حرف ع جدول دوم

لطفاً در ابتدا به جدول حرف نام تان مراجعه کنید. جدول ها به اساس حرف اول نام دانش آموزان تنظیم شده اند. بعداً در قسمت Search آی دی تانرا بنویسید. نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن آی دی میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی (Previous) و بعدی (Next) استفاده کنید. در صفحات کوچک موبایل شاید یک ویا دو ستون از دید تان پنهان باشند و برای دیدن آنها بالای علامه مثبت در جدول کلیک کنید.

لطفاً تا پردازش کامل جدول صبر کنید. هر زمانیکه بخش جستجو ظاهر شود به این معنی است که جدول کاملاً پردازش شده است.

حرف ع جدول دوم

ای دینامنام پدرتخلصنام پدرکلانمکتبنمره کانکورنتیجهولایت
K06001193عبدالفحدمحمدشفیع-محمدمرزالیسه تخنیکی دره158.856واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپنجشير
K01041213عبدالفردینعبدالفتاح-عبدالروفمحمدفقيرفيروزي235.382واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01026281عبدالفرهادعبدالفرید-عبدالظاهرقابل بای335.815دیپارتمنت عمومی طب معالجوی صرف برای ذکور پوهنځی طب پوهنتون طبی کابلکابل
K20003339عبدالفرهادعبدالمتینحضرتیغلام حضرتابن يمين159.932واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K04004835عبدالفریدعبدالقدیر-لعل محمدانستیتوت کثرالرشتوی شینواری205.655دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کندزپروان
K16001994عبدالفریدعبدالمجیدمحمدیعبدالحمیدذکور دره اشرف190.412دیپارتمنت رادیوو تلویزیون پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون بغلانبغلان
K04002348عبدالفریدمحمدفاروق-محمدروزعبدالهادي شهيد186.698دیپارتمنت عمومی پوهنځی تربیت بدنی صرف برای ذکور پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیپروان
K27002666عبدالفریدعبدالحبیبفریادغلام صدیقشيخ زايد روزنتون176.267دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی زابلکندهار
K06001595عبدالفریدنبی اللهاسعدصفی اللهذکورپرنگال174.178واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپنجشير
K14005424عبدالفریدسیدعبدالغفور-خواجه عبداللهدوآبه منجی170.285واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K11000419عبدالفریددین محمد-نیک محمدروشان عالي ليسه167.659واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K06001705عبدالفریدعبدالرازق-عبدالرزاقاستادبهره مند165.621واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپنجشير
K16003664عبدالفریدعبدالعلیم-عبدالروفسنگبران161.844واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K26000202عبدالفریدعبدالصبورمرادیعبدالقدوسفرخی160.142دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی زابلنيمروز
K17000574عبدالفریدعبدالولیفرهادیفرهادبیک-شيرخان158.915واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K14006049عبدالفریدعبدالعزیز..میرزامحمدده سیدان155.166انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بدخشانبدخشان
K19001124عبدالفریدغلام علیسخاغلام سخیسلطان غیاث الدین150.119واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K20001985عبدالفریدچاری-علیمرادجنرال عبدالحکيم قهرمان149.943ناکامجوزجان
K16005418عبدالفریدعبدالعظیم-محمداعظمده يک139.607ناکامبغلان
K14008919عبدالفریدسیدعارف-سیدشرف الدینغلام محمد شهيد137.678ناکامبدخشان
K14004152عبدالفریدذلفقارسیدیشاه سیدسرحوض132.482ناکامبدخشان
K04002346عبدالفریدحبیب الرحمن-قلندراولنگ109.513ناکامپروان
K24011530عبدالفطاحمحمدعمر-عبدالرحماناسلام قلعه210.893واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K23000498عبدالفغارگل احمدستانکزیمیرحسنحنظله بادغيسي224.208واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبادغيس
K32005002عبدالفغارمحمدعارفجویندهمحمدنادرشهيدان181.163دیپارتمنت باستان شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بامیانباميان
K01005612عبدالفغوررحمت اکبرافغانمحمداکبرپوهاندعبدالشکوررشاد287.326دیپارتمنت شهرسازی صرف برای ذکور پوهنځی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیککابل
K01040316عبدالفغورمحمدباقر-محمدنبیشهرک صفا ـ210.944دیپارتمنت تاریخ عمومی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون کابلکابل
K31000896عبدالفغورعبدالقیوم-عبدالباقیشیخ المند162.17دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی غورغور
K06000869عبدالفهیمالله داد-حکیم دادذکورسعدبن ابي وقاص252.409دیپارتمنت تأمین برق پوهنځی انجنیری پوهنتون البیرونیپنجشير
K19001596عبدالفهیممحمداکبرنجفینجفنمبر2صلح شهيدمزاري251.177دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون پروانبلخ
K01029414عبدالفهیمعبدالقدیممومنیعبدالرحیمعبدالهادي داوي245.504دیپارتمنت انجنیری آبرسانی ومحیط زیست صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری منابع آب ومحیط زیست پوهنتون پولی تخنیککابل
K01019588عبدالفهیملالاجان0شرین گلاستادبيتاب237.393دیپارتمنت مهندسی پوهنځی انجنیری پوهنتون ننگرهارکابل
K19003942عبدالفهیمعبدالقیوم-زیرگلشهيد بلخي232.028دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون جوزجانبلخ
K04003633عبدالفهیمعبدالغفارقاضی زادهگل آقاشهيد نيازي213.88دیپارتمنت هارتیکلچر( باغداری ) صرف برای ذکورپوهنځی زراعت پوهنتون کابلپروان
K21000242عبدالفهیمسیف الرحمن-حاجی عبدال احمدمنهاج سراج193.349دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون بغلانسرپل
K05000490عبدالفهیممیرمسجدی-پادشاه میرانستیتوت معاون انجنری کاپیسا191.614دیپارتمنت زبان و ادبیات فرانسوی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون پروانکاپيسا
K01007925عبدالفهیمحاجی محمدنعیم-لعل محمدعبدالله جان شهيد188.047واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01040213عبدالفهیمعبدالرشیدنیکزادعبداللهاستادخلیل الله خلیلی188.011دیپارتمنت علوم نباتی صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون البیرونیکابل
K01022464عبدالفهیمعبدالمقصودشفاعبدالرحمنعبدالهادي داوي179.866واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K05002318عبدالفهیماباجان-محمداسمعیلضيا الحق شهيد179.281واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K01026428عبدالفهیمشاه پور-جمعه خاننمبر1سيديوسف علمي176.001واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K05002773عبدالفهیمسیدالرحمن-گل محمدانجينيرحبيب الرحمن شهيد174.358دیپارتمنت حفاظت محیط زیست پوهنځی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجانکاپيسا
K05002528عبدالفهیممحمدنعیم-محمدایوبانجينيرحبيب الرحمن شهيد169.062واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K04002863عبدالفهیممحمد عزیز-محمد حکیمذکورجبل السراج167.216انستیتوت اتومیخانیکی نیمه عالی شهر کابلپروان
K06001525عبدالفهیممیراحمد-عبدل احمدرخه167.178واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپنجشير
K15004745عبدالفهیمعبدالجبار-عبدالغفارفياض شهيد167.143واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K19003496عبدالفهیمعبدالسلام..محمداسماعیلپِيکاندره165.485واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K04003735عبدالفهیمعبدالنسیم-نیک محمدمحمداکبرشهيد163.556واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K05000646عبدالفهیمعبدالقدوس-نورمحمدعبدالهادی شهید162.177واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K05002850عبدالفهیمعبدالمبین--عبدالغفورعبدالمبين شهيد162.101واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K05000519عبدالفهیمعبدالمناف-عبدالاحمدنصرت الله شهيد160.58انستیتوت تکنالوژی کمپیوتر نیمه عالی شهر کابلکاپيسا
K01052991عبدالفهیمگل محمد-دین محمدپوچ158.891واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14007110عبدالفهیممحمد انور-محمدايونيک158.762واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K22004989عبدالفهیمغلام محی الدینقاری زادهعبدالقادرذکور چکمن156.548واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K16000689عبدالفهیمعبدالقیوم-محمدصدیقحضرت عمر فاروق رض155.26واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K16004261عبدالفهیمعبدالمطلیبمیرزادهعبدالوهابذکور کشن آباد151.711واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K16004453عبدالفهیمعبدالقدیرواحدیعبدالواحدگلميران150.184واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K15007130عبدالفهیمعزیزمحمد-میراحمدسيد عبدالله شهيد149.825ناکامتخار
K19011843عبدالفهیمعبدالرحیم-عبدالکریممولانا جلال الدين بلخي149.484ناکامبلخ
K04004791عبدالفهیمعبدالفتاح-علی محمدنعمانیه اشترشهر144.739ناکامپروان
K04001061عبدالفهیممحمدیاسینمحمدیمحمدجاننعمان120.238ناکامپروان
K04002052عبدالفوادعبدالخالق-سیدالرحمننوی شيخ علي209.001دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پروانپروان
K01040188عبدالفوادعبدالغفار-عبدالکبیراستادخلیل الله خلیلی182.998دیپارتمنت تاریخ پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بلخکابل
K05000608عبدالفوادغلام حضرت-گل احمددگروال عبدالغفار شهید177.319دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونیکاپيسا
K06001600عبدالفوادرحم خداخنجریسکندرذکورپرنگال176.001دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیرپنجشير
K15006149عبدالفوادعبدالاحد-عبدالمنانذکورينگي قلعه170.035واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K01053598عبدالفوادعبدالقدیر-خواجه عبداللهغلام حيدرخان163.709واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K05001910عبدالفوادعبدالواحد-سرورشاهخال محمد شهيد148.191ناکامکاپيسا
K16003791عبدالفوادعبدالرشید-عبدالحبیبقاصان142.731ناکامبغلان
K17004950عبدالفوادعبدالرازقوفاامامليسه ذکورمرکزي141.11انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت کندزکندز
K01019974عبدالفیاضعبدالوهابرمزیعبدالرحمنعبدالهادي داوي186.523واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14002158عبدالفیاضثمرالدینحسنیمحمدحسنذکورسپين169.039دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشانبدخشان
K19000967عبدالفیاضعبدالرزاقخالقیارعبدالخالقلیسه ذکور ابوزید بلخی167.492انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K14002226عبدالفیاضعبدالواسعمحمدیمحمدقچي158.405واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K06000933عبدالفیاضصبرالدینرحمانیسیدمحمدخانمولوی نفیس محمد142.885ناکامپنجشير
K15005953عبدالفیاضعبدالغیاث-ملامحبذکورينگي قلعه141.006انستیتوت تخنیکی نیمه عالی مرکز ولایت تخارتخار
K06001721عبدالفیضمومنفیضیمحمدنیازذکورشابه133.957ناکامپنجشير
K01031514عبدالقادرعبدالجبار-عبدالغیاثذکورسيدنورمحمدشاه مينه299.343دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کابلکابل
K19003438عبدالقادرعبدالعزیز-مرادگیلدیاستادعطامحمدنور269.931دیپارتمنت ساختمان های صنعتی ومدنی صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخبلخ
K24000641عبدالقادرانورامیریامیرمحمدذکورگندم منه258.087دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات بوهنتون هراتهرات
K07001721عبدالقادرعبدالوکیل-یارمحمدعلي لالا صاحب255.489دیپارتمنت تأمین برق پوهنځی جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی و انجنیری غزنیغزني
K31000470عبدالقادرعبدالحکیم-کریمسلطان علاوالدين غوري262.74به نسبت انتخاب کود (صرف برای اناث) نتیجه قرنطین استغور
K11001231عبدالقادرمیاجی-عبدالرحیمذکور علي خيل245.198دیپارتمنت سیول پوهنځی انجنیری پوهنتون لغمانلغمان
K31000358عبدالقادرعبدالغفورمحمودیمحبوبسلطان شهاب الدين غوري243.651دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون پکتیاغور
K01053514عبدالقادرجمعه علی-محمدیوسفشهيددستغيب232.845دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیرعضوی صرف برای ذکور پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیککابل
K24007204عبدالقادرعبدالرزاقمحمدیغلام محمدسلطان غياث الدين غوري231.03دیپارتمنت زبان ادبیات آلمانی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون هراتهرات
K10003713عبدالقادرمحمدموسم-یارمحمدکوت227.09دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کنرننگرهار
K01011274عبدالقادرعبدالقیومرضاییغلام حسنذکور سیدالشهدا--225.954دیپارتمنت ریاضی پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01051253عبدالقادرحاجی عبدالغفار-حاجی سیدجانخارج مرز225.041دیپارتمنت انجنیری نرم افزار پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کنرکابل
K31001559عبدالقادرمیرزانورمحمدنیک زادنیک محمدمرکزتیوره غور224.739دیپارتمنت سیول پوهنځی انجنیری پوهنتون فاریابغور
K16002867عبدالقادرملا عبدالحق-درمحمدميهن223.028دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کندزبغلان
K31001540عبدالقادرحاجی عبدالظاهر-حاجی حسنمرکزشهرک221.604دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنځی اقتصاد مؤسسه تحصیلات عالی بادغیسغور
K25000182عبدالقادرمحمدشریف-محمدایوبشهيد محمدنادر ايوبي214.156دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنځی شرعیات پوهنتون کندهارفراه
K34005423عبدالقادررحمن بادشاه.خان بادشاهمهديخيل212.761واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K27002855عبدالقادرمحمدظاهر-محمدعوضبـــــــارک نيکه عالي ليسه208.82دیپارتمنت اداره عامه عمومی صرف برای ذکور پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کندهارکندهار
K34000157عبدالقادرکیمیاگل-بخترگلخيرالناس خصوصي ليسه208.675دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون پکتیاخوست
K04002020عبدالقادرعبدالنسیم-میراحمدنوی شيخ علي208.565دیپارتمنت استخراج معادن مواد مفیده جامد صرف برای ذکور پوهنځی زمین شناسی پوهنتون بامیانپروان
K01038433عبدالقادرعبدالغفور-عبدالشکورعبدالغفورنديم-207.382دیپارتمنت بایوتکنالوژی وتولید تخم های بذری پوهنځی زراعت پوهنتون کابلکابل
K34000178عبدالقادرمحمدگل-صالح گلباخترخصوصی لیسه203.824دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات بوهنتون شیخ زایدخوست
K11000665عبدالقادرعبدالقیوم-غلام ربانیروشان عالي ليسه203.539دیپارتمنت امور مالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون کندزلغمان
K31000089عبدالقادررمضانصمدیطلبگری ها201.876دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیرغور
K09001718عبدالقادرخان باز-طوره بازدولت زايي198.417دیپارتمنت جنگلات ومنابع طبیعی صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون پکتیاپکتيا
K19012993عبدالقادرعبدالغفار-عبدالحسینمحمديوسف خيرخواه196.817دیپارتمنت جنگلات وباغداری صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون بلخبلخ
K01055464عبدالقادرعوض..عبدالحمیدسيداسماعيل بلخي196.576دیپارتمنت چیولوجی صرف برای ذکور پوهنځی زمین شناسی پوهنتون بامیانکابل
K24010878عبدالقادرشهنشاه-حاجی عبدالحمیدمولانا عبدالرحمن جامي191.782واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K21000675عبدالقادرصدرالدین-عبداللهمحمدشريف صميم191.764دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخسرپل
K01045195عبدالقادرحاجی باریداد-رازمحمدخوشحال خان191.645دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارکابل
K07006369عبدالقادرمحمدشریفشریفیمحمد ایوبقاري عبدالله191.457دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون غزنیغزني
K19011254عبدالقادرداود-عوضامام حسن مرغزار191.437دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخبلخ
K33000344عبدالقادرناظیررحیمیغلام حسینذکورمرکزبندر189.403دیپارتمنت فقه جعفری پوهنځی شرعیات پوهنتون بامیاندايکندی
K33000774عبدالقادرقاسیمبیدلخادمذکورنگلج186.728دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجاندايکندی
K10007805عبدالقادرعجب گل-محمدگلسیدسرور قادری عالی لیسه186.321واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01008751عبدالقادرعبدالظهور-عبدالرحمنذکورده يحيي186.309واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19002365عبدالقادرمحمد یوسف-رجبکاکاکوت180.943دیپارتمنت جنگلات و باغداری پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانبلخ
K01039969عبدالقادرنورعالمشیرزادگل عالمشهرک خراسان179.666دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلانکابل
K01044349عبدالقادرعبدالخلیل-سمندخوشحال خان179.645واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K34003953عبدالقادرابراهیمحًدرانمیرگلعبدالحي حبيبي177.756واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K19006989عبدالقادرمیرزامرادمرادیسیدمرادامام محمدباقر177.622دیپارتمنت تاریخ پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بلخبلخ
K19013350عبدالقادرحاجی محمدشریف-عبدالکریمرباط چمتال177.248واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K09002033عبدالقادرسلطانخیل-دین محمدڅمکنیو عالی لیسه175.966دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاپکتيا
K14008746عبدالقادرعبدالخلیلنیازیملا عزت اللهانسیتیتوت زراعت کشم175.868دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی فراهبدخشان
K31001159عبدالقادردین محمد-افضلقلعه علیا174.275دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی غورغور
K14006187عبدالقادرعبدالجبار-قلندرآريان173.85دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشانبدخشان
K18001755عبدالقادرعلیم شاهحکیمیمحمد حکیمکثيرالرشتوي فیروز173.575دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانسمنگان
K09002035عبدالقادرمحمدحسینمیرحسین شاه زیمیرحسین شاهڅمکنیو عالی لیسه172.693واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K15003350عبدالقادرغلام سخی..نفس مرادبولک ورته بز171.563دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون تخارتخار
K17004018عبدالقادرالله نظر-عبدالحکیملیسه بیش کپه171.054دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریابکندز
K15002563عبدالقادرعبدالقیوم-محمدرضالاله گذر170.837دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تخارتخار
K01048259عبدالقادرعبدالقدیر-فقیرمحمدآزاد خان170.694واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01029511عبدالقادرعبدالقدیرهوتکرستمعبدالهادي داوي169.296واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24002540عبدالقادرحاجی نظام الدین-میرزاحمدیکه درخت169.053انستیتوت تخنیکی نیمه عالی ولایت هراتهرات
K24004915عبدالقادرعبدالاحد-عبدالحمیدخواجه عبدالله انصاری168.816واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K14003883عبدالقادرعبدالقیوم..ویس الدیننديمي168.74واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K15001957عبدالقادرعبدالغفار-ایرگشدشت قلعه168.676واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K27001618عبدالقادربسم الله-حاجی لعل محمدخوشحال خان168.658واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندهار
K16003468عبدالقادرغلام ربانی-شیرعلیابومحمد167.228دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلانبغلان
K19013007عبدالقادرعبدالکریم-عبدالقیومزین العابدین امام صاحب167.173واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01044277عبدالقادرعبدالهادی-عبدالعلیعبدالحي حبيبي167.154واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K33003001عبدالقادراسدالله-محمدحسینذکورکیتی167.046انستیتوت انجنیری نیمه عالی بلخ ولایت بلخدايکندی
K18001396عبدالقادرعبدالرازق-امیرمحمدشهيدعبدالعزيز166.979دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانسمنگان
K31000876عبدالقادرمحمدطاهررحمیعبدالظاهرسلطان شهاب الدين غوري166.877دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی غورغور
K22002378عبدالقادرخدایبردی-حاجی رحمن قلانستيتوت زراعت ووترنري فارياب165.553دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریابفارياب
K01008947عبدالقادرعبدالولیستانکزیعبدالغنی-خصوصی جهان نمبر1163.509واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K17001238عبدالقادرالف شاه-محمدشاهشهيداحمدشاه مسعود162.597انستیتوت زراعت و وترنری نیمه عالی ولایت کندزکندز
K27000073عبدالقادرزقوم خانجیلانیظفرخانظاهر شاهی162.376واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندهار
K31001489عبدالقادرعوضرحمتیعلی دادتلمستان162.144دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارغور
K17005208عبدالقادرآغامحمداوصولیجلداشحضرت سلطان161.823واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K01025043عبدالقادرعبدالواحدنبی زادهعبدالنبیاستاد ذبیح الله خان161.773دیپارتمنت زبان ادبیات پشتو پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانکابل
K15007383عبدالقادرجورهمحمدیدادمحمدسيد ظهرالدين شهيد161.768واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K03002682عبدالقادرمحمدآصف-محمدرجبدهنو160.439واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K01019175عبدالقادرقربانفقیریفقیرحکيم ناصرخسروبلخي160.418واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K34003503عبدالقادرمحمدخان-بیټ خانشيخ امير160.284واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K19011247عبدالقادرگل احمد-عبدالرزاقباختر160.214واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K10001999عبدالقادرداکتر نصرالله-قاری محصلده غازی158.813دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارننگرهار
K19003106عبدالقادرعبدالحیقیومیعبدالقیومظهير فاريابي156.6واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K11001703عبدالقادرعبدالقهار..ملاعبدالغفارذکورحيدرخاني156.458واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K04003962عبدالقادرعبدالملک-عبدالجلیلقاري عبدالستارشهيد155.506واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K26000340عبدالقادرخان محمدمالکیمحمدکبیرفرخی155.168دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی نیمروزنيمروز
K01019196عبدالقادرسراج الدین-امیرالدیناستادبيتاب155.049واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K06000728عبدالقادرمحمد غیاث-جلندردشت ريوت154.929واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپنجشير
K22004404عبدالقادرعبدالخالق-شاه بوریايگمبيردی شهيد اندخوی154.733واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K20002439عبدالقادرعبدالله-نظرمسلکي زراعت جوزجان153.299واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K11002540عبدالقادرگل محمدمخلصخایسته گلچارباغ ذکورعالي ليسه151.886واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K01048574عبدالقادرعبدالغفارحدیدعبدالستاراستادخلیل الله خلیلی151.594واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K20003372عبدالقادرعبدالغفارصدیقیغلام محی الدینابن يمين151.502واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K15006157عبدالقادرمحمد خالق-امام محمدشبانه تخار151.377دارالعلوم مرکز صرف برای ذکور ولایت تخارتخار
K15005974عبدالقادرمحمدهاشم-دولت محمدذکورينگي قلعه149.798انستیتوت تخنیکی نیمه عالی مرکز ولایت تخارتخار
K11001357عبدالقادرعبدالقاهر-برات خانشهیدداکترعبدالله149.694ناکاملغمان
K15002558عبدالقادرعبدالروف-عبدالسلاملاله گذر146.612انستیتوت تخنیکی نیمه عالی مرکز ولایت تخارتخار
K16005995عبدالقادرعبدالطاهر-طاهرجمعيت ابوريجا بغلان142.837ناکامبغلان
K11002412عبدالقادرقلم الدین-حبیب اللهذکور عليشنگ141.181ناکاملغمان
K01046726عبدالقادرعبدالعلیم-نصرت اللهغلام حيدرخان(شبانه)141.074ناکامکابل
K10016150عبدالقادرسیدوزیر-گل وزیردروغانوذکورليسه137.678ناکامننگرهار
K01033708عبدالقادرعبدالظاهر-نیازمحمدفاضل بیک137.55ناکامکابل
K34000084عبدالقادررحیم-حسین محمدايـوب خيل135.783ناکامخوست
K10001776عبدالقادرخیالی گل-ولی محمدحصارشاهي کمپ135.676ناکامننگرهار
K03001624عبدالقادرعبدالغیاث-عبدالمجیدبرکي راجان132.255ناکاملوگر
K17001737عبدالقادرعبدالباقیسروریمحمدسرورمولوی سراج الدين109.945ناکامکندز
K34005497عبدالقادرخانعبدالولی خان..میرعلی خانذکوخیل168.755واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K34000105عبدالقادرشاهعبدالکریم شاه-محمدشاهحسن کوت170.478واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K07002235عبدالقادیرعبدالحمید-محمد اسلمشيرخان148.331ناکامغزني
K01032590عبدالقاسمغلام محمد-خان محمدعاشقان و عارفان243.9دیپارتمنت مدیریت حوادث صرف برای ذکور پوهنځی محیط زیست پوهنتون کابلکابل
K24004124عبدالقاسمحاجی محمداسلمرحیمیمحمدرسولخصوصي هيواد243.755دیپارتمنت سیول پوهنځی انجنیری مؤسسه تحصیلات عالی هلمندهرات
K14003168عبدالقاسمعبدالقیوم..فیض علیوخنیده197.985دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات(BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بدخشانبدخشان
K01034377عبدالقاسمعبدالقیومخیریعبدالغفورعلاوالدین--191.939واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24008525عبدالقاسمعبدالواحد-عبدالظاهرخواجه محمد کنجانی183.054واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K25000595عبدالقاسمداودشریفیعبدالجبارلیسه ابونصرفراهی170.285دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی فراهفراه
K15005120عبدالقاسمایشان قل-علی شیرغلام سخي شهيد165.163واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K14005650عبدالقاسمشیراحمد-غائب علیرابعه شهید158.871واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K34001377عبدالقاسمرسول محمد-محمد قاسمنادرشاه کوت147.884ناکامخوست
K16001195عبدالقاسممحمداللهرشیدیقربانعلیکارته اتفاق143.155انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بدخشانبغلان
K01019736عبدالقاهرحاجی حبیب الله-حاجی محمد عمرابوذر غفاری218.054دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون کندهارکابل
K11000736عبدالقاهرامیرمحمدامیرینیازمحمددولت شاه205.502دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون ننگرهارلغمان
K06000983عبدالقاهرغلام صدیقعظیمیمحمدوصالملک مرزاشهيد194.84واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپنجشير
K16005899عبدالقاهرعبدالصبور-عبدالکریمذکورزمانخيل187.724دیپارتمنت استخراج معادن جامد پوهنځی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجانبغلان
K07003957عبدالقاهرعبدالظاهرخالقیمیرافغانسـيدقاضي منگور186.393دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت پوهنتون غزنیغزني
K04001747عبدالقاهرعبدالقهار-سلطان محمودذکورگلبهار175.843واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K27001960عبدالقاهرعبدالنبی-محمد حریفتــــيمورشــاهي عالي ليسه175.821واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندهار
K01032437عبدالقاهرعبدالهادی-حاجی عبدالستارذکورسيدنورمحمدشاه مينه169.051واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K17003769عبدالقاهرغلام-عبدالمتینذکورکهندژ167.483دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت پوهنتون تخارکندز
K24009714عبدالقاهرگل احمدنورزیدین محمد خانذکورقوای چهار زرهدار165.566دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی فراههرات
K15007361عبدالقاهرمحمد نادرامامیحاجی امام علیذکورخواجه غار162.125واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K10012119عبدالقاهرمیربازالدین-پتان26ویالی لیسه162.023واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K11000658عبدالقاهرعبدالخالق-محمدنبیقلعه نجیل156.936انستیتوت زراعت نیمه عالی ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهارلغمان
K17000775عبدالقاهرمحمدطاهر-احمدجانحاجي محمديوسف150.171واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K10002729عبدالقاهرعبدالرازقاحمدزیعبدالستارچکنوري144.635ناکامننگرهار
K16003490عبدالقاهرعبدالسعید-عبدالرسولشهشان142.746انستیتوت میخانیکی نیمه عالی ولایت بغلانبغلان
K16004320عبدالقاهرهمایونحق بیناته خانذکور بنو142.663ناکامبغلان
K04003326عبدالقدوسعبدالقیوم-مولوی عبدالقدیرنعمانیه اشترشهر238.922دیپارتمنت سیول پوهنځی انجنیری پوهنتون بغلانپروان
K27001197عبدالقدوسعبدالشکور-حاجی اخترمحمدمیرویس خان نیکه219.854دیپارتمنت انرژی پوهنځی انجنیری پوهنتون کندهارکندهار
K11002301عبدالقدوسمحمداعظم-عبدال جانخارج مرز215.611دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنځی اقتصاد پوهنتون کنرلغمان
K01012550عبدالقدوسمحدقدیرنجمنجم الدینآریانا افغان ترک214.025دیپارتمنت زبان وادبیات اسپانوی پوهنځی زبان های خارجی پوهنتون کابلکابل
K24009734عبدالقدوسعبدالقیوم-امین اللهذکور مجغندک210.281دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنځی شرعیات پوهنتون بلخهرات
K01037363عبدالقدوسنصیراحمدمحبتمحمدعیسیغازي207.933واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K34000172عبدالقدوسگلاب الدین-خلف الدینباخترخصوصی لیسه203.805دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون شیخ زایدخوست
K07000549عبدالقدوسعبدالولی-عبدالصمدقلعه جوز198.497دیپارتمنت انجنیری معدن پوهنځی جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی و انجنیری غزنیغزني
K24007013عبدالقدوسمحمد علی-حاجی عبدالکریمشهيدصفي الله افضلي191.508انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی ولایت هراتهرات
K10001313عبدالقدوسعبدالقدیر-طورزراعت رودات مسلکی لیسه190.424دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت پوهنتون لغمانننگرهار
K01053443عبدالقدوسعبدالودود-عبدالغفورمحمدیه189.094دیپارتمنت وترنری پوهنځی علوم وترنری پوهنتون شیخ زایدکابل
K01029798عبدالقدوسمرزا-بابیذکــــور شهرک وحـــدت187.624دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون فاریابکابل
K10000787عبدالقدوسسیداحمد-عنایت اللهاحداد185.249دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمانننگرهار
K01024933عبدالقدوسعبدالطارقامیریعبدالحمیداستاد ذبیح الله خان184.659واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K04004103عبدالقدوسمحمداسمعیلاکبرزدهمحمداکبرابوبکرصديق رض182.586دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیرپروان
K19006139عبدالقدوسعبدالوهابکریمیغلام حسنشهیدعلی قلند180.483واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K32000360عبدالقدوسمحمدطاهر-محمدزمانمرکز سيغان177.256دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون بامیانباميان
K01027881عبدالقدوسبریالی-عبدالصبورحبيبيه174.241دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارکابل
K10005680عبدالقدوسعبدالولی-ظریف خانپښــــــــــــــــــتونستان174.09دیپارتمنت تاریخ و جغرافیه پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرننگرهار
K03000725عبدالقدوسرحمت گل-احمدگلبرگ173.983واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K14003960عبدالقدوسنظرعلی-بخت علیشدوج173.98دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشانبدخشان
K03002887عبدالقدوسعبدالغفور-عبدالقیوممحمدآغه172.447واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K27000722عبدالقدوسمحمدیعقوب-حاجی عبدالحکیممشرقي170.866دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارکندهار
K17005504عبدالقدوسعوض محمدمحمدینعمت اللهچهارگل تپه170.841واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K09001413عبدالقدوسبهرامشفقجنت شاهدرکه170.328واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K34003333عبدالقدوسمعصوم جان-نوروزستيوان عالي ليسه169.116واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K15000246عبدالقدوسمحمدگل-محمدشاهخواجه بهاوالدين165.693انستیتوت تخنیکی نیمه عالی مرکز ولایت تخارتخار
K19013434عبدالقدوساکرام الدین-غوث الدینشیخ ثمرالدین شهاب165.464واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K09002507عبدالقدوستیمورخان-امیرمحمدشهيد منصور165.443انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت پکتیاپکتيا
K12002329عبدالقدوسمحمدیوسف-آمان اللهاسمار هلکانو163.904واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K04002928عبدالقدوسعبدالمجید-محمدیعقوبعبدالستارشهيدباغ افغان163.633دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون البیرونیپروان
K17001027عبدالقدوسعبدالواحدرحیمیعبدالرحیمليسه عالي شيرخان163.214واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K01016667عبدالقدوسعجب-محمداعظممحراب الدين162.237واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K21000048عبدالقدوسعبدالباقی-محمدعظیمقوش تپه162.06انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت سرپلسرپل
K16005518عبدالقدوسمحمدکبیر-محمدرحیمحضرت خاتم لانبیا161.946واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K10000765عبدالقدوسعبدالقیوم-الله خاناحداد161.93واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K19012939عبدالقدوساسد الله-محمد موسیسلطان غياث الدين161.662واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K17000991عبدالقدوسمحمدگلغفوریاسداللهليسه عالي شيرخان160.705انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت کندزکندز
K14006523عبدالقدوسفریدون..سنگی بیکميرفضل الله160.287واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K15008081عبدالقدوسغلام فاضیلنبی زادهعبدالنبیملا عبدالودود شهيد158.213واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K15002318عبدالقدوسمنگلیمرادیمنگلی گلحضرت علي156.695واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K21000272عبدالقدوسعبدالستارحیدریجمعهشاه چنار156.238دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سرپلسرپل
K29000328عبدالقدوسآخترمحمدسنگینزین اللهشيخ متي155.349واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیزابل
K01054120عبدالقدوسغلام سخی-آقاجانحبيبيه155.19واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24006908عبدالقدوسعبدالکریمرحمانیحاجی عبدالرحمنکاشفی155.064انستیتوت زراعت و وترنری نیمه عالی ولایت هراتهرات
K17003181عبدالقدوسعبدالحسینحسینیخدایدادذکورکوبهی154.854واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K08000784عبدالقدوسنظرمحمد-عبدالله جانسيدوکلا154.802واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيکا
K04005089عبدالقدوسسید ملنگ-سیدمیرکیآشـابه153.551واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K22004210عبدالقدوسغلام رسول..فیض محمدابومسلم اندخوي151.801واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K34003727عبدالقدوسطوطی-سیداضغرداني عالي ليسه148.433ناکامخوست
K14005103عبدالقدوسمحمدنادررحیمیمدرحیمروینج148.024ناکامبدخشان
K32001947عبدالقدوسمحمد حسن-فضل احمدذکورآجر147.768انستیتوت زراعت و وترنری نیمه عالی ولایت بامیانباميان
K10001496عبدالقدوسمعتبر-حمیداللهملکيارهوتک147.697ناکامننگرهار
K19010854عبدالقدوسمحمدمراد-چاریدهنوذکورليسه142.949انستیتوت کثیرالرشتوی نیمه عالی ولسوالی اندخوی ولایت فاریاببلخ
K21000234عبدالقدوسمحمداکرمحاجی زادهعبدالوهابذکور ارچتو142.793انستیتوت نفت و گاز مرکز نیمه عالی مرکز ولایت سرپلسرپل
K32000330عبدالقدوساحمد خان-عبدالصمدمرکز سيغان141.265ناکامباميان
K01007471عبدالقدوسزلمینایبآقا گلدانشمند136.141ناکامکابل
K20002496عبدالقدیربازمحمد-نیازگلافغان ترک جوزجان306.265دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون هراتجوزجان
K24010659عبدالقدیرعبدالکریمغریقعبدالرحیمسلطان غياث الدين غوری283.902دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون هراتهرات
K01032389عبدالقدیرصفدرعلی-زوارعلیعبدالرحيم شهيد275.03دیپارتمنت حقوق پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابلکابل
K20000920عبدالقدیرعبدالروفرحیمیعبدالرحیمغلام سرورشهيد264.281دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون بلخجوزجان
K23000119عبدالقدیرحاجی فدامحمدعمرزیسلطان محمدخر مین261.167دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون کندهاربادغيس
K09003320عبدالقدیرحاجی میرنواب=محمداکبرخانغازی ببرک خان ځدران252.496دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون پکتیاپکتيا
K22001164عبدالقدیرعبدالملک-عبداللهتجربوي عربخانه243.588دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون بلخفارياب
K26000315عبدالقدیرجمعه خاناحمدیگل احمدسيستان238.488دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کندهارنيمروز
K31000506عبدالقدیرمیرویس-محمد علیسلطان علاوالدين غوري236.729دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کندهارغور
K01026812عبدالقدیرعبدالصابرملک زادهمیرغلام بهاوالدینغلام حيدرخان231.794دیپارتمنت زبان وادبیات فا رسی دری پوهنځی زبان وادبیات ملی پوهنتون کابلکابل
K16000360عبدالقدیرعبدالمجید-عبدالعزیزکرودوستی231.684دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخبغلان
K01037964عبدالقدیرعبدالسمیعابراهیم خیلغلام جیلانیغازي230.265دیپارتمنت مشاوره ورهنمایی پوهنځی روانشناسی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K11001311عبدالقدیرعبدالقیوم-عبدالجمیلشهیدداکترعبدالله229.75دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون پکتیالغمان
K24007636عبدالقدیرعبدالرحیم-نصرالدینمـــولاناعبدالله هاتفــــي229.609دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی پوهنځی زراعت پوهنتون هراتهرات
K24004157عبدالقدیرمحمدامین..عبداللهسرآسيا226.382دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کندهارهرات
K01043935عبدالقدیرگل خدینشیرزیشیرگلعبدالحي حبيبي220.872واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01008839عبدالقدیراخترگل-عمرگلچهاراسياب220.779واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01042679عبدالقدیربرهان الدینندیمقاضی محمدقرباننادريــــه217.863دیپارتمنت اگری بزنس پوهنځی زراعت پوهنتون بلخکابل
K27002008عبدالقدیرعبدالبصیربصیریجمعه خانشيخ زايد روزنتون216.218دیپارتمنت اداره عامه عمومی صرف برای ذکور پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کندهارکندهار
K16005552عبدالقدیرمحمدهاشم-محمدحکیمحضرت خاتم لانبیا213.681دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنځی ساختمانی پوهنتون جوزجانبغلان
K24006187عبدالقدیرعبدالطیف0محمدیعقوباستاد فکری سلجوقي212.053دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنځی اقتصاد پوهنتون کنرهرات
K14005597عبدالقدیراکرم-محمدنظربیگفطرت208.983دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنځی اقتصاد پوهنتون کندزبدخشان
K10003707عبدالقدیرعبدالرحیم.سردارچکنوري205.813انستیتوت اتومیخانیکی نیمه عالی شهر کابلننگرهار
K04001890عبدالقدیرمولا داد-عبدالحقفقيرحيدرگلبهار203.298دیپارتمنت استخراج مواد مفیدۀ جامد پوهنځی جیولوجی و معدن مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیرپروان
K01022375عبدالقدیرمحمدنادراعظممحمداعظماستقلال202.498واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24006999عبدالقدیرباباگل-عبدالقیومشهيدصفي الله افضلي202.235دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون هراتهرات
K27000369عبدالقدیرعبدالبصیر-حاجی عبدالوهابشاحسین هوتک افغان ترک200.397دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون کندهارکندهار
K20003566عبدالقدیرعبدالبشیرولی زادهجمعه خانگوهرشاد بیگم200.183دیپارتمنت نفت وگاز پوهنځی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجانجوزجان
K16005975عبدالقدیرفضل الرحمن-عبدالخالقسیدجمال الدین افغان198.951دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات(BBََA) پوهنځی اقتصاد مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانبغلان
K01035456عبدالقدیرعقل خان-نبی جانابراهيم خليل الله197.139واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01043947عبدالقدیردوست محمد-پیرمحمدسيدالناصري196.298دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون فاریابکابل
K14001103عبدالقدیرخدابخشیاراخال محمدتجربوي بتاش195.244دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون بدخشانبدخشان
K01030021عبدالقدیرمحمودامیریمحمدخطابقلعه کاشف195.174واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K23000125عبدالقدیرگل آقا-وکیلچارطاق191.796دیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنځی اقتصاد مؤسسه تحصیلات عالی بادغیسبادغيس
K17005363عبدالقدیرفیض محمد..سیدعالمذکورميرشيخ191.635دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تخارکندز
K31000628عبدالقدیرعبدالروف-محمداعلمکندیوال191.615دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون فاریابغور
K21000072عبدالقدیرقطب الدین-عبدالرحیمابراهيم ادهم189.694دیپارتمنت زبان وادبیات اوزبیکی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخسرپل
K25000732عبدالقدیردین محمد-عبدالمحمدشهيد محمدنادر ايوبي189.685دیپارتمنت علوم و فرهنگی اسلامی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی فراهفراه
K01041456عبدالقدیرحفیظ الله-عباداللهخواجه عبدالله انصاري188.239واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K25000945عبدالقدیرعبدالوهاب-حاجی عبداللهدانش188.22واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفراه
K01018798عبدالقدیربختیاری-صفرمحمدعبدالرحيم شهيد186.796واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01045239عبدالقدیرعبدالمتین-محمدنقشبندخوشحال خان186.634دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی هلمندکابل
K32004548عبدالقدیرگلاب الدین-پادشاه گلذکور مرکز باميان186.555دیپارتمنت مدیریت آموزشی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیانباميان
K21000807عبدالقدیرحاجی محمدظریف-حاجی غوث الدینخطيب آباد186.348دیپارتمنت زبان ادبیات انگلیسی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانسرپل
K31000665عبدالقدیرحاجی محمد نسیم-حاجی محمدسلطان علاوالدين غوري186.197دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریابغور
K01040043عبدالقدیرمحمد نادرمیرزادهشاه میرشهرک خراسان184.757واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14008530عبدالقدیرمحمد حسن-علی جانتجربوی ذکورالجهاد184.661دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنځی زراعت پوهنتون بدخشانبدخشان
K24001904عبدالقدیرعبدالغنیاحمدیملااحمدسواد حیاتی184.555انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی ولایت هراتهرات
K25000201عبدالقدیراحسام الدین-عبیداللهشهيد محمدنادر ايوبي184.24دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی فراهفراه
K01052947عبدالقدیرجوره قلیعقوبیلعل محمدوحدت182.906دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون پروانکابل
K31000490عبدالقدیرمحمد امینشریفیمحمد شریفابوبکرصدیق181.148دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی غورغور
K10010357عبدالقدیرمحمدعالم-لعل سیدپښــــــــــــــــــتونستان181.059واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K16004366عبدالقدیرعبدالغفوربیکزادتغایبیکگلميران180.975دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت پوهنتون تخاربغلان
K14002618عبدالقدیرعبدالرحمن..عبدالرسولهزاره قدم180.628واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K22002902عبدالقدیرخیرمحمد....حاجی محمداسلمتجربوي عربخانه179.806دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریابفارياب
K19006788عبدالقدیرمحمد بصیر-محمد اکبرباختر179.509دیپارتمنت ارتباطات پوهنځی ژورنالیزم وارتباط جمعی پوهنتون بلخبلخ
K10016350عبدالقدیرمحمدروز-سخیبرکاش کوت179.339واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K16004222عبدالقدیرعبدالبشیرصافیعبدالاحدنـمبر2گلميران شهيد178.989واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K16005571عبدالقدیرعبدالکبیر-فرهادبیگحضرت خاتم لانبیا177.817واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K23000466عبدالقدیرعبدالرحیم-عبدالکریمحنظله بادغيسي177.806دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانبادغيس
K31000664عبدالقدیرعبدالبصیر-میرزا محمد کریمسلطان علاوالدين غوري176.112دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی غورغور
K01029700عبدالقدیرامام داد-حاجی دولتذکــــور شهرک وحـــدت176.069واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19008720عبدالقدیرعبدالصبورصافیعبدالبصیراستقلال175.707دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانبلخ
K14000759عبدالقدیرشاه عبدالغفرانفرزادشاه عبدالرحیمسائف شهيد175.681واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K26000339عبدالقدیرمحمدنصیرصالحیعبدالباقیفرخی175.626دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی نیمروزنيمروز
K14004371عبدالقدیرنثاراحمد-شیخ احمدثابت174.325انستیتوت زراعت ووترنری نیمه عالی ولسوالی بهارک ولایت بدخشانبدخشان
K23000481عبدالقدیرمحمدیوسف-حاجی حسینحنظله بادغيسي174.205دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی بادغیسبادغيس
K16000616عبدالقدیرعبدال محمد-عبدالملکحضرت عمر فاروق رض174.175واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K10008323عبدالقدیرمحمدکریمیعقوبیمحمدیعقوبننگرهار عالی لیسه172.743دیپارتمنت تعلیمات مسلکی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K15006826عبدالقدیرملک حسین-صفرمحمدزراعت172.544دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون تخارتخار
K01033495عبدالقدیرعبدالرحیم-حفیظ اللهقلعه حشمت خان172.14واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01038600عبدالقدیرعبدالحکیم-عبدالمحمدچهار قلعه چهار دهی !170.898انستیتوت تکنالوژی کمپیوتر نیمه عالی شهر کابلکابل
K02001621عبدالقدیرشیرآقا-محمداجاناول بابا170.789واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K01006683عبدالقدیرمحمد الله-نجیب اللهچکري170.591دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونیکابل
K22000097عبدالقدیرشیرمحمد-خدای بیردیذکور کوهيخانه170.402دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریابفارياب
K21000162عبدالقدیرنقیب اللهامینیامین اللهذکورصياد169.324دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سرپلسرپل
K19001079عبدالقدیرحاجی محمدمومن زادهمومن زادهسلطان غیاث الدین169.247واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K16000798عبدالقدیرعبدالبصیر-عبدالعلیميان شهر168.896دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت پوهنتون کندزبغلان
K05002409عبدالقدیرعبدالمتین-عبدالخالقحافظ عبدالمجيد167.376واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K24004299عبدالقدیرعبدالظاهر..عبدالرسولشیخ محمدعمر جغاره گی167.344واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K14005212عبدالقدیرعبدالحمیدحمیدیتاش محمدذکورنوآباد167.234دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشانبدخشان
K22004574عبدالقدیرسید یعقوب-سیدمحمدايگمبيردی شهيد اندخوی167.224واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K17005634عبدالقدیرعبدالحی-صفرکولدامن167.166واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K19002711عبدالقدیرعبدالکبیر-عبدالرشیدنمبر2 صلح شهید عبدالعلی مزاری167.124انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K09001368عبدالقدیرمدیرخانسلطان زویسلطانپکتیا خصوصی عالی لیسه167.105واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K27001191عبدالقدیرنورمحمد-سیدمحمدمیرویس خان نیکه167.005به نسبت انتخاب کود (صرف برای اناث) نتیجه قرنطین استکندهار
K17003243عبدالقدیرمحمداصغر-محمداکبرشيرخان165.472انستیتوت انجنیری نیمه عالی بلخ ولایت بلخکندز
K10016471عبدالقدیراسمعیل-لعل محمدحصارک غلجائي165.458انستیتوت میخانیکی نیمه عالی ولایت ننگرهارننگرهار
K19013132عبدالقدیرصمدخان-حضرت محمدقاضي حميدالدين165.345واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K03000819عبدالقدیرخاتم شاهمبارزسیدشاهکوچي هامرکزلوگر165.245دیپارتمت کیمیا صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه شیخ زایدلوگر
K02002782عبدالقدیراسمعیل جان-مولوی گل حبیب.انصارالمومنين165.205واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K31001356عبدالقدیرعبدالحقلعلیلعل محمدمرکزدولت يار165.161واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغور
K14004794عبدالقدیرعبدالحکیمحکیمیمحمدعسیمختلط کمر164.993واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K01008688عبدالقدیرالله محمد-خان محمدچهاراسياب163.771واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01054988عبدالقدیرحاجی محمد-خواجه محمدمحمود هوتکی163.605واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K03001786عبدالقدیرعبدالمالک=عبدالمجیدمولانا يعقوب چرخي163.518واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K16005471عبدالقدیرمیرزامحمد-رمضانحضرت خاتم لانبیا163.263واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K15007863عبدالقدیرنمازبایصمیمسفرعلیحامــــدي شهيد161.72دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزتخار
K22004751عبدالقدیرعبدالخلیلخادمخضرابومسلم اندخوي161.541واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K24003134عبدالقدیرعبدالرحیم-حبیب اللهليسه ذکورميرویس شهيد161.253واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K20000984عبدالقدیرشکرالله-محمدعیسیگوهرشادبیگم160.458دیپارتمنت اکتشاف و استخراج ساحات نفت و گاز پوهنځی جیولوجی و معادن مؤسسه تحصیلات عالی سرپلجوزجان
K27000875عبدالقدیرعبدالرحمن-حاجی الله نظرباباولي صاحب160.35واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندهار
K15002340عبدالقدیرسخی محمدخالدبازمحمدحضرت علي160.342واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K20002270عبدالقدیرعبدالودودبیکمحمداسماعیللیسه سوادحیاتی160.298واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K22000091عبدالقدیرعبدالقیوممرادیشاهمرادذکور کوهيخانه160.204دیپارتمنت تاریخ پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریابفارياب
K19013359عبدالقدیرسید عزیزالله-سیدمحمدسيد هدايت الله نقشبندي160.194واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K18001613عبدالقدیرمحمد ابراهیمابراهیم زادهاسمعیلذکورمرکزی فيروزنخچير160.11انستیتوت انجنیری نیمه عالی بلخ ولایت بلخسمنگان
K07002001عبدالقدیرحاجی محمد-یارمحمدامام سيد حاجي صاحب159.555انستیتوت تخنیکی نیمه عالی ولایت غزنیغزني
K15005121عبدالقدیرمحمد ابراهیمرحیمیگل امینغلام سخي شهيد159.024واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K28001356عبدالقدیرحاجی میراحمد-حاجی عبدالرشیدکارته لگان158.567واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهلمند
K14005947عبدالقدیرعبدالکریمنواییمولوی عبدالرسولغياثي158.563واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K06001723عبدالقدیرعبداللهکریمیعبدالمجیدذکورشابه158.553واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپنجشير
K16003873عبدالقدیرعبدالهادیرحمانیمنصورخاتم الانبيا158.515واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K17000540عبدالقدیرعبدالقادرقادریحاجی غلام حیدر-شيرخان158.31واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K27000819عبدالقدیرنورعلی-نورمحمدمشرقي158.25دیپارتمنت زراعت و وترنری انستیتوت نیمه عالی شهر کابلکندهار
K14005466عبدالقدیرقدیم-سلطان عزیزذکورنوآباد156.914واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K14002701عبدالقدیرعبدالحلیم.نظرعلیخردمند شهید156.587دارالعلوم امام ابوحنیفه صرف برای ذکور شهرکابلبدخشان
K15003464عبدالقدیرسیداکرام..میرزا کریمعـبدالموجود شهيد156.49واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K09001021عبدالقدیرعبدالجلیلملگریعبدالمیرکندرخيلو ليسه156.432واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K19014049عبدالقدیرعبدالبصیر-عبدالرحیمتلي گک156.205واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K24008369عبدالقدیرعبدالغفار-غلام محمدخصوصی خراسان 1155.366واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K22001681عبدالقدیرعبدالحمیداحدیعبدالاحدخراسان155.26دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت پوهنتون فاریابفارياب
K09002217عبدالقدیرعبدالبصیرزرملوالعبدالحمیددولت زايي155.111واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K20002166عبدالقدیرمحمدابراهیم-غلام سخیذکور آقچه154.997واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K10011162عبدالقدیرمیرویس0عبدالرحمنشولاني154.962واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K20003136عبدالقدیرخیرمحمد..جمعه بایفرازام شهيد153.646واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K16004562عبدالقدیرعبدالقیومحمیدیعبدالحمیدیاهور153.296انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت کندزبغلان
K28000634عبدالقدیرعبدالحی-عبدالوهابشهيدانجنيرعبدالمتين153.192واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهلمند
K24004162عبدالقدیرعبدالغفور..احمدرباط پیرزاده152.887واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K28000190عبدالقدیراسدالله..عبدالحکیمکارته لگان151.756واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهلمند
K25000339عبدالقدیرعبدالرحمن-عبدالسلاممهاجرآباد151.563دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی فراهفراه
K29000325عبدالقدیرعبدالغفوربانوسمحمدزمانشيخ متي149.921ناکامزابل
K15001503عبدالقدیرجمعه-سنگی محمدانسیتیتوت مسلکی زراعت و وترنری فرخار149.792ناکامتخار
K21000123عبدالقدیرخلیفه گداینبی زادهنبی جانمنهاج سراج149.571ناکامسرپل
K20000223عبدالقدیرمحمدرسول-خدای قلعيد محله148.367ناکامجوزجان
K20003624عبدالقدیرحبیب الله-محمدعظیمشهيدجنرال عبدالحکيم148.226ناکامجوزجان
K10008439عبدالقدیردین محمد-گلابشپي ليسه ننگرهار148.154انستیتوت میخانیکی نیمه عالی ولایت ننگرهارننگرهار
K19012855عبدالقدیرعبدالستار-چاریاستادغلام محمدشهيد148.143ناکامبلخ
K17004823عبدالقدیرمحمدطاهرنیازیمحمدافضلذکور نمبر1148.057ناکامکندز
K22004382عبدالقدیرمحمدیونس-عبدالکریمسعدالله شهید147.989ناکامفارياب
K28001003عبدالقدیرخانگل-محمدلعلبولان مرکزي ليسه146.647ناکامهلمند
K22000012عبدالقدیرغلام رسول-عبدالرشیدذکور کولین146.506ناکامفارياب
K22002133عبدالقدیرمحمدنعیم-محمداکبرذکورسرچکان146.249ناکامفارياب
K15002269عبدالقدیرعبدالفتاحنظریخدای نظرذکور سرای سنگ146.236ناکامتخار
K32003035عبدالقدیرجمعه خان-فدای رحمنسوان سیدبابا144.654ناکامباميان
K22001212عبدالقدیرصالح محمد-شیرمحمدابوعبيد جوزجاني144.574ناکامفارياب
K20003791عبدالقدیرعبدالخلیل..عبدالرشیدغلام سرورشهيد141.13ناکامجوزجان
K01026958عبدالقدیرمیرافضل-محمدافضلحبيبيه141.051ناکامکابل
K15007104عبدالقدیرحاجی عبدالروف-قربانلاله گذر140.922ناکامتخار
K15007800عبدالقدیرعبدالخلیل-محمدایوبحضرت عمرفاروق رستاق139.321ناکامتخار
K04005642عبدالقدیرعبدالغفار-سردارمحمدشریف شهیدکفشان138.212ناکامپروان
K34005663عبدالقدیرمحمدهاشم..نظرشمل پیران137.896ناکامخوست
K20001210عبدالقدیرعبدالبصیرنبی زادهعبدالنبیقزانچي بابا137.873ناکامجوزجان
K28000178عبدالقدیرمحمداسمعیل.نبوخانکارته لگان137.85ناکامهلمند
K23000327عبدالقدیرعبدالحلیم-نیک محمدکنه قل133.969ناکامبادغيس
K20003040عبدالقدیرعبدالبصیر..خواجم بردیآلتی خواجه125.521ناکامجوزجان
K23000262عبدالقدیرحاج انورحاج عثمانبه نسبت تخطی در جریان امتحان، امتحان داوطلب باطل استبادغیس
K27000406عبدالقدیراغاعبدالغفار اغا-محمد جان اغامحمد هوتک235.119دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کندهارکندهار
K08000112عبدالقدیممحمدسلیمشبابناظمعلي بابا208.865دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی پکتیکاپکتيکا
K01025597عبدالقدیممحمدغنیغنیعبدلرحمان بابا203.574دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارکابل
K07003279عبدالقدیممحمد جمیل-جمعه گلشاه ابوالفتح175.695دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پکتیکاغزني
K16002458عبدالقدیمعبدالله-ملا نورمحمدمحمدافضل شهيد158.704دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلانبغلان
K04001123عبدالقدیمعبدالبصیرقادریعبدالقادرنعمان158.545واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K11002550عبدالقدیمروح اللهستورعبدالجبارچارباغ ذکورعالي ليسه158.405واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K16005627عبدالقدیمبهادرخان-محمدطاهر.الحاج استاد محمدنفیع156.836دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیربغلان
K15002658عبدالقدیمعبدالحکیم-خال محمدسيد عبدالله شهيد152.99واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K17004394عبدالقدیممحمدنعیمرحیمیمحمدکریماستاد غازی خان146.377انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت کندزکندز
K04000775عبدالقسیمعبدالعلیم-پادشاگلرحمت الله شهید194.885دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات پوهنتون بامیانپروان
K01011935عبدالقسیمعبدالرسول-عبدالوکیلنازو انا170.878واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K05000747عبدالقسیمعبدالقدوسقادریعبدالقادرمحمد عمر شهيد168.688واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K05000832عبدالقسیمعبدالمتین-محمدقاسمذکورحضرت فرخشاه151.69انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت پنجشیرکاپيسا
K17001982عبدالقسیمعبدالکریم-عبدالفتاححضرت علي141.367ناکامکندز
K01047229عبدالقصیرعبدالقادرنیازیعبدالقیومانستیتوت میخانیکی ـ153.672واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24010663عبدالقهارذوالفقارخان زادهحاجی شمشیرسلطان غياث الدين غوری303.149دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون هراتهرات
K01005812عبدالقهارمحمدخان..جمعه خانحسین خیل270.809دیپارتمنت مطبوعات پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کابلکابل
K01047770عبدالقهارمحمدزمان-شیرزمانخوشحال خان261.58دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون کندهارکابل
K17004782عبدالقهارسلیمان شاه-امیرشاهاستاد غازی خان243.955دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کندزکندز
K10009117عبدالقهارعبدالصبورصمدیعبدالصمدچکنوري240.123دیپارتمنت انجنیری نرم افزار پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کنرننگرهار
K06001914عبدالقهارعبدالقادرصدیقیتاج محمدبــــازارک238.633دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون البیرونیپنجشير
K01011544عبدالقهارعبدالفواد-عبدالبصیرحبيبيه234.729دیپارتمنت بشرشناسی وباستان شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون کابلکابل
K02001933عبدالقهارعبدالجبار-عمراخانسيدجمال الدين234.131دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون پکتیاميدان وردگ
K01054641عبدالقهارعبدالوهابهمتنور رحیمخيشکي233.185دیپارتمنت سیول پوهنځی انجنیری پوهنتون بغلانکابل
K10003213عبدالقهارعبدالکریم-محمدسيدشمس الدين مجروح228.848دیپارتمنت مهندسی پوهنځی انجنیری پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01012612عبدالقهارزلمیظهیرزیروح اللهآریانا افغان ترک224.533دیپارتمنت کیمیا عمومی صرف برای ذکورپوهنځی کیمیا پوهنتون کابلکابل
K01040751عبدالقهارعبدالمصور-عبدالاحدخواجه عبدالله انصاري221.412انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلکابل
K08000725عبدالقهارعبدالرحمنرحمانیپهلوانخوشحال بابا لیسه221.136دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون شیخ زایدپکتيکا
K03000384عبدالقهاریارمحمدعابداقامحمدجهادي کلنگار210.864دیپارتمنت تأمین برق پوهنځی انجنیری پوهنتون پکتیالوگر
K01006401عبدالقهاررحمت گل-محمدیوسفخواجه مسافر210.749دیپارتمنت اداره عامه عمومی صرف برای ذکور پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کندهارکابل
K01006788عبدالقهارعبدالجبارانوریمحمدانورذکور غازه208.809دیپارتمنت انجنیری معدن صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری معدن ومحیط زیست پوهنتون بلخکابل
K03001183عبدالقهارمیراحمد-حاجی میرحسنچلوزائی208.719دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون پکتیالوگر
K20000470عبدالقهاراسدالله-عبدالغفارمیرويس مينه203.624دیپارتمنت روان شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجانجوزجان
K04003754عبدالقهارعبدالغفار-مولادادتفهيم القران201.819دیپارتمنت استخراج مواد مفیدۀ جامد پوهنځی جیولوجی و معدن مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیرپروان
K01031607عبدالقهارعبدالقدوس-آقاجانذکورسيدنورمحمدشاه مينه200.421واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10004792عبدالقهارشیرین آقا..سیدحضرتنجم الجهاد199.051دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون کنرننگرهار
K10001430عبدالقهارخوشحال-حیاءالدینشیراغا مجددی193.578دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K19007317عبدالقهارعبدالبصیر-عبدالعزیزعرب مزاري193.402دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون بلخبلخ
K15000283عبدالقهارمحمدکبیر-محمدجمعهخواجه بهاوالدين193.307دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بدخشانتخار
K20000771عبدالقهارعبدالغفار-عبدالرحمنابن يمين193.158دیپارتمنت نفت وگاز پوهنځی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجانجوزجان
K20000582عبدالقهارعبدالاحداحدیایشان قلمولانا اذنب شبرغانی190.02دیپارتمنت روان شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجانجوزجان
K15002539عبدالقهارمحمدطاهرهاشمیمحمد هاشمسيد عبدالله شهيد189.994دیپارتمنت جیولوجی ومعدن پوهنځی انجنیری پوهنتون تخارتخار
K14004147عبدالقهارعبدالخیر..عبدالحمیدارغندکان189.846به نسبت انتخاب کود (صرف برای اناث) نتیجه قرنطین استبدخشان
K11000257عبدالقهارعبدالقیوم-غلام ربانیروشان عالي ليسه186.434دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمانلغمان
K15005659عبدالقهارعبدالجلیلعاصیعبدالرزاقعبدالکريم شهيد185.686دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشانتخار
K14000950عبدالقهارمحمدگلسیرتآدینه محمدکوکچه185.08واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K03001450عبدالقهارمحمدضمیر-نواب خانچوتره184.82دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون بامیانلوگر
K12000232عبدالقهارحبیب الرحمن-شاه محمودعمراخان184.753دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنځی زراعت پوهنتون کنرکنر
K01035789عبدالقهارنورالله..سلطان شاهغلام محمد فرهاد183.26واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07006327عبدالقهارعبدالرحمن-نورمحمدشامیرصاحب182.777واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K14005602عبدالقهارخاکیترابیشیراحمدوخنیده179.556دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشانبدخشان
K15000522عبدالقهارعبدل محمد-عبدالستارحضرت عثمان179.426دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تخارتخار
K15007748عبدالقهارجوره خانکریمیطورهعبدالکريم شهيد179.316دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون تخارتخار
K14003160عبدالقهارجبارقل-امامسيد محمد دهقان177.77دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت پوهنتون کندزبدخشان
K17002591عبدالقهارعبدالغفارقاریزادهملاعبدالقدوسمولوی سراج الدين شهيد175.78دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون کندزکندز
K17000525عبدالقهارعبدالمنانعمرخیلطوره خان-شيرخان175.755واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K01008013عبدالقهارمختاراحمدرشیدیبسم اللهحضرت عثمان بن عفان174.411واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K28001833عبدالقهارحاجی عبدالولی-گل وزیرکشتی174.236واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهلمند
K01052939عبدالقهارعبدالرشیدخسرویعبدالیقیندهن دیوت174.174واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01020790عبدالقهارعبدالهادی-عبدالشکورحضرت شمس المشايخ174.113انستیتوت تجارت نیمه عالی شهر کابلکابل
K12002027عبدالقهارحاجی محمدسراج-حاجی محمداکبرعمراخان173.987دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنځی زراعت پوهنتون کنرکنر
K01027045عبدالقهارعبدالقادریعقوبیمحمد اسحاقمرزاعبدالقادربیدل172.652واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K05003250عبدالقهارمحمدجبار-فیض محمدحیات الله شهید172.558دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرکاپيسا
K04003263عبدالقهارعبدالقدوس-عبدالرحمنعشق اباد172.409واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K14001227عبدالقهارحفیظ اللهحفظیحافظتجربوی ذکورالجهاد172.293دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشانبدخشان
K01044343عبدالقهارعبدالجبار-عبدالستارسيدالناصري172.28واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01008048عبدالقهارمرزامحمداحمدیعلی احمدحضرت عثمان بن عفان172.176واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K20001775عبدالقهارقربان-تنگربردیذکورنمبراول آقچه171.935دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانجوزجان
K14002831عبدالقهارمحمداکرام-نصرالدیننئی170.779دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنځی انجنیری پوهنتون فاریاببدخشان
K10008143عبدالقهاروزیرسید-جان سیدروغانوهلکانولیسه170.772واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K17000884عبدالقهارعبدالستار-عبدالرازقزراعت170.517دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریابکندز
K20002442عبدالقهارغلام سخی-عبدالکریممسلکي زراعت جوزجان169.226دیپارتمنت زبان ادبیات ترکمنی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانجوزجان
K12002147عبدالقهارمحمد رمضان-عبدالرشیدبرنرنگ169.12دیپارتمنت تاریخ و جغرافیه پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرکنر
K14003116عبدالقهارعبدالحفیظحکیمیعبدالحکیمسائف شهيد167.12واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K01050379عبدالقهارعبدالبصیرناصریلعل محمدعمرا خان165.798واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15005123عبدالقهارعبدالغفورغفوریخواجه یارغلام سخي شهيد165.526واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K10007938عبدالقهارمحمداسلام-خلیلقلعه آخند164.085واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K22005004عبدالقهارعبدالقیومقادریرضوانقلدولت گیلدی فدایی163.605واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K21000276عبدالقهارعبدالستارسلطانیحاجی سخیدادشاه چنار163.59دیپارتمنت زبان ادبیات پشتو پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانسرپل
K34004365عبدالقهارعبدالغفار-محمدعلی خانعبدالحي حبيبي163.516واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K04000646عبدالقهارظریف خانپادشاه زادهجلاد خانصادقي160.674واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K17002470عبدالقهارمحمدرحمنوفادارسراج الدینوزیر محمد گل خان160.213واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K13000307عبدالقهارعبدالقادر-گل اکبرمختلط بنیوز159.905واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتینورستان
K10003389عبدالقهارعبدالوهاب-بوستانامر خيل158.869واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K05003024عبدالقهارعبدالصمد-محمدعزیز-عبدالباقی شهید158.544واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K16004910عبدالقهارعبدالغفوربیک زادمرزابیکجریان158.401واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K04003387عبدالقهارغلام رسول-عبدالقیومعبدالفتاح شهید157.209انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت پنجشیرپروان
K01021787عبدالقهارعبدالحمیدفکریعبدالجمیلعبدالهادي داوي156.883واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K25000521عبدالقهارعبدالروف-عبدالعزیزکاریزک156.588دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی فراهفراه
K16003977عبدالقهارعبدالقادرامینیمحمدزمانخواجه کمال ولي156.551واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K14004887عبدالقهارنورالدیننوریجان محمدپپل153.583واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K14005006عبدالقهارشهبازحکیمیعبدالحکیمکوکچه151.871واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K01008353عبدالقهارعبدالصبور-عبدالمحمددوده مست151.777واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01006988عبدالقهارعبدالشکورعبدالله زیعبدالغفورذکور بتخاک151.457واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K32003116عبدالقهارعبدالستار-عبدالقدوسذکوردوشاخ149.883انستیتوت زراعت نیمه عالی بلخ ولایت بلخباميان
K14008726عبدالقهارعزیزمحمدعزیزیبابرحسیندهکلان148.534انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بدخشانبدخشان
K10001022عبدالقهارعبدالقدوس..برکتمياعمرعالي ليسه148.25ناکامننگرهار
K20001689عبدالقهارعبدالغفار-عبدالستارالحاج عبدالرشيد دوستم148.228ناکامجوزجان
K12003474عبدالقهارتاج گل..محمدیاسینشهيدمعلم سليم خان148.181ناکامکنر
K19012727عبدالقهارمحمد عثمانعثمانیدین محمدمحمديوسف خيرخواه142.614ناکامبلخ
K06001988عبدالقهارعبدالجبارسعیدیعبدالستارآستانه کلان139.633ناکامپنجشير
K17000269عبدالقهارعبدالستار-نورالدین-شيرخان139.333ناکامکندز
K17002455عبدالقهارعبدالغفار..کچیوزیر محمد گل خان137.827ناکامکندز
K04002289عبدالقهارشاد محمدفقیریدوست محمدعبدالهادي شهيد137.428ناکامپروان
K14005929عبدالقهارعبدالستارخاکساریخاکسارغياثي109.854ناکامبدخشان
K01013234عبدالقویدولت محمد-محمدصدیقفاضل بیک292.828دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابلکابل
K04005282عبدالقویعبدالحبیب-محمد زمانذکورجبل السراج238.197دیپارتمنت ساختمان های صنعتی ومدنی پوهنځی ساختمانی پوهنتون جوزجانپروان
K01043294عبدالقویعبدالخیرفیضیشامیرمحمدانوربسمل230.089واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K28000766عبدالقویعبدالباقی-حاجی غلام نبیشهيدانجنيرعبدالمتين198.479دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی هلمندهلمند
K01042347عبدالقویعبدالقبوربهادریمحمدابراهیمنادريــــه181.216واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K28000914عبدالقویمحمد انور-محمد عمرمنگلزائی174.813دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارهلمند
K16000890عبدالقویعبدالناصر-عبدالحفیظ.الحاج استاد محمدنفیع174.571دیپارتمنت خاک شناسی و آبیاری پوهنځی زراعت پوهنتون بغلانبغلان
K16003540عبدالقویعبدالمقیم-عبدالحکیمیرم عليیا173.969دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلانبغلان
K28000531عبدالقویعبدالباقی..عبدالرحمنمنگلزائی164.988دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی هلمندهلمند
K14003549عبدالقویعبدالوهاب-محمد امانعبدالمنان شهيد148.789انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بدخشانبدخشان
K01006265عبدالقیامعبدالرزاق-محمدجمعهده عربان قرغه154.823واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01054684عبدالقیوممحمداسماعیلمحمدعیسی زادهمحمدعیسیککرک320.188دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنځی طب پوهنتون هراتکابل
K04004626عبدالقیومعبدالغنی..ولی محمد-ذکور ميرعلی احمد شهيد294.48دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابلپروان
K32004021عبدالقیوممحمدعلی-دیدارعلیليسه ذکور مرکز باميان287.373دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنځی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیکباميان
K01012641عبدالقیومعزیزالرحمنوردکغلام محبوبآریانا افغان ترک273.369دیپارتمنت شهرسازی صرف برای ذکور پوهنځی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیککابل
K04003521عبدالقیومگل آقا-نواب خانذکورسعدالله266.363دیپارتمنت عمومی پوهنځی صحت عامه صرف برای ذکور پوهنتون طبی کابلپروان
K01019606عبدالقیومعبدالحی-محمد رحیمابوذر غفاری251.84دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون ننگرهارکابل
K04000809عبدالقیومعبدالکریم-محمدحکیممحمداکبرشهيد240.293دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پروانپروان
K02001182عبدالقیوممحمدیاسین-زبردستنورالمدارس237.217دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون شیخ زایدميدان وردگ
K01039347عبدالقیومعبدالوهابامرخیلحیات اللهغازي233.507دیپارتمنت اداره تربیتی پوهنځی روانشناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابلکابل
K01055174عبدالقیوممحمدعلی-حسین بخشذکور برگر231.421دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای ذکور پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون بلخکابل
K33002711عبدالقیوممحمد علیجمالیانبومانذکورعلامه شهيد شهرستاني230.199دیپارتمنت انجنیری آب ومحیط زیست صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری معدن ومحیط زیست پوهنتون بلخدايکندی
K01014126عبدالقیومعبدالرزاق-غلام حسینحبيبيه223.076واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K27000052عبدالقیومعبدالحکیماحمدیعلی احمدظاهر شاهی219.952دیپارتمنت راردیو وتلویزون پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کندهارکندهار
K01030432عبدالقیوممحمدجعفر-میرحسینذکور سیدالشهدا--212.329دیپارتمنت نقا شی پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون کابلکابل
K01045269عبدالقیومعبدالرحمن-لونگخوشحال خان205.598دیپارتمنت علوم هارتیکلچر(باغداری) صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون البیرونیکابل
K28000193عبدالقیوممحمدعمر..حیات اللهکارته لگان203.751دیپارتمنت سیول پوهنځی انجنیری مؤسسه تحصیلات عالی هلمندهلمند
K12000200عبدالقیوممیرانگل-روستم خانعمراخان195.305دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت پوهنتون کنرکنر
K09002516عبدالقیومداود-مومینتجربوی گردیز194.892دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاپکتيا
K31001519عبدالقیوممحمدیوسف-سیداحمدفاسک194.814واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغور
K28001416عبدالقیوملعل وزیر-محمدانورشهیدانجینر عبدالمتین193.375دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی هلمندهلمند
K20001127عبدالقیومعبدالنعیم-عبدالعلیگوهرشادبیگم191.863واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K01013889عبدالقیوممحمدکریم-حاجی درمرجانعبدالرحيم غفورزي189.652انستیتوت ژورنالیزم نیمه عالی شهر کابلکابل
K14003954عبدالقیومعبدالواحد-دیگریزشدوج189.647دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت پوهنتون بلخبدخشان
K10013631عبدالقیومتورگل-گل رحیمخارج مرزپاکستان189.561واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01012516عبدالقیومبریالی-عبدالصبورحبيبيه188.286دیپارتمنت رادیوو تلویزیون پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون بغلانکابل
K19005462عبدالقیومخال محمدیارییارمحمدباختر187.835دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخبلخ
K24003279عبدالقیومعبدالباقی..عبدالحقذکور مرکز شیندند186.681انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی ولایت هراتهرات
K09001117عبدالقیوماخترگلعرفانطیلاخانسلام خیلولیسه186.21دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرپکتيا
K24008309عبدالقیومنورالدینرسولیغلام رسولخواجه محمد تاکي185.926واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K10010685عبدالقیوملعل نبی-منهاج الدینکوت180.978دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمانننگرهار
K01014734عبدالقیومکمین-ظریفعبدالغفوراحمدی177.821دیپارتمنت روان شناسی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزکابل
K24008875عبدالقیومعبدالسلام-ملاسلیمانبندآباد177.691دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی فراههرات
K29000138عبدالقیومعبدالمتینهمتلعل محمدشامردان177.128واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیزابل
K27000043عبدالقیومعبدالحکیمحکیمیحاجی صالح محمدظاهر شاهی175.481دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارکندهار
K09002568عبدالقیومگل الرحیمرحیم زیولی جانباتور174.427واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K05002996عبدالقیومعبدالظاهر-دوست محمدمحمد ايوب شهيد174.026دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی غورکاپيسا
K27002870عبدالقیومغلام علی شاهرحمانیحاجی عبدالباقیمحمود طرزی172.659دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارکندهار
K16001709عبدالقیوموحیدالله-خدادادحضرت حمزه170.881دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلانبغلان
K04000599عبدالقیومغلام محی الدینامیریغلام غوثصادقي170.83واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K01052821عبدالقیومعبدالمالک-حاجی هرات خانخوشحال خان170.639واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10005228عبدالقیوممحمدنعیم-حاجی اول شاهعبدالوکیل170.58دیپارتمنت زبان وادبیات هندی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارننگرهار
K34002002عبدالقیومشیرزاعلی-گل شهزادخانمهديخيل170.353واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K01026411عبدالقیوممحمدعظیم-کریمنمبر1سيديوسف علمي170.158دیپارتمنت زبان و ادبیات فرانسوی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون پروانکابل
K18000044عبدالقیومشفیق الله-قاسم حسینچهاراولیا168.92واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیسمنگان
K15003876عبدالقیومتاج محمدنظریجوره خانداکتر سيدحسين شهيد167.519واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K01028490عبدالقیوممسافرخان-غنیچهل دختران -167.056واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K27002536عبدالقیومعبدالرحیم-عبدالکریمکاکاسیداحمد165.433واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندهار
K19010468عبدالقیومغلام نبیعادلیغلام علیاستاد وجدان164.149دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی زابلبلخ
K07000778عبدالقیومعبدالاحد-صاحب جانوکيل محمدجان کوچي163.709انستیتوت تخنیکی نیمه عالی ولایت غزنیغزني
K25000832عبدالقیومعبدالکریم.محمدشاهلیسه ابونصرفراهی163.635دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی فراهفراه
K10007292عبدالقیومنصیراحمد-شیراحمدوزیرمحمدگل خان163.618واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K08000958عبدالقیوممحمدنوازمحًاندمحمدظفربحــــرالعلـــوم163.169دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پکتیکاپکتيکا
K20000654عبدالقیوممحمدسلیم-مولانمولانا اذنب شبرغانی160.551دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجانجوزجان
K25001155عبدالقیوممحمدعظیم-شیخ محمدباغبل160.247دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی ارزگانفراه
K15005164عبدالقیومحفیظ اللهفیضیعبدالفیضاميرعلي شيرنوائي158.719دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلانتخار
K01040134عبدالقیومعبدالجلیلمبارزمحبوب خانفاميلي های ريشخور158.588انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت ننگرهارکابل
K16005020عبدالقیومعبدالرحیمغفوریعبدالغفورميهن158.46واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K28000054عبدالقیومغلام دستگیر..میرهمزهشهيدانجنيرعبدالمتين158.459واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهلمند
K09000928عبدالقیومغفارشاهدښایسته خانکندرخيلو ليسه158.458واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K34000380عبدالقیومرییس-نورحسنکوزه تره کي158.432واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K25001112عبدالقیومغلام محی الدین-غلام حیدراحمدشاه بابا درانی158.186دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی فراهفراه
K17002914عبدالقیومموسیبرکتیملابرکتذکورذاخیل قدیم157.222انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت کندزکندز
K01055157عبدالقیومعبدالبشیرربانی زادهغلام ربانیرخه156.548واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K20003267عبدالقیوماحمدقوینلیحسینمولانا اذنب شبرغانی155.086واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K13000274عبدالقیوممحمدنعیم-محمدرحیمذکورنانگل154.753واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتینورستان
K23000237عبدالقیومحفیظ اللهذبیح زادهذبیح اللهحنظله بادغيسي153.145دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی بادغیسبادغيس
K31001572عبدالقیومنجم الدین-غلام نبیدهتائی151.502دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریابغور
K04001631عبدالقیومعبدالوهاب-محمدشاهکثیرالرشتوی شیخعلی151.404دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیرپروان
K16002316عبدالقیومطوره خان-محمدغیاثاستادعبدالرحمن150.44واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K34005432عبدالقیومعبدالقادر...حسن محمدمهديخيل149.833ناکامخوست
K16004729عبدالقیومهوس خانانگاربابه خانکيله گي149.46ناکامبغلان
K07005353عبدالقیومسیدابراهیم-سیدنظیمملوک149.394ناکامغزني
K15004330عبدالقیوممحمدبخشرحیمیخارکشداکتر سيدحسين شهيد146.695ناکامتخار
K07002230عبدالقیوممحمد خان-فاضلشيرخان146.563ناکامغزني
K17003791عبدالقیومخال محمدحیدریصفرمحمدذکورکهندژ144.78دارالعلوم تخارستان صرف برای ذکور ولایت کندزکندز
K04002742عبدالقیوممحمدنعیم-عبدالواحدحق بین144.53ناکامپروان
K10001718عبدالقیومتاج محمد-گلسیدسرور قادری عالی لیسه140.944ناکامننگرهار
K20003031عبدالقیومعبدالحکیم..حاجی مرادآلتی خواجه137.53ناکامجوزجان
K11000750عبدالقیومعبدالحکیم-صمدخانذکور علي خيل137.451ناکاملغمان
K17000091عبدالقیومعبدالقدیر-محمدگلباغميری134.66ناکامکندز
K08000494عبدالقیومحکیم خانحکیم زویپیرمحمدضیا العلوم132.381ناکامپکتيکا
K10004104عبدالقیوم سیلابالله محمدسیلاب-محمدافضلمحمدي صاحبزاده لیسه219.717دیپارتمنت انجنیری نرم افزار پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کنرننگرهار
K10010508عبدالکافیظفرخان-اعظم خاندره نور255.612دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون شیخ زایدننگرهار
K01034069عبدالکافیمحمدرسول-حاجی ملک دادشهرک ملي172.307واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K03001883عبدالکامرانعبدالبصیر-خدایدادقلعه نو165.644دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی لوگرلوگر
K01035763عبدالکاملزرمت خان..اعظم خانغلام محمد فرهاد227.986واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16004092عبدالکاملغلام سرور-غلام حیدرگرم آبه168.916واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K19004399عبدالکاملمحمداسماعیلعاشوریاستاد عاشورليسه عالي باختر154.729واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K04004720عبدالکبارعبدالستار-عبدالحسینانستیتوت کثرالرشتوی شینواری184.996دیپارتمنت علوم نباتی پوهنځی زراعت پوهنتون پروانپروان
K21000808عبدالکبارعبدالستار-محمدعظیمخطيب آباد184.232دیپارتمنت زبان و ابیات انگلیسی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سرپلسرپل
K06001930عبدالکبارعبدالهادییوسفییوسف علیبــــازارک164.072واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپنجشير
K01020707عبدالکبیرعبدالبشیرخواجهخواجه میاجاناستقلال330.733دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون کابلکابل
K07006652عبدالکبیرعبدالغفور-محمد شفیقاحـمدي ولسوالي گيلان233.753دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون ننگرهارغزني
K11000595عبدالکبیرمحمداسرار-شهسوارخصوصی اصلاح221.734دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون پکتیالغمان
K08000132عبدالکبیرعبدالخالقباهرگل محمدعلي بابا217.51دیپارتمنت اقتصادملی پوهنځی اقتصاد پوهنتون شیخ زایدپکتيکا
K04005229عبدالکبیرمولاداد-عبدالحقفقيرحيدرگلبهار216.465دیپارتمنت استخراج مواد مفیدۀ جامد پوهنځی جیولوجی و معدن مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیرپروان
K31000542عبدالکبیرعبدالهادی-عبدالقادرسلطان علاوالدين غوري198.284دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون فاریابغور
K31001527عبدالکبیرمحمدبشیردولتیفتح محمدگردهيلنگ198.247واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغور
K28000511عبدالکبیرعبدالقدیر..عبدالخلیلشهيدانجنيرعبدالمتين195.338دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی هلمندهلمند
K19000092عبدالکبیرعبدالرحیم..محمدابراهیمشهـید احمدشاه مسعود195.145دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانبلخ
K01042646عبدالکبیرعبدالباسطاحمدزیحاجی عبدالقدیرنادريــــه193.997واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10006631عبدالکبیرسلطان زرینزرینمرسلینتجربوی193.53دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمانننگرهار
K10000965عبدالکبیرشاه محمود خان-حاجی رسولتوکل بابا193.255دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنځی زراعت پوهنتون کنرننگرهار
K01040421عبدالکبیرعبدالرحیماحمدزیعبدالکریماستادخلیل الله خلیلی190.655واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10002441عبدالکبیرعبدالشکوررسولیعبدالرسولعبدالوکیل186.671واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K19001822عبدالکبیرعبدالودود-عبدالسلاماستاد صالح محمد184.722دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون بلخبلخ
K10005917عبدالکبیرعبدالبصیر..غنیتجربوی181.491دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت پوهنتون لغمانننگرهار
K19014145عبدالکبیرعبدالقدیر-محمدقاسماستقلال179.255دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانبلخ
K17002878عبدالکبیرنجم الدینطاهریمحمدطاهرخواجه مشهد178.901دیپارتمنت زبان ادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزکندز
K19000698عبدالکبیرعبدالروففخریفخرالدینسلطان غیاث الدین175.798واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K15001945عبدالکبیررجب-امام محمدعبدالله قانت شهید175.559واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K08000207عبدالکبیرعبدالرشیدعاقلعیدمحمدیوسف خیل173.768واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيکا
K13000339عبدالکبیرعبدالوکیل-عبدالکبیرشیخ محمدابراهیم172.643دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارنورستان
K01041765عبدالکبیرنیک محمد-محمدظاهرخان عبدالغفارخان172.528واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24004857عبدالکبیرعبدالکریم-محمداسماعیلانقلاب اسلامي172.428واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K30000457عبدالکبیرحاجی عبدالظاهر..حاجی عبدالستارکوتوال170.739دیپارتمنت زبان و ابیات پشتو پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی ارزگانارزگان
K15006527عبدالکبیرعبدالقدوس-محمدموسیگل نظر شهيد167.316دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریابتخار
K15006235عبدالکبیرمیرزاکلان-افضلحضرت عمرفاروق165.621دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون تخارتخار
K07002268عبدالکبیرحکیم خان-عبدالله خانشيرخان165.585واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K20003368عبدالکبیرکاکو-حضرت دینابن يمين165.244واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K01043815عبدالکبیرمحمدانور-باباسيدالناصري164واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01011029عبدالکبیرعبدالحیاعظم ناصریحاجی میراعظمحاجي عبدالقدير163.835واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K17002461عبدالکبیرزلمی خانهیله مندگل خانوزیر محمد گل خان162.265دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی پکتیکاکندز
K10002706عبدالکبیرعبدالقدیرمحمدیرحمنچکنوري161.992واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K16004408عبدالکبیرمحمدکریم..محمدرحیمگلميران156.779واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K01006640عبدالکبیرعبدالاکبرقاضی زادهمحمدطالبقلعه نعمان155.234انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی مرکز ولایت لغمانکابل
K17000109عبدالکبیرعبدالحی-عبدالکریمباغميری153.241انستیتوت کثیرالرشتوی نیمه عالی مرکز ولایت لغمانکندز
K07005616عبدالکبیرعبدالغفاردرویشدرمحمدقاري عبدالله153.178واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K17002366عبدالکبیرعبدالروف-فیروز-شيرخان151.617واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K31000174عبدالکبیرعبدالغیاثعبدالعزیزعبدالعزیزسلطان علاوالدين غوري151.465دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی غورغور
K22000785عبدالکبیرمحمدعلمعمارسیفوذکور جمشيدی149.792ناکامفارياب
K14003384عبدالکبیرعبدالجلیل-عبدالمومینذکــور دره جيم148.294انستیتوت زراعت نیمه عالی ولسوالی کشم ولایت بدخشانبدخشان
K20003151عبدالکبیرعبدالرزاققربان زادهمحمدقربانفرازام شهيد147.917ناکامجوزجان
K01037834عبدالکبیرعبدالواسع-عبدالروفعبدالغفورنديم-147.894ناکامکابل
K16001469عبدالکبیرعبدالکریم-محمد نظرذکور اسلام قلعه146.403ناکامبغلان
K05003112عبدالکبیرسیف الدین-میرافغانسیدآقاشهید146.345دارالعلوم فتح المدارس صرف برای ذکورولایت کاپیساکاپيسا
K20000485عبدالکبیرنصرالله-عبدالحکیممولانا اذنب شبرغانی146.064ناکامجوزجان
K01037891عبدالکبیرعبدالبشیررشیدیعبدالرشیدغازي144.63ناکامکابل
K14003047عبدالکبیرنیامحمد.بابه لطیفیاوان144.468ناکامبدخشان
K10008355عبدالکبیر نادر زادهنادر-محمدشریفننگرهار عالی لیسه186.669دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون کنرننگرهار
K19000085عبدالکریمغلام صدیق..آچلدیشهـید احمدشاه مسعود324.062دیپارتمنت طب عمومی صرف برای ذکور پوهنځی طب پوهنتون بلخبلخ
K24005641عبدالکریمرحیم.گل میرذکورکهسان266.473دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون شیخ زایدهرات
K07007089عبدالکریممحمدعلی-دیدارعلیبهائي255.971دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخغزني
K26000185عبدالکریمعبدالرحیم.عین الدینفرخی252.281دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات بوهنتون هراتنيمروز
K01054078عبدالکریمخادم-علی حسینگزرک250.646دیپارتمنت فزیک عمومی صرف برای ذکورپوهنځی فزیک پوهنتون کابلکابل
K10004496عبدالکریمعبدالستار-عبدالجلالمارکوه246.277واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K25000181عبدالکریمعبدالغفور-علی محمدلیسه ابونصرفراهی237.005دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کندهارفراه
K01019541عبدالکریمغلام عباس-سردارعبدالرحيم شهيد235.156دیپارتمنت مدیریت حوادث صرف برای ذکور پوهنځی محیط زیست پوهنتون کابلکابل
K25000479عبدالکریممحمدعظیمعظیمیعبدالسلامخصوصي مولانا جلال الدين228.167دیپارتمنت انجنیری نرم افزار پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کندزفراه
K32003040عبدالکریمعلی داد-احمدحسینذکور مرکز باميان227.711دیپارتمنت ریاضی پوهنځی ساینس پوهنتون هراتباميان
K24011461عبدالکریمنظرمحمد-عبدالرحمنمولانا محمداعظم226.22دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخهرات
K01032005عبدالکریمخدابخش-غلام حسینعبدالرحيم شهيد220.896واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K02001297عبدالکریممحمدباقرالهامامیرمحمدلیسه دوآب هلمند215.916دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون بلخميدان وردگ
K19003958عبدالکریمحسین علی-حسین بخشراه معرفت212.611دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون جوزجانبلخ
K01034018عبدالکریمعبد الغفار-محمداجانپوهاند غلام صديق محبي208.629دیپارتمنت رادیو و تلویزیون پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون پروانکابل
K16003258عبدالکریمهادی محمد-محمدخانمرکزبغلان207.475واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K01054302عبدالکریمعبدالمتین-عبدالقیومشهرک خراسان201.711واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K32002579عبدالکریمعبدالرحیمغلام رضاییغلام نبیلیسه تخنیکی افغان وایران201.613دیپارتمنت هنرهای زیبا پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بلخباميان
K19004394عبدالکریمشیرمحمدقیامقرباندقيقي بلخي199.236دیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنځی اقتصاد مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانبلخ
K24007039عبدالکریمشیرگل-عبدالعزیزاستاد فکری سلجوقي194.954انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی ولایت هراتهرات
K32001513عبدالکریمخداداد-احمدعلیسرقول193.547دیپارتمنت نقاشی پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون هراتباميان
K04003649عبدالکریممحمدظاهرنادریمحمدنادرشهيد نيازي183.228دیپارتمنت عمومی پوهنځی تربیت بدنی صرف برای ذکور پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیپروان
K17004770عبدالکریممحمدنعیم-ملاعبدالسلیماستاد غازی خان183.186دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشانکندز
K01054039عبدالکریمصفرمحمد-رمضانیحضرت عثمان182.855دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون کندزکابل
K15005338عبدالکریمعبدالغفور-محمدقیومداکتر سيدحسين شهيد182.838دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنځی اقتصاد مؤسسه تحصیلات عالی بادغیستخار
K24002339عبدالکریمجمعه گل-عبدالکریمذکور فوشنج182.628انستیتوت تخنیکی نیمه عالی ولایت هراتهرات
K25000824عبدالکریمشادی خان..صالح محمدلیسه ابونصرفراهی182.403دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی فراهفراه
K09002343عبدالکریممحمدزمانعابدعبدالمنانشهری څانگه181.483دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاپکتيا
K17002370عبدالکریمعبدالرحیم-محمد انور-شيرخان181.258دیپارتمنت علوم فرهنگ اسلامی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزکندز
K01035778عبدالکریمفیض محمد..امیرمحمدغلام محمد فرهاد181.037واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15000297عبدالکریمیاربابا-بابه خانخواجه بهاوالدين179.807واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K19008043عبدالکریممحمدابراهیم-غلام رسولمحمدصديق شهيد179.584انستیتوت نفت و گاز نیمه عالی ولایت بلخبلخ
K17005502عبدالکریممحمدیعقوبسالارالله مرادچهارگل تپه177.691دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون کندزکندز
K06000672عبدالکریمعبدالا امین-عبدالغفارمسعود شهيد177.66دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیرپنجشير
K27001453عبدالکریمعبدالواحد-جان محمدســـــيدجمال الدين افغان کندهار177.573به نسبت انتخاب کود (صرف برای اناث) نتیجه قرنطین استکندهار
K07001730عبدالکریمپیرمحمد-مومین خانعلي لالا صاحب177.351دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت پوهنتون غزنیغزني
K01055465عبدالکریمگل احمد-حاجی نظرمحمدحضرت علي177.129واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K25000165عبدالکریمصدرالدینحبیبیعبدالخالقملامحمدیعقوب فراهي175.938دیپارتمنت علوم و فرهنگی اسلامی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی فراهفراه
K27001533عبدالکریمعبدالصمد-سلطان محمدحاجي جمال کرز175.91دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارکندهار
K01010532عبدالکریمعبدالرحیم-عبدالغفورحاجي عبدالقدير174.388واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K32000220عبدالکریمموسی-یوسفده سرخ174.107دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانباميان
K34002744عبدالکریمفضل-غوندهدره گي174.016دیپارتمنت زبان وادبیات اردو پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون شیخ زایدخوست
K22001840عبدالکریممحمدرحیمحکیمیعبدالحکیممرکزقرائی173.908دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریابفارياب
K31000905عبدالکریمتسلی-سعدالدینسلطان علاوالدين غوري173.895دیپارتمنت علوم و فرهنگی اسلامی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی غورغور
K26000362عبدالکریمشراف الدین..ملا نجم الدینفرخی173.719دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی نیمروزنيمروز
K30000473عبدالکریمباچا..ملک عبدالنبیگرم آب171.916دیپارتمنت زبان و ابیات پشتو پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی ارزگانارزگان
K07007182عبدالکریممحمداکبرخان-بهاولحضرت عثمان170.711دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی زابلغزني
K33002068عبدالکریمحسین علی-علی حسنذکور برگر170.688دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی نیمروزدايکندی
K19003040عبدالکریممحمدقدیرفقیریمحمد فقیرقاضي حميدالدين170.426واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01013488عبدالکریممحمدکریم-عبدالهاشمعبدالرحيم غفورزي170.409واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K31000797عبدالکریمسیدمحمد-عبدالرحمنسیدعبدالله علوی170.461به نسبت انتخاب کود (صرف برای اناث) نتیجه قرنطین استغور
K19008716عبدالکریمعبدالحکیم-محمدسلیماستقلال168.559واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K10001258عبدالکریمفضل کریم-سیدمیرانذاخيل167.444واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K15000443عبدالکریمعیسی خان-جمعه خانکثیرالرشتوی167.393واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K07007200عبدالکریمحاجی خدایداد-عبدالحمیدغـازي پيرمحمدخان167.344دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی هلمندغزني
K01019157عبدالکریمعبدالرحیممحمدیرمضانحکيم ناصرخسروبلخي167.293واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24001684عبدالکریمسلیمان-محمد خانمولانا عبدالرحمن جامي166.817دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی بادغیسهرات
K15006310عبدالکریمعبداللطیف-ملا صوفیحضرت عمرفاروق165.478واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K18000326عبدالکریمغلام سخی-عبدالواحدذکور جوی ژوندون165.449دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانسمنگان
K01009436عبدالکریمعبدالوکیل-عبدالرشیدذکوراستالف165.445دارالعلوم شرعیه قره باغ صرف برای ذکور ولایت کابلکابل
K15003958عبدالکریمعبدالقدوس-عبدالرحیمعبدالبصيرشهيد165.25انستیتوت تخنیکی نیمه عالی مرکز ولایت تخارتخار
K01026664عبدالکریمعبدالقدوس-محمدبراتقلعه حشمت خان164.098دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاکابل
K01008995عبدالکریممحمدحیدردوستمحمدقاسمخصوصي شهر163.932واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K34002473عبدالکریممحمدنواب خان-گل معیدداخي163.776واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K15006054عبدالکریمعبدالباقی.عبدینمک آب163.653واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K33000838عبدالکریمحسین داد..محمدرضاذکور راباط162.427واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K10002821عبدالکریممیرحکیم-عبدالحکیمشهيدمحمدعارف162.335واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01006895عبدالکریمعبدالغفورهمدردمرجانقلعه نعمان162.325واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K34004543عبدالکریممحمدقاسیمکریمیمحبت خانليسه لکن160.262واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K34003242عبدالکریمعبدالحکیم-محمدولیالفتح160.118واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K23000139عبدالکریمامین اللهصیفوریبهزادزراعت مسلکي ليسه بادغیس160.037دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی بادغیسبادغيس
K32002587عبدالکریمحاجی عبدالحمید-محمدحسننسوان مرکز ورس158.039واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K17005688عبدالکریمنوگل-عبدالحمیدقره کوترمه156.954انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت کندزکندز
K14006354عبدالکریممحمدحسین-پنجشنبهپل زریبان156.905واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K16003707عبدالکریممحمدقسیم-محمدکبیرحضرت عمر فاروق رض156.722واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K10001429عبدالکریمعبدالغفار..عبدالرحمنمياعمرعالي ليسه156.494انستیتوت تجارت نیمه عالی شهر کابلننگرهار
K24004150عبدالکریمغلام ربانی..محمدیاراميرمحمداسماعيل156.319واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K25000321عبدالکریمنورمحمد-سیدگلذکورشورآباد155.284دیپارتمنت علوم و فرهنگی اسلامی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی فراهفراه
K04001542عبدالکریمغلام فاروق..غلام حضرتذکورتوغبیردی155.192واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K01028740عبدالکریمجان اقارحیمیرحیم دلشهرک ملی155.09واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K31001191عبدالکریمغلام سخی-عبدالعزیزابوبکر شهيد154.753واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغور
K31000518عبدالکریمچمن علی-رمضانسفیدآب154.661واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغور
K23000210عبدالکریمملهمفیاضفیض محمدلیسه شمال دریا154.614دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی بادغیسبادغيس
K19004126عبدالکریمرحمت الله-مرت قلیلیسه خیرآباد153.597دارالعلوم اسدیه صرف برای ذکور ولایت بلخبلخ
K07003839عبدالکریممحمدکریم-محمدرحیمملوک153.449واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K10002431عبدالکریمعبدالصمد-کمال الدینشهيدمحمدعارف153.211واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K19000070عبدالکریمعبدالرحیم.تاج محمدذکور خلم151.812واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K18000198عبدالکریمقادررحمانیرحمناندروشيرخرم151.656واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیسمنگان
K10004228عبدالکریمعبدالفتاح-عبدالطیفعبدالوکیل151.605واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K16003208عبدالکریمنورعلمعلی خیلبراتمرکزبغلان151.519واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K01029039عبدالکریمعبدالرحیمعثمانیغلام عثمانحکيم ناصرخسروبلخي151.287واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14008470عبدالکریمعبدالباسط-محمد ظریفمير محمد هاشم150.084واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K32003012عبدالکریمفضل الکریم-عبدالرحمنذکور مرکز باميان149.983انستیتوت تخنیکی افغان-ایران نیمه عالی ولایت بامیانباميان
K34001209عبدالکریممیرعزیزخان-سیدشاههارون خیل149.671ناکامخوست
K19001039عبدالکریمعبدالرشیدراشدموس قلسلطان غیاث الدین149.496ناکامبلخ
K15007438عبدالکریمحاجی عبدالوهاب-حاجی محمدامانجلگه148.364ناکامتخار
K27001132عبدالکریممحمدعلی..حاجی محمدکرممیرویس مینی عبدالقدیم پتیال148.186ناکامکندهار
K15005763عبدالکریمعبدالعلی-محمدولیذکورجلگه146.392ناکامتخار
K14001988عبدالکریمعبدالحمیدفطرتمحمدکریممرزامحمدبني146.052ناکامبدخشان
K27000269عبدالکریمملاخان محمدقدردانعبدالغفورظاهر شاهی145.912ناکامکندهار
K15006694عبدالکریمتیمورشاه-عبدالخیرالفاروق144.806ناکامتخار
K16004147عبدالکریمعبدالقهار-محمد عالمصیاد144.332ناکامبغلان
K24007785عبدالکریمحاجی سلطان احمدعمریحاجی محمد عمرخصوصی عصر نوین142.475ناکامهرات
K17000122عبدالکریمعبدالشکور-سیدجانمولوی سراج الدين141.378ناکامکندز
K09001578عبدالکریمفضل کریمهاشمیگل کریمڅمکنیو عالی لیسه134.801ناکامپکتيا
K15005902عبدالکریم جانجمعه خان..صفرمحمدذکورسمتی175.928دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشانتخار
K01038017عبدالکشورعبدالنبی-عبدالهادیعبدالغفورنديم-165.291واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16003988عبدالکفیلعبدالوکیلرفیعیمحمدرفیعخاتم الانبيا252.858دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون بلخبغلان
K19008305عبدالکفیلعبدالوکیل-عبدالحمیدمحمدصديق شهيد160.404واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K18000221عبدالکیبارعبدالجبار-خوشمرادنمبر2 مرکزایبک161.963دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانسمنگان
K24005438عبداللطیفعبدالواحد..جانعلی-ذکورجبرئیل202.244دیپارتمنت جیولوجی صرف برای ذکور پوهنځی زمین شناسی پوهنتون کابلهرات
K01011060عبداللطیفعبالمعروف-عبدالروفحبيبيه179.475واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K11001232عبداللطیفمحمدطاهر-محمداسمعیلذکور علي خيل162.177واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K15008621عبداللطیفغلام نبی..سنگی محمدبشيرآباد155.072واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K13000108عبداللطیفسیدشاه-موسی خانننگراج146.437ناکامنورستان
K03000309عبداللهظفرخانثاقبمحمدظریفخصوصی دارالهدی318.784دیپارتمنت عمومی پوهنځی طب پوهنتون ننگرهارصرف برای ذکورلوگر
K24007286عبداللهمولوی نورمحمدنوریارباب دوست محمدسلطان غياث الدين غوري316.666دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون هراتهرات
K10003571عبداللهفضل الرحیمسعیدبابه جانمومن افغان ترک311.62دیپارتمنت عمومی پوهنځی طب پوهنتون ننگرهارصرف برای ذکورننگرهار
K24009283عبداللهخواجه محمد0دادمحمدمولانا محمداعظم311.266دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون هراتهرات
K07005878عبداللهگشتیمحمدیمحمد علیاستادعبدالغفورسلطاني301.285دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنځی طب پوهنتون کندهارغزني
K01015237عبداللهعبدالباری-حاجی شیرآغاحبيبيه301.255دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کابلکابل
K19004547عبداللهعبدالحکیم-محمد شریفافغان ترک مزار294.467دیپارتمنت ساختمان های صنعتی ومدنی صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخبلخ
K01035843عبداللهعلی دادعلی زادهخدایدادسيداسماعيل بلخي292.784دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری کمپیوتر وانفورماتیک پوهنتون پولی تخنیککابل
K01031277عبداللهروح الله-امان اللهذکورسيدنورمحمدشاه مينه290.903دیپارتمنت محاسبه (Accounting) پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابلکابل
K01035431عبداللهعبدالخبیر-عبدالعلیابراهيم خليل الله290.291دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون البیرونیکابل
K02001296عبداللهمحمدعلینبی زادهمحمدابراهیملیسه دوآب هلمند289.033دیپارتمنت محاسبه وعلوم معلوماتی صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری کمپیوتر وانفوماتیک پوهنتون پولی تخنیکميدان وردگ
K01032155عبداللهغلام علی-ضامنعبدالرحيم شهيد288.978دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنځی طب پوهنتون پکتیاکابل
K24006631عبداللهجمعه گل.بهاءالدینخصوصي هيواد288.788دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنځی طب پوهنتون کندهارهرات
K01025126عبداللهحبیب اللهرحمانیسیدالرحمانرحمان بابا283.491دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون پکتیاکابل
K01040403عبداللهعبدالخالق-محمد ظاهرمحمدفقيرفيروزي282.33دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون البیرونیکابل
K32002520عبداللهمحمدعظیم-غلام رسولنسوان پتاب سراب282.281دیپارتمنت عمومی پوهنځی صحت عامه صرف برای ذکور پوهنتون طبی کابلباميان
K01011683عبداللهمحمدابراهیم-محمدهاشمحبيبيه281.914دیپارتمنت عمومی پوهنځی صحت عامه صرف برای ذکور پوهنتون طبی کابلکابل
K07000333عبداللهعبدالکریم-نوراجانسنايي280.784دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون کندهارغزني
K03001413عبداللهعنایت الله-احمدجانزرغون شهر278.069دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابللوگر
K01029801عبداللهسیف الدین-محمدخانذکــــور شهرک وحـــدت276.819دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون ننگرهارکابل
K08000242عبداللهخان محمد-توراب خانمتاخان276.327دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون شیخ زایدپکتيکا
K33002712عبداللهدیدار-محمدعلمذکوررویان273.914دیپارتمنت عمومی فارمسی پوهنځی فارمسی پوهنتون کابل صرف برای ذکوردايکندی
K10011542عبداللهعبدالظاهر-غازیعبدالوکیل271.385دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون پکتیاننگرهار
K08000666عبداللهشیرخانتسلمحمدگلسیدخیل271.096دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات(BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون شیخ زایدپکتيکا
K27001364عبداللهحاجی روی محمد-جمعه خانمیرویس خان نیکه268.071دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون کندهارکندهار
K01011019عبداللهجمعه خان-احمدعلیذکور سیدالشهدا--268.006دیپارتمنت انجنیری اتومیخانیک صرف برای ذکور پوهنځی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیککابل
K08000146عبداللهداکترسیدمحمدامیریاعمادالدینعلي بابا267.817دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون ننگرهارپکتيکا
K10005050عبداللهنقیب الرحمن..عبدالاحمدنجم الجهاد266.367دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات(BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01032333عبداللهمحب علی-جانعلیعبدالرحيم شهيد265.779دیپارتمنت عمومی پوهنځی صحت عامه صرف برای ذکور پوهنتون طبی کابلکابل
K19005322عبداللهعبدالرحمنرحیمیعبدالرحیمباختر262.985دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخبلخ
K01041652عبداللهامیراللهیوسفزیاحسان اللهخان عبدالغفارخان261.529دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق پوهنتون ننگرهارکابل
K33001545عبداللهعوض-بومانعلیسنگ موم261.418دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون بلخدايکندی
K33000783عبداللهمحمد..حسین علیمخلتط مرکز کیان259.108دیپارتمنت سیستم های اطلاعات جغرافیایی صرف برای ذکور پوهنځی جیوماتیک وکادستر پوهنتون پولی تخنیکدايکندی
K01034147عبداللهفهیم محمد-نیازمحمدذکورسيدنورمحمدشاه مينه259.069دیپارتمنت زبان وادبیات انگیسی صرف برای ذکور پوهنځی زبان های خارجی پوهنتون کابلکابل
K16005978عبداللهرنگین-اخترمحمدسیدجمال الدین افغان259.021دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون ننگرهاربغلان
K01036132عبداللهعبدالاحدمسلمنورمحمدميرغلام محمدغبار258.175دیپارتمنت سیستم های معلوماتی وآموزشی پوهنځی آموزش کمپیوتر وتکنالوژی معلوماتی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01038793عبداللهعبدالهادیوهاب زادهعبدالوهابغازي257.999دیپارتمنت احصائیه وایکونومتری پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابلکابل
K07005367عبداللهسخی جان-غلام رسولحضرت بلال جانمراد257.612دیپارتمنت اگری بزنس پوهنځی زراعت پوهنتون شیخ زایدغزني
K24002626عبداللهاحمدعلی..حسین علیذکورجبرئيل257.364دیپارتمنت میکا ترونیک پوهنځی انجنیری پوهنتون هراتهرات
K24011711عبداللهعبدالستار-عبدالفتاحانقلاب اسلامی257.317دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای ذکور پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون هراتهرات
K01047579عبداللهعبدالواسع-حاجی تازه گلخصوصی نوی ډیوه256.39دیپارتمنت هایدرومیترولوژی صرف برای ذکور پوهنځی زمین شناسی پوهنتون کابلکابل
K11002480عبداللهعزیزالرحمنروحانینظرمحمدذکورمندااور255.802دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق پوهنتون ننگرهارلغمان
K33001495عبداللهمحمد حسنمحمدیقربانشيخ بهائي254.518دیپارتمنت ساختمان های صنعتی ومدنی پوهنځی ساختمانی پوهنتون جوزجاندايکندی
K03000002عبداللهعزت الله-رحمت اللهمحمدجان خان253.868دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون شیخ زایدلوگر
K01023971عبداللهمحمدتقیحسینیمیرزاحسینخصوصي معرفت252.616دیپارتمنت هایدرومیترولوژی صرف برای ذکور پوهنځی زمین شناسی پوهنتون کابلکابل
K07002579عبداللهعوض-اسماعیللیسه مختلط قجنغتو250.846دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون غزنیغزني
K24009739عبداللهغلام غوثصدیقیحبیب اللهخواجه شهاب الدین250.38دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون هراتهرات
K07005835عبداللهلیاقت علیابراهیمیمحمد اسحقاستادعبدالغفورسلطاني249.314دیپارتمنت زبان وادبیات آلمانی پوهنځی زبان های خارجی پوهنتون کابلغزني
K01034242عبداللهذبیح الله-بازمحمدمحمد علم فیض زاد248.933دیپارتمنت مطبوعات پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کابلکابل
K01048962عبداللهتوکل خان-حیدرپلچرخي247.325دیپارتمنت تکنالوژی ومعلوماتی صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون شیخ زایدکابل
K01027765عبداللهمحمدالله-عثمانحبيبيه246.928دیپارتمنت منمنت واداره تشسثات(BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون پکتیاکابل
K01029747عبداللهمحمدیوسفاحمدزیمحمدحسینعبدالهادي داوي246.876دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون کابلکابل
K24005268عبداللهمحمدسرور-غلام علیهيواد245.307واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K33002991عبداللهناصر-قاسمذکور شش243.613دیپارتمنت استخراج روباز معادن صرف برای ذکور پوهنځی جیولوجی ومعادن پوهنتون پولی تخنیکدايکندی
K10009745عبداللهمرجان-شپین گلخارج مرزپاکستان243.465دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات(BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون شیخ زایدننگرهار
K01023734عبداللهاسدالله-عبدالطیفقيام الدين خادم242.189دیپارتمنت سیول پوهنځی انجنیری پوهنتون لغمانکابل
K01011597عبداللهباقرضیائیاحمدذکور سیدالشهدا--242.083دیپارتمنت استخراج زیرزمینی معادن صرف برای ذکور پوهنځی جیولوجی ومعادن پوهنتون پولی تخنیککابل
K01020921عبداللهمحمدباقر-غلام علیعبدالرحيم شهيد242.005دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون البیرونیکابل
K02001005عبداللهحبیب الرحمن-بسم اللهالجهاد لنگر240.8دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون کندهارميدان وردگ
K01043359عبداللهعبدالستار-محمد ابراهیماستادمحمدابراهیم خواخوری239.049دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق پوهنتون ننگرهارکابل
K01027792عبداللهخواجه محمد-خیال محمدمحمد موسی شفيیق238.651دیپارتمنت مطبوعات پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون ننگرهارکابل
K02001604عبداللهفضل الرحمن-گل محمدانیستیتوت کثیرالرشتوی چک238.547دیپارتمنت سیول پوهنځی انجنیری پوهنتون بغلانميدان وردگ
K01013890عبداللهاسدالله-سردارمحمدعبدالرحيم غفورزي238.481دیپارتمنت مطبوعات پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون البیرونیکابل
K19007971عبداللهنقیب الله-سعداللهمحمدصديق شهيد238.464دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنځی شرعیات پوهنتون بلخبلخ
K10008858عبداللهعبدالعزیز-بوستانامر خيل238.442دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق پوهنتون ننگرهارننگرهار
K32002224عبداللهغلام حیدر-پایندهذکور مرکز باميان238.254دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بامیانباميان
K32001181عبداللهمحمد داود-محمد ابراهیمشينه اخضرات236.438دیپارتمنت هایدرو لیک وساختمان های هایدرو تخنیکی صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری منابع آب ومحیط زیست پوهنتون پولی تخنیکباميان
K01036843عبداللهحضرت جان-میاخاناحمد شاه مسعود235.132دیپارتمنت استخراج زیرزمینی معادن صرف برای ذکور پوهنځی جیولوجی ومعادن پوهنتون پولی تخنیککابل
K07007262عبداللهغلام حضرت-غلام سخیذکورتوحيدآباد234.754دیپارتمنت انجنیری تفحص و اکتشاف معادن صرف برای ذکور پوهنځی جیولوجی ومعادن پوهنتون پولی تخنیکغزني
K10009521عبداللهعبدالولی-جناب گلخارج مرزپاکستان233.348دیپارتمنت تأمین برق پوهنځی انجنیری پوهنتون پکتیاننگرهار
K04004168عبداللهعبدالفرید-عبدالمجیدتقویم الدین232.325دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات(BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون پروانپروان
K27000569عبداللهمحمدهاشمپیروزیسیدمحمدظاهر شاهی232.21دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کندهارکندهار
K19004307عبداللهالله نظر-خدای بیردیمحمديوسف خيرخواه231.746دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخبلخ
K03002436عبداللهعبدالحبیبهمتمحمدامینلیسه عالی ذکورخوشي231.72دیپارتمنت کیمیا عمومی صرف برای ذکورپوهنځی کیمیا پوهنتون کابللوگر
K01023651عبداللهمحمدشریفرباطیعبدالرحیمغلام حيدرخان231.686دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون البیرونیکابل
K32004733عبداللهداودانصاریمحمدرحیمپيتـاب سرآب231.551دیپارتمنت استخراج زیرزمینی معادن صرف برای ذکور پوهنځی جیولوجی ومعادن پوهنتون پولی تخنیکباميان
K01055017عبداللهشاه محمود-محمد فقیرچهل تن231.462واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01012694عبداللهامین الله-سورگلحبيبيه230.161دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون پکتیاکابل
K01026163عبداللهعبیداللهقاری زادهمرزا محمدغلام حيدرخان230.052دیپارتمنت مطالعه ارتباطات وعلوم بشری پوهنځی ژورنالزم پوهنتون کابلکابل
K10005359عبداللهشیرعالم..ذوالفقارتجربوی230.014دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارننگرهار
K10009514عبداللهعبدالوهاب-عبدالحقبتی کوت229.887دیپارتمنت انجنیری نرم افزار پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کنرننگرهار
K01027232عبداللهعبدالقادر-عبدالقدیرنازو انا229.826دیپارتمنت رادیو وتلویزون پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون ننگرهارکابل
K11002518عبداللهحاجی مرید خانحًارنوالحاجی رستم خانچارباغ ذکورعالي ليسه228.308دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کنرلغمان
K01035853عبداللهخیرمحمدولیزادهولی محمدسيداسماعيل بلخي228.038دیپارتمنت زبان وادبیات آلمانی پوهنځی زبان های خارجی پوهنتون کابلکابل
K10016527عبداللهاسدالله-سلطان محمدسیدجمال الدین افغان227.734دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون پکتیاننگرهار
K10001208عبداللهسیدپاچا-عبدالحکیموچ تنگی لیسه226.789دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کنرننگرهار
K18000038عبداللهمحمدقاسم-محمدامیرمعدن نور226.599دیپارتمنت احصائیه وایکونومتری پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخسمنگان
K01030412عبداللهعبدالعظیم-محمدمیرذکور سیدالشهدا--226.582دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون پروانکابل
K01044195عبداللهاحمدالله0حاجی مقرب شاهعبدالحي حبيبي226.166دیپارتمنت منمنت واداره تشسثات(BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون پکتیاکابل
K10002906عبداللهمومن خان-ظفرخانمرادعلی224.933دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون شیخ زایدننگرهار
K27002015عبداللهشاه جهانیاسیرجانانمحمد هوتک224.827دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کندهارکندهار
K02001993عبداللههمایون-زندیخالدبن وليدتکيه224.724دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون غزنیميدان وردگ
K19008355عبداللهمحمد گل-امیرمحمدباختر224.651دیپارتمنت احصائیه وایکونومتری پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخبلخ
K33001588عبداللهعلی محمد-انورذکورکومی223.629دیپارتمنت انجنیری معدن صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری معدن ومحیط زیست پوهنتون بلخدايکندی
K07001201عبداللهمحمدیوسف-محمدطاهرسراب221.569دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیرعضوی صرف برای ذکور پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیکغزني
K31000954عبداللهملا عبدالوهاب-عبدالخالقسلطان علاوالدين غوري221.258دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون پکتیاغور
K03001092عبداللهگل احمد-محمد عمر خانچلوزائی221.052دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون پکتیالوگر
K01038911عبداللهسیدکمالسیدیسیدجمال الدینغازي220.851دیپارتمنت انجنیری نرم افزار پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کندزکابل
K10005783عبداللهفرمانشاهفرمانزویملک مزدورالتقوی219.91دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01019233عبداللهحافظمعنویمحمدنبیحکيم ناصرخسروبلخي219.473دیپارتمنت امور مالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون تخارکابل
K01038186عبداللهمحمداسحق-موسی خانشهرک پامير219.09دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون ننگرهارکابل
K24003123عبداللهمحمدعلی..تاج محمدذکورجبرئيل218دیپارتمنت سینما پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون کابلهرات
K07003966عبداللهمحمدظاهرهمدردرجبسـيدقاضي منگور217.98دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانغزني
K33001791عبداللهسلطانرفعتاقاحسینذکور ازمک217.937دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخدايکندی
K22000378عبداللهغلام رسولشفیقپردلخصوصي آيدين فارياب217.791دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریابفارياب
K32001597عبداللهخداداد-قربانذکورتگاب برگ217.78دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پروانباميان
K24011944عبداللهعبدالکریم-مولوی محمداکرمفتح217.561دیپارتمنت ریاضی پوهنځی ساینس پوهنتون هراتهرات
K29000076عبداللهنقیب الله-عبدالواحدنمبردوباباهوتک217.554دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون ننگرهارزابل
K07001041عبداللهمحرم علی-علی جمعهذکورالبيروني نواباد مرکز217.452دیپارتمنت رادیو و تلویزیون پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون پروانغزني
K11001081عبداللهسهیم-عبدالمختارروشان عالي ليسه217.439دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون پکتیالغمان
K10005036عبداللهلعل شاه..باچانجم الجهاد217.404دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارننگرهار
K33002017عبداللهناظر-یعقوبذکورلزير216.277دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون بلخدايکندی
K24005577عبداللهشیرمحمددورانیخان محمدبشران215.903دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K24002522عبداللهاحمد-صالح محمدیکه درخت215.843دیپارتمنت زبان ادبیات عربی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون هراتهرات
K14003687عبداللهنذرالدین..باباچوگانی215.751دیپارتمنت جیولوجی ومعدن پوهنځی انجنیری پوهنتون تخاربدخشان
K03002383عبداللهیارگلعابدسحرگلحضرت عمر فاروق215.645دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون پکتیالوگر
K01035816عبداللهرحمن گل..غلام گلغلام محمد فرهاد214.498واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07005772عبداللهعلی زوارعلی زادهموسی خانصالحي زيرک214.387دیپارتمنت اداره عامه عمومی صرف برای ذکور پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کندهارغزني
K34000047عبداللهشهزادخان-پیرمحمدايـوب خيل214.387دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون پکتیاخوست
K01041764عبداللهعبدالمجید-عبداللهاستاد مصباح214.269واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07003146عبداللهبارانحبیبیشیرگلسلـطان محمود قره باغ214.201دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون پکتیاغزني
K01008720عبداللهعتیق الله-محمد امانچهاراسياب214.184دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K02003876عبداللهمحمدباقرنبی زادهغلام نبیپای هلمند214.104دیپارتمنت بیولوژی عمومی صرف برای ذکورپوهنځی بیولوژی پوهنتون کابلميدان وردگ
K11002112عبداللهحفیظ الله-غلام محی الدینقرغه ئي212.919دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارلغمان
K19005433عبداللهاحمدشاهصافیسیدمحمدباختر212.362دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنځی شرعیات پوهنتون بلخبلخ
K10009724عبداللهشهاب الدین-عبدالروفنصرت212.332دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنځی شرعیات پوهنتون ننگرهارننگرهار
K15005655عبداللهغلام ربانیمجددیعبدالرزاقداکتر سيدحسين شهيد212.239واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K24007258عبداللهحاجی سلطان احمدعطاییعطامحمدسلطان غياث الدين غوري212.23دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون هراتهرات
K32002290عبداللهبستان-علی حسنذکور مرکز باميان211.879واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K01009864عبداللهسیداغاتره خیلعلم گلشمس لندن اکادمي211.804واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K33002426عبداللهمیرزا-محمد اکرمذکوراسکان210.868دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون پکتیادايکندی
K01044216عبداللهجهانگیرخان-شادمخوشحال خان210.816دیپارتمنت پوهنځی ژورنالیزم پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون پکتیاکابل
K07002505عبداللهچمن شاه-کلبی حسنذکـور جمبود210.714دیپارتمنت انجنیری پطرولیم صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری معدن ومحیط زیست پوهنتون بلخغزني
K07003276عبداللهصادقعلیحسینیحسین بخشهدايت210.623دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای ذکور پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون بلخغزني
K27000329عبداللهحاجی عبدالظاهر-عبدالسلامشاحسین هوتک افغان ترک210.54واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندهار
K16005437عبداللهعبدالمعروف-عبدالشهیدحضرت خاتم لانبیا210.259دیپارتمنت انجنیری پطرولیم صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری معدن ومحیط زیست پوهنتون بلخبغلان
K07002663عبداللهچمن شاه-عبدالحسینلیسه ذکورسبزک209.206دیپارتمنت انجنیری معدن صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری معدن ومحیط زیست پوهنتون بلخغزني
K27000582عبداللهمیرحمزه-عبیداللهشهيدعبدالاحد کرزي209.109دیپارتمنت اداره عامه عمومی صرف برای ذکور پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کندهارکندهار
K11000984عبداللهنصرالله-امین اللهشمتي208.93دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون پکتیالغمان
K33001737عبداللهغلام حسین-محمدحسنذکورتمـران208.645دیپارتمنت انجنیری معدن صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری معدن ومحیط زیست پوهنتون بلخدايکندی
K07001034عبداللهمحمدسرور-محمدنادرذکورالبيروني نواباد مرکز208.63دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون غزنیغزني
K01021245عبداللهعبدالملک-عبداللهحضرت شمس المشايخ208.61واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K32000608عبداللهصفرعلی-شربتکالو207.415دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون کابلباميان
K01031539عبداللهمحمدابراهیم-سلطان محمدذکورسيدنورمحمدشاه مينه207.408دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنځی شرعیات پوهنتون ننگرهارکابل
K07007841عبداللهغلام قادر-جمعه ایقلعه شهاده207.199دیپارتمنت زبان و ادبیات انگیسی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون غزنیغزني
K19000587عبداللهمحمدهاشممرادیمرادعلیسلطان غیاث الدین207.194دیپارتمنت انگلیسی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخبلخ
K33001932عبداللهناظرحسین-محمدحسنذکورلزير207.159دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی دایکندیدايکندی
K03001444عبداللهحاجی محمدمشعلمیرگلزرغون شهر206.858واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K01006651عبداللهنورالله-محمدابراهیمخواجه لکن206.786دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای ذکور پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون ننگرهارکابل
K29000233عبداللهملا عبدالمالک اخندزادهساجدملا عبدالرازق اخندزادهشیخمتی لیسه206.704دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی زابلزابل
K27001657عبداللهعبدالغفورنظریخداینظرصـوفي صاحب ذکور205.821دیپارتمنت اداره عامه عمومی صرف برای ذکور پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کندهارکندهار
K08000058عبداللهحاجی علی محمدسپینمحمدصالیححضرت بلال205.815دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پکتیکاپکتيکا
K02002255عبداللهمحمدعلویسیدغفارتگاب سربلاق205.688واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K10004482عبداللهالف خان-کمالننگرهار عالی لیسه205.656دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون ننگرهارننگرهار
K32002707عبداللهمحمدعزیزاحمدیعلی احمدسيالايک205.655دیپارتمنت انجنیری محیط زیست صرف برای ذکور پوهنځی زمین شناسی پوهنتون بامیانباميان
K01046952عبداللهغلام جاناحمدیاحمدجانپروژه پنجم 315205.348دیپارتمنت بایوتکنالوژی وتولید تخم های بذری پوهنځی زراعت پوهنتون کابلکابل
K15003563عبداللهعبدالسمیع..محمدعلینهرسعيد204.765دیپارتمنت امور مالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون کندزتخار
K01048158عبداللهمحمدمعروف-عبدالغفورآزاد خان204.053واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01035572عبداللهغلام یحیی-نیک محمدابراهيم خليل الله204.052دیپارتمنت مطبوعات پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون ننگرهارکابل
K10008819عبداللهفضل هادی..فضل طاهرمياعمر204.007واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K02001062عبداللهمحمدحبیب-غلام حبیبحضرت عمرفاروق(رض)203.993دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون شیخ زایدميدان وردگ
K28001775عبداللهحسن جانحسناخترمحمدشهيدانجنيرعبدالمتين203.866دیپارتمنت سیول پوهنځی انجنیری مؤسسه تحصیلات عالی هلمندهلمند
K11002311عبداللهامیرمحمد-خیرمحمدخارج مرز203.793دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارلغمان
K20002194عبداللهفیض محمدقاری زادهقاری همراه قلذکور آقچه203.71دیپارتمنت امور مالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون جوزجانجوزجان
K09001972عبداللهزرین-عبدالرشیدابراهیم خیل203.621دیپارتمنت آموزشی کمپیوتر صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاپکتيا
K04001509عبداللهعبدالمالک..عبدالنبیالجهادتتمدره عليا203.451دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون فاریابپروان
K33001934عبداللهگل حسین-غلامذکورلزير203.148واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K10010126عبداللهسمیع الله-محمدنعبمفقرالله202.46دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون هراتننگرهار
K01028174عبداللهنجم الدین-عبدالمحمدمحمد موسی شفيیق202.418دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاکابل
K09000936عبداللهعبدالوهابلونگنواب خانمچلغو202.359دیپارتمنت پوهنځی ژورنالیزم پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون پکتیاپکتيا
K10003710عبداللهولایت خان-امیرمحمدکوت202.251دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات بوهنتون شیخ زایدننگرهار
K01041523عبداللهمحمدیعقوباسماعیل زادهمحمداسماعیلاستادخلیل الله خلیلی202.234دیپارتمنت خاک شناسی وآبیاری صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون کابلکابل
K01010441عبداللهمعلم عابدعابدگل محبوباختري202.149دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت پوهنتون پکتیاکابل
K33000608عبداللهعلی مدد..کریممختلط دهن قل201.74دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخدايکندی
K08000268عبداللهعبدالحمیدبیتابشادی خانمتاخان201.609دیپارتمنت وترنری پوهنځی علوم وترنری پوهنتون شیخ زایدپکتيکا
K10001414عبداللهاحمدگل-محمدگلشیراغا مجددی200.561دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01047114عبداللهمحمدظاهر-خادم حسینشهرک صفا ـ200.385واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01036069عبداللهزرغون-رحمت اللهابراهيم خليل الله200.249واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10009704عبداللهعبدالظاهر-سیدمحمدخارج مرزپاکستان200.213دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون ننگرهارننگرهار
K33002517عبداللهمحمد حسنکامرانسلطانذکور القان200.025دیپارتمنت فلسفه پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بامیاندايکندی
K15005823عبداللهابن امینحیدریعبداللهبجک بالا ورسج199.658دیپارتمنت تأمین برق پوهنځی انجنیری پوهنتون فاریابتخار
K32003996عبداللهسرورغلامیمیرزاحسینکارته صلح198.879دیپارتمنت آموزش کمپیوتر صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیانباميان
K09003172عبداللهحاجی ولی محمدخاطرنیک محمدخانعبدالشکور رشاد خصوصی لیسه198.664دیپارتمنت آموزشی کمپیوتر صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاپکتيا
K21000699عبداللهسراج الدینشفاهیحاجی علی شاهحضرت امام يحيی198.563دیپارتمنت ریاضی و فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سرپلسرپل
K10002304عبداللهقابل شاه-سیدالرحمنچاردهي198.514دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K32000808عبداللهحافظ-غلام علیقره خوال198.377دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون بامیانباميان
K01021783عبداللهاسداللهاحمدزیعجب گلعبدالهادي داوي198.346واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K31001565عبداللهحاجی عبدالرحیم-عبدالخالقنيلي198.275دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون پروانغور
K34001155عبداللهمحمداسمعیلفیضیخیرگلخشکی ډنډی197.36دیپارتمنت ارتباط عامه پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون شیخ زایدخوست
K01027501عبداللهحفیظ الله-دین محمدحبيبيه196.915واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01039387عبداللهسلطان رضاعلیزادهعلی جانغازي196.907واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K32000434عبداللهعبدل-حسین دادنسوان مهر196.809دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بامیانباميان
K11001677عبداللهعبید الله-خدای نظرشهيد عبدالستار196.774دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخلغمان
K04000820عبداللهعبدالحی-خانعلیمحمداکبرشهيد195.785دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات پوهنتون بامیانپروان
K01024876عبداللهرحمت الله-محمدنادرخواجه رواش195.429دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارکابل
K24005158عبداللهغلام سخی-غلام رسولمولانا عبدالرحمن جامی195.392دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون هراتهرات
K01022035عبداللهغلام یحیی-عبدالخالقذکوربی بی مهرو195.322انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلکابل
K24001698عبداللهنجیب اللهحبیبیحبیب اللهمولانا عبدالواسع جبلِي195.27دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون هراتهرات
K09000872عبداللهمعین-عمادالدینعبدالحي گرديزي195.231دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون پکتیاپکتيا
K01022418عبداللهروح اللهالکوزیحیات اللهعبدالهادي داوي195.134واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10012472عبداللهغلام سرور-عبدالواحدعبدالرحمن پژواک195.121دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون لغمانننگرهار
K02000836عبداللهگل الرحمنعابددادمحمدکریم شهید194.989دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون غزنیميدان وردگ
K01010568عبداللهعبداللطیفاحمدیعبدالقدوسپوهاندعبدالشکوررشاد194.869واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K03000835عبداللهحبیب اللهعنایتعزت اللهکوچي هامرکزلوگر194.82دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارلوگر
K01053647عبداللهگل عظیم..محمدعظیم-خارج مرز194.373دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون البیرونیکابل
K10006514عبداللهبهرام جان-شیرهلکايمل خان193.887دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون ننگرهارننگرهار
K02003842عبداللهنیک قدماحمدیقربانعلیحضرت عمار193.761واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K33001676عبداللهعسکر-میرزاعلیسنگ موم193.741واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K01022434عبداللهسیف علی-غلام رسولهمـــــايون شهيد193.679واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01019914عبداللهآقاشرین0رازمحمداستادبيتاب193.614واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K33001126عبداللهاسلماحمدیعلی احمدذکورشهيد دستغيب193.524دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی دایکندیدايکندی
K01021777عبداللهعبدالکریمهمرازعبدالخلیلعبدالهادي داوي193.517واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01043609عبداللهمحمدهاشمکاظمیمحمدعالممحمداسماعیل حسن زی193.472واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K31001558عبداللهمحمداکبر-حاجی محمدنصیرمرکزتیوره غور193.442واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغور
K01011921عبداللهمحمد یونس خان-محمد عمرخاننازو انا193.372واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K28000753عبداللهوحید-جمعه خانشهيدانجنيرعبدالمتين193.314واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهلمند
K01043822عبداللهجمعه علی-نوروزعلیسيدالناصري193.245واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K11000878عبداللهحمیدالله-محمداسلامذکورمنگو193.226دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرلغمان
K01054586عبداللهشیرمحمد-درمحمدباغک193.206واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01023589عبداللهعوض گل0محمدآمینقيام الدين خادم193.202واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K12001472عبداللهاسماعیل-فضل الهینرنگ193.17دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنځی زراعت پوهنتون کنرکنر
K33003582عبداللهحبیب اللهاحسانیمحمدرضاسیاده ده192.1دیپارتمنت مدیریت آموزشی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیاندايکندی
K10009124عبداللهمیرویس..محمدقاسم خانچکنوري192.078دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمانننگرهار
K19008975عبداللهمحمد حسین-عبدالواسعاستقلال192.072واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01011366عبداللهغلام حامدتره خیلمحمدعلی خانحاجي عبدالقدير191.765واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K09002435عبداللهخان محمدتوپاننیازمحمدحبيب الله زرمتي191.71دیپارتمنت هارتیکلچر( باغداری) صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون شیخ زایدپکتيا
K33002324عبداللهابراهیمقاسمیبومانذکور پتاب191.604انستیتوت کثیرالرشتوی نیمه عالی مرکز ولایت دایکندیدايکندی
K10001604عبداللهامیرملنگ-مسافرخانهجرت آباد191.588دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنځی زراعت پوهنتون کنرننگرهار
K27000023عبداللهمحمداعظمروینمحمداسلمظاهر شاهی191.473دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون کندهارکندهار
K16001785عبداللهعبدالرحیمحاجی زادهعبدالمومنذکورنمبردوم191.442واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K01034509عبداللهمحمداسحقاحسانمختارقلعلاوالدین--191.437واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K34002333عبداللهمحمدوالک-جنت سعیدمتکولیسه191.337دیپارتمنت ارتباط عامه پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون شیخ زایدخوست
K10009642عبداللهمحمدالله-محمدانورنصرت191.275دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنځی زراعت پوهنتون تخارننگرهار
K18000240عبداللهحکمت الله-نعمت اللهنمبر2 مرکزایبک191.178دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانسمنگان
K15004660عبداللهامین الله-عبدالغفارفياض شهيد191دیپارتمنت تأمین برق پوهنځی انجنیری پوهنتون فاریابتخار
K01055562عبداللهمحمدنبیمحمدیغلام نبیشمس العارفين190.557واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10004829عبداللهحاجی رحیم اللهرحیمیمیرزمانعبدالوکیل190.458واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01022438عبداللهغلام یحیخلمیمرزاقلاستقلال190.057واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K09000363عبداللهممتاز-رستماریـــــــــــــــــــــوب189.953دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون پکتیاپکتيا
K01025335عبداللهاحمد فریدولی زادهولی محمدغلام حيدرخان189.936دیپارتمنت علوم هارتیکلچر(باغداری) صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون البیرونیکابل
K27002692عبداللهعبدالصمد-غلام محی الدینتــــيمورشــاهي عالي ليسه189.915دیپارتمنت حفاظه نباتات پوهنځی زراعت پوهنتون کندهارکندهار
K11000402عبداللهعبدالعزیز-عبدالقدوسروشان عالي ليسه189.908دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمانلغمان
K27001658عبداللهمحمدعارفعادلمحمدرسولصـوفي صاحب ذکور189.837دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارکندهار
K01031823عبداللهنصرالله-محمدحسینعبدالرحيم شهيد189.793دیپارتمنت باستان شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بلخکابل
K07001881عبداللهامین الله-جلات خانسلـطان محمود قره باغ189.767دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارغزني
K07007194عبداللهشاولی-شهاب الدیناحمدي189.721واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K12002711عبداللهکفایت الله-فضل رحیمکبيرستوری189.649دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرکنر
K11001642عبداللهشیر-نظام الدینذکور گل پاچا الفت189.461دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون ننگرهارلغمان
K01020254عبداللهمحمدنسیموردکعبدالوکیلاستقلال188.618واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K27003041عبداللهبوستانعلی-محمدمولانا جلال الدین بلخی188.482انستیتوت کثیرالرشتوی نیمه عالی مرکز ولایت کندهارکندهار
K09000688عبداللهعبدالرحمنعابدعمرخانسجنک188.295دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاپکتيا
K03001128عبداللهجان محمد-محمد گلچلوزائی188.213دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارلوگر
K03001904عبداللهعبدالباقی0چیی خانقلعه نو188.203واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K05002661عبداللهعبدالرقیبانوریمحمداصفحضرت مصعب رض188.281به نسبت انتخاب کود (صرف برای اناث) نتیجه قرنطین استکاپيسا
K01030327عبداللهنجیب الله-حبیب اللهذکور بي بي مهرو188.132واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K05002304عبداللهخانجانمحمدیداراخانضيا الحق شهيد188.081واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K17002511عبداللهشیرآغافطرتنورمحمددورانکلي ليسه188.046دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون کندزکندز
K19009819عبداللهعبدالکریم-محمدعالمابوعصمت بلخي187.984دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخبلخ
K01014149عبداللهابرشمینمایاراخترمحمدفاضل بیک187.949دیپارتمنت اگری بزنس پوهنځی زراعت پوهنتون ننگرهارکابل
K02002785عبداللهعبدالظاهر-لاهور.انصارالمومنين187.799دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاميدان وردگ
K11000846عبداللهمحمدحنیف-محمدشریفذکورگل غندي187.778دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون ننگرهارلغمان
K10003331عبداللهحیدر-محمدشاهافغان مراد لیسه186.774واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K19003984عبداللهابراهیمهاشمیهاشیمسيد اسماعيل بلــخي186.622دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون بلخبلخ
K33001942عبداللهمحمدامیر-محمدبخشذکورلزير186.606دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیاندايکندی
K12000239عبداللهفضل الدین-علیم خانعمراخان186.599دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرکنر
K33003354عبداللهجانعلیتوحیدیمحمدعسیذکورشلغم186.438دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون بلخدايکندی
K07005077عبداللهغلام حضرت-عبدالظاهرشبانه شيخ عطار186.404دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون غزنیغزني
K27002614عبداللهاورنگ-اسداللهمحمود طرزي186.522به نسبت انتخاب کود (صرف برای اناث) نتیجه قرنطین استکندهار
K01044604عبداللهغلام محمد-غلام رسولخوشحال خان186.309دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون بلخکابل
K04001791عبداللهدلاورحیاتیحیات خانخيشکی186.258دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون پروانپروان
K19012969عبداللهامرالدین-شاه مردانقلمحمديوسف خيرخواه186.199انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K07006295عبداللهعبدالعلی-محمدرسولالمیتو186.156انستیتوت تجارت نیمه عالی شهر کابلغزني
K04000825عبداللهعبدالحق-محمدعمرمحمداکبرشهيد186.155دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون پروانپروان
K03001768عبداللهجمعه الدین-غلام بهاوالدینمولانا يعقوب چرخي186.117دیپارتمنت علوم فرهنگ اسلامی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیالوگر
K01036377عبداللهزمری خانناصریزلمیميرغلام محمدغبار185.278واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01045649عبداللهعنایت الله-نیک محمدسيدالناصري185.268واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K34004535عبداللهالهام الدین-شرف الدینعبدالحي حبيبي185.24واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K01034434عبداللهمحمدمحسنسروریمحمدعسکرعلاوالدین--184.954واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K30000305عبداللهعبدالواحد.عبدالحمدسلام بابا184.91دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی ارزگانارزگان
K01016313عبداللهعبدالقادر-داودشاهمحمدصدیق پسرلی--184.792دیپارتمنت زبان وادبیات آلمانی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارکابل
K15008012عبداللهمحمدامین-احمدابوعثمان تالقاني184.784دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تخارتخار
K27001733عبداللهمحمدناصرقدرتحاجی اخترمحمدصـوفي صاحب ذکور184.751دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنځی زراعت پوهنتون کندهارکندهار
K33002458عبداللهمحمدیوسفمحمدیجمعهذکور القان184.705دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون هراتدايکندی
K01053374عبداللهحاجی مهمند-حاجی انارسوادحياتي ارزان قيمت184.7واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K31000713عبداللهعطا خان-الله دادسلطان علاوالدين غوري184.636دیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنځی اقتصاد مؤسسه تحصیلات عالی بادغیسغور
K15004535عبداللهعلی میرگلاسلمیمیراسلمذکورخواجه غار184.626دیپارتمنت جیولوجی ومعدن پوهنځی انجنیری پوهنتون تخارتخار
K10008277عبداللهکریم الله-ملا محمدچپرهار184.605واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K03001568عبداللهسورگل-بهرام خانغازی امين الله184.585دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون پروانلوگر
K31000315عبداللهغلام رسولاحمدیاحمدسلطان علاوالدين غوري184.514دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی غورغور
K17004042عبداللهعبدالخالق-محمدحسنآق مسجد184.397واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K10009147عبداللهسلیمان-بهرام خانعبدالقادرکوچی184.379واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01025634عبداللهغلام سخیشهابمحمدسروررحمان بابا184.359دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون کندهارکابل
K32002329عبداللهعلی احمد-عبدالقادرذکور مرکز باميان184.328واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K01016968عبداللهعبدالرشید0قربان علیمحراب الدين184.3انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلکابل
K18001424عبداللهنوراللهمنصفنصراللهآينچه184.215دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانسمنگان
K34000188عبداللهرحمن الله-محمد نوازخیرالبشرخصوصی لیسه184.498به نسبت انتخاب کود (صرف برای اناث) نتیجه قرنطین استخوست
K04001837عبداللهاخترمحمد