حرف م جدول دوم

لطفاً در ابتدا به جدول حرف نام تان مراجعه کنید. جدول ها به اساس حرف اول نام دانش آموزان تنظیم شده اند. بعداً در قسمت Search آی دی تانرا بنویسید. نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن آی دی میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی (Previous) و بعدی (Next) استفاده کنید. در صفحات کوچک موبایل شاید یک ویا دو ستون از دید تان پنهان باشند و برای دیدن آنها بالای علامه مثبت در جدول کلیک کنید.

لطفاً تا پردازش کامل جدول صبر کنید. هر زمانیکه بخش جستجو ظاهر شود به این معنی است که جدول کاملاً پردازش شده است.

حرف م جدول دوم

ای دینامنام پدرتخلصنام پدرکلانمکتبنمره کانکورنتیجهولایت
K11000777محمدغازیسرفراز-غلام محمدذکور علي خيل139.309ناکاملغمان
K34003814محمدغازی خانمحمدطاهرخان-محمدیوسفپوهاند عبدالحی حبیبی عالی لیسه146.604ناکامخوست
K01020236محمدغدیرجمعه خان-غلام حسینعبدالرحيم شهيد267.567دیپارتمنت سیستم های اطلاعات جغرافیایی صرف برای ذکور پوهنځی جیوماتیک وکادستر پوهنتون پولی تخنیککابل
K01053277محمدغدیرحسین داد-خدادادغازی امان الله217.626واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07000945محمدغذیرناضرحسین0محمدرضاجهان نماه گرم آب221.104دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون غزنیغزني
K01008846محمدغریبمحمدحسین-محمد احسانچهاراسياب166.671واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K09003255محمدغزالیمحمدگل-جومحمدغازی ببرک خان ځدران231.566دیپارتمنت منمنت واداره تشسثات(BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون پکتیاپکتيا
K19014053محمدغفرانغلام ربانی-عبدالکریمذکور خلم168.825واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K07005075محمدغفرانمحمدیعقوب-محمدانورشبانه شيخ عطار165.565واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K15007996محمدغفرانمحمدشریف.محمدعالمحامــــدي شهيد144.289ناکامتخار
K16000537محمدغفران الدینسارالدین-پردلحضرت علی141.026ناکامبغلان
K15005965محمدغلامسیدمحمد-سیدانورذکورينگي قلعه170.435دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون تخارتخار
K10007987محمدغنیامام گل-بادامقلعه آخند262.808دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون پکتیاننگرهار
K08000254محمدغنیمحمدنبی-حاجی علی محمدمتاخان194.858دیپارتمنت پوهنځی ژورنالیزم پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون پکتیاپکتيکا
K07004175محمدغنیمحمدرمضان-علم گلحضرت بلال جانمراد188.291دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارغزني
K01008521محمدغنیگل اورنگ-بختورچهل دختران -175.694انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت کندزکابل
K03002513محمدغنیمحمدامین-محمدیوسفحضرت عمر فاروق175.567دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون شیخ زایدلوگر
K07004178محمدغنیمحمدحکیم-عبدالرحمنحضرت بلال جانمراد170.658دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پکتیکاغزني
K34003351محمدغنیاصیل بادشاه-گل میرشاهالکده167.063واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K10005227محمدغنیمحمدموسی-احمدعلیشهید نقیب احمد خپلواک دهلکانو لیسه165.589انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت ننگرهارننگرهار
K34005652محمدغنیظفرخانمعصومنیک محمدشهيد محمد داود161.89واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K30000580محمدغنیعبدالباری..فضل کرممتک خان156.812دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی ارزگانارزگان
K34004888محمدغنیصاحب جان-اکبرالدینالفتح154.976واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K34002299محمدغنیلعل خان-لجمارحًر بن144.373ناکامخوست
K09002198محمدغوثحاجی امیر-محمدیارايمني خیل212.289دیپارتمنت وترنری پوهنځی علوم وترنری پوهنتون شیخ زایدپکتيا
K31000330محمدغوثمحمدامینامینیمحمدیوسفتسرقی183.201دیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنځی اقتصاد مؤسسه تحصیلات عالی بادغیسغور
K24011484محمدغوثفیض الله-سربلندوزيرفتح خان183.14دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون هراتهرات
K01053895محمدغوثنورالدین-عین الدینخارج مرز177.651واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01039654محمدغوثشفیع اللهحیرانموسی خانغازي176.082دیپارتمنت اگری بزنس پوهنځی زراعت پوهنتون شیخ زایدکابل
K27000860محمدغوثښادی-قلندرمشرقي158.498واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندهار
K31000726محمدغوثعبدالحق-عبدالرحمنذکورکمنج157.038دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی غورغور
K01031098محمدغوثاحمدظاهر-امام الدینمحمدعلم فيض زاد151.674واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19004165محمدغوث الدینجمعه خان-مسافرمولاناواعظي167.141واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K04002484محمدغیاثحسین داد..فولاددهن جرف167.018واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K05003281محمدغیاثغلام جعفر-غلام داودحیات الله شهید147.862انستیتوت معاون انجنیری حصه اول کوهستان نیمه عالی ولایت کاپیساکاپيسا
K01026922محمدغیاثفدامحمد-امیرمحمدحبيبيه144.618ناکامکابل
K09000438محمدغیاثسیدداود-شربت خانشريف کلي142.804ناکامپکتيا
K01021104محمدغیورتیمورشاهستانکزیمحمداسحقعبدالهادي داوي198.861واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01034177محمدغیورمحمدصابر-محمدالدینذکورسيدنورمحمدشاه مينه165.733واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K02003500محمدفاتحسیدمحمدعادلمحمدزادهموسي شهيد205.198دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارميدان وردگ
K01020393محمدفاخرغلام نبی-دادخداعبدالرحيم شهيد175.831واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10009547محمدفارزسیدملا..حاجی غلام ربانیچاردهي174.175دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K09003318محمدفاروقجمال الدین-میرغمکغازی ببرک خان ځدران240.537دیپارتمنت منمنت واداره تشسثات(BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون پکتیاپکتيا
K10009510محمدفاروقموسی خان-قیام الدینخارج مرزپاکستان240.117دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات(BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون شیخ زایدننگرهار
K01047766محمدفاروقخان محمد-گل محمدخوشحال خان223.018دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون غزنیکابل
K27002050محمدفاروقسعداللهمومنحاجی اخترمحمدشيخ زايد روزنتون215.894دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کندهارکندهار
K02003866محمدفاروقمحمدظاهرارشادعیسی خانگردن دیوار203.926انستیتوت تخنیکی نیمه عالی ولایت جوزجانميدان وردگ
K15000307محمدفاروقضیاالدین-روزیقلخواجه بهاوالدين188.667دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تخارتخار
K18000178محمدفاروقحاجی خانزرین-حاجی محمدظریفنمبر2 مرکزایبک180.917دیپارتمنت جنگلات و باغداری پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانسمنگان
K03001909محمدفاروقمحمدابراهیم-عبدالسلامقلعه نو179.635دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی لوگرلوگر
K09003170محمدفاروقحاجی فرید-حاجی الله گلعبدالشکور رشاد خصوصی لیسه177.576دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاپکتيا
K01008999محمدفاروقعبدالنظر-عبدالقدیرصلح عالي ليسه174.141واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K12002032محمدفاروقهستم خان-محمدهاشمعمراخان172.931دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنځی زراعت پوهنتون کنرکنر
K02000338محمدفاروقعبدالقوی-دیدارگلشهید غلام درویش168.792واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K01045605محمدفاروقعلی خان-زرین خانعبــــــــــدالحی حبیبـــــــــی163.901واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19000315محمدفاروقمحمدنعیمپکتیاوالمحمدهاشمسلطان غیاث الدین163.868واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K14006177محمدفاروقبازمحمد-عوض محمدحسرت163.802واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K03001765محمدفاروقفیض الدین=میرولیمولانا يعقوب چرخي163.788واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K14002667محمدفاروقسلیمان..عبدالخالقخردمند شهید160.298واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K14002653محمدفاروقعبدالحفیظ..محمدوزیرخردمند شهید158.577واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K16000736محمدفاروقعبدالرزاق-علی بیکحضرت عمر فاروق رض158.448واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K27000289محمدفاروقاصیل گل-شیراحمدشمس لندن اکادمی156.529واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندهار
K01040454محمدفاروقعبدالکریمنبی زادهعبدالنبیاستادخلیل الله خلیلی151.88واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K02000196محمدفاروقسحرگل-عبدالخالقسيد آباد149.965ناکامميدان وردگ
K15001791محمدفاروقمیرزا-نیازمحمددشت قلعه143.424ناکامتخار
K14006813محمدفاروقنظرمحمد..خدابخشگزانک142.655ناکامبدخشان
K08000466محمدفاروقگودا-تورالجهادلیسه135.907ناکامپکتيکا
K03003125محمدفاروقگلاجان..سلطان محمدمحمدآغه135.443ناکاملوگر
K10010055محمدفاروق خانطاوس خان-عبدالغفوروزیرمحمدگل خان174.082دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K19006923محمدفاضلمحمدرضا-حسین علیلیسه خصوصی نسیم رحمت260.918دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخبلخ
K19000129محمدفاضلمحمدیوسف..سیدمحمدعبدالروف خلمي190.31دیپارتمنت جنگلات وباغداری صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون بلخبلخ
K24003970محمدفاضلنصراللهنوریحاجی نورالدین خانخصوصي هيواد182.586واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K04004094محمدفاضلشاپور-عبدالغفارذکوردشت رباط175.706واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K19007018محمدفاضلمحمدعالماعظمیمحمداعظمامام محمدباقر174.459واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K03001319محمدفاضلعبدالظاهرمحمدیگل محمدحصارک168.984انستیتوت معادن نیمه عالی مرکز ولایت لوگرلوگر
K16001583محمدفاضلمحمداسحقحسینیمحمدحسینذکورسبزمحمدخان160.28واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K15006510محمدفاضلغلام رسولمعنویمحمدیاسینحسام الدين شهيد146.145ناکامتخار
K01044537محمدفایزمحمدفاروق-محمدعارفسيدالناصري210.975انستیتوت اداره و حسابداری نسوان نیمه عالی شهر کابلکابل
K01024351محمدفایزغلام فاروقمجددیغلام حسینغلام حيدرخان162.316واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01047340محمدفایضفضل قادرعصمتیخیراللهپروژه پنجم 315217.975دیپارتمنت خاک شناسی وآبیاری صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون کابلکابل
K01054565محمدفایضعبدالمحمود-عبدالحمیدنصرت الله شهيد208.807دیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون بدخشانکابل
K15006752محمدفایضمحمدعثمان-گدامحمدصميمي شهيد163.719واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K01033892محمدفایضمحمدایوبشیرزیحاجی دین محمدپوهاند صدیق الله رشتین155.124واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10006134محمدفایقعبدالعظیمدانشمحمدیوسفننگرهار عالی لیسه174.168واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01033040محمدفایقمحمدصادقبهرامعبدالمحمدعبدالقادربیدل168.369واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01025697محمدفایقمحمدکبیرملکزادهمحمدعیسیغلام حيدرخان167.093واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K06001113محمدفایقامین جان=حبیب الرحمنکرپتياب164.038واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپنجشير
K01039397محمدفایقسخی محمد-محمدیاسینعبدالغفورنديم-160.355واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K06001514محمدفایقشیرآغا-سهرابرخه152.911واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپنجشير
K01041204محمدفایقفهیم-گلادادخواجه عبدالله انصاري151.789واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K05002489محمدفایقحبیب جان-سراج الدینحضرت مصعب رض151.365واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K05002552محمدفایقمحمد ایوبصافیمحمد خانرحمان خيل140.878ناکامکاپيسا
K19007915محمدفتحمحمدیوسف-محمدعیسیشیخ ثمرالدین شهاب169.16دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنځی زراعت پوهنتون تخاربلخ
K16005196محمدفحیمعبدالبصیرمحمدیعلی محمدنوبهار201.597دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون تخاربغلان
K01014581محمدفرازمحمدمحفوظ-محمدابراهیمحبيبيه162.093واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01014523محمدفرخمحمدنسیم-محمدامینحبيبيه133.7ناکامکابل
K01042047محمدفردوسمحمدهاشمامیریصالح محمداستادخلیل الله خلیلی186.331واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01007894محمدفردوسمحمدعیسیانوریمحمداصغرانستيتوت زراعت چهارآسياب173.082واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K26000091محمدفردوسمحمدنعیموکیلیعبدالوکیل خانمسلکی زراعت172.422واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتینيمروز
K01039448محمدفردوسمحمدداود-عبدالنبیعبدالغفورنديم-172.332واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01008871محمدفردوسشمس الحقحکیمعبدالحکیمخصوصي شمس لندن اکادمي نمبر2161.908واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01029138محمدفردوسمحمدصدیقنوابیمحمدنوابحکيم ناصرخسروبلخي160.054واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K04004041محمدفردوسمحمدیحیاطرافیمحمداسمعیلنعمان155.1واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K01013025محمدفردوسنجیب الله-غلام محمدحبيبيه155.026واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01015474محمدفردوسعبدالمحبوبنظریمحمدزاهدعبدالغفوراحمدی147.627انستیتوت تجارت نیمه عالی شهر کابلکابل
K01035704محمدفردوسمحمدآصف-محمدیونسعبدالغفورنديم-146.414ناکامکابل
K22004184محمدفردوسمحمدامینکارگربازارابومسلم اندخوي139.06ناکامفارياب
K01021675محمدفردینمحمدعارفحبیبیجانعلیعبدالهادي داوي236.986دیپارتمنت زبان وادبیات فرانسوی پوهنځی زبان های خارجی پوهنتون کابلکابل
K07000387محمدفردینخان محمد-فضل احمدسنايي163.872انستیتوت تربیت بدنی و سپورت نیمه عالی شهر کابلغزني
K01019426محمدفردینمحمدزمانعمریحاجی یاسینحکيم ناصرخسروبلخي162.275واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01022686محمدفردینفیض الدین-رحیم الدینذکوربی بی مهرو153.342واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16005024محمدفردینمحمد اکبر-محمد عظیمذکورنمبردوم148.076ناکامبغلان
K24006926محمدفرزادمحمدداود..محمدانورخصوصي هيواد244.733دیپارتمنت هارتیکلچر( باغداری) صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون هراتهرات
K17005784محمدفرزادمحمدغوث-اقامحمدذکور نمبر1189.591دیپارتمنت اقتصاد ونوسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون کندزکندز
K01042479محمدفرزادنصرت میرامیریمحمدیونسنادريــــه188.305دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون پروانکابل
K01046552محمدفرزادمحمدقاهرناصریخان زرینخصوصي عثمان وارث158.541واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24006922محمدفرزادمحمدنادر..محمدامینذکوراميرحسين156.342انستیتوت زراعت و وترنری نیمه عالی ولایت هراتهرات
K04003911محمدفرشادمحمدحبیبعزیزیحاجی محمدصدیقاستقلال186.673دیپارتمنت علوم نباتی پوهنځی زراعت پوهنتون پروانپروان
K01040318محمدفرشادگل محمدسخیسخی محمداستادخلیل الله خلیلی184.893واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01041614محمدفرشادمحمداعظم-محمدزماناستاد مصباح174.336واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K09002290محمدفرشادمحمدصادقصدیقیپیرمحمدکلالگو زرمت162.258واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K01017174محمدفرشادمحمداسمعیلنظامیفیض الدینمحراب الدين158.449واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K17000089محمدفرشادغازی خان-آقاجانتخنيکي ومسلکي155.104انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت کندزکندز
K16005285محمدفرشادمحمد اکبرحمتمحمد اعظیمذکورنمبردوم151.89دیپارتمنت زراعت و وترنری انستیتوت نیمه عالی شهر کابلبغلان
K07003680محمدفرشادخداداد-آقامحمدالبیرونی جرمتو104.292ناکامغزني
K24011341محمدفرشیدمحمدفهیماکبریمحمدنعیمخصوصی سالار181.16واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01015029محمدفرقانمحمدعزیزحسنمحمدحسنعبدالغفوراحمدی243.506دیپارتمنت بشرشناسی وباستان شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون کابلکابل
K14004846محمدفرهمحمدظریفشریفیکبلمختلط کمر158.238انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی بلخ ولایت بلخبدخشان
K24005869محمدفرهادغلام نبی-محمدعثمانخصوصی آینده سازان 1321.972دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنځی طب پوهنتون هراتهرات
K01039393محمدفرهادغلام محمداحمدیمحمدحسینعبدالعلي مستغنی219.849واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01030331محمدفرهادمحمدکاظم-محمدقاسمذکور بي بي مهرو217.704دیپارتمنت دواسازی صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرکابلکابل
K06001264محمدفرهادعبدالرشید-محمدشریفاستادبهره مند198.392دیپارتمنت استخراج مواد مفیدۀ جامد پوهنځی جیولوجی و معدن مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیرپنجشير
K02001044محمدفرهادعبدالرحیم-عبدالصمدالجهاد لنگر197.103دیپارتمنت زبان و ادبیات زبان و ادبیات پشتو پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون غزنیميدان وردگ
K02002383محمدفرهادمحمدولی-ولی محمدحاجي خدايدادخان186.212دیپارتمت ریاضی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه شیخ زایدميدان وردگ
K24008248محمدفرهادمحبوب-محمد اسماعیلخواجه محمد تاکي183.278واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24002260محمدفرهادمحمدظاهرحمیدیحمیدخانخصوصی التوحیدجهان181.145دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K01038783محمدفرهادخلیل احمدسروریمحمدسرورغازي179.639واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16003289محمدفرهادامان الدینآخندزادهسنگیمولوی سراج الدين شهيد174.012واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K02002379محمدفرهادمحمدنور-محمدهاشمحاجي خدايدادخان172.63دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونیميدان وردگ
K01018685محمدفرهادعبدالکریمصاحبیصاحب خانحکيم ناصرخسروبلخي172.529واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24001736محمدفرهادمحمدیاسیننظریعبدالنظرمولانا عبدالواسع جبلِي169.145دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریابهرات
K19008841محمدفرهادمحمد فریدعظیمیعبدالستاراستقلال165.507واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K19009221محمدفرهادعبدالجباراحدیعبدالاحدغلام محمدشهيد162.06واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01011883محمدفرهادنیازمحمد-رسول محمدحبيبيه160.435واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01032429محمدفرهادمحمدابوبکر-محمدظاهرذکورسيدنورمحمدشاه مينه160.343واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K03001967محمدفرهادسردارمحمد-رازمحمدتختک158.304واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K01009845محمدفرهادگل احمد-پیرگلنمبردوم ميربچه خان146.423ناکامکابل
K01040211محمدفرهادمحمدحسینصدیقیمرزاغلام صدیقاستادخلیل الله خلیلی144.91ناکامکابل
K20003122محمدفرهادمحمدحسنفقیریفقیرمحمدذکور کوک گنبد142.782ناکامجوزجان
K19001518محمدفرهادعلاالدین..محمدعمرشفيق بلخِي137.66ناکامبلخ
K03002923محمدفرهادعبدالسمیعستانکزیعبدالحبیبکوچي هامرکزلوگر136.048ناکاملوگر
K03002117محمدفرهاداللهمحمدعثمان-بهلولذکورنوشهر165.393واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K32002244محمدفروزمحمدعلی-محمدجانذکور مرکز باميان190.063دیپارتمنت مدیریت آموزشی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیانباميان
K01019465محمدفروزانمحمدیاسینحیدریمحمدمرادحکيم ناصرخسروبلخي214.435واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07001326محمدفریدعبدالواحد-عبدالحمیدشاکی306.533دیپارتمنت ساینس وانجنیری معلوماتی صرف برای ذکور انستیتوت تکنالوژی معلوماتی ومخابراتی وزارت مخابراتغزني
K19003240محمدفریدمحمدظاهر-عیدی محمداستادعطامحمدنور285.629دیپارتمنت ساختمان های صنعتی ومدنی صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخبلخ
K24004113محمدفریدعبدالحکیمشهریارعبدالرشیدخصوصي هيواد276.736دیپارتمنت نرسنگ بخش نظامی پوهنځی نرسنگ وقابلگی پوهنتون طبی کابلهرات
K19000318محمدفریدمحمداسحقرسامحمدتقیسلطان غیاث الدین238.823دیپارتمنت روابط عمومی پوهنځی ژورنالیزم وارتباط جمعی پوهنتون بلخبلخ
K28001012محمدفریدعبدالله خان-غوندیمارجي مرکزي238.703دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون کندهارهلمند
K20000492محمدفریدامان اللهخیریحاجی خیرمحمدمولانا اذنب شبرغانی207.324دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون جوزجانجوزجان
K07001358محمدفریدمحمدابراهیم-تاج محمدبالا سرترگان201.964دیپارتمنت تأمین برق پوهنځی جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی و انجنیری غزنیغزني
K07007059محمدفریدعبدالطیف-نادرعلیمختلط البیرونی پیرگه188.308واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K01041366محمدفریدمحمداسحق..امیرمحمدغلام محمد فرهاد179.491دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت پوهنتون غزنیکابل
K02002690محمدفریدتاج زرین-خان میرابوحنیفه گودبت177.644دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون غزنیميدان وردگ
K15001354محمدفریدمحمدعاقل-عبدالرحمنابوعثمان تالقاني176.002دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون تخارتخار
K01016685محمدفریدروز الدین-جمعه الدینمحراب الدين174.703واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16003393محمدفریدغلام شاهاحمدیعبدالحفیظمسلکی زراعت174.616دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنځی زراعت پوهنتون بغلانبغلان
K01007334محمدفریدځدران-میرزادهعبدالوکيل شهيد174.175واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19004151محمدفریدنورمحمد-امیرالدینمحمديوسف خيرخواه174.143واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K02003550محمدفریدشمس الدینهمدردمحراب الدینخالد بن وليد174.034دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمانميدان وردگ
K18001076محمدفریدغلام حسن-حسیندهن شوراب173.648واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیسمنگان
K34004800محمدفریدسراب خان-نواب خانشهيدمطيع الله172.648واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K02000789محمدفریدمحمدسالم-دین محمدغازي عبدالکبيرخان172.395دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی پکتیکاميدان وردگ
K01016947محمدفریدمحمدقاسمامیریعبدالمجیدمحراب الدين169.19واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01011553محمدفریدمحمدگل-قلندرحبيبيه168.818واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01009415محمدفریدغلام عباسکجابیقمبرعلیخصوصی تربیت نمبر1167.271واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01010675محمدفریدغلام حسن-محمدناظرمحمدجان خان165.355انستیتوت ژورنالیزم نیمه عالی شهر کابلکابل
K02001105محمدفریدمحمدابراهیم-محمدعظیمحضرت عمرفاروق(رض)164.1واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K16004656محمدفریدمحمدشریفمحمدیمومنخواجه خضر161.996واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K09001852محمدفریدحاجی ظاهرظاهریحاجی جمعه خانسیدحسن158.437واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K02003968محمدفریدشیرگلاحمدیاحمدگلداکترعبدالوکيل158.26واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K22004873محمدفریدمحمدنعیم-محمدنظرخان چهارباغ156.999واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K01008066محمدفریدمنیرمنگلمحمد شیرتنگی سیدان155.318واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K02003467محمدفریدمحمدحبیبهوتکصاحب جانداکترعبدالوکيل154.568دیپارتمنت زراعت و وترنری انستیتوت نیمه عالی شهر کابلميدان وردگ
K24004596محمدفریدسیداعظماحراریخواجه ابوسعیداستقلال153.182انستیتوت صنایع کمال الدین بهزاد نیمه عالی ولایت هراتهرات
K19013916محمدفریدمحمدابراهیم-محمدجانسيدهدايت الله نقشبندي149.95ناکامبلخ
K16001051محمدفریدغلام صدیق-محمدجانحسن تال144.661ناکامبغلان
K04003288محمدفریدسخی گل-گل خاننعمانیه اشترشهر134.332ناکامپروان
K02003926محمدفریدسلیمانخیلناصریجمعه گلداکترعبدالوکيل128.736ناکامميدان وردگ
K24010247محمدفریدوننوراحمد-شیراحمدفتح245.323دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کندهارهرات
K01042659محمدفریدونمحمدنعیمنبی زادهمحمدنبینادريــــه156.786انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلکابل
K01043539محمدفریدونمحمدعارفاکبریمحمدحسینمحمداسماعیل حسن زی149.568ناکامکابل
K03001180محمدفضلمحمدکاظمسلطانیعبدالواحدجمهوریت147.697انستیتوت معادن نیمه عالی مرکز ولایت لوگرلوگر
K01047260محمدفضلمحمدداوداحمدیحاجی محمدخصوصي غازي امان الله خان144.687ناکامکابل
K19000049محمدفضلغلامحضرتیحضرت قلذکور خلم140.792ناکامبلخ
K15008301محمدفقیرامام حسناکبریمحمدفقیراشرفيه ميان شهر217.771دیپارتمنت سیستم های معلوماتی پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کندزتخار
K06000392محمدفقیرگل فقیرنعیمیفیض محمدملک مرزاشهيد194.871دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیرپنجشير
K17001723محمدفقیرملاامیرهمدمقمشمولوی سراج الدين135.697ناکامکندز
K01024036محمدفهدمحمد همایوننیازیمومن خانغلام حيدرخان154.767واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01043561محمدفهیدمحمدایازوزیریمحمدالدینمحمداسماعیل حسن زی144.573ناکامکابل
K07002087محمدفهیممحمدرحیمفقیرپورفقیرمحمدالبیرونی جرمتو328.907دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون کابلغزني
K01020863محمدفهیمذاکرحسین-علی اکبرعبدالرحيم شهيد304.69دیپارتمنت برق والکترونیک پوهنځی انجنیری پوهنتون کابلکابل
K01021196محمدفهیممحمدنسیم-خیراللهحضرت شمس المشايخ284.194دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابلکابل
K31000901محمدفهیمعبدالغفور-محمدابراهیمسلطان علاوالدين غوري273.34دیپارتمنت ساختمان های صنعتی ومدنی پوهنځی ساختمانی پوهنتون جوزجانغور
K01055213محمدفهیممحمدظاهرسروشهمراه خان=250.651واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01035345محمدفهیماحمدضیا-عبدالرازقابراهيم خليل الله241.375دیپارتمنت سیول پوهنځی انجنیری پوهنتون لغمانکابل
K04002381محمدفهیمعبدالقدیرنصیریمحمدظاهرعبدالهادي شهيد234.456دیپارتمنت استخراج روباز معادن صرف برای ذکور پوهنځی جیولوجی ومعادن پوهنتون پولی تخنیکپروان
K11000679محمدفهیمعبدالجلیل-عبدالغیاثروشان عالي ليسه233.172دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون شیخ زایدلغمان
K24003931محمدفهیمعبدالکریمشیرزیعبدالقیومخصوصي هيواد231.591واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K16000702محمدفهیمامان الله-رحم دلحضرت عمر فاروق رض228.494دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون کندهاربغلان
K01053444محمدفهیمحاجی شیراحمد-صالح محمد خانپاد خواب روعتي225.954دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون پکتیاکابل
K04001776محمدفهیمشامحمودمحمدیعبداللهخيشکی223.184دیپارتمنت نرسنگ عالی صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرکابلپروان
K34005160محمدفهیممحمدرسول..محمدحسنشهيد محمد داود219.646دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کندهارخوست
K32004998محمدفهیممحمدعظیمناصریمحمدحبیبشهيدان215.518دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنځی اقتصاد پوهنتون بامیانباميان
K33001069محمدفهیمموسی خانحسینیقربانعلیذکورتگاب213.879دیپارتمنت انجنیری معدن صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری معدن ومحیط زیست پوهنتون بلخدايکندی
K27002986محمدفهیمعصمت الله-حضرت موسیشاحسین هوتک افغان ترک219.169به نسبت انتخاب کود (صرف برای اناث) نتیجه قرنطین استکندهار
K07000858محمدفهیممحمدکریم-غلام رضاسنائی209.369دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون کابلغزني
K01033645محمدفهیممحمدیونس-امیرجانفاضل بیک212.434به نسبت انتخاب کود (صرف برای اناث) نتیجه قرنطین استکابل
K01030642محمدفهیممحمداکبر0عبدالاحمدخانذکــــور شهرک وحـــدت207.256دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون پروانکابل
K01020031محمدفهیممحفوظمنصوریمنصورعبدالهادي داوي201.914واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K02003129محمدفهیممحمدولیاحدیدین محمدمیلاد النبی200.752دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون ننگرهارميدان وردگ
K01039001محمدفهیممحمدظاهررحیمیشیرمحمدليسه اماني200.635واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K03001011محمدفهیمنورمحمد-امیرمحمدوحدت آببازک200.442واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K01009272محمدفهیممحمذقاسم-محمدابراهیمحضرت عثمان199.922واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01037286محمدفهیمبسم اللهبسملمحمدجانفاميلي های ريشخور198.254واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19001606محمدفهیممحمدعظیمبیاتصفرمحمدنمبر2صلح شهيدمزاري192.03دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون بلخبلخ
K27000717محمدفهیممحمدابراهیم..محمدکریماحمد شاه بابا190.003دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارکندهار
K17004871محمدفهیمتاج محمدمحمدیرازمحمدذکور نمبر1189.666دیپارتمنت علوم فرهنگ اسلامی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزکندز
K01025032محمدفهیمعبدالجلیلابراهیمیخواجه محمداستاد ذبیح الله خان186.812دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون پروانکابل
K11002497محمدفهیمقادرجانعابدعلم الدینذکورمندااور186.054دیپارتمنت حفاظه نباتات پوهنځی زراعت پوهنتون ننگرهارلغمان
K01012815محمدفهیمنسیم جانسیدخیلعظیم خاناختري184.773واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01008177محمدفهیمگل آغاوزیریجانیذکورسهاک184.621دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون پروانکابل
K03001698محمدفهیممحمدشریفصدیقیمحمدنبیکتب خــيل183.074دیپارتمنت علوم فرهنگ اسلامی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیالوگر
K10000856محمدفهیممحمدهاشم..غفورمياعمرعالي ليسه182.912واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K14000883محمدفهیمهدایت اللهرحیمیظفرسائف شهيد182.821دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت پوهنتون کندزبدخشان
K16005828محمدفهیممحمدنسیم-محمدرحیمشمرق182.779دیپارتمنت علوم خاک شناسی پوهنځی زراعت پوهنتون بلخبغلان
K14001597محمدفهیمفلک..محمدعثمانذکور شکر لب182.738دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت پوهنتون بدخشانبدخشان
K19000338محمدفهیمعبداللهعمریمحمدعمرسلطان غیاث الدین182.706دیپارتمنت تاریخ پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بلخبلخ
K19009230محمدفهیمحامد شاهغلامیغلام محمداستقلال181.377دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخبلخ
K28000141محمدفهیمعبدالسلام-ملاباییلشکری بازارغربی ليسه181.373دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی هلمندهلمند
K07006879محمدفهیممحمدحامد-گل احمدداکــــتر زبير شهيــد181.319دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون پکتیاغزني
K21000093محمدفهیممحمدنسیمقادریمحمدظاهرتبروتغايخواجه180.633دیپارتمنت زبان وادبیات اوزبیکی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخسرپل
K01029934محمدفهیممحمدصابر-محمدصادقذکــــور شهرک وحـــدت179.961واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01034159محمدفهیمغلام دستگیر-غلام محمدذکــــور شهرک وحـــدت179.494واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K02002482محمدفهیماحمدشا-عبدالحمیدرباط خداينظرخان179.426دیپارتمنت زبان و ادبیات زبان و ادبیات پشتو پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون غزنیميدان وردگ
K01008715محمدفهیمعبدالشکورناصریصاحب جانحاجي پيک178.172واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19000354محمدفهیمشراف اللهروفیحاجی عبدالروفسلطان غیاث الدین177.664واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K11000834محمدفهیممحمدامین-عبدالوهابشهیدداکترعبدالله177.579واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K10002856محمدفهیممحمدنسیمنوریعجب نوراصـــلاح176.358دیپارتمنت زبان وادبیات آلمانی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01033368محمدفهیممحمدطاهر-عبدالجبارذکورسيدنورمحمدشاه مينه176.12واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14002404محمدفهیممحمدنعیمحلیمیعبدالحلیمسائف شهيد175.946دیپارتمنت تاریخ پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشانبدخشان
K01054177محمدفهیممحمدنسیم-محمدیاسینحبيبيه175.821واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01033657محمدفهیمداده جان0نعیم گلفاضل بیک174.609واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14000724محمدفهیمالحاج غلام سرورسروریبای محمدسائف شهيد173.956واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K19014588محمدفهیمخان محمدروحانیضیاالدینقاضي حميدالدين173.889واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K19012451محمدفهیمعبدالرحیمبیکزادهبیک محمدباختر173.508واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K24008317محمدفهیممحمدرحیمکریمیاسمعیلخواجه محمد تاکي172.719واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01019326محمدفهیممحمدکریمطالب زادهطالبحکيم ناصرخسروبلخي172.653واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19007922محمدفهیممحمدرحیم0محمدحکیمشیخ ثمرالدین شهاب172.561انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K04001783محمدفهیممحمدصالح-میرزامحمدابوبکرصديق172.521انستیتوت تکنالوژی کمپیوتر نیمه عالی شهر کابلپروان
K10010578محمدفهیمغلام نبی-جنت گلمحمدي صاحبزاده لیسه172.44واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K30000130محمدفهیمسخیداد..دوست محمدکوتوال171.305دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی ارزگانارزگان
K15007935محمدفهیمسلطان محمود-مخدوم محمدنبیابوعثمان تالقاني171.044دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون تخارتخار
K15001816محمدفهیمغلام ربانینظیفیمحمدنظیفوحدت اسلامي170.558انستیتوت زراعت و وترنری نیمه عالی ولسوالی فرخار ولایت تخارتخار
K01029991محمدفهیمعبدالرحیم-محمدحسنذکــــور شهرک وحـــدت169.295واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K04003739محمدفهیممحمدشریف-غلام حضرتذکورميدان هوائي بگرام169.246دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلانپروان
K01014136محمدفهیممحمدیوسف0محمدعلمفاضل بیک169.082واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16006006محمدفهیممحمدنعیم-غلام سرورده يک169.058دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت پوهنتون کندزبغلان
K16002549محمدفهیمعبدالقیوم-عبدالغفارمحمدافضل شهيد169.053دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلانبغلان
K01012718محمدفهیممحمداسمعیل-مرزامحمدحبيبيه168.818واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01053643محمدفهیممحمدناصر..نظرگلغلام محمد فرهاد168.772واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K17002739محمدفهیممحمدرحیمرحیمیمحمدشریفسلطان غياث الدين168.437واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K01049098محمدفهیممحمدنادر-احمدخانپلچرخي167.095دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی فراهکابل
K01024955محمدفهیممحمدنعیم-محمدانورخواجه رواش167.093واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19010342محمدفهیمعبدالقیوم=نظرتمیم انصار165.75واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K15005910محمدفهیمامان الله-گرک علیذکورينگي قلعه165.563دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون تخارتخار
K16001985محمدفهیمحبیب نور-گل حکیممرکزبغلان163.949واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K01055488محمدفهیمامان اللهامان زویسیداللهذکور علیشنگ163.638دیپارتمنت زبان و ابیات انگلیسی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سرپلکابل
K10008354محمدفهیممحمدنعیمنعیمیوزیرگلننگرهار عالی لیسه163.598واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K03001884محمدفهیمجاندل-ظرابقلعه نو162.301واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K01020050محمدفهیممحمدشمیم0غازی محمداستادبيتاب162.186واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01050427محمدفهیمغلام ربانیرحمانیغلام نبیعمرا خان162.086واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15005479محمدفهیمعین الدینرحیمیعبدالعلیمعارف162.077واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K01046748محمدفهیممحمدکاظم..یارمحمدانستیتوت مسلکی تجارت162.059واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10004268محمدفهیمعبدالمقیم-عبدالهادیننگرهار عالی لیسه162.032واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K05000677محمدفهیمعبدالودود-عبدالروفعبدالهادی شهید161.993واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K02000682محمدفهیممحمدسلیمتنهامحمدعالمشهدای آبپران161.872واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K16005537محمدفهیممحمدنسیم-غلام نبیحضرت خاتم لانبیا160.154واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K19000324محمدفهیمتاج محمدعطاییعطامحمدسلطان غیاث الدین160.025واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K16003931محمدفهیمنجیب اللهنجیبیحاجی لطف اللهلـکن خيل158.745واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K08000096محمدفهیممحمدهاشم-سراج الدینعلي بابا158.485واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيکا
K02002567محمدفهیممحمدعارف-شریندل-شهید عزت الله158.373واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K01019471محمدفهیمشاه محمدمددیمحمدحسنحکيم ناصرخسروبلخي158.163واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01050505محمدفهیمسیدعالم-سیدحبیبدقِقی بلخی157.128واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K17002612محمدفهیمجمعه خانعمرخیلآدم خانمولوی سراج الدين شهيد157.093انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت کندزکندز
K05000500محمدفهیمنصیراحمد-محمداکرمنصرت الله شهيد156.979انستیتوت معاون انجنیری حصه اول کوهستان نیمه عالی ولایت کاپیساکاپيسا
K19009945محمدفهیمجلال الدین-ملامحمدنعیمانیستیتوت زراعت ووترنری بلخ156.84واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01038544محمدفهیممحمدنسیمآمرخیلعبدالبصیرغازي156.801واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01040896محمدفهیممحمدظریفسلطانیسلطان محمدغازي156.799انستیتوت تکنالوژی افغان نیمه عالی شهر کابلکابل
K01030396محمدفهیمسیدمحمد-حبیب الرحمنذکوربی بی مهرو156.775واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K02000192محمدفهیمملوک-جنت گلسيد آباد156.721واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K19000073محمدفهیمسلیم شاهتیموریتیمورذکور خلم156.67واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K18000340محمدفهیمیعقوب علی-مهرعلیايبک156.648واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیسمنگان
K02003633محمدفهیمعبدالحیدرویشعبدالصمدشهاب الدین156.642واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K16002457محمدفهیمرحم خدا-محمدرحیممحمدافضل شهيد156.608واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K04002110محمدفهیمنصیراحمد-گل محمدانستيتوت زراعتی ووترنری پروان155.13دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنځی زراعت پوهنتون فاریابپروان
K01042118محمدفهیمصالح محمد-راجی محمداستاد مصباح155.011واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15005476محمدفهیمعبدالصمدابراهیمیمحمدنعیمعارف154.746واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K03001231محمدفهیممحمدابراهیممحمدیعبدالقیومحصارک154.731واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K10016523محمدفهیممحمدحارث-طالبسیدجمال الدین افغان154.499واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K15005523محمدفهیممحمدظاهر..جلندرعارف153.15واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K16004405محمدفهیممحمدکریمقمبریقمبرگلميران151.916دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاببغلان
K05002660محمدفهیمحلیم جانحلیمیمحمدجانحضرت مصعب رض151.829واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K07005198محمدفهیممحمدامین-عبدالحکیمسيد احمد مکه ئي151.46انستیتوت تخنیکی نیمه عالی ولایت غزنیغزني
K02003435محمدفهیمسیداجانستانکزیطالبشهيدقاضي گل محمد151.449واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K14004244محمدفهیمنظرمحمد-عبدالآرين پور شهيد151.321واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K19013927محمدفهیمصلاح الدین-جوره قلسيد هدايت الله نقشبندي151.223انستیتوت انجنیری نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K16004655محمدفهیممحمدنسیمرستمیبهادرخواجه خضر150.166واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K22004215محمدفهیمنورمحمد..چهاریابومسلم اندخوي149.906ناکامفارياب
K05002488محمدفهیمعبدالکریم-عبدالواحدحضرت مصعب رض148.45ناکامکاپيسا
K16001803محمدفهیمعبدالقیوم-الف الدینمرکزبغلان148.242ناکامبغلان
K01026486محمدفهیممحمدنعیم-میرسعیدنمبر1سيديوسف علمي148.216انستیتوت هنرهای زیبا و صنایع نیمه عالی شهر کابلکابل
K01032065محمدفهیمعبدالخلیل-میرزارمضانمحمدعلم فيض زاد148.174ناکامکابل
K05000528محمدفهیممحمدظاهر-آقامحمدنصرت الله شهيد147.955انستیتوت میخانیکی نیمه عالی شهر کابلکاپيسا
K15008141محمدفهیمعبدالکریمهجرانعبدالعریزملا عبدالودود شهيد146.908ناکامتخار
K03003171محمدفهیممحمدحلیم..عبدالحلیمذکورمغل خیل146.118ناکاملوگر
K03002428محمدفهیممحمدکریماحمدیمحمدکبیرجهادي کلنگار144.953ناکاملوگر
K16004651محمدفهیمعبدالکریمکریمیمحمدرضاخواجه خضر144.37ناکامبغلان
K20003171محمدفهیممحمدصبور.عتیق اللهشبانه141.025ناکامجوزجان
K17003292محمدفهیممسجدی-فضل الرحمنآقتاش140.983ناکامکندز
K03001376محمدفهیمعبدالرحیممحمدیعبدالجبارحصارک139.519ناکاملوگر
K22004176محمدفهیمطورهرجبیحاجی جمعهابومسلم اندخوي139.299ناکامفارياب
K04002267محمدفهیممحمد ممتازمنصوریمحمد میرعبدالهادي شهيد132.172ناکامپروان
K01025229محمدفوادعبدالملکملکجمال الدینرحمان بابا274.918دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون شیخ زایدکابل
K04003616محمدفوادمحمدیعقوب-حفیظ اللهعزیزالرحمن شهید221.166دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات(BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون پروانپروان
K01021887محمدفوادمحمدجواد-جمعه خانعبدالرحيم شهيد217.482واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01013558محمدفوادسخی محمد-محمدکریمعبدالرحيم غفورزي176.45واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10003589محمدفوادمسیح الله-گلابسيدشمس الدين مجروح174.337واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K12002538محمدفوادعاشق الله-عبدالرحیمنورگل کثيرالرشتوي ليسه172.716واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K19000191محمدفوادمحمدفیروز..خال محمدابومسلم خراساني168.756واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K24004957محمدفوادمحمدسعید-عبدالظاهرخواجه عبدالله انصاری168.453واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01012933محمدفوادمحمدمیرویسستانکزیمحمدرضافاضل بیک166.942واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01013278محمدفوادمحمدحفیظ0گل علیفاضل بیک166.891واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24000701محمدفوادجمال عبدالناصرقیومیمیرزاعبدالکریمخصوصی آینده سازان 1165.905واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K05000524محمدفوادعبدالرحمن-صوفی محمدانستیتوت معاون انجنری کاپیسا165.515واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K07006881محمدفوادعبدالثواب-عبدالوهابداکــــتر زبير شهيــد162.487واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K01043842محمدفوادلعل محمد-نقیس محمدسيدالناصري161.891واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01031909محمدفوادمحمدهمایون-شمس الحقذکورسيدنورمحمدشاه مينه160.706واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01009665محمدفوادمعشوق-محمدیونسنمبر1ميربچه خان160.342واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10003034محمدفوادنواب خان-اول خانوچپرهار کرنی158.976دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمانننگرهار
K01050715محمدفوادمحمدیوسف-عمراخانعلي احمدخان پوپل158.541واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19000664محمدفوادمحمدقاسیمنورینورمحمدسلطان غیاث الدین158.363واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K04004312محمدفوادخلیل الله-عزیزاللهابوذرعفاری156.695واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K10003514محمدفوادمحمدقسیمصمیمملنگچکنوري153.235واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K15002065محمدفوادرمضانیقربانیقربان محمدعبدالودودشهید146.556ناکامتخار
K16003753محمدفوادعبدالمنان-ملنگ شاهحضرت عمر فاروق رض144.668ناکامبغلان
K19012051محمدفوادمول الدین-محمداسماعیلرباط بلخي136.048ناکامبلخ
K07007100محمدفوادمحمداسماعیل-رستم علیذکورمنطقه گلبوری127.208ناکامغزني
K28000479محمدفوځیحاجی عبدالستاربارکحاجی گل آغاابوالفتح بستی169.035واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهلمند
K03001440محمدفیاضمحمدظاهر-حاجی میراحمدزرغون شهر313.452دیپارتمنت عمومی پوهنځی طب پوهنتون ننگرهارصرف برای ذکورلوگر
K21000243محمدفیاضمحمدعظیمنورینوراللهذکور ارچتو254.004دیپارتمنت ریاضی عمومی صرف برای ذکورپوهنځی ریاضی پوهنتون کابلسرپل
K01043075محمدفیاضدین محمد-سیدمحمدمحمدانوربسمل246واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01032199محمدفیاضپاینده محمد-شاه محمدمحمدعلم فيض زاد240.447دیپارتمنت زبان وادبیات چینایی پوهنځی زبان های خارجی پوهنتون کابلکابل
K01038806محمدفیاضمحمدرازقفایضباقرشأغازي205.72واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01035739محمدفیاضمحمدمعشوق.محمدابراهیمغلام محمد فرهاد195.221واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10005526محمدفیاضمحمدایازاحساسمحمدعزیزغزگي ليسه193.34واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K19009257محمدفیاضلعل محمدنیازیخال محمداستقلال191.269دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون بلخبلخ
K01017029محمدفیاضمحمدمامونناصریمحمدجانمحراب الدين182.99انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلکابل
K01019013محمدفیاضمحمد فاروقحبیبیمحمد محفوظغلام حيدرخان179.724واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01009799محمدفیاضمحمدآصف-محمدهاشمنمبردوم ميربچه خان179.486واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01039160محمدفیاضمحمدرحیم-محمدعلماحمد شاه مسعود170.823واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K20002597محمدفیاضعبدالبشیر-عبدالقهارمسلکی زراعت آقچه170.594دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشانجوزجان
K19000446محمدفیاضمحمدبشیرمحبوبیمحبوب شاهشفيق بلخِي169.155واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K18001831محمدفیاضمحمد عثماناحمدزیمحمد حسنسرقد169.046واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیسمنگان
K04001530محمدفیاضمحمدایوب..محمدیعقوبالجهادتتمدره168.975دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشانپروان
K16004301محمدفیاضفدامحمدحاجی زادهحاجی محمدذکور بنو161.57واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K01034780محمدفیاضمحمداشرفمحی الدین زادهغلام سرورغلام حيدرخان160.048واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K17004833محمدفیاضمحمدسمیع-محمدحسینشیرخان158.704واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K01044558محمدفیاضفضل احمد-نوراحمدسيدالناصري154.958واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19000305محمدفیاضمحمداسحق-نیازمحمدتخته پل153.242انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت جوزجانبلخ
K14006061محمدفیاضعبدالقهار-عبدالرزاقذکورفرمانقلی150.115واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K16003236محمدفیاضنظام الدین-محمدصابرليسه اصحاب کهف148.164ناکامبغلان
K22001783محمدفیروزحاجیمرادوکیل زادهحاجی رستم بیگذکوروکیل عبدالغفورشهید207.058دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون فاریابفارياب
K19006888محمدفیروزمحمدطاهر-محمدعثماننوآباد دهدادی186.717دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنځی ساختمانی پوهنتون جوزجانبلخ
K32003953محمدفیروزنعمت الله-خدا دادذکریا176.617دیپارتمنت توریزم پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بامیانباميان
K19001275محمدفیروزمحمدآصفهاشمیمحمدهاشمفیلسوف صدیق افغان174.197واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K14000636محمدفیروزقربانصفریجمعه خانسائف شهيد165.287واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K16005274محمدفیروزعبدالحسیبعزیزیعبدالعزیزنوبهار158.46واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K01031284محمدفیروزعبدالصبوررحیمیعبدالودودمحمود طرزی -154.988واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K20003060محمدفیروزاسماعیل.رحمان قلبابه علي139.528ناکامجوزجان
K01045279محمدفیروزغلام سخی-غلام نبیذبيح الله عصمتي133.976ناکامکابل
K07005139محمدفیصلعبدالمتین-محمداکبرسيد احمد مکه ئي316.592دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون کابلغزني
K05002002محمدفیصلمحمدملنگمحمدیملاجانغازي مير مسجیدی291.904دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنځی طب پوهنتون پکتیاکاپيسا
K16000716محمدفیصلمحمداسحاق-نظرمحمدحضرت عمر فاروق رض278.971دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون البیرونیبغلان
K01031611محمدفیصلحمیدالله-خیرمحمدذکورسيدنورمحمدشاه مينه275.069دیپارتمنت عمومی فارمسی پوهنځی فارمسی پوهنتون کابل صرف برای ذکورکابل
K02001090محمدفیصلعبدالرازق-غلام محمدحضرت عمرفاروق(رض)264.954دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون پکتیاميدان وردگ
K01019441محمدفیصلمحمدآصفنورزادخادمحکيم ناصرخسروبلخي264.579دیپارتمنت اداره اعمار ساختمان ها صرف برای ذکور پوهنځی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیککابل
K24003843محمدفیصلمحمدفیروزعظیمیعبدالباقیخصوصي هيواد259.506دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K24005030محمدفیصلحاجی عزیزاحمد-حاجی نوراحمدمولانا عبدالرحمن جامی258.703دیپارتمنت مهندسی پوهنځی انجنیری پوهنتون ننگرهارهرات
K01027956محمدفیصلمحمدعلم-آقامحمدحبيبيه256.213دیپارتمنت احصائیه وایکونومتری پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابلکابل
K01006474محمدفیصلمحمدبشیر-فیض محمدذکورپغمان225.954دیپارتمنت سیستم های معلوماتی پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون پروانکابل
K01019324محمدفیصلمحمدعثمانابراهیم خیلمحمدسلطانحکيم ناصرخسروبلخي223.322دیپارتمنت احصائیه وایکونومتری پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخکابل
K01040713محمدفیصلمحمدمصطفی-محمدعمرخواجه عبدالله انصاري222.898دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنځی شرعیات پوهنتون البیرونیکابل
K01036548محمدفیصلحضرت ولیامینیحاجی امین اللهغازی عبدالله اچکزي219.539دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون شیخ زایدکابل
K01023823محمدفیصلمحمد داودنظریمحمدنعیمغلام حيدرخان219.467دیپارتمنت زبان وادبیات روسی پوهنځی زبان های خارجی پوهنتون کابلکابل
K06001170محمدفیصلامیرمحمد-عبدالواحداستادبهره مند211.431دیپارتمنت رادیو وتلویزون پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون البیرونیپنجشير
K01015036محمدفیصلغلام ربانیروستائیعبدالعزیزعبدالغفوراحمدی209.222دیپارتمنت بشرشناسی وباستان شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون کابلکابل
K01048326محمدفیصلمحمدامینامینیمحمدعسیمحمداسماعیل حسن زی202.456دیپارتمنت جغرافیه صرف برای ذکور پوهنځی زمین شناسی پوهنتون کابلکابل
K01008880محمدفیصلبسم اللهامان زادهامان گلخصوصي شمس لندن اکادمي نمبر2201.019واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24009619محمدفیصلعبدالکریم-عبدالرحیمقلعه جوهر199.933دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون فاریابهرات
K01039193محمدفیصلمحمدنسیم-حضرت جانليسه اماني199.127دیپارتمنت حفاظت محیط زیست پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K03002800محمدفیصلمحمدامانمهمندحاجی نعیمخصوصي افغان شهيدفاروق ستانکزي195.218دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون پروانلوگر
K02002013محمدفیصلسالم خان-پادشاه خانخالدبن وليدتکيه189.846دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارميدان وردگ
K01045909محمدفیصلمحمدافضلفایقمحمداکرمذبيح الله عصمتي188.338واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01015329محمدفیصلمحمد افضلانوریمحمد انورعبدالغفوراحمدی186.127دیپارتمنت استخراج معادن مواد مفیده جامد صرف برای ذکور پوهنځی زمین شناسی پوهنتون بامیانکابل
K01023691محمدفیصلمحمدقاسمیوسفیمحمدیوسفقيام الدين خادم184.954واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01046721محمدفیصلشیرمحمدسروریمیرافغانانستیتوت مسلکی تجارت182.747واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01039670محمدفیصلگل حبیب-سیدجانغازي181.267واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K11001085محمدفیصلمحمدیوسف-بهادرالحسیبروشان عالي ليسه170.903واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K01038296محمدفیصلمحمدنعیمسهرابامیرشاهغازي170.614واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01049653محمدفیصلمحمدمعروفمحبوبیمحبوب خانخصوصي الهام علوم نمبر 1165.773واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01041727محمدفیصلمحمدفاضل-محمدافضلاستاد مصباح165.183واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K03002135محمدفیصلمشک علم=محمدعلمدشت164.145دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیالوگر
K03003202محمدفیصلخان آغا..گل اقاوحـدت163.78واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K04000957محمدفیصلخان آقااسلمیمحمداسلمنعمان162.27واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K01039192محمدفیصلبازمحمد-یارمحمدغازي162.192واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01011388محمدفیصلمحمدهاشم-محمدحلیمحبيبيه160.355واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01020681محمدفیصلمحمدقاسمرسولیمحمدطاهرعبدالهادي داوي158.405انستیتوت لسان خارجی نیمه عالی شهر کابلکابل
K03002218محمدفیصلجنت گل-ذوالفقارقلعه کهنه158.305واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K01039131محمدفیصلحاجی حمیدالله-رحمت اللهليسه اماني154.589واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01014235محمدفیصلمحمدشاکربریالمحمدقاسمقلعه کاشف153.745واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K04000712محمدفیصلمحمدطائیبسعیدیمحمدسعیدصادقي151.449واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K01007335محمدفیصلمحمدابراهیمسلطانیسلطان جاندانشمند151.423واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10005243محمدفیصلمحمدابراهیم-شیرمحمدشهید نقیب احمد خپلواک دهلکانو لیسه146.183ناکامننگرهار
K16000546محمدفیصلفقیرمحمد-سلطان محمدحضرت عمر فاروق رض143.08ناکامبغلان
K16003641محمدفیصلفضل مین اللهیعقوبیمحمدیعقوبذکورزمانخیل127.031ناکامبغلان
K07003635محمدفیضقربانعلی-شیرمحمدسلطان مسعود163.78واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K01042014محمدفیضعبدالرازقمحمدیمحمدفیضسوادحياتی شيرپور153.359واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01010939محمدفیض اللهمحمدابراهیمشریفیعبدالظاهرقلعه نعمان160.12انستیتوت بایزید روشان نیمه عالی شهر کابلکابل
K01007647محمدفیضانغلام فاروق-محمد ابراهیمپوهاندنگهت سعيدي146.022دارالعلوم امام ابوحنیفه صرف برای ذکور شهرکابلکابل
K07000556محمدفیهانمحمدایوب-محمدرسولمختلط قلائي193.433دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون غزنیغزني
K34004816محمدقابل جانمحمدعلی شاه-میرزمانشهيدمطيع الله144.644ناکامخوست
K01039038محمدقادرمحمدیونس0محمدابراهیمليسه اماني221.147دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پروانکابل
K02003862محمدقادرمحمدناصرشریفیعلی بخشگردن دیوار191.592دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون بامیانميدان وردگ
K19008372محمدقادرخیرمحمد-جعفرباختر168.936واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01053799محمدقادرمهدیمهدیارعلی اکبرشهرک مهدیه--154.478واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01008471محمدقادرمحمدحیدربارکزیمحمداکبربويه زار149.52ناکامکابل
K01019774محمدقادرمحمدظاهرنورینورمحمداستادبيتاب139.275ناکامکابل
K34005697محمدقادرشاهسلیم..احلاص گلغرغشت235.57دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون شیخ زایدخوست
K25000957محمدقاسمعبدالروفحمیدیعبدالحمیداستادتيمورشاه330.931دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنځی طب پوهنتون هراتفراه
K10002969محمدقاسمعبدالمتین-محمدسروراصـــلاح294.5دیپارتمنت علوم سیاسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابلننگرهار
K24009614محمدقاسمحاجی گل احمد-نورخانقلعه جوهر279.916دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون هراتهرات
K25001339محمدقاسمنورمحمدفرزامامیرمحمدخصوصي صلح248.73واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفراه
K19000400محمدقاسمعبدالحکیمصفریخانعلیسلطان غیاث الدین243.493دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخبلخ
K07006371محمدقاسممحمدنادر-حاجی عبدالرزاقشامیرصاحب239.615دیپارتمنت سیول پوهنځی انجنیری پوهنتون لغمانغزني
K14005622محمدقاسمذکرالله-محمدنبیثابت236.898دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای ذکور پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون بلخبدخشان
K25000435محمدقاسمشیرعلیحقملعبدالرحمنخصوصی کوثرنور236.316دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کندهارفراه
K15006086محمدقاسمفقیر محمدعارفعبدالخالقذکورچشمه شیر234.697دیپارتمنت زبان وادبیات روسی پوهنځی زبان های خارجی پوهنتون کابلتخار
K09002258محمدقاسمحاجی ایوباحساسعبدالمالکگلدادخیل لیسه223.055دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنځی شرعیات پوهنتون البیرونیپکتيا
K28000644محمدقاسمعلی خانهلمندمکوهزار جفت مرکزی لیسه222.549دیپارتمنت سیول پوهنځی انجنیری مؤسسه تحصیلات عالی هلمندهلمند
K03000701محمدقاسمطاوس-لایقبرگ221.273دیپارتمنت نرسنگ عالی صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرکابللوگر
K24002056محمدقاسممحمدناصر..محمدقاسمخصوصي رسالت216.22دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی پوهنځی زراعت پوهنتون هراتهرات
K27001066محمدقاسمبازمحمد..لعل محمدمیرویس مینی عبدالقدیم پتیال214.803دیپارتمنت اداره عامه عمومی صرف برای ذکور پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کندهارکندهار
K02001467محمدقاسممحمدامین..ضامن علیمرک214.192دیپارتمنت انجنیری معدن صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری معدن ومحیط زیست پوهنتون بلخميدان وردگ
K32003781محمدقاسمرمضان علیعلی زادهقربان علیپاکستان212.617دیپارتمنت انجنیری معدن صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری معدن ومحیط زیست پوهنتون بلخباميان
K27000930محمدقاسمعبدالصادقجمالیعبدالودودشهيدعبدالطيف209.378دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنځی شرعیات پوهنتون کندهارکندهار
K01034239محمدقاسمشین گلتوکلیبلبل شاهعلاوالدین--208.767واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24007050محمدقاسمفضل احمد-عرب خانشهيدصفي الله افضلي205.634دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون هراتهرات
K09002936محمدقاسممحمدگلفهیممحمدهاشمسهاک205.32دیپارتمت ریاضی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه شیخ زایدپکتيا
K04001531محمدقاسمذکریا..ذکریاده قاضی201.809دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخپروان
K21000249محمدقاسممحمدحسنجعفریپایندهذکورچهاروح193.332دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخسرپل
K24006964محمدقاسمحمیداللهعزیزیعزیزاللهسلطان غياث الدين غوري193.053واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01018692محمدقاسمرجب علی-محب علیعبدالرحيم شهيد191.785واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01045458محمدقاسممحمدهاشم-حاجی محمدحسنخوشحال خان191.706دیپارتمنت زبان ادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون هراتکابل
K25000486محمدقاسمعبدالرحمننوریشاه گلخصوصي مولانا جلال الدين191.373واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفراه
K10011858محمدقاسممعصوم-عبدالغنیعبدالقادرکوچی191.166دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K11001922محمدقاسمنیازگل-سجادولاشهيد انجنیرشيرمحمد190.146دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمانلغمان
K01014477محمدقاسممحمدقسیم-محمدیاسینحبيبيه184.68انستیتوت تکنالوژی کمپیوتر نیمه عالی شهر کابلکابل
K02001890محمدقاسممحمدهاشم-عبدالباقیحضرت سلمان (رض)184.357دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون کندهارميدان وردگ
K25000899محمدقاسممحمدکرم..علی محمدلیسه ابونصرفراهی183.03دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی فراهفراه
K01043719محمدقاسمعبدالمقصودمقصودیعبدالغنی خانمحمداسماعیل حسن زی181.215انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلکابل
K24009804محمدقاسممحمدحسن-علی اکبرذکوراسلام اباد181.043انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی ولایت هراتهرات
K01021222محمدقاسمعبدالرزاقصوفی زادهتاج الدیناستقلال178.094واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01040055محمدقاسممحمداسحق-خدادادیوسف بانگی !177.871واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01020047محمدقاسمعلی خان-قربان علیعبدالرحيم شهيد177.615واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K25000611محمدقاسمعبدالحنانمحمودیحاجی ملاسیدمحمدلیسه ابونصرفراهی175.997دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی فراهفراه
K01039168محمدقاسممحمداسمعیل-فقیرمحمداحمد شاه مسعود175.831واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01054374محمدقاسمغلام سرورحیدریبرات علیابن سینا ـ174.271واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K20002568محمدقاسمروزمحمد-شاه محمدکثیرالرشتوی خواجه دکو172.664دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانجوزجان
K25000040محمدقاسمزرین-عبداللهقلعه زمان172.649دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی فراهفراه
K11000268محمدقاسمدوست محمد-نورمحمدروشان عالي ليسه172.141واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K01049499محمدقاسممحمدباقراخلاقیمحمدموسیخاتم النبيين171.362واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10004561محمدقاسمشیرآغا..حاجی شاه زریننجم الجهاد171.13واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01008960محمدقاسممحمدظاهرزمانحاجی شاه زمان-خصوصی جهان نمبر1171.043واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19003261محمدقاسممحمدیاسین-سیف الدینقاضي حميدالدين170.264واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K19000838محمدقاسممحمدهاشمفیضملافیض اللهسلطان غیاث الدین169.023دیپارتمنت زبان وادبیات اوزبیکی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخبلخ
K19003530محمدقاسممحمدرحیمرحیمیغلام نبیقاضي حميدالدين169.004واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K27000794محمدقاسممحمود..دوست محمداحمد شاه بابا168.988واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندهار
K16002375محمدقاسمعلی محمد-علی احمدلیسه نمبر2 بغلان مرکزی167.407دارالعلوم تخارستان صرف برای ذکور ولایت کندزبغلان
K01042544محمدقاسممحمدعالمحیدریمحمدعلمسيداسماعيل بلخي167.279واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K28001178محمدقاسمعبدالواصل-خدایرحیمشهيدانجنيرعبدالمتين167.21دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی هلمندهلمند
K27000674محمدقاسمدلبرخانسعادتاحمدجان خانظاهر شاهی167.027دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارکندهار
K15001668محمدقاسممحمدهاشمطاهریمحمدطاهرصميمي شهيد165.73دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون تخارتخار
K14004452محمدقاسممحمداللهمحمدیمحمدقاسمکوکچه165.613واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K17005471محمدقاسمعبدالرسولولی زادهعبدالولیکهندژ165.595واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K01044055محمدقاسمعبدالسلام-عبدالرحمنخوشحال خان165.17دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی ارزگانکابل
K24000549محمدقاسممحمدکبیراحمدیدین محمدذکورتجربوی163.669واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24006120محمدقاسممحمدسعید-عبدالستارانقلاب اسلامي163.274انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی مرکز ولایت نیمروزهرات
K34003192محمدقاسمبازارگل-زربت خانالفتح162.614واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K01039480محمدقاسممحمدعاصمعاصمغلام محمدغازي162.496واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K27001652محمدقاسمعطاجان-حاجی عبدالغفورصـوفي صاحب ذکور162.079واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندهار
K27002059محمدقاسممحمدداودصافیحاجی بهادرشاهمحمد هوتک161.706واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندهار
K10004900محمدقاسمنورمحمد..لعلونجم الجهاد160.486دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرننگرهار
K07000845محمدقاسمحاجی محمدیاسین-حاجی محمدامانسنائی160.154واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K01009794محمدقاسممحمدحسن-محمدانورنمبردوم ميربچه خان158.943واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01036462محمدقاسممحمدمعروففضلیفضل اللهغازی عبدالله اچکزي158.874واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07001744محمدقاسمعبدالواسع-لبیب احمدخواجه خیل158.574انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی مرکز ولایت غزنیغزني
K03001669محمدقاسممحمداکرم-محمدافضلبرکي راجان156.978واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K28000462محمدقاسممحمدعوض-محمدسعیدشهيدانجنيرعبدالمتين156.846واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهلمند
K25000046محمدقاسممحمدداود-عبدالرحیمقلعه زمان156.413دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی فراهفراه
K25000838محمدقاسمدورانعثمانیحاجی ملوکلیسه ابونصرفراهی155.094دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی فراهفراه
K25000777محمدقاسمعبدالله-عبدالکریمشهيد محمدنادر ايوبي155.035دیپارتمنت علوم و فرهنگی اسلامی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی فراهفراه
K01010569محمدقاسمحبیب الله-گل مرزاعاشقان و عارفان153.53واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K21000432محمدقاسممحمدصالحعبادیعباداللهقوطن مست153.446انستیتوت نفت و گاز مرکز نیمه عالی مرکز ولایت سرپلسرپل
K28000039محمدقاسمنعمت الله-میراجانلشکری بازارغربی ليسه153.425واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهلمند
K22001200محمدقاسممحمدنسیمخیریخیرمحمدخراسان150.03واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K16004609محمدقاسممحمدکاظمموحدتازهميرمحمد شهيد149.936ناکامبغلان
K20002223محمدقاسممحمدحسنرضاییمحمدرضالیسه سوادحیاتی148.145ناکامجوزجان
K25001236محمدقاسمحاجی محمداسلم-حاجی محمداسرائیلذکوررج147.894ناکامفراه
K26000090محمدقاسمعبدالغنیبراهویاحمدخانمسلکی زراعت146.813ناکامنيمروز
K16005197محمدقاسمعبدالواحدصمدیعبدالصمدميهن146.757ناکامبغلان
K20000502محمدقاسمغلام فاروق-محمدرسولمولانا اذنب شبرغانی146.433ناکامجوزجان
K14004630محمدقاسممحمدعلیمحبیبیرستمپس پاشهر146.323ناکامبدخشان
K10008842محمدقاسممحمدکاظم..محمدآصفتجربوی144.968ناکامننگرهار
K27000308محمدقاسممحمدخان-حاجی نوراللهخيرآباد عالي ليسه144.849ناکامکندهار
K28001442محمدقاسمشاه ولی-سوریانیچاه انجیر142.685ناکامهلمند
K20000574محمدقاسمبیگ نظر-روزیمولانا اذنب شبرغانی141.272ناکامجوزجان
K02000164محمدقاسماصل الدین-محمدالدینسيد آباد138.101ناکامميدان وردگ
K01017007محمدقاسممحمدآصف-محمدشریفمحراب الدين125.435ناکامکابل
K07006859محمدقاسیمنجیب الله-محمدامانشهداءبالاسرنی قلعه264.879دیپارتمنت علوم سیاسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابلغزني
K02003038محمدقاسیمسیدحکیمحکیمزیمحمدحکیمعبدالمحی الدین191.421دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون ننگرهارميدان وردگ
K08000141محمدقاسیمعبدالرحیماعتمادشیرینعلي بابا176.095دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پکتیکاپکتيکا
K17005875محمدقاسیمعبدالعزیز-محمد ابراهیمباسوس174.37واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K11000992محمدقاسیمپیرمحمدخزاننورمحمدذکور منگو137.673ناکاملغمان
K01048723محمدقاصرمخمورصالحیسیدمحمدمحمداسماعیل حسن زی185.908دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون پکتیاکابل
K34004960محمدقاصرنادرشاه-مزاریالفتح148.26ناکامخوست
K01023468محمدقاعدمحمدصابرساداتکندلغلام حيدرخان236.95دیپارتمنت مهندسی پوهنځی انجنیری پوهنتون ننگرهارکابل
K02003464محمدقانععبدالمانعقیومیعبدالواسعدرانی165.699واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K28000383محمدقاهرگوهرخانفکورگل اغاگوهرگین175.823واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهلمند
K10001326محمدقاهرفاروق-محمدامیرشگی هلکانو عالی لیسه166.164واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01039682محمدقاهرمحمدنادرنزهتمحمدعالمقاری عبدالله155.305واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15004732محمدقاهرمحمد طاهر-عبدالقدوسفياض شهيد155.284واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K11001166محمدقاهرمحمدصابر-محمدمعصومچارباغ ذکورعالي ليسه151.542واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K03002399محمدقاهرمحمدجانخاکساررمضانجهادي کلنگار128.995ناکاملوگر
K34002453محمدقدام خانمایل شاه-الله گیحصارک174.116واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K16003480محمدقدمعبدالستاررسولیمحمدرسولرونق نادری290.537دیپارتمنت اداره اعمار ساختمان ها صرف برای ذکور پوهنځی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیکبغلان
K14006437محمدقدمسعادتقدممحمدیدولت قدمرحمت168.459دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاببدخشان
K14002312محمدقدمسیدقدم-پوش کشمختلط غمی علیا135.767ناکامبدخشان
K24009427محمدقدیرکاظم-غلام سرورخصوصي هيواد275.164دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون هراتهرات
K25000422محمدقدیرحاجی احمدنظریحاجی نظرمحمدخانخصوصی کوثرنور224.243دیپارتمنت سیول پوهنځی انجنیری مؤسسه تحصیلات عالی هلمندفراه
K15000909محمدقدیرسیدعمر0حاجی جانانابوعثمان تالقاني181.07دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانتخار
K19013283محمدقدیرمحمدعلم-سروراستادصالح محمد177.538دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانبلخ
K19011709محمدقدیرمحمدرحیم-محمدامینمولانا جلال الدين بلخي170.548واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K08000211محمدقدیرمحمدهاشم-نظرمحمدیوسف خیل160.19دیپارتمت کیمیا صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه شیخ زایدپکتيکا
K10003229محمدقدیمعبیدالله-سیدامیرجانمحمدي صاحبزاده لیسه186.957دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K02002819محمدقدیممحمدشریف-خانمیرسرورکاینات184.459دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون غزنیميدان وردگ
K17004827محمدقدیمنورالرحمن-حاجی لعل محمدشیرخان174.319واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K02000589محمدقدیم جاندلاوروقارسیدعلی شاهحضرت بلال217.901دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون غزنیميدان وردگ
K19011778محمدقربانسیدمحمود-محمدایوبمولانا جلال الدين بلخي163.804واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K19000602محمدقسیممحمدنسیمنورینورمحمدسلطان غیاث الدین291.018دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون بلخبلخ
K01041633محمدقسیمعبدالباقی-محمدعمرخانخان عبدالغفارخان266.555دیپارتمنت عمومی پوهنځی صحت عامه صرف برای ذکور پوهنتون طبی کابلکابل
K01035352محمدقسیممحمدهاشم-محمدابراهیمعبدالغفورنديم-242.69واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19008685محمدقسیممحمدهاشم-صالح محمداستقلال232.934دیپارتمنت روابط عمومی پوهنځی ژورنالیزم وارتباط جمعی پوهنتون بلخبلخ
K15002927محمدقسیممحمد نسیماخگرمحمد کاظمبشيرآباد228.925دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون تخارتخار
K05000620محمدقسیممحمدنبی-شیرمحمددگروال عبدالغفار شهید207.032دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنځی شرعیات پوهنتون البیرونیکاپيسا
K04002248محمدقسیممحمد نسیم-محمدیوسفعبدالهادي شهيد204.351دیپارتمنت جغرافیه صرف برای ذکور پوهنځی زمین شناسی پوهنتون بامیانپروان
K19004221محمدقسیممحمدمحسنیوسفیمحمدیوسفدقيقي بلخي202.189دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت پوهنتون بلخبلخ
K01028588محمدقسیممحمد داودعمرخیلذکرالله خانشهرک ملی198.808واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K27000633محمدقسیممحمدابراهیم-نصرالدینشهيدعبدالاحد کرزي198.631دیپارتمنت حفاظه نباتات پوهنځی زراعت پوهنتون کندهارکندهار
K28001736محمدقسیمشراف الدین-ښائیسه خانشهيدانجنيرعبدالمتين198.224واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهلمند
K27002013محمدقسیممحمدرحیموسیمفضل محمدشيخ زايد روزنتون195.692دیپارتمنت مطبوعات پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کندهارکندهار
K01023367محمدقسیمسیدمقیمعمرزیسیدحبیبغلام حيدرخان193.569دیپارتمنت بایوتکنالوژی وتولید تخم های بذری پوهنځی زراعت پوهنتون کابلکابل
K06001146محمدقسیممحمدسلیم-محمدابراهیمعبدالودود شهيد192.151دیپارتمنت عمومی پوهنځی تربیت بدنی صرف برای ذکور پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیپنجشير
K04002822محمدقسیمحیات الله-علی جانعبدالستارشهيدباغ افغان189.933دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی فراهپروان
K03001866محمدقسیممحمدحسین-محمدانورقلعه نو189.664دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون پکتیالوگر
K10009902محمدقسیممحمدحسن-محمدهاشماستقلال188.469دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارننگرهار
K19000612محمدقسیمعبدالقیومقیومیمحمدعمرسلطان غیاث الدین186.622دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون بلخبلخ
K09001628محمدقسیمزمان خاننعیممیراکبرڅمکنیو عالی لیسه184.863واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K11001785محمدقسیمگل محمد.میاگلشهيداستادمحمدنذيرنيازي184.261دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارلغمان
K02000697محمدقسیمعبدالرسولرسولیغلام رسولشهدای آبپران183.285دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پکتیکاميدان وردگ
K14002817محمدقسیمعبدالحکیم-عبدالکریمنئی183.166دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشانبدخشان
K10009398محمدقسیمموسی خان-محمدعیسیشهيدمحمدعارف182.895دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K27000845محمدقسیممحمدحلیمنیازمنحاجی فیض محمدتجربوی عالی لیسه181.435دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون کندهارکندهار
K09002315محمدقسیممحمدسنگینفیضانخیرمحمدشهری څانگه180.949واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K19007938محمدقسیممحمدانور-محمداکبرشیخ ثمرالدین شهاب179.015دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون تخاربلخ
K16001500محمدقسیممحمد قاسم-محمد حسینذکور اسلام قلعه176.348دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلانبغلان
K01014911محمدقسیممحمدصبوراسلمیمحمدسرورعبدالغفوراحمدی174.563واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01037477محمدقسیمجان محمدفقیرینورمحمدغازي174.158واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K08000783محمدقسیمدورمحمد-ربنوازسيدوکلا173.999دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاپکتيکا
K18000536محمدقسیممولوی فضل الحق00کهنه ايبک172.311واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیسمنگان
K03001402محمدقسیممحمدداودحًواکغلام ربانیحصارک170.684واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K19000520محمدقسیممحمدکاظمعالمیمحمدعالمسلطان غیاث الدین170.667واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K03001341محمدقسیمعلی احمد-حاجی علی محمدزرغون شهر170.484واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K01008385محمدقسیمزرین گلعادلجلاد خانغازه168.89دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پکتیکاکابل
K01044085محمدقسیمکریم خان0عمراخانعبدالحي حبيبي165.745واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19011238محمدقسیممحمدیونس-عبدالرشادباختر165.34واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K23000426محمدقسیمعبدالواحد-عبدالحمیدحنظله بادغيسي165.083دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی بادغیسبادغيس
K01025025محمدقسیممدد خان-بهادرخاناستاد ذبیح الله خان164.289واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K02001569محمدقسیممحمدنسیم-محمدوصیلحضرت عمرفاروق(رض)164.061واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K19004268محمدقسیممحمدنذیر-محمدپذیرمسلکی زراعت161.994واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K19012206محمدقسیممحمد انورشریفیمحمدشریفغلام محمدشهيد161.977واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K24005279محمدقسیمعبدالقدیر-عبدالحکیممولانا عبدالرحمن جامی161.642واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K02001054محمدقسیماحمدجانحریفالمحمدخانالجهاد لنگر160.308واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K01011038محمدقسیمعبدالاحد-محمدعمرحبيبيه158.866انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلکابل
K10003010محمدقسیمشمس الاغا-لعل محمدشهيدمحمدعارف158.557دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمانننگرهار
K04004125محمدقسیممحمدظفر-گل محمد-نیازی158.427واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K02000655محمدقسیمعبدالغفاراحمدیعبدالحکیمبیکسمند156.679واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K01032628محمدقسیممحمدرحیم-علی محمدذکورسيدنورمحمدشاه مينه155.516واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19011068محمدقسیمغلام سرور-غلام حیدرباختر153.645به نسبت انتخاب کود (صرف برای اناث) نتیجه قرنطین استبلخ
K07004173محمدقسیمعبدالقیوم-عبدالسلامحضرت بلال جانمراد151.767واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K30000483محمدقسیممحمدسلیم...عبدالحکیمسیدال خان151.75دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی ارزگانارزگان
K02001543محمدقسیمشریندل-خوشدلحضرت عمرفاروق(رض)149.402ناکامميدان وردگ
K01046759محمدقسیممحمدظاهر-فتح محمدغلام حيدرخان(شبانه)148.087ناکامکابل
K19004487محمدقسیمعبدالکریمحکیمیمحمدحکیممقصد الله شهيد146.366ناکامبلخ
K03001740محمدقسیمآغامحمد-انوریتخنيکي ولایت لوگر146.252ناکاملوگر
K07006739محمدقسیممحمدانور-غلام سرورملا مشک عالم142.944ناکامغزني
K19011216محمدقسیممحمدنعیم-محمدسرورمولانا جلال الدين بلخي121.813ناکامبلخ
K34005404محمدقسیم شاهمحمدنوارشاه..منورشاهمهديخيل181.137دیپارتمنت وترنری پوهنځی علوم وترنری پوهنتون شیخ زایدخوست
K04004288محمدقمبرمحمدحیدر-سکندرخانابوذرعفاری149.858ناکامپروان
K01034755محمدقیامفضل خداسرفرازمحمدنبیغلام حيدرخان137.717ناکامکابل
K01005960محمدقیسصالح محمدفیضیفیض محمدقلعه احمدخان ذکورليسه225.99دیپارتمنت رادیو و تلویزیون پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون پروانکابل
K01020132محمدقیسعبدالصبورصبوریعبدالرسولاستقلال222.825واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01033618محمدقیسعبدالطیف-محمدآصفنمبر1سيديوسف علمي200.294دیپارتمنت موسیقی پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون کابلکابل
K01005559محمدقیسمحمدنعیمنعیمیمحمداسمعیلپوهاندعبدالشکوررشاد193.386به نسبت انتخاب کود (صرف برای اناث) نتیجه قرنطین استکابل
K01055636محمدقیسصمدعلیمرادیمحمدخانخصوصي معرفت189.549واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01014022محمدقیسسبحان اللهقادریغلام قادرفاضل بیک186.216به نسبت انتخاب کود (صرف برای اناث) نتیجه قرنطین استکابل
K01046637محمدقیسمحمدنسیمطاهریمحمدعظمخصوصی رومی179.815واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01026579محمدقیسسیدآجان-محمدقاسمستاره177.946واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K04003919محمدقیسمحمدشاهاحمدیعبدالاحمداستقلال177.859واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K24004158محمدقیسمیرویس..محمدانوررباط پیرزاده177.506واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01006741محمدقیسمیرزاجانبرهانیبابه جانحسين خيل176.105واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01041365محمدقیسفواداحمد.محمدطاهرغلام محمد فرهاد175.998واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01026736محمدقیسمیرویس-فخرالدینقلعه حشمت خان170.644واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01039589محمدقیسمحمدنذیررستم زادهعوض علیعبدالعلي مستغنی167.348انستیتوت تکنالوژی کمپیوتر نیمه عالی شهر کابلکابل
K03000493محمدقیسمحمدداود-الف خانســـرخ آب165.87واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K01035515محمدقیسمیرویس-حاجی گلبتابراهيم خليل الله160.155واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K28001479محمدقیسحاجی محمدعارف-حاجی محمدهاشم خانشهيدانجنيرعبدالمتين155.048واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهلمند
K01045870محمدقیسمحمدقسیمیونسیمحمدعظیمذبيح الله عصمتي151.903واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19010950محمدقیسگل احمد-شیرمحمدمولانا جلال الدين بلخي150.185واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K03002388محمدقیصرصالح محمد-امیرمحمدباغ یارک155.038واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K34001072محمدقیومگلاب خاناحسانقدیم خانصبريوليسه206.647دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون شیخ زایدخوست
K01035139محمدقیومغلام محمد-دین محمدپروفيسور رسول امين177.577واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01044628محمدقیومغلام سخی-سرفرازخوشحال خان172.535واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K34002870محمدقیوملاهورخان-میرابادخانبهرام خِيل163.876واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K01034351محمدقیوملیث الدینکمال زادهکمال الدینعلاوالدین--163.813واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K02002511محمدقیوممحمدنسیم-محمدحکیمکلانده159.992واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K09003082محمدقیومعبدالوکیل-اشرف خانغازی ببرک خان ځدران155.233واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K07001846محمدقیومگل احمد-علی احمدسلـطان محمود قره باغ155.085واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K09001870محمدقیومحاجی جنتدوراندیشمقام الدینکندرخيلو ليسه153.402واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K34004383محمدقیوم شاهصابرشاه خان-حیدرخانعبدالحي حبيبي179.53دیپارتمنت تاریخ وجغرافیه پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون شیخ زایدخوست
K04004860محمدکاتبساعت میر-بازمیرعبدالکريم شهيد176.441واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K01054414محمدکاروانمیرویس-باباجانداکترعبدالله لغمان151.097واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K05001622محمدکاشفمحمدصفامنصوریعبدالهدامولوي جلال الدين شهيد230.841دیپارتمنت سیول پوهنځی انجنیری پوهنتون بغلانکاپيسا
K01005528محمدکاشفمحمدآصف..محمداجانپوهاندعبدالشکوررشاد196.808واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01006420محمدکاشفمومن خان-جمعه خانخواجه مسافر158.622واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01018837محمدکاظمعوض علی-نوروزعلیعبدالرحيم شهيد304.538دیپارتمنت ساختمان های صنعتی ومدنی صرف برای ذکور پوهنځی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیککابل
K02002318محمدکاظممحمدامین-خدایدادغازی محمدجان خان249.505دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون کندهارميدان وردگ
K24003786محمدکاظمعبدالظاهر.عبدالقادررباط سنگي236.862انستیتوت تخنیکی نیمه عالی ولایت هراتهرات
K01025406محمدکاظمحسین علیاسدیشیرمحمدمحمود طرزی -233.716دیپارتمنت زبان وادبیات فرانسوی پوهنځی زبان های خارجی پوهنتون کابلکابل
K07002039محمدکاظممحمدمهدی-عیدمحمدکشکـک برجگي233.706دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون البیرونیغزني
K07001181محمدکاظمیوسف علی-حسین علیلیسه ذکور سیدجمال الدین231.56دیپارتمنت کیمیا عمومی صرف برای ذکورپوهنځی کیمیا پوهنتون کابلغزني
K01015360محمدکاظممحمدرضا-علی بخشحبيبيه228.051دیپارتمنت انجنیری اتومیخانیک صرف برای ذکور پوهنځی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیککابل
K24010583محمدکاظممحمدامانحسنیغلام علیذکور سیدمحمدقناد224.296دیپارتمنت زبان ادبیات آلمانی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون هراتهرات
K19003158محمدکاظممحمدامین-نورمحمداستادعطامحمدنور219.692دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون بلخبلخ
K01022252محمدکاظممحمدقاسم-حسین علیهمـــــايون شهيد205.785دیپارتمنت فزیک پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K04003967محمدکاظمعبدالغیاث-الله بومانیقاري عبدالستارشهيد202.185دیپارتمنت رادیو و تلویزیون پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون پروانپروان
K07005068محمدکاظمحاجی محمدداود-محمدعمرشبانه شيخ عطار197.265دیپارتمنت زبان و ادبیات انگیسی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون غزنیغزني
K01041179محمدکاظممحمدجواد-میرزاحسینخواجه عبدالله انصاري196.573واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K02002290محمدکاظمخادم علیحیدریحیدردامن خليل190.07دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیانميدان وردگ
K07001784محمدکاظمرحیم-جیلانیشهيد محمدعظيم184.946دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاغزني
K01042416محمدکاظممحمدطاهرمحمدیرحم خداشهرک خراسان184.537دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون پروانکابل
K03001294محمدکاظمزلمی-عبدالاحمدغازی امين الله184.452دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی لوگرلوگر
K01045585محمدکاظممحمدقاسم0محمداسماعیلعبــــــــــدالحی حبیبـــــــــی182.721واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07003196محمدکاظممحمد اسلم-علی محمدالمیتو177.356به نسبت انتخاب کود (صرف برای اناث) نتیجه قرنطین استغزني
K20001252محمدکاظممحمدعظیم-محمدامینابن يمين174.355دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانجوزجان
K21001499محمدکاظمعلی رضا-محمداکبرتخنیکی ومسلکی برق صیاد174.078واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیسرپل
K26000353محمدکاظممحمدموسی..دادخدافرخی172.656واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتینيمروز
K07003424محمدکاظممحمداحسانیغلامسلـطان محمود قره باغ170.967واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K05002856محمدکاظممحمدقاسم-مرزاجانبــــــولغين170.707واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K03002275محمدکاظممحمدمعصوم-محمدهاشمپادخواب روغنی170.608دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی لوگرلوگر
K01055232محمدکاظممحمدیاسین-محمداسمعیلعبدالرحیم شهید !170.353واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01043525محمدکاظممحمدهاشمغلامیمحمدکریممحمداسماعیل حسن زی169.162واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19001444محمدکاظممحمدعالم..یعقوبشيخ محمدصديق شهاب166.979واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01039631محمدکاظممحمدناصرعطاییعوض علیعبدالعلي مستغنی165.352واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K04001604محمدکاظمغلام جیلانی.غلام ربانی-ذکور ميرعلی احمد شهيد165.319واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K05001347محمدکاظممحمدعالم-توکلعنایت الله شهید163.763واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K01021040محمدکاظممحمدحسین-حیدرعلیعبدالرحيم شهيد163.735دارالعلوم امام صادق (اختصاصی اهل تشیع)صرف برای ذکور ولایت هراتکابل
K01053205محمدکاظمفدامحمدسعیدیرسول محمدمولانا یعقوب چرخی160.145واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K22003856محمدکاظممحمد شریف-حاجی رجبابوعبيد جوزجاني158.356دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریابفارياب
K22004737محمدکاظمآغامحمد-حق بردیايگمبيردی شهيد اندخوی154.759واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K01015145محمدکاظممحمدهاشممرزاییملا محمدعبدالغفوراحمدی153.613واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K04001731محمدکاظممیراحمد-نوراحمدذکورابوحنیفه151.75واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K03002908محمدکاظممومین خان-محمداکبرمحمدآغه151.506واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K06001506محمدکاظمعبدالحبیب-محمدگلاستادبهره مند151.158انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت پنجشیرپنجشير
K17003538محمدکاظممحمدقاسم-محمدیاسینشهیداحمدشاه مسعود149.82ناکامکندز
K22001227محمدکاظممحمدهاشم-میرزاعبدالاحدابوعبيد جوزجاني148.151ناکامفارياب
K20003172محمدکاظممحمدهاشم.یوسفشبانه146.291ناکامجوزجان
K16004265محمدکاظممحمدظاهر..عبدالحکیمذکور کشن آباد141.959ناکامبغلان
K22000994محمدکاظممحمدنبی-غلام سخیذکورتورپاختو130.791ناکامفارياب
K07007091محمدکاظیممحمداکبر-محمدسروربهائي337.816دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کابلغزني
K19007288محمدکاظیمغلام محمدجاویدسیداحمدمحمديه177.571دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون کندهاربلخ
K32002850محمدکاظیمصاحب دادشیداعلی دادذکورچیجین156.565انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بادغیسباميان
K01006815محمدکامرانمحمدیونسایوبیحاجی محمدایوبشيوه کي212.488واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01034855محمدکامرانشیراحمدمحمدیمحمدشاه خانغلام حيدرخان184.533واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01044402محمدکامرانغلام جیلانی-خان محمدخوشحال خان179.583دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلانکابل
K20003331محمدکامرانمحمدامینقاری زادهقاری نصراللهابن يمين179.456دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجانجوزجان
K01005692محمدکامرانملارمضانمعروفیعبدالمعروفشيوه کي155.025واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01031012محمدکاملرحم خدا-عبدالعزیزذکورسيدنورمحمدشاه مينه220.985دیپارتمنت رادیو و تلویزیون پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون پروانکابل
K16005626محمدکاملمحمدذکریا-لنگرحضرت خاتم لانبیا210.576دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کندزبغلان
K04001101محمدکاملمحمدفاضل-محمدعثمانسعدالله198.574واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K02002473محمدکاملعبدالله خان-بسم الله جانرباط خداينظرخان196.936دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون کندهارميدان وردگ
K23000338محمدکاملعبدالحق-ولی محمدکوچه زرد160.246دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی بادغیسبادغيس
K01020764محمدکاملمحمدنصیر-محمدحنیفحضرت شمس المشايخ160.064واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14003941محمدکاملمحمدعالم..محمدابراهیمغلام احمد144.26ناکامبدخشان
K01049746محمدکاوشمحمدظاهرنبویمحمدناصرخصوصي قدم به قدم184.599واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19003224محمدکبیرمحمداحسان..حاجی محمدملاخالدابن وليد272.277دیپارتمنت ساختمان های صنعتی ومدنی صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخبلخ
K01043529محمدکبیرخدادادحلیمیسهرابعلیمحمداسماعیل حسن زی247.503دیپارتمنت استخراج زیرزمینی معادن صرف برای ذکور پوهنځی جیولوجی ومعادن پوهنتون پولی تخنیککابل
K27001845محمدکبیرحاجی محمدامین-حاجی مومینمولانا جلال الدین بلخی219.596دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنځی شرعیات پوهنتون کندهارکندهار
K24006949محمدکبیرعبدالکریم-محمد امینسلطان غياث الدين غوري208.597واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K19001589محمدکبیرشاه نظررسولیسیدعلیذکور سيدهدايت الله نقشبندي205.844واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01039023محمدکبیراکبرخان-محمدنوروزليسه اماني204.268دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون البیرونیکابل
K33001141محمدکبیرغلام عباس-کلبی احمدذکورسمنگان194.775دیپارتمنت موسیقی پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون کابلدايکندی
K15005759محمدکبیرمحمدعلم-محمداعظمذکورجلگه194.318دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تخارتخار
K08000256محمدکبیرمحمدهاشمقلم یارحاجی شیرمحمدمتاخان190.038دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاپکتيکا
K27001992محمدکبیرگلبدینپتملرحیم الدینشيخ زايد روزنتون183.041دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون کندهارکندهار
K15000907محمدکبیرسیدعمر-حاجی جانانابوعثمان تالقاني179.715واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K19013039محمدکبیرطاهرزاهدظاهر شاهاستاد صالح محمد179.281دیپارتمنت استخراج معادن جامد پوهنځی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجانبلخ
K01036251محمدکبیرگل محمدصالح زادهفیض محمدميرغلام محمدغبار177.363واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01042020محمدکبیرمحمدطاهرامیریامیرجانسوادحياتی شيرپور175.723واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K27001419محمدکبیربسم الله..عبدالغنیمیرویس مینی هلکانو شپی لیسه174.083واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندهار
K08000328محمدکبیرمحمدیعقوب-زکریاسیدجلال بخاری171.912دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پکتیکاپکتيکا
K20000674محمدکبیرمحمدنیاز-حیت قلمولانا اذنب شبرغانی170.909واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K15008040محمدکبیرمحمدافضل..شیرعلیحامــــدي شهيد170.86دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون تخارتخار
K27001393محمدکبیرمحمدرسول..محمدحریفاحمد شاه بابا170.566واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندهار
K22003027محمدکبیرمحمدالله.امام قلتجربوي عربخانه169.289دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر پوهنځی اقتصاد پوهنتون فاریابفارياب
K01015416محمدکبیرمحمدشریفرسولیمحمدرسولعبدالغفوراحمدی165.93واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K22004723محمدکبیرمحمدعارف-محمدامینايگمبيردی شهيد اندخوی165.531واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K01032489محمدکبیرحمیدگل-گل محمدذکورسيدنورمحمدشاه مينه165.389واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01013393محمدکبیرنوبهار-شیرمحمدحبيبيه165.383واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19000928محمدکبیرعبدالطیفلطیفیشاه پسندلیسه ذکور ابوزید بلخی160.45انستیتوت زراعت نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K14004013محمدکبیرمحمدعزیز-ستاررحمت160.424انستیتوت معاون انجنیری حصه اول کوهستان نیمه عالی ولایت کاپیسابدخشان
K01044612محمدکبیرسخی جان-روزی خانخوشحال خان160.421دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی لوگرکابل
K20003325محمدکبیرغلام سخی-منور شاهابن يمين160.225دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیرعضوی پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجانجوزجان
K16003748محمدکبیرخان محمد-دین محمدحضرت عمر فاروق رض156.884واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K19007778محمدکبیرمحمدبشیر-تاج محمدقاضي ابوالمطيع بلخي154.475واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01048165محمدکبیرگل آقا-پاینده محمدآزاد خان153.897واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K21000428محمدکبیراکرام الدینمرادیمحمدمرادقوطن مست151.294واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیسرپل
K20003676محمدکبیرعبدالعزیز-قربانمسلکی زراعت آقچه149.767ناکامجوزجان
K16005662محمدکبیرمحمداشرف-غلام حضرتحضرت خاتم لانبیا149.708ناکامبغلان
K22001130محمدکبیرعبدالحمید-عبدالمجیدتجربوي عربخانه144.43ناکامفارياب
K01019781محمدکریمعوض-محمدجانعبدالرحيم شهيد261.012دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون البیرونیکابل
K19007290محمدکریممحمدامیردانشسلطان علیمحمديه235.281دیپارتمنت احصائیه وایکونومتری پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخبلخ
K34001168محمدکریمگل الرحیمشبابعبدالغفورخشکی ډنډی229.622دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون شیخ زایدخوست
K01025166محمدکریممحمدجانساداتاخترمحمدرحمان بابا221.252دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون شیخ زایدکابل
K02001035محمدکریمگل زرین-محمدنذیرالجهاد لنگر209.743دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی ارزگانميدان وردگ
K15001420محمدکریمعبدالجلیلرشیدیعبدالرشیدسيد محمدنبي شهيد205.265دیپارتمنت امور مالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون کندزتخار
K32005119محمدکریممحمدعیسیاعتمادیامیرمحمدذکور سچک205.244دیپارتمنت آموزش کمپیوتر صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیانباميان
K02002325محمدکریمخان گل-امان گلغازی محمدجان خان195.746دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارميدان وردگ
K32004992محمدکریمعوض علیابراهیمیمحمدابراهیمشهيدان195.213دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون بامیانباميان
K23000479محمدکریممحمدسلیم-محمدهاشمحنظله بادغيسي193.542دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنځی اقتصاد مؤسسه تحصیلات عالی بادغیسبادغيس
K07000102محمدکریمجمعه الدین-روزه الدینقلعه اميرمحمدخان191.254دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون غزنیغزني
K24006546محمدکریممیرزاعلیمحمدیمحمدهاشمي188.142واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K10005843محمدکریمفضل الرحمن-محمدخانباريکاب188.077واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10008107محمدکریممحمدغلام-عمراخانبدیالی ذکور لیسه184.74واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01013768محمدکریمخدایدادرحیمیعبدالرحیمقلعه کاشف184.367دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخکابل
K01027589محمدکریممحمدحلیم-عبدالظاهرحبيبيه183.017واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K11000251محمدکریمابراهیم-کمالشهيد عبدالستار182.533دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارلغمان
K25000885محمدکریمعبدالعزیز.میراحمدلیسه ابونصرفراهی181.163دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی فراهفراه
K01019031محمدکریمبای محمدمحمدیلعل محمدغلام حيدرخان179.413واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07005335محمدکریممحمدابراهیمرحیمیعبدالمحمدسلطان ابراهيم177.746دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پکتیکاغزني
K09000661محمدکریمنصراللهنصرتیگلو خانبرگی لیسه176.304دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی پکتیکاپکتيا
K09001162محمدکریمبایک-داودخاناریـــــــــــــــــــــوب175.986واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K17005952محمدکریممحمداعظمدلاوریمحمداکرمذکور مرکزی امام صاحب175.704واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K27002620محمدکریممحمدعظیم-لعل محمدخانمحمود طرزي174.314واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندهار
K02003395محمدکریملعل بازهوتکعبدالرحیملیسه معین شهید173.601دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی وردگميدان وردگ
K16001659محمدکریممحمدامین-میرزاخانجمعيت ابوريجا بغلان172.411دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت پوهنتون فاریاببغلان
K28000654محمدکریممحمدخان-محمدجانداکترمحمدخان170.895واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهلمند
K02000892محمدکریمنوراحمدجانمحمدیسلام جانغازی مومن خان168.873دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارميدان وردگ
K22004775محمدکریممحمدسرور-حاجی ملا عبدالشکورکامل شهيد165.024واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K10011930محمدکریممحمدعظیم-محمدحلیمعبدالوکیل163.823واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K16005628محمدکریمعبدالقیوم-غلام حیدرحضرت خاتم لانبیا163.592واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K19000998محمدکریممحمدرسولرسولیطوره شاهسلطان غیاث الدین162.118واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K34002570محمدکریمفضل کریم-عبدالحلیممحمدصديق روهي161.827واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K14004581محمدکریممحمدرحیم-کریمذکور مرکزی160.626واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K34004668محمدکریمحاکمبینواخبیبعبدالحي حبيبي160.413واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K15007998محمدکریمعبدالیقین-عبدالجبارابوعثمان تالقاني160.274واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K17005380محمدکریممحمدنعیم.میراجانمسلکي زراعت158.881دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیرکندز
K01008776محمدکریممحمدحلیم-میرعلمچهاراسياب158.764واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K03003107محمدکریمشمس الرحمنرسولیعبدالقهاردهنو156.447واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K07006806محمدکریمشیرخان-محمدصادقسلطان محمديعقوب155.266انستیتوت کثیرالرشتوی نیمه عالی ولسوالی بگرامی ولایت کابلغزني
K17000862محمدکریممحمدسلیم-دولت مرادباغميری153.823واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K21001508محمدکریممحمدشریف-عبدالقیوممسلکي زراعت153.06واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیسرپل
K03002171محمدکریمشیرعلی-عبدالمختارخانپادخواب روغنی152.748دارالعلوم محمدیه صرف برای ذکور ولایت لوگرلوگر
K34002816محمدکریممحمدعزیز-محمدفصیحخالبساط151.455واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K02001717محمدکریمپردل-عصمت اللهغازی مومن خان148.495ناکامميدان وردگ
K33003675محمدکریممحمدامیناحمدیبرات علیسیاه چوب148.379انستیتوت زراعت نیمه عالی مرکز ولایت زابلدايکندی
K20003022محمدکریممحمدرحیم..محمدکریمآلتی خواجه146.47ناکامجوزجان
K14008184محمدکریمدولت محمد-غلام محمدخندود144.934انستیتوت هنرهای زیبا و صنایع نیمه عالی شهر کابلبدخشان
K09001516محمدکریمزرین گلتنهأمینت شاهڅمکنیو عالی لیسه141.059ناکامپکتيا
K16003883محمدکریممحمدنذیرصادقیمحمدصادقخواجه کمال ولي139.681ناکامبغلان
K19012040محمدکریمعبدالغنی-خدای نظررباط بلخي139.39ناکامبلخ
K07003364محمدکریممحمدنذیرنذریمحمدزیسلـطان محمود قره باغ134.294ناکامغزني
K04000688محمدکریممحمدامینموسیمحمدموسیصادقي132.447ناکامپروان
K16004009محمدکریم خانمحمدرحیمرحیمیمحمدنسیمخاتم الانبيا246.814دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخبغلان
K34001142محمدکریم شاهگل بادشاه-حانگیخشکی ډنډی177.774انستیتوت میخانیکی نیمه عالی ولایت خوستخوست
K22003997محمدکلیممحمدعلیم قاضی زادهقاضی زادهمحمدرحیم قاضی زادهقاضی بابه مراد179.624دیپارتمنت زبان ادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانفارياب
K08000957محمدکلیممحمدجمیلمخلصمحمدصادیقبحــــرالعلـــوم174.067دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پکتیکاپکتيکا
K01053942محمدکلیمحاجی عبدالقیوم..گل محمدخارج مرز168.463واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K04003776محمدکمالعبدالروف-عبدالغفورذکورميدان هوائي بگرام186.643واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K09000482محمدکمالسیدکمالنوریخانه گلحضرت امام اعظم175.436واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K02001499محمدکمالجمال-محمدامانالجهاد لنگر162.245دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشانميدان وردگ
K01053077محمدکمینموسی جان-حاجی جبارخانپغمان170.461واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K11001504محمدکمیندین محمد..شیرمحمدداکترعبدالله لغماني163.783واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K10013011محمدکمینیاردل-شیریندلتريلي147.608ناکامننگرهار
K01038025محمدکهزادگل آقا-محمودخانعبدالغفورنديم-161.934واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01041525محمدکوثرمحمدنوازملوک زادهمیناگلاستادخلیل الله خلیلی158.511واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01013269محمدکوثرمحمدفرید0محمدطاهرفاضل بیک158.033واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K28000455محمدکیهانمحمدآصفآصفیحاجی محمدعمرشهیدانجینر عبدالمتین179.22واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهلمند
K01023717محمدکیهانعبدالواحدکوهستانیخان آغاغلام حيدرخان179.187واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K31001563محمدگلنادررنجورحاجی محمدحسینمرکزتیوره غور204.364دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتغور
K01021083محمدگلمحمدسرور.سیدگلعبدالهادي داوي196.56دیپارتمنت علوم نباتی صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون البیرونیکابل
K31000304محمدگلمحمدغوث-غلام غوثسلطان علاوالدين غوري194.897دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنځی اقتصاد مؤسسه تحصیلات عالی بادغیسغور
K01025539محمدگلبرکت اللهنادرخیل منگلجلال الدینرحمان بابا191.663دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی هلمندکابل
K08000978محمدگلمحمدصادقدرمانکریمعلي بابا189.954دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پکتیکاپکتيکا
K07003988محمدگلجمعه گلنوریدادخانشهید عبدالسلام188.546دیپارتمنت مطبوعات پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کندهارغزني
K01026413محمدگلتازه گل-علم گلقابل بای186.458دیپارتمنت عمومی پوهنځی تربیت بدنی صرف برای ذکور پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K19009744محمدگلگل محمدحسنیمحمدحسناستقلال186.341دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانبلخ
K24003656محمدگلابوبکر-غوث الدینذکور بالیان184.393واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K09003101محمدگلحاجی سلیم-شیرعلیغازی ببرک خان ځدران183.118واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K03000211محمدگلعمرگل-شهزادذکورمغل خیل182.714دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی لوگرلوگر
K28001531محمدگلعبیدالله-حاجی ولسشهیدانجینر عبدالمتین179.333دیپارتمنت عمومی پوهنځی علوم وترنری مؤسسه تحصیلات عالی هلمندهلمند
K24008442محمدگلعبدالخالق-عبدالقدوستلاب178.282واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K07004317محمدگلگلابمشالغلام نبیکثیرالرشتوی قره باغ177.803واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K03002106محمدگلرحم دلاحمدزینورولیحامد کرزی177.695دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیالوگر
K01052140محمدگلمحمدرحیمرحیمزیحاجی محمدصدیقشهيدصابريار172.578دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت پوهنتون غزنیکابل
K02003539محمدگلطورگلهوتکحضرت گلموسي شهيد170.885دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی پکتیکاميدان وردگ
K34003438محمدگلمحمددوغان-شهزادگللاغوری عالي ليسه169.233واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K01045734محمدگلالله محمد0-صالح محمدسيدالناصري168.721واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K05000643محمدگلثناگل-میراکبرعبدالهادی شهید165.291دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون البیرونیکاپيسا
K01036153محمدگلغزنی گل-حاجی گلابراهيم خليل الله163.835واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24000712محمدگلجمعه گل-فقیرمحمدتخنيک163.765دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاهرات
K28000045محمدگلحاجی طورجان-عبدالعزیزلشکری بازارغربی ليسه163.535واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهلمند
K14004014محمدگلعبدالباقی..ولیده سیدان160.084دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشانبدخشان
K08000559محمدگلحاجی گل بران-حاجی موسی خانبریمی158.567به نسبت انتخاب کود (صرف برای اناث) نتیجه قرنطین استپکتيکا
K10005999محمدگلسخی جان-طوطی جانبتی کوت مسلکی زراعت لیسه156.979واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K11002233محمدگلسیداگل-اخندجانذکورمندااور156.946واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K08000371محمدگلنوراللهحمیدیحمیداللهخواجه خیل155.352دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی پکتیکاپکتيکا
K04004119محمدگلجمعه گلمحمدیخال محمدابوبکرصديق رض147.719انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بامیانپروان
K07003961محمدگلعلم گلنیازیشاه جهانسـيدقاضي منگور144.717انستیتوت تخنیکی نیمه عالی ولایت غزنیغزني
K02001004محمدگلسبحان الله-محمدقیومالجهاد لنگر141.185ناکامميدان وردگ
K09000648محمدگلحاجی حبیب الرحمناحمدزیحاجی نورالدین-مموزائی لیسه137.804ناکامپکتيا
K03002206محمدگل امینمحمدامین-حاجی سورگلچلوزائی212.431دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارلوگر
K28000309محمدگلابکلاخانشهیدیارمارزکشهیدانجینر عبدالمتین179.111دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی هلمندهلمند
K09001871محمدلایقندامحمد-نیک محمدببرک خان182.864دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی پکتیکاپکتيا
K07005452محمدلایقمحمد محسنحامد زادهمحمد جعفرسمرجاغوری177.503واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K25000129محمدلایقعلاوالدیناکبریبلوخاناستادتيمورشاه160.257دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی فراهفراه
K09001684محمدلایقزرورکلایقمزرکڅمکنیو عالی لیسه154.776واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K10000576محمدلایقمناسب گل-نوراب شاهنصرت146.41دارالعلوم نجم الدین آخندزاده صرف برای ذکور ولایت ننگرهارننگرهار
K14006091محمدلایقمحمدانوراسلام زادهمحمداسلامسيلدان139.05ناکامبدخشان
K34005031محمدلایق شاهمحمدکبیر.گلرنگ شاهشمل پیران165.595دیپارتمنت زبان وادبیات اردو پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون شیخ زایدخوست
K01006415محمدلطفمحمدظریف-محمدویسخواجه مسافر175.957واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07003439محمدلطیفعبدالواحید=محمداسحقلیسه قوریه وبخارا293.712دیپارتمنت علوم سیاسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابلغزني
K24006841محمدلطیفعبدالرحمن..محمدعلیجهاد268.187دیپارتمنت اداره عامه صرف برای ذکور پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون هراتهرات
K01046391محمدلطیفسلیم شاهجاویدموسیخصوصی کوشان252.589دیپارتمنت گرافیک دیزاین پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون کابلکابل
K15005137محمدلطیفعبدالکبیرپدارمصفرمحمدمحمدحسين شهيد241.821دیپارتمنت مهندسی پوهنځی ساختمانی پوهنتون جوزجانتخار
K07004937محمدلطیفرجب علیسیرتغلام حسینذکور فیضیه205.294دیپارتمنت بشرشناسی وباستان شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون کابلغزني
K34003741محمدلطیفحبیب الدین-حکیم الدیناکاکهول186.788دیپارتمنت وترنری پوهنځی علوم وترنری پوهنتون شیخ زایدخوست
K19004354محمدلطیفمحمدعارفنعیمنعیمليسه عالي باختر177.908دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت پوهنتون بغلانبلخ
K07003763محمدلطیفمحمدحنیفکریمیمحمدبخشحوتقول انگوری170.398واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K01031897محمدلطیفمحمدحنیف-داراب علیعبدالرحيم شهيد169.146واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07005271محمدلطیفمحمدعارفاختریغلام دستگیرسيداحمدمکه ئي163.389واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K01034446محمدلطیفمحمدحکیمعمریمحمداعظمعلاوالدین--162.096واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01006759محمدلطیفاکا خیلابراهیمیغلام جانذکور غازه162.051واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K09000958محمدلطیفشریفشریف زیگلابمچلغو151.81واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K04001388محمدلطیفمحمدامینصالحیمحمدصالحاستقلال142.361ناکامپروان
K16000722محمدلقاکریم داد-محمددادحضرت عمر فاروق رض179.505دیپارتمنت ریاضی و فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنربغلان
K05002095محمدلقامهرآغاقربانیفدامحمدذکورشيرخان خيل167.188واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K27001383محمدلیاسعبدالولی..سدوخاناحمد شاه بابا200.342دیپارتمنت راردیو وتلویزون پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کندهارکندهار
K01045652محمدمالکغلام محمد-برات خانسيدالناصري224.872دیپارتمنت مدیریت حوادث صرف برای ذکور پوهنځی محیط زیست پوهنتون کابلکابل
K01029755محمدمالکمحمدعارفعطاییعلی محمدعبدالهادي داوي203.357دیپارتمنت حفاظت محیط زیست پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01014785محمدمبشرعبدالمنافحق پرستعبدالجبارعبدالغفوراحمدی257.072دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون البیرونیکابل
K10004209محمدمبشراجمل-محمدامینمحمدي صاحبزاده لیسه200.466دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K10003731محمدمبشرداکترمحمدافضلکریمیمحمدکریم خانخصوصی شمس لندن اکادمی191.969واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K05003019محمدمبشرنورآغا-خوشمیر-عبدالباقی شهید184.522دیپارتمنت علوم فرهنگ اسلامی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونیکاپيسا
K05000953محمدمبشرمحمدحکیم-اکرام الدینغازی میرمسجدی خان158.719واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K01040576محمدمبشرمحمدمختارسعیدحاجی محمدسعیداستادخلیل الله خلیلی148.463ناکامکابل
K10004746محمدمبشیرمحمدفایق-باءگلننگرهار عالی لیسه183.294واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K04003453محمدمبصرمحمدعارف-محمدطاهرشفق شهید168.864دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنځی زراعت پوهنتون پروانپروان
K01047543محمدمبینشاه محموداحمدیارمحمدعالمخصوصی نوی ډیوه264.936دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابلکابل
K01018546محمدمبینمحمدتقیفاضلیجانگلحکيم ناصرخسروبلخي252.063دیپارتمنت زبان وادبیات چینایی پوهنځی زبان های خارجی پوهنتون کابلکابل
K04000941محمدمبینفیض اللهرحیمیمسافرمختلط قمربنی هاشم222.624دیپارتمنت نفت وگاز صرف برای ذکور پوهنځی جیولوجی ومعادن پوهنتون پولی تخنیکپروان
K01005620محمدمبینمحمدامیننظریمحمدعظیمپوهاندعبدالشکوررشاد182.372واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10009109محمدمبینگل مرجان..نصب الله جانچکنوري172.525دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون ننگرهارننگرهار
K19002801محمدمبینمحمدیاسین-شاه محمدقاضي حميدالدين165.357انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K01020747محمدمبینمحمدیوسف-محمدآصفحضرت شمس المشايخ165.196واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01020003محمدمبینمحمدصابر0محمدقاسماستادبيتاب153.834دیپارتمنت زراعت و وترنری انستیتوت نیمه عالی شهر کابلکابل
K19002992محمدمبینمحمدیاسین..محمدعیسیاستادذبيح الله شهيد144.661ناکامبلخ
K01038258محمدمبینحاجی محمدافغان-میرافغانعبدالغفورنديم-140.922ناکامکابل
K06001611محمدمبینخیرمحمدبیگ زاددین محمدذکورپرنگال139.63ناکامپنجشير
K24002057محمدمتینعبدالقیوم..علی جانخصوصي رسالت268.028دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون هراتهرات
K01006478محمدمتینمحمدقسیم-فدامحمدذکورپغمان191.447دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت پوهنتون پروانکابل
K01041451محمدمتیننادرخان-اکبرخانخواجه عبدالله انصاري179.332واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19002788محمدمتینمحمدیاسیندلسوزشاه محمدقاضي حميدالدين175.81واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K22000711محمدمتینمحمدایوب-بابه مرادذکوردهندره155.048واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K28001042محمدمتینمقصود-حاجی شاه محمودشهيدانجنيرعبدالمتين151.565واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهلمند
K09002526محمدمجاهدمحمدضیا-محمدرضاتجربوی گردیز155.305واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K30000230محمدمجاهدآغامحمدجمعه آغا..محمدسالم جان آغاسیدال خان179.277دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی ارزگانارزگان
K19000938محمدمجتبیمحمدعلیعطاییعلی رضاسلطان غیاث الدین270.164دیپارتمنت ساختمان های صنعتی ومدنی صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخبلخ
K04002497محمدمجتبیعبدالمالک.عبدالعظیمتجربوی241.072دیپارتمنت تأمین برق پوهنځی انجنیری پوهنتون البیرونیپروان
K16005357محمدمجتبیمحمدیوسف-عبدالغفورحضرت خاتم لانبیا230.984واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K01054613محمدمجتبیمحمدایوبشیرزادشیرمحمدکتب خیلو عالی لیسه215.99دیپارتمنت حفاظت محیط زیست صرف برای ذکور پوهنځی محیط زیست پوهنتون کابلکابل
K02003902محمدمجتبیسلطان حسینسلطانیسلطان علیحضرت عمار207.477واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K01052771محمدمجتبیعلی جعفررحیمیرحیم دادشاه دوشمشیره207.105واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07000316محمدمجتبیمحمدرضا-محمدجانسنايي196.919واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K01010197محمدمجتبیمحمدجواد-عبداللهخصوصی دین ودانش189.766واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01034564محمدمجتبیقمرالدینغوثیمیرزاغوث الدینعلاوالدین--180.965واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01023694محمدمجتبیمحمدرسول-محمداسلمقيام الدين خادم179.248دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون لغمانکابل
K01034218محمدمجتبیمحمدآصف-شاه پسندذکورسيدنورمحمدشاه مينه178.002واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01031020محمدمجتبیمحمدزمان-محمدمعشوقذکورسيدنورمحمدشاه مينه171.127واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01031813محمدمجتبیمحمدیاسین-محمدعظیمذکورسيدنورمحمدشاه مينه167.471واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01015026محمدمجتبیفدامحمدفداییمیرزامحمدقلعه کاشف167.357واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01039968محمدمجتبیدولت محمد-اسمعیلیوسف بانگی !161.813انستیتوت ژورنالیزم نیمه عالی شهر کابلکابل
K01041682محمدمجتبیشاه محمد-نورمحمداستاد مصباح158.589واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01038912محمدمجتبیمحمدهارون-غلام محمدغازي158.489واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01043240محمدمجتبیمحمدزمان--محمدانعاممحمدانوربسمل151.879واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01024898محمدمجتبیغلام مصطفی-غلام فاروقخواجه رواش149.906انستیتوت کثیرالرشتوی نیمه عالیولسوالی ده سبز ولایت کابلکابل
K05002005محمدمجتبینورالحقصافیعبدالحقعبدالمبين شهيد144.732ناکامکاپيسا
K01026338محمدمجیبمحمدنذیر-محمدشریفنمبر1سيديوسف علمي197.334واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K27000816محمدمجیبعبدالباری..حاجی محمدرسولاحمد شاه بابا195.079دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارکندهار
K01039133محمدمجیبمحمدواسع-محمدجانليسه اماني158.246واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15002377محمدمجیبعبدالرحیماسحاق زیمحمداسحقعبدالودودشهید155.19واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K01050514محمدمجیدیوم الدینشریفیمحراب الدیندقِقی بلخی226.147دیپارتمنت زبان وادبیات ترکی پوهنځی زبان های خارجی پوهنتون کابلکابل
K01013301محمدمجیدمحمدشفیع-محمدبشیرحبيبيه132.615ناکامکابل
K01005940محمدمحبشیرمحمدمحمدیپاینده محمدقلعه احمدخان ذکورليسه182.68واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19011170محمدمحبوبرمضان-داودباختر174.024واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K22001183محمدمحبوبمحمدیونس-عبدالرسولابوعبيد جوزجاني161.93دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون فاریابفارياب
K25001055محمدمحسنعبدالودودمهردادعبدالخالقخصوصی کوثرنور325.51دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنځی طب پوهنتون هراتفراه
K19012250محمدمحسنمحمدیاسین..حاجی حسنمولاناجلال الدين بلخي316.924دیپارتمنت طب عمومی صرف برای ذکور پوهنځی طب پوهنتون بلخبلخ
K04004245محمدمحسنالله محمد-نیک محمدابوذرعفاری256.121واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K19013331محمدمحسنمحمدنسیم-عبدالقیومتلي گک214.613دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنځی شرعیات پوهنتون بلخبلخ
K01032222محمدمحسنکاکا-قربانعلیعبدالرحيم شهيد210.993واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19003150محمدمحسنمحمدهاشم.عبدالرحیمخالدابن وليد209.076دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنځی شرعیات پوهنتون بلخبلخ
K21000613محمدمحسنعبدالکبیر-محمدعثمانقوش تپه206.711دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنځی شرعیات پوهنتون بلخسرپل
K22004786محمدمحسنمحمدعمر-محمدکریمرحمـــن قل شهيد205.659دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانفارياب
K01021189محمدمحسنعبدالصبور-عبدالکریمحضرت شمس المشايخ191.719دیپارتمنت علوم خاک شناسی پوهنځی زراعت پوهنتون بلخکابل
K06001713محمدمحسنمحمدجابرامیریامیرحمزهذکورشابه191.628واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپنجشير
K01035783محمدمحسنحاجی محمدولی..سیدمحمدغلام محمد فرهاد184.504انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلکابل
K20002047محمدمحسنمحمد موسی-رحمت اللهذکور آقچه182.957انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی بلخ ولایت بلخجوزجان
K19004943محمدمحسنغلام رضااخلاقیمحمد حسنريس عبدالخالق181.569دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون بلخبلخ
K19008691محمدمحسنمحمدیاسین-فیض اللهاستقلال181.274انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K02001518محمدمحسنسنکنوریخدای نورغازی گل احمدخان181.176دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمانميدان وردگ
K01035893محمدمحسنمحمدحسینرضاییعوضسيداسماعيل بلخي179.527واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16001638محمدمحسنعبدالسلام-حاجی خال نظرجمعيت ابوريجا بغلان174.29دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت پوهنتون بغلانبغلان
K01028344محمدمحسنمحمدعارف-محمدکاظمغازی ادی174.344به نسبت انتخاب کود (صرف برای اناث) نتیجه قرنطین استکابل
K24003790محمدمحسنعبدالهاشمهاشمیمیرزامحمدرباط سنگي172.411دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریابهرات
K19000144محمدمحسنمحمدفهیم..عبدالغفارعبدالروف خلمي170.397انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K22002358محمدمحسنحبیب الله-ملا رضوانده عزیزان165.551واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K04000926محمدمحسنمحمدنسیمحسینیکلبی حسینمختلط قمربنی هاشم165.533واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K14006505محمدمحسنمحمداشرف..حفیظميرفضل الله163.835دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزبدخشان
K15000804محمدمحسنمحمدحسین-محمدیونسابوعثمان تالقاني163.521واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K19000910محمدمحسنمحمدیاسینامیریحاجی محمدحسنسلطان غیاث الدین160.629واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01041474محمدمحسنمحمدمنیرناظممحمدناظماستادخلیل الله خلیلی153.581واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01049754محمدمحسنمحمدیونسرفیعیمحمدیوسفخصوصي قدم به قدم151.85واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19001315محمدمحسنتازه گلغفاریعبدالغفاراحمدالخضرويه150.095واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K02000923محمدمحسنمحمدحلیم-محمدوصیلغازی گل احمدخان146.483ناکامميدان وردگ
K19004819محمدمحسنمحمدنظیر..محمدگلغلام جيلاني باختري140.787انستیتوت زراعت نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K07003860محمدمحسینمحمدسلیمحًلاندهیبت خانشهیدبشیراحمد153.397واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K01031759محمدمحفوظعبدالحفیظ-فدامحمدمحمدعلم فيض زاد165.578دیپارتمنت زراعت و وترنری انستیتوت نیمه عالی شهر کابلکابل
K01021724محمدمحمودمحمدداودذکریامحمدالیاسعبدالهادي داوي158.81واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01035535محمدمحمودمحمدحامد-محمدآصفعبدالغفورنديم-151.579واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01023796محمدمحیبمحمدکمالاکبریمحمدزمانغلام حيدرخان158.978واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01007055محمدمحیب اللهمحمداکبرعمریمحمدعمرذکور بتخاک167.426انستیتوت کثیرالرشتوی نیمه عالی ولسوالی بگرامی ولایت کابلکابل
K02002070محمدمختاررستم علیحیدریعوضعلیدشت باد آسیاب273.481دیپارتمنت سیستم های اطلاعات جغرافیایی صرف برای ذکور پوهنځی جیوماتیک وکادستر پوهنتون پولی تخنیکميدان وردگ
K01050149محمدمختارجمعه خانآهنگراندلجمانستيتوت زراعتی ووترنری کابل266.704دیپارتمنت انجنیری کمونیکیشن صرف برای ذکور انستیتوت تکنالوژی معلوماتی ومخابراتی وزارت مخابراتکابل
K01011385محمدمختارعبدالخالقافضلیغلام محمدذکور سیدالشهدا--257.456دیپارتمنت سیستم های اطلاعات جغرافیایی صرف برای ذکور پوهنځی جیوماتیک وکادستر پوهنتون پولی تخنیککابل
K01037497محمدمختارمحمدگلکریمیمحمدکریمغازي255.999دیپارتمنت رادیو وتلویزون پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کابلکابل
K02003547محمدمختارعبدالقاهرامرخیلسیدمحمدخالد بن وليد228.52دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون پکتیاميدان وردگ
K07007578محمدمختارمحمدنصیر-محمدامانشمس العارفيـن221.332دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنځی شرعیات پوهنتون بلخغزني
K01022029محمدمختارمحمدنعیمغفوریعبدالرحیماستقلال212.731واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01038954محمدمختارخیرمحمد-دین محمدليسه اماني174.148واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K06001217محمدمختارمحمد صدیق-فیض محمدگلاب الدين شهيد169.438واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپنجشير
K26000220محمدمختارامان الله..سردارمحمدذکورقلعه محمد169.062دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون فاریابنيمروز
K16000887محمدمختارعبدالغفار-محمدهاشم.الحاج استاد محمدنفیع169.052دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلانبغلان
K06001242محمدمختارمحمداسماعیل-محمدعلیاستادبهره مند167.072واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپنجشير
K04002134محمدمختارمرزامحمد..محمدابراهیمملالالاجان160.427واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K01046684محمدمختارمحمدعمرمحمودیغلام محمودانستیتوت مسلکی تجارت158.634واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16005643محمدمختارمحمدحافظ-عبدالمنان.الحاج استاد محمدنفیع158.619واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K04000723محمدمختارمحمدابراهیم-محمداسمعیلصادقي156.817واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K01043612محمدمخلصیارمحمدعطائیعطامحمدمحمداسماعیل حسن زی224.428دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون ننگرهارکابل
K02001048محمدمخلصولی داد-حاجی محمدالجهاد لنگر176.33دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریابميدان وردگ
K01006467محمدمدثرمحمدبشیر-گل محمدذکورپغمان264.517دیپارتمنت احصائیه وایکونومتری پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابلکابل
K01027886محمدمدثرمحمدرحیم-محمداحسانحبيبيه240.577دیپارتمنت زبان وادبیات چینایی پوهنځی زبان های خارجی پوهنتون کابلکابل
K01013699محمدمدثرامیرجانامیریگل جانقلعه کاشف236.883دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون کندهارکابل
K01014340محمدمدثرمحمدمنیر-محمدرسولحبيبيه233.185دیپارتمنت بایوتکنالوژی وتولید تخم های بذری پوهنځی زراعت پوهنتون کابلکابل
K01039282محمدمدثرغلام نصیرعربغلام سخیغازي228.701دیپارتمنت فوتوگرافی پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون کابلکابل
K24000685محمدمدثرمحمدشریفامیرمحمدعیسیخصوصی آینده سازان 1221.172دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی پوهنځی زراعت پوهنتون هراتهرات
K01014771محمدمدثرقاری عبدالمنافحق پرستعبدالجبارعبدالغفوراحمدی217.818دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون کابلکابل
K20001096محمدمدثرمحمدانور-محمداسلمگوهرشادبیگم214.215دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون جوزجانجوزجان
K01011277محمدمدثرغلام سخی-میرعباسحبيبيه196.594واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K02001010محمدمدثرمحمدعمررسولیعبدالرسولالجهاد لنگر193.521دیپارتمنت زبان و ادبیات فرانسوی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون پروانميدان وردگ
K14005583محمدمدثرعبدالغیاثصابریمحمدصابرزراعت کشم179.48دیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنځی اقتصاد مؤسسه تحصیلات عالی بادغیسبدخشان
K01031834محمدمدثرعبدالبصیر-محمدصدیقمحمدعلم فيض زاد172.635واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01043720محمدمدثرمحمدعظیمرشیدیعبدالحیمحمداسماعیل حسن زی167.288واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10015368محمدمدثریحی خان..اولیاخانملکيارهوتک160.472واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K04002135محمدمرادگلزار..سردارملالالاجان259.283دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پروانپروان
K17002652محمدمرادغلام صدیقصدیقیرجب محمدحميد قرلق ارچي193.666دیپارتمنت جیولوجی ومعدن پوهنځی انجنیری پوهنتون تخارکندز
K20002735محمدمرادحسن-نظرقزانچي بابا157.861واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K17003156محمدمرادخال محمدرحیمیکوچرخواجه مشهد155.117واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K32004350محمدمرتضیعبدالصمد-عبدالخالقفولادی ذکور214.334دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخباميان
K19003098محمدمرتضیمحمدرسول-سلطان محمداستادعطامحمدنور212.735دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بدخشانبلخ
K01036721محمدمرتضیملک محمد-غلام سخیاحمد شاه مسعود193.747دیپارتمنت جنگلات ومنابع طبعی صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون کابلکابل
K21001225محمدمرتضیمحمدنوریمحمدانورسيدمحسن شهید184.793دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون تخارسرپل
K04004395محمدمرتضیحیدرعلی-محمدسرورشهيدعليدوست184.552واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K01039628محمدمرتضیخوشدلحسینیغلام حسنعبدالعلي مستغنی182.507انستیتوت تکنالوژی افغان نیمه عالی شهر کابلکابل
K01013202محمدمرتضیعبدالرزاق-نیک محمدحبيبيه181.247واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K04001122محمدمرتضیعبدالحفیظ-عبدالحمیدسعدالله170.768دیپارتمنت زبان و ادبیات فرانسوی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون پروانپروان
K19000777محمدمرتضیعالمعالمیگل محمدسلطان غیاث الدین163.426واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01035362محمدمرتضیغلام مصطفی-غلام حضرتعبدالغفورنديم-161.956واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19004357محمدمرتضیرحیم داد..صاحب دادانستيتوت نفت گازبلخ160.631واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01018531محمدمرتضیعبدالرحیماصیلحاجی محمدانورحکيم ناصرخسروبلخي160.231واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01042959محمدمرتضیمحمدعظیم-محمداعظممحمدانوربسمل156.553واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K11001187محمدمرتضیمحمدهاشم-حاجی محمدحسینروشان عالي ليسه148.094ناکاملغمان
K01030269محمدمرتظیمحمدطاهرمحمدیمحمدعلیذکور سیدالشهدا--161.97واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16000944محمدمرجانخیرالدین-عاشورزراعت بغلان142.85ناکامبغلان
K01014632محمدمریدمحمداسلم-محمدحسینحبيبيه161.461واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01048822محمدمزملشاه محمود-عبدالسلاماميد271.971دیپارتمنت حقوق پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابلکابل
K24000516محمدمزملمحمدنادرعارفیمحمدعارفذکورتجربوی270.211دیپارتمنت اقتصاد تصدی پوهنځی اقتصاد پوهنتون هراتهرات
K27000333محمدمزملمحمدداود-سیدعلی خانشاحسین هوتک افغان ترک263.139دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون کندهارکندهار
K01038341محمدمزملمحمدنعیم-حاجی سراج الدینعبدالغفورنديم-245.932دیپارتمنت احصائیه وایکونومتری پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابلکابل
K01046612محمدمزملضیأاللهحسینیحفیظ اللهخصوصی رومی222.967دیپارتمنت زبان وادبیات روسی پوهنځی زبان های خارجی پوهنتون کابلکابل
K01035999محمدمزملعبدالجلیلانصاریدین محمدسيداسماعيل بلخي200.462واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01045261محمدمزملمحمدسمیع-غلام محی الدینخوشحال خان186.784دیپارتمنت وترنری پوهنځی علوم وترنری پوهنتون شیخ زایدکابل
K01046831محمدمزملخوشحال-محمدمرتضیغلام حيدرخان(شبانه)170.838واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K02001259محمدمزملگل ولی-محمدکبیرانبو خاک168.977واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K01009584محمدمزملمحمدطارقصادقیمولوی محمدصادقخصوصی آزادی افغان نمبر1153.561واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01006912محمدمزملمحمدزمان-محمدامانذکور غازه133.966ناکامکابل
K01043981محمدمستانعزیزالله-عبدالکبیرسيدالناصري268.774به نسبت انتخاب کود (صرف برای اناث) نتیجه قرنطین استکابل
K01024375محمدمستجاءاحسان اللهملکزادهعبدالقدوسغلام حيدرخان191.466واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K04001401محمدمسعودحی الدینقیامیخیرالدیناستقلال278.122دیپارتمنت طراحی شهری صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون کابلپروان
K01030234محمدمسعودمحمدمعصوممرزیمحمدرویدادقلعه کاشف271.408دیپارتمنت عمومی پوهنځی صحت عامه صرف برای ذکور پوهنتون طبی کابلکابل
K19003273محمدمسعودمحمد افضلافضلیحاجی محمدسرورقاضي حميدالدين222.878دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون جوزجانبلخ
K01019331محمدمسعودمحمدشاهعبادیمحمدجانحکيم ناصرخسروبلخي219.215واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01008665محمدمسعودمحمدمحفوظابراهیم خیلانارگلخصوصی رنانمبر1198.721واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01037743محمدمسعودمحمدداود-میرزامحمدگلخانه189.964واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19007566محمدمسعودمحمدنسیمامینیمحمدامیناستادوجدان184.939واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K19005255محمدمسعودمحمدهاشمابراهیمیمحمدابراهمفردوسی184.621واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K03002418محمدمسعودمحمداشرف0محمدجانلیسه عالی ذکورخوشي177.787دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی بادغیسلوگر
K24004880محمدمسعودوکیل احمد-محمدیعقوبخواجه عبدالله انصاری177.168انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی ولایت هراتهرات
K19001462محمدمسعودحیات الله..محمدرسولشفيق بلخِي175.824دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانبلخ
K01007910محمدمسعودمحمدناصرسعیدمحمدظاهر خانانستيتوت زراعت چهارآسياب174.274واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01043748محمدمسعودشهزادههمدردغلام دستگیرمحمداسماعیل حسن زی172.525واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01036260محمدمسعودخلیل شاهبیاتگل احمدميرغلام محمدغبار168.515واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01048170محمدمسعودمحمدهمایون-مرزامحمدآزاد خان163.88واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K03002658محمدمسعودفضل الدین-گلدیندهنو158.567واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K19004568محمدمسعودعبدالعزیز-محمدرحیماحمدشاه مسعود153.14واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K24003880محمدمسلممحمدرفیعجوادیمحمدحیدرخصوصي هيواد271.246دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون هراتهرات
K01042421محمدمسلممحمداسلاماحمدیمحمدعالم شاهغلام محمدغبار232.07دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات ملی پوهنتون کابلکابل
K18000160محمدمسلممحمدرحیمابراهمیمحمدابراهیماندروشيرخرم214.098دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخسمنگان
K01035717محمدمسلممحمداسیم..محمدوسیمغلام محمد فرهاد177.551واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01013319محمدمسلممحمدداود-محمودحبيبيه172.363واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K25000819محمدمسلمغلام نبیحسنیمحمدحسینلیسه ابونصرفراهی163.603واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفراه
K05000498محمدمسلمغلام مصطفی-مغل خاننصرت الله شهيد163.474واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K01007640محمدمسلمخواجه احمدکریم زادهخواجه محمدمحمدحسن خان162.151واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10004163محمدمسلمخواجه محمداسلم-خواجه غلام محمدمحمدي صاحبزاده لیسه159.182واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01021937محمدمسلممحمدعمرانوریغلام صدیقعبدالهادي داوي158.681انستیتوت تربیت بدنی و سپورت نیمه عالی شهر کابلکابل
K04000518محمدمسلممحمداحسان-محمدحکیممولوی سيد باشي شهيد153.128واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K04000633محمدمسلممحمداکرمافضلیمحمدافضلصادقي149.567ناکامپروان
K04001054محمدمسیحمحمدعظیمامینمحمدامیننعمان250.147دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون البیرونیپروان
K01038556محمدمسیحمحمدنعیمحیدریغلام حسینغازي221.964دیپارتمنت هارتیکلچر( باغداری ) صرف برای ذکورپوهنځی زراعت پوهنتون کابلکابل
K01019369محمدمسیحمحمدعیسیشمسبلبل شاهحکيم ناصرخسروبلخي206.926واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01010284محمدمسیحمحمدعمربرینعبدالعلیخصوصی کاردان203.621واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01036028محمدمسیحعبدالغفارروفیبسم اللهميرغلام محمدغبار179.959انستیتوت تکنالوژی کمپیوتر نیمه عالی شهر کابلکابل
K01014404محمدمسیحمحمدانور-حاجی محمدکریمحبيبيه179.701انستیتوت تکنالوژی افغان نیمه عالی شهر کابلکابل
K01009813محمدمسیحمحمدهارون-محمدعمرنمبردوم ميربچه خان170.649انستیتوت تکنالوژی کمپیوتر نیمه عالی شهر کابلکابل
K16000538محمدمسیحمحمدظاهر-سیدمحمدحضرت علی150.166واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه ع