جدول ذیل شامل نتایج امتحان کانکور آزمایشی دهم (عمومی اول) دانش آموزان شعبه مرکزی و نمایندگی حصه اول میباشد.

نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.

درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.

درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

جدول نتایج امتحان کانکور آزمایشی دهم (عمومی اول)

نامآی دیرشتهنمره
SHARIFA0000122انجنیری "سیول" کابل342
OMID AKBARYتکنالوژی معلوماتی کابل337.5
IMRANA0000081طب معالجوی کابل337.5
ABDUL MATINA0000598طب معالجوی کابل337.5
SADAFA0000066طب معالجوی کابل335.25
HADIAA0000196طب معالجوی کابل328.5
M SAMIM OSMANIA0000813طب معالجوی کابل326.25
AHMAD TAWABA0000122انجنیری "سیول" کابل326.25
BASIRAA0000485ستوماتولوژی کابل326.25
RAVEENAA0000482طب معالجوی کابل326.25
MARINA00000161طب معالجوی کابل326.25
MUJTABA HASHIMIA0000780طب معالجوی کابل321.75
SELSSALAA0000460ستوماتولوژی کابل321.75
ARYANA0002061طب معالجوی، طبی کابل321.75
AHMADZAI SEDIQIطب معالجوی، کابل321.75
AHA0002147فارمسی بلخ320
SHAFIQBBA کابل319
MUSA KHANA0000315انجنیری نرم افزار "کمپیوتر ساینس"317.25
NORIALAYA0000252تکنالوژی معلوماتی کابل317.25
QAWIMA0000235منجمنت و ادارۀ تشبثات "BBA" کابل312.75
AHMAD HELALA0000447انستیتوت نیمه عالی312.75
KABIR HKA0000111BBA کابل312.5
SABAWOON SAFIA0000084ستوماتولوژی عمومی کابل310.5
MURSALA0000323انجنیری "سیول" کابل310.5
MURTAZAA00020انجنیری نرم افزار "کمپیوتر ساینس"310
OMID AHMADA0001024علوم سیاسی کابل310
TOUAA0000534علوم سیاسی کابل310
ABDUL WASIمهندسی کابل308.25
FAYEQ IBRAHIMIYARYA1021809حقوق کابل308.25
BA0002352انجنیری سیول کابل308
FAHIMA0000772انجنیری نرم افزار "کمپیوتر ساینس"306
MOHSINA0000328منجمنت و ادارۀ تشبثات "BBA" کابل306
AIMALA8888888اقتصاد ملی کابل303.75
SEBA0000575انستیتوت نیمه عالی303.75
SHARBAT KHANاقتصاد ملی کابل303.75
SAID FAYEZULLAHA0000966فارمسی کابل303.75
AH RASHIDA0000190منجمنت و ادارۀ تشبثات "BBA" کابل303.75
SAMAA0000570حقوق کابل303.75
AZATULLAH STANIKZAIA0000508طب معالجوی کندهار301.5
SALIM MMMMMA0000736حقوق کابل301.5
ALTAF SADATA0000241تکنالوژی معلوماتی کابل301.5
MOHAMAAD HAROONA0000327انجنیری "سیول" هرات301.5
SAKINAA0000139انستیتوت نیمه عالی301.5
MURTAZAفارمسی کابل299.25
AHMAD FARSHADA0000123منجمنت و ادارۀ تشبثات "BBA" کابل299.25
YALDABBA کابل299.25
MASHAL SHAMSA0000432مهندسی کابل297
ZIBAA0000424صحت عامه کابل297
MA0102143انستیتوت نیمه عالی294.75
S M REZAسیستم معلوماتی کابل294.75
MAHDI YAKTAPARA*A0002180اقتصاد ملی کابل294.75
FARHAN FETRATمنجمنت و ادارۀ تشبثات "BBA" کابل292.5
NAJEBA0*0036سیستم های معلوماتی پولی تخنیک292.5
FIROZAA0002062طب معالجوی، شیخ زاید292.5
MUQADASA0002002ادرۀ عامه، کابل290.25
AHMAD MASOUD HAMIDIانجنیری مهندسی، کابل290.25
ROWAIDAA0000390کمپیوتر ساینس کابل288
A0001432انجنیری مهندسی، پولی تخنیک288
RUSTAMAA001008شهر سازی پولی تخنیک285.75
AZIZ WDA0000854حقوق کابل283.5
SZUBAIRSADATA0000943صحت عامه طبی کابل283.5
SHAHZADA0000813میخانیک کابل283.5
SELSELAA0000070اقتصاد کابل283.5
MARAYMA0000301حقوق کابل283.5
SAMAA0000231طب معالجوی ننگرهار283.5
AZIZAA0000703حقوق کابل283.5
KHADIJA RAHMATULLAHA0002039نرسنگ، طبی کابل283.5
ALIA0000136فارمسی بلخ281.25
SAFA ROSHANعلوم سیاسی کابل281.25
SADAFA0000896مهندسی پولی تخنیک281.25
PARASTOA0000078حقوق کابل281.25
NAJELAA0000302اقتصاد کابل281.25
KHOSHALکمپیوترساینس، کابل281.25
WASIM SHIRZADمحاسبه کابل279
HASIBULLAHA0000158علوم سیاسی کابل279
BELLAL SLTA0002034اقتصاد، امور مالی، کابل279
ARASHA0000308ادارۀ عامه کابل276.75
NAWEEDA0000415امور مالی و بانکی276.75
MADINAطب معالجوی شیخ زاهد خوست276.75
HAMED IQBALانستیتوت نیمه عالی274.5
ELHAM7علوم سیاسی کابل274.5
MOHABBATULLAHA0000568محاسبه کابل274.5
SAFIULLAHA0000090انجنیری کمپیوتر پولی تخنیک274.5
SORIABAHARA0000454حقوق کابل274.5
ZAHRAH * DYA0000058علوم سیاسی کابل274.5
SAMIMقضا و څارنوالی272.25
ABDULQAHARA0000464طراحی شهری کابل272.25
MARYAMA0000480فارمسی کابل272.25
HOWAIDAA0000425حقوق کابل272.25
MURSALA0000773انستیتوت نیمه عالی272.25
MTNNNNادارۀ عامه کابل270
KHUDARAHIMA0000649انستیتوت نیمه عالی270
SHABNAM SZA0000392زبان و ادبیات انگلیسی کابل270
ZUHAL AYNIانجنیری اداره اعمار ساختمان، پولی تخنیک270
ASALA0002079شرعیات، کابل270
HWنقاشی "هنر های زیبا" کابل267.75
SIDIQA SAHARA0000479فارمسی کابل267.75
HADISAA0000536ریاضی کابل267.75
ROHINAA0000426قضا و څارنوالی بلخ267.75
ZAKIRAA0000054ژورنالیزم کابل267.75
MOH*M AD MOSTAFAانستیتوت نیمه عالی265.5
QAIS AHMADA0000049ژورنالیزم کابل265.5
BAS* NAZIRYروان شناسی کابل265.5
SHARIF AHMADIA0000752صحت عامه طبی کابل265.5
FRISHTAA0000396فارمسی کابل265.5
MUKHTA H00000011ساینس و انجنیری وزارت مخابرات265.5
NAWEEDانجنیری کمپیوتر انفارماتیک پولی تخنیک265.5
S Y SA0000*72اقتصاد ملی کابل263.25
QEYAMشرعیات کابل263.25
AHMAD JALALA0000094انجنیری کابل "انرژی"263.25
MOHMMADZAKIRA0000123زبان و ادبیات اسپانوی263.25
LIN*A0000253انستیتوت نیمه عالی263.25
AJMALSEDIQIA0001456انجنیری طراحی شهری، کابل263.25
ABDULLAH KHANA0000309میخانیک کابل261
FARHADژورنالیزم کابل261
SAMIRAHMADA000056Aزبان و ادبیات آلمانی261
AB JALALA0000322شرعیات کابل261
NASRULLAHA000011زبان و ادبیات فارسی دری کابل261
NAJMAA0000465انجنیری کمپیوتر پولی تخنیک261
MARYAM SARWARYفارمسی، کابل261
ROEENA0002256انجنیری جیوماتیک و کدستر، پولی تخنیک261
NOWRUZA0000520انجنیری اتومیخانیک کابل258.75
SHIR ALIA0000188روان شناسی و علوم تربیتی کابل258.75
ZUBAIDژورنالیزم کابل258.75
MASSOUD SHOJAA0000137انستیتوت نیمه عالی258.75
WARES SEDIQIA0000763ژورنالیزم شیخ زاهد خوست258.75
AB KHANA0002102منجمنت و تشبثات "BBA" ننگرهار258.75
AKMALA0000502انجنیری "انرژی" کابل258.75
ABDULLQADERPOPAIZAYزبان و ادبیات آلمانی258.75
RIA ZA0000319ژورنالیزم کابل258.75
ASHIQULLAHA0020160اداره و پالیسی عامه، هرات258.75
TAMIM RAHIMIانجنیری کمپیوتر پولی تخنیک256.5
HOMAYOON11111111انجنیری "سیول" ننگرهار256.5
MUJEEBA0000882حقوق و علوم سیاسی البیرونی256.5
MOMENA0000126اداره و پالیسی عامه کابل256.5
SHAKIBA000491اداره و پالیسی عامه کابل256.5
KH EHSASA1234567انجنیری "انرژی" کابل256.5
MOZAMELروان شناسی "پیداکوژی" کابل256.5
SOHAILانستیتوت نیمه عالی256.5
KAIMA0000222روان شناسی کابل256.5
HANANAA0000161انجنیری آب و محیط زیست بلخ256.5
SANAMA0000818شرعیات کابل256.5
NAJIA0000824اقتصاد "احصائیه و ایکونومتری" کابل256.5
DIDAHA0000412انستیتوت نیمه عالی256.5
Aژورنالیزم کابل254.25
SHADABژورنالیزم کابل254.25
HILLALA0000671انستیتوت نیمه عالی254.25
SAYED YAMAA0000336انجنیری بلخ254.25
TAIMORSHAHانستیتوت نیمه عالی254.25
LOY AZIM BIGA0000762حقوق البیرونی254.25
MARYAMA0000474ژورنالیزم کابل254.25
SHAIMAA0000208شرعیات کابل254.25
ABBAIRA0002215اداره و پالیسی عامه، مدیرت انکشاف، کابل254.25
FRSHAD AUYBI AAAانجنیری "میخانیک" کابل252
MZSESKانجنیری "میخانیک" کابل252
AHMAD MA0000034اقتصاد بلخ252
WAHIDULLAHانستیتوت نیمه عالی252
A0000146انستیتوت نیمه عالی252
FRESHTA0816ژورنالیزم کابل252
HAMIDA0608انستیتوت نیمه عالی252
ROKHSAR SALEHIA0000714اداره و پالیسی عامه کابل252
NAZIROOOOOOOOOOA0000626انستیتوت نیمه عالی249.75
BASETA0001* 4زراعت کابل249.75
A0000063نرسنگ کابل249.75
HOSAIA0000423روان شناسی کابل249.75
MESR NAMAHA00312هنر های زیبا "تیاتر" کابل249.75
SOSAN AA0002181اداره و پالیسی عامه، کابل249.75
OMRAN AZIZIA0000530روان شناسی کابل247.5
AMIN AAAA0000216زبان و ادبیات آلمانی247.5
ALHAM RAHMANIA0000511زبان و ادبیات انگلیسی کابل247.5
OMIDA0000092سیستم های معلوماتی و آموزشی استاد ربانی247.5
DEDA MA0000124انستیتوت نیمه عالی247.5
FARAHNAZA0000148انستیتوت نیمه عالی247.5
IWDEA0000112ژورنالیزم "مطالعۀ ارتباطات" کابل247.5
MUZAMMELانستیتوت نیمه عالی245.25
SEYAR USPA0000777زبان و ادبیات انگلیسی کابل245.25
AHMADSAYERA0001020انجنیری تخار245.25
AHMAD ERAJانستیتوت نیمه عالی245.25
SA0000089اقتصاد "اقتصاد ملی" بلخ245.25
AHMAD WAHIZA0000222اقتصاد البیرونی245.25
SHAH SHAHR BANUA0000064انستیتوت نیمه عالی245.25
MURS AA0000287انستیتوت نیمه عالی245.25
SALWAA0000330حقوق "اداره و پالیسی" ننگرهار245.25
A0000341انستیتوت نیمه عالی245.25
A0002162BBA البیرونی245.25
AHMAD BILAL AZIMIروان شناسی "پیداکوژی" کابل243
MUJTABAA0000504انستیتوت نیمه عالی243
MAHDIA0000124ژورنالیزم کابل243
EFFATA0000473زبان و ادبیات ترکی243
MARIAMA0000294زبان و ادبیات پشتو کندهار243
ROZIAA0000825روان شناسی استاد ربانی243
ZUHAL Mانجنیری میخانیک، کابل243
M OMARA0000165انستیتوت نیمه عالی240.75
NEMATA0014140روان شناسی کابل240.75
MOHAMMAD SAMIMحقوق البیرونی240.75
MOHAMMADانستیتوت نیمه عالی240.75
AFSHINA0000479انستیتوت نیمه عالی240.75
SABA SAHARروان شناسی استاد ربانی240.75
BAHARAA0000540زبان و ادبیات اسپانوی کابل240.75
ASYAA0000065بیولوژی کابل240.75
FATEMAHA0002026ژورنالیزم، کابل240.75
AKHA0002164BBA البیرونی240.75
KHAIAB*ادبیات انگلیسی، استاد ربانی240.75
MUHAMMAD MUDASERA0000720اقتصاد ننگرهار238.5
WALEEDانستیتوت نیمه عالی238.5
SHAFIQULLAHA0101839انستیتوت نیمه عالی238.5
WALEEDانستیتوت نیمه عالی238.5
SAJAD SIRATانستیتوت نیمه عالی238.5
NOORA0000963کمپیوتر ساینس "انجنیری نرم افزار" ننگرهار238.5
NAJMAA0000042بیولوژی کابل238.5
TAMANAA0000149انستیتوت نیمه عالی238.5
WATAN GULA0000999انجنیری "میخانیک" کابل236.25
SULIMAN AYUBIانستیتوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی236.25
PARVIZحقوق پروان236.25
SHAFIULLAH0000119انستیتوت نیمه عالی236.25
SAYED FAISALA0000420انستیتوت نیمه عالی236.25
NAWEEDA0000611انستیتوت نیمه عالی236.25
ABONASRA0000510انستیتوت نیمه عالی236.25
BELQESA0000420انستیتوت نیمه عالی236.25
ZAHRAA0000068روان شناسی و علوم تربیتی "پلان و پالیسی" کابل236.25
FATIMAA0000633ژورنالیزم کابل236.25
MALIKA0002018انجنیری میخانیک، کابل236.25
FAR * SAA0002082انجنیری منابع آب، پولی تخنیک236.25
MOHMAED QAHERزبان و ادبیات ترکی234
UONISانستیتوت نیمه عالی234
KARIMA0000449انستیتوت نیمه عالی234
HAJI SULTANA0000013انستیتوت نیمه عالی234
SHABIRانستیتوت نیمه عالی234
NAZIFAA0000191زبان و ادبیات ترکی234
DUNYAA0000370انستیتوت نیمه عالی234
NAEEMA0002011انجنیری جیولوجی و معادن، پولی تخنیک234
FARZADDDDDDDA0000015انستیتوت نیمه عالی231.75
NESHAT AHMAD SEDIQIA0000872انستیتوت نیمه عالی231.75
NAZIFA JANA0000841ارتباطات و ژورنالیزم کابل231.75
MUSAWER YARMALA0791انجنیری ساختمان های ترانسپورتی، پولی تخنیک231.75
انستیتوت نیمه عالی229.5
OMRANA0051111انستیتوت نیمه عالی229.5
ELHAAMانستیتوت نیمه عالی229.5
AHMADULLAشرعیات ننگرهار229.5
ROHULLAH SSA0000503انستیتوت نیمه عالی229.5
FAHIM ALانستیتوت نیمه عالی229.5
ABDULLAHزبان و ادبیات فرانسوی229.5
SANAA0000636انستیتوت نیمه عالی229.5
FARSHAD LASHKARYA0002048ادبیات ترکی، کابل229.5
A0000085انستیتوت نیمه عالی227.25
ABDULBASIT SHA0000199جامعه شناسی استاد ربانی227.25
MAISAMانستیتوت نیمه عالی227.25
A0000778کمپیوتر ساینس "انجنیری نرم افزار" ننگرهار227.25
NAJIAA0000980انستیتوت نیمه عالی227.25
FARIDAA0000573بیولوژی کابل227.25
ANISAA0000386زبان و ادبیات انگلیسی "استاد ربانی"227.25
HAROON MA0000856انجنیری منابع آب ننگرهار225
ABDUL SBOOR TTمنجمنت و تشبثات "BBA" کندهار225
HASHMAT405حقوق و علوم سیاسی جوزجان225
KING ARSHADA0000297انستیتوت نیمه عالی225
AHMAD TAWABژورنالیزم البیرونی225
HAJISAF IA0000441انستیتوت نیمه عالی225
HAMIDA0000153انستیتوت نیمه عالی225
BEHESHTAA0002073ژورنالیزم، کابل225
M SOHAIB JAILANIادبیات فرانسوی225
AHMAD BELAL NOORIA0002041ژونالیزم، کابل225
OMARZZZZZA0000579انستیتوت نیمه عالی222.75
SHAHINA0000099انستیتوت نیمه عالی222.75
ABDULL JALILA0000164انستیتوت نیمه عالی222.75
NAQEEB URAHMANانستیتوت نیمه عالی222.75
MARIAM AHMADIA0000246زبان و ادبیات فارسی دری222.75
ARPA1879انستیتوت نیمه عالی222.75
RRR JAHA0000715انستیتوت نیمه عالی222.75
PAYMAN AHMADIA0002425انجنیری راه آهن، پولی تخنیک222.75
ABDULWAHABانستیتوت نیمه عالی220.5
AAAA0000697انستیتوت نیمه عالی220.5
SHOKRANA0000931انستیتوت نیمه عالی220.5
RUHH HHHانستیتوت نیمه عالی220.5
KHDIJAA0000496زبان و ادبیات پشتو220.5
HASINAHA0000702هنر های زیبا کابل220.5
ATMA SA0001046انستیتوت نیمه عالی220.5
FAWADA0002656اداره عامه، کابل220.5
MUHMMAD FAYIZانستیتوت نیمه عالی218.25
SARJA0000053انستیتوت نیمه عالی218.25
SHOAIB RASSAA0000342انستیتوت نیمه عالی218.25
AMINULLAH FAIZIانستیتوت نیمه عالی218.25
SULIMANA0001101انستیتوت نیمه عالی218.25
NASIMAA0000676هنر های زیبا "نقاشی"218.25
YASNAA0000687هنر های زیبا "نقاشی"218.25
ABEDA0002232انجنیری ساختمان های هایدروتخنیکی، پولی تخنیک218.25
KHALID FAA0000890انستیتوت نیمه عالی216
OMAR SADATانستیتوت نیمه عالی216
SADATانجنیری "سیول" بغلان216
YASIN*0000954منجمنت و ادارۀ تشبثات "BBA" فاریاب216
AHMAD BELALA0001418انستیتوت نیمه عالی216
ZAHIDA0000112انستیتوت نیمه عالی216
ALI MUSTAFAA0000086انستیتوت نیمه عالی216
FARZANAA0000947انستیتوت نیمه عالی216
MALALAIA0000858انستیتوت نیمه عالی216
MANIZHA WAEZIA0000388انستیتوت نیمه عالی216
NAZIA AMIRIA0000852انستیتوت نیمه عالی216
AREZOO NEDAA0002017فزیک، کابل216
KHADIJAA0002052فزیک، کابل216
SHIRSHAHA0002115اداره عامه، کابل216
EMODA0000169انستیتوت نیمه عالی213.75
MOHAMED LATIFانستیتوت نیمه عالی213.75
SUMAYAA0000675هنر های زیبا "نقاشی"213.75
KHALIDAA0000041انستیتوت نیمه عالی213.75
SARAHA0000935انستیتوت نیمه عالی213.75
MEHRABANA0000438انستیتوت نیمه عالی213.75
AADELروانشناسی، کابل213.75
KHOSHALA0000781انستیتوت نیمه عالی211.5
HUSSAIN ALI NAAMANA0000317انستیتوت نیمه عالی211.5
HASSANA0000244انستیتوت نیمه عالی211.5
KH NADEMمنجمنت و ادارۀ تشبثات "BBA" کندهار211.5
NOOR M HHMMADانستیتوت نیمه عالی211.5
ABDUL RAZIQانستیتوت نیمه عالی211.5
RAHIMAA0000394هنر های زیبا "نقاشی"211.5
HAMIDAA0000765زبان و ادبیات اسپانوی کابل211.5
MARUAMA0000439انستیتوت نیمه عالی211.5
HAJI SAHAB*0002136ساینس، کابل211.5
MUHEBULLAHA0001028انستیتوت نیمه عالی209.25
FERDOWS NA0000782انستیتوت نیمه عالی209.25
NAKAMA0000225انستیتوت نیمه عالی209.25
YASIR WALIZADAA0000420انستیتوت نیمه عالی209.25
ASA0000074انستیتوت نیمه عالی209.25
ROHAFZAA0000345هنر های زیبا "موسیقی"209.25
MARYAMA0000043شرعیات ننگرهار209.25
GULSOOMA0000058زمین شناسی کابل209.25
ASRAA0000059انستیتوت اداره و حسابداری کابل209.25
MOZAMEL MOHAMMADEA0002196تعلیمات اسلامی، استاد ربانی209.25
ABDULBASETA0002044 ادبیات ترکی، استاد رباتی209.25
EHSANULLAH ARJMANDA0000467انستیتوت نیمه عالی207
BASHIR RAHIMIA0000309انستیتوت نیمه عالی207
OMARAMIRIانستیتوت نیمه عالی207
MUSTAFA DDDA0000757انستیتوت نیمه عالی207
SHAPOOR KHANA0000001انستیتوت نیمه عالی207
GHLUMSHAHA0000999انستیتوت نیمه عالی207
WASIMMMMMMM*0000000انستیتوت نیمه عالی207
MAHTABA0000389انستیتوت نیمه عالی207
KUBRAA0000044شرعیات البیرونی207
MUSHTARIA0000887انستیتوت نیمه عالی207
GULALAI00000209انستیتوت نیمه عالی207
ZOHRAمحیط زیست، کابل207
AOCTOR SAHIBعلوم طبیعی، استاد ربانی207
MORTAZAA0002103علوم طبیعی، استاد ربانی207
SOHAIBA97531انستیتوت نیمه عالی204.75
SAMIR AA0000192انستیتوت نیمه عالی204.75
TOOFAN*0011222اقتصاد، بلخ204.75
QAMARانستیتوت نیمه عالی202.5
NADIMA0000806انستیتوت نیمه عالی202.5
AHMAD PDMA0000015انستیتوت نیمه عالی202.5
SAYED SAFIA0000532انستیتوت نیمه عالی202.5
FEEROZA0000446انستیتوت نیمه عالی202.5
HABIBULLAH KHANAانستیتوت نیمه عالی202.5
NAJIB ALLAHانستیتوت نیمه عالی202.5
JEBRANA000704انستیتوت نیمه عالی202.5
MARYAMA0000490انستیتوت نیمه عالی202.5
HANIAانستیتوت نیمه عالی202.5
NILABA0000709انستیتوت نیمه عالی202.5
NILOFARA0000484انستیتوت نیمه عالی202.5
MEHRMAA0000632انستیتوت نیمه عالی202.5
YASAMINA0007864انجنیری تکنالوژی کیمیاوی، پولی تخنیک202.5
ZAHRAA0002069اداره و پالیسی بلخ202.5
JMAL PARWANIانستیتوت نیمه عالی200.25
FAKRUA0000334انستیتوت نیمه عالی200.25
HASHMATA0000271انستیتوت نیمه عالی200.25
OBAIDULLAH MA0000256انستیتوت نیمه عالی200.25
SHOAIBAAAAA166انستیتوت نیمه عالی200.25
FATEMAHA0000483انستیتوت نیمه عالی200.25
S *IAIانجنیری تکنالوژی کیمیاوی، بلخ200.25
ABDULLAH ABADA0002002انجنیری پولی تخنیک200.25
ELHAMJANانستیتوت نیمه عالی198
MASHAL SUBHANA0000395انستیتوت نیمه عالی198
R NA0000800انستیتوت نیمه عالی198
NAJIBA0060038انستیتوت نیمه عالی198
FERDAWSA0000517انستیتوت نیمه عالی198
HASINAA0000873انستیتوت نیمه عالی198
BAKHT BEGU Mانستیتوت نیمه عالی198
RAZMAA0000177انستیتوت نیمه عالی198
RANAA0000311انستیتوت نیمه عالی198
ROHINAA0000934انستیتوت نیمه عالی198
SHABNAMA0000391انستیتوت نیمه عالی198
ASMAA0000060انستیتوت نیمه عالی198
MADINAA0002023بیولوژی کابل198
SAMIULLAHانستیتوت نیمه عالی195.75
ASIFPAIKARA0000965انستیتوت نیمه عالی195.75
AIYAA0000889انستیتوت نیمه عالی195.75
BENAZIRA0000324انستیتوت نیمه عالی195.75
SHEKIBA0002171ادبیات اوزبیکی، بلخ195.75
A TAWHID SHAHSAWAR77777777انستیتوت نیمه عالی193.5
ZABIA0000040انستیتوت نیمه عالی193.5
QUDRATTULLAHانستیتوت نیمه عالی193.5
SAIDY RAHSEDA0000111انستیتوت نیمه عالی193.5
MOHAMMAD ROSTAMA0000011انستیتوت نیمه عالی193.5
ABEDULLAH AHMADZAIانستیتوت نیمه عالی193.5
SAIF ZZZZZZZZA0000666انستیتوت نیمه عالی193.5
N AA0000218انستیتوت نیمه عالی193.5
FAYAZA0000604انستیتوت نیمه عالی193.5
HASIBULLAHA0000493انستیتوت نیمه عالی193.5
SANAA0000427انستیتوت نیمه عالی193.5
MAEDAHA0000349انستیتوت نیمه عالی193.5
HADIAA0000973انستیتوت نیمه عالی193.5
MARYAMA0000111انستیتوت نیمه عالی193.5
TOBAA0007865زمین شناسی، کابل193.5
SUHRABA0002086زراعت کابل193.5
SOHRAB GHAFARIA0002089روانشناسی، کابل193.5
BADAKHSHA0002184ساینس، کابل193.5
SHARIFانستیتوت نیمه عالی191.25
M R Rانستیتوت نیمه عالی191.25
MUSHTAQانستیتوت نیمه عالی191.25
NESAA000656انستیتوت نیمه عالی191.25
AMINAA0000383انستیتوت نیمه عالی191.25
LAILYA0002019زراعت کابل191.25
A0002009زراعت کابل191.25
MOHAMMAD RASOOLA002221ژورنالیزم، بلخ191.25
FARHAD SARWARYA0002107ادبیات پشتو، بلخ191.25
IMAMUDIN00002038ادبیات عربی هرات191.25
Z AHID MA0002975زراعت، هرات191.25
RAMINA0002238ساینس بلخ191.25
SAFIULLAHA0000172انستیتوت نیمه عالی189
ABCDAAAAAAA00انستیتوت نیمه عالی189
SAMIA0000111انستیتوت نیمه عالی189
ZULIKHAA0000476انستیتوت نیمه عالی189
MARYAMA0000571انستیتوت نیمه عالی189
NADIAانستیتوت نیمه عالی189
HAMERA 1379تعلیم و تربیه، البیرونی189
MONAWARA SALEHIA0002218روانشناسی، کابل189
PAYMAN KARIMIA0002123زراعت کابل189
AJMIRSHAHA0000716انستیتوت نیمه عالی186.75
AHMAD SHA0001038انستیتوت نیمه عالی186.75
MOHAMMAD NEJA Tانستیتوت نیمه عالی186.75
ABDUL QADIRA0000707انستیتوت نیمه عالی186.75
KHALIDانستیتوت نیمه عالی186.75
AHMAEDانستیتوت نیمه عالی186.75
MOHZFRانستیتوت نیمه عالی186.75
DILRUBAA0000461انستیتوت نیمه عالی186.75
MARINAA0000886انستیتوت نیمه عالی186.75
ANITAA0000823انستیتوت نیمه عالی186.75
SARAA0000704انستیتوت نیمه عالی186.75
SU TANAA0002116زمین شناسی، کابل186.75
SANAA0002070تعلیم و تربیه، استاد ربانی186.75
WARSEA13 29ساینس، ننگرهار186.75
MUSTAFAA0002*75ساینس، کابل186.75
NMK2020زراعت کابل186.75
NOMAN SA0002182ادبیات پشتو، ننگرهار186.75
KARSA0002141ساینس، کابل186.75
SAIFRAHMANA0000520انستیتوت نیمه عالی184.5
ESARA0123456انستیتوت نیمه عالی184.5
SAYEDA0000905انستیتوت نیمه عالی184.5
MOHAMMADEDRIS0607انستیتوت نیمه عالی184.5
SALIM KHANA0000691انستیتوت نیمه عالی184.5
KHATRAانستیتوت نیمه عالی184.5
WASEEM3456789ادبیات آلمانی، ننگرهار184.5
QASIMA0002302روانشناسی، کابل184.5
MARYAM PAINDAA0002090شرعیات، بامیان184.5
SAMIR KAZEMIانستیتوت نیمه عالی182.25
AZIZA0000612انستیتوت نیمه عالی182.25
YAQOOBانستیتوت نیمه عالی182.25
MOHAMMADA0000409انستیتوت نیمه عالی182.25
ABDUL JABER ANSARA0000304انستیتوت نیمه عالی182.25
NILOFARA0000750انستیتوت نیمه عالی182.25
ASMAA0000487انستیتوت نیمه عالی182.25
DEYANAA0002076تعلیمات اختصاصی، کابل182.25
BEHZAD*1110000ساینس، کابل182.25
RESHADA0000057انستیتوت نیمه عالی180
OMIDA0003003انستیتوت نیمه عالی180
AMPRATORA0000972انستیتوت نیمه عالی180
HACKERانستیتوت نیمه عالی180
NADIM KHANA0000100انستیتوت نیمه عالی180
SAYED NADIMA0000233انستیتوت نیمه عالی180
SHUGOFAA0000545انستیتوت نیمه عالی180
TAMKINA0285انستیتوت نیمه عالی180
SARAA0000724انستیتوت نیمه عالی180
GULSOMA0000981انستیتوت نیمه عالی180
SAYID MASSIHULLAHA0002122انجنیری محیط زیست، بلخ180
TAMANAA0002443انجنیری معدن، بلخ180
SAYID MASSIHULLAHA0002122علوم اجتماعی، بامیان180
RAMINA000112روانشناسی، کابل180
ABDULLHAA0000759انستیتوت نیمه عالی177.75
OBAI*ULLAHانستیتوت نیمه عالی177.75
NAWEEDانستیتوت نیمه عالی177.75
ABDULBASETانستیتوت نیمه عالی177.75
KARIM DADA0000408انستیتوت نیمه عالی177.75
RSA0000270انستیتوت نیمه عالی177.75
HALIMAA0001041انستیتوت نیمه عالی177.75
HUSNAA0002064تعلیم و تربیه، بلخ177.75
MOJEBAزراعت، بلخ177.75
YOUSUFA0002111زراعت بامیان177.75
HEZBUIIAHA0002050زراعت کابل177.75
SHAHRAMA0002029ساینس، کابل177.75
NAQEEBA0000153انستیتوت نیمه عالی175.5
MILADانستیتوت نیمه عالی175.5
AZIM00000339انستیتوت نیمه عالی175.5
IRFANA0000655انستیتوت نیمه عالی175.5
انستیتوت نیمه عالی175.5
ANISAA0000123انستیتوت نیمه عالی175.5
MARJANA0002065ساینس، بلخ175.5
A0002063علوم اجتماعی، پروان175.5
HASHMAT12 24روانشناسی، کابل175.5
ISHAQA0000761انستیتوت نیمه عالی173.25
KARIMA0000246انستیتوت نیمه عالی173.25
AHSASانستیتوت نیمه عالی173.25
FAZALAHMADA0000250انستیتوت نیمه عالی173.25
AMANULLAHA0000032انستیتوت نیمه عالی173.25
NAJILAA0000683انستیتوت نیمه عالی173.25
PARWANAA0000950انستیتوت نیمه عالی173.25
SANAA0000121انستیتوت نیمه عالی173.25
HUZAIFAA0002010انجنیری تکنالوژی کیمیاوی، بلخ173.25
KH MASIHتعلیم و تربیه، البیرونی173.25
WAISA0000849انستیتوت نیمه عالی171
HA0000810انستیتوت نیمه عالی171
WALIDانستیتوت نیمه عالی171
AMINAA0000017انستیتوت نیمه عالی171
ASMAA0000178انستیتوت نیمه عالی171
ZUHLEA0000295انستیتوت نیمه عالی171
AHMAADA0002* 4ساینس، کابل171
OMID YUSUFZA*A0002108شرعیات، شیخ زاید171
HAMID KHANتعلیم و تربیه، تخار171
M F8 2 3ساینس، کابل171
RASHED00700777انجنیری پکتیا171
AHMAD ARASHA0001023انستیتوت نیمه عالی168.75
SAYED NASERA0000007انستیتوت نیمه عالی168.75
ALIانستیتوت نیمه عالی168.75
MUSLIMانستیتوت نیمه عالی168.75
WASIQA0000735انستیتوت نیمه عالی168.75
ZAHRAA0000488انستیتوت نیمه عالی168.75
SAM IULLAHA00219 0زراعت کابل168.75
S YOUNISA0000529مهندسی پکتیا168.75
A0000458انستیتوت نیمه عالی166.5
ABDULKARIMA0000457انستیتوت نیمه عالی166.5
MUSTAFA AHMADIانستیتوت نیمه عالی166.5
ABDUL TAWABانستیتوت نیمه عالی166.5
RUHULLAHانستیتوت نیمه عالی166.5
RUSTAMA0000541انستیتوت نیمه عالی166.5
XMANA0000686انستیتوت نیمه عالی166.5
PALWSHA00009945انستیتوت نیمه عالی166.5
SHUKRIAAAAA2129انستیتوت نیمه عالی166.5
MURSALA0000645انستیتوت نیمه عالی166.5
LIMAA0002113زراعت، کابل166.5
ANITA AMIRI AIA0002228زراعت کابل166.5
TAHMINA818792زراعت کابل166.5
HUSNAA0002218زراعت کابل166.5
MASUHLLHساینس، کابل166.5
MANSOUR AHADAA000360زراعت پکتیا166.5
RAHIMULLAHA0004532روانشناسی، کابل166.5
KHANA0000420انستیتوت نیمه عالی164.25
AHMADA0000675انستیتوت نیمه عالی164.25
ROHULLAHA0000404انستیتوت نیمه عالی164.25
ANISAA0000544انستیتوت نیمه عالی164.25
MAROOانستیتوت نیمه عالی164.25
SEFATULLAHزراعت بغلان164.25
OMARI MUJTABA00005555ساینس، کابل164.25
ZAHERA0000118انستیتوت نیمه عالی162
MUSSADIQانستیتوت نیمه عالی162
AHMAD SHAFIQA0000784انستیتوت نیمه عالی162
FAWAD FAA0000780انستیتوت نیمه عالی162
ASMA007777انستیتوت نیمه عالی162
SADAFA0000525انستیتوت نیمه عالی162
LAILANOORA0000363انستیتوت نیمه عالی162
NASRATA0002088تعلیم و تربیه، البیرونی162
WBCA0000315انستیتوت نیمه عالی159.75
HABILA0000935انستیتوت نیمه عالی159.75
HABIB ULLAHانستیتوت نیمه عالی159.75
FARIBAA0000207انستیتوت نیمه عالی159.75
PAKIZAA0002068زراعت، هرات159.75
SHEARZAI DAWLATZAIA0002133زراعت کابل159.75
AHMAD RESHADA0010011انستیتوت نیمه عالی157.5
ANOOSH AAAAA000220انستیتوت نیمه عالی157.5
HALIM NOORIA0000332انستیتوت نیمه عالی157.5
OMARA00222انستیتوت نیمه عالی157.5
AB WAHIDانستیتوت نیمه عالی157.5
HEWADA0000700انستیتوت نیمه عالی157.5
SHAZADانستیتوت نیمه عالی157.5
AARWAA0000045انستیتوت نیمه عالی157.5
SAFIULLAH123456علوم اجتماعی، بدخشان157.5
GHULAM SAKHIتعلیم و تربیه، بدخشان157.5
N A S E R H A N I FIA0001177روانشناسی، کابل157.5
SJANM45604560ساینس، کابل157.5
FARIDAGHAA0003015انستیتوت نیمه عالی155.25
ZAKIانستیتوت نیمه عالی155.25
SAJADانستیتوت نیمه عالی155.25
ATIQ ULLAHA0000726انستیتوت نیمه عالی155.25
ATTAULLAHA0000722انستیتوت نیمه عالی155.25
SANAMWانستیتوت نیمه عالی155.25
HEDA PAYEZIانستیتوت نیمه عالی155.25
AJMAL SHIRZADA0002008تعلیم و تربیه، تخار155.25
ZAKIR *AFI*0007888راجع به موسسات تحصیلات خصوصی155.25
ZUBAIDALLAHA001238*راجع به موسسات تحصیلات خصوصی155.25
KHALIS HUSINIA3231881راجع به موسسات تحصیلات خصوصی155.25
AHSANULLAH6666راجع به موسسات تحصیلات خصوصی155.25
RABIانستیتوت نیمه عالی153
ABDULQAHARانستیتوت نیمه عالی153
SAMIRA0000356انستیتوت نیمه عالی153
NAWEEDA0001234انستیتوت نیمه عالی153
ASMAA0000109انستیتوت نیمه عالی153
SADIAA0000768انستیتوت نیمه عالی153
MARWA AHMADIA0008216راجع به موسسات تحصیلات عالی خصوصی153
ANIS00000009راجع به موسسات تحصیلات خصوصی153
ABDUL GHAFOR5990راجع به موسسات تحصیلات خصوصی153
MODASIRA0002006راجع به موسسات تحصیلات خصوصی153
ZAHERA0020098راجع به موسسات تحصیلات خصوصی153
MUSTAFAA1393راجع به موسسات تحصیلات خصوصی153
SULIMAN ALIMYA0002018راجع به موسسات تحصیلات خصوصی153
AHMAD1398راجع به موسسات تحصیلات خصوصی153
SAYED SHABBIRA0000707انستیتوت نیمه عالی150.75
MANSOORALI KARIMIIA0000557انستیتوت نیمه عالی150.75
ZIA ULLHAانستیتوت نیمه عالی150.75
AWALMIRA0000421انستیتوت نیمه عالی150.75
ZAZAIانستیتوت نیمه عالی150.75
HASIBA JANA0000345انستیتوت نیمه عالی150.75
ZARI JANA0000232انستیتوت نیمه عالی150.75
ZAROOA0002030راجع به موسسات تحصیلات عالی خصوصی150.75
MADINAA0002105راجع به موسسات تحصیلات خصوصی150.75
MOHEBALLAH S RA0000019راجع به موسسات تحصیلات خصوصی150.75
ABDUL HAMIDراجع به موسسات تحصیلات خصوصی150.75
SOHRABA0001103انستیتوت نیمه عالی148.5
MHMAD FAHIMA0000605انستیتوت نیمه عالی148.5
ROHULLAH AMIRIA0000399انستیتوت نیمه عالی148.5
MOZMMIL SADATA0000725انستیتوت نیمه عالی148.5
FARZA55551انستیتوت نیمه عالی148.5
BAHARA0001000انستیتوت نیمه عالی148.5
RAVINAA0000729انستیتوت نیمه عالی148.5
ARZO QADERYA0002178راجع به موسسات تحصیلات عالی خصوصی148.5
HUSNIA SADATA0002152راجع به موسسات تحصیلات عالی خصوصی148.5
ZIBAراجع به موسسات تحصیلات عالی خصوصی148.5
URFANA0001919راجع به موسسات تحصیلات خصوصی148.5
SAFI KINGA0000741انستیتوت نیمه عالی146.25
AHMAD NAIBانستیتوت نیمه عالی146.25
SADA REM EE02345انستیتوت نیمه عالی146.25
SEYARA0000219انستیتوت نیمه عالی146.25
HAMIDA0000031انستیتوت نیمه عالی146.25
A TAIB ZZZZA0000713انستیتوت نیمه عالی146.25
AAAA BBBB MMMM SA0000430انستیتوت نیمه عالی146.25
RAFI AAAAA0000333انستیتوت نیمه عالی146.25
ZRA0000542انستیتوت نیمه عالی146.25
VIDAA0000369انستیتوت نیمه عالی146.25
ASEI BEGOMA0000243انستیتوت نیمه عالی146.25
ANITAHA0002142راجع به موسسات تحصیلات عالی خصوصی146.25
TABASUMA0001212راجع به موسسات تحصیلات عالی خصوصی146.25
SANA M MA0002322راجع به موسسات تحصیلات عالی خصوصی146.25
AMIR ZWAK07731431راجع به موسسات تحصیلات خصوصی146.25
KHMILADراجع به موسسات تحصیلات خصوصی146.25
HAFIZA0000212انستیتوت نیمه عالی144
AMANULLAHA0000263انستیتوت نیمه عالی144
ALI KKKانستیتوت نیمه عالی144
ATIFA EZA0000584انستیتوت نیمه عالی144
SAHIBAA0000034انستیتوت نیمه عالی144
ROKHSHAANAA0000695انستیتوت نیمه عالی144
L L LA0111111انستیتوت نیمه عالی144
OMAR020راجع به موسسات تحصیلات خصوصی144
OBAID ULLAH WAFAA1102انستیتوت نیمه عالی141.75
MOHMMAD MAMOONA0000385انستیتوت نیمه عالی141.75
MOHAMMADELYASA0000107انستیتوت نیمه عالی141.75
HAMIDانستیتوت نیمه عالی141.75
ARMANIA0000299راجع به موسسات تحصیلات خصوصی141.75
WAHIDULLAHA0002002راجع به موسسات تحصیلات خصوصی141.75
AHMADانستیتوت نیمه عالی139.5
AHMADWAIZ POPALZAIA0000307انستیتوت نیمه عالی139.5
SAADAATA0000239انستیتوت نیمه عالی139.5
JASORA0007778انستیتوت نیمه عالی139.5
SULIMAN ENA0000666انستیتوت نیمه عالی139.5
AHADA02134انستیتوت نیمه عالی139.5
SAMIRA0789167راجع به موسسات تحصیلات خصوصی139.5
1 * 1راجع به موسسات تحصیلات خصوصی139.5
ARMANA0003378راجع به موسسات تحصیلات خصوصی139.5
SULTANانستیتوت نیمه عالی137.25
AHMADZIA002017انستیتوت نیمه عالی137.25
ABDUL NASIRA8888888انستیتوت نیمه عالی137.25
MASOOD JANA0015انستیتوت نیمه عالی137.25
QURBAN GULLA0000055انستیتوت نیمه عالی137.25
MARZIAA0000306انستیتوت نیمه عالی137.25
HADIAJANA0000111انستیتوت نیمه عالی137.25
HASIBAA0002031راجع به موسسات تحصیلات عالی خصوصی137.25
OBAIDULLAHA0002233راجع به موسسات تحصیلات خصوصی137.25
KHAJA SHAIB SIDIQIانستیتوت نیمه عالی135
IBRAHIMA0000901انستیتوت نیمه عالی135
MOHMODALLAHA0000662انستیتوت نیمه عالی135
ABDULZAMIRAMIRIA0000653انستیتوت نیمه عالی135
GULALAIA0000366انستیتوت نیمه عالی135
HUSNA QEYAMA0002138راجع به موسسات تحصیلات عالی خصوصی135
LAINA JANA0002116راجع به موسسات تحصیلات عالی خصوصی135
AMA0002172راجع به موسسات تحصیلات خصوصی135
HAYATULLAHA0002096راجع به موسسات تحصیلات خصوصی135
MATI77راجع به موسسات تحصیلات خصوصی135
AAAانستیتوت نیمه عالی132.75
KARIMDAD1100110انستیتوت نیمه عالی132.75
FRESHTAA0000994انستیتوت نیمه عالی132.75
YUSUF AZIZIA0002035راجع به موسسات تحصیلات خصوصی132.75
KAKA GULL*0000100راجع به موسسات تحصیلات خصوصی132.75
ALIA0001101انستیتوت نیمه عالی130.5
MASIH SSSانستیتوت نیمه عالی130.5
AHMAD HOTAKA0000449انستیتوت نیمه عالی130.5
MUHAMADNASER12345678انستیتوت نیمه عالی130.5
MANSOUR MMMMA0000428انستیتوت نیمه عالی130.5
AB ZA0000998انستیتوت نیمه عالی130.5
NELOFARA0000340انستیتوت نیمه عالی130.5
ZOBAIDAA0000995انستیتوت نیمه عالی130.5
HUSNAA0000410انستیتوت نیمه عالی130.5
FARAMA0000443راجع به موسسات تحصیلات خصوصی130.5
EDRISA0002091راجع به موسسات تحصیلات خصوصی130.5
MIRراجع به موسسات تحصیلات خصوصی130.5
ROSHANA0000116انستیتوت نیمه عالی128.25
NAJIB ABCDA0006461انستیتوت نیمه عالی128.25
IRFAN NOOOR*DA0000437انستیتوت نیمه عالی128.25
ERFANA0000377انستیتوت نیمه عالی128.25
IQBAL AABBA0000497انستیتوت نیمه عالی128.25
AMIRA0009099انستیتوت نیمه عالی128.25
SHAWALIانستیتوت نیمه عالی128.25
HAIDARAانستیتوت نیمه عالی128.25
MUBARIKAA0002206راجع به موسسات تحصیلات عالی خصوصی128.25
ABDUL WASIانستیتوت نیمه عالی126
MARZIAA000142انستیتوت نیمه عالی126
ROYAA1001001انستیتوت نیمه عالی126
ANOSHAA0000008انستیتوت نیمه عالی126
SHUKRIAA0002205راجع به موسسات تحصیلات عالی خصوصی126
H PASONA0002126راجع به موسسات تحصیلات خصوصی126
ANILA0004800راجع به موسسات تحصیلات خصوصی126
MUHAMMA ROMALانستیتوت نیمه عالی123.75
FAHAMA00000883انستیتوت نیمه عالی123.75
ZUHRA JANA0000838انستیتوت نیمه عالی123.75
AZIZAA0000801انستیتوت نیمه عالی123.75
NAJIBA1111111راجع به موسسات تحصیلات خصوصی123.75
MANSOOR DILDARA0002240راجع به موسسات تحصیلات خصوصی123.75
SHEELAA0000079راجع به موسسات تحصیلات خصوصی123.75
AMAN KKKKKKA0000555انستیتوت نیمه عالی121.5
NISAR0747474انستیتوت نیمه عالی121.5
SHAYAN SSSانستیتوت نیمه عالی121.5
RAHMATA0000567انستیتوت نیمه عالی121.5
TAIBAA0000706انستیتوت نیمه عالی121.5
FROZAانستیتوت نیمه عالی121.5
NAGHMAA0000967انستیتوت نیمه عالی121.5
MURWAT0888انستیتوت نیمه عالی121.5
SAMIULLAHA0002224راجع به موسسات تحصیلات خصوصی121.5
RAFIEA0002135راجع به موسسات تحصیلات خصوصی121.5
R W Bانستیتوت نیمه عالی119.25
HABIBA2234567انستیتوت نیمه عالی119.25
HAYDARانستیتوت نیمه عالی119.25
AHMADA0000851انستیتوت نیمه عالی119.25
OMID AAAA0093انستیتوت نیمه عالی119.25
HOSAIانستیتوت نیمه عالی119.25
SHAHLAA0000721انستیتوت نیمه عالی119.25
SANAMA0000822انستیتوت نیمه عالی119.25
USRAA0004276انستیتوت نیمه عالی119.25
MURSALA0002222راجع به موسسات تحصیلات عالی خصوصی119.25
SHOAIBA0002212راجع به موسسات تحصیلات خصوصی119.25
ALIانستیتوت نیمه عالی117
FAYAZA7577777انستیتوت نیمه عالی117
KJKA0002099انستیتوت نیمه عالی117
HAMEEDA0000214انستیتوت نیمه عالی117
SHUJAانستیتوت نیمه عالی117
QUDRATULLAHA0000798انستیتوت نیمه عالی117
HANGAMAA0000281انستیتوت نیمه عالی117
SADIA AYUBIA0002054راجع به موسسات تحصیلات عالی خصوصی117
MILADAAA00007راجع به موسسات تحصیلات خصوصی117
ALIA0000*37انستیتوت نیمه عالی114.75
ROMAL SAHELA0003499انستیتوت نیمه عالی114.75
MOHAMMAD HANIFانستیتوت نیمه عالی114.75
MIRWAISA0000691انستیتوت نیمه عالی114.75
SAJID AKA0000308انستیتوت نیمه عالی114.75
A ZA0000999انستیتوت نیمه عالی114.75
ZAMER FAQEERI2020راجع به موسسات تحصیلات خصوصی114.75
MOHIBELLAH0135421راجع به موسسات تحصیلات خصوصی114.75
SUBHAN HALIMI78730502راجع به موسسات تحصیلات خصوصی114.75
YOUSUF RAUFI00788068راجع به موسسات تحصیلات خصوصی114.75
MARUAMA0000313انستیتوت نیمه عالی112.5
HABIBULLAHA1910راجع به موسسات تحصیلات خصوصی112.5
PAIMAN13791380راجع به موسسات تحصیلات خصوصی112.5
SAYEDA8698920راجع به موسسات تحصیلات خصوصی112.5
AZETULLAHانستیتوت نیمه عالی110.25
SSSSS372انستیتوت نیمه عالی110.25
MUHAMMAD ASHAQA0002198راجع به موسسات تحصیلات خصوصی110.25
AHMADA0000065انستیتوت نیمه عالی108
TARKAN RAHIMIA0000756انستیتوت نیمه عالی108
SIRAJ UDINA7777777انستیتوت نیمه عالی108
SURWATA218انستیتوت نیمه عالی108
MOJEEBULLAHانستیتوت نیمه عالی108
AIJMAA0002121انستیتوت نیمه عالی108
HUSNAA0066898انستیتوت نیمه عالی108
SAMIMA22024راجع به موسسات تحصیلات خصوصی108
ANIS AHMADA0000258انستیتوت نیمه عالی105.75
RAHMAT ULLAHانستیتوت نیمه عالی105.75
ABDUL BASITA0002083راجع به موسسات تحصیلات خصوصی105.75
TAMIM0736انستیتوت نیمه عالی103.5
ALLAHAA0002352راجع به موسسات تحصیلات خصوصی103.5
MARYAM DXA0000292انستیتوت نیمه عالی101.25
LINAA0002847انستیتوت نیمه عالی101.25
ROHULLAH RAFIA0000111راجع به موسسات تحصیلات خصوصی101.25
ZEARAHAMAHA0002147راجع به موسسات تحصیلات خصوصی101.25
SANULLAH FAZLIA0000050انستیتوت نیمه عالی99
SULIMANSSSانستیتوت نیمه عالی99
PPSA0000659انستیتوت نیمه عالی99
ABDEIJAMEراجع به موسسات تحصیلات خصوصی99
JAMALA0764544راجع به موسسات تحصیلات خصوصی99
BELALA0000352انستیتوت نیمه عالی96.75
FATEMAA0000276انستیتوت نیمه عالی96.75
SADAFA0100100انستیتوت نیمه عالی96.75
ABDULLHALIMA**30215راجع به موسسات تحصیلات خصوصی96.75
HUSSAINA0000665انستیتوت نیمه عالی94.5
ABCDEFGGGIA1234انستیتوت نیمه عالی94.5
SHAMSانستیتوت نیمه عالی94.5
MOHEEBA0000840انستیتوت نیمه عالی94.5
KABULA0000732راجع به موسسات تحصیلات خصوصی94.5
AHMADSHAHA0000245انستیتوت نیمه عالی92.25
SALEH AHMADانستیتوت نیمه عالی92.25
HAIMIAA0245998انستیتوت نیمه عالی92.25
AZIZA0000831انستیتوت نیمه عالی92.25
MANIZHAA0000732انستیتوت نیمه عالی92.25
ABDUL RAHMAN1212راجع به موسسات تحصیلات خصوصی92.25
SARAA0001115انستیتوت نیمه عالی90
MARYAMA0000822انستیتوت نیمه عالی90
USRAA0000682انستیتوت نیمه عالی90
BELALRASOLIA0000991انستیتوت نیمه عالی87.75
ZIA00000123انستیتوت نیمه عالی87.75
BARAKATULLAHA0001112انستیتوت نیمه عالی87.75
ZAHRAA0000400انستیتوت نیمه عالی87.75
MSQانستیتوت نیمه عالی81
ZUBAIR M BA0000928انستیتوت نیمه عالی78.75
FARKHANDAA0002305انستیتوت نیمه عالی72
ALIA0000639راجع به موسسات تحصیلات خصوصی58.5

مطالب مشابه