حروف غ و ف

لطفاً در ابتدا به جدول حرف نام تان مراجعه کنید. جدول ها به اساس حرف اول نام دانش آموزان تنظیم شده اند. بعداً در قسمت Search آی دی تانرا بنویسید. نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن آی دی میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی (Previous) و بعدی (Next) استفاده کنید. در صفحات کوچک موبایل شاید یک ویا دو ستون از دید تان پنهان باشند و برای دیدن آنها بالای علامه مثبت در جدول کلیک کنید.

لطفاً تا پردازش کامل جدول صبر کنید. هر زمانیکه بخش جستجو ظاهر شود به این معنی است که جدول کاملاً پردازش شده است.

حروف غ و ف

ای دینامنام پدرتخلصنام پدرکلانمکتبنمره کانکورنتیجهولایت
K02001407غاټولعبدالولیوحدتمحمداصغرالجهاد لنگر184.731دیپارتمنت زبان و ادبیات زبان و ادبیات پشتو پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون غزنیميدان وردگ
K01044486غازیبهرام جان-حاجی کابلخوشحال خان236.988دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون شیخ زایدکابل
K09003288غازیابراهیم-نیک محمدشپـي ليسه195.107دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون پکتیاپکتيا
K10010046غازیمجلس-حاجی معراج الدینعبدالقادرکوچی183.302دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01027975غازیجبارخان-محمدکاظمحبيبيه177.832واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K09001001غازیدادخانعاصممیاخانکندرخيلو ليسه170.704دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارپکتيا
K34003349غازیمحمودخان-مسعودخانالکده158.334به نسبت انتخاب کود (صرف برای اناث) نتیجه قرنطین استخوست
K34003035غازی الرحمناصیل خان-میرگیسنکیولیسه212.098دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون شیخ زایدخوست
K34004390غازی الرحمنمسعودخان-محمدولیعبدالحي حبيبي167.117واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K09003397غازی خانشاه محمودهمدردحاجی صالح خانعبدالحي گرديزي205.671دیپارتمنت آموزشی کمپیوتر صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاپکتيا
K07001676غازی خانحاجی روزی خان-خدادادابونصرمشکان195.405دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون غزنیغزني
K08000095غازی خانمیرجانهلالغازی مرجانعلي بابا193.545به نسبت انتخاب کود (صرف برای اناث) نتیجه قرنطین استپکتيکا
K34002619غازی خانابراهیم جان-احمدجانابادخانه146.558ناکامخوست
K09003374غازی گلقادرجانسوله ملعلی جانجانک خیل219.575دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون شیخ زایدپکتيا
K05002818غازی گلمحمدگل-عجب گلانجينيرحبيب الرحمن شهيد155.012واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K34003493غازی محمدعیدالرحمن-محمدجانشيخ امير237.459دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات(BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون شیخ زایدخوست
K14007155غازی محمدشیرعلی-سنگی محمدوخشی219.54دیپارتمنت روابط عمومی پوهنځی ژورنالیزم وارتباط جمعی پوهنتون بلخبدخشان
K29000220غازی محمدخان محمدغازیدین محمد خانشیخمتی لیسه203.46دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی هلمندزابل
K27001937غازی محمدحاجی سیدکریمنایبسیدسمیعتــــيمورشــاهي عالي ليسه202.144دیپارتمنت انرژی پوهنځی انجنیری پوهنتون کندهارکندهار
K07000111غازی محمدحاجی محمد-غلام محمدقلعه اميرمحمدخان174.27دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون غزنیغزني
K29000082غازی محمدپیرمحمدخبیببرکتزراعت مسلکي156.253واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیزابل
K08000318غازی مرجانمعصوم جانپاچاخیلسلطان جانویس بابا154.873واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيکا
K10004756غالبامین خان-حسینهده157.129واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K06000940غبیراحمدخان محمدسخی زادهسخی محمدمولوی نفیس محمد156.488دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیرپنجشير
K19001881غدیرعوضحسنیحسنبلخ باستان210.665دیپارتمنت انجنیری معدن صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری معدن ومحیط زیست پوهنتون بلخبلخ
K24002399غدیرحسین علی-محمدجمعهذکور سیدمحمدقناد201.474انستیتوت تخنیکی نیمه عالی ولایت هراتهرات
K31000515غدیررمضان-محمدهاشمسفیدآب194.939دیپارتمنت انجنیری منابع آب وحفاظت محیط زیست صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون کندهارغور
K32000775غدیرمحمد-علی محمدنسوان درگاه193.164دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بامیانباميان
K07007832غدیرغلم رسول-سلطانقلعه شهاده170.818واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K32003346غدیرابراهیمرضاییعلی رضاسیادره167.056واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K01027414غذالهغلام حضرت-غلام دستگیرقلعه بهادرخان195.435واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10010277غرحًنیدهرکن-محمدهاشم خانعبدالوکیل154.525به نسبت انتخاب کود (صرف برای اناث) نتیجه قرنطین استننگرهار
K01036056غرزیزلمیعمرنازکمیرميرغلام محمدغبار252.823دیپارتمنت مدیریت انکشاف پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کابل صرف برای ذکورکابل
K10008673غرفاتحاجی بنارس..اخترگلاحداد161.755واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10008180غریب اللهمرادخان-محمدیونسنازيان315.179دیپارتمنت عمومی پوهنځی طب پوهنتون ننگرهارصرف برای ذکورننگرهار
K16003624غریب اللهاسدالله-میرمحمدسنگبران184.872دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون بغلانبغلان
K10005782غریب اللهجان اغا-عبدالخلیلوزیرجهادی144.333ناکامننگرهار
K12003401غریب اللهرحمن گل-سیدالرحمنلچي135.758ناکامکنر
K27000108غریب شاهبهادرشاه-سیدتاج محمدشاهمحمود طرزی165.4دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارکندهار
K14000344غریب ماهقندهاریشریف زادهسنگ محمدغاران186.417دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنځی شرعیات پوهنتون بدخشانبدخشان
K31000413غریبگلغلام فاروقدلاورینظرمحمدسلطان رضیه غوری168.752واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغور
K01027424غزالعبدالمالکقریشیمحمدقاسمصوفی محمداسلام مین218.073انستیتوت تربیه معلم مسلکی نیمه عالی شهر کابلکابل
K01037699غزالضیاالدین-قربانعلیگلخانه213.287دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارکابل
K01015017غزالعبدالواحد-عبدالحسین-ناهيدشهيد212.503دیپارتمنت زبان وادبیات ترکی پوهنځی زبان واد بیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01019816غزالسیداحمدعالمیارمحمدعالمزرغــونه205.769واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01029111غزالمحمدسعیدهاشمیسیدمحمدنسوان مولاناعبدالمجید مصفاغزنوی--197.234واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K20001301غزالمحمدشفیعاحمدیمحمدحسینقزانچي بابا172.586دیپارتمنت تکنالوژی مواد عضوی پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجانجوزجان
K01053653غزالرحم الدینسراجنصرالدین*مسلکی اداره واقتصاد جمهوریت163.964واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01024738غزالغلام حیدر-محمدسعیدسلطان راضيه163.78واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01019935غزالجان آغاسخیسخی محمدزرغــونه160.45واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01029533غزالحاجی جمال عبدالناصرسخی زادهحاجی غلام سخینسوان ملکه ثريا160.099واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01024657غزالمحمدرفیقرحمی زادهحاجی رجب خاننسوان بي بي رابيا157.046انستیتوت اداره و حسابداری نسوان نیمه عالی شهر کابلکابل
K01013128غزال فروهرحاجی محمدهاشمافضلیحاجی محمدافضلنسوان علامه قاری نيک محمد164.16واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19014272غزالهمحمدحسن-موسی علیميرولي236.448دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای اناث پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون بلخبلخ
K19002187غزالهجمعه خان-محمدعمرگوهر خاتون229.99دیپارتمنت اداره عامه صرف برای اناث پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون بلخبلخ
K19002331غزالهمحمد موسی-محمد جانبي بي زينب217.697واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K24005681غزالهغلام صدیق-غلام حضرتهيواد208.952واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24005693غزالهنصرالله-خواجه عبدالرحیمهيواد202.115دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K10002515غزالهسیدازمررسولیسیدمیرهاشمبي بي حوا201.26دیپارتمنت مطبوعات پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون ننگرهارننگرهار
K24000929غزالهفریدونغفوریعبدالغفورنسوان اميرعلي شيرنوائي195.186دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K19001010غزالهرحمت الله..احمدشيخ محمدصديق شهاب183.171دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخبلخ
K17003394غزالهنجیب الله-حاجی ساعت مراد-خديجه الکبرا165.507دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزکندز
K01021070غزالهمحمداشرف0محمدحنیفنسوان توتيا163.62واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K32001854غزالهعبدول-حسین بخشنسوان غرغره155.117انستیتوت تخنیکی افغان-ایران نیمه عالی ولایت بامیانباميان
K19002420غزالهشمس الدین-میرزامحمدنمبر2صلح شهيدمزاري148.121ناکامبلخ
K16002005غزالهوج الدینمرادیسیدقدمبی بی عایشه صدیقه143.223ناکامبغلان
K07000481غزالهقدرت الله-محمدسرورجهـــــان ملکه137.602ناکامغزني
K24004313غزلعبدلظاهرعزیزیعبدالقدوسخصوصي هيواد292.54دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون هراتهرات
K24007828غزلغلام یحی-محمشاهخصوصي توحيد238.449دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنځی ساینس پوهنتون هراتهرات
K01021687غزلمحمد امان-نعمت اللهابولقاسم فردوسي167.407واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K26000406غزلمحمود-عبدالرحیمرودابه167.25واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتینيمروز
K01015715غزلمحمدحسین-محمداماننســــــــــوان شهرک وحدت158.835واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K09003304غزنی جانعطاگل-الف خانغازی ببرک خان ځدران179.757دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاپکتيا
K09003359غزنی گلحاجی مهراب الدینسلطان محمدیسلطان محمدعبدالحي گرديزي153.03واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K31001280غضنفرغلام علیغلامیقربانعلیخم شور220.569دیپارتمنت مشاوره ورهنمایی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتغور
K02002266غضنفرمحمدعلیمحمدیمحمدنبیکجاب سفلی165.343واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K01038459غضنفرترآبمحمدصادق-محمداسلمشهرک پامير179.855دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت پوهنتون پروانکابل
K32003564غظنفرحسین دادلشکریحاجی حسینپجندور عليـــا220.858دیپارتمنت احصائیه وکمپیوتر پوهنځی اقتصاد پوهنتون بامیانباميان
K33003209غفارمیرزاعلی-انورذکورتمـران275.407دیپارتمنت انجنیری ساختمان های ترانسپورتی صرف برای ذکور پوهنځی ساختمان های ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیکدايکندی
K33003203غفارمحمد-علی گوهرذکورجرف190.159دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخدايکندی
K32003597غفارمحمدعلی-ارضیذکورجوقول177.894انستیتوت زراعت و وترنری نیمه عالی ولایت بامیانباميان
K33000895غفارانورقیاماسداللهذکور سرخ قل170.668انستیتوت کثیرالرشتوی نیمه عالی مرکز ولایت دایکندیدايکندی
K01031905غفارداراب علی-محراب علیعبدالرحيم شهيد167.326واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K09002510غفارحاجی ظفرخان-ظریف خانباغ شاه تیره167.167واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K33003496غفارحسین علیاخلاقیاسمعیلتلخک شيخ علي163.544انستیتوت تخنیکی نیمه عالی ولایت هراتدايکندی
K20001214غفارمحمدسرورامینیمحمدامینقزانچي بابا146.472ناکامجوزجان
K34005520غفاراللهنیک بادشاه..محمدشاهذکوخیل167.529انستیتوت تکنالوژی کمپیوتر نیمه عالی شهر کابلخوست
K34002262غفارخانقیمت خان-گل اعظمحًر بن231.213دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون شیخ زایدخوست
K01020715غفارخاندل جانیوسفزیمحمدعمرعبدالهادي داوي172.383واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K34003365غفارخانسیدخان-محمداعظمگلاب جان162.261انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت خوستخوست
K04001611غفارخانسیدمحمدمخلصمحمدگلیخدره147.793ناکامپروان
K10001726غفارگلزیړگل0سحرگلغازي امان الله خان139.126ناکامننگرهار
K34005417غفارولیرحمت خان..فیض محمدخانمهديخيل160.181واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K01047628غفراناصیل آغا-غلام محمدخوشحال خان297.681دیپارتمنت عمومی پوهنځی طب صرف برای ذکور پوهنتون شیخ زایدکابل
K10005058غفرانمحمدعثمان-محمدحسینننگرهار عالی لیسه202.267دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارننگرهار
K03002491غفرانداودشاه-محمدبراتمولانا يعقوب چرخي188.11دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون پروانلوگر
K11002059غفرانعلی احمد-غلام محمدمياعبدالکريم177.475واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K19008745غفرانغلام حضرتمحمدیداداللهاستقلال174.425واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K11001859غفراننجیب الله-حاجی فتح محمدشهيدمولوي حبيب الرحمن164.008واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K01042729غفرانحبیب اللهحکیمیحکیمنادريــــه160.23واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01041639غفراننواب الدین-محراب الدینخان عبدالغفارخان155.518واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10002434غفرانعیسی خان-محمدعثمانشهيدمحمدعارف151.33واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K09002309غفرانفیض محمد-جلاتکلالگو زرمت146.463ناکامپکتيا
K11001151غفرانمحمدانور-عبدالله جانروشان عالي ليسه146.416ناکاملغمان
K02001991غفرانگل الرحمن-عبدالستارخالدبن وليدتکيه139.104ناکامميدان وردگ
K01014192غفران احمدمیراحمد-عزیزاحمدحبيبيه241.805دیپارتمنت زبان وادبیات فرانسوی پوهنځی زبان های خارجی پوهنتون کابلکابل
K11000778غفران اللهمحمدصادق-محمدحسینروشان عالي ليسه210.737دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنځی اقتصاد پوهنتون کنرلغمان
K01054575غفران اللهعبیدالله-محمدرازقکبیر ستوری206.931واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10004769غفران اللهحاجی عبدالواحد-غلام حیدرفقرالله193.633دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون فاریابننگرهار
K10008511غفران اللهغلام مصطفی..غلام انبیاتجربوی190.335واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10003377غفران اللهمحمدنادرخان-بهاول خانقلعه اخند لیسه174.381واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10004361غفران اللهقاهر خان-حسن خانننگرهار عالی لیسه168.86دیپارتمنت محیط زیست و جنگلات پوهنځی زراعت پوهنتون لغمانننگرهار
K10006850غفران اللهغلام محمد-ملا محمدشیخ مصری153.201واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K14006898غفران اللهملا احمد-قربان محمدذکور خيرآباد149.883انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بدخشانبدخشان
K21000920غفران مآبمرتضی قلتیموریتیموریمحمدشريف صميم156.705واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیسرپل
K01024075غفریهعبدالففارنورزادعبدالغفورنسوان بي بي ساره257.619واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K33003372غفوراصغراکبریاکبرذکورمرکزخدیر181.222دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشاندايکندی
K32000255غفورمحمد-محمدتقیده سرخ175.7به نسبت انتخاب کود (صرف برای اناث) نتیجه قرنطین استباميان
K33002784غفورقاسیم-اکبرذکورکاریز170.598دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهاردايکندی
K14003853غفورجمعه خان-غفورحضرت170.34دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشانبدخشان
K14007951غفورجمعه خان-محمدحسنده شهر167.367دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنځی انجنیری پوهنتون فاریاببدخشان
K32004975غفورسکندرجعفریجعفرقـلبتو161.682دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجانباميان
K34000688غفورمحمود-عالم خانتــريزائي علي شير153.214واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K09000573غفورالمرلیوالسروراخندخیل146.146ناکامپکتيا
K10000577غفورالرحمنمعروف خان-حاجی گل دادخانکهي155.046واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K34005650غفورجانطلامحمد..میاه گلشهيد محمد داود187.768دیپارتمنت تاریخ وجغرافیه پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون شیخ زایدخوست
K34004098غفورجاناحمدشاه-مستی خانعبدالحي حبيبي170.623واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K03001968غفورخانثمرگلارمانامیرمحمدمــرکــزی ازره165.445واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K34000489غفورشاهمحبت شاهمحبتظاهر شاهنادرشاه کوت202.249دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون شیخ زایدخوست
K33002876غلا حضرتمحمدشاه-دین محمدمسلکی زراعت153.614دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی ارزگاندايکندی
K33002516غلامخدابخش-حسنبرگروانه252.67دیپارتمنت رادیو وتلویزون پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کابلدايکندی
K33001732غلامقربان-بازمحمدذکورتمـران187.637دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون هراتدايکندی
K33000597غلاممحمد-حسین علیلیسه ذکور ورس183دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون بلخدايکندی
K33002895غلامیونس-یعقوبذکورعلامه شهيد شهرستاني179.07دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونیدايکندی
K08000450غلامجنابت-عظمتسرخت172.356دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پکتیکاپکتيکا
K01012059غلامقربانعطاییعلی عطاشهرک دوازده امام132.731ناکامکابل
K01024211غلام ابوبکرغلام محمدمعصومیغلام فاروقغلام حيدرخان258.819دیپارتمنت زبان وادبیات انگیسی صرف برای ذکور پوهنځی زبان های خارجی پوهنتون کابلکابل
K24009293غلام احمدغلام سخی-غلام غوثمولانا محمداعظم280.122دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون هراتهرات
K24011022غلام احمدعبدالکریمعظیمیعبدالغنیسروستان247.428دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات بوهنتون هراتهرات
K24002817غلام احمدمحمدعارفعلومیاحمدعلیدوآب236.835دیپارتمنت خاک شناسی پوهنځی زراعت پوهنتون هراتهرات
K01019413غلام ادریسغلام حضرتنبی زادهغلام محمدحکيم ناصرخسروبلخي144.754ناکامکابل
K22004260غلام اسحقرحمن نظر-حاجی ولیعبدالرحمن شهيد152.943واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K06001237غلام اسحقغلام الدین-غلام محی الدینمسلکي تجارت شتل135.823ناکامپنجشير
K01009294غلام اسمعیلغلام محمد-غلام جانخالدبن وليد179.793واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K06000771غلام اعظمعبدالمتین-ضیاءالحقدشت ريوت155.116واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپنجشير
K15006350غلام الدینگلاب الدیناندیشورمرادسيد اکرام الديد شهيد286.839دیپارتمنت ساختمان های صنعتی ومدنی صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون بلختخار
K16004087غلام الدینغلام نبی-غلام حیدرميان شهر229.145دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون تخاربغلان
K01042029غلام الدینغلام نبیعطاغلامسوادحياتی شيرپور179.483دیپارتمنت چیولوجی صرف برای ذکور پوهنځی زمین شناسی پوهنتون بامیانکابل
K06001573غلام الدینجلال الدینلنگریشهنوازخانآستانه کلان165.883واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپنجشير
K06001683غلام الدیننجم الدین-سیف الدینمیرزاعبدالغفوریعقوبی162.361دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیرپنجشير
K16002654غلام الدینشراف الدیناکبریمحمداکبرمولوي محمد نبي شهيد158.675واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K07003275غلام الدینعلاو الدین-حاجی نورالدینشاه ابوالفتح158.636واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K16002629غلام الدینعبدالرحمن-عبدالرحیممولوي محمد نبي شهيد155.2واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K16005311غلام الدینغلام سخیمومین زادهعبدالمومینسيدآباد147.898انستیتوت نسوان تجارت نیمه عالی مرکز ولایت بغلانبغلان
K15007986غلام الدینغلام سخی-سنگین محمدابوعثمان تالقاني146.628ناکامتخار
K02001179غلام الرحمنغلام حبیب-فیض محمدنورالمدارس238.698دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کندهارميدان وردگ
K10016388غلام الرحمنعبدالرحیم-عبدالحمیدقلعتک ذکورلیسه238.346دیپارتمنت وترنری پوهنځی علوم وترنری پوهنتون شیخ زایدننگرهار
K02001809غلام الرحمنخلیل الرحمن-عبدالمنانشهدای آبپران189.473دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمانميدان وردگ
K10011512غلام الرحمنحضرت ولی-سپین گلسه پای181.714واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K17002102غلام الرحمنگل حدود-گل الرحمنحضرت علي170.67واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K10007821غلام الرحمنسردارآغا-نورالرحمنستن161.959واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10015315غلام الرحمنغلا نبی..حاجی میرزمانسورډاګ153.244واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K15003293غلام اللهشیرعلیشیرزادمحمدافضلخصوصي جيحون210.514دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کندزتخار
K12001187غلام اللهنجیب الله-محمدجانلیسه ذکور پشد179.731دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرکنر
K12001833غلام اللهنورزمانویصالخان زمانتانکو174.706واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K10005906غلام اللهشیرباز-گل بازباريکاب142.73ناکامننگرهار
K01012389غلام ایشانجمال الدین-محمدغیاثحبيبيه196.979انستیتوت لسان خارجی نیمه عالی شهر کابلکابل
K01010742غلام ایشانغلام محمدحیدریغلام حیدرشهيداميرحبيب الله158.553واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07005720غلام باهوغلام فاروق-سلطان محمدقلوچ165.902دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارغزني
K07003821غلام بهاوالدینغلام فرید-غلام صدیقملوک168.848واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K05000463غلام بهاوالدینغلام سعید-غلام نبیڅارنوال حبیب الرحمن شهید154.822واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K07003907غلام بهلولعبدالمنانغزنیویجان ککوالبيروني قره باغي157.185واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K01026688غلام تبریزغلام نقشبند-مبارک شاهقلعه حشمت خان160.207واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K02002489غلام ثناییغلام نبی-عبدالسلامرباط خداينظرخان164.085واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K01031885غلام جانغلام جان-رئیس محمدمحمدعلم فيض زاد181.27انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلکابل
K06001138غلام جانمحمدشریف-محمدکریمعبدالودود شهيد168.839دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون پروانپنجشير
K30000441غلام جانعبدالظاهر..عبدالصمدلبلان158.826دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی ارزگانارزگان
K17005804غلام جاویدعزیزگل-حاجی شاغاسیجمعيت 4 دره150.033واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K16004216غلام جیلانیغلام محمد-محمد نظرلیسه للمه یی182.478واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K24008326غلام جیلانیعبدالرحمنرحمانیعبدالقادرخواجه محمد تاکي172.285واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24008202غلام جیلانینبی جان-عبدالحکیمبابا زنگی عطا رح164.066واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K14000511غلام جیلانیغلام حیدرنظرینذیرمحمدسائف شهيد146.576ناکامبدخشان
K16005283غلام جیلانیغلام ربانیغلامیمرزاغلامنوبهار141.049ناکامبغلان
K02003319غلام حامدغلام ربانیجلالغلام جیلانیامام ابوحنیفه تنگي198.36دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای ذکور پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون ننگرهارميدان وردگ
K19004703غلام حبیبغلام حضرت-عبدالجبارافغان ترک مزار282.03دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون بلخبلخ
K14002430غلام حبیبدلاور..محمدیوسفانار دره177.596دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشانبدخشان
K12001505غلام حبیبغلام رحمان-غلام حیدرنرنگ169.146واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K01041000غلام حبیبغلام حیدر0گل آقاغازي148.057ناکامکابل
K24004872غلام حبیبغلام صدیق-حاجی محمودانقلاب اسلامي144.123ناکامهرات
K30000025غلام حسنقمبر علی.محمدافضلملامحمدابراهيم298.135دیپارتمنت عمومی فارمسی پوهنځی فارمسی پوهنتون کابل صرف برای ذکورارزگان
K01035137غلام حسنغلام سخی=غلام رضاپروفيسور رسول امين294.35دیپارتمنت عمومی فارمسی پوهنځی فارمسی پوهنتون کابل صرف برای ذکورکابل
K01040438غلام حسنغلام علی-عوضشهرک صفا ـ239.201واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01014826غلام حسنمحمدعزیز-سیدمحمدحبيبيه234.204دیپارتمنت زبان وادبیات آلمانی پوهنځی زبان های خارجی پوهنتون کابلکابل
K32001800غلام حسنعلی حسن0-ناظرحسینمختلط پسرویه222.82دیپارتمنت روان شناسی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیانباميان
K01046377غلام حسنغلام علیایشانیغلام ایشانآزادی215.953دیپارتمنت زبان و ادبیات فرانسوی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون پروانکابل
K16005391غلام حسنغلام قادر-محمدحسینحضرت خاتم لانبیا210.391دیپارتمنت امور مالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون کندزبغلان
K24003189غلام حسنابراهیم-محمدعیسیلیسه خصوصی بعثت 1184.825انستیتوت تخنیکی نیمه عالی ولایت هراتهرات
K21001649غلام حسنمحمد-محمدحسینشهيدمزاری180.439دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریابسرپل
K07003814غلام حسنغلام مهربانی-عبدالرازقملوک172.759دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارغزني
K19004332غلام حسنمحمد علیاقبالامام الدیندقيقي بلخي163.79واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K24005747غلام حسنغلام محمد-غلام حیدرباباجي161.869واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K15007786غلام حسنامام نظرنظریجمعهانوي151.521واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K24002706غلام حسینعرضی حسین..غلام حسینذکورجبرئيل336.057دیپارتمنت علوم سیاسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابلهرات
K01034308غلام حسینمحمدامیر-علی محمدهمـــــايون شهيد298.214دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کابلکابل
K07002157غلام حسینعلی جمعه-گشتیلیسه ذکور مرادینه275.41دیپارتمنت اداره عامه پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کابل صرف برای ذکورغزني
K01032011غلام حسینمحمدالله-محمدابراهیمعبدالرحيم شهيد274.983دیپارتمنت گرافیک دیزاین پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون کابلکابل
K31001083غلام حسیننوروزعلی-غلام حسینامام علی مرکزلعل غور245.21دیپارتمنت انجنیری آبرسانی ومحیط زیست صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری منابع آب ومحیط زیست پوهنتون پولی تخنیکغور
K01052800غلام حسینیارمحمدشیرزادشیرمحمدسيد جمال الدين افغان259.253دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخکابل
K01050889غلام حسینخادمافشارموسیخارج مرز235.332دیپارتمنت فوتوگرافی پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون کابلکابل
K33000595غلام حسینغلام علی-محمدحسنلیسه ذکور ورس234.617دیپارتمنت فزیک عمومی صرف برای ذکورپوهنځی فزیک پوهنتون کابلدايکندی
K01018769غلام حسینعزیزخان-شیرمحمدعبدالرحيم شهيد233.18دیپارتمنت فزیک پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01054588غلام حسینغلام حبیب-غلام نبیحبيبيه231.264دیپارتمنت پیداکوژی پوهنځی روانشناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابلکابل
K33002343غلام حسینمحمدعطاییاسمعیلذکور برگر228.484دیپارتمنت راه آهن صرف برای ذکور پوهنځی ساختمان های ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیکدايکندی
K33003034غلام حسینامیر-غفورذکوررویان212.105دیپارتمنت هایدرومیترولوژی صرف برای ذکور پوهنځی زمین شناسی پوهنتون کابلدايکندی
K21000831غلام حسینمحمدخان-حسنآزادي209.354دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون جوزجانسرپل
K07007943غلام حسینعلی حسن-رسول دادذکور حيدر آباد207.327دیپارتمنت انجنیری پطرولیم صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری معدن ومحیط زیست پوهنتون بلخغزني
K33000508غلام حسینعیدمحمدافشارغلام محمدذکورنگدرخت198.565دیپارتمنت موسیقی پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون کابلدايکندی
K24006930غلام حسینغلام صدیقشهید زادهمحمدسرورسلطان غياث الدين غوري196.686انستیتوت تخنیکی نیمه عالی ولایت هراتهرات
K01021130غلام حسینمحمداسماعیل-محمدابراهیمعبدالرحيم شهيد193.232واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14004903غلام حسینمحمدحسینحسینیبابااصل جوخان186.174دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت پوهنتون بدخشانبدخشان
K05001190غلام حسینغلام نبی-محمدعمرغازی میرمسجدی خان180.932دیپارتمنت علوم نباتی صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون البیرونیکاپيسا
K14001158غلام حسینمحمدحسین-چاکریذکور ده شهر179.56دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانبدخشان
K33000695غلام حسینحسین دادروشنعبداللهذکورسلبي179.537دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی دایکندیدايکندی
K01042173غلام حسینمحمدبصیر-محمدجانشبانه عبدالرحيم شهيد179.388دیپارتمنت فلسفه پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بامیانکابل
K24002485غلام حسینعبدالوهابرحمانینورمحمدحضرت عمرفاروق177.897واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K32001046غلام حسینمحمد اکرم-خواجه محمدذکورتربلاق176.37انستیتوت تخنیکی افغان-ایران نیمه عالی ولایت بامیانباميان
K17001787غلام حسینغلام محمدموحدمیرمحمدمولوی سراج الدين175.85دیپارتمنت زبان ادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزکندز
K33000295غلام حسینمحمدحسین-رسولذکورچاهوش175.588واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K19003612غلام حسینعبدالجبار..محمدکریمانستيتوت نفت گازبلخ170.974واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K02002051غلام حسینمحمدحسینعطاییقربانعلیشهدا هلمند170.837واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K32001684غلام حسینرحمت الله-خان علینسوان تره پس165.589واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K32000269غلام حسیننثارعلی-حسین علیده سرخ165.222واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K14006528غلام حسینعبدالقادر...محمدبقاميرفضل الله164.677واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K21001100غلام حسینمحمدرسولسیرتمیرزاحسینشهيد هاشمي162.202دیپارتمنت کیمیا و بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سرپلسرپل
K33001389غلام حسینعبدلوطن دوستدرویشذکور ازمک162.069واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K01025312غلام حسینحسین علیامیریامیرجانمحمود طرزی -160.461واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16001846غلام حسینغلام حیدررضاییغلام رضاذکورنمبردوم154.985واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K17004786غلام حسینغلام حضرت-ملاحضرت قلاستاد غازی خان146.381ناکامکندز
K01030403غلام حسیناسحق-ایوبذکور سیدالشهدا--144.635ناکامکابل
K01035746غلام حشرتغلام حضرت..غلام سخیغلام محمد فرهاد170.852انستیتوت کثیرالرشتوی نیمه عالی ولسوالی بگرامی ولایت کابلکابل
K24006898غلام حضرتنثاراحمد..حاجی دوست محمدوزيرفتح خان268.258دیپارتمنت زبان ادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون هراتهرات
K01053112غلام حضرتامانکریمیکرمخارج مرز236.007دیپارتمنت مدیریت حوادث صرف برای ذکور پوهنځی محیط زیست پوهنتون کابلکابل
K15003128غلام حضرتغلام سخی..عبدالرحمنگل نظر شهيد212.837دیپارتمنت امور مالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون تخارتخار
K24008805غلام حضرتغلام سرور-عبدالحیذکور فتح192.938دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاهرات
K02002144غلام حضرتعوض علی..قربان علیکوتل ملايعقوب180.978دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون بلخميدان وردگ
K33002881غلام حضرتمحمد-داداللهمسلکی زراعت180.863دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهاردايکندی
K18000098غلام حضرتمحمدیاسین-حسن خاندهن شوراب180.563دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانسمنگان
K24006940غلام حضرتغلام رسولرحیمیعبدالرحیمسلطان غياث الدين غوري179.199دیپارتمنت میناتوری پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون هراتهرات
K33003688غلام حضرتابراهممرادیمحمد-خاتم النبیا کلیگان174.561واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K33000529غلام حضرتعوض علی-غلام حسینذکورلوران174.534واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K32001592غلام حضرتغلام محمد-محمد عمرذکوردوشاخ174.157دارالعلوم اتفاق صرف برای ذکور ولایت بامیانباميان
K01031257غلام حضرتنورمحمدعظیمیسیدپادشاهمحمود طرزی -172.675انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلکابل
K15005253غلام حضرتغلام سرورروفیعبدالروفطارق شهيد171.236دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تخارتخار
K01032737غلام حضرتغلام جیلانی-شاه ولیذکورسيدنورمحمدشاه مينه171.005دیپارتمنت جنگلات و باغداری پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی دایکندیکابل
K16003913غلام حضرتمیراحمد-درمحمدفج169.065واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K07002153غلام حضرتغلام حسن-حسینلیسه ذکور مرادینه167.25واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K14001113غلام حضرتمبارکقدم-بای نظرذکور ده شهر166.426واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K14005895غلام حضرتغلام قادر-خواجهگندم قول کلان164.038انستیتوت معاون انجنیری حصه اول کوهستان نیمه عالی ولایت کاپیسابدخشان
K22001339غلام حضرتیارمحمد-محمدصالحتجربوي عربخانه163.428دارالحفاظ مرکزصرف برای ذکور(حافظ قرآن ) شهرکابلفارياب
K07007350غلام حضرتنجیب الله-حبیب اللهمختلط البیرونی پیرگه159.987واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K17004553غلام حضرتعبدالغفار-خدایقلذکورآق تپه158.932واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K17005867غلام حضرتمحمد ایرگشکریمیمحمد کریمحضرت سلطان158.249انستیتوت نفت و گاز نیمه عالی ولایت بلخکندز
K31001571غلام حضرتملاجمعه گل-محمددهتائی157.071دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی غورغور
K24007508غلام حضرتبلال-محمدصدیقمـــولاناعبدالله هاتفــــي156.743واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K19010851غلام حضرتکمال الدین-یرشدهنوذکورليسه153.432دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاببلخ
K24002845غلام حضرتغلام نبی-شیردلواعظ کاشفي149.68ناکامهرات
K22004002غلام حضرتبورجانمرادیطلوقاضی بابه مراد137.805ناکامفارياب
K04002421غلام حضرتغلام حیدر-محمدحسنلیسه انجینیرمحمدگل شهید134.03ناکامپروان
K19005710غلام حضرتغلام حیدر-خدای قلذکورتوخته132.443ناکامبلخ
K11000883غلام حمیدغلام سیدامیرزیمیراکبرذکورمنگو174.329دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریابلغمان
K24002713غلام حیدرحسین علی..روشنذکورجبرئيل295.865دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون هراتهرات
K28001149غلام حیدررمضان-محمد حسنلیسه خصوصی رشد271.395دیپارتمنت تأمین برق صرف برای ذکور پوهنځی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیکهلمند
K22001085غلام حیدرغلام سرور-شاه دولاابوعبيد جوزجاني266.221دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون شیخ زایدفارياب
K33003571غلام حیدرصفرعلیمظفریحسین علیحسنک238.555دیپارتمنت استخراج زیرزمینی معادن صرف برای ذکور پوهنځی جیولوجی ومعادن پوهنتون پولی تخنیکدايکندی
K18000492غلام حیدررمضان علی-محمدعلیامام زمان217.187دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون جوزجانسمنگان
K31000483غلام حیدرمحمدعوضسروریمحمدسروردهک207.368دیپارتمنت سیول پوهنځی انجنیری مؤسسه تحصیلات عالی هلمندغور
K22004216غلام حیدرخیرمحمد.خضرابومسلم اندخوي198.605دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخفارياب
K11001775غلام حیدرغلام نبی-رحمت شاهذکور اسلام آباد191.725دیپارتمنت مطبوعات پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون پروانلغمان
K22004856غلام حیدرشاه محمد-جباربایابومسلم اندخوي187.602دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانفارياب
K01019421غلام حیدرغلام سرورقربانیغلام رسولحکيم ناصرخسروبلخي183.224واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19002667غلام حیدرجمعه گلدی..جبارتکنالوژی کیمیاوی بلخ183.024واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K22002035غلام حیدرغلام سرورخوشبینمحمد نذیربيرکه177.35دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریابفارياب
K01013201غلام حیدرغلام رسول-غلام نبیپوهاند غلام صديق محبي173.986واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15008557غلام حیدرنظرمحمدصفریصفرمحمدذکورقلبراق172.622دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزتخار
K31001184غلام حیدرغلام یحی-ملامحمودقطس سفلی172.227دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی غورغور
K22001237غلام حیدررسول قلرضوانیرضوانخراسان170.419دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریابفارياب
K27001430غلام حیدرمحمدمعصومولسملمحمد کریمســـــيدجمال الدين افغان کندهار165.284دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنځی زراعت پوهنتون کندهارکندهار
K22003017غلام حیدرمحمدرسولبرهانیحاجی مرادتجربوي عربخانه162.433دیپارتمنت تاریخ پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریابفارياب
K32002709غلام حیدرعبدالخالقحیدریفیض محمدسيالايک159.941واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K19002184غلام حیدرغلام سخیاکبریمحمداکبرميرغلام محمدربيع158.622واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01041433غلام حیدرغلام غوث-محمدصادقخواجه عبدالله انصاري156.801واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16001816غلام حیدرشمس الدین-عبدالرحیممرکزبغلان153.389واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K22004743غلام حیدرغلام سخی-رحیمابومسلم اندخوي151.545واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K01039400غلام حیدرغلام محمداحمدیمحمدحسینعبدالعلي مستغنی145.987ناکامکابل
K28000296غلام حیدرغلام سرورمحمدیاقا محمدگرشک زراعت لیسه144.811ناکامهلمند
K14002147غلام خالقغلام دستگیررحمت یاررحمت اللهذکورسپين186.212دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشانبدخشان
K18000466غلام داودغلام محمد-حاجی عاشورمحمدذکوردره ژوندون184.494دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانسمنگان
K07003827غلام داودغلام سعید-خان محمدملوک151.588واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K19004603غلام درویشغلام دستگیر-غلام ایشاناحمدشاه مسعود160.265دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلانبلخ
K16000362غلام دستگیرمیرحسین-غلام حسینکرودوستی203.809دیپارتمنت بانکداری و تجارت پوهنځی اقتصاد پوهنتون بغلانبغلان
K10005817غلام دستگیرمقبول شاهعظیمیخان شاهتجربوی196.994دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01029889غلام دستگیرعبدالطیف0حاجی غلام نبیذکــــور شهرک وحـــدت183.13دیپارتمنت مجسمه سازی پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون کابلکابل
K19001599غلام دستگیرغلام رسولرسولیغلام حیدرذکور سيدهدايت الله نقشبندي183.049دیپارتمنت تأمین برق مؤسساتی پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجانبلخ
K01026710غلام دستگیرغلام مجتبیکوهستانیغلام دستگیرغلام حيدرخان172.713واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16003270غلام دستگیرغلام قادر-غلام محمدکثیرالرشتوی خنجان155.103انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بغلانبغلان
K19003266غلام دستگیرغلام حضرت-محمدضیااستادعطامحمدنور153.253واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K24008189غلام ذکریاجلیل احمد-نثاراحمدبابا زنگی عطا رح283.655دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون هراتهرات
K01009866غلام ذکریاغلام فاورق-غلام داودنمبردوم ميربچه خان149.912ناکامکابل
K24007003غلام رازقغلام سخی-جهانگیرشهيدصفي الله افضلي170.934واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K10006336غلام رازقعبدالخالق-جلات خانقلعه جانان خان153.322واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01019084غلام رامینغلام فاروقغلامیغلام دستگیراستادبيتاب122.02ناکامکابل
K01048856غلام ربانیعبدالقهارمومندعبدالستاراستقلال266.186دیپارتمنت سیول پوهنځی انجنیری پوهنتون لغمانکابل
K04003790غلام ربانیبسته گل-نورسعیدذکورميدان هوائي بگرام195.264واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K07001869غلام ربانیعبدالرحیم-الله نظرسلـطان محمود قره باغ194.688دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمانغزني
K31000668غلام ربانینظام الدین-یعقوبسلطان علاوالدين غوري193.103دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون بدخشانغور
K24001624غلام ربانیعبدالواحداسحاقزیغفورخانمولانا عبدالواسع جبلِي172.389واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K28000163غلام ربانیحاجی میرزامحمدخانعزیزیعبدالعزیزلیسه دوستی162.014واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهلمند
K32000835غلام ربانیغلام سخی-فقیرمحمدذکور مرکزکهمرد151.961واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K10009265غلام ربیغلام اکبر-نبی جانشهيدمحمدعارف174.035واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10001136غلام رحمنحضرت نبی-خیرمحمدوچ تنگی لیسه174.617واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01050485غلام رحمنعزیزالرحمنزازیپتنگدقِقی بلخی163.516واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10007843غلام رحمنسلطان محمود-شل دارشمیربابا162.339دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون فاریابننگرهار
K01044619غلام رحمنغلام محمد-حاجی غلام قادرخوشحال خان139.263ناکامکابل
K24009084غلام رسولمحمد-رمضانواعظ کاشفي260.978دیپارتمنت اداره عامه صرف برای ذکور پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون هراتهرات
K24004112غلام رسولغلام محبوبسروریغلام سرورخصوصي هيواد247.224دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون هراتهرات
K01045487غلام رسولمحمدعیسی-صالحخوشحال خان242.357دیپارتمنت سیول پوهنځی انجنیری مؤسسه تحصیلات عالی هلمندکابل
K28001309غلام رسولعبدالعزیز-محمداصغرسامینار ذکور لیسه230.23دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون کندهارهلمند
K24003777غلام رسولعبدالعزیزرشیدیعبدالرشیدرباط سنگي223.167دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K19001694غلام رسولمحمدغدیر-علی جمعهابوالمعشربلخی223.067واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01039434غلام رسولغلام نبیپارسامحمدهاشمعبدالعلي مستغنی223.06دیپارتمنت بیولوژی عمومی صرف برای ذکورپوهنځی بیولوژی پوهنتون کابلکابل
K01021162غلام رسولغلام سرور-غلام سخیعبدالرحيم شهيد222.827دیپارتمنت جیولوجی انجنیری وهایدرو جیولوجی صرف برای ذکور پوهنځی جیولوجی ومعادن پوهنتون پولی تخنیککابل
K25000453غلام رسولعصمت اللهعلم پرورحاجی عبدالواحدخصوصي مولانا جلال الدين221.276واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفراه
K24007566غلام رسوللعل محمد-نورمحمداستادصلاح الدین سلجوقی206.076دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون هراتهرات
K24005088غلام رسولغلام سرور-محمدعمرانقلاب اسلامي184.44انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی ولایت هراتهرات
K01007674غلام رسولجمعه گلهاشمیمحمدهاشمپوهاندنگهت سعيدي177.505انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بغلانکابل
K01032497غلام رسولاحمد ولی-غلام دستگیرابوذر غفاری175.926واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K06000887غلام رسولزلمیرسولیغلام رسولمولوی نفیس محمد172.552دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیرپنجشير
K24002833غلام رسولظاهر-شمس الدینواعظ کاشفي172.417واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K11002317غلام رسولانحًرگل-زیرگلخارج مرز172.317واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K19004260غلام رسولغلام نقشبند-حضرت قلمحمديوسف خيرخواه172.259واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01047218غلام رسولمحمدرسول..عبدالرسولانستیتوت میخانیکی ـ170.729واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K32001376غلام رسولعبدالمجید-کتاب جاننسوان دربند168.966دیپارتمنت حفاظت محیط زیست پوهنځی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجانباميان
K19009556غلام رسولگل محمد-خیرمحمدشپي باختر168.929دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانبلخ
K22001542غلام رسولغلام سخی-نذیرقلتجربوي عربخانه165.631واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K07003711غلام رسولعزیزاللهافضلیخدادادککرک165.013واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K07005081غلام رسولغلام سنایی=سراج الدینشبانه شيخ عطار161.863واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K04002042غلام رسولغلام نبی=غوث الدیننوی شيخ علي160.476واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K04001335غلام رسولعبدالقسیم-عبدالکریم-مسلکی زراعت سیدخیل158.205واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K19002707غلام رسولغلام سخی-شیرمحمدنمبر2 صلح شهید عبدالعلی مزاری155.048واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K22004240غلام رسولشاه محمد-جبار بایابومسلم اندخوي153.118واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K22001942غلام رسولعبدالروفمرادیبایمرادخراسان151.521واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K17005507غلام رسولعبدالرشیداحمدیاحمدچهارگل تپه151.463انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت کندزکندز
K19013054غلام رسولسلطان محمد-نظرمسلکی زراعت149.318ناکامبلخ
K31000487غلام رسولولی محمدعبدالقادرعبدالقادردهک144.739ناکامغور
K22004830غلام رسولمحمدالله-جمعهابومسلم اندخوي134.096ناکامفارياب
K01035967غلام رضامحمدابراهیممحبیبراتسيداسماعيل بلخي283.973دیپارتمنت اداره اعمار ساختمان ها صرف برای ذکور پوهنځی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیککابل
K01019388غلام رضامحمدطاهرشهیدانیمیرزاحسینحکيم ناصرخسروبلخي272.928دیپارتمنت محاسبه (Accounting) پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابلکابل
K21001220غلام رضاعبداللهاکبریعلی اکبرمیرسیدنسیم264.238دیپارتمنت فارمسی عمومی صرف برای ذکور پوهنځی فارمسی پوهنتون بلخسرپل
K01054375غلام رضاموسی..دادگلشهید علی قلند257.266دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخکابل
K01054751غلام رضامحمدانور-علی جانمختلط بالاسرکمرک255.678دیپارتمنت جیودیزی انجنیری صرف برای ذکور پوهنځی جیوماتیک وکادستر پوهنتون پولی تخنیککابل
K24002958غلام رضاغلام رسول..غلام علیذکورجبرئيل251.951دیپارتمنت زبان ادبیات انگلیسی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون هراتهرات
K07003739غلام رضانادرعلی-موسی جانقابجوي پشي247.175دیپارتمنت زبان وادبیات چینایی پوهنځی زبان های خارجی پوهنتون کابلغزني
K01019180غلام رضاشاه محمودسازگارحبیب اللهحکيم ناصرخسروبلخي245.061دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنځی ژورنالیزم وارتباط جمعی پوهنتون بلخکابل
K24001987غلام رضاعبدالعلیرسولیغلام محی الدینخصوصی معراج238.344دیپارتمنت خاک شناسی پوهنځی زراعت پوهنتون هراتهرات
K19012879غلام رضاعوض-محمدابراهیمنمبر1سجادیه235.595دیپارتمنت اداره عامه صرف برای ذکور پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون بلخبلخ
K01022595غلام رضامیرچمن-محمداسلمهمـــــايون شهيد228.395دیپارتمنت فزیک عمومی صرف برای ذکورپوهنځی فزیک پوهنتون کابلکابل
K19005172غلام رضامحمداسمعیلنظریامام نظرخالق داد خان228.044دیپارتمنت تأمین برق پوهنځی انجنیری پوهنتون فاریاببلخ
K19005979غلام رضااحمد-رجبنوبهار بلخ225.027دیپارتمنت انجنیری معدن صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری معدن ومحیط زیست پوهنتون بلخبلخ
K07003612غلام رضاغلام علی-محسنابوذرغفاری222.637دیپارتمنت مشاوره ورهنمایی پوهنځی روانشناسی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیغزني
K07005518غلام رضامحمد حسنعلی زادهعلی شفاسرتاله سیداحمد221.442دیپارتمنت دواسازی صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرکابلغزني
K01042558غلام رضامحمدیاسیناحمدیآدینهسيداسماعيل بلخي217.698واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K02002119غلام رضارمضانمرادیمرادعلیتگاب راموز198.935دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون کابلميدان وردگ
K27002848غلام رضاعزیزاللهحیدریغلام حیدرکاکاسیداحمد194.275دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارکندهار
K01043968غلام رضاعبدالعلی-مسافرسيدالناصري193.178دیپارتمنت زبان و ادبیات فرانسوی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون پروانکابل
K32004344غلام رضامرادعلی-رضابخشذکریا193.033دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون بامیانباميان
K01053581غلام رضاغلام عباس-غلام محمدخارج مرز185.858واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K21001219غلام رضاعلی حسنعیسی ئیعیسیمیرسیدنسیم182.74دیپارتمنت تأمین برق مؤسساتی پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجانسرپل
K01040016غلام رضاجمعه خان-چمنیوسف بانگی !177.962واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16001331غلام رضاغلام رسول-غلام نبیذکور اسلام قلعه172.705واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K21001295غلام رضامحمدحسینحسینیسخیدادشهيد صفدری172.309واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیسرپل
K07002614غلام رضانادرشاهحسینیخدارحمشمس المحصلین169.386دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلانغزني
K27001687غلام رضاعلی احمد-عبداللهصـوفي صاحب ذکور168.579واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندهار
K11001392غلام رضاغلام ربانی..غلام حضرتذکورحيدرخاني168.407دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون شیخ زایدلغمان
K31000207غلام رضاکریمداد-محمد علیقلعه کشک167.412دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی غورغور
K07007933غلام رضاقربانعلی-حسنذکور حيدر آباد167.322انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی مرکز ولایت غزنیغزني
K01026498غلام رضاغلام رسول-غلام ربانینمبر1سيديوسف علمي161.986واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K33000064غلام رضامحمدابراهیم-زوارعلیگزرک بغل کندو161.686واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K07006251غلام رضافیض اللهشفاییمحمدشفاءاستادعبدالغفورسلطاني160.855انستیتوت تکنالوژی کمپیوتر نیمه عالی شهر کابلغزني
K01012173غلام رضاغلام سرور-غلام غوثشاه دوشمشيره160.483انستیتوت تربیه معلم مسلکی نیمه عالی شهر کابلکابل
K07004849غلام رضاعبدالحکیملعلیمجیدالبيروني قره باغي160.391واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K19009827غلام رضانادر-چمنغازي امان الله158.719واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01041715غلام رضاامان-صفراستاد مصباح158.634واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07002732غلام رضامحمد فهیم-عبدالکریمسلطان مسعود158.292انستیتوت زراعت نیمه عالی ولایت غزنیغزني
K20000603غلام رضاغلام مصطفی-غلام رسولعربخانه155.038واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K04002616غلام رضاغلام محمد-غام حیدرشهيد ذوالفقار151.625واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K01046598غلام رضامحمدقادر-عبدالقادرغلام حيدرخان(شبانه)151.482واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K17001012غلام رضاغلام دستگیرحیدریغلام حیدرليسه عالي شيرخان150.194واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K05002841غلام رضاعبدالواسع-علی جانعبدالمبين شهيد146.497ناکامکاپيسا
K01011522غلام رضأمحمداسماعیلزاهدیرمضانذکور سیدالشهدا--174.195واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K23000142غلام رضأغلام نبیجامععبدالعزیززراعت مسلکي ليسه بادغیس136.236ناکامبادغيس
K01020877غلام رفیعغلام علیحیدریغلام حیدرعبدالهادي داوي253.974دیپارتمنت مطبوعات پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کابلکابل
K01038520غلام رفیعغلام صدیق-غلام حیدرشهرک پامير198.778واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01027884غلام روحانیغلام ربانی-قدرالدینحبيبيه220.938به نسبت انتخاب کود (صرف برای اناث) نتیجه قرنطین استکابل
K01048269غلام زبیرخواجه غلام ربانی-خواجه ذوالفقارآزاد خان146.135ناکامکابل
K19000684غلام سبحانغلام محمدمحمدیمحمدجانسلطان غیاث الدین214.216دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخبلخ
K25001031غلام سخیجمعه خانسامعبهلولخصوصی کوثرنور320.511دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنځی طب پوهنتون هراتفراه
K19004131غلام سخیعصمت اللهچمن زادهچمنليسه عالي باختر268.457دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون بلخبلخ
K32001272غلام سخیسردارابراهیمینجفذکور سچک268.391دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون بلخباميان
K01032229غلام سخیحسن-غلام علیعبدالرحيم شهيد252.464واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01038747غلام سخیمحمدباقرجعفریخدادادغازي247.72دیپارتمنت مطالعه ارتباطات وعلوم بشری پوهنځی ژورنالزم پوهنتون کابلکابل
K19009056غلام سخیعلی بابا-عوض علینمبريک شهيدمزاري247.315دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخبلخ
K07002161غلام سخیمحمدامین-کاظیملیسه ذکور مرادینه245.227دیپارتمنت ساختمان های صنعتی ومدنی پوهنځی ساختمانی پوهنتون جوزجانغزني
K02002061غلام سخیچمن علیحسنیغلام حسنامام جعفر235.393دیپارتمنت تأمین برق پوهنځی انجنیری پوهنتون البیرونیميدان وردگ
K24006879غلام سخیانور..عبدالاحدوزيرفتح خان224.739دیپارتمنت سیول پوهنځی انجنیری مؤسسه تحصیلات عالی هلمندهرات
K01031811غلام سخیجان علی-عوض علیعبدالرحيم شهيد222.726دیپارتمنت فوتوگرافی پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون کابلکابل
K07007256غلام سخیمحمدحسین-عوضشهيد غلام سخي221.292دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون غزنیغزني
K22000361غلام سخیفیض محمدقربانیحاجی قربانخصوصي آيدين فارياب219.713دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخفارياب
K01040313غلام سخیعلی جان-غلام جانشهرک صفا ـ207.653واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K25000438غلام سخیمحمدانورانوریحاجی محمداسرائیلخصوصی کوثرنور205.887دیپارتمنت انجنیری منابع آب وحفاظت محیط زیست صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون کندهارفراه
K17005468غلام سخیغلام نبی..الله نظرکهندژ200.479دیپارتمنت انجنیری نرم افزار پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کندزکندز
K19003048غلام سخیمحمد عارفرحمانیعبدالرحمنقاضي حميدالدين195.059دیپارتمنت نفت وگاز پوهنځی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجانبلخ
K22000114غلام سخیشاه محمدمیرزاییمیرزا تاج محمدخصوصي آيدين فارياب193.057دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنځی انجنیری پوهنتون فاریابفارياب
K31000693غلام سخیمحمدرسول-صیفورسلطان شهاب الدین غور191.524دیپارتمنت تعلمیات اسلامی صرف برای ذکور پوهنځی شرعیات پوهنتون بغلانغور
K19004742غلام سخیغلام محمد..نظرمحمدقزل آباد184.822دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون بلخبلخ
K19011054غلام سخیعلی محمد-طورهمولانا جلال الدين بلخي182.484دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر پوهنځی اقتصاد پوهنتون فاریاببلخ
K01054987غلام سخیغلام رسولحیرانکتورخانشينه181.303دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمانکابل
K05001486غلام سخیلعل محمد-سحرگللیلیه کوچی ها181.225دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون البیرونیکاپيسا
K23000191غلام سخیمحمدناصرمحمدینظام الدینفرستان181.118دیپارتمنت تأمین برق پوهنځی انجنیری پوهنتون فاریاببادغيس
K01030223غلام سخیرجب-علی دوستذکور سیدالشهدا--181.087واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K31000110غلام سخیمحمداکبراکبریمحمداسلممدرسه174.107دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی غورغور
K19004640غلام سخیبازمحمد..رحمتمیرعصمت الله کشوری173.958واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K02002306غلام سخیمحمداسحقحسینیناظرحسینکمرک172.743دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون بامیانميدان وردگ
K21000273غلام سخیمحمدعالمعالمیملا حیت محمدذکورچهاروح170.294انستیتوت زراعت نیمه عالی ولایت سرپلسرپل
K01009600غلام سخیعلی حسینحسینیحسنخصوصی اتحاد167.449واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19011207غلام سخیمیرآغاخان-عبدالشکورخانباختر167.269واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K14004529غلام سخیرمضان-بازمحمدذکور مرکزی165.654واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K01035382غلام سخیغلام سنایی-خان محمدعبدالغفورنديم-165.419واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K25000772غلام سخیمحمدنبی-امیرمحمدشهيد محمدنادر ايوبي165.151دیپارتمنت علوم و فرهنگی اسلامی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی فراهفراه
K19012306غلام سخیخوانی-محمدایوبسپین کوت163.652واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K19011274غلام سخیمحمدعلیعاشوریمحمدعاشوراستادغلام محمدشهيد162.113واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K22000100غلام سخینظرمحمدمرادیحاجی مرادذکور کوهيخانه161.631واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K22001965غلام سخیحیات اللهحیدریغلام حیدرذکوردهندره159.918واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K17002765غلام سخیایرگش-امام نظرعسقلان نمبر1158.379واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K01035743غلام سخیغلام سرور.بیک مرزاغلام محمد فرهاد157.067واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01010457غلام سخیخان آغااحمدینعمتاختري156.695واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K22002141غلام سخیمعتدل-مصطفی قلظهيرالدين فاريابي156.494دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریابفارياب
K20002056غلام سخیمحمدنظر-سیدنظرذکورخمآب155.007واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K20000221غلام سخیامان الله-نصراللهعيد محله154.997واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K22002763غلام سخیعبدالمنانشیرزادشیرمحمدامیرعلیشیرنوایی153.743واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K22002267غلام سخیغوث الدین-شمس الدینبوری153.393واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K31001481غلام سخیزرینالفتعبدالغفورسیدمیرعلی شاه153.354دیپارتمنت علوم و فرهنگی اسلامی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی غورغور
K24006719غلام سخیعبدالصمدغلامیجمعه خانمولانا عبدالواسع جبلِي153.17واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K19007899غلام سخیخداداد-جورهغلام محمدشهيد150.01واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K15002716غلام سخینعیمجلیلیجلیلسيد عبدالله شهيد148.335ناکامتخار
K19008701غلام سخیعبدالغنی-قربان بایاستقلال148.014ناکامبلخ
K20000190غلام سخیعبدالقیوم-یحیعيد محله139.625ناکامجوزجان
K22000282غلام سخیخدایارعمریعمرليسه نفيرفارابي137.257ناکامفارياب
K16005022غلام سخیعبدالقهارنوریپادشاه میرميهن134.241ناکامبغلان
K31000532غلام سخیغلام-حسین علیسفیدآب132.579ناکامغور
K22004846غلام سخیعبدالکریمرحمانیرحمن بردیکامل شهيد127.4ناکامفارياب
K01020963غلام سخی حیدریغلام محمد-غلام علیعبدالرحيم شهيد137.55ناکامکابل
K33002896غلام سرورغلام حسین-محمدعلیذکورباغبان252.394دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخدايکندی
K10006903غلام سرورمحمد یعقوب-مقبول احمدفتح آباد238.81دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون پکتیاننگرهار
K24000870غلام سرورگل پادشاهمحمودیابراهیمذکور زاول238.722دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون هراتهرات
K01045294غلام سرورغلام حسن-سرورخانخوشحال خان233.492دیپارتمنت کیمیا عمومی صرف برای ذکورپوهنځی کیمیا پوهنتون کابلکابل
K32004970غلام سرورغلام حسینعلی ظفریعلی ظفرقـلبتو231.498دیپارتمنت نفت وگاز صرف برای ذکور پوهنځی جیولوجی ومعادن پوهنتون پولی تخنیکباميان
K32001561غلام سرورغلام سخی-احمدحسینسرقول213.865دیپارتمنت فقه جعفری پوهنځی شرعیات پوهنتون بامیانباميان
K02001033غلام سرورمحمدنعیم=محمدعمرالجهاد لنگر203.74دیپارتمنت انجنیری منابع آب وحفاظت محیط زیست پوهنځی انجنیری پوهنتون ننگرهارميدان وردگ
K24002595غلام سرورمعاذالله-عثمانحضرت علي194.826دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون هراتهرات
K01043864غلام سرورغلام علی-محمدشاهسيدالناصري174.657واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14003165غلام سرورخیرمحمد-جمعه خانسيد محمد دهقان172.61دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت پوهنتون تخاربدخشان
K24008927غلام سرورمحمداکبر-غلام سرورذکورنشین167.493واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K17004946غلام سرورغلام نبیسروریغلام سرورليسه ذکورمرکزي167.247دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانکندز
K22001210غلام سروررحمت اللهمرادیعبداللهخراسان160.294واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K16001298غلام سرورغلام دستگیر-غلام صدیقذکور اسلام قلعه160.163دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلانبغلان
K23000183غلام سرورعیدی محمد-عبدالعزیزفرستان158.295واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبادغيس
K22004388غلام سروررسول-انه خانلیسه مسلکی زراعت دولت آباد155.583واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K31001372غلام سرورغلام حسنحسن زیغلام صدیقمرکزدولت يار153.57واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغور
K22004463غلام سروربیگ محمد..نورالدیندولت گیلدی فدایی151.643واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K23000325غلام سرورمحمد انور-عبدالعزیزخارستان149.969ناکامبادغيس
K22001503غلام سروررسول قل-روزیقلتجربوي عربخانه146.608ناکامفارياب
K08000646غلام سرورمنگلسرتاجدین محمدسپينه134.463ناکامپکتيکا
K24008917غلام سعیدفدامحمد-یارمحمدجغرتان300.935دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون هراتهرات
K24004118غلام سعیدغلام صدیق-حبیب اللهخصوصي هيواد288.948دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون هراتهرات
K24005598غلام سعیدغلام صدیقنبی زادهغلام نبیسرآسيا256.006دیپارتمنت سیول پوهنځی انجنیری مؤسسه تحصیلات عالی هلمندهرات
K24000825غلام سعیدغلام فاروقرسولیغلام رسولذکورکوفان255.46دیپارتمنت ریاضی پوهنځی ساینس پوهنتون هراتهرات
K24001863غلام سعیدغلام محمدنورینورمحمدسواد حیاتی177.777انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی ولایت هراتهرات
K24010342غلام سعیدغلام حیدر-شیردلذکوربابازنگی160.482واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24008948غلام سعیدغلام رسول-شهنوازکبیسه156.954انستیتوت زراعت و وترنری نیمه عالی ولایت هراتهرات
K24005719غلام سعیدعبدالرحمن-ولی محمدباباجي149.859ناکامهرات
K07001588غلام سناییعلی محمد-برات علیسنائی قریه یوسف172.566واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K07003385غلام سناییغلام سرورثناموله دادسلـطان محمود قره باغ157.129واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K07005211غلام سناییمحمدغوث-دین محمدسيد احمد مکه ئي135.639ناکامغزني
K07007360غلام سولدوست محمد-جان محمدعلي لالا صاحب167.098انستیتوت ژورنالیزم نیمه عالی شهر کابلغزني
K08000795غلام سیدشیروشیرزادادممسيت و سه گانه186.189دیپارتمنت زبان و ابیات انگلیسی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پکتیکاپکتيکا
K09002328غلام سیدغلام علیسیدیمیرزاغلامشهری څانگه177.456دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون پکتیاپکتيا
K07001621غلام شاهحسین داد0غریب علیقرناله244.053دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخغزني
K15004059غلام شهیرغلام مصطفیحیدریغلام سخیلجده177.644دیپارتمنت علوم فرهنگ اسلامی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزتخار
K11001122غلام شیرنادرخان-عبدالشاهچارباغ ذکورعالي ليسه139.225ناکاملغمان
K22001188غلام صادقغلام رسول-غلام حیدرابوعبيد جوزجاني174.342واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K01032394غلام صادقغلام نبی-ناظرمحمدعلم فيض زاد167.204واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19009145غلام صادقغلام سخیحیدریغلام حیدراستقلال153.086انستیتوت انجنیری نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K01016149غلام صدیقنادرخان-یارمحمدمحمدصدیق پسرلی--257.436دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق پوهنتون ننگرهارکابل
K24003214غلام صدیقغلام رسول..خالق دادلیسه بنیاد257.309دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات بوهنتون هراتهرات
K20003115غلام صدیقغلام سخی..چاریذکور کوک گنبد232.74دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون جوزجانجوزجان
K28001077غلام صدیقغلام فاروق-غلام محمدسامینار ذکور لیسه209.208دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون کندهارهلمند
K16000877غلام صدیقمحمدحسین-محمدحسن.الحاج استاد محمدنفیع167.066واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K11001942غلام صدیقسخی جان-عبدالوهابمسلکي زراعت163.647واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K10001170غلام صدیقاجمل-عبدالقدیرملکيارهوتک161.81واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01011308غلام صدیقغلام نبی-ولی محمدحاجي عبدالقدير148.325ناکامکابل
K16004454غلام صدیقپیوندصداقتغلامگلميران147.874ناکامبغلان
K01013091غلام صفدرغلام اکبر-غلام صفدرحبيبيه189.593واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01014362غلام صفدرغلام حضرت-محمد انورپوهاندعبدالاحمدجاويد144.289ناکامکابل
K05001786غلام ضیأفیروز-محمداعظممحمد انور شهيد150.069واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K01038400غلام طارقغلام فاروق-غلام سخیچهار قلعه چهار دهی !162.293واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14005213غلام عارفغلام دستگیر-غلام صادققاضیده واخان153.246انستیتوت تجارت نیمه عالی شهر کابلبدخشان
K02002233غلام عباسعبدالرحیمعرفانمحمداسحقهلمند294.75دیپارتمنت تکنالوژی لابراتوار طبی پوهنځی علوم متمم صحی صرف برای ذکور پوهنتون طبی کابلميدان وردگ
K01039321غلام عباسمحمد علیقربانزادهجمعه خانعبدالعلي مستغنی271.755دیپارتمنت طراحی شهری صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون کابلکابل
K33001973غلام عباسضامنابراهیمیمحمدجمعهچپراسک268.094دیپارتمنت فارمسی عمومی صرف برای ذکور پوهنځی فارمسی پوهنتون بلخدايکندی
K24006511غلام عباسعلی پناهمحمدیمحمدعلی-ذکورجبرئیل259.292دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کندهارهرات
K02002324غلام عباسسیداحمدخالقیارخدادادلیسه دوآب هلمند253.288دیپارتمنت سیستم های معلوماتی وآموزشی پوهنځی آموزش کمپیوتر وتکنالوژی معلوماتی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیميدان وردگ
K01038729غلام عباسعبدالرزاقامیریامیرمحمدغازي235.472دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون کابلکابل
K01035471غلام عباسجان محمد-نورمحمدعبدالرحيم شهيد232.247واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24006516غلام عباسغلام نبی..سلطان حسین-ذکورجبرئیل229.741دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون هراتهرات
K32003354غلام عباسقربان-حاجی حسینليليه مرکز پنجاب228.451دیپارتمنت فزیک عمومی صرف برای ذکورپوهنځی فزیک پوهنتون کابلباميان
K01029896غلام عباسداراب علیگوهریمحراب علیشهرک مهدیه--223.205دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K21001488غلام عباسگل محمد-صفدرانستیتوت مسلکی زراعت ووترنری217.428دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون جوزجانسرپل
K07003893غلام عباسحسن علی-احمدعلیابوريحان البيروني215.82دیپارتمنت منابع طبعی صرف برای ذکور پوهنځی محیط زیست پوهنتون کابلغزني
K01019447غلام عباسمحمدطاهرشهیدانیمرزاحسینحکيم ناصرخسروبلخي213.642واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07001330غلام عباسرجب علیسلطانیسیف علیشاکی211.441دیپارتمنت سینما پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون کابلغزني
K01019928غلام عباسجمن علی-سیداحمدعبدالرحيم شهيد208.908دیپارتمنت بیولوژی عمومی صرف برای ذکورپوهنځی بیولوژی پوهنتون کابلکابل
K01032239غلام عباسجان محمد-مرادعلیعبدالرحيم شهيد200.172انستیتوت تجارت نیمه عالی شهر کابلکابل
K33002217غلام عباسمحمد علی-محمد عیسیذکور برگر197.527دیپارتمنت جنگلات ومنابع طبعی صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون کابلدايکندی
K01054059غلام عباسغلام علی-احمدعلیشهرک صفا ـ184.727واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01019137غلام عباسضرغام علیمحمدینوروز علیحکيم ناصرخسروبلخي182.681واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07005555غلام عباسعیدمحمد-قربانعلیخدايدادجاغوری179.686دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون بلخغزني
K01046756غلام عباسجمعه خانشایگانغلام علیخصوصی اتحاد172.811واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07002774غلام عباسمحمدظاهر-عبدالحسینلیسه قوریه وبخارا170.837واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K33001083غلام عباسمحمدعلی-ضامنمسلکي زراعت169.153انستیتوت کثیرالرشتوی نیمه عالی مرکز ولایت دایکندیدايکندی
K32002354غلام عباسعبدالحسین-ناظرحسینذکور مرکز باميان165.551واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K16002831غلام عباسغلام سخیسروریسرورميهن155.094واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K02002210غلام عباسمحمدعزیز..محمدعیسیهلمند149.929ناکامميدان وردگ
K32000748غلام عباسعبدالعزیز-تاج محمدنسوان شنبل144.873انستیتوت زراعت و وترنری نیمه عالی ولایت بامیانباميان
K01031692غلام عباسمحمدامین-محمدامیرعبدالرحيم شهيد144.538ناکامکابل
K32005062غلام عباسناظم حسین..علی پناذکور قره غجور139.859ناکامباميان
K24001688غلام عثمانغلام دستگیرناظریخان جانمولانا عبدالواسع جبلِي143.012ناکامهرات
K33002965غلام علیارضی-خادملیسه ذکور ورس289.372دیپارتمنت تکنالوژی لابراتوار طبی پوهنځی علوم متمم صحی صرف برای ذکور پوهنتون طبی کابلدايکندی
K01054518غلام علیاحمدعلی0رمضانقوریه وبخارا271.243دیپارتمنت انجنیری ساختمان های ترانسپورتی صرف برای ذکور پوهنځی ساختمان های ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیککابل
K32004068غلام علیمحرم علی-عوض علیشاه فولادی236.805دیپارتمنت منجمنت واداری تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بامیانباميان
K31001080غلام علیاحمدعلی-اسماعیلامام علی مرکزلعل غور221.055دیپارتمنت ریاضی پوهنځی ساینس پوهنتون هراتغور
K07003168غلام علیمحمد حسن-غلام حسنالمیتو216.198دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخغزني
K16001693غلام علییعقوب-نجفحضرت حمزه212.533دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات(BBََA) پوهنځی اقتصاد مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانبغلان
K28000943غلام علیاسد الله-عزیزاللهخصوصی استقلال208.554دیپارتمنت بیولوژی عمومی صرف برای ذکورپوهنځی بیولوژی پوهنتون کابلهلمند
K07007499غلام علیغلام سخی-محمدعلیشمس العارفيـن205.839دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون پروانغزني
K01019838غلام علیحسین علی-محمدعلیعبدالرحيم شهيد204.071واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K32002367غلام علیحسن رضأ-محمداسحقذکور مرکز باميان198.847دیپارتمنت انجنیری محیط زیست صرف برای ذکور پوهنځی زمین شناسی پوهنتون بامیانباميان
K33000795غلام علیانورمحمودیمحمدعسیذکور تاسقل195.425دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیاندايکندی
K31001487غلام علیسروربراتینظرتلمستان195.212دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون هراتغور
K01018779غلام علیاسدالله-جمعه جانعبدالرحيم شهيد193.072دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخکابل
K22000374غلام علیعبدالوهابعادلعبدلخصوصي آيدين فارياب189.951دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانفارياب
K01041363غلام علیعوض-تاج محمدشبانه عبدالرحيم شهيد188.337دیپارتمنت روانشناسی تعلیم وتربیه نا شنوایان پوهنځی تعلیمات اختصاصی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01024830غلام علیعلیشاهنوریغلام علیاستاد ذبیح الله خان188.162دیپارتمنت عمومی پوهنځی تربیت بدنی صرف برای ذکور پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K32005163غلام علیرجب-محمدحسنمختلط پسرویه182.996دیپارتمنت چیولوجی صرف برای ذکور پوهنځی زمین شناسی پوهنتون بامیانباميان
K07000756غلام علیخان علی-خادم علیتخنيکي ومسلکي غزنی179.41دیپارتمنت توریزم پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بامیانغزني
K24003662غلام علیغلام رسول-جان محمدذکور بالیان179.179دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K32004011غلام علیمحمدنبی-عبدالحسینليسه ذکور مرکز باميان176.024دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون بامیانباميان
K14007849غلام علیروزه دار-غلام علیدرمارخت175.957دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشانبدخشان
K07007823غلام علیرجب علی-عوض علیقلعه شهاده174.353واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K21001334غلام علیعبدالحسین..محمدحسینطلوع170.912انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی بلخ ولایت بلخسرپل
K04002090غلام علیغلام سخیشیرزیشیرمحمدللمه سبزک169.282واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K21000270غلام علیمحمد انورجمالیملا قربانشاه چنار169.088دیپارتمنت حفاظت محیط زیست پوهنځی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجانسرپل
K06001148غلام علیغلام رسول-نفیس خانعبدالودود شهيد167.492واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپنجشير
K22001189غلام علیسخیداد-داودتجربوي عربخانه165.306دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنځی زراعت پوهنتون فاریابفارياب
K01041882غلام علیجعفرجعفریضامناستاد مصباح163.833واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K18000291غلام علیخادمقاسمیعلی مرادقینرسفلی163.245انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی بلخ ولایت بلخسمنگان
K24003379غلام علیعلی شفارحمانیعلی پناهداشخانه162.07انستیتوت تخنیکی نیمه عالی ولایت هراتهرات
K31001391غلام علیمحمدعادلیمحمدرضاگرم آب سفلي160.241دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی غورغور
K31001304غلام علیغلام حسین..محمدعلیبيخ سنگ158.751واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغور
K30000204غلام علیعبدالولی.طوطیسیدال خان158.267دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی ارزگانارزگان
K30000348غلام علیخداینظر..حاجی عبدالوهابملااحمد155.08دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی ارزگانارزگان
K12003290غلام علیعبدالولی.محمدگلاسعدآباد شپي ليسه153.269واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K15008172غلام علیغلام سخیرشیدیعبدالرشیدپجک بالا153.235واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K17001122غلام علیعبدالحمیدشیرزیعبدال محمدمولوی سراج الدين153.214واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K07006585غلام علیغلام قادرقلم یارحاجی عبدالعلیمغـازي پيرمحمدخان149.848ناکامغزني
K22001530غلام علیلعل الدینعظیمیمحمدعظیمخراسان147.968ناکامفارياب
K19003414غلام علیغلام حیدرحیدریغلام حسینقاضي حميدالدين144.581ناکامبلخ
K14000660غلام علیسیدیاسینآیینسیدحمزهذکور ویر136.189ناکامبدخشان
K09002245غلام عیسیسیدخانعمریعمرخانکوتي خيل195.115دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاپکتيا
K01032690غلام غوثمحمدحضرت-عظیم الدینذکورسيدنورمحمدشاه مينه308.117دیپارتمنت ساختمان های صنعتی ومدنی صرف برای ذکور پوهنځی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیککابل
K01042085غلام غوثمحمدغوث-محمدحسناستاد مصباح189.823انستیتوت لسان خارجی نیمه عالی شهر کابلکابل
K20001137غلام غوثغلام دستگیر-غلام فاروقگوهرشادبیگم155.455واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K03002643غلام غوثغلام فاروق-خوانیدهنو151.521واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K01033987غلام فارقغلام رسول-غلام نبیپوهاند غلام صديق محبي192.971دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارکابل
K22000364غلام فاروقنظرمحمداورتاق نظریمحمد امینخصوصي آيدين فارياب262.903دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون بلخفارياب
K24007124غلام فاروقعبدالروفروفیعبدالصمدسلطان غياث الدين غوري247.04دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت پوهنتون بلخهرات
K24002927غلام فاروقسخی-انبیاواعظ کاشفي221.637دیپارتمنت انجنیری معدن صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری معدن ومحیط زیست پوهنتون بلخهرات
K27000518غلام فاروقخیرالله...بسم الله خاناحمد شاه بابا209.03دیپارتمنت اداره عامه عمومی صرف برای ذکور پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کندهارکندهار
K24009072غلام فاروقمیراحمد-گل محمدواعظ کاشفي193.492دیپارتمنت هارتیکلچر( باغداری) صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون هراتهرات
K31001501غلام فاروقمحمدقاسمصدیقیمحمدعسمانشیخ محمدساغری179.361دیپارتمنت حفاظت محیط زیست پوهنځی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجانغور
K19002016غلام فاروقمحمد خان-محمد رفیقباختر179.349دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخبلخ
K07002278غلام فاروقغلام رسول-غلام سرورشيرخان170.57واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K01044476غلام فاروقغلام سعیدامانیمحمدامانعبدالحي حبيبي167.503واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K22001507غلام فاروقگل احمد-محمدعیسیشمس الدين شهيد166.884دیپارتمنت تاریخ پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریابفارياب
K07004335غلام فاروقابراهیم جانعادلظفرخانکثیرالرشتوی قره باغ161.531واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K12001634غلام فاروقمحمد-نورحبیبوټه پور157.098واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K25000161غلام فاروقمحمدابراهیمبارکزیجمعهملامحمدیعقوب فراهي155.048واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفراه
K25000286غلام فاروقسردارمحمدعظیمیمحمدعظیملیسه ابونصرفراهی147.614ناکامفراه
K22003045غلام فاروقعبدالعزیزضیاییمحمدضیاتجربوي عربخانه134.568ناکامفارياب
K07003840غلام فریدغلام محمد-غلام دستگیرملوک95.745ناکامغزني
K31001373غلام فقیرسخیدادغفوریغفورمرکزدولت يار186.529دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون پروانغور
K01033984غلام قادرغلام رسول-غلام نبیپوهاند غلام صديق محبي204.051دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی ارزگانکابل
K17005221غلام قادرغلام نبیسروریغلام سرورتربوزگذر179.231واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K22002351غلام قادرمحمد نسیم-حاجی قاسمده عزیزان161.904دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریابفارياب
K22004577غلام قادرعبدالبصیر-خواجهايگمبيردی شهيد اندخوی153.14واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K22003008غلام قادرمحمدیحیاحدیعبدالاحدتجربوي عربخانه151.724واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K22002840غلام قادرآقا رحیمرحیمیمحمدعثمانذکورخواجه قشوری149.546ناکامفارياب
K28001073غلام قادرغلام ولی-غلام دستگیرکودلودراف149.535انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی مرکز ولایت هلمندهلمند
K17002854غلام قادرولی محمدسیرتعلی گلخواجه مشهد137.824ناکامکندز
K22000223غلام قادرنعمت اللهرحیمیعبدالرحیمظهيرالدين فاريابي137.408ناکامفارياب
K20002275غلام قادرجمعه تردینظریجمعه نظرلیسه سوادحیاتی133.755ناکامجوزجان
K22000608غلام قادرمحمدعظیماقبالبه نسبت تخطی در جریان امتحان، امتحان داوطلب باطل استفاریاب
K01035147غلام مجتبیمحمداکبر-علی خانپروفيسور رسول امين233.278واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01013131غلام مجتبیمحمداکرم-محمداسلمحبيبيه193.502واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K04001462غلام مجتبیغلام حضرت-غلام حیدرمیرعبدالکریم معقول187.794واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K01029546غلام مجتبیطوردینصرتنصرت اللهعبدالهادي داوي173.867واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01023780غلام مجتبیغلام نبیاحمدیفضل احمدغلام حيدرخان167.162واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01012227غلام مجتبیغلام صدیق-غلام سخیحبيبيه167.127واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01035614غلام مجتبیعبدالرحمن-محمدایازعبدالغفورنديم-163.916واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19012154غلام مجتبیمحمدظاهرایوبیمحمد ایوبقاضي حميدالدين163.741واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K07006858غلام مجتبیغلام سخی-غلام علیذکورشهرکهنه159.909انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی مرکز ولایت غزنیغزني
K07000443غلام مجتبیمحمدعارف-رجب علیسنايي157.341واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K20001145غلام مجتبیغلام مصطفی-غلام رسولابن يمين153.228واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K24001714غلام محبوبغلام حضرت-عبدالکریمپل رنگينه323.917دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنځی طب پوهنتون هراتهرات
K24002343غلام محبوبعبدالحق-عبدالرشیدذکور فوشنج301.093دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون هراتهرات
K24000823غلام محبوبغلام فاروقرسولیغلام رسولذکورکوفان290.476دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون هراتهرات
K07001700غلام محبوبغلام معروف-عبدالملکمحمدابراهيم شهيد213.94دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون غزنیغزني
K01039344غلام محبوبغلام رسولدرانیغلام فاروقعبدالعلي مستغنی210.771واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24009799غلام محبوبمحمداسماعیل-محمدسرورذکوراسلام اباد201.841دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K24006983غلام محبوبغلام حضرتاریاجمعه گلسلطان غياث الدين غوري195.149دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنځی اقتصاد مؤسسه تحصیلات عالی بادغیسهرات
K24001940غلام محبوبجمعه خانیوسفیمحمدیوسفسواد حیاتی193.414دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K24006967غلام محبوبغلام یحیرسولیغلام احمدسلطان غياث الدين غوري186.062انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی ولایت هراتهرات
K24005612غلام محبوبغلام محی الدینقلندریقلندریشهيدصفي الله افضلي168.782واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01040156غلام محبوبمعین خانبخشیخدابخشفاميلي های ريشخور167.412دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت پوهنتون تخارکابل
K24009702غلام محبوبغلام محی الدین-غلام حیدرپايان محله142.816ناکامهرات
K24007390غلام محفوظغلام حیدرعثمانیمحمد عثمانسلطان غياث الدين غوري230.03دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K24011650غلام محمدعبدل احمد-اخترمحمدسردارمحمد داودخان شهيد329.001دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنځی طب پوهنتون هراتهرات
K31000989غلام محمدامیرگل-ملا صالحسلطان علاوالدين غوري285.231دیپارتمنت سیول پوهنځی انجنیری پوهنتون تخارغور
K32002225غلام محمدحیدرعلی-علی بخشذکور مرکز باميان279.944دیپارتمنت شهرسازی صرف برای ذکور پوهنځی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیکباميان
K01021921غلام محمدچمعه علی-علی بخشعبدالرحيم شهيد240.614دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات ملی پوهنتون کابلکابل
K01025386غلام محمدرحیم جانعبدالمنازیعبدالمنانرحمان بابا229.602دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کندهارکابل
K22001946غلام محمدمحمدآصف-عبدالوهابتجربوي عربخانه224.634دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون جوزجانفارياب
K09002550غلام محمدبخت محمدبختیارعبدالمحمدباتور197.105واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K07002252غلام محمدگل احمد-عطا محمدشيرخان196.58دیپارتمنت زبان و ادبیات زبان و ادبیات پشتو پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون غزنیغزني
K19004619غلام محمدمحمدزمان..حسین علیقوریق190.319دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون فاریاببلخ
K31000868غلام محمدملاعبدالوهابوهاب زادهعبدالخالقسلطان شهاب الدين غوري184.096واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغور
K22000751غلام محمدعبدالستارمحمدیمحمداکرمذکور جمشيدی182.868دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریابفارياب
K01039971غلام محمدعبدالبشیربشیریمیرزامحمدصابرفاميلي های ريشخور179.283واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14006446غلام محمدجمعه..آدینهميرفضل الله175.976دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنځی زراعت پوهنتون بدخشانبدخشان
K17005516غلام محمدشاه محمدمحمدیبیگمرادمرکزي قلعه ذال174.406دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزکندز
K06001958غلام محمدغلام قادرقادریعبدالقادرلیسه تخنیکی ومسلکی احمدشاه مسعودشهید174.274واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپنجشير
K07004365غلام محمدنورمحمدحکیمیحکم خانکثیرالرشتوی قره باغ173.653دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت پوهنتون غزنیغزني
K24001680غلام محمدگل احمد-غلام محمدشپي جامي172.797واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K15006927غلام محمدالله محمد-آدم خانگل نظر شهيد172.432دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلانتخار
K16001747غلام محمدمحمدعثمان-مرزارمضانمرکزبغلان172.424دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلانبغلان
K19007550غلام محمدصفدرنادریخادماستادوجدان165.459واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K04002574غلام محمددادمحمد-عبدالمحمداظهارالحق165.309واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K31001210غلام محمدنورالحق-عبدالمجیدکاسي عليا165.258دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی غورغور
K16003263غلام محمدنیک محمدمحمدیسیدمحمدمرکزبغلان161.095واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K27001262غلام محمدمحمد عیسی-مموسی جانمیرویس خان نیکه160.365واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندهار
K19011215غلام محمدغلام سخی-میرزاعلیمولانا جلال الدين بلخي160.312واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K19007308غلام محمدنظرمحمد-فقیرمحمدقاضي فاروق شهيد160.162واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K07005604غلام محمدغلام اکبرابدالیغلام قادرقاري عبدالله160.129دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی لوگرغزني
K21001447غلام محمداحمدعلیکاظمیکاظم علیشهيدضيائي157.049انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلسرپل
K11001904غلام محمدغلام حسن-غلام قادرذکور اسلام آباد156.656واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K17004102غلام محمدولی محمد-محمدمنانورته بلاقي156.329واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K14004469غلام محمدفضل احمدحسینیعلی محمدذکورکوف154.71دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت پوهنتون فاریاببدخشان
K07000131غلام محمدضیاالدین-خدای دوستلیسه پشتون آباد153.68واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K14004430غلام محمدنوراحمد-دولت محمدلیسه زیچ153.154واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K16001939غلام محمدسخیدادمرادینیک مرادمولوي محمدمرادشهيد151.324واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K15006065غلام محمدغلام حضرتشریفیشرف الدینذکورچشمه شیر147.791ناکامتخار
K15003507غلام محمدنوراحمد.امیرمحمدميرعبدالغفار146.424ناکامتخار
K22002982غلام محمدحاجی مراد..حاجی عبدالخلیلتجربوي عربخانه144.711ناکامفارياب
K04003593غلام محمودغلام حسن-غلام حیدرشفق شهید162.137واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K31001226غلام محی الدینغلام سخیسخی زادهغلام یحیمرکزدولت يار238.402واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغور
K22001479غلام محی الدینخیرمحمد-خان محمدذکورشورمهد186.542واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K20001058غلام محی الدینغلام نبی-عبدالغفورگوهرشادبیگم182.704دیپارتمنت استخراج معادن جامد پوهنځی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجانجوزجان
K24011556غلام محی الدینغلام نبی-عبدالرحمنذکورروضه باغ179.445انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی ولایت هراتهرات
K31000912غلام محی الدینبهاوالدین-غوث الدیندهن شرشر175.895دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی غورغور
K19011816غلام محی الدینعبدالغنی-عبدالقیوممولانا جلال الدين بلخي163.639واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K15008054غلام محی الدینجمال الدیننورینورالدینسیدنعمت الله163.489دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون تخارتخار
K17000948غلام محی الدینمحمد الدینناصریحکیم خانليسه عالي شيرخان163.452واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K19004115غلام محی الدینغلام سخی-محمد مرادشهيد بلخي160.487واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K16005787غلام محی الدینعبدالدیان-علی محمدچشمه شير154.99واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K19003274غلام محی الدینشاه محمد..آقامحمدخالدابن وليد151.4واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K16004659غلام محی الدینغلام سروررسولیغلام رسولخواجه خضر143.222ناکامبغلان
K16005354غلام مرتضیغلام سخی-غلام سخیحضرت خاتم لانبیا257.026دیپارتمنت ساختمان های صنعتی ومدنی پوهنځی ساختمانی پوهنتون جوزجانبغلان
K01014050غلام مرتضیغلام مصطفی-غلام سخیعبدالرحيم غفورزي248.646دیپارتمنت رادیو وتلویزون پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کابلکابل
K01045448غلام مرتضیمحمدرضا-غلام رضاسيدالناصري224.842دیپارتمنت رادیو و تلویزیون پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون پروانکابل
K01027261غلام مرتضینعمت الله-عبدالوهابنازو انا209.361واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01014313غلام مرتضیغلام حبیب-غلام نبیحبيبيه187.97دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون البیرونیکابل
K05001560غلام مرتضیمحمدرفیقمحمدیمحمدانورمحمد عمر شهيد182.742دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونیکاپيسا
K02001213غلام مرتضیمحمدصاحباسدیسلطان جانانصارالمومنين180.983واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K01019143غلام مرتضیغلام مصطفی0غلام سخیاستادبيتاب177.836واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24000596غلام مرتضیغلام محمدصالحمحمدصالحخصوصی طلوع سعادت163.534انستیتوت نفت و گاز مرکز نیمه عالی مرکز ولایت سرپلهرات
K21000837غلام مرتضیحاجی عبدالرحمن-حاجی محمدعثمانخطيب آباد163.249دیپارتمنت زبان و ابیات انگلیسی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سرپلسرپل
K01024980غلام مرتضیمحمدمحفوظ-فدامحمدخواجه رواش156.523واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01014250غلام مرتضیعبدالقهار-محمدعمرخانحبيبيه143.025انستیتوت تجارت نیمه عالی شهر کابلکابل
K07006429غلام مرتضیعلیشاه-حاجی احمدشاهشامیرصاحب142.86ناکامغزني
K01026353غلام مستقیممحمدداود-طهماس خاننمبر1سيديوسف علمي123.582ناکامکابل
K01009918غلام مسعودغلام فاروق-عبدالستارگذر170.902واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01014697غلام مصدقغلام مصطفی-غلام غوث خانحبيبيه179.701واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24001378غلام مصطفیمحمد نسیم-حاجی عبدالباقیافغان ترک304.528دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون هراتهرات
K24002037غلام مصطفیغلام رسول..صالح محمدخصوصي رسالت257.989دیپارتمنت اداره عامه صرف برای ذکور پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون هراتهرات
K07007611غلام مصطفیجمشید-علی جمعهخصوصي نورغزنه254.917دیپارتمنت کیمیا عمومی صرف برای ذکورپوهنځی کیمیا پوهنتون کابلغزني
K01007113غلام مصطفیمحمد عظیم جان-محمد صادقموسهي سفلي248.491دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون شیخ زایدکابل
K07002748غلام مصطفیغلام رسول-سلطان محمدسلطان مسعود206.076واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K01024106غلام مصطفیمحمدکاظمجمالیعبدالمنانغلام حيدرخان200.266دیپارتمنت خاک شناسی وآبیاری صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون کابلکابل
K24001642غلام مصطفیمحمد-عبدالرحیمشپي جامي196.625دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K01052995غلام مصطفیصالح محمدسهیمفتح محمدعبدالهادي داوي189.249واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19009094غلام مصطفیشاه محمد-نورمحمدوزيرمحمداکبرخان178.003انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K01034642غلام مصطفیمحمداکرمسروریمحمدانورعلاوالدین--176.375واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K17002310غلام مصطفیغلام سخی-حمیداللهحضرت علي176.094واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K01042619غلام مصطفیعبدالحقعزیزیعبدالقیومنادريــــه174.11واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K05000945غلام مصطفیعبدالظاهر-عبدالطیفغازی میرمسجدی خان172.08واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K01011502غلام مصطفیغلام غوث-امان اللهحبيبيه172.031واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K11002069غلام مصطفیرحمت گل-عبدالکریممسلکی زراعت قرغیو171.823واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K01042328غلام مصطفیغلام فاروقرسولیعبدالرسولنادريــــه171.06واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07000229غلام مصطفیعزیزآغا-غوث الدینسنايي170.824واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K01041688غلام مصطفیاسرارالدین-مصلح الدینخان عبدالغفارخان170.516واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01045496غلام مصطفیمحمدرضا-غلام رضاسيدالناصري170.379واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01006889غلام مصطفینیک محمد-جمعه گلموسهي سفلي167.05انستیتوت میخانیکی نیمه عالی شهر کابلکابل
K19002724غلام مصطفیغلام دستگیر-فیض محمدنمبر2 صلح شهید عبدالعلی مزاری166.009دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیربلخ
K01034857غلام مصطفیغلام محمودقادریغلام فاروقغلام حيدرخان165.576واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24010217غلام مصطفیغلام نقشبند-عبدالواحدذکوربابازنگی165.412واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K16000885غلام مصطفیغلام محی الدین-حاجی گل محمد.الحاج استاد محمدنفیع163.39واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K07007954غلام مصطفیعبدالخالق-عبدالوهابشمس العارفيـن159.213دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پکتیکاغزني
K01032460غلام مصطفیغلام یحی-محمدطاهرذکورسيدنورمحمدشاه مينه156.71واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K05001787غلام مصطفیمحمدیعقوب-عبدالغزالمحمد انور شهيد155.319واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K01050243غلام مصطفیدواجان-میاگلانستيتوت تکنالوژي افغان155.259واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01039739غلام مصطفیاحمدخان-رجب خانقاری عبدالله153.696واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01024539غلام مصطفیغلام صدیق-غلام سخیغلام حيدرخان142.872ناکامکابل
K01010563غلام مصطفیغلام دستگیر-محمدقاصمحاجي عبدالقدير142.532ناکامکابل
K24008357غلام معروفعبدالروف-غلام محی الدینذکور فتح184.639واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24005551غلام معروفعبدالقیوماحدیعبدالاحدجمعيت سروستان175.613واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24003649غلام معروفغلام فاروقسروریغلام سرورذکور بالیان174.016واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K16002140غلام معروفغلام معشوق-غلام معصومشهدای بغلان صنعتي163.981واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K24000394غلام معروفعبدالظاهربارگزیغلام سرورذکورتجربوی161.838انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی مرکز ولایت نیمروزهرات
K05002834غلام معروفغلام حسین-محمدرفیقانجينيرحبيب الرحمن شهيد132.627ناکامکاپيسا
K19007204غلام منتخیمحمدعارفسمندریسمندرخانبابه قوانچي102.888ناکامبلخ
K24007080غلام منصورغلام سخی-عبدالاحدغلام نقشبند174.303واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K32003467غلام مهدیناظر-علی حسنذکورحیدرآباد170.996انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بامیانباميان
K32002301غلام مهدیعبدالعلی-احمدعلیذکور مرکز باميان168.809دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون بامیانباميان
K26000328غلام مودودشیراحمدرسولیمحمدرسولسيستان209.303دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخنيمروز
K10005419غلام موسیسیدغلام--مامورخانشهید نقیب احمد خپلواک دهلکانو لیسه155.414واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01050382غلام نادرسیدطلب شاهنادریمیروت شاهانستيتوت تکنالوژي افغان172.014دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی هلمندکابل
K14005106غلام ناصرمحمدقاسم-غلام ناصرخندود168.966انستیتوت زراعت نیمه عالی پروان ولایت پروانبدخشان
K21000780غلام نبیمحمد اللهمحمدیعلی مردانقلحضرت امام يحيی233.339دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون جوزجانسرپل
K19000526غلام نبیمحمدحسینبیاتعوض علیسلطان غیاث الدین213.019دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون جوزجانبلخ
K24003203غلام نبیحاجی عبدالکریممحمدیدلبرخانکهسان212.498دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K01053350غلام نبیاحمدولی-غلام دستگیرابوالقاسم فردوسي211.078دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون کابلکابل
K14000594غلام نبیسیدیاسینسیدیسیدحمزهذکور ویر211.041دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بدخشانبدخشان
K33002741غلام نبیقربانابراهیمیعبدولذکورعلامه شهيد شهرستاني214.255به نسبت انتخاب کود (صرف برای اناث) نتیجه قرنطین استدايکندی
K01030374غلام نبیعظیمحسینیحسین علیذکور سیدالشهدا--204.177دیپارتمنت امور مالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون جوزجانکابل
K24002484غلام نبیغلام حسن-کلبی عباسذکور سیدمحمدقناد189.838دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارهرات
K19013436غلام نبیناظر-محمد صفرنوبهار بلخ188.107دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخبلخ
K16004902غلام نبییعقوب علیسخی زادهسخیدادسرخ کوتل184.304واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K18001112غلام نبیمحمدعلی-غلام حسیناوبیلاق181.259دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخسمنگان
K07006751غلام نبیبوستانعلی-یعقوب علیذکورپاطو176.382واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K22000747غلام نبیفیض اللهخضریعبداللهذکور جمشيدی172.688واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K19007007غلام نبیمحمدبخشرضاییرضابخشاستاد وجدان172.361واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K10007722غلام نبیمحمدایوب-محمدبشیرامله172.137واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K03002395غلام نبیغلام محمد-جان محمدجهادي کلنگار172.107دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون کندزلوگر
K17002643غلام نبیعبدالحمیدشیرزیعبدال محمدمولوی سراج الدين شهيد171.238واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K01045887غلام نبیمحمدنبیزرمتیمحمدیعقوبذبيح الله عصمتي170.789واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24005052غلام نبیغلام سخیحسینیمحمدعمرذکور ابومنصورعلی170.488انستیتوت تخنیکی نیمه عالی ولایت هراتهرات
K21000704غلام نبیغلام محمدنوریفضل احمدحضرت امام يحيی169.088دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجانسرپل
K24000465غلام نبیغلام رسولامیریامیرمحمدذکورتجربوی167.34انستیتوت تخنیکی نیمه عالی ولایت هراتهرات
K04001079غلام نبیغلام محی الدین-محمدکفیلسعدالله166.917واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K31000095غلام نبیفضل الدین-ایوب-انستیتوت تخنیکی غور165.476واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغور
K24003121غلام نبیغلام سخی-خلیل اللهليسه ذکورميرویس شهيد162.263انستیتوت زراعت و وترنری نیمه عالی ولایت هراتهرات
K32000587غلام نبیدولت حسین-علی حسیننسوان رستم156.684واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K24011756غلام نبیاحمدشاه-محمداسلمسنجور156.523دارالعلوم جامع شریف صرف برای ذکور ولایت هراتهرات
K07000687غلام نبیناظر-ابراهیمامام قايم بکاول155.002واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K19003412غلام نبیمحمدابراهیم-عبیداللهاستادعطامحمدنور153.287دارالعلوم اسدیه صرف برای ذکور ولایت بلخبلخ
K21001114غلام نبیعبداللهاکبریعلی اکبرمیرسیدنسیم153.095واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیسرپل
K24008270غلام نبیعبدالستارایوبیمحمد ایوبخواجه محمد تاکي147.769ناکامهرات
K22001138غلام نبیاخترمحمد-فیض محمدابوعبيد جوزجاني146.109ناکامفارياب
K22002931غلام نبیغلام سخی...یماقتجربوي عربخانه142.417ناکامفارياب
K14003919غلام نبیغلام حیدر..محمدانورکذرها129.331ناکامبدخشان
K12003287غلام نبی خانگلبدین.محمداسعدآباد شپي ليسه149.965ناکامکنر
K22000130غلام نقشبندمحمدآصفمرادینعمت اللهشمس الدين شهيد156.779دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریابفارياب
K07004343غلام نقشبندغلام ربانیخاکسارجمعه خانکثیرالرشتوی قره باغ141.211ناکامغزني
K22004147غلام هارونغلام رسولرسولیجمعهمختلط ملا کریم نظر168.633دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریابفارياب
K07007248غلام ولیغلام غوث-براتابن سینا170.722دیپارتمنت هارتیکلچر و جنگلات پوهنځی زراعت پوهنتون بغلانغزني
K28001844غلام ولیعبدالحلیم-حاجی فیض اللهلشگری بازار غربی لیسه164.352واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهلمند
K07004174غلام ولیمحمدخان-سیف الملوکحضرت بلال جانمراد162.25واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K19007664غلام یحیقربانعلی-رجب علیلیسه خصوصی نسیم رحمت276.874دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون بلخبلخ
K01044934غلام یحیمحمدهاشماکبریمحمدسرداردوغ آباد259.248دیپارتمنت انجنیری اتومیخانیک صرف برای ذکور پوهنځی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیککابل
K24007250غلام یحیعبدالروفروفیعبدالصمدسلطان غياث الدين غوري242.274دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون پکتیاهرات
K24004554غلام یحیغلام سخی-محمدیوسفاستقلال242.05دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای ذکور پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون هراتهرات
K24003458غلام یحیظهیرالدین..صدرالدینسلطان مودود چشتی214.007دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنځی شرعیات پوهنتون بلخهرات
K01013223غلام یحیمحمدزبیر0سیدالرحمنفاضل بیک210.475دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای ذکور پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون ننگرهارکابل
K22002130غلام یحیمحمدیعقوب-محمدکرمذکورسرچکان177.843دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریابفارياب
K19011251غلام یحیغلام سخی-غلام رضاامام حسن مرغزار174.611دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلانبلخ
K31000757غلام یحیغلام فاروق-کریمدادسلطان شهاب الدین غور174.223دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی غورغور
K24005051غلام یحیجمعه گل-غلام علیانقلاب اسلامي168.377واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K19000492غلام یحیغلام سخییوسفزیعبدالهادیسلطان غیاث الدین160.794واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K31000285غلام یحیفضل الدینایوبیایوبسلطان علاوالدين غوري158.625واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغور
K31000642غلام یحیعبدالرحیم-عبداللهسلطان شهاب الدین غور156.786دیپارتمنت علوم و فرهنگی اسلامی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی غورغور
K19014187غلام یحیمحمدحسن-علی حسناستاد وجدان156.691انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بدخشانبلخ
K21000735غلام یحیمهدیرحیمیغلام سخیحضرت امام يحيی155.126انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت سرپلسرپل
K31000291غلام یحیمحمدرسولمحمداعظممحمداعظملیسه پوزه لیچ153.435دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی غورغور
K21000445غلام یحیمحمد نعیمحبیبیحاجی حبیب اللهبغاوي علیا126.108ناکامسرپل
K24010587غلام یحی امیریاسحق علیامیریمحمدصادقذکور سیدمحمدقناد156.94انستیتوت تخنیکی نیمه عالی ولایت هراتهرات
K01008964غلام یحییعزت الله-نعمت اللهخصوصی حرا325.32دیپارتمنت عمومی پوهنځی ستوماتولوژی صرف برای ذکورپوهنتون طبی کابلکابل
K23000307غلام یحییمحمد کریم-عبدالروفچشمه سلطان245.429دیپارتمنت تأمین برق پوهنځی انجنیری پوهنتون البیرونیبادغيس
K01039272غلام یحییحسین علی-محمداکرمگلخانه209.051واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07002724غلام یحییحفیظ الله-امان اللهسلطان مسعود199.227دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون غزنیغزني
K19006999غلام یحییغلام حیدرحسنیغلام حسنامام محمدباقر177.432دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانبلخ
K01047242غلام یحییغلام ادریسصدیقیغلام صدیقانستیتوت میخانیکی ـ171.384انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلکابل
K24002383غلام یحییسراج الدینمحمدیحاجی محمدعلیذکورسیفی هروی170.519دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارهرات
K03000286غلام یحییغلام سخی-محمد ظریفپادخواب روغنی160واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K03001209غلام یحییمحمدنبی-عبدالمغنیزرغون شهر148.509ناکاملوگر
K03000799غمیتوریالی-عبدالقدیرقلعه کهنه200.335دیپارتمنت پوهنځی ژورنالیزم پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون پکتیالوگر
K28001136غمیعبدالمالک-عبدالباقیشهيدانجنيرعبدالمتين165.682واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهلمند
K28001843غمیمحمدداود-محمدگلدلشکربازاردهلکانوليسه156.672دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی هلمندهلمند
K10009344غمیراحسان الله-حاجی محمدایوبخارج مرزپاکستان177.422دیپارتمنت حفاظه نباتات پوهنځی زراعت پوهنتون کندهارننگرهار
K10007509غمیرعمرخانعمریکمال خانلیسه څیله159.892دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریابننگرهار
K24008683غنچهنوراحمد-ملاغلامنسوان دادشان151.416دارالعلوم غیاثیه صرف برای اناث ولایت هراتهرات
K07006204غنچه گلاحمد علی-عیسی خاننسوان بابه190.459دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون غزنیغزني
K24006517غنچه گلعیدی محمدعلیزادهعلی دادذکورمیرویس شهید179.299انستیتوت تخنیکی نیمه عالی ولایت هراتهرات
K01024915غنچه گلامیرجانمقصودیمیرمقصودنسوان ام البنین--177.893انستیتوت تربیه معلم مسلکی نیمه عالی شهر کابلکابل
K19002468غنچه گلسلطان علی-محب علینمبر2صلح شهيدمزاري162.132واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K24004072غنچه گلعطا محمد..غلام محمدنسوان تورغندی157.072دارالعلوم جامع شریف صرف برای اناث ولایت هراتهرات
K31000275غنچه گلخیرالله-حقدادسلطان رضیه غوری154.846دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی غورغور
K01028390غنچه گلگل عالمکبیریمحمدکبیرنسوان ملکه ثريا151.728واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K34003401غنم جانمولاجان-گل زینکميستکي139.308ناکامخوست
K09000358غنیعیدگل-غزنی گلاریـــــــــــــــــــــوب214.286دیپارتمنت آموزشی کمپیوتر صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاپکتيا
K01034401غنیسیدافسرشینواریتورپاچاعبدالغفور احمدي203.749دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون ننگرهارکابل
K34004429غنیمهمند-سیداکبرعبدالحي حبيبي184.46دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاخوست
K01049302غنیخان پادشاه-زرگلخصوصی خانه نورنمبر1183.178واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K33000208غنیعبدالواحد-کاظمالمهدی اوشالج170.948واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K32003285غنیچمن-شاعوضمختلط ميان کاوک165.647دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون بامیانباميان
K01007039غنیحاجی اکبراخترگل پوهانداخترگلذکور بتخاک156.987واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K09001211غنیمیرحمانماهرخواجه گلپتان155.067واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K09002654غنی الرحمننوراحمدریحاندین محمدششگرنمونوی لیسه219.351دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات بوهنتون شیخ زایدپکتيا
K10003450غنی الرحمنازبرالرحمن..سلطان جانچکنوري182.832دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01044399غنی الرحمناخترمحمد-عبدالمتینخوشحال خان155.328انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی مرکز ولایت پکتیکاکابل
K34003993غنی الرحمنظوتاخان-عجب خانعبدالحي حبيبي154.823واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K12000476غنی اللهمحمدحیدر-عبدالظاهیرکرنگل181.118واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K12001913غنی اللهمیرمحمدشاه-ولی محمدعمراخان137.601ناکامکنر
K01009350غنی خانمحمدصمیم-لعل محمدخانذکورتره خيل151.753واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K09001293غنی گلیارمحمدعادلحاجی محمدخليلان ميرزکه160.246واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K01033073غوتیگل محمد-رحمت شاهسلطان راضيه273.395دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنځی طب پوهنتون پکتیاکابل
K34005484غوتیصابرگل..عارف گلذکوخیل204.286واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K11002169غوتیعاشق اللهامیریخایسته میرگل پاچاالفت نجونوليسه190.325دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارلغمان
K10009436غوتیمحمداکبرخالقزیعبدالخالقبي بي زينب178.017دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنځی ساینس پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01015647غوتیسیدمحی الدینصدیقیسیدنصرالدینقلعه کاشف173.838واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K12001624غوتیبدرنگ-شیرعلموټه پور148.102ناکامکنر
K10001006غوټۍمحمدهارون--گل عمرشیراغا مجددی142.756ناکامننگرهار
K34002886غوټینورعلی خان-محمد سلام خاندحسن زیورنجونولیسه155.378واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K19001082غوث الاعظمگلرحمناوریاخیلجمعه خانسلطان غیاث الدین167.212واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K19011697غوث الدینقلندر-نیازمرادمولانا جلال الدين بلخي224.963دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنځی شرعیات پوهنتون بلخبلخ
K19001646غوث الدینمحمدظریفحکیمیسیدقلذکور سيدهدايت الله نقشبندي189.832واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K25000041غوث الدینگلبدین-محمدرحیمقلعه زمان184.367دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی فراهفراه
K04004095غوث الدینمعراج الدین-میرزامیرمحمداکبرشهيد183.02دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون پروانپروان
K24006180غوث الدینشریندل-شیرمحمداستاد فکری سلجوقي174.035واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K08000210غوث الدینحکیم شاهحکیم زادهحاجی شاه محمدیوسف خیل173.943دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت پوهنتون پکتیاپکتيکا
K11001001غوث الدینمهتاب الدین-عبدالخلیلروشان عالي ليسه172.118واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K21000868غوث الدینشمس الدینرسولیعبدالرسولذکور ارچتو170.989دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر پوهنځی اقتصاد پوهنتون فاریابسرپل
K21000442غوث الدینعبدالصمدیوسفیعبدالمجیدقوطن مست170.851دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانسرپل
K17005158غوث الدینمحمد عثمان-میرزا محمدباسوس169.246واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K22002361غوث الدینعبدالخالق-میرعلمانستيتوت زراعت ووترنري فارياب168.965دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریابفارياب
K19004095غوث الدینسراج الدین-خیرمحمدمحمديوسف خيرخواه165.74واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K16003099غوث الدینسیدمحمودمحمدیسیدولی محمدذکورعزیزان بابا165.471واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K06000458غوث الدینمحمدیوسف-میردادملک مرزاشهيد160.731دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی فراهپنجشير
K17004809غوث الدینحاجی الدینحکیمیحاجی عبدالحکیمذکور نمبر1160.117واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K34004068غوث الدینرازمحمدخان-حسن محمدعبدالحي حبيبي160.001واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K27001019غوث الدینشمس الدین-حاجی خیرمحمدچنازیارت لیسه156.381واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندهار
K19007136غوث الدینمزارالدینکمال الدینکمال الدینحامديه154.735واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K18001629غوث الدینعبدالاحمداحمدیخالمرادذکورنوآباد153.168دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانسمنگان
K16005680غوث الدینمحمدرحیم-محمدعسیتاله و برفک152.96واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K10005646غوث الرحمنمحمدلایقصافیرحمت اللهدثمرخیل کمپ169.127واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01033811غوث اللهحاجی خان میر-محمدنورمحمدصدیق پسرلی--177.648واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01025714غوث اللهفیض الله-محمدفقیرغلام حيدرخان167.493واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K12003195غوث اللهحسن گل..محمدجمولشهيدمعلم سليم خان154.832واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K16003818غوث اللهغوث الدین-الله دادخواجه هجران144.818ناکامبغلان
K34002528غوث اللهسیداکبرخان-زمین خانمحمدصديق روهي142.756ناکامخوست
K01048380غوثیهمحمدغوث-غلام حضرتنسوان ده کيپک235.178واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K34002168غوثیهمیرغوث الدین-سلطان الدینبی بی خدیجه168.652دیپارتمت فزیک صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه شیخ زایدخوست
K10000304غورحًنگخیبرخان-نوکرخاندولت زري ملاصاحب245.604دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون ننگرهارننگرهار
K11000476غورحًنگسیدگل-طورگلشهیدعبدالوهاب181.477دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمانلغمان
K10003440غورحًنگظابط-محمدعمرسيدشمس الدين مجروح153.233واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K11001361غورځنگخوشحال-محمدنبیشهیدداکترعبدالله163.562انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بادغیسلغمان
K11001958غورزنگپادشاه میر-محمد سلیمانمياعبدالکريم182.337واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K11001038غورزنگامیرمحمد-عبدالاحمدروشان عالي ليسه176.067دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرلغمان
K10006334غورگهسیداسرارساداتسیدعبدالستارنصرت163.702واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K05003065غوزه گلامین الله-فیض اللهبــــــولغين144.672ناکامکاپيسا
K01035144غیاثمیاحضرت-سیدالپروفيسور رسول امين205.593دیپارتمنت جیولوجی صرف برای ذکور پوهنځی زمین شناسی پوهنتون کابلکابل
K10003339غیاثمحمدرفیق-جمعه خانشهيدمحمدعارف182.705واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01015045غیاث احمدغوث الاحمد-حاجی گل محمدحبيبيه195.065واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K29000048غیاث الحقعبدالباقی-حاجی اخترخانبابا هوتک179.436دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی زابلزابل
K01055085غیاث الحقلطف الدین-محی الدینحبيبيه149.907ناکامکابل
K07007329غیاث الدیننظام الدین-قربانعلي لالا صاحب244.198واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K12000786غیاث الدینشهاب الدین-شاه محمدخانناړی207.702دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات بوهنتون شیخ زایدکنر
K01024461غیاث الدینمعراج الدین-مفتاح الدینغلام حيدرخان183.078واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01019599غیاث الدینجمعه الدینرحمانیقطب الدیناستادبيتاب177.525دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونیکابل
K01053479غیاث الدینصفرمحمدمحمدیاسلامروغ177.507دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزکابل
K22001260غیاث الدینغوث الدین-محمدعمرابوعبيد جوزجاني176.231دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریابفارياب
K24003242غیاث الدینسراج الدینغیاثیغلام نبیذکور مرکز شیندند175.783واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K28001323غیاث الدینعمادالدین-محمدامینزراعت165.459دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی هلمندهلمند
K01008375غیاث الدینجمال الدینغوثیغوث الدینذکورشينه160.22واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14004456غیاث الدینمحمدضیا-محمدرضامختلط زغر160.114دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنځی زراعت پوهنتون بدخشانبدخشان
K17004437غیاث الدینغوث الدین-عبدالکریممسلکي زراعت160.084واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K15006612غیاث الدینفیروز-محمد حنیفحضرت عمرفاروق158.318دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزتخار
K14002434غیاث الدینالیاس الدین-امرالدیناوبلغن سفلی148.191ناکامبدخشان
K15003707غیاث الدینمقام الدینغیاثیغیاث الدینداکتر سيدحسين شهيد147.97ناکامتخار
K21000212غیاث الدینآدینهغوریحبیب اللهمنهاج سراج142.675انستیتوت تخنیکی نیمه عالی ولایت جوزجانسرپل
K14005271غیاث خانمیرزاهلالکریمیمحمدکریمپگیش144.451ناکامبدخشان
K08000755غیاث محمدبازمحمدشیدافیض محمدبحــــرالعلـــوم172.661دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پکتیکاپکتيکا
K22000083غیب اللهشیرمحمد-اولیاقلذکور کوهيخانه194.625دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون فاریابفارياب
K22000710غیب اللهمحمد ابراهیم-امامعلیذکورغلبيان188.394دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانفارياب
K20001227غیب اللهعبدالله-محمدمرادابن يمين188.08دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون فاریابجوزجان
K22001983غیب اللهغلام سخی-محمدتجربوي عربخانه175.826دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریابفارياب
K01053489غیب اللهعبدالله-عباداللهقطاربید168.756دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون تخارکابل
K22004901غیب اللهعبدالنعیم-رحیمیوسف اندخوی160.164دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریابفارياب
K20003018غیب اللهخدایداد..محمدعلیآلتی خواجه159.883واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K22001914غیب اللهحفیظ اللهنذیریجورهخراسان156.602واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K20000300غیب اللهغلام سخی-خال مرادعيد محله149.819انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت جوزجانجوزجان
K22004460غیب اللهامام نظر..عیسیدولت گیلدی فدایی144.957ناکامفارياب
K22000790غیب اللهخدایدادصالحیمحمدصالحذکور جمشيدی139.369ناکامفارياب
K22002842غیب اللهحیات اللهحیاتیمصطفی قلذکورخواجه قشوری134.26ناکامفارياب
K20002946غیب اللهمولان-جمعه نظربابه علي127.03ناکامجوزجان
K12001314غیرتمحمدناصر-زین الدیننورگل214.286دیپارتمنت انجنیری منابع آب وحفاظت محیط زیست پوهنځی انجنیری پوهنتون ننگرهارکنر
K10006107غیرتمومن خان-لعل محمدلنده خیل197.162دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات پوهنتون کنرننگرهار
K03003099غیرتغلام رسول..محمددینمحمدآغه186.186دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون پکتیالوگر
K10010674غیرتتحصیل دار-محمدرسولهسکه مينه162.224واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K16001975غیرتسردارکمال زیچپیگرگرگ160.476دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانبغلان
K26000143غیرتحاجی شهزادهوفاالله نظرذکوردلآرام156.449دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی فراهنيمروز
K01043671غیرت اللهعزت اللهمحمدیمحمداللهمحمداسماعیل حسن زی209.521دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون کابلکابل
K10000728غیرت اللهخیرمحمد-گل احمداحداد184.754دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K03002916غیرت اللهمحمدنعیمبهیرسیدگلکوچي هامرکزلوگر184.708دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی لوگرلوگر
K10008258غیرت اللهحضرت خان-عبدالصمدکندیباغ179.419دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01007286غیرت اللهحفیظ الله-هدایت اللهميرعلم خان168.793واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01007179غیرت اللهنقیب الله-علی احمد خانموسهي عليا153.316واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01013980غیرت اللهزمروت0غلام جانفاضل بیک151.718دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی وردگکابل
K04000531غیرت اللهسیدعمر-گلابمولوی سيد باشي شهيد147.917ناکامپروان
K11000727غیرت خانفیروزخان-غلام حیدرروشان عالي ليسه205.625واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K05003194غیرت خانمحمداسماعیل-سرورخانحسن شهید137.7ناکامکاپيسا
K09000698غیرت گلداود زیعادلسلیمانحًیسجنک160.693واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K01014274غیورمیرداد-گلدادپوهاندعبدالاحمدجاويد179.62واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K04002791غیورمحمدامین-غلام رسولعبدالستارشهيدباغ افغان168.84دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون البیرونیپروان
K19008631غیوراحمدمحمد طاهر-سلطان عزیزباختر188.274دیپارتمنت علوم خاک شناسی پوهنځی زراعت پوهنتون بلخبلخ
K01007689غیوربیگرفیع اللهقریشینوراللهمحمدحسن خان162.261واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K12000754فاتح اللهشیرشاه-محمدنادرعمراخان140.91ناکامکنر
K15001777فاتقرحمن قلحیدریغلام حیدروحدت اسلامي151.144واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K07002801فاتمهیزدانعلیسلطانیجمعه علیشرينو183.101دیپارتمنت تاریخ پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بلخغزني
K01029046فاخرهرحیم الدیننگهتقلم الدیننسوان مولاناعبدالمجید مصفاغزنوی--231.898واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K32001297فاخرهاحمدجان-محمدعظیممعروف224.204دیپارتمنت منجمنت واداری تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بامیانباميان
K01032695فاخرهمحمدباقراکبریحبیبنسوان سید الشهدا212.52دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K19008184فاخرهمحمدتقیمرادیغلام رسولهاشم برات191.366دیپارتمنت ریاضی صرف برای اناث پوهنځی ساینس پوهنتون بلخبلخ
K01026819فاخرهمحمدیاسین-رجب علینسوان وحدت156.799واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K21001256فاخرهغلام نبی-حیدرآزادي137.338ناکامسرپل
K02002216فاخیرهمحمدعلیاحمدیحاجی دیدارعلیبره خانه177.907دیپارتمنت باستان شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بامیانميدان وردگ
K07004681فارحهعطااللهدریابیعلی دریابنسوان چوب بدرزار160.064انستیتوت اداره و حسابداری نسوان نیمه عالی شهر کابلغزني
K07002554فارغ گلمحمدعلی-بوماننسوان مکنک162.251انستیتوت تخنیکی نیمه عالی ولایت غزنیغزني
K15007844فارقهفیض الله بیک-عبدالخالقپستاب160.255واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K09000974فاروقبختوالافکاریحاجی لعل محمدسلام خیلولیسه264.457دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون پکتیاپکتيا
K01042575فاروقمصطفیدورانبابه کرمنادريــــه252.736دیپارتمنت فلسفه وجامعه شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون کابلکابل
K10008119فاروقعطاالله-دواجانبدیالی ذکور لیسه250.603دیپارتمنت سیول پوهنځی انجنیری پوهنتون لغمانننگرهار
K01044259فاروقشاه محمود-شرین خانخوشحال خان232.011دیپارتمنت فزیک عمومی صرف برای ذکورپوهنځی فزیک پوهنتون کابلکابل
K10007514فاروقبازمحمد..حکم خانپیښی192.02واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K34003309فاروقشهزادگل-امین گلزورکوت189.985دیپارتمنت هارتیکلچر( باغداری) صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون شیخ زایدخوست
K15004051فاروقعبدالموجودایوبی زادهرحمت اللهلجده188.412دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت پوهنتون تخارتخار
K10001637فاروقفارس0عبدالوهابغازي امان الله خان186.796واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10008290فاروقبهادرخان-عطااللهچپرهار183.155دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K17003030فاروقشمس الدینجمالموسی خانشنه تپه183دیپارتمنت زبان ادبیات پشتو پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزکندز
K20001482فاروقحمیدالله-عبدالقیومابوذرغفاری181.394دیپارتمنت حفاظه نباتات پوهنځی زراعت پوهنتون فاریابجوزجان
K34000078فاروقحنیف خان-میرحسنايـوب خيل180.97دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون پکتیاخوست
K10005056فاروقظهرالدین-ظفرخانننگرهار عالی لیسه179.556واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K34005623فاروقمعروف خان..سخیشهيد محمد داود176.058واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K01047938فاروقنثاراحمدصالحیصالح محمدمحمدانور بسمل170.903واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19003390فاروقذکراللهنظریسیدشاهقاضي حميدالدين170.801واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K30000247فاروقعتیق الله..فیض الحقسیدال خان167.316دیپارتمنت زبان و ابیات پشتو پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی ارزگانارزگان
K01011250فاروقحاجی تاج محمد-حاجی امیرجانحبيبيه167.208واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K12002721فاروقعبدالکریم-محمدکریم خانمنگوال164.117واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K34002814فاروقبخت جمال=تورګلخالبساط163.918واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K15002789فاروققربان علیقریشیقربان خانسيد عبدالله شهيد163.813واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K34003108فاروقعبدالله=نورافضلالفتح161.995واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K09002570فاروقاحمدشاهزرملعبدالغنیباتور160.505انستیتوت کثیرالرشتوی نیمه عالی مرکز ولایت پکتیاپکتيا
K31001432فاروقولی محمد..محمدصدیق-ذکورمدرسه158.264واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغور
K01009571فاروقمحمود-محمدرضانمبر1ميربچه خان157.021واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14003368فاروقادهم..محمدعالماحمدر155.418انستیتوت نفت و گاز نیمه عالی ولایت بلخبدخشان
K34001146فاروقاکبرخان-صادیم خانخشکی ډنډی151.556واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K34005399فاروقنوراجان..مامورمهديخيل148.379ناکامخوست
K26000317فاروق احمدعبدالمجیدعطاییعبدالحبیبسيستان180.957دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی نیمروزنيمروز
K14003766فاروق احمدعبدالواحد-ضمیرميرفضل الله156.624واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K34000785فاروق اعظمگل خان-محمد اعظمحسين اباد194.889دیپارتمنت زبان وادبیات اردو پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون شیخ زایدخوست
K34000406فاروق الدینبارک الدین-اصل الدینالمری168.695واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K34003195فاروق اللهابراهیم-گل ماخانالفتح191.938دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون شیخ زایدخوست
K34003621فاروق اللهعقل شاه خان-سرورکوندی ليسه156.989واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K27000419فاروق آغاسیدعبدالعزیزآغا..سیدمحمدشاه اغااحمد شاه بابا175.757به نسبت انتخاب کود (صرف برای اناث) نتیجه قرنطین استکندهار
K34001306فاروق جانابراهیم جان-محمدجانشپی ليسه189.537واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K34002476فاروق جمالاحترجمال-لعلکمټاخان170.61واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K07004346فاروق حسینمحمدظاهراحسانیاحمدعلیچهل باغتو پشي334.11دیپارتمنت عمومی طب معالجوی صرف برای ذکور پوهنځی طب پوهنتون طبی کابلغزني
K34003759فاروق خانعبدالرسول-تاج گلپوهاند عبدالحی حبیبی عالی لیسه165.783واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K34004977فاروق خانمزمل خانفاروقیخیواجانالفتح158.856واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K03000548فاروق دینعابدین-ملک دینخصوصی الحرمین205.691دیپارتمت فزیک صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه شیخ زایدلوگر
K10008593فاروق شاهفضل شاه-عمرگلهزارناو172.54واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K04001843فاروق شاهجوهرشاه-احمدشاهابوبکرصديق160.207واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K01018920فاروق گلمحمد زمان-صفدرعلیمحمدآصف مايل216.103دیپارتمنت راه آهن صرف برای اناث پوهنځی ساختمان های ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیککابل
K01009500فاروقهسلطان محمد-سیدمحمدوياراحمدزي173.961انستیتوت کثیرالرشتوی نیمه عالی ولسوالی بگرامی ولایت کابلکابل
K11001009فاریابعبدالمجیدرسولیفیروزذکورديوه167.087واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K01041295فاریبهعوض-شاه ولیجدیدالتاسيس وزيرآباد190.362واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K05002267فاضلاحمدزی-جلال الدینحافظ عبدالمجيد220.766دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخکاپيسا
K19000141فاضلمحمدصابرصابریمحمداسحقعبدالروف خلمي196.913دیپارتمنت جنگلات وباغداری صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون بلخبلخ
K24011690فاضلعبدالقادر-نوراحمدحاجي شاه اعلم طاهري ذکورليسه165.025دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی بادغیسهرات
K14004760فاضلقناعت-فاضلمختلط ورو155.192انستیتوت میخانیکی نیمه عالی ولایت بغلانبدخشان
K14003537فاضل احمدفضل احمد-محمدیعبدالمنان شهيد161.839واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K28001612فاضل احمدحاجی جمعه خان-عبداللهشهیدعبدالصمدروحانی158.518واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهلمند
K14004687فاضل جانمقیم جانحکیمیحکم جانپس پاشهر152.806دارالعلوم بهارک صرف برای ذکور ولایت بدخشانبدخشان
K07005937فاضل حسینمحمد جان-سلطانعلیامام علي320.354دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون کابلغزني
K03000077فاضل محمدفیض محمدعالمیفتح محمدجهادي کلنگار214.338دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون پکتیالوگر
K27000201فاضل محمدروستم-لعل محمدمحمود طرزی178دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی هلمندکندهار
K28000835فاضل محمدمحمدگلحقانیسعدالدینشهيدمحمدانورخان ليسه160.132انستیتوت زراعت نیمه عالی ولایت هلمندهلمند
K28001610فاضل محمداسرائیلجاهدغلام رسولشهیدعبدالصمدروحانی156.954واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهلمند
K24001036فاضلهعبدالظاهر-سیداحمدگوهرشادبيگم276.985دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون هراتهرات
K24004944فاضلهغلام سخی-محمد کریممهري هروي276.935دیپارتمنت اقتصاد تصدی پوهنځی اقتصاد پوهنتون هراتهرات
K01014726فاضلهسیدمحمدجعفرساداتسیدسلیمان شاهزرغــونه247.592دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01031424فاضلهمحمدحسنمهریاحمدعلیچهل دختران -245.202دیپارتمنت قابلگی عالی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرکابلکابل
K24007499فاضلهروح الله-غلام نبیبابا زنگی عطا رح229.999دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنځی ژورنالیزم وارتباط جمعی پوهنتون هراتهرات
K01041958فاضلهفیض اللهباتورحاجی عبدالقدوسملالي221.754دیپارتمنت هایدرومیترولوژی صرف برای اناث پوهنځی زمین شناسی پوهنتون کابلکابل
K01012127فاضلهعبدالواحدبرهانیبرهان الدینشیرینو231.314به نسبت انتخاب کود (صرف برای ذکور) نتیجه قرنطین استکابل
K07003563فاضلهمحمدعلی-محمدیونسنسوان شینه ده207.337واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K15003281فاضلهعبدالکریم-عبدالغفورنسوان نمبر1204.996دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تخارتخار
K24002558فاضلهنثاراحمد-ولی محمدابوالوليد200.185دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K01018940فاضلهعبدالقاسممحمودیمحمدافضلنسوان مولاناعبدالمجید مصفاغزنوی--200.163دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K24004385فاضلهعبدالرحیم.عبدالرسولسردارمحمد داودخان شهيد198.695دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K24006402فاضلهحسینوزیریعبدالباقیاميرعليشيرنوايي195.295انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی ولایت هراتهرات
K01023769فاضلهعاب الدینغوثیصدرالدیننسوان بي بي ساره194.903واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07005253فاضلهمحمدعلیکاظمیکاظیم علیشاهـيارسلطان193.891دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای اناث پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخغزني
K33001948فاضلهعبدالصمداحمدیعلی احمدنسوان غوچان192.094دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیاندايکندی
K24010038فاضلهفضل احمد-محمد حسنمهري هروي191.457دیپارتمنت تاریخ پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون هراتهرات
K24002650فاضلهغلام محمد-محمداکبرملکه جلالي189.732دیپارتمنت اگرانومی صرف برای اناث پوهنځی زراعت پوهنتون هراتهرات
K19005463فاضلهشمس الدین-غیاث الدینعابده بلخي185.06دیپارتمنت باستان شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بلخبلخ
K07001488فاضلهمحمدجمعه-غلام حسیننسوان البيروني نوآباد184.992دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون غزنیغزني
K33000872فاضلهقدم علی..علی اکبرنسوان درغله چرخ179.709دیپارتمنت تاریخ پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بامیاندايکندی
K18000567فاضلهعلی بخش=ماماذکورشیخه177.79انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی بلخ ولایت بلخسمنگان
K01027827فاضلهعبدالروف-عبدالهاشمآزادی176.176انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلکابل
K19003260فاضلهنورمحمد-حاجی فقیرمحمدپاي مشهد176.086دیپارتمنت زبان و ابیات انگلیسی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سرپلبلخ
K15004208فاضلهاسدالله-سردارنسوان نمراول175.945دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانتخار
K24007550فاضلهمحمد حسن-جمعه خانسپين ادي174.271واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24002443فاضلهابراهیم-غلام علینسوان خاتم الانبيا174.081واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K14007263فاضلهگل محمد-سیدمیرحلیمه سعدیه172.594واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K07001480فاضلهمحمدعیسی-محمدجاننسوان البيروني نوآباد174.187به نسبت انتخاب کود (صرف برای ذکور) نتیجه قرنطین استغزني
K16003377فاضلهعبدالغفورغفورییارمحمدنسوان بي بي آمنه172.355دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلانبغلان
K19006695فاضلهمحمدتقی-غلام نبیمحمد هاشم برات170.633انستیتوت اکادمی تربیه معلم نیمه عالی ولایت بلخبلخ
K33002681فاضلهسخیداد-سلیماننسوان القان پالج169.186انستیتوت زراعت نیمه عالی ولایت دایکندیدايکندی
K33000140فاضلهعلیاور-محی الدیننسوان شيخ ميران167.43واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K22001709فاضلهنجیب الله-حبیب اللهنسوان ده سيدان167.41دیپارتمنت تاریخ پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریابفارياب
K33002827فاضلهصفدر-محمدنسوان القان پالج167.236واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K07004815فاضلهعوض علیحکیمیاسحق علیبي بي زهراحوتقول167.031واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K07004051فاضلهجمعه خانعلیزادهیعقوب علیبي بي زهراحوتقول165.446واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K33001240فاضلهخدادادناصریناصرنسوان القان پالج163.867واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K19006018فاضلهسیدعلم..شیرعلمقلعه قل محمد163.864واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K17003593فاضلهمحمدسمیع-محمدهاروننسوان بي بي خديجه الکبری163.75واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K10002514فاضلهخان رفیقنیک زادنیک محمدخانبي بي حوا163.739واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K18000133فاضلهعبدالودود-عبدالمجیدنسوان کارته خراسان160.096دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانسمنگان
K07006203فاضلهسیدابراهم شاهحسینیسیدحسین شاهنسوان مقر158.907انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی مرکز ولایت غزنیغزني
K33002215فاضلهمحمد کاظممحمدیقرباننسوان بنت الهدا157.304واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K14005670فاضلهنجم الدین-نصرالدیندوآبه156.812واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K14004824فاضلهعلم خان-قربان علینسوان فرمانقلی156.811واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K14007363فاضلهعبدالسلام-قادرحلیمه سعدیه156.805واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K07003496فاضلهمحمدرحیم-ناصرخاننسوان شهيد بصِير بغرا156.782واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K17002939فاضلهشیرمحمد..میربازنسوان بي بي آمنه154.949واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K14003410فاضلهیارمحمد-قربان محمدنسوان حضرت154.86انستیتوت تجارت نیمه عالی شهر کابلبدخشان
K15008610فاضلهخنجربیکشیرزادسنگ محمدنسوان بي بي مهتاب153.284واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K24005182فاضلهعبدالفتاحمیرزائیشامیرشاده153.062دارالعلوم غیاثیه صرف برای اناث ولایت هراتهرات
K24002968فاضلهغلام نبیقادریعبدالقادرنسوان زیارتجاه151.596واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K07005998فاضلهمحمد علی-عوضعليیاتوشغله151.493واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K14000253فاضلهسیدامان الدین-محمدشاکرنسوان مرکزي149.839ناکامبدخشان
K15001736فاضلهنورالله-فیض محمدنسوان شهرکهنه149.697ناکامتخار
K15001698فاضلهنورالله-محمدابراهیمدشت قلعه148.357ناکامتخار
K33002688فاضلهخیرمحمد-محمددادنسوان بنت الهدا147.931ناکامدايکندی
K14006279فاضلهعبدالمومین.جورهنسوان ارغندکان146.523ناکامبدخشان
K33000080فاضلهعلی کوهر-حسن علیذکورتالج146.446دارالعلوم مرکز ( اختصاصی اهل تشیع) صرف برای اناث ولایت دایکندیدايکندی
K15001683فاضلهعبدالقیوم-محمدیونسنسوان شهرکهنه146.355ناکامتخار
K01012033فاضلهاحمدحسینضیاییمحمدعلیشهرک دوازده امام146.341ناکامکابل
K15003067فاضلهسیدجلال الدینقاسمیسیدشهاب الدینبولک ورته بز145.866ناکامتخار
K19010140فاضلهمحمدقاسممرادیدولت مرادمولانا جلال الدين بلخي145.1ناکامبلخ
K04002347فاضلهمقصودمقصودیمقصودنسوان سالنگ144.525ناکامپروان
K01026894فاضلهمحمدصدیق-محمدطالبنسوان وحدت142.94ناکامکابل
K15000419فاضلهعبدالوهاب-سیدحسننسوان فخرک137.277ناکامتخار
K15001218فاضلهگل احمد-صفرمحمدنسوان بي بي مريم134.253ناکامتخار
K18001031فاضلهعبدالغنیعظمیمحمداعظماجاني ملکه130.803ناکامسمنگان
K22001852فاضلهکمال الدین-محمدسرورنسوان مرکز ولسوالی المار130.801ناکامفارياب
K15001496فاضلهغلام حیدر-محمداسحقليسه نسوان کبيرشهيد106.312ناکامتخار
K02001323فاضیلهمیرافغانشایاننوروز علیراقول207.815دیپارتمنت تکنالوژی مواد عضوی صرف برای اناث پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیکميدان وردگ
K33002847فاضیلهمحمدنادر-غلام نبینسوان بنت الهدا187.973دیپارتمنت عمومی پوهنځی تربیت بدنی صرف برای اناث پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیدايکندی
K33000376فاضیلهمحمدانورریحانیمحمدرضا-سنـــــگ تخت177.812واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K32003037فاضیلهبهمن-مهدینسوان چجــين ورس158.878واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K33001313فاضیلهمحمدنعیم-محمدموسینسوان فاطمه الزهرا156.879واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K01039223فاضیلهمحمدعلی-محمدحسنگلخانه153.489واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K17002937فاضیلهسیدرحمت شاهعارضیسیدمیراحمدنسوان بي بي آمنه151.54واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K24010461فاطمهمحمدهاشمسلطانیسلطان احمدعبدالعلی شاه توخی330.569دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنځی طب پوهنتون هراتهرات
K01037706فاطمهسیدعادل شاه-سیدامیرشاهمومنه خاتون322.342دیپارتمنت عمومی طب معالجوی صرف برای اناث پوهنځی طب پوهنتون طبی کابلکابل
K19008183فاطمهمحمد افضل-احمدنسوان زبیده خانم افغان ترک320.711دیپارتمنت طب عمومی صرف برای اناث پوهنځی طب پوهنتون بلخبلخ
K01044034فاطمهمحمدجوادبخشیعلی بخشدوغ آباد320.708دیپارتمنت عمومی پوهنځی ستوماتولوژی صرف برای اناث پوهنتون طبی کابلکابل
K01040816فاطمهمحمدعلی-محمدعیسیشهرک صفا ـ317.119دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنځی طب پوهنتون هراتکابل
K24004650فاطمهرمضان-میرمحمدمهري هروي317.021دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنځی طب پوهنتون هراتهرات
K01031952فاطمهمحمدعالمخاشعیمحمدیوسفچهل دختران -308.182دیپارتمنت عمومی پوهنځی ستوماتولوژی صرف برای اناث پوهنتون طبی کابلکابل
K07005395فاطمهابراهیم-سلمانعلیشهدا غوغه302.999دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای اناث پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کابلغزني
K19002480فاطمهرسول داد-حسین علینمبر2صلح شهيدمزاري299.736دیپارتمنت طب عمومی صرف برای اناث پوهنځی طب پوهنتون بلخبلخ