امتحان معادلات ۲-۱-۱۳۹۸

این امتحان شامل 25 سوال از معادلات جذری، کسری، معادلات یک مجهوله و سیستم معادلات میباشد. مدت یک ساعت برای سپری کردن آن تعیین شده است و هر سوال 4 نمره دارد. برای هر سوال بعد از حل آن یک جواب را انتخاب کنید. در اخیر با کلیک کردن دکمه (ختم و دیدن نتیجه میتوانید) نتیجه امتحان را مشاهده کنید.

امتحان معادلات

مطالب مشابه

فهرست