حرف ل

لطفاً در ابتدا به جدول حرف نام تان مراجعه کنید. جدول ها به اساس حرف اول نام دانش آموزان تنظیم شده اند. بعداً در قسمت Search آی دی تانرا بنویسید. نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن آی دی میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی (Previous) و بعدی (Next) استفاده کنید. در صفحات کوچک موبایل شاید یک ویا دو ستون از دید تان پنهان باشند و برای دیدن آنها بالای علامه مثبت در جدول کلیک کنید.

لطفاً تا پردازش کامل جدول صبر کنید. هر زمانیکه بخش جستجو ظاهر شود به این معنی است که جدول کاملاً پردازش شده است.

حرف ل

ای دینامنام پدرتخلصنام پدرکلانمکتبنمره کانکورنتیجهولایت
K03000976لاجبرحبیب-چوپانوحدت آببازک163.142دیپارتمت فزیک صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه شیخ زایدلوگر
K01036301لاجبرخاننوابهمت خیلحاجی وزیرميرغلام محمدغبار228.487واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K32004577لاجمیرمحمدامین-عبدالحسینذکور مرکز باميان231.978دیپارتمنت منجمنت واداری تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بامیانباميان
K01010471لاجمیرحضرت میر-احمدجاننمبردوم ميربچه خان172.369واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16004658لاجمیربازمیرحکیمیعبدالمجیدخواجه خضر139.312ناکامبغلان
K01033760لاجوردسلطان حسین-الله بخشزينب کبرا231.899دیپارتمنت زبان وادبیات فا رسی دری پوهنځی زبان وادبیات ملی پوهنتون کابلکابل
K32001528لاجوردعبدالله-سلطانعلینسوان تنگ سفیدک153.428واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K18001120لاجوردجلال الدین-خوشمرادنسوان کارته صلح147.785ناکامسمنگان
K06001899لال محمدشریف احمدشریفیقلندربــــازارک163.539دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارپنجشير
K14005858لالانادر-خانکجاشتک193.673دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر پوهنځی اقتصاد پوهنتون فاریاببدخشان
K01044553لالادوست محمد-حیدرخوشحال خان188.3دیپارتمنت انجنیری منابع آب وحفاظت محیط زیست صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون کندهارکابل
K02003227لالاغاعبدالحقاسحق زیمحمد اسحقخواجه محمدولي193.158دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون ننگرهارميدان وردگ
K24009553لالهمحمدقبول-حاجی محمدخصوصي هيواد285.282دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنځی طب پوهنتون کندهارهرات
K24009262لالهمحبوب-محمداعظیمگوهرشاد268.198دیپارتمنت اقتصاد تصدی پوهنځی اقتصاد پوهنتون هراتهرات
K24005697لالهسیدنعیم-سیداحمدهيواد248.832دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K24003600لالهوحیدالله-محمدرفیقخصوصي اريانا228.134دیپارتمنت گرافیک پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون هراتهرات
K24004406لالهوکیل احمد..عبدالقادرنسوان رازی198.57دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K24001489لالهجلال-خانگلدیگوهرشادبيگم195.211واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24002910لالهعبدالصبور-حاجی عبدالشکورخصوصي فرداي بهتر193.414دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K24005973لالهحبیب الله-جلالهيواد193.169انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی ولایت هراتهرات
K24004704لالهمحمد جان-عبدلمهري هروي189.742دیپارتمنت نقاشی پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون هراتهرات
K22004514لالهعبدالوهاب-محمدشریفکلال خانه184.481دیپارتمنت روان شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجانفارياب
K24006755لالهعبدالوهاب..محمدخانکهدستان183.022واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24004199لالهسرداراحمد..نورمحمدنوين عليا180.894واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24004819لالهعبدالمجید-ملاسیدمحمدصمیمهيواد173.987واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K20000664لالهشراف الدین-عبدالحکیمنسوان کهلک171.982دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانجوزجان
K20002811لالهمحمدسلیمرحیمیمحمدرحیمنسوان کوک گنبد167.024دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانجوزجان
K24006026لالهعبدالطیفهرویعبدالرحمننسوان فکری سلجوقی166.988واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24007325لالهعبدالواحد-عبدالکریماستقلال161.842دارالعلوم غیاثیه صرف برای اناث ولایت هراتهرات
K24004759لالهعبدالرحمن-محمد عمرمهري هروي154.842واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24003161لالهبشیراحمدعثمانیمحمدعثماننسوان میرویس شهید151.575واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K14000551لاله بیگمخواجه غلام0غریب محمدنسوان ده شهر149.777ناکامبدخشان
K15007627لاله بیگمپاینده محمدصابریمحمدصابرنسوان ترشت139.227ناکامتخار
K16000228لاله رخشیرجان-بختیاریاستادعين الدين144.683انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بغلانبغلان
K14004943لاله ماهامام علی-غلام نبیدوآبه منجی145.762ناکامبدخشان
K17000878لالیعبدالوهاب-عبدالواحیدزراعت142.794ناکامکندز
K14002745لامعهعبدالواقف-سیدمظفرنسوان الجهاد210.599دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات(BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بدخشانبدخشان
K15002160لامعهحفیظ الله-حبیب اللهنسوان بي بي مهتاب195.136دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنځی شرعیات پوهنتون تخارتخار
K15000775لامعهطلارحیمیحاجی رحیمابوالقاسم گرگاني165.574واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K15004632لامعهمحمدعزیز-باباجاننسوان میرملا160.421دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانتخار
K24010075لامعه نامهبشیراحمد-عبدالرفیعمهري هروي163.583واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K19010995لامیهمحمدنصیرصدیقیمحمدکبیرهاشم برات196.908دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای اناث پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون بلخبلخ
K01010738لامیهبریالی-شاه ولیپوهاندعبدالاحمدجاويد177.752واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16002479لامیهمحمدنبیسروریمحمدعلیفاطمه الزهرا177.699دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنځی ساینس پوهنتون بلخبغلان
K15003324لامیهعبدالعلیم-عبدالعزیزنسوان نمبر1156.827واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K15006787لامیهعبدالمنانواحدیعبدالواحدنسوان نهرچمن155.116واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K19008486لامیهخان آغا-رجب خاناحمدشاه مسعود153.237واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01007904لاهورعبدالاحمد-عبدالروفکشکک139.355ناکامکابل
K11002529لاهورخانهمت خانمخلصلونگچارباغ ذکورعالي ليسه198.351دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارلغمان
K02001017لاهورخانعزیزاحمد-گل احمدالجهاد لنگر155.045واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K08000415لاهورخانعالی جانهمتنحادچانخواه عمبروان149.967ناکامپکتيکا
K01028808لایبهخلیل الله-حاجی شیرمحمد خانرخشانه270.173دیپارتمنت علوم سیاسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابلکابل
K01028025لایبهعبدالرقیب-عبدالروفنسوان سپین کلی191.652واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K12003336لایبهمحیب الله..صالح محمدبي بي فاطمه کنر190.159دیپارتمنت تاریخ و جغرافیه پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرکنر
K01047346لایبهمحمدقاسم-اسداللهنسوان بي بي مهرو160.352واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01020965لایبهفضل هادیعزیزیمیراخاننسوان توتيا153.27واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K12003321لایبهرفیع الله..سیدعمربي بي فاطمه کنر150.109واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K10002631لایقپرهیزخانمومندعبدالغفارخانعبدالحميد مومند217.585واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K32000217لایقمحمدایوب-محمدموسیده سرخ217.559دیپارتمنت تاریخ پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بلخباميان
K16002865لایقمحمد اعظیم-محمد افضلميهن197.373دیپارتمنت تعلمیات اسلامی صرف برای ذکور پوهنځی شرعیات پوهنتون بغلانبغلان
K07007937لایقرجب-شیرمحمدذکور حيدر آباد191.541دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنیغزني
K05001613لایقمحمود جان-عطاییرحمان خيل181.233انستیتوت معاون انجنیری حصه اول کوهستان نیمه عالی ولایت کاپیساکاپيسا
K32001805لایقعقیل احمد-جمعه خانذکورسنبل175.944دیپارتمت کیمیا صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه شیخ زایدباميان
K11001076لایقحمیدالله-روح اللهذکور گل پاچا الفت172.675واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K03001514لایقمحمدآمین-حاجی سلام الدینسجاوند170.66واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K10008663لایقدین محمد...حاجی مزملاحداد167.243واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10006351لایقبهادر-محمدشاهبتی کوت164.027واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K19010525لایقحمیداللهدولت زئیحبیب اللهمولانا جلال الدين بلخي151.587واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K16000581لایقجان آغا-اسداللهحضرت عمر فاروق رض142.978ناکامبغلان
K07007701لایق احمددین محمد-اخترمحمدشمس العارفيـن254.48دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون بلخغزني
K07002594لایق احمدمبارکشاه-بومانشهيد فياض مکنک238.661دیپارتمنت زبان وادبیات روسی پوهنځی زبان واد بیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیغزني
K07001709لایق احمدوزیرمحمد-نورمحمدروشان جلال الدين176.024دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون غزنیغزني
K07000382لایق احمدحاجی محمد-درمحمدسنايي167.326انستیتوت تخنیکی نیمه عالی ولایت غزنیغزني
K07007987لایق احمدگل آغا-پردلشبانه شيخ عطار167.022واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K09002185لایق جانحکمپوهانیارخان محمدسلمانخيل ليسه142.92ناکامپکتيا
K34004487لایق جانهښایسته خانرسولیرسول محمدزرغونه165.609واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K31001064لایق حسینحاجی حسن رضا-حاجی خدادادامام علی مرکزلعل غور243.521دیپارتمنت میخانیک صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون کابلغور
K34002573لایق خانشیرجان-احمدجانمحمدصديق روهي256.153دیپارتمنت تکنالوژی ومعلوماتی صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون شیخ زایدخوست
K34001218لایق خانسیدل خان-سیدپل حانمحمدصديق روهی148.143ناکامخوست
K34003388لایق خاناحمدخان-یاربات خانسنه کی146.521ناکامخوست
K01019378لایق دادپیردادیعقوبیعوضحکيم ناصرخسروبلخي234.631دیپارتمنت کار وامور اجتماعی پوهنځی روانشناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابلکابل
K01032442لایق دادعبدالرحیم-ملا امام قلمحمدعلم فيض زاد202.059واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10000552لایق زادهبغداد-حاجی حکیم خانکهي172.179واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K03001210لایق شاهنادرشاه-میرعادل شاهغازی امين الله280.37دیپارتمنت انستیزی پوهنځی علوم متمم صحی صرف برای ذکور پوهنتون طبی کابللوگر
K07003571لایق شاهزوارشاه-حسین علیلیسه ذکور شهدا193.164دیپارتمنت انجنیری معدن پوهنځی جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی و انجنیری غزنیغزني
K07002625لایق شاهمحمدعلیجویاجمعه خانناوه پشي186.331دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون هراتغزني
K10006372لایق شاهاسلام شاه-مسافرخانبتی کوت177.729دیپارتمنت محیط زیست و جنگلات پوهنځی زراعت پوهنتون لغمانننگرهار
K34002258لایق شاهنادرشاه خان-میرافضلحًر بن161.73واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K07006730لایق شاهعبدالله شاه-عزیزشاهملا مشک عالم151.829واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K34002491لایق مرجانعیدک-عمبرشاهداخي172.608واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K09000827لایق میرنیک امیر-حسن خیلجانی خيل202.184دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون پکتیاپکتيا
K01018838لایقهجمعه خان-حسین دادمحمدآصف مايل280.381دیپارتمنت تکنالوژی لابراتوار طبی پوهنځی علوم متمم صحی صرف برای اناث پوهنتون طبی کابلکابل
K24008793لایقهبسم الله-نظام الدینهيواد278.3دیپارتمنت ریاضی پوهنځی ساینس پوهنتون هراتهرات
K24010960لایقهعلاالدیننورینوراحمدخصوصي فرداي بهتر207.638دیپارتمنت میناتوری پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون هراتهرات
K24003522لایقهعبدالقیوم-عبدالرشیدده شیخ و پروانه196.786دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K24004503لایقهعبدالغنی..عبدالوهابجغرتان189.236دیپارتمنت نقاشی پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون هراتهرات
K03000765لایقهمیرعزیز الدین-میرویس الدیننسوان سعديه شهيد177.593دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی لوگرلوگر
K32003501لایقهمحمدعلم-جعفرنسوان مرکزيکاولنگ177.319دیپارتمنت باستان شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بلخباميان
K24008676لایقهعبدالحینوریسیف الدیننسوان روضه باغ گذره172.68واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24004237لایقهعبدالقیوم..محمدعمرقوسنان170.715واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K07004011لایقهغلام نقشبندابراهیمیمحب علینسوان البـیروني قره باغي168.822واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K24002684لایقهعبدالباقی-وزیرنسوان مرکز شيندند166.994واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K07003162لایقهغلام حسین-محمدنسوان قلعه شهاده165.987واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K24007613لایقهمحراباعلمیاراعلمسپين ادي165.4واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K07007143لایقهجمعه خان-شیرزماننسوان بي بي زينب164.056دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی پکتیکاغزني
K24003576لایقهحفیظ الله-حبیب اللهکاشفی163.718واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K33001653لایقهعیدمحمد-غلام حیدرنسوان کيسو163.604انستیتوت کثیرالرشتوی نیمه عالی مرکز ولایت دایکندیدايکندی
K32004990لایقهسیداسداللهموسویسیدمحمدعسینسوان تی بو تی157.167واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K32002917لایقهجواد-نادرسرقول156.435انستیتوت تخنیکی افغان-ایران نیمه عالی ولایت بامیانباميان
K07003456لایقهعبدالرزاق-چمن علیبی بی هاجر جرمتو155.275واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K24009792لایقهگلاب شاهرحمانیغلام سرورنسوان ناگهان153.196واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01037168لایقههمایونراسخعلی مددسوريا151.206واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24004344لایقهعبدالله.خشدلحضرت سيدپادشاه صاحب ترياق149.729ناکامهرات
K01041165لایقهحسن-امیرجانشهرک صفا ـ146.644ناکامکابل
K24005968لایقهعبدالقدیررسولیغلام رسولنسوان فکری سلجوقی140.848دارالعلوم غیاثیه صرف برای اناث ولایت هراتهرات
K01015185لبابهدادمحمد-دین محمد-ناهيدشهيد177.845انستیتوت اداره و حسابداری نسوان نیمه عالی شهر کابلکابل
K01050104لبنااسداللهحبیبحبیب اللهرابعه بلخي195.419دیپارتمنت بایوتکنالوژی وتولید تخم های بذری پوهنځی زراعت پوهنتون کابلکابل
K01007598لبنامحمدگلاحمدیعبدالاحمدنسوان ريشخور189.785واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01049085لبناشیخ احمدشهزادهعبدالله جاننسوان وحدت151.534انستیتوت تجارت نیمه عالی شهر کابلکابل
K01016658لبیب جمالمحمد جمال-سید جمالمحمدصدیق پسرلی--189.968دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت پوهنتون پکتیاکابل
K15004626لبیبهسیدخلیل الله-مولوی حضرت جاننسوان نمراول238.782دیپارتمنت اداره اعمار ساختمان ها صرف برای اناث پوهنځی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیکتخار
K17003375لبیبهدوست محمد-نیازمحمد-خديجه الکبرا172.399دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون تخارکندز
K01037692لزاعبدالحمید-سخی دادمومنه خاتون158.272واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19002715لزأمحمدایوبجلال زادهخیرالدیننسوان ام البلاد163.824واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K31001150لزینهعبدالقیوم-عبداللهشيــنه141.084ناکامغور
K01022805لطافتبابه شاه-بابه جانداکترعبدالحی الهی188.142واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16000207لطافتعبدال-صاحب نظرنسوان کلان گذر150.057انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بغلانبغلان
K10004402لطافت الرحمنامیرحمزهحکیمیعبدالحکیمعبدالوکیل153.742واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K14003350لطافهسیدکامل-سیدسیدمحمددهقان137.673ناکامبدخشان
K01044171لطف احمدشفیق احمد0امیرمحمدعبدالحي حبيبي165.678واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16000802لطف الحقبهرام الدین-کنجهميان شهر157.141واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K01055646لطف الحمنحقیق الرحمنمولوی خلیل الرحمنبه نسبت تخطی در جریان امتحان، امتحان داوطلب باطل استکابل
K01039957لطف الدیننقرالدیناحمدیعبدالحمدفاميلي های ريشخور162.144واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K21000088لطف الرحمنذکراللهفیضیفیض اللهتبروتغايخواجه266.622دیپارتمنت فارمسی عمومی صرف برای ذکور پوهنځی فارمسی پوهنتون بلخسرپل
K24010407لطف الرحمناسرائیلبارکزیاسمعیلخواجه محمد تاکي266.283دیپارتمنت اداره عامه صرف برای ذکور پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون هراتهرات
K04004298لطف الرحمنمحمد معصوموطنیارمحمدناظمحضرت علي255.821دیپارتمنت سیول پوهنځی انجنیری پوهنتون تخارپروان
K16000919لطف الرحمنعبدالرحمن-عبدالرسولاستادعبدالرحمن246.929دیپارتمنت ساختمان های صنعتی ومدنی پوهنځی ساختمانی پوهنتون جوزجانبغلان
K05003615لطف الرحمنعبدالرحمن..خواجه عبدالجبارمحمدطاهرشهید229.464دیپارتمنت امور مالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون البیرونیکاپيسا
K05000916لطف الرحمنعبدالرحمن-حبیب الرحمنغازی میرمسجدی خان219.172دیپارتمنت جیودیزی انجنیری پوهنځی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجانکاپيسا
K01039650لطف الرحمنسیدرحمن-مهربانليسه اماني216.493واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01043753لطف الرحمنشمس الرحمنآخندزادهسیداحمدمحمداسماعیل حسن زی216.453واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K32002206لطف الرحمنغلام شاه-عبدالسلامذکور مرکز باميان208.407دیپارتمنت تعلمیات اسلامی صرف برای ذکور پوهنځی شرعیات پوهنتون بغلانباميان
K09002483لطف الرحمنمحمدانورریحانشیرعلی خانشهيد منصور205.979دیپارتمنت بیولوژی عمومی صرف برای ذکورپوهنځی بیولوژی پوهنتون کابلپکتيا
K01050471لطف الرحمنمحمدطاهررحیمیمغل خانعمرا خان202.192دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون پروانکابل
K01014384لطف الرحمنمحمد عمر-محمد شریفپوهاندعبدالاحمدجاويد198.142واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16000889لطف الرحمنعبدالعظیم-عبدالحفیظ.الحاج استاد محمدنفیع195.452دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنځی شرعیات پوهنتون تخاربغلان
K05003429لطف الرحمنلطف الله..سیدالرحمنغازی پاینده محمد181.777واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K19012776لطف الرحمنمحمد عطا-عبدالحنانقاضي حميدالدين179.22واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K05000842لطف الرحمنخلیل الرحمن-حبیب اللهانجينيرحبيب الرحمن شهيد177.589واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K05000709لطف الرحمنغلام دستگیر-غلام نبیعبدالهادی شهید171.838دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیرکاپيسا
K05000444لطف الرحمنعبدالصمد-سیدآقاڅارنوال حبیب الرحمن شهید170.188واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K10016391لطف الرحمنمحمداعظم-حضرت الدینکوتی تاران169.026واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01008797لطف الرحمنخلیل الرحمن-عبدالرحمنذکورده يحيي168.929واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K17000368لطف الرحمنمیرامام-محمد امانمولوی سراج الدين شهيد167.463واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K04002533لطف الرحمنعبدالاحد-عبدالغیاثذکورجبل السراج164.969واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K04003816لطف الرحمنعزیزالرحمنمحمدیشاه محمداستقلال163.776واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K05001017لطف الرحمنروح اللهنبی زادهمحمدنبیغازی میرمسجدی خان163.705واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K16001643لطف الرحمنلطف الله-خیرمحمدحضرت حمزه160.389واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K16004251لطف الرحمنعبداالطیفرحمانیعبدالرحمننـمبر2گلميران شهيد158.567واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K15000545لطف الرحمنجان محمد-عبدالاحمدحضرت عثمان154.889واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K03002221لطف الرحمنجان محمدحقملخیرمحمدحضرت عمر فاروق154.789واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K16000793لطف الرحمنعزیزالرحمن-عبدالعزیزميان شهر153.469دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیربغلان
K06000473لطف الرحمنحبیب الرحمنجرنیلمحمدگلملک مرزاشهيد153.258واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپنجشير
K19006074لطف الرحمنحبیب الرحمنحبیبیعبدالرحمنشهیدعلی قلند144.547ناکامبلخ
K05003556لطف الرحمنمجاور..عبدالرحمنغازی امان الله خان132.382ناکامکاپيسا
K16004327لطف الرحمننورالرحمنحبیبیحبیب اللهذکور بنو130.656ناکامبغلان
K07006259لطف اللهمحمد هاشمهاشمیخدارحماستادعبدالغفورسلطاني330.845دیپارتمنت عمومی طب معالجوی بخش نظامی صرف برای ذکور پوهنځی طب پوهنتون طبی کابلغزني
K01033757لطف اللهامین الله-عبدالروففاضل بیک302.888دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کابلکابل
K22003006لطف اللهمحمدرحیمرحیمیهمراهتجربوي عربخانه299.761دیپارتمنت عمومی پوهنځی طب پوهنتون البیرونیفارياب
K01010202لطف اللهمحمدرضارحمتیعلی خانخصوصی دین ودانش271.619دیپارتمنت انرژی پوهنځی انجنیری پوهنتون کابلکابل
K07001828لطف اللهعبدالعزیز-محمدحسنشامير264.767دیپارتمنت عمومی پوهنځی صحت عامه صرف برای ذکور پوهنتون طبی کابلغزني
K07005534لطف اللهرمضانعلی-افغانخدايدادجاغوری249.121دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخغزني
K04001384لطف اللهمحمدصدیقصدیقیمحمدهاشماستقلال249.046دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخپروان
K01034321لطف اللهعبدالعلی-محب علیهمـــــايون شهيد248.838دیپارتمنت انرژی پوهنځی انجنیری پوهنتون کابلکابل
K04004804لطف اللهمحمدعارف-سخی دادتفهيم القران247.373دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون تخارپروان
K18000758لطف اللهعبدالمقتدرامیریمولوی محمدامیردهی246.67دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون بلخسمنگان
K07003272لطف اللهخیراللهلطفیرمضانعلیهدايت235.211دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای ذکور پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون بلخغزني
K05001447لطف اللهعبدالله-بسم اللهمولوي فيض محمد شهيد231.175دیپارتمنت تأمین برق پوهنځی انجنیری پوهنتون البیرونیکاپيسا
K01027974لطف اللهمحمد غوث-قلندرمحمد موسی شفيیق226.652واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01036101لطف اللهعزیزاللههمتجلاد خانميرغلام محمدغبار224.979دیپارتمنت منجمنت واداری تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بامیانکابل
K07000970لطف اللهرجب علیاحمدیغلام علیذکورشهيداحمدي224.715دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون غزنیغزني
K02001392لطف اللهعزیز-امیرمحمدحامد کرزي221.63دیپارتمنت اداره عامه صرف برای ذکور پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون ننگرهارميدان وردگ
K01053695لطف اللهمحمدصادق-محمدشاهسلطان علاالدين غوری220.771دیپارتمنت سیستم های معلوماتی پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون پروانکابل
K10003842لطف اللهبادشاه گل-امین گلمحمدي صاحبزاده لیسه220.111دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارننگرهار
K10010840لطف اللهمحمدعمر-حاجی نوابحضرت ابوبکرصدیق رض د ذکورو لیسه217.713دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون جوزجانننگرهار
K04000745لطف اللهآقاگل-محمدنبیشاهي خيل215.854دیپارتمنت رادیولوژی صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرکابلپروان
K01009711لطف اللهغلام محی الدینصاحبزادهجلال الدین-خصوصی افغان ښونځی214.451دیپارتمنت استخراج روباز معادن صرف برای ذکور پوهنځی جیولوجی ومعادن پوهنتون پولی تخنیککابل
K01033849لطف اللهعبدالرحمن-حاجی شیرجانمحمدصدیق پسرلی--214.293دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون پکتیاکابل
K04002403لطف اللهمحمد روزتلاشیسیدالصادقي212.672دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون پروانپروان
K19014227لطف اللهعبدالملک-عبدالمطلبافغان ترک لیسه210.773دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخبلخ
K01013220لطف اللهدادالله-عزت اللهفاضل بیک208.624واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K03001894لطف اللهنورمحمد-شیرمحمدشهیدغلام نبی سمسور207.582دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنځی اقتصاد پوهنتون کندزلوگر
K22001283لطف اللهعبدالرحمنحلیمیعبدالحلیمخراسان205.639دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون فاریابفارياب
K01042052لطف اللهجان علیاحمدیاحمدعلیاستاد مصباح203.912دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K15003529لطف اللهعبدالسلامکوشانعبدالستارداکتر سيدحسين شهيد203.701دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنځی شرعیات پوهنتون تخارتخار
K19003236لطف اللهحبیب الله..اسداللهخالدابن وليد200.638دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون فاریاببلخ
K01053377لطف اللهبسم الله-عبدالاحدشهاب الدین199.874واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K22000588لطف اللهمحمدیوسفنورینورمحمدالمار198.873دیپارتمنت تأمین برق پوهنځی انجنیری پوهنتون فاریابفارياب
K01039374لطف اللهذبیح اللهعبدالرحیم زیغلام سخیغازي198.795دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجانکابل
K04003371لطف اللهیارگل-حضرت گلنعمانیه اشترشهر197.403دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیرپروان
K01009531لطف اللهعبدالحکیم-محمد نبیفرزه196.77دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنځی زراعت پوهنتون کنرکابل
K01012931لطف اللهعطااللهاسحق زیمحمداسحقفاضل بیک193.381واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01022225لطف اللهعزیزالله-گل احمدهمـــــايون شهيد191.701واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07005308لطف اللهمحمدموسیزاهدیعسکرعلیداود زيرک191.395واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K10008209لطف اللهنیک محمد-امیرمحمدسروبي191.133دیپارتمنت انجنیری پطرولیم صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری معدن ومحیط زیست پوهنتون بلخننگرهار
K01054662لطف اللهعبدالعلی-علی نقیالبيروني جرمتو189.951واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01053542لطف اللهمحمدباقر-محمدابراهیمخصوصی تربیت نمبر1189.83دیپارتمنت عمومی پوهنځی تربیت بدنی صرف برای ذکور پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K16001562لطف اللهفیض اللهفیضیمحمدشاه خانذکورسبزمحمدخان189.696دیپارتمنت چیولوجی صرف برای ذکور پوهنځی زمین شناسی پوهنتون بامیانبغلان
K11000876لطف اللهاغاسید-نورسیدذکور حضرت بلال189.65دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمانلغمان
K10013807لطف اللهمحمدحنیف-شیرزادهچپرهاردکرنی لیسه189.614دیپارتمنت وترنری پوهنځی علوم وترنری پوهنتون شیخ زایدننگرهار
K04002906لطف اللهفیض الله-فضل الحقذکورجبل السراج185.993انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلپروان
K19004359لطف اللهرحمت اللهحکیمیمحمدحکیمليسه عالي باختر184.766واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K15000316لطف اللهمحکم تاش-ایشان قلحضرت ابي بن کعب رض184.072دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزتخار
K19000415لطف اللهغلام ربانینبی زادهعبدالمقتدیرسلطان غیاث الدین182.985دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون بلخبلخ
K04001187لطف اللهخلیل الله-حبیب اللهمولانا عبدالرزاق راشد181.572دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون پروانپروان
K01053382لطف اللهمحمداسماعیل-عبدالرازقذيولات181.32واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K26000140لطف اللهعبدالکریمنورزهیعبدالرحیمحامدکرزی180.86دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی نیمروزنيمروز
K01025125لطف اللهبسم اللهرحمتیرحمت اللهرحمان بابا180.716دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون ننگرهارکابل
K22003050لطف اللهداکترگل محمد.حاجی محمدعلیتجربوي عربخانه179.776واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K01022704لطف اللهروح اللهحبیب زئیحبیب اللهغازی محمدشاه خان بابکرخیل179.693واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K11002410لطف اللهحبیب الله-نصراللهروشان عالي ليسه179.133دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون لغمانلغمان
K01053780لطف اللهمیرنظر..خدانظر-تازه محمدشهید179.132دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیرکابل
K05000911لطف اللهاسدالله-محمدگل خانغازی میرمسجدی خان177.838دیپارتمنت حفاظه نباتات پوهنځی زراعت پوهنتون فاریابکاپيسا
K04001657لطف اللهعبدالحنان-عبدالرحمنابوبکرصديق177.791دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون پروانپروان
K01042065لطف اللهصدیق الله-بهادرشاهاستاد مصباح176.477واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16001845لطف اللهصبغت اللهلطفیمبارکشاهدهنه خوست176.472دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلانبغلان
K04004305لطف اللهسیدلالا-محمدبراتابوذرعفاری176.47دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون پروانپروان
K03002890لطف اللهعبدالملک-عبدالرحیممحمدآغه175.997واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K16004577لطف اللهحمیدالله..شاه محمدلـکن خيل175.263دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلانبغلان
K27003022لطف اللهنظام محمد-نورمحمدظاهر شاهی174.592واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندهار
K06001206لطف اللهنیکو خان-میرمحمدبــــازارک174.314واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپنجشير
K19003627لطف اللهاسدالله..عبدالطیفانستيتوت نفت گازبلخ174.249واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K12000729لطف اللهعبدالطیف-حاجی عصمت الله خانناړی174.107دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارکنر
K15002597لطف اللهسهراب-خواجه نظرلاله گذر173.93دیپارتمنت زبان وادبیات اوزبیکی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تخارتخار
K01030266لطف اللهاسداللهوردکسعادتقلعه کاشف173.838واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16001550لطف اللهعبدالکریم-عبدالخالقجمعيت ابوريجا بغلان173.055واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K01019457لطف اللهاقبالحیدریصاحب دادحکيم ناصرخسروبلخي172.904واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16004382لطف اللهعبدالجبارعزیزیمحمدعزیزگلميران172.731واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K01046543لطف اللهفضل احمدادیبسیداحمدآزادی172.633انستیتوت تکنالوژی کمپیوتر نیمه عالی شهر کابلکابل
K10003538لطف اللهحبیب الله-حاجی ملنگسيدشمس الدين مجروح172.632واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K16003654لطف اللهخیرالله-میرمحمدقلذکورزمانخیل172.59دیپارتمنت خاک شناسی و آبیاری پوهنځی زراعت پوهنتون بغلانبغلان
K04000748لطف اللهتاج گل-شازمانشاهي خيل172.317واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K24004477لطف اللهعصمت الله-محمدهاشمحضرت میرابوالفیض فتالی172.259دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیرهرات
K04004101لطف اللهنیک محمدحق بینمحمدزمانابوبکرصديق رض171.086دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلانپروان
K10009180لطف اللهبازمحمد..حاجی لعل محمدنجم الجهاد170.921واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01046928لطف اللهرحیم الله..امین اللهانستیتوت میخانیکی ـ170.866واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10008046لطف اللهنورالله-بسم اللهننگرهار عالی لیسه169.103واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K19009149لطف اللهمحمد هاشم-محمد نسیموزيرمحمداکبرخان169.027واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K27001374لطف اللهنظیف الله..علی محمداحمد شاه بابا169.01واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندهار
K15002574لطف اللهمحمد عیلعلی زادمحمد علیسيد عبدالله شهيد168.47واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K16000327لطف اللهمحمدیوسف-جان محمدچهل کپه167.267واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K01046428لطف اللهامین اللهحمیدیحمیداللهآزادی167.176واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19003998لطف اللهمحمدابراهیم!ERROR! operator '-' lacks operandخیرمحمدباختر167.046انستیتوت زراعت نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K34005141لطف اللهنقیب اللهعابدعبدالله جانشهيد محمد داود165.669واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K07004303لطف اللهنورمحمدماهیرغلام محمدکثیرالرشتوی قره باغ165.637دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی هلمندغزني
K01041693لطف اللهرسول داد-سخی داداستاد مصباح165.569دیپارتمنت زراعت و وترنری انستیتوت نیمه عالی شهر کابلکابل
K10010632لطف اللهواقف خان-محمدعارفمولوی محمود درسوال165.507واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K05000604لطف اللهمیرالله-شیرآقاشيرخانخيل165.278واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K07001362لطف اللهعوض-محمدهاشیمبالا سرترگان165.221واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K16003938لطف اللهعطا اللهصدیقیملاعبدالمجیدخواجه خضر165.044دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی فراهبغلان
K01047153لطف اللهمحمداللهمحمدیشادواللهپروژه پنجم 315163.978واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01020898لطف اللهعزت الله-محمدعیسیحضرت شمس المشايخ163.849واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19004961لطف اللهنعمت اللهعظیمیاسداللهفردوسی163.685واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K07001999لطف اللهمحمد اسماعیل-عبدالسلامامام سيد حاجي صاحب163.671دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونیغزني
K32001382لطف اللهدولت محمد-شادماننسوان دربند163.671واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K22000778لطف اللهعطامحمدکریمیعبدالکریمذکور جمشيدی163.657دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریابفارياب
K19008429لطف اللهحاجی محمد صابر-حاجی عبدالطیفاحمدشاه مسعود163.624انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K15005172لطف اللهنجم الدینارمانعبداللهاميرعلي شيرنوائي163.551دیپارتمنت زبان وادبیات اوزبیکی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلختخار
K07003375لطف اللهمحمدیونس-محب علیشهيد عباسي ترکان163.543واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K20003649لطف اللهعبدالودود-ملاچارییکه باغ163.39دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیرعضوی پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجانجوزجان
K19008609لطف اللهمحمد انور-محمد اکبرباختر162.228واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K06001928لطف اللهگوهرخاناحسانیمحمداحسانبــــازارک162.122واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپنجشير
K17003926لطف اللهصاحب گلرسولیگل رسولذکور مرکزی امام صاحب162.108انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلکندز
K15007973لطف اللهمینگ محمدعزیزیعالم قلآهندره162.06دیپارتمنت حفاظه نباتات پوهنځی زراعت پوهنتون فاریابتخار
K03000678لطف اللهمحمداسمعیل-عمراخانسفیدسنگ161.94واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K19008777لطف اللهصالح محمدفقیریبازمحمداستقلال161.693واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K03002364لطف اللهشیرآغاادیالپیرمحمدحضرت عمر فاروق161.545واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K04003079لطف اللهمرزاگل-فیروزخانسيدالرحمن شهيد160.298واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K01009052لطف اللهمحمد احسان-محمد یاسینخصوصي شرق160.243واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K21000656لطف اللهمحمدشریف-محمدظریفمحمدشريف صميم160.147انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت سرپلسرپل
K01037352لطف اللهمولوی عبدالروفصابریآلش محمدغازي160.028واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01014068لطف اللهمحمدصابرشنیزیگل محمدفاضل بیک158.929واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01036087لطف اللهمحمدعارفنبیلتورگلميرغلام محمدغبار158.723واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14004693لطف اللهنذرالله-سلطاندوآبه158.593انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت کندزبدخشان
K04002966لطف اللهمحمد ناظمریاضتمحمدصابرحضرت علي158.463واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K19004379لطف اللهحبیب الله-سیدمرادمحمديوسف خيرخواه158.46واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K16004390لطف اللهفقیرمحمدخالقیاردوست محمدگلميران158.305واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K03001648لطف اللهسیف الله-حبیب اللهبرکي راجان157.147دیپارتمنت زراعت و وترنری انستیتوت نیمه عالی شهر کابللوگر
K10005284لطف اللهسیف الرحمن-غلام الرحمنننگرهار عالی لیسه156.928واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K05000532لطف اللهآقامحمد-خدادادنصرت الله شهيد156.914انستیتوت معاون انجنیری حصه اول کوهستان نیمه عالی ولایت کاپیساکاپيسا
K04003149لطف اللهعبدالحبیبحبیبیخانگلحضرت علي156.898دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلانپروان
K03002082لطف اللهحمیداللهحیدریخلیل اللهشاه خلوتي156.607واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K01021256لطف اللهشکرالله-برات علیحضرت شمس المشايخ155.589واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K02000988لطف اللهغلام درویش-پاینده گلالجهاد لنگر155.226واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K19014245لطف اللهغلام رسول-غلام نبیشفيق بلخِي155.13واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K07000984لطف اللهعبدالخالق0محمدنعیمسراب عليا154.99واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K07004367لطف اللهیوسف علی.حسین علیاستاد شريفی154.871واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K02003555لطف اللهثمرگلامرخیلمحمدگلخالد بن وليد153.528واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K01008621لطف اللهعبدالبصیر-عبدالرحیمحسن البصري (رح)153.48واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K22000064لطف اللهحبیب اللهکوهیمحمد اسلمذکور کوهيخانه153.295واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K16004812لطف اللهعبدالطیف..عبدالحکیمذکور اسلام قلعه153.272واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K06001317لطف اللهامام الدین-محمد گلابتازه محمد شهید153.24واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپنجشير
K15007328لطف اللهمولوی محمد نبی-عبدالحکیمصميمي شهيد153.211واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K04005322لطف اللهفضل الرحمن-محبت خانذکورجبل السراج153.121واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K27001057لطف اللهعمرجان-محمدظاهرخوشحال خان153.027واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندهار
K01026501لطف اللهقلندر-سمندرنمبر1سيديوسف علمي151.508انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت پنجشیرکابل
K02000681لطف اللهمحمدقسیم-محمدعالمشهدای آبپران151.251واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K17005903لطف اللهعبدالوهابعمرحاجی تیمورشاهقریه یتیم150.175واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K16005260لطف اللهنوراحمدنوریسیف الملکنوبهار149.839ناکامبغلان
K07003674لطف اللهمحمدهادیحیدریرستم علیالبیرونی جرمتو148.393ناکامغزني
K22001823لطف اللهصدرالدین-حاجی عبدالرحمنذکورقورچی148.082ناکامفارياب
K01010806لطف اللههدایت اللهغریب زادهبسم اللهکارنده147.908ناکامکابل
K01047156لطف اللهمحمدافضلکاظمیمحمدهاشمانستیتوت میخانیکی ـ146.2ناکامکابل
K05003576لطف اللهحمیدخان..عزیزخانمحمد عمر شهيد146.099انستیتوت معاون انجنیری حصه اول کوهستان نیمه عالی ولایت کاپیساکاپيسا
K01006213لطف اللهعبدالطیفناصریمحمدگلبويه زار ناصري146.095ناکامکابل
K15007912لطف اللهعبدالوهاب..محمدحسینملا عبدالودود شهيد146.077ناکامتخار
K01005581لطف اللهنقیب اللهنیکزادعبداللهپوهاندعبدالشکوررشاد144.709ناکامکابل
K12001931لطف اللهحمیدالله-حبیب اللهعمراخان143.096ناکامکنر
K22002942لطف اللهنورمحمد..محمدامینتجربوي عربخانه141.002ناکامفارياب
K04003644لطف اللهنورخدا-نورمحمدعزیزالرحمن شهید139.608ناکامپروان
K01019619لطف اللهیاقوت الله-محمد معصومابوذر غفاری137.803ناکامکابل
K20003023لطف اللهتاج محمد.امیرمحمدآلتی خواجه133.921ناکامجوزجان
K16004023لطف اللهشیرآغاحکیمیمحمدحکیمخاتم الانبيا129.086ناکامبغلان
K01008347لطف اللهمحمدسورگل-احمدگلدوده مست123.627ناکامکابل
K18000548لطف الله خواجهحبیب خوجهصدیقیمیرزاخوجهکهنه ايبک135.707ناکامسمنگان
K06000961لطف حقمحمدغلامحق بیانمحمدمرزاملک مرزاشهيد163.495دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیرپنجشير
K14002384لطف شاهمیرشاه-نورشاهمختلط ورو146.437دارالعلوم مرکز صرف برای ذکور ولایت بغلانبدخشان
K19008016لطف علیمهدی-فیض اللهخصوصي مهر242.068دیپارتمنت امور مالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون جوزجانبلخ
K01020233لطف علیجمعه خان-نوروزعبدالرحيم شهيد212.593واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01038740لطف علیعلی رضأسلطانینوروز علیغازي183.14واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01046069لطفیهعبدالجلیل-عبدالعزیزخانمخفی بدخشی156.419دارالعلوم امام ابوحنیفه صرف برای اناث شهرکابلکابل
K20002238لطفیهعبدالاحمد-عبدالرحمنلیسه سوادحیاتی153.108واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K01054493لطیفشوکت-غلام علیخصوصی تکامل304.399دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کابلکابل
K01045635لطیفغلام فاروق-غلام دستگیرسيدالناصري261.493دیپارتمنت اداره اعمار ساختمان ها صرف برای ذکور پوهنځی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیککابل
K33001098لطیفمحمداکبر-محمدحیدرذکور ورسيل205.444دیپارتمنت سینما پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون کابلدايکندی
K33000464لطیفعلی جانمحمدیمحمدابراهیمذکورنگدرخت196.804دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون کابلدايکندی
K34005209لطیفعجب خانمشعلشیرالله خانشهيد محمد داود191.57دیپارتمنت وترنری پوهنځی علوم وترنری پوهنتون شیخ زایدخوست
K33003641لطیفمحمدظاهر-خادم حسیناستقلال177.796دیپارتمنت فلسفه پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بامیاندايکندی
K33002891لطیفعبدالغفار-زرینذکورباغبان153.29واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K34003347لطیفیوسوف-عجب خانالکده151.623واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K34000094لطیفظابط خان-نیکوايـوب خيل149.625ناکامخوست
K31001375لطیفرحمانمحمدیمحمدمرکزدولت يار146.042ناکامغور
K07001699لطیف احمدصادق احمد-عیدمحمدمحمدابراهيم شهيد183.09دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنیغزني
K27000961لطیف احمدعبدالاحمدسلیمانبارک الدینشهيدعبدالطيف150.189واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندهار
K05001217لطیف الرحمنخواجه نور رحمن-خواجه گل الرحمنمحمدطاهرشهید186.448دیپارتمنت علوم نباتی صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون البیرونیکاپيسا
K10003293لطیف الرحمنفضل الرحمن-سلیمانشهيدمحمدعارف179.456واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K16005451لطیف الرحمنعبدالوهابمحمودیمحمودشاهقزه175.761دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت پوهنتون کندزبغلان
K09001517لطیف الرحمنغلام سخیلطیفیعبدالغنی خانڅمکنیو عالی لیسه172.417واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K09001990لطیف الرحمنجان آغا-حاجی گلابده باشي167.492واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K01014925لطیف اللهمحمدامیرامیریعنایت اللهقلعه کاشف255.623دیپارتمنت مطبوعات پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کابلکابل
K10011660لطیف اللهعتیق الله-بسم اللهعبدالوکیل221.643دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کنرننگرهار
K01020300لطیف اللهحفیظ الله..عبدالرسولعبدالهادي داوي221.043دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات ملی پوهنتون کابلکابل
K12001899لطیف اللهشا جهان-سیدعثمانڅوکۍ تخنیکی لیسه200.447دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرکنر
K10006269لطیف اللهشیرم گل-توردلی26ویالی لیسه196.258دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون لغمانننگرهار
K10010536لطیف اللهاحمدشیر-غلام دستگیربهسود زراعت مسلکی لیسه191.863دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون ننگرهارننگرهار
K28000778لطیف اللهشاه محمد-حاجی پیرمحمدشهيدانجنيرعبدالمتين189.87به نسبت انتخاب کود (صرف برای اناث) نتیجه قرنطین استهلمند
K01049139لطیف اللهعبدالمقیم-حاجی ذالفقارپلچرخي186.538واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K34005101لطیف اللهبسم الله گل...دینه گلشهيد محمد داود181.37واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K09002647لطیف اللهعبدالبصیرصادقمیرزارحیمششگر179.534واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K12001014لطیف اللهسیدااضغر-سیدیوسفجمعیت لیسه177.531واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K10000456لطیف اللهامان جان-شیرین جانشهیدگل اصغر176.304دیپارتمنت تعلیمات مسلکی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01014444لطیف اللهبخت الله-شیرمحمدپوهاندعبدالاحمدجاويد167.116واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K11002385لطیف اللهمحیب الله-محمدشریفچارباغ ذکورعالي ليسه165.571واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K07005091لطیف اللهفیض الله0کریم اللهاغــوجان165.412واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K10009038لطیف اللهعبدالجبار.محمدنعیمچکنوري163.937واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K34005004لطیف اللهسیدحکیم شاه..بادشاه میرشمل پیران158.671واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K12001653لطیف اللهنیک محمد-بازمحمدوټه پور151.352واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K12003449لطیف اللهرفیع الله..محمدشریفشهيدمعلم سليم خان150.214واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K09002959لطیف اللهخمال گل-میرکشاهدحًمکنوزراعت مسلکی لیسه148.156ناکامپکتيا
K34003558لطیف حانخوناجان-سخی جانذکوخیل154.882واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K34004733لطیف خانشیرعلی خان-محمدخانليسه لکن176.173واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K10008661لطیف خانولایت خان..عبدالکریماحداد151.18واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01025050لطیفهمحمدحسینمحمدیحسین بخشنسوان ام البنین--332.743دیپارتمنت عمومی طب معالجوی صرف برای اناث پوهنځی طب پوهنتون طبی کابلکابل
K07003084لطیفهسیدناصر-سیددیدارعلینسوان قلعه شهاده306.72دیپارتمنت عمومی پوهنځی ستوماتولوژی صرف برای اناث پوهنتون طبی کابلغزني
K01037547لطیفهمحمدحسن-اسماعیلگلخانه275.117دیپارتمنت قابلگی صرف برای اناث پوهنځی نرسنگ وقابلگی پوهنتون طبی کابلکابل
K01030149لطیفهمحرم علیمیرزاییمعصوم علینسوان سید الشهدا272.034دیپارتمنت علوم سیاسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابلکابل
K07005743لطیفهحسین علیرحیمیمحمدرحیمنسوان لومان271.688دیپارتمنت انستیزی پوهنځی علوم متمم صحی صرف برای اناث پوهنتون طبی کابلغزني
K24007838لطیفهعزیزالله-حاجی ذبیح اللهخصوصي توحيد270.345دیپارتمنت امور مالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون هراتهرات
K33001960لطیفهمیرزاحسنیحسننسوان غوچان270.049دیپارتمنت انستیزی پوهنځی علوم متمم صحی صرف برای اناث پوهنتون طبی کابلدايکندی
K24001366لطیفهسیدنور-جنجالگوهرشادبيگم269.672دیپارتمنت زبان ادبیات انگلیسی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون هراتهرات
K19005028لطیفهغلام غوث0برهان الدینعابده بلخي259.453دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای اناث پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون بلخبلخ
K01018312لطیفهعبدالله-قمبرعلیمحمدآصف مايل252.448دیپارتمنت انجنیری کمپیوترصرف برای اناث پوهنځی انجنیری کمپیوتر وانفوماتیک پوهنتون پولی تخنیککابل
K28000735لطیفهاسدالله-سخی دادنسوان ملالۍ249.34دیپارتمنت روانشناسی پوهنځی روانشناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابلهلمند
K07005906لطیفهمحمد ابراهیماحمدیعوض علیفاطميه اشکه داود246.01دیپارتمنت مطبوعات پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کابلغزني
K24010296لطیفهدین محمد-خرمنسوان فتح245.39دیپارتمنت تعلیمات مسلکی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K01023566لطیفهذکریامحمدیبسم اللهسردارمحمدداودخان245.187دیپارتمنت فقه وعقیده پوهنځی تعلیمات اسلامی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K24000059لطیفهعلیاوراحمدیمحمدعلینسوان جبرئیل242.27دیپارتمنت قابلگی عالی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرکابلهرات
K01038725لطیفهسیدمیرحسن-سیدآقا حسینچهار قلعه چهار دهی !241.737دیپارتمنت انجنیری کمونیکیشن صرف برای اناث انستیتوت تکنالوژی معلوماتی ومخابراتی وزارت مخابراتکابل
K01029999لطیفهمحمدباقرولی زادهنوروزعلیقلعه کاشف240.708دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارکابل
K24008056لطیفهعبدالظاهریوسفیمحمد اسحقنسوان حوض کرباس238.508دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنځی ساینس پوهنتون هراتهرات
K31000135لطیفهمحمدیوسفوکیلیفیض محمدنسوان دره قاضي235.67دیپارتمنت فزیک عمومی صرف برای اناث پوهنځی فزیک پوهنتون کابلغور
K33001888لطیفهغلام حسینحسینیبوماننسوان غوچان234.935دیپارتمنت مدیریت حوادث صرف برای اناث پوهنځی محیط زیست پوهنتون کابلدايکندی
K01043808لطیفهآقاگلنظریالله گلپلچرخي234.125دیپارتمنت بیولوژی عمومی صرف برای اناث پوهنځی بیولوژی پوهنتون کابلکابل
K01030040لطیفهغلام رضازمانیغلام علیقلعه کاشف224.42دیپارتمنت زبان وادبیات اسپانوی پوهنځی زبان های خارجی پوهنتون کابلکابل
K02001324لطیفهرمضانعلی زادهقربان علیراقول223.432دیپارتمنت زبان وادبیات فا رسی دری پوهنځی زبان وادبیات ملی پوهنتون کابلميدان وردگ
K24007871لطیفهعبدالرحمن-محمدفاروقنسوان تجربوي221.182دیپارتمنت گرافیک پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون هراتهرات
K01032419لطیفهنادرعلی-سلطان علیمحمدآصف مايل221.118واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24001206لطیفهسیدسبحان-سیدجانگوهرشادبيگم219.233دیپارتمنت زبان ادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون هراتهرات
K32001352لطیفهبراتعلی-میرزاحسینسرقول217.876دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بامیانباميان
K01046293لطیفهشاه آغا-عبدالباقینسوان بي بي مهرو216.101دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01034905لطیفهعزیزاحمد-فضل احمدنسوان وحدت215.681دیپارتمنت زبان وادبیات ترکی پوهنځی زبان واد بیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K31001025لطیفهدیدار-کلبی عباسخم شور212.595دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتغور
K07006872لطیفهعبدالعزیز-سردارشهداءبالاسرنی قلعه212.529دیپارتمنت نفت وگاز صرف برای اناث پوهنځی جیولوجی ومعادن پوهنتون پولی تخنیکغزني
K24005597لطیفهمحمود..عبدالروفباغ نظرگاه210.989دیپارتمنت خاک شناسی پوهنځی زراعت پوهنتون هراتهرات
K24011259لطیفهخیرمحمد..قلیخصوصي حضرت امام جعفر صادق210.81دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K01047683لطیفهرستمخلیلمحرممسلکی اداره و اقتصاد نسوان ـ207.798واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07002404لطیفهرمضان-محمدطاهرنسوان کـمــرک207.361دیپارتمنت کیمیا پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیغزني
K01016295لطیفهعبدالله-غلام عباسزينب کبرا207.18واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01028475لطیفهیاسین-محسنرخشانه205.199دیپارتمنت دواسازی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرکابلکابل
K07006938لطیفهعیدمحمد-عبدالخالقنسـوان حيدرآباد204.229دیپارتمنت تکنالوژی طبی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرکابلغزني
K19012367لطیفهثناالله-حاجی محمدابراهیمعايشه افغان204.025دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخبلخ
K24005029لطیفهعبدالباقی-عبدالسلامهيواد203.968دیپارتمنت زبان ادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون هراتهرات
K33001431لطیفهمحمدعیسی-مولادادنسوان کیتی202.443دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون بامیاندايکندی
K07006937لطیفهمحمدعلی-حیدرعلینسـوان حيدرآباد200.697دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون غزنیغزني
K01022834لطیفهعبدالغنی-غلام محمدنسوان ده خدايداد200.328انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلکابل
K32001082لطیفهسیدمحمدرضا-سیدمحمدحسیننسوان مرکزيکاولنگ199.916دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بامیانباميان
K24009888لطیفهمحمد شریف-فیض محمدمهري هروي198.624دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K01023538لطیفهکاکا شرینصابریآقاشرینسردارمحمدداودخان198.115دیپارتمنت تاریخ عمومی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01023097لطیفهعزیزاللهخوشکارزادهخدادادنسوان ملکه ثريا196.884دیپارتمنت حفاظت محیط زیست پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K24003050لطیفهسرور-ابراهیمقواي 4 زرهدار194.693دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K02002222لطیفهمحمدامینشهیدیمحمدانورکجاب سفلی193.832واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K07002586لطیفهپیک علی-چمنلیسه مختلط قجنغتو193.541دیپارتمنت انجنیری معدن پوهنځی جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی و انجنیری غزنیغزني
K07004472لطیفهصفرمحمد-عبدالظاهرنور جاغوري193.403دیپارتمنت تیاترپوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون کابلغزني
K01018323لطیفهعزت اللهصافیعصمت اللهمولانا جلال الدين محمد بلخي193.281واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K17004088لطیفهقربان-عبدااللهبــي بـــي عايشه صديقه191.771دیپارتمنت علوم فرهنگ اسلامی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزکندز
K33001528لطیفهنورمحمد-خادمذکورکومی191.701دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی دایکندیدايکندی
K07005656لطیفهعوض علی-حیدرعلیني قلعه191.2دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنیغزني
K07000826لطیفهمحمدالله-امیرخانجهـــــان ملکه190.318دیپارتمنت انجنیری معدن پوهنځی جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی و انجنیری غزنیغزني
K07004075لطیفهعلی جانشفاهیعلی شفابي بي زهراحوتقول189.929واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K01032107لطیفهظاهرابراهیمیمحمداکبرچهل دختران -189.586واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K18001190لطیفهعاشور محمدعاشوریشیرمحمدنسوان کارته مامورين187.893دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانسمنگان
K19005510لطیفهخان محمد-دوست محمدعابده بلخي186.761واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K32001058لطیفهسرور-صفدرنسوان سچک186.703دیپارتمنت تاریخ پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بامیانباميان
K32002383لطیفهعلی حسینموسویخادمنسوان شرين هزاره186.443دیپارتمنت جغرافیه صرف برای اناث پوهنځی زمین شناسی پوهنتون بامیانباميان
K01022904لطیفهغلام عباسحسینیغلام حسیننسوان ملکه ثريا184.909واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01031583لطیفهمحمدنبی زادهمحمدعیسیسوريا184.812دیپارتمنت ارتباطات پوهنځی ژورنالیزم وارتباط جمعی پوهنتون بلخکابل
K24005885لطیفهعبدالکریم-عبدالرحمنپل رنگينه184.778دیپارتمنت هارتیکلچر( باغداری) صرف برای اناث پوهنځی زراعت پوهنتون هراتهرات
K24001398لطیفهعبدالغفار-عبدالسلامگوهرشادبيگم184.71دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K24010492لطیفهمحمدنادر-یعقوب علینسوان جبرایل184.646انستیتوت زراعت و وترنری نیمه عالی ولایت هراتهرات
K31001166لطیفهقربان-علی بخشنسوان ده بقدک184.621دیپارتمنت باستان شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بامیانغور
K19011071لطیفهمحمدحنیفنوریعبدالسلامفیلسوف صدیق افغان184.596دیپارتمنت علوم وفرهنگ اسلامی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخبلخ
K07001458لطیفهقربانعلی-غلام علینسوان البيروني نوآباد183.443دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون غزنیغزني
K07001388لطیفهمحمدعلی-مرادعلینسوان البيروني نوآباد183.186دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون غزنیغزني
K24000989لطیفهجمال الدین-کمال الدینگوهرشادبيگم183.094دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K32004114لطیفهظاهر شاهساداتسیدمحمدحسیننسوان شرین هزاره181.711دیپارتمنت پیدا گوژی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیانباميان
K24003673لطیفهنوراحمد-یارمحمد+نسوان جمعیت181.395واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K07001465لطیفهمحمدظاهر-میرزاحسیننسوان البيروني نوآباد181.15دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون غزنیغزني
K33003160لطیفهنادر-محمداکبرذکورپشوک181.144دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی دایکندیدايکندی
K01041149لطیفهفضل الرحمن-سردارمحمدنسوان زليخا181.083انستیتوت تربیه معلم مسلکی نیمه عالی شهر کابلکابل
K15006236لطیفهمحمدشریف-بابه نظرجلگه180.9دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تخارتخار
K05002100لطیفهجان اقایوسفیمحمدیوسفنسوان اسمابنت ابوبکر(صدیق)180.816انستیتوت تربیه معلم مسلکی نیمه عالی شهر کابلکاپيسا
K32004376لطیفهمحمدعلی..رستمدوله قوم میرزا180.026دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون بامیانباميان
K07003906لطیفهسرورعلی-رمضانعلیابوريحان البيروني179.737انستیتوت اداره و حسابداری نسوان نیمه عالی شهر کابلغزني
K01016471لطیفهمحمدحکیم0محمدعظیمنســــــــــوان شهرک وحدت179.652واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01012118لطیفهمحمدمیریوسفیمحمدیوسفنسوان سیدال ناصری179.527واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01036439لطیفهمحمد علیعلیزادهغلام علیعايشه دراني179.517واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19006814لطیفهغلام رضا-غلام علینسوان نمبر 1کمک به معارف179.439واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K20000967لطیفهجان آفا-محمدشریفگوهرشادبیگم179.164دیپارتمنت زبان ادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانجوزجان
K33000453لطیفهحسین..حسین بخشمحمدداد177.695دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی دایکندیدايکندی
K01017339لطیفهخدابخش-مرادمحمدآصف مايل177.684واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07004967لطیفهعلیمددبراتیمحمدعلیفاطمه الزهرا177.437انستیتوت اداره و حسابداری نسوان نیمه عالی شهر کابلغزني
K24003439لطیفهگل احمد-دین محمدخوشرود177.428واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K07003670لطیفهسلمانعلیخانیخانعلینسوان ککرک177.406دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون غزنیغزني
K24001916لطیفهعبدالقادرحیدریعبدالرحمنسواد حیاتی175.907انستیتوت صنایع کمال الدین بهزاد نیمه عالی ولایت هراتهرات
K28000571لطیفهگلالیحسن زادهمحمدحسننسوان ملالۍ175.791دیپارتمنت زبان وابیات پشتو پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی هلمندهلمند
K22004128لطیفهبسم اللهسمینقابلنسوان باغيوستان175.125دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانفارياب
K01014069لطیفهبرات علیعسکرینوروززرغــونه174.319واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K32004300لطیفهچمن=حیدرنسوان مرکزباميان174.256دیپارتمنت پیدا گوژی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیانباميان
K06001056لطیفهحبیب الله-محمد میرباباعلی172.561دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیرپنجشير
K16006238لطیفهقیام الدین-خوشمرادفاطمه الزهرا172.45دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلانبغلان
K33001704لطیفهنبی=حسین دادفیض آبادنسوان ليسه172.385دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونیدايکندی
K01025055لطیفهمحمدکبیررحیمیالله دادنسوان ام البنین--172.317واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07004662لطیفهمحمداسماعیلفهمیمحمدابراهمقول بیدک علودال172.14دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت پوهنتون غزنیغزني
K01038106لطیفهسیدعلیاحمدیسیداحمدشاهنسوان سردارکابلی171.206دارالعلوم عربی کابل صرف برای اناث شهرکابلکابل
K27001830لطیفهنعمت اللهنعمتیحاجی اخترمحمدمیرویس مینه اناث لیسه171.141واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندهار
K19007008لطیفهامیرمحمد..میرزامحمدروشانه بلخي171.119واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01015057لطیفهمحمد احسان-سخی دادسيد نورمحمد شاه مينه170.765واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15003064لطیفهدادمحمدمحمدیقربان محمدبولک ورته بز170.543واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K33003073لطیفهقاسم-مرتضیمختلط اسکان169.481دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی وردگدايکندی
K33000670لطیفهمحمدانورنواندیشحسین علینسوان تگاب169.192دیپارتمنت جنگلات ومنابع طبیعی صرف برای اناث پوهنځی زراعت پوهنتون بامیاندايکندی
K01016142لطیفهمحمدعلی-جمعهزينب کبرا169.19انستیتوت ژورنالیزم نیمه عالی شهر کابلکابل
K07002847لطیفهخدداد-گشتینســوان میـرادیـنــه169.114دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلانغزني
K14003466لطیفهقرباناحمدیاحمدخانعاشوربيک169.032واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K01029377لطیفهحضرت بلالامیرخیلعبدالجلالبي بي عايشه صديقه169.032واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01012947لطیفهعلی دادمحمدیخدابخششهرک مهدیه--169.022واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K32001313لطیفهغلام علیعادلیمحمدعسیذکور سچک168.958واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K25000078لطیفهحاجی نوراللهنوریحاجی خان محمدنسوان عسکرآباد165.858دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی فراهفراه
K07004139لطیفهمحمدعلیکریمیقربانعلیحوتقول انگوری165.735واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K07002848لطیفهقمبرعلی-جوادمختلط حضرت زهرا165.72انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی مرکز ولایت غزنیغزني
K32000479لطیفهمحمدتقی-سیدمحمدعلمنسوان چيجين ورس165.683واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K16002875لطیفهرحیم دادمحمدیملک دادنسوان حضرت زید165.64واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K32003458لطیفهمحمدعطا-محمدحکیمنسوان سرسرآب164.247انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بامیانباميان
K01028256لطیفهمحمد زبیر-محمد ابراهیممحمد موسی شفيیق164.104دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاکابل
K20001736لطیفهمحمدامین-محمدتیردیخديجه جوزجاني164.094دیپارتمنت حفاظت محیط زیست پوهنځی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجانجوزجان
K17001531لطیفهلقمان شاهسیدیمتولی شاهنسوان بي بي آمنه163.985واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K07004537لطیفهایوبعلیاحمدیحاجی محمدشاهيارسلطان الميتو163.953واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K24010993لطیفهعبدالوهابمحمدیمحمد مبینسرآسيا163.938دارالعلوم غیاثیه صرف برای اناث ولایت هراتهرات
K16000271لطیفهصفرعلی-حسین علینسوان معدن163.871واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K15006924لطیفهعبدالقیوم-عبدالوهابنسوان نمبر1163.868واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K01017836لطیفهگل احمدنوریخان محمدزرغــونه163.77واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24008078لطیفهحاجی عبدل آخرمحمدیملا عبداللهنسوان حوض کرباس163.614واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K32002449لطیفهمحمدحسنساداتسیدرضانسوان شرين هزاره163.428واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K01037689لطیفهمحمد امان-محمد امینمومنه خاتون162.524انستیتوت تکنالوژی کمپیوتر نیمه عالی شهر کابلکابل
K14000507لطیفهسیدشمس-پنجشنبهنسوان ده شهر162.183واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K02003833لطیفهعبدالحسینعظیمیخانعلیاســــــتقلال162.162واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K32004424لطیفهمحمدعلی..علی نگاهدوله قوم میرزا161.891انستیتوت تخنیکی افغان-ایران نیمه عالی ولایت بامیانباميان
K19012609لطیفهرمضان علی-خادم حسینفريده بلخي161.645انستیتوت زراعت نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K01016047لطیفهمحمدشاکرحسینیحسین علی- - قلعه بختيار160.81واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01039222لطیفهمحمدعزیز-بازعلیگلخانه160.585انستیتوت تجارت نیمه عالی شهر کابلکابل
K32001319لطیفهدیدارعلی-جانعلیمعروف160.54انستیتوت زراعت نیمه عالی ولایت فراهباميان
K33001307لطیفهحسن علی-عسکرنسوان فاطمه الزهرا160.449دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی زابلدايکندی
K22004963لطیفهعبدالذاکر-نیازبایکلال خانه160.419واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K07003564لطیفهمحمدموسی-غلام علینسوان شینه ده160.387واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K01044114لطیفهغلام نبیظفریگل محمددوغ آباد160.356انستیتوت تربیه معلم مسلکی نیمه عالی شهر کابلکابل
K07004760لطیفهمحمدمحسن.غلام حسیننسوان علیاتوشغله160.29واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K24006333لطیفهمیرویسقیومیعبدالقیومنسوان مولاناعبدالله هاتفی160.154واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24004494لطیفهعبدالکریم.ملااحمدجغرتان160.1واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K31000531لطیفهعبدالقیومولی زادهولی محمدشیخ المند160.071دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی غورغور
K18000575لطیفهمحمدصدیق-خدابخشذکورشیخه160.027واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیسمنگان
K07001915لطیفهمحمد موسی-محمد رسولنسوان شهداي مرکزجاغوري159.986انستیتوت تربیت بدنی و سپورت نیمه عالی شهر کابلغزني
K24004922لطیفهعطاوالله-حبیب اللهمهري هروي159.782واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K31001112لطیفهصدیق حسین-علی جاننسوان سفيد آب سرجنگل158.943واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغور
K01047407لطیفهمحمدحسین-رمضانشهرک صفا ـ158.719واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15004280لطیفهعبدالقیوم-حاجی امام مرادخواجه غار158.508واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K01044824لطیفهمحمدطاهررضاییغلام رضادوغ آباد158.449واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07007653لطیفهمحمدنعیم-محمدابراهیمخصوصي نورغزنه158.272انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی مرکز ولایت غزنیغزني
K20002890لطیفهنورمحمد..روزیبابه علي156.979واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K14005157لطیفهعبدالحی..محمدکریمبازارتشکان156.936واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K17001577لطیفهخیراللهحفیظیخان زماننسوان بي بي آمنه156.928انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت کندزکندز
K18001276لطیفهامرالدین-عوضمنکبود156.902واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیسمنگان
K01042348لطیفهحبیب الله-حاجی حسینشبانه عبدالرحيم شهيد156.817واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01019912لطیفهحیات اللهغنی خیلعلی احمدزرغــونه156.812واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15008340لطیفهاسداللهنوریخورسندنسوان آفاقی156.624واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K25000367لطیفهعبدالظاهر-محمد جمعهنسوان نفیسه توفیق میرزائی156.598دیپارتمنت علوم و فرهنگی اسلامی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی فراهفراه
K25000563لطیفهعبدالودود-عبدالعزیزنسوان نفیسه توفیق میرزائی156.593دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی فراهفراه
K32005145لطیفهمحمدامیراحمدیحسن علینسوان سوختگي156.497واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K33000488لطیفهجمعه شیر..علی جاننسوان کیتی155.356واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K17003414لطیفهمحمدحنیف-گل محمد-خديجه الکبرا155.094واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K01031832لطیفهرمضانعلی-ولی محمدمحمدآصف مايل155.068واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19007857لطیفهمحمدیعقوب-بهاوالدیننمبر2 عبدالعلي مزاري154.908واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K16002066لطیفهشمس الرحمنرحمانیعبدالرحمانبی بی عایشه صدیقه153.637واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K19013535لطیفهالله یار-حسین بخشفريده بلخي153.613انستیتوت زراعت نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K32001544لطیفهمحمد اسحق-محمد حسننسوان غرغره153.144واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K07003367لطیفهمحمدعلی-نورمحمدفيضِيه152.93واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K21000135لطیفهغلام حسینانوریمحمدانورمیرزاولنگ152.856دیپارتمنت ریاضی و فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سرپلسرپل
K04003613لطیفهمحمدعیسی-ملاعصمت اللهشفق شهید151.822واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K20003534لطیفهحضرت قل-حاجی محمد نظرمیرويس مينه151.584واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K19007433لطیفهعبدالرزاق-عبدالعزیزخالدابن وليد151.558انستیتوت انجنیری نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K24009018لطیفهعبیدالله-سیدمحمدنسوان نمبر1غوريان151.532واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24001384لطیفهشریفشریفیسرورمحجوبه هروي151.471دارالعلوم غیاثیه صرف برای اناث ولایت هراتهرات
K07005972لطیفهعلی بازار-غلام رضابي بي فاطمه الزهرا150.127انستیتوت انجنیری نیمه عالی بلخ ولایت بلخغزني
K07004548لطیفهنوروزمصباح زادهسلطانشاهيارسلطان الميتو150.021واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K16000232لطیفهگل محمد-محمددیناستادعين الدين149.813انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بغلانبغلان
K01037561لطیفهمحمدعزیز-اسداللهگلخانه149.365ناکامکابل
K01020293لطیفهزمریاحمدزیمومننسوان توتيا148.225ناکامکابل
K04003881لطیفهرجب خانمحمدیشمس الدینحره جلالي148.141ناکامپروان
K02000934لطیفهعبدالعلی-قربان علیعطای ولسوالی دایمرداد148.141ناکامميدان وردگ
K19002332لطیفهعبید الله-محمد امیربي بي زينب147.92ناکامبلخ
K07003559لطیفهعبدالکریم-اسحقنسوان شینه ده147.92ناکامغزني
K33001081لطیفهاختر..علیدادذکورگزبري146.135انستیتوت کثیرالرشتوی نیمه عالی مرکز ولایت دایکندیدايکندی
K19007691لطیفهعزیزالله=صالح محمدنسوان توخته146.038انستیتوت انجنیری نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K16002961لطیفهمقبول شاهعثمانیزبردستنسوان نمبر2145.059ناکامبغلان
K20000368لطیفهحق نظر-جمعه تردیمیرويس مينه145.001ناکامجوزجان
K21001052لطیفهمحمد حسین-بابه نظرسيدآباد144.758ناکامسرپل
K17001612لطیفهسرداراسلمیارمحمداسلمنسوان بي بي آمنه144.736ناکامکندز
K20002772لطیفهمحمدنعیممحمدیایکالمسنسوان مصرآباد144.671ناکامجوزجان
K01041168لطیفهعلی بخش-حسن علیشهرک صفا ـ143.087ناکامکابل
K07004059لطیفهعبداللهسعادتمحمدامینبي بي زهراحوتقول143.059ناکامغزني
K33003256لطیفهکریم-محمد جانذکورکورگه علیاه142.86ناکامدايکندی
K17004890لطیفهبسم الله-محمدرجبنسوان نمبر2142.614ناکامکندز
K32004096لطیفهمحرم علیفیضانفیض محمدنسوان شرین هزاره141.473ناکامباميان
K21001012لطیفهصلاح الدین-ملا قربانجوزجانان نسوان ليسه141.149ناکامسرپل
K15006778لطیفهبیک محمداحمدیقربان محمدنسوان نهرچمن140.979ناکامتخار
K24002695لطیفهغفور-محمدعمرنسوان مرکز شيندند140.932ناکامهرات
K07006907لطیفهنوروزعلی-غلام علینسـوان حيدرآباد140.825ناکامغزني
K19006223لطیفهامیرمحمد..تاج محمداستادذبيح الله شهيد139.47ناکامبلخ
K05003698لطیفهعبدالمنان.غلام حیدرنسوان اشترگرام136.192ناکامکاپيسا
K16004760لطیفهشیراحمد..سیداحمدبي بي جمیله134.219ناکامبغلان
K22003972لطیفهخدایقلحیدریحیدرقلنسوان شهرنو133.992ناکامفارياب
K14001374لطیفهنورآغا-میرزاخواجهغمی سفلی133.918ناکامبدخشان
K23000519لطیفهعبدالمالکاحمدیحاجی احمدتگاب اسماعيل132.338ناکامبادغيس
K15003862لطیفهعلی محمد-عبدالرشیدعبدالبصيرشهيد123.702ناکامتخار
K01028736لطیفه صافیسیدملوکصافیمحمدامیننسوان ملکه ثريا186.508دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارکابل
K24001865لطیفه نامهجان علیمظفریمیرزاعلیسواد حیاتی179.515واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K10011834لعل اغاعبدالجلال-محمدحسنپيرسيدحسن گيلاني184.892دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01029861لعل اغاحاجی ورښمینعابدبهادررحمان بابا170.787واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K04004300لعل الدینمحمدزینصیریمحمدگلحضرت علي287.502دیپارتمنت تکنالوژی لابراتوار طبی پوهنځی علوم متمم صحی صرف برای ذکور پوهنتون طبی کابلپروان
K11000673لعل الدینسعدالدین-محی الدینذکور علي خيل154.929واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K19007966لعل الدینمیرزاشاه-قربانغلام محمدشهيد141.227ناکامبلخ
K10001308لعل الرحمنخلیل الرحمن-عبدالوهابزراعت رودات مسلکی لیسه156.821واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K04000752لعل آغاعمرگل-گل زمانشاهي خيل177.499واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K01010460لعل آغاشیرمحمدمحمدیشاه محمداختري158.105واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16003763لعل آغاسید مصطفی-سید عبداللهسنگبران144.568انستیتوت زراعت نیمه عالی پروان ولایت پروانبغلان
K05001635لعل آغامیرآغا-شیرآغاحضرت مصعب رض144.489ناکامکاپيسا
K04004748لعل آقاعبدالمنان-نورمحمدابوبکرصديق162.553واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K06001298لعل آقاعالم خان-همرلهاستادبهره مند150.023واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپنجشير
K05002796لعل آقامحمدهاشم-محمدرفیقانجينيرحبيب الرحمن شهيد149.733ناکامکاپيسا
K10005202لعل بازگل باز-یارمحمدبالا باغ141.155ناکامننگرهار
K07006945لعل بختاقبال علی-غلام علینسـوان حيدرآباد156.851واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K10007139لعل بسهمحمد طاهر-محمدظاهرچارباغ صفا197.102واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10004541لعل بیکمحمدرحیم-محمدامینننگرهار عالی لیسه167.571واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10001103لعل بیکحاجی الیاس خان..حاجی بهرام خانمياعمرعالي ليسه151.941انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت ننگرهارننگرهار
K32004717لعل بیگمقاسم..غلام حسینپيتـاب سرآب160.308واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K33001632لعل بیگمچمن علی-موسینسوان ازمک151.631واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K14002738لعل بیگمسلطان محمد-قربان محمدکثیرالرشتوی اشکاشم139.44ناکامبدخشان
K31001289لعل بیگمخان جانجاویدمحمدصادقخم شور139.152ناکامغور
K14003355لعل بیگمحکیم-رحمننسوان مرکزی اشکاشم118.442ناکامبدخشان
K11002488لعل پاچاشیرپاچا-سیدکریمذکورمندااور191.505دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون شیخ زایدلغمان
K12002353لعل پاچامحراب سید-آمیرمحمداسمار هلکانو156.479واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K03000690لعل پاچاولی جان-سراج الدینسفیدسنگ144.395ناکاملوگر
K10006157لعل تازممتازناصریسراج الدینتجربوی191.914دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون ننگرهارننگرهار
K03002557لعل جانمیراجان-محمدنعیمپادخواب روغنی151.215واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K10006377لعل حکیمحاجی گلوش-میرزاگل28ویالی لیسه155.305واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K09000517لعل حکیمرحیم-عقل جانحضرت امام اعظم118.604ناکامپکتيا
K10015640لعل خالقعبدالخالق-فضل جانسيدشمس الدين مجروح201.842دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمانننگرهار
K03001842لعل خاننادرخاناحمدزیعبدالقادرشهیدغلام نبی سمسور297.783دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون کندهارلوگر
K01031018لعل خانمیاخان-بهادرخانغازی محمدشاه خان بابکرخیل269.94دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون کابلکابل
K01016555لعل خانعبدالسلام-عبدالخالقمحمدصدیق پسرلی--260.801دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون شیخ زایدکابل
K01044317لعل خانکامل خان-شرین خانخوشحال خان205.398دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون شیخ زایدکابل
K01006956لعل خانعجب خاناحمدزیمعینسناتورجنت گل خان174.073واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K28000528لعل خانروزی خان.الله دادمرکزی مارجه167.903واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهلمند
K03001992لعل خاننیازولیخاورینزیارت گلمــرکــزی ازره167.669واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K10010176لعل خانعبدالغفار-محمداعظمچارباغ صفا166.992واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10000939لعل زریشیراحمداحمدیمحمداسلممرادعلي صاحب162.115واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10007147لعل زمانمحمدزمان..شیرخانمیرزاخیلو لیسه111.521ناکامننگرهار
K10007739لعل زنورخان ضمیر-محمد اصیلتريلي175.879واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10001589لعل سلامگل ولی-حضرت خانسیدسرور قادری عالی لیسه144.568ناکامننگرهار
K10008275لعل شریفکاظم جان-ورزگینازيان179.606دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K02001994لعل شهبازموسی جان-عبدالله جانخالدبن وليدتکيه147.941ناکامميدان وردگ
K10007457لعل کریمعطاخان-میراکبرپچير146.384ناکامننگرهار
K01030081لعل گلاسداللهاحمدیعلیدادنسوان سید الشهدا167.698واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16002649لعل گلعلی خان-بهادرخانبی بی آینه167.669دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنځی زراعت پوهنتون کندهاربغلان
K16005766لعل گلثمرگل-ریزه گلاحمدزائي167.6دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلانبغلان
K02003396لعل گلشیرگلحیدریصاحب گللیسه معین شهید167.4واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K28000090لعل گلحضرت گل..معصومشهيدانجنيرعبدالمتين167.084واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهلمند
K09001941لعل گلانارگل-ولی محمدسعادت خيل ليسه167.021واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K34004856لعل گلمیرزاخان-کجل خانشهيدمطيع الله143.51ناکامخوست
K14003463لعل ماهکریم-مسافرعاشوربيک174.411دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشانبدخشان
K14003405لعل ماهقربان-دادعلینسوان حضرت153.053واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K14007618لعل ماهدیوانه شاه-صفرمحمدمختلط پستيو149.826ناکامبدخشان
K01047719لعل محمدنورمحمد-محمدعمرخوشحال خان308.161دیپارتمنت عمومی پوهنځی طب پوهنتون ننگرهارصرف برای ذکورکابل
K03003143لعل محمدسلطان محمدمحمدیسراج الدینمحمدجان خان207.032دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون پکتیالوگر
K01034359لعل محمدفدامحمدمحمدیرحیمعبدالغفور احمدي202.056واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K11001976لعل محمداخترمحمد0مبارک شاهذکور گل پاچا الفت194.752دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارلغمان
K17006090لعل محمدعبدالله-چقالخارج مرز191.662دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزکندز
K21000128لعل محمدحاجی نورمحمدنوریفیض محمدمنهاج سراج184.762دیپارتمنت استخراج معدن و مواد مفیدۀ جامد پوهنځی انجنیری پوهنتون بغلانسرپل
K07004249لعل محمداسحقنظریمحمدیوسفسلطان ابراهيم183دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون غزنیغزني
K10010285لعل محمدعلی محمد-عبدالمحمدشهيدمولوي خدايدوست ليسه182.89واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K17003599لعل محمدگل محمد-محمدعالمآلچين181.354دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون کندزکندز
K02003413لعل محمدگلاجانهوتکبسم اللهلیسه معین شهید179.486دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارميدان وردگ
K28000933لعل محمدشیرین-حاجی نورمحمدلوی کلی ناوه177.671دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی هلمندهلمند
K20000310لعل محمدگل آغا-عبدالقدوستسکه حسن تابين176.187دیپارتمنت حفاظت محیط زیست پوهنځی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجانجوزجان
K28001134لعل محمداحمد الله-حاجی غلام حیدرخانشهيدانجنيرعبدالمتين176.134دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی هلمندهلمند
K18001386لعل محمدمحمدمحمدیمیرافغانذکورکوکجر175.946دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانسمنگان
K19004938لعل محمدمحمدایوب..خان محمدنوارد کوتکی175.752دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون پکتیابلخ
K01025520لعل محمدتاج محمدمهمندشیرمحمدمحمود طرزی -175.656واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15004744لعل محمدامیرگلعمرخیللعل گلذکورخواجه غار175.455دیپارتمنت زبان ادبیات پشتو پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزتخار
K17005944لعل محمدمحمدزمانحًلاندالله گلذکور مرکزی علي آباد174.421انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت کندزکندز
K17002123لعل محمدمحمد ایوب-نیک محمدحضرت علي172.661دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشانکندز
K01014167لعل محمدعیدمحمد-نعمت اللهفاضل بیک172.44دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت پوهنتون تخارکابل
K03000403لعل محمدغلام محمدسلطانیدادمحمدجهادي کلنگار172.378دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون بلخلوگر
K17002677لعل محمدعبدالمجیدمرادیخوش مرادانستیتوت زراعت172.306دیپارتمنت هارتیکلچر و جنگلات پوهنځی زراعت پوهنتون بغلانکندز
K15005916لعل محمدمحمدموسیغلامیاستاغلام محمدذکورسمتی172.256دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون کندزتخار
K10005231لعل محمدذاکرالله-دورشیمارکوه170.917واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01036295لعل محمدبازمحمداحمدیسیداحمدميرغلام محمدغبار169.042واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01028112لعل محمدامین-محمد عثمانمحمد موسی شفيیق168.789واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K34002141لعل محمدمحمدعمر-بادشاهزیری ترخه166.776واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K22001152لعل محمدعبدالقیوم-ابولتجربوي عربخانه165.669واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K09000756لعل محمداخترمحمد-جان محمدعبدالحي گرديزي165.594واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K07006728لعل محمدبخت محمد-خان محمدملا مشک عالم165.589واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K01011450لعل محمدتاج محمد-نیک محمدنازو انا165.433واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15003163لعل محمدصاحب نظر..امام نظرگل نظر شهيد163.953واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K17005510لعل محمدمحمدعیسینورانیامیرقلچهارگل تپه162.009دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزکندز
K01007779لعل محمدگل محمدارمانیعصمت اللهپوهاندنگهت سعيدي161.631دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریابکابل
K34003529لعل محمدلعل گل-فیض محمدخانشيخ امير160.799واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K19004100لعل محمدمیرزامحمد-جان محمدشهيد بلخي158.308واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01055603لعل محمدامیرسیدپاچا-سیدپاچا++سیداحمدخیل158.261واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07001737لعل محمدگل محمد-ملک محمدعلي لالا صاحب157.104واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K19001860لعل محمدفدامحمدمحمدیغلام محمدچهل گزي156.436واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K11001646لعل محمدعبدالقادر-غلام محمدذکور گل پاچا الفت156.287واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K10000590لعل محمدفقیرجان-کبیرکهي155.037واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K22001159لعل محمدخال محمد-جان محمدابوعبيد جوزجاني153.483واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K20000231لعل محمدعبدال-رسولعيد محله151.705دیپارتمنت زراعت و وترنری انستیتوت نیمه عالی شهر کابلجوزجان
K10012230لعل محمدولی محمد-غلام حبیبزراعت غني خيل151.627واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K20000193لعل محمدشهاب الدین-محمداحسانعيد محله151.425واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K20003141لعل محمدنورمحمدنوریحقیفرازام شهيد150.049واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K19000231لعل محمدسیدمحمد..عوض خانچوبه149.567ناکامبلخ
K19009169لعل محمدخدای نظردلسوزحیتتاشگذر148.656ناکامبلخ
K02003388لعل محمدگلاجانمحمدگلابمسلکی زراعت نرخ147.852ناکامميدان وردگ
K15002725لعل محمدسحرگل-جمعه خانحاجي پهلوان147.619ناکامتخار
K16004030لعل محمدبیگ محمدمحمدیمیرزامحمدخاتم الانبيا146.252ناکامبغلان
K18001710لعل محمدنورمحمدمحمدیدین محمدذکوردلخکی146.188انستیتوت تخنیکی نیمه عالی مرکز ولایت سمنگانسمنگان
K05003369لعل محمدفیض احمدنورینوراحمدمحمد عمر شهيد146.117انستیتوت معاون انجنیری حصه اول کوهستان نیمه عالی ولایت کاپیساکاپيسا
K16004770لعل محمدخال محمدقادریعبدالقادرگلميران144.661ناکامبغلان
K14001731لعل محمدعزیزاللهعزیزیصفرمحمدباغجارک142.865ناکامبدخشان
K22003020لعل محمدگل محمد..محمدضیاتجربوي عربخانه142.759ناکامفارياب
K17004273لعل محمدنورمحمدخاکسارغلام سعیدقطربلاق140.943ناکامکندز
K01007310لعل محمددرمحمدمیرزائیفقیرمحمدقلعه مرادبيک139.54ناکامکابل
K15007561لعل محمدعبدالغفار-گلب الدینامیرمجر136.166ناکامتخار
K10016593لعل محمدعبدالصمد..هارونمياعمر136.029ناکامننگرهار
K08000448لعل محمدخانذامین خان-رسول خانسرخت189.815دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون کندهارپکتيکا
K34005396لعل مرجانولی مرجان..گل مرجانمهديخيل160.637واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K09002817لعل مرجانعلی جهان-میراجانسکندرخيل155.23واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K12001420لعل مینهگل زاده-شهزادهنورگل139.483ناکامکنر
K10005977لعل نبیبازمحمدسعادتامیرجانلنده خیل231.336دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون پکتیاننگرهار
K11000879لعل وزیرشین گل-خیالیچارباغ ذکورعالي ليسه153.129واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K10002968لعل ولیزړور-میرزانادرخان مومند ليسه185.002دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنځی زراعت پوهنتون کنرننگرهار
K14002930لعله زارمحمدموسی-زیورشاهلیسه مختلط چاسنورعلیا132.368ناکامبدخشان
K18001129لعیاخیرمحمد-رمضانعلینسوان رشک208.532دیپارتمنت احصائیه وایکونومتری پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخسمنگان
K07005376لعیاناظرحسین-سلمانعلیسروري برادران172.606دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونیغزني
K32001971لعیاءعلی جمعه-برات علینيطاق149.838ناکامباميان
K32002651لقاعبدالرحمن-محمد امیرنسوان تنگ سفیدک189.857دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیانباميان
K07001376لقامحمدعلی-علی دوستنسوان البيروني نوآباد174.495واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K19001776لقاسیدصنوبر-سیدمنورنسوان آقکپرک167.173انستیتوت اکادمی تربیه معلم نیمه عالی ولایت بلخبلخ
K01030162لقاناظرمحسنیمحسننسوان سید الشهدا150.023انستیتوت میخانیکی هسکه مینه نیمه عالی ولایت ننگرهارکابل
K32002399لقاءصفدر-محمدکاظمنسوان شرين هزاره161.719انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بامیانباميان
K32003720لقاهشیرحسنپناهیعلی پناهنسوان بني گاو255.474دیپارتمنت عمومی فارمسی پوهنځی فارمسی پوهنتون کابل صرف برای اناثباميان
K19005933لقاه گلمحمد نعیم-علی جمعهعلي چوپان184.614به نسبت انتخاب کود (صرف برای ذکور) نتیجه قرنطین استبلخ
K01024034لقأعوضپیمانمیرزاحسینخصوصي معرفت235.086دیپارتمنت بانکداری وتجارت پوهنځی اقتصاد پوهنتون بامیانکابل
K01007667لقمانمهاجر-سیف الرحمنپوهاندنگهت سعيدي262.868دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون شیخ زایدکابل
K10005098لقمانمحمدجمال-شاه خیلننگرهار عالی لیسه255.928دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون پکتیاننگرهار
K10008044لقمانغلام محی الدین-معین الدینننگرهار عالی لیسه245.18دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق پوهنتون ننگرهارننگرهار
K03000368لقمانسحرگلعادلمیراجانخصوصی دارالهدی224.852دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کندهارلوگر
K01047214لقمانملک شیرهاشمیمحمدهاشمپروژه پنجم 315218.315دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات(BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون پروانکابل
K01055162لقمانسیدعمر-غلام عمر=215.829دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون پکتیاکابل
K10000695لقماناحمدشاه-گلاب شاهاحداد207.384دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنځی اقتصاد پوهنتون کنرننگرهار
K16003229لقمانعبدالودودسعادتشاه مصطفیمرکزبغلان203.924دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیربغلان
K10005670لقمانمحمدسرور-محمدتراب خانپښــــــــــــــــــتونستان193.971دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرننگرهار
K10001933لقمانمحمدریس-محمدنوابنصرت190.358واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10008740لقمانغلام الرحمن.ذاهدگلاحداد188.653دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون ننگرهارننگرهار
K12003665لقمانامیرالله..شمس الحقڅاکی ډاک لیسه185.782دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرکنر
K10005524لقماننظرشاه-انگورشاهغزگي ليسه174.53واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10003063لقمانمحمد همایون-محمد عارفامر خيل174.337دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01011565لقمانامام جان-محمد قاسمنازو انا173.954واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10001469لقمانمحمدابراهیم-گل روزسیدسرور قادری عالی لیسه169.175واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01036289لقمانشیرمحمدوردکنورمحمدميرغلام محمدغبار168.974واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10009002لقمانمحمد رحیم-افسربرو168.626واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K14005133لقمانعبدالغفارنظریبیک نظرذکــور دره جيم167.369واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K10001504لقمانسیدعمرجانارینحاجی زرمه جانمياعمرعالي ليسه167.213واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10005820لقمانریس خان-مسافروزیرجهادی167.094واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K11000443لقمانعطاواللهجبارخیلمحمدشاهدره غر166.787واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K11000797لقمانسیدعباس-محمدرحیمشهیدداکترعبدالله165.819دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریابلغمان
K12002743لقمانمشنگ-محمداسمار هلکانو163.557واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K10005865لقمانبازمحمدنجاتیمحمدنجاتتجربوی162.144واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K11000244لقمانعبدالصمد-عبدالخلیلبارکزای161.93واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K10012085لقمانایمل خان-محمداسلمالفتح160.718واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K34005054لقمانعبدالستار..دیری خانشمل پیران158.279انستیتوت زراعت نیمه عالی ولایت خوستخوست
K33000089لقمانمحمدعلی-محمدحسنذکورتالج155.671دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی زابلدايکندی
K10005857لقمانرازمحمد-عبداللهباريکاب155.218واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K12002242لقمانگلاب-نظرمحمدقرو لیسه154.849واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K10012061لقمانحاجی بخت گل-ازادخانالفتح153.517واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10004005لقمانعبدالرحیم-سیدمحمدزراعت151.403واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10004732لقمانگل احمد-گل محمدعبدالوکیل149.658ناکامننگرهار
K10016222لقمانکرنیل-عبدالمحمدبتی کوت مسلکی زراعت لیسه149.169ناکامننگرهار
K12002825لقمانمحمد-عظمت اللهبارکندی139.654ناکامکنر
K11001633لقمانمیراحمد-سالارذکور گل پاچا الفت139.484ناکاملغمان
K10006936لقمانمطیع الله-عبدالحکیمفتح آباد135.871ناکامننگرهار
K10012151لقمانفهیم-حاجی ایوبکوزککرک135.85ناکامننگرهار
K10002468لقمانسیدخان-نواب خانعبدالوکیل132.282ناکامننگرهار
K01053368لقمان اللهحاجی حلیم گل-حاجی همیشه گلليسه حضرت ابراهيم خليل الله193.631واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K34000626لقمان حکیماسلام حکیملقمانرحیماقتصاد صبري156.501واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K34002550لقمانی خانفضل خان-جانوارخانمحمدصديق روهي165.27واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K01046606للمهعبدالقدوس-خوازکنسوان بي بي مهرو268.365دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای اناث پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کابلکابل
K12001462للمهعبدالوهاب-حیدرشاهنورگل141.168ناکامکنر
K34003608للمی گلهمحمدکبیرخان-عزیزخان میربی بی خدیجه141.24ناکامخوست
K19012317لمبهمحمدنادر-حاجی وزیرگلسپین کوت191.845دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخبلخ
K27000634لمبهحاجی نجیب الله-باریدادصوفی نسوان169.522دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارکندهار
K01027521لمحهانورالحق-عبدالقدیرقلعه بهادرخان212.757واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01043347لمرگلاب الرحمن-حاجی نورالرحمناستادمحمدابراهیم خواخوری301.473دیپارتمنت عمومی پوهنځی طب پوهنتون ننگرهارصرف برای ذکورکابل
K19004256لمرعبدالغفار-عبدالرزاقدقيقي بلخي182.847واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K11000290لمروحیدالله-محمدبهلولروشان عالي ليسه167.341واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K17004249لمرضیهضیأخاناکبرینواب خاننسوان آق تپه157.304دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزکندز
K01044841لمیادین محمد-گل محمدآريانا160.546واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K17002683لنگرغلام محی الدینخالقیعبدالخالقانستیتوت زراعت148.095ناکامکندز
K10010998لنگرحبیبخاسته نورحبیبگل نورثمرخيل175.548انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت ننگرهارننگرهار
K32002252لنگرخانعبدالخالق-محمدحسنذکور مرکز باميان184.454دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات پوهنتون بامیانباميان
K06001251لنگرخانسکندرشاه-صفدرشاهاستادبهره مند161.531واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپنجشير
K01029220لودینااحمدعلینظریسرورنسوان ملکه ثريا168.703واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16000448لودیناامام علی-خان محمدشترجنگل153.086انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بغلانبغلان
K10016272لورین پوپلحمیدالله-حبیب اللهتجربوی اناث191.262دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای اناث پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون ننگرهارننگرهار
K17000196لوسیاعبدالجلیل-عبدالحمیدفاطمه الزهرا181.424دیپارتمنت علوم فرهنگ اسلامی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزکندز
K04004411لوسیاحبیب الرحمن-گل الرحمننسوان فندقستان165.588واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K33003101لوعیاحسین علی-محمدعلیذکورميش سفلي146.595انستیتوت کثیرالرشتوی نیمه عالی مرکز ولایت دایکندیدايکندی
K11002523لوگریفاروق-عبدالله جانچارباغ ذکورعالي ليسه172.285دیپارتمنت تاریخ و جغرافیه پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرلغمان
K24010924لوماعبدالرشید-بها الدینبند بنفش203.532دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K10010564لونگصحبت خان-صمدخانوزیرمحمدگل خان202.004دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون ننگرهارننگرهار
K09003083لونگبلزی-جان محمدغازی ببرک خان ځدران172.026واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K01007257لونگوزیرمحمد-حاجی گل محمدميرعلم خان160.179واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K34005337لونگهعارف شاهنیازیمدت شاهشهیدفدامحمدخان179.848دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون شیخ زایدخوست
K32004617لویامحمد-علی اکبرنسوان دره علی169.609انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بامیانباميان
K17003003لویثاافشینحیدریغلام حیدرمسلکي تجارت174.476واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K01012367لویسافریداحمدحیدریفضل احمدنسوان افغان ترک290.706دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابلکابل
K01049979لویسامحمدرسولمجازعصمت اللهاداره و اقتصاد جمهوريت151.596واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10004704لیاغلام فاروق-غلام حیدرالایی عالی لیسه211.052دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای اناث پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون ننگرهارننگرهار
K14007117لیاسرفرازایازیمحمدایازنسوان سیدعبدالکریم حسینی170.528واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K10009281لیاقتغلام محمد-حاجی سیدمحمدخانشهيدمحمدعارف273.193دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات(BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون شیخ زایدننگرهار
K07002596لیاقتموسی خان-جعفرشهيد فياض مکنک249.44دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون البیرونیغزني
K11001212لیاقتنورسلام-نورمحمدنورلام صاحب233.471دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات بوهنتون شیخ زایدلغمان
K10006600لیاقتعبدالمطلب..محمدهاشمتجربوی209.423دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارننگرهار
K10006141لیاقتمحمداحان-پروانه خانبتی کوت200.466دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون ننگرهارننگرهار
K10007195لیاقتلعل زاده0خان زادهشهيد ملنگ جان198.659دیپارتمنت پوهنځی ژورنالیزم پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون پکتیاننگرهار
K33002667لیاقتابراهیم-شفاذکور القان197.071دیپارتمنت جیودیزی انجنیری پوهنځی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجاندايکندی
K12000355لیاقتزلمی-سنگردسرکانوذکورعالی لیسه196.494دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات پوهنتون کنرکنر
K01052186لیاقتغلام محمدپویاغلام شاه-خارج مرز191.312واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24002337لیاقتاحمد-غلام حسینذکور سیدمحمدقناد184.669واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K12003627لیاقتاحمد وهاب-خانزادگلننگلام179.721دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارکنر
K10007916لیاقتعزیزالرحمن-دواجانمرادعلي صاحب179.321دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K33002576لیاقتحسین علی-غلام حسینزوجوک177.482دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی دایکندیدايکندی
K07002509لیاقتابراهیم-چمن علیذکـور جمبود169.56واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K11001826لیاقتمحمد نجیب-محمد هاشمگل آرام168.878دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریابلغمان
K10016483لیاقترحمت شاه-خاکیشاهبرکاش کوت165.591واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K12001639لیاقتمحمودجان-علی محمدوټه پور163.677دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارکنر
K17002472لیاقتنصراللهعلی شاهعبدالله خانوزیر محمد گل خان162.322دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزکندز
K10003792لیاقتبخت جمال.انسانگلچکنوري158.61واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10010832لیاقتمحبوب-ظریف خانحضرت ابوبکرصدیق رض د ذکورو لیسه158.422واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10005289لیاقتامان گل-حاجی گل خانننگرهار عالی لیسه155.222واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10003600لیاقتاختیارگل-غلام سخیکوت153.406واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K12000706لیاقتشفیع الله-ولی جاناندرلچک144.288ناکامکنر
K18000607لیاقتظفرعلی0سلطان محمدذکور دره صوف بالا144.12ناکامسمنگان
K10001850لیاقتگل بشر-حاجی ختکنصرت142.999ناکامننگرهار
K07007930لیاقتعبدالحسین-محمدحسنذکور حيدر آباد142.449ناکامغزني
K10007912لیاقتسیفور-باداممرادعلي صاحب141.294ناکامننگرهار
K12001970لیاقتنورحیم-سیدرحیمعمراخان141.004انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت کنرکنر
K12000992لیاقتمحمدظاهر-محمدشریفجمعیت لیسه136.16ناکامکنر
K10006149لیاقت الرحمنعبدالرزاق-محمد حسنوزیرجهادی144.756ناکامننگرهار
K02001678لیاقت اللهمحمد اصف-آقاجانعثمانيه تنګي191.754دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت پوهنتون غزنیميدان وردگ
K12000534لیاقت اللهمحیب الله-میرزامسلکی زراعت مروری181.166دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون شیخ زایدکنر
K10009004لیاقت اللهکلیم الله-حبیب الهبرو179.207دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون لغمانننگرهار
K10001363لیاقت اللهسیدعلی-محمداجانزاخیل155.107واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K12002309لیاقت اللهحیات الله-محیب اللهبارگام150.008واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K16002138لیاقت اللهحمیدالله-عنایت اللهشهدای بغلان صنعتي144.464ناکامبغلان
K10006412لیاقت خانواصل خان-عنبرگلبتی کوت205.528دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون ننگرهارننگرهار
K34000322لیاقت شاهبرکت شاه-حیال بادشاهغرغشت172.59واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K10009078لیاقت شاهعلی سید-میرزاعلیسندالدین صدری169.36واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K24003036لیاقت علیمحمدموسی..قربان علیذکورجبرئيل317.048دیپارتمنت عمومی طب معالجوی بخش نظامی صرف برای ذکور پوهنځی طب پوهنتون طبی کابلهرات
K07007071لیاقت علیمحمدبشیر-محمدامانمختلط البیرونی پیرگه203.931دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخغزني
K07004568لیاقت علیمحمدعلیمرادیمحمدابراهیمشهيد غلام حسن219.311دیپارتمنت هارتیکلچر( باغداری ) صرف برای ذکورپوهنځی زراعت پوهنتون کابلغزني
K07005698لیاقت علینوروز علیاصغریجانعلیگل کوه172.6انستیتوت ساختمانی و جیودیزی نیمه عالی شهر کابلغزني
K08000082لیاقت محمدسلطان محمدلایقپیرگلحضرت بلال276.573دیپارتمنت مهندسی پوهنځی انجنیری پوهنتون ننگرهارپکتيکا
K14001899لیاقهمیرزاامیرخان-شاه غفورجامرج144.769دارالعلوم شمس المدارس صرف برای اناث ولایت بدخشانبدخشان
K01024458لیانشاه جهان..شیخنسوان بي بي ساره211.194واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K18001595لیبسامبارکشاهخرمیسیدشاهغازی مرد139.471ناکامسمنگان
K01013340لیبهگل مرزاشهزادحاجی آقاملانسوان علامه قاری نيک محمد249.012دیپارتمنت روانشناسی پوهنځی روانشناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابلکابل
K16006092لیپانورعلی-غلام سخیبی بی عایشه صدیقه174.462دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلانبغلان
K15006397لیتاعبدالدیان-میرزاجاننسوان بي بي فهيمه132.447ناکامتخار
K02001211لیثسیدالرحمنحمزهیارمحمدانصارالمومنين151.79واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K01039388لیث رامشرحیم اللهآزادیسرورخانعبدالعلي مستغنی169.269انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلکابل
K01029180لیداعبدالرحیم-عبدالرحمنرخشانه313.452دیپارتمنت مهندسی صرف برای اناث پوهنځی انجنیری پوهنتون کابلکابل
K01029590لیدانوخان-جمعه خانبي بي سروري سنگري303.012دیپارتمنت عمومی پوهنځی طب پوهنتون ننگرهارصرف برای اناثکابل
K01019505لیدامحمدکریمبارکزیحاجی گل جانزرغــونه277.225دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنځی انجنیری پوهنتون کابلکابل
K20001766لیدامحمداسحق-محمدیعقوبخديجه جوزجاني270.338دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنځی طب پوهنتون پکتیاجوزجان
K01016864لیدایاسین زیخراسانیدولت محمدمحراب الدين266.586دیپارتمنت علوم سیاسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابلکابل
K24004324لیداگل آقاشریفیمحمدحسینخصوصي هيواد260.82دیپارتمنت میکا ترونیک پوهنځی انجنیری پوهنتون هراتهرات
K01015473لیدامحمدقاسم-گل حسن-ناهيدشهيد258.21دیپارتمنت مشاوره ورهنمایی پوهنځی روانشناسی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01030747لیدامحمدصدیقامانیامان اللهقلعه بختيار243.749دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات ملی پوهنتون کابلکابل
K01029538لیداکریم الله-صفی اللهبي بي سروري سنگري243.479دیپارتمنت سیستم های معلوماتی وآموزشی پوهنځی آموزش کمپیوتر وتکنالوژی معلوماتی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01010747لیداسید هاشم-سید عبداللهپوهاندعبدالاحمدجاويد241.953دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بدخشانکابل
K01054598لیداغلام جیلانی..غلام ربانیشفق شهید241.683واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01036958لیدامحمدعثمانقاسمیمحمدقاسمنسوان ملکه ثريا236.841واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01015213لیدامحمد جاوید-محمد سمیعسيد نورمحمد شاه مينه233.431واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01047271لیداسیدعمر-محمدعمرنسوان بي بي مهرو233.334دیپارتمنت بیولوژی عمومی صرف برای اناث پوهنځی بیولوژی پوهنتون کابلکابل
K19002309لیدانصرالله-عبدالاحدبي بي زينب232.18دیپارتمنت سیول پوهنځی انجنیری پوهنتون بغلانبلخ
K01007044لیدازلمیرهیابمحمداکرامنسوان پغمان231.551انستیتوت ژورنالیزم نیمه عالی شهر کابلکابل
K01055099لیداعبدالطیفقادریغلام قادرمولاناجلال الدين بلخي224.564دیپارتمنت اداره تربیتی پوهنځی روانشناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابلکابل
K01050176لیدااسداللهسهابحاجی عبداللهرابعه بلخي222.704دیپارتمنت کار وامور اجتماعی پوهنځی روانشناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابلکابل
K01055658لیداامان اللهرحمانیعبدالرحمننســــــــــوان شهرک وحدت221.266دیپارتمنت ریاضی پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01018482لیدامحمداشرفراسخمحمداکبرزرغــونه210.609دیپارتمنت زبان وادبیات ترکی پوهنځی زبان واد بیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01041262لیداعبدالمطلب-عبدالقادرنسوان زليخا209.056دیپارتمنت حفاظت محیط زیست پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01022481لیداعبدالفرید-عبدالطیفبي بي سروري سنگري207.246واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01042169لیدامیرعبدالاحد-میرعبدالاحمدنسوان زليخا206.114واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K17003342لیدااحمدخان-محمود-خديجه الکبرا204.358دیپارتمنت زبان ادبیات انگلیسی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزکندز
K01033175لیداعبدالحفیظمحبیغلام محمدمولانا جلال الدين محمد بلخي202.063واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01013997لیدابابه جان-عبدالقدوسلامعه شهيد201.636واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15002843لیداغلام فاروق-محمداسلمنسوان بي بي هاجره200.771دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون تخارتخار
K24003047لیداوکیل احمداعظمیفقیراحمدنسوان مولاناعبدالله هاتفی200.543دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون هراتهرات
K01030506لیدافیض احمد-نظرمحمدتاجورسلطانه200.395واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01012215لیداگل عزیزعلمدادمرزامحمدشیرینو198.834دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01017834لیداسردارمحمدمحمدیلعل محمدمولانا جلال الدين محمد بلخي198.255دیپارتمنت ریاضی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونیکابل
K01016963لیداامین اللهرسولیبسم اللهمولانا جلال الدين محمد بلخي196.913واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01037074لیدامحمدریسنیازیمحمدحفیظزرغــونه196.523واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01044325لیداشاه محمد-شیخ احمدمحجوبه هروي194.84دیپارتمنت روانشناسی تعلیم وتربیه عقب ماندگان ذهنی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01012441لیداذکراللهقریشیحشم دادنسوان افغان ترک191.86واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07007999لیدامحمدحسین-حاجی عوض علینسوان خواجه علي191.759واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K01020511لیداعصمت الهل0اسداللهنسوان توتيا191.657واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19008908لیداعبدالخلیلبیگزادملامحی الدینسيد هدايت الله نقشبندي189.668دیپارتمنت روان شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجانبلخ
K24009176لیدانثاراحمد-فضل احمدگوهرشاد189.271واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K32003489لیداناصر-محرم علینسوان درگاه189.824به نسبت انتخاب کود (صرف برای ذکور) نتیجه قرنطین استباميان
K01024632لیدااحمدضیا-محمدکبیرسلطان راضيه188.211واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01037637لیدااحمدګل-محمدگلنسوان سردارکابلی188.161دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی لوگرکابل
K16004931لیداجمعه خان-غلام رسولحوا پلخمری188.095دیپارتمنت تعلمیات اسلامی صرف برای اناث پوهنځی شرعیات پوهنتون بغلانبغلان
K19006080لیداسلطانحسینیملا عوضنسوان 1 یولمرب186.538واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01028706لیدامحمد شفیع-عبدالستاررخشانه186.065انستیتوت تکنالوژی کمپیوتر نیمه عالی شهر کابلکابل
K01023625لیدامحمدعارفیوسفیمحمدیوسفسردارمحمدداودخان186.037دیپارتمنت روانشناسی تعلیم وتربیه نا بینایان پوهنځی تعلیمات اختصاصی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K16001940لیداانورشاهساداتسیدسرورحسینبی بی عایشه صدیقه183.068دیپارتمنت استخراج معدن و مواد مفیدۀ جامد پوهنځی انجنیری پوهنتون بغلانبغلان
K01017195لیدامحمد علی-محمد امینمحمدآصف مايل182.866واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19002446لیداغلام سخی-محمد اکبرنمبر2صلح شهيدمزاري182.68انستیتوت اکادمی تربیه معلم نیمه عالی ولایت بلخبلخ
K01023197لیداغلام نبیامیریغلام سخینسوان آقاعلي شمس181.666واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07006924لیداشیرمحمد-قمبرعلینسـوان حيدرآباد181.481دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون غزنیغزني
K22000543لیداعبدالمنان-مولاننسوان نمبر2 تاتارخانه181.051دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریابفارياب
K01034026لیداگل محمدفیضیجان محمدپوهاند صدیق الله رشتین179.648واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01023803لیداخلیل اللهعزیزیعزیزاللهنسوان بي بي ساره179.351واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01023546لیداغلام محمدضیاییجمال الدینسردارمحمدداودخان179.283واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K05001459لیداعطاوالله-گل محمدنسوان خمزرگر179.281دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونیکاپيسا
K19000693لیدااسداللهعنایت زادهعنایت اللهگوهرشادبيگم178.01دیپارتمنت زبان وادبیات اوزبیکی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخبلخ
K19011280لیدافیض محمدکاشفیدین محمدگوهر خاتون177.87واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K05000960لیداعبدالمنیر-سیدامیرنسوان اشترگرام175.766واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K24001295لیداعبدالحسیب-عبدالسلامگوهرشادبيگم175.706واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K20000080لیدافضل الرحمن-امین اللهعربخانه175.631دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانجوزجان
K19013362لیداجان محمد-غلام محمدابومسلم خراساني175.363واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K10000759لیداعبدالبصیر-عبدالرشیدملکه ثریا174.576واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01034810لیداشیرنواز-غنډی گلنسوان وحدت174.227انستیتوت تکنالوژی افغان نیمه عالی شهر کابلکابل
K19004799لیداجوره-میراحمدنمبر2صلح شهيدمزاري174.226واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K24006288لیدامحمدجان-شهنوازفتح173.974دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارهرات
K19003714لیدانذرخدا-شکرخدالیسه اناث ناصرخسرو بلخی173.955واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K04004332لیداتوریالی-امیرمحمدنسوان چيکل172.882دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون پروانپروان
K01048677لیداشیرین شاه-سلطان شاهنسوان سرآسیاب172.882واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01038732لیداحاجی اکبر-حاجی نقرالدینچهار قلعه چهار دهی !172.565انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلکابل
K27002636لیداسلطان محمود-حاجی علی احمدعــــينوعالي ليسه نمبر1172.542واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندهار
K19013537لیداصبغت الله-عبدالخالقلیسه نسوان اسلم حدید172.315واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01016826لیدابابه خان-عشرت خانمولانا جلال الدين محمد بلخي171.188واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K18001677لیداغلام نبینبی زادهجورهنسوان شهرقدیم170.33دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانسمنگان
K01024661لیداعبدالخالقسکندریسکندرنسوان ام البنین--169.131انستیتوت ژورنالیزم نیمه عالی شهر کابلکابل
K24001233لیداسیدنادرشاه-سیدفضل الحقگوهرشادبيگم169.065دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلانهرات
K19010660لیدامحمدعمر-نورمحمدسلطان راضیه168.994واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K24006708لیداعبدالجلیل..عبداللهسراي نو168.922واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K15005884لیداغلام رسولرسولیمحمدخديجه الکبري168.682واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K12003148لیداسردارمحمد..سیدکریمبي بي فاطمه کنر167.509دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرکنر
K01034518لیداغلام محمد-شیراحمدنسوان شهرک وحدت167.461واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01050669لیدااسدالله-نجیب اللهنسوان پکتیاکوت167.353واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K17001627لیدامحمدقاسمحامدیحاجی محمودنسوان بي بي آمنه167.308واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K01016883لیدامحمدیوسف-سردارعلیمولانا جلال الدين محمد بلخي167.267واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01018040لیداعزیزالرحمنمحمدیمحمدقدیرمولانا جلال الدين محمد بلخي167.26واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K31000410لیداعبدالاحداحدیعبداللهسلطان رضیه غوری167.069دیپارتمنت علوم و فرهنگی اسلامی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی غورغور
K14007232لیداعبدالغفار-عبدالستارنسوان نمبر 2165.776واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K19010739لیداجعفر-غلام حسنسلطان راضیه165.728واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K16000264لیداعقل الدین-شکرخاننسوان معدن164.034دارالعلوم مرکز صرف برای اناث ولایت بغلانبغلان
K19001829لیداعیدمحمدرحمانیرحمان شاهچهل گزي163.544دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی فراهبلخ
K01017415لیداغلام نبی-احمد علیمحمدآصف مايل162.367واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14004305لیداقیام الدین-عبدالوهابنسوان جرشاه بابا162.197واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K17001283لیداسیدکمال الدینساداتمیرحیدرشاهنسوان نمبر4162.118واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K01053469لیداسیدالرحمن..سیدمرادزرغــونه162.118واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01037825لیداحشمت الله-تاج محمدنسوان سردارکابلی161.824واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01016211لیدانوراحمد-صالح محمدبي بي عايشه صديقه160.456واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15000659لیداعبدالصمد-قمچینخواجه بهاوالدين160.193واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K32004638لیداسیدابرهیم-احمدعلیشاه قلندر160.144واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K04003021لیداعبدالحفیظ.محمدعزیزحفصه160.043واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K04002624لیدامحمدحسین-جمعه خانحضرت زینب ترکمن159.893واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K01014685لیدارفیع اللهظهیربشیراحمدلامعه شهيد158.879انستیتوت لسان خارجی نیمه عالی شهر کابلکابل
K01034197لیدانصرالله-محمد حیدرابوالقاسم فردوسي158.743واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19005156لیدالعل محمد-گل محمدعابده بلخي158.518واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K24000605لیداسرور-انورکارته امين157.253واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K14001942لیداشاه محمد-پاینده محمدنسوان خــِرآباد156.879واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K19008453لیداجان محمد-سیدمحمدتجربوی156.847واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01045849لیدامحمد صدیق-امیرگلمخفی بدخشی156.475واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01044926لیدانجیب الله-محمد هاشمدرخاني155.236واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01036593لیداحاجی محمد امانمیرزائیمیرزامحمدنسوان ده دانا155.14واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K22000138لیداتاج محمد-روزیقلنسوان اسلام قلعه155.096واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K01005976لیدامحمدمحسنخالقیبازگلقلعه احمدخان ذکورليسه155.038واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K20002925لیدارستمرسولیرسول قلبابه علي154.733واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K01041978لیدامحمدعیسیعسکرزادهمحمدعسکرملالي153.399واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14008179لیداعنایت اللهرستگارعاشورمحمدنجـــيب الله شهيد153.248واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K22002619لیدامحمداشرف..عبدالغفورستاره153.24واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K16004922لیدامحمدآجان-محمد رحمنحوا پلخمری153.24واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K05000386لیداسیدمرزا-محمدغیاثنسوان ملاخلیل153.052واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K22002163لیدامحمدالله-انورنسوان تکلي خانه151.685واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K01038722لیدامحمد ابراهیم-ضیا الدینچهار قلعه چهار دهی !151.657واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01047388لیداروزی خان-علی خاننسوان بي بي مهرو149.951ناکامکابل
K04002397لیدامحمد شفیع-محمد یحی خاننــســوان جـبـل الـسـراج149.779ناکامپروان
K20001322لیداحمیداللهدشتیعزت اللهقزانچي بابا149.695ناکامجوزجان
K15001090لیدانوراللهامانیامان الدیننسوان بي بي مريم149.363ناکامتخار
K19013233لیدامحمدروف..محمدعمرنسوان شیخ حبیب عجمی149.307ناکامبلخ
K01013024لیدامحمدامینفاضلیفاضل شاهنسوان غازي محمدايوب خان148.463ناکامکابل
K19002330لیدامحمد کریم-محمد عظیمبي بي زينب148.193ناکامبلخ
K19000749لیدامحمدشفیع..محمداسحقابومسلم خراساني148.169ناکامبلخ
K17005178لیدامحمد صالححکیمیعبدالحکیمبــي بـــي عايشه صديقه147.832دارالعلوم نسوان المومنات صرف برای اناث ولایت کندزکندز
K17002203لیدامحمدشریف=محمدسرورفاطمه الزهرا145.876ناکامکندز
K04002209لیدارحمت الله-امان اللهميرعلي احمد شهيد144.628ناکامپروان
K01022016لیدامحمد الدین-سیدجانبي بي سروري سنگري143.239ناکامکابل
K20002850لیدانذیرقل..یارعلیغجري خانه142.69ناکامجوزجان
K01021955لیدامحمد عظیم-فقیرمحمدبي بي سروري سنگري139.856ناکامکابل
K19010619لیدانجیب الله-عوض علیسلطان راضیه137.213ناکامبلخ
K04005113لیدادل آغا-وزیرمحمدنسوان نمبر1گلبهار102.817ناکامپروان
K19004710لیداخیرمحمد-خال مرادنمبر2صلح شهيدمزاري87.173ناکامبلخ
K19007859لیدانوراللهخدای بیردیبه نسبت تخطی در جریان امتحان، امتحان داوطلب باطل استبلخ
K24006854لیدانامهنوراحمداحمدیشیراحمدنسوان سروستان177.099واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24001332لیدانامهغلام یحیسروریغلام سرورمحجوبه هروي172.242واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K22000542لیدیانجیب الله-نورمحمدنسوان افغانکوت151.775انستیتوت کثیرالرشتوی نیمه عالی مرکز ولایت فاریابفارياب
K01012854لیذاعبدالاحمداحمدیعبدالمحمدنسوان چهلستون280.508دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابلکابل
K01024314لیذامیرویس-محمدهاشمسلطان راضيه188.511واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01028233لیذاداداللهاصغریمحمدبیکنسوان شیرینو178.076واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01008418لیذایارمحمدولی زاده وردکولی محمدتنگی سیدان171.139واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01027369لیذاپردل خان-خرم خانصوفی محمداسلام مین171انستیتوت تربیه معلم مسلکی نیمه عالی شهر کابلکابل
K03000659لیذامحمد نصیر-آغا گلغازی امين الله155.051واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K04002192لیذاشرین آقا..محمدرفیقنسوان تتمدره عليا149.599ناکامپروان
K04000464لیذامحمدیعقوب-محمداسمعیلنسوان ميرعلی احمدشهيد135.864ناکامپروان
K15007887لیرهعبدالشعاعجلالیمیرخورمبي بي زينب156.699واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K24005384لیزااحمدسعیدفضلفضل احمدنسوان اميرعلي شيرنوائي315.289دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنځی طب پوهنتون هراتهرات
K01017469لیزاحمیداللهحمیدیمحمدحسننسوان مولاناعبدالمجید مصفاغزنوی--223.16دیپارتمنت زبان وادبیات فا رسی دری پوهنځی زبان وادبیات ملی پوهنتون کابلکابل
K01028276لیزامحمدولیعظمیمحمداعظمنسوان شیرینو217.756دیپارتمنت تاریخ عمومی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون کابلکابل
K01037665لیزانوراحمدسلطانیعلی احمدنسوان سردارکابلی217.475واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24001945لیزانوراحمدمحمدیغلام محمدنسوان غلام نقشبند دشتی202.612دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K01030509لیزاشیرعلیاحمدینورعلینسوان فاميلي هاي ريش خور200.846دیپارتمنت رادیو و تلویزیون پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون پروانکابل
K01040189لیزامحمدفاروق-جمال الدیننسوان زليخا190.507دیپارتمنت ادبیات نمایشی پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون کابلکابل
K19010024لیزااحمدشاهاحمدیمحمد ابراهیممولانا جلال الدين بلخي189.988واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01039092لیزاعبدالرحیم-محمدکریمشهرک پامير188.477انستیتوت ژورنالیزم نیمه عالی شهر کابلکابل
K01041197لیزاعبدالبصیر-محمدیعقوبنسوان زليخا188.315واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01021575لیزاویس الدین-گلبدینابولقاسم فردوسي187.915واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01034504لیزاحسیب الله-حیات اللهنسوان شهرک وحدت184.507واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01018420لیزامحمدامینسروریحیات اللهنسوان مولاناعبدالمجید مصفاغزنوی--183.14واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01019654لیزاگل محمدرحیمیشاه محمودزرغــونه182.89واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01020512لیزاغلام سرور-غلام سخیحضرت شمس المشايخ179.417واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19003563لیزاافسرخانرحیمیشاه عبدالرحیمنسوان خراسان177.104واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01038883لیزاعبدالرقیب-عبدالکریمشهرک پامير174.551انستیتوت تربیه معلم مسلکی نیمه عالی شهر کابلکابل
K01012108لیزاشاه دولافداییفدای خاننسوان سیدال ناصری174.139واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01037415لیزامحمداسلم-محمدحسیننسوان سردارکابلی173.846واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01018321لیزاعبدالله-عبدالغیاثآمنه فدوی171.022واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19003591لیزاعبدلامیریامیرشاهنسوان خراسان169.247دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخبلخ
K16006041لیزااحمدشاه-محمدیوسففاطمه الزهرا167.73دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلانبغلان
K01015605لیزامحمدرفیعایوبیمحمدظاهرنســــــــــوان شهرک وحدت167.427واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16001250لیزابصیراحمد-فضل احمدزرينه بغلان صنعتي166.849دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلانبغلان
K04000547لیزابابه حیدرحیدریبدلصادقي165.19واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K01023487لیزابابه جانمحمدیخیرمحمدنسوان آقاعلي شمس163.857واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01016904لیزانیک محمدعیاررستم خانمولانا جلال الدين محمد بلخي158.567واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01012250لیزامحمدنبیعزیزاحمدعزیزاحمدنسوان سیدال ناصری156.963واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24001357لیزامرزامحمد-حاجی گل حسینگوهرشادبيگم155.152واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K19010677لیزامحمدرازق-محمدصادقسلطان راضیه154.96واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K19012585لیزامحمدطاهرمرادیعبدالقیومستـاره151.751واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K04001015لیزاعبدالطیف-آغا گلنسوان نمبر1گلبهار111.453ناکامپروان
K01019805لیزاجانعبدالرازق-صاحب دادغازی ادی164.035واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01008497لیعااحمدحسین-صفدرعلیشهرک محمديه211.108دیپارتمنت جغرافیه صرف برای اناث پوهنځی زمین شناسی پوهنتون کابلکابل
K01018026لیلاعزیزالرحمن-جلات خاننسوان احمدشاه بابا مینه332.696دیپارتمنت عمومی طب معالجوی صرف برای اناث پوهنځی طب پوهنتون طبی کابلکابل
K01028659لیلابسم الله-هدایت اللهرخشانه311.417دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای اناث پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کابلکابل
K24008627لیلابنت سرورحیدریحسین دادرسالت 6299.561دیپارتمنت اقتصاد تصدی پوهنځی اقتصاد پوهنتون هراتهرات
K24001156لیلاجمعه-حسین علیسیدمحمدقناد299.303دیپارتمنت امور مالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون هراتهرات
K01041076لیلاجمعه خان-خادم علیشهرک صفا ـ287.284دیپارتمنت عمومی فارمسی پوهنځی فارمسی پوهنتون کابل صرف برای اناثکابل
K01053433لیلامحمدافضل-حاجی سلیمانگوهرشادبيگم283.548دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنځی انجنیری پوهنتون کابلکابل
K24007864لیلاعبدالحکیم-جمعه گلنسوان تجربوي281.671دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنځی انجنیری پوهنتون هراتهرات
K24009167لیلاوصیل احمد-فضل احمدگوهرشاد262.62دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات بوهنتون هراتهرات
K01027295لیلامحمد اسمعیل-تاج محمدسيد نورمحمد شاه مينه261.512دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق پوهنتون ننگرهارکابل
K01038049لیلارحیم جان-خان گلچهار قلعه چهار دهی !260.963دیپارتمنت پیداکوژی پوهنځی روانشناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابلکابل
K01040633لیلاجمعه خان-چمن علیشهرک صفا ـ247.849دیپارتمنت کیمیا عمومی صرف برای اناث پوهنځی کیمیا پوهنتون کابلکابل
K01030683لیلایوسفنورینادرنسوان سید الشهدا247.28دیپارتمنت نقا شی پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون کابلکابل
K33002139لیلاشاه موسیموسویسیدابراهیمنسوان بنت الهدا247.254دیپارتمنت فزیک عمومی صرف برای اناث پوهنځی فزیک پوهنتون کابلدايکندی
K01030126لیلامحمدامیراحمدیابراهمقلعه کاشف245.578دیپارتمنت بیولوژی عمومی صرف برای اناث پوهنځی بیولوژی پوهنتون کابلکابل
K24000340لیلاضامن علیحسینیمحمدحسیننسوان جبرئیل240.478دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K22001056لیلاغلام محمد-غلام رسولنسوان افغانکوت237.071دیپارتمنت سیول پوهنځی انجنیری پوهنتون فاریابفارياب
K21001411لیلامحمدعلیاحمدیسبحان علیشهيد صفدری235.128دیپارتمنت فارمسی عمومی صرف برای اناث پوهنځی فارمسی پوهنتون بلخسرپل
K16003470لیلامحمدحسین-محمدظاهرذکورزمانخيل234.818دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلانبغلان
K19006621لیلامحمدعارف-عبدالروفمحمد هاشم برات234.607دیپارتمنت اداره عامه صرف برای اناث پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون بلخبلخ
K01047397لیلاعلی احمد-غلامشهرک صفا ـ233.686دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01039220لیلاشاه ولی-محمداسحقگلخانه226.819دیپارتمنت مطالعه ارتباطات وعلوم بشری پوهنځی ژورنالزم پوهنتون کابلکابل
K01033434لیلاسیدحسن-سیدعبدالوهابرخشانه226.19دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنځی زبان های خارجی پوهنتون کابلکابل
K32001298لیلامحمدحسن-اسماعیلمعروف225.844دیپارتمنت کار وامور اجتماعی پوهنځی روانشناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابلباميان
K01038635لیلامحمدروکی-محمدنعیمنسوان سردارکابلی222.672دیپارتمنت زراعت و وترنری انستیتوت نیمه عالی شهر کابلکابل
K24009090لیلاعزیزالله-امین اللهپل رنگينه219.545دیپارتمنت زبان ادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون هراتهرات
K19010971لیلارجب علی-غدیرخواجه روشنائي219.168دیپارتمنت روابط عمومی پوهنځی ژورنالیزم وارتباط جمعی پوهنتون بلخبلخ
K01046268لیلامحمدسعیدنیازیسلطان محمدپروژه پنجم 315218.087دیپارتمنت خاک شناسی وآبیاری صرف برای اناث پوهنځی زراعت پوهنتون کابلکابل
K01027895لیلابسم الله-نصراللهمحمد موسی شفيیق216.022دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنځی شرعیات پوهنتون کندهارکابل
K01017751لیلامحمد صالح-قربانعلیمحمدآصف مايل215.541دیپارتمنت زبان وادبیات روسی پوهنځی زبان های خارجی پوهنتون کابلکابل
K23000101لیلافضل احمدفضلیفیض محمدنسوان قلعه نو214.452دیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنځی اقتصاد مؤسسه تحصیلات عالی بادغیسبادغيس
K01008543لیلاسلمان-فضل احمدشهرک محمديه214.37دیپارتمنت احصائیه وکمپیوتر پوهنځی اقتصاد پوهنتون بامیانکابل
K32003097لیلامحمد جواد-چمننسوان ‍پايبوم214.225دیپارتمنت احصائیه وکمپیوتر پوهنځی اقتصاد پوهنتون بامیانباميان
K01038875لیلاعلی گل-حاجی محمدشهرک پامير214.139واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01040772لیلاعوض علی-محمدموسیشهرک صفا ـ211.117واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10002517لیلامحمدهاشمهاشمیعبدالهاشمبي بي حوا206.105دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارننگرهار
K32004223لیلاابراهیم-نادرنسوان مرکزيکاولنگ205.746دیپارتمنت انجنیری معدن صرف برای اناث پوهنځی انجنیری معدن ومحیط زیست پوهنتون بلخباميان
K07004680لیلاصادق علی..محمدجمعهفاطمه الزهرا205.192واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K01015128لیلاامان الله..عبداللهقلعه کاشف202.272واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K32000946لیلامحمدپویاسلیماننسوان دهن مرغی198.356دیپارتمنت باستان شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بامیانباميان
K01024843لیلابراتعلیامیریامیرمحمدنسوان ام البنین--197.079دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنځی زراعت پوهنتون البیرونیکابل
K07002406لیلاعلی مدد-کاظمنسوان کـمــرک197.072واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K07001282لیلامحمدنادر-عبدالروفنسوان شهرکهنه196.418دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون غزنیغزني
K30000112لیلاشیرمحمد..عوضنسوان بی بی آمنه حسینی195.585دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون بامیانارزگان
K01038807لیلانجیب الله-عبدالله گلشهرک پامير193.718واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01031181لیلامحمدقاسمحیدرزیخان آقاسوريا193.677انستیتوت تربیه معلم مسلکی نیمه عالی شهر کابلکابل
K32004244لیلاغلام حسین-حیدرنسوان تگاب برگ192.89دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیانباميان
K01032728لیلاامیرمحمدمرادیخانعلینسوان سید الشهدا191.972دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارکابل
K01027580لیلالعل محمد0خیروجاننسوان سپین کلی191.619انستیتوت تکنالوژی کمپیوتر نیمه عالی شهر کابلکابل
K01012868لیلامحمدایشانخنجریمحمداماننسوان چهلستون190.026واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01033375لیلامحمد ابراهیم-محمد بخشرخشانه190.008انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلکابل
K01050122لیلایوسف علیرستمیرستم علیرابعه بلخي189.98واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19013800لیلاصفرمحمد-نجاتگوهر خاتون189.938دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلانبلخ
K16003032لیلامحمد کبیر-صالح محمدنسوان خنجان188.524دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخبغلان
K33000414لیلامحمد-علی بخشذکورتاق عروس187.659دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی دایکندیدايکندی
K01049608لیلامحمدامان-خدارحمخصوصی تلاش186.551واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01016762لیلامیرغلام عباسحسینیمیرحسین- - قلعه بختيار186.479دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون پروانکابل
K07008012لیلاسیداسماعیل-سیدمیرحسیننسوان بی بی فاطمه الزهرا بکاول185.036دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون غزنیغزني
K01050646لیلامسجدییوسفزیعبدالحمیدرابعه بلخي185.036واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07005484لیلامحمدکریممحمدیمحمد ایوبنسوان تبقوس184.918واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K21001380لیلااسماعیل..طالبلیسه شهیدمهدوی184.731دیپارتمنت انجنیری پطرولیم صرف برای اناث پوهنځی انجنیری معدن ومحیط زیست پوهنتون بلخسرپل
K22000520لیلانورمحمد-قرباننسوان نمبر2 تاتارخانه183دیپارتمنت تاریخ پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریابفارياب
K19006760لیلایوسف-کلبی حسینمحمد هاشم برات182.893واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K17002976لیلاسیدهاشمجهشسیدرجبنسوان بي بي آمنه181.617دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزکندز
K04001266لیلامیرآقارحمانیمیرعبدالرحمنحره جلالی181.491دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون پروانپروان
K07006704لیلاخادم حسینناصریناصر علیفاطميه اشکه داود181.47واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K10007067لیلانقیب الله-محمد هاروننسوان سیدان عربی181.366دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01012930لیلااحمدعلیرضاییشاه زمانشهرک مهدیه--181.218واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24009077لیلاحاجی قربان-نورمحمدشيخ نظام الدين179.722دیپارتمنت زبان وادبیات آلمانی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارهرات
K17004074لیلاعبدالقدیر-حاجی عبدالرحمنبــي بـــي عايشه صديقه179.711دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون تخارکندز
K26000035لیلاغلام محی الدیننظرینظرمحمدنسوان زرنج179.699دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی نیمروزنيمروز
K01012953لیلاغلام محمدمحمدیخدابخششهرک مهدیه--179.683واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K32004084لیلاعبدالستار-محمدنبینسوان شرین هزاره179.657دیپارتمنت تاریخ پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بامیانباميان
K07002811لیلااخترمحمدحسینیغلام حسینشرينو179.532واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K19005171لیلاعالم..احمدحسینراه معرفت179.527دیپارتمنت باستان شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بامیانبلخ
K21001430لیلاامراللهمحمدیامیرمحمدنسوان فاطمیه179.416دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزسرپل
K01032990لیلامحمدحسینجمیلیمحمدچهل دختران -179.381انستیتوت تجارت نیمه عالی شهر کابلکابل
K25001222لیلاسیدنظام الدین-سیدعبدالرحیمشپي ليسه177.578دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی فراهفراه
K07004814لیلاخدادادخان زادهعلی خاننسوان سيداحمدعلودال177.37دیپارتمنت آموزش کمپیوتر صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارغزني
K01013865لیلااحمدجاویدمحبینقیب اللهزرغــونه177.351واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07003788لیلاجمعه علیاحمدیگل احمدمحـــمدعلـــــــي جويا176.219دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون غزنیغزني
K01029121لیلاسیدحضرتهاشمیسیدابراهیمشهرک ملی175.784دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیرکابل
K24009801لیلاسیدگوهرموسویسیدمیرزانسوان ناگهان175.523واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K19004713لیلامحمدنادر-ظاهرخاناحمدشاه مسعود174.547دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخبلخ
K33003016لیلاجمعه-غلام علیذکور غرنج174.525دیپارتمنت اداره عامه عمومی صرف برای اناث پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کندهاردايکندی
K01040894لیلامحمدنعیم-محمدسرورشهرک صفا ـ174.385واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10002588لیلادوست محمدشینواریغلام محمدبي بي حوا174.257دیپارتمنت تعلیمات مسلکی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K07004901لیلاحسن علیبارانیعلی نظرنسوان حوتقول انگوري174.174دیپارتمنت باستان شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بلخغزني
K01036359لیلااحمدجاناحمدیامیرمحمدعايشه دراني172.47واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07001815لیلامحمد حسن-مولا دادنسوان شهداي مرکزجاغوري172.451واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K17002205لیلامحمدشریف-محمدسرورفاطمه الزهرا172.358دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزکندز
K01029774لیلاجوادحیدریحیدرنسوان سید الشهدا172.291انستیتوت تکنالوژی افغان نیمه عالی شهر کابلکابل
K01023588لیلامحمدهاشممرزازادهحضرت الدینسردارمحمدداودخان170.919واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24000143لیلامیرسلیمانشاه-میرغلام رسولآتون هروي170.774واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01011467لیلاعبدالفهیم-نسیم جانعمراخان169.777واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01023323لیلاعبدالغنیقاسمیمحمدظاهرنسوان ملکه ثريا169.412واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10002782لیلاعبدالروف-نازکزنگویئ169.369واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی &#