بلندترین و پایین‌ترین نمرات کانکور سال ۱۳۹۶-۱۳۹۷

نتایج کانکور دولتی

بلندترین و پایین‌ترین نمرات کانکور سراسری کشور سال ۱۳۹۶-۱۳۹۷ را می‌توانید از لینک ذیل دانلود کنید.

نکته: این نمرات برای کانکور سال پیش‌رو معیار شده نمی‌تواند اما می‌توان بر اساس آن ایده گرفت و رشته مورد نظر را حدس زد.

فهرست

you're currently offline