حروف ک، گ و ګ

لطفاً در ابتدا به جدول حرف نام تان مراجعه کنید. جدول ها به اساس حرف اول نام دانش آموزان تنظیم شده اند. بعداً در قسمت Search آی دی تانرا بنویسید. نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن آی دی میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی (Previous) و بعدی (Next) استفاده کنید. در صفحات کوچک موبایل شاید یک ویا دو ستون از دید تان پنهان باشند و برای دیدن آنها بالای علامه مثبت در جدول کلیک کنید.

لطفاً تا پردازش کامل جدول صبر کنید. هر زمانیکه بخش جستجو ظاهر شود به این معنی است که جدول کاملاً پردازش شده است.

حروف ک، گ و ګ

ای دینامنام پدرتخلصنام پدرکلانمکتبنمره کانکورنتیجهولایت
K27001954قابل احمدعطامحمد-جان دادتــــيمورشــاهي عالي ليسه174.048واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندهار
K34000167قابل بادشاهنوربادشاه-معلمخيرالناس خصوصي ليسه198.497دیپارتمت ریاضی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه شیخ زایدخوست
K34000982قابل جانهصدیق الله-محمدشاهمحمدصدیق روهی نسوان177.813دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون شیخ زایدخوست
K34001308قابل خانصابرخانحیدریتیتاخانشمبوات151.521واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K09001172قابیلنصیب-بابرکاریـــــــــــــــــــــوب208.892دیپارتمنت اقتصادملی پوهنځی اقتصاد پوهنتون شیخ زایدپکتيا
K34005418قابیل الحقگل رحیم شاه..رسول شاهمهديخيل176.062واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K34005316قابیل جانهنازک میرامیرزیعالم گیرملالی سادات125.672ناکامخوست
K33001947قادرعلی داد-کریم بخشچپراسک254.017دیپارتمنت انجنیری معدن صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری معدن ومحیط زیست پوهنتون بلخدايکندی
K19011278قادرحسننبویغلام حسنمقصد الله شهید243.611دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون بلخبلخ
K01042554قادرمحمدجعفرسلطانیسلطانسيداسماعيل بلخي214.385واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01011592قادرمحمدباقریعقوبیموسیذکور سیدالشهدا--190.268واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K32000660قادرعوض-محمدحسینذکورحیدرآباد189.416دیپارتمنت تأمین برق مؤسساتی پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجانباميان
K21000298قادرمحمدرسولامامیامام علیلیسه مختلط نوآباد188.341دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجانسرپل
K33002441قادرغلام حسینحسنیحسنذکور القان183.24دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی دایکندیدايکندی
K33000982قادرغلام عباسبکتاشمحمداسلمذکورسیاه دره177.87دیپارتمنت فلسفه پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بامیاندايکندی
K14001156قادرعبدالرحیمرحیمیشاه تاج الدینذکور ده شهر148.273انستیتوت انرژی و آب نیمه عالی شهر کابلبدخشان
K01050942قادر احمدیمحمدابراهیماحمدیعیدمحمدخارج مرز208.752دیپارتمنت سینما پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون کابلکابل
K34000568قادراللهگل درازخان-میراللهلندر154.767واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K34001207قادرخانجمع حیل-مت حیلهارون خیل181.38واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K16005701قادرخانبابه خان-صمدعلیکارته خراسان175.257واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K01013970قادرخانغلام نادر-غلام نبیعبدالرحيم غفورزي172.561واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K09001321قادرخانطایب شاهحسنعلیباتشيراونه الگده مقبل167.166واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K01045016قادرخانثواب0غلام رسولهود خیل نمبر یک165.682واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K34000250قادرخانشیرمت خیل-میا خیلغرغشت160.177واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K10007717قادرخانمحمدگجرخان-محمدامینتريلي157.014واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01042975قادرخاننادرخان-محمدعیسیمحمدانوربسمل151.858واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01005763قادرخانمحمدمحرابرحمانیعبدالرحمنحسین خیل146.52ناکامکابل
K16005282قادرخانمحمد نادرنادریعبدالمجیدذکورنمبردوم139.201ناکامبغلان
K34002239قادرزمانظریف خان-ختگشهیدحکیم تنیوال158.11واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K14000928قادرشاهدلاوررسولیمحمدرسولدرمارخت172.45دیپارتمنت تاریخ پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشانبدخشان
K34002169قادرشاهسیداحمدشاه-میرافضلزیری ترخه153.263واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K01048204قادرشاه آغاامیرشاه اغا-حاجی محمدشاه آغاآزاد خان186.872دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون کندهارکابل
K33001042قادرعلیمحمدحسیننعیمیحاجی محمدنعیم خانذکورتگاب266.191دیپارتمنت اداره اعمار ساختمان ها صرف برای ذکور پوهنځی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیکدايکندی
K33002266قادرعلیقربان-خدا دادجنگلک ذکورليسه243.702دیپارتمنت سیول پوهنځی انجنیری پوهنتون بغلاندايکندی
K07003186قادرعلیایوب علی-محمداسحقالمیتو197.022دیپارتمنت عمومی پوهنځی تربیت بدنی صرف برای ذکور پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیغزني
K01042509قادرعلیرمضانعلینبی زادهافغانسيداسماعيل بلخي128.574ناکامکابل
K34005602قادرگلعقل میرقادرخان اکبرشهيد محمد داود162.092انستیتوت بایزید روشان نیمه عالی شهر کابلخوست
K27000491قادرهیارمحمد-علی محمدبي بي زينب195.05دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنځی شرعیات پوهنتون کندهارکندهار
K14003696قادیهسلطان احمدمحمدیالحاج تاج محمدنسوان نوآباد گندم قول169.845انستیتوت تجارت نیمه عالی شهر کابلبدخشان
K34003687قاروب خانبادشاه خکیم خانارمانگلی خانپوهاند عبدالحی حبیبی عالی لیسه151.573واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K19006064قاری احمدجوادمولوی نصراللهساعدیشکراللهشهیدعلی قلند186.467دیپارتمنت علوم وفرهنگ اسلامی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخبلخ
K01030382قاری الماسالله بوبانی-حاجی بابیذکوربی بی مهرو162.082واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01009327قاری حامدآقامحمدنائب-محمدابراهیمعبدالوکيل شهيد174.207واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K08000107قاری حضرت اللهعبدالحکیمحقیاردادمحمدعلي بابا188.338دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پکتیکاپکتيکا
K15008628قاری حفیظ اللهمحمداسحق..حاجی رضوانقلشبانه تخار156.673واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K18000687قاری خواجه محمدسراج الدین-مختارمدیرک149.411ناکامسمنگان
K19014134قاری ذبیح اللهقربان نیاز-عوض جمادادشهید علی قلند177.781دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخبلخ
K16005081قاری رامینمحمد اسماعیل-رجب خانذکورنمبردوم161.513واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K15004339قاری صفی اللهحبیب الله..امانعبدالواحدشهید202.042دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون فاریابتخار
K17005772قاری عبدالباسطعبدالسمیع-حاجی محمدیعقوبذکور نمبر1180.753دیپارتمنت علوم فرهنگ اسلامی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزکندز
K01007398قاری عظیم اللهمولوی امان الله-نورالحقعبدالوکيل شهيد179.575دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنځی زراعت پوهنتون پروانکابل
K17005756قاری عنایت اللهحاجی عبدالواحد-حاجی شاه نظرذکور نمبر1167.448واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K18001713قاری عنایت اللهعبدالحنانآزادآزادخانذکوردلخکی139.361ناکامسمنگان
K17005162قاری محمد ابراهیمنیک محمد-عبداللهباسوس156.862واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K02002463قاری محمد الرحمنعبدالرحمنرحمانیعبدالحمیدشهيـدمولوي حضرت جلريز179.474واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K19013945قاری نوراحمدمحمدگل=بهرامابوالمعشربلخي چمتال156.161واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K24010763قاسمشیرینصادقیلعل محمدسلطان غياث الدين غوری313.545دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنځی طب پوهنتون کندهارهرات
K01022202قاسمداود-محمدعیسیهمـــــايون شهيد311.572دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کابلکابل
K33002396قاسممحمدامین-محمدعطانرخسی299.561دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کابلدايکندی
K01019922قاسممحمدرضا-خان صاحبعبدالرحيم شهيد297.749دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری کمپیوتر وانفورماتیک پوهنتون پولی تخنیککابل
K24006507قاسمجواد..علی احمد-ذکورجبرئیل273.258دیپارتمنت امور مالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون هراتهرات
K01028656قاسمصمدعلی-احمدعلیحضرت شمس المشايخ264.988دیپارتمنت رادیو وتلویزون پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کابلکابل
K01054722قاسممحمدعلیحسینیغلام حسینسوکه264.174دیپارتمنت ساینس وانجنیری معلوماتی صرف برای ذکور انستیتوت تکنالوژی معلوماتی ومخابراتی وزارت مخابراتکابل
K01054409قاسممحمدصادق..سلطانکجاب سفلي259.084دیپارتمنت جیولوجی انجنیری وهایدرو جیولوجی صرف برای ذکور پوهنځی جیولوجی ومعادن پوهنتون پولی تخنیککابل
K33001458قاسممحمدداد-خدادادسنگ موم257.333دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخدايکندی
K01013596قاسممحمدباقرقاسمیخادمشهرک مهدیه--243.78دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنځی ژورنالیزم وارتباط جمعی پوهنتون هراتکابل
K01055537قاسممحمدحسینحسینیغلام حسینغلام حيدرخان241.6دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون کابلکابل
K30000644قاسمعلی جان..حدارحیمحسيني231.871دیپارتمنت فوتوگرافی پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون کابلارزگان
K25000967قاسماحمداحمدیحاجی عبداللهابن يمين جوين228.078دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون هراتفراه
K32004144قاسممحمدعیسیصمدیخادمانیستیتوت تخنیکی ومسلکی افغان ایران219.293واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K32000638قاسمکریمداد-رضا بخشکالو212.484واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K33002034قاسمضامن حسن=محمدجمعهچپراسک210.464دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بامیاندايکندی
K01040180قاسمحاجی نسیم-ننکشهرک خراسان207.611دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون پکتیاکابل
K31000289قاسمحسن-ناظردهن سرخک205.914دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون بامیانغور
K21000433قاسممحمد ناصررحیمیمحمدرحیمبغاوي علیا200.513دیپارتمنت تأمین برق مؤسساتی پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجانسرپل
K32001343قاسممیرزاحسین-ابراهیمذکورسياه دره عليا198.811دیپارتمنت روان شناسی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیانباميان
K33000083قاسمخداداد-یوسفذکورتالج190.158دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیاندايکندی
K02002140قاسمعبدالمجید.باقرکوتل ملايعقوب188.632دیپارتمنت مجسمه سازی پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون کابلميدان وردگ
K25000397قاسممحمدرحیمرحیمیامیرمحمدخصوصی کوثرنور186.65واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفراه
K32002039قاسممحمدتقی-غلام رضاذکورمرزيکاولنگ182.894دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیانباميان
K32003455قاسمنادر-میرزاحسننسوان رستم179.491دیپارتمنت علوم فرهنگ اسلامی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونیباميان
K04005199قاسمرحیم داد-جاندادذکورگلبهار178.081دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیرپروان
K28001407قاسمغلام محمد-محمدعمرشهیدانجینر عبدالمتین177.598دیپارتمنت زبان وابیات پشتو پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی هلمندهلمند
K04001588قاسمغلام جیلانی..غلام ربانی-ذکور ميرعلی احمد شهيد177.554واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K33000564قاسمناصر-غلام حسینذکورلوران176.102دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی دایکندیدايکندی
K01040239قاسماکبر-جعفرشهرک صفا ـ168.665واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01035285قاسمعبدالظاهر-حبیب خانعبدالغفورنديم-165.649واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19009239قاسمداودمحمدیدادمحمدشهید علی قلند165.604واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K25000685قاسمعبدالحکیم-محمدشریفشهيد محمدنادر ايوبي163.797دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی فراهفراه
K09002210قاسمامان الله-عبداللهايمني خیل162.137دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون شیخ زایدپکتيا
K32002024قاسمطاهر-باقرذکورمرزيکاولنگ160.356انستیتوت زراعت نیمه عالی بلخ ولایت بلخباميان
K01035309قاسممحمدقسیم-محمدنسیمعبدالغفورنديم-157.035انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلکابل
K24001643قاسمناصرمرزبانمحمدعمرمولانا عبدالواسع جبلِي154.891واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K21000687قاسمغلام سخیرحیمیداداللهحضرت امام يحيی154.838دیپارتمنت ریاضی و فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سرپلسرپل
K14003564قاسمعبدالوهاب-محمد امانعبدالمنان شهيد154.698واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K16005797قاسمحسین داد-قمبرابراهيم خان149.831ناکامبغلان
K10001452قاسمسیدجمال الدین-ملالقطر غي149.61ناکامننگرهار
K01039606قاسمجمعه خانظهوریشاه ولیعبدالعلي مستغنی146.262ناکامکابل
K01013243قاسمعسل-عبدالرشیدحبيبيه123.617ناکامکابل
K01042725قاسم احمدصالح محمد-میرزامحمدنادريــــه164.305واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K34002586قاسم الرحمنمحبوب الرحمن-گل میرشاهمحمدصديق روهي135.869ناکامخوست
K09003209قاسم جانمحمدنبی-حاجی امیرمحمدحليیم کلا200.369دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونیپکتيا
K01012835قاسم خانملا خانمحبتزلمیپوهاندنکهت سعيدي257.376دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون پکتیاکابل
K34000261قاسم خانحبیب خان-حاجی خانغرغشت175.75واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K01012789قاسم خانحیات خانابراهیم خیلصمدخانحضرت عبدالله ابن عباس169.312دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون شیخ زایدکابل
K10008418قاسم خانحبیب اللهحبیبیفقیرمحمدننگرهار عالی لیسه155.295واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K19001476قاسم شاهضیاشاه..حفیظ اللهشفيق بلخِي165.485واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K19005467قاسم علیحسین علی-علیدادعلي آباد224.909دیپارتمنت زبان وادبیات روسی پوهنځی زبان های خارجی پوهنتون کابلبلخ
K01053655قاسم علیمحمدعلی..احمدعلیتگاب سربلاق198.394دیپارتمنت بیولوژی عمومی صرف برای ذکورپوهنځی بیولوژی پوهنتون کابلکابل
K27001301قاسم علیغلام علی..غلام محمدمیرویس مینی عبدالقدیم پتیال183.024دیپارتمنت آموزش کمپیوتر صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارکندهار
K19001919قاسم علیمحمدعلیعلی زادهزوارعلیبلخ باستان180.937دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی دایکندیبلخ
K33000300قاسم علیعلی یاور-علی حسینذکورچاهوش179.289دیپارتمنت زبان ادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجاندايکندی
K32002257قاسم علیخان علی-درویشذکور مرکز باميان148.036انستیتوت تخنیکی افغان-ایران نیمه عالی ولایت بامیانباميان
K01043989قاسم کمالگل پادشاه-نورعالمسيدالناصري139.369ناکامکابل
K33002167قاسیماله داد-عبدالحسینرباط دشت294.772دیپارتمنت عمومی فارمسی پوهنځی فارمسی پوهنتون کابل صرف برای ذکوردايکندی
K31001488قاسیممحمدحامیمحمدحسینتلمستان276.433دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخغور
K34003442قاسیمرحیم گلتنهامینه گلکمکي مزغوزه ليسه205.624دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون پکتیاخوست
K21001164قاسیممحمدساحلحاجی علی محمدشهيد هاشمي181.189دیپارتمنت زبان و ابیات انگلیسی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سرپلسرپل
K19001375قاسیممحمداکبر-صفدردالان177.726واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K32000664قاسیممحمدصادق-غلام حسینذکورحیدرآباد167.426واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K34000224قاسیمقدم-لتیکوچیان153.433واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K09002084قاسیم اللهالف جانقاسیمیسرورجانبابوخيل بنگش149.658ناکامپکتيا
K07007149قاسیم خانحبیب الله-خوشدلسراج المدارس158.591واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K34003382قاصدخانشهبازخان-صالح خاندره گي155.094واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K34002166قاضی خاناول خان-میزاگلزیری ترخه170.974واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K34002532قاضی خانحواج الدین-سومال الدینمحمدصديق روهي153.508انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت خوستخوست
K10006165قاعدعبدالوهابخاکسارمحمدآیازلنده خیل135.616ناکامننگرهار
K14004214قاعداللهزلمی-عبدالستارغياثي139.227ناکامبدخشان
K15000768قانتآدینه-قوتابوعثمان تالقاني208.79دیپارتمنت امور مالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون تخارتخار
K12002864قانت اللهمحمد ابراهیم-میرزمان خانمسلکی زراعت دره پیچ134.306ناکامکنر
K24001023قانتهمحمدکبیر-عبدالحقگوهرشادبيگم243.689دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات بوهنتون هراتهرات
K01053860قاهرعبدالقادر-میرقاسمشاه دوشمشيره170.623واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15001415قاهرهشریف الله-ملاعبدالحقزراعت181.282دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلانتخار
K22000426قاهرهمحمدنبیغفوریغفورنسوان جمشیدی141.251ناکامفارياب
K10016427قایس خانمرجان-لعل الدینجوکان177.483دیپارتمنت تاریخ و جغرافیه پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرننگرهار
K32002054قایممحمدحسین-محمدعلیذکورمرزيکاولنگ196.608دیپارتمنت آموزش کمپیوتر صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیانباميان
K08000509قایم اللهسالم جاناتشهابیلزيروک مرکزی ليسه175.603دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پکتیکاپکتيکا
K15007233قایمهمیرزامحمد-محمد عمرنسوان 1158.369واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K01048225قائداحمدصاحب جان-ملاجانآزاد خان172.551واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10004051قائیلسید حلیم-محمد یوسفلیسه مسلکی زراعت خوگیانی177.454دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت پوهنتون لغمانننگرهار
K34003743قائیل حسینغلام حسین-شیرحسیناکاکهول163.849واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K14003354قباتقیام الدین..دلاوراحمدر153.111واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K01024854قبادفرهادصمدیعبدالصمداستاد ذبیح الله خان155.137واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15008192قبیسهفضل احمداحمدیمحمداسلمخديجه الکبري140.686ناکامتخار
K01039707قبیصاحمدزییوسفزیمحمدعلیقاری عبدالله195.173واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01044184قبیل گلځنارگل-حیالی گلخوشحال خان161.821واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16001121قبیهخیرمحمد-فیض محمدنسوان بغلان مرکزي186.408واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K15004495قبیهغلام ربانی-امام علینسوان نمراول160.339واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K15003071قبیهفیض الرحمنرحمانیمحمدعلمبولک ورته بز152.988واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K14004445قدرالدینفضل الدین-الشیمختلط زغر167.261دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشانبدخشان
K03000847قدرالدیناصحاب الدینهمدردحاجی غیاث الدینکوچي هامرکزلوگر166.894به نسبت انتخاب کود (صرف برای اناث) نتیجه قرنطین استلوگر
K32004507قدرالدینغلام سخی-غلام نبیتوپچي156.876انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلباميان
K07005136قدرالدینحسام الدین-جلال الدینسيد احمد مکه ئي151.492واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K20003053قدرالدینقربانیاز..امام نظربابه علي144.806ناکامجوزجان
K16003860قدرالدینسیف الدین-ابراهیمیرم عليیا134.156ناکامبغلان
K32001668قدرتغلام نبی-محمدابراهیمنيطاق287.232دیپارتمنت انجنیری ساختمان های ترانسپورتی صرف برای ذکور پوهنځی ساختمان های ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیکباميان
K33003019قدرتعبدالوهاب-صادقذکور غرنج240.235دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای ذکور پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون هراتدايکندی
K33003078قدرتنورعلی-حیدرذکورکيسو212.698دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون هراتدايکندی
K24003624قدرترمضان-صفدرعلیهاشمي172.376انستیتوت تخنیکی نیمه عالی ولایت هراتهرات
K33001711قدرتبومان-نبیسنگ موم167.286دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون ننگرهاردايکندی
K15004950قدرت اللهحبیب الله-مینگلیارخواجه بهاوالدين309.745دیپارتمنت طب عمومی صرف برای ذکور پوهنځی طب پوهنتون بلختخار
K24005439قدرت اللهجمعه خان-اسداللهمولانا عبدالرحمن جامی307.703دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون هراتهرات
K10000356قدرت اللهاخترمحمد-شیرعلیچمتلی لیسه295.926دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنځی طب پوهنتون پکتیاننگرهار
K01014018قدرت اللهرحمت اللهبهراممحمددینقلعه کاشف293.743دیپارتمنت عمومی فارمسی پوهنځی فارمسی پوهنتون کابل صرف برای ذکورکابل
K02001929قدرت اللهسیف الله-محمد صدیقسيدجمال الدين285.857دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون پکتیاميدان وردگ
K10007489قدرت اللهعصمت الله..علی خانحصارشاهي کمپ283.386دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات(BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون ننگرهارننگرهار
K25000986قدرت اللهعبدالناصر-قجیرخصوصي شهيدمحمداکبر282.339واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفراه
K02002338قدرت اللهرحمت الله-غلام دستگیرغازی محمدجان خان277.195دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابلميدان وردگ
K01022651قدرت اللههمیشه گل-کرم خانغازی محمدشاه خان بابکرخیل273.63دیپارتمنت عمومی فارمسی پوهنځی فارمسی پوهنتون کابل صرف برای ذکورکابل
K01045559قدرت اللهعبدالطیف-حاجی عبدالله خانخوشحال خان268.285دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابلکابل
K25000711قدرت اللهمحمدنبی-آقادلشهيد محمدنادر ايوبي267.548دیپارتمنت پروتیزدندان صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرکابلفراه
K25000464قدرت اللهمیراقبالاقبالسیداحمدخصوصي مولانا جلال الدين260.607دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون کندهارفراه
K15002420قدرت اللهبازارهاشمیسیدمضرابسيد عبدالله شهيد252.512دیپارتمنت سیول پوهنځی انجنیری پوهنتون تخارتخار
K01009297قدرت اللهعبدالخالق-شاه حسیناکادمي تخنيک252.34واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01034333قدرت اللهحیات خانصافیجلاد خانعبدالغفور احمدي252.126دیپارتمنت احصائیه وایکونومتری پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابلکابل
K10009666قدرت اللهمحمداسماعیل-فردوستخارج مرزپاکستان249.408دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01053136قدرت اللهنعمت اللهشرفملشرف الدینینگی قلعه245.759دیپارتمنت مدیریت حوادث صرف برای ذکور پوهنځی محیط زیست پوهنتون کابلکابل
K02002435قدرت اللهغلام رسول-محمدرسولرباط خداينظرخان245.757دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون شیخ زایدميدان وردگ
K07000101قدرت اللهمحمدانور-روزی خانقلعه اميرمحمدخان244.159دیپارتمنت تأمین برق پوهنځی جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی و انجنیری غزنیغزني
K10010192قدرت اللهحبیب الله-گل اعظمچارباغ صفا243.33دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق پوهنتون ننگرهارننگرهار
K10004126قدرت اللهمحمدانور-نورمحمدمحمدي صاحبزاده لیسه242.319دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01019543قدرت اللهمحمد داود-عبدالواحد خانابوذر غفاری242.124دیپارتمنت میخانیک صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون کابلکابل
K01035211قدرت اللهعبدالعزیز-عبدالحلیمابراهيم خليل الله241.873دیپارتمنت مهندسی پوهنځی انجنیری پوهنتون ننگرهارکابل
K17002533قدرت اللهحاجی طوره خانعمرخیلجمعه خانشنه تپه240.61دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنځی شرعیات پوهنتون بلخکندز
K01035461قدرت اللهشیرآقا-امین اللهابراهيم خليل الله236.989دیپارتمنت منمنت واداره تشسثات(BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون پکتیاکابل
K24002379قدرت اللهولی احمد-حاجی محمد جانذکور فوشنج236.917دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنځی ژورنالیزم وارتباط جمعی پوهنتون هراتهرات
K17004752قدرت اللهگل رسول-جمال الدینجمعيت 4 دره235.633دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کندزکندز
K03000695قدرت اللهرحمت گل-احمدگلبرگ235.095دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون شیخ زایدلوگر
K01013551قدرت اللهمحمدواسعهمتخادم حسینشهرک مهدیه--234.949دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون پروانکابل
K27002690قدرت اللهفدامحمد-حاجی صالح محمدتــــيمورشــاهي عالي ليسه233.836دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کندهارکندهار
K09000763قدرت اللهملا محمدساحلمحمدکوه سین233.496دیپارتمنت منمنت واداره تشسثات(BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون پکتیاپکتيا
K32000377قدرت اللهمحمد صالح-عوضذکورمرکزپنجاب233.279دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون البیرونیباميان
K16003927قدرت اللهآقامحمدنورینورمحمدکهگداي232.756دیپارتمنت سیول پوهنځی انجنیری پوهنتون بغلانبغلان
K27000400قدرت اللهسیدمحمد..اخترمحمداحمد شاه بابا232.193دیپارتمنت انرژی پوهنځی انجنیری پوهنتون کندهارکندهار
K01014213قدرت اللهاحمدشاه خاناحمدیحاجی پادشاه میرقلعه کاشف229.836دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کندهارکابل
K01025478قدرت اللهحاجی عبدالباقیآغانیدمحمدرحمان بابا226.495دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون کندهارکابل
K01020574قدرت اللهعزیزالله-محمدسرورعبدالرحيم شهيد226.352واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01025894قدرت اللهسیدخانالله میریالله میررحمان بابا224.937دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون پکتیاکابل
K16005569قدرت اللهحاجی سلطان-غلامحضرت خاتم لانبیا220.876دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر پوهنځی اقتصاد پوهنتون بغلانبغلان
K29000156قدرت اللهمحبوب اللهازینحاجی آمین الله خانچونی لیسه219.622دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون کندهارزابل
K02000925قدرت اللهغلام رحمنالهاممحمدزادهغازی گل احمدخان219.601دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون شیخ زایدميدان وردگ
K32002398قدرت اللهسخیدادسخی زادهقربانذکور شينه تخت219.371دیپارتمنت بانکداری وتجارت پوهنځی اقتصاد پوهنتون بامیانباميان
K01009206قدرت اللهصفت اللهخاموشتوکل شاهنغلو218.949دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون پکتیاکابل
K02002323قدرت اللهبخت مامور-امرالدینغازی محمدجان خان218.001دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات ملی پوهنتون کابلميدان وردگ
K34000287قدرت اللهبادشاه زارگل-پایلغرغشت217.657واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K09002872قدرت اللهرحیم خان-کریم خانسهاک216.124دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون پکتیاپکتيا
K27000087قدرت اللهرحمت اللهسروریحاجی غلام رسولظاهر شاهی215.938دیپارتمنت انرژی پوهنځی انجنیری پوهنتون کندهارکندهار
K24010543قدرت اللهعبدالرسولعظیمیعبدالحکیمخواجه محمد تاکي215.806دیپارتمنت ریاضی پوهنځی ساینس پوهنتون هراتهرات
K07003184قدرت اللهمحمد انور-محمد کاظیمالمیتو214.334واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K02001187قدرت اللهابراهیم جانقاسمیغلام دستگیرانصارالمومنين213.96دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون کندهارميدان وردگ
K01012532قدرت اللهمحمد ولی-عطا محمدمحمود هوتکی212.712دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پروانکابل
K01009802قدرت اللهمحمد رفیق-یارمحمدموسهي سفلي212.104دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات بوهنتون شیخ زایدکابل
K34000231قدرت اللهتاج حسین شاه-مراد علیشاهغرغشت211.075دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون شیخ زایدخوست
K02001244قدرت اللهرحمت الله-فضل الدینانبو خاک211.016دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون غزنیميدان وردگ
K01023655قدرت اللهبنوځیستوماندورګلقيام الدين خادم210.764دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاکابل
K01035172قدرت اللهغلام نقشبند-محمداسلمابراهيم خليل الله209.098دیپارتمنت انجنیری منابع آب وحفاظت محیط زیست پوهنځی انجنیری پوهنتون ننگرهارکابل
K02002551قدرت اللهموسی جان-عبدالحقلوړه208.867دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون پکتیاميدان وردگ
K20001990قدرت اللهمحمد عیسی-عبدالرزاقجنرال عبدالحکيم قهرمان208.799دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون جوزجانجوزجان
K02002860قدرت اللهظفرخاننعمانیدولت خانمیلاد النبی208.78دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون کندهارميدان وردگ
K01051150قدرت اللهعبدالظاهرهمکارعبدالجلالخارج مرز206.682دیپارتمنت سیول پوهنځی انجنیری مؤسسه تحصیلات عالی هلمندکابل
K07006746قدرت اللهاقبال علی-سیف علیذکورپاطو205.78دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون غزنیغزني
K02000208قدرت اللهغلام حضرت-غلام جانسيد آباد205.59دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون غزنیميدان وردگ
K01029247قدرت اللهاسداللهنجاتغلام قادرحکيم ناصرخسروبلخي208.895به نسبت انتخاب کود (صرف برای اناث) نتیجه قرنطین استکابل
K01038950قدرت اللهعبدالرحیم-عبدالباقیليسه اماني203.808واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K30000627قدرت اللهخدای نظر..عبدالله جانگرم آب203.594دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی ارزگانارزگان
K09002279قدرت اللهتوریالیهیوادملحاجی غلام محمدکلالگو زرمت202.221دیپارتمنت وترنری پوهنځی علوم وترنری پوهنتون شیخ زایدپکتيا
K27000509قدرت اللهحاجی عبدالسلام..حاجی نورمحمداحمد شاه بابا200.487دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارکندهار
K27001131قدرت اللهحاجی صالح محمد-حاجی محمدشفیقمیرویس خان نیکه200.385دیپارتمنت مطبوعات پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کندهارکندهار
K01008297قدرت اللهگلاجان-عبدالله جاندوده مست200.305واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K17003925قدرت اللهعبداللههدایتحاجی بسم اللهذکور مرکزی امام صاحب200.293واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K27001457قدرت اللهمحمدقاسمقاسمیعبدالروفســـــيدجمال الدين افغان کندهار200.176دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون کندهارکندهار
K30000166قدرت اللهسعادت خان..پای محمدسیدال خان198.679دیپارتمنت مطبوعات پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کندهارارزگان
K01014303قدرت اللهبهاوالدین-بورمحمدحبيبيه198.657واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14004187قدرت اللهصفر..غلام رسولبازارتشکان198.61دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون بدخشانبدخشان
K27001772قدرت اللهداودخان-سیدرسولمیرویس خان نیکه197.581دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارکندهار
K27001000قدرت اللهحمیدالله-عبیداللهسید آباد197.148دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارکندهار
K03002427قدرت اللهعباداللهجمالمحبوب شاهحضرت عمر فاروق196.87دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون ننگرهارلوگر
K02002307قدرت اللهمحدیاسین-معاذالدینغازی محمدجان خان196.812دیپارتمنت ارتباط عامه پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون شیخ زایدميدان وردگ
K01052829قدرت اللهتازه گلسایلبهرامحضرت ابوبکرصديق196.528واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07004458قدرت اللهعزیزالله-محمدشریفنور جاغوري195.384دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجانغزني
K07007528قدرت اللهخروتی-سلطان جانشمس العارفيـن195.069دیپارتمنت زبان و ادبیات انگیسی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون غزنیغزني
K32002364قدرت اللهمحمدجمعه-خانعلیذکور مرکز باميان195.026دیپارتمنت استخراج معادن مواد مفیده جامد صرف برای ذکور پوهنځی زمین شناسی پوهنتون بامیانباميان
K01034421قدرت اللهایلبان-عبدالعلیقيام الدين خادم193.876دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون بدخشانکابل
K01012831قدرت اللهامان گل-پاینده گلپوهاندنکهت سعيدي193.219دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون شیخ زایدکابل
K01044406قدرت اللهعبدالغفار-عبدالصمدخوشحال خان193.171دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارکابل
K17001999قدرت اللهعبدالقهار-شمندروزحضرت علي192.059واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K01021057قدرت اللهمحمدحسن-چمنعبدالرحيم شهيد191.741واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19004823قدرت اللهمیرزامحمد..آرزو قلغلام جيلاني باختري191.692دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون بلخبلخ
K17002101قدرت اللهگل احمد-گل دادحضرت علي190.382دیپارتمنت زبان ادبیات پشتو پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزکندز
K10005347قدرت اللههفته گل-جنت گلبالا باغ190.096دیپارتمنت خاک شناسی و آبیاری پوهنځی زراعت پوهنتون بغلانننگرهار
K16003374قدرت اللهفرامرز-محمد اعظمشهشان189.935دیپارتمنت تعلمیات اسلامی صرف برای ذکور پوهنځی شرعیات پوهنتون بغلانبغلان
K28001728قدرت اللهحاجی عبدالله جانسراجسیدخانشهيدانجنيرعبدالمتين189.884دیپارتمنت عمومی پوهنځی علوم وترنری مؤسسه تحصیلات عالی هلمندهلمند
K09002225قدرت اللهمحمداعیانگوهرنظرمحمدجانک خیل189.768دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون پکتیاپکتيا
K02000565قدرت اللهاسدالله-الله محمدشهید بسم الله خان189.587دیپارتمت ریاضی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه شیخ زایدميدان وردگ
K04003167قدرت اللهاغاگل-عبدالقدوسدرازگرد189.575دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیرپروان
K24002902قدرت اللهعبدالکریم-شیراحمدواعظ کاشفي188.661دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون هراتهرات
K04004204قدرت اللهمیرهمزهمعروفمعروفحضرت علي188.441دیپارتمنت تعلمیات اسلامی صرف برای ذکور پوهنځی شرعیات پوهنتون بغلانپروان
K27000990قدرت اللهحاجی محمداسحق زیولی زادهحاجی ولی محمدشهيدعبدالطيف188.358دیپارتمنت اگری بزنس پوهنځی زراعت پوهنتون کندهارکندهار
K01016552قدرت اللهیارمحمد-شیرمحمدمحمدصدیق پسرلی--188.328دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون کندهارکابل
K25000734قدرت اللهبسم الله-حاجی عبدالرحیمشهيد محمدنادر ايوبي187.979دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون هراتفراه
K14005759قدرت اللهمحمدانور-خدابخشکوکچه187.889دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنځی زراعت پوهنتون بدخشانبدخشان
K16004228قدرت اللهاعطا محمدشیرزادشیرمحمدنـمبر2گلميران شهيد187.568دیپارتمنت استخراج معدن و مواد مفیدۀ جامد پوهنځی انجنیری پوهنتون بغلانبغلان
K27000975قدرت اللهغلام حضرت..فتح محمداحمد شاه بابا186.938دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارکندهار
K02003112قدرت اللهگلوجان-بسم الله جانشهید بسم الله خان186.756دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارميدان وردگ
K04005463قدرت اللهزلمی-عبدالکریمذکوردشت رباط186.72دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون پروانپروان
K02001269قدرت اللههدایت الله-حیات اللهانبو خاک186.695دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی هلمندميدان وردگ
K25000377قدرت اللهمحمد نعیم-محمد اسلمگنهکان186.166دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی فراهفراه
K01014805قدرت اللهامراللهامیریفیض اللهعبدالغفوراحمدی186.143واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K12001076قدرت اللهلطف الله-گل کریمبرنرنگ186.082دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرکنر
K17004564قدرت اللهرحمت الله-مولانذکورآق تپه185.424دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون تخارکندز
K02000987قدرت اللهدولت خان-شهابالجهاد لنگر184.796دیپارتمنت اگری بزنس پوهنځی زراعت پوهنتون شیخ زایدميدان وردگ
K27001441قدرت اللهعبدالمجیدسلطانیآدم خانســـــيدجمال الدين افغان کندهار184.73دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارکندهار
K10008609قدرت اللهظاهرشاه-طالبگردی غوث184.61دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانننگرهار
K25000207قدرت اللهآقامحمد-غلام محمدشهيد محمدنادر ايوبي184.592دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی فراهفراه
K02003477قدرت اللهمحمداسلامهمتمحمدحسنداکترعبدالوکيل184.349واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K07000381قدرت اللهغلام غوث-محمداکبرسنايي183.221دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون غزنیغزني
K27001141قدرت اللهخیرمحمدابدالیمعلم سیف اللهنساجی غنی لیسه182.784دیپارتمنت آموزش کمپیوتر صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارکندهار
K01047759قدرت اللهالله نور-عبدالعلیمخوشحال خان181.858دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون ننگرهارکابل
K10008712قدرت اللهحیات الله..امان اللهاحداد181.56دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K10003388قدرت اللهعبدالقادر-میرزاگلشهيدمحمدعارف181.456واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K15008645قدرت اللهعزیزمحمدعزیزیمحمدعالمآهندره181.258واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K01039498قدرت اللهمحمدعثمان-محمدامانليسه اماني181.037دیپارتمنت روان شناسی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزکابل
K01009375قدرت اللهزلمی-محمدحسینخواجه لکن180.866دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون پکتیاکابل
K01034649قدرت اللهحبیب اللهمحمدیعطأاللهعلاوالدین--179.622واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01035588قدرت اللهحضرت الله-گل احمدابراهيم خليل الله179.588واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K22002856قدرت اللهمحمد..خدایقلذکورغذاری179.451دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریابفارياب
K16005607قدرت اللهسردارخان-عبدالرسول.الحاج استاد محمدنفیع179.299دیپارتمنت خاک شناسی و آبیاری پوهنځی زراعت پوهنتون بغلانبغلان
K01045395قدرت اللهگل خان-شیرینخوشحال خان179.151واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K27001300قدرت اللهحاجی محمد حسن-محمد حسینمیرویس خان نیکه179.058دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارکندهار
K28001038قدرت اللهرازمحمد-غلام محی الدینشهيدانجنيرعبدالمتين178.257دیپارتمنت زبان وابیات پشتو پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی هلمندهلمند
K10002473قدرت اللهعبدالخالق-گلاپ نورعبدالوکیل178.228واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10009139قدرت اللهدادمحمد-گل محمدعبدالقادرکوچی178.14واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K07006390قدرت اللهعبدالحبیب-محمدطاهرشامیرصاحب177.94واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K32004996قدرت اللهتوریالینورینوراحمدشهيدان177.788دیپارتمنت زبان و ادبیات فرانسوی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون پروانباميان
K01051136قدرت اللهسیدآقاءسیدزیمحمدالدینخارج مرز177.772دیپارتمنت حفاظه نباتات پوهنځی زراعت پوهنتون کندهارکابل
K19002373قدرت اللهعبدالستار-ذوالفقارکاکاکوت177.731واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K10011043قدرت اللهخیرالله-بسم اللهکمپ فارم هده177.691واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K24002840قدرت اللهعبدالله-غلامواعظ کاشفي177.672واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K03002912قدرت اللهناصرخانحمیمنیک محمدکوچي هامرکزلوگر177.66دیپارتمنت تعلیمات مسلکی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارلوگر
K34003156قدرت اللهمحمدعالم خاننثارعلی جانورزه177.659واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K28000828قدرت اللهحاجی یارمحمدشرافتدادگلليسه لوي باغ177.645دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی هلمندهلمند
K15003434قدرت اللهجمعه الدینعمریعمراخانداکتر سيدحسين شهيد177.555واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K19005843قدرت اللهامان الله-محمد ملاذکورتوخته177.383واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01053498قدرت اللهبازمحمد-نورمحمدمختلط زغر177.351انستیتوت تکنالوژی کمپیوتر نیمه عالی شهر کابلکابل
K16000731قدرت اللهرجب علی-صفدرعلیحضرت عمر فاروق رض176.212دیپارتمنت تفحص و اکتشاف مواد مفیدۀ جامد پوهنځی جیولوجی و معادن مؤسسه تحصیلات عالی سرپلبغلان
K01013656قدرت اللهگل محمد-جان محمدعبدالرحيم غفورزي176.173واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10002222قدرت اللهاسدالله-سردارخاناستقلال175.983واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K03000785قدرت اللهحمیداللهایوبیعلی محمدکوچي هامرکزلوگر175.963دیپارتمنت حفاظه نباتات پوهنځی زراعت پوهنتون پکتیالوگر
K02002649قدرت اللهمیرآقاه-معین گلابوحنیفه گودبت175.932دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون غزنیميدان وردگ
K27000925قدرت اللهحاجی نیازمحمد-سیدمحمدشهيدعظيم الله175.831واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندهار
K22002043قدرت اللهرمضان-جمعه قلتجربوي عربخانه175.8دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریابفارياب
K04002262قدرت اللهمحمدظاهر-نظرمحمداولنگ175.793واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K19005451قدرت اللهنعمت اللهابراهیمیمحمد ابراهیمباختر175.758واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K17000093قدرت اللهخیروالله-محمدیوسفباغميری175.731انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت کندزکندز
K22001407قدرت اللهمحمدنبی-محمدامینابوعبيد جوزجاني175.318دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریابفارياب
K12001859قدرت اللههدایت الله-گل احمد خاننورگل174.541انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت ننگرهارکنر
K01005579قدرت اللهکشمیرخانمحمدیسیدراعلیپوهاندعبدالشکوررشاد174.505واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K02003120قدرت اللهعبدالجلیلوردکمحمدشریفمرحوم جمال الدین وردک174.295دیپارتمنت ریاضی و فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرميدان وردگ
K11001550قدرت اللهمحمدایوب..ملاحبیبشيخ محمد حسين174.184دیپارتمنت محیط زیست و جنگلات پوهنځی زراعت پوهنتون لغمانلغمان
K03000903قدرت اللهعبدالحکیم-فیض محمدقلعه کهنه174.132دیپارتمنت علوم کتابداری و معلومات پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمانلوگر
K27000784قدرت اللهولی جان-فضل محمدميخانيکي174.039واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندهار
K15004851قدرت اللهامرالله-عبدالعلیکوکتابه173.991دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلختخار
K01037322قدرت اللهامان اللههوتکغلام جانغازي173.953دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارکابل
K28001848قدرت اللهخلیفه انارگل-خلیفه الله نظردلشکربازاردهلکانوليسه173.88دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی هلمندهلمند
K11002291قدرت اللهگل محمد-عبدالمحمدهرمل173.825واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K27000841قدرت اللهحبیب الله-عبدالحبیبميخانيکي172.821واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندهار
K27000976قدرت اللهحاجی عصمت الله-حاجی عبداللهادبی خصوصی لیسه172.775دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارکندهار
K11001148قدرت اللهسیف الرحمن-محمدحبیبروشان عالي ليسه172.693واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K27001143قدرت اللهمحمد داود-غلام جیلانیمیرویس خان نیکه172.638واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندهار
K22002401قدرت اللهغلام سخی-جمعهنسوان تور پاختو172.618دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریابفارياب
K14004836قدرت اللهآدینه بیک-امیربیکذکور مرکزی172.566واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K12001257قدرت اللهکاکا گل-شیرعلمکوټکی172.522واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K10008090قدرت اللهنورعالم-محمدعالمطوطو172.438واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K15004624قدرت اللهحبیب الله-لعل محمدفياض شهيد172.317واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K27002022قدرت اللهمحیب اللههلمندوالعبداللهشيخ زايد روزنتون172.185واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندهار
K28001627قدرت اللهطلامحمدهمتسیدحسنشهیدعبدالصمدروحانی172.118دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارهلمند
K04000739قدرت اللهنظرگل-سیدالرحمنامام محمدغزالي172.079دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمانپروان
K27001742قدرت اللهمحمداسماعیل جان-شیرمحمدصـوفي صاحب ذکور171.239دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنځی زراعت پوهنتون کندهارکندهار
K28000801قدرت اللهمحمود-محمدایوبخرابه170.955واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهلمند
K34004533قدرت اللهشفیع اللهشفیع زویاحمدگلليسه لکن170.919دیپارتمنت حفاظه نباتات پوهنځی زراعت پوهنتون شیخ زایدخوست
K01005491قدرت اللهحاجی خلیل الرحمناحساسملا عبدالحمیدحسين خيل170.82دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تخارکابل
K34003053قدرت اللهمیرولی خان-مالی خانغازی امان الله خان خصوصی لیسه170.799واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K25000626قدرت اللهسلیمانرحیمیدوست محمدلیسه ابونصرفراهی170.768دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی فراهفراه
K15006681قدرت اللهمله-علی خانخالدابن وليد170.653دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزتخار
K10008158قدرت اللهعبدالجباراحساسلعل محمدڅپله170.637دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K16000334قدرت اللهشاه زمان-محمدطاهرقره دکه170.61دیپارتمنت هارتیکلچر و جنگلات پوهنځی زراعت پوهنتون بغلانبغلان
K14006998قدرت اللهنورمحمد-محمدصابرذکورحميدي170.56واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K13000275قدرت اللهشیرولی-مسافرخانذکورنانگل170.517واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتینورستان
K17003517قدرت اللهمحمدنبی-محمدعمرمحمدحسن اميا خيل170.437دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزکندز
K14002866قدرت اللهنجیب الله-شمس اللهمختلط زغر170.429واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K27001675قدرت اللهحاجی فیض اللهپوپلحضرت نورسيدجمال الدين افغان170.385واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندهار
K28000483قدرت اللهحیات اللهصداقتعبدالکبیرابوالفتح بستی170.353دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی هلمندهلمند
K10012013قدرت اللهولایت خان-محمدعظمشیخ مصری169.545واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K17002090قدرت اللهرحیم داد-جمعه خانحضرت علي169.529واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K28000500قدرت اللهجمعه خانساحلحاجی عبدالکریمابوالفتح بستی169.509دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی هلمندهلمند
K10010321قدرت اللهسیدرسول--حبیب الرسولقلعه جانان خان169.26واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K02003106قدرت اللهشرینمحمدیمحمدجانکفتان تاج محمدخان169.224واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K10013068قدرت اللهحضرت گل-ریدیگلتريلي169.172واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K07003997قدرت اللهمحمدامین-عبدالرحیمشهید عبدالسلام169.09دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پکتیکاغزني
K32001293قدرت اللهعبدالخالق-علی خیلذکوردوآب کهمرد169.049انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بامیانباميان
K27001800قدرت اللهسردارمحمدلودینصالح محمدمحمد هوتک169.001واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندهار
K04001803قدرت اللهعبدالجلال-محمدغفورابوبکرصديق168.991دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونیپروان
K07007498قدرت اللهحاجی نورآغا-امیرمحمدخانشمس العارفيـن168.991واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K16005403قدرت اللهغلام فاروق-غلام بهاوالدینحضرت خاتم لانبیا168.909دیپارتمنت هارتیکلچر و جنگلات پوهنځی زراعت پوهنتون بغلانبغلان
K04002715قدرت اللهخواجه اکبر-امیرخانوازغر168.853دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون پروانپروان
K28001712قدرت اللهپیردوستعرفانمحمد امینشهيدانجنيرعبدالمتين168.81دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی هلمندهلمند
K10006108قدرت اللهزرگل-حضرت خانبتی کوت168.659واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K03002313قدرت اللهعبدالرازقاحساسشیرعلمحضرت عمر فاروق168.527واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K17001511قدرت اللهنجیب اللهنجیب زادهبسم اللهنمبر 2 مرکزی خان آباد167.698دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریابکندز
K17002036قدرت اللهآقامحمد-محمدقاسمليسه ابراهيم خيل167.666واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K01037329قدرت اللهمحمدعتیقابراهیمیمحمدشریفغازي167.362واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01050385قدرت اللهحسیب اللهحقپالمحمدمطیع اللهعمرا خان167.293واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01006703قدرت اللهاسداللهابراهیم خیلطالبذکور غازه167.271واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15005221قدرت اللهمحمدسلیمسلیمیمحمدیاسینداکتر سيدحسين شهيد167.26دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنځی زراعت پوهنتون تخارتخار
K17004725قدرت اللهوزیر-قادربیگاستاد غازی خان167.257انستیتوت تجارت نیمه عالی شهر کابلکندز
K28001586قدرت اللهمحمدعسیالهامگلانبولان مرکزي ليسه167.248دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی هلمندهلمند
K34004366قدرت اللهرحمت الله-بسم اللهعبدالحي حبيبي167.234واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K15002932قدرت اللهعبدالقادر..عبدالرشیداستادعبدالرحمن تخاري167.185دیپارتمنت اکتشاف و استخراج ساحات نفت و گاز پوهنځی جیولوجی و معادن مؤسسه تحصیلات عالی سرپلتخار
K10000839قدرت اللهعبدالنصیرعبدالزیعبدالبصیرمياعمرعالي ليسه167.176واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K19005340قدرت اللهبسم اللهقریشیقیام الدینفردوسی167.165دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانبلخ
K02003155قدرت اللهشیرمحمدعمریکاکولیسه کثیرالرشتوی جلریز167.133واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K11001581قدرت اللهدل آغا-غلام صدیقکتب زائی167.06دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریابلغمان
K16003655قدرت اللهمیرجان-محمد کاظمسنگبران166.998واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K01010599قدرت اللهحشمت الله-الله محمدعاشقان و عارفان166.931واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K02003109قدرت اللهدواجان-انارگلشهید بسم الله خان166.81واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K01009218قدرت اللهسیدالرحمنمنصورحبیب الرحمننغلو166.8واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16001539قدرت اللهعصمت الله-محمدیوسفذکور اسلام قلعه165.765واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K20001066قدرت اللهوزیرمحمد-علی احمدابن يمين165.745واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K28001722قدرت اللهعبدالکریمکریمیمولوی محمدشهيدانجنيرعبدالمتين165.705دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنځی زراعت پوهنتون کندهارهلمند
K16003081قدرت اللهروبیل-محمد اسلامابومسلم خراساني165.589واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K10001801قدرت اللهگل نام-میرجانشيرگر165.526واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K14000726قدرت اللهمولانظرشیرزادحاجی محمدسائف شهيد165.35دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی فراهبدخشان
K27000791قدرت اللهخیرمحمد-حاجی دوست محمدشهيدمحمداکرم خاکريزوال165.271دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارکندهار
K34002302قدرت اللهرسول میرجان-بخت میرجاننریزی165.27واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K32001992قدرت اللهمحمدابراهیم-محمدعلیذکورمرزيکاولنگ165.204واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K30000261قدرت اللهعزیزالله..امان اللهکوتوال165.184دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارارزگان
K27000919قدرت اللهمحمدرحیم-امیرمحمدشهيدعظيم الله164.331دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارکندهار
K28001294قدرت اللهحیات الله-امان اللهکشتی164.098واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهلمند
K03002137قدرت اللهمحمددانی-پادشاه میردشت163.994دیپارتمنت زبان وادبیات اردو پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون شیخ زایدلوگر
K34000658قدرت اللهافغانستان-قادرخانميخانِکی خوست163.801دیپارتمنت زبان وادبیات اردو پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون شیخ زایدخوست
K07001825قدرت اللهحاجی محمدیونس-حاجی محمدسرورشامير163.784دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریابغزني
K34003631قدرت اللهسیف الله-گل خانکوندی ليسه163.738واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K27002916قدرت اللهنعمت الله-سیدمحمدمحمود طرزي163.732واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندهار
K10008631قدرت اللهصراف گل-انارگلغزگي ليسه163.697واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K02003241قدرت اللهمحمد الدین-غوث الدینخواجه محمدولي163.607واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K01027971قدرت اللهعبدالرشید-سلطان محمدحبيبيه163.53واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01038282قدرت اللهحیات اللهعظمتمحمدانورغازي163.53واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10008011قدرت اللهغلام نبیصدیقیحسنقلعه آخند163.309واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K30000379قدرت اللهعبدالکریم.خداینظرشهرنو162.406واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیارزگان
K07000172قدرت اللهعبدالاحد-عبدالمحمدقلعه نوخواجه روشنائي162.118واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K08000497قدرت اللهمیزرخان-بازمحمداحیا العلوم162.038واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيکا
K07003765قدرت اللهعبدالعزیزقاسمیقاسم علیحوتقول انگوری161.978واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K12002322قدرت اللهشاه زمین-محمد علیبارگام161.942واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K28000687قدرت اللهعلاوالدین-عبدالمجیدشهيدانجنيرعبدالمتين161.937دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی هلمندهلمند
K01005463قدرت اللههدایت اللهصافیمحمدظاهرخانسناتورجنت گل خان161.93واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K34002846قدرت اللهعبدالستار-حیال نسیمیعقوبی عالی لیسه161.891واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K21000512قدرت اللهحاجی لعل محمد-کمالذکوربغاوی سفلی161.875انستیتوت زراعت نیمه عالی ولایت سرپلسرپل
K16004068قدرت اللهعبدالحی-امان اللهميان شهر161.768واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K14005479قدرت اللهعبدالهارون-امین اللهذکورنوآباد161.638واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K22002280قدرت اللهبسم الله-عبدالملکنادم فيصادی160.845واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K34000399قدرت اللهعادل شاه-مالی خانالمری160.615واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K01027853قدرت اللهعبیدالله-حیات اللهحبيبيه160.505انستیتوت انرژی و آب نیمه عالی شهر کابلکابل
K27000319قدرت اللهعبدالنبی-محمد غنیشاه محمودهوتکی لیسه160.375واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندهار
K28001535قدرت اللهحاجی محمدلعلامانیحاجی امان اللهشهيدمحمدانورخان ليسه160.31دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی هلمندهلمند
K28000162قدرت اللهولی جان..حاجی عبیداللهشهيدانجنيرعبدالمتين160.287واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهلمند
K01006824قدرت اللهنجیب الله-سید جانموسهي سفلي160.25دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارکابل
K27000904قدرت اللهصالح محمد-حاجی حیدرشهيدعظيم الله160.026واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندهار
K14002658قدرت اللهحمیداللهحمیدزادهگدامحمدچتراق159.97دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنځی زراعت پوهنتون بدخشانبدخشان
K02003674قدرت اللهمحمدجمیلجلیلیعبدالحنانبني بادام159.88واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K27001933قدرت اللهمحمدنبی-جانانتــــيمورشــاهي عالي ليسه159.873واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندهار
K10005632قدرت اللهنوروز-حبیب الرحمنکاریزکبیر158.931واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K07005276قدرت اللهمحمدعیسیحسنیمحمدحسنحوتقول انگوری158.881واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K16000937قدرت اللهرحمت بیک-محمدولیزراعت بغلان158.826واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K04004714قدرت اللهجنت گل-محمدگلنعمانیه اشترشهر158.821انستیتوت تربیت بدنی و سپورت نیمه عالی شهر کابلپروان
K17002410قدرت اللهامان الله-حاجی خالقدادحضرت علي158.8دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزکندز
K28000716قدرت اللهمحمدموسیخادمحاجی یارمحمدابوالفتح بستی158.788واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهلمند
K07007731قدرت اللهامان الله-غلام دستگیرشمس العارفيـن158.765واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K34003391قدرت اللهسعدلی-میادلیدورملکی لیسه158.599دیپارتمت کیمیا صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه شیخ زایدخوست
K01047167قدرت اللهمحمدحنیفحنیفیالله دادپروژه پنجم 315158.509واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15001268قدرت اللهبسم الله-محمداسرائیلابوعثمان تالقاني158.474واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K34000232قدرت اللهمحمد نعیم-مزملغرغشت158.458واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K34002824قدرت اللهمولوی شهاب الدین-مولوی رکن الدینخالبساط158.432واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K14006832قدرت اللهعبدالقاسمکوهستانیغلامزراعت بهارک158.426واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K34000432قدرت اللهنورمحمدحًدرانگلبدینښنگ عالي ليسه158.364واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K30000625قدرت اللهاغاجان....فضل محمدتخنيکي ومسلکي158.307دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی ارزگانارزگان
K10004683قدرت اللهمیاگل-گل جانعبدالوکیل157.233انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت ننگرهارننگرهار
K07006802قدرت اللهمحمدنبی-دادمحمدخانسلطان محمديعقوب157.024واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K16002452قدرت اللهنیک محمد-گل محمدمحمدافضل شهيد156.95دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانبغلان
K22003099قدرت اللهحضرت میرمبارزتازه میرابوعبيدجوزجاني156.938واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K01020464قدرت اللهعبدالحکیم-حاجی شهزادهابوذر غفاری156.88انستیتوت تخنیکی نیمه عالی پروان ولایت پروانکابل
K28000901قدرت اللهمحمد عوض-محمدشاشهيدانجنيرعبدالمتين156.804انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی مرکز ولایت هلمندهلمند
K17000772قدرت اللهعابدالله-شمس الدینحاجي محمديوسف156.788واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K15001411قدرت اللهعبدالهاشم-محمدجانسيد محمدنبي شهيد156.6واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K10010560قدرت اللهمحمدنعیم-پاینده محمدوزیرمحمدگل خان156.532واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K18000871قدرت اللهعبدالمنان-ملا حسینايبک156.504واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیسمنگان
K34000053قدرت اللهاحسان الله-گل نسیمايـوب خيل156.484واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K14003660قدرت اللهمحمدغفران-رسول خانميرفضل الله155.761واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K02003468قدرت اللهمحمداللهمصلحمیراجانداکترعبدالوکيل155.54واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K15003230قدرت اللهغلام علیحمیدیعبدالحمیدبشيرآباد155.433واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K10008269قدرت اللهشاه محمود-میراکبرخانکندیباغ155.273واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10007582قدرت اللهرحمت الله=حیات اللهوزیرمحمدگل خان155.193واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K17004071قدرت اللهکمالالدین-حاجی امام مرادخاتون قلعه155.173واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K12001115قدرت اللهذبیح الله-سید میرانبرنرنگ155.166واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K15005178قدرت اللهامیرخانامیریسیدرسولاميرعلي شيرنوائي154.952واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K28000780قدرت اللهحاجی فضل الحق-الله دادشهيدانجنيرعبدالمتين154.919واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهلمند
K07007038قدرت اللهمیرزا-خدای رحیمنظــــرخان اندر154.906واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K10007735قدرت اللهامت خان--یارمحمدشهیدسردارمحمد داود ذکورولیسه153.535واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K02000643قدرت اللهاخترگل-نورالحقبیکسمند153.457واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K17001758قدرت اللهحاجی نورمحمد-حاجی عبدالغنیذکورالچین153.392واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K02001257قدرت اللهعبدالرزاق-محمدعظمانبو خاک153.386واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K01043162قدرت اللهعبدالمبین-عبدالحفیظمحمدانوربسمل153.321واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K02001830قدرت اللهاسمعیل جاننبی زادهعبدالله جانباغک153.301واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K30000459قدرت اللهحاجی محمدنعیم..حاجی دادمحمدتخنيکي ومسلکي152.907دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی ارزگانارزگان
K17000659قدرت اللهجمعه خانحقیارمعاذاللهعبدالواحدشهيد151.627انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بغلانکندز
K14002980قدرت اللهبیگی جان-اسلامجامرچ سفلی151.605واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K21000657قدرت اللهامان الله-محمداکبرمنهاج سراج151.566دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سرپلسرپل
K27000172قدرت اللهحاجی جمعه-حاجی عبدالغفارمحمود طرزی151.558واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندهار
K01007943قدرت اللهعبدالجبار-عبدالغفورکشکک151.541واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K04004102قدرت اللهمیرعلم-شیرعلمذکوردشت رباط151.468واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K14002934قدرت اللهعبدالله-عبدالستارجوی151.427واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K25001158قدرت اللهملارحم الدین-ملامحمدسرورباغبل151.171دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی فراهفراه
K14000986قدرت اللهعصمت اللهرحمانیعبدالرحمنکوکچه150.529واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K27001871قدرت اللهمحمدنبی-حاجی عبدلخالقدادظاهر شاهی150.211واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندهار
K01048117قدرت اللهعبدالملک-شمس الدینآزاد خان150.168واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K22001896قدرت اللهروزیقلحمدیعبدالصمدخراسان150.044واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K24009593قدرت اللهحفیظ اللهرحمانیمحمد اللهکثیرالرشتوی کرخ149.965ناکامهرات
K18000838قدرت اللهعبدالوهاب-ملا عبداللهايبک149.944ناکامسمنگان
K04004770قدرت اللهملنگ-میربهاوالدینحضرت علي149.781ناکامپروان
K20001158قدرت اللهمحمدجمعه=قورتابن يمين149.707ناکامجوزجان
K16005295قدرت اللهنجیب اللهصافیحضرت جانذکورنمبردوم149.192ناکامبغلان
K01012346قدرت اللهغلام ربانی-میرزامحمدتمیم انصار148.343انستیتوت تکنالوژی افغان نیمه عالی شهر کابلکابل
K17004271قدرت اللهمحمدداود-محمدعلیقطربلاق148.268انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت کندزکندز
K34005426قدرت اللهنعیم جان.قاسیم جانمهديخيل148.256ناکامخوست
K03000984قدرت اللهعبدالواحد-عبدالخالقوحدت آببازک148.249ناکاملوگر
K04003729قدرت اللهعبدالصمد-فضل محمدتفهيم القران148.143ناکامپروان
K15005332قدرت اللهعظیم اللهعظیمیعبدالحمیدسيد اکرام الدین شهيد148.072ناکامتخار
K04001540قدرت اللهشیراحمد..شاه محمدذکورتوغبیردی148.038ناکامپروان
K10010650قدرت اللهپنبه گل-صدیق اللهمولوی محمود درسوال147.942ناکامننگرهار
K10005452قدرت اللهحاجی علی احمد-نورصاحبالفتح147.919ناکامننگرهار
K07007045قدرت اللهعبدالملک-عبدالسلامقاري صاحب جان ناني147.801ناکامغزني
K15007965قدرت اللهحمیدالله-رمضانیابوعثمان تالقاني147.769ناکامتخار
K20003078قدرت اللهشریف الله..خدای بردیبابه علي146.725انستیتوت تخنیکی نیمه عالی ولایت جوزجانجوزجان
K28000637قدرت اللهحاجی محمدیار-حاجی غلام محمدشهيدانجنيرعبدالمتين146.594ناکامهلمند
K03002139قدرت اللهعتیق الله-حاجی حیات اللهپادخواب روغنی146.533ناکاملوگر
K04001674قدرت اللهعبدالعزیز-محمدبیگابوبکرصديق146.529ناکامپروان
K01006646قدرت اللهشبوگل-محمودچکري146.48ناکامکابل
K34004814قدرت اللهنواب خان-عیدحبیبشهيدمطيع الله144.671ناکامخوست
K21000473قدرت اللهشهاب الدین-فیض محمدذکور آسیاباد144.661ناکامسرپل
K20001093قدرت اللهعبدالرحمن-قرهگوهرشادبیگم144.509ناکامجوزجان
K22000286قدرت اللهمحمدصالح-یزدانليسه نفيرفارابي144.46ناکامفارياب
K10007397قدرت اللهعبدالولی-گلاجانمسلکی زرعت پچیراگام143.21انستیتوت زراعت نیمه عالی ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهارننگرهار
K16005935قدرت اللهاسدالله-عبدالاحمدسیدجمال الدین افغان142.918انستیتوت میخانیکی نیمه عالی ولایت بغلانبغلان
K05002322قدرت اللهعبدالروف-عبدالکریمضيا الحق شهيد142.895ناکامکاپيسا
K10016397قدرت اللهسنگی گلزره سورندخادیگلکچره ذکور لیسه142.727ناکامننگرهار
K07006777قدرت اللهعطاجان-موسی جانسلطان محمديعقوب142.685ناکامغزني
K05002394قدرت اللهنورآقا-بسم اللهحافظ عبدالمجيد141.531ناکامکاپيسا
K25000837قدرت اللهمحمدنعیم..شیرمحمدلیسه ابونصرفراهی141.453ناکامفراه
K16003408قدرت اللهعبدالشکور-عبدالروفميخانيکي پلخمری141.387ناکامبغلان
K12001340قدرت اللهعزت الله-شهزادهبحراباد141.096ناکامکنر
K04002065قدرت اللهعبدالکبیر-عبدالستارليسه عالي جهاد139.708ناکامپروان
K02002018قدرت اللهعبدالباری-لونگ خانخالدبن وليدتکيه139.5ناکامميدان وردگ
K19009968قدرت اللهعبدالمنان-محمدیوسفانیستیتوت زراعت ووترنری بلخ139.441ناکامبلخ
K09001489قدرت اللهعبدالله گلارمانیخانڅمکنیو عالی لیسه139.427ناکامپکتيا
K34005442قدرت اللهعیدولی..محمدیاسینمهديخيل139.288ناکامخوست
K34002320قدرت اللهغفورخان-یعقوب خانحًر بن139.26ناکامخوست
K28001377قدرت اللهتاج محمد-امیرمحمدلیسه خسروآبادشرقی137.355ناکامهلمند
K02003595قدرت اللهسلیمانخیلحیدریگدایصوفی صاحب135.989ناکامميدان وردگ
K01007132قدرت اللهعبدالرازق-محمد عظیمموسهي عليا135.86ناکامکابل
K01053097قدرت اللهوحیداللهمومندحاجی امان اللهشيرخان کندز135.758ناکامکابل
K30000486قدرت اللهسیدمحمد..عبدالحقشاه زمان135.674ناکامارزگان
K02002477قدرت اللهعبدالکریم-عبدالغنیرباط خداينظرخان134.356ناکامميدان وردگ
K14004607قدرت اللهسلیم-عبدالواحدذکورده بازار134.334ناکامبدخشان
K33000221قدرت اللهسیدظاهر-شاقاسمالمهدی اوشالج132.662ناکامدايکندی
K28000920قدرت اللهعبدالحکیم-حاجی عبدالرازقشهيدمحمدانورخان ليسه130.848ناکامهلمند
K07006456قدرت اللهمحمددواد-محمدانورشامیرصاحب130.72ناکامغزني
K20003297قدرت اللهعنایت اللهعبدالصمدبه نسبت تخطی در جریان امتحان، امتحان داوطلب باطل استجوزجان
K27001952قدرت الله اغاسیدحسین شاه اغا-سیدنواب شاه اغاتــــيمورشــاهي عالي ليسه160.671واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندهار
K10008162قدرت الله غیرتعطاوالله غیرتغیرتحاجی شیرمحمدکدیخیلو ذکور181.293دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K03002164قدرت الهحیات الله-غلام نبیپادخواب روغنی136.012ناکاملوگر
K10012136قدرگلممبرخان-علی خانگلاهی180.602واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K14001951قدرگلسخی-خدایجاشتک151.85واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K10002564قدری گلکستیرگلعلی زیعلی جانبي بي حوا205.529دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K07005637قدریماخادم حسین-جان علیبي بي زهرا163.413انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی مرکز ولایت غزنیغزني
K01016535قدریهعطامحمدمیرزاییخان میرزا- - قلعه بختيار292.218دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنځی انجنیری پوهنتون کابلکابل
K32004273قدریهمحمدایوب-محمداکبرنسوان مرکزباميان283.557دیپارتمنت مهندسی صرف برای اناث پوهنځی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیکباميان
K01042175قدریهعبدالجمیلفضلمیرزاتاج محمدنسوان ميـــــــــــــرزمان خـــــــــــان263.163دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنځی شرعیات پوهنتون کابلکابل
K01030800قدریهعبدالوهابفرحتحاجی عبدالرزاقنسوان فاميلي هاي ريش خور257.871دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بدخشانکابل
K19013845قدریهمحمدعالم-محمدصادقتـجربوي256.174دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخبلخ
K07002967قدریهمحمد نذیر-حسین علینسوان خواجه عمري209.191دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون غزنیغزني
K01040996قدریهاسدالله-غلام محمدنسوان زليخا202.287دیپارتمنت تاریخ عمومی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون کابلکابل
K01039874قدریهنورالحق-عبدالحنانقلعه زمانخان199.044واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01011864قدریهمحمدیاسینحکیمیعبدالعلیمشیرینو198.981دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانکابل
K24004526قدریهگل احمد..جمعه گلنسوان عقاب196.623دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K01027272قدریهصالح محمد-ملامحمدصوفی محمداسلام مین196.612واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01013318قدریهقدرت اللهقریشیهدایت اللهنسوان علامه قاری نيک محمد195.21واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01041137قدریهرجب علی-گل احمدشهرک صفا ـ193.718واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01046965قدریهمحراب علی-رجب علینسوان بي بي مهرو191.937واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19002035قدریهمحمدظاهر-غلام حیدرگوهر خاتون191.759واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K15005811قدریهآدینهعزیزیعزیزمحمدبی بی رقیه191.071دیپارتمنت آموزشی کمپیوتر پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون تخارتخار
K01033145قدریهغلام محی الدینرحیمیگل محمدمولانا جلال الدين محمد بلخي181.233دیپارتمنت ریاضی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونیکابل
K17005620قدریهمحمدکریم-محمدظریفسه درک181.222دیپارتمنت روان شناسی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزکندز
K09002734قدریهسیدفیض محمد-سیدعلی شاهسیدحسن179.306دیپارتمنت اگرانومی صرف برای اناث پوهنځی زراعت پوهنتون ننگرهارپکتيا
K01030709قدریهعوض علیفیضیپیوندعلیقلعه بختيار178.197واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24011568قدریهعبدالستار-جلالنسوان روضه باغ گذره176.096واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K27002892قدریهعبدالقادر-عبدالخالقعــــينوعالي ليسه نمبر1172.704دیپارتمنت اداره عامه عمومی صرف برای اناث پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کندهارکندهار
K24006339قدریهسیداحمد-جمعهفتح172.389واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K19008950قدریهطوره باز-محبوب شاهفاطمه بلخي168.734انستیتوت اکادمی تربیه معلم نیمه عالی ولایت بلخبلخ
K01027153قدریهعبیدالله-عبداللهصوفی محمداسلام مین167.329واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01028895قدریهجان محمددستگیرغلام دستگیرشهرک ملی167.098انستیتوت لسان خارجی نیمه عالی شهر کابلکابل
K19010054قدریهعبدالحمیدامینیمحمد امینمولانا جلال الدين بلخي166.761واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K04002178قدریهمحمدافضلافضلیمحمدکبیرنسوان تتمدره عليا165.69واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K14002839قدریهمحمدآصف-محمد اسرائیلمخفی بدخشی165.615دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنځی زراعت پوهنتون بدخشانبدخشان
K06000683قدریهعطامحمدعطائیمحمدصادقنسوان خنج165.304واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپنجشير
K14007978قدریهمحمداکرم-محمداسلم-لیسه عالی مخفی159.966دیپارتمنت ریاضی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشانبدخشان
K14002581قدریهحبیب الرحمن-کوچرخمچان153.549واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K19008971قدریهعزت الله-حبیب اللهفاطمه بلخي153.263واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01012309قدریهمحمدنظر..محمدیعقوبنسوان سیدال ناصری146.659ناکامکابل
K16005717قدریهامان الله-قربان محمدکارته خراسان143.299دارالعلوم مرکز صرف برای اناث ولایت بغلانبغلان
K19010056قدریهحکیم الله-محمدنبیسلطان راضیه141.346ناکامبلخ
K15001421قدریهجلال الدین-محمدولیزراعت130.661ناکامتخار
K01031935قدسیهعبدالصمدمرادعبدالعلیسوريا314.699دیپارتمنت عمومی پوهنځی ستوماتولوژی صرف برای اناث پوهنتون طبی کابلکابل
K24005951قدسیهعبدالقدوس-عبدالظاهرهيواد297.48دیپارتمنت مهندسی صرف برای اناث پوهنځی انجنیری پوهنتون هراتهرات
K01009606قدسیهمحمدعارف-داودشاهنسوان مرکزقره باغ271.422دیپارتمنت اداره عامه پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کابل صرف برای اناثکابل
K01037011قدسیهمحمدیعقوبابراهیمیمحمداسحقزرغــونه266.393دیپارتمنت علوم سیاسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابلکابل
K01049939قدسیهبشیراحمدفضلیفضل احمدرابعه بلخي237.344دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01023274قدسیهسیدعلی شاه0سیدقلندرشاهپروفيسور رسول امين236.9دیپارتمنت جغرافیه صرف برای اناث پوهنځی زمین شناسی پوهنتون کابلکابل
K19002916قدسیهنصراللهحاجی زادهامام علینسوان خراسان219.75دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنځی شرعیات پوهنتون بلخبلخ
K23000513قدسیهعبدالغفارکریمیعبدالغفورنسوان آبگرمک217.577دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی بادغیسبادغيس
K01037292قدسیهسیدهدایت اللهمحمدیسیدمیرشمس الدینفاميلي های ريشخور215.67دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیرکابل
K01028460قدسیهمحمدظاهر-محمد امینرخشانه201.873دیپارتمنت ادبیات نمایشی پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون کابلکابل
K01007572قدسیهعبدالشکوراصغریعبدالصبورنسوان ريشخور200.735دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون ننگرهارکابل
K01021703قدسیهعبدالعظیم-محمد عظیمابولقاسم فردوسي200.434واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K27002845قدسیهشمس الرحمنمحمدیپاینده محمدعينو عالي ليسه200.258دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کندهارکندهار
K01026879قدسیهنورمحمد-سیدگلنسوان وحدت197.132واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01006347قدسیهعبدالوحید-صالح محمدده عربان قرغه196.902واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07006876قدسیهاحمدعلی-محمدجمعهشهداءبالاسرنی قلعه195.371دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون غزنیغزني
K24002030قدسیهعلی احمداکبریغلام رسولخصوصی همای سعادت195.371دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K07001833قدسیهمحمدضیا-محمد یونسنسوان شهداي مرکزجاغوري195.056دیپارتمنت تیاترپوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون کابلغزني
K19013861قدسیهلعل میر-حاجی جان محمدنسوان خراسان188.227دیپارتمنت هنرهای زیبا پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بلخبلخ
K04001050قدسیهعبدالحنان-رحمت اللهنسوان نمبر1گلبهار188.058دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون البیرونیپروان
K22000510قدسیهنجم الدین-حاجی جمعهنسوان نمبر2 تاتارخانه186.16دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریابفارياب
K19006339قدسیهشیرمحمد..حاجی بابه مرادمولوی محمد حنیف بلخی185.282واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01030420قدسیهمحمدرفیقمهمندمحمدصبورشهيدسرداد محمدداودخان183.272واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19003808قدسیهامرخداامیریرحمت خدالیسه اناث ناصرخسرو بلخی181.504واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K24001407قدسیهمحمدهاشم-محمدعظیمگوهرشادبيگم179.541واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01018193قدسیهسیدرحمنرحمانیجانبازآمنه فدوی174.448واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14006608قدسیهحاجی محمد علیآریائیصفرمحمدنسوان بهارک172.683واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K19005645قدسیهغلام ربانی0شیرمحمدعابده بلخي172.551واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K19009761قدسیهعبدالخلیل-امیرجاننسوان محمداسلم حدید172.494انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K19004724قدسیهمحسن-محمدنمبر2صلح شهيدمزاري169.23انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K01036595قدسیهسیدحبیب الله-سیدغضنفرنسوان ده دانا168.991واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K05003988قدسیهعین الدین-محمدخاننسوان اشترگرام168.861دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونیکاپيسا
K15001745قدسیهغلام رسول-محمدنوروزدشت قلعه168.732دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون تخارتخار
K06001051قدسیهحضرت جان-عبدالکریمباباعلی167.471دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیرپنجشير
K22001833قدسیهعبدالرحمن-حاجی الله بیردینسوان مرکزی165.398واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K18000402قدسیهجمشید-عبدالرحیمنسوان کارته صلح165.07دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانسمنگان
K01031664قدسیهفریداللهآریاآقامحمدسوريا162.29انستیتوت ژورنالیزم نیمه عالی شهر کابلکابل
K22004498قدسیهعزیزاللهمحمدیمحمدقلدولت گیلدی فدایی161.613واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K01007099قدسیهسیداکبرشاه-سیدامیرحسیننسوان پغمان160.07انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلکابل
K05001937قدسیهغلام نبیرشیدیعبدالرشیدنسوان مراد خواجه159.691واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K16002325قدسیهعبدالمجیدمحمدیمحمدعلیبي بي حوا159.054واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K14005695قدسیهزیدالله-نسیممدینه158.684واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K24006573قدسیهمیرعبدالقادرساداتمیرمحمدابراهیممهري هروي158.658انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی مرکز ولایت هلمندهرات
K01008426قدسیهمحمدمنیرفرملیمحمدکبیرتنگی سیدان158.397واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19012438قدسیهعلی جمعهسروریسلطان علینمبر2صلح شهيدمزاري158.026واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K19001087قدسیهمحمدابراهیم.عبدالرحمنشفيق بلخِي156.613واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K23000036قدسیهعبدالقدوسایماقمحمد نبینسوان قلعه نو153.156واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبادغيس
K01024796قدسیهرجب علیعلی زادهزلف علینسوان ام البنین--151.798انستیتوت لسان خارجی نیمه عالی شهر کابلکابل
K22004706قدسیهمحمدرضأرضایینذیرقلنسوان روزيقل150.283دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریابفارياب
K01017926قدسیهغلام داوود-غلام سخینسوان احمدشاه بابا مینه150.098واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01036643قدسیهعبدالغفورصمدیغلام حیدرغازی عبدالله اچکزي149.476ناکامکابل
K16003882قدسیهفضل الرحمنصدیقیمحمدصدیقنسوان بنواندراب146.362ناکامبغلان
K20000173قدسیهمحمدهاشم-محمدیونسمیرويس مينه144.897ناکامجوزجان
K01024374قدسیهعبدالقدوس-شهنوازمـــريــم142.768ناکامکابل
K20001299قدسیهامان اللهامینیمحمدامینقزانچي بابا139.347ناکامجوزجان
K19002334قدسیه زهرامحمد اسحاق-محمد حسنبي بي زينب188.483واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K19006594قدصیهاطوار-عبدالغفارترابی259.588دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون بلخبلخ
K24008979قدفیهمحمد-عبدالروفحضرت سيدپادشاه صاحب ترياق231.611دیپارتمنت زبان ادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون هراتهرات
K34000269قدم خانطالب-گل حا الدینغرغشت221.335دیپارتمنت اقتصادملی پوهنځی اقتصاد پوهنتون شیخ زایدخوست
K14005432قدم شاهنعمت الله-قربانذکورنوآباد167.147واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K14005152قدم شاهآدینهناصریغلام ناصرخندود153.178انستیتوت انرژی و آب نیمه عالی شهر کابلبدخشان
K14003705قدم شاهمحمدحسین-خدایارميرفضل الله149.991ناکامبدخشان
K14000908قدم شاهشهبال شاهتنهااقبال شاهرحمت144.441ناکامبدخشان
K15002203قدم شاهاحمد خان-عبدالجمیلذکور سرای سنگ141.173ناکامتخار
K07002601قدم علیمحمدداود-قربانعلیشهيد فياض مکنک268.362دیپارتمنت انجنیری ساختمان های ترانسپورتی صرف برای ذکور پوهنځی ساختمان های ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیکغزني
K16000867قدم علیاحمدشاه-امیرشاهکارته اتفاق179.223دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلانبغلان
K02003159قدم علیرجب علی-محمد ابراهیمشهيديعقوبي172.412واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K32001218قدوسمیرزاعلی زادهعلی رضاذکور سچک191.464دیپارتمنت چیولوجی صرف برای ذکور پوهنځی زمین شناسی پوهنتون بامیانباميان
K19013056قدیرخان اقانبویغلام حسنمقصد الله شهید303.042دیپارتمنت ساختمان های صنعتی ومدنی صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخبلخ
K01022400قدیرغلام محی الدین-شیراحمدخانهمـــــايون شهيد197.219دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون کابلکابل
K10003903قدیرطالبافغاناقبال جانشپي ليسه ننگرهار190.478دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون ننگرهارننگرهار
K16001641قدیرمحمد اسماعیل-محمد دایمحضرت حمزه177.881دیپارتمنت استخراج معادن جامد پوهنځی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجانبغلان
K32000635قدیرغلام نبی-محمدعلیذکورحیدرآباد171.845دیپارتمنت تاریخ پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجانباميان
K24005421قدیرعبدالبصیر.محمدیوسفادرسکن169.053واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K22001457قدیرشیرمحمدشیرزادهمراهخراسان167.444واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K22001477قدیرنورالله-یماقتجربوي عربخانه166.88دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت پوهنتون فاریابفارياب
K34004138قدیرحمیدالله جانزمریلالاجانعبدالحي حبيبي164.327واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K15000234قدیرمدیر-بیدلخواجه بهاوالدين156.803واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K01054058قدیریعقوب علی-رمضانحکيم ناصرخسروبلخي156.555واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K09002146قدیرعبدالعزیز-خان محمدتجربوی گردیز148.228ناکامپکتيا
K24002325قدیراحمدعبدالخلیلسخی زادهعبدالسمیعذکورسیفی هروی283.789دیپارتمنت اقتصاد تصدی پوهنځی اقتصاد پوهنتون هراتهرات
K34002935قدیراللهمیرابت خان-حضرت ګلالفتح264.455دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون شیخ زایدخوست
K22004311قدیراللهمحمدشریف-محمدظریفمیرآباد173.867دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت پوهنتون فاریابفارياب
K34001353قدیراللهصالح الدین-حبیب الدینپاس تره کي156.706واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K12001289قدیراللهاحمدشاه-محمدعمرخاننورگل139.182ناکامکنر
K19011793قدیرشاهمحمدیوسف-حاجی عبدالفتاحمولانا جلال الدين بلخي172.279دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخبلخ
K19003457قدیرهمحمدحسنبراتیبراتنمبريک شهيدمزاري237.31دیپارتمنت روان شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بلخبلخ
K19013872قدیرهغلام سخی=غلام علیتجربوي اتفاق214.709دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای اناث پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون بلخبلخ
K07005669قدیرهبسم الله جان-محمدظاهرني قلعه204.421دیپارتمنت تعلیم وتربیه عمومی پوهنځی علوم تربیتی ومسلکی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیغزني
K18001148قدیرهغلام رسول-علی جمعهنسوان مرکز200.08دیپارتمنت انگلیسی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخسمنگان
K20002315قدیرهعبدالله-عبدالمحمدنسوان نمبردو آقچه160.211واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K19006858قدیرهحکمت اللهعلی زادهعلی ظفرنسوان 1 یولمرب154.947واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K19012269قدیرهعبدالمتین-حبیب اللهنسوان چهارسنگ138.801ناکامبلخ
K34005611قدیسهسیدوالی جان...گل جلالزرغونه192.19واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K11000598قدیمعزیزخان-حسن خانکشردکا212.314دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمانلغمان
K12002135قدیمنوربازخان-محمدامینزوربرول153.249واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K10000724قدیمصفت الله-حمیداللهاحداد132.114ناکامننگرهار
K12001603قدیم اللهجمروزخان-بیړاکورباغ172.696دیپارتمنت تاریخ و جغرافیه پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرکنر
K34000414قدیم اللهحمین محمد-امیرمحمدباک146.248ناکامخوست
K10008824قرارستانه گل..عبدالحکیم خانچاردهي166.945واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10002087قرارعبدالله-غلام جاناستقلال160.139واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K32000629قربانطاهر-محمد عسیذکورغرغزی265.832دیپارتمنت محاسبه وعلوم معلوماتی صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری کمپیوتر وانفوماتیک پوهنتون پولی تخنیکباميان
K31001318قربانانور..عوضبيخ سنگ259.339دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخغور
K01020817قربانعبدالرحمن-محمدهاشمعبدالرحيم شهيد238.449دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون البیرونیکابل
K33002472قربانمحمدامیرمحسنیمحسناستقلال238.224دیپارتمنت بانکداری وتجارت پوهنځی اقتصاد پوهنتون بامیاندايکندی
K32002719قربانغلام حسینابراهیمیخادم حسیننعلشیره شهیدان236.71دیپارتمنت بانکداری وتجارت پوهنځی اقتصاد پوهنتون بامیانباميان
K19003983قرباناحمدشاه-فقیراحمدباختر214.549دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنځی شرعیات پوهنتون بلخبلخ
K33001741قربانغلام علی-بومانعلیذکورکتوت213.944دیپارتمنت استخراج معادن جامد پوهنځی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجاندايکندی
K32001575قربانمحمد عیسی-خدادادذکورتگاب برگ210.765دیپارتمنت آموزش کمپیوتر صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیانباميان
K33003427قربانخادمشریفیغلامذکورويرمنا207.106دیپارتمنت انجنیری آب ومحیط زیست صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری معدن ومحیط زیست پوهنتون بلخدايکندی
K33002781قربانغلام سخیحسینیحسینذکورعلامه شهيد شهرستاني204.151دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی دایکندیدايکندی
K33003637قربانمحمد-ضامیناستقلال202.519دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بامیاندايکندی
K33001689قربانحسنمحمدیمحمدذکورچبراسک200.635دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون بامیاندايکندی
K31000624قربانغلام نبی-غلام رسولسلطان علاوالدين غوري199.92دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون فاریابغور
K33000411قربانخدادادیاوریعرضی حسین-سنـــــگ تخت195.365دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون بامیاندايکندی
K33002341قربانناظرعالمیعوضذکور برگر193.517دیپارتمنت موسیقی پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون کابلدايکندی
K32001679قرباناسدالله-دولتلشکر دره193.129دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتباميان
K33001923قربانضامن حسن0غلام حیدرچپراسک189.311دیپارتمنت جغرافیه صرف برای ذکور پوهنځی زمین شناسی پوهنتون بامیاندايکندی
K31001485قربانغلام رسولامیریامیرجانتلمستان188.527واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغور
K32003328قربانمحمد عطا-حسین علیذکور مرکز پنجاب188.287دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیانباميان
K32000851قربانمحمد-غلام علینسوان پایبوم188.046دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخباميان
K33001921قربانموسی-صادقچپراسک184.313دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون بلخدايکندی
K30000060قربانرمضان..مرادعلیذکورپیک182.936واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیارزگان
K32004827قربانباقر..غلام حسینوارزاغ179.645واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K19005116قربانکاظمکهزاداکبرخالق داد خان179.581دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخبلخ
K01011336قربانعوضمیرزاییمیرزاذکور سیدالشهدا--179.257واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K32002437قربانکاظمظفراسمعلذکور شينه تخت176.056دیپارتمنت فلسفه پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بامیانباميان
K33003508قربانمحمدعلیدبیریمحمدحسندارالهدا174.438دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی غوردايکندی
K32003948قربانمحرمامیریامیردادليسه ذکور مرکز باميان171.048دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزباميان
K33002743قربانبوستانسروشموسیذکورعلامه شهيد شهرستاني171دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی ارزگاندايکندی
K32002026قربانمحمدعلی-مرادعلیذکورمرزيکاولنگ168.874دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی پوهنځی انجنیری پوهنتون فاریابباميان
K32000588قربانعبدالله-براتنسوان رستم165.271انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بامیانباميان
K16000171قربانخداداد-میرزاحسنقره سای162.069دیپارتمنت حفاظت محیط زیست پوهنځی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجانبغلان
K33001883قربانخدارحیم-امان علیذکورشینیه صدخانه160.162انستیتوت کثیرالرشتوی نیمه عالی مرکز ولایت دایکندیدايکندی
K22002188قربانمحمدسمیع-حاجی محمدذکور کوهيخانه152.806واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K33002188قربانموسی-محمدعظیمچپراسک149.756دارالعلوم اتفاق صرف برای ذکور ولایت بامیاندايکندی
K21001301قربانمحمدحسین..دولتسیدعلی نجفی143.154ناکامسرپل
K33003388قربانحسین علی-یعقوبذکورمرکزخدیر143.048انستیتوت تربیت بدنی و سپورت نیمه عالی شهر کابلدايکندی
K15006661قربان ایعبدالمنانمرادیانخال مرادگوهرشادبيگم142.649ناکامتخار
K14004783قربان آغامیرزانظر..محمدقلگلکي113.278ناکامبدخشان
K20003028قربان آیحمیداللهکریمیمحمدکریميکه باغ149.955ناکامجوزجان
K20002786قربان آیمحمدیعقوبیعقوبیهمراه قلنسوان مصرآباد149.528ناکامجوزجان
K20002589قربان بایعبدالرشید-شیرمحمدمسلکی زراعت آقچه167.422دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت پوهنتون تخارجوزجان
K14001000قربان بیکنیازبیکامانیامان بیکذکور پاجورچاوید146.411انستیتوت معاون انجنیری حصه اول کوهستان نیمه عالی ولایت کاپیسابدخشان
K14000410قربان بیکهنورالله-خیراللهنسوان سرچشمه163.99واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K14008083قربان بیگمیاربیگ-یارمحمدنسوان ویر150.294واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K17005003قربان دولتحیدربیکحیدریاسدبیک!ERROR! illegal character '�'172.242واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K14006481قربان شاهعبدالرحمن.قندیميرفضل الله249.068دیپارتمنت هایدرو لیک وساختمان های هایدرو تخنیکی صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری منابع آب ومحیط زیست پوهنتون پولی تخنیکبدخشان
K20002872قربان شاهعبدالفتاح.قمرالدین:ینگی اریغ161.644واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K24008468قربان علیصالح محمد-نجف علیخصوصی رسالت 6309.709دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون هراتهرات
K07000279قربان علیمحمدجمعه-محمدعیسیسنايي271.189دیپارتمنت محاسبه وعلوم معلوماتی صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری کمپیوتر وانفوماتیک پوهنتون پولی تخنیکغزني
K19007281قربان علیحاجی محمدقربانیمحمدنبیمحمديه266.302دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون بلخبلخ
K01011682قربان علیمحمدعلی-ناظرذکور سیدالشهدا--256.071دیپارتمنت راه آهن صرف برای ذکور پوهنځی ساختمان های ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیککابل
K32001479قربان علییعقوب-حافظ علینسوان سیاه دره سفلی214.137دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون بامیانباميان
K01041816قربان علیرجب علی-سیدقدماستاد مصباح202.373دیپارتمنت تاریخ عمومی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K33001050قربان علیخداداد-حمزهذکورتگاب201.834دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخدايکندی
K19004612قربان علیخادم حسین..مظفرقوریق200.622دیپارتمنت انجنیری پطرولیم صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری معدن ومحیط زیست پوهنتون بلخبلخ
K24006156قربان علیاحمدمحمدیمحمدانستیتوت زراعت وترنری هرات194.841دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون هراتهرات
K19001854قربان علینادرعلی-عوض علیاستاد صالح محمد181.372دیپارتمنت تاریخ پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بلخبلخ
K02002127قربان علیمحمدعلیحسینینوروزتگاب راموز174.273واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K01031741قربان علیامیرخان-سردارعبدالرحيم شهيد172.587واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10008430قربان علیاخترمحمد-محمداسلمشپي ليسه ننگرهار153.266واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K14007632قربان علیتشریف-عبدالرحمندادعلی شیوه153.233واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K16004854قربان علیعبدالقیوممیرزاییمیرزا حسینذکور دره اشرف151.923انستیتوت میخانیکی نیمه عالی ولایت بغلانبغلان
K01040072قربان علیمحمدموسییعقوبیعوضشهرک خراسان149.978ناکامکابل
K16003713قربان علیغریب محمد-محمد صفاسنگبران142.794ناکامبغلان
K20003234قربان قلیغلام سخیمرادیحق مرادلیسه هارون اول143.239ناکامجوزجان
K15001735قربان گلعاشورمحمد-سنگ محمدنسوان شهرکهنه160.398واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K14002144قربان گلخال محمد-رحمن دادجامرچ عليا109.342ناکامبدخشان
K14002505قربان محمدقدرالدین-شاه رشیدخادره170.726واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K14007091قربان محمدگل محمد-قربان محمددشت فراخ152.025واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K14003866قربان محمدرمضان-صفرحضرت151.623انستیتوت کثیرالرشتوی نیمه عالی مرکز ولایت دایکندیبدخشان
K14003992قربان محمدیوسف بیک-امام نظررحمت142.898ناکامبدخشان
K14002790قربان محمدفیض محمد-0دوست محمدلیسه مختلط چاسنورعلیا141.106ناکامبدخشان
K14002299قربان محمدالف بیگ-امام بیگمختلط غمی علیا137.854ناکامبدخشان
K14005779قربان محمدمحمدشریف-قربان محمدبيخواه137.545ناکامبدخشان
K14000745قربان محمدسیداحمد-قربانليسه عالي بهارستان134.026ناکامبدخشان
K19009857قربانبدلعبدالفغارغفاریبابه ملاابوعصمت بلخي158.363واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K20002936قربانشاهمحمدنبییعقوبیعبداللهبابه علي130.863ناکامجوزجان
K32003942قربانعلیمحمدابراهیم-احمدعلیذکریا256.219دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخباميان
K01050867قربانعلیمحمدرضارضائیچمن علیخارج مرز253.987دیپارتمنت رادیو وتلویزون پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کابلکابل
K01038974قربانعلینو روز-جمعه خانليسه اماني243.658دیپارتمنت انجنیری اتومیخانیک صرف برای ذکور پوهنځی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیککابل
K07006358قربانعلیشیرمحمدرساعلی جمعهاستادعبدالغفورسلطاني218.339واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K07004441قربانعلیعبدالطیفاکبریمحمداکبرذکورلومان214.316دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیرعضوی صرف برای ذکور پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیکغزني
K01013476قربانعلیمحمدعلیمیرزاییخانعلیشهرک مهدیه--202.251دیپارتمنت خاک شناسی وآبیاری صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون کابلکابل
K21001259قربانعلیمحمدرسولوحدتابراهیمآزادي193.824دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون فاریابسرپل
K01047104قربانعلیغلام حسین-غلام رضاشهرک صفا ـ190.427واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K33002397قربانعلیاسحق-محمد عسیذکور القان190.026دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون بلخدايکندی
K32002310قربانعلیعوض علی-الله دادذکور مرکز باميان184.892دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت پوهنتون بلخباميان
K07000723قربانعلیاحمد-علی جمعهامام قايم بکاول177.505واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K21001221قربانعلیمحمدحسین-صاحب خانمیرسیدنسیم175.501دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانسرپل
K32002289قربانعلیحسن رضأ-میرزاعلیذکور مرکز باميان174.019واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K31001387قربانعلیمحمدعلیابراهیمیمحمدحسنگرم آب سفلي170.834دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی غورغور
K33002419قربانعلیاکرم-حیدرخصوصي ديانت162.202واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K15002245قربانعلینجم الله-بخش اللهسيدعبدالرحمن شهيد160.207واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K20002618قربانعلیخالبای-اصلی الدینناصر شهيد157.151واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K07005947قربانعلیمحمد علیامیریمیرحسینشاکي156.884واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K21001096قربانعلیسیدعلی-محمدمرادشاخدره156.722واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیسرپل
K32001892قربانعلیسیدسرور-مصطفیمخطلط فیروزبهار156.696واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K07005258قربانعلییزدانعلیکمالیدادعلیمحمودطرزی اصغیر156.607واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K14003774قربانعلیقمبرعلی-عبدالشکورميرفضل الله153.646واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K14008059قرغزماهشناور-سیدمحمدشدوج163.968واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K21001032قرمزجوره-محمد حکیمجوزجانان نسوان ليسه167.242دیپارتمنت زبان ادبیات اوزبیکی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانسرپل
K06001447قره بیگمحمدسالم-ولی بیگرخه174.118واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپنجشير
K22004597قره کوزمحمدنعیم.محمدابراهیمنسوان قپچاق151.457انستیتوت کثیرالرشتوی نیمه عالی ولسوالی اندخوی ولایت فاریابفارياب
K02000498قریب احمدمحمدشیرین-محمدجانلیسه عربان156.933واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K01041306قریب الحقمرفوع الحق-مطیع الحقمحمدفقيرفيروزي202.278دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون پروانکابل
K10011257قریب الرحمنحاجی واصل0محصلعربانوليسه289.018دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنځی طب پوهنتون پکتیاننگرهار
K01039620قریب الرحمنسیدالرحمنامرخیلامیرزادهغازي238.234دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون شیخ زایدکابل
K10010741قریب الرحمنمحمدابراهیم-محمدزمینکوت227.846دیپارتمنت انجنیری نرم افزار پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کنرننگرهار
K01030315قریب الرحمنعبدالمنان-محمدعالمذکور بي بي مهرو219.267دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیرعضوی صرف برای ذکور پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیککابل
K02002440قریب الرحمنسیدالرحمن-عبدالرحمنرباط خداينظرخان216.006دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون غزنیميدان وردگ
K02001655قریب الرحمنگل رحمن-شاولیلیسه عربان193.441دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون ننگرهارميدان وردگ
K01043356قریب الرحمنخلیل الرحمنرحمانیدوست محمدمحمداسماعیل حسن زی189.917واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01005475قریب الرحمنگل الرحمنرحمانیجمعه خانسناتورجنت گل خان189.432دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون فاریابکابل
K01012749قریب الرحمنسهیل خانسهیل زیسمندرسروبی186.364واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01031516قریب الرحمننجیب الرحمن-حبیب الرحمنذکورسيدنورمحمدشاه مينه185.187واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K02001643قریب الرحمننقیب الله-ملاجانعثمانيه تنګي182.847دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون پکتیاميدان وردگ
K10007752قریب الرحمنغلام حبیب-محمدحبیبلیسه ذکور قلعه مرزا179.733واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K02000825قریب الرحمنگل الرحمنرحمانیظریف خانکریم شهید179.259دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنیميدان وردگ
K34000222قریب الرحمنشهزادخانفکرمندلعل محمدکوچیان177.656واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K12000461قریب الرحمنامان الله-عبدالرزاقعمراخان174.419واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K02001261قریب الرحمنمحمودجانوردکخان صاحبليسه شهدا آبدره172.542دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاميدان وردگ
K28001019قریب الرحمنحاجی وحیدالرحمن-حاجی سیدالرحمنشهيدانجنيرعبدالمتين172.49دیپارتمنت زبان وابیات پشتو پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی هلمندهلمند
K11001268قریب الرحمنعبدالرقیب-غلام حسینشهیدداکترعبدالله170.245دیپارتمنت تاریخ و جغرافیه پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرلغمان
K02002691قریب الرحمنعبدالرحمن-سلطان محمدابوحنیفه گودبت167.283واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K01045112قریب الرحمنعزیزالرحمن0سیدالرحمنهود خیل نمبر یک166.095دیپارتمنت زراعت و وترنری انستیتوت نیمه عالی شهر کابلکابل
K06000829قریب الرحمنقریب محمدسلطانیدولت محمدخاتم الانبيا163.709واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپنجشير
K07006794قریب الرحمنمحمداسلم-عبدالواحدسلطان محمديعقوب158.321واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K01020409قریب الرحمنفیض الرحمننورزادحاجی احمدنورعبدالهادي داوي157.837واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10015499قریب الرحمنسحرگل..خانلوخی151.685واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K34003523قریب الرحمنمحمدآفسر-محمدعمرشيخ امير148.439ناکامخوست
K03002259قریب الرحمنجان محمدمهمندخیرمحمدحضرت عمر فاروق146.204ناکاملوگر
K10012159قریب اللهمحمدعارف-محمدعلمگلاهی298.136دیپارتمنت عمومی پوهنځی طب صرف برای ذکور پوهنتون شیخ زایدننگرهار
K01005822قریب اللهعزیزاللهنوریمحمدالدینحسین خیل245.359دیپارتمنت انجنیری تفحص و اکتشاف معادن صرف برای ذکور پوهنځی جیولوجی ومعادن پوهنتون پولی تخنیککابل
K01014155قریب اللهخیرالله-عبدالغنیفاضل بیک203.539دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بدخشانکابل
K01052923قریب اللهعتیق اللهحسیباحمد اللهخارج مرز201.881انستیتوت تکنالوژی کمپیوتر نیمه عالی شهر کابلکابل
K10004867قریب اللهصدیق الله..عبدالرزاقنجم الجهاد193.495واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01045232قریب اللهگل خسن-نورمحمدخوشحال خان193.115واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10009008قریب اللهگل مولی-صبغت اللهبرو184.505دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنځی زراعت پوهنتون کنرننگرهار
K09000814قریب اللهنظیم محمد-جان محمدبلخيلو176.173واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K34000058قریب اللهمنورخان-میرسلامايـوب خيل174.495واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K10003067قریب اللهشفیع الله-امان اللهمحمدموسي شفيق174.125دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون ننگرهارننگرهار
K10004438قریب اللهسرور-محمدانورحضرت ابوبکرصدیق رض د ذکورو لیسه168.838انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت ننگرهارننگرهار
K02001119قریب اللهبارک الدین-عبدالستارحضرت عمرفاروق(رض)167.395واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K10006922قریب اللهحکیم الله-رحیم اللهوزیرمحمدگل خان167.342واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01053935قریب اللهمحب الله-سلیمان خیلخارج مرز167.156واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K11001458قریب اللهفضل الرحمن..طراب شاهشيخ محمدحسين162.174واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K12002675قریب اللهسیدادخان-سیف الملوکبارکندی158.878واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K12003575قریب اللهمحمد جعفر-شیرطلبباب الجهاد157.034واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K10005619قریب اللهمیرویس-حسن خانهزارناو156.858واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10008153قریب اللهجان سید-عبدالسیدکندیباغ156.643واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10001772قریب اللهحاجی گل-باندریحصارشاهي کمپ152.956واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10007520قریب اللهغلام سخی..حاجی محمدصدیقکان151.589واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01035617قریب اللهبهادر-محمدنادرعبدالغفورنديم-146.466انستیتوت زراعت نیمه عالی بلخ ولایت بلخکابل
K10001700قریب اللهالفت الله-ظل اللهسندالدین صدری141.256ناکامننگرهار
K08001020قریب اللهمحمدهاشمهاشمیگل انارلستورلیسه129.025ناکامپکتيکا
K34002731قریب الله جانمحمدالله جان-نورالله جانلاغوری عالي ليسه217.394دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون شیخ زایدخوست
K34002286قریب الله خانشاه آمیرخان-نیدرخاننریزی179.318واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K15008460قریشبرات اللهاکبریفضل اکبربي بي حوا153.145واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K10002227قریشهخوانیرحیمیفضل الرحیمنازوانا عالی لیسه163.631واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K14005054قریشهشریف..غریب محمدنسوان عصمتی122.334ناکامبدخشان
K14007151قریضهعبدالله-عاشورمحمدنسوان رابعه بلخی164.108واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K01011396قزافیخالد-بسم الله خانحاجي عبدالقدير171.07واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10006109قسمتقیاس خان-محمودلنده خیل156.967دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی پکتیکاننگرهار
K09000552قسمتسخی مرجان-سلطان جانگل غندی143.025ناکامپکتيا
K03000094قسمت اللهپادشاهمنگلبنوڅیمحمدجان خان299.245دیپارتمنت عمومی پوهنځی طب صرف برای ذکور پوهنتون شیخ زایدلوگر
K24003783قسمت اللهحسن-محمدحیدرخصوصي هيواد239.923دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بدخشانهرات
K34002904قسمت اللهنصرالله-صاحب جانالفتح234.548دیپارتمنت تأمین برق پوهنځی انجنیری پوهنتون پکتیاخوست
K10006921قسمت اللهلعل ضمیر-محمد نذیرخصوصی اقرا205.703دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای ذکور پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K09002588قسمت اللهغمی-براتحليیم کلا201.848واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K34004849قسمت اللهنورولی خان-نعیم خانولس غژ خصوصې لېسه195.787دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون شیخ زایدخوست
K34000045قسمت اللهگل مرجانهمتولی جانايـوب خيل191.863دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون شیخ زایدخوست
K11001983قسمت اللهسمیع الله-استانه گلمشه خیل167.457دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمانلغمان
K34004892قسمت اللهمحمدولی خان-گلاب الدینايـوب خيل167.387واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K01045036قسمت اللهمحمدصدیق0سراندازهود خیل نمبر یک160.224واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K34003530قسمت اللهگل محمد-حیدرجانشيخ امير157.359واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K34003456قسمت اللهگلاب-طالبترغوندی153.628واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K09000558قسمت اللهحاجی محمدوطن دوستحاجی ملکميخانيکي148.117انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی مرکز ولایت پکتیکاپکتيا
K04005507قسمت اللهسیداجان-نورمحمدذکورميدان هوائي بگرام146.215ناکامپروان
K10000620قسمت اللهحیات الله-محمدولیکهي144.635ناکامننگرهار
K01049649قسمت اللهفضل اللهصافیحاجی محمدحسینخصوصي الهام علوم نمبر 1140.993ناکامکابل
K09000883قسمت اللهظفرجان=علام جاناور گوره عالــــــــــــــــــــــــی لــــــــــــیسه139.39ناکامپکتيا
K34001418قسمت اللهامیرمحمد-فقیرحسنمحمدصديق روهی128.762ناکامخوست
K34003278قسمت خانکجیر-گل عالمالفتح209.332دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون شیخ زایدخوست
K10006818قسمت خانحکم خان-خاتولشیخ مصری202.406دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون ننگرهارننگرهار
K34001360قسمت خاناول خان-مربیکالمری158.089انستیتوت میخانیکی نیمه عالی ولایت خوستخوست
K34000646قسمت گلانارگلشرافتادگلزراعت مسلکي ليسه170.746واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K34004374قسمت گلافسرجان-ذالف خانعبدالحي حبيبي164.115واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K01037691قسیمعبدالقیومقاسم زادهمحمدقاسمغازي304.7دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات(BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابلکابل
K01045568قسیمعبدالقیوم-عبدالروفسيدالناصري214.933واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K05000675قسیممحمدنسیم-منگلقاضي عبدالجميل شهيد206.952دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنځی شرعیات پوهنتون ننگرهارکاپيسا
K05003526قسیمفولادحاجی زادهحاجی حیات خانغازي عثمان تگاب177.471دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارکاپيسا
K01046526قسیمنصیراحمداحمدیمحمدحسینخصوصي عثمان وارث169.094واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10008992قسیمروزی خان-محمد حنیفمزینه160.916انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت ننگرهارننگرهار
K01031230قسیمعبدالروفغفوریعبدالغفورمحمود طرزی -160.527واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19002010قسیمنصیرخان-منصورخانباختر160.222واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01012244قسیممحمد اعظم-محمد افضلتمیم انصار160.162انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلکابل
K20000566قسیمجان محمد-خیرمحمدابن يمين155.199واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K07005153قسیممحمدرحیم-عبدالحکیمسيد احمد مکه ئي146.355ناکامغزني
K01050503قسیممحمداسلم-محمدعربدقِقی بلخی144.639ناکامکابل
K01027715قسیمعلی جان-مسجدیمحمد موسی شفيیق139.693ناکامکابل
K10002267قسیم اللهگل الرحیم-اقبال الدینچاردهي198.822دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات بوهنتون شیخ زایدننگرهار
K34000356قسیم اللهعبدالعزیز-عبدالرشیدتوتاک196.642دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون شیخ زایدخوست
K14005803قسیم اللهعبدالبصیرشهریارفقیرمحمدکوکچه184.854دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنځی زراعت پوهنتون بدخشانبدخشان
K15006929قسیم اللهمحمدنسیم=آغاجاننثاراحمدشهيد182.625واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K19000986قسیم اللهظاهر شاهعزیزیگدایلیسه ذکور ابوزید بلخی162.257واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K14004130قسیم اللهغلام سرور-غلام نبیآرين پور شهيد160.116انستیتوت زراعت ووترنری نیمه عالی ولسوالی بهارک ولایت بدخشانبدخشان
K34005107قسیم خانمحمدیعقوببریمندولی محمدشهيد محمد داود169.35دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون شیخ زایدخوست
K11002413قسیم خانمحمد نسیم خاناوریاخیلمحمد اسحقمسلکی زراعت قرغیو143.151ناکاملغمان
K19008223قسیمهرحیم الله-بسم اللهسید یحیی عمری128.881ناکامبلخ
K01025799قشنگسیداشرفمیرزادهخواجه میرنسوان منوچهری--169.158واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K03002128قصورصاحب الدین-کمال الدیندشت196.408دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی لوگرلوگر
K01038981قصورشاهمنورخان-عمراخانليسه اماني240.705دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات ملی پوهنتون کابلکابل
K01005621قضاخانحمیداللهمحمدیبسم اللهپوهاندعبدالشکوررشاد201.834دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01028958قضافیمحمدناصر0سلطان عزیزپروفیسوررسول امین181.666دیپارتمنت اگری بزنس پوهنځی زراعت پوهنتون کندهارکابل
K01054695قطب الدینعبدالقادرعبدالقهارعبدالقهارشيرخان191.067دیپارتمنت زبان ادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزکابل
K17000810قطب الدینالحاج شیخ صدرالدین-شمس الدینحمیدقرلق174.3دیپارتمنت علوم فرهنگ اسلامی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزکندز
K17004801قطب الدینانوارالدین-قیام الدیناستاد غازی خان172.503واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K15007418قطب الدینگل محمد--قلیچجلگه169.339دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون تخارتخار
K17005018قطب الدینعبدالستارشیرزادنعمت اللهباسوس167.61واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K14004139قطب الدینمحمد تیم-عبدالرحمنیباب162.025واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K05000861قطب الدینگلب الدین-عبدالهادیانجينيرحبيب الرحمن شهيد160.284واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K15006704قطب الدینثمرالدین-اسمعیلالفاروق148.036ناکامتخار
K14002345قطب الدینمحمدامیر..محمدشریفذکور شکر لب145.958ناکامبدخشان
K14002774قطب الدینگدامحمد..نورخانخردمند شهید145.108ناکامبدخشان
K14002298قطب الدینعاشوربیک-بای محمدمولاناعبدالکريم شهيد143.004انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بدخشانبدخشان
K16005061قطب الدینعبدالمنان-وحیداللهسنگیران141.049ناکامبغلان
K14003984قطب الدینفخرالدین..یعقوبمعروف134.064ناکامبدخشان
K17003010قطب العارفینمحمدامین..تاج محمدحمیدقرلق158.295واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K28000236قطب خانعبدالقادر..حاجی عبدالستارکارته لگان162.027دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی هلمندهلمند
K08000964قطب خانادم خانحیدرخان زیحیدرخانمحمدخیل132.475ناکامپکتيکا
K15005705قطبیهجمعه خانمیرزایمیرزاعلینسوان وکیل محمدشریف چاه آب207.146دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنځی شرعیات پوهنتون تخارتخار
K14005359قطبیهولی احمدنظریدولت محمدنسی182.496دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشانبدخشان
K19012502قطبیهمحمدعارف-قاری عزیزاللهعايشه افغان181.161دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخبلخ
K14005352قطبیهعبدالجلیلصاحب زادهپیرمحمدسرلوله خاش162.06واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K14006299قطبیهعبدالرشید..عبدالحمیدشکر لب161.727واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K15005272قطعه گلخال محمدمحمدیگل محمداشرفیه160.025انستیتوت لسان خارجی نیمه عالی شهر کابلتخار
K14002113قطعه گلزیارت شاه-غلیچه بیگورفد159.907واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K14005226قطیبهبصیر-دادرنسوان ده ملایان152.111واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K23000521قفیرانظام الدینیعقوبیمحمدیعقوبتگاب اسماعيل148.13ناکامبادغيس
K01024950قل محمدمرادمحمدعاشور محمدیعاشور محمداستاد ذبیح الله خان163.996واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K06000959قلعه دارمحمدالله-میرجانملک مرزاشهيد161.887دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیرپنجشير
K16004999قلعه دارخان آغا-سنگی محمدابومسلم خراساني158.567واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K09001894قلمعلی شاه-نادرخانببرک خان184.686دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاپکتيا
K01048938قلم الدینندیم-عیدمدالدینپلچرخي160.911واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K20002638قلم الدینمحمددین-شراف الدینچهارباغ149.818دارالعلوم ابوسلیمان صرف برای ذکور ولایت جوزجانجوزجان
K03003073قلم الدینملک الدین..شامحی الدینزرغون شهر146.236ناکاملوگر
K08000446قلم خانرسول خان-گل مت خانسرخت201.812دیپارتمنت پوهنځی ژورنالیزم پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون پکتیاپکتيکا
K10000493قلم خانسیالی خان-سالوخانکهي160.161واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K34000323قلم خاندرازخان-علم شاهغرغشت154.661واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K14006769قلم گلسیدامرالله-سید میرزانسوان حمیدی146.416ناکامبدخشان
K10016448قلم یارخان-غلجیبهاولی175.658دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K16001379قلندرسیف الرحمن-حبیب الرحمننوي بغلان163.812دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلانبغلان
K10001816قلندرامام الدین-قتلانغازي امان الله خان155.411واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K24001726قلندرشاهمحمد نعیم-محمد کریمپل رنگينه210.886دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون فاریابهرات
K14005134قلندرشاهمیرزا رشید-قلندرشاهخندود184.208به نسبت انتخاب کود (صرف برای اناث) نتیجه قرنطین استبدخشان
K15007934قلیماقمحمدحسنمحمدیمحمدعمرمولوی انصاف شهید142.96ناکامتخار
K18001803قمبرتاش فولاد-محمد اللهتخنیکی سمنگان153.237واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیسمنگان
K18001327قمبرشاهحیتمرادمرادیآدینه مرادتجربوی198.631دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانسمنگان
K07003440قمبرعلیداراب-بوستانلیسه قوریه وبخارا196.531واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K01019419قمبرعلیعبدالسلاممحمدیعبدالحکیمحکيم ناصرخسروبلخي181.237واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14001919قمت پادشاهمعظم شاه-گنج شاهجامرج106.346ناکامبدخشان
K14007886قمت ماهمیرزاشاه-غلام رضادو آب شیوه123.896ناکامبدخشان
K33001032قمرعلی جان..شیرحسیننسوان سرخجوی188.483دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون بلخدايکندی
K32003230قمرمحمدباقر-محمد حسیننسوان تنگی سفیدک184.725دیپارتمنت پیدا گوژی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیانباميان
K24001239قمرعبدالرازق-بوستانسیدمحمدقناد177.394دیپارتمنت جنگلات ومنابع طبیعی صرف برای اناث پوهنځی زراعت پوهنتون هراتهرات
K33001390قمرمحمدهدا-موسینسوان ورغه176.364واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K33000673قمرمحمدعلینوریمحمدعیسینسوان تگاب175.603انستیتوت ژورنالیزم نیمه عالی شهر کابلدايکندی
K19006173قمرجمعه خان-غلام رضاعلي آباد170.532دارالعلوم زینبیه صرف برای اناث ولایت بلخبلخ
K33001166قمربومان.سیداکرمنسوان سرخجوي168.527انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی مرکز ولایت زابلدايکندی
K32004472قمرمحمدعلی..رجب علیدوله قوم میرزا165.599انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بامیانباميان
K32002271قمرصفر-رحیم علیذکور مرکز باميان163.699واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K19013879قمرمحمد یوسف-سبحانقلنسوان بي بي خديجته الکبري156.635واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K21000211قمرحسین علیاحمدیعوضآبکلان نسوان ليسه154.772انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت سرپلسرپل
K32000427قمراکبرخان-محمد امینمختلط زيرگگ151.763انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بامیانباميان
K32001115قمرمحمد-جعفرنسوان مرکزيکاولنگ146.219ناکامباميان
K33001135قمرسیدحسینحسینیسیدرضاذکورسمنگان140.952انستیتوت زراعت نیمه عالی بلخ ولایت بلخدايکندی
K19000573قمرمحمدحسین..بورینسوان امين حسين125.03ناکامبلخ
K11001918قمرالدینعمراخان-عبدالقیوم خانشهيد انجنیرشيرمحمد238.486دیپارتمنت انجنیری منابع آب وحفاظت محیط زیست پوهنځی انجنیری پوهنتون ننگرهارلغمان
K01044283قمرالدینمحمدرحیم-حاجی فتح محمدخوشحال خان227.591دیپارتمنت ریاضی پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K27000250قمرالدینعبدالخالق..حاجی ضیاءالدیناحمد شاه بابا191.727دیپارتمنت مطبوعات پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کندهارکندهار
K14001003قمرالدینگدامحمدنعیمیدادرکوکچه184.566دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخبدخشان
K01039920قمرالدیناکرام الدین-گل میرمحمدفقيرفيروزي182.881واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19009118قمرالدینمول الدین-آچلدیوزيرمحمداکبرخان177.6واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K34002230قمرالدینمیردالی-عبدالحمیدحًر بن172.432واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K19002360قمرالدینمحمد اسحق-نیک محمدکاکاکوت167.166واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K14003845قمرالدینعین الدین..گدامحمدعین الدین شهید166.862دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشانبدخشان
K22001277قمرالدینمحمدعمرعمریملامحمدحسینخراسان161.768واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K18001251قمرالدیننورالدینفیضیفیض الدینحضرت نعمان161.716انستیتوت تخنیکی نیمه عالی مرکز ولایت سمنگانسمنگان
K15004811قمرالدینزین الدینشکیبجلال الدینقره تپه161.716واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K17001170قمرالدینمحمدامینمحمدیمحمدالدینلیسه ایشانتوب160.127انستیتوت زراعت و وترنری نیمه عالی ولایت کندزکندز
K22002965قمرالدینحفیظ اللهاسکندریاسکندرذکورخواجه قشوری158.532دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت پوهنتون فاریابفارياب
K25001085قمرالدینسعدالدین-رحمت اللهاحمدشاه بابا درانی158.203واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفراه
K22001388قمرالدینعبدالحلیمآزادبیکرحیم قلخراسان151.32واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K20000130قمرالدینعادل شاهاحمدیعبدالقادرذکورنمبراول آقچه146.42ناکامجوزجان
K34000743قمربانوغازوالدین-شهبازمیربي بي حليمه188.182دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای اناث پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون شیخ زایدخوست
K14008218قمربناترضا-نوراللهتجربوی شورابک141.171ناکامبدخشان
K08000715قمرزمانمحمدانورعلم دوستپیرمحمدخوشحال بابا لیسه188.219دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پکتیکاپکتيکا
K34002233قمرزمانمیرهوس خان-ختکشهیدحکیم تنیوال169.165واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K34001997قمرعلیولی جان-مدلیشپی ليسه179.505واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K24007711قمرگلقربان-باب الدینباباجي235.051دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنځی ساینس پوهنتون هراتهرات
K01033948قمرگلصادق-ناظرزينب کبرا200.426واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14003456قمرگلجمعه گل=رحیمعاشوربيک198.803دیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون بدخشانبدخشان
K24004505قمرگلگل میر..امیرجانجغرتان196.575دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K24000936قمرگلعبدالرسول-حاجی نورالدینگوهرشادبيگم191.46دیپارتمنت زبان ادبیات عربی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون هراتهرات
K33001058قمرگلمحمدظاهر..بوستانمختلط شینه برکر179.449دیپارتمنت باستان شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بامیاندايکندی
K02001463قمرگلچمن علی..محرم علیمرک176.161واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K33001383قمرگلعصمت الله-محمدنسوان فاطمه الزهرا173.024واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K15007032قمرگلبوریسعیدیمحمد سعیدشاه محمودشهيد172.576دیپارتمنت زبان وادبیات اوزبیکی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلختخار
K31000841قمرگلابراهیم-کمالتـیل باينظر169.072دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی غورغور
K33001056قمرگلجعفر.غلام حسینمختلط شینه برکر167.318واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K31000444قمرگلنیت الله-عصمت اللهسلطان رضیه غوری163.978دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی غورغور
K20002265قمرگلعبدالغنیمرادیمحمد اکبرنسوان نمبردو آقچه162.329دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانجوزجان
K15000681قمرگلمحمد-قربانعلیخواجه بهاوالدين162.267دارالعلوم مرکز صرف برای اناث ولایت تخارتخار
K10003013قمرگلمحمدجان-میراجانثمرخيل161.458واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K14005068قمرگلبیگ علی-علی خاننسوان سعادت158.573دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشانبدخشان
K24002712قمرگلبسم الله-عبدلنسوان مرکز شيندند158.478واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K15006199قمرگلروزی محمد-محمدنظرآموینگی قلعه155.162واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K14006217قمرگلسیدعسکر-ملاسعیدنشرکوف154.919واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K32001873قمرگلغلام رضا-عوضنسوان غرغره153.403دارالعلوم اتفاق صرف برای اناث ولایت بامیانباميان
K19006387قمرگلمحمدعلیحسینیحسین علیميرولي151.504واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K14005762قمرگلمحمداصغراسلمیمحمداسلمنسوان عصمتی142.754ناکامبدخشان
K20000462قمرگلحبیب الله-جمعه دردیقره کينت140.986ناکامجوزجان
K14007972قمرگلعبدالحفیظ-طورهایتارچِي130.722ناکامبدخشان
K14001567قمریامین الدین-عین الدینشهرسبز149.617انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بدخشانبدخشان
K23000072قمری گلمحمدیوسفنورینورمحمدنسوان قلعه نو188.176دیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنځی اقتصاد مؤسسه تحصیلات عالی بادغیسبادغيس
K32002265قنبرعلی محمد-محمدحسینذکور مرکز باميان172.756واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K04005136قند اللهعصمت الله-شیردلضربیا157.083واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K05001461قند پادشاهعبدالمجید-محمدرحیممولوي فيض محمد شهيد205.035دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنځی شرعیات پوهنتون البیرونیکاپيسا
K10011240قنداسلاماول گل-ښایسته ګلعربانوليسه181.27دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K11000395قنداغامحمداغا-سیداغاروشان عالي ليسه184.59دیپارتمنت علوم کتابداری و معلومات پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمانلغمان
K28001599قنداغامحمداگل-چنارشهیدعبدالصمدروحانی161.821دارالعلوم مرکز صرف برای ذکور ولایت هلمندهلمند
K10001303قنداغابازمحمد-ارصلاح خانملکيارهوتک149.883ناکامننگرهار
K10001378قنداغامحمد اکبر-محمد عمرملکيارهوتک148.002ناکامننگرهار
K06001212قنداغاسیدمحمد-دیرخانلیسه تخنیکی دره142.566ناکامپنجشير
K15007336قنداللهامان الله-ذکراللهسيد عبدالرحمن خان151.895دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت پوهنتون فاریابتخار
K01053928قندآغاگل آقا-علی اضغرخارج مرز210.236واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01035574قندآغاغلام محمد-گل محمدابراهيم خليل الله194.879انستیتوت تکنالوژی کمپیوتر نیمه عالی شهر کابلکابل
K14005773قندآغاخیرمحمد-محمدافضلچهارمغزدره191.255دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنځی شرعیات پوهنتون تخاربدخشان
K16004962قندآغامحمد نادر-عبدالعلیمولوی سراج الدين شهيد184.134دیپارتمنت استخراج معدن و مواد مفیدۀ جامد پوهنځی انجنیری پوهنتون بغلانبغلان
K10002811قندآغاگل احمد-ملاخیالی جانمرادعلی179.693دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01017030قندآغامحمدآغاناصریخانشرینمحراب الدين172.211انستیتوت تکنالوژی کمپیوتر نیمه عالی شهر کابلکابل
K17003933قندآغااحمدفریداحمدیارمحمدیاسینذکور مرکزی امام صاحب170.61واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K14008741قندآغاعبدالرحیم-محمدرحیمانسیتیتوت زراعت کشم170.554دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشانبدخشان
K32000337قندآغاغلام ربانی-جوره قلمرکز سيغان169.102واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K03000596قندآغامیردین-صاحب الدیندشتک168.915انستیتوت معادن نیمه عالی مرکز ولایت لوگرلوگر
K15001861قندآغاغلام حیدر-محمدانوردشت قلعه162.207دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزتخار
K17002374قندآغاشیرمحمد-عبدالکریم-شيرخان162.062دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریابکندز
K15000870قندآغاعبدالصمد-محمدشریفذکورنوآباد161.978انستیتوت ژورنالیزم نیمه عالی شهر کابلتخار
K16004569قندآغاسیف الرحمن..عبدالرحمنلـکن خيل158.463واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K01048005قندآغامحمدطاهر-سراج الدینمحمدانور بسمل158.423واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15008295قندآغاخال میرزامیرزاییفقیراللهاشرفيه ميان شهر156.481واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K04002470قندآغاقادرخاننادرینادرخانعبدالهادي شهيد154.96دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیرپروان
K04000744قندآغاخنجرگل-علم الدینشاهي خيل153.261واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K15001786قندآغاعبدالقهار-گلمراددشت قلعه153.016واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K01006940قندآغاشیرآغانیازیمحمدنظیفقلعه نعمان149.939ناکامکابل
K16006021قندآغاعبدالاحمد-عبدالصمدسيدآباد148.088ناکامبغلان
K17000831قندآغاامیرمحمد-محمدخانوکيل قره146.607ناکامکندز
K15007022قندآغاعبدالغنیاسلمیمحمد اسلمدشت قلعه144.499ناکامتخار
K10003457قندآغایوسف خان-بهادرخانچهارباغ صفا144.351ناکامننگرهار
K15007957قندآغاعبدالعزیز-عبدالحمیدابوعثمان تالقاني142.842ناکامتخار
K17002375قندآغاجان آغا-فقیرمحمدحضرت علي142.545ناکامکندز
K16000704قندآغااسدالله-بسم اللهحضرت عمر فاروق رض136.718ناکامبغلان
K06001605قندآغاالله نورمنوریسیدامیرذکورپرنگال118.66ناکامپنجشير
K04001565قندآغآرحم خدا..محمدیخانپايان عليا156.488واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K31000415قندآقامحمدرسول-عبدالرحمنسلطان علاوالدين غوري186.616دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی غورغور
K14005306قندگلمیرعلیامیرینورعلینسوان خواهان174.319دیپارتمنت حفاظه نباتات پوهنځی زراعت پوهنتون کندهاربدخشان
K10010255قندهارنورحمن-صدیق خانچهل گزی193.459دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارننگرهار
K10010463قندهارعزت الله-حبیب جانهدياخيل158.312واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K34002553قندهاریحاجی امیرخان-سایل خانمحمدصديق روهي133.883ناکامخوست
K24001907قندیمحمدنعیمرحیمیمحمدرحیمسواد حیاتی170.842واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K14004426قندیصفربیک-بخت آوربازگير167.046انستیتوت نفت و گاز نیمه عالی ولایت بلخبدخشان
K32004642قندی گلعبدالغفار=غلام رسولشاه قلندر172.204واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K19014070قندی گلرسول احمد-عبدالاحمدنسوان چهارسنگ168.715انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K14005142قندی گلجبار-تغای بیکمسلکی زراعت165.695واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K19006533قندی گلحاجی عبدالشکور-سخیدادترابی157.108واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K24001816قندی گلعبدالواحدعادلعادلحضرت عمرفاروق156.616واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K16005864قندی گلسنگ قدم-غلام سرورحضرت امام حسين153.133واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K16002924قندی گلغلام سخیسخی زادهسخی دادنسوان حضرت زید151.565واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K14006590قندی گلمحمدقاسمهاشمیمحمدتقینسوان مرکزي149.712ناکامبدخشان
K14003515قندی گلعبدالجلیل-عبدالغفورمشهد146.306ناکامبدخشان
K14003650قندی گلعبدالرحمن-صفرمحمدنسوان زيباک146.126ناکامبدخشان
K15004784قندی گلعبدالطیف-محمدرسولنسوان نمراول144.46ناکامتخار
K14004791قندی گلزین الدین-نورالدینچهارمغزدره142.757ناکامبدخشان
K14002974قندی گلنوراحمد-جمعه خانکندکار142.443ناکامبدخشان
K14006676قندی گلدادمحمد-سید جعفراصل جوخان139.063ناکامبدخشان
K24007531قندیگلحاجی شیراحمدحسینیملا محمدحسینسپين ادي280.059دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون هراتهرات
K24008908قندیگلعلی خان-جمعه خانشیخ محمدعمر جغاره گی160.161واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K22000196قندیگلعبدالغفور-عبدالواحدنسوان اسلام قلعه158.901دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت پوهنتون فاریابفارياب
K24006726قندیگلغلام محی الدین..بهاالدیننوين سفلي144.531ناکامهرات
K16003512قنیلاهمحمدرضا-محمد صالحشهِيد محمدرسول محسني177.648دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلانبغلان
K17000550قهار کمالزمریصمدیمرزا عبدالصمد-شيرخان146.012ناکامکندز
K01029222قهرمانکمال الدیناحمدینظام الدینحکيم ناصرخسروبلخي181.333واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K05001633قهرمانآغاشیرین-نوروزمولوي جلال الدين شهيد153.295انستیتوت معاون انجنیری حصه اول کوهستان نیمه عالی ولایت کاپیساکاپيسا
K16004764قوام الدینکرام الدین..محمدامینذکور دره اشرف152.873واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K22001136قوت اللهیعقوب-پریمقلتجربوي عربخانه179.578دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریابفارياب
K14005789قوت اللهمحمدخالقنائیلشاقربانکوکچه156.722واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K14005105قوت اللهیارمحمدمیرزایمیرزاالحاج ميرزابهادر141.354ناکامبدخشان
K22001287قوشهسراج الدین-الله یارتجربوي عربخانه160.564دیپارتمنت تاریخ پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریابفارياب
K01006844قوی احمدنورالهدا-محمدعمرخانباغ علم172.142دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون پروانکابل
K09002218قوی الحقعبدالحنانتنهادین محمددولت زايي184.765دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاپکتيا
K10005301قیادت شاهقادرشاه-میابرهان شاهننگرهار عالی لیسه195.808دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارننگرهار
K10001798قیاسفریدون-قتلانغازي امان الله خان143.153ناکامننگرهار
K10009561قیاسیعیسی خانشیرزادقادرخانبي بي حوا179.845واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10004899قیامبخت زمین-ذرملاخانعبدالوکیل123.522ناکامننگرهار
K01053483قیام الدینمعراج الدین-عبدالقدوسحیات الله شهید262.845دیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون پروانکابل
K01012618قیام الدینمحمد یاسین-محمد موسیمحمود هوتکی228.03دیپارتمنت مدیریت حوادث صرف برای ذکور پوهنځی محیط زیست پوهنتون کابلکابل
K18000694قیام الدیناکرام الدین-خیرالدینمدیرک214.348واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیسمنگان
K31000818قیام الدینعلاوالدین-محی الدینسلطان علاوالدين غوري208.988دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیرغور
K01021253قیام الدینمحمدابراهیمنورستانیمرزامحمدعبدالهادي داوي208.822دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیرکابل
K03001328قیام الدینمیرنصرالدین-میرغوث الدینزرغون شهر205.776دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارلوگر
K01052971قیام الدینمطیع اللهستوریمحمدکمالحضرت سلمان فارس195.267دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرکابل
K02002464قیام الدیناحمد الدیناحمدیطالبشهيـدمولوي حضرت جلريز193.583دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارميدان وردگ
K14003795قیام الدینعبدالخالق-عبدالصمدميرفضل الله191.469دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت پوهنتون بدخشانبدخشان
K34004353قیام الدینخیال الدین-خانم الدینعبدالحي حبيبي188.201به نسبت انتخاب کود (صرف برای اناث) نتیجه قرنطین استخوست
K01052181قیام الدینحضرت میرحیاتیمحمدعلم-خارج مرز182.684دیپارتمنت علوم خاک شناسی پوهنځی زراعت پوهنتون بلخکابل
K19003821قیام الدینرحمن الدین-پیواگلمرکز چمتال176.074دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی پکتیکابلخ
K01019038قیام الدینغلام محی الدینسلطانیسلطانحکيم ناصرخسروبلخي174.425واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10005707قیام الدینمیراقاجان-سیدجانپښــــــــــــــــــتونستان174.287واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K16003726قیام الدینسید امیر-سید رسولسنگبران172.842دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنځی انجنیری پوهنتون فاریاببغلان
K14008522قیام الدینعاشورمحمد-محمدصادقتجربوی ذکورالجهاد170.678واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K16003550قیام الدیننجم الدین-یارخانسنگبران170.532دیپارتمنت خاک شناسی و آبیاری پوهنځی زراعت پوهنتون بغلانبغلان
K14000882قیام الدینمعراج الدین-محراب الدینليسه عالي بهارستان170.422واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K12003183قیام الدینانیس الحق.گل محمدڅاکی ډاک لیسه169واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K14008464قیام الدینمحمد یوسف-گندهکاکان168.781دیپارتمنت تاریخ پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشانبدخشان
K18001458قیام الدینمحمد نعیمنظرینزیرقلذکورمرکزی فيروزنخچير166.602واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیسمنگان
K34005429قیام الدینسلیمان..دل خانمهديخيل165.547واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K07006029قیام الدینعبدالمتین-اخترمحمدقاضي منگور165.283انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی مرکز ولایت غزنیغزني
K14000827قیام الدیناسلام-محمد عثمانليسه عالي بهارستان163.968واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K20000757قیام الدینعبدالنظر-عبدالمومنابن يمين163.94دیپارتمنت خاک شناسی و آبیاری پوهنځی زراعت پوهنتون بغلانجوزجان
K12002609قیام الدینبازمحمد-محمدافضلمنگوال163.812واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K16003535قیام الدینخیرالدین-رمضانیحميدالله شهيد163.599واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K25000014قیام الدینرحم الدین-طاهردورجوي163.437دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی فراهفراه
K09001800قیام الدینشام الدین-حلیمحسن خیل162.52واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K14005129قیام الدینشادمان-شعبانخندود162.318دیپارتمنت زراعت و وترنری انستیتوت نیمه عالی شهر کابلبدخشان
K32001213قیام الدینکرام الدین-عبدالاحمدلسیه بابای ولی162.271انستیتوت تخنیکی افغان-ایران نیمه عالی ولایت بامیانباميان
K01009051قیام الدینزیب الدینمحمدیمحمددینخصوصی بهزاد نمبر1162.1واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15006067قیام الدینملا عبدالرزاق.محمداسمعیلذکورچشمه شیر161.789واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K01042249قیام الدینفضل الدینشریفیمحمدشریفغازی عبدالله اچکزي160.397واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K13000271قیام الدینمحمدنعیم-محمدالرحیم خانذکورنانگل160.096واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتینورستان
K15006760قیام الدینعبدالمنان-محمدجانآق مسجد159.76انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت کندزتخار
K14001872قیام الدیننوراحمد-پایندهلیسه فرواق158.401دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت پوهنتون فاریاببدخشان
K17003269قیام الدینسخی داد-چوپانکثیرالرشتوی158.334واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K18000094قیام الدینخیرالدین-رجبزيره کی155.318واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیسمنگان
K14002985قیام الدینغلام الدین-غلام حسینجامرچ سفلی151.784انستیتوت لسان خارجی نیمه عالی شهر کابلبدخشان
K15006370قیام الدینمحمدنعیمکریمیکریمسيد اکرام الديد شهيد150.084واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K14002397قیام الدینرحمن الدین-قیام الدینغمی سفلی150.036واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی د