حروف ر و ږ

لطفاً در ابتدا به جدول حرف نام تان مراجعه کنید. جدول ها به اساس حرف اول نام دانش آموزان تنظیم شده اند. بعداً در قسمت Search آی دی تانرا بنویسید. نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن آی دی میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی (Previous) و بعدی (Next) استفاده کنید. در صفحات کوچک موبایل شاید یک ویا دو ستون از دید تان پنهان باشند و برای دیدن آنها بالای علامه مثبت در جدول کلیک کنید.

لطفاً تا پردازش کامل جدول صبر کنید. هر زمانیکه بخش جستجو ظاهر شود به این معنی است که جدول کاملاً پردازش شده است.

حروف ر و ږ

ای دینامنام پدرتخلصنام پدرکلانمکتبنمره کانکورنتیجهولایت
K24001787رابحهغلام رسولکریمیجمعه خانحضرت عمرفاروق167.302واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01037063رابزهعبدالبصیرظفریعبدالجمیلزرغــونه227.776دیپارتمنت زبان وادبیات فرانسوی پوهنځی زبان های خارجی پوهنتون کابلکابل
K17004408رابض اللهسعدان شاه-محمدرحمناستاد غازی خان167.574واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K34002339رابطهعبدالوالی-بادشاولیپيربادشاه149.943ناکامخوست
K24008853رابعهمحمد رفیق-عبدالخالقباباجي288.89دیپارتمنت امور مالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون هراتهرات
K01015682رابعهعوض علیحسینیمحمدموسیزرغــونه277.107دیپارتمنت تکنالوژی لابراتوار طبی پوهنځی علوم متمم صحی صرف برای اناث پوهنتون طبی کابلکابل
K31000827رابعهمحمدبصیر-علی حسینسفیدآب271.644دیپارتمنت پالیسی عامه پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کابل صرف برای اناثغور
K01006667رابعهبریالیناصریعبدالمناننسوان قلعه وزير270.335دیپارتمنت عمومی پوهنځی طب صرف برای اناث پوهنتون شیخ زایدکابل
K01017656رابعهعبدالحسین-فقیرمحمدمحمدآصف مايل266.036دیپارتمنت طراحی شهری صرف برای اناث پوهنځی انجنیری پوهنتون کابلکابل
K19002504رابعهمحمد علی-جانعلینمبر2صلح شهيدمزاري245.213دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنځی ژورنالیزم وارتباط جمعی پوهنتون بلخبلخ
K01030949رابعهخان علیامیدمحمدابراهیمسوريا238.973واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01046395رابعهعبدالصبور-عبدالقیومنسوان بي بي مهرو234.996دیپارتمنت اداره اعمار ساختمان ها صرف برای اناث پوهنځی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیککابل
K01018087رابعهغلام حسن-محمد حسنمحمدآصف مايل229.713دیپارتمنت زبان وادبیات روسی پوهنځی زبان واد بیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01027425رابعهضیاوالحق-عبدالقدیرقلعه بهادرخان223.102دیپارتمنت استخراج زیرزمینی معادن صرف برای اناث پوهنځی جیولوجی ومعادن پوهنتون پولی تخنیککابل
K01017412رابعهمحمدعوضحسینیشیرجانزرغــونه220.555دیپارتمنت ریاضی پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K19005144رابعهعبدالحکیم-صوفیمحمديوسف خيرخواه219.772دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخبلخ
K01039863رابعهحسین داد-محرمیوسف بانگی !219.456دیپارتمنت تکنالوژی مواد عضوی صرف برای اناث پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیککابل
K01047424رابعهعبدالظهور-عبدالخلیلنسوان بي بي مهرو214.371واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01029126رابعهعبدالملوکسنجرشریندلنسوان ملکه ثريا212.972دیپارتمنت نرسنگ عالی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرکابلکابل
K34000200رابعهسیدمحیب شاه-نورعلی شاهشمل پیران209.376دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات بوهنتون شیخ زایدخوست
K01018547رابعهشاه زمان0حاجی تیمورشاهنسوان مولاناعبدالمجید مصفاغزنوی--208.842واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24004032رابعهعبدالحمید..عبدالحکیمنسوان نمبر2207.575واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K32000493رابعهمحمداسحقحسنیحسن علینسـوان شينه تخت203.993دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخباميان
K17005039رابعهسیدولی جان-سیدیاقوتنسوان لرخابی202.498دیپارتمنت سیستم های معلوماتی پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کندزکندز
K01040182رابعهغلام بهاوالدین-غلام نصرالدیننسوان زليخا202.416دیپارتمنت تعلیم وتربیه قبل از مکتب وابتدائیه پوهنځی علوم تربیتی ومسلکی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K24011686رابعهعبدالرحیم-ملانورمحمدنسوان سرآب200.557دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنځی ساینس پوهنتون هراتهرات
K19006492رابعهسخیداداحمدیاحمدميرولي200.399دیپارتمنت تعلمیات اسلامی صرف برای اناث پوهنځی شرعیات پوهنتون بغلانبلخ
K33002613رابعهمحسین-قاسم علیذکورسردره خودی200.333واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K01053828رابعهرجب علی-علی دادنمبر2صلح شهيدعبدالعلي مزاري200.27واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19008905رابعهاسدالله-حاجی عبدالصمدفاطمه بلخي198.29دیپارتمنت مهندسی صرف برای اناث پوهنځی انجنیری پوهنتون کندهاربلخ
K24006403رابعهغلام حضرترحمانیجمعه خاناميرعليشيرنوايي196.602دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون هراتهرات
K19002209رابعهعلی نظر-علی مرادگوهر خاتون195.455واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K04003517رابعهمیرنظام الدین-میرضیاالدینلیلاصراحت194.111دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون پروانپروان
K19002478رابعهعبدالله جان-عبدالقادرنمبر2صلح شهيدمزاري193.513دیپارتمنت تاریخ پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بلخبلخ
K01039878رابعهشمس الحق-عبدالحنانقلعه زمانخان193.454واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K22001390رابعهتاج محمدهاشمیسیدمیرزانسوان جمشیدی191.786واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K19005554رابعهمحمدطاهر-محمد قاسمعلي چوپان191.738دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخبلخ
K16000963رابعهاول خان-بادامجرخشک بغلان مرکزی190.463واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K19002845رابعهمحمدنادرطاهریمحمدطاهرزراعت مسلکي عالي ليسه190.141دیپارتمنت جنگلات وباغداری صرف برای اناث پوهنځی زراعت پوهنتون بلخبلخ
K01053272رابعهعبدالمجید-سلطان محمدآريانا189.339واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01049934رابعهاکرام الدیناحمدیاحمدجانرابعه بلخي186.528دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون البیرونیکابل
K01028493رابعهعبدالصبور-عبدالجلیلرخشانه186.455انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلکابل
K15000714رابعهعبدالقیوم-محمدرحیمخواجه بهاوالدين184.842دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تخارتخار
K01016291رابعهعلی جمعه-جعفرزينب کبرا184.717واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K27001103رابعهعبدالقیومحنیف زادهمحمدحنیفشهيدعبدالطيف184.595دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارکندهار
K24000615رابعهفیض محمد-عبدالقادرکارته امين184.005واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01033651رابعهمحمدانعامشیرزادمحمدغلامسردارمحمدداودخان182.987واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19002412رابعهعبدالرسول-عبدالرحیمنمبر2صلح شهيدمزاري182.952دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنځی ساینس پوهنتون بلخبلخ
K33000500رابعهعلی خوش-مهدیذکورلوران181.301دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی دایکندیدايکندی
K19002596رابعهامین الله-عبدلنسوان قلعه جنگی179.803دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخبلخ
K33001106رابعهغلام رسول..محمدذکورسنگ چلک179.744واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K04002379رابعهحسین بخش..برات علیدهن جرف179.648دیپارتمنت جیودیزی انجنیری صرف برای اناث پوهنځی زمین شناسی پوهنتون بامیانپروان
K32004095رابعهمحمدعلی-محمدعلینسوان شرین هزاره179.637انستیتوت تخنیکی افغان-ایران نیمه عالی ولایت بامیانباميان
K32002521رابعهسیدانورموسویسیداکبرنسوان بامسرای179.609دیپارتمنت پیدا گوژی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیانباميان
K24005223رابعهعبدالمالک-غلام رسولمهري هروي179.454واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01023493رابعهمحمدموسی-محمدسرورنسوان آقاعلي شمس179.43واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K20002477رابعهاسداللهمحمدیسیدمحمدنسوان آقچه179.361دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانجوزجان
K01022493رابعهعبدالبشیر-رازمحمدبي بي سروري سنگري177.842واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01017806رابعهمحمدایوب-محرابمولانا جلال الدين محمد بلخي177.822انستیتوت ژورنالیزم نیمه عالی شهر کابلکابل
K05002823رابعهعبدالقدیرملک زادهمحمد اسلمنسوان علي خيل177.786دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونیکاپيسا
K24004670رابعهحاجی خدا داد-علی محمدعبدالعلی شاه توخی177.703واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01022943رابعهعبدالقادرپیمانغلام رحمنسردارمحمدداودخان177.561واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01028039رابعهعلی مرزا-خان محمدنسوان سپین کلی175.889واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24001116رابعهمحمدهاشمامیریمیرمحمدنسوان اميرعلي شيرنوائي175.75دارالعلوم جامع شریف صرف برای اناث ولایت هراتهرات
K01022576رابعهغلام دستگیر-محمدسرورفاروق سونگور174.458واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01024529رابعهشاه محمود-شهنوازمـــريــم174.342واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01016236رابعهمحمدعمر-محمداکبرتاجورسلطانه174.301واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19005867رابعهجمعه-ابراهیمعلي چوپان174.175واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K24000153رابعهمیرسیداحمدشاه-میرسیدمحمدهاشمآتون هروي174.141واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01024376رابعهمحمدزمان-عبدالرحیمسلطان راضيه172.399انستیتوت تربیه معلم مسلکی نیمه عالی شهر کابلکابل
K24001310رابعهمحمدشفیع-محمدعظیمگوهرشادبيگم172.343واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K19003426رابعهفیض الله-عبدالقادرنسوان خراسان171.093دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخبلخ
K22002787رابعهقمرالدین..عبدالستارنسوان مولانا امرالله171.021دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی پوهنځی انجنیری پوهنتون فاریابفارياب
K09000611رابعهنورمحمدنوریبانگلڅمکنیو سمین اکبری نسوان لیسه170.825واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K19007291رابعهکاظیممحبیمحب علیمحمديه170.637انستیتوت زراعت نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K07003663رابعهسیدعبدالرزاقهاشمیسیدمحمداسحقنسوان ککرک170.342واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K19005622رابعهحبیب اللهحبیب زادهمحی الدیننسوان سیدهدایت الله نقشبند169.272دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانبلخ
K14006592رابعهسهرابکارگرعبداللهنسوان مرکزي169.013واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K19008601رابعهمحمدیعقوب-روزی محمدتجربوی168.87انستیتوت انجنیری نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K20003587رابعهعوض گلدی-عبدالحکیمگوهرشاد بیگم168.839دیپارتمنت زبان ادبیات ترکمنی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانجوزجان
K01012218رابعهگل آقامحمدیمحمدعلمنسوان سیدال ناصری168.716واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19008257رابعهسیدفرید-سیدمحمدسید یحیی عمری167.371واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01033004رابعهعبدالعزیزاحمدیقربان علیچهل دختران -167.021واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01033936رابعهمحمدکاظم-رمضانفاضل بیک167.003واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01023582رابعههزارگلصافیسحرگلسردارمحمدداودخان165.845واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01023044رابعهمحمدامین0محمدندیمپروفيسور رسول امين165.756واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24009112رابعهعبدالعزیز-عبدالحمیدنسوان مرکز شيندند165.68واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K34005293رابعهمطیعحیامومن خانملالی سادات165.628واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K01013470رابعهمحمدشاکرسیدخیلیعبدالرزاقنسوان علامه قاری نيک محمد165.423انستیتوت تربیه معلم مسلکی نیمه عالی شهر کابلکابل
K18001143رابعهمحمدصدیقسعیدیمحمدسعیدنسوان کارته مامورين165.175واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیسمنگان
K17006034رابعهمحمدیقین-غلام علینسوان عايشه صديقه164.104واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K01029228رابعهعبدالستار-عبدالرزاقرخشانه164.044واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K17004309رابعهمحمدقلکریمیکمکاجغن163.966انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت کندزکندز
K01011606رابعهملامحمدفقیریدین محمدنسوان علامه قاری نيک محمد163.965واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01011905رابعهمحمدوحیداحمدیعبدالغفارشیرینو163.849واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01018304رابعهخان اقادلاورزادهدلاورخانمولانا جلال الدين محمد بلخي163.426واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16002837رابعهحیات اللهافضلیافضل خاننسوان زمان خيل162.388دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنځی زراعت پوهنتون بغلانبغلان
K01012195رابعهعطامحمدنظریمیرزامحمدنسوان سیدال ناصری162.344انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلکابل
K01012900رابعهحاجی فضل اللهفضلیعبدالرشیدنسوان چهلستون162.079واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19005760رابعهنصرالدینهمدردعلمشاهنسوان ابوزيدبلخي160.671واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K22004304رابعهنجم الدین-قادریولدز160.446واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K19012662رابعهمحمدزمان-دورانفريده بلخي160.405انستیتوت اکادمی تربیه معلم نیمه عالی ولایت بلخبلخ
K24002704رابعهمحمدطاهر-محمدابراهیمنسوان مرکز شيندند160.018واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K15004358رابعهثناوالله-مولوی عبداللهنسوان نمراول159.987واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K17002273رابعهشاهمردانقل-ظاهرفاطمه الزهرا158.848واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K19008098رابعهمحمد یونس-محمد عیسیبي بي حليمه158.729واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K07003996رابعهمحمدعلیمحمدیاقبالنسوان البـیروني قره باغي158.178انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت پکتیاغزني
K17004238رابعهخلیل احمد-نورمحمدنسوان حضرت سلطان157.229واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K01016044رابعهاحمدعلیاحمدیحسن- - قلعه بختيار157.071واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K17001077رابعهمحمدگل-بابه جاننسوان مسلکی تجارت ولایت کندز157.035واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K01013594رابعهعبدالحکیماحمدزیعبدالجلیلنسوان چهلستون156.847واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10010382رابعهگل رسول0ایکه خانشهيد سردارمحمدداود156.829دیپارتمنت کیمیاصرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K19010059رابعهنورالدین-مول الدینسلطان راضیه156.797واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K15004371رابعهعبدالهادی-عبدالحمیدنسوان نمراول156.648واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K07006527رابعهیارمحمد-تاج محمدنســوان مغلان156.635انستیتوت زراعت نیمه عالی ولایت غزنیغزني
K01037759رابعهعبدالشکور-عبدالعزیزنسوان سردارکابلی155.356واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K20003525رابعهسراج الدین-ملا حیت قلمیرويس مينه155.104واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K07005274رابعهمحمدجواد-حسین علینور جاغوري154.887انستیتوت هنرهای زیبا و صنایع نیمه عالی شهر کابلغزني
K16000279رابعهعبدالبصیر-عبدالقدیرنسوان معدن153.801واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K01027268رابعهعبدالظاهر-عبدالقدیرصوفی محمداسلام مین153.484واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K20002833رابعهعبدالواحدنظامیعبدالوهابنسوان کوک گنبد153.458واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K24010319رابعهمحمدسرور-سکندرنسوان میر سادات153.402دارالعلوم جامع شریف صرف برای اناث ولایت هراتهرات
K19000720رابعهعبدالستار..عبدالغفورابومسلم خراساني153.316واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01037384رابعهسیدامین الله-سیدمحمداسمعیلنسوان سردارکابلی153.264انستیتوت اداره و حسابداری نسوان نیمه عالی شهر کابلکابل
K20002665رابعهتوردی-غلام رسولقنجوغه153.224واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K01022895رابعهمحمداسحق-محمدابراهیمالفتح153.218انستیتوت تجارت نیمه عالی شهر کابلکابل
K01050528رابعهسردارآقارسولیحیات اللهدقِقی بلخی151.801واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01037541رابعهلاله میر-احمدمیرپرورشگاه علاوالدین151.777انستیتوت اتومیخانیکی نیمه عالی شهر کابلکابل
K31000284رابعهغلام فاروق-محمدیوسفلیسه پوزه لیچ151.643واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغور
K14001965رابعهمیرعلی جان-نذری بیگمايمي150.048واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K18000436رابعهعبدالکریم-عبدالمجیدنسوان کارته صلح149.997ناکامسمنگان
K03002824رابعهنجیب اللهامینیامین اللهنسوان بي بي فاطمه زهرا149.625ناکاملوگر
K05002999رابعهعبدالمالک-نورعلینسوان دهات دشت148.624ناکامکاپيسا
K17003361رابعهعبدالرحیم-محمدابراهیم-خديجه الکبرا148.325ناکامکندز
K19009294رابعهمحمدنسیم-محمدکریمفاطمه بلخي147.544ناکامبلخ
K22004113رابعهحیت مراد-حاجی محمدعالمنسوان باغيوستان146.641ناکامفارياب
K17002929رابعهعبدالجبارنایلعبدالغیاثنسوان بي بي آمنه146.486ناکامکندز
K14000283رابعهسهراب شاهنسیمیطیغون شاهنسوان مرکزي146.442انستیتوت زراعت و وترنری نیمه عالی ولایت سمنگانبدخشان
K01044133رابعهمحرم علیرسولیمحمدرسولدوغ آباد146.411ناکامکابل
K14005091رابعهغلام سخی-فیض محمدنسوان دوآبه146.362ناکامبدخشان
K22004123رابعههمراهساداتقرهنسوان باغيوستان146.344ناکامفارياب
K15007465رابعهامام بردیعبیدیحاجی عبیداللهزراعت146.226انستیتوت زراعت نیمه عالی ولسوالی کشم ولایت بدخشانتخار
K24004516رابعهعبدالحکیم..محمدکریمنسوان عقاب146.204ناکامهرات
K19013134رابعهحاجی عبدالغفور-عبدالطیفنسوان قبچاق144.787ناکامبلخ
K17001621رابعهزلمینبی زادهغلام نبینسوان بي بي آمنه144.6ناکامکندز
K15004686رابعهمحمدکریم-قرباننسوان نمراول144.242ناکامتخار
K14007038رابعهعبدالقدوس..محمدیوسفورنگ142.382ناکامبدخشان
K16002228رابعهغلام صدیقحمیدیمحمدغلامغروشاخ141.555ناکامبغلان
K01020591رابعههدایت الله-عبدالعزیزحضرت شمس المشايخ140.883ناکامکابل
K01016926رابعهصفی احمداحمدیشیخ احمدمولانا جلال الدين محمد بلخي139.415ناکامکابل
K24004497رابعهسیدگل آقا-سیدقوام الدینحضرت میرابوالفیض فتالی139.401ناکامهرات
K16005831رابعهنوروزعلی-دادعلیتوحید137.657ناکامبغلان
K01005712رابعهمحمدرفیقکریمیمحمدکریمنسوان قلعه وزير132.334ناکامکابل
K01045795رابعهغیاث الدین-عین الدینمخفی بدخشی120.17ناکامکابل
K14006296رابعهجمال الدین..عبدالودودشکر لب111.467ناکامبدخشان
K24001543رابعه سونأمحمدکریم-محمدجعفرمحجوبه هروي177.852واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K10002677رابعه گلعبدالقهار-عزت خانملارحمت بابا لیسه143.125ناکامننگرهار
K24003008رابعیهعبدالغفور-محمدجمعهقواي 4 زرهدار259.888دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای اناث پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون هراتهرات
K34003592رابیداللهبادشاه خان-سلطانکوندی ليسه181.534واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K24000650رابیکاعبدالودود-عبدالرحمنکارته امين255.94دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنځی ساینس پوهنتون هراتهرات
K19006456رابیلاغلام سخیمحمدیغلام فاروقميرولي204.008دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنځی ساینس پوهنتون بلخبلخ
K19005747رابیلارحمت الله.غلام محمدنسوان شیخ حبیب عجمی174.44واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01031197رابیلهمحمدکریمیوسفیمحمدامینسوريا165.67انستیتوت ژورنالیزم نیمه عالی شهر کابلکابل
K34005304رابینهبادشاه خان..گل مرجانملالی سادات174.532دیپارتمت ریاضی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه شیخ زایدخوست
K24009055راتبعبدالکریم-عبدالرحیمانستیتوت مسلکی تخنیکی هرات269.646دیپارتمنت اقتصاد تصدی پوهنځی اقتصاد پوهنتون هراتهرات
K24001462راتبگلاب شاه-عبدالستارافغان ترک240.447دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات(BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بدخشانهرات
K19000033راتبغلام ربانی..غلام نبیذکور خلم175.629دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانبلخ
K19001555راتق احمدعبدالقدیرنورینورمحمدذکور سيدهدايت الله نقشبندي160.181دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی ارزگانبلخ
K19001594راج محمدشیرمحمدشیرزادایرگشنمبر2صلح شهيدمزاري238.804دیپارتمنت روان شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بلخبلخ
K10007485راج ولیسیدرحمن-حکم خانبیلی169.077دیپارتمنت حفاظه نباتات پوهنځی زراعت پوهنتون پکتیاننگرهار
K11001981راج ولیمحمدعلی-محمدی جانذکور گل پاچا الفت165.16واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K01009103راجاعین الله-عبدالکبیرصلح عالي ليسه182.75واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K04001902راجب اللهنورالله-سراندازفقيرحيدرگلبهار169.028دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون البیرونیپروان
K10005005راجمت اللهلایق خان-رحیم گلنکړخیل146.561ناکامننگرهار
K03001497راجی الرحمنفضل الرحمن-صالح محمدبابوس179.572دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی لوگرلوگر
K15001648راجیهعبدالطیف-حاجی محمدنعیمدشت قلعه151.215واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K01041161راحبکرام الدین-سراج الدینمحمدفقيرفيروزي186.164دیپارتمنت علوم هارتیکلچر(باغداری) صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون البیرونیکابل
K17003332راحتنصرت الله-محمدزمان-خديجه الکبرا223.4دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کندزکندز
K10008635راحتخیال میر-اسلام دینغزگي ليسه177.598دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت پوهنتون کنرننگرهار
K11002411راحتصفت اللهعاجزعبدالواحدمسلکی زراعت قرغیو155.234واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K10005540راحتعبدالشاهمخلصعبدالواحدغزگي ليسه144.985ناکامننگرهار
K15002270راحت الفزاسراج الحق-مولوی عبدالحقمشتان106.448ناکامتخار
K10004531راحت اللهسیدقدرت شاه.محمدپاچانجم الجهاد224.793دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کندزننگرهار
K10007277راحت اللهحیات الله..ولی خاننازيان211.197دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01026483راحت اللهیوسف خان-مومن خانقابل بای204.159دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای ذکور پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون ننگرهارکابل
K10007639راحت اللهرازمحمد-سلطان محمدشهیدسردارمحمد داود ذکورولیسه193.409دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارننگرهار
K10008002راحت اللهانعام گل-غلام نبیعربانوليسه179.825دیپارتمنت اقتصاد ونوسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون کندزننگرهار
K10001388راحت اللهحضرت الله-نبی جانقطر غي177.995انستیتوت تکنالوژی کمپیوتر نیمه عالی شهر کابلننگرهار
K10006585راحت اللهواحدالله-لعل غمیرايمل خان177.913دیپارتمنت حفاظه نباتات پوهنځی زراعت پوهنتون لغمانننگرهار
K10007512راحت اللهعزیزگل..نادرخانباندر174.679دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی هلمندننگرهار
K10011815راحت اللهمحمدطاهرمومندمحمدنظیرخانعبدالحمیدمومند174.337واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K04003502راحت اللهسیداحمداحمدیگل محمدمعاونيت انجنيری غوربند168.835دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون پروانپروان
K16003442راحت اللهگل الرحمن-ولی محمدحضرت عمر فاروق رض168.745دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلانبغلان
K10012226راحت اللهرسول خان-حاجی راجانزراعت غني خيل167.127به نسبت انتخاب کود (صرف برای اناث) نتیجه قرنطین استننگرهار
K16002916راحت اللهغلام حسین-کلبی عباسميهن165.75واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K10010782راحت اللهعبدالحبیب-غلام حبیبسيد احمد خيل155.315واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K12003285راحت اللهعزت الله..عبدالرحمناسعدآباد شپي ليسه153.53واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K01006859راحت اللهرحم الله-نصراللهباغ علم151.508دارالعلوم مرکز صرف برای ذکور ولایت پروانکابل
K27000613راحت اللهمحمدعیسی-محمدویسمرکزی تجارت142.79ناکامکندهار
K12002475راحت اللهمحمد-شیرگلمسلکی تجارت141.058ناکامکنر
K01053823راحت اللهشیرآغا-عبدالحمیدابراهيم خيل140.847ناکامکابل
K10002377راحت بی بیصفدر-ککوچاردهي171.448واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K25000888راحت شاهعبدالسلام..لعل محمدلیسه ابونصرفراهی214.398دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی فراهفراه
K10003586راحت شاهمزاری-محمدجانسيدشمس الدين مجروح169.114واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10000535راحت گلزرگل-گل زرکهي200.619دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات پوهنتون کنرننگرهار
K10007557راحت گلجنت گل-تازه گلوزیرمحمدگل خان186.858واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10006417راحت گلرحمت گل-جنت گلاببتی کوت175.555واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K17003897راحدهنازکمیراحمدیعبدالاحمدسه درک162.433دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزکندز
K16002625راحلغلام محی الدینحضرتیغلام حضرتفاطمه الزهرا214.828دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بغلانبغلان
K19005520راحلعبدالله-حبیب اللهعلي چوپان163.566واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01008638راحلپاچاخانزیگفدامحمدخصوصی رنانمبر1160.623واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07006916راحلمحمدنعیم-محمدحسننسـوان حيدرآباد158.104واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K24005404راحلهحاجی نوراحمدصالحیحاجی ملارحمدلنسوان اميرعلي شيرنوائي325.443دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنځی طب پوهنتون هراتهرات
K01032022راحلهمحمد امین-عبدالرحیممحمدآصف مايل273.185دیپارتمنت اداره عامه پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کابل صرف برای اناثکابل
K01032715راحلهعبداللهحسینیعبدلنسوان سید الشهدا264.779دیپارتمنت عمومی فارمسی پوهنځی فارمسی پوهنتون کابل صرف برای اناثکابل
K01030616راحلهسهرابرضاییسرورنسوان سید الشهدا254.482دیپارتمنت گرافیک دیزاین پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون کابلکابل
K01053415راحلهعبدالخالق-براتعلیخارج مرز252.29دیپارتمنت انجنیری کمپیوترصرف برای اناث پوهنځی انجنیری کمپیوتر وانفوماتیک پوهنتون پولی تخنیککابل
K01016202راحلهغلام نبی-سخیدادزينب کبرا247.044دیپارتمنت جیولوجی صرف برای اناث پوهنځی زمین شناسی پوهنتون کابلکابل
K24001285راحلهمحمد علی-محمد عیسیسیدمحمدقناد245.578دیپارتمنت ریاضی پوهنځی ساینس پوهنتون هراتهرات
K24008608راحلهمحمدخان-ابراهیمرسالت 6238.697دیپارتمنت روابط عمومی پوهنځی ژورنالیزم وارتباط جمعی پوهنتون هراتهرات
K01049449راحلهمحمدحسنعسکریمحمدعسکرخاتم النبيين238.531دیپارتمنت مطالعه ارتباطات وعلوم بشری پوهنځی ژورنالزم پوهنتون کابلکابل
K33001230راحلهخادممحمدیمحمد عیسینسوان القان پالج231.336دیپارتمنت کیمیا عمومی صرف برای اناث پوهنځی کیمیا پوهنتون کابلدايکندی
K01019772راحلهمحمدجان-سیدمحمدغازی ادی230.124دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون شیخ زایدکابل
K24002126راحلهبوستانعلی..قربانعلیخصوصي رسالت229.8دیپارتمنت گرافیک پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون هراتهرات
K01031390راحلهمحمدعلی زادهکلبی علیچهل دختران -228.351دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیرعضوی صرف برای اناث پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیککابل
K01053654راحلهمحمداسحاق-کاظم علیبي بي زينب228.122دیپارتمنت روان شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بلخکابل
K01054595راحلهمحمدحسن..جمعه خانآب شیروم225.024دیپارتمنت کیمیا پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K19004560راحلهمحمدحسین-خیرمحمدمحمديوسف خيرخواه224.879دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنځی شرعیات پوهنتون بلخبلخ
K19004426راحلهمحمدیوسف-سیدزاهدمحمديوسف خيرخواه224.748دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون جوزجانبلخ
K01037140راحلهمرادعلیشفاهیمحمدشفاسوريا223.097دیپارتمنت تعلیم وتربیه عمومی پوهنځی علوم تربیتی ومسلکی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K24000056راحلهصفدرعظیمیمحمدعظیمنسوان جبرئیل219.321دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K24002246راحلهجلیل احمدسروریغلام سرورنسوان مولاناعبدالله هاتفی219.311دیپارتمنت تعلیمات مسلکی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K01028900راحلهمحمدعارفاحمدیعبدالحمیدنسوان ملکه ثريا217.837دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K02002234راحلهعبدالرحیمرحیمیمحمداسحقهلمند216.277دیپارتمنت جغرافیه صرف برای اناث پوهنځی زمین شناسی پوهنتون کابلميدان وردگ
K01018092راحلهحسین جان-مرادعلیمحمدآصف مايل216.209دیپارتمنت تعلیم وتربیه قبل از مکتب وابتدائیه پوهنځی علوم تربیتی ومسلکی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01018824راحلهمحمد علی-شاه حسینمحمدآصف مايل215.766واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24008755راحلهغلام فاروق-عبدالکریمهيواد215.754دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K33001647راحلهزمان-محمدرضانسوان کيسو214.223دیپارتمنت فزیوتراپی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرکابلدايکندی
K31000825راحلهقربانعلی-خدادادسفیدآب214.007واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغور
K19002931راحلهشیرمحمدفقیریمحمدفقیرنسوان خراسان210.871دیپارتمنت روان شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بلخبلخ
K32000686راحلهحبیب الله-عوضذکورحیدرآباد205.936دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون بامیانباميان
K01053343راحلهطالب حسین-صفدرخارج مرز205.607دیپارتمنت سینما پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون کابلکابل
K22004900راحلهمحمد اسلمفیضیفیض محمدنسوان میرسیدبرکه205.544دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنځی ساینس پوهنتون بلخفارياب
K01017498راحلهمحمدجان-قربانزينب کبرا204.043انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلکابل
K01027528راحلهسپین گل-تاج محمدقلعه بهادرخان201.003واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24001790راحلهمحمدعمررحمانیعبدالرحمنحضرت عمرفاروق200.328دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K32002496راحلهمحمدداودحیدریناظرحسیننسوان ذکريا فولادی198.646دیپارتمنت روان شناسی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیانباميان
K32000491راحلهامینابراهیمیغلامنسوان سرسرآب201.932به نسبت انتخاب کود (صرف برای ذکور) نتیجه قرنطین استباميان
K24004065راحلهزریناسکندریسیدمحمدنسوان تورغندی197.158انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی ولایت هراتهرات
K22003148راحلهجان محمدشیرزادشیرمحمدمولانا امرالله195.562دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریابفارياب
K01026009راحلهقربانعلیمرادیمرادعلینسوان ملکه ثريا194.933واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01026415راحلهغلام قادر-عبدالقادرنسوان وحدت193.647واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14008612راحلهخدای بیردی-قربان محمدحلیمه سعدیه193.375دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات(BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بدخشانبدخشان
K20000258راحلهحق نظر-محمدنظرمیرويس مينه192.861واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K32003350راحلهعلیدادبیک زادسرورسیادره191.801دیپارتمنت پیدا گوژی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیانباميان
K01041114راحلهرمضان-غلام حسینشهرک صفا ـ190.093واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24000273راحلهغلام علیمحمدیمحمدجمعهنسوان جبرئیل189.625انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی ولایت هراتهرات
K24007931راحلهعبدالرحمن-آقا محمدبی بی عایشه صدیقه189.51دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K01042041راحلهخان شیرینخان زادهبابه خانسوادحياتی شيرپور188.188واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07006391راحلهظبطو-محمد رفقني قلعه188.153واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K07003783راحلهعبدالکریمنعیمینعیم خانمحـــمدعلـــــــي جويا188.106دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی زابلغزني
K01053344راحلهرمضان-صفدرجاکه186.059دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون غزنیکابل
K24004345راحلهعبدالله.خوشدلحضرت سيدپادشاه صاحب ترياق185.914واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K33000956راحلهالله داد..خان جاننسوان زینبیه سیادره186.189به نسبت انتخاب کود (صرف برای ذکور) نتیجه قرنطین استدايکندی
K01016299راحلهغلام غوثسروریسلطان احمدنســــــــــوان شهرک وحدت184.909واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K33000361راحلهرستممحمدیخدابخشنسوان مرکز بندر184.639دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی دایکندیدايکندی
K01018348راحلهشفیق الله-رحیم گلمحمدآصف مايل183.175واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K33001323راحلهعلیدوست-عیسینسوان فاطمه الزهرا183.117دیپارتمنت اگرانومی صرف برای اناث پوهنځی زراعت پوهنتون هراتدايکندی
K07006229راحلهجوادعلی-علی رضابي بي فاطمه الزهرا183.026دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنیغزني
K24003672راحلهغلام یحیی-ملامحمد+نسوان جمعیت182.996دارالعلوم غیاثیه صرف برای اناث ولایت هراتهرات
K26000068راحلهنیازمحمدنیازیعبدالروفنسوان زرنج182.93دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی نیمروزنيمروز
K19009470راحلهعبدالکریمعلی زادهعبداللهنسوان محمداسلم حدید182.883واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K24000065راحلهنورمحمدرضائیغلام رضانسوان جبرئیل182.864واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K31000971راحلهمحمد نبی-محمدنسوان دهن سرخک181.433واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغور
K21000115راحلهامیرجانرحمانیچمنمیرزاولنگ181.358دیپارتمنت اکتشاف و استخراج ساحات نفت و گاز پوهنځی جیولوجی و معادن مؤسسه تحصیلات عالی سرپلسرپل
K24006048راحلهغلام نبیسروریغلام سرورنسوان فکری سلجوقی181.232واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K33002380راحلهسیدقمبرعزتیشاه حسیننسوان باغ181.14دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنځی زراعت پوهنتون بلخدايکندی
K24007985راحلهعبدالروف-غلام محمدنسوان نمبر1غوريان181.096واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K15001164راحلهمحمدعمرکریمیمحمدکریمنسوان بي بي مريم181.091دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تخارتخار
K01030519راحلهچمن علیتوکلیتوکلنسوان سید الشهدا180.969دیپارتمنت پیدا گوژی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیانکابل
K33000139راحلهمحمدگل-غلام حسیننسوان شيخ ميران180.932دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتدايکندی
K01017257راحلهحمیدالله-عبدالحمیدزينب کبرا179.517دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنیکابل
K24008973راحلهمحمد آصف-میرزاحسینسیدمحمدقناد179.411واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K07004384راحلهعلی باباجعفریحسین علیقلياقل178.922واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K24001061راحلهعظیمرسولیعبدالنسوان اميرعلي شيرنوائي177.858واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K32001701راحلهمحمدامین-محمدرضامختلط سرترنوک177.799دیپارتمنت پیدا گوژی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیانباميان
K27000644راحلهپایو خان-خرم دلصوفی نسوان177.742دیپارتمنت اداره عامه عمومی صرف برای اناث پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کندهارکندهار
K19006011راحلهغفور-رضاتجربوي اتفاق176.03واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K07005241راحلهعبدالعزیز-عبدالصمدنور جاغوري176.009واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K01022887راحلهنوروز-علی بخشنسوان ده خدايداد175.927انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلکابل
K19010511راحلهغلام نبیسخیغلام سخیمولانا جلال الدين بلخي174.564دارالعلوم زینبیه صرف برای اناث ولایت بلخبلخ
K01039903راحلهمحمدظاهر-محمدعیسییوسف بانگی !174.489واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01006991راحلهغلام عباس-محراب علیچهل تن174.251واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19002133راحلهعلی نظر-علی مرادگوهر خاتون172.679واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K19008080راحلهمیرحیدرمحمدیخیرمحمدقزل آباد172.543واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K24001027راحلهسید موسی-سید اسحقسیدمحمدقناد172.506واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K15001004راحلهعاشورمحمد-چالنسوان ای خانم172.484دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون تخارتخار
K10007435راحلهسید اسلم-سیدغلام سخیشهیدانگیزه شینواری لیسه172.411دیپارتمنت کیمیاصرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K28000731راحلهمحمدحنیف-سلمان علینسوان ملالۍ172.381واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهلمند
K32002438راحلهعوض علی-سیدبخشنسوان شرين هزاره172.28دیپارتمنت چیولوجی صرف برای اناث پوهنځی زمین شناسی پوهنتون بامیانباميان
K33000630راحلهغلام حیدرزاهدیمؤمنذکورکمان.وپیشدرم171.126دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی دایکندیدايکندی
K33000144راحلهسرور-محمدامیرنسوان شيخ ميران170.978دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی نیمروزدايکندی
K19006483راحلهخانعلیحسینیمحمدحسینميرولي170.786واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01040551راحلهشیرمحمدامیریفقیرمحمدشهرک خراسان170.694واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24004248راحلهغلام حیدر..شیراحمدقوسنان170.569واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K34002037راحلهنورمحمدخان-امیرمحمدخانبی بی خدیجه170.504واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K14007997راحلهمحرم بیک-مست علینسوان مرکزی اشکاشم169.353انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بدخشانبدخشان
K34002151راحلهمحمدیوسف-گل قاسمبی بی خدیجه169.259واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K01050679راحلهرحیم شاه-چراغ شاهنسوان پکتیاکوت169.103واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K32002852راحلهیعقوبعلی-محمدامیننسوان قاضان169.013واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K32002499راحلهمعصوم علیفهیمیمحمدامیننسوان ذکريا فولادی168.965واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K15000653راحلهغلام سخی-خدایخشخواجه بهاوالدين168.84واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K33003339راحلهغلام حیدراکبریمحمدعلیذکورشلغم167.538واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K32003654راحلهخدادادرضاییغلام حسینشهيدان167.463واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K33001820راحلهفقرعلی-حسین بخشنسوان گیرو167.347انستیتوت کثیرالرشتوی نیمه عالی مرکز ولایت دایکندیدايکندی
K19005841راحلهمحمدظاهرمحمدینصرالدیننسوان سیدهدایت الله نقشبند167.224واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K16001225راحلهعلی احمدعزیزیعبدالعزیزکارته اتفاق167.184انستیتوت نسوان تجارت نیمه عالی مرکز ولایت بغلانبغلان
K23000351راحلهعبدالسلام-محمدیعقوبابکمری167.02دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی بادغیسبادغيس
K24011289راحلهحسینعلیزادهقربان علیخصوصي حضرت امام جعفر صادق166.899دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی بادغیسهرات
K33002665راحلهمحمدامیر-محمدحسینذکورسنگینگ165.657واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K01015488راحلهحسین علیمددیمحمدحسینزرغــونه165.634واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K33002924راحلهمحمدگل-غلام حسینشالیزار164.082دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریابدايکندی
K01037088راحلهعبدالغفارعلی رضا علی زادهعلی رضازرغــونه162.144واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07006385راحلهمحمد گل-کوچیني قلعه162.034واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K01048096راحلهبختیاریهاشمیهاشمدوغ آباد161.966واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19002740راحلهعبدالحمیدشاهیتبرشاهنسوان ام البلاد160.399واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01017263راحلهامین الله-استادمرزاعبدالروف بينوا160.322دارالعلوم امام ابوحنیفه صرف برای اناث شهرکابلکابل
K20002530راحلهشیرمحمدنظرینذیرقلنسوان اوره مست160.246واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K14002176راحلههیله گری-نازکشاهمختلط ورو160.102واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K01033641راحلهنورمحمد-محمدیعقوبزينب کبرا160.073انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلکابل
K33002224راحلهحسین بخشحسینیارضی حسیننسوان بنت الهدا159.9واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K31001178راحلهعبدالخالق-سیدمحمدکندیوال159.046دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی غورغور
K01031052راحلهعاشق جانالکوزیمحمدجانسوريا159.04واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01043370راحلهشایستهجلال زیشیرمحمدمحمداسماعیل حسن زی158.966انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت ننگرهارکابل
K32001140راحلهسرور-نجفنسوان سچک158.717واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K22000422راحلهعبدالعزیزمحمدیجهاندادنسوان مرکز قيصار158.69دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنځی زراعت پوهنتون فاریابفارياب
K01030796راحلهسرداریوسفییوسفقلعه بختيار158.506انستیتوت تکنالوژی کمپیوتر نیمه عالی شهر کابلکابل
K15003878راحلهعبدالقیوم-قرباننسوان الفاروق158.249واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K09002706راحلهحاجی محمدشریف-حاجی غلام حسینحليمه خزان157.042واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K26000054راحلهامین اللهرحمانیحفیظ اللهنسوان زرنج156.635دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی نیمروزنيمروز
K07002446راحلهمحمدعیسی-محمدحسننســـــــوان سـبزک156.565انستیتوت تخنیکی نیمه عالی ولایت غزنیغزني
K22000795راحلهدوست محمد-نورمحمدگوهرشادبيگم156.388دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریابفارياب
K32004613راحلهمحمدعلیعلمیعلمدره چاشت155.392انستیتوت زراعت و وترنری نیمه عالی ولایت بامیانباميان
K33000151راحلهمحمدحسین-گردی حسیننسوان شيخ ميران155.012واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K20002866راحلهخدایداد..عبدالله:ینگی اریغ154.994واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K27002478راحلهمحمدعلی-ظفرکاکاسیداحمد154.027انستیتوت اداره و حسابداری شهید وحیدالله احمدی نیمه عالی ولایت کندهارکندهار
K14007785راحلهسیدنعیم-سیدنسیمسرچشمه153.472واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K33000181راحلهدادعلی-خالق دادذکور نوجک153.33واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K32004191راحلهمحمدعلی-جمعهنسوان ترپس153.307واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K07005340راحلهسیدگل آقاموسویسیدطالبنسوان جنگلک153.036واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K32001120راحلهمحمدعلی-سلطان علینسوان سچک151.834واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K07004915راحلهمحمدنبی..قوتعلینسوان فيضيه151.341واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K33003433راحلهمحمد اکبر-حیدرسنگ موم151.291واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K16000746راحلهمحمدناصر-محمدبیکنسوان کنجک150.155انستیتوت انجنیری نیمه عالی بلخ ولایت بلخبغلان
K33003149راحلهغلام محمد-محمدایوبذکورقل قدير149.803ناکامدايکندی
K25000310راحلهحضرت گل-محمد گلنسوان کوک علیاه149.55ناکامفراه
K15006762راحلهنوراللهامانیامان اللهنسوان نهرچمن148.072ناکامتخار
K22004679راحلهمحمد اکرام-رضا قلخان چهارباغ147.895ناکامفارياب
K24003513راحلهمحمدگل-مصطفیده شیخ و پروانه147.84ناکامهرات
K16005853راحلهموسی-سخیدادحضرت امام حسين146.526ناکامبغلان
K15000967راحلهحبیب االله-خال محمدنسوان باغبايان146.453ناکامتخار
K15006471راحلهفضل الدین-شیرجاننسوان بي بي فهيمه146.249ناکامتخار
K31000594راحلهاصغر-حیدرنسوان مرکز لعل144.99ناکامغور
K19006390راحلهجانگل..طورهمولوی محمد حنیف بلخی144.68ناکامبلخ
K20000746راحلهغیب الله-پیرنظرنسوان کهلک144.671ناکامجوزجان
K17001261راحلهمحمدایوب-محمدعثماننسوان قرلق144.594انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت کندزکندز
K01014950راحلهخادم حسینحسینیعبدالحسینزرغــونه144.513ناکامکابل
K15006768راحلهعبدالحفیظفیاضبابهنسوان نهرچمن143.17ناکامتخار
K07007480راحلهمحمدعلی-عیدمحمدشهرک مهاجرین142.988ناکامغزني
K20000972راحلهعبدالواحد-همراهگوهرشادبیگم142.368ناکامجوزجان
K24000811راحلهامام الدینشمسشمس الدینسراي نو140.861ناکامهرات
K20002761راحلهعبدالرسولنیازیبابه نیازنسوان مصرآباد139.684ناکامجوزجان
K24011280راحلهناظرحسین..حسین بخشخصوصي حضرت امام جعفر صادق139.589ناکامهرات
K22004441راحلهعصمت الله-شاه قلیولدز139.238ناکامفارياب
K14007995راحلهگدامحمد-محمدغنیایتارچِي137.601ناکامبدخشان
K04002396راحلهمحمدیعقوب..بختیاریدهن جرف137.511ناکامپروان
K12001136راحلهمحمد نادر-سید اعظمبرنرنگ136.27ناکامکنر
K10011748راحلهنوراجان-میرعطاخانامر خيل135.92ناکامننگرهار
K10001852راحلهمیرویس-حضرت میرغوچک135.912ناکامننگرهار
K31000575راحلهعبدالهادی-صفرمحمدنسوان مرکز لعل130.839ناکامغور
K15002689راحلهمیرزاشاه-غلام رسولنسوان بي بي هاجره130.566ناکامتخار
K10016572راحلهمحیب الرحمن-حبیب الرحمنتجربوی اناث122.158ناکامننگرهار
K24002158راحله نامهمحمدحسننورزائیعبداللهمحجوبه هروي273.449دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون هراتهرات
K01024277راحهعبدالرب-عبدالسلاممـــريــم297.458دیپارتمنت علوم سیاسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابلکابل
K09003248راحیداللهگل ملوک=نصراللهدتیری غونوی عالی لیسه205.173دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون کنرپکتيا
K12000625راحیداللهشهزادگل-حضرت احمدچپه دره172.328دیپارتمنت ریاضی و فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرکنر
K16002513راحیدهخیرالدینسیفیسیف الدینفاطمه الزهرا137.586ناکامبغلان
K01052184راحیلگل محمد.رمضان-خارج مرز283.562دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کابلکابل
K01014006راحیلسیدافضلحیدریسیدمحمداصغرلامعه شهيد267.607دیپارتمنت زبان وادبیات آلمانی پوهنځی زبان های خارجی پوهنتون کابلکابل
K01037016راحیلعبدالغفورقادریالله بخشزرغــونه252.363دیپارتمنت رادیو وتلویزون پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کابلکابل
K01017798راحیلمحمودشاهنظامیمبارک شاهنسوان مولاناعبدالمجید مصفاغزنوی--227.846دیپارتمنت مطبوعات پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون ننگرهارکابل
K01029280راحیلنوراللهعدضبیگیحاجی عبدالجلیلنسوان ملکه ثريا181.06واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K03000144راحیلشیرآغاامیریعبدالصمدبي بي آمنه177.671دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی لوگرلوگر
K01016460راحیلتبرکشاهساداتمرزا جانبیمولانا جلال الدين محمد بلخي175.788واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01041160راحیلعبدالقهار-پیرمحمدنسوان زليخا168.65واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K17000167راحیلعبدالمنان-محمدانورفاطمه الزهرا151.718واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K34001788راحیلاجانهسمیع الله-عبدالقدوسبي بي حليمه151.912واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K01029650راحیلهخدایارجعفریقمبرنسوان سید الشهدا272.926دیپارتمنت تکنالوژی مواد عضوی صرف برای اناث پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیککابل
K01030256راحیلهغلام رضاعباسیکلبی عباسنسوان سید الشهدا196.962دیپارتمنت آموزش کمپیوتر صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیانکابل
K12003417راحیلهداکتر..خیرمحمدکرهالی188.618دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرکنر
K24001973راحیلهکاظمپناهییوسفخصوصی معراج184.99دیپارتمنت مجسمه سازی پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون کابلهرات
K01024324راحیلهمحمدزمان-عبدالرحیمسلطان راضيه184.805واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24002675راحیلهعبدل-عثماننسوان مرکز شيندند181.889دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K01029225راحیلهمحمد موسی-محمد یونسرخشانه179.67واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19007201راحیلهفضل الدیناسماعیل زادهمحمد اسماعیلميرقاسم جان174.314واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K33000625راحیلهشیرعلیاحمدیعلی حسینذکورکمان.وپیشدرم172.837دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخدايکندی
K12001560راحیلهسیدجمال الدین-سیدمحمدجانسرکانو169.356واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K32002441راحیلهغلام نبیعطاییکلبی حسیننسوان شرين هزاره167.436واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K31000834راحیلهعبدالله-حبیب اللهتـیل باينظر167.357واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغور
K17004897راحیلهحبیب الله-حاجی امام بردینسوان بي بي آمنه167.239واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K33002541راحیلهصفدرعلیزارعملهمنسوان مرکزخدير166.945دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی زابلدايکندی
K10012433راحیلهمنور-تاج محمدنجم الجهاد163.749دیپارتمنت کیمیاصرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K14004827راحیلهعبدالبصیر.رحمت اللهکول160.429واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K15005287راحیلهآدم خانیعقوبیمحمدیعقوبدرقد160.074واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K33002272راحیلهسکندر-محمداکبرگنده نيک158.987واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K33002832راحیلهسیدانور-سیدحسننسوان صدف کاریز158.694انستیتوت زراعت نیمه عالی ولایت دایکندیدايکندی
K28000576راحیلهعلی رضأبهرامیمحمدعسینسوان ملالۍ156.966واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهلمند
K33002219راحیلهفداحسین-محمدحیدررباط دشت153.496واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K14005490راحیلهفتح خان-نظرنسوان فرمانقلي153.323واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K12003406راحیلهعبدالمالک..محمدگلکرهالی153.178واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K32004504راحیلهباقر..خادمدوله قوم میرزا151.465دارالعلوم اتفاق صرف برای اناث ولایت بامیانباميان
K32002474راحیلهچمنحسینیحسین علینسوان پتاب سراب148.2ناکامباميان
K15002389راحیلهمحکم تاش-عمرنسوان بي بي مهرنگار134.111ناکامتخار
K20000120راحیلهشاه مراد-محمدنیازعيد محله132.438ناکامجوزجان
K34002214راحیم اللهمحمدعمرجان-امیرجانحًر بن181.114واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K14007189راحیمهمحمدحکیم-شیرعلینسوان نمبر 2172.837واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K14004847راحیمهفیض محمد..ملنگکول140.896ناکامبدخشان
K14008263راحیمهابراهیم-اکرمحصاری134.127ناکامبدخشان
K27001627راځیهمحمدجانمحمدیکندلشهید سردار محمدداود خان192.131دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارکندهار
K01010876راخمهعبدالطیف-جلندرنسوان پايانده174.466واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K34000855رادیفهشیرمحمد-دین محمدبي بي حليمه155.421واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K15004474رادیکاگل امینفیضیدادمحمدنسوان بي بي مريم160.085واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K16002179رادیکالخال محمدنجاتمیرزانظربي بي حوا177.528واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K07000829رادینامحمدنعیم-محمدامانجهـــــان ملکه226.378دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون غزنیغزني
K06001396رازالدینغوث الدین-شهاب الدینرخه209.189دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون تخارپنجشير
K19012302رازالدیناسلام الدین-عمرالدینسپین کوت195.007دیپارتمنت جنگلات و باغداری پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانبلخ
K24008941رازالدینرمضان-محمدصدیقحضرت علي188.175دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون هراتهرات
K01032490رازالدینعزیزالدین-گلاب الدینخواجه رواش179.445واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01006025رازالدینتاج الدین-غیاث الدیننسوان بالاي کاريز172.596واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K06001353رازاللهمحمدشریف-آدینه محمدکرپتياب142.872انستیتوت زراعت نیمه عالی ولسوالی نجراب ولایت کاپیساپنجشير
K06001857رازاللهمحمداسماعیلکریمیمحمداسحقذکوربادقول141.627ناکامپنجشير
K06000697رازاللهدادالله-دادخداذکورسعدبن ابي وقاص109.665ناکامپنجشير
K21001708رازقابراهیم-حسین علیشهيدمزاری292.027دیپارتمنت ساختمان های صنعتی ومدنی صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخسرپل
K01031995رازقپیوند-نادرمحمدآصف مايل271.718دیپارتمنت علوم سیاسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابلکابل
K33003382رازقحسین علی-غلام علیذکورمرکزخدیر226.365دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخدايکندی
K34002912رازقپښتون-لعل سردارالفتح203.833دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون شیخ زایدخوست
K24002828رازقنثاراحمد-حلیمواعظ کاشفي203.528دیپارتمنت زبان ادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون هراتهرات
K01009690رازق اللهمیرحمزه-ملا جانخورد کابل172.282واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K34004696رازق اللهگل نواز-سردارعبدالحي حبيبي162.273واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K34005407رازق اللهیعقوب.محمدکریممهديخيل137.594ناکامخوست
K01020472رازقهمحمدعارف-محمدطالبحضرت شمس المشايخ269.655دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01017938رازقهعبدالاحمد-جلندرزينب کبرا231.947دیپارتمنت کیمیا عمومی صرف برای اناث پوهنځی کیمیا پوهنتون کابلکابل
K27002392رازقهعبدالنافع=ولی جانصفیه عمه جان198.856واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندهار
K07001083رازقهمحمدظاهر-عبدالحسینشهيد غلام حيدرناهور188.337دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون غزنیغزني
K01037960رازقهاسحق علی-کلبی حسینگلخانه174.049واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K33000202رازقهمحمداکرم-محمدابراهیمالمهدی اوشالج163.871واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K12003326رازقهشیرمحمد.یارمحمدبي بي فاطمه کنر162.265واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K12003427رازقهمحمداسحق..دین محمدنسوان نواباد157.964واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K01045182رازگلشین گل-میربازخانخوشحال خان233.319دیپارتمنت انجنیری نرم افزار پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کنرکابل
K04004272رازگلنورگل-صالح گلعبدالفتاح شهید182.667دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون پروانپروان
K01014583رازگلبازگل-احمدگلپوهاندعبدالاحمدجاويد165.685واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K34003291رازمانعیسی الرحمن-بازمیردوه منده179.436دیپارتمت فزیک صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه شیخ زایدخوست
K07002397رازمحمدغلام حسن-غلام علیمرکزجاکه276.353دیپارتمنت انستیزی پوهنځی علوم متمم صحی صرف برای ذکور پوهنتون طبی کابلغزني
K03002788رازمحمدمحمد-محمدامینمحمدآغه250.43دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون شیخ زایدلوگر
K10008043رازمحمدخان محمداحمدزیگلبتننگرهار عالی لیسه241.38دیپارتمنت منمنت واداره تشسثات(BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون پکتیاننگرهار
K10005158رازمحمدعبدالله-محمدیوسفاحنف بن قیس240.702دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق پوهنتون ننگرهارننگرهار
K07003327رازمحمدجان محمدشیرزیشیرمحمدسلـطان محمود قره باغ236.884دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون غزنیغزني
K19010863رازمحمدبازمحمد-محمدخانمولانا جلال الدين بلخي236.816دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخبلخ
K01038550رازمحمدگلاباحمدزیمحمداسلمغازي233.699دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق پوهنتون ننگرهارکابل
K01047721رازمحمدنورمحمد-خیرمحمدخوشحال خان233.22دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کندهارکابل
K01054341رازمحمدعلی یار..غلامتمران226.259دیپارتمنت منجمنت واداری تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بامیانکابل
K01042450رازمحمدیارمحمد-دولت محمدمحمدفقيرفيروزي219.956دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات(BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون پروانکابل
K19000391رازمحمدنورالدیننظامیتاج الدینسلطان غیاث الدین207.37دیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنځی اقتصاد مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانبلخ
K19002104رازمحمدسلطان محمدعمریعمرقلميرغلام محمدربيع193.482دیپارتمنت اگری بزنس پوهنځی زراعت پوهنتون بلخبلخ
K19009958رازمحمدبازمحمد-بیک نیازانیستیتوت زراعت ووترنری بلخ191.482دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون فاریاببلخ
K16006219رازمحمدفیض محمد-غلام محی الدینده يک189.921دیپارتمنت استخراج معدن و مواد مفیدۀ جامد پوهنځی انجنیری پوهنتون بغلانبغلان
K10003830رازمحمدبازمحمد-عبدالمجیدسيد احمد خيل188.683دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمانننگرهار
K03002711رازمحمدالله محمد-گل محمددهنو188.071دیپارتمنت علوم نباتی پوهنځی زراعت پوهنتون پروانلوگر
K28000241رازمحمدعبدالاحد..عبدالقدوسکارته لگان186.231دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی هلمندهلمند
K10004184رازمحمدنوروز-رحیم دادمرکي خيل183.41واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01039350رازمحمدفیض محمدنظریفدامحمدعبدالعلي مستغنی181.772واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10007892رازمحمدلعل محمد-بازمحمددره نور181.351واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K19000158رازمحمدنیک محمد..دوست محمدابومسلم خراساني178.281واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01014902رازمحمدسیدامیرصوفی زادهنیازمیرقلعه کاشف176.225دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت پوهنتون غزنیکابل
K03002433رازمحمدخان محمدمحمدیمیرمحمدحضرت عمر فاروق176.186واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K10008608رازمحمدحاجی نظر-دوست محمدگردی غوث176.083واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10010818رازمحمدشاهی خیل-ګل محمدشهيد ملنگ جان176.038واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K09002019رازمحمدمحمدآمین جان-شاه ولی خانخواجه علی175.617واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K12000993رازمحمدسردارمحمد-قادرخانجمعیت لیسه174.223واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K01019287رازمحمدسخی محمدنیکزادفدامحمدحکيم ناصرخسروبلخي172.665واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K22001105رازمحمدشیرمحمدطاهریاستانقلخراسان172.272واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K15006944رازمحمدحاجی محمد-جوره خانصیاد170.79واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K20003181رازمحمدمحمدامینامینیمحمدنبی:ینگی اریغ170.497دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانجوزجان
K08000579رازمحمدشیرمحمد-تاج محمدنوی قلعه170.443دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پکتیکاپکتيکا
K20003329رازمحمدمحمدیاسینیاسینیسلام الدینابن يمين170.426واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K10011724رازمحمدحاجی شیرعالم-حاجی ملکی خانغازی محمدافضل خان169.004واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K17006065رازمحمدفیض-ضعیف اللهاستاد غازی خان168.96واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K14004219رازمحمدمحمدخان-شیراحمدآرين پور شهيد168.958دیپارتمنت اکتشاف و استخراج ساحات نفت و گاز پوهنځی جیولوجی و معادن مؤسسه تحصیلات عالی سرپلبدخشان
K12002795رازمحمدسیدمحمد-گل محمدشامکار168.955به نسبت انتخاب کود (صرف برای اناث) نتیجه قرنطین استکنر
K19006912رازمحمدشیرمحمد-گرگعلینوآباد دهدادی168.874واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01053073رازمحمدصالح محمدسروریسیدبادشاهعبدالحی گردیزی167.223واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15004935رازمحمدمحمدعمرعمرزیمحمدخاندرقد166.937دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت پوهنتون کندزتخار
K01033707رازمحمدغلام دستگیر-صاحب خانمحمود هوتکی166.862واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K09001111رازمحمدشیرمحمدمخلصسلام الدینسلام خیلولیسه165.595واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K17001789رازمحمدعبدالقادرقادریمحمدعالممولوی سراج الدين165.533واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K09003386رازمحمدعیده خاناتلوزیرخانعبدالحي گرديزي165.488واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K01047376رازمحمدفیض محمد..نورمحمدانستیتوت میخانیکی ـ164.027واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K28001225رازمحمدعبدالمتین-عبدالمحمدشهيدانجنيرعبدالمتين163.538انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی مرکز ولایت هلمندهلمند
K10006892رازمحمدنظرمحمد-حضرت محمدفتح آباد163.495انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلننگرهار
K09002273رازمحمدنورمحمداخلاصنظرمحمدکلالگو زرمت163.45واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K34003376رازمحمدشیرمحمد-رسول خانحصارک162.328واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K15002729رازمحمدمحمد جان-میرا جانحاجي پهلوان162.156واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K03002649رازمحمدفیض محمد-آغامحمددهنو162.027واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K10003896رازمحمدمیرزاده-نواب خانزربچی161.887واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K14005465رازمحمدنیازمحمد-حکیمذکورنيمتله161.874واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K19004911رازمحمدمحمدیاسینمحمدیخال محمدفردوسی160.381انستیتوت نفت و گاز نیمه عالی ولایت بلخبلخ
K15005904رازمحمدبازمحمد..گل محمدذکورسمتی160.096انستیتوت انجنیری نیمه عالی بلخ ولایت بلختخار
K15005628رازمحمدشاد محمدشیرزادفیض محمدداکتر سيدحسين شهيد159.818واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K10013749رازمحمدمحمدنبی-غلام محمدسپین جماعت لیسه158.48واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K07001848رازمحمدعبدالصمد-علی محمدسلـطان محمود قره باغ158.432دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی پکتیکاغزني
K17001092رازمحمدغلام محمد-امیرقلمولوی سراج الدين شهيد158.334واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K19007299رازمحمدعبدالستارپهلوانعبدالغفارخصوصی آذرخش156.662دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سرپلبلخ
K19014143رازمحمدمحمدالله.محمدمرادظهير فاريابي155.2واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K20000526رازمحمدشیرمحمد-خیرمحمدابن يمين155.142واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K08000966رازمحمدجانبازریاضنوابچانخواه عمبروان154.984دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی پکتیکاپکتيکا
K31000998رازمحمدمحمد عالم-محمد نبیسلطان علاوالدين غوري154.694واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغور
K16001530رازمحمدلعل محمد-خال محمدذکور اسلام قلعه153.682انستیتوت زراعت نیمه عالی مرکز ولایت بغلانبغلان
K16004433رازمحمدتاج محمدمیربخشیپور محمدگلميران153.53انستیتوت میخانیکی نیمه عالی ولایت بغلانبغلان
K01020695رازمحمدلعل محمد-عطا محمدابوذر غفاری153.364واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K04001852رازمحمدجمعه خان-محمدعظیمابوبکرصديق151.527دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیرپروان
K14005208رازمحمدسنگی محمد-امیرمحمدقاضیده واخان151.527دیپارتمنت زراعت و وترنری انستیتوت نیمه عالی شهر کابلبدخشان
K08000194رازمحمدگلاخاناحمدیمحمدرسولعلي بابا151.474به نسبت انتخاب کود (صرف برای اناث) نتیجه قرنطین استپکتيکا
K16004775رازمحمدبازمحمداحمدزیغلام دستگیرميرمحمد شهيد151.331دیپارتمنت زبان و ابیات پشتو پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی ارزگانبغلان
K19002352رازمحمدنیازمحمد-عبدالخالقکاکاکوت151.27انستیتوت انجنیری نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K15003231رازمحمددین محمد.وزیراحمدگل نظر شهيد151.176انستیتوت تخنیکی نیمه عالی پروان ولایت پروانتخار
K16003537رازمحمدتاج محمد-ولی محمدیرم عليیا149.719ناکامبغلان
K20000451رازمحمدعبدالصمدابراهیمیاسکندرمیرويس مينه149.671ناکامجوزجان
K20002687رازمحمدرمضان-نورمحمدعيد محله149.427ناکامجوزجان
K22004280رازمحمدمحمد اسلم-عبدالمجیدجرقلعه149.326ناکامفارياب
K17004962رازمحمدخال محمدارختیمیرزاليسه ذکورمرکزي148.318انستیتوت معاون انجنیری حصه اول کوهستان نیمه عالی ولایت کاپیساکندز
K22000759رازمحمدغلام حیدرمرادیغلام رسولذکور جمشيدی148.19ناکامفارياب
K01019186رازمحمدسمندر0عبدالمناناستادبيتاب148.164ناکامکابل
K27000238رازمحمدفیض اللهرحیم اللهمحمدرحیمظاهر شاهی147.635ناکامکندهار
K16003890رازمحمدعبدالمحمدواحدیعبدالواحدکهگداي145.808ناکامبغلان
K02003490رازمحمدمحمداجانخاکسارصاحب جانداکترعبدالوکيل145.118ناکامميدان وردگ
K19004104رازمحمدبازمحمد-چغل محمدشهيد بلخي144.456ناکامبلخ
K30000612رازمحمدملانورمحمد..جورمحمدوزیرخان144.428ناکامارزگان
K10004494رازمحمدنظرگل-ښایسته ګلحضرت ابوبکرصدیق رض د ذکورو لیسه142.929ناکامننگرهار
K01016925رازمحمدخان محمد0شاه محمدمحراب الدين142.898ناکامکابل
K34004656رازمحمدمحمدسعید-ولی خانليسه لکن141.341ناکامخوست
K02000896رازمحمدشاه محمد-دین گلسيد آباد139.506ناکامميدان وردگ
K01044113رازمحمدنورمحمد-محمدعمرخانخوشحال خان139.463ناکامکابل
K20000317رازمحمدسیدمحمد-شاهمردانلتسکه حسن تابين137.792ناکامجوزجان
K08000015رازمحمدشیخ محمد-عبدل محمدبالش137.508ناکامپکتيکا
K01027689رازمهفضل الله-پیوندعلیآزادی212.611دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K06001942رازمهملک شاه..مرزاشاهنسوان بادقول184.586دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیرپنجشير
K25001312رازمهعبدالله-میراحمدمهاجرآباد184.33دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی فراهفراه
K15001326رازمهرحمت الله-عبدالجلیلنسوان وحدت109.844ناکامتخار
K10006097رازولیشیرولی-محمدولیبتی کوت181.316دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K15007423رازی اللهجنگی بیکمرادیاستامرادسيد ظهرالدين شهيد160.893انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بدخشانتخار
K10001872رازی خانعبدالهاشم-بختیارنصرت143.061ناکامننگرهار
K24002515رازیتاعبدالستارحیدرزادهمحمدایوبنسوان مولاناعبدالله هاتفی186.608انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی ولایت هراتهرات
K34002539رازیق خانعجب خان-جاندادمحمدصديق روهي175.957واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K24009440رازیلاجمعه خان-محمد رحیمقلعه محمد174.235واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K10008738رازیم اللهکریم الله..معین اللهاحداد283.657دیپارتمنت سیول پوهنځی انجنیری پوهنتون لغمانننگرهار
K01018078رازیمهحاجی بانیحیدریحاجی جیلانینسوان رحمن مينه ـ177.196واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24008968راسب اللهعصمت الله-محمدعثمانکبیسه145.243ناکامهرات
K01038080راسخهمایون-احمدعلی خانعبدالغفورنديم-202.039واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16004322راسخمحمدآصفنظرینظرمحمدذکور بنو154.983واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K32001211راشدابراهیمابراهمیمحمدعلیذکور سچک290.379دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری کمپیوتر وانفورماتیک پوهنتون پولی تخنیکباميان
K01046495راشدعبدالحبیبوکیل زادهغلام رسولآزادی256.057دیپارتمنت امور مالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون البیرونیکابل
K24005347راشدمحمدحلیم-محمدرحیمهيواد254.703دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای ذکور پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون هراتهرات
K01055079راشدمحمدکبیراحمدزیفقیرمحمدغلام حيدرخان248.677دیپارتمنت اداره تربیتی پوهنځی روانشناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابلکابل
K01033615راشدعبدالعلیم-عبدالکریمنمبر1سيديوسف علمي233.037دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون پروانکابل
K05002029راشدغلام رحمانسخی زادهغلام سخیغازي مير مسجیدی226.112دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بدخشانکاپيسا
K01005860راشدعبدالجبارنورینورمحمدشکردره224.641دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات(BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون پروانکابل
K24006957راشدعبدالقیوموهابزادهعبدالوهابسلطان غياث الدين غوري224.279دیپارتمنت سیول پوهنځی انجنیری مؤسسه تحصیلات عالی هلمندهرات
K01013120راشدمحمد قاهر-ملا جانپوهاند غلام صديق محبي220.614واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10009322راشدنیک محمد..خیرمحمدمياعمر197.023دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01026871راشدمحمدشفیعسروریمحمدعالم خانغلام حيدرخان193.73واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10009853راشدعبدالجمیل-محمدکاظمعبدالوکیل192.489دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون ننگرهارننگرهار
K05001282راشدمایل آغا-سخی دادذکور محمود راقي190.8واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K01043976راشدشاپور-تاج محمدسيدالناصري190.372واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K04003023راشدرحمت گلرحمتیمحمدگلحضرت علي189.409دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلانپروان
K01052857راشدمحمدشعیبعزیزیعزیزمحمداستقلال189.387واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01022326راشدمحمدداودمهمندمحمداکبرخاناستقلال188.194دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون شیخ زایدکابل
K01026270راشدغلام دستگیر-غلام بهاوالدینقابل بای186.831واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K05001270راشدعصمت الله-بسم اللهذکور محمود راقي186.298دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون البیرونیکاپيسا
K01014286راشدپاینده محمد-رازق دادحبيبيه184.656واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K04003585راشدمحفوظ-شاه محمدشفق شهید181.485دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون پروانپروان
K01029424راشدنصیراحمد-یارمحمدذکــــور شهرک وحـــدت181.483واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K04001359راشدعطامحمدعزیزیعزیزمحمداستقلال181.202دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون پروانپروان
K05001024راشدذوالفقار-محمدیاسینغازی میرمسجدی خان180.883دیپارتمنت زبان وادبیات اوزبیکی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخکاپيسا
K32002776راشدنجات-سید محمودقره خوال179.472دیپارتمنت چیولوجی صرف برای ذکور پوهنځی زمین شناسی پوهنتون بامیانباميان
K01034346راشدحیات اللهایوب زادهغلام فاروقعلاوالدین--179.33واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K17002864راشدمحمدعارفامینیمحمدیوسفخواجه مشهد177.576دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزکندز
K05001346راشدمیراجان-میراکبرغازی میرمسجدی خان177.31دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت پوهنتون بدخشانکاپيسا
K10011261راشدسمیع=حسن جانعربانوليسه175.918دیپارتمنت محیط زیست و جنگلات پوهنځی زراعت پوهنتون لغمانننگرهار
K04003736راشدغلام سخیقاسمیمحمدقاسمحضرت عمر فاروق172.682دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی پوهنځی انجنیری پوهنتون فاریابپروان
K01028385راشدمیراجان-محمدعارفعبدالرحمن پژواک171.069واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01022108راشدرمضانمنصوریعبدالروفعبدالهادي داوي170.892واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16000660راشدمحمداشرف-محمداکرمحضرت عمر فاروق رض170.798واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K01026354راشدسیدمقبول-معصوم شاهنمبر1سيديوسف علمي170.649واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01043160راشدمحمدموسی-عبداللهمحمدانوربسمل170.012واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01036534راشدخیرمحمدداودزیفیض محمدغازی عبدالله اچکزي169.041واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01013004راشدمحمدغنی-صاحب جانفاضل بیک168.951انستیتوت تجارت نیمه عالی شهر کابلکابل
K01047361راشدسیدعالمعالمیمحمدعالمپروژه پنجم 315168.752واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K26000129راشدمعاذ الدیناحمدیمحمدکریمشهيد گل محمد168.734دارالعلوم فخرالمدارس صرف برای ذکور ولایت هراتنيمروز
K01048327راشدمحمداسماعیلابراهیم خیلمحمد ابراهیممحمداسماعیل حسن زی167.283واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01047976راشدعبدالرازقفقیرزادهسمندرخانمحمدانور بسمل166.888واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K05003355راشدعبدالمناناحمدیعبدالرزاقذکورشيرخان خيل165.345واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K16003166راشدغلام ربانی-محمد ناصرابومسلم خراساني163.644واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K04002725راشدنعیم خان-محمد مقامذکورجبل السراج163.592واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K05000492راشدالله بمانی-عبدالصمدنصرت الله شهيد162.267واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K01010890راشدگلدادخراسانیسخی محمدشیخ زاهد بن سلطان162.224واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16001698راشدجمشید-غلام رسولحضرت حمزه162.177واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K01039357راشدغلام حضرتفیضیغلام سخیعبدالعلي مستغنی162.04واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01033011راشدهمایونافغانعبدالجبارعبدالقادربیدل160.144واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01025704راشدمحمدنذیر-محمدکبیرغلام حيدرخان159.961انستیتوت تکنالوژی کمپیوتر نیمه عالی شهر کابلکابل
K04000701راشدعبدالکریمکریمیعبدالباقیصادقي155.178واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K01026917راشدعبدالخلیل-عبدالوکیلحبيبيه153.28انستیتوت انرژی و آب نیمه عالی شهر کابلکابل
K01012530راشدشاه محمد-لعل محمدحبيبيه153.197واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K04001035راشدرمضانمحمدیمحمدطاهرنعمان152.003واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K04001952راشدمحمد عالم-مسجدیفقيرحيدرگلبهار150.146واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K01028506راشدعبدالرحیم-ولی محمدخانپروفیسوررسول امین149.932ناکامکابل
K01031509راشدعلی محمد-شیرین دلذکورسيدنورمحمدشاه مينه148.128ناکامکابل
K04000914راشدملنگ-حبیب اللهخواجه سیاران سفلی144.499ناکامپروان
K01041698راشدغلام حضرت-فضل احمداستاد مصباح142.603ناکامکابل
K11001769راشدروکی-میرجانذکور اسلام آباد139.286ناکاملغمان
K16001748راشدنورالرحمن-فیض طلبحضرت حمزه137.866ناکامبغلان
K04002513راشدآقاجان-محمدجانمولوی سيد باشي شهيد137.591ناکامپروان
K04001712راشدآقا جان-غلام جیلانیذکورگلبهار137.383ناکامپروان
K10000962راشدعبدالوکیلاخندزادهپاینده محمدمياعمرعالي ليسه96.054ناکامننگرهار
K04001348راشداحمدجانثار-علی اصغرسيف الرحمن شهيد186.593واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K01038253راشداحمدحاجی محمدالدین-حاجی خیرالدینعبدالغفورنديم-142.987ناکامکابل
K01021984راشدالدینرحیم دادحیدریرحیم دادخانعبدالهادي داوي160.6واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K11000289راشدالدینصلاح الدین-ناصرخانذکورکاکخ153.099واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K07005123راشداللهضیاالله-حاجی رمضانسيد احمد مکه ئي168.767انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی مرکز ولایت غزنیغزني
K01019855راشداللهنجیب الله0حبیب اللهاستادبيتاب139.27ناکامکابل
K01031290راشدحسینعبداللهیعقوبیاحمدمحمود طرزی -149.967ناکامکابل
K01009966راشدهاحمدشایقشایقمحمدعارفخصوصي سلطان محمود غزنوي230.111دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K19006565راشدهرمضان-عبدالروفترابی204.038دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای اناث پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون بلخبلخ
K01015778راشدهنصیراحمد-عطا محمدسيد نورمحمد شاه مينه196.822واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15005698راشدهعبدالغیاث.بازارارگیشاه178.971واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K01040147راشدهرسول داد-خدادادنسوان زليخا165.543واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19012680راشدهعبدالستارروزیروزی بایسلطان راضیه155.048انستیتوت زراعت نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K06001496راشدینمحمدیناحمدیمحمدغوثرخه180.804دیپارتمنت علوم فرهنگ اسلامی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونیپنجشير
K04005513راشدینمحمداکرم-درمحمدخانذکورميدان هوائي بگرام179.434دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیرپروان
K06001943راشدینصدرالدینامیریمیرمحی الدیننسوان بادقول160.16واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپنجشير
K32001186راشنهبهرام-محمدچهارده168.778واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K18001377راشیدمحمد رفیقامینیخیراللهآينچه163.713واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیسمنگان
K14000635راشیدعنایت اللهمحمدیمحمدسلطانسائف شهيد161.812انستیتوت ژورنالیزم نیمه عالی شهر کابلبدخشان
K10009652راشیدکریم الله-رام دادبتی کوت155.493واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K15005405راشیدبازمحمدبیک زادجوره بیکداکتر سيدحسين شهيد153.47واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K23000204راشیدعبدالرازقنادریعبدالسلامقرقيطو153.461واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبادغيس
K15001342راشیدعبدالوکیل-رسولدادابوعثمان تالقاني132.768ناکامتخار
K16005008راشیدعبدالدایممیرزائیمیرزامحمدسنگبران128.842ناکامبغلان
K32003976راشیداحمدعبدالمحمود-داداللهليسه ذکور مرکز باميان189.646دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری ) صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون بامیانباميان
K01006230راشیدالرحمنلطف الله-گل دادده عربان قرغه173.819واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K09001384راشیداللهرحیم زایدانشاقبالپکتیا خصوصی عالی لیسه154.46به نسبت انتخاب کود (صرف برای اناث) نتیجه قرنطین استپکتيا
K01030478راشیدهمحمدظاهرشفاییمحمدعلینسوان سید الشهدا327.41دیپارتمنت عمومی طب معالجوی صرف برای اناث پوهنځی طب پوهنتون طبی کابلکابل
K34003281راشیم اللهخواجه محمد-بادشاه گلدوه منده198.787دیپارتمت ریاضی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه شیخ زایدخوست
K34002890راشیمهحافظ الله-گلدادخاندحسن زیورنجونولیسه155.106واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K17003371راشینحبیب الله-حاجی محمدعیسی-خديجه الکبرا179.844واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K17003337راشینشمس الدین-عبدالسلام-خديجه الکبرا160.037واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K01021356راشیهسلیمانامانیمحمدداودنسوان توتيا181.343واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01048406راضمهعصمت الله-باب اللهنسوان ده کيپک235.218دیپارتمنت مشاوره ورهنمایی پوهنځی روانشناسی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K06001627راضی اللهمیراحمدحمیدیعبدالحمیدذکورخنج155.061واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپنجشير
K10002299راضی خانحضرت خان-محمدحسینعبدالوکیل198.337واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10009155راضی خانشربت-گلبتعبدالقادرکوچی170.892واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K24001288راضیهمحمدعارف-غلام محمدگوهرشادبيگم318.562دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنځی طب پوهنتون هراتهرات
K01018771راضیهحسین علی-موسیمحمدآصف مايل306.731دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات(BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابلکابل
K01043816راضیهبسم اللهعبرانیعبدالغفارپلچرخي304.968دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات(BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابلکابل
K01031422راضیهعبدالعلیامینیمحمدعلیچهل دختران -304.269دیپارتمنت عمومی فارمسی پوهنځی فارمسی پوهنتون کابل صرف برای اناثکابل
K25001025راضیهسردار-محی الدیننسوان رناحه299.556دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنځی طب پوهنتون کندهارفراه
K01037606راضیهحمیدالله-حبیب الرحمنغلام نبی خان چرخی283.737دیپارتمنت تکنالوژی لابراتوار طبی پوهنځی علوم متمم صحی صرف برای اناث پوهنتون طبی کابلکابل
K24009834راضیهبهمن-عیدمحمدپهلوان پیری219.829دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K19004020راضیهخال محمد-قربانعايشه افغان270.333دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون بلخبلخ
K22004036راضیههمراهنورانینورالدیننسوان ينگی تيگرمان270.056دیپارتمنت نرسنگ صرف برای اناث پوهنځی نرسنگ وقابلگی پوهنتون طبی کابلفارياب
K24003163راضیهعبدالحکیم-رحمت اللهمهري هروي267.032دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای اناث پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون هراتهرات
K24004655راضیهعبدالغنی-عبدالسلاممهري هروي266.569دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات بوهنتون هراتهرات
K32000313راضیهعبدالواحید-محمداکرمليسه بيگل266.119دیپارتمنت منجمنت واداری تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بامیانباميان
K24005864راضیهعبدالوکیل-عبدالرحمنپل رنگينه259.549دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات بوهنتون هراتهرات
K01045104راضیهمحمد محسن-محمد جمعهدرخاني258.32دیپارتمنت اداره عامه پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کابل صرف برای اناثکابل
K01016794راضیهحبیب الرحمنرحمانیسیدالرحمنمولانا جلال الدين محمد بلخي257.278دیپارتمنت زبان وادبیات انگیسی صرف برای اناث پوهنځی زبان های خارجی پوهنتون کابلکابل
K01009098راضیهمحمدنعیمیادگاریمحمدصدیقنسوان بتخاک255.81واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24002384راضیهمحمد-گردی حسیننسوان خاتم الانبيا252.668دیپارتمنت زبان ادبیات انگلیسی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون هراتهرات
K24003989راضیهنظام الدین.نیک محمدنسوان برناباد252.237دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنځی ساینس پوهنتون هراتهرات
K01030116راضیهبوستانحیدریقمبرنسوان سید الشهدا250.918دیپارتمنت جیودیزی انجنیری صرف برای اناث پوهنځی جیوماتیک وکادستر پوهنتون پولی تخنیککابل
K24003922راضیهحاجی شیراحمد.محمدعثمانخصوصي هیواد250.867دیپارتمنت زبان ادبیات انگلیسی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون هراتهرات
K07003491راضیهمحمدطاهر-خدادادلیسه مـــرکزشـــیرداغ247.306دیپارتمنت فزیک عمومی صرف برای اناث پوهنځی فزیک پوهنتون کابلغزني
K24000069راضیهآقاحسینحسینیمحمدعلینسوان جبرئیل246.12دیپارتمنت قابلگی عالی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرکابلهرات
K24001188راضیهحاجی محمد-جمعه خانگوهرشادبيگم245.659دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات بوهنتون هراتهرات
K32002608راضیهحیدرعلیمرادیعلی محمدکارته صلح245.34دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنځی اقتصاد پوهنتون بامیانباميان
K01050185راضیهسلطان احمدکریمینثاراحمدرابعه بلخي244.745واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01031465راضیهحسین علیاکبریعلی اکبرچهل دختران -244.097دیپارتمنت مشاوره ورهنمایی پوهنځی روانشناسی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K07004525راضیهغلام حسین..رمضانعلیآیت الله مدرس243.736دیپارتمنت رادیولوژی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرکابلغزني
K24004256راضیهوکیل احمد..صاحب خانقوسنان242.806دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات بوهنتون هراتهرات
K01040770راضیهپیوند-خادمشهرک صفا ـ242.334دیپارتمنت مطالعه ارتباطات وعلوم بشری پوهنځی ژورنالزم پوهنتون کابلکابل
K01015446راضیهغلام رضاامینیمحمدحسنقلعه کاشف241.862دیپارتمنت مطبوعات پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کابلکابل
K07004883راضیهمحمدجمعه..قاسم علیبي بي زهراحوتقول240.514دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنځی ژورنالیزم وارتباط جمعی پوهنتون هراتغزني
K01043994راضیهظفرعلیعلی پورخادم علیدوغ آباد239.495واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01049467راضیهمحمدعلییعقوبیمحمدجمعهخاتم النبيين237.459دیپارتمنت روانشناسی عمومی پوهنځی روانشناسی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01028853راضیهغلام رسول-میرزاحسینحضرت شمس المشايخ236.56واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19009329راضیهنورمحمد-میرزاپاینده محمدفاطمه بلخي235.475دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخبلخ
K31000577راضیهخداداد-صفدرنسوان مرکز لعل235.282دیپارتمنت فارمسی عمومی صرف برای اناث پوهنځی فارمسی پوهنتون بلخغور
K01047491راضیهمحمدعیسی-قمبرشهرک صفا ـ233.121دیپارتمنت رادیولوژی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرکابلکابل
K32001320راضیهغلام علیعادلیمحمدعسیذکور سچک231.196دیپارتمنت فزیک عمومی صرف برای اناث پوهنځی فزیک پوهنتون کابلباميان
K24005808راضیهگل احمد-عبدالرسولهيواد229.343دیپارتمنت روابط عمومی پوهنځی ژورنالیزم وارتباط جمعی پوهنتون هراتهرات
K24003997راضیهفاروق.میرزانصرالدیننسوان برناباد228.254دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنځی ساینس پوهنتون هراتهرات
K02003817راضیهشیرحسینامیریعبدالکریماســــــتقلال225.135دیپارتمنت کیمیا عمومی صرف برای اناث پوهنځی کیمیا پوهنتون کابلميدان وردگ
K01013179راضیهمحمدجعفریصفرشهرک مهدیه--224.801دیپارتمنت زبان وادبیات فا رسی دری پوهنځی زبان وادبیات ملی پوهنتون کابلکابل
K07001172راضیهاسماعیل-دین محمدبي بي فاطمه الزهرا سراب224.327دیپارتمنت ریاضی پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیغزني
K01028613راضیهمحمدنظرنظریالله نظرنسوان رحمن مينه ـ223.365دیپارتمنت مدیریت حوادث صرف برای اناث پوهنځی محیط زیست پوهنتون کابلکابل
K24009858راضیهغلام رسول-صفدرپهلوان پیری223.04دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K10016260راضیهعوض ګل-خیالی ګلتجربوی اناث223.031دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای اناث پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01031373راضیهمحمدزمانصادقیبهمن علیسوريا222.686دیپارتمنت زبان وادبیات اسپانوی پوهنځی زبان های خارجی پوهنتون کابلکابل
K01009525راضیهاحمدضیامرادیمحمدخانخصوصی معرفت ـ222.635دیپارتمنت نقا شی پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون کابلکابل
K01032130راضیهمحمدشفاییعبدالحسینچهل دختران -219.367دیپارتمنت فزیک پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K07007339راضیهمحمدداود-دیدارعلینسوان سيد جمال الدين216.169دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیغزني
K24000456راضیهزمانعثمانیعثماننسوان فکری سلجوقی214.164دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K24000095راضیهعبدالحسینیانورنسوان جبرئیل213.984دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K01017465راضیهذبیح الله-محمد طاهرمحمدآصف مايل213.949دیپارتمنت تاریخ عمومی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون کابلکابل
K01049946راضیهعبداللهافغانذکراللهرابعه بلخي212.459دیپارتمنت تاریخ عمومی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون کابلکابل
K01011977راضیهعلیاورنظریمحمدنظرشهرک دوازده امام210.566واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K27001811راضیهمحمدداؤدغلامیعبدالسلاممیرویس مینه اناث لیسه207.664دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارکندهار
K07006143راضیهبابا علی-سلمانعلینسوان شهداي مرکزجاغوري207.46دیپارتمنت رادیولوژی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرکابلغزني
K24000214راضیهحیدرمحمدیعلی محمدنسوان جبرئیل207.404دیپارتمنت استخراج روباز معادن صرف اناث پوهنځی جیولوجی ومعادن پوهنتون پولی تخنیکهرات
K24002616راضیهمحمدمحسن-محمداسماعیلملکه جلالي207.372دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K32000411راضیهمحمد-میرزا علینسوان اخضرات216.4به نسبت انتخاب کود (صرف برای ذکور) نتیجه قرنطین استباميان
K24000750راضیهعبدالرسول-قلندرتخنيک207.255دیپارتمنت زبان ادبیات عربی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون هراتهرات
K24000401راضیهشیرحسینعلیزادهجمعهنسوان جبرئیل207.068دیپارتمنت میناتوری پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون هراتهرات
K32003304راضیهحبیب الله-علی جاننسوان مرکز پنجاب206.813دیپارتمنت احصائیه وکمپیوتر پوهنځی اقتصاد پوهنتون بامیانباميان
K24011012راضیهغلام محمد-میرزاعلینسوان جبرایل206.296واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K07006911راضیهمحمدابراهیم-زوارشاهنسـوان حيدرآباد206.114دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون غزنیغزني
K01044233راضیهخادم حسین-قربان علیمحجوبه هروي205.7دیپارتمنت فزیوتراپی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرکابلکابل
K01005694راضیهمحمدقاسماچکزیمحمدکاظمنسوان قلعه وزير203.823واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01031553راضیهنصرالدیناحمدیبهرالدینسوريا203.781دیپارتمنت مجسمه سازی پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون کابلکابل
K24010898راضیهمیرزاحسینصفریصفرمحمدنسوان جبرئیل203.745انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی ولایت هراتهرات
K01047454راضیهسلطان علی-حسین علیشهرک صفا ـ202.865دیپارتمنت کیمیا پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01040890راضیهخداداد-براتعلیشهرک صفا ـ202.397دیپارتمنت کیمیا پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K19007140راضیهمیرحیدرمحمدیخیرمحمدقزل آباد202.364دیپارتمنت ریاضی صرف برای اناث پوهنځی ساینس پوهنتون بلخبلخ
K19005039راضیهمحمدطاهر-محمد یوسفنمبر2صلح شهيدمزاري201.963دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخبلخ
K01047893راضیهمحمدجوادگوهریچمنانستیتوت اداره و حسابداری ـ201.033دیپارتمنت حفاظت محیط زیست پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K07004465راضیهمحمدنبی-احمدعلینور جاغوري200.617واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K01021667راضیهعبدالرازق-عبدالغفارشهرک ذاکرین200.583دیپارتمنت عمومی پوهنځی تربیت بدنی صرف برای اناث پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K24009337راضیهوکیل احمد-فضل احمدنداخان قیسان200.55دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K24004472راضیهغلام حیدر.غلام رسولنسوان کارته200.5دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K27000744راضیهثناالله-حاجی ملاگل اخندملالي200.47دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کندهارکندهار
K01015865راضیهغلام ربانی-0عبدالرزاقنســــــــــوان شهرک وحدت205.629به نسبت انتخاب کود (صرف برای ذکور) نتیجه قرنطین استکابل
K24000327راضیهامیرجعفریطاهرنسوان جبرئیل198.798دیپارتمنت میناتوری پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون هراتهرات
K07007756راضیهسیدخان-سیدهاشمنسوان خواجه علي198.76دیپارتمنت زبان و ادبیات انگیسی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون غزنیغزني
K19008054راضیهغلام محی الدین-غلام سخیشیخ آباد198.585دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخبلخ
K07006217راضیهمحمدجواد-حسین علیبي بي فاطمه الزهرا197.098دیپارتمنت مطبوعات پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون البیرونیغزني
K01017986راضیهعبدالسمیعبرکیبره خانآمنه فدوی196.893دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01032676راضیهنوروزعلیجعفریمحمدموسینسوان سید الشهدا196.777دیپارتمنت روانشناسی تعلیم وتربیه نا بینایان پوهنځی تعلیمات اختصاصی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01030075راضیهعلی جانحسینیاحمدنسوان سید الشهدا200.286به نسبت انتخاب کود (صرف برای ذکور) نتیجه قرنطین استکابل
K07004763راضیهمحمدحسین..حسین علینسوان علیاتوشغله194.67دیپارتمنت تاریخ پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون هراتغزني
K24004753راضیهعبدالطیف-حاجی سلطان احمدعبدالعلی شاه توخی194.419واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01011496راضیهصاحب خانسلطانیمحمداسمعیلنسوان ايميني193.751واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01026040راضیهدلاورخان-لعل محمدنمبر1سيديوسف علمي193.675انستیتوت تکنالوژی کمپیوتر نیمه عالی شهر کابلکابل
K17004573راضیهمحمداسماعیل-محمدمرادبــي بـــي عايشه صديقه193.476دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزکندز
K03000148راضیهدل آغا-احسام الدینبي بي آمنه193.411دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی لوگرلوگر
K01017090راضیهجانعلی-یوسفزينب کبرا193.397دیپارتمنت انجنیری محیط زیست صرف برای اناث پوهنځی زمین شناسی پوهنتون بامیانکابل
K24004992راضیهغلام-عبدالعلیممهري هروي193.014دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون هراتهرات
K01046451راضیهبسم اللههاشمیمحمدهاشمپروژه پنجم 315192.049دارالعلوم عربی کابل صرف برای اناث شهرکابلکابل
K19007519راضیهرجبمحسنیبوماننمبر1سجادیه191.955دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخبلخ
K32004457راضیهرسولفرازیموسیمختلط کلیگان191.894دیپارتمنت هنرهای زیبا پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بلخباميان
K19012290راضیهسیدرسول-سیدعالمنسوان چهارسنگ191.858دیپارتمنت علوم وفرهنگ اسلامی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخبلخ
K01044733راضیهکریم الله-کریم دادآريانا191.784دیپارتمنت خاک شناسی وآبیاری صرف برای اناث پوهنځی زراعت پوهنتون کابلکابل
K24010895راضیهمحمدنادر-ابراهیمنسوان جبرئیل191.493دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K01054364راضیهیونسوفاییسلماننسوان جبرئیل189.779دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتکابل
K07002415راضیهمحمدخان-عوض علینسوان کـمــرک189.721دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون غزنیغزني
K07003079راضیهمحمد-ضامن علینسوان قلعه شهاده189.69دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون غزنیغزني
K01055595راضیهبومانعلی-محمدحسینچاهوش189.334دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی دایکندیکابل
K07004929راضیهمحمدداود..گوهرعلینسوان باطو188.365واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K07000575راضیهصفدر-ابراهیمنسوان ولي عصر خاگ غريبان188.324دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون غزنیغزني
K01025005راضیهچمن علیرضاییمحمداسحقنسوان ام البنین--188.042واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14006850راضیهرحم خدافقیریفقیرشاهنسوان ده شهر187.996دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای اناث پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون بدخشانبدخشان
K01022596راضیهزرمحمدالدین-گل الدینبي بي سروري سنگري187.867واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K32000279راضیهبازمحمد-خدابخشنسوان رستم187.681دیپارتمنت فقه جعفری پوهنځی شرعیات پوهنتون بامیانباميان
K01032786راضیهخدابخشحسینیانورنسوان سید الشهدا186.711واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07001904راضیهعبدالروف-حسن رضانسوان شهداي مرکزجاغوري186.558دیپارتمنت انجنیری پطرولیم صرف برای اناث پوهنځی انجنیری معدن ومحیط زیست پوهنتون بلخغزني
K07004150راضیهعبداللهازادیمحمدعلمحوتقول انگوری186.551دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخغزني
K24010208راضیهرجب علی-ابراهیمنسوان فتح186.51واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K32001144راضیهرجب-میرزا حسینذکورمهر187.649به نسبت انتخاب کود (صرف برای ذکور) نتیجه قرنطین استباميان
K07005449راضیهحنیفهاشمیچمنسمرجاغوری186.445واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K07001852راضیهجواد علی-محمد علینسوان شهداي مرکزجاغوري186.43دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنځی ساینس پوهنتون بلخغزني
K27002639راضیهخان محمد-حبیب اللهعــــينوعالي ليسه نمبر1185.186دیپارتمنت اداره عامه عمومی صرف برای اناث پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کندهارکندهار
K14002896راضیهمحمود-احمد جانمخفی بدخشی184.966دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنځی شرعیات پوهنتون بدخشانبدخشان
K14008077راضیهمحمدایوب-محمدعزیزنسوان ویر184.845دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخبدخشان
K01017429راضیهمحمدجواد-جمعه خانزينب کبرا184.494واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K02003859راضیهحسینحسینیبراتگردن دیوار183.244دیپارتمنت فلسفه پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بامیانميدان وردگ
K12003342راضیهرحمت الله..مجیدبي بي فاطمه کنر183.066دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرکنر
K23000073راضیهمیرعبدالاحدرحیمیسیدعبدالصمدنسوان قلعه نو183.009دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنځی اقتصاد مؤسسه تحصیلات عالی بادغیسبادغيس
K04004389راضیهالله محمدشیرزیپاینده محمدنسوان قم چاق182.884دیپارتمنت تعلمیات اسلامی صرف برای اناث پوهنځی شرعیات پوهنتون بغلانپروان
K24008618راضیهقربان-ضرب علیرسالت 6182.879واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K32001086راضیهحسین علی-قمبرنسوان سچک182.715دیپارتمنت جغرافیه صرف برای اناث پوهنځی زمین شناسی پوهنتون بامیانباميان
K10012932راضیهمحمددلالکوزیشریندلسواد حیاتی لیسه182.68دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01017461راضیهاخترگلمومندشیرافضلنسوان رحمن مينه ـ181.452انستیتوت لسان خارجی نیمه عالی شهر کابلکابل
K24000965راضیهحفیظ الله-ذبیح اللهگوهرشادبيگم181.332واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K10007417راضیهصدیق-اصل دینشهیدانگیزه شینواری لیسه181.118واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K24001418راضیهشمس الحق-عبدالحقگوهرشادبيگم181.071واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K32000753راضیهیعقوب-حسین علینسوان درگاه180.866دیپارتمنت پیدا گوژی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیانباميان
K33000799راضیهموسیحسینیغلام حسنذکــــور خلبرگ181.373به نسبت انتخاب کود (صرف برای ذکور) نتیجه قرنطین استدايکندی
K01029531راضیهعبدالصمد-حاجی گل محمدبي بي سروري سنگري179.663واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07003736راضیهسلمانعلی-علی مرادقابجوي پشي179.663واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K19006086راضیهعبدالقدوس..محمدایوباستادذبيح الله شهيد179.562انستیتوت اکادمی تربیه معلم نیمه عالی ولایت بلخبلخ
K24007983راضیهغلام یحی-حاجی پاینده محمدنسوان سیفی179.325دیپارتمنت میناتوری پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون هراتهرات
K07006399راضیهمحمد عسی-غلام علیني قلعه179.308دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون غزنیغزني
K01016686راضیهقربان علیحسن زادهعلی محمد- - قلعه بختيار179.291انستیتوت لسان خارجی نیمه عالی شهر کابلکابل
K24004000راضیهعبداللطیف..نصرالدیننسوان برناباد179.193انستیتوت صنایع کمال الدین بهزاد نیمه عالی ولایت هراتهرات
K19008532راضیهمحمدابرهیم-محمدرسولتجربوی179.189دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخبلخ
K16006270راضیهسیداشرف-سیدعزیزاللهبی بی عایشه صدیقه179.057دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلانبغلان
K07001241راضیهمحمدعلی-قربانعلینسوان شهيداحمدي177.962واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K24003393راضیهشاه حسین-کلبیقواي 4 زرهدار177.874دارالعلوم امام صادق (اختصاصی اهل تشیع)صرف برای اناث ولایت هراتهرات
K01031436راضیهعبداللهعظیمیمحرم علیچهل دختران -177.794واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K20002885راضیهعبدالرحیم.همراهبابه علي177.748دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانجوزجان
K17002190راضیهعظیم الله-کریم اللهفاطمه الزهرا177.705دیپارتمنت علوم فرهنگ اسلامی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزکندز
K01026008راضیهلاجورخان-ظفرخانقابل بای177.66انستیتوت تربیه معلم مسلکی نیمه عالی شهر کابلکابل
K19004409راضیهگل محمد-عبدالرسولمحمديوسف خيرخواه177.519دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخبلخ
K24001963راضیهحسنرحیمیخدای رحیمخصوصی معراج176.252دیپارتمنت حفاظه نباتات پوهنځی زراعت پوهنتون هراتهرات
K14007355راضیهشاه خوجه-اسمعیلنسوان ویر176.167دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت پوهنتون بدخشانبدخشان
K24001077راضیهعبدالباری-خدایدادگوهرشادبيگم176.105واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K31001255راضیهمحمدنعیم..میرزامحمدامیرنمبر 2 گرماب175.985واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغور
K32003606راضیهعبدالحسینحسینیسیدعبدالعلیقـلبتو175.915دیپارتمنت جیودیزی انجنیری صرف برای اناث پوهنځی زمین شناسی پوهنتون بامیانباميان
K24006098راضیهعبدالغنی-عبدالاحدپل رنگينه175.821واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24002701راضیهرستم-شمسنسوان مرکز شيندند175.616واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K19006193راضیهحسین داد-سرورعلي آباد175.549دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخبلخ
K14007878راضیهعبدالفیض-محمدموسیلیسه مختلط چاسنور علیا175.514دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشانبدخشان
K19006780راضیهنثاراحمد-سیدمحمدمحمد هاشم برات174.554دیپارتمنت انجنیری معدن صرف برای اناث پوهنځی انجنیری معدن ومحیط زیست پوهنتون بلخبلخ
K12001731راضیهاحسان الله-حاجی خلیل اللهخاص کنړ174.554واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K07006207راضیهعلی محمدامینیمحمد جمعهنسوان تمکي174.4دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنیغزني
K32001963راضیهمحمدعلی-نظرنيطاق174.171دیپارتمنت اگرانومی صرف برای اناث پوهنځی زراعت پوهنتون بامیانباميان
K15005151راضیهعبدالنبینبی زادهملا ایشان قلنسوان آمو174.116دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون تخارتخار
K24000959راضیهصلاح الدین-شراف الدینگوهرشادبيگم173.983واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24004982راضیهغلام سخی-عبدالعزیزمهري هروي173.7واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01032325راضیهعبدالعلی-نورعلیمحمدآصف مايل172.613واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19004706راضیهعبدالله-حسین علیاحمدشاه مسعود172.506واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K19006203راضیهاحمدشاه..براتاستادذبيح الله شهيد172.464انستیتوت اکادمی تربیه معلم نیمه عالی ولایت بلخبلخ
K24000160راضیهنادرشاهمهمندعبدالرؤفآتون هروي172.45واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K26000418راضیهمحمدانور-غلام محمداستقلال172.361واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتینيمروز
K01018379راضیهحسین بخش-محرممحمدآصف مايل172.14واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01011598راضیهمحمدقاسمقاسمیعبدالباقینسوان علامه قاری نيک محمد171.277واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19002399راضیهدولت-صفرمحمدنمبر2صلح شهيدمزاري171.044واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K18000677راضیهعبدالمتیننیازیعبدالمناناجاني ملکه170.811دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانسمنگان
K05003861راضیهعبدالمعروف-عبدالله خاننسوان اشترگرام170.793واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K20001037راضیهمحمدسلیمسلیمیعبدالحقغلام سرورشهيد170.705دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانجوزجان
K01023064راضیهعبدالمطلب-حاجی عبدالرحمانبي بي سروري سنگري170.58واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07000813راضیهنورالله-غلام سرورجهـــــان ملکه170.552دارالعلوم جمع اولیا صرف برای اناث ولایت غزنیغزني
K16001245راضیهجمعه خان-امام محمدزرينه بغلان صنعتي170.541دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلانبغلان
K15002821راضیهصدیق الله-نوراللهنسوان بي بي هاجره170.491واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K33001894راضیهضامین علی-سرورذکورلزير169.26واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K24003370راضیهغلام سخینیک سیرغلام محمدنسوان مولاناعبدالله هاتفی169.208واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K32002389راضیهمعصوم علیاحمدیاحمدعلینسوان شرين هزاره169.14انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بامیانباميان
K24004899راضیهحاجی عبدالحی-عبداللههيواد168.98واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K32002403راضیهحسن علیحسنیمیرمحمدنسوان شرين هزاره168.965انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بامیانباميان
K01055531راضیهمحمددرود-خیراللهسردارمحمدداودخان168.965واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24010728راضیهمحمدموسی-رجبنسوان جبرئیل168.874واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K33000506راضیهعلی مدد-محمدعلیذکورلوران167.742انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی مرکز ولایت لغماندايکندی
K17003867راضیهعطاواللهمهمندعبدالستارسه درک167.267واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K01030545راضیهمحمدناصرحسینیباقیدارنسوان فاميلي هاي ريش خور167.202واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07001384راضیهاسحق-علی حسننسوان البيروني نوآباد167.152واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K01015539راضیهعتیق اللهقاضی زادهنذری محمدخاننســــــــــوان شهرک وحدت167.034واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15003814راضیهسیدالرحمن-سیدعمرنسوان ابدال166.732واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K34003644راضیهبیت الله=سلیم گلملالی سادات165.95دیپارتمنت زبان وادبیات اردو پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون شیخ زایدخوست
K19010057راضیهمحمداسحق-محمدعثمانسلطان راضیه165.793واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01016170راضیهعلی محمد-صاحب نظرزينب کبرا165.588واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07003498راضیهمحمدنبی-محمدحسیننسوان شهيد بصِير بغرا165.491انستیتوت تربیه معلم مسلکی نیمه عالی شهر کابلغزني
K24004249راضیهعبدالغنی..محمداکبرقوسنان165.338واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K32001581راضیهسیدعلی شیر-سیدیحینسوان شاه قلندر165.252انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت پکتیاباميان
K07005999راضیهابراهیم-محیب علیعليیاتوشغله165.187واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K16005856راضیهمحمدنبی-غلام حسینحضرت امام حسين165.05دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلانبغلان
K33002523راضیهسخی داد-حسیننسوان مرکزخدير164.399واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K18000373راضیهعبدالباقی-یارمحمدنسوان کارته مامورين164.164واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیسمنگان
K32004985راضیهقربان علی..ابراهیمنسوان تی بو تی164.015واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K01015669راضیهغلام حسنمایارسیدجانقلعه کاشف163.978واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K23000511راضیهمحمدحسینرضاییمحمدنسوان آبگرمک163.904دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی بادغیسبادغيس
K01045993راضیهوحیداللهعثمانیمحمدعثمانذبيح الله عصمتي163.816واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K33002867راضیهقمبر-خانعلیکثیرالرشتوی163.638واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K24004547راضیهبشیراحمد..میرحسناميرمحمداسماعيل163.628واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K25000526راضیهعبدالقیوم-حاجی محمد نعیمنسوان کوک علیاه163.544دیپارتمنت علوم و فرهنگی اسلامی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی فراهفراه
K24002662راضیهرمضان-ملاولینسوان مرکز شيندند163.413واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K32003605راضیهعنایت اللهعنایت زادهحسین دادقـلبتو163.387انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بادغیسباميان
K32000403راضیهمحمد-حسین دادنسوان اخضرات163.347دیپارتمنت زبان ادبیات پشتو پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانباميان
K34002165راضیهمحمدشاه-لعل سعیدبی بی خدیجه162.316واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K21001277راضیهعبدالحسین-خادم حسینمحمودآباد162.311دیپارتمنت کیمیا و بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سرپلسرپل
K07002928راضیهکاظیم-یوسفنسوان پشت چوب162.203واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K17002789راضیهگل جان-غلام سخینسوان خواجه مشهد162.188دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزکندز
K24001831راضیهعبدالظاهرسلطانیسلطان احمدحضرت عمرفاروق162.188واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01006960راضیهدولت-براتچهل تن162.144انستیتوت تربیه معلم مسلکی نیمه عالی شهر کابلکابل
K20002902راضیهمحمدیوسفاسحق زیغازینسوان نمبردوم162.128واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K19013854راضیهحیات الله-ملارحمت اللهلیسه نسوان اسلم حدید162.066انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K06000808راضیهسرداریعقوبینجیم خاننسون مولوی عبدالفتاح161.858واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپنجشير
K32003482راضیهعلیداداحمدیمدارنسـوان شينه تخت161.823انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بامیانباميان
K19006659راضیهعلی ظفر-خدای نظرمحمد هاشم برات161.754واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K20000997راضیهعبدالاحمداحمدییعقوبغلام سرورشهيد161.649واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K19010232راضیهغلام سخی-حسین دادسلطان راضیه161.627واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K03000687راضیهمحمدزمانرحمانیعبدالرحماننسوان جويک160.672واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K34000756راضیهشیرعلیحًدرانگل مخانبي بي حليمه160.54واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K07002903راضیهمحمدیاسین-ضیاالدینقلعه نوخواجه روشنائي160.408واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K25000344راضیهابراهیم-میراحمدنسوان داراباد160.369دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی فراهفراه
K01024355راضیهسردارمحمد-امیرمحمدمـــريــم160.317واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15001105راضیهعبدالعظیمرشیدیعبدالرشیدخاننسوان بي بي مريم160.27واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K32001686راضیهغلام محمد-اسحقنسوان دره علی160.181انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بامیانباميان
K25000038راضیهلعل محمد-نورمحمدخانگنهکان160.106دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی فراهفراه
K01053219راضیهبسم الله خان-محمدآجانبی بي مهرو159.886واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07001538راضیهحسین علی-حسننسوان البيروني نوآباد158.892واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K33000657راضیهمحمدامینرحیمیخدایرحیمنسوان نالیج برگر158.671واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K32003471راضیهمحمدحسنکریمیمختارنسـوان شينه تخت158.655واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K01055626راضیهمحمدصادقامریمحمدسلیمانچهل دختران -158.622واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01050262راضیهمحمدخلیلعزیزیمحمدعزیزرابعه بلخي158.529واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K22002393راضیهعبدالرحیم-عبدالرحمنخصوصی نمبر 2 بی بی فاطمه الزهرا158.483دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریابفارياب
K25001123راضیهشیخ احمد-نصراللهنسوان ميرمن نازو158.278دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی فراهفراه
K14002570راضیهدین محمد-محمد صدیقخمچان158.267واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K28000862راضیهعلی رضامرادیمحمدیعقوبنسوان ملالۍ157.174واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهلمند
K21001262راضیهعبداللهاحمدیاحمدحسینآزادي157.141دارالعلوم زینبیه صرف برای اناث ولایت بلخسرپل
K15001163راضیهعیدمحمدمرادیمرادعلینسوان بي بي مريم157.003واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K32004437راضیهمحمداسلم..علی عطادوله قوم میرزا156.829واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K17001370راضیهعبدالقدوسنوریپیرمحمدنسوان نمبر4156.729واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K19002886راضیهمحمدقاسیم-محمدطاهررابعه بلخی156.511دارالعلوم زینبیه صرف برای اناث ولایت بلخبلخ
K27000607راضیهمحمد صادق-عبدالحلیمصوفی نسوان156.467واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندهار
K18000891راضیهلعل محمد-محمد اسحقنسوان لرغان156.111دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانسمنگان
K32003484راضیهمحمدنعیماحمدیاحمدحسیننسـوان شينه تخت155.583واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K01047383راضیهمحمدعلی-خدای نظرشهرک صفا ـ155.328واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K21001181راضیهمحمدامیر-محمدعیسیشاخدره155.298انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت سرپلسرپل
K34000892راضیهگل زار-خواجه اسلمبي بي حليمه155.222واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K01053650راضیهمردان علی-یوسف علیفاطمه الزهرا155.157واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K33002953راضیهمحمد عیسی-عرضینسوان دشت155.094واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K19013686راضیهدولت0حاجی محمدعلي چوپان155.071واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K14003347راضیهمحمدامین-بی زیبنسوان مرکزی اشکاشم154.921واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K24003248راضیهعطاواللهمحمدیحاجی محمدخاننسوان مولاناعبدالله هاتفی154.912انستیتوت صنایع کمال الدین بهزاد نیمه عالی ولایت هراتهرات
K21001583راضیهمحراب-محمدحسیننسوان امام صاحب يحيي154.754انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت سرپلسرپل
K14000264راضیهدلاورشاهسلطانیسلطان بخشنسوان مرکزي154.45واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K32003726راضیهنادرعلیزادهخادمسلطان رباط153.705انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بامیانباميان
K19006936راضیهعبدالامیریخدادادنسوان 1 یولمرب153.639واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K04001044راضیهضیاالدین-علاوالدینلیلا صراحت153.412واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K22003009راضیهمرتضی قلمرادیعلی مردانقلده عزیزان153.406واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K18001153راضیهسیدعباس-سیدمحمدعلیذکورشیخه153.326واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیسمنگان
K31000416راضیهمحمدشریف-محمودسلطان رضیه غوری153.237دیپارتمنت علوم و فرهنگی اسلامی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی غورغور
K19012641راضیهمحمدعوض--غلام حسینفريده بلخي153.192واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01036415راضیهرحمت اللهرحمتعبدالغفارعايشه دراني151.88واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01008125راضیهسرور-محمدشهرک عرفان151.789واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K20002556راضیهعابد-سول قلیکه باغ151.73واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K01029805راضیهمحمد علیطاهریمحمدطاهرنسوان سید الشهدا151.611واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19005487راضیهنیک محمد-محمد یعقوبعلي چوپان151.532واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K24005565راضیهعبدالرسولخوشیعبدالصمدبشران151.401واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K32002548راضیهعبدالحفیظحسینیعبدالنسوان بامسرای151.165واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K22004570راضیهایرگشستاریخدایقلنسوان قپچاق151.131واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K10004098راضیهمحمدفاروق..نادرخانبي بي عايشه صديقه149.947ناکامننگرهار
K33003687راضیهیونس-اقبالشلغم149.907انستیتوت کثیرالرشتوی نیمه عالی مرکز ولایت دایکندیدايکندی
K24010661راضیهسیدقربان-سیدانورنسوان جبرئیل149.87دارالعلوم امام صادق (اختصاصی اهل تشیع)صرف برای اناث ولایت هراتهرات
K07007481راضیهعزیزالله-غلام بهادینشهرک مهاجرین149.719انستیتوت تخنیکی نیمه عالی ولایت غزنیغزني
K01018142راضیهسیدآغاآخوندزادهخلیلی الرحمننسوان رحمن مينه ـ149.557ناکامکابل
K24006736راضیهعزیزالله..حبیب اللهنوين سفلي148.409انستیتوت صنایع کمال الدین بهزاد نیمه عالی ولایت هراتهرات
K10004351راضیهگلاجان..قربانعلیبي بي عايشه صديقه148.156ناکامننگرهار
K33000965راضیهخادممحسنیمحمدبخشنسوان زینبیه سیادره148.124ناکامدايکندی
K19010647راضیهسردارصالحیمحمد صالحمولانا جلال الدين بلخي148.104ناکامبلخ
K34000211راضیهولی محمد-اصیل محمدشمل پیران148.085ناکامخوست
K01055254راضیهعبدالحکیماحمدیمحمدحسنصوفي محمداسلام معين146.753ناکامکابل
K01037589راضیهخان علم-عبدالودودغلام نبی خان چرخی146.604ناکامکابل
K04002818راضیهفیض محمد..غلام محمدتجربوی146.544ناکامپروان
K34005365راضیهحاجی امیرحسنامیریاصیل حسنشهیدفدامحمدخان146.431ناکامخوست
K14002865راضیهنورعلی-محمد ناظممخفی بدخشی146.427ناکامبدخشان
K32003512راضیهمحمد-محسننسوان مرکزيکاولنگ146.381ناکامباميان
K12003430راضیهامام ولی..بادام خاننسوان نواباد146.295ناکامکنر
K14000284راضیهصفرمحمدنظرینظرمحمدنسوان مرکزي146.21ناکامبدخشان
K17002238راضیهحمیدالله-عزیزاحمدفاطمه الزهرا146.208ناکامکندز
K32001161راضیهعلی رضا-جمعهذکورمهر146.084انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بامیانباميان
K33001548راضیهخادیم حسین-ولی محمدنسوان نورالهدا144.907ناکامدايکندی
K09000633راضیهدورمحمدعادلحاجی بانگلڅمکنیو سمین اکبری نسوان لیسه144.73ناکامپکتيا
K21001366راضیهاحمدحسین..غلام حسننسوان سجادیه144.495انستیتوت نسوان تجارت نیمه عالی مرکز ولایت بغلانسرپل
K07004158راضیهمحمدجمعهحسینیسلمان علیحوتقول انگوری144.438انستیتوت تکنالوژی افغان نیمه عالی شهر کابلغزني
K07006651راضیهعوض علی-محب علینسوان توحيدآباد144.415انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی مرکز ولایت غزنیغزني
K28000567راضیهعبدالکریمانصاریقمبرعلینسوان ملالۍ144.354ناکامهلمند
K14006642راضیهمیردولتامیریمیرزانباتنسوان مرکزي143.118انستیتوت زراعت نیمه عالی ولسوالی کشم ولایت بدخشانبدخشان
K07002838راضیهنوروز-خدارحمنســوان میـرادیـنــه143.111ناکامغزني
K19006855راضیهغلام حضرتاکبریمحمداکبرنسوان کشکک141.341ناکامبلخ
K14004248راضیهمحمدافضل...محمدعلمنسوان بی بی مریم141.214ناکامبدخشان
K19010664راضیهغلام فاروق-غلام محمدسلطان راضیه140.932ناکامبلخ
K14007334راضیهخیرمحمد-نورحسنحلیمه سعدیه139.755ناکامبدخشان
K33001165راضیههاشمابراهیمیحسین علیبرگروانه139.549ناکامدايکندی
K19010073راضیهمحمدمنصور-حاجی غلام نبیسلطان راضیه139.458ناکامبلخ
K07003868راضیهمحمدعلیرحیمیرمضانمحمودطرزی اصغیر139.427ناکامغزني
K07004344راضیهغلام حسن.غلام علینسوان فيضيه139.426ناکامغزني
K01044081راضیهعلی جاننجفیزلف علیدوغ آباد137.866ناکامکابل
K19013638راضیهعلی احمد-محمدظفرعایشه افغان137.692ناکامبلخ
K07005708راضیهجمعه خانیوسفیسخیدادگل کوه137.604ناکامغزني
K01009210راضیهحسین داد..محمداکبرخصوصي اهل بيت137.576ناکامکابل
K01020975راضیهرحمن گلرحمانیعلم گلزرغــونه137.576ناکامکابل
K24004252راضیهعبدالرشید..محمدافضلقوسنان137.325ناکامهرات
K32001108راضیهخدانظر-محمدیعقوبنسوان سچک136.208ناکامباميان
K14001501راضیهمحمد شریف-ولینسوان جويبار134.251ناکامبدخشان
K10001946راضیهببرکعبیدانیمحمداسحقنازوانا عالی لیسه132.287ناکامننگرهار
K14001446راضیهنورالدین-قدرالدیننسوان اویغن سفلی130.862ناکامبدخشان
K14000972راضیهمظفرظفریعلی مردانمختلط پستيو120.451ناکامبدخشان
K01017359راضیهحبیب اللهعزیزیعزیزاللهمحراب الدين120.289ناکامکابل
K21000574راضیهمحمداسحق-حسیننسوان تکزارنمبر2102.862ناکامسرپل
K09000640راضیهعزیزگلسعادتکندلڅمکنیو سمین اکبری نسوان لیسه100.995ناکامپکتيا
K24009972راضیه نامهگل آقا-سید نظاممهري هروي282.365دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنځی طب پوهنتون کندهارهرات
K24007676راضیه نامهعبدالسلام-محمد امینباباجي150.17واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24003955راضیه نامهعبدالباقیجمشیدیخیراللهباغ نظرگاه146.393ناکامهرات
K01015437راعیلموسی خان0حیات اللهنســــــــــوان شهرک وحدت184.99واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K03001779رافع محمدرازمحمد-سیدمحمدمولانا يعقوب چرخي172.104واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K01040999رافعهاحمدضیا-سیدمرتضینسوان زليخا238.908دیپارتمنت ریاضی عمومی صرف برای اناث پوهنځی ریاضی پوهنتون کابلکابل
K01017716رافعهعبدالحقهاشمیعلی اکبرنسوان مولاناعبدالمجید مصفاغزنوی--221.209دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنځی زبان های خارجی پوهنتون کابلکابل
K01048678رافعهمحمداسحق-عین الدیننسوان سرآسیاب179.563واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01050683رافعهنصرت الله-امان اللهنسوان پکتیاکوت172.46واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K04002861رافعهمحمدصابرطاهریمحمدطاهرتجربوی156.475واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K05003846رافعهدوست محمد-اسمعیل خان-نسوان خمزرگر151.87واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K34002224رافعهگل میرخان-شیخ مینربی بی خدیجه146.822ناکامخوست
K34001424رافیداللهولی مرجان-شیرینمحمدصديق روهی157.012واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K34002099رافیع الدیننظام الدین-زرتار- خان مندوزی لیسه182.938دیپارتمنت فلسفه وجامعه شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون شیخ زایدخوست
K01042165رافیعهعبدالرحیم-خدادادنسوان زليخا209.727دیپارتمنت فزیوتراپی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرکابلکابل
K34003327رافیقمجروم-و‌‌‌‌‌ړوکیمالتی کاڅ183.072دیپارتمنت تاریخ وجغرافیه پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون شیخ زایدخوست
K34002670رافیق اللهبهادر-علم گلزیری ترخه229.663دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون پکتیاخوست
K09000826رافیق اللهایوبی-سعادت خانجانی خيل225.009دیپارتمنت منمنت واداره تشسثات(BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون پکتیاپکتيا
K14001431رافیلهکریم-رازقنسوان جويبار137.835ناکامبدخشان
K24009183رافیهعبدالغفار-حاجی امیرمحمدخانگوهرشاد205.299واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K31000241رافیهمحمد عزیزجویامحمد عیسیسلطان رضیه غوری202.638دیپارتمنت مطبوعات پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون البیرونیغور
K21001561رافیهسیدهاشم-سیدقاسمنسوان امام صاحب يحيي180.962دیپارتمنت زبان و ابیات انگلیسی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سرپلسرپل
K24004283راقمهبشیراحمد..فضل احمدقوسنان168.944واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K16001919راکشعبدالکریمکریمیگل مرزاذکورنمبردوم160.037واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K19004414راکعهمحمدالله-حاجی ایرگشمحمديوسف خيرخواه169.049انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K15006566راکعهمیرزامیرزایینذری محمداشرفیه ترشت149.87ناکامتخار
K19009599راکعهعبدالکریم-جمعهسیدشاه خان141.239ناکامبلخ
K14005019راکعهنادر-محمدامیننسوان سعادت135.568ناکامبدخشان
K01037954راکمهمحمدخالد-محمدنعیمنسوان سردارکابلی221.158دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات ملی پوهنتون کابلکابل
K19006836راکمهمعتبرشاه-قطب الدیننسوان کشکک176.274دیپارتمنت تاریخ پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بلخبلخ
K01033635راکمهرحمت اللهتره کیحضرت نورپوهاند صدیق الله رشتین172.551واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K34000348راکیف اللهدلاورشاه-احمدشاهپاس تره کي125.568ناکامخوست
K01041152راکیلعبدالقهار-پیرمحمدنسوان زليخا175.879واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K34002305راکین اللهرسول شاه خان-لعل بادخاننریزی177.9واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K01036805راکیهعبدالرزاقرسولیعبدالصبورنسوان ده دانا177.872واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15002961راکیهعبدالاحمدسرابینعمت اللهگل نظر شهيد167.705واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K01025844راکیهعبدالاحداحدیعبدالهادینسوان منوچهری--167.347انستیتوت کثیرالرشتوی نیمه عالی ولسوالی خاک جبار ولایت کابلکابل
K05001657راکیهعبدالرازق-حبیب اللهنسوان قاضی خیل164.101واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K15004213راکیهمحمدسلیمان-سنگی محمدمشتان161.963واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K16002818راکیهلالا آقاامیریامیرشاهنسوان زمان خيل160.472واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K17005719راکیهحسام الدین-موسی خواجهنسوان154.929واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K20002781راکیهفیض محمدمحمدیچارینسوان مصرآباد151.772واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K15006858راکیهمحمدظاهراکرامیمحمداکرامبی بی کوکبه سلطان151.532دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی بادغیستخار
K16001459راکیهحبیب اللهحکیمیمحمدحکیمنسوان قرغن146.657انستیتوت نسوان تجارت نیمه عالی مرکز ولایت بغلانبغلان
K22004253راکیهمحمدصادق-محمدیعقوبیولدز139.45ناکامفارياب
K14004792راکیهغلام نبی-غلام دستگیرحصاری137.928ناکامبدخشان
K19007708راکیهعیدمحمد-گل محمدکاکاکوت125.343ناکامبلخ
K01035470رامتمحمدطالب-دلاورعبدالغفورنديم-143.015ناکامکابل
K01008361رامدزیمحمدزمانمحمدیمحمدیونسغازه155.328انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلکابل
K24001481رامزعلاوالدین-غلام محی الدینافغان ترک280.455دیپارتمنت میکا ترونیک پوهنځی انجنیری پوهنتون هراتهرات
K24005935رامزشیراحمد-عطاواللهانقلاب اسلامي273.358دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون هراتهرات
K24005475رامزعزت الله-سیدحبیب اللههيواد264.308دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون هراتهرات
K24004219رامزتیمورشاهاکبریمحمداکبرخصوصي هيواد250.441دیپارتمنت روابط عمومی پوهنځی ژورنالیزم وارتباط جمعی پوهنتون هراتهرات
K01025517رامزطوره شاهسلطانیبابه شاهمحمود طرزی -229.682دیپارتمنت خاک شناسی وآبیاری صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون کابلکابل
K01033486رامزعبدالقیوم-غلام محمدقلعه حشمت خان217.787واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01019971رامزنورمحمد-عبدالمحمدعبدالرحيم شهيد212.863دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای ذکور پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون ننگرهارکابل
K24004206رامزوکیل احمددانشمسجدیخصوصي هيواد209.048واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K07007908رامزکریم-خانعلیذکور حيدر آباد207.227دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی صرف برای ذکور پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیکغزني
K01010958رامزمحمدعارفرحیمیمحمدرحیمقلعه نعمان203.3واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01025298رامزغلام سناییسلام زادهغلام دستگیرمحمود طرزی -188.14واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01029256رامزمحمدداودامیریفتح محمدحکيم ناصرخسروبلخي176.145واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K04001386رامزشیرمحمدایوبیمحمدایوباستقلال162.176واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K01005920رامزتاج محمدمحمدیدین محمدقلعه احمدخان ذکورليسه158.574واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01010780رامزمعراج الدینشیرزاداسلام الدینپوهاندعبدالشکوررشاد156.933واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15005057رامزاحمدفخرالدین-برهان الدینحامــــدي شهيد163.653واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K19000584رامشبازمحمدامیریامیرمحمدسلطان غیاث الدین235.688دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای ذکور پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون بلخبلخ
K01041551رامشعبدالرزاق-محمداعظماستاد مصباح233.03دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پروانکابل
K24006690رامشمحمدحسین..محمدحسنخصوصي هيواد227.593دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنځی ساینس پوهنتون هراتهرات
K01020772رامشجنت گل-محمد الدینابوذر غفاری218.044دیپارتمنت استخراج روباز معادن صرف برای ذکور پوهنځی جیولوجی ومعادن پوهنتون پولی تخنیککابل
K01039061رامشمحمدنادرخانانوریمحمدانورخانليسه اماني207.07دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارکابل
K05002404رامشاباجان=میربازحافظ عبدالمجيد205.424دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیرکاپيسا
K19013903رامشنظرامان-زبردستفیلسوف صدیق افغان199.978دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخبلخ
K25000424رامشعبدالقیومحکیمیعبدالحکیمخصوصی کوثرنور198.964واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفراه
K19004558رامشذین العابدالدینسیدخیلیاخترمحمدخالق داد خان198.456دیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنځی اقتصاد مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانبلخ
K01006816رامشغلام علینجمبرهان الدینذکور غازه195.225دیپارتمنت روانشناسی تعلیم وتربیه نا شنوایان پوهنځی تعلیمات اختصاصی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K05001711رامشمحمدآجانایوبیمحمد ایوبمحمودراقی193.215واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K05001706رامشخان سعیدسعیدیغلام سخیمحمودراقی191.663واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K01022088رامشعبدالملکامینیمشک عالم خاناستقلال190.264واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01055599رامششیرآقا-سخیدادآزاد خان189.925واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01021771رامشمحمدکریمخراسان پوررحمت اللهعبدالهادي داوي189.925واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01038533رامشخان میر-جاندادشهرک پامير186.437واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01007464رامشحبیب الرحمن-سیداحمدعبدالوکيل شهيد184.605دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون پروانکابل
K16000637رامشزیرالدین-معراج الدینحضرت عمر فاروق رض184.508دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلانبغلان
K01052969رامششاه پسند-غلام سرورفاميلي هاي ريشخورنسوان ليسه182.832دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون البیرونیکابل
K01007434رامشحاجی امیرشاه-حاجی سجدیعبدالوکيل شهيد181.341واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K04005296رامشعبدالحی-عبدالهادیذکورجبل السراج181.244دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلانپروان
K05001252رامشحبیب الرحمن-عیدی محمدشيرخانخيل180.908دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونیکاپيسا
K19002708رامشالله محمد..محمدکریمتکنالوژی کیمیاوی بلخ180.894واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K04001479رامشعبدال حبیبقیومیعبدال قیومدولانه178.975دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانپروان
K19003143رامشعبدالباقی..شیرمحمدخالدابن وليد177.677انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K04005125رامشدل آغا-محمد غوثضربیا176.305دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت پوهنتون پروانپروان
K01010668رامشمحمدعالم-محمدعلیعاشقان و عارفان175.416انستیتوت تکنالوژی کمپیوتر نیمه عالی شهر کابلکابل
K01025804رامششهاب الدینامینیقطب الدینغلام حيدرخان174.375واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01032907رامشعبدالملک-ملک دادابوذر غفاری174.304دیپارتمنت زبان وادبیات هندی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارکابل
K01025318رامشنظرمحمدنظریغلام نقشبندمحمود طرزی -174.27واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K04004524رامشمحمدامین..محمدمیرشفق شهید174.161دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون پروانپروان
K01023511رامشعبدالخبیرنایابعبدالقدیرغلام حيدرخان174.033واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K18001790رامشنوراللهفیضیفیض محمدسرقد173.928دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانسمنگان
K24006327رامشعبدالکریم-عبدالغفورفتح172.807واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K04003582رامشمحمدفاضل-بهلولشفق شهید172.661واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K04001198رامشحبیب شاهشاهیتیمورشاهنعمان170.671دیپارتمنت علوم نباتی پوهنځی زراعت پوهنتون پروانپروان
K01047634رامشمیرکلاناحسانیمحمداحسانترميم ماشين الات ساختماني169.23انستیتوت تکنالوژی کمپیوتر نیمه عالی شهر کابلکابل
K24004787رامشغلام حیدر-محمدعارفمولانا فضل169.096واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01048504رامشیارمحمدنجیمیبابه جیپروژه پنجم 315169.058واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K04001676رامشعبدالمحمد.عبدالقادر-ذکور ميرعلی احمد شهيد168.971واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K01022534رامشنظام الدینکریمیعبدالکریماستقلال168.933واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01007795رامشسید زمان-سید امامذکوراستالف168.607واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19003064رامششیرمحمد..پاینده محمدخالدابن وليد168.427واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K24010954رامشزلمی-نیک محمدسردارمحمد داودخان شهيد167.648واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K19002357رامششاه سوار-حکیم شاهکاکاکوت167.186واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01021087رامشمیرویسسلطانیپیرمحمداستقلال165.837واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K05002059رامشسیدآقا-رحم دلغازي مير مسجیدی165.631واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K16001388رامشنادرشاه-بوپاینوي بغلان164.021انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بغلانبغلان
K05001605رامشجمعه خان-رجب خانملامحمد شهيد163.508واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K01007631رامشرحیم الله-محمدانورخالدبن وليد162.61واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K04000939رامشعبداللهحکیمیحکیم اللهنعمان161.841واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K06001484رامشمبارک شاه-علم شاهاستادبهره مند161.775واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپنجشير
K01041565رامشفقیرمحمد-دین محمداستاد مصباح161.727انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت خوستکابل
K16000556رامشمرزاخان-رجب خانحضرت عمر فاروق رض160.893واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K04002994رامشگل امین-دادمحمدذکورجبل السراج160.761واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K14001283رامشضیا الدینضیائیشمس الدینتجربوی ذکورالجهاد160.363واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K01036062رامشعبدال محمدصدیقیآقامحمدميرغلام محمدغبار160.175واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01041809رامشنظرمحمدنظریچراغ بیگمشعل بيات سره مياشت158.973واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K04005298رامشعبدالله جان-عظم جانذکورجبل السراج158.876واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K01048560رامشمحمداحسانولی زادهخان محمدنادريــــه158.755واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01009708رامشمحمدابراهیم-شمس الدیننمبر1ميربچه خان158.722واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01039932رامشسیدرسولرسولیغلام سخیشهرک خراسان158.717واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01008760رامشعبدالغنی-عبدالرحیمذکورده يحيي158.614واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24008311رامشمحمدطاهر-محمد اسماعیلخواجه محمد تاکي158.554واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K04003413رامشعبداللطیف-حبیب شاهشفق شهید158.531واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K04004296رامششفیق-میرملکابوذرعفاری158.5واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K01009837رامشگل آقا-عبدالحکیمنمبردوم ميربچه خان158.487واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01010265رامشعبدالوارثحمیدیعبدالواسعخصوصی افغانیار158.217واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19001804رامشبازمحمد-محمدایوباستاد صالح محمد157.038واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01046136رامششاه آقاقیومیعبدالقیومآزادی156.987واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01034782رامشامرالدینشیرزیشیرگلغلام حيدرخان156.928واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01044329رامشعبدالله خان-خواجه جاندادسيدالناصري156.879واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K20001185رامشعبدالجلیلامیریمحمدضمیرقزانچي بابا156.836واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K04001584رامشعبدالروف..قاسم خان-ذکور ميرعلی احمد شهيد155.58واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K14001029رامششمس الدینرسولیعبدالرسولکوکچه155.241واجد شرایط جذ