این امتحان شامل 100 سوال میباشد و برای هر سوال 1 نمره و مدت سپری کردن امتحان 60 دقیقه تعیین شده است. بعد از سپری کردن امتحان با کلیک کردن دکمه (ختم امتحان و دیدن نتیجه) میتوانید نتیجه امتحان تانرا مشاهده کنید.

امتحان علوم دینی صنف یازدهم

فهرست

you're currently offline