نتایج امتحان کانکور آزمایشی یازدهم (عمومی دوم) دانش آموزان ۱۳۹۶-۱۳۹۷

نتایج امتحانات ۱۳۹۶ - ۱۳۹۷

جدول ذیل شامل نتایج امتحان کانکور آزمایشی یازدهم (عمومی دوم) دانش آموزان شعبه مرکزی و نمایندگی حصه اول میباشد.
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

جدول نتایج امتحان کانکور آزمایشی یازدهم (عمومی دوم)

نامIDرشتهنمره
FOORAANانجنیری نرم افزار کابل342.5
HADIAA0000196طب کابل338.5
IMRANA0000081طب عمومی کابل338
ABDUL MATINA0000598طب عمومی کابل338
MARINAطب کابل336.25
OMID AKBARYتکنالوژی معلوماتی کابل335.75
ALIA0000639انجنیری سیول، کابل330.75
SELSALAA0000460طب کابل329.5
MASHAL SHAMSA0000432طب عمومی البیرونی329
SADAFA0000066طب کابل325
SAKINAA0000139طب کابل325
M SAMIM OSMANIA0000813منجمنت و اداره تشبثات کابل324.5
ERFANULLAHA0000539ستوماتولوژی کابل324.5
ARYANA0002601طب معالجوی، کابل324
FATIMAA0000434طب کابل322.75
SEBA0000575انجنیری "سیول" کابل322.25
RAVEENAA0000482طب کابل320.5
AHMADZAI SEDIQIطب ستوماتولوژی، کابل319.5
BASIRAA0000485طب کابل318.25
HASIBULLAHA0000158علوم سیاسی کابل317.75
AHMAD HELALA0000447انستتیوت های نیمه عالی 317.75
MUSA KHANA0000315انجنیری نرم افزار کابل315.5
MA0102143ساختمان های صنعتی و مدنی پولی تخنیک315.5
ABDUL WASIA000186منجمنت و اداره تشبثات کابل315.5
MARGHOBAتکنالوژی معلوماتی کابل313.75
AZ*TULLAH STANIKZAIA0000508طب عمومی کندهار313.25
MUJTABA HASHIMIA0000870طب عمومی بلخ313.25
AZIZAA0000703منجمنت و اداره تشبثات کابل311.5
NEMATA0101010انجنیری "سیول" کابل311
MURTAZAA0001303انجنیری "سیول" کابل311
HOWAIDAA0000425طب عمومی شیخ زاهد خوست309.25
QAWIMA0000235تکنالوژی معلوماتی کابل308.75
ROWAIDAA0000390تکنالوژی معلوماتی کابل307
NAHIDA0001407قابلگی کابل307
MOHSINA0000328منجمنت و اداره تشبثات کابل306.5
KHATERAA0000280تکنالوژی معلوماتی کابل304.75
SIDIQA SAHARA0000479انستیزی کابل304.75
TAMANAA0000570حقوق کابل304.75
KING JALAL KHANA0000094تکنالوژی معلوماتی کابل304.25
NORIALAYA0000252تکنالوژی معلوماتی کابل304.25
SAID FAYEZULLAHA0000966تکنالوژی لابراتوار طبی کابل304.25
SURYAA0125125علوم سیاسی کابل302.5
MARIAA0000866منجمنت و اداره تشبثات کابل302.5
ALIA0000136فارمسی کابل302
NAWEED GHAFARIمنجمنت و اداره تشبثات کابل302
ROHINAA0000426تکنالوژی معلوماتی کابل300.25
MAROOA0000480فارمسی کابل300.25
BASIR NAZIR Yبرق و الکترونیک کابل299.75
ZUBAIDA0001234ژورنالیزم کابل299.75
PARASTOA0000078فزیک کابل298
MOZAMELA0000610مهندسی کابل297.5
FAHIM NASRATA0000772انجنیری نرم افزار کابل297.5
U U U R R F F A A NNA0000092انجنیری نرم افزار کابل297.5
FR ISHTAA0000396فارمسی کابل295.75
A0000134انجنیری نرم افزار کابل295.75
SALIM MMMMA0000736انجنیری نرم افزار کابل295.25
FARHADA0000264پالیسی عامه کابل295.25
ALTAF SADATA0000001انستیتوت های نیمه عالی 295.25
NAWEEDA0002004طب، البیرونی294.75
SARAA0000536انستیتوت های نیمه عالی293.5
A0000148بیولوژی کابل293.5
ATIQمنجمنت و اداره تشبثات کابل293
A0000123انستیتوت های نیمه عالی 293
FARAMOSH KARاقتصاد، کابل292.5
SAHARA0000555حقوق کابل291.25
HILLALA0000671مهندسی کابل290.75
ELHAM7علوم سیاسی کابل290.75
KHADIJA RAHM TULLAHA0002039طب عمومی، ننگرهار290.25
WAJIHAA0001106شرعیات کابل289
FARHATA0000146زبان و ادبیات انگلسی کابل289
A0000063قابلگی کابل289
MAHDI AAAA0000001اقتصاد "محاسبه" کابل288.5
SABAWOONA0000084صحت عامه کابل288.5
AAAAAAAAABBBBBBBBانستیتوت های نیمه عالی 288.5
FAWADA0000308سیستم های معلوماتی پولی تخنیک288.5
MOHAMAD FAYIZA0000898فارمسی کابل288.5
TAIMORSHAHA0006666حقوق کابل288.5
AH R* HIDA0000190انستیتوت های نیمه عالی 288.5
NASRULLAHA0000111انستیتوت های نیمه عالی 288.5
SHAFIQULLAHA0101838مهندسی کابل288.5
MARYAM SARWARYA0004109طب صحت عامه، کابل288
IWDEA0000112طراحی شهر "انجنیری" کابل286.75
AHMAD BILAL AZIMIA0000106مهندسی کابل286.25
FARHAN FET ATانستتیوت های نیمه عالی 286.25
AZIZ WAHEDIA0000854حقوق کابل286.25
MOMENA0000126اقتصاد "امور مالی و بانکی" کابل286.25
KHAکمپیوترساینس، کابل285.75
TOUBAA0000534علوم سیاسی کابل284.5
MALALAIطراحی شهر "انجنیری" کابل284.5
SHABANAA0001105شرعیات کابل284.5
NAJELAA0000302محاسبه "اقتصاد" کابل284.5
MOHAMMAD BASHARA0002162اقتصاد امور مالی، کابل283.5
SABA SAHARسیستم های معلوماتی کابل282.25
SOSANA0000619روان شناسی کابل282.25
GULALAIA0000209شرعیات کابل282.25
HANANAA0000161فارمسی کابل282.25
ASRAA0000618شرعیات کابل282.25
MARYAMA0000111انستیتوت های نیمه عالی282.25
SOHRABA0713032انستیتوت های نیمه عالی 281.75
AHMADFAHEEMA0000657حقوق کابل281.75
MOSTAFAA0000661انستیتوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی وزارت مخابرات281.75
BELLAL SLTA0002034انجنیری شهرسازی، پولی تخنیک کابل281.25
طب صحت عامه، کابل281.25
SARAHA0000*35ژورنالیزم کابل280
A 424مهندسی پولی تخنیک کابل280
ABDULQAHARA0000464اقتصاد "محاسبه" کابل279.5
MTSMTS00700700انستیتوت های نیمه عالی 279.5
YALDAA0002060اداره عامه، کابل279
AJMALSEDIQIA0001245کمپیوترساینس، کابل279
TAMANAA0000149احصائیه و ایکونومتری "اقتصاد" کابل277.75
NELOFARA0000705احصائیه و ایکونومتری "اقتصاد" کابل277.75
MTNNNA0000080اقتصاد "محاسبه" کابل277.25
SEYAR USPA0000777مهندسی کابل277.25
SANAطب عمومی شیخ زاهد خوست275.5
A0000012انستیتوت های نیمه عالی275.5
HIT*RA0000423صحت عامه کابل275.5
SELSELAA0000070زبان و ادبیات انگلسی کابل275.5
ABONASRA0000510شهر سازی کابل275
RIAZA0000319انستیتوت های نیمه عالی 275
AMJAD ALI0000688اقتصاد "محاسبه" کابل275
FIROZAA0002062طب معالجوی، شیخ زاید274.5
KHUJASTAA0001030ژورنالیزم کابل273.25
ABDULBASIT SHA0000995اداره و پالیسی ننگرهار272.75
ARSALANA0000420اقتصاد "امور مالی و بانکی" کابل272.75
SULIAMANA0000727علوم سیاسی کابل272.75
SHADABA0010012اقتصاد ملی کابل272.75
ALHAM RAHMANIA0000511مهندسی کابل272.75
KHUDARAHIM0000649پالیسی عامه کابل272.75
MOHAMMADA0000564انستیتوت های نیمه عالی 272.75
OMID ULLAHA0000933انجنیری آبرسانی و محیط زیست کابل272.75
ADAA0000365اقتصاد ملی کابل271
MARYAMA0000474فارمسی کابل271
SHAH SHAHR BANUA0000064انستیتوت های نیمه عالی271
DUNYAA0000370انستیتوت های نیمه عالی271
MARYAMA0000301انستیتوت های نیمه عالی271
ROZIAA0000825روان شناسی کابل271
BENAZIRA0000324زبان و ادبیات انگلسی کابل271
MURSAL1043شرعیات کابل271
NOWRUZA0000520انجنیری اتومیخانیک کابل270.5
SHAKIBA0000491اداره عامه کابل270.5
SHARIF AHMADIA0000752انستیتوت های نیمه عالی 270.5
QAA0000567طراحی شهری کابل270.5
BEHESHTAA0002*73طب صحت عامه، کابل270
SANAA0000963انستیزی کابل268.75
SONAMT00009351روان شناسی کابل268.75
SUMAYAA0000765ریاضی کابل268.75
RRRJANA0000715شرعیات کابل268.75
OBAIDULLAH MA0000256صحت عامه طبی کابل268.25
AHMAD HASIB WAHEBA0000797ژورنالیزم کابل268.25
AHMADULLAA0144751اقتصاد ملی کابل268.25
AWALMIRA0000421روان شناسی کابل268.25
ALISAJAD AMINIA0123انستیتوت های نیمه عالی 268.25
SHOKRANA0000931انرژی کابل268.25
GHEZALA0000563انستیزی کابل266.5
EFFATA0000473روان شناسی کابل266.5
S*IF ZZZZZZA000616طراحی شهری کابل266
EMODA0000169علوم سیاسی کابل266
BENAFSHAA0002149زبان و ادبیات دری، کابل265.5
ROEENA0002256انجنیری جیوماتیک و کدستر، پولی تخنیک265.5
ABBARIحقوق و علوم سیاسی، کابل265.5
BELAL NOORIA0002041ژورنالیزم کابل265.5
HAMIDAA0000765شرعیات کابل264.25
HAMIDA0608شرعیات کابل264.25
HAUDIIHA0123456انجنیری برق، پولی تخنیک263.25
NARGESA0000391انستیتوت های نیمه عالی262
FARZANAA0000947روان شناسی کابل262
SHAIMAA0000208شرعیات کابل262
FARIDAA0000573ژورنالیزم کابل262
AHMAD NAWEEDA0000415اداره اعمار ساختمان ها کابل261.5
DARYOSH SHAMALA0000862علوم سیاسی کابل261.5
WASIMMMMMA0000000انستیتوت های نیمه عالی 261.5
SILSILAAژورنالیزم کابل259.75
NASIMAA0000676ریاضی کابل259.75
ZAHRAA0000068شرعیات کابل259.75
FARIDAA0000956ژورنالیزم کابل259.75
YASNAA0000786مدیریت انکشاف "اداره و پالیسی عامه" کابل259.75
SABRINAA0000439ژورنالیزم کابل259.75
MARIAM AHMADIA0000642منجمنت و اداره تشبثات بلخ259.75
QAIS AHMADA0000049ژورنالیزم کابل259.25
MUJTABAروان شناسی کابل259.25
WATAN GULA0000999انستیتوت های نیمه عالی 259.25
BASETاقتصاد و توسعه زراعتی کابل259.25
M OMARA0000165مدیریت انکشاف 259.25
KH NADEMاقتصاد و توسعه زراعتی کندهار259.25
FAZLIانستیتوت های نیمه عالی 259.25
FROHAR SAA0002082انجنیری اداره اعمار ساختمان، پولی تخنیک258.75
FARSHADLASK ARYA0002048پالیسی عامه، کابل258.75
SANAA0000427زبان و ادبیات ترکی257.5
HUMAIRA JANA0000438پیداگوژی کابل257.5
NADEEMA0000776انستیتوت های نیمه عالی257.5
SHARIFA0000422زبان و ادبیات انگیسی کابل257
NESHAT AHMADSIDIQEA0000872منجمنت و اداره تشبثات ننگرهار257
ZHHOORR5735167هنر های زیبا "موسیقی" کابل257
AMINULLAH FAIZIA0000837روان شناسی کابل257
AKHA0002164اداره و پالیسی عامه، کابل256.5
MARWAA0000885انستیتوت های نیمه عالی255.25
HASINAHA0000702ژورنالیزم کابل255.25
MAHTABA0000382انستیتوت های نیمه عالی255.25
SHABNAM SZA0000392زبان و ادبیات انگلسی کابل255.25
ROKHS R SALEHIA0000714ژورنالیزم کابل255.25
NOSHENA0000853ژورنالیزم کابل255.25
AMIN AAAA0000216انستیتوت های نیمه عالی 254.75
MUSTAFAA0000685انرژی کابل254.75
MOHAMMAD HAROONA0000327انستیتوت های نیمه عالی 254.75
NSMNA143انستیتوت های نیمه عالی 254.75
MUSTAFA SADATA0000509زبان و ادبیات فارسی دری کابل254.75
FATEMAHA0002026زبان و ادبیات انگلیسی، کابل254.25
OMIMAA0000496احصائیه و ایکونومتری "اقتصاد" کابل253
KUBRAA0000044قضایی و څارنوالی البیرونی253
SADIAA0000630نرسنگ عالی انستیتوت علوم صحی غضنفر کابل253
SHIR ALIA0000188انستیتوت های نیمه عالی 252.5
PEERJANA40329انستیتوت های نیمه عالی 252.5
IRFAN SAFIهنر های زیبا "گرافیک دیزاین" کابل252.5
ASIFPAIKARA0000965روان شناسی کابل252.5
ASALA0002079حقوق کابل252
ABDUL* TIF04003077شرعیات، کابل252
HALIMA SAFIA0000489انستیتوت های نیمه عالی250.75
RAMZIAA0000307انستیتوت های نیمه عالی250.75
EHSAN KHANA0000467ژورنالیزم کابل250.25
FAYAZA0000604منجمنت و اداره تشبثات پروان250.25
AB JALALA0000322شرعیات کابل250.25
ABDULBASETA0002044انجنیری میخانیک، کابل249.75
HAJI SAHABA0002136انجنیری تکنالوژی مواد غذایی، پولی تخنیک249.75
SARAA0000704انستیتوت های نیمه عالی248.5
HAMIDA0000153انستتیوت های نیمه عالی 248
A SSAJADA0000074انستیتوت های نیمه عالی 248
AHMAD DAA0000371منجمنت و اداره تشبثات البیرونی248
ROH HHHHH H HA0112 34انستیتوت های نیمه عالی 248
MASSOUD SHOJAA0000374انستیتوت های نیمه عالی 248
AHMADA0000022انستیتوت های نیمه عالی 248
MADINAA0002013قابلگی، کابل247.5
SOHRAB GHAFARIA0002089کمپیوترساینس، ننگرهار247.5
SADIA0000002میخانیک کابل245.75
MADIزبان و ادبیات انگیسی کابل245.75
SHABIRانستیتوت های نیمه عالی 245.75
MALIKJA0002018ژورنالیزم، کابل245.25
ARPروان شناسی تعلیم و تربیه استاد ربانی244
ZAKIRA0000054ژورنالیزم کابل244
MURSALA0000287ژورنالیزم کابل244
NAQEEB URHMANA0000266منجمنت و اداره تشبثات شیخ زاهد خوست243.5
ABDUL RAZIQA0000082انستیتوت های نیمه عالی 243.5
AHSANULLAHA0000849زبان و ادبیات انگیسی کابل243.5
WAIIDULLAHA0000179استخراج زیر زمینی معادن243.5
MSN NNNA0001038انستیتوت های نیمه عالی 243.5
SHAPOOR KHANA0000011انستیتوت های نیمه عالی 243.5
KHADIJAA0002052زبان و ادبیات انگلیسی، تعلیم و تربیه243
ASINATNانستیتوت های نیمه عالی241.75
HASINAA0000873انستیتوت های نیمه عالی241.75
MANIZHA WAEZIA0000388انستیتوت های نیمه عالی241.75
MARYAMA0000571مشاوره و رهنمایی "روان شناسی" کابل241.75
ANITAA0000823سوداگری "اقتصاد" ننگرهار241.75
MUSTAFAA0137851انستیتوت های نیمه عالی 241.25
OBAIDULLAHSSA0000006میخانیک کابل241.25
ELHAMانستیتوت های نیمه عالی 241.25
AAAA796انستیتوت های نیمه عالی 241.25
MOHMAED QAHER00000518انستیتوت های نیمه عالی 241.25
AHMAD MODSHIA0001023انستیتوت های نیمه عالی 241.25
ELHAAMژورنالیزم کابل241.25
WALEEDساختمان های صنعتی و مدنی بلخ241.25
SHIRSHAHA0002115توسعه اقتصادی، کابل240.75
GULSOOMA0000058انستیتوت های نیمه عالی239.5
ROHAFZAانستیتوت های نیمه عالی239.5
MARIAMA0000294انستیتوت های نیمه عالی239.5
MARIA0000543ژورنالیزم کابل239.5
FARIDHAA000110انستیتوت های نیمه عالی 239
MOHAMMAD SAMIMمیخانیک کابل239
BASHIR RAHIMI HA0000*55انستیتوت های نیمه عالی 239
PZA0000654زبان و ادبیات فرانسوی239
SHAHEENA0000099کار و امور اجتماعی239
ZUHAL AYNIA0002020انجنیری اداره اعمار ساختمان، پولی تخنیک238.5
SUMIA DAUDZAIانجنیری تکنالوژی کیمیاوی، پولی تخنیک238.5
NAG*A0000011انستیتوت های نیمه عالی237.25
AMINAA0000017ژورنالیزم کابل237.25
MARYAMA0000043شرعیات البیرونی237.25
NAJIA MANSOORA0000980انستیتوت های نیمه عالی237.25
AMINAA0000383انستیتوت های نیمه عالی237.25
HENAA0000555بیولوژی کابل237.25
CHELBIA001انجنیری تفحص و اکتشاف معادن پولی تخنیک236.75
MUJEEBA0000882انستیتوت های نیمه عالی 236.75
HABILA0000935اقتصاد و توسعه زراعتی کابل236.75
ZOHRAزبان و ادبیات دری، کابل236.25
SANAA0002070ژورنالیزم، کابل236.25
SARWIA AHMADIA0000150انستیتوت های نیمه عالی235
SELGAIA0000403انستیتوت های نیمه عالی235
NAZIFA JANA0000843انستیتوت های نیمه عالی235
HAR OON MMA0000856انستیتوت های نیمه عالی 234.5
SAMI MA0000187انستیتوت های نیمه عالی 234.5
M ASIL BABUIA0000348ژورنالیزم کابل234.5
SALIMSHA007 AA0Aانستیتوت های نیمه عالی 234.5
WA*ID AFGA0001107انستیتوت های نیمه عالی 234.5
WASI*LLAHA0000266ژورنالیزم کابل234.5
AADELژورنالیزم، کابل234
MOZAMEL MOHAMMADEA0002196حقوق، البیرونی234
A0000778انستیتوت های نیمه عالی232.75
GULSOA0000224انستیتوت های نیمه عالی232.75
FATEMAHA0000483انستیتوت های نیمه عالی232.75
MUSTAFAA BBBانستیتوت های نیمه عالی 232.25
MASTERA0000129انستیتوت های نیمه عالی 232.25
SYDE DAWOODA0000679قضایی و څارنوالی شیخ زاهد خوست232.25
OMID AHMAD ATAYEEMA0001024انستیتوت های نیمه عالی 232.25
SAYED ATIQ ULLAHA0000072انستیتوت های نیمه عالی 232.25
AZIMA0000904انستیتوت های نیمه عالی 232.25
MARIAA0002145زراعت، کابل231.75
NAWEED AA2095فزیک، کابل231.75
SARAA0001041انستیتوت های نیمه عالی230.5
ATF EZZATA0000584انستیتوت های نیمه عالی230.5
HORDISA0000889انستیتوت های نیمه عالی230.5
MURSALA0000465انستیتوت های نیمه عالی230.5
SAYED MOHAMMADA0000905هنر های زیبا "گرافیک دیزاین" کابل230
IMRAN AZIZIA0000530انستیتوت های نیمه عالی 230
KH EHSASA0234567انستیتوت های نیمه عالی 230
LATIFA0000608انستیتوت های نیمه عالی 230
FARZAD AAAAA0000015انستیتوت های نیمه عالی 230
SADAF MA00000انستیتوت های نیمه عالی228.25
ROHINAA0000932انستیتوت های نیمه عالی228.25
ZUHALA0000288انستیتوت های نیمه عالی228.25
M AMIRA0000008انستیتوت های نیمه عالی 227.75
JEBRANA000704انستیتوت های نیمه عالی 227.75
MENHAJ44433210انستیتوت های نیمه عالی 227.75
OMAR SADATA0000454انستیتوت های نیمه عالی 227.75
SAMIانستیتوت های نیمه عالی 227.75
SOSAN AA0002181زبان و ادبیات فرانسوی، کابل227.25
KHWAJASHAFIQULLAHA0001111انجنیری برق، البیرونی227.25
MUSTAFAA0002175انجنیری جیولوجی و معدن پولی تخنیک227.25
KARIM SEDIQIA0002014ژورنالیزم، کابل227.25
ZAMANIA0002045ژورنالیزم، هرات227.25
ZULIKHAA0000476انستیتوت های نیمه عالی226
ZARGHONA JANA0000232انستیتوت های نیمه عالی226
IRFANA0000655انستیتوت های نیمه عالی 225.5
FAYAZA0000744انستیتوت های نیمه عالی 225.5
HAMIDKHANA0000810انستیتوت های نیمه عالی 225.5
APPLEA0000686انستیتوت های نیمه عالی 225.5
HAYHAYEHAHA HALHLOA1021809انستیتوت های نیمه عالی 225.5
NAJIBA0080036انستتیوت های نیمه عالی 225.5
MONA NAJMIA0002226قابلگی کابل225
MARWAA0002033انستیزی، کابل225
SOORIAانستیتوت های نیمه عالی223.75
HOORA0000556انستیتوت های نیمه عالی223.75
AKMALA0000502انستیتوت های نیمه عالی 223.25
HASHMATA0000271انستیتوت های نیمه عالی 223.25
SAMIRانستتیوت های نیمه عالی 223.25
ABDULLAH Y*ZDANIA0000313انستیتوت های نیمه عالی 223.25
JOHN MUHAMMADA0000594انستیتوت های نیمه عالی 223.25
KHALID FAA0000890انستیتوت های نیمه عالی 223.25
HAMIDA0000040انستیتوت های نیمه عالی 223.25
QUDRAT Mانستیتوت های نیمه عالی 223.25
SHAMS MOHAMMADA02401انستیتوت های نیمه عالی 223.25
AAAA0000969انستیتوت های نیمه عالی 223.25
TAMANAA0002043روانشناسی کابل222.75
A0002211اقتصاد البیرونی222.75
YOUSUFA0002111انجنیری راه آهن، پولی تخنیک 222.75
ABDULBASEDA0002125انجنیری پولی تخنیک222.75
RANAA0000634انستیتوت های نیمه عالی221.5
RANAA0000311انستیتوت های نیمه عالی221.5
FRIDOON SHIRZADA0000085انستیتوت های نیمه عالی 221
ABDULBASIT0808انستیتوت های نیمه عالی 221
YASIR WALIZADAA0000420انستیتوت های نیمه عالی 221
SULIMAN Aانستیتوت های نیمه عالی 221
SARJA0000253انستیتوت های نیمه عالی 221
KKKKA0000449انستیتوت های نیمه عالی 221
ABDULLAH BXA0000479انستیتوت های نیمه عالی 221
MARYAM PAINDAA0002090انستیزی، کابل220.5
ALIA0002242انجنیری منابع آب، پولی تخنیک220.5
FARAM زراعت، کابل220
FRESHTAA0000636انستیتوت های نیمه عالی219.25
SANAA0000921انستیتوت های نیمه عالی219.25
YASINA0000954انستیتوت های نیمه عالی 218.75
ABEDULLAH AHMADZAIA0000694انستیتوت های نیمه عالی 218.75
M SOHAIB JAILANIA0000857انستیتوت های نیمه عالی 218.75
MMMMA1128انستیتوت های نیمه عالی 218.75
MRA0000270انستیتوت های نیمه عالی 218.75
SAYED ADILA0000184انستیتوت های نیمه عالی 218.75
ESMATA5050انستیتوت های نیمه عالی 218.75
POYA AHMADIA0002426زراعت، کابل218.25
MARUAMA0000133انستیتوت های نیمه عالی217
SANAA0000274انستیتوت های نیمه عالی217
MARYAMA0000490انستیتوت های نیمه عالی217
TABASOMA0000354انستیتوت های نیمه عالی217
FAWAD FAA0000780انستیتوت های نیمه عالی 216.5
AMANULLAHA0000032انستیتوت های نیمه عالی 216.5
SHABNAMA0000346انستیتوت های نیمه عالی214.75
FARIBAA0000207انستیتوت های نیمه عالی214.75
PARI JAANA0000941انستیتوت های نیمه عالی214.75
NORINA0000513انستیتوت های نیمه عالی214.75
SAYED NASERA0000007انستیتوت های نیمه عالی 214.25
MOHAMMAD MAHDIA0000592انستیتوت های نیمه عالی 214.25
SAMIR KKانستیتوت های نیمه عالی 214.25
FAZALAHMADA0000250انستیتوت های نیمه عالی 214.25
MUHAMMADNIKZADA0000350انستیتوت های نیمه عالی 214.25
ARMANA0000919انستیتوت های نیمه عالی 214.25
OBAIDA0000444انستیتوت های نیمه عالی 214.25
HARESA0002214زبان و ادبیات پشتو، کابل213.75
NAZOانستیتوت های نیمه عالی212.5
ZOBAIDAA0000995انستیتوت های نیمه عالی212.5
FARZADA1111انستیتوت های نیمه عالی 212
MUHAMMADA0000638انستیتوت های نیمه عالی 212
FAKHRULLAHA0000334انستیتوت های نیمه عالی 212
AHMAD MASHAL0720انستیتوت های نیمه عالی 212
MUSTAFA JASORA0007778انستیتوت های نیمه عالی 212
MARFOروانشناسی کابل211.5
SHEKIBA0002171انجنیری تکنالوژی کیمیاوی، پولی تخنیک211.5
SHAHRAMA0002029انجنیری تکنالوژی کیمیاوی، پولی تخنیک211.5
SHUGOFAA0000545انستیتوت های نیمه عالی210.25
ABDULBASET3210انستیتوت های نیمه عالی 209.75
OMIDA000000Aانستیتوت های نیمه عالی 209.75
SAFARA0000037انستیتوت های نیمه عالی 209.75
MUSSADIQانستیتوت های نیمه عالی 209.75
AHMADYA000470انستیتوت های نیمه عالی 209.75
HASIBA0000870انستیتوت های نیمه عالی 209.75
ELHAM NAZARIA0001024انستیتوت های نیمه عالی 209.75
AREZO NEDAA0002017نرسنگ، پوهاند غضنفز209.25
ZUHAL MA0002077نرسنگ، پوهاند غضنفز209.25
AHMADZAIA0711BBA پروان209.25
HAYAA0000027انستیتوت های نیمه عالی208
A0000574انستیتوت های نیمه عالی208
ZAHRAانستیتوت های نیمه عالی208
MAROOانستیتوت های نیمه عالی208
BEIAIA0000418انستیتوت های نیمه عالی 207.5
SHA0087انستیتوت های نیمه عالی 207.5
ALIA0000458انستیتوت های نیمه عالی 207.5
SOHAIBA0001480انستیتوت های نیمه عالی 207.5
FARZAD AAAA0000249انستیتوت های نیمه عالی 207.5
WASIQA0000735انستیتوت های نیمه عالی 207.5
LAILYA0002019نقاشی، کابل207
IMAMUDIN00002038ژورنالیزم، پروان207
NOOR*0000640انجنیری تکنالوژی کیمیاوی، پولی تخنیک207
SUHRABA0002086نرسنگ، پوهاند غضنفر207
SAM IULLAHA0002190انجنیری تکنالوژی کیمیاوی، پولی تخنیک207
ZAKIR SAFIA0000077اقتصاد (BBA)، کندز207
MOHSENA0002042انجنیری تکنالوژی مواد غذایی، پولی تخنیک207
MARINAA0000886انستیتوت های نیمه عالی205.75
ZAKIRAA0000282انستیتوت های نیمه عالی205.75
TAMKINA0285انستیتوت های نیمه عالی205.75
TAWHID SHAHSAWARY77777777انستیتوت های نیمه عالی 205.25
ERFANA0000326انستیتوت های نیمه عالی 205.25
MUSTAFAA0000086انستیتوت های نیمه عالی 205.25
WAIS *A0000849انستیتوت های نیمه عالی 205.25
XIMA00004 7انستیتوت های نیمه عالی 205.25
ANISAA0000544انستیتوت های نیمه عالی203.5
ASMAA0000371انستیتوت های نیمه عالی203.5
N Dانستیتوت های نیمه عالی 203
MILADانستیتوت های نیمه عالی 203
NAJIB UHALL12345678انستیتوت های نیمه عالی 203
MILAD PJRA0000097انستیتوت های نیمه عالی 203
AMANA0000572انستیتوت های نیمه عالی 203
ZAKIA0000466انستیتوت های نیمه عالی 203
AHMD ABDOL1144انستیتوت های نیمه عالی 203
MARJANA0002065روانشناسی کابل202.5
WARSEA111 9 9علوم وترنری، کابل202.5
FATIMAA0000393انستیتوت های نیمه عالی201.25
ZAHRAA0000488انستیتوت های نیمه عالی201.25
MADINAA0000635انستیتوت های نیمه عالی201.25
ANISAA0000123انستیتوت های نیمه عالی201.25
HELA TA0000009انستیتوت های نیمه عالی201.25
ASMAA0000109انستیتوت های نیمه عالی201.25
ASEL BEGOMA0000243انستیتوت های نیمه عالی201.25
SAYEDABDULLHAA0000759انستیتوت های نیمه عالی 200.75
MAHDIA0000595انستیتوت های نیمه عالی 200.75
ZZZ OZBEK XXXA0000261انستیتوت های نیمه عالی 200.75
AHMADA0000572انستیتوت های نیمه عالی 200.75
HAMID00000099انستیتوت های نیمه عالی 200.75
ZAHIDA0001122زمین شناسی، کابل200.25
KHALIS HUSINIA3231881انجنیری جیولوجی و معدن پولی تخنیک200.25
OSAMAA0002009اقتصاد، پروان200.25
ZAHRAA0000542انستیتوت های نیمه عالی199
NABILLAA0000951انستیتوت های نیمه عالی199
ASYA NA0000042انستیتوت های نیمه عالی199
M R*IZA0000321انستیتوت های نیمه عالی 198.5
NOORA0000254انستیتوت های نیمه عالی 198.5
ISHAQHA0000761انستیتوت های نیمه عالی 198.5
AHMAD BILAL AAA00123456انستیتوت های نیمه عالی 198.5
SHAHMOH*MADA0123456انستیتوت های نیمه عالی 198.5
HABIBI PARHIZGARA0000707انستیتوت های نیمه عالی 198.5
FERDAWSA0000517انستیتوت های نیمه عالی 198.5
BAKTASHA1200انستیتوت های نیمه عالی 198.5
SHIRSHAHاداره عامه، بلخ198
MASSIHULLAHA0002144اقتصاد پروان198
WASEEM001انجنیری تکنالوژی کیمیاوی، بلخ198
USRA00004276انستیتوت های نیمه عالی196.75
AHMAD RESHADA0000011انستیتوت های نیمه عالی 196.25
MUHAMMADA0000170انستیتوت های نیمه عالی 196.25
MANSOUR KHANA0000571انستیتوت های نیمه عالی 196.25
AAA KKKانستیتوت های نیمه عالی 196.25
SAIFA0000440انستیتوت های نیمه عالی 196.25
ROHULLAH AHMADIA0000912انستیتوت های نیمه عالی 196.25
AAMMانستیتوت های نیمه عالی 196.25
TABASUM AMANA0002525محیط زیست، کابل195.75
HUSNAA0002219دارالعلوم، بی بی عایشۀ صدیقه195.75
ZAHRAA0002069انستیتیوت پوهاند غضنفر195.75
SULTANAA0002116روانشناسی کابل195.75
زمین شناسی، کابل195.75
ZUBAID JANA0011222نرسنگ، پوهاند غضنفر195.75
PAIWASHAA0000945انستیتوت های نیمه عالی194.5
NILABA0000709انستیتوت های نیمه عالی194.5
ZOHALA0000277انستیتوت های نیمه عالی194.5
MOHAMMA NEJATA0010100انستیتوت های نیمه عالی 194
Z * ULLHAA0000596انستیتوت های نیمه عالی 194
ANOSH ABAA0220AAانستیتوت های نیمه عالی 194
ROHULLAHA0000404انستیتوت های نیمه عالی 194
HASHMAT ULLAHA0001527انستیتوت های نیمه عالی 194
NAWEEDA0001234انستیتوت های نیمه عالی 194
MONAWARAانجنیری تکنالوژی کیمیاوی، پولی تخنیک193.5
BEHZADA0000011حقوق، بدخشان193.5
HASHMATA805انجنیری تکنالوژی کیمیاوی، بلخ193.5
WAHIDULLAHA0002019زبان و ادبیات انگلیسی، البیرونی193.5
SHEARZAI DAWLTZ AIA0002133زراعت کابل193.5
KHALIDA0002202زراعت پروان193.5
MOHAMMAD RASOOLA0002221شرعیات، پروان193.5
ZOHRAA0000071انستیتوت های نیمه عالی192.25
ALINA0000452انستیتوت های نیمه عالی192.25
SHABNAMA0000783انستیتوت های نیمه عالی192.25
MANAHELA0000036انستیتوت های نیمه عالی192.25
HABIB ULLAHA0000289انستیتوت های نیمه عالی 191.75
A0000345انستیتوت های نیمه عالی 191.75
SHUGUFAA0002001تعلیمات اختصاصی، تعلیم و تربیه191.25
SULIMAN ALIMYA0002000آبرسانی محیط زیست، پروان191.25
OMARIA0002222ژورنالیزم، پروان191.25
PAYMAN KARIMIA0002123اقتصاد، پروان191.25
FATIMAA0000633انستیتوت های نیمه عالی190
FARAHNAZA0000577انستیتوت های نیمه عالی190
QURBAN GULLA0000055انستیتوت های نیمه عالی190
ASRAA0000059انستیتوت های نیمه عالی190
ASYAA0000065انستیتوت های نیمه عالی190
NILOFARA0000484انستیتوت های نیمه عالی190
FAHIMAA0000286انستیتوت های نیمه عالی190
SARAA0000293انستیتوت های نیمه عالی190
HUSSIANA0000317انستیتوت های نیمه عالی 189.5
MHMAD FAHIMA0000605انستیتوت های نیمه عالی 189.5
TOBAA0007865قابلگی، پوهاند غضنفر189
NIGINAA0002058روانشناسی کابل189
LIMAA0002113ادبیات ترکی، البیرونی189
ANSARULLAHA0018295انجنیری تکنالوژی کیمیاوی، بلخ189
M FA6 4زبان و ادبیات دری، کابل189
GHULAMاقتصاد البیرونی189
MOH B R S00000000انجنیری تکنالوژی کمیاوی بلخ189
FARHAD SARWARYA0002107کمپیوترساینس، بدخشان189
NASER11223زراعت، کابل189
NILOFARانستیتوت های نیمه عالی187.75
SUNBOLA0000677انستیتوت های نیمه عالی187.75
ASMA ARانستیتوت های نیمه عالی187.75
SAHARA0000587انستیتوت های نیمه عالی187.75
FRES TAA0000994انستیتوت های نیمه عالی187.75
ROYAA1000100انستیتوت های نیمه عالی187.75
A B TAWABA0000767انستیتوت های نیمه عالی 187.25
MOAWFE MOSAWERA0000570انستیتوت های نیمه عالی 187.25
MUSTFA ZIAA0000401انستیتوت های نیمه عالی 187.25
NILAA8260321تعلیمات اختصاصی، تعلیم و تربیه186.75
HAMID KHANA0001225ژورنالیزم، پروان186.75
S YOUNISA0000529اقتصاد پروان186.75
HAJERAA0000632انستیتوت های نیمه عالی185.5
SADAF HASEBIA7777777انستیتوت های نیمه عالی185.5
ASRAA0000784انستیتوت های نیمه عالی185.5
PARWANDOSH HA0000542انستیتوت های نیمه عالی185.5
FERDOWS NNA0000782انستیتوت های نیمه عالی 185
ADELAA0002148هنر های زیبا، کابل184.5
NILAB MA0002106زراعت، کابل184.5
SEFATULLAHزراعت، پروان184.5
QASIMاقتصاد پروان184.5
MURWAT0888انستیتوت های نیمه عالی183.25
QUDR*TULLAHA0000798انستیتوت های نیمه عالی 182.75
ATTAULLAHA0000722انستیتوت های نیمه عالی 182.75
KHANانستیتوت های نیمه عالی 182.75
ASMA0007انستیتوت های نیمه عالی181
TOBAA0001115انستیتوت های نیمه عالی181
NADIMAA001100انستیتوت های نیمه عالی181
WARISانستیتوت های نیمه عالی 180.5
R W BA0000001انستیتوت های نیمه عالی 180.5
PPSA0000659انستیتوت های نیمه عالی 180.5
MNTA0000004انستیتوت های نیمه عالی 180.5
B S O G MA0000430انستیتوت های نیمه عالی 180.5
HASEEB TAIBA0000320انستیتوت های نیمه عالی 180.5
SAYED SHABBIRA0000707انستیتوت های نیمه عالی 180.5
زراعت، کابل180
VIDA00003 69انستیتوت های نیمه عالی178.75
EARSHA0000045انستیتوت های نیمه عالی178.75
ROKHSHANAA0000انستیتوت های نیمه عالی178.75
SAWARA0000893انستیتوت های نیمه عالی 178.25
AMANA0000263انستیتوت های نیمه عالی 178.25
SAMIRJANA0000881انستیتوت های نیمه عالی 178.25
ABDUIIAH JANانستیتوت های نیمه عالی 178.25
SALIM SMA0000111انستیتوت های نیمه عالی 178.25
MOHAMMAD HANIFA0000764انستیتوت های نیمه عالی 178.25
HA0002064ژورنالیزم، البیرونی177.75
ROMAN MA0002446زراعت، هرات177.75
N A S E R H A N I FIA0001377ادبیات انگلیسی، پروان177.75
AD ADA0000300انستیتوت های نیمه عالی 176
SAJID AKA0000308انستیتوت های نیمه عالی 176
FROUTAN SA0000269انستیتوت های نیمه عالی 176
WASEEM IBRARانستیتوت های نیمه عالی 176
RAHIMIA0000777انستیتوت های نیمه عالی 176
KKARIDAD11000110انستیتوت های نیمه عالی 176
MARZIA012233حقوق، پروان175.5
SAMIULLAHA0002224انجنیری تکنالوژی کیمیاوی، بلخ175.5
NASRATA0002088انجنری تکنالوژی کیمیاوی بلخ175.5
QUDSIAA0000278انستیتوت های نیمه عالی174.25
BAHARA0001000انستیتوت های نیمه عالی174.25
SAJIAA1110122انستیتوت های نیمه عالی174.25
SANA GAKA0000243انستیتوت های نیمه عالی174.25
MADIAA0000543انستیتوت های نیمه عالی174.25
OMIDانستیتوت های نیمه عالی 173.75
AHSASانستیتوت های نیمه عالی 173.75
HANIF ASIMEE IIIIA0000134انستیتوت های نیمه عالی 173.75
YASAMINA0007864قابلگی، پوهاند غضنفر173.25
HANGAMAA0000281انستیتوت های نیمه عالی172
HAMIDانستیتوت های نیمه عالی 171.5
HALIM NOORIA0000332انستیتوت های نیمه عالی 171.5
MMMMM MMMMMA0000662انستیتوت های نیمه عالی 171.5
SHUJAUDDIN SAKHIZADA0000754انستیتوت های نیمه عالی 171.5
AHMAD JANA0011111انستیتوت های نیمه عالی 171.5
AHMADA01477انستیتوت های نیمه عالی 171.5
NADDEMA0000469انستیتوت های نیمه عالی 171.5
AHMAD WAIZKHANانستیتوت های نیمه عالی 171.5
AKBARانستیتوت های نیمه عالی 171.5
MOHAMMADIA0001378زراعت، پروان171
WAH*D HMADYA0001921زراعت کابل171
PARWANAA0000950انستیتوت های نیمه عالی169.75
L SHADKHTA0222222انستیتوت های نیمه عالی169.75
HASIBA JANA0000345انستیتوت های نیمه عالی169.75
ZAFAR000568انستیتوت های نیمه عالی 169.25
MOHAMMDIA0000788انستیتوت های نیمه عالی 169.25
MUSTانستیتوت های نیمه عالی 169.25
OMI DA0007869زراعت، تخار168.75
H PSONA0002126ادبیات پشتو، کندز168.75
MATI77ادبیات ترکی، کابل168.75
RAMISHA1393ژونالیزم بغلان168.75
ZIAULHAQA0777172روانشناسی کابل168.75
HANGAMA SA0000275انستیتوت های نیمه عالی167.5
TAMANAA0001045انستیتوت های نیمه عالی167.5
FATMA SA0001046انستیتوت های نیمه عالی167.5
SAHAS0000A865انستیتوت های نیمه عالی167.5
HODA0421انستیتوت های نیمه عالی167.5
RAHMATA0000567انستیتوت های نیمه عالی 167
PARWIZA0000957انستیتوت های نیمه عالی 167
SAYED ABEDA0000952انستیتوت های نیمه عالی 167
MOHABASA0000268انستیتوت های نیمه عالی 167
AHMAD SHAHIRA0000970انستیتوت های نیمه عالی 167
AQRAA0002054نرسنگ، پوهاند غضنفز166.5
ANIT AMIRIA0002228روانشناسی کابل166.5
ARMANA0003378زراعت، پروان166.5
OMRAN MAYELA0002099زراعت، پروان166.5
AMINAانستیتوت های نیمه عالی165.25
AMENAA0000057انستیتوت های نیمه عالی165.25
HUSNAA0000410انستیتوت های نیمه عالی165.25
BASIRAA0000819انستیتوت های نیمه عالی165.25
KING SAFIA0000741انستیتوت های نیمه عالی 164.75
MURTAZAA00020انستیتوت های نیمه عالی 164.75
SANAA0012345روانشناسی کابل164.25
ZIروانشناسی کابل164.25
EDRISA0002091زبان و ادبیات، بلخ164.25
MANSOUR AHADA0000360انجنیری معدن، بلخ164.25
YASEER MIRZADA0001380روانشناسی کابل164.25
PAIMAN13791380هنرهای زیبا، کابل164.25
SOONOZA0000147انستیتوت های نیمه عالی163
NAGHMA DAA0000967انستیتوت های نیمه عالی163
KKKHA0000449انستیتوت های نیمه عالی 162.5
QAEID AFGHANWARDAKA0784495انستیتوت های نیمه عالی 162.5
KHANA0000119انستیتوت های نیمه عالی 162.5
ABDULZAMIRAMIRIA0000653انستیتوت های نیمه عالی 162.5
HEZBUIIAHA0002050هنرهای زیبا، کابل162
URFANA0001919162
MODASERA0002093شرعیات البیرونی162
SAFIULLAHA1234567علوم صحی، پوهاند غضنفر162
MAHDIAA0000206انستیتوت های نیمه عالی160.75
ROQIA JAAA0000288انستیتوت های نیمه عالی160.75
KABIRA0000641انستیتوت های نیمه عالی 160.25
AHMAD PA0000850انستیتوت های نیمه عالی 160.25
HGAA0000537انستیتوت های نیمه عالی 160.25
SHAFIQ ZBA0000133انستیتوت های نیمه عالی 160.25
AMA0002172راجع به موسسات تحصیلات عالی خصوصی159.75
ZAR HAMEDIA0002003راجع به موسسات تحصیلات عالی خصوصی159.75
MIRراجع به موسسات تحصیلات عالی خصوصی159.75
NAHEDA0974انستیتوت های نیمه عالی158.5
NAZE00000883انستیتوت های نیمه عالی158.5
RUHULLAHA0000599انستیتوت های نیمه عالی 158
IQBAL AAABBBA0000497انستیتوت های نیمه عالی 158
HUSNIAA0001252راجع به موسسات تحصیلات عالی خصوصی157.5
MTMA0002116راجع به موسسات تحصیلات عالی خصوصی157.5
MARWA AHMADIA0008216راجع به موسسات تحصیلات عالی خصوصی157.5
AHSANULLAH6666راجع به موسسات تحصیلات عالی خصوصی157.5
HUZAIFAA0002010راجع به موسسات تحصیلات عالی خصوصی157.5
ABDUL HADIA0001316انستیتوت های نیمه عالی 155.75
MUBARIKAA0002206راجع به موسسات تحصیلات عالی خصوصی155.25
ANITAHA0002142راجع به موسسات تحصیلات عالی خصوصی155.25
ABDALHQYARA0002268راجع به موسسات تحصیلات عالی خصوصی155.25
MARZIAA0000056انستیتوت های نیمه عالی154
ZAKIR KHAN NGRA0000805انستیتوت های نیمه عالی 153.5
SAADAATA0000239انستیتوت های نیمه عالی 153.5
AAABBA000843انستیتوت های نیمه عالی 153.5
MOJEBAA0002032راجع به موسسات تحصیلات عالی خصوصی153
ARZOA0002178راجع به موسسات تحصیلات عالی خصوصی153
ELHAMUDDINA0008248راجع به موسسات تحصیلات عالی خصوصی153
YUSUF AZIZ IA0002035راجع به موسسات تحصیلات عالی خصوصی153
ZANRAA JANA0000512انستیتوت های نیمه عالی151.75
GUL MIR553300انستیتوت های نیمه عالی 151.25
ZUBAIR SEDIQIA0000325انستیتوت های نیمه عالی 151.25
IBRAHIMA0000901انستیتوت های نیمه عالی 151.25
SANULLAH FAZLIA0000650انستیتوت های نیمه عالی 151.25
AB NA8888888انستیتوت های نیمه عالی 151.25
ABADA0003003راجع به موسسات تحصیلات عالی خصوصی150.75
SAYEDA HERAA0000296انستیتوت های نیمه عالی149.5
KHURSHIDA2000202راجع به موسسات تحصیلات عالی خصوصی148.5
KAKAGULLA0000100راجع به موسسات تحصیلات عالی خصوصی148.5
SARAA000023انستیتوت های نیمه عالی147.25
ZUHRAA0000838انستیتوت های نیمه عالی147.25
RASOLLMYZGFKA0000111انستیتوت های نیمه عالی 146.75
REDWANA0000789انستیتوت های نیمه عالی 146.75
HUS*A QEYAMA0002138راجع به موسسات تحصیلات عالی خصوصی146.25
SANMA0022266راجع به موسسات تحصیلات عالی خصوصی146.25
MIRWAISA0002103راجع به موسسات تحصیلات عالی خصوصی146.25
FAWADTAWAKALIA 012345راجع به موسسات تحصیلات عالی خصوصی146.25
MARZIAA0000306انستیتوت های نیمه عالی145
SANAA0000723انستیتوت های نیمه عالی145
WAZEI R18650012انستیتوت های نیمه عالی 144.5
HASIBAA0002031راجع به موسسات تحصیلات عالی خصوصی144
RAVINAA0000729انستیتوت های نیمه عالی142.75
MOHAMMADA0000840انستیتوت های نیمه عالی 142.25
ABIDLLHA00005123انستیتوت های نیمه عالی 142.25
AHMADA3378راجع به موسسات تحصیلات عالی خصوصی141.75
MUHAMMAD ASHAQA0002189راجع به موسسات تحصیلات عالی خصوصی141.75
ABDELGAMEA3328002راجع به موسسات تحصیلات عالی خصوصی141.75
FATIMAAAA0000276انستیتوت های نیمه عالی140.5
HOSAIA0000360انستیتوت های نیمه عالی140.5
A ZA0000999انستیتوت های نیمه عالی 140
MURSALA0002222راجع به موسسات تحصیلات عالی خصوصی139.5
ARMANIA0000299راجع به موسسات تحصیلات عالی خصوصی139.5
ARS*D12345678راجع به موسسات تحصیلات عالی خصوصی139.5
HAYATULLAHA0002096راجع به موسسات تحصیلات عالی خصوصی139.5
SUBHAN HALIMI78849756راجع به موسسات تحصیلات عالی خصوصی139.5
KHALIDAA0000041انستیتوت های نیمه عالی138.25
FERDWSA0000122انستیتوت های نیمه عالی 137.75
MOZAMILA0000725انستیتوت های نیمه عالی 135.5
SAADIQ KH*N JR106Aانستیتوت های نیمه عالی 135.5
MWOA0000691انستیتوت های نیمه عالی 135.5
ATIQ ULLAHA0000726انستیتوت های نیمه عالی 135.5
NADERAA0002117راجع به موسسات تحصیلات عالی خصوصی135
ZAMER FAQEERI87654321راجع به موسسات تحصیلات عالی خصوصی135
JAMILTAWAKALIAA698978راجع به موسسات تحصیلات عالی خصوصی135
MORISHA0051انستیتوت های نیمه عالی 133.25
BARAKATULLAH AKBARZAA0001112انستیتوت های نیمه عالی 131
TARKAN RAHIMIA0000757انستیتوت های نیمه عالی 131
BAHAR0811انستیتوت های نیمه عالی129.25
OMIDA0000835انستیتوت های نیمه عالی 128.75
ELYASA0000107انستیتوت های نیمه عالی 128.75
ROMAL SAHELA0034999انستیتوت های نیمه عالی 128.75
R RA0000998انستیتوت های نیمه عالی 126.5
AAAAAA0000352انستیتوت های نیمه عالی 126.5
RAFIEA0002135راجع به موسسات تحصیلات عالی خصوصی126
ANISAA0000318انستیتوت های نیمه عالی124.75
HABIBUR RAHMANA0003038انستیتوت های نیمه عالی 124.25
NASSARIA0002140راجع به موسسات تحصیلات عالی خصوصی123.75
OBAIDULLAH FAQIRIA0002233راجع به موسسات تحصیلات عالی خصوصی123.75
FARSHIDA0002071راجع به موسسات تحصیلات عالی خصوصی123.75
JNMانستیتوت های نیمه عالی 122
MILADA0001212راجع به موسسات تحصیلات عالی خصوصی121.5
KAMALKHANA0002229راجع به موسسات تحصیلات عالی خصوصی121.5
MOHAMMADEDRIS0607AAAAانستیتوت های نیمه عالی 119.75
SAMIM MIRZADA0007898انستیتوت های نیمه عالی 119.75
ADIBA0002 97راجع به موسسات تحصیلات عالی خصوصی119.25
ABDUL BASITA0002083راجع به موسسات تحصیلات عالی خصوصی119.25
HASIBAA0000112انستیتوت های نیمه عالی118
BASHIR00246899انستیتوت های نیمه عالی 117.5
YOUSUF RAUFI00788068راجع به موسسات تحصیلات عالی خصوصی117
FARKHANDAA0002305انستیتوت های نیمه عالی115.75
MANIZHAA0000732انستیتوت های نیمه عالی115.75
SHAH SHAH1457 222انستیتوت های نیمه عالی 115.25
MOHIBKHA0002055انستیتوت های نیمه عالی 115.25
HAMIDULLAHA0000468انستیتوت های نیمه عالی 115.25
MKSA0000222انستیتوت های نیمه عالی 113
ARIANA SAEDA0000000انستیتوت های نیمه عالی 110.75
ABDULRAHMANانستیتوت های نیمه عالی 110.75
FIROZانستیتوت های نیمه عالی 110.75
YAHYAASHNA000339انستیتوت های نیمه عالی 106.25
AHMEDA0000012انستیتوت های نیمه عالی 106.25
SAYEDA1231670راجع به موسسات تحصیلات عالی خصوصی105.75
ABDU AM LLAA013458راجع به موسسات تحصیلات عالی خصوصی103.5
SAMIMA544راجع به موسسات تحصیلات عالی خصوصی101.25
HAFIZA0000121انستیتوت های نیمه عالی 99.5
SULTAN MIR KHAILA0000001انستیتوت های نیمه عالی 95
SHAMS SEDI*IAAAAAAAAانستیتوت های نیمه عالی 90.5
AHMADSHAHA0000245انستیتوت های نیمه عالی 90.5
JWIVTA0002239راجع به موسسات تحصیلات عالی خصوصی85.5
SHOAIBA0002091راجع به موسسات تحصیلات عالی خصوصی76.5
HAMERA0001378راجع به موسسات تحصیلات عالی خصوصی11.25
فهرست

you're currently offline