حروف ز و ژ

لطفاً در ابتدا به جدول حرف نام تان مراجعه کنید. جدول ها به اساس حرف اول نام دانش آموزان تنظیم شده اند. بعداً در قسمت Search آی دی تانرا بنویسید. نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن آی دی میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی (Previous) و بعدی (Next) استفاده کنید. در صفحات کوچک موبایل شاید یک ویا دو ستون از دید تان پنهان باشند و برای دیدن آنها بالای علامه مثبت در جدول کلیک کنید.

لطفاً تا پردازش کامل جدول صبر کنید. هر زمانیکه بخش جستجو ظاهر شود به این معنی است که جدول کاملاً پردازش شده است.

حروف ز و ژ

ای دینامنام پدرتخلصنام پدرکلانمکتبنمره کانکورنتیجهولایت
K34002307زابراللهخان ولی جان-محمدجاننریزی162.083انستیتوت میخانیکی نیمه عالی ولایت خوستخوست
K09000855زابط اللهعیدمرجان=حبیب جاناور گوره عالــــــــــــــــــــــــی لــــــــــــیسه148.134ناکامپکتيا
K19009566زابلهمیراحمدنورینورمحمدسیدشاه خان181.377واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K34005723زابیح اللهپغمان..گلمردوه منده159.019واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K34001328زابیرخانجان محمدشیدانیازمحمدشمبوات177.419واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K01014360زاخیلضیاوالحق-انورالحقپوهاندعبدالاحمدجاويد156.81واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K12000867زادهداللهمحمدعالم خان-سیدشریفبریکوت151.617واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K15005515زاریبهغلام محی الدین-غلام نبیبي بي حوا155.214واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K18000109زاریننعمت الله-عبدالجمیلنسوان دره ژوندون189.273دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلانسمنگان
K01020267زاکراحمدآقامحمدشیرزادعبدالمحمدعبدالهادي داوي191.509واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07005680زاکرهمحمد اسحق-جمعه خانني قلعه163.942انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی مرکز ولایت غزنیغزني
K34002562زاکیمداود-نصیب خانمحمدصديق روهي252.298دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون شیخ زایدخوست
K34004070زاکیم اللهزلمی-عزیزاللهعبدالحي حبيبي160.767واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K34002240زاکیم اللهسلطان بادشاه-محمدالدین شاهحًر بن155.297واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K09001824زاکیم خاندلاورخان-کریم خانخليلان ميرزکه214.009دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون پکتیاپکتيا
K08000524زاکیم خانعیدرخانعطاییعیمارخانزيروک مرکزی ليسه153.354واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيکا
K34005712زاکیم گلغلام نبی..دسته میرشهيدقادرمحمد260.803واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K34005353زالیخهاسدالله جانمنگلحاجی ظفرخانشهیدفدامحمدخان155.061واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K01014016زاڼه زینبشیراحمدصادق کوبکیوالسلطان محمدلامعه شهيد207.483واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01047533زاهدسیدالرحمنتقوأصاحب جانخصوصی نوی ډیوه247.396دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون کابلکابل
K10000517زاهدعبدالهاشم-محمدهاشمکهي240.609دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کنرننگرهار
K14000816زاهدعالم-مولانظررحمت222.382دیپارتمنت امور مالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون البیرونیبدخشان
K10011539زاهدفدامحمد-غازیعبدالوکیل222.166دیپارتمنت رادیو وتلویزون پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون ننگرهارننگرهار
K23000433زاهدعبدالغفور-محمداکبرحنظله بادغيسي205.454دیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنځی اقتصاد مؤسسه تحصیلات عالی بادغیسبادغيس
K01025101زاهدروح اللهداودزیفضل اللهغلام حيدرخان205.225واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K09000771زاهددلاور خانذاکرشیرمحمدرود احمدزائی203.468دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاپکتيا
K10002626زاهدعبدالولیمومندغلام دستگیرعبدالحميد مومند195.336دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01013497زاهددل آغا-جان علیعبدالرحيم غفورزي193.924واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19003475زاهدفضل الدین-عبدالمجیداستادعطامحمدنور191.728دیپارتمنت اکتشاف مواد مفیده جامد پوهنځی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجانبلخ
K01012119زاهدجنت گل-خوشدلشاه دوشمشيره191.388واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01049398زاهدنازکمیرامیریمحمدامیرغلام حيدرخان190.886واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01020028زاهدتاج الدینامیریامیرالدینعبدالهادي داوي189.999واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01049369زاهدحاجی عبدالحقنیازیبسم اللهخصوصي التقواي189.901واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K04004634زاهدعبدالستار..عبدالقدیرالجهادتتمدره188.103واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K10013653زاهدمیرواحد-سلطان محمدخارج مرزپاکستان188.031انستیتوت ساختمانی و جیودیزی نیمه عالی شهر کابلننگرهار
K01005992زاهدسحرگلمموزیوزیرگلملک گل رحمن مموزي184.728واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01023697زاهدعبدالمجیدقاسمیعبدالقاسمغلام حيدرخان184.668واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01053462زاهدمحمدنعیم..عبدالحلیم-خارج مرز183.204دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون کندهارکابل
K10009481زاهدمحمد-سیدمیرانانبارخانی183.161دیپارتمنت محیط زیست و جنگلات پوهنځی زراعت پوهنتون لغمانننگرهار
K09000452زاهدکیمیاگل-خانبازبيان خيل182.832واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K34001276زاهدبادشاه گل-حاجی حبیب گلشپی ليسه181.332دیپارتمنت تاریخ وجغرافیه پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون شیخ زایدخوست
K19012027زاهدبلال-بسم اللهرباط بلخي177.456دیپارتمنت نفت وگاز پوهنځی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجانبلخ
K10004676زاهدحاجی مامور.حاجی شیرمحمدنجم الجهاد175.646واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K11000440زاهدعبدالخالق-عمرگلعبدالله بن مسعود173.776واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K10006078زاهدگل روز-حاجی محمدروزغا زی زین خان170.71واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K03000260زاهدمحمد زمان-احمد جانپادخواب روغنی170.637دیپارتمنت جنگلات ومنابع طبیعی صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون پکتیالوگر
K01013555زاهدناصرخان-عبدالمحمدپوهاند غلام صديق محبي167.459واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01025810زاهدجمال الدین-ولی محمدغلام حيدرخان167.056واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K04001472زاهدخالد-حبیب جانمیرعبدالکریم معقول165.753دیپارتمنت زبان و ادبیات فرانسوی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون پروانپروان
K01019458زاهدسلطان مرادسلطانیملاحکيم ناصرخسروبلخي165.624انستیتوت تخنیکی نیمه عالی ولایت هراتکابل
K04004661زاهددین محمد-شاه محمدقاري عبدالستارشهيد163.901واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K05003270زاهدخان آقا-محمدرحیمحیات الله شهید163.084واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K34004380زاهدظابط-لاجبرجاجي ميدان161.686واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K01008952زاهدمحمدآصفیوسفزیمحمدیاسین-خصوصی جهان نمبر1160.479واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01021789زاهدمحمدموسیجمشیدیمحمدعیسیعبدالهادي داوي160.399انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلکابل
K01024869زاهدمحمدهمایوننادریعبدالروفاستاد ذبیح الله خان160.223واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K09000548زاهداخترخان-ولس خانگل غندی158.762واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K01012781زاهدمجنونصابرنورمحمدحضرت عبدالله ابن عباس155.196دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی ارزگانکابل
K14000825زاهدعزیزبیکعزیزیبهادربیکسائف شهيد153.156واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K01035279زاهدعبدالفرید-عبدالحمیدعبدالغفورنديم-153.118واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01014489زاهدغلام علی-شیراحمدحبيبيه146.582ناکامکابل
K34001425زاهدمحمدیار-علی گلمحمدصديق روهی144.717ناکامخوست
K17001010زاهدگل زمان-محمدخانليسه عالي شيرخان143.206ناکامکندز
K04002102زاهدعبدالبصیر-میراحمد شاهليسه عالي جهاد141.143ناکامپروان
K15001649زاهدسردارسیدیعبدالمجیدصميمي شهيد135.62ناکامتخار
K09001690زاهد اللهحاجی نورمحمدحًلاندحاجی بانگلڅمکنیو عالی لیسه167.296واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K03002628زاهد اللهعبدالمالکحمیدیعبدالحمیدبابوس167.12دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارلوگر
K06000760زاهد حسینمحمد نعیم-عبدالاحددشت ريوت171.08واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپنجشير
K01012131زاهداحمدمحمدالرحمن-رحمت اللهشاه دوشمشيره186.437به نسبت انتخاب کود (صرف برای اناث) نتیجه قرنطین استکابل
K04004239زاهداحمدشمس الدین-غلام حسینابوذرعفاری184.577دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون پروانپروان
K01011748زاهداحمداحمدشاه-عبداللهحبيبيه181.109واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K02000674زاهداحمداحمدولیاحمدیشاه ولیشهدای آبپران167.13واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K01007432زاهدالحقمحمدحنیفحنیفیالله نوردانشمند172.765واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K34004853زاهدالدینبختورالدین-مبارک الدینولس غژ خصوصې لېسه196.783واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K01013284زاهدالرحمنتراب خان-عبدالرحیمفاضل بیک152.804انستیتوت تجارت نیمه عالی شهر کابلکابل
K10007208زاهدالرحمنمبارک خان-طورولیزراعت سرخرود151.309واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01014838زاهداللهعبیداللهحکیمیعبدالحکیمعبدالغفوراحمدی250.715دیپارتمنت مهندسی پوهنځی انجنیری پوهنتون ننگرهارکابل
K01033652زاهداللهمحمدقاسم-محمدعظیمفاضل بیک250.388دیپارتمنت احصائیه وایکونومتری پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابلکابل
K02001158زاهداللهفضل الحق-گل امیرآبگذار247.552دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون ننگرهارميدان وردگ
K01049320زاهداللهمحمداسحاقرحیمیمحمدرحیمغلام صدیق محیبی243.696دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون ننگرهارکابل
K10010108زاهداللهعبدالقدیر-عبدالقدوسفقرالله242.202دیپارتمنت سیول پوهنځی انجنیری پوهنتون لغمانننگرهار
K10009676زاهداللهحًوندگل-ښایسته گلعبدالوکیل233.133دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون کنرننگرهار
K02000599زاهداللهرحیم جانرحیمیعلم جانحضرت بلال231.285دیپارتمنت منابع طبعی صرف برای ذکور پوهنځی محیط زیست پوهنتون کابلميدان وردگ
K01054388زاهداللهعبدالجمیلجمیل زیعبدالحنانالتقوا229.806دیپارتمنت اداره عامه صرف برای ذکور پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون ننگرهارکابل
K01054271زاهداللهرحیم اللهنقیبیمحمدنقیبحاجي عبدالقدير229.696دیپارتمنت رادیو وتلویزون پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون ننگرهارکابل
K01032794زاهداللهحیات الله-گلاب خانابوذر غفاری228.308دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون کندهارکابل
K01050399زاهداللهزمریغفوریداودجانعمرا خان226.507دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون شیخ زایدکابل
K09001974زاهداللهامیرگل-پاینده محمدابراهیم خیل219.593دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون پکتیاپکتيا
K09001428زاهداللهفیض محمداکبریاکبرخانبابوخيل بنگش217.571دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون پکتیاپکتيا
K12001937زاهداللهعبدالغنی-جاندادعمراخان214.039واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K01053834زاهداللهعبدالغفور.نورمحمد-خارج مرز213.897دیپارتمنت اگری بزنس پوهنځی زراعت پوهنتون ننگرهارکابل
K16003053زاهداللهعبدالکامل-عبدالصبورابومسلم خراساني210.972دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بدخشانبغلان
K01035477زاهداللهروح اللهاساسعبدال جانابراهيم خليل الله205.913دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنځی شرعیات پوهنتون ننگرهارکابل
K01006924زاهداللهنجیب اللهمرغوبالف خانقلعه نعمان201.713واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10003112زاهداللهثناوالله-عبدی احمدکمپ فارم هده198.776دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمانننگرهار
K10011623زاهداللهعبدالله-یعقوبعبدالوکیل198.737دیپارتمنت حفاظه نباتات پوهنځی زراعت پوهنتون لغمانننگرهار
K34000593زاهداللهعبدالعزیز-محمد یعقوبهارون خیل198.737واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K01016564زاهداللهکمال گل-حبیبمحمدصدیق پسرلی--196.79دیپارتمنت پوهنځی ژورنالیزم پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون پکتیاکابل
K34004377زاهداللهمحمدرایفزاهدفیض الله خانجاجي ميدان196.773دیپارتمت ریاضی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه شیخ زایدخوست
K34003669زاهداللهمحمدرحیم-اسماعیلپوهاند عبدالحی حبیبی عالی لیسه196.739دیپارتمت کیمیا صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه شیخ زایدخوست
K01053148زاهداللهمحمدنظیرستانکزیغلام شمسذکورچهارآسياب196.518واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K12000360زاهداللهشایسته گلاب-ابراهیمعمراخان195.432دیپارتمنت ارتباط عامه پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون شیخ زایدکنر
K10013643زاهداللهگلبت خان-سلام جانخارج مرزپاکستان195.073دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون ننگرهارننگرهار
K10008879زاهداللهمحمدولی شاه..زیری گلتجربوی194.835واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K34004857زاهداللهمحمدولی-کلیمه خانشهيدمطيع الله194.716واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K11000239زاهداللهعبدالمقدس-میراجانروشان عالي ليسه191.716دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمانلغمان
K10002397زاهداللهنورولی-گل ولیشهيدمحمدعارف190.2دیپارتمنت مطبوعات پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون بغلانننگرهار
K03000828زاهداللهنورالحق-محمدافضلکتب خــيل188.508واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K01012849زاهداللهعبدالستار-عبدالرشیدچهاراسياب188.177واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K34002235زاهداللهسیدمحمدخان-محمدیوسف خانحًر بن188.02دیپارتمت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه شیخ زایدخوست
K01031498زاهداللهمحمدگل-میرزمانذکورسيدنورمحمدشاه مينه186.836واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10000210زاهداللهمحمدشعیب-غلام حبیبللمي186.383انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت ننگرهارننگرهار
K03003300زاهداللهاحسان الله-حاجی محمدخانچلوزائی186.272دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمانلوگر
K34003240زاهداللهعبدالرحمن-ځدرانالفتح185.071واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K12002990زاهداللهولی جان-سردارباب الجهاد184.889دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرکنر
K11001296زاهداللهمیرویس-عبدالصبورشهیدداکترعبدالله184.53دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت پوهنتون لغمانلغمان
K01006877زاهداللهسردارمحمد-نورمحمدموسهي سفلي184.526دیپارتمنت وترنری پوهنځی علوم وترنری پوهنتون شیخ زایدکابل
K01009798زاهداللهمحمد منیر-محمد کبیرموسهي سفلي184.521دیپارتمنت وترنری پوهنځی علوم وترنری پوهنتون شیخ زایدکابل
K09000533زاهداللهحاجی شانو-دولت خانعبدالحي گرديزي184.315واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K11001091زاهداللهنصرالله-جنت گلذکور گل پاچا الفت184.149دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارلغمان
K12002334زاهداللهخیرمحمد-غلام سخیاسمار هلکانو183.667دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرکنر
K34003241زاهداللهپاینده خان-حاجی حضرت خانالفتح183.104واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K10009497زاهداللهمحب الله-باغی گلبتی کوت181.577دیپارتمنت حفاظه نباتات پوهنځی زراعت پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01036035زاهداللهحاجی بهادرخان-کریم خانابراهيم خليل الله181.28واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K34005607زاهداللهحبیب الله..رنگین شاهورغه کلي181.233دیپارتمنت هارتیکلچر( باغداری) صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون شیخ زایدخوست
K01049186زاهداللهمحمدداود-محمدقیومپلچرخي181.115واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10009372زاهداللهعبدالگل-سحرگلشهيدمحمدعارف180.894دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K10008704زاهداللهذاکرالله-اول مستايمل خان179.436واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10006660زاهداللهعبدالحکیم..مهراب جانتجربوی177.948دیپارتمنت روانشناسی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرننگرهار
K10001591زاهداللهموسی-حضرت خانسورډاګ177.839واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10010314زاهداللهمحمدافضل-ادم خانعبدالوکیل177.764دیپارتمنت تاریخ وجغرافیه پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون شیخ زایدننگرهار
K10003291زاهداللهامرالله-سیدملاسيدشمس الدين مجروح177.586دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمانننگرهار
K18001302زاهداللهزلمی جان-عبدالظاهرذکورمرکزحضرت سلطان177.482دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنځی زراعت پوهنتون بغلانسمنگان
K10007567زاهداللهزمرک-عبدالوهابوزیرمحمدگل خان177.418واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K02000818زاهداللهحقداد-صاحب دادکریم شهید176.124واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K10003784زاهداللهعبدالجبار-ملا جانچهارباغ صفا176.083واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01025514زاهداللهمحمداسحاقصدیقیمحمدصدیقرحمان بابا175.902واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K05003199زاهداللهعبدالروف-محمدظریفحسن شهید174.768انستیتوت زراعت نیمه عالی ولایت فراهکاپيسا
K10007978زاهداللهمحمدقسیم-رحیم جانعربانوليسه174.489واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K11001348زاهداللهمحمدهاشم-محمدرحیمشهیدداکترعبدالله174.47دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمانلغمان
K01009714زاهداللهزړگل-مندوزیخورد کابل174.44دیپارتمنت زبان وادبیات هندی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارکابل
K10009536زاهداللهنبی الله..زرگلچاردهي174.399واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K12003367زاهداللهعبدالمالک-محمدمیرلچي174.35دیپارتمنت زبان وادبیات آلمانی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارکنر
K10007697زاهداللهمحمدانور0عبدالمحمدشهیدسردارمحمد داود ذکورولیسه174.164واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K11002114زاهداللهامرالله-خیالیقرغه ئي174.116دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون ننگرهارلغمان
K10011048زاهداللههوس-شاه افضلکمپ فارم هده172.735دیپارتمنت تاریخ و جغرافیه پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرننگرهار
K12003365زاهداللهگل باقی-رحمت ملکلچي172.635دیپارتمنت تاریخ و جغرافیه پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرکنر
K02003976زاهداللهپندی اقازاهدآقامحمدموسي شهيد172.583واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K11000641زاهداللهمحمدولی-غلام علینورلام صاحب172.406واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K09002064زاهداللهمیم رسولزاهدشاه رسولڅمکنیو عالی لیسه172.387دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت پوهنتون پکتیاپکتيا
K01044578زاهداللهشیرین جان-عبدالاحدخوشحال خان172.378واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K09002551زاهداللهعبدالحلیم-موسی رحیمششگر172.048واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K04003623زاهداللهامان جان-غلام جیلانیعزیزالرحمن شهید171.217واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K02000223زاهداللهموسی خان-محمداکبرسيد آباد171.117واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K34004921زاهداللهخمیدالله-حمداللهليسه لکن171.055واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K01008531زاهداللهحکیم الله-فراموزابراهيم خيل171.031دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون البیرونیکابل
K10004666زاهداللهخلیل الرحمن..عالم شاه خاننجم الجهاد170.693واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01033739زاهداللهمحمدعارف-غلام نقشبندفاضل بیک170.465واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K12000716زاهداللهاکبرسید-محمدسیدناړی170.335واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K12000343زاهداللهنورحبیب-جمروزخانعمراخان169.223واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K10006751زاهداللهاحمد صیاد-محمد علیبرسلطانپور169.084دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت پوهنتون لغمانننگرهار
K10005200زاهداللهریدگل-علی گلمارکوه169.061دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت پوهنتون بغلانننگرهار
K34002072زاهداللهمحمدیاسین-سیدمناناسکندري لیسه168.87واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K01006670زاهداللهمحمدالله-پاچاگلدره شکردره168.86واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K11000137زاهداللهعزیزاحمددوستمحمددوستذکورمهترلمک167.671واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K10008796زاهداللهشاه ولی خان-محمد ظاهرمیرزاخیلو لیسه167.61دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K10002852زاهداللهصفی الله-محمدرحیمسیدجمال الدین افغان167.564واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01005927زاهداللهسیداللهاحمدیگل بازقلعه احمدخان ذکورليسه167.497واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K34004432زاهداللهظاهرشاه-زارمدادعبدالحي حبيبي167.484واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K34003747زاهداللهولی الرحمن-زرین گلپوهاند عبدالحی حبیبی عالی لیسه167.471واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K11001061زاهداللهشیرمحمد-شاه محمدذکور گل پاچا الفت167.366واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K10004798زاهداللهاصل خان-علم خانهده167.34واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10003155زاهداللهعطاالله-سیدپاچامحمدموسي شفيق167.281واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K34002665زاهداللهرحیم گل-میری گلصبريوليسه167.267واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K34005403زاهداللهعبدالقادر..حسن محمدمهديخيل167.248دیپارتمت کیمیا صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه شیخ زایدخوست
K10006702زاهداللهشکرالله..سیدسلامتجربوی167.167واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K34004699زاهداللهاحسان اللهخالدشانه میرخانعبدالحي حبيبي167.13واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K34002566زاهداللهمیاگل-لوشانمحمدصديق روهي167.014واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K12002693زاهداللهامیرسلام-مرسلینذکورمروری166.693انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت کنرکنر
K34004682زاهداللهدورگلساجدظریفعبدالحي حبيبي166.198واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K01036618زاهداللهالله گلپرهیزگاررازگلغازی عبدالله اچکزي165.949واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10000183زاهداللهدلاورخانخزانفضل الرحمنمانو165.634دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی هلمندننگرهار
K02000952زاهداللهثمرگل-نادرشاهغازی گل احمدخان165.67به نسبت انتخاب کود (صرف برای اناث) نتیجه قرنطین استميدان وردگ
K12000845زاهداللهشهزادگل-سیدعمرعمراخان163.758واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K10013055زاهداللهجمعه گل-غلام سیدتريلي163.75واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K34004858زاهداللهسردارمحمدخان-غلام محمدشهيدمطيع الله163.702واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K34005628زاهداللهراحت الله..حضرت عمرشهيد محمد داود163.697واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K10002763زاهداللهحفیظ الله-سیداغادسراچه علیخان ذکورو لیسه163.638واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K05001589زاهداللهغیاث الدینمیرزادهغوث الدینمولوي فيض محمد شهيد163.607انستیتوت معاون انجنیری حصه اول کوهستان نیمه عالی ولایت کاپیساکاپيسا
K15007528زاهداللهعلی محمدحکیمیسنگین محمدسيد ظهرالدين شهيد163.505واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K10015410زاهداللهحضرتعبیدمختارخانملکيارهوتک163.43واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K12000331زاهداللهسیداحمد-محمدجانعمراخان162.283واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K34003166زاهداللهعیدمحمد-علی محمدالفتح161.996واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K10010480زاهداللهرمضانروانمهراب الدینشيرگر161.994انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی مرکز ولایت لغمانننگرهار
K10007129زاهداللهقاهرخان..محمدالفکمبو161.816واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01047731زاهداللهمحمداکرم0محمدعالمخارج مرز161.807واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K11000215زاهداللهمحمدامان-گل رحیمشهیدعبدالوهاب161.789واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K10003415زاهداللهعنایت اللهتاندعبدالرازققلعه اخند لیسه160.609واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10009317زاهداللهشیرزمان..سردارخانمياعمر160.572واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01011674زاهداللهمحمدداود-عبدالروفحبيبيه160.395واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10002771زاهداللهعبدالمالک-شاه غاسیدسراچه علیخان ذکورو لیسه160.374واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01006549زاهداللهماشوق-عزیزاللهخورد کابل160.35واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10016475زاهداللهظاهرخان-زرینحصارک غلجائي160.249انستیتوت زراعت و وترنری نیمه عالی ولایت ننگرهارننگرهار
K10002650زاهداللهشاپور-محمدغالبسربند160.246واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K03000931زاهداللهعنایت اللهعزیزیاسداللهخصوصي افغان شهيدفاروق ستانکزي160.186واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K09001366زاهداللهنظرجانزاهدظاهربالاده160.15واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K10007629زاهداللهاحمدشاه-مهربانشيرزادومرکزی لیسه160.118واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K34001150زاهداللهشیرافضلزاهدبهرام خانخشکی ډنډی159.817انستیتوت تربیت بدنی و سپورت نیمه عالی شهر کابلخوست
K34000197زاهداللهرحیم خان-زرینخیرالبشرخصوصی لیسه159.658واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K01025737زاهداللهمؤمنلونگعمرخانرحمان بابا158.66واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01032476زاهداللهمحمداکرام-عبدالحبیبذکورسيدنورمحمدشاه مينه158.629واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10001193زاهداللهرئیس خان-طالبوچ تنگی لیسه158.607واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10008721زاهداللهواحدالله..محمدعمراحداد158.571واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K02001983زاهداللهگلیم خان-حیات خانخالدبن وليدتکيه158.547واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K12000613زاهداللهسردارشاه-حضرت شاهچپه دره158.531واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K01044452زاهداللهنورمحمد سلیمانخیل-حبیب خانخوشحال خان158.282واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K12000779زاهداللهخان باچا-کچیعمراخان156.765دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرکنر
K34002092زاهداللهاول گل-غنی محمد- خان مندوزی لیسه156.731واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K34003292زاهداللهبازگل-حضرت شاهدوه منده156.367واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K10009328زاهداللهنیازمحمد-شیرمحمدلاندي باسول ليسه156.367واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10000306زاهداللهخان اغا-ملاجاندولت زري ملاصاحب155.561واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10016476زاهداللهگلبت-احمدجانحصارک غلجائي155.294واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10005935زاهداللهدلاوردانشسردارالتقوی154.986واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K09001163زاهداللهطبیب شاهافگارعیدبادشاهپتان154.952واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K01028547زاهداللهحاجی زیربت خان-محمدگلعبدالرحمن پژواک154.929واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10002086زاهداللهزرمان جان-میراجانداگه154.906واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K34004355زاهداللهنورعلی جان-معینعبدالحي حبيبي154.85واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K12003205زاهداللهیوسف خان..حبیب جانشهيدمعلم سليم خان154.767واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K10005593زاهداللهنعمت الله-لعل میرانهزارناو153.532واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K11002356زاهداللهنورالحق-غلام سخیسلينگار153.484واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K10001523زاهداللهگل محمد خان-شاه ولی خانملکيارهوتک153.38واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01012444زاهداللهمحمدیعقوب-حاجی عبداللهحبيبيه153.088واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K12002886زاهداللهفریدالله-خورشیدنرنگ152.935انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت کنرکنر
K10003456زاهداللهعتیق اللهارمانیسیدملاقلعه اخند لیسه151.989واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K02001164زاهداللهمحب الله-خوانیآبگذار151.827واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K01050657زاهداللهشاهی گل-رحیم گلسوادحياتي ارزان قيمت151.789واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10006048زاهداللهجلات خان-گل محمد خانوزیرجهادی151.619واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K12000612زاهداللهخالد-حاجی نورالرحمنعمراخان151.495واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K10004510زاهداللهحاجی علی احمد-حاجی جان محمدمارکوه151.208واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K12003151زاهداللهسیدمحمد..بازنوراسعدآباد شپي ليسه150.088واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K17000461زاهداللهنوراللهلودینسیدامیر-شيرخان149.733ناکامکندز
K12001605زاهداللهحیات الله-نورمحمدکورباغ148.571ناکامکنر
K10010490زاهداللهعطامحمد-شیراحمدشهيدمولوي خدايدوست ليسه148.202ناکامننگرهار
K34000264زاهداللهشیراحمد خان-شیرعلی خانغرغشت148.072ناکامخوست
K10005926زاهداللهظریف الله-نورعبداللهوزیرجهادی146.41ناکامننگرهار
K11000546زاهداللهرحیم گل-شاه نورمسلکي زراعت146.046ناکاملغمان
K02000881زاهداللهمحمدحسن-عطامحمدسيد آباد143.144ناکامميدان وردگ
K12001338زاهداللهعبدالله-عاشقبحراباد140.987ناکامکنر
K34003673زاهداللهشریف الله-رحمت اللهسړه پیله140.825ناکامخوست
K11001539زاهداللهغلام نبی.محمدنبیزراعت139.526ناکاملغمان
K34002837زاهداللهحکیم ګل-ګلاب ګلیعقوبی عالی لیسه139.25ناکامخوست
K12003663زاهداللهملنگ-احمد سیرلچي137.662ناکامکنر
K11002592زاهداللهاحمدشاهحقیارحاجی حضرت شاهچارباغ ذکورعالي ليسه136.059ناکاملغمان
K01007417زاهدخانعبدالمالک-عبدالرحمنعبدالوکيل شهيد181.325واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K34002829زاهدخانلعل محمد-عظمت خانیعقوبی عالی لیسه165.237واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K01020069زاهدخانامیرجان-حبیب جاناستادبيتاب163.718واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K34005166زاهدرسولعیدرسولکلیوالنیازمحمدشهيد محمد داود167.734واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K11001975زاهدشاهنادرشاه-ملک بازخانذکورچطلا182.704انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابللغمان
K01009079زاهدشاهشرین آقامموزیداودشاهجنرال غلام عمرعلومي174.528واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10006396زاهدشاهراحت شاه-حاجی احمدشاهبتی کوت169.101دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K34003132زاهدگلبدیع گل-ماهرخانالفتح163.801دیپارتمت فزیک صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه شیخ زایدخوست
K03001456زاهدگلحاجی محمداگلزاهدحاجی بازوگلچوتره158.493واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K34002681زاهدنورعزیزنور-مولانورزیری ترخه153.458واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K01017695زاهدهدرانی-عبدالرحمننسوان احمدشاه بابا مینه280.196دیپارتمنت حقوق پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابلکابل
K01015262زاهدهعبدالجلیلفقیریخلیل اللهقلعه کاشف252.675دیپارتمنت احصائیه وایکونومتری پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابلکابل
K01005949زاهدهمحمدظریفقریشیامیرجاننسوان شکردره245.494دیپارتمنت سیستم های معلوماتی وآموزشی پوهنځی آموزش کمپیوتر وتکنالوژی معلوماتی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01010516زاهدهخواجه سلیمانصدیقیخواجه برهان الدینکشکک245.21دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K24001559زاهدهعبدالکریممحمدیمحمدعثمانمحجوبه هروي201.819دیپارتمنت زبان ادبیات عربی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون هراتهرات
K01024689زاهدهخلیل-خان گلسلطان راضيه199.103واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01024113زاهدهسیدالله-گل هوس خانسلطان راضيه188.71واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10013375زاهدهولی جان-غازیشمسه پوردنجونولیسه179.374واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K04003839زاهدهغلام رازق-غلام محمدنسوان میرعبدالکریم معقول178.058واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K24004531زاهدهعبدالظاهر.غلام محمدنسوان عقاب177.812واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K10004387زاهدهعلی احمد..اول خانبي بي عايشه صديقه172.833واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K34002881زاهدهعیدمحمد-سایل خاندحسن زیورنجونولیسه172.81واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K34000888زاهدهنیاز بادشاه-کریم شاهبي بي حليمه172.643انستیتوت کثیرالرشتوی نسوان نیمه عالی ولایت خوستخوست
K10012418زاهدهامیرمحمدعبدالرحیمزیعبدالرازقنازوانا عالی لیسه170.834واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K27002405زاهدهگلاب شاه-میرحمزهصفیه عمه جان169.092واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندهار
K05003843زاهدهاسلام الدین-علاوالدین-نسوان خمزرگر162.003واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K01020459زاهدهفرهاداللهنصرتحیات اللهنسوان توتيا154.986واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K27000221زاهدهمحمدصادق-لعل محمدمحمود طرزی148.386ناکامکندهار
K22004335زاهدهمحمدعالم-محمدعمریولدز148.062ناکامفارياب
K01020246زاهدهحیات الله0قلم الدیننسوان توتيا146.145ناکامکابل
K14003694زاهدهمایونمحمدحامد-عبدالعزیزميرفضل الله217.356دیپارتمنت حفاظت محیط زیست پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیبدخشان
K14006562زاهراللهشفیع الله-حاجی محمد ابراهیمبهارستان153.075واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K09001737زاهیدحاجی علی محمدزاهیدیگل بتڅمکنیو عالی لیسه179.133واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K15001541زاهیدعبدالغیورعاشوریمحمدعاشورصميمي شهيد174.525دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون تخارتخار
K01041848زاهیدفضل الدینضیائیمعراج الدینمشعل بيات سره مياشت152.898واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K09001011زاهیداللهرحمت گلصدیقیحمیدوکندرخيلو ليسه203.537دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون شیخ زایدپکتيا
K34002799زاهیداللهمندوزی-زمرینوری کلی196.606دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون شیخ زایدخوست
K09002039زاهیداللهسلیما نخیلشریفزویبنوڅیڅمکنیو عالی لیسه191.69دیپارتمنت هارتیکلچر( باغداری) صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون شیخ زایدپکتيا
K09001174زاهیداللهلعل محمد-حبیب اللهاریـــــــــــــــــــــوب180.804واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K01045030زاهیداللهشاه محمود-وزیرهود خیل نمبر یک178.924دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون لغمانکابل
K09001609زاهیداللهحاجی رحیم گلاحساسشریندلڅمکنیو عالی لیسه174.279دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاپکتيا
K34000578زاهیداللهعبدالرشیدمظلوم یارخان گلحًاحًی میدان174.069دیپارتمنت حفاظه نباتات پوهنځی زراعت پوهنتون شیخ زایدخوست
K12002524زاهیداللهاگدرخان-جانانبارگام172.495واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K34002614زاهیداللهافغانی خان-نظیف خانزمبراسوخیلو لیسه168.663واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K10005296زاهیداللهسیف الرحمن-حضرتیاگلعبدالوکیل167.113واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K12000728زاهیداللهشیرعالی-سلطان محمدناړی163.788واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K12001563زاهیداللهصاحب زادگل-خیبرسرکانوزراعت مسلکی لیسه162.355واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K12000924زاهیداللهظفرخان-محمدجمعیت لیسه162.311واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K13000336زاهیداللهذاخیل-امیرمحمدذکورکامدیش نمبر2158.301واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتینورستان
K09002626زاهیداللهنظرمحمدسمسورفضل حقششگرنمونوی لیسه156.814واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K34003280زاهیداللهزیړگل-عازگلالفتح155.03واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K34001115زاهیدالهنورمحمدزاهدمحمدخانمولی161.719واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K10002934زاهیدگلمهربان شاه-ملک اول میرشهيدمحمدعارف144.978ناکامننگرهار
K10007155زایدالحقشمشیر..محمدحسنمیرزاخیلو لیسه139.47ناکامننگرهار
K09001466زایدالرحمنمحمدجمالزاهدیعجب گلورکور142.545ناکامپکتيا
K34000419زایداللهطوطی-عیدگلباک201.88دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون شیخ زایدخوست
K01029796زایلهظهیراللهناصریفضل اللهنسوان ملکه ثريا188.089واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07006201زبح اللهشاه جهان-پتاغو جان148.26ناکامغزني
K17006051زبده میرمحمودالله-دولت میراستاد غازی خان184.821دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی پوهنځی انجنیری پوهنتون فاریابکندز
K01016447زبنبعابدینقربانیقربان علی- - قلعه بختيار169.086واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10005699زبورعبدالبصیر-محمدگلابپښــــــــــــــــــتونستان179.199دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون ننگرهارننگرهار
K19002362زبورصالح محمد-حاجی محمدکاکاکوت167.564دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهاربلخ
K10007940زبورلعل محمد-گل فقیرعربانوليسه165.143واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10005064زبورنجیب گل-جمعه گلننگرهار عالی لیسه163.889واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K18000779زبوراعبدالبشیرمعصومیبرهان الدیناجاني ملکه170.422دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانسمنگان
K14001662زبوراللهعادل شاه-میرزاژارف177.362واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K27000035زبی احمدحاجی عبدالاحد-حاجی نورمحمود طرزی177.552دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی ارزگانکندهار
K02001496زبیح اللهعبدالحبیب-عبدالرحیمالجهاد لنگر253.163واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K12002434زبیح اللهرحمن جان-اکرمشال او شنگر237.082دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون ننگرهارکنر
K14002870زبیح اللهاعطامحمد-قربان محمدمختلط زغر229.551دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون تخاربدخشان
K32003543زبیح اللهمحمدزمان-محمدعیسیاورال شاهي224.576دیپارتمنت تکنالوژی مواد عضوی صرف برای ذکور پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیکباميان
K01029011زبیح اللهنصیراحمدلودیندادمحمدحکيم ناصرخسروبلخي217.083دیپارتمنت دواسازی صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرکابلکابل
K15001344زبیح اللهگل الدین-شاه حسینابوعثمان تالقاني214.348دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کندزتخار
K15000607زبیح اللهخالنظرنظریبابا نظرخواجه ظهرالدين212.639دیپارتمنت امور مالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون تخارتخار
K03001910زبیح اللهدرمحمدجلال زیفقیرمحمدشهیدغلام نبی سمسور200.22دیپارتمنت پوهنځی ژورنالیزم پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون پکتیالوگر
K10009380زبیح اللهسیدمحمد..محمداللهمياعمر199.014دیپارتمنت جیولوجی ومعدن صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون ننگرهارننگرهار
K10004123زبیح اللهشفیع الله-فضل الرحمنننگرهار عالی لیسه197.783دیپارتمنت استخراج مواد مفیدۀ جامد پوهنځی جیولوجی و معدن مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیرننگرهار
K01026148زبیح اللهفیض اقاقادریحاجی عبدالمومنغلام حيدرخان196.625واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07007159زبیح اللهکلیم الله-عطاواللهشهیدقطب الدین193.336دیپارتمنت انجنیری معدن پوهنځی جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی و انجنیری غزنیغزني
K10004551زبیح اللهحلیم گل.حضرت گلنجم الجهاد191.89دیپارتمنت وترنری پوهنځی علوم وترنری پوهنتون شیخ زایدننگرهار
K01053372زبیح اللهبادشاه خان-امین گلبلخیل191.57دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاکابل
K02001128زبیح اللهمحمدکما ل خان-محمدصادقحضرت عمرفاروق(رض)188.404دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون غزنیميدان وردگ
K14005573زبیح اللهسیدهاشمسیدیصنوبرفطرت مایمی188.06دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشانبدخشان
K12002525زبیح اللهشاه محمودخان-غلام فاروقکبيرستوری186.322واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K07002012زبیح اللهعبدالرازق-غلام محمدامام سيد حاجي صاحب181.213انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی مرکز ولایت غزنیغزني
K29000032زبیح اللهعبدالقیومحق دوستعبدالرحمنبابا هوتک179.688دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی زابلزابل
K03002050زبیح اللهمحمدعارف-ملاسرداربرکي راجان179.398دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون پکتیالوگر
K10006877زبیح اللهسمیع الله..محمدعمرتجربوی177.807واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10009491زبیح اللهفیض الله..فضل محمودمياعمر177.703واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01006556زبیح اللهتوریال-کټورخورد کابل177.2واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19010285زبیح اللهحمیدالله-خدای نظرنوروز176.233دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانبلخ
K14004671زبیح اللهحیات الله-دولتذکور مرکزی176.202دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشانبدخشان
K10008210زبیح اللهنظام گل-اول گلشگی هلکانو عالی لیسه175.839واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K29000275زبیح اللهعبدالرحیمزاهدحاجی عبدالوهابترنک لیسه175.544دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارزابل
K16005297زبیح اللهمحمد میرفرهمندمحمداسماعیلذکورنمبردوم174.696دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون فاریاببغلان
K01049165زبیح اللهمصطفیشیرزیشیرخانخصوصي آرياناکابل نمبر2174.521واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10003697زبیح اللهعبیداللهشیرزادصلاح خانچکنوري174.427واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K11001071زبیح اللهشربت خان-محمدحسنذکور گل پاچا الفت170.834دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمانلغمان
K05001875زبیح اللهعزیزاللهصافیعبدالحبیبمحمودراقی170.672دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت پوهنتون پروانکاپيسا
K34002997زبیح اللهاول جان-سخی مرجانالفتح168.889واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K07000930زبیح اللهغلام سخی-عبدالفغورذکورشهرکهنه167.201انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی مرکز ولایت غزنیغزني
K27001945زبیح اللهحاجی شاه محمدفیضیحاجی فیض اللهتــــيمورشــاهي عالي ليسه167.112دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارکندهار
K01031906زبیح اللهگل آقا-آقامحمدمحمدعلم فيض زاد165.677واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K27000128زبیح اللهداودخان-نظام الدینمحمود طرزی165.117دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارکندهار
K10001734زبیح اللهشفیع اللهبارکزیحاجی نظرمحمدمياعمرعالي ليسه162.242واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K03002014زبیح اللهمحمد جانمومنداحمد جانحامد کرزی162واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K34003816زبیح اللهعطمت خان-حبیب اللهپوهاند عبدالحی حبیبی عالی لیسه161.849واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K01022391زبیح اللهاسداللهعزیزیعزیزاللهعبدالهادي داوي158.813واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K34002819زبیح اللهقبیب جان-حیدرجانخالبساط158.48واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K09000379زبیح اللهخیال الدین-عاشوراریـــــــــــــــــــــوب157.845واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K11002409زبیح اللهمحمدمعصوم-فیض طلببارکزای156.825واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K29000255زبیح اللهعبدالحکیمیازخداینظرترنک لیسه156.646دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی زابلزابل
K27001680زبیح اللهعبدالجبارنوریمحمدحسینصـوفي صاحب ذکور155.379واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندهار
K10010167زبیح اللهعزت الله-مسجدیچارباغ صفا155.354واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K03002563زبیح اللهعبدالطیف-محمدجانبرکي راجان154.699دارالعلوم امام ابوحنیفه صرف برای ذکور شهرکابللوگر
K10007331زبیح اللهسیداغا-محمدایوبطوطو154.56واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K09003261زبیح اللهعبدالعزیز=غلام حسینغازی ببرک خان ځدران153.587واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K02000639زبیح اللهمحمدرحیم-محمدرسولبیکسمند153.364به نسبت انتخاب کود (صرف برای اناث) نتیجه قرنطین استميدان وردگ
K03001051زبیح اللهعبدالحق-جانثارلیسه عالی ذکورخوشي151.263واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K12001752زبیح اللهعبدالهادی-دواجانمنگوال150.037واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K05003342زبیح اللهغلام درویشرضاییعبدالباقیذکورشيرخان خيل149.98ناکامکاپيسا
K15001008زبیح اللهحبیب الله-گل محمدابوعثمان تالقاني148.147ناکامتخار
K19001056زبیح اللهذیاد اللهسلطانیسلطان محمدلیسه ذکور ابوزید بلخی148.038ناکامبلخ
K34002121زبیح اللهشاه محمودخان-میرزمان- خان مندوزی لیسه146.586ناکامخوست
K03001714زبیح اللهبهرام جاناحمدزیورشمینکاریزها146.261ناکاملوگر
K10016287زبیح اللهرحمت الله-پاچاگلسيد جمال الدين145.992ناکامننگرهار
K17004463زبیح اللهمحمدحسین-بوری جانميرزاعبدالقادربيدل144.73انستیتوت انجنیری نیمه عالی بلخ ولایت بلخکندز
K10007062زبیح اللهقاری دولت خان..ظریف خانپیره خیل144.553دارالعلوم اسلامیه صرف برای ذکور ولایت لغمانننگرهار
K09001405زبیح اللهمحمدابراهیماحساسعبدل محمددرکه143.227ناکامپکتيا
K04001427زبیح اللهمحمدغوثپروانیمحمدعظیمحضرت عمر فاروق142.755ناکامپروان
K20001282زبیح اللهگل نبی-محمداسلمابن يمين140.721ناکامجوزجان
K12002828زبیح اللهفدامحمد-امیرمحمدبارکندی131.254ناکامکنر
K19001066زبیحهخیرالدین..ولی محمدشفيق بلخِي161.975انستیتوت اکادمی تربیه معلم نیمه عالی ولایت بلخبلخ
K01021329زبیدفدامحمد-جان محمدحضرت شمس المشايخ202.111واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01047490زبیدعبدالرسولرسولیمحمدرسولپروژه پنجم 315183.125واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01025996زبیدعبدالعزیزآمندزادهعبدالرزاقغلام حيدرخان163.692واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01039845زبیدفتاح محمد-فدامحمدمحمدفقيرفيروزي155.681واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K04002259زبیدزلمیرحیمیعبدالرحیمصادقي153.026واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K01009701زبیدعبدالوهاب-درمحمدنمبر1ميربچه خان149.669ناکامکابل
K20002738زبید اللهذبیح الله-عصمت اللهقزانچي بابا149.625ناکامجوزجان
K01038308زبیداحمدمیااحمد-نوراحمدشهرک پامير150.866واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16001269زبیداللهاسرارالدین-رحم الدیننوي بغلان262.718دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخبغلان
K19002129زبیداللهامان الله-محمدظاهرباختر226.27به نسبت انتخاب کود (صرف برای اناث) نتیجه قرنطین استبلخ
K19006716زبیداللهمحمدطاهر-محمد امیرباختر208.531دیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنځی اقتصاد مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانبلخ
K04003533زبیداللهعبدالواسع-کرم خانخواجه سیاران سفلی199.01دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون پروانپروان
K03001805زبیداللهحوالدارسیرتمنگلخصوصي افغان شهيدفاروق ستانکزي196.677دیپارتمنت جنگلات ومنابع طبیعی صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون پکتیالوگر
K01052921زبیداللهسردارمحمدفقیریرضاخانخارج مرز187.854واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07003950زبیداللهفیض محمدامیریشیرگلسـيدقاضي منگور181.247دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون غزنیغزني
K06001684زبیداللهحیات خان-غلام حضرتاستادبهره مند178.497دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنځی زراعت پوهنتون پروانپنجشير
K19013891زبیداللهسیف الله-غلام حیدرسيد هدايت الله نقشبندي175.437واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K06001734زبیداللهاحمدشاهجعفریمحمدامینذکورخنج174.141واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپنجشير
K06001180زبیداللهفخرالدین-حیدرالدیناستادبهره مند172.448واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپنجشير
K05001799زبیداللهرحمت اللهصافیاسداللهمحمودراقی172.149واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K01014594زبیداللهنورالله-نجیب اللهحبيبيه163.963دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون شیخ زایدکابل
K03001535زبیداللهجومحمد-محمدنسیمبرکي راجان163.75واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K01007091زبیداللهزمری-آغامحمدداودزائي156.534واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K06001489زبیداللهنجیب الله-محمددیناستادبهره مند151.891واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپنجشير
K01008869زبیداللهنجم الدین-شهاب الدینذکورده يحيي151.423انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت کندزکابل
K16003912زبیداللهسعدالله-بابهفج144.613ناکامبغلان
K01042030زبیداللهحشمت اللهسخی زادهغلام محمدخانسوادحياتی شيرپور143.086ناکامکابل
K01052783زبیداللهسخی دادخیریغلام قادرحبيبيه141.038ناکامکابل
K01049497زبیدهمحمدبشیراحمدیعلی شیرسوريا283.383دیپارتمنت مطبوعات پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کابلکابل
K01055631زبیدهمیرحسنجمالغلام حسنخصوصي معرفت250.802دیپارتمنت رادیو وتلویزون پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کابلکابل
K01046707زبیدهعلی جانابراهیمیمحمدابراهیمخصوصی اتحاد247.456دیپارتمنت مطبوعات پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کابلکابل
K24007540زبیدهعبدالاحد-محمد اعلمبابا زنگی عطا رح242.023واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01032449زبیدهاسدالله-ایوب علیمحمدآصف مايل241.516دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون البیرونیکابل
K01053976زبیدهحسین علی-عبدالرحیمخارج مرز240.314دیپارتمنت بیولوژی عمومی صرف برای اناث پوهنځی بیولوژی پوهنتون کابلکابل
K07006379زبیدهمحمد حسین-محمد انورني قلعه236.837دیپارتمنت قابلگی عالی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرکابلغزني
K01053154زبیدهمیرحسینظفریعلی شیرسيد جمال الدين افغان228.547دیپارتمنت فزیک پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01029951زبیدهمحمد قاسم-عبدالقهاربي بي سروري سنگري228.027واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K17001547زبیدهمحمدنبیداویامیرمحمدنسوان بي بي آمنه216.085دیپارتمنت علوم فرهنگ اسلامی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزکندز
K07004966زبیدهجانعلینظریعوض علیفاطمه الزهرا210.933واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K01031426زبیدهمحمدرضاحسنیعبدالحسینچهل دختران -210.35دیپارتمنت نرسنگ عالی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرکابلکابل
K19002629زبیدهزین الدینفرهمندنجم الدیننسوان ام البلاد203.868دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای اناث پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون بلخبلخ
K01027144زبیدهغلام حسن-محمدایوبصوفی محمداسلام مین203.767واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07004717زبیدهمحمدباقر..غلام شاهخدایداد203.716واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K18001044زبیدهخوش نظرنظریصاحب نظرنسوان کارته مامورين201.764دیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنځی اقتصاد مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانسمنگان
K01038831زبیدهرازمحمد-لعل محمدشهرک پامير200.198واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19007999زبیدهعبدالمرادمرادیاورلسید یحیی عمری198.834دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخبلخ
K07005673زبیدهمحمد علی-محمد محسینني قلعه198.61دیپارتمنت زبان و ادبیات انگیسی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون غزنیغزني
K04000956زبیدهگلاب شاه-خواجه شاهنسوان عشق اباد196.932دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون البیرونیپروان
K01033847زبیدهمحمدعالم-عمرخانفاضل بیک194.985واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01049931زبیدهقربانعلیعلی زادهرمضانرابعه بلخي193.515انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلکابل
K07004690زبیدهزین اللهذاکریخالقدادنسوان چوب بدرزار193.293دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون بامیانغزني
K33000939زبیدهمحمدصادقامیریعبدلذکورطی برکر192.341دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون غزنیدايکندی
K01018725زبیدهعبدالقدیراحمدزیعبدالقدوسآمنه فدوی191.991دارالعلوم امام ابوحنیفه صرف برای اناث شهرکابلکابل
K07007973زبیدهنجیب الله-غلام نبیخصوصي نورغزنه191.749واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K09002705زبیدهامان الله-محمدنادرحليمه خزان187.807دیپارتمنت مهندسی صرف برای اناث پوهنځی انجنیری پوهنتون پکتیاپکتيا
K01018084زبیدهمحمدطاهرستانکزیسردارمحمدمولانا جلال الدين محمد بلخي186.243واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01006064زبیدهنیازمحمدرسولیمحمدرسولنسوان بگرامي184.63دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای اناث پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون شیخ زایدکابل
K27001832زبیدهخیرمحمد-حاجی محمدمیرویس مینه اناث لیسه179.881دیپارتمنت اداره عامه عمومی صرف برای اناث پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کندهارکندهار
K14005365زبیدهعبدالقدیرعارفیمحمدعارفنسوان اشکاشم177.612دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشانبدخشان
K01026933زبیدهحیدرعلی-محمدقلنسوان وحدت176.032واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14003033زبیدههمایون-رستمنسوان مرکزی اشکاشم175.873واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K14008607زبیدهعبدالحی-امام یحیحلیمه سعدیه174.045دیپارتمنت تاریخ پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشانبدخشان
K19002874زبیدهابراهیم-محمد ایوبخاتم الانبیاء173.996واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01027863زبیدهمحمدالله-محمودمحمد موسی شفيیق172.884دیپارتمنت ریاضی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونیکابل
K15005607زبیدهآدم خانیعقوبیمحمدیعقوبدرقد172.656دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون تخارتخار
K26000231زبیدهامان اللهبارکزیمحمدکریمرودابه172.539دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی نیمروزنيمروز
K07002068زبیدهمحمدظاهرمحمدیمحمدانورنسوان ککرک172.373واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K01037673زبیدهعبدالحفیظ-نظرمحمدخانگلخانه172.344واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01029293زبیدهغلام حبیبقرلقسخیدادشهرک ملی171.122واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19007491زبیدهامیرخان-جمعهمختلط شهیدرحمت الله170.881واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K07002807زبیدهاقبال علیحیدریحیدرعلیشرينو170.881واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K05000418زبیدهنظرمحمد-ملک محمدنسوان غفارخيل170.685دارالعلوم امام اعظم صرف برای اناث ولایت کاپیساکاپيسا
K19007215زبیدهقربانعلیسمندریگرگعلیميرقاسم جان170.527واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K19007446زبیدهشمس اللهاسلاممحمداسلامخالدابن وليد170.491انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K18000599زبیدهعبدالغفارمقیمیمقیماجاني ملکه170.34دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانسمنگان
K07005732زبیدهمحمد علی-ظاهر خانباریک بیک169.386واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K10016311زبیدهعبدالرحمن-حبیب الرحمنتجربوی اناث168.698واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K24004394زبیدهمحمدرحیم.محمدحلیمسردارمحمد داودخان شهيد168.556واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K14006899زبیدهبازمحمدضمیریمسافرنسوان مرکزی زیباک167.107واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K18001549زبیدهعبدالمجیدنوریعبدالله نورپاکستان165.725واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیسمنگان
K07001287زبیدهمولوی خان محمد-ملامحی الدیننسوان شهرکهنه165.274واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K07002547زبیدهسلمانعلی-کلبی رضانسوان مکنک164.046دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارغزني
K01012910زبیدهغلام سخینورزادسکندرنسوان چهلستون163.916واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14007221زبیدهبهادر-محمدشاهنسوان نمبر 2163.557واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K25000096زبیدهفضل احمد-سیدشاهنسوان رناحه163.304دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی فراهفراه
K07004614زبیدهمحمدعلیساقیجمعه خانصالحي زيرک162.073دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی هلمندغزني
K01018653زبیدهحسین-اسحقمحمدآصف مايل161.789واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K20001079زبیدهامان الله-محمد یوسفنسوان نمبردوم161.74واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K07004816زبیدهمحمدعلیرضاییمحمدنبیبي بي زهراحوتقول160.398واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K13000326زبیدهجمعه خان-مددخاندارالعلوم وایگل160.339دارالعلوم نورستان صرف برای اناث ولایت نورستاننورستان
K19001041زبیدهنورمحمد..یارمحمدشيخ محمدصديق شهاب160.305واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K23000067زبیدهعبدالطیفعزیزیعبدالعزیزنسوان قلعه نو160.294دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی بادغیسبادغيس
K01016905زبیدهرحیم شاهحیدریتیغون شاهمولانا جلال الدين محمد بلخي160.262واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14000360زبیدهخوارزم شاهسیدیسیدشاهنسوان ویر158.716انستیتوت زراعت نیمه عالی بلخ ولایت بلخبدخشان
K14001909زبیدهعبدالفتاح-عبدالحقنسوان چپچي بردار158.293واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K07003802زبیدهمحمدعلیگلی زادهمحمدگلمحـــمدعلـــــــي جويا158.278واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K14004525زبیدهدولت محمد..عارفسپين157.212دارالعلوم امام ابوحنیفه صرف برای اناث شهرکابلبدخشان
K12003330زبیدهمیرزامحمد..محمدعمربي بي فاطمه کنر156.928واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K21001367زبیدهمحمدحسن..غلام علینسوان سجادیه156.858انستیتوت نسوان تجارت نیمه عالی مرکز ولایت بغلانسرپل
K12003310زبیدهعبدالحق..اخنذادهبي بي فاطمه کنر155.532واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K01037703زبیدهرازمحمد-شاه رمضانمومنه خاتون155.344واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K32004464زبیدهناصر-غلام نبیمختلط کلیگان155.211واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K07007112زبیدهنجیب الله-قربانعلیبي بي نرجس154.974واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K15005807زبیدهمحمدنذیرعزیزیعزیزبی بی رقیه153.526واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K20000104زبیدهشاهمردانقل-بیگ نظرعيد محله153.503واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K20000439زبیدهعبدالستار-عبدالرحمنقره کينت153.338واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K15002971زبیدهسیف الدینامامیامام الدیننسوان الفاروق151.597واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K22000061زبیدهخدایداد-شیرعلینسوان تپه قلعه150.066واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K22004391زبیدهعبدالحمید-عبدالعزیزیولدز149.987ناکامفارياب
K14006820زبیدهتوگل-مظفرنسوان ده شهر149.98ناکامبدخشان
K01018270زبیدهفصیح الله-محراب الدیننسوان احمدشاه بابا مینه148.215دارالعلوم بی بی عایشه صرف برای اناث شهرکابلکابل
K20000122زبیدهعبدالرحمن-اولیاقلعيد محله148.212ناکامجوزجان
K33003347زبیدهلعل محمد-غلام حیدرذکورشلغم146.711ناکامدايکندی
K14000276زبیدهامام نظرنظریخدانظرنسوان مرکزي146.529ناکامبدخشان
K21000411زبیدهغلام رسولجلیلعبدالجلیلقوطن مست146.132ناکامسرپل
K14006632زبیدهپروانه بیکیوسفییوسف بیکنسوان مرکزي145.976ناکامبدخشان
K19004491زبیدهحاجی عبدالسلام-حاجی عبداللهمحمديوسف خيرخواه144.639ناکامبلخ
K15007884زبیدهمحمدرسولمحمدییارمحمدبي بي زينب143.047ناکامتخار
K01020631زبیدهسیدموسی-سیدشوق علیحضرت شمس المشايخ143.012ناکامکابل
K17000290زبیدهاحمد-محمدعیسیفاطمه الزهرا142.956ناکامکندز
K15001361زبیدهامام الدینحقجواکرام الدیننسوان بی بی آمنه142.879ناکامتخار
K20003548زبیدهخالقداد-سیدمیرمیرويس مينه142.601ناکامجوزجان
K07005679زبیدهعبدالحمید-خدانظرني قلعه137.704ناکامغزني
K20001858زبیدهشمس الدین-غوث الدینخديجه جوزجاني137.66ناکامجوزجان
K15007302زبیدهتاش محمد-ذولفقارنسوان 1125.487ناکامتخار
K20000371زبیدهعبدالوهاب-عبدالغنیصوفی قلعه125.395ناکامجوزجان
K21001051زبیدهمحمد حسین-بابه نظرسيدآباد118.525ناکامسرپل
K14000501زبیده ماهکاوس خان-محمدخاننسوان ده شهر153.389واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K24011113زبیرحیات الله-عبیداللهمولانا عبدالرحمن جامی280.044دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون هراتهرات
K10006225زبیرتوریالیشیرزادعبدالله جانتجربوی253.963دیپارتمنت سیول پوهنځی انجنیری پوهنتون لغمانننگرهار
K10008386زبیرسعادت-غمیننگرهار عالی لیسه237.139دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون شیخ زایدننگرهار
K10001018زبیرحاجی عنایت الله-جان عالماحداد233.539دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کنرننگرهار
K24003278زبیریکه خان-علی خانامير علي شيرنوائي228.253دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون کندهارهرات
K22001264زبیرمحمدنسیم-محمدرحیمتجربوي عربخانه215.982واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K01032361زبیرمحمدناصر-سردارمحمدذکورسيدنورمحمدشاه مينه212.491دیپارتمنت جیولوجی صرف برای ذکور پوهنځی زمین شناسی پوهنتون کابلکابل
K03000300زبیرعبدالحق-نواب خانذکورمغل خیل210.714دیپارتمنت اقتصادملی پوهنځی اقتصاد پوهنتون شیخ زایدلوگر
K10005963زبیرشیرزیعربزلمیتجربوی210.621دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنځی شرعیات پوهنتون ننگرهارننگرهار
K24007517زبیرلعل محمد-رجباستادصلاح الدین سلجوقی210.562دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون هراتهرات
K05003262زبیرمشعل-محمدحسینحیات الله شهید209.023دیپارتمنت راردیو وتلویزون پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کندهارکاپيسا
K10009027زبیرنظرخان.ولی محمدتجربوی204.143دیپارتمنت روانشناسی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرننگرهار
K16003728زبیرحمیدالله-عبدالشکورحضرت عمر فاروق رض202.167دیپارتمنت استخراج معدن و مواد مفیدۀ جامد پوهنځی انجنیری پوهنتون بغلانبغلان
K12001160زبیرفریدالله-امان اللهلیسه ذکور پشد201.957دیپارتمنت ریاضی و فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرکنر
K12000357زبیررحیم الله-محمدحکیمدسرکانوذکورعالی لیسه200.579دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات پوهنتون کنرکنر
K12000338زبیرمحمدعلی-فضل ربیدسرکانوذکورعالی لیسه200.28دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون کندهارکنر
K15004390زبیرقیام الدین-عماد الدینمغلان194.881انستیتوت اتومیخانیکی نیمه عالی شهر کابلتخار
K18001930زبیرعیدمحمد-حضرت قلتجربوی194.658دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات(BBََA) پوهنځی اقتصاد مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانسمنگان
K12003008زبیرعبیدالله-محمد عالمننگلام193.617دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمانکنر
K10006541زبیرامیرمحمد-ملنگعبدالرحمن پژواک191.409واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01020617زبیرمحمدرسولصافیتاج محمدعبدالهادي داوي186.36دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارکابل
K10007612زبیرناصرخان-جاندادشيرزادومرکزی لیسه185.102واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01040009زبیرجاوید-احمد نورمحمدفقيرفيروزي182.998واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K12001424زبیرعبدالولی-مرسلیننرنگ181.575دیپارتمنت تاریخ و جغرافیه پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرکنر
K10001180زبیرموزمین0ابراهیموچ تنگی لیسه181.444انستیتوت ژورنالیزم نیمه عالی شهر کابلننگرهار
K11002213زبیرعبدالحنان-غلام رحمنقرغه ئي180.933دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرلغمان
K15002346زبیرمحمد اسحق-توخترالحاج عبدالقيوم بيک شهيد178.673واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K01053139زبیرمحمدفضل-ملانورمحمدابوذرغفاري177.644واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14007491زبیرنجیب الله-محمدانورخالدابن ولید177.567واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K10013498زبیرشیراجان-گلا جانخصوصی اقرا177.463واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01030860زبیرریس خان-علی خاناستقلال177.442واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16001983زبیرمحمدعظیم-عبدالرحمنمرکزبغلان175.944واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K01016492زبیرغلام سخی-حسن شاهمحمدصدیق پسرلی--175.739واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01031541زبیرمیوند-فتاح اللهذکورسيدنورمحمدشاه مينه174.314دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت پوهنتون لغمانکابل
K10008528زبیرفاروق-اسلام الدینننگرهار عالی لیسه174.262دیپارتمنت علوم کتابداری و معلومات پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمانننگرهار
K14006373زبیروزیرمحمد-پیرمحمدمحمودشهید173.814واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K15006061زبیربسم الله..حبیب اللهذکورچشمه شیر173.412واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K09001633زبیرعلی گلچمکنیجلات خانڅمکنیو عالی لیسه172.199واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K01043480زبیرممتاز-شیرمحمداستادمحمدابراهیم خواخوری170.935واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14006089زبیرشجاع الدین-نظام الدینذکورکرستده170.497واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K20001419زبیرمحمدغنیغنی زادهمومن خانقزانچي بابا168.741دیپارتمنت حفاظت محیط زیست پوهنځی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجانجوزجان
K25000126زبیرعبدالعلیمرحیمیخدارحیماستادتيمورشاه168.708واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفراه
K04001084زبیرعبداللهایوبیمحمدایوبنعمان168.637واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K07001705زبیرغلام سخی-طوطیروشان جلال الدين168.572انستیتوت تخنیکی نیمه عالی ولایت غزنیغزني
K10001130زبیراحسان الله-محی الدینبازیدخیل168.561واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01040711زبیرنجیب الله0عبدالمحمدخواجه عبدالله انصاري167.657واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01035244زبیرعمرگل-شمس الدینعبدالغفورنديم-167.29واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24007560زبیرملاغلام سرور.ملاغلام حیدرمـــولاناعبدالله هاتفــــي167.279واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24006080زبیرزرگی-حاجی میریحیانقلاب اسلامي167.181واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01020606زبیرنصرت اللهیوسفزیڅاڅیعبدالهادي داوي167.157دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون ننگرهارکابل
K14002181زبیرخدایار-باباعبدالقادرحنيف شهيد165.769واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K17002468زبیرعبدالروفثاقبمحمدامینوزیر محمد گل خان165.628واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K01020473زبیرجان آغا..رازمحمدعبدالهادي داوي165.605واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K12001959زبیرعبدالرحمن-غلام دستگیرعمراخان163.432واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K14005818زبیرعبدالهادی-عبدالقدوسمحزون163.402واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K12003179زبیرفضل اکبر..عمرسیدصنايع مسلکي162.429واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K14001636زبیرمحمد یتم-محمد حکیممحمودشهید161.996واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K01035404زبیرشیرین آغا-حاجی حفیظ اللهعبدالغفورنديم-160.556واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01005452زبیرسیدولیخانحاجی سیدعلیسناتورجنت گل خان160.531دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیرکابل
K01048200زبیرشیرمحمد-غلام بهاوالدینآزاد خان160.261واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16004003زبیرنوراحمدنوریتاج محمدخاتم الانبيا160.232واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K10004765زبیرمولاجان..محمدعالمنجم الجهاد158.751واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K16002809زبیراسلام الدیننوریدین محمدميهن158.726واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K24006138زبیرعنایت اللهمحبوبیحفیظ اللهانستیتوت زراعت وترنری هرات158.389واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K10000160زبیرقسیم اللهشیرزیشیرمحمدمانو157.057انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت ننگرهارننگرهار
K10007325زبیرظابط-محمدوزیرمسلکی زرعت پچیراگام157.04انستیتوت هنرهای زیبا و صنایع نیمه عالی شهر کابلننگرهار
K15003409زبیرامدادالحق.مولوی شیرمحمدبولک ورته بز155.049واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K10002359زبیرپرویز-رنگریزچاردهي154.903واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K16002758زبیرمحمد غوث-غلام نبیميهن154.709واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K10001282زبیرعبدالطیف.حاجی رئسمياعمرعالي ليسه153.287انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت ننگرهارننگرهار
K14008917زبیرعبدالقادرقادریمحمدابیلفرغا منج153.284دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاببدخشان
K12001440زبیرمحمد نعیم خان-بادام خاننرنگ153.144واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K01009182زبیرحفیظ الله-محمد سرورسرچشمه153.078واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01008258زبیرعتیق الله-رحیم اللهصوفی عشقری151.434واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K12002833زبیرفضل کریم-فرازنرنگ151.423واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K15008044زبیرگل آغا-مولوی نظام الدینابوعثمان تالقاني151.416واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K16001789زبیرسمع گل-گل محمدمرکزبغلان149.767ناکامبغلان
K01019085زبیرکرام الدینحیدریپیوندعلیحکيم ناصرخسروبلخي149.741ناکامکابل
K22000245زبیرخال محمدمرادیبایمرادليسه نفيرفارابي149.63ناکامفارياب
K12001310زبیرمدیرخان-میرزماننورگل148.271انستیتوت میخانیکی نیمه عالی ولایت ننگرهارکنر
K01032604زبیرعبیدالله-فقیرمحمدستاره148.068ناکامکابل
K34000517زبیرعلی محمدافغانمحمد هاشم خاننادرشاه کوت146.449ناکامخوست
K12000194زبیرمحمدیار-اخندزادهعمراخان146.193ناکامکنر
K15008087زبیرعبدالاولرضاییمحمدرضاملا عبدالودود شهيد146.048ناکامتخار
K01005921زبیرمحمدمعصومسلام یارپادشاه میرقلعه احمدخان ذکورليسه144.759ناکامکابل
K19000206زبیرعبدالمنان..غلام سخیابومسلم خراساني142.577ناکامبلخ
K11001721زبیرمحمدقاسم..میاجانذکورحيدرخاني141.354ناکاملغمان
K15008098زبیرمیرهارون خان..میرعبدالفتاح خانملا عبدالودود شهيد139.212ناکامتخار
K01013053زبیرفیض محمدفداییفدامحمدفاضل بیک139.098ناکامکابل
K17003312زبیرقدرت الله-حاجی برکت اللهمحمدحسن میاخیل137.752ناکامکندز
K04000946زبیرغلام حضرتدلاوریدلاورنعمان137.096ناکامپروان
K12002405زبیرمحمد الله-حضرت ولیبارگام130.739ناکامکنر
K10008410زبیرمعشوق-محمدگلابننگرهار عالی لیسه130.625ناکامننگرهار
K04001572زبیرزلمیداد محمدبه نسبت تخطی در جریان امتحان، امتحان داوطلب باطل استپروان
K24003852زبیراحمدعبدالقیومقادریعبدالقادرخصوصي هيواد266.69دیپارتمنت خاک شناسی پوهنځی زراعت پوهنتون هراتهرات
K01053032زبیراحمدشفیق اللهتاجکشیرمحمدعبدالوکيل شهيد225.887دیپارتمنت انجنیری نرم افزار پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کنرکابل
K15003268زبیراحمدمحکم تاش..امام مرادبولک ورته بز207.071دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون تخارتخار
K01052287زبیراحمدبسم الله..ولی محمد-خارج مرز205.573واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K34005661زبیراحمدکلیم محمد..دیرمحمدشهيد محمد داود195.095دیپارتمنت هارتیکلچر( باغداری) صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون شیخ زایدخوست
K06001166زبیراحمدمحمدموسی-محمدعیسیگلاب الدين شهيد193.805دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون البیرونیپنجشير
K01009715زبیراحمدغلام نبی..غلام مرتضی-خصوصی افغان ښونځی192.225واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K28000451زبیراحمدخان اقاحیدرزیحاجی روزی خانشهیدانجینر عبدالمتین190.008دیپارتمنت زبان وابیات پشتو پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی هلمندهلمند
K32000922زبیراحمدنیک محمد-دورمحمدذکور مرکزکهمرد188.154دیپارتمنت تعلمیات اسلامی صرف برای ذکور پوهنځی شرعیات پوهنتون بغلانباميان
K11001230زبیراحمدپاینده محمد-بسم اللهذکور علي خيل179.327دیپارتمنت حفاظت محیط زیست پوهنځی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجانلغمان
K10003313زبیراحمدعارف الله-منورخانسيدشمس الدين مجروح179.199دیپارتمنت محیط زیست و جنگلات پوهنځی زراعت پوهنتون لغمانننگرهار
K10006030زبیراحمدسیدپاچازهیرمحمداجانتجربوی177.66دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمانننگرهار
K06001278زبیراحمدالله محمد-عبدالمجیدعبدالودود شهيد177.658دیپارتمنت تاریخ پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون پروانپنجشير
K27000120زبیراحمدسیداحمد-سردارمحمدفاضل کندهاري169.26واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندهار
K10002170زبیراحمدمحمدجمیل-میرزاعبدالخلیلانبارخاني لیسه169.01واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K11000411زبیراحمداحمدشاه-مصطفیروشان عالي ليسه168.682واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K27000246زبیراحمدقیام الدین....نورالدیناحمد شاه بابا167.036واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندهار
K01009070زبیراحمدکمال خانمموزیعبدالوهابجنرال غلام عمرعلومي165.468انستیتوت کثیرالرشتوی احمد شاه بابا نیمه عالی شهر کابلکابل
K21000508زبیراحمدمحمد محسن-محمدشریفذکوربغاوی سفلی163.799واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیسرپل
K28000602زبیراحمدعزیزاحمد-غلام احمدشهيدانجنيرعبدالمتين160.512واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهلمند
K30000326زبیراحمدمحمدعظیم.امان الله خاندهراود کرنی مسلکی لیسه159.825دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی ارزگانارزگان
K10002837زبیراحمدسیدصابر-سیدعمرجانشهيدمحمدعارف158.496واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K06001174زبیراحمدمحمدمرزا-علی مرزاگلاب الدين شهيد158.489واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپنجشير
K16003488زبیراحمدسیدمحمد-فیض محمدشهشان156.961واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K15007152زبیراحمددادمحمد-دوست محمدسيد عبدالله شهيد156.626انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلتخار
K04001209زبیراحمدمحمدآجان-محمدیعقوبمولانا عبدالرزاق راشد156.613واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K15008315زبیراحمدیارمحمداحمدیصفراشرفيه ميان شهر156.593واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K06000950زبیراحمدمیرعبداللهلطیفیفضل خدامولوی نفیس محمد149.987ناکامپنجشير
K15001522زبیراحمدفضل احمدصمدیعبدالصمدصميمي شهيد142.762ناکامتخار
K07005206زبیراحمدعبدالبصیر-حقدادخانسيد احمد مکه ئي134.19ناکامغزني
K10009246زبیراللهمحمدالله-احمدخانشهيدمحمدعارف204.846واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K19000754زبیراللهحبیب شاهحکیمیاکرم شاهسلطان غیاث الدین197.036واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K10000598زبیراللهاحسان الله-غلام حبیبنصرت188.324دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01021176زبیراللهظفراللهعصمتیعصمت اللهعبدالهادي داوي176.011واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16003363زبیراللهشادمحمد-شادمحمدشهشان174.221دیپارتمنت جنگلات و باغداری پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانبغلان
K05003272زبیراللهگل آقا-مومن جانحیات الله شهید171.058واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K10006376زبیراللهصاحب الله-ملازیبتی کوت170.704واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01009233زبیراللهشمس الدینبره کیگلبدینکمري169.077واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K34005502زبیراللهشفیع الله..محمدحسینذکوخیل167.621دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون پکتیاخوست
K10008580زبیراللهسعیدالله-سیدرحیمهزارناو167.445واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10001334زبیراللهشیرآقا..عمرالدینمياعمرعالي ليسه167.386واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K11001017زبیراللهفیض اللهحیادوستعزیزاللهبارکزای158.523دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریابلغمان
K18001309زبیراللهعبدالسمیعامیریعبدالامیرتجربوی158.097واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیسمنگان
K11000770زبیراللهعبدالوهاب-میراحمدذکور کوټلی158.093دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرلغمان
K01012721زبیراللهذبیح الله-غلام علیحبيبيه156.681واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14004845زبیراللهمحمدشریف-دولت محمدذکور مرکزی155.461واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K16000679زبیراللهگل محمد-یارمحمدحضرت عمر فاروق رض149.799انستیتوت میخانیکی نیمه عالی ولایت بغلانبغلان
K10006074زبیرخانحاجی لاجمیر-حاجی شاه ضمیربتی کوت214.139واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10005311زبیرخانحلیم خان-حاجی رمضانالفتح175.695واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K11002308زبیرخانظاهرخان-گل رحمنخارج مرز160.03واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K10005923زبیرخانفیض محمدخانزهیرملا گل رسولننگرهار عالی لیسه156.83واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K11000825زبیرشاهحضرت شاه-امین شاهروشان عالي ليسه184.975واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K09002672زبیرهغلام حسین-جبارخانلیسه پیران168.599دیپارتمنت ریاضی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاپکتيا
K14007789زبیرهمحیب الله-محمدملانسوان نمازگاه161.894واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K14004908زبیرهجمعه-باباخاننسوان نمازگاه160.045انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بدخشانبدخشان
K14006948زبیرهسیدحسن..سیدصدرالدینسنگ کلان155.026واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K22004932زبیرهعبدالخلیل-عبداللهخان چهارباغ139.567ناکامفارياب
K09002740زبیرهسیدقربان علی-سیدمیرآغاسیدحسن139.248ناکامپکتيا
K07000246زبیع اللهمومین جان-فضل محمدسنايي245.545دیپارتمنت احصائیه وایکونومتری پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابلغزني
K01014743زبیع اللهحکم شاه-گل حانعبدالغفوراحمدی198.549دیپارتمنت پوهنځی ژورنالیزم پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون پکتیاکابل
K01023069زحلعبدالله-عبدالحلیمالفتح325.424دیپارتمنت عمومی طب معالجوی صرف برای اناث پوهنځی طب پوهنتون طبی کابلکابل
K01024753زحلمحمدکبیرکبیریمحمدنبینسوان بي بي رابيا311.731دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات(BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابلکابل
K01028836زحلخان آقانوریغلام سخینسوان مولاناعبدالمجید مصفاغزنوی--299.394دیپارتمنت طراحی شهری صرف برای اناث پوهنځی انجنیری پوهنتون کابلکابل
K01013257زحلمحمدقسیمهوفیانیشاه ولینسوان غازي محمدايوب خان298.695دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات(BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابلکابل
K24000617زحلعزت الله-محمدکریمکارته امين294.186دیپارتمنت اقتصاد تصدی پوهنځی اقتصاد پوهنتون هراتهرات
K01012081زحلرشاد احمدانوریمحمدانورشیرینو292.145دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات(BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابلکابل
K19014587زحلمحمدمعصوممعصوممحمدقاسمخصوصي راهدان290.874دیپارتمنت عمومی پوهنځی طب پوهنتون ننگرهارصرف برای اناثبلخ
K19003604زحلعبدالخلیلرحیمیخدای بیردینسوان خراسان287.706دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای اناث پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون بلخبلخ
K01021730زحلعزیزالله-میرزافضل الحق خانابولقاسم فردوسي274.924دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابلکابل
K24005388زحلاسحق علی-علی حسینمهري هروي266.588دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای اناث پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون هراتهرات
K01023090زحلمحمدعارف-عزیزاللهالفتح262.421دیپارتمنت احصائیه وایکونومتری پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابلکابل
K01014296زحلغلام الرحمن0محمدنعیمفاضل بیک261.54دیپارتمنت روانشناسی پوهنځی روانشناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابلکابل
K24000878زحلعبدالکریم-عبدالروفگوهرشادبيگم255.809دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنځی ژورنالیزم وارتباط جمعی پوهنتون هراتهرات
K01026610زحلمحمدشعیب-محمدابراهیمنسوان وحدت251.962دیپارتمنت روانشناسی پوهنځی روانشناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابلکابل
K19008432زحلعبدالحق-محمداسلمتجربوی251.807دیپارتمنت فارمسی عمومی صرف برای اناث پوهنځی فارمسی پوهنتون بلخبلخ
K18000416زحلعبیدالله-سیف اللهنسوان کارته صلح250.751دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنځی شرعیات پوهنتون بلخسمنگان
K01040150زحلحاجی محمد-نظرمحمدنسوان زليخا247.934دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون البیرونیکابل
K01030576زحلوزیراحمداحمدیپاینده محمدنسوان ايميني244.131دیپارتمنت ریاضی عمومی صرف برای اناث پوهنځی ریاضی پوهنتون کابلکابل
K01015020زحلمحمدآصف-محمدعمر-ناهيدشهيد243.602دیپارتمنت تکنالوژی مواد عضوی صرف برای اناث پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیککابل
K07006634زحلمحمدقاسم-محمدطاهرنسوان توحيدآباد242.588دیپارتمنت زبان وادبیات انگیسی صرف برای اناث پوهنځی زبان های خارجی پوهنتون کابلغزني
K01050621زحلعبدالحسینمرادیمحمدحسینرابعه بلخي240.816دیپارتمنت سیستم های معلوماتی وآموزشی پوهنځی آموزش کمپیوتر وتکنالوژی معلوماتی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01024685زحلعبدالکریمعزیزیعبدالاحمدنسوان ام البنین--240.296دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات ملی پوهنتون کابلکابل
K01024340زحلارشاد الدینساویزآفتاب الدیننسوان بي بي رابيا238.869دیپارتمنت بیولوژی عمومی صرف برای اناث پوهنځی بیولوژی پوهنتون کابلکابل
K01012457زحلحمید احمدسیفورعزیزاحمدنسوان افغان ترک238.81دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنځی انجنیری پوهنتون کندهارکابل
K01018174زحلمحمدعلممحمدیمحمداللهنسوان مولاناعبدالمجید مصفاغزنوی--234.982واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24008773زحلگلستان-محمدکریمهيواد231.825واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24002585زحلغلام محبوبمیرزائیغلام سرورنسوان مولاناعبدالله هاتفی231.79دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K01017693زحلدوست محمداختریاخترمحمدنسوان مولاناعبدالمجید مصفاغزنوی--231.774دیپارتمنت زبان وادبیات فا رسی دری پوهنځی زبان وادبیات ملی پوهنتون کابلکابل
K19005550زحلمحمدیونس-محمد ابراهیمعلي چوپان229.59دیپارتمنت اداره عامه صرف برای اناث پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون بلخبلخ
K01041488زحلاحمدشاکر-غلام محی الدیننسوان زليخا226.815دیپارتمنت انجنیری کمونیکیشن صرف برای اناث انستیتوت تکنالوژی معلوماتی ومخابراتی وزارت مخابراتکابل
K01021540زحلمحمدحیدر-عبدالرشیدنسوان توتيا226.486دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات ملی پوهنتون کابلکابل
K01045842زحلوحیدالله-حبیب اللهمخفی بدخشی226.382دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات(BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون پروانکابل
K07001875زحلغلام سخی-محمد نعیمنسوان شهداي مرکزجاغوري224.98دیپارتمنت استخراج زیرزمینی معادن صرف برای اناث پوهنځی جیولوجی ومعادن پوهنتون پولی تخنیکغزني
K01036004زحلامین الله-احمدالله خانمـــريــم224.887دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونیکابل
K20000339زحلعبدالعزیز-عبدالحکیممیرويس مينه223.106دیپارتمنت مهندسی پوهنځی ساختمانی پوهنتون جوزجانجوزجان
K01041063زحلعبدالصبور-عبدالرحیمنسوان زليخا219.999دیپارتمنت هایدرو لیک وساختمان های هایدرو تخنیکی صرف برای اناث پوهنځی انجنیری منابع آب ومحیط زیست پوهنتون پولی تخنیککابل
K01053428زحلمحفوظ الله-محمدعثمانرحمن مينه219.356دیپارتمنت نرسنگ عالی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرکابلکابل
K01017439زحلظاهرعلی-ابوالقاسمزينب کبرا217.873دیپارتمنت جیولوجی انجنیری وهایدرو جیولوجی صرف برای اناث پوهنځی جیولوجی ومعادن پوهنتون پولی تخنیککابل
K14006175زحلدرمحمد-آدینه محمدنسوان دشت فراخ216.2دیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون بدخشانبدخشان
K01035183زحلمحمدقاسم-حاجی رمضانصوفی محمداسلام مین215.844دیپارتمنت کیمیا عمومی صرف برای اناث پوهنځی کیمیا پوهنتون کابلکابل
K01024250زحلروح اللهبیدارحکیم اللهنسوان بي بي ساره214.642دیپارتمنت تاریخ عمومی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01038018زحلعبدالهادی0عبدالواسعنسوان سردارکابلی214.378دیپارتمنت موسیقی پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون کابلکابل
K01032169زحلچمن علیمیرزاییعلی جانچهل دختران -212.303دیپارتمنت مدیریت آموزشی پوهنځی علوم تربیتی ومسلکی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K17005325زحلعبدالقادر..فیض محمدنسوان مرکزی امام صاحب209.531دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کندزکندز
K01024506زحلحفیظ اللهکریمیامیرمحمدنسوان ام البنین--208.978دیپارتمنت حفاظت نباتات پوهنځی زراعت پوهنتون کابلکابل
K01014614زحلعبدالغفارنظریعبدالنظرنســــــــــوان شهرک وحدت208.607دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای اناث پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخکابل
K01017669زحلمحمداصغراحمدیعلی جانآمنه فدوی207.521دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات ملی پوهنتون کابلکابل
K01025024زحلمحمدهادیرحیمیخدای رحمنسوان ام البنین--207.443دیپارتمنت تاریخ عمومی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون کابلکابل
K01024756زحلحاجی عبدالاحمد-حاجی آقا شیرینمـــريــم205.491واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01028358زحلعبدالوکیلصدیقیعبدالرقیبلامعه شهيد205.247واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24003698زحلغلام یحیی-غلام حیدر+نسوان جمعیت203.957دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K01038874زحلمحمدافضل-محمدحسنشهرک پامير203.678دیپارتمنت تکنالوژی طبی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرکابلکابل
K01043798زحلنجم الدیننجمیعبدالمبینپلچرخي202.256واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01022678زحلعبدالغفار-عبدالغیاثبي بي سروري سنگري202.13واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01038378زحلمحمدامان-محمدعثماننسوان سردارکابلی202.045انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلکابل
K01032462زحلعبدالمجیدحمیدیعبدالحمیدسوريا201.952واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01012904زحلعبدالغفاراحمدیعبدالمناننسوان چهلستون201.885دیپارتمنت تاریخ عمومی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01049900زحلعبداللهجمالیجمال الدینرابعه بلخي201.819دیپارتمنت تاریخ عمومی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون کابلکابل
K19008579زحلصفت الله-حبیب اللهتجربوی201.718دیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنځی اقتصاد مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانبلخ
K01037275زحلمیرویسامرخیلمحمدامینفاميلي های ريشخور200.775واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07006504زحلمحمدابراهیم-محمدرسولنســوان مغلان200.558دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات پوهنتون غزنیغزني
K01013089زحلعبدالبصیرصمدیمحمدابراهیمنسوان علامه قاری نيک محمد200.297دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون کابلکابل
K01016684زحلعبدالجمیلعزیزیعبدالجلیلمولانا جلال الدين محمد بلخي199.054واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24002559زحلمحمدطاهرتیموریعبدالغنینسوان مولاناعبدالله هاتفی198.986واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01021645زحلسید عبدالله-سید حبیب اللهابولقاسم فردوسي198.86دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنځی شرعیات پوهنتون البیرونیکابل
K01017513زحلمحمدناصرطوطاخیلشیردلنسوان رحمن مينه ـ196.852واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01031011زحلحشمت اللهکاکرنقیب اللهنسوان بي بي ساره196.693دیپارتمنت روانشناسی تعلیم وتربیه نا شنوایان پوهنځی تعلیمات اختصاصی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01018076زحلمحمددینقیامیمحراب الدیننسوان رحمن مينه ـ196.691واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01011516زحلغلام ناصررناغلام سخینسوان ايميني195.162واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K17001539زحلمحمدطاهرخاوریسکندرینسوان بي بي آمنه194.08دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزکندز
K01033170زحلمحیب اللهنوابیعبدالسلامنسوان محمد اکبر خان پامير193.907واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01013483زحلمحمداسماعیلنورزینظام الدیننسوان چهلستون193.455واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01029693زحلذبیح الله-عبدالاحد خانبي بي سروري سنگري193.404واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01018086زحلنجیب الله-سیف اللهمولانا جلال الدين محمد بلخي193.327دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون البیرونیکابل
K19003347زحلحمیداللهحکیمیمرتضی قلنسوان خراسان193.118دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانبلخ
K03000194زحلسمیع اللهکلیمحاجی نعیم اللهبي بي آمنه191.807دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی لوگرلوگر
K01040404زحلنورالله-عبداللهنسوان زليخا190.491دیپارتمنت روانشناسی تعلیم وتربیه عقب ماندگان ذهنی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K19004045زحلعبدالعزیز-محمداکبرعايشه افغان190.115واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K19000252زحلعبدالمحمداحمدینوراحمدستـاره189.975دیپارتمنت هنرهای زیبا پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بلخبلخ
K01053151زحلعشرت اللهنوریقدرت اللهالمومنات189.93واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01033693زحلمحمدرضا-حیدرعلیزينب کبرا189.882انستیتوت تکنالوژی کمپیوتر نیمه عالی شهر کابلکابل
K07001445زحلغلام سخی=یوسفنسوان البيروني نوآباد188.317دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون غزنیغزني
K01024099زحلمحمد عمر-محمد سرورمـــريــم187.717واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01009060زحلعبدالغفارقریشیعبدالمختارخصوصي المدينه186.843واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01025953زحلخواجه محمدرفیق-خواجه حضرت شاهنمبر1سيديوسف علمي186.201واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14005988زحلهمایون-نجم الدینحلیمه سعدیه185.466واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K01030943زحللعل محمدامیریاخترمحمدسوريا185.142واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K22004517زحلمحمدصادق-نصرالدینیولدز184.747دیپارتمنت روان شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجانفارياب
K01035565زحلامان اللهتیموریخانجی خانشیخ زاهد بن سلطان184.743واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01032359زحلحمیداللهیوسفیمحمدیعقوبسوريا184.673واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K31000384زحلامیرمحمد-ملا نیک محمدسلطان رضیه غوری184.445دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی غورغور
K01010075زحلزمان جاناساس کریمیعبدالظاهرخصوصی اقراء افغانستان183.31واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01033983زحلذبیح الله-غلام سخیزينب کبرا183.071واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01029521زحلمحمدنسیمنصرتمحمدرحیمنسوان ملکه ثريا181.387واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01018107زحلمحمدنادرعثمانیمحمدسرورآمنه فدوی181.315واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01022702زحلعبدالهادی-خیرمحمدبي بي سروري سنگري181.07واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19003776زحلعظیم جانعظیمیمحمدعزیزنسوان خراسان180.701دیپارتمنت تاریخ پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجانبلخ
K01022837زحلنجیب الله-عبدالروفالفتح179.869انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلکابل
K01020427زحلسلطانعلیپارسادادعلیزرغــونه179.764واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19009518زحلعبدالوهاب-عبدالرشیدسیدشاه خان179.527دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای اناث پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخبلخ
K01038363زحلمیراحمد-حاجی فیض محمدنسوان سردارکابلی179.378واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K17005267زحلاسداللهحیدریمحمدعوضنسوان مرکزی امام صاحب179.368دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزکندز
K20000856زحلاسدالله-مجتبیگوهرشادبیگم179.246دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانجوزجان
K01029246زحلمحمدمنیرمجددیمحمدکریمنسوان ملکه ثريا179.177واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01016945زحلمحمد وحیدفیروزمحمدحسینمولانا جلال الدين محمد بلخي178.129واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01027354زحلمحمد سلیم-محمدسيد نورمحمد شاه مينه177.897واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07007662زحلعبدالحمید-صالح محمدخصوصی نسوان روشنی177.88واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K15007207زحلمحمد کبیر-فقیرمحمدنسوان 1177.777واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K01016802زحلعتیق اللهدانشاسدالله- - قلعه بختيار177.777واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01022758زحلزلمینورگل محمدسردارمحمدداودخان177.751انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلکابل
K01053988زحلاحمدفیاض-غلام سرورسوريا177.709واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16002805زحلمحمداکبرعمرمحمدعمرنسوان زمان خيل176.12دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلانبغلان
K20000946زحلحبیب الرحمن-عبدالحمیدگوهرشادبیگم175.998دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانجوزجان
K01053848زحلمحمداسلم-محمدایوبمحجوبه هروي175.892واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K04002021زحلعطا الرحمن-عبالنبینسوان نمبر2گلبهار175.781انستیتوت هنرهای زیبا و صنایع نیمه عالی شهر کابلپروان
K01041242زحلحبیب الله-نورمحمدجدیدالتاسيس وزيرآباد175.638واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15002151زحلعبدالکریم-جمشیدنسوان بي بي مهتاب174.7دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون تخارتخار
K01046090زحلکرام الدین-میرزامحمودمخفی بدخشی174.436واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01028367زحلگل وزیراحمدیمحمدشریفلامعه شهيد174.275واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01015232زحلمحمدیونستیموریمحمدیاسینبي بي عايشه صديقه174.129واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K03000648زحلبصیراحمد-سلطان محمدنسوان بي بي عايشه174.02واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K01016075زحلعبدالمنیر0عاب الدیننســــــــــوان شهرک وحدت172.855واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K17000285زحلسیدآقا-میرعبدالرشیدفاطمه الزهرا172.808دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزکندز
K01037310زحلنجیب الله-بیک نظرفاميلي های ريشخور172.727واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19002072زحلسلیمان شاهرجبیرجب شاهگوهر خاتون172.421واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01015595زحلعبدالمنانعیارعبدالعزیزنســــــــــوان شهرک وحدت171.066دارالعلوم بی بی عایشه صرف برای اناث شهرکابلکابل
K07004370زحلمحمدشاهاحمدیعنایت اللهقلياقل170.96واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K01044847زحلمحمدنادر0محمدظاهرعبدالحي حبيبي170.924واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16002422زحلغلام صدیقصدیقغلام دستگیربي بي حوا170.86واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K19012035زحلنجم الدین..قربان نظرنمبر2صلح شهيدمزاري170.731واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01023319زحلعبدالجبار-عبدالوهاببي بي سروري سنگري170.729واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14006538زحلمحمدعیسیمحمدیمحمدموسینسوان بهارک170.425دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشانبدخشان
K24007284زحلحبیب الله-عبدالروفاستقلال170.294واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01042152زحلمحمدظاهرعزیزیسلطان عزیزنسوان ميـــــــــــــرزمان خـــــــــــان169.467واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01044069زحلعبدالقدوس-عبدالقادرمحجوبه هروي169.298واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01045806زحلنیک محمد-سیداحمدمخفی بدخشی169.188واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01016566زحلحبیب اللهحبیب زادهمسکوخانمولانا جلال الدين محمد بلخي169.136واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01017256زحلعبدالمطلبنیازیعبدالغنینسوان مولاناعبدالمجید مصفاغزنوی--169.128انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلکابل
K01019438زحلعزیزمحمد-غلام سرورغازی ادی169.077واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16002396زحلعبدالغفورغفوریبابه خانبي بي حوا168.86واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K17003373زحلسیدذوالفقار-سیدسرور-خديجه الکبرا168.763دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزکندز
K01015983زحلمحمدکریم-گل محمدتاجورسلطانه167.378واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19010811زحلمحمدجوادنیروشجاع الدینشيخ محمدصديق شهاب167.355واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01017241زحلامرالدین-نظام الدینعبدالروف بينوا167.327واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14003810زحلجلال الدین-خدابخشتجربوي بتاش167.304واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K01040440زحلبابه جان-عبدالحکیمنسوان زليخا167.247انستیتوت لسان خارجی نیمه عالی شهر کابلکابل
K01027217زحلسیدرسول-غلام رسولصوفی محمداسلام مین167.19واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01016747زحلمحمد اسماعیلصدیقیحیات اللهمولانا جلال الدين محمد بلخي166.907واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07003062زحلمیرحیدر-سید محسیننسوان خواجه عمري166.891انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی مرکز ولایت غزنیغزني
K01020434زحلمحمدعارفعباسیخواجه عزیزاللهنسوان توتيا166.745واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01008354زحلمیراکبر-ناصرخانالتقوا165.844واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K27000752زحلنوراحمد-فیض محمدملالي165.565دیپارتمنت آموزش کمپیوتر صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارکندهار
K01016163زحلاحسان اللهساپیملاجانبي بي عايشه صديقه165.456واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01027780زحلعبدالله-عبدالرشیدنسوان سپین کلی165.4واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01023351زحلعبدالمنان-جمعه خانالفتح165.278واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K17005627زحلعبدالسمیعسروریغلام سرورسه درک163.919واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K19002438زحلسید موسی-غلام رسولنمبر2صلح شهيدمزاري163.845واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01035278زحلعطامحمد-عبدالاحمدنسوان سپین کلی163.728واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01034803زحلزینت الله-محمدظریفنسوان وحدت163.365به نسبت انتخاب کود (صرف برای ذکور) نتیجه قرنطین استکابل
K21000168زحلحبیب اللهمحمدیمحمدقللیسه نسوان نمبر1تکزار162.086واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیسرپل
K01015895زحلصیف الدین-سیدحیدرشاهتاجورسلطانه162.021انستیتوت لسان خارجی نیمه عالی شهر کابلکابل
K05002568زحلزلمیصافیبسم اللهرحمان خيل161.435واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K16002312زحلعالم شاهمحبوبیمحبوب شاهبي بي حوا160.626واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K01015041زحلمحمدکریم-محمداسحق-ناهيدشهيد160.601واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01018369زحلشاه محمودشیرزادفضل الدینمولانا جلال الدين محمد بلخي160.488واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01046827زحلاحمدضیانوریدرمحمدپروژه پنجم 315160.255واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15004384زحلضیاالدین-نمازبولک ورته بز160.235واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K04004425زحلعبدالرحیم-عبدالرحمننسوان فندقستان160.206واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K19007439زحلننگیالی-عمراخانخالدابن وليد160.142انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K16003560زحلعبدالجمیل-عبدالمجیدنسوان نمبر2160.085واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K19006045زحلحیات اللهمحسنیمحمدمحسننسوان سیدهدایت الله نقشبند160.009واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K19009537زحلغلام علی-فیض محمدفاطمه بلخي158.871واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01020935زحلمحراب الدینمرادیاقبالزرغــونه158.8واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01044694زحلنظرمحمد-آقا محمدآريانا158.7واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K22002074زحلسیدحبیب الله-سیدمودودنـــــسوان افغــان کوت157.141واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K07001315زحلمحمدانور-محمدنبینسوان شهرکهنه156.884دارالعلوم جمع اولیا صرف برای اناث ولایت غزنیغزني
K06002013زحلمحمدناصرنصرتیمحمدرسولقابضان156.6دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیرپنجشير
K01038730زحلنصیراحمد-عزیزاحمدچهار قلعه چهار دهی !156.571انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلکابل
K20001608زحلعبدالرحیم خواجه-حامد خواجهالحاج عبدالرشيد دوستم155.335واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K22004991زحلنیک محمدنیک زادحیت قلدولت گیلدی فدایی154.99واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K01021208زحلعبدالقدوس0همراخاننسوان توتيا153.47واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K22002233زحلفیض الله-عبداللهکارته صلح153.328واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K01050031زحلنوراحمدبارکزیمیراحمدرابعه بلخي153.285واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16002681زحلنوروززمانیالله بخشفاطمه الزهرا153.062واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K20000054زحلعبدالواسع-حاجی رحیم قلعربخانه151.865واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K06000757زحلمحمدیار-محمداعظمنسوان سنگانه151.801واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپنجشير
K19003674زحلعبران-کبودلیسه اناث ناصرخسرو بلخی150.013انستیتوت زراعت نیمه عالی پروان ولایت پروانبلخ
K19013554زحلمحمداسماعیل-حاجی قربانفاطمه بلخي149.986انستیتوت زراعت نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K14006355زحلبهاوالدینبهاویعبداللهنسوان بهارک149.812ناکامبدخشان
K01028172زحلمحمدانور-عبدالعلینسوان سپین کلی149.777ناکامکابل
K01018657زحلغلام حضرتنوروزینوروزعلیزرغــونه149.729ناکامکابل
K01046856زحلعبدالرحیمرحیمی زادهعین الدینپروژه پنجم 315149.625دارالعلوم عربی کابل صرف برای اناث شهرکابلکابل
K19010797زحلعبدالرشید-غلام محمدسلطان راضیه149.511ناکامبلخ
K14008649زحلمحمدگدای-محمدایوبحلیمه سعدیه148.156ناکامبدخشان
K01030993زحلمحمدابراهیمرستمیمحمدقبولنسوان بي بي ساره148.047انستیتوت لسان خارجی نیمه عالی شهر کابلکابل
K19008248زحلمیرولی-شاه محمودمحمدصديق شهيد147.933ناکامبلخ
K16002970زحلعبدالستارهاشمیحاجی محمدهاشمنسوان نمبر2146.825ناکامبغلان
K15008440زحلعبدالحلیم-عبدالعزیزبي بي حوا146.812ناکامتخار
K01023467زحلمحمداخانفرملیحاجی عبدالواحدنسوان آقاعلي شمس146.521ناکامکابل
K10012338زحلعبدالولی-محمدطالببي بي مريم146.282ناکامننگرهار
K01008388زحلشیرآغا-نظام الدینملالي شهيد146.156ناکامکابل
K01028026زحلسیدحفیظ الله-سیدحبیبنسوان سپین کلی146.122انستیتوت تکنالوژی افغان نیمه عالی شهر کابلکابل
K01041280زحلمحمدظاهر-خانمرادجدیدالتاسيس وزيرآباد144.717ناکامکابل
K14006655زحلعبدالجلیل-عبدالستارنسوان بهارک144.665ناکامبدخشان
K19007692زحلرحیم الدین-سخیدادکاکاکوت144.647ناکامبلخ
K14002156زحلعبدالرحمن-سلمانیجامرچ عليا143.101ناکامبدخشان
K01011256زحلعبدالجلیلرسولیعبدالرسولنسوان ايميني139.733ناکامکابل
K14004821زحلعبدالرحمن-عبدالقادرنسوان نمازگاه139.03ناکامبدخشان
K01041226زحلسیدعلی شاه-سیدمحمدعالم شاهجدیدالتاسيس وزيرآباد138.946ناکامکابل
K14000582زحلبهرالدین-سیف الدینسـيداحمدمشتاق136.097ناکامبدخشان
K01029699زحلولی محمدولی زادهولی دادنسوان ملکه ثريا126.709ناکامکابل
K01017522زحل کاروانمحمدجعفرکاروانمحمدحیدرنسوان مولاناعبدالمجید مصفاغزنوی--198.97دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K24009581زحل نامهحاجی عبدالظاهر-محمدعمرخصوصي هيواد202.081واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01020951زحل ویداخواجه عبدالبصیر-خواجه عبدالقاسمزرغــونه174.093واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K04002523زخیراللهرجب خان-محمداکبرذکورجبل السراج184.234دیپارتمنت استخراج مواد مفیدۀ جامد پوهنځی جیولوجی و معدن مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیرپروان
K01013722زدرانعباس خانهمدردمحمدشاه خانقلعه کاشف221.268دیپارتمنت سیول پوهنځی انجنیری مؤسسه تحصیلات عالی هلمندکابل
K04004717زدرانمحمدداودصابریغلام نبیتفهيم القران205.93دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیرپروان
K12002076زدرانیارمحمد-امروز خانجمعیت لیسه180.863دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریابکنر
K12002827زدرانامت خان-متصلنرنگ165.545انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت کنرکنر
K19001350زر بی بینادررحمانیزریننسوان بی بی مریم177.444دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخبلخ
K03002282زرابخان محمداحمدیحاجی احمد خانحضرت عمر فاروق186.519واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K19008989زراب گلنورمحمد-رابواستقلال183.411واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01030634زرارهحکیمکاظمیخادمنسوان سید الشهدا219.929دیپارتمنت انجنیری کمونیکیشن صرف برای اناث انستیتوت تکنالوژی معلوماتی ومخابراتی وزارت مخابراتکابل
K18000857زرارهمحمدجوادمیرزاییمیرزاحسینآبخورک علیا182.929دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخسمنگان
K01031400زرارهاسداللهمحمدیمحمداسحاقچهل دختران -167.15واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01022950زراشانخواجه عالم0میرعالمداکترعبدالحی الهی146.34ناکامکابل
K07005564زرافشانعلی دریاب-عبدالواحدشهدا هیچه266.616دیپارتمنت گرافیک دیزاین پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون کابلغزني
K01032032زرافشانمحمد جواد-جانعلیمحمدآصف مايل264.902دیپارتمنت انستیزی پوهنځی علوم متمم صحی صرف برای اناث پوهنتون طبی کابلکابل
K01034372زرافشانذبیح الله-حیات اللهنسوان توتيا264.807دیپارتمنت پالیسی عامه پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کابل صرف برای اناثکابل
K01032037زرافشانمحمدانوراکبریمحمداکبرسوريا264.712دیپارتمنت مدیریت انکشاف پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کابل صرف برای اناثکابل
K05003960زرافشانمحمداکرم-جلال الدیننسوان اشترگرام256.063دیپارتمنت امور مالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون البیرونیکاپيسا
K24000063زرافشانمحمدعادلنوریعوض علینسوان جبرئیل252.688دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کندهارهرات
K33001046زرافشانضامن.ابراهیمبرگروانه238.221دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهاردايکندی
K32000484زرافشانمحمدسیرتمحمدرضانسوان چيجين ورس232.989دیپارتمنت انجنیری آبرسانی ومحیط زیست صرف برای اناث پوهنځی انجنیری منابع آب ومحیط زیست پوهنتون پولی تخنیکباميان
K01017619زرافشانسیدهاشمسیفی زادهسیدیعقوبزرغــونه195.594انستیتوت لسان خارجی نیمه عالی شهر کابلکابل
K14000387زرافشانخوشپایقدم-مولادادنسوان سرچشمه195.462دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بدخشانبدخشان
K04003867زرافشانمحمدحنیف-محمدکبیرنسوان میرعبدالکریم معقول195.166دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون پروانپروان
K05001389زرافشاننصیراحمد-خواجه محمدنسوان محمود راقي193.389واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K15004882زرافشانسیدجمال الدین-سیداکرامنسوان خواجه بهاوالدين186.443دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تخارتخار
K01026620زرافشانوحیداحمد-محمدانورنسوان وحدت186.179واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K33001205زرافشانمحمدکریم..ابراهیمنسوان نالیج برگر184.097دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهاردايکندی
K32005048زرافشانمحمدموسیابراهیمیمحمدحسینقرغنه تو177.864دیپارتمنت تاریخ پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بامیانباميان
K18000704زرافشانضأالدینجمیلیعبدالجمیلاجاني ملکه177.355دیپارتمنت جنگلات و باغداری پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانسمنگان
K05001169زرافشانمحمدعارفمحمدغزالیمحمدغزالنسوان اشترگرام173.84دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونیکاپيسا
K15006977زرافشانغلام سخیحیدریغلام حیدر-نسوان خواجه غار172.46دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزتخار
K06000934زرافشانسید اکبر-عبدالعزیزنسوان عنابه171.248واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپنجشير
K19009529زرافشانغلام ربانیشیرزادعبدالستارنسوان محمداسلم حدید171.229واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01015235زرافشانمحمد اصغر-محمد اکبرسيد نورمحمد شاه مينه170.867واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01046881زرافشانسیدجمال-سیدایام الدینجدیدالتاسيس وزيرآباد169.136واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01046002زرافشانگل معینرحیمیجلال الدینذبيح الله عصمتي168.94دارالعلوم امام ابوحنیفه صرف برای اناث شهرکابلکابل
K07002557زرافشانمحمدحسن-سلیم شاهنسوان مکنک168.741انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی مرکز ولایت غزنیغزني
K04000949زرافشانمیرزامحمد-فیض محمدخواجه سیاران سفلی167.034واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K10006655زرافشانعبدالستار-محمد طاهوسعبدالرحمن پژواک164.027واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01049973زرافشاننوراحمدروندگل احمداداره و اقتصاد جمهوريت160.563واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01048292زرافشانمحمدعارففیضیمحمداسماعیلآزادی158.142واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19003560زرافشانصالح محمدوحدت یارغلام محمدنسوان خراسان154.908واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01017170زرافشانچمن علی-غلام رسولمحمدآصف مايل153.591واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K04002283زرافشانعبدالشکور-بابه فقیرنــســوان جـبـل الـسـراج153.393واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K05000431زرافشانمحمدسلیمصابریمحمدصابرنسوان غفارخيل149.944ناکامکاپيسا
K24008818زرافشانمحمدحسن-یعقوبقواي 4 زرهدار149.907ناکامهرات
K16001475زرافشانعبدالرشیدصفریصفرمحمدنسوان قرغن148.071دارالعلوم مرکز صرف برای اناث ولایت بغلانبغلان
K05002932زرافشانمحمدنعیم-محمدحکیمنسوان دره غوث147.791ناکامکاپيسا
K05001967زرافشانفضل الرحمنفیضیسیدمحمدخاننسوان نساجي گلبهار145.022ناکامکاپيسا
K33001250زرافشانمحمدحیدریغلام حیدرنسوان القان پالج144.916انستیتوت کثیرالرشتوی نیمه عالی مرکز ولایت دایکندیدايکندی
K19002203زرافشانیارمحمد-نارمحمدبي بي زينب142.837ناکامبلخ
K15007676زرافشانسیدنسیمیوسفیسیدیوسفنسوان ترشت137.497ناکامتخار
K15006921زرافشانمحمدحکیم-رستم علینسوان نمبر1134.132ناکامتخار
K14000291زرافشانسیدیوسفهاشمیمحمدتقینسوان مرکزي132.381ناکامبدخشان
K01009965زرافشانسیدملوک-سیدشریفنسوان شيخان132.073ناکامکابل
K34001938زراوجاننظیرجان-گلانورشپی ليسه148.132ناکامخوست
K14006581زربانوشمس محمدنظریعزتنسوان مرکزي142.992ناکامبدخشان
K01044245زربتجمعه خان0کندلعبدالحي حبيبي263.448دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون شیخ زایدکابل
K10012000زربترضاخان-نورمحمدشیخ مصری231.277دیپارتمنت منمنت واداره تشسثات(BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون پکتیاننگرهار
K07006503زربختعلی یاور-احمد علیشهدا غوغه209.193دیپارتمنت جغرافیه صرف برای اناث پوهنځی زمین شناسی پوهنتون کابلغزني
K07006545زربختعبدالحسین-محمدامیننســوان مغلان182.864دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون غزنیغزني
K27001818زربل گهرمضانصدیقیسیدمحمدمیرویس مینه اناث لیسه174.478دیپارتمنت اداره عامه عمومی صرف برای اناث پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کندهارکندهار
K15000839زربی بیمحمدیوسف-عبدالجبارلیسه النگ166.896واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K19007699زربی بینورالدین-لعل محمدنسوان توخته158.449واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K33002451زربی بیسیدامیر-غلام حیدرخاکباد156.843دارالعلوم امام صادق (اختصاصی اهل تشیع)صرف برای اناث ولایت هراتدايکندی
K01017740زربی بیچمن گلعرب زیعبدالسلامنسوان رحمن مينه ـ141.199ناکامکابل
K14000406زربی بیمصیب شاه-سیدمحمدنسوان سرچشمه136.012ناکامبدخشان
K11001233زرپاچامحمددوران-صاحب گلذکور علي خيل220.655دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون شیخ زایدلغمان
K27000188زرپریغلام سرور-عبداللهزرغـــونه انـا180.962واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندهار
K25000852زرپریفضل احمدنورینور محمدنسوان محبوبه پوپل153.487دیپارتمنت علوم و فرهنگی اسلامی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی فراهفراه
K01020679زرحًانگهعبدالعزیز-عبدالجلیلحضرت شمس المشايخ182.716انستیتوت تکنالوژی افغان نیمه عالی شهر کابلکابل
K01045107زرحًانگهعبدالغفار-عبدالستاردرخاني170.882واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15001124زرڅانگهنصرالله-عبدالرزاقنسوان بي بي مريم165.375واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K10016564زرڅانگهمحمداسماعیل-فضل الدینتجربوی اناث165.024واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K08000960زرخانباچاخانزرغونیحیات خانشپي ليسه170.718دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پکتیکاپکتيکا
K11002294زرخانسیف الرحمن-فضل الرحمنهرمل151.545واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K02003398زرخانانارگلرضوانتیمرلیسه معین شهید125.284ناکامميدان وردگ
K01048636زرخشهمحمدامینعظیمیمحمدحنیفنسوان علامه قاری نيک محمد189.96دیپارتمنت عمومی پوهنځی تربیت بدنی صرف برای اناث پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K07003043زرخشهنورمحمد-قربانعلینسوان خواجه عمري172.635انستیتوت تربیه معلم مسلکی نیمه عالی شهر کابلغزني
K07006161زرخشهحسن-ضامین علیخـــــواجـــه عمري172.635واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K05001525زردادرحم الدین-کمال الدینالله محمدشهيد174.197دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون البیرونیکاپيسا
K05001599زردادنظرمحمد-بدلیملامحمد شهيد167.134واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K10009759زردادمحمدکبیر-میراحمدشاهگل داگ155.16واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10011095زردادکمال-فضل الدینقلعه جانان خان154.942واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K16001739زردادخانضمیرخان-عزیزخانحضرت حمزه167.182دیپارتمنت اکتشاف و استخراج ساحات نفت و گاز پوهنځی جیولوجی و معادن مؤسسه تحصیلات عالی سرپلبغلان
K12001911زرداعلیالله جان-مغل خانملامزیدبابا193.377دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمانکنر
K24000664زردانهعبدالرحمن-عبدالرحیمکارته امين228.213دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کندهارهرات
K10007838زردوستاول سید-نیروزسیدسرور قادری عالی لیسه186.568دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون ننگرهارننگرهار
K07001291زرډیوهعبدالسلام-حاجی محمدنسوان شهرکهنه176.138واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K10004241زرشاه خانروح اللهصافیگلاجانننگرهار عالی لیسه181.116واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10016433زرعلینورجان-فقیرجانجوکان168.449واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K09001396زرعلی خانصحبت خاناحمدزیعبدالغنیعبدالخیل212.3دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون پکتیاپکتيا
K34005129زرغوننقیب اللهناتوانخیوه گلشهيد محمد داود153.502واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K34000695زرغون اللهالمرجان-محمد سلیمتــريزائي علي شير175.926واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K10010134زرغون شاهدوست محمد-غلام محمدعبدالوکیل168.906واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K06001818زرغون شاهمحمدیعقوبنوروزیمحمدعلمذکور سنگانه137.564ناکامپنجشير
K10012761زرغونهمحمداللهصافیعبداللهبي بي زينب308.277دیپارتمنت عمومی پوهنځی طب پوهنتون ننگرهارصرف برای اناثننگرهار
K01012008زرغونهمحمدعلیحسینیگلبدینشهرک دوازده امام262.738دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای اناث پوهنځی انجنیری کمپیوتر وانفورماتیک پوهنتون پولی تخنیککابل
K01018922زرغونهجمعه خان-حسین دادمحمدآصف مايل245.469دیپارتمنت زبان وادبیات آلمانی پوهنځی زبان های خارجی پوهنتون کابلکابل
K19009315زرغونهحاجی تاج محمد-حاجی سیدمحمدفاطمه بلخي240.315دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنځی ساینس پوهنتون بلخبلخ
K24010356زرغونهمحمدسرور-محمدعمرنسوان سيفي233.597دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون هراتهرات
K29000115زرغونهعبدالوهاب-غلام قادربي بي خالا233.319دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنځی شرعیات پوهنتون کندهارزابل
K01010203زرغونهمحجوبناصرسیدابراهیمخصوصي تربيت نمر1224.963دیپارتمنت فزیک پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01046949زرغونهمحمدباقر-نادرنسوان بي بي مهرو218.219دیپارتمنت تکنالوژی طبی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرکابلکابل
K07005468زرغونهاحمد علیاصغریمحمد موسینسوان تبرغنک213.993دیپارتمنت تکنالوژی طبی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرکابلغزني
K24005122زرغونهغلام قادر-ملامحمدهيواد213.914دیپارتمنت ریاضی پوهنځی ساینس پوهنتون هراتهرات
K01024739زرغونهرحمت گلمحمدیمحمدگلنسوان بي بي رابيا212.419واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14000416زرغونهمحمدسعیدسیدیشریفدرمارخت209.337دیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون بدخشانبدخشان
K01012861زرغونهاکبرجاناکبرزیتریننسوان چهلستون208.903واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K04004637زرغونهعبدالحسیب..ملا عبدالغفارنسوان تتمدره عليا204.361دیپارتمنت رادیو و تلویزیون پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون پروانپروان
K05002896زرغونهشیراغاسعادتعبدالوهابنسوان دهات دشت202.235دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون البیرونیکاپيسا
K07003504زرغونهعبدالخالق-محمدصادقنســوان میـرادیـنــه201.692واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K01023232زرغونهجان محمد-فضل الرحیمالفتح196.803واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01009619زرغونهعبدالحسنسروریسرورخصوصی کوشان195.817واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01011638زرغونهاجملاحمدیعبدالحکیمنسوان ايميني190.108واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01022922زرغونهمیرزمانزمانیشهسوارسردارمحمدداودخان189.999واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14003393زرغونهمروت شاه-یوسف بیکنسوان حضرت188.364دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای اناث پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون بدخشانبدخشان
K19009270زرغونهمحمدنادر-محمدعثمانفاطمه بلخي186.91دیپارتمنت اگری بزنس پوهنځی زراعت پوهنتون بلخبلخ
K14002579زرغونهعبدالغیاث-محمد عالمخمچان186.369دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنځی شرعیات پوهنتون بدخشانبدخشان
K09002673زرغونهختک-حاجی عبدالستارلیسه پیران186.327دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاپکتيا
K07005298زرغونهمحمدشاهاحمدیعنایت اللهقلياقل186.257دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنیغزني
K01036996زرغونهعبدالمجیداوریاخیلچنارگلزرغــونه185.914واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K27002379زرغونهمجید-نوروزخانصفیه عمه جان185.116دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارکندهار
K01033579زرغونهزلمی0بازمحمدمحراب الدین185.024دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنځی زراعت پوهنتون بلخکابل
K01035295زرغونهمحمدگل-غلام حسننسوان سپین کلی183.358انستیتوت تربیه معلم مسلکی نیمه عالی شهر کابلکابل
K25001200زرغونهعبدالغنی-شاولینسوان ميرمن نازو183.158دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی فراهفراه
K01028320زرغونهحبیب الله-محمدامانلامعه شهيد183.033واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01006062زرغونهمحمدانورحیدرزادهحیدرخاننسوان بگرامي182.88دارالعلوم امام ابوحنیفه صرف برای اناث شهرکابلکابل
K19005973زرغونهنورمحمدمجیدیعبدالمجیدبي بي زينب179.833انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K24003946زرغونهمحمدفیض..محمدنعیمباغ نظرگاه179.611واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K33003314زرغونهدادی-ابراهیمذکورویرمینا179.392واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K16000246زرغونهروشندل-شیردلنسوان معدن179.353واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K15005307زرغونهبازمحمدمصدقخدای بردینسوان آفاقی179.304دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنځی زراعت پوهنتون تخارتخار
K20003412زرغونهشکرالله-محمداشرفخديجه جوزجاني179.022دیپارتمنت تکنالوژی مواد عضوی پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجانجوزجان
K01033531زرغونهعلم الدین-قمرالدینمحراب الدین178.039واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19006672زرغونهعیدمحمد-ناظرمحمد هاشم برات177.636دیپارتمنت تاریخ پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بلخبلخ
K25001389زرغونهعبدالمجیدنعیمیمحمد نعیمشهيد بنفشه توسک174.424دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی فراهفراه
K33003210زرغونهعلی داد-خدادادذکور سیوک شیبر174.423دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنځی زراعت پوهنتون بامیاندايکندی
K05000984زرغونهشکراللهنیکزادهبسم اللهنسوان جمال آغه174.367دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونیکاپيسا
K01029053زرغونهمحمدیعقوبهاشمیمحمدشاه خانشهرک ملی172.639واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19008274زرغونهمحمدآصف-غلام صدیقمحمدصديق شهيد172.594واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01019592زرغونهعبدالحیناصریگل محمدزرغــونه172.573واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K17004472زرغونهاسدالله-حاجی خال مومنميرزاعبدالقادربيدل172.565واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K24008176زرغونهسیداخترحسینیسیدعظمنسوان حوض کرباس172.474واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K15003406زرغونهدوست محمد-شمس الدیننسوان نمبر1172.361انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی بلخ ولایت بلختخار
K27002893زرغونهعبدالعلیداوریرنگینعــــينوعالي ليسه نمبر1172.35واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندهار
K14008215زرغونهخدایدادمحمدیحاجی محمدتجربوي ترگي172.275واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K20000212زرغونهشکرالله-عبدالعزیزمیرويس مينه170.951دیپارتمنت تاریخ پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجانجوزجان
K10004308زرغونهاحمدالله..امان خانبي بي عايشه صديقه169.331دیپارتمنت کیمیاصرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K19013829زرغونهمحمدهاشیم!ERROR! operator '-' lacks operandحاجی نورمحمدگوهر خاتون169.279واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K22000181زرغونهمحمدهاشم-ملامحمدنسوان اسلام قلعه168.983واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K19010256زرغونهسیداحمداحمدیحاجی گل بایمولانا جلال الدين بلخي168.567واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K33002509زرغونهدادی حسین-اسمعیلنسوان مرکزخدير167.448انستیتوت تربیه معلم مسلکی نیمه عالی شهر کابلدايکندی
K19009396زرغونهمحمدنادر-شاه محمدفاطمه بلخي167.305واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K17001482زرغونهعبدالصمدصمدیمحمدمرادنسوان بي بي آمنه167.278واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K01017556زرغونهعجب خان0نادرآمنه فدوی167.261انستیتوت لسان خارجی نیمه عالی شهر کابلکابل
K01006089زرغونهسیدغلام سخیساداتسیدعصمت اللهنسوان بگرامي167.231واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14007380زرغونهدادخدا-سبزعلیچاسنورسفلي167.224واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K07001584زرغونهمحمدکاظم-اخترمحمدنسوان شهيداحمدي165.722واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K15006789زرغونهامان اللهرحیمیرحیم اللهنسوان نهرچمن165.424دارالعلوم مرکز صرف برای اناث ولایت تخارتخار
K33000919زرغونهعیسی..قاسمبزی دره خودی164.023دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی دایکندیدايکندی
K01015665زرغونهسیدامین الدین-سیدجلال الدیننســــــــــوان شهرک وحدت164.004واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K22002691زرغونهصالح محمد..خال محمدستاره163.894دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریابفارياب
K01013877زرغونهسیدعاقلرضوانیشاه علی رضازرغــونه162.293انستیتوت لسان خارجی نیمه عالی شهر کابلکابل
K14005244زرغونهشیراحمد-آدینه محمدنسوان باغ صوقي162.248دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزبدخشان
K01031969زرغونهرمضانعلیجوادیمحمدجوادچهل دختران -162.165واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K33000912زرغونهغلام حیدر..فقیربزی دره خودی162.144دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی دایکندیدايکندی
K33002619زرغونهعصمت الله-ضامنذکور القان162.034واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K22001423زرغونهمحمد عظیم-سیدعالمنسوان تگابشان162.025دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریابفارياب
K10007148زرغونهجمعه گل-خاوانیچارباغ صفا162.001واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10012145زرغونهعبدالزکیعاصیعبدالستاربي بي حوا160.65واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K15003819زرغونهمحمدطاهر-محمدینسوان نهرچمن160.498واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K22004033زرغونهبابهشجاعبدلنسوان آلتی بولک160.466انستیتوت کثیرالرشتوی نیمه عالی ولسوالی اندخوی ولایت فاریابفارياب
K22000299زرغونهمحمدآصفحاجی زادهمحمدحاجیلیسه نسوان انجلاد160.452دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریابفارياب
K05002295زرغونهعبدالحق-عبدالمناننسوان محمد اسماعیل شهید160.374واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K20003503زرغونهتاج محمد-یوسف علی:ینگی اریغ159.998واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K19011865زرغونهمحمدحسن..علی حسنميرولي158.765واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K34002991زرغونهگل نواز-زربادخاندره گي158.6واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K06000642زرغونهسبزمحمد-محمدمحسنکرامان158.397دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیرپنجشير
K15007415زرغونهمحمد سرورسروریغلام رسولنسوان بي بي هاجره156.987واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K20000994زرغونهعبدالسمیعرحیمیعبدالرحیمغلام سرورشهيد156.928دیپارتمنت حفاظت محیط زیست پوهنځی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجانجوزجان
K05001956زرغونهعبدالرحیمروفیعبدالروفنسوان نساجي گلبهار156.909واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K24001591زرغونهحاجی غلام سخی-حاجی غلام حیدرشپي جامي156.826واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K22002757زرغونهعمارالدین..شاه مرادکارته صلح156.626دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریابفارياب
K19010625زرغونهسیدعبدالرازقساداتسیدعمرمولانا جلال الدين بلخي156.367واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K20002831زرغونهرحمنرحمانیچارینسوان کوک گنبد155.33واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K34002357زرغونهاحمدجان-سرفرازداخي155.16واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K14000450زرغونهمحمدایازایازیذکراللهنسوان شدوج155.12واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K01023028زرغونهشهارسعیداقبالنظرسعیدنسوان آقاعلي شمس155.094واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15007582زرغونهنبیحمیدیعبدالحمیدنسوان ترشت154.708واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K07005591زرغونهعزت اللهصافی زادهمحمد عیسینسوان تمکي153.603واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K17001969زرغونهمحمدالله-محمدینسوان الچین153.386انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت کندزکندز
K15004736زرغونهگل مراد-بابه مرادحضرت عمرفاروق153.224واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K15002951زرغونهمحمداسلم..محمداکبرگل نظر شهيد153.15واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K20001119زرغونهعبدالواسع-صفدرخاننسوان نمبردوم151.822واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K01006555زرغونهمحمدمحسنقادریعبدالقادرقلعه نعمان151.466واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K32004397زرغونهعبدالله-محمدعلینسوان مرکزباميان150.412واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K16004881زرغونهغیب علیپیوندیقدم شاهاستادعين الدين149.812انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بغلانبغلان
K15001591زرغونهعسکر-پهلواندشت قلعه149.756ناکامتخار
K04004348زرغونهعبدالحکیمنوریعبدالقیومقول خول149.734ناکامپروان
K20000666زرغونهبوری-محمدینسوان کهلک149.719ناکامجوزجان
K01023147زرغونهالف محمدشرررمضاننسوان ملکه ثريا148.282ناکامکابل
K33000766زرغونهمحمدحسین..عصامختلط کیان148.234ناکامدايکندی
K01053559زرغونهعبدالرراق-محمدحسینلامعه شهيد148.21ناکامکابل
K17003413زرغونهشمس الله-فضل کریم-خديجه الکبرا148.141ناکامکندز
K34000843زرغونهسایل شاه-پیراعظم شاهبي بي حليمه148.132ناکامخوست
K19003247زرغونهمحمد امین-جمعه خانقاری فتح الله147.966ناکامبلخ
K06001946زرغونهنظرمحمدغلامیخان محمدرویدره شتل147.93ناکامپنجشير
K20001005زرغونهعبدالجلیلحضرتیمحمدقلغلام سرورشهيد146.798ناکامجوزجان
K20000939زرغونهحبیب الله-غیب اللهنسوان شهیدلطیفه حبیبی146.718ناکامجوزجان
K07002372زرغونهمحمدباقر-قرباننسوان شینه ده146.436ناکامغزني
K16000222زرغونهسیدمحمد-علی نظراستادعين الدين144.645انستیتوت کثیرالرشتوی نیمه عالی ولسوالی سروبی ولایت کابلبغلان
K10006769زرغونهنورالدین-برهان الدینملکه حميرا144.532ناکامننگرهار
K01033304زرغونهرحمت قیوممتینعبدالمتیننسوان محمد اکبر خان پامير144.527ناکامکابل
K01045087زرغونهنجیب الله-شیرافضلدرخاني144.372ناکامکابل
K01046735زرغونهنظرگلمحمدیجان گلپروژه پنجم 315144.306انستیتوت تربیت بدنی و سپورت نیمه عالی شهر کابلکابل
K15000370زرغونهمحمدرحیم-محمدیوسفبی بی عایشه صدیقه141.627ناکامتخار
K34001003زرغونهزاصیل گل-ریدیگلمحمدصدیق روهی نسوان137.674ناکامخوست
K06000924زرغونهصلاح خان-میردادنسوان عنابه136.156ناکامپنجشير
K22001090زرغونهمحمدایوب-ملامحمدعمرنسوان کاریزقلعه135.935ناکامفارياب
K33000284زرغونهایوب-یعقوبذکورچاهوش134.289ناکامدايکندی
K23000348زرغونهگل محمد-عبدالرحمنابکمری134.207ناکامبادغيس
K23000354زرغونهامین الله-عبدالحمیدابکمری132.464ناکامبادغيس
K19008087زرغونهجان محمد-بازمحمدشیخ آباد128.886ناکامبلخ
K10009993زرفشاانفدامحمدفداعطامحمدبي بي زينب147.976ناکامننگرهار
K33002455زرفشانمحمدحسین-خیرعلیذکورميانه قل231.951دیپارتمنت فارمسی عمومی صرف برای اناث پوهنځی فارمسی پوهنتون بلخدايکندی
K01018544زرفشانمیراقاساداتسیدمحمودمولانا جلال الدين محمد بلخي193.476دارالعلوم عربی کابل صرف برای اناث شهرکابلکابل
K19002179زرفشانغلام حیدر-غلام محمدگوهر خاتون175.921انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K01023394زرفشانشهزاده-خدایدادالفتح170.617واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K32000522زرفشانمیرزا چمن-یعقوبنسوان مهر170.569واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K32000428زرفشانعبدالعظیم-محمد عیسیمختلط زيرگگ163.989واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K19009648زرفشانحاجی محمد امانرحیمیحاجی محمدرحیمنسوان محمداسلم حدید163.894واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K04003800زرفشانشاه محمدعزیزیدرمحمدنسوان میان شاخ162.158واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K05002189زرفشانحاجی عبدالرحیمحکیمیعبدالحکیمنسوان جمال آغه156.987واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K32003616زرفشانخادم حسینحسنیغلام حیدرقـلبتو155.352واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K32004899زرفشانضامنپناهیحسین علیسبزجوي155.245واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتی