SHAHEEN HAIDRIانستیتوت های نیمه عالی222.75
A0000179WAHIDULLAHانستیتوت های نیمه عالی222.75
A0102865ZAHRAانستیتوت های نیمه عالی222.75
A0000918انستیتوت های نیمه عالی222.75
A0000600FROZANانستیتوت های نیمه عالی222.75
A0000288ZUHALانستیتوت های نیمه عالی222.75
A0000056GITAانستیتوت های نیمه عالی222.75
A0000386ANISA Mانستیتوت های نیمه عالی222.75
A4 9M Fزبان و ادبیات استاد ربانی222.75
A0000111AHMADانستیتوت های نیمه عالی220.5
A0000130ALI OMID PRانستیتوت های نیمه عالی220.5
A0000744FAYAZانستیتوت های نیمه عالی220.5
A0000488BELALانستیتوت های نیمه عالی220.5
A0001041SARAانستیتوت های نیمه عالی220.5
A0000584ATF EZZATانستیتوت های نیمه عالی220.5
A0000490MARYAMانستیتوت های نیمه عالی220.5
A0000714ROKHSAR SALEHIانستیتوت های نیمه عالی220.5
A0000634ASMAانستیتوت های نیمه عالی220.5
A0001234انستیتوت های نیمه عالی220.5
A0000707ABDUL QADIRانستیتوت های نیمه عالی218.25
A0000399ROHULLAH AMIRIانستیتوت های نیمه عالی218.25
A000854AJMAL PARWANانستیتوت های نیمه عالی218.25
A0000849WAISانستیتوت های نیمه عالی218.25
A0123456ESARانستیتوت های نیمه عالی218.25
NADIMAانستیتوت های نیمه عالی218.25
A0000748ATIFAانستیتوت های نیمه عالی218.25
A0000409NARGESانستیتوت های نیمه عالی218.25
A0000534انستیتوت های نیمه عالی218.25
A0000636FRESHTAانستیتوت های نیمه عالی218.25
00012345FARKHUUDAانستیتوت های نیمه عالی218.25
A0002103MORTAZAحقوق شیخ زاید218.25
A0002222OMAIاقتصاد شیخ زاید218.25
0808THEJOKERانستیتوت های نیمه عالی216
A0000379ABBASI BXانستیتوت های نیمه عالی216
A0000321ALIانستیتوت های نیمه عالی216
A0000376ALISEENAانستیتوت های نیمه عالی216
A0000517FERDAWS Uانستیتوت های نیمه عالی216
A0000282HANGAMAانستیتوت های نیمه عالی216
A0000730MARWAانستیتوت های نیمه عالی216
ASOORAانستیتوت های نیمه عالی216
A0000888ANISAانستیتوت های نیمه عالی216
A0002019LAILYهنر ها کابل216
A0002027MUZHGANزمین شناسی کابل216
0932AAMMانستیتوت های نیمه عالی213.75
A0000190MASSOUDانستیتوت های نیمه عالی213.75
A0000531OMAR SADATانستیتوت های نیمه عالی213.75
ABDULLAH JANMانستیتوت های نیمه عالی213.75
A0000350MUHAMMAD NIKZADانستیتوت های نیمه عالی213.75
A0000197HADOOOانستیتوت های نیمه عالی213.75
A0000852NAZIA AMIRIانستیتوت های نیمه عالی213.75
A0A1ARPانستیتوت های نیمه عالی213.75
A0000542ZAHRAانستیتوت های نیمه عالی213.75
A0000388MANIZHA WAEZIانستیتوت های نیمه عالی213.75
A0000071ZOHRAانستیتوت های نیمه عالی213.75
A0285TAMKINانستیتوت های نیمه عالی213.75
A0002114FAWDKABIRYاقتصاد تخار213.75
A0000864ELIAS Mانستیتوت های نیمه عالی211.5
A0000881SAMIRJANانستیتوت های نیمه عالی211.5
A0000549NOOR MUHAMMADانستیتوت های نیمه عالی211.5
A0000595MAHDIانستیتوت های نیمه عالی211.5
A0000905SAYED MOHAMMADانستیتوت های نیمه عالی211.5
A0000617EHSANULLAHانستیتوت های نیمه عالی211.5
A079656AHASHMAT ULLAHانستیتوت های نیمه عالی211.5
A0000417NAVIDانستیتوت های نیمه عالی211.5
12345678NAJIB UHALLانستیتوت های نیمه عالی211.5
A0000853NOSHENانستیتوت های نیمه عالی211.5
A0000574انستیتوت های نیمه عالی211.5
A0000543TABASOMانستیتوت های نیمه عالی211.5
A0000488ZAHRAانستیتوت های نیمه عالی211.5
A0002076DEBAاقتصاد پروان211.5
A0000529S YOUNISژورنالیزم ننگرهار211.5
7302121AH R IBRAHIMIانستیتوت های نیمه عالی209.25
A00470ACDEBانستیتوت های نیمه عالی209.25
A0000638MUH A MMADانستیتوت های نیمه عالی209.25
A0000498HASI ULLAHانستیتوت های نیمه عالی209.25
A0000864ALEX JANانستیتوت های نیمه عالی209.25
MUSHTAQHUSSAINانستیتوت های نیمه عالی209.25
A0000445EBRAHIMانستیتوت های نیمه عالی209.25
A0000311RANAانستیتوت های نیمه عالی209.25
A0000288ROQIA JANانستیتوت های نیمه عالی209.25
*0002191SULIMAN ALIMYاقتصاد بامیان209.25
A0002214HARESژورنالیزم پروان209.25
A0000716KING SHAHانستیتوت های نیمه عالی207
A0000811AMANانستیتوت های نیمه عالی207
A0000324MMOHAMMA D ALIانستیتوت های نیمه عالی207
A0000456RAMINانستیتوت های نیمه عالی207
A0000166SHOAIBانستیتوت های نیمه عالی207
A0000532SAYEDانستیتوت های نیمه عالی207
09876543SAMIRانستیتوت های نیمه عالی207
A0000670FARHADانستیتوت های نیمه عالی207
A0000170MUHAMMADانستیتوت های نیمه عالی207
*0000000AMINAانستیتوت های نیمه عالی207
A0000481MARYAMانستیتوت های نیمه عالی207
A0000823ANITAانستیتوت های نیمه عالی207
A0000369VIDAانستیتوت های نیمه عالی207
A0121212SANA MANزمین شناسی کابل207
A0002116MSZزراعت کابل207
MARFOAHعلوم اجتماعی کابل207
A0101213WAHIDULLAHزبان و ادبیات دری پروان207
A0002190SAMIIULL AHزمین شناسی بامیان207
HASHMATشرعیات بامیان207
20233421MAROOFانجنیری معدن تخار207
A1111110BEHZADانجنیری برق پکتیا207
A0000270RSانستیتوت های نیمه عالی204.75
A0103371ZAKIانستیتوت های نیمه عالی204.75
A0000086MUSTAFAانستیتوت های نیمه عالی204.75
A1234567SHAHMOHAMMADانستیتوت های نیمه عالی204.75
A0000455ANISAانستیتوت های نیمه عالی204.75
A0000109ASMAانستیتوت های نیمه عالی204.75
A0000340NASEERAانستیتوت های نیمه عالی204.75
A0001 95MUSKANانستیتوت های نیمه عالی204.75
A0000474MARYAMانستیتوت های نیمه عالی204.75
00001111IMAMUDINزبان و ادبیات پکتیا204.75
A0002025SHAHRAMاقتصاد بامیان204.75
A0002086SUHRAB AMIRYزمین شناسی بامیان204.75
A0002123SAYEDPAYMANKARIMIاقتصاد شیخ زاید204.75
A0033SHEARZAI DAWLATZAIحقوق شیخ زاید204.75
AAAAAAAAOZAIRانستیتوت های نیمه عالی202.5
A001A001AHMAD RESHADانستیتوت های نیمه عالی202.5
A0000269FROUTAN Aانستیتوت های نیمه عالی202.5
A0000440SAIFUDDINانستیتوت های نیمه عالی202.5
ABDULAZIZ NASARانستیتوت های نیمه عالی202.5
A0000030HAMID DDDDانستیتوت های نیمه عالی202.5
A0000520SAIFRAHMANانستیتوت های نیمه عالی202.5
A0000545SHUGOFAانستیتوت های نیمه عالی202.5
A0000432ZOYAانستیتوت های نیمه عالی202.5
A0000525SARAانستیتوت های نیمه عالی202.5
A0005522NELO ARانستیتوت های نیمه عالی202.5
77777777SADAFانستیتوت های نیمه عالی202.5
A0002024AHMADزبان و ادبیات دری پروان202.5
A0012121ROMAN Mاقتصاد تخار202.5
A0002125ABDULBASEDزمین شناسی بامیان202.5
A0980499NASIMKHANانستیتوت های نیمه عالی200.25
A0065788MANSOOR KHANانستیتوت های نیمه عالی200.25
A0000621KING AAA OZBEKKانستیتوت های نیمه عالی200.25
A0000256OBAIDULLAH Mانستیتوت های نیمه عالی200.25
A0021498PEERانستیتوت های نیمه عالی200.25
A0000571MARYAMانستیتوت های نیمه عالی200.25
0422HODAانستیتوت های نیمه عالی200.25
A0000941ROBINAانستیتوت های نیمه عالی200.25
A0002090MARYAM PAINDAانجنیری پولی تخنیک200.25
A0002072ASMA MOHAMMDIزمین شناسی کابل200.25
A0002030ZAR HAMEDIزراعت کابل200.25
A0000333ARMANاقتصاد بغلان200.25
ROMALانجنیری معدن بغلان200.25
A0002010HUZAIFA NIAZAIزمین شناسی بامیان200.25
A0002111YOUSUFاقتصاد بغلان200.25
A0000970AHMAD SHAHIRانستیتوت های نیمه عالی198
A0005528OMID AZIMIانستیتوت های نیمه عالی198
A0000458ALIانستیتوت های نیمه عالی198
SAMERAHMADانستیتوت های نیمه عالی198
A0000761ISHAQانستیتوت های نیمه عالی198
A0000747SALIHانستیتوت های نیمه عالی198
HAMIDانستیتوت های نیمه عالی198
00000004MOHAMMAD NAIBانستیتوت های نیمه عالی198
A0000259RAMIN AZانستیتوت های نیمه عالی198
A0000938NABILAانستیتوت های نیمه عالی198
NAZOانستیتوت های نیمه عالی198
A0002227SHAMILزمین شناسی کابل198
AHSANUIIAHزبان و ادبیات پکتیا198
A0002045ZAMANIژورنالیزم بغلان198
A0002015SAMIULLAHاقتصاد بغلان198
MOHZAFARانستیتوت های نیمه عالی195.75
AA782004SULAIMANانستیتوت های نیمه عالی195.75
A0000817WALIDانستیتوت های نیمه عالی195.75
A0000935HABILانستیتوت های نیمه عالی195.75
A0000187SAMI Mانستیتوت های نیمه عالی195.75
A0000641NAJIBانستیتوت های نیمه عالی195.75
A0000345FARAM DDINانستیتوت های نیمه عالی195.75
A0000735WASIQانستیتوت های نیمه عالی195.75
A0000995ZOBAIDAانستیتوت های نیمه عالی195.75
A0000278QUDSIAانستیتوت های نیمه عالی195.75
A0000865SAHARانستیتوت های نیمه عالی195.75
A0001038FATIMAانستیتوت های نیمه عالی195.75
A0775229OMIDژورنالیزم بغلان195.75
A0001212PAYMAN AHMADIژورنالیزم پکتیا195.75
A7574321AHMADBEL *ادبیات بغلان195.75
A0711AHMADZAIانستیتوت های نیمه عالی193.5
A0334049GOLLBAHARIانستیتوت های نیمه عالی193.5
A1144ABDULLانستیتوت های نیمه عالی193.5
0000968AHMADNانستیتوت های نیمه عالی193.5
A0000218NASIRانستیتوت های نیمه عالی193.5
A0000777ABانستیتوت های نیمه عالی193.5
A0001121SOHAILانستیتوت های نیمه عالی193.5
0000840MOHAMMADانستیتوت های نیمه عالی193.5
A000382SANAانستیتوت های نیمه عالی193.5
A0000045MARWAانستیتوت های نیمه عالی193.5
A0000223AISHAانستیتوت های نیمه عالی193.5
7480KH MASIHانجنیری معدن تخار193.5
A0102101PAREENژورنالیزم بغلان193.5
A12 000BACTS Hانستیتوت های نیمه عالی191.25
000075NOORULLAHانستیتوت های نیمه عالی191.25
A0000007SAYED NASER JANانستیتوت های نیمه عالی191.25
A0000707SAYED SHABBIRانستیتوت های نیمه عالی191.25
A0000780FAWAD FAانستیتوت های نیمه عالی191.25
00000883NAZEانستیتوت های نیمه عالی191.25
A0002063HASINAانجنیری پولی تخنیک191.25
1020010JAMILانجنیری معدن تخار191.25
A0000231SAMIR SEDIQIانستیتوت های نیمه عالی189
000648KUBRAانستیتوت های نیمه عالی189
A0000027HAYAانستیتوت های نیمه عالی189
A0000148FARAHNAZانستیتوت های نیمه عالی189
A0000009HELATانستیتوت های نیمه عالی189
A0002219HUSNAتعلیم و تربیه بلخ189
A0002141MAROادبیات بلخ189
A1379000HAMERشرعیات بامیان189
MOHMMAD ADRISانستیتوت های نیمه عالی186.75
A0022330AMIRKHANانستیتوت های نیمه عالی186.75
MMMانستیتوت های نیمه عالی186.75
A0000843BADBAKHTانستیتوت های نیمه عالی186.75
A0000040HAMIDانستیتوت های نیمه عالی186.75
A0000*93SAYانستیتوت های نیمه عالی186.75
786AARAFIAAAانستیتوت های نیمه عالی186.75
*0000521ALISAJADانستیتوت های نیمه عالی186.75
A0000032AMANULLAHانستیتوت های نیمه عالی186.75
A0000721SHABNAMانستیتوت های نیمه عالی186.75
A0000750NILOFARانستیتوت های نیمه عالی186.75
A0000845FARIDAانستیتوت های نیمه عالی186.75
A0002115LIMAتعلیم و تربیه بلخ186.75
A0002226SANAMتعلیم و تربیه هرات186.75
A3231881KHALIS HUSINIشرعیات بدخشان186.75
A0001377H A N I F Iانجنیری معدن تخار186.75
A0000396DJانستیتوت های نیمه عالی184.5
A0781805SAAAانستیتوت های نیمه عالی184.5
A0000420YASIRانستیتوت های نیمه عالی184.5
A0000174PARWIZانستیتوت های نیمه عالی184.5
A0000100KING MAانستیتوت های نیمه عالی184.5
A0000107ELYASانستیتوت های نیمه عالی184.5
A0002135RAFIEژورنالیزم بغلان184.5
A0002198MUHAMMAD ASHAQژورنالیزم بغلان184.5
A24SAMIMادبیات کنر184.5
A0000246KARIMانستیتوت های نیمه عالی182.25
A0000238ZAKI KHAIRZADانستیتوت های نیمه عالی182.25
A000104*MATIULLAHانستیتوت های نیمه عالی182.25
A0000455RAFI AAAAAانستیتوت های نیمه عالی182.25
A0000123FAISALPGRانستیتوت های نیمه عالی182.25
A0000250FAZALAHMADانستیتوت های نیمه عالی182.25
MOHAMMADASIFانستیتوت های نیمه عالی182.25
A0000700HEWADانستیتوت های نیمه عالی182.25
A0000767A B TAWABانستیتوت های نیمه عالی182.25
A0000393FATIMAانستیتوت های نیمه عالی182.25
A0000577FARAHNAZانستیتوت های نیمه عالی182.25
A0007864YASAMINادبیات پروان182.25
A0002043TAMANAتعلیم و تربیه البیرونی182.25
A0002107FARHAD SARWARYزراعت کندز182.25
MUSTانستیتوت های نیمه عالی180
ABDULLAHانستیتوت های نیمه عالی180
A0000743AH MURIDانستیتوت های نیمه عالی180
A0000695ROKSHANAانستیتوت های نیمه عالی180
NEDAانستیتوت های نیمه عالی180
A0000728ZOHALانستیتوت های نیمه عالی180
0000ASMAانستیتوت های نیمه عالی180
AA000360MANSOUR AHADزراعت بدخشان180
A0002118HASIBزراعت کندز180
23127AHMADNASERادبیات کنر180
A0000777RAHIMIانستیتوت های نیمه عالی177.75
A7867800JAMALNASERانستیتوت های نیمه عالی177.75
A0000972RAHMANانستیتوت های نیمه عالی177.75
ARMAGHANانستیتوت های نیمه عالی177.75
انستیتوت های نیمه عالی177.75
A0000783SHABNAAM*NMانستیتوت های نیمه عالی177.75
A0002065MARJANعلوم اجتماعی پروان177.75
A0005656SADI WESALزراعت شیخ زاهد177.75
A0002224SAMIULLAHتعلیم و تربیه بغلان177.75
A0001921SAJADادبیات دری پکتیا177.75
A010100AABAD HAادبیات کنر177.75
11111122MOHABIIAH R Sزراعت تخار177.75
A0000431ABDULLAH KHANانستیتوت های نیمه عالی175.5
A0000037SAFARانستیتوت های نیمه عالی175.5
A0005039SALIMANانستیتوت های نیمه عالی175.5
MOHAMMAD MUSLIMانستیتوت های نیمه عالی175.5
A0000134HANIF ASIIIIIIIIIIانستیتوت های نیمه عالی175.5
A0000851AHMADانستیتوت های نیمه عالی175.5
A0000320HASEEB TAIBانستیتوت های نیمه عالی175.5
A0000640SKH L Oانستیتوت های نیمه عالی175.5
A0000910IMAMانستیتوت های نیمه عالی175.5
A0000444SHAH GULانستیتوت های نیمه عالی175.5
A0000512MASOMH JANانستیتوت های نیمه عالی175.5
28280028BAREENتعلیمات اسلامی تخار175.5
01032603SABIRAتعلیم و تربیه تخار175.5
Hادبیات تخار175.5
A0008216MTM AHMADIتعلیم و تربیه پکتیا175.5
2121MASUHLLHزراعت بدخشان175.5
A0001921WAHIDتعلیم و تربیه بغلان175.5
A0001919URFANزراعت کندز175.5
A0002096HAYATULLAHعلوم طبیعی شیخ زاید175.5
A0000332HALIM NOORIانستیتوت های نیمه عالی173.25
A0048ZOBIRانستیتوت های نیمه عالی173.25
A0000725MOZAMIL SADATانستیتوت های نیمه عالی173.25
SHUJAانستیتوت های نیمه عالی173.25
KHANانستیتوت های نیمه عالی173.25
A0000366GULALAIانستیتوت های نیمه عالی173.25
A0000819BASIRAانستیتوت های نیمه عالی173.25
A0000079SHEELAانجنیری مهندسی پکتیا173.25
NILAB Mانجنیری سیول پکتیا173.25
A0002009OSAMAادبیات کنر173.25
SABETانستیتوت های نیمه عالی171
A0001000ROYAانستیتوت های نیمه عالی171
A0000296SAYEDA HERAانستیتوت های نیمه عالی171
A0000963LAYLMA J Jانستیتوت های نیمه عالی171
A0002069ZARRAزراعت بدخشان171
A0002093MODASERزراعت بدخشان171
A0001225AMIR KHANزراعت کندز171
A0000272AMIRانستیتوت های نیمه عالی168.75
A0009041SHAWALIانستیتوت های نیمه عالی168.75
A00153ASMALانستیتوت های نیمه عالی168.75
A 98ABIDLLHAانستیتوت های نیمه عالی168.75
AZETTALLAHانستیتوت های نیمه عالی168.75
A0000567RAHMATانستیتوت های نیمه عالی168.75
MUMTAZانستیتوت های نیمه عالی168.75
A0000345HASIBAانستیتوت های نیمه عالی168.75
A0000677SUNBOLانستیتوت های نیمه عالی168.75
A0000400ZAHRAانستیتوت های نیمه عالی168.75
A0000306MARZIAانستیتوت های نیمه عالی168.75
A0007865TOBAانجنیری کندهار168.75
A0002031HASIBAتعلیم و تربیه تخار168.75
0103322MARZIAادبیات تخار168.75
A0002222MURSAIتعلیم و تربیه پکتیا168.75
A0002116SUL ANAانجنیری مهندسی پکتیا168.75
78730502SUBHAN HALIMIزراعت پروان168.75
A0001380MIRZADزراعت پروان168.75
A0000650SANULLAH FAZLIانستیتوت های نیمه عالی166.5
A0000308SAJID AKانستیتوت های نیمه عالی166.5
A00020MURTAZAانستیتوت های نیمه عالی166.5
A0000653ABDULRABانستیتوت های نیمه عالی166.5
A0000722ATTAانستیتوت های نیمه عالی166.5
A0000224GULSOMانستیتوت های نیمه عالی166.5
A0000281HANGAMAانستیتوت های نیمه عالی166.5
A0000360HOSAIانستیتوت های نیمه عالی166.5
A0001407NAHIDانستیتوت های نیمه عالی166.5
A0002172AMانجنیری سیول پکتیا166.5
A0002032MOGEBAزراعت بدخشان166.5
TABANتعلیم و تربیه تخار166.5
87561715ASRA SADATادبیات تخار166.5
8629267AANIL JOYAتعلیم و تربیه سمنگان166.5
HASIBULLAHانستیتوت های نیمه عالی164.25
AA0001MORIDSHانستیتوت های نیمه عالی164.25
A0000726ATIQ ULLAHانستیتوت های نیمه عالی164.25
A0000599RUHULLAHانستیتوت های نیمه عالی164.25
AAAAA KKKانستیتوت های نیمه عالی164.25
AHMAD WAIZKHANانستیتوت های نیمه عالی164.25
A0000123HAJIانستیتوت های نیمه عالی164.25
A0000239SAADAATانستیتوت های نیمه عالی164.25
A0000994FRESHTAانستیتوت های نیمه عالی164.25
A1230078FRESHTAانستیتوت های نیمه عالی164.25
ZAINABتعلیم و تربیه پکتیا164.25
A0002142ANITAHانجنیری مهندسی پکتیا164.25
A0002088NASRATانجنیری تکنالوژی کیمیاوی جوزجان164.25
A0114874ZZOOHHOOOORRانستیتوت های نیمه عالی162
A0000901IBRAHIMانستیتوت های نیمه عالی162
DARWISHانستیتوت های نیمه عالی162
WMMAانستیتوت های نیمه عالی162
A0000838ZUHRAانستیتوت های نیمه عالی162
A0000313MAUانستیتوت های نیمه عالی162
A0000709NILABانستیتوت های نیمه عالی162
73101132BAHAR SEDIQIانجنیری سیول پکتیا162
A0002126H PASONتعلیم و تربیه سمنگان162
A0000373RAHMATانستیتوت های نیمه عالی159.75
HAROON AMIRIانستیتوت های نیمه عالی159.75
A0000497IQBAL AAABBBانستیتوت های نیمه عالی159.75
A0000097MILAD PJRانستیتوت های نیمه عالی159.75
A0000723HANGAMASHانستیتوت های نیمه عالی159.75
A0001045ARIAانستیتوت های نیمه عالی159.75
A0000314ZAINABانستیتوت های نیمه عالی159.75
A0000801AZIZAانستیتوت های نیمه عالی159.75
A0002097ADIBانجنیری تکنالوژی کیمیاوی جوزجان159.75
400AZزراعت بدخشان159.75
A1393RAMISHزراعت کندز159.75
A0011222ZUBAID JANتعلیم و تربیه سمنگان159.75
A0002140FARYADIانجنیری تکنالوژی کیمیاوی جوزجان159.75
A0000449HOTKHILانستیتوت های نیمه عالی157.5
A0000437IRFAN NOOR ADانستیتوت های نیمه عالی157.5
A0000779LIMAانستیتوت های نیمه عالی157.5
A0000420HASSIBULLAH JANزراعت فاریاب157.5
A0000609SOFIانستیتوت های نیمه عالی155.25
KHHALID MIRAJانستیتوت های نیمه عالی155.25
A1235678HOOLAGAHANانستیتوت های نیمه عالی155.25
A0000292MARYAM DXانستیتوت های نیمه عالی155.25
A0002054SADIA AYUBIزراعت بدخشان155.25
A0002114BASHIRAHMAD AKBARIتعلیم و تربیه البیرونی155.25
A0251798SHAHRAMزراعت بدخشان155.25
A0002268ABDALHQYARتعلیم و تربیه بغلان155.25
AA000220ANOSH AAAانستیتوت های نیمه عالی153
A000000R W Bانستیتوت های نیمه عالی153
A0000691MIRWAISانستیتوت های نیمه عالی153
A0001000ROOIN HOOD KHANانستیتوت های نیمه عالی153
AAA01234AHMAD JANانستیتوت های نیمه عالی153
0880TAMANAانستیتوت های نیمه عالی153
A0000410HUSNAانستیتوت های نیمه عالی153
A0000147SONDOZانستیتوت های نیمه عالی153
ARZO QADERYراجع به موسسات تحصیلات عالی خصوصی153
MONAWARAراجع به موسسات تحصیلات عالی خصوصی153
A0000443MOHAMMADانستیتوت های نیمه عالی150.75
A0000325ZUBAIR SIDIQIانستیتوت های نیمه عالی150.75
A0000 77ERFANانستیتوت های نیمه عالی150.75
AA1122MUSTAFAانستیتوت های نیمه عالی150.75
SULTANانستیتوت های نیمه عالی150.75
A2009999AB MUHAMMADIانستیتوت های نیمه عالی150.75
A0000214HAMEEDانستیتوت های نیمه عالی150.75
14001400SAMIRFAIZانستیتوت های نیمه عالی150.75
26831267WAZEIRانستیتوت های نیمه عالی150.75
A0002183MOHAMMAD U DARWانستیتوت های نیمه عالی150.75
AHMAD ZUBAIRانستیتوت های نیمه عالی150.75
A0000782FERDOWS NNانستیتوت های نیمه عالی150.75
A0000318ANISAانستیتوت های نیمه عالی150.75
A0000398ZAHRAانستیتوت های نیمه عالی150.75
A0000950PARWANAانستیتوت های نیمه عالی150.75
A0000058GULانستیتوت های نیمه عالی150.75
A8888888ABDUL NASISانستیتوت های نیمه عالی148.5
A002345ESMATانستیتوت های نیمه عالی148.5
A1111FARZADانستیتوت های نیمه عالی148.5
A0000760SROUSH JANانستیتوت های نیمه عالی148.5
8ANO SHAانستیتوت های نیمه عالی148.5
ZIراجع به موسسات تحصیلات عالی خصوصی148.5
A0000212HAFIZ HBانستیتوت های نیمه عالی146.25
A1201205ROMALانستیتوت های نیمه عالی146.25
A218SURWATانستیتوت های نیمه عالی146.25
A0001042MARZIAانستیتوت های نیمه عالی146.25
SONIAانستیتوت های نیمه عالی146.25
A0000585ZAMERAانستیتوت های نیمه عالی146.25
A0000584AREZOانستیتوت های نیمه عالی146.25
8A123456ZABIHULLAHراجع به موسسات تحصیلات عالی خصوصی146.25
A0000168SSS OMAR SSSانستیتوت های نیمه عالی144
A0000850AHMADانستیتوت های نیمه عالی144
A0000573SHAHEER AHMADانستیتوت های نیمه عالی144
07000400WARISانستیتوت های نیمه عالی144
A0000405MUZHDAانستیتوت های نیمه عالی144
A1200054SADAFانستیتوت های نیمه عالی144
A0000729RAVINAانستیتوت های نیمه عالی144
A0002058NIGINAراجع به موسسات تحصیلات عالی خصوصی144
00788068YOUSUF RAUFIراجع به موسسات تحصیلات عالی خصوصی144
TABISHانستیتوت های نیمه عالی141.75
A0000456FPJRRRانستیتوت های نیمه عالی141.75
1111111ABانستیتوت های نیمه عالی141.75
ELHAM Aانستیتوت های نیمه عالی141.75
A0002129YASAMINراجع به موسسات تحصیلات عالی خصوصی141.75
A000339KAMAL KHANانستیتوت های نیمه عالی139.5
A0003038HABIB UR RAHMANانستیتوت های نیمه عالی139.5
A0070070JANYSINSانستیتوت های نیمه عالی139.5
A0000NOORIA NSانستیتوت های نیمه عالی139.5
A0000254NOORانستیتوت های نیمه عالی137.25
MAIWANDانستیتوت های نیمه عالی137.25
BAHARانستیتوت های نیمه عالی137.25
A0002206MUBARIKAراجع به موسسات تحصیلات عالی خصوصی137.25
A0000756NAWEED SHIKHANIانستیتوت های نیمه عالی135
A0000770ABDULQAHARانستیتوت های نیمه عالی135
A 000998H A M E D Zانستیتوت های نیمه عالی135
HADIAانستیتوت های نیمه عالی135
A0001111ZEARAHAMANراجع به موسسات تحصیلات عالی خصوصی135
A0000835OMIDانستیتوت های نیمه عالی132.75
HAMIDAانستیتوت های نیمه عالی132.75
A1111114RANAانستیتوت های نیمه عالی132.75
A0016789TAMIMراجع به موسسات تحصیلات عالی خصوصی132.75
A0000659PPSانستیتوت های نیمه عالی130.5
372AAAAAانستیتوت های نیمه عالی130.5
A0000155SHAMSانستیتوت های نیمه عالی130.5
A0000173FALOOانستیتوت های نیمه عالی130.5
A0003012SHKEBAانستیتوت های نیمه عالی130.5
A01121TAMNAانستیتوت های نیمه عالی130.5
A0000626AMINAانستیتوت های نیمه عالی130.5
A0001252HUSI Aراجع به موسسات تحصیلات عالی خصوصی130.5
0708MANSOUR Aانستیتوت های نیمه عالی128.25
A0002035YUSUF AZIZIراجع به موسسات تحصیلات عالی خصوصی128.25
A0001000KAKA GULLراجع به موسسات تحصیلات عالی خصوصی128.25
07800644EMRAN AZIZIراجع به موسسات تحصیلات عالی خصوصی128.25
A0000797ALLHDADانستیتوت های نیمه عالی126
0466MILADانستیتوت های نیمه عالی126
AAA00128MUSTAFAHAKIMJANانستیتوت های نیمه عالی126
A000056AMAINAانستیتوت های نیمه عالی126
A0001112BARAKATULLAHانستیتوت های نیمه عالی123.75
AHAIDARانستیتوت های نیمه عالی123.75
000913HEKMATانستیتوت های نیمه عالی123.75
NAJEEBULLAH FAIZIانستیتوت های نیمه عالی123.75
01009926MOHIBELLAH MARZAIEراجع به موسسات تحصیلات عالی خصوصی123.75
A0000123ABانستیتوت های نیمه عالی121.5
3927AYOUBانستیتوت های نیمه عالی121.5
A014555JAWJADانستیتوت های نیمه عالی121.5
A0002305FARKHANDAانستیتوت های نیمه عالی121.5
A0002233OBAIDULLAH FAQIRIراجع به موسسات تحصیلات عالی خصوصی121.5
580420RAISOMARراجع به موسسات تحصیلات عالی خصوصی121.5
A0024000MURTAZAانستیتوت های نیمه عالی117
QUSMATانستیتوت های نیمه عالی117
A0000352AHMADBILALانستیتوت های نیمه عالی117
A0000052NADIM UDDINانستیتوت های نیمه عالی117
A0000218MUSTAFAانستیتوت های نیمه عالی117
A0002083ABDUL BASITراجع به موسسات تحصیلات عالی خصوصی117
A0000999HAJE ZAKEZانستیتوت های نیمه عالی114.75
A0000111FATMEAAAAانستیتوت های نیمه عالی110.25
A0000732MA*IZHAانستیتوت های نیمه عالی105.75
A0002229KAMALKHANراجع به موسسات تحصیلات عالی خصوصی101.25
A0000234HAS I Bانستیتوت های نیمه عالی99
A0000245AHMADSHAHانستیتوت های نیمه عالی99
3926KHIRODANانستیتوت های نیمه عالی96.75
A0002239JAWVTراجع به موسسات تحصیلات عالی خصوصی96.75
A1231670AGEBABAراجع به موسسات تحصیلات عالی خصوصی92.25
653A1240SUNIAانستیتوت های نیمه عالی90
A SANانستیتوت های نیمه عالی87.75
SAMAانستیتوت های نیمه عالی31.5
فهرست

you're currently offline