امتحان کتاب پشتو صنف دوازدهم

امتحان های پشتو

این امتحان شامل 25 سوال میباشد و مدت 25 دقیقه برای سپری کردن آن تعیین شده است. سوالات امتحان از کتاب پشتو صنف دوازدهم انتخاب شده اند و هر سوال 4 نمره دارد.

فهرست

you're currently offline