حرف م جدول اول

لطفاً در ابتدا به جدول حرف نام تان مراجعه کنید. جدول ها به اساس حرف اول نام دانش آموزان تنظیم شده اند. بعداً در قسمت Search آی دی تانرا بنویسید. نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن آی دی میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی (Previous) و بعدی (Next) استفاده کنید. در صفحات کوچک موبایل شاید یک ویا دو ستون از دید تان پنهان باشند و برای دیدن آنها بالای علامه مثبت در جدول کلیک کنید.

لطفاً تا پردازش کامل جدول صبر کنید. هر زمانیکه بخش جستجو ظاهر شود به این معنی است که جدول کاملاً پردازش شده است.

حرف م جدول اول

ای دینامنام پدرتخلصنام پدرکلانمکتبنمره کانکورنتیجهولایت
K01048457مابینهغلام رسول-عبدالقادرنسوان ده کيپک153.406واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K32004649ماجانحبیب الله-گردی حسینچوبتمان141.153ناکامباميان
K01010870ماجبینعبدالرازق-عبدالغفورپوهاندعبدالاحمدجاويد259.142دیپارتمنت مشاوره ورهنمایی پوهنځی روانشناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابلکابل
K24008534ماجبینسعدالله-غوث الدینوحدت کورت212.243دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K01019923ماجبینمحمدشریف-عبدالصمدغازی ادی198.62واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01019802ماجبینمحمدزبیعمحمدیمحمدرمضانزرغــونه197.09دیپارتمنت عمومی پوهنځی تربیت بدنی صرف برای اناث پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01047064ماجبینمحمدضمیر-محمدکبیرنسوان بي بي مهرو188.242واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K20001324ماجبینعطامحمدکاکریمیراحمدقزانچي بابا185.016دیپارتمنت زبان ادبیات پشتو پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانجوزجان
K18000693ماجبینعبدالجلیل-محمد ابراهیمظهرابی182.898دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانسمنگان
K01044850ماجبینشمس الدین-امام الدینآريانا181.527واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16006081ماجبینشمس الدین-جان گلبی بی عایشه صدیقه179.925دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون بغلانبغلان
K07006528ماجبینغلام سرور-حاجی نورمحمدنســوان مغلان176.024واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K01015775ماجبینغلام حسینمحمدیمحمدزرغــونه174.726واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19007396ماجبینمحمداسماعیلمحمدیغلام محی الدینخالدابن وليد174.082انستیتوت اکادمی تربیه معلم نیمه عالی ولایت بلخبلخ
K01006548ماجبینعبدالجمیلصاحب زادهعبدالجلیلقلعه نعمان169.16واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19003695ماجبینشرف الدینشرفیصدرالدینلیسه اناث ناصرخسرو بلخی165.924واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K15006064ماجبینعبدالجلیل-عبدالعزیزپستاب165.366واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K14007358ماجبینبسم الله-نظرمحمدنسوان الجهاد165.096واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K20000282ماجبیننصرالله-عزیزاللهتسکه حسن تابين163.718دیپارتمنت زبان ادبیات پشتو پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانجوزجان
K01030423ماجبینسیدعارف..سیدباباشهيدسرداد محمدداودخان162.224واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01007683ماجبیننعمت الله-محمدموسیخالدبن وليد158.431واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K18001647ماجبینمحمد اکلیلیوسفیمحمدیوسفنسوان شهرقدیم156.966واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیسمنگان
K04005116ماجبینعیدی محمد-محمد ولینسوان نمبر1گلبهار156.752واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K14003226ماجبینمحمداسلم-محمداکرمتجربوی شورابک156.743واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K15000339ماجبینعبدالباری-نبینسوان مرکز کلفگان155.657واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K15003202ماجبینعبدالرحیم=عبدالرحمننسوان نمبر1155.046واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K01023906ماجبینمحمدامینالیاسیالیاس الدیننسوان بي بي ساره155.001واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16005337ماجبینمحمدعارف-محمدشریفنسوان حضرت زید153.658واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K01030723ماجبینعوض علیسفریسفرمحمدنسوان سید الشهدا153.468واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15000345ماجبینقطب الدین-ابراهمنسوان مرکز کلفگان151.416انستیتوت تخنیکی نیمه عالی مرکز ولایت تخارتخار
K04001218ماجبینعبدالفتاح-عبدالغفارمولانا عبدالرزاق راشد149.765ناکامپروان
K06001746ماجبینعبدالمنان-عبدالهادیغلام حيدرخان148.369ناکامپنجشير
K03000683ماجبینمیراجاننظامیویس الدیننسوان جويک148.19دارالعلوم امام اعظم صرف برای اناث ولایت لوگرلوگر
K33003185ماجبینمیرهمزه-میداننسوان جوی ولی عصر147.943انستیتوت زراعت نیمه عالی ولایت دایکندیدايکندی
K21001060ماجبینمحمد عمر-محمد مرادنسوان بهسود144.728انستیتوت زراعت نیمه عالی ولایت سرپلسرپل
K16005718ماجبینحسن علی-میرزاعلیکارته خراسان142.742ناکامبغلان
K09002807ماجبینفضل احمد-نیک محمدنسوان شهري گرديز142.469ناکامپکتيا
K04002924ماجبینغلام علی..غلام ایشاننسوان صیادان140.977ناکامپروان
K01016798ماجبیننوراللهعادلسردارمحمد- - قلعه بختيار137.685ناکامکابل
K19002727ماجبینعبدالمالکمیرزادهعبداللهنسوان ام البلاد130.89ناکامبلخ
K34002218ماجبینهمحمدیعقوب-گل محمدبی بی خدیجه188.281واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K03000411ماجبینهمحمدمعصوم-محمدگلذکورمغل خیل144.332ناکاملوگر
K19002620ماجبینهآغاگل-محمدگلنسوان قلعه جنگی142.849ناکامبلخ
K01022074ماجدهمراه خان-محمدافضلذکوربی بی مهرو190.31دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون لغمانکابل
K24003819ماجدحاجی محمدخانفیروزیفقیراحمدخصوصي هيواد187.941واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01042402ماجداللهخلیل.اشراف الدینغلام محمدغبار165.326واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01053039ماجدگلښیوه گل-حضرت گلاورگوړ عالی لیسه172.34به نسبت انتخاب کود (صرف برای اناث) نتیجه قرنطین استکابل
K19008518ماجرهمحمد انور-محمد حسیننسوان قپچاق182.779دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخبلخ
K01030812ماجرهنورآغا-مبارک شاهنـسوان ده خدايداد169.272واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K17005041ماجهنوراللهحبیبیحاجی حبیب اللهنسوان لرخابی177.667دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزکندز
K14004769ماجیبهحبیب الله..عبدالعلیگلکي137.349ناکامبدخشان
K19013290ماحجبینمحمد ابراهیم-محمد اسماعیلنقشبندی163.62دیپارتمنت زبان وادبیات اوزبیکی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخبلخ
K10007239مادیهفضل الله-محمد شریفبالا باغ131.036ناکامننگرهار
K10006408مارالدینلعل گل-شهرازدهزراعت غني خيل158.201واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K14005262مارخفیض الرحمن-شاه جهاننسوان خواهان168.904دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنځی زراعت پوهنتون بدخشانبدخشان
K19006591مارسیلامول الدین-غلام داودترابی201.923دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخبلخ
K07000512مارسیلاامیرمحمد-سلطان محمدجهـــــان ملکه162.47واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K01011888مارسیلاشمس اللهتاجکعربلیسه محمدموسی مجددی123.815ناکامکابل
K01020111مارشالنجم الدین-الف الدینابوذر غفاری186.348واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K12001287مارشالفضل غنی-فضل ربی خاننورگل165.705واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K27001621مارشالمحمد نادر-عبدالغنیتخنیکی ولسوالی دند152.794واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندهار
K14008139مارهمحمدابراهیمفقیرزادهفقیرمحمدنجـــيب الله شهيد202.725دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنځی شرعیات پوهنتون بدخشانبدخشان
K05002829ماروسهسیداقا-عبدالغفورنســــــــــــــــوان کره ناز162.191واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K15008583ماروگلمحمداسماعیل..گل شیرميرعبدالغفار168.812واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K01025049ماریولی دادعلی زادهخدادادنسوان ام البنین--220.791دیپارتمنت انجنیری کمونیکیشن صرف برای اناث انستیتوت تکنالوژی معلوماتی ومخابراتی وزارت مخابراتکابل
K01029843ماریعلی حسنحیدریغلام حسنشهرک مهدیه--198.942دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01022747ماریسخی محمد-عزیزمحمدداکترعبدالحی الهی188.552واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K11002126ماریمحمد الله-میرحیدرچارباغ ذکورعالي ليسه187.958دیپارتمنت اداره عامه صرف برای اناث پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون ننگرهارلغمان
K07000152ماریعبدالهادی-عبدالحمیدنسوان روضه181.29واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K01052980ماریخیرالدینمرادیپیوندعلیزرغــونه165.657واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K34000947ماریفضل-عبدالحمیدمنیرکلی نسوان لیسه158.365دیپارتمت فزیک صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه شیخ زایدخوست
K18000775ماریمحمداکرماحمدیچاریاراجاني ملکه158.273دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانسمنگان
K07001295مارینیازمحمد-سموخاننسوان شهرکهنه153.341واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K19003756ماریمحمدنسیمنسیمیمحمدمحسنلیسه اناث ناصرخسرو بلخی152.949واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K17004180ماریمحمدصابررازقیعبدالرازقکهندژ149.359ناکامکندز
K01009657ماریعبدالخلیل-آزادخانآقاسراي146.016دارالعلوم شرعیه قره باغ صرف برای اناث ولایت کابلکابل
K19006278ماریخال محمد.قلندراستادذبيح الله شهيد87.089ناکامبلخ
K19008483ماری ناعبدالخالق-جمعه قلتجربوی215.897دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنځی شرعیات پوهنتون بلخبلخ
K01015325ماریاعلی احمدهاشمیمحمدهاشمبي بي عايشه صديقه310.17دیپارتمنت عمومی پوهنځی ستوماتولوژی صرف برای اناث پوهنتون طبی کابلکابل
K01020251ماریاحاجی حمیدالله-نورمحمدحضرت شمس المشايخ297.626دیپارتمنت حقوق پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابلکابل
K24005926ماریانثاراحمد-حاجی محمدحسنهيواد255.706دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنځی ساینس پوهنتون هراتهرات
K01048805ماریانیازمحمد-محمداکبراميد254.287دیپارتمنت زبان وادبیات اسپانوی پوهنځی زبان های خارجی پوهنتون کابلکابل
K24010056ماریاسید فضل الحق-سید حبیب شاهمهري هروي254.003دیپارتمنت زبان ادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون هراتهرات
K24000144ماریامحمدکاظم-محمداسماعیلآتون هروي240.848دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K01043999ماریامحرمحسینیبراتدوغ آباد226.876دیپارتمنت استخراج روباز معادن صرف اناث پوهنځی جیولوجی ومعادن پوهنتون پولی تخنیککابل
K24009286ماریامحمدشکیب-حاجی عبدالغفورگوهرشاد226.366دیپارتمنت زبان ادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون هراتهرات
K01012172ماریاگل احمداحمدینظرمحمدشیرینو214.381واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01027135ماریافتاح محمد-عطامحمدصوفی محمداسلام مین209.467واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24000970ماریامحمدزبیر-ابوبکرگوهرشادبيگم202.099واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24011063ماریاحسام الدین-فضل الدینجهاد202.079دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K01025899ماریاعبدالرشید-مرزامحمدنمبر1سيديوسف علمي200.797واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K20000351ماریامحمدنسیم-محی الدینمیرويس مينه200.526دیپارتمنت زبان ادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانجوزجان
K01019717ماریاسیدصابرعبادیسیدعبدالرحیمزرغــونه198.662واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01033741ماریااحمدفرهادزلمی زادهپاینده محمدپوهاند صدیق الله رشتین195.17دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون کابلکابل
K01018904ماریاسردارخان-خان افضلآمنه فدوی192.114واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14007182ماریامحمدآصف-بازارنسوان نمبر 2191.898دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنځی شرعیات پوهنتون بدخشانبدخشان
K16001925ماریاحسن علیحسن زادهرجب علیبی بی عایشه صدیقه191.5دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلانبغلان
K01026001ماریاعبدالجلالرحیمیعبدالستارنسوان ملکه ثريا190.244واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01051960ماریاغلام بهاوالدینسمندریمحمدزماننسوان پنجصد فاميلي189.676واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01050305ماریامحمدفریدستانکزیمحمدشاهرابعه بلخي188.557واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K32005096ماریاعبداللهعیارهمرازحسین علینسوان دهن مرغی188.234دیپارتمنت خاک شناسی وآبیاری پوهنځی زراعت پوهنتون بامیانباميان
K01042223ماریانوروزعالمیارجان میرشهرک خراسان188.172واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19000957ماریاسراج احمد..غلام قادرشيخ محمدصديق شهاب186.633دیپارتمنت هنرهای زیبا پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بلخبلخ
K01010963ماریانجیب الله-محمد رضاپوهاندعبدالاحمدجاويد181.377واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01016071ماریاسکندر-خدادادتاجورسلطانه181.329انستیتوت لسان خارجی نیمه عالی شهر کابلکابل
K01016493ماریامحمدخلیلنورینورمحمدمولانا جلال الدين محمد بلخي181.277واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01012913ماریانصیراحمداحمدیمیرزامحمدنسوان چهلستون179.356واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K25001226ماریاامان الله-سیدنورريگي178.961دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی فراهفراه
K10004246ماریامحمدامان..الله نظربي بي عايشه صديقه176.3دیپارتمنت کیمیاصرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01030627ماریابریالیفضلیرحم الدینغازی محمدایوب خان176.072انستیتوت ژورنالیزم نیمه عالی شهر کابلکابل
K01045783ماریاچراغ علی-عبدالعلیمخفی بدخشی175.753واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19008286ماریاخراج الدیناحمدیغائب الدینهاشم برات172.671واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01014279ماریاگل حسنسالم وزیریمحمدعمر خانلامعه شهيد172.468واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19007985ماریاضیأوالدینفرحمندمحمدعمرنسوان محمداسلم حدید170.684واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01023301ماریاعبدالوکیل-محمدنظرالفتح169.386واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01023002ماریاغوث الدین-کمال الدیننسوان ده خدايداد167.247واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01022600ماریانصیراحمد-عبدالعزیزبي بي سروري سنگري165.961واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16001884ماریاامرالدیناشرفیامام علیبی بی عایشه صدیقه165.902واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K19010086ماریامحمدرفیع-امیرمحمدسلطان راضیه165.692واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01040021ماریاسیدرقیب-عبدالجبارقلعه زمانخان162.044واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K20002898ماریاگل حسینسخی زادهغلام سخینسوان نمبردوم160.612واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K17003411ماریاصالح محمد-محمدشریف-خديجه الکبرا159.117واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K01024904ماریااحمدزیابراهیمیمحمدابراهیمنسوان ام البنین--158.489انستیتوت تکنالوژی افغان نیمه عالی شهر کابلکابل
K22004101ماریاروزیقل-تولک مرادنسوان باغيوستان156.853واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K01040978ماریاشاه محمود-عبدالغفارنسوان زليخا156.717واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01036650ماریاغلام دستگیرایشانیغلام ایشانغازی عبدالله اچکزي153.445واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07007770ماریاگل آغا-نورمحمدنسوان خواجه علي153.014دارالعلوم جمع اولیا صرف برای اناث ولایت غزنیغزني
K24006414ماریاحاجی امیرمحمد-حاجی عبدالصمداميرعليشيرنوايي148.097ناکامهرات
K01041498ماریاصفت الله-عبدالرحمننسوان زليخا147.963ناکامکابل
K24008803ماریاغلام رسول-علی محمدسردارمحمدداودخان146.323ناکامهرات
K17003343ماریاعبدالسلام-اسفندیار-خديجه الکبرا146.246ناکامکندز
K07006986ماریاغلام ربانی-غلام سخینسـوان حيدرآباد139.331ناکامغزني
K15008377ماریاعبدالعزیز-عبدالاحدبي بي حوا135.751ناکامتخار
K01027053ماریاناشیرآقاهاشمیسیدعزیزاحمدنسوان وحدت137.626ناکامکابل
K24000631ماریانامهنورالله-محمدیوسفکارته امين172.549انستیتوت زراعت و وترنری نیمه عالی ولایت هراتهرات
K01044804ماریتامحمدرحیم0محمدنعیمعبدالحي حبيبي176.138واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K04002182ماریتاعزیزآقاعزیزیعبدالعزیزنسوان تتمدره عليا163.538دارالعلوم عبدالروف حجت صرف برای اناث ولایت پروانپروان
K24001339ماریتاءنامهمحمدعارفنبی زادهمحمدناصرمحجوبه هروي186.603دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K16003901ماریکاعبدالکفیل-عبدالوکیلنسوان بنواندراب151.727انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بغلانبغلان
K24003573ماریگلغلام حضرت-عبدالصمدکاشفی181.156دارالعلوم فخرالمدارس صرف برای اناث ولایت هراتهرات
K25000518ماریلامیرآقا خان-محمد امیننسوان قلعه ارباب135.946ناکامفراه
K24007897مارینانثاراحمد-حاجی محمدحسننسوان افغان - ترک316.798دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنځی طب پوهنتون هراتهرات
K19006733ماریناعتیق الله-حاجی عبداللهمحمد هاشم برات283.95دیپارتمنت عمومی پوهنځی طب صرف برای اناث پوهنتون شیخ زایدبلخ
K01017883ماریناقربان علی-بختیاریزينب کبرا253.815دیپارتمنت گرافیک دیزاین پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون کابلکابل
K24002579ماریناخلیل احمد-محمدخانملکه جلالي250.588دیپارتمنت زبان ادبیات انگلیسی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون هراتهرات
K01027328ماریناسیدقصورشاه-سید سرورشاهسيد نورمحمد شاه مينه229.818دیپارتمنت کیمیا عمومی صرف برای اناث پوهنځی کیمیا پوهنتون کابلکابل
K06000856مارینانجیب الله-شیرعلینسوان عمرض219.537واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپنجشير
K20002347ماریناحاجی بشیراحمدقاسمیمحمد احساننسوان حبیبه قادری218.004دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجانجوزجان
K01012196ماریناغلام رضانوابینوابشیرینو207.151دیپارتمنت تعلیم وتربیه عمومی پوهنځی علوم تربیتی ومسلکی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01046958ماریناعزیزالله-سراج الدیننسوان بي بي مهرو206.005دیپارتمنت رادیولوژی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرکابلکابل
K19014198مارینانورمحمد-محمداعظماستادصالح محمد205.425دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون بلخبلخ
K01017233مارینااسمعیل-غلام قادرزينب کبرا200.233واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01024732ماریناصفدرعلینوروزیقربانعلینسوان ام البنین--198.72واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01030580ماریناغلام حبیبنبی زادهغلام نبینسوان فاميلي هاي ريش خور194.872انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلکابل
K01020335ماریناهمایون-حاجی صاحب جانحضرت شمس المشايخ193.897واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14008156مارینامحمدنظیفلطیفیعبدالطیفنجـــيب الله شهيد189.908دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنځی شرعیات پوهنتون بدخشانبدخشان
K04004173ماریناامین الله-نصرالدیننسوان ميدان هواي بگرام189.811دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون پروانپروان
K27001653ماریناعبدل احد-عبدالله جانصوفی نسوان188.334دیپارتمنت اداره عامه عمومی صرف برای اناث پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کندهارکندهار
K03000751ماریناسیدهاشم-سیدقاسمنسوان سعديه شهيد188.032دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی لوگرلوگر
K01030544ماریناعوض علیرجبیرجب علینسوان سید الشهدا187.851واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19002512ماریناسیداحمدساداتسیدانورنسوان ام البلاد184.302دیپارتمنت هنرهای زیبا پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بلخبلخ
K01019822ماریناملک دادقاضی زادهخدادادنسوان مولاناعبدالمجید مصفاغزنوی--183.149واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K18000442مارینااحسان الحق-حاجی عبدالقیومنسوان کارته صلح181.27واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیسمنگان
K07003091مارینامحمد-محمد نبینسوان خواجه عمري181.103دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون غزنیغزني
K01028920مارینامحمدناصررسولیعبدالرسولشهرک ملی179.527انستیتوت لسان خارجی نیمه عالی شهر کابلکابل
K01016217مارینامحمدحسینپوپلروزی باینســــــــــوان شهرک وحدت179.089واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K20002544ماریناغلام ربانی-ملاچارییکه باغ177.544دیپارتمنت زبان وادبیات ترکی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجانجوزجان
K01026806ماریناغلام نبی-محمدسالمنسوان وحدت175.96انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلکابل
K07001244ماریناخادم حسین-فضل احمدنسوان شهيداحمدي175.927دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون غزنیغزني
K05002116ماریناعزیزالرحمناحمدیعبدالرحمننسوان اسمابنت ابوبکر(صدیق)172.587واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K05002345ماریناعبدالمطلب-عبدالعزیزنسوان محمد اسماعیل شهید172.551واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K19013451مارینااسلم-حیدرقلعابده بلخي172.338واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K15003692ماریناجلال الدین-نصرالدیننسوان نمراول172.227واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K17000160مارینامحمدصدیق-بسم اللهفاطمه الزهرا171.184دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانکندز
K22000789ماریناسیداحمد-استا جمعهگوهرشادبيگم170.839دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریابفارياب
K21001058مارینامحمدیحی-محمدیعقوبنسوان سرخک170.447دیپارتمنت کیمیا و بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سرپلسرپل
K01047304ماریناقاضی محمداحمدمومندعبدالرحیمخصوصی طلوع آفتاب169.162واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01021341مارینااخترمحمد-جمعه گلنسوان توتيا169.105واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K22004301ماریناعبدالخالق-همت قلیولدز168.744واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K16002019ماریناعبدالحبیبمحمدیغلام محمدبی بی عایشه صدیقه167.141دیپارتمنت زبان و ادبیات فرانسوی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون پروانبغلان
K01032956مارینامحرابصفریصفرمحمدچهل دختران -165.613واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K20000055مارینامحمد اسمعیل-محمد امینعربخانه165.533دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانجوزجان
K07003179مارینااحمد علی-رجب علینسـوان حيدرآباد163.953واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K01027862ماریناخیرالدین-نورالدینآزادی163.788واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01006093مارینامحمدموسیقریشیمحمدنبینسوان کاریز میر163.784واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19008550ماریناحمیدالله-نعمت اللهتجربوی163.533واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K20003475مارینامحمدرحیم-غلام محمدخديجه جوزجاني162.401واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K15003624ماریناعزیزالرحمن-سیف الرحمننسوان نمراول162.329واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K06000447ماریناعبدلی محمدمرادیباجیعبدالله خيل162.225واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپنجشير
K01036993مارینامحمدانورجلندرزادهحاجی جلندرزرغــونه162.115واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01048395مارینامحمدیاسین-شرین شاهنسوان ده کيپک162.011واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K22002565مارینامحمداحسان..بابه نظرستاره161.832واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K15008466ماریناعبدالبصیراحمدیعبدالاحمدبي بي حوا161.65واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K07001382ماریناسیدگل حسینشریفیسیدحسیننسوان البيروني نوآباد160.391واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K17001946ماریناعبدالمتین-ملنگنسوان غلام رسول شهید160.376واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K01022912مارینااکرام الدین-اسلام الدیننسوان ده خدايداد160.155واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01011884ماریناغلام فاروقنیازیدرمحمدلیسه محمدموسی مجددی160واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K22004927مارینامصطفی قل-قرباننسوان عربخانه158.325دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریابفارياب
K18001539ماریناقربانشاهقریشیجوره قلاجاني ملکه158.029واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیسمنگان
K22004110مارینامحمدرسولرسولیالله نظرنسوان باغيوستان157.513واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K01046838ماریناغلام حیدر-غلام نقشبندنسوان بي بي مهرو156.895واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K06000651ماریناامیراحمد-عبدالستارنسوان سنگانه156.788واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپنجشير
K19010211مارینامحمدکبیر-فقیرمحمدسلطان راضیه153.462واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K22004437ماریناشمس الدین--حق بردییولدز153.429واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K17006026ماریناغلام نبی-اکرامنسوان عايشه صديقه151.869واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K20000872مارینامحمداسلم-عبدالقیومگوهرشادبیگم151.789واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K01045828مارینامحمد نسیم-تاج محمدمخفی بدخشی151.707واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K22004665ماریناعبدالطیف-عبدالعزیزخانیولدز151.416واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K20000284ماریناغوث الدین-نصرالدینمیرويس مينه149.933ناکامجوزجان
K19012728مارینامحمدقاسیم-رجب علیفاطمته الزهرا149.895ناکامبلخ
K19006076ماریناغلام رسول..حق مراداستادذبيح الله شهيد149.663دارالعلوم زینبیه صرف برای اناث ولایت بلخبلخ
K03001942مارینامحمدرضا-محمدرسوللـیسه نسوان خوشی149.363ناکاملوگر
K01051974ماریناغلام بهاوالدین..محمدزماننسوان پنجصد فاميلي144.997ناکامکابل
K19008094ماریناغلام عباس-سخیدادشیخ آباد143.291ناکامبلخ
K22000294مارینااسداللهاحدیعبدالاحدلیسه نسوان انجلاد143.129ناکامفارياب
K01044183مارینامحمد ظاهر-محمد طاهرمحجوبه هروي141.188ناکامکابل
K03001946مارینامحمدحسن-محمدسرورلـیسه نسوان خوشی139.483ناکاملوگر
K22000986ماریناحمزه-جمعه الدیننسوان افغانکوت137.852ناکامفارياب
K22002335مارینامحمدآصف-محمد یوسفده عزیزان134.367ناکامفارياب
K01011763مارینا جانحاجی شیوه گل-الله گلعمراخان149.777ناکامکابل
K07002760ماریناهبیرم علی-میرزاعلیبي بي مريم183.054دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون غزنیغزني
K01027642ماریناهعبدالرحمن-عبدالباقیآزادی155.037واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19005065مارینهغلام رحمن زلمیرحمانیغلام عسکرخصوصي نداي بدر186.331واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01028729ماریهاجملبرکتولایت خاننسوان رحمن مينه ـ297.825دیپارتمنت عمومی پوهنځی طب پوهنتون ننگرهارصرف برای اناثکابل
K17001869ماریهشاه محمودمومندمیرولینسوان نمبر 4284.265دیپارتمنت عمومی پوهنځی طب پوهنتون ننگرهارصرف برای اناثکندز
K01013910ماریهگل رحمنآریا مهمندمحمدرسوللامعه شهيد283.713دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای اناث پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کابلکابل
K24001257ماریهغلام یحیی-غلام فاروقگوهرشادبيگم254.241دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات بوهنتون هراتهرات
K01016801ماریهسلطان محمودحلیمعبدالجلیلمحراب الدين250.801دیپارتمنت رادیو وتلویزون پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کابلکابل
K01017980ماریهعبداللهشگیوالگلاجاننسوان رحمن مينه ـ243.613واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K17004671ماریهسید جمعه-غلام علیبــي بـــي عايشه صديقه242.339دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کندزکندز
K10013281ماریهذبیح الله-محمدیاسینالایی عالی لیسه231.466دیپارتمنت تاریخ وجغرافیه پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون شیخ زایدننگرهار
K19000556ماریهعبدالرحمناحمدیعبدالاحمدگوهرشادبيگم215.985دیپارتمنت انگلیسی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخبلخ
K15004647ماریهعبدالوهابجلیلیملاعبدالجلیلنسوان بي بي مريم194.875دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنځی شرعیات پوهنتون تخارتخار
K01053985ماریهگل محمد-محمداکبرخراسان191.619واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01034107ماریهعیسی خان-آمیرزادهابوالقاسم فردوسي190.048واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K34000731ماریهعبدالستارببرکزینعمت اللهبي بي حليمه189.725دیپارتمت ریاضی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه شیخ زایدخوست
K01036611ماریهعنایت اللهغیاثیغوث الدیننسوان ده دانا186.843انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلکابل
K10000732ماریهنظام الدین-عبدالمبینملکه ثریا186.493دیپارتمنت جیولوجی ومعدن صرف برای اناث پوهنځی ساینس پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01018367ماریهعبدالروف-محمدسخینسوان احمدشاه بابا مینه184.639واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K20002864ماریهخیرمحمد..ملابابه:ینگی اریغ184.197دیپارتمنت زبان وادبیات ترکی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجانجوزجان
K20002490ماریهمحمد یوسفیوسفیمرتضی قلنسوان آقچه183.283دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانجوزجان
K19007868ماریهمختارعلی-نورعلینمبر2 عبدالعلي مزاري183.26دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون بلخبلخ
K24005746ماریهعبدالبصیر-محمد ایوبپل رنگينه182.974واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K32003750ماریهدولت حسینرضاییغلام حسینشهيدان182.9دیپارتمنت توریزم پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بامیانباميان
K14007461ماریهعبدالحفیظحمیدیعبدالحمیدحلیمه سعدیه182.421دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت پوهنتون بدخشانبدخشان
K01021992ماریهعبدالصبور-سردارمحمدبي بي سروري سنگري181.247واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01017787ماریهعین الدین0جورهآمنه فدوی178.01واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01013797ماریههدایت اللههدایتگل رحمنلامعه شهيد177.787انستیتوت زراعت نیمه عالی مرکز ولایت بغلانکابل
K07000516ماریهعتیق الله-حاجی نقیب اللهجهـــــان ملکه176.715دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون شیخ زایدغزني
K22000405ماریهنظرمحمدمحمدیجان محمدنسوان مرکز قيصار174.036دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریابفارياب
K05002107ماریهعبدالهادیمحمدیمیرافغاننسوان اسمابنت ابوبکر(صدیق)173.967واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K19013540ماریهمحمداسماعیل-سلیمشيخ محمدصديق شهاب172.555دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانبلخ
K21000592ماریهکمال الدین-امیرمحمدرحمت آباد172.282دیپارتمنت کیمیا و بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سرپلسرپل
K10004143ماریهعبدالقیومقیومدین محمدبي بي عايشه صديقه169.084واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K27002360ماریهعبدالاحد-عبدالواحدصفیه عمه جان167.374دیپارتمنت آموزش کمپیوتر صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارکندهار
K19010911ماریهمحمداسحقکریمیمحمدکریمبي بي زينب165.481واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K22004062ماریهعوض بردیایشان زادهطوره قلیولدز164.781واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K15007522ماریهنورمحمدنوریجمعهنسوان باغبايان164.204واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K12002449ماریهامان الله-نورعالم خاندججی لیسه163.573واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K24005426ماریهوکیل احمداعظیمیحاجی محمدعظیمنسوان ابومنصو رعلي163.356واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K14005320ماریهمحمدطاهر-محمدقاسمنسوان بهارک162.205واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K19006129ماریهعطامحمدحیدریحیت قلنسوان سیدهدایت الله نقشبند162.07انستیتوت اکادمی تربیه معلم نیمه عالی ولایت بلخبلخ
K23000532ماریهمحمدموسیحمیدیعبدالحمیدنسوان دهن قرقيطو161.874دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی بادغیسبادغيس
K24006312ماریهسلام-جان محمدفتح160.114واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K11002152ماریهغلام مجتبیشجاعیمحمدیونسمشه خیل158.599واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K32004505ماریهمحرم علی-قربانعلیتوپچي156.98واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K01028076ماریهسیدیونس-میرغلام حیدرعبدالرحمن پژواک156.788واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K17000321ماریهنورعالم-حاجی میرعلمفاطمه الزهرا156.522واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K15006457ماریهخال میرزامحمدیرجب محمدبی بی رقیه155.286واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K22002654ماریهمحمدعالم..نظرمحمدستاره155.199واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K15005016ماریهرحم دل-جاندلنسوان شهرکهنه155.178واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K05003978ماریهمحمدشریف-حبیب اللهنسوان خمزرگر154.846واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K20001524ماریهمحمد مراد-دولتالحاج عبدالرشيد دوستم151.873واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K18001107ماریهفضل الرحمنسلیمانیسلیمانقلنسوان کارته مامورين149.252ناکامسمنگان
K15006995ماریهاحمد بایرحیمیامام قل-نسوان خواجه غار148.086ناکامتخار
K15008146ماریهعاشورمحمد..محمدظریفنسوان بي بي رابعه146.424ناکامتخار
K32000696ماریهمحمدجان-علی جانذکورحیدرآباد146.291ناکامباميان
K03000160ماریهمحمدزمانعباسیمحمدآصفبي بي آمنه146.194ناکاملوگر
K25000098ماریهحاجی غلام صدیق-نوراحمدنسوان رناحه144.693ناکامفراه
K01046264ماریهعبدالقادرامیریامیرخانپروژه پنجم 315144.442ناکامکابل
K21000577ماریهآچل-عبدالکریمنسوان تکزارنمبر2142.768ناکامسرپل
K15008426ماریهعلیمردان-جمعه خانبي بي حوا139.308ناکامتخار
K22000613ماریهغلام سخی-رحماننسوان نمبر2 تاتارخانه139.129ناکامفارياب
K14008495ماریهعبدالقاهر-محمد ظاهرصمدی137.446ناکامبدخشان
K10008484ماریهمحمدنصیر..مرتضی خانبي بي عايشه صديقه135.912ناکامننگرهار
K17002966ماریهمحمدقاسمنزری بیگنزری بیگمسلکي تجارت113.53ناکامکندز
K15002711ماریه مرسلوحیدالله-آخندجاننسوان بي بي هاجره181.877واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K01038079مازادهمحمد یوسف-خدادادچهار قلعه چهار دهی !158.777واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15000881مازیزلمییوسفیمحمدیوسفشبنگان155.004دارالعلوم مرکز صرف برای اناث ولایت تخارتخار
K01047913مازیارنثاراحمد-محمدنعیممحمدانور بسمل186.291واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15002825ماسمهمحمدابراهیم-امیرخاننسوان بي بي هاجره167.116واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K15002811ماسمهغلام سخی-حاجی دورقحضرت عمرفاروق156.838واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K20001538ماسمهمحمدیوسف-محمدیونسخديجه جوزجاني120.213ناکامجوزجان
K22000659ماسومهذین الله-پریمقلنسوان تکلي خانه158.539دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریابفارياب
K01015888ماسیهمحمداکبر-محمدطاهرتاجورسلطانه163.675واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K32001179ماشاناصر-موسیچهارده182.942دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیانباميان
K33003327ماشا اللهخدادادحلمیموسیذکورشلغم196.8دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون هراتدايکندی
K31000245ماشاءاللهمحمدالله-رجبگرگک164.072دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی غورغور
K33001659ماشااللهخیرمحمد-غلام محمدسنگ موم254.314دیپارتمنت زبان وادبیات انگیسی صرف برای ذکور پوهنځی زبان های خارجی پوهنتون کابلدايکندی
K15008095ماشااللهنظرگلنورینورمحمدملا عبدالودود شهيد230.23دیپارتمنت علوم وفرهنگ اسلامی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلختخار
K33001484ماشااللهعلی اکبر-محمدعیسیسنگ موم199.033دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی دایکندیدايکندی
K16002901ماشااللهغلام عباسیعقوبیکلبی عباسميهن168.647دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلانبغلان
K21000844ماشااللهنجیب الله-عبدالسلامخطيب آباد156.905واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیسرپل
K01020504ماشااللهعبدالحسین-محمدحسینعبدالرحيم شهيد149.449ناکامکابل
K07002074ماشرینداود-غلام علینسوان ککرک158.379انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی مرکز ولایت غزنیغزني
K15007903ماشق اللهعبدالستارنیازیمیرنیازمولوی انصاف شهید159.804واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K01023498ماضیهمحمدشاکرسلطانیسلطان محمدنسوان آقاعلي شمس165.297انستیتوت اداره و حسابداری نسوان نیمه عالی شهر کابلکابل
K07006425ماگلمحمد قیومحسینیمیرزا حسینمزاربی بی169.208انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی مرکز ولایت غزنیغزني
K07002616ماگلمحمدعارفحسینیمحمدحسنشمس المحصلین162.154واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K07004656ماگلمحمدحسینبراتیبراتعلیقول بیدک علودال156.652واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K19003664ماگلقربان نظرنظریبابه نظرنسوان خراسان155.142واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K16004743مالقاعبدالستار..امام نظربي بي جمیله160.585انستیتوت اداره و حسابداری نسوان نیمه عالی شهر کابلبغلان
K19008126مالکعوض-محمدابراهیمتخنيکي سجاديه181.247دیپارتمنت تأمین برق مؤسساتی پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجانبلخ
K01009442مالکمحمد قیوم-محمد ایازذکوراستالف178.251واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24005017مالک جانامیرمحمد-فقیراحمدمولانا عبدالرحمن جامی153.296واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K34005162مالک شاهرحیمیرحیمیدین بادشاهشهيد محمد داود160.579واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K10000922مالکهمحمدعثمان-حاجی عبدالغفورمحمدموسی شفیق دنجونو لیسه153.578واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K34002691مالی خانشاه محمود-حیدرخانیعقوبی عالی لیسه196.921دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات بوهنتون شیخ زایدخوست
K01009720مالی خانعمر خان-شیراحمد خانخورد کابل179.38دیپارتمنت زبان وادبیات هندی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارکابل
K34001423مالی خانمیرمحمد-میروالیمحمدصديق روهی163.588واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K10010573مالیارحاجی گل ولی-محمدایازاستقلال174.411واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10010728مالیاراحسان الله-محمداعظمکوت174.302واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K34004477مالیدهاکبرجاناکبرزیبسم الله جانزرغونه172.543واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K32001142مالیقاجمعه-یوسفنسوان سچک151.287واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K32002503مالیقاءمحمدحیدرحیدریرضا بخشنسوان ذکريا فولادی147.937انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بامیانباميان
K24007324مالیهآقامحمد-محمدعثمانفتح149.808ناکامهرات
K14005319ماماهواجمعه خان-محمدشریفنسوان خواهان148.39ناکامبدخشان
K14001923ماماهواجان الدین-جان علیشاهجامرج144.577ناکامبدخشان
K01045088مامورعاشور0-بادشاه خانهود خیل نمبر یک163.845واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10007590مامورصاحب رسول0رام خانشهیدسردارمحمد داود ذکورولیسه153.248واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K08000675مامورمادوالدین-روداعليزی142.647ناکامپکتيکا
K14004498مامور الدینزین الدینمحتاجیفخرالدینذکورکوف189.331واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K22004120مامور شاهحیات اللهفیضیفیض محمدنسوان باغيوستان146.483ناکامفارياب
K10010031ماموراللهمحمداصیل-محمداعظم خانعبدالقادرکوچی167.293واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K31001456مامولانیظریف-خال محمدتـیل باينظر150.068واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغور
K01015447مامونمحمدصدیق-مقصوم خانحبيبيه195.182واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K34004949مامونمحمداجان-گلاجانالفتح160.391واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K17002091مامونغلام محمد-غلام حسنحضرت علي150.091واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K14007439مامون الحقعبدالهادی-مولوی امام قلخردمند شهید196.51دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات(BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بدخشانبدخشان
K10002402مامون الرشیدمیرآغا-گل آغاشهيدمحمدعارف158.585واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01009328مامون الرشیدمحمدهارون-محمدیوسفاکادمي تخنيک144.547ناکامکابل
K24010390مانداناغلام فاروق-عزیزاللهنسوان تجربوي287.424دیپارتمنت امور مالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون هراتهرات
K15003832مانسامحمدصدیق-محمدهاشمنسوان بي بي مهرنگار151.244واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K10008678مانوگلنظربند-مندیزیايمل خان169.267واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01019723مانیامحمدنادرانوریمحمداکبرزرغــونه193.504واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24003145مانیارمحمدصادقجلالجمال الدیننسوان مولاناعبدالله هاتفی167.471واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K19003693مانیکامیردلمیرسعدیلیسه اناث ناصرخسرو بلخی179.741دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون پروانبلخ
K14005327مانیکامحمدقاسم-رحمن علینسوان خواهان158.696واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K19002300مانیلانیازمحمد-حضرت گلبي بي زينب191.99واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K19008952مانیلامحمدشریف-محمدنسیمفاطمه بلخي181.056دیپارتمنت تکنالوژی مواد عضوی پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجانبلخ
K20001283مانیلابشیراحمداحمدیمحمدقزانچي بابا168.883انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت جوزجانجوزجان
K01018455ماه بی بیحسن رضا-محمد عیسیمحمدآصف مايل191.564دیپارتمنت روانشناسی تعلیم وتربیه نا شنوایان پوهنځی تعلیمات اختصاصی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K31001247ماه بی بیمحمدرسول-سبحانپوزه لیچ170.429دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی غورغور
K24008083ماه بی بیمحمدشریف-عبدالرحمننسوان سیفی154.974واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K31001177ماه بی بیمحمدانور-محمدامینشيــنه139.403ناکامغور
K14008010ماه بیگمجمعه خان-الله یارذکورخوشپاک174.162واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K14000430ماه بیگمسهرابسهرابیگلابدرمارخت161.894واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K14006961ماه بیگمعبدالرحیمعیدیغیب علیپگیش160.418انستیتوت اکادمی تربیه معلم نیمه عالی ولایت بلخبدخشان
K06000638ماه بیگممحمدامین-محمددرویشکرامان137.204ناکامپنجشير
K14006702ماه بیگمشکرشاهنذرینذری شاهنسوان مرکزي132.427ناکامبدخشان
K01009592ماه پرورمیراحمدحیدریالله محمدنسوان شينه200.127انستیتوت کثیرالرشتوی احمد شاه بابا نیمه عالی شهر کابلکابل
K14008186ماه پریشیرعلی-خداینظرمخفی164.121واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K21001011ماه پریچمن الله-سلیمانقلجوزجانان نسوان ليسه151.694دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سرپلسرپل
K31001451ماه پیکرعبدالشکور-جمالتـیل باينظر164.078دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی غورغور
K24007230ماه پیکرگل احمد-فیض محمدفتح148.275ناکامهرات
K15007273ماه تاباناحمد جان-مولوی محمد امیننسوان 1167.124دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون تخارتخار
K14000449ماه تابانمرادبیکشکریژرنکنسوان شدوج161.73واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K22000565ماه تابانسیدنبیهاشمیسیدکرمنسوان مرکز قيصار151.987دارالعلوم ابومسلم صرف برای اناث ولایت فاریابفارياب
K14008044ماه تابانسخی داد-میرخواجهمختلط پستيو114.868ناکامبدخشان
K04001311ماه جانعبدالفتاحآخندزادهعبدالقدوسحره جلالی180.845دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون پروانپروان
K19008103ماه جانمحمدصدیقصدیقیسیدذکریارابعه بلخی176.341دارالعلوم زینبیه صرف برای اناث ولایت بلخبلخ
K24010023ماه جانجمعه گل-محمد رحیممهري هروي176.141واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K33000960ماه جانظفرعلیمظفریعلی میرزانسوان زینبیه سیادره172.471دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون بامیاندايکندی
K14003189ماه جانرحم الدین-شمس الدیننسوان مرکزی اشکاشم147.678ناکامبدخشان
K32004104ماه جاننوراحمد-گل احمدنسوان شرین هزاره146.558ناکامباميان
K21000181ماه جانحفیظ اللهسلیمانیمحمدموسیلیسه نسوان نمبر1تکزار142.852ناکامسرپل
K15004592ماه جاناسداللهولی زادهعبدالولینسوان بي بي مريم142.847ناکامتخار
K24001249ماه جبینعبدالنبی-حاجی ذکریاگوهرشادبيگم318.521دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنځی طب پوهنتون هراتهرات
K32004724ماه جبیناسدالله..شیرعلیپيتـاب سرآب231.964دیپارتمنت انجنیری آبرسانی ومحیط زیست صرف برای اناث پوهنځی انجنیری منابع آب ومحیط زیست پوهنتون پولی تخنیکباميان
K01017484ماه جبیننبی دادعزیزعزیزاحمدنسوان مولاناعبدالمجید مصفاغزنوی--226.238دیپارتمنت فزیک عمومی صرف برای اناث پوهنځی فزیک پوهنتون کابلکابل
K01017502ماه جبینسیف الرحمندرمانسیدمحمدخاننسوان مولاناعبدالمجید مصفاغزنوی--217.794واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K21001021ماه جبینغلام محمد-محمد رحیمجوزجانان نسوان ليسه214.746دیپارتمنت کیمیا و بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سرپلسرپل
K01054739ماه جبینمیرحسن..غلام رسولنسوان سرخجوي دايکندي209.318انستیتوت تکنالوژی کمپیوتر نیمه عالی شهر کابلکابل
K31001548ماه جبینحاجی محمود-خالمرادنسوان لمنج200.321واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغور
K05000323ماه جبینعبدالبشیر-محمدنبینسوان زرشوي199.973واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K01032675ماه جبینمحمداقبال-غلام قادر-ناهيدشهيد195.064دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون البیرونیکابل
K24007934ماه جبینخداداد-غوث الدینبی بی عایشه صدیقه193.578انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی ولایت هراتهرات
K33001333ماه جبینحسین-نظرمحمدذکور غرنج193.375دیپارتمنت نقاشی پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون هراتدايکندی
K19012550ماه جبینغلام محمد-سیدمحمدفريده بلخي188.517دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخبلخ
K24002867ماه جبیننورالدینفرحتفخرالدیننسوان مولاناعبدالله هاتفی186.821واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K31000308ماه جبینعبدالحمید-عبدالرحمنتسرقی182.741دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی غورغور
K19010973ماه جبینمحمداسحقمحمدیعلی حسنخواجه روشنائي181.72دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانبلخ
K19012825ماه جبینحفیظ الله-محمداللهفاطمته الزهرا181.618دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخبلخ
K15007720ماه جبینعبدالوهاب-نورمحمدنسوان بي بي فهيمه179.447دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون تخارتخار
K19008401ماه جبینلعل محمد-جورهنسوان بي بي خديجته الکبري173.949واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01010598ماه جبینمحمد مختار-محمد حسینقلعه قاضی172.661واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K05001855ماه جبینعبدالاحدمبارزشیرمحمدنسوان نجم الدین شهید172.178واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K19011745ماه جبینگل محمد..آغامیرهاشم برات170.811انستیتوت زراعت نیمه عالی پروان ولایت پروانبلخ
K14008232ماه جبینعبدالجلیلصمدیجمعه خانتجربوي ترگي170.801دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشانبدخشان
K01023332ماه جبینملنگرحمانیفضل الرحمننسوان آقاعلي شمس169.145واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19007358ماه جبینامان اللهولی زادهعیدیابوالمعشربلخی169.052انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K19009071ماه جبینمحمدیاسین-نجم الدینفاطمه بلخي167.153واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K15004129ماه جبینجمعه گل-جهانگیرنسوان میرملا167.077واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K01044549ماه جبینخوانی-غلام ربانیمحجوبه هروي165.521انستیتوت ژورنالیزم نیمه عالی شهر کابلکابل
K19004528ماه جبینهدایت الله.امین اللهانستيتوت نفت گازبلخ165.491واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K14007533ماه جبینمحمدظفر-غلام نبیحلیمه سعدیه165.458واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K15007235ماه جبینعبدالصدیق-علی محمدنسوان 1163.998واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K14004888ماه جبینحقیق الله..بخش اللهنسوان مرکزي163.596واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K14008486ماه جبینمحمد حکیم-حبیب اللهنسوان وحدت163.481واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K15003864ماه جبینشاه محمود-شاه مردانقلنسوان نمراول161.815واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K19010621ماه جبینمحمدحسین-طوره شاهسلطان راضیه160.421واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K14001427ماه جبینمحمدعثمان-محمدصالحنسوان سیدعبدالکریم حسینی160.32واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K19010212ماه جبینمحمد اسماعیلمحمدیگل محمدمولانا جلال الدين بلخي159.961واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K21001206ماه جبینمحمدامان-علی حسینمیرسیدنسیم157.06واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیسرپل
K15002485ماه جبینغلام محمد-هموکنسوان بي بي مهتاب156.699واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K19011863ماه جبینثمرالدین..شمس الدینابومسلم خراساني156.446واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K19001798ماه جبینعبدالرازق-عبدالرحیمنسوان آقکپرک154.873واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K15007616ماه جبیننظام الدینشریفیملاشرفنسوان ترشت151.807واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K14003436ماه جبینشیرحمزه-محمدامیرمشهد151.705واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K15002953ماه جبینملک احمد..نوروز بایگل نظر شهيد151.606واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K15003990ماه جبینعبدالبصیر-صفرمحمدقل قشلاق151.453واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K22001703ماه جبینعبدالبصیر-عبدالاحدنسوان ده سيدان149.987ناکامفارياب
K16002236ماه جبینمحمدهاشمهاشمیمحمدحکیمبي بي حوا149.755ناکامبغلان
K17001576ماه جبینعسکرافغانجاندادنسوان بي بي آمنه148.189دارالعلوم نسوان المومنات صرف برای اناث ولایت کندزکندز
K16004697ماه جبینعبدالواحدواحدیعبدالعزیزنسوان بي بي آمنه147.883ناکامبغلان
K14005021ماه جبینجمعه خانمحمدیعلی محمدنسوان دهپاره147.826ناکامبدخشان
K14008067ماه جبینعبدالمصور-سیدهاشمنسوان الجهاد147.6ناکامبدخشان
K19010072ماه جبینمحمدهاشمرحمانیعبدالرحمانمولانا جلال الدين بلخي144.79ناکامبلخ
K20000782ماه جبینذین الدین-یزدانقل قالنسوان کهلک144.39ناکامجوزجان
K15001512ماه جبینعبدالاول-عبدالوکیلليسه نسوان کبيرشهيد143.454ناکامتخار
K15002828ماه جبینمحمدیونس=دولت محمدنسوان بي بي هاجره141.745ناکامتخار
K14006400ماه جبینغلام حسین-آدینه محمدتجربوي ترگي140.909ناکامبدخشان
K16005227ماه جبینسمع الله-حاجی حمیداللهنسوان مرکز بغلان139.279ناکامبغلان
K14006766ماه جبینظهرالدینفخریفخرالدیندشت فراخ135.926ناکامبدخشان
K17001614ماه جبینملوکیونسییونسنسوان بي بي آمنه133.719ناکامکندز
K01046782ماه جبینمیراحمدعالمی زادهمیرعلمپروژه پنجم 315131.945ناکامکابل
K15003787ماه جهاننادرخان-عبدالرسولناهيد شهيد172.152دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون تخارتخار
K15004809ماه جهانمحمدخلیلامینیمیرمحمدامیننسوان بي بي مريم146.224ناکامتخار
K14007467ماه خوبانخوشقدمغازیشیرغازیحلیمه سعدیه174.048واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K14008155ماه دولتمحمدحکیم-میرافضلپل زریبان160.193واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K33001177ماه رخمحمدعلیمحمدیغلام حسیننسوان شـــهيد افکاري186.695واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K16000964ماه رخعبدالوهاب-محمدیوسفجرخشک بغلان مرکزی164.282واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K14006622ماه رخشکربیکحمیدیغلام حیدرنسوان مرکزي141.438ناکامبدخشان
K10000704ماه رخ قریشیلیاقت خانقریشیعبدالغفاربي بي زينب156.892واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K14000958ماه رودلاورشاهخالقیارمرحمت شاهمختلط پستيو122.311ناکامبدخشان
K15004828ماه روزهقربان-طورهنسوان نمراول170.365دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزتخار
K07004618ماه روزهعوض علیرحمانیمحمدهاشیمصالحي زيرک162.128واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K22002746ماه روینعمت الله..قره خانکارته صلح168.894دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنځی انجنیری پوهنتون فاریابفارياب
K33002636ماه زیورخدابخش-خادم علیذکور القان208.737دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی صرف برای اناث پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیکدايکندی
K14006640ماه شغنانعبدالحسنحسن زادهمحمدحسننسوان مرکزي156.966واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K14007782ماه شغنانمحمدحسین-سلطان محمدسرچشمه150.072واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K14005550ماه عالمپردل-محب شاهدو آب شیوه99.543ناکامبدخشان
K15000760ماه کلانعبدالحبیب-عبدالوکیلنسوان سریغ94.065ناکامتخار
K26000235ماه گلدین محمدوکیلیمحمدظریفرودابه225.001دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی نیمروزنيمروز
K07004532ماه گلجانعلی.حیدرآیت الله مدرس212.828دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای اناث پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون بلخغزني
K01029846ماه گلمحمدصادقصادقیمحمدحسینشهرک مهدیه--189.929دیپارتمنت روانشناسی تعلیم وتربیه نا شنوایان پوهنځی تعلیمات اختصاصی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K19002685ماه گلضیأ خاننادرینارشاهنسوان ام البلاد172.775واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K15003524ماه گلعبدالحسنشریفیعبدالجبارميرعبدالغفار165.242واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K33002038ماه گلعلیدادجعفریابراهیمنسوان بی بی نرجس164.186انستیتوت کثیرالرشتوی نیمه عالی مرکز ولایت دایکندیدايکندی
K33000717ماه گلمحمدحسنجویاناظرزینبیه تخاوی163.94واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K14006826ماه گلعلی خان-دولتمحمودان160.66دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشانبدخشان
K32003193ماه گلصفدر-غلام حسیننسوان پایبوم160.438واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K24004274ماه گلعبدالغنی..محمدیوسفقوسنان158.541واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K32001409ماه گلخداداد-غلام سرورنسوان سگريز158.474انستیتوت اداره و حسابداری نسوان نیمه عالی شهر کابلباميان
K01054273ماه گلاحمدعلیاحمدیالله بخشسفیدآب158.344واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K22000465ماه گلمحمد حسینمولانیمولان بیگنسوان مرکز قيصار155.026واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K19012651ماه گلحسین علی-حسین دادفريده بلخي153.332واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K07004694ماه گلعبدالعلیرحیمیجمعه خاننسوان چوب بدرزار151.556واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K16000748ماه گلنورالله-سیف اللهنسوان کنجک151.316واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K33002669ماه گلبومان علی-میرزاذکورسنگینگ150.017انستیتوت کثیرالرشتوی نیمه عالی مرکز ولایت دایکندیدايکندی
K32001201ماه گلعلم-رضابخشچهارده148.007انستیتوت زراعت و وترنری نیمه عالی ولایت بامیانباميان
K24008416ماه گلمحمدعمر-محمدحیدرتلاب146.543دارالعلوم غیاثیه صرف برای اناث ولایت هراتهرات
K19013115ماه گلسید خان آغا-سید میرآغافاطمة الزهرا146.459ناکامبلخ
K21001472ماه گلمحمدیعقوب..محمدغوثنسوان فرشقان کلان144.813ناکامسرپل
K24004382ماه گلغلام محمد..محمدامینسردارمحمد داودخان شهيد144.778ناکامهرات
K14003437ماه گلمحمدشریف-محمدعارفمشهد139.39ناکامبدخشان
K21000936ماه گلعلی جان-محمدرسولافردی135.919ناکامسرپل
K24007312ماه گلغلام حیدر-پاینده محمدفتح134.299ناکامهرات
K14001490ماه گلنذرمحمد-قدرت اللهمایمیک127.171ناکامبدخشان
K16001886ماه لقانورمحمدمحمدیخال محمدبی بی عایشه صدیقه207.43دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون تخاربغلان
K15004663ماه لقافیض الله-محمدنادرقزل قلعه155.042واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K33003055ماه لیقاقاسم-عوضکاروانسرای176.054انستیتوت کثیرالرشتوی نیمه عالی مرکز ولایت دایکندیدايکندی
K24011569ماه منیرعبدالباقی-حاجی محمدامیننسوان روضه باغ گذره210.968واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24002341ماه منیرمحمدصادقاحمدیجمال الدیننسوان مولاناعبدالله هاتفی190.028واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01029766ماه منیرخدایارعرفانیاسفندیارنسوان ملکه ثريا149.944ناکامکابل
K14000328ماه نوایل نظرنظریمولا نظرلیسه نسوان پاجور197.203دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشانبدخشان
K15003796ماه نورعبدالله-عبدالاحمدناهيد شهيد194.902دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنځی شرعیات پوهنتون تخارتخار
K01021230ماه نورماه مورسیدعجب خاناستقلال174.389واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15004546ماه نورنوراللهغریب زادهغریب اللهنسوان بي بي مريم153.133واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K15005577ماه نورمرجانمحمدنادرشعلهمحمداکرمبي بي حوا198.198دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تخارتخار
K01015251ماهدهکاظم علی-علی جان-ناهيدشهيد190.034دیپارتمنت عمومی پوهنځی تربیت بدنی صرف برای اناث پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K10011105ماهرجمیل-عبدالجلیلقلعه جانان خان212.734دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارننگرهار
K10009913ماهرمحمدصادق-عبدالرازقکهي214.168دیپارتمنت رادیو وتلویزون پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون ننگرهارننگرهار
K10003233ماهرعاشق الله-امیراللهشهيدمحمدعارف185.112دیپارتمنت زبان وادبیات آلمانی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01038594ماهرمحمدظاهررایضپاینده محمدغازي156.688واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K11000245ماهرعبدالجابر-الله گلبارکزای153.619واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K11000648ماهرموسم خان-گل امیرروشان عالي ليسه146.006ناکاملغمان
K12001020ماهراللهعبدالخلیل-سیدفقیرجمعیت لیسه188.046واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K10005674ماهراللهبرکت شاه-مسافرشاهپښــــــــــــــــــتونستان175.853انستیتوت میخانیکی نیمه عالی ولایت ننگرهارننگرهار
K10003829ماهراللهسردارخان-محمدصدیقسيد احمد خيل153.409واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01046813ماهرخعبدالرشیدشجاععبدالخالقپروژه پنجم 315184.4انستیتوت تجارت نیمه عالی شهر کابلکابل
K24007301ماهرخمحمدطاهر-عبدالغفارفتح170.611واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K10011083ماهرهسیداجان-محمداجانملکه ثریا203.664دیپارتمنت اگری بزنس پوهنځی زراعت پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01048468ماهرهتوریالیرحیمیرحیم دادپروژه پنجم 315198.602واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K32004979ماهرهصادق..جعفرنسوان تی بو تی185.101انستیتوت تخنیکی افغان-ایران نیمه عالی ولایت بامیانباميان
K01053902ماهرهمحمدعثمان..محمدحضرتقمچاق184.622واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19006178ماهرهسیدگل آغاحسینیسیدخان آغانسوان 1 یولمرب181.354انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K14004609ماهرهمطیع الله..روزی محمدنسوان شکرلب176.264دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشانبدخشان
K01031597ماهرهسیدعبدالاحدمیریسیدعبدال خالقسوريا175.707انستیتوت ژورنالیزم نیمه عالی شهر کابلکابل
K07006533ماهرهمحراب علی-عبدالحکیمنســوان مغلان172.632انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی مرکز ولایت غزنیغزني
K17004207ماهرهعبدالوحیدعبیدیعبدالواحدکهندژ169.081دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزکندز
K19010242ماهرهسیدانورشاه-سیدکاظمسلطان راضیه167.131انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K11002125ماهرهسیدنظیم-غلام نقشبندچارباغ ذکورعالي ليسه165.664واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K14001513ماهرهعبدالله-عاشورمحمدنسوان جويبار158.921واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K01046238ماهرهعبدالکبیراحمدیمولوی احمدگلپروژه پنجم 315158.842دارالعلوم عربی کابل صرف برای اناث شهرکابلکابل
K20002641ماهرهمحمدرسول-ملاچارینسوان حیدرآباد158.549واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K05002328ماهرهاسدالله-عبدالحبیبنسوان قلعه غنی158.229واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K32005152ماهرهعنایت الله..محمدنشاننسوان ملايان156.826واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K14003233ماهرهامان الدین-میرزاهلالتجربوی شورابک154.823واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K17002251ماهرهعصمت الله-برکت اللهفاطمه الزهرا142.68ناکامکندز
K32001614ماهرهسیدغضنفر-سیدباقرنسوان شاه قلندر141.077ناکامباميان
K14001051ماهره ماهمحمدامین شاه-رضوان شاهچاسنورسفلي154.725واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K15001535ماهروفیض الله-حقیق اللهليسه نسوان کبيرشهيد157.128واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K17001634ماهروجقله دارابراهیمیجاروبنسوان بي بي آمنه132.432ناکامکندز
K20001640ماهم گلعبدالرحیم-محمد قربانقرقين149.916ناکامجوزجان
K01011815ماهی جانعبدالجاناحمدیامیرجاننسوان نمر3 کمک به معارف افغانستان177.8انستیتوت زراعت نیمه عالی ولسوالی نجراب ولایت کاپیساکابل
K10008606ماهیدلندن خان-خیال میرگردی غوث192.052دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون ننگرهارننگرهار
K15000353ماهیدهمحمدرقیب-عبداللهنسوان مرکز کلفگان165.54واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K10006021ماهیرالله یارغفورزیعبدالغفارتجربوی168.448واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10002240ماهیراللهمیراعظم-اول خانچاردهي160.186واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K16002080ماهیلهمحمدمسلمامینیمحمدامینبی بی عایشه صدیقه231.406دیپارتمنت تعلمیات اسلامی صرف برای اناث پوهنځی شرعیات پوهنتون بغلانبغلان
K14004904ماواعارف-الیفنسوان نمازگاه162.353انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بدخشانبدخشان
K17002964مایرهخال مرادمرادیتغای مرادنسوان بي بي آمنه158.683انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت کندزکندز
K34002650مایزالرحمنعلی خوش-میکوصبريوليسه180.738دیپارتمنت تاریخ وجغرافیه پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون شیخ زایدخوست
K01049043مایلبریالی-معراج الدینپلچرخي261.413دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق پوهنتون ننگرهارکابل
K01040429مایلنورآقا-سید رسولمحمدفقيرفيروزي190.531دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجانکابل
K01026272مایلمیراجان-سهرابنمبر1سيديوسف علمي184.599واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16005025مایلاحمد شاه-داودشاهابومسلم خراساني158.697واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K05003981مایلقندآغا-نظرمحمدمحمدعمرشهيید149.916ناکامکاپيسا
K34001340مایلولس حان-ماتونباک141.201ناکامخوست
K06001284مایل احمدآقامحمد-تاج محمداستادبهره مند181.158دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونیپنجشير
K06001167مایل الرحمنحبیب الحق-سیدعبداللهاستادبهره مند164.883واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپنجشير
K06001696مایل آغامحمدقاسیم-عبدالغیاثاستادبهره مند176.009دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیرپنجشير
K06001241مایل آغاعبدال آغا-عبدالفتاحرخه160.044انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلپنجشير
K04001816مایل آغامیرحیدرحسینیغلام حسینخيشکی158.567واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K04000870مایل آغامحمدزمان-محمداکبراورتی158.321انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلپروان
K06001534مایل خانمحمدخطاب-محمدرضارخه149.748ناکامپنجشير
K34000656مایل خانعبدالقاسم-عبدالله جانميخانِکی خوست148.154ناکامخوست
K03001204مایل شاهعبدالقدیر-مجیدخانغازی امين الله239.097دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون البیرونیلوگر
K03001593مایل شاهنعیم شاه-نظراب شاهغازی امين الله163.599دارالعلوم امام ابوحنیفه صرف برای ذکور شهرکابللوگر
K01049100مایلهعبدالحبیباحمدیعبدال جاننسوان مولاناجلال الدین بلخی191.668واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01010909مایلهدرمحمد-جان محمدشپي ابن سينا188.382واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19006211مایلهنصرالله..شمس الدیناستادذبيح الله شهيد156.83واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01040110مایلهعبدالقیوم-عبدالروفنسوان زليخا148.186ناکامکابل
K19005545مایلهعبدالولیاحمدزینیازمحمدنسوان سیدهدایت الله نقشبند144.113ناکامبلخ
K01045212مایوفجمعه گی-حضرت خانخوشحال خان198.759دیپارتمنت ارتباط عامه پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون شیخ زایدکابل
K07000519مائیبهغلام معروف-غلام دستگیرجهـــــان ملکه198.706دیپارتمنت زبان و ادبیات انگیسی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون غزنیغزني
K11001093مائیلضیاالحق-گلابروشان عالي ليسه189.846واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K05003520مائیلبندیوان...محمدطالبغازي عثمان تگاب174.175واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K01021978مائیلحیاخانصافیانورخانعبدالهادي داوي170.581واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01027798مائیلهقطب الدین-محمدنقیآزادی193.443دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیرکابل
K05000759مبارزمجاور-عبدالعزیزذکورحضرت فرخشاه202.022دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونیکاپيسا
K05001934مبارزمحمد نبی-صالح محمدخال محمد شهيد196.484دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونیکاپيسا
K01008547مبارزآصفاکرم زادهمحمداکرمخصوصی رنانمبر1195.02واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01017003مبارزحضرت نور-صاحب نورمحراب الدين179.106واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10007624مبارزحیات خان-مصری خانشيرزادومرکزی لیسه176.16واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K15002128مبارزجمعهخوجمخوجمعبدالودودشهید175.669دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنځی زراعت پوهنتون بدخشانتخار
K01013843مبارزمحمدعسکر-محمدانورعبدالرحيم غفورزي174.278واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K05003344مبارزفهیمشریفیبسم اللهذکورشيرخان خيل174.15دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونیکاپيسا
K05003045مبارزمایل-بسم اللهذکــــــــــوردرنامه174.012واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K05001528مبارزمحمدعارفنادریمحمدنادرمولوي فيض محمد شهيد170.848دیپارتمنت علوم نباتی پوهنځی زراعت پوهنتون پروانکاپيسا
K04001118مبارزمحمد حبیب-محمد رحیمضربیا165.669واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K06001518مبارزحضرت جان-سیدجانرخه165.573واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپنجشير
K01055020مبارزسردارمحمد-نورمحمدشاه دوشمشيره165.528واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K05001775مبارزاسمعلکوهستانیدلاورمحمودراقی165.429واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K01035231مبارزمحمدشریف-سیداحمدعبدالغفورنديم-165.404دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون البیرونیکابل
K05001448مبارزعبدالمتین-عبدالحمیدغازی میرمسجدی خان163.673واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K04003266مبارزمحمدظاهر-یارمحمدعشق اباد163.646واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K05003264مبارزعصمت الله-نعمت اللهحیات الله شهید162.073دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیرکاپيسا
K01044513مبارزنجم الدیننظامینظام الدینعبدالحي حبيبي160.364واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01038665مبارزصفی اللهآخند زادهحاجی سلطانعلیغازي160.236واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16003071مبارزخدادادبابرخالق نظرخارج مرز160.08واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K03002617مبارزشیرین جان-حاجی سیداحمدبابوس158.081واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K03001962مبارزعزیزاحمد-شاه محمدتختک157.095واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K05002074مبارزخواجه جان-طلب خانذکورهروکی156.537واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K06001236مبارزگلزار-جاندادلیسه تخنیکی ومسلکی احمدشاه مسعودشهید155.084واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپنجشير
K03001982مبارزعبدالوکیلریحانحضرت خانمــرکــزی ازره153.367واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K11001842مبارزعبدالجبار-عبدالمنافذکور عليشنگ149.536ناکاملغمان
K01021438مبارزعبدالباقی-میرجیشهرک ذاکرین148.248ناکامکابل
K10007137مبارزسیف الرحمن..الله بازمیرزاخیلو لیسه144.756ناکامننگرهار
K15002587مبارزالدینحاجی پیرمقلضیاییآدینه قلسيد عبدالله شهيد179.165دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزتخار
K14005519مبارزاللهعبدالقدوس-شیرمحمدمسلکی زراعت144.513ناکامبدخشان
K10006167مبارزخانسردارولی-حاجی شاه ولیلنده خیل194.797دیپارتمنت حفاظه نباتات پوهنځی زراعت پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01014980مبارزخانمحمدظفر-محمداکبرخانحبيبيه173.973واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01039679مبارزدامانسیدداماندامانمحمدسرورليسه اماني160.317واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01054150مبارکاقبال.محمدعیسیتمران257.236دیپارتمنت انجنیری کمپیوترصرف برای اناث پوهنځی انجنیری کمپیوتر وانفوماتیک پوهنتون پولی تخنیککابل
K25000580مبارکنورمحمد-مبینذکورکوکشیب212.414دیپارتمنت ریاضی پوهنځی ساینس پوهنتون هراتفراه
K15001605مبارکمحکم تاش-سکندردشت قلعه158.531واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K15001843مبارکعبدالرشید-عبدالمجیدنسوان سر رستاق146.527ناکامتخار
K02002093مبارکمحمدحسینقاسمیاحمدحسینسناتورمیرمحمداسلام141.412ناکامميدان وردگ
K34001372مبارک الدینمحی الدین-قیام الدیننادرشاه کوت188.41دیپارتمت ریاضی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه شیخ زایدخوست
K01028049مبارک جانداود جان-حبیب جانمحمد موسی شفيیق286.87دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنځی طب پوهنتون پکتیاکابل
K01032054مبارک حسیننوروزعلی-عوض علیعبدالرحيم شهيد315.514دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون کابلکابل
K34001957مبارک خانجواس خان-شهزاد خانخیرالبشرخصوصی لیسه176.374دیپارتمنت تاریخ وجغرافیه پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون شیخ زایدخوست
K01045539مبارک شاهمحمدظریف-علم گلخوشحال خان259.484دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون هراتکابل
K19002702مبارک شاهعبدالرشید-رجب علینمبر2 صلح شهید عبدالعلی مزاری235.163دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخبلخ
K03001650مبارک شاهتیمورشاه-انورشاهبرکي راجان228.392دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونیلوگر
K01023980مبارک شاهغلام علیمحمدیمحمدعلیخصوصي معرفت220.096دیپارتمنت سینما پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون کابلکابل
K19010905مبارک شاهنادر-محمدحسینخاله بچگان208.746دیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنځی اقتصاد مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانبلخ
K22002028مبارک شاهشمس الدین-خالبابهتجربوي عربخانه187.812دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون فاریابفارياب
K03000037مبارک شاهمحمد ظاهر-آدم خانپادخواب روغنی181.33دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون پروانلوگر
K07000890مبارک شاهسلطان محمد-جان محمدسلطان محمود روضه177.93دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون غزنیغزني
K19008370مبارک شاهنظرمحمد-فیض محمدمحمدصديق شهيد177.522دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون کندهاربلخ
K03001171مبارک شاهعمرزی-حاجی حضرت گلچلوزائی174.207دیپارتمنت علوم فرهنگ اسلامی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیالوگر
K19010003مبارک شاهمحمدجواد-جمعه خانانیستیتوت زراعت ووترنری بلخ174.047واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01006493مبارک شاهالف شاه-نظراب شاهخواجه لکن170.635واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19000164مبارک شاهگل نظر..محمدنظرابومسلم خراساني164.279واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K16001311مبارک شاهاحمد شاه-شیراقاذکور اسلام قلعه163.636واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K17005612مبارک شاهعبدالرازقاشرفیاشرفاسکي162.118دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلانکندز
K01053211مبارک شاهحاجی سخی جان-جانسيد نورمحمد شاه مينه160.024انستیتوت زراعت نیمه عالی مرکز ولایت پکتیکاکابل
K19006175مبارک شاهمحمودخانمحمدیدین محمدشهیدعلی قلند158.541واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K16005206مبارک شاهاحمد شاه-عبدالعزیزغروشاخ158.169انستیتوت ساختمانی و جیودیزی نیمه عالی شهر کابلبغلان
K07006867مبارک شاهمیرافغان-میرحسنشهداءبالاسرنی قلعه156.309واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K10003519مبارک شاهکمال شاه-محمودشاهچهارباغ صفا153.445واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K16004043مبارک شاهسلیمان شاهاحمدینوراحمدخاتم الانبيا153.306واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K18001407مبارک شاهشراف الدینمبارزخال نظرذکورمرکزحضرت سلطان151.213انستیتوت تخنیکی نیمه عالی مرکز ولایت سمنگانسمنگان
K20000723مبارک شاهپیرمحمد-نذیرابن يمين150.084واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K14000557مبارکخاتونسخیداد-امام دادنسوان ده شهر168.966دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشانبدخشان
K07001219مبارکشاعبدالحسین-کلبی حسینسنائی قریه یوسف226.177دیپارتمنت جیودیزی انجنیری پوهنځی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجانغزني
K07002169مبارکشاهضامن علی-جانعلیلیسه ذکور مرادینه226.447دیپارتمنت فزیک پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیغزني
K19008790مبارکشاهمحمد داودشاهلطیفیعبدالطیفاستقلال170.612واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K07002966مبارکهعلی حسن-محمدخاننسوان قلعه شهاده252.975دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون غزنیغزني
K07005474مبارکهمحمد ابراهیمبختیاریعبدالعلینسوان تبرغنک250.118دیپارتمنت ریاضی عمومی صرف برای اناث پوهنځی ریاضی پوهنتون کابلغزني
K07004074مبارکهتقیمحمدیمحمدجانبي بي زهراحوتقول231.624دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنځی ژورنالیزم وارتباط جمعی پوهنتون هراتغزني
K24011092مبارکهعبدالواحد-محمدجانآرمان 3228.085دیپارتمنت زبان وادبیات روسی پوهنځی زبان های خارجی پوهنتون کابلهرات
K07004964مبارکهعبداللهنظریمحمداسحققول بیدک علودال217.353دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون غزنیغزني
K01020527مبارکهعلی اکبراکبریمحمداکبرزرغــونه201.99دیپارتمنت روانشناسی تعلیم وتربیه عقب ماندگان ذهنی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01046713مبارکهخادم حسینزاهدیحیدرعلیخصوصی اتحاد197.795واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K33000906مبارکهمحمدجمعه.محمدحسیننسوان ميرامور190.014دیپارتمنت جیودیزی انجنیری صرف برای اناث پوهنځی زمین شناسی پوهنتون بامیاندايکندی
K01033982مبارکهمحمداسحق-محمدعزیززينب کبرا186.353واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24001875مبارکهخدادادمحمدبخشمحمدبخشسواد حیاتی185.019دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K19006285مبارکهحسین بخش-علی بخشعلي آباد184.772واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K24000137مبارکهشیرعلیعطائیمحمدعطانسوان جبرئیل184.662دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K33002011مبارکهعبدالحکیمعظیمیولی محمد خانذکوراشو غولکه183.042واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K24000105مبارکهاحمدیعقوبییعقوبنسوان جبرئیل176.352دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنځی زراعت پوهنتون هراتهرات
K33003303مبارکهحسینرافتسیدناصرسبزک کيان175.914دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی دایکندیدايکندی
K07004127مبارکهمحمدنعیمحیدریاخترمحمدحوتقول انگوری174.961واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K21001632مبارکهعبدالحکیم-محمدرضااسپندسای172.893دیپارتمنت اکتشاف و استخراج ساحات نفت و گاز پوهنځی جیولوجی و معادن مؤسسه تحصیلات عالی سرپلسرپل
K33002206مبارکهمحمد علی-ناظرحسیننسوان بنت الهدا168.87انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بامیاندايکندی
K07002412مبارکهمحمدداود-نوروزنسوان کـمــرک167.995انستیتوت تکنالوژی کمپیوتر نیمه عالی شهر کابلغزني
K07003072مبارکهمحمد اصغر-محمد انورنسوان خواجه عمري165.526انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی بلخ ولایت بلخغزني
K31001122مبارکهنیک محمد-فیض اللهنسوان سفيد آب سرجنگل163.778واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغور
K07004869مبارکهعبدالاحمدسلطانیعلی اسودبي بي زهراحوتقول158.781دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلانغزني
K33000773مبارکهنجف..قربانمختلط کیان158.558واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K31000585مبارکهغلام علی-خدابخشنسوان مرکز لعل155.004دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی غورغور
K33003572مبارکهمحمدمحمدیمحمدعیسیحسنک146.301ناکامدايکندی
K10008226مبشرعبدالوهاب-محمداجانتوکل بابا250.672دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کنرننگرهار
K10003601مبشرمحمدافضلاحمدمحمدعارفمومن افغان ترک249.458دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون کندهارننگرهار
K04003419مبشرعبدالحق-محمدظاهرعبدالفتاح شهید221.376دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات(BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون پروانپروان
K05003574مبشرعزیزالرحمنفقیریعبدالله خانمحمد عمر شهيد203.616دیپارتمنت علوم نباتی صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون البیرونیکاپيسا
K01024110مبشرداداللهمعصومیخواجه میرغلام حيدرخان197.096واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07000935مبشربراتعلی-خلیفه نورگلذکورشهرکهنه197.083دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون غزنیغزني
K01014572مبشرخلیل الله-عبدالمالکپوهاندعبدالاحمدجاويد190.161دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی زابلکابل
K10004845مبشرذاکرالله-عبدالستارننگرهار عالی لیسه181.627دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون کنرننگرهار
K04004758مبشرامین الله-عبدالغنیشفق شهید181.594واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K11002105مبشراحمدالدین-محمدالدینقرغه ئي170.331واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K16003994مبشرعبدالوکیلعظیمیعبدالسلامخاتم الانبيا167.172واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K01013731مبشرمحمدهمایونحنیفیارمحمدقلعه کاشف165.333دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریابکابل
K17000844مبشرعبدالهادی-حاجی محمدعمرزرخريد164.287واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K20002144مبشرعبدالرزاقبهزادعبدالغفورذکور آقچه164.175واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K10009110مبشرگلاب الدین..شرف الدینچکنوري161.768واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K16000318مبشرحبیب الرحمن-عبدالخالقخصوصی اقرا160.634واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K05003374مبشرمحمدسرور-خیرالدینمحمد عمر شهيد160.261واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K04002429مبشرنورالحق-یحی خانصادقي160.18واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K10003250مبشرصدیق الله-سلام الدینشهيدمحمدعارف156.699واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01007665مبشرحکمت اللهدلدارحاجی بسم اللهمحمدحسن خان153.261واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15008171مبشرعبدالبصیرحیدریعبدالعلیپجک بالا151.099واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K01034874مبشراحمدبشیراحمد-علی احمدغلام حيدرخان226.216واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01015771مبشراحمدمحمدعارف-محمدآصفحبيبيه189.787واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14004163مبشراحمدسراج الدین-شجاع الدینآرين پور شهيد148.357ناکامبدخشان
K01041766مبشراللهبهرالدین-محمدشاهاستاد مصباح204.076واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15005325مبشراللهسیف اللهقاری زادهفتح اللهداکتر سيدحسين شهيد151.72واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K10006437مبشرشاهمیانوراحمدشاه-میاموجودشاهقلعه جانان خان271.9دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01016440مبشرهمومنلونگعمرخان- - قلعه بختيار177.93واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14002855مبشرهعزیزمحمد-دولتمخفی بدخشی172.402واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K20002264مبشیرهعصمت اللهکبیریمحمدعمرنسوان نمبردو آقچه186.698دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجانجوزجان
K03000205مبصرمیرویس-شیرمحمدذکورمغل خیل181.092واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K01011967مبیدعبدالجان-دلاورخاننازو انا172.82واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K33002671مبینحسین دوست-حسین بخشذکور القان287.624دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون هراتدايکندی
K24011732مبینعبدالرحیم-محمدعمرانقلاب اسلامی269.648دیپارتمنت اداره عامه صرف برای ذکور پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون هراتهرات
K10015647مبیننادرخان-سیفورخانسيدشمس الدين مجروح230.995دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنځی اقتصاد پوهنتون کنرننگرهار
K19003951مبینعبدالسلام-حاجی عبدالرحمنباختر226.712دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون جوزجانبلخ
K10005713مبینمعاون شاه-محمدحسینپښــــــــــــــــــتونستان219.407دیپارتمنت انجنیری منابع آب وحفاظت محیط زیست پوهنځی انجنیری پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01025418مبینعنایت اللهمحبوبیعتیق اللهمحمود طرزی -198.748واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01044783مبینمحمدهادی-محمدنبیسيدالناصري189.868دیپارتمنت انجنیری منابع آب وحفاظت محیط زیست صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون کندهارکابل
K20000573مبینعبدالجلیل-محمدقیومابن يمين181.846دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون بلخجوزجان
K31000587مبینخادم حسین-علی احمدنسوان مرکز لعل181.149واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغور
K32002906مبینرحمن قل-جمال الدینلسیه بابای ولی180.909دیپارتمنت زبان ادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزباميان
K01020324مبینمحمدیاسینحمیدیحمیدخانعبدالهادي داوي179.667واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K33000821مبینسرورخادم زادهخادمذکورنوه عبدی179.453دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی دایکندیدايکندی
K01039738مبینامین اللهرحیمیخانشیرینعبدالعلي مستغنی177.436واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19002789مبینمحمدموسیکریمیمحمدکریمقاضي حميدالدين176.166انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K32003937مبینحاجی حسن-امیرحسینذکریا172.185واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K26000322مبینمیرنظیرمیرمیرحمیدسيستان167.18دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی نیمروزنيمروز
K01040068مبینکاظم علی-عوض علیشهرک خراسان165.341واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10002106مبینمیرویس-محمدحسناستقلال162.162واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K19013021مبینامین جانقادریعبدالواحدذکورخواجه برهان160.403واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K19014092مبینعبدالرحیم-عبدالحکیمفردوسی159.939دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانبلخ
K19000351مبینعبدالجبارعبدالستاریعبدالستارسلطان غیاث الدین156.987واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K19001291مبینمحمدمحسنمحسنیحاجی محمدحسینفیلسوف صدیق افغان156.872واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K19001607مبینمحمدطاهرعزیزینبی قلذکور سيدهدايت الله نقشبندي156.663واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01010902مبینعبدالحبیبسروریمحمدسرورحاجي عبدالقدير155.026واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K20003634مبینعبدالسلام-مولوی عبدالخالقشهيدجنرال عبدالحکيم148.053ناکامجوزجان
K01009712مبینعبدالبصیر-عبدالرزقنمبر1ميربچه خان147.888ناکامکابل
K01006622مبینمحمدبشیر-شاه صاحبخواجه لکن146.507ناکامکابل
K11000689مبینمحمداجان-شاه فقیرذکور علي خيل144.696ناکاملغمان
K14000485مبینمومینمحمدیمحمدعیسیسائف شهيد130.596ناکامبدخشان
K01027607مبین احمدمحمد کریم-شاه ولی خانمحمد موسی شفيیق212.714دیپارتمنت استخراج روباز معادن صرف برای ذکور پوهنځی جیولوجی ومعادن پوهنتون پولی تخنیککابل
K32002239مبین احمدامیرمحمد-میرزامحمدذکور مرکز باميان200.368دیپارتمنت روابط عمومی پوهنځی ژورنالیزم وارتباط جمعی پوهنتون بلخباميان
K01043024مبین احمدنظیراحمدفقیرزادهفقیراحمدمحمدانوربسمل174.038واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19008831مبین اللهکمال الدیننبیمحمد نبیاستقلال269.944دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون بلخبلخ
K34002653مبین اللهسیدخان-محمدعالمصبريوليسه200.444دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون شیخ زایدخوست
K10008728مبین اللهمحمدنعیم..حاجی محمدصالحاحداد158.299واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K11001604مبین اللهمحمد خان-علی دوستذکور منگو153.547واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K05000879مبین آقانیک محمد-بازمحمدانجنیری عزیزالرحمن شهید144.547ناکامکاپيسا
K10008720مبین خانمجنون..جنت گلاحداد144.647ناکامننگرهار
K19003049مبین شاهمحمدیاسینعارفیمحمدعارفابونصرفارابي158.729واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K24001033مبیناسخی داد-محمد حسنسیدمحمدقناد188.561دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K01029192مبینهخواجه آغاکوه بندیاسلام الدیننسوان مولاناعبدالمجید مصفاغزنوی--198.424دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنځی شرعیات پوهنتون البیرونیکابل
K19006969مبینهعبدال محمدحسن زادهمحمد حسننسوان 1 یولمرب191.432دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون بلخبلخ
K10011632مبینهسمین گل-انارگلفتح آباد188.294دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K15005524مبینهسیداسداللهاسدیسیدصفی اللهبي بي حوا182.906واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K19009792مبینهعبدالروف-یولداشسیدشاه خان181.465دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخبلخ
K19005665مبینهعاشورعلی.سیدعلینسوان شیخ حبیب عجمی169.025انستیتوت اکادمی تربیه معلم نیمه عالی ولایت بلخبلخ
K22004554مبینهامرالدین-میرزانورالدین خانیولدز168.89دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانفارياب
K19001753مبینهعلی یار-غلام حیدراستاد صالح محمد165.578واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K19007071مبینهغلام سخی..سلطان محمدروشانه بلخي163.927واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K22004111مبینهعبدالمجیدکارگرخداینظرنسوان باغيوستان148.465ناکامفارياب
K22004928مبینهمحمدکریم-مصطفی علیخان چهارباغ146.475ناکامفارياب
K22004548مبینهعبدالصمد-رحمنکلال خانه144.605ناکامفارياب
K01040779متجدگل محمد-سیداحمدخواجه عبدالله انصاري230.216دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخکابل
K12000195متحداللهعنایت الله-میرعباسعمراخان132.485ناکامکنر
K20003683متریاحسام الدین-حبیب اللهنسوان مصرآباد139.309ناکامجوزجان
K14002621متصلعبدالحی..عبدالمجیدهزاره قدم144.473ناکامبدخشان
K12001317متصل خانمحمدنادر-غلام حسیننورگل175.957دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرکنر
K03003149متعصم اللهنجیب الله..میرحیدرمحمدجان خان153.629واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K14006442متعصم بااللهعبدالبصیر.جان محمدميرفضل الله226.245دیپارتمنت امور مالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون تخاربدخشان
K04005184متقیلعل باز-فیض الدینذکورميدان هوائي بگرام169.117واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K16002371متواکل بااللهمولوی عبدالباقی-محمدعزیزلیسه نمبر2 بغلان مرکزی162.578واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K14000600متوسیمهمحمدطهور-محمد صابرسـيداحمدمشتاق157.035انستیتوت تخنیکی نیمه عالی مرکز ولایت غوربدخشان
K15004372متوکلعبدالرشید-صحرابمغلان160.291واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K16003944متوکلگل مرزافضلیارفضل احمدپوچ144.45ناکامبغلان
K01040834متوکیلغلام سعید-عبدالغفورمحمدفقيرفيروزي194.433واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01017127متیرااحمدشاهمحمدیانمحمدآقازرغــونه182.517واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19007712متیراعنایت الله-نعمت اللهکاکاکوت110.01ناکامبلخ
K20001701متیلامحمدصابر-غلام رسولخديجه جوزجاني144.516ناکامجوزجان
K24004154متینمحمدهاشمسرفرازیامیرمحمدخصوصي هيواد218.044انستیتوت تخنیکی نیمه عالی ولایت هراتهرات
K24000410متینجمعه گلفقیریفقیراحمدذکورتجربوی215.877دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون هراتهرات
K01040302متینفیض الدین-اسلام الدینمحمدفقيرفيروزي193.68دیپارتمنت جنگلات ومنابع طبعی صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون کابلکابل
K32003358متینعبدالواحد-محمدحسینخولنکاش182.929دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیانباميان
K19000783متینمحمدمحسنمحسنیمحمدحسینسلطان غیاث الدین179.682دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهاربلخ
K01012434متینمعراج الدین-سبحان الدینمحمود هوتکی179.317واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24007694متینعبدالظاهرصدیقیغلام خیلخصوصی سالار174.073واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24009658متینحاجی حبیب اللهتیموریحاجی عبدالعلیناب165.931واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K32000609متینموسی-محمد علیذکورغرغزی165.633دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون پروانباميان
K19008625متینسیل-گیچ گلدیباختر158.532واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01020920متینمیرویس-محمد انورابوذر غفاری153.458واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01052956متینفقیرمحمدجویابابه جانسيدالناصري151.82واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19005837متینمحمداشرف-محمد انورذکورتوخته149.262انستیتوت تخنیکی سجادیه نیمه عالی ولایت بلخبلخ
K01007127متیننوراللهقریشیحاجی سکندرقلعه مرادبيک146.038ناکامکابل
K01010966متینهنجیب اللهشهنوازعبداللهقلعه نعمان186.573دیپارتمنت تیاترپوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون کابلکابل
K14004972متینهنورالله..نظرمحمدنسوان دهپاره147.927ناکامبدخشان
K10013413مثل خانحاضر محمد-محمدعبدالوکیل188.35واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01046758مثلمهحسام الدینرحیمیرحم الدینپروژه پنجم 315156.573واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19003836مثیرهعبدالبصیرقدریعبدالقدیرلیسه اناث ناصرخسرو بلخی169انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K01053730مجاهدتازه گل-بهرامحضرت ابوبکر صدیق294.414دیپارتمنت عمومی پوهنځی طب صرف برای ذکور پوهنتون شیخ زایدکابل
K01032771مجاهدجمعه الدین-حاجی امین اللهذکورسيدنورمحمدشاه مينه214.462دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون پکتیاکابل
K02000983مجاهدمحمدنادر-محمدآصفالجهاد لنگر200.483دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون غزنیميدان وردگ
K01044650مجاهدسپین گلهوتکسیدمحمدخوشحال خان200.351دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون کابلکابل
K01005455مجاهدعجب گلحقملعلی گلسناتورجنت گل خان184.659واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K09001107مجاهدمحمدرحیماحمدزیحبیب اللهسلام خیلولیسه175.347واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K19012157مجاهدنصراللهکریمیعبدالکریمباختر168.672واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K14001267مجاهدتاج محمد-عبدالرشیدمحمودان166.936دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشانبدخشان
K04003210مجاهدغلام بهاوالدین-محمدعثمانگل اقاشهید165.686واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K01006552مجاهدعمرخان-شیراحمد خانخورد کابل162.244واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K06000977مجاهدمیرمحمد-یارمحمدملک مرزاشهيد161.874انستیتوت تجارت نیمه عالی شهر کابلپنجشير
K10011778مجاهدماروکین-حاجی سرفرازمارکوه160.092واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K02003995مجاهدسلطان محمدسلطانیغلام حبیببادام158.769واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K32001948مجاهدغلام یحیی-غلام سخیذکورآجر158.602انستیتوت تخنیکی افغان-ایران نیمه عالی ولایت بامیانباميان
K01005742مجاهدنظرمحمدسلطانیسلطان محمدشيوه کي158.578انستیتوت تجارت نیمه عالی شهر کابلکابل
K01009461مجاهدچنارگلاحمدزیعبدالکریموياراحمدزي154.764واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10010810مجاهدبرات-حاجی غلامسيد احمد خيل152.887واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K03001079مجاهدالله نظر-سعدالدینســـرخ آب149.838ناکاملوگر
K04001897مجاهددادخدا..توپلعبدالله امیری144.525ناکامپروان
K34004877مجاهدعجب خان-میروگیالفتح139.548ناکامخوست
K04003129مجاهد خانمحمد هاشم-ذبیح اللهذکورجويدختر193.134دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیرپروان
K10009962مجاهداحمدعبدالصمد-میده گلاستقلال280.383دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون پکتیاننگرهار
K17005097مجاهدخانشیرین گلجوادگلبت خاناتحاد193.565دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنځی شرعیات پوهنتون تخارکندز
K14002900مجاهدهعبدالحمید-عبدالاحدمخفی بدخشی252.565دیپارتمنت زبان وادبیات انگیسی صرف برای اناث پوهنځی زبان های خارجی پوهنتون کابلبدخشان
K32002695مجاهدهسلطان حسینمحمدیارزادهمحمدعلینعلشیره شهیدان205.855دیپارتمنت روان شناسی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیانباميان
K01040120مجاهدهاحمدجان-عبدالرازقنسوان زليخا181.039واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16001417مجاهدهعبدالولیمیرزاخیلصفرمحمدنادیه رامین160.736واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K01010586مجاهدهغلام سرورجمعه زادهغلام سحباننسوان شينه149.978ناکامکابل
K16001468مجاهدهمعراج الدینسراجیسراج الدیننسوان قرغن139.524ناکامبغلان
K14008188مجاهدهامین اللهصابریباباجاننجـــيب الله شهيد125.578ناکامبدخشان
K12003296مجاهدینحاجی عصمت الله.سعیدالرحمناسعدآباد شپي ليسه155.083واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K06000674مجاهیدجان آقا-حاجی میرافغانمسعود شهيد158.351دیپارتمنت زراعت و وترنری انستیتوت نیمه عالی شهر کابلپنجشير
K10000254مجاورمحمد ظهور-حمیدالله خانکوز بهار181.039دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01008025مجاورمحمدآمان-محمدانورذکورخواجه چاشت ولي162.561واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K04001184مجاورشیراحمد-محمدعلممولانا عبدالرزاق راشد132.627ناکامپروان
K16005822مجب الرحمنفضل الرحمن-عبدالروفشمرق156.687واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K22000069مجب اللهمحمد عالممنشی زادهمحمد نعیمذکور کوهيخانه165.693واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K07004752مجبوبهسیدمحمدعلی..سیداحمدعلینسوان علیاتوشغله174.022دیپارتمنت استخراج معادن مواد مفیده جامد صرف برای اناث پوهنځی زمین شناسی پوهنتون بامیانغزني
K12003041مجبورمیراحمد گل-سیداحمدگلننگلام189.847دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون ننگرهارکنر
K10011795مجبوروالی خاناحمدخانعبدالحمیدمومند156.403واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K32000618مجتبیمیرزاحسین-ناظرحسینذکورحیدرآباد297.527دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخباميان
K01019579مجتبیبسم الله-حمیداللهعبدالرحيم شهيد282.048دیپارتمنت عمومی فارمسی پوهنځی فارمسی پوهنتون کابل صرف برای ذکورکابل
K07004562مجتبیعلی باباحیدریرمضانعلیشهيد غلام حسن279.878دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کابلغزني
K01019181مجتبیمحراب الدین-شاه محمداستادبيتاب277.318دیپارتمنت برق والکترونیک پوهنځی انجنیری پوهنتون کابلکابل
K01009268مجتبیمحمدامین-محمدشریفحضرت عثمان276.608دیپارتمنت انجنیری کمپیوترصرف برای ذکور پوهنځی انجنیری کمپیوتر وانفوماتیک پوهنتون پولی تخنیککابل
K34000149مجتبییارمحمد-نیازمحمدخيرالناس خصوصي ليسه275.27دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون شیخ زایدخوست
K01018761مجتبیعباس-ولی محمدعبدالرحيم شهيد273.374دیپارتمنت انجنیری ساختمان های ترانسپورتی صرف برای ذکور پوهنځی ساختمان های ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیککابل
K19000877مجتبینیک محمداختریاخترمحمدسلطان غیاث الدین266.892دیپارتمنت فارمسی عمومی صرف برای ذکور پوهنځی فارمسی پوهنتون بلخبلخ
K24000770مجتبیشیراحمدامیرمحمدامیرمحمدزيارتجا266.27دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنځی ژورنالیزم وارتباط جمعی پوهنتون هراتهرات
K15006722مجتبیعبدالغفور-محمدجانخصوصي تخارباستان264.341دیپارتمنت راه آهن صرف برای ذکور پوهنځی ساختمان های ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیکتخار
K24006928مجتبیغلام رضامحمدزادهغلام محمدسلطان غياث الدين غوري260.803دیپارتمنت اقتصاد ونوسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون هراتهرات
K01034129مجتبیعبدالحکیم-امیرحسینمحمد علم فیض زاد255.656دیپارتمنت زبان وادبیات انگیسی صرف برای ذکور پوهنځی زبان های خارجی پوهنتون کابلکابل
K01036085مجتبیجنت گل-سورگلابراهيم خليل الله254.429دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون ننگرهارکابل
K01040641مجتبیمحمدنبیسخی زادهغلام سخیغازي254.246واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01028945مجتبیسلطان محمود-شاه محمودپروفیسوررسول امین246.944دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون البیرونیکابل
K01038924مجتبیاحمدضیا-عبدالفتاح عمرعبدالغفورنديم-246.236دیپارتمنت زبان وادبیات انگیسی صرف برای ذکور پوهنځی زبان های خارجی پوهنتون کابلکابل
K01019501مجتبینوروزعلی-جان علیعبدالرحيم شهيد241.815واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19001856مجتبیغلام محمد-خدایداداستاد صالح محمد240.747دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کندزبلخ
K01046766مجتبیمیرزااحمد-سیدعلی باباخصوصی اتحاد240.74دیپارتمنت گرافیک پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون هراتکابل
K16003332مجتبیعبدالوهابرسولیعبدالرسولمولوی سراج الدين شهيد240.543دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون تخاربغلان
K01054761مجتبیغلام محی الدینعزیزیعزیزاللهککرک237.803واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K32002332مجتبیرجب-محمدعلیذکور مرکز باميان236.581دیپارتمنت اداره عامه صرف برای ذکور پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون بلخباميان
K01042647مجتبیمصطفیدورانبابه کرمنادريــــه236.574دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون البیرونیکابل
K16002866مجتبیغلام یحیصفدریلعل خانميهن235.194دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون جوزجانبغلان
K24002061مجتبیغلام سرور..غلام سخیخصوصي رسالت231.726واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01021939مجتبیفقیرشاه-بوستانعلیعبدالرحيم شهيد231.51دیپارتمنت مطبوعات پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون البیرونیکابل
K01038198مجتبیغلام نبی-غلام حضرتعبدالغفورنديم-228.53دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون پروانکابل
K01054645مجتبیرجب علیسلطانیسلطان علیلومان226.74واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07004835مجتبیامیردادنجفیرسول دادالبیرونی نوآباد226.549دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون غزنیغزني
K24004082مجتبیعبدالقیوم-حاجی حبیب اللهخصوصي هيواد226.422دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون هراتهرات
K18001824مجتبیعبدالرحیمقیومیعبدالقیومنمبر2 مرکزایبک225.017واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیسمنگان
K01053195مجتبیمحمدحسینجعفریاحمدحسینعبدالرحيم شهيد224.898دیپارتمنت استخراج روباز معادن صرف برای ذکور پوهنځی جیولوجی ومعادن پوهنتون پولی تخنیککابل
K01045697مجتبیعبدالناصر-سیدمحمدسيدالناصري224.868واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K33003020مجتبیمحمدحسین-غلام محمدذکورمرکزکجران223.047دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کندهاردايکندی
K01021488مجتبیجان آقا-بازمحمدشهرک ذاکرین220.789دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات(BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون پروانکابل
K01039069مجتبیمحمدشاه0شیراحمدليسه اماني219.97دیپارتمنت هایدرومیترولوژی صرف برای ذکور پوهنځی زمین شناسی پوهنتون کابلکابل
K04000661مجتبیعبدالواحدنورینورالدینصادقي219.305دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنځی شرعیات پوهنتون البیرونیپروان
K01014337مجتبیکفایت حسین-میرزاحسینحبيبيه218.881دیپارتمنت زبان وادبیات روسی پوهنځی زبان های خارجی پوهنتون کابلکابل
K01048890مجتبیگل احمدکابلیشیرمحمدفاضل بیک218.745دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات(BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون پروانکابل
K01019603مجتبیسیدغلام نبی-سیدمحمدحیدرعبدالرحيم شهيد217.798دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون بلخکابل
K11000999مجتبیشیراقأ-فضل حقروشان عالي ليسه214.198دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون پکتیالغمان
K01050955مجتبیمحرم علی-گل احمدخارج مرز212.579دیپارتمنت نقاشی پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون هراتکابل
K33002088مجتبیفداحسین-حسین بخشرباط دشت211.325دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی دایکندیدايکندی
K01009771مجتبیمحمدصادقهاشمیمحمداسحقپيام آزادی211.109دیپارتمنت هارتیکلچر( باغداری ) صرف برای ذکورپوهنځی زراعت پوهنتون کابلکابل
K07004779مجتبیمیرزا حسین..علی یاورذکور سید جمال الدین211.001واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K01030015مجتبینورمحمدنورزیعبدالحققلعه کاشف210.752دیپارتمنت هارتیکلچر( باغداری ) صرف برای ذکورپوهنځی زراعت پوهنتون کابلکابل
K01041040مجتبیناصرعلیرسولیغلام رسولغازي210.484واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24004053مجتبیمحمداسماعیلابراهیمیمحمدابراهیمخصوصي هيواد209.065دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بدخشانهرات
K16005366مجتبیمحمد علیوقارمحمد اکبرگلدرئي ها208.833دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنځی شرعیات پوهنتون بلخبغلان
K33001278مجتبیخداداد-محمدعلمناوه گاو شاخ207.151دیپارتمنت بیولوژی عمومی صرف برای ذکورپوهنځی بیولوژی پوهنتون کابلدايکندی
K07003924مجتبیغلام عباسمحمدیمحمدالبيروني قره باغي203.908دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون هراتغزني
K07004669مجتبیمحمدنبیرضاییعبدالحسینقول بیدک علودال202.387دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی صرف برای ذکور پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیکغزني
K01042522مجتبیمحمدرسولحیدریبرات علیسيداسماعيل بلخي202.308دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون کابلکابل
K01025745مجتبیعلی احمدعطاییعطامحمدغلام حيدرخان201.85انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلکابل
K18000028مجتبیعبدالعلی-قربانعلیظهرا201.646دیپارتمنت عمومی پوهنځی تربیت بدنی صرف برای ذکور پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیسمنگان
K01034567مجتبیمحمدیونسمیرزاییمحمدحسینعلاوالدین--200.648واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K25000431مجتبیعبدالقیومرحیمیمحمدرحیمخصوصی کوثرنور200.432دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیرفراه
K01019848مجتبیمحمدگل-غلام رضاعبدالرحيم شهيد200.261دیپارتمنت خاک شناسی وآبیاری صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون کابلکابل
K19003939مجتبیخادم-علی میرزاسيد اسماعيل بلــخي200.218دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون بلخبلخ
K15002546مجتبیمرتضیایازیغلام نبیسيد عبدالله شهيد200.633به نسبت انتخاب کود (صرف برای اناث) نتیجه قرنطین استتخار
K01027603مجتبیغلام مصطفی-محمد حکیممحمد موسی شفيیق198.825واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K25000814مجتبیفضل احمد..گل محمدلیسه ابونصرفراهی198.468واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفراه
K04002077مجتبیدادمحمد-امیرمحمدانستیتوت تخنیکی پروان197.91دیپارتمنت استخراج مواد مفیدۀ جامد پوهنځی جیولوجی و معدن مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیرپروان
K01022296مجتبیمحمدهاشیم-محمدانورهمـــــايون شهيد196.902دیپارتمنت موسیقی پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون کابلکابل
K01032044مجتبیفضل خدا-دادخدامحمدعلم فيض زاد196.87انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلکابل
K07007881مجتبیغلام رسول-غلام محی الدینذکور حيدر آباد195.358واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K01041175مجتبیعبدالله-امیرمحمدخواجه عبدالله انصاري195.212واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19007032مجتبیحسین بخشرسولیغلام رسولامام محمدباقر195.208دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون بلخبلخ
K01054534مجتبیمحمدظاهر..محمداکبردهن سرخک195.029دیپارتمنت روانشناسی تعلیم وتربیه نا بینایان پوهنځی تعلیمات اختصاصی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01055112مجتبیمحمدجمیلانصاریعبدالرحیمشکردره194.965انستیتوت انجنیری نیمه عالی بلخ ولایت بلخکابل
K17004775مجتبیمحمدظریف-محمدشریفاستاد غازی خان194.845دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشانکندز
K01011476مجتبیجانان-سیدگلحاجي عبدالقدير194.826دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون کابلکابل
K24003738مجتبیعبدالطیف..محمدرسولتورغندی193.483واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01039601مجتبیحسین بخش-قاسمليسه اماني193.193واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01035959مجتبیخان علیمددیخان محمدسيداسماعيل بلخي192.692واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07003365مجتبیمحمدعلی-قربانعلیشاکي192.085دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون غزنیغزني
K19003498مجتبیخواجه ملا-نصراللهاستادعطامحمدنور191.861دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بدخشانبلخ
K14001482مجتبینورمحمد..همراهمیرمحمدهاشم191.46دیپارتمنت زبان وادبیات اوزبیکی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تخاربدخشان
K01040333مجتبیمحمد محسن-ملنگ شاهمحمدفقيرفيروزي191.397واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K20001296مجتبیمحمدانور-میرزاعبدالمنانابن يمين191.37دیپارتمنت حفاظت محیط زیست پوهنځی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجانجوزجان
K01022414مجتبیضامین علی-خادیم حسینهمـــــايون شهيد190.237واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19004311مجتبیمحمدیاسین..رمضانعلیانستيتوت نفت گازبلخ190.22واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K02000617مجتبیمحمدوصیل-محمداسلمحضرت بلال190.02دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون کندهارميدان وردگ
K04004409مجتبیعبدالعلیمعثمانیمحمد عثمانتاغمه189.921دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون پروانپروان
K07006819مجتبیعوض علی-محمدحیدرذکورتوحيدآباد189.83دیپارتمنت انجنیری معدن پوهنځی جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی و انجنیری غزنیغزني
K19001148مجتبیمحمدهاشمرضائیمحمدعیسیسلطان غیاث الدین188.349واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01054100مجتبیمهرالله-نصراللهخواجه عبدالله انصاري188.21انستیتوت تکنالوژی کمپیوتر نیمه عالی شهر کابلکابل
K24011033مجتبیمرتضی-محمدعمراستاد فکری سلجوقي186.778دیپارتمنت میناتوری پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون هراتهرات
K04004320مجتبیسلطان-برات علیعبدالهادي شهيد186.747دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون بامیانپروان
K16000460مجتبیعلی رضا-محمدطاهرکهنه مسجد186.599واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K01047979مجتبیمحمدرسارسامحمدملاخصوصی عامه شمال186.293واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07005874مجتبیعلی محمدیاوریعلیمدداستادعبدالغفورسلطاني186.257واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K01044784مجتبیمحمدکاظم-محمدظاهرسيدالناصري186.247انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلکابل
K27002060مجتبیندامحمددورانینورمحمدمحمد هوتک186.238دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون کندهارکندهار
K19000346مجتبیمحمدمحسنیمینییزدان قلسلطان غیاث الدین185.038واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01033049مجتبیسلیم شاهفیضیفیض احمدعبدالقادربیدل184.836دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون پروانکابل
K19000944مجتبیعبدالهادی-عبدالباقیسلطان غیاث الدین184.827دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تخاربلخ
K07007606مجتبیغلام رسول-رجب علیخصوصي نورغزنه184.809دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنیغزني
K01028783مجتبیعبدالعلی-محمدنبیپروفیسوررسول امین184.747واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19008424مجتبیحبیب الله-غنیاحمدشاه مسعود184.74واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K19013201مجتبیغلام سخی-عوض علیباختر184.732واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01022667مجتبیعطاالله=سلمانعلیهمـــــايون شهيد184.704واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07008018مجتبینورعلی-احمدعلیشمس العارفيـن184.077دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون غزنیغزني
K24006104مجتبیبصیراحمد-رمضانانقلاب اسلامي183.28واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K16004964مجتبیحمیدالله-محمد ایوبمولوی سراج الدين شهيد183.085دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون بغلانبغلان
K32002275مجتبیمحمدحسین-محمدعلیذکور مرکز باميان182.907دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشانباميان
K04001083مجتبیگل آقا-میرباباسعدالله182.612دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون پروانپروان
K05001339مجتبیمحمدفاضل-غلام حیدرغازی میرمسجدی خان182.403دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونیکاپيسا
K01033272مجتبیمحمدکبیر-میرمستجیآزادی181.628واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K33002399مجتبیخدی-حسینخصوصي ديانت181.341انستیتوت تکنالوژی کمپیوتر نیمه عالی شهر کابلدايکندی
K01012139مجتبیمحمدظاهر-مرزامحمدشاه دوشمشيره181.341واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19009231مجتبیمحمد زمان-ثمرالدینوزيرمحمداکبرخان181.339واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K24002469مجتبیمحمدعلی..نادرعلیذکورجبرئيل181.091دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون هراتهرات
K24008243مجتبیعبدالغفار-غلام رضاخواجه محمد تاکي181.033انستیتوت زراعت و وترنری نیمه عالی ولایت هراتهرات
K01049066مجتبیمحمدنادرواصلعبدالغیاثنازو انا180.79انستیتوت ژورنالیزم نیمه عالی شهر کابلکابل
K01046315مجتبیذکریااکبریمحمد افضلآزادی179.795واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01022048مجتبیقربانعلی-تاج محمدعبدالرحيم شهيد179.782واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24011247مجتبیمحمدعیسیفیاضیقربان علیخصوصي حضرت امام جعفر صادق179.728واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01046171مجتبیعبدالمنانمصلحمحمداجانآزادی179.515انستیتوت تکنالوژی افغان نیمه عالی شهر کابلکابل
K03001757مجتبیمیرآغا-رسول محمدمیرآغامولانا يعقوب چرخي179.391دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارلوگر
K01042996مجتبیعبدالرشیدسلطانیخیرمحمدمحمدانوربسمل178.014واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15002367مجتبیجلیل الرحمنهاشمیعبدالرحمنعبدالودودشهید177.844دیپارتمنت باستان شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بلختخار
K04003324مجتبیمیرزاجان-طرابعبدالفتاح شهید177.693انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلپروان
K01039361مجتبیخان اقایاری زادهگل محمدعبدالعلي مستغنی177.673انستیتوت تجارت نیمه عالی شهر کابلکابل
K01034967مجتبیمصطفی-محمدشاهحاجي عبدالقدير177.483واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01025008مجتبیسیدمرزاحکیمیمحمدحکیماستاد ذبیح الله خان177.45واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01021770مجتبیعبدالمصورشریفیمحمدشریفعبدالهادي داوي176.241واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15005005مجتبیمحمدشریف-فیض محمدحامــــدي شهيد176.199واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K10010215مجتبیبابوخان-دوست محمدخانعبدالوکیل175.895واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01036682مجتبیمحمدفردین-محمدنبیاحمد شاه مسعود175.75واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K04002596مجتبیمحمود-احمدخانخدری175.718واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K20001040مجتبیعبدالغفار-محمدایوبگوهرشادبیگم174.307واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K01043428مجتبیسیدمحمد-محمد ابراهیماستادمحمدابراهیم خواخوری174.223دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی ارزگانکابل
K01008967مجتبیقاسم خانفیروزاسماعیل-خصوصی جهان نمبر1174.152واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01024053مجتبیغلام مصطفیرحیمیمحمدعمرغلام حيدرخان173.86واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15005463مجتبیاشرف الدینرحمانیجمال الدینعارف173.695واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K03002540مجتبیشریف حسین-محمدیعقوبباغ یارک172.824انستیتوت زراعت و وترنری نیمه عالی ولایت ننگرهارلوگر
K01009747مجتبیعبدالقدیر-عبدالروفنمبردوم ميربچه خان172.702واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24006193مجتبیغلام سخی-امین اللهاستاد فکری سلجوقي172.649واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24002241مجتبیغلام سرور-محمدغلامذکور سیدمحمدقناد172.336واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K07002645مجتبیمحمدعلی-حسینلیسه ذکورسبزک172.211واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K19003740مجتبیمیوند-محمد احسانشهيد بلخي172.058دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشانبلخ
K19005403مجتبیاحمدحسین-حسین علیعلي آباد171.109واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01036908مجتبیدادالله-فتح محمداحمد شاه مسعود171.054واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01026941مجتبیعلاوالدینافضلیمحمد افضلمرزاعبدالقادربیدل170.944دارالعلوم عربی کابل صرف برای ذکور شهرکابلکابل
K19001116مجتبیمحمداصغرحیدریغلام سرورسلطان غیاث الدین170.627واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K19008724مجتبیعبدالغفور-فیض محمداستقلال170.613واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K15002181مجتبیگلستانصمدیملاعبدالصمدعبدالودودشهید170.321واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K28000369مجتبینصراللهحق دوستکمالذکور آببازان170.228واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهلمند
K01022313مجتبیمحمداسمعیل-محمدحسینهمـــــايون شهيد169.346واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07004832مجتبیمیراجانغلامیرمضانالبیرونی نوآباد169.074واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K05001084مجتبیسیداحمدخان-نورعلی خانغازی میرمسجدی خان168.835واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K27001247مجتبیمقبول شاه-گل شاهحاجی سعد الله خان168.822انستیتوت ژورنالیزم نیمه عالی شهر کابلکندهار
K01009975مجتبیعبدالغفارمسافرزادهعبدالجبارلیسه خصوصی افغان پامیر168.8انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلکابل
K07001113مجتبیاسداللهمحمدیمحمدجمعهذکورخواجه احمد168.66واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K01042557مجتبیمحمدعلینوریعاشورمحمدسيداسماعيل بلخي167.483واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01042061مجتبیمحمدعلی-قربانعلیاستاد مصباح167.301به نسبت انتخاب کود (صرف برای اناث) نتیجه قرنطین استکابل
K16004284مجتبیعبدالعطاء..عبدالصمدفج اندراب167.218واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K05001582مجتبیمحمدالدین-محمد رسولرحمان خيل167.152واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K01019285مجتبیاحمدشاهنبی زادهمحمد نبیغلام حيدرخان167.056واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K03002675مجتبیعبدالکریم-قیام الدیندهنو166.791واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K20001420مجتبیغلام سخیمرادیخال مرادقزانچي بابا165.84دیپارتمنت اکتشاف و استخراج ساحات نفت و گاز پوهنځی جیولوجی و معادن مؤسسه تحصیلات عالی سرپلجوزجان
K20000569مجتبیسلطان محمد-عبدالغفارابن يمين165.803دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجانجوزجان
K06000695مجتبیغلام دستگیر-محمد اکبرذکورسعدبن ابي وقاص165.591واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپنجشير
K07003875مجتبیعبدالملک-غلام علیذکور تمکي165.578واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K01038548مجتبیشیرجانهاشمیمحمدهاشمغازي165.551واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19012919مجتبیمحمداکبر-حاجی غلام علیولی عصر165.515دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهاربلخ
K24005275مجتبیغلام رسول-محمدحسنمولانا عبدالرحمن جامی165.359واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K04001642مجتبیسردارآقا..محمدنعیم-ذکور ميرعلی احمد شهيد165.336واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K14000974مجتبیمحمدصادقانوریمحمدایوبکوکچه165.331دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشانبدخشان
K01022227مجتبیغلام حضرت-برات علیذکوربی بی مهرو165.172واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15005888مجتبیعبدالغفور-عطاخانذکورينگي قلعه165.167انستیتوت تخنیکی نیمه عالی مرکز ولایت تخارتخار
K01020751مجتبیگل الرحمن..نظرالدینعبدالهادي داوي164.147واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01036763مجتبیزلمی-سیدمیرآقااحمد شاه مسعود163.824واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K05001039مجتبیمیرمرتضی-سیدپادشاهغازی میرمسجدی خان163.758دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونیکاپيسا
K01038538مجتبیمحمدگلامینجمین گلغازي163.738واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K25001335مجتبیفیض محمداکبریغلام حسینخصوصي صلح163.706واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفراه
K19004295مجتبیعبدالحمید-علی شفاهمقصد الله شهيد163.635واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K14000869مجتبیناصرضمیریضمیرسائف شهيد163.596واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K32003956مجتبیدادالله-میرزامحمدذکریا163.575واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K01035595مجتبیدرمحمد-شاه محمدعبدالغفورنديم-163.566واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K11001709مجتبیمحمدعارف..محمدنورذکورحيدرخاني163.564دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرلغمان
K01036122مجتبیمحمدنادرحکیمیعبدالظاهرميرغلام محمدغبار162.412انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلکابل
K01048188مجتبیحکیم خان-محمدالله خانآزاد خان162.157انستیتوت تکنالوژی کمپیوتر نیمه عالی شهر کابلکابل
K06000805مجتبیسعادت میر-دولت میرسفيد چهر161.898واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپنجشير
K01006128مجتبیحفیظ اللهناصریمحمدکبیربويه زار ناصري161.895دیپارتمنت زراعت و وترنری انستیتوت نیمه عالی شهر کابلکابل
K14008693مجتبیعبدالغفورانوریمحمد انورعبدالمنان شهيد161.794واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K19003225مجتبیعبدالقیوم-عبدالقدوس خاناستادعطامحمدنور161.764دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی پکتیکابلخ
K01009869مجتبیجمعه خان-عزیزاللهنمبردوم ميربچه خان161.586واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K04004100مجتبیذکرالله-عبدالجلیلذکوردشت رباط160.812واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K14002438مجتبیمحمدرضأرضاییعاشورسائف شهيد160.427واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K01010977مجتبیعبدالرحمن0سیدآقاحاجي عبدالقدير160.29انستیتوت تجارت نیمه عالی شهر کابلکابل
K15001358مجتبیبسم الله=غلام حیدرابوعثمان تالقاني160.197واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K01010167مجتبیعبدالعزیزحمیدیحمیداللهخصوصی عالی تکبیر159.976واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16004800مجتبینورمحمد..عزیزاکبرذکور اسلام قلعه159.851واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K32002348مجتبیمصطفی-فیروزالدینذکور مرکز باميان159.663واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K24008860مجتبیمحمدامین-غلام فاروقتخنيک غوریان158.947واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01036903مجتبیمحمداصغر-محمدعمراحمد شاه مسعود158.625واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19006102مجتبیقربانعلی-علی حسینعلي چوپان158.625واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K19000031مجتبیمحمدهاشیم..عبدالصمدذکور خلم158.541انستیتوت نفت و گاز نیمه عالی ولایت بلخبلخ
K01040325مجتبیسیداحمدمیرزادامیرمحمداستادخلیل الله خلیلی156.884واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01043924مجتبیامیرجان-غلام سخیعبدالحي حبيبي156.844واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01024910مجتبیمحمدکریم-محمدرسولخواجه رواش156.765واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K04001606مجتبیفریدآقا-محمدنبیسيدالرحمن شهيد156.707واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K01009532مجتبیعصمت الله-حبیب اللهالسغان156.703دارالعلوم امام ابوحنیفه صرف برای ذکور شهرکابلکابل
K19000202مجتبیغلام سخی..غلام نبیابومسلم خراساني156.695واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01050367مجتبیسیدمیاصدیقیسیدمیرشاهعمرا خان156.68واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01036712مجتبیمحمدذکی-جانعلیاحمد شاه مسعود156.624واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K05000943مجتبیرازمحمد-گل احمدغازی میرمسجدی خان156.609واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K11001802مجتبیشاه نور-احمد نورسالاب علياء156.507واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K19001166مجتبیفضل من اللهعزیزعزیزاللهسلطان غیاث الدین156.274واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01018541مجتبیدل آغاعمرخیلعصمت اللهحکيم ناصرخسروبلخي155.147واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K04004085مجتبیبریالی-عبدالقدوسذکوردشت رباط155.074واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K19001098مجتبیغلام محمدعلیزادهغلام حسینسلطان غیاث الدین155.059واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K19010983مجتبیمحمدیونس-عنایت اللهمولانا جلال الدين بلخي155.022واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K03001074مجتبیغلام فاروقفاروقیغلام حضرتلیسه عالی ذکورخوشي155.016دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی لوگرلوگر
K06001428مجتبیعبدالحمید-عبدالباقیرخه154.866واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپنجشير
K06001306مجتبیعبدالمنان-عبدالعزیزاستادبهره مند154.815انستیتوت انرژی و آب نیمه عالی شهر کابلپنجشير
K05002842مجتبیعبدالوکیل-عبدالبصیرعبدالمبين شهيد154.698واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K01035860مجتبیصفرعلینجفیفقیرمحمدسيداسماعيل بلخي153.539واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K02002020مجتبیحسین گل-عبدالرشیدخالدبن وليدتکيه153.445واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K05000466مجتبیشیراقا-رحمت خانڅارنوال حبیب الرحمن شهید153.278واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K15001507مجتبیغلام علیمحمدییارمحمدانسیتیتوت مسلکی زراعت و وترنری فرخار151.534واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K01053638مجتبیعبدالهادی.جمال الدینغلام محمد فرهاد151.521واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16004153مجتبیمحمد اکرم-غلام حسنامام جعفرصادق151.37انستیتوت نفت و گاز نیمه عالی ولایت بلخبغلان
K01026855مجتبیفدامحمد-غلام حیدرحبيبيه150.213واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01048874مجتبیعبدالمعروف-عبدالهادیاميد149.647ناکامکابل
K01008860مجتبیرحمت شاه-محمدظاهرذکورده يحيي149.576ناکامکابل
K19007199مجتبیمحمدعارفسمندریسمندرخانبابه قوانچي148.445ناکامبلخ
K17001125مجتبیامیرمحمدمحمدیشیرمحمدمولوی سراج الدين148.404ناکامکندز
K01037421مجتبیشیرآقامجیبیخان آقاغازي147.981ناکامکابل
K01014373مجتبیحبیب الرحمن-قریش بیکحبيبيه147.908انستیتوت تجارت نیمه عالی شهر کابلکابل
K16005195مجتبیرحمت اللهرحمتیاسداللهميهن147.902ناکامبغلان
K07003629مجتبیعبدالحمید-حسین علیدري زبان147.824ناکامغزني
K04002927مجتبیسید بابا-سید حسینذکورجبل السراج146.517انستیتوت تخنیکی نیمه عالی پروان ولایت پروانپروان
K06000835مجتبیسیدجلیلهاشمیامام الدینخاتم الانبيا146.5ناکامپنجشير
K07000363مجتبیزلمی-نیازمحمدسنايي146.359ناکامغزني
K01018717مجتبیحسین علی-محمدعلیعبدالرحيم شهيد146.226ناکامکابل
K01036604مجتبیبهادرنبی زادهغلام رسولغازی عبدالله اچکزي144.635ناکامکابل
K01046531مجتبیفضل الدینفیضیفضل خداآزادی143.268ناکامکابل
K19001266مجتبیمحمدشفیعنایلمحمدیوسففیلسوف صدیق افغان143.004ناکامبلخ
K32003057مجتبیمحمداسلم-محمدجوادذکور زارین142.986ناکامباميان
K16002789مجتبیخدادادحسینیمحمد حسینميهن142.886ناکامبغلان
K04001970مجتبیعبدالصبور-عبدالغیاثفقيرحيدرگلبهار142.873ناکامپروان
K20003163مجتبیقطبی شاه.محمدمقیمشبانه142.873ناکامجوزجان
K01006521مجتبیمیرپادشاه-غلام سخیخواجه لکن142.823ناکامکابل
K21001626مجتبیمحمدسرور-علی محمداسپندسای142.601ناکامسرپل
K01042200مجتبیسلیم شاهشریفیبسم اللهغازی عبدالله اچکزي141.343ناکامکابل
K14005793مجتبیمحمدخالقناظمیمحمدناظمکوکچه141.166ناکامبدخشان
K16005926مجتبیمحمدعالم-محمدغوثذکورزمانخيل138.975ناکامبغلان
K19001858مجتبیمیرزاخانعمریمحمدعمرچهل گزي137.981ناکامبلخ
K15001935مجتبیغلام حسین-محمد حسنعبدالله قانت شهید137.836ناکامتخار
K01035663مجتبیمحمدعمر-ظفرخانعبدالغفورنديم-137.624ناکامکابل
K04000609مجتبیعبدالمقیم-عبدالقدوسصادقي137.307ناکامپروان
K14000957مجتبیحسام الدینحسامجورهکوکچه135.915ناکامبدخشان
K07003898مجتبیابراهیم-اسحقابوريحان البيروني135.557ناکامغزني
K01038928مجتبیشیرمحمد-محبوب شاهعبدالغفورنديم-134.252ناکامکابل
K16004308مجتبیاسداللهصیادیمحمدنبیذکور بنو128.97ناکامبغلان
K17004052مجتبینیک محمد-حاجی محمدابراهیمزرکمر128.712ناکامکندز
K01035380مجتبیمحمدشفیع-محمدظریفعبدالغفورنديم-116.707ناکامکابل
K19004068مجتبی احمدیمحمد داود-احمدجاندقيقي بلخي156.681واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01049504مجتبی خان شهاباحمدجانشهابعمراخانخاتم النبيين184.762واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14006497مجتهیدعبدالباسین..حاجی احمدميرفضل الله162.25واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K15007466مجرات اللهعبدالظاهرعزیزیعبدالعلیسيد ظهرالدين شهيد165.169دیپارتمنت تفحص و اکتشاف مواد مفیدۀ جامد پوهنځی جیولوجی و معادن مؤسسه تحصیلات عالی سرپلتخار
K15007936مجریهعبدالقیوم..محمدنبینسوان وکیل محمدشریف چاه آب146.248ناکامتخار
K18000847مجللهظفرعلیاکبریمحمداسحقآبخورک علیا238.159دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای اناث پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون بلخسمنگان
K15006203مجلومجمعه خان-عبدالمنانامیرمجر172.343دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلانتخار
K01044263مجنوناطلس خان-گلابخوشحال خان227.914دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون پکتیاکابل
K01019884مجنونجیلانی-گل محمدابوذر غفاری193.812واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K04003289مجنونعبدالرازق-عبدالظاهرعبدالفتاح شهید174.428دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارپروان
K06001720مجنونالله محمدنظامیمهم خانذکورشابه172.473دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارپنجشير
K05003506مجنونامان الله-عبدالقدوسحافظ عبدالمجيد160.056واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K34005255مجنونخیالی..صاحب جانشهيد محمد داود144.402ناکامخوست
K14008141مجوبهمحمداصفهاجرمحمدیوسفنجـــيب الله شهيد177.531دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنځی زراعت پوهنتون بدخشانبدخشان
K24001315مجیبمحمد داود-جمعه خانافغان ترک245.704دیپارتمنت اقتصاد ونوسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون هراتهرات
K05000476مجیباسدالله-یوسف علیبختيارشهید239.783دیپارتمنت تأمین برق پوهنځی انجنیری پوهنتون البیرونیکاپيسا
K11001621مجیبمحمدامین.عبدالظاهرشهيداستادمحمدنذيرنيازي234.764دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون کندهارلغمان
K04001156مجیبغلام فاروق-بابه صاحبذکورگلبهار189.342دیپارتمنت استخراج مواد مفیدۀ جامد پوهنځی جیولوجی و معدن مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیرپروان
K01043155مجیبحمیداللهحمیدیمحمداللهمحمدانوربسمل184.94دیپارتمنت عمومی پوهنځی تربیت بدنی صرف برای ذکور پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01034109مجیبمحمدغفورهدایتفقیرمحمدپوهاند صدیق الله رشتین175.72واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01010482مجیبعبدالجمیلفیضیعبدالقیومقچي172.791واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01039506مجیبنجیب-عزیزالرحمنعبدالغفورنديم-171.152واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01025030مجیببیک محمدنورینیک محمداستاد ذبیح الله خان165.578واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16000669مجیبشاه آغا-سخی دادحضرت عمر فاروق رض162.118واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K34002110مجیبداود-زیربت خان- خان مندوزی لیسه161.483واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K01022132مجیبغلام جیلانیقاضی زادهغلام ربانیعبدالهادي داوي160.287واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K04000659مجیبجان آقارحیمیمحمدرحیمصادقي160.103واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K09000426مجیبعجب خان-خیال محمدصبرمینه عالی لیسه156.884واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K01045427مجیبگلاب گلحًدرانغنم رنگذبيح الله عصمتي145.956ناکامکابل
K01042678مجیبشاه محمدگل احمدیگل احمدنادريــــه144.912ناکامکابل
K19003325مجیبننگیالی..فضل الحقخالدابن وليد142.69ناکامبلخ
K15003859مجیبغلام حیدرقطرهغلام سرورداکتر سيدحسين شهيد127.604ناکامتخار
K16000317مجیب احمدعبدالحمید-فقیراحمدخصوصی اقرا167.21دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلانبغلان
K01044080مجیب احمدضیاحمدنوریمرزامحمدعبدالحي حبيبي155.156واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14001994مجیب الرحمانسیدحبیبرحمانیشمس الدینمرزامحمدبني161.943واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K01025230مجیب الرحمنمحمدصدیقصدیقیمحمدعظیممحمود طرزی -337.743دیپارتمنت برق والکترونیک پوهنځی انجنیری پوهنتون کابلکابل
K01054051مجیب الرحمنعبدالله-محمدشریفانقلاب318.364دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون هراتکابل
K12001865مجیب الرحمنداودشاه-عبدالرحمنحکيم آباد300.777دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنځی طب پوهنتون کندهارکنر
K01021752مجیب الرحمنمحمدنسیمهوتکنورمحدعبدالهادي داوي296.055دیپارتمنت عمومی پوهنځی طب صرف برای ذکور پوهنتون شیخ زایدکابل
K07006877مجیب الرحمندورمحمد-دین محمدداکــــتر زبير شهيــد280.572دیپارتمنت حقوق پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابلغزني
K01047476مجیب الرحمننثار احمدیوسف زینصیراحمدخصوصی نوی ډیوه270.212دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابلکابل
K01021179مجیب الرحمنمحمد امان-محمد عالمابوذر غفاری259.317دیپارتمنت روانشناسی پوهنځی روانشناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابلکابل
K24010608مجیب الرحمنعبدالرحمنشیرزیحاجی عبدالقیومسلطان غياث الدين غوری258.963دیپارتمنت مدیریت شهری پوهنځی انجنیری پوهنتون هراتهرات
K28001776مجیب الرحمنسیدحبیبویالعبدالغنیبلاک 9 لیسه254.057دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون کندهارهلمند
K22000653مجیب الرحمنعصمت الله-سخیدادذکور دره زنگ240.362دیپارتمنت سیول پوهنځی انجنیری پوهنتون فاریابفارياب
K01055176مجیب الرحمننوگل-عبدالرسولشهرک پامير239.02دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخکابل
K01052895مجیب الرحمنوزیرمحمدسعیدعبدالحبیبخارج مرز238.493دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون شیخ زایدکابل
K19008807مجیب الرحمنمحمد هاشمهاشمیمحمد حسیناستقلال236.828دیپارتمنت اداره عامه صرف برای ذکور پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون بلخبلخ
K09003238مجیب الرحمنحیدرجان-آغاجاندتیری غونوی عالی لیسه233.316دیپارتمنت تأمین برق پوهنځی انجنیری پوهنتون پکتیاپکتيا
K10009373مجیب الرحمنشمس الرحمن-شیرزاخانشهيدمحمدعارف227.831دیپارتمنت اقتصادملی پوهنځی اقتصاد پوهنتون ننگرهارننگرهار
K06001271مجیب الرحمنمرزابابا-میراحمداستادبهره مند224.628دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات(BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون پروانپنجشير
K24004115مجیب الرحمنعبدالغفارمشعوفعبدالستارخصوصي هيواد224.185واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01032627مجیب الرحمنعبدالحبیب-خان صاحبابوذر غفاری223.08دیپارتمنت انجنیری منابع آب وحفاظت محیط زیست پوهنځی انجنیری پوهنتون ننگرهارکابل
K10010641مجیب الرحمنغلام حسن-غلام حسینمولوی محمود درسوال211.182دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای ذکور پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K05001957مجیب الرحمنعبدالحفیظعزیزیعزیزالرحمنعبدالمبين شهيد203.998دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنځی شرعیات پوهنتون البیرونیکاپيسا
K14001414مجیب الرحمنعبیدالرحمنعبیدیرجب علیخصوصی خورشید203.833واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K10002463مجیب الرحمنرحمت گل-حاجی صاحب گلعبدالوکیل203.676دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون کندهارننگرهار
K07001716مجیب الرحمنمحمد افضل-غلام محمودعلي لالا صاحب200.542دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنځی &#