امتحان کتاب علوم دینی صنف یازدهم

این امتحان شامل 100 سوال میباشد و برای هر سوال 1 نمره و مدت سپری کردن امتحان 60 دقیقه تعیین شده است. بعد از سپری کردن امتحان با کلیک کردن دکمه (ختم امتحان و دیدن نتیجه) میتوانید نتیجه امتحان تانرا مشاهده کنید.

امتحان علوم دینی صنف یازدهم

Default image
داکتر محمد شریف پاینده
داکتر محمد شریف پاینده موسس مرکز آموزش علوم ساینسی انیس است. داکتر پاینده فعلاً مصروف تدریس در مرکز آموزش علوم ساینسی انیس میباشد و همزمان مسوولیت این سایت را نیز بر عهده دارد.

you're currently offline