حروف د و ذ

لطفاً در ابتدا به جدول حرف نام تان مراجعه کنید. جدول ها به اساس حرف اول نام دانش آموزان تنظیم شده اند. بعداً در قسمت Search آی دی تانرا بنویسید. نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن آی دی میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی (Previous) و بعدی (Next) استفاده کنید. در صفحات کوچک موبایل شاید یک ویا دو ستون از دید تان پنهان باشند و برای دیدن آنها بالای علامه مثبت در جدول کلیک کنید.

لطفاً تا پردازش کامل جدول صبر کنید. هر زمانیکه بخش جستجو ظاهر شود به این معنی است که جدول کاملاً پردازش شده است.

حروف د و ذ

ای دینامنام پدرتخلصنام پدرکلانمکتبنمره کانکورنتیجهولایت
K15005341داد اللهمحمدصادق-محمدعمرداکتر سيدحسين شهيد149.485ناکامتخار
K14000885داد حسینامیرشاهامیریمیرزانباترحمت160.389انستیتوت اکادمی تربیه معلم نیمه عالی ولایت بلخبدخشان
K14001144داد محمدعزیزمحمد-مبارکقدمذکور ده شهر189.949دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشانبدخشان
K22000128داد محمدحمیداللهرسولیرسولشمس الدين شهيد153.202واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K14006295دادالحقنوراللهنوریطلازيـن الديـن شهيد151.331انستیتوت زراعت ووترنری نیمه عالی ولسوالی بهارک ولایت بدخشانبدخشان
K16004082دادالحقضیاوالحق-محمد مرادميان شهر142.759انستیتوت زراعت نیمه عالی بلخ ولایت بلخبغلان
K06001178دادالرحمنلطف الرحمن-مسجدیاستادبهره مند205.396دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیرپنجشير
K04004787داداللهعبدالنصیر-محمودشاهنعمانیه اشترشهر263.295دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون کندهارپروان
K02001034داداللهالله داد-حاجی محمدالجهاد لنگر238.933دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون کندهارميدان وردگ
K17004781داداللهسید رسول-جمال الدینجمعيت 4 دره216.317دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنځی اقتصاد پوهنتون کندزکندز
K16006295داداللهخلیل الله-عنایت اللهعبدالرازق شهِد215.551دیپارتمنت تأمین برق پوهنځی انجنیری پوهنتون پکتیابغلان
K01044138داداللهعبدالله-عبدالوکیلخوشحال خان209.28دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پروانکابل
K20002260داداللهسخی دادعبدلیعبدللیسه سوادحیاتی195.06دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجانجوزجان
K27000931داداللهحاجی نیک محمد-حاجی عبدالسلامعربوکلا192.003دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارکندهار
K01007425داداللهعبداللهکاظمیمحمدکاظمدانشمند190.032دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارکابل
K19005383داداللهعبداللهمرادیگلمرادفردوسی184.622دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی هلمندبلخ
K10010121داداللهارسلاح-ظفرمحمدي صاحبزاده لیسه184.429دیپارتمنت تعلیمات مسلکی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K27001549داداللهمحمدرسول-مهرعوضغازی عبدالله خان184.197دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارکندهار
K17002055داداللهمحراب الدین-عبدالله خانحضرت علي183.072دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنځی زراعت پوهنتون کندزکندز
K19005917داداللهنقیب الله-ولی محمدنوبهار بلخ177.615دیپارتمنت زبان وادبیات ترکی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجانبلخ
K16001898داداللهعبدالحنان-عبدالاحدعبدالحق شهید177.379دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلانبغلان
K01006310داداللهنورالله-نعمت اللهده عربان قرغه176.335دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون شیخ زایدکابل
K01039680داداللهسمیع الله-سیف الحقليسه اماني170.86واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K17002317داداللهابا جان-میرزامحمدحضرت علي168.955دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت پوهنتون کندزکندز
K32004145داداللهعبدالله-خدابخششاه فولادی168.939واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K01050719داداللهمحمدعارف-محمداعظمعلي احمدخان پوپل167.252واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10016467داداللهمحمدعالم-بسم اللهحصارک غلجائي165.721دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارننگرهار
K04003318داداللهشامست گل-خواجه جاننعمانیه اشترشهر165.717دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون پروانپروان
K15003462داداللهپاینده محمدجبارخیلبلولداکتر سيدحسين شهيد165.469واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K17001781داداللهحمیدالله-احمدگلذکورالچین164.359واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K15006650داداللهحبیب الله-نصراللهالفاروق163.915دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت پوهنتون فاریابتخار
K04001687داداللهسکندر-میرزانظرابوبکرصديق160.482واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K22001120داداللهالله داد-عبدالرحیمابوعبيد جوزجاني160.242واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K15007794داداللهشیرافضلحاجی زادهحاجی حفیظانوي159.977واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K16005256داداللهشیراحمدشیزادبرات محمدنوبهار158.589واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K07000176داداللهعبدالمالک-عصمت اللهقلعه نوخواجه روشنائي158.506واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K15007927داداللهغلامحیدریحیدرملا عبدالودود شهيد156.659واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K34004434داداللهبادشاه گل-حبیب گلعبدالحي حبيبي155.288واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K07006093داداللهنورالله-ملا عبدالله جانذکورخواجه احمد154.978واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K16005954داداللهمحمداکبر-عبدالقدیرسیدجمال الدین افغان151.751واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K14004834داداللهخالبایحکیمیحکیممختلط کمر149.851ناکامبدخشان
K15003693داداللهعبداللهبهرامیبهرامداکتر سيدحسين شهيد147.938ناکامتخار
K11001978داداللهنورمحمد-گلابمشه خیل146.366ناکاملغمان
K17002600داداللهعبدالوکیلصافیزین العاب الدینمولوی سراج الدين شهيد144.485ناکامکندز
K17000128داداللهمحمدظفر-صفرمحمدمولوی سراج الدين142.934ناکامکندز
K15007401داداللهعبدالمعروفکریمیکریم بیکسيد ظهرالدين شهيد136.204ناکامتخار
K17002729داداللهگل داد-خدادادزرخريد135.816ناکامکندز
K05004006داداللهعزیزمحمد-خواجه محمدذکورحضرت فرخشاه132.461ناکامکاپيسا
K15002458داداللهشریفکریمیگداسيد عبدالله شهيد129.015ناکامتخار
K17005381دادپیردولتمیردادپیرمسلکي زراعت195.419دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون کندزکندز
K14004011دادپیریارمحمد-نظردادرحمت172.569انستیتوت معاون انجنیری حصه اول کوهستان نیمه عالی ولایت کاپیسابدخشان
K16003653دادحقخان آقا-محمدصادقذکورزمانخیل166.795انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بغلانبغلان
K14008036دادحقصفرمحمد-دادحقمختلط پستيو160.284انستیتوت معاون انجنیری حصه اول کوهستان نیمه عالی ولایت کاپیسابدخشان
K10005323دادخانجلات خان-عبدالقدوسعبدالوکیل151.212واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K16000418دادخداحاجی احمد-احمدبیکرونق نادری172.62دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلانبغلان
K04004116دادخداحبیب الله-محمداللهابوبکرصديق رض160.531واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K14000995دادخداامین اللهامینیحبیب اللهکوکچه158.585دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشانبدخشان
K14005397دادخدالطیف=امیرالدینپتوخ155.045انستیتوت تخنیکی نیمه عالی پروان ولایت پروانبدخشان
K22001220دادخدارمضانآرمانخدای بیردیخراسان154.076واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K16000195دادخدابرات محمد-فقیرمحمدميخانيکي پلخمری144.542انستیتوت انجنیری نیمه عالی بلخ ولایت بلخبغلان
K01047193دادخدامحمدکاملمحمدیمرادمحمدپروژه پنجم 315141.158ناکامکابل
K16000526دادخدامحمدانور-جمعهحضرت علی139.577ناکامبغلان
K14000990دادخدادمیرحسینغفوریدادخدادذکور پاجورچاوید167.283واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K01018713دادعلیفیض علیبقاییشهریارحکيم ناصرخسروبلخي285.797دیپارتمنت اداره عامه پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کابل صرف برای ذکورکابل
K33000191دادعلیعلی رحیم-علی مددذکور نوجک186.773انستیتوت تکنالوژی کمپیوتر نیمه عالی شهر کابلدايکندی
K16002108دادعلیعبدالقدیر-سخیدادسیدنادرشاه الحسینی177.733دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلانبغلان
K10008901دادکریمحضرت کریم-گل بتلاجبورليسه149.692ناکامننگرهار
K10007775دادگلحمیدگل-دادگلامله177.409دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K11000512دادگلتاج محمد-نورمحمددتگ151.479واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K01007917دادمحمدیارمحمدفیضیفیض محمدشهيداميرحبيب الله234.816به نسبت انتخاب کود (صرف برای اناث) نتیجه قرنطین استکابل
K10002619دادمحمدنورمحمد-جلات خانعبدالحميد مومند188.538دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرننگرهار
K19005908دادمحمددین محمد-نورخاننوبهار بلخ187.815دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون بلخبلخ
K01052928دادمحمدخان محمدمحمدیپیرمحمدغلام محمد فرهاد180.689واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K09000828دادمحمدروزی خاننورزادهنورمحمدرود احمدزائی179.384واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K10005608دادمحمدسراج الدین-شیرمحمدهزارناو177.667واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10005024دادمحمدفقیرشاه خان-علی خانننگرهار عالی لیسه169.097واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01053794دادمحمدسردارمحمد....محمدعمرخواجه مسافر163.789دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارکابل
K27000799دادمحمدسیدگل-بورجانميخانيکي160.553واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندهار
K30000548دادمحمدنورمحمد..محمدامینکوتوال159.992دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی ارزگانارزگان
K28001359دادمحمدفضل محمد-محمدخانکارته لگان158.719دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی هلمندهلمند
K17000439دادمحمدمیرزاباجوریمحمد امین-شيرخان152.459واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K01006519دادمحمدنورمحمدمحمدیدوست محمدخواجه لکن151.238واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24005811دادمحمدغلام سخیمحمدیغلام نبیباباجي142.778ناکامهرات
K04004857دادمحمدسیداحمد0انارگلعبدالستارشهيدباغ افغان142.566ناکامپروان
K19000507دادمحمدنیازمحمدبیک زادهبیک محمدشفيق بلخِي132.672ناکامبلخ
K02000654دادمحمدمحمداللهصدیقیخانیبیکسمند132.276ناکامميدان وردگ
K14004701دادمولاسیدحبیبمحمدیسیدعلمپس پاشهر130.722ناکامبدخشان
K21000446دادمیرمحمدحنیفضیائیحاجی عبدالمنانقوطن مست169.211دیپارتمنت تاریخ پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجانسرپل
K19012724دادمیرحضرت میرمحمدیدین محمدقاضي ابوالمطيع بلخي144.613ناکامبلخ
K33000248دادیخانعلی-یوسفذکورجنگان172.118واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K14002689دادی اللهدولت-خاکسارسنیگلج137.626ناکامبدخشان
K14004079دارابخال بای-قربان جانسرچشمه165.135انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت کندزبدخشان
K22004179دارابمحمدانور-حاجی پنجیابومسلم اندخوي146.226ناکامفارياب
K14000676داراب الدینمحمداسلاممحمدیمحمدبقاسائف شهيد176.079واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K14005812داراب شاهعنبرشاه-اطاعت شاهدو آب شیوه142.685ناکامبدخشان
K01039358دارابعلینوروز علیحسینیمحمدحسینعبدالعلي مستغنی172.355واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07003637داروخانمحمدخانملک خیلجمعه خانبی بی خدیجه192.02دیپارتمنت زبان و ادبیات انگیسی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون غزنیغزني
K01012430داروخانعبدالمطلب-غلام محمدحبيبيه179.431دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخکابل
K34000622داروف جانبادشاه جانمحمدیارغلام جاناقتصاد صبري195.056دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون شیخ زایدخوست
K01021044داریوشرحیم جانعزیزیعبدالعزیزاستقلال240.598دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون البیرونیکابل
K01014349داریوشعبدالمعروف-عبدالظاهرپوهاندعبدالاحمدجاويد208.935دیپارتمنت رادیو وتلویزون پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون البیرونیکابل
K01054229داریوشملک جانمحمدیآقاجانغلام حيدرخان207.242دیپارتمنت حفاظت نباتات پوهنځی زراعت پوهنتون کابلکابل
K01026673داریوشمحمد اسمعیلعارفیعلی میرزاغلام حيدرخان193.843دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخکابل
K17003276داریوشمحمدسالم-سخی دادذکورصدرمضان168.965دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزکندز
K19003163داریوشمحمدیعقوب..محمدایوبخالدابن وليد166.01واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01026209داریوشجمشیدنوابیعبدالروفغلام حيدرخان160.327واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14006107داریوشحفیظ اللهحاجی زادهحاجی عبداللهالحاج ميرزابهادر153.52واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K04003024داریوشعبدالعلیم-عبدالقادرذکورجبل السراج153.218واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K17000538داریوشیماغفورعبدالرحمن-شيرخان146.481انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت کندزکندز
K34005512داکتراللهزرین..احمدوزیرذکوخیل151.388واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K01040408داکترآقاحکیم جان-اسلام الدینمحمدفقيرفيروزي169.105واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10011118دامدادبهرام خان-محمدامیرقلعه جانان خان174.683واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01048817دامونفضل الرحیم-عبدالجمیلاميد303.749دیپارتمنت علوم سیاسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابلکابل
K19003277دامونمحمدکفیل-حاجی محمدطاهراستادعطامحمدنور192.056دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات(BBََA) پوهنځی اقتصاد مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانبلخ
K14004396دانافضل خدا-نذرمزارمختلط زغر178.892انستیتوت اداره و حسابداری نسوان نیمه عالی شهر کابلبدخشان
K14006946دانا بیگمشاه عبدالکریمکریمیشاه عبدالرحمننسوان حضرت176.404دیپارتمنت ریاضی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشانبدخشان
K06000446دانستهمحمدنظیررشیدیصفدرعبدالله خيل179.423دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیرپنجشير
K01028326دانشسیدعبدالعزیز-سیدسلطان عزیزغازی ادی308.17دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنځی شرعیات پوهنتون کابلکابل
K07007976دانشاحمدضیا-عبدالحسینخصوصي نورغزنه259.729دیپارتمنت انستیزی پوهنځی علوم متمم صحی صرف برای اناث پوهنتون طبی کابلغزني
K19005555دانشغلام جیلانی-غلام دستگیرخصوصی راهدان247.514دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخبلخ
K14005924دانشعاشورمحمد-شمس محمدغياثي213.963دیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون بدخشانبدخشان
K10007408دانشعمبرگل-حمبلشهیدانگیزه شینواری لیسه204.043واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K17002346دانشحفیظ الله-محمد شریف-شيرخان193.297دیپارتمنت زبان ادبیات انگلیسی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزکندز
K01020283دانشمحمدجاویداحمدیحاجی اکرمزرغــونه187.965انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلکابل
K24003822دانشمحمدشکیب-شیرگلخصوصي هيواد174.323واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K10002449دانشسردارخان-غلام حسینعبدالوکیل174.2دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01020938دانشفیض محمد-علی محمدحضرت شمس المشايخ168.989واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19000262دانشمحمداعظم-خواجه گلکثيرالرشتوي چمتال165.474انستیتوت زراعت نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K01006808دانشملک سیدآقا-حاجی غلام حیدرنسوان مرکزقره باغ165.397واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K04002162دانششیراحمد-فضل احمدليسه عالي جهاد165.233واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K04001223دانشعبدالوکیلاحمدیعبدالجلیلنعمان162.288واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K14006322دانشعبدی محمد-قربان محمدمحمودشهید160.53واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K24004218دانشوکیل احمد..سیدمحمدنوين عليا154.99واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K05002080دانشلونگ گل-میاگلذکورهروکی147.946انستیتوت زراعت نیمه عالی پروان ولایت پروانکاپيسا
K14007199دانشدولت-حیدرمحمدنسوان نمبر 2146.386ناکامبدخشان
K34002503دانش الرحمنمحمدزار-مهربانمحمدصديق روهي220.714دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون شیخ زایدخوست
K14005204دانشهسیف الرحمن-شاه جهاننسوان خواهان158.56واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K31001425دانشورغلام فاروقدلاورینظرمحمدسلطان رضیه غوری188.324واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغور
K33001816دانهبوستانعلی-غلام حیدرنسوان گیرو162.422انستیتوت کثیرالرشتوی نیمه عالی مرکز ولایت دایکندیدايکندی
K06000480دانیارمحمدیارمحمدیدانیارملک مرزاشهيد163.861واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپنجشير
K14004421دانیارنظرمحمد-مولادادبازگير146.038ناکامبدخشان
K24000317دانیالمحمدعیسینوروزیمحمدموسیخصوصي توحيد-2320.435دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون هراتهرات
K24000321دانیالعبدالوکیل-غلام محی الدینخصوصي توحيد-2289.163دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون هراتهرات
K19010915دانیالمحمدتقی-محراب علیخواجه روشنائي186.312انستیتوت انجنیری نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K24005399دانیالتاج محمد-قنبرانقلاب اسلامي184.496انستیتوت تخنیکی نیمه عالی ولایت هراتهرات
K05002901دانیالمیرآغا-عبدالحقغازی امان الله خان151.681واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K01047603دانیالولیعبدالولیعزیزعبدالعزیزخصوصی طلوع سحر162.102واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24004018دانیلبلال الدین.حسام الدیننسوان نمبر2183.068واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24007872دانیلااحمد شکیب-محمد حسنخصوصي توحيد271.968دیپارتمنت اداره عامه صرف برای اناث پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون هراتهرات
K10004340داهداللهنیک میر-حاجی گل میرمارکوه143.04ناکامننگرهار
K30000043داودمحمدانور..محمدحیدرسيدجمال الدين افغان327.239دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون کابلارزگان
K24008515داودنوروز-سمیعخصوصی رسالت 6321.91دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنځی طب پوهنتون هراتهرات
K19006087داودنعمت اللهلطفیمحمدعلیشهیدعلی قلند291.099دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات(BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابلبلخ
K09002451داودحاجی فیض گلرشتینمحمدگلحبيب الله زرمتي283.951دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون شیخ زایدپکتيا
K33002262داودخدابخش-ابراهیمجنگلک ذکورليسه261.351دیپارتمنت جیولوجی انجنیری وهایدرو جیولوجی صرف برای ذکور پوهنځی جیولوجی ومعادن پوهنتون پولی تخنیکدايکندی
K31000983داودعلی داد-صفدرعلیامام علی مرکزلعل غور228.254دیپارتمنت جیولوجی انجنیری وهایدرو جیولوجی صرف برای ذکور پوهنځی جیولوجی ومعادن پوهنتون پولی تخنیکغور
K33003630داودمحمدقاسمیعوضپس بند235.812دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنځی ژورنالیزم وارتباط جمعی پوهنتون بلخدايکندی
K24005514داودسراج الدین-محمدایوبمولانا عبدالرحمن جامی234.459دیپارتمنت اقتصاد ونوسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون هراتهرات
K10010593داودنعیم جان-سرورالدیناستقلال231.531دیپارتمنت مهندسی پوهنځی انجنیری پوهنتون ننگرهارننگرهار
K31001047داودناظرحسین-عبدالحسینامام علی مرکزلعل غور196.8دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون البیرونیغور
K24008930داودجان محمد-عبدالرحیماسلام قلعه218.833دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K24011624داودمحمدامین..ملاعبداللهخارج مرزکشورايران213.677واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K33001392داودمحمدحسنالهاممحمدحسینذکور ازمک213.629واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K33000728داودسیدعلی-سیدعباسذکورندک212.219دیپارتمنت تأمین برق پوهنځی جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی و انجنیری غزنیدايکندی
K01008018داودعبدالواسیعحیدرینادرشاهحضرت عثمان بن عفان208.655دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنځی شرعیات پوهنتون البیرونیکابل
K07002190داودحسین علی-زوارشاهشهدأ پای جلگه پشی207.013دیپارتمنت انجنیری معدن پوهنځی جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی و انجنیری غزنیغزني
K33001101داودافضلحسینیعلی حسنذکور ورسيل204.019دیپارتمنت پارا کلینیک پوهنځی زراعت پوهنتون بامیاندايکندی
K32000716داودمحمدرضا-حسین بخشليليه مرکز پنجاب202.297دیپارتمنت فقه جعفری پوهنځی شرعیات پوهنتون بامیانباميان
K33003593داوداکبر-محسنشینه کالو198.852دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتدايکندی
K33000350داودطاهرمحمودیغلام حیدرذکورمرکزبندر196.994دیپارتمنت جیودیزی انجنیری پوهنځی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجاندايکندی
K01022572داودامیرمحمد-علی محمدذکوربی بی مهرو196.782واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K33000108داودچمن علی-محمدرضاوليعصرسفيدسنگ195.035دیپارتمنت خاک شناسی وآبیاری پوهنځی زراعت پوهنتون بامیاندايکندی
K24006515داودچمن حسین..خدانظر-ذکورجبرئیل193.599دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون هراتهرات
K15003339داودمصطفی کمالسخی زادهغلام سخیداکتر سيدحسين شهيد191.004دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تخارتخار
K25001270داودنوراحمداحمدیغلام محمدشيخ عبدالصمد نطری187.936واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفراه
K33002374داودخداداد-خادمذکوراسکان186.55دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون البیرونیدايکندی
K24008757داودعبدالظاهر-جمعهباغ نظرگاه186.353واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24002945داودنظام-غلامواعظ کاشفي184.657دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون ننگرهارهرات
K24009694داودعبدالباقی-محمدعیسیسلطان غياث الدين غوري182.985انستیتوت تخنیکی نیمه عالی ولایت هراتهرات
K07005856داودحبیب الله-بوستانعلیاستادعبدالغفورسلطاني182.89دیپارتمنت مجسمه سازی پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون کابلغزني
K24002452داودجان علی-محمدیوسفذکور سیدمحمدقناد182.823انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی ولایت هراتهرات
K12002775داودمحمد یوسف-حاجی سادهچینار181.565دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرکنر
K33002021داودحسین یاور-شرفذکورلزير181.144دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت پوهنتون غزنیدايکندی
K13000045داودعبدالجبار-شیرافضلذکور پشکي مرکز ولایت179.413واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتینورستان
K15003308داودعبدالحمیدحمیدیجمعهبولک ورته بز175.638دیپارتمنت زبان وادبیات اوزبیکی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تخارتخار
K16001623داودمحمد نادر-شهنوازحضرت حمزه170.855دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلانبغلان
K10000943داودحاجی محمدعالم-محمدایوباحداد170.844واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K32000422داودغلام نبی-جمعه خانمختلط زيرگگ170.437دیپارتمنت اکتشاف مواد مفیده جامد پوهنځی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجانباميان
K33000763داودمحمدمحمدیمحمدامیرذکورنگلج169.171دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی ارزگاندايکندی
K12003566داودشیرمحمد-محمد سیددره پيچ زراعت مسلکی لیسه167.438واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K16004142داودحاجی رجب-گل خانلرخوابی167.11دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلانبغلان
K01007106داودشرین محمدمحمدیطورمحمدذکور بتخاک165.427دارالعلوم امام ابوحنیفه صرف برای ذکور شهرکابلکابل
K34000260داودزاهد خان-میرگلغرغشت165.375دیپارتمنت زبان وادبیات اردو پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون شیخ زایدخوست
K01024413داودسرداراغا-فدامحمدغلام حيدرخان162.089واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10006292داودتیکدار-شان محمد26ویالی لیسه161.884واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K32001257داودصفر-احمدشينه اخضرات161.82انستیتوت تخنیکی افغان-ایران نیمه عالی ولایت بامیانباميان
K32005157داودمحمدعلی-احمدعلیسرقول156.817انستیتوت زراعت و وترنری نیمه عالی ولایت بامیانباميان
K24004903داودحاجی غلام-عبدالرحمنخواجه عبدالله انصاری153.313واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K25000122داوداحمدشاهاحمدیتوکلکهدانک153.144دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی فراهفراه
K19008310داودانزرجان-حاجی عبداللهمحمدصديق شهيد151.575واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K33002371داودمحمد امین-علی محمدذکوراسکان151.449واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K10007358داودمحمدطاهر..حاجی کچکولخصوصی احمدشاه درانی149.664ناکامننگرهار
K20001218داودعبدالودود-جورهابن يمين148.283ناکامجوزجان
K33003362داودامرمحمدحسنیمحمدعلیذکورمرکزخدیر141.028ناکامدايکندی
K09001778داود خانگلوخانتلاششهزادمیرهزاردرخت158.496واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K34005251داود خانبادشاه زار گلوصالصاحب گلشهيد محمد داود137.602ناکامخوست
K20000592داوداحمدمحب الله-بهرامعربخانه264.715دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخجوزجان
K34003623داودجانگل ولی جان-غازی خانباخترخصوصی لیسه158.498واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K01045393داودجمالنورجمال-حاجی مومندخوشحال خان177.786واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K17000159داودځدرانمحمدفاروق-خان شیرینشيرخان200.551دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کندزکندز
K01025948داودخانعلم خاناسماعیل زیاسماعیلرحمان بابا186.584دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی لوگرکابل
K15007828داودخانعبدالولی-عبدالجلیلحضرت عمرفاروق رستاق161.6انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت کندزتخار
K34003461داودخانافسرخان-غلمیترغوندی143.296ناکامخوست
K34004042داودخانلایق محمد-سیدحبیبعبدالحي حبيبي137.637ناکامخوست
K24007539داودشاهعادل-آقاجانمـــولاناعبدالله هاتفــــي214.37دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K24001933داودشاهمحمدیوسفیوسفیدرمحمدسواد حیاتی192.025دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K09003317داودشاهحاجی عجب خاننیازیفیروزخانغازی ببرک خان ځدران186.938واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K24002380داودشاهعلاوالدینمحمدیحاجی محمدعلیذکورسیفی هروی179.968دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی بادغیسهرات
K28001364داودشاهعبدالستار-حاجی عزیزخانکارته لگان163.512واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهلمند
K08000177داودشاهرحمن شاهشمسحاجی سلام الدینعلي بابا154.688واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيکا
K30000310داودشاهزین الله..اخترمحمدسلام بابا153.392دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی ارزگانارزگان
K02003580داودشاهقدرت اللهشمسشمس اللهخالد بن وليد151.523واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K17004768داودشاهزورشاه-قربان علیاستاد غازی خان150.053انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت کندزکندز
K20001611داودشاهحکیم شاه-سلطان محمدشيشه خانه109.762ناکامجوزجان
K34005707داودشاه خانقاضی شاه خان..محمدحسنشهيدقادرمحمد146.548ناکامخوست
K09000793داورجانلعل مرجان=میاخیلروقيان163.754واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K34005132داورخانزیارت گل..منانشهيد محمد داود163.806واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K24004361داوودخدادادحقجومحمدعلی-شیدایی209.118دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون هراتهرات
K24002739داوودمحمدمهدی..محمدرحیمذکورجبرئيل166.793انستیتوت تخنیکی نیمه عالی ولایت هراتهرات
K22000694دایاناقطب الدینحبیبیملاحبیب اللهقزل قول163.679دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریابفارياب
K34002085دایف اللهذاکیم گل-زردیمتوري وري137.612ناکامخوست
K34003729دایمبادشاه وزیر-میرمت شاهداني عالي ليسه155.08واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K04003722دایم اللهمحمدحسین-محمداللهذکورميدان هوائي بگرام199.043دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون پروانپروان
K01053979دایم گلشمس الله-ملااحمدرحمن مينه156.778واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19005277دایماهمحمدآصف-محمدکاظمعابده بلخي197.431دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای اناث پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون بلخبلخ
K33000158دائمهاکرم-عباسذکورقوچنقی179.291دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی دایکندیدايکندی
K01048608دآوداحمدشاهدورانیعطا اللهخان عبدالغفارخان188.08دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون ننگرهارکابل
K01047048دبیاشریف احمد-خیرمحمدنسوان بي بي مهرو165.924واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K06001809دبیرمحمدضیاسلیمانیشاه سلیمانذکور سنگانه151.873واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپنجشير
K33000752دجی گلضامنرساابراهیمذکور قلساران134.39ناکامدايکندی
K34000639درازخانبادشاه یل خان-لعل بادانتنيورزراعت لِيسه170.53واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K34001361درازخانرحیم الدین-زویرکیالمری144.386ناکامخوست
K07003469درانینبیاخلاصیدادیشمس المحصلین184.48واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K01044895درخانیروح الله-شیردلدرخاني186.361دیپارتمنت اگرانومی صرف برای اناث پوهنځی زراعت پوهنتون کابلکابل
K05002134درخشانمیرآغا-خان آغانسوان دهات دشت224.376دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون البیرونیکاپيسا
K01027278درخشاناحمدشاه-حاجی علی شاه خانصوفی محمداسلام مین209.455واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K05001951درخشانعزیزالله-وزیرمحمدنسوان دهات دشت205.197دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنځی شرعیات پوهنتون البیرونیکاپيسا
K01048461درخشانمرزائی خان-محمدقیومنسوان ده کيپک181.196واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K05001278درخشانعبدالوکیل-لاله میرنسوان خمزرگر175.53انستیتوت تکنالوژی کمپیوتر نیمه عالی شهر کابلکاپيسا
K15003356درخشانحبیب الرحمن-حاجی امیرنسوان نمبر1174.696واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K19002558درخشانمحمدعارفرحیمیعبدالرحیمنسوان قلعه جنگی161.504انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K14002056درخشانمیرزااحمد-گدامحمدفاطمه الزهرا158.541واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K16006060درخشانکریم الله-علی حیدرکارته خراسان157.086واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K14002764درخشانعبدالهادی-نذرمحمدنسوان الجهاد155.695واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K14005318درخشانزمان الدین-غلام حسنمدینه135.782ناکامبدخشان
K19006095دردانهحاجی محسن-غلام علیتجربوي اتفاق275.479دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای اناث پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون بلخبلخ
K01011473درماندوران-عبدالخلیلنازو انا155.703واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01032592درمحمدعیدمحمد-موسیعاشقان و عارفان200.772دیپارتمنت حفاظت محیط زیست پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K21000514درمحمدکمیدان-سلطان محمدذکوربغاوی سفلی193.074دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون بغلانسرپل
K03001084درمحمدرازمحمدعطاییعطأمحمدجمهوریت188.165دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارلوگر
K19011703درمحمدلعل محمد-گل محمدمولانا جلال الدين بلخي177.413واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K22001590درمحمدجان محمدقاری زادهفقیرمحمدخراسان165.759دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنځی زراعت پوهنتون فاریابفارياب
K17003949درمحمدگل محمددولتیبای محمدذکور مرکزی امام صاحب165.621واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K07003958درمحمدعبدالصمددرانینیازمحمدسـيدقاضي منگور163.65انستیتوت تخنیکی نیمه عالی ولایت غزنیغزني
K04002812درمحمدفیض محمد-محمدخانعبدالستارشهيدباغ افغان163.551واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K33003600درمحمدمحمدداد-رجبآبدره غم قل156.814واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K01005735درمحمدعطا محمدبابکرخیلآقامحمدشيوه کي156.695دارالعلوم امام ابوحنیفه صرف برای ذکور شهرکابلکابل
K14004907درمحمدگل احمدساحیلخدایدادنديمي156.648واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K03002093درمحمدگل احمد-ولی محمدشاه خلوتي153.166واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K15007787درمحمدامام محمد-عاشورمحمدحضرت عمرفاروق رستاق149.658انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بدخشانتخار
K14003025درمحمدنورمحمد-مرادمیزگ139.722ناکامبدخشان
K01020952درملمحمدخانگلاب زویگلاب شاهعبدالهادي داوي241.774واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K11001267درملولی گل-حبیب اللهشهیدداکترعبدالله198.361دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون ننگرهارلغمان
K19005866درملبریالی-محمداسحقنوبهار بلخ165.695واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K11000866درملعبدالملک-شربت گلشهیدداکترعبدالله165.6واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K14000432درملکقربان علی-پهلواننسوان شدوج209.263دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای اناث پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون بدخشانبدخشان
K14000730درملکشاه گدادلجواشرفپگیش147.9ناکامبدخشان
K34000291دره گی جانمیرما جان-گلا شاهغرغشت179.71دیپارتمنت ارتباطات پوهنځی ژورنالیزم وارتباط جمعی پوهنتون بلخخوست
K04005156دروانشرین زار-پری زارذکورميدان هوائي بگرام181.682واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K03002590دروگلگل زمان-عبدالمحمدليسه عالـــی منگل170.834دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریابلوگر
K01054554درویشجان آقا-حاجی نورمحمدرستم خيل250.706دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات(BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون شیخ زایدکابل
K05003515درویشمحمدعقیق..میرآغاغازي عثمان تگاب234.782دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون شیخ زایدکاپيسا
K01026406درویشعطاوالله-عبدالغفورنمبر1سيديوسف علمي198.528دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01038011درویشعبدالصمد-عبدالشکورعبدالغفورنديم-186.5دیپارتمنت علوم هارتیکلچر(باغداری) صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون البیرونیکابل
K21001696درویشمحمدعلم-سخیدادمحمدامين شهيد175.403دیپارتمنت زبان و ابیات انگلیسی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سرپلسرپل
K04004122درویشنیک محمد-شیراحمدامام اعظم171.086واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K01010163درویشزمریمحرابیمحراب الدینخصوصی عالی تکبیر167.331واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10003819درویشنیک محمد-شیرمحمدعبدالرحيم نیازی165.252واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K11000813درویشنقیب الله-عین اللهچارباغ ذکورعالي ليسه159.944واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K19003257درویششیرآغا..رحمت اللهخالدابن وليد150.076واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K24005066درویش احمدحاجی فقیراحمد-میراحمدانقلاب اسلامي238.466انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی ولایت هراتهرات
K10012040درویش خانشریف الله-حکیم اللهشیخ مصری249.107دیپارتمنت سوداگری پوهنځی اقتصاد پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01006847درویش محمدفیض محمدمیرخیلخیرمحمدذکورشينه146.122ناکامکابل
K11000144دری محمدسرحدمحمدصافیزماندره غر212.49دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمانلغمان
K24002352دریاامان اللهبارگزائیعبدالسلامنسوان مولاناعبدالله هاتفی269.917دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای اناث پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون هراتهرات
K24006416دریاعبدالستاراسدیذالفقاراميرعليشيرنوايي170.718واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K10008763دریا خانحکیم خان-گلامیرايمل خان244.055دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق پوهنتون ننگرهارننگرهار
K34000373دریا خانبرایی-ثمرخانکوزه تره کي186.396دیپارتمت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه شیخ زایدخوست
K10005333دریاخانخانه دار-میرمحمدالفتح162.27واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K07007407دریاخانعالم خان-دولت خانشيرخان152.992واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K24006395دریه نامهغلام نبیخاموشدین محمداميرعليشيرنوايي250.474دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات بوهنتون هراتهرات
K12000556دعوت اللهخیرالله جان-گل محمدچپه دره161.989واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K10010379دفترخانوارث خانهمدردحاجی فقیراچین170.75واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01048487دل احمدعلی احمدعمریعمراخانپروژه پنجم 315165.545واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10011096دل اغاخان ولی-علم جانقلعه جانان خان179.272دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K11002001دل اغادلاور-بری خاندتگ156.938واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K05001943دل اغادولت محمد-نیک محمدخال محمد شهيد153.144واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K10005435دل اغاعتیق الله-علی جانشهید نقیب احمد خپلواک دهلکانو لیسه149.693ناکامننگرهار
K11000253دل اغاحبیب الله-سیدحسنشهيد عبدالستار145.938ناکاملغمان
K15005100دل افروزهمراهعالمیعالم خاننسوان خواجه غار167.001دیپارتمنت زبان وادبیات اوزبیکی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تخارتخار
K01021100دل افروزسراجدیننظرینظرعلیزرغــونه155.459واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K21000987دل افروزمحمدآصف-حاجی محمد قاسمجوزجانان نسوان ليسه139.662ناکامسرپل
K15004428دل آرافیض الله-محمدایوبنسوان نمراول210.616دیپارتمنت جیولوجی ومعدن پوهنځی انجنیری پوهنتون تخارتخار
K07004942دل آرامحمدابراهیمعلی زادهعلی جمعهنسوان صالحي زيرک190.301دیپارتمنت انجنیری پطرولیم صرف برای اناث پوهنځی انجنیری معدن ومحیط زیست پوهنتون بلخغزني
K14008057دل آراسیدجوهر-سیدمظهرشدوج176.067دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشانبدخشان
K14002902دل آراعزیزخان-پهلوانلیسه مختلط چاسنورعلیا165.468واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K15002394دل آرامعلم قل-کته خاننسوان بي بي مهرنگار167.681دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون تخارتخار
K16002106دل آراممحمدظاهرحسینیحسینسیدنادرشاه الحسینی162.062واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K15007718دل آرامپاینده محمد-میرزامحمدنسوان بي بي فهيمه150.166واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K16004008دل آغاقاری گل آغارادمنشسیف الرحمنخاتم الانبيا229.233دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بغلانبغلان
K05002835دل آغامحمدمبین-امیرمحمدعبدالمبين شهيد217.491دیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون پروانکاپيسا
K01035861دل آغادادخدامددیعلی مددسيداسماعيل بلخي208.978واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K03001498دل آغامیراجان-نظرمحمدبرکي راجان202.136دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون پروانلوگر
K03002426دل آغانعیماحمدزیطاهوس خانحضرت عمر فاروق196.61واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K04004406دل آغانورعلم-گل الدینشاهي خيل183.338دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون پروانپروان
K30000245دل آغاجیلانی..عبدالصمدسیدال خان178.031دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی ارزگانارزگان
K19004782دل آغاگل آغا..جمعه خانمسلکی زراعت بلخ176.01دیپارتمنت زبان ادبیات پشتو پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانبلخ
K27002954دل آغارحمت الله-محمدابراهیمباباولي صاحب169.117دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی ارزگانکندهار
K10004118دل آغاامیرگل-نورگلمولوی محمود درسوال165.505واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K15003385دل آغاعبدالقدوسمحبیمحیب اللهداکتر سيدحسين شهيد165.446واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K28001804دل آغاحمید-حبیب اللهخلچ164.192دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی هلمندهلمند
K17002909دل آغاقربان محمد-غلام سخیشپی لیسه مرکزی کندز162.318انستیتوت زراعت و وترنری نیمه عالی ولایت کندزکندز
K30000313دل آغانورمحمد..ولی محمدسلام بابا151.961دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی ارزگانارزگان
K03001300دل آغامحمدسهیلستانکزیفضل محمدحصارک150.026واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K30000519دل آغامیرولی..عبدالباریسیدال خان148.212ناکامارزگان
K15002282دل آغاشیرآغاسخی زادهغلام سخیعبدالودودشهید143.285ناکامتخار
K01008478دل آغامحمدطاوس-محمداعظمچهل دختران -135.838ناکامکابل
K05001054دل آغانورپادشاه-سیدپادشاهغازی میرمسجدی خان132.323ناکامکاپيسا
K05003832دل آقاعبدالرحمن-دوست محمدمحمد عمر شهيد189.72دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون البیرونیکاپيسا
K24007440دل آقاشیرآقا-سیدپادشاهاستادصلاح الدین سلجوقی159.918انستیتوت تخنیکی نیمه عالی ولایت هراتهرات
K01025084دل آقادادمحمدمحمدیاقامحمدغلام حيدرخان155.46واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K05003009دل آقانورآقا-محمدعیسی-عبدالباقی شهید150.115دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونیکاپيسا
K10015311دل آقامحمدیونس..شینکیچمتلی لیسه150.026واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K19005220دل جانطلا محمد..موسیبی بی معصومه170.833واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K16002003دل جمعبدالعزیز-رجبمرکزبغلان206.218دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون بغلانبغلان
K16000515دل جمنورمحمد-غلام محمدحضرت علی148.13ناکامبغلان
K05003105دل حمزهظهراب-کرم خانسیدآقاشهید169.01واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K05000617دل شادفیض محمد-جان خانشيرخانخيل176.142دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیرکاپيسا
K04001781دل شادسخی محمد..همدم شاهعبدالله امیری167.272واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K01007990دل محمدرازمحمد-فدامحمدتنگی سیدان190.045واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K20003042دل محمدمحمدسلیم.ایگم بردیآلتی خواجه137.816ناکامجوزجان
K34003552دل نوازگلابت خان-خان شاه الدیننورالبصرخصوصي140.897ناکامخوست
K14004754دلاآراسیدجبار-شمقارمختلط ورو123.873ناکامبدخشان
K15002622دلاآرامعبدالعزیز-عبدالرشیدنسوان بي بي هاجره233.626دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنځی شرعیات پوهنتون تخارتخار
K01043314دلاراعبدالهادی-عبدالحمیداستادمحمدابراهیم خواخوری298.466دیپارتمنت عمومی پوهنځی طب پوهنتون البیرونیکابل
K31000184دلارامگل محمد-دین محمدبادگاه170.846دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی غورغور
K10004672دلاغامحمدحسین-عبدالخالقعبدالوکیل196.939واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01039379دلاورمحمدعظیممرادیمهرعلیعبدالعلي مستغنی270.452دیپارتمنت مطبوعات پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کابلکابل
K01025715دلاورعبدالرحمنرحمانیمحمدعارفرحمان بابا257.876دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون پکتیاکابل
K09002538دلاورمحمدعظیمسیلابمحبت خانباتور238.882دیپارتمنت پوهنځی ژورنالیزم پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون پکتیاپکتيا
K08000054دلاورمحمدانور-حاجی اورنگحضرت بلال231.747دیپارتمنت زبان و ابیات انگلیسی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پکتیکاپکتيکا
K33001716دلاوراقبال-خدادادذکورتمـران226.184دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخدايکندی
K05002310دلاورشیرآقاکریمیمحمدانورضيا الحق شهيد210.566واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K19004347دلاورپیرمحمدذهیرسوداگرليسه عالي باختر207.62دیپارتمنت راردیو وتلویزون پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کندهاربلخ
K01054643دلاورخلیل الله..حسن علیلومان205.396واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K02002642دلاورگل آقاوردکعبدالواسعمرحوم جمال الدین وردک202.63دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون شیخ زایدميدان وردگ
K07002191دلاوربابا علی-محمدعیسیشهدأ پای جلگه پشی202.241دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخغزني
K16000632دلاورخان آغا-اسداللهحضرت عمر فاروق رض197.064دیپارتمنت استخراج معدن و مواد مفیدۀ جامد پوهنځی انجنیری پوهنتون بغلانبغلان
K28001392دلاورتوریالی-حاجی ابراهیمشهيدانجنيرعبدالمتين189.808دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی هلمندهلمند
K14006399دلاورحسن بیکذکیمیرزاقدمذکور پاجورچاوید184.743دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشانبدخشان
K14001142دلاورامیربیکامیریخسروذکور ده شهر180.452دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تخاربدخشان
K04001077دلاورمحمدیوسف-محمدموسینعمان170.566دیپارتمنت تاریخ پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون پروانپروان
K16003107دلاورحبیب خانحبیب زیافردیمسلکی زراعت167.347واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K10010718دلاوررازمحمد-خیرمحمدغازي امان الله خان165.788واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K25001103دلاورلالاگل-محمدیعقوباحمدشاه بابا درانی165.482دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی فراهفراه
K02002930دلاورعبدالباقیاکبریخیرمحمدکفتان تاج محمدخان163.875دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارميدان وردگ
K08000319دلاورمحمدنسیمحسینحاکم خانویس بابا162.092واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيکا
K11000521دلاورمحمدشاه-حسین محمدذکورلاجدرک162.032واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K17004625دلاورصدو-میرحمزهاستاد غازی خان161.907واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K01007101دلاورحاجی علی محمد-صالح محمدموسهي سفلي161.792دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیرعضوی پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجانکابل
K28001560دلاورالله نظر-خداینظرشهیدانجینر عبدالمتین160.268واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهلمند
K16004843دلاورمحمدناظر..محمدغدیرحضرت حمزه160.059انستیتوت انجنیری نیمه عالی بلخ ولایت بلخبغلان
K25000901دلاورجمعه گل..بارانلیسه ابونصرفراهی159.827واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفراه
K01007093دلاورعین الدین-سعد الدینموسهي سفلي158.788واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K04005157دلاورعبدالبصیر-بهاوالدینذکورگلبهار158.683واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K01013108دلاورمومن-محمدقاسمحبيبيه158.396واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K09002847دلاورنظیم-محسینچمکني158.265واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K10003445دلاورشمس الحقابراهیمیخیالیقلعه اخند لیسه156.778واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01006903دلاورمحمد قادر-صاحب گلموسهي سفلي155.378واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K11000456دلاورمحمداکبرعظیمیغلام غوثمهترلمک152.982واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K17002728دلاورعبدالواحد-محمدیعقوبزرخريد151.822واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K01043930دلاورمحمدجان0بهرامعبدالحي حبيبي151.478واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K34003343دلاورتعلیم خان-شاه محمدخانالکده146.495ناکامخوست
K19011832دلاورجبار-محمدوکیلمولانا جلال الدين بلخي144.57ناکامبلخ
K10010693دلاورگل رحمن-اخترگلشهید نقیب احمد خپلواک دهلکانو لیسه142.779ناکامننگرهار
K10006132دلاورایمل خان-نظیرمحمدبتی کوت135.897ناکامننگرهار
K01007605دلاورخانشاه نور-سیدامیرخالدبن وليد295.826دیپارتمنت حقوق پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابلکابل
K34003986دلاورخانجمیللالاعمرخانعبدالحي حبيبي252.596دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون شیخ زایدخوست
K34000263دلاورخانامیرمحمد-محمدغرغشت214.102دیپارتمت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه شیخ زایدخوست
K10000946دلاورخانگل الرحمن-عمراخانتوکل بابا212.823دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنځی اقتصاد پوهنتون کنرننگرهار
K05002771دلاورخانمرزامحمد-غلام محمدانجينيرحبيب الرحمن شهيد189.692واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K16000535دلاورخانجلال الحق-محمدنبیحضرت علی181.141واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K12002790دلاورخانکل زرین-گل جانشال او شنگر170.782دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرکنر
K34000280دلاورخانجانبازخان-لعل بازغرغشت165.233واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K01029838دلاورخانلعل خانصابریساوکرحمان بابا162.118دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشانکابل
K34004651دلاورخانبختورخانبختیاروزیرگلليسه لکن154.964واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K34000044دلاورخانعلیشاه خان-میرصاحب خانايـوب خيل153.517واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K34001346دلاورخانعزت خان-سیدخانباک153.376واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K19007474دلاورخانامام الدین-محمدغفورمختلط شهیدرحمت الله149.745ناکامبلخ
K05001920دلاورخانعبدالکریم-غیاث الدینخال محمد شهيد141.071ناکامکاپيسا
K01053206دلاورخانمحمددلمحمدیکندلگذر139.495ناکامکابل
K34000571دلاورشاهغفور شاهسمسوردین بادشاهحًاحًی میدان180.852واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K34002241دلاورشاهاول شاه-میرجنت خانگلاب جان175.993دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون شیخ زایدخوست
K34000082دلاورشاهکریم شاه-حسین محمدايـوب خيل174.259واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K34000236دلاورشاهسلطان شاه-خان بادشاهغرغشت139.085ناکامخوست
K17002412دلآغالعل آقا-محمد ظاهرحضرت علي157.212انستیتوت زراعت و وترنری نیمه عالی ولایت کندزکندز
K20000722دلبرمحمدآقا-لعل گلگوهرشادبیگم157.09واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K10001873دلبندعبدالقهار-عبدالغفارغوچک149.932ناکامننگرهار
K06000937دلتازاحمدرازمحمدسخی زادهسخی محمدمولوی نفیس محمد144.853ناکامپنجشير
K24000909دلجانآقا گلنیازیگل محمدنسوان اميرعلي شيرنوائي200.669دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون هراتهرات
K07005508دلجانمحمد امین-علی احمدنسوان تبقوس155.142واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K24008095دلخاهعبدالرشید-عبدالعظیمنسوان سیفی167.283واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24001293دلخواهحشمت الله-نوراللهگوهرشادبيگم270.009دیپارتمنت مشاوره ورهنمایی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K10002472دلداراحمدعزیزالرحمن-عبدالرحمنعبدالوکیل157.2واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K14008201دلداربیکگل بیک-دلداربیکغاران179.449دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشانبدخشان
K14005140دلداربیکنیک محمد-عبداللهخندود147.953ناکامبدخشان
K10003793دلدارخانسردار-جمعه خانمحمدي صاحبزاده لیسه191.749دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارننگرهار
K05000362دلربامحمدعارف-شیرمحمدنسوان روضاخيل222.742دیپارتمنت ریاضی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونیکاپيسا
K01046586دلرباکریمدادحسینیمولادادخصوصی رومی184.751واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16005277دلرباسید علی-نورعلیشترجنگل176.258دیپارتمنت هارتیکلچر و جنگلات پوهنځی زراعت پوهنتون بغلانبغلان
K16004882دلرباپیوندعلیپیوندیسنگی محمداستادعين الدين176.067دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانبغلان
K01016039دلرباعبدالرحیم-قاسمتاجورسلطانه154.584واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10004263دلسوزوزیر-لعل شاهعبدالوکیل181.315واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K14008052دلشادبیگمخواجه بیک-نعیم خانشدوج150.107واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K14005554دلشادبیگمدولت خدا-شکرخدادو آب شیوه139.365ناکامبدخشان
K19008058دلفیناغلام عباس-سخیدادشیخ آباد156.617واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01007656دلگیافضل جان-ولی محمدذکورخواجه حسن148.121ناکامکابل
K01017593دلنازهعبدالجبارهاشمیسیدهاشمنسوان رحمن مينه ـ151.689واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14002352دلواخچیامیر-محمدبیکجامرچ عليا139.28ناکامبدخشان
K01010944دلیارسیدمحمد-محمدابراهیمقلعه نعمان193.197دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون پکتیاکابل
K14008216دلیرعبدالقدیر-محمدعارفذکوراشکاشم139.586ناکامبدخشان
K01009428دلیل الرحمنعبدالسلام-میرمحمدسبزسنگ200.432واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01025987دلیهعزت میر-نصرت میرنمبر1سيديوسف علمي203.783دیپارتمنت تفسیروحدیث پوهنځی تعلیمات اسلامی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01024591دنیاعنایت الله-عبداللهسلطان راضيه299.505دیپارتمنت حقوق پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابلکابل
K01026541دنیاشاه محمد-غلام سخی خاننسوان وحدت280.106دیپارتمنت قابلگی صرف برای اناث پوهنځی نرسنگ وقابلگی پوهنتون طبی کابلکابل
K24001104دنیاعبدالعظیم-عبدالکریمگوهرشادبيگم275.479دیپارتمنت اداره عامه صرف برای اناث پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون هراتهرات
K01012909دنیاخیرمحمدخیشکیعبدالمحمدنسوان چهلستون233.387دیپارتمنت زبان وادبیات ترکی پوهنځی زبان های خارجی پوهنتون کابلکابل
K24007870دنیاغلام یحیی-غلام محمدنسوان تجربوي215.913واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01009909دنیاغلام ربانیسروریغلام سرورنسوان ميربچه کوت214.218دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01015117دنیاگل وزیر-محمدوزیر-ناهيدشهيد213.089دیپارتمنت رادیو وتلویزون پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون ننگرهارکابل
K01017216دنیامحمدنادرمیرخیللاهورنسوان مولاناعبدالمجید مصفاغزنوی--209.019دیپارتمنت زبان وادبیات روسی پوهنځی زبان های خارجی پوهنتون کابلکابل
K01046565دنیارمضانمنصوریشیراحمدپروژه پنجم 315205.746انستیتوت تجارت نیمه عالی شهر کابلکابل
K01048791دنیاروح الله-گل محمداميد204.2واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24009300دنیامیرغلام یحیی-میرغوث الدینگوهرشاد201.976دیپارتمنت نقاشی پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون هراتهرات
K01017935دنیاعبدالحینعمتیمیرزامحمدمولانا جلال الدين محمد بلخي200.204واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01028618دنیافضل الرحمنرحمانیتاج محمدنسوان مولاناعبدالمجید مصفاغزنوی--198.877دیپارتمنت موسیقی پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون کابلکابل
K24000944دنیاغلام احسانسلطانیغلام ایشاننسوان اميرعلي شيرنوائي198.743دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون هراتهرات
K01037668دنیانیک محمد-گل محمدنسوان سردارکابلی195.492واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01027060دنیاحفیظ الله-سیدگلنسوان وحدت190.247واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24003958دنیاحاجی محمدداود..وزیرخانباغ نظرگاه187.892واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24004019دنیابلال الدین..حسام الدیننسوان نمبر2184.59دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K17004302دنیامحمدمراددانشرحمناجغن184.481دیپارتمنت زبان ادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزکندز
K01053991دنیاامیرمحمد-حاجی گل احمدتاجورسلطانه184.451واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01028253دنیاعبدالغنیدره ییمیرمحمدنسوان شیرینو175.988واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K22000323دنیادوست محمداحمدیاحمدلیسه نسوان انجلاد174.425دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی پوهنځی انجنیری پوهنتون فاریابفارياب
K01031000دنیاذبیح اللهنادریزکریانسوان بي بي ساره173.943دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون البیرونیکابل
K34001744دنیاوزیرمحمد-شاه محمودبي بي حليمه167.056دیپارتمت کیمیا صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه شیخ زایدخوست
K01046426دنیاسیدقسیم-سیدحکیمنسوان بي بي مهرو163.716واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01024312دنیامحمداسحق-عبدالستارسلطان راضيه162.318واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01010394دنیامحمدعارف-محمدیوسفخصوصي تلاش دانش نمبريک158.155واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01053093دنیاغلام سعید..حاجی عبدالحمیدسهــــــــــاک153.079واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K04001288دنیاقیام الدین-فقیرمحمدسيدالرحمن شهيد151.513واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K14001587دنیامرادبیگ-قلندربیگشهرسبز148.165ناکامبدخشان
K10009338دنیا خانصوات-زازیلاندي باسول ليسه148.225ناکامننگرهار
K14006603دنیابیگمجان محمدجلالیمحمدجلالنسوان مرکزي155.19واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K14007724دنیابیگمگل برگ-حاتم شاهنسوان ویر151.893انستیتوت زراعت نیمه عالی بلخ ولایت بلخبدخشان
K09001859دنیاگلرحمت جان-برگیهزاردرخت139.529ناکامپکتيا
K01025142دواجانالف جانهمدردمحمداجانرحمان بابا201.605دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون ننگرهارکابل
K10005514دواجانسیدمحمدجان-لاهورخضوصی شینوار181.328واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10004371دوبینهعبدالقادر..انورشاهبي بي عايشه صديقه208.975دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنځی شرعیات پوهنتون ننگرهارننگرهار
K10008839دوبینهسیدمختار..عبدالستاربي بي عايشه صديقه169.055واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K33002938دور بی بیصفدر-سید حیدرنسوان دشت148.196دارالعلوم مرکز ( اختصاصی اهل تشیع) صرف برای اناث ولایت دایکندیدايکندی
K33000716دورافشانحسین دادآزادمحمدعلیزینبیه تخاوی190.071دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی نیمروزدايکندی
K34003395دورانظابط خان-محمدایوب خاندورملکی لیسه217.871دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون شیخ زایدخوست
K10003412دورانریحان-میرزاجانشهيدمحمدعارف164.021واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K14005253دورانمحمدشریف-قرباننسوان خواهان158.437واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K12003153دورانگل حبیب..حاجی محمدحبیبدندونو135.766ناکامکنر
K10008630دوران اللهغلام سخی..حاجی محمدایراناحداد187.905دیپارتمنت جیولوجی ومعدن صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون ننگرهارننگرهار
K10000495دوران اللهسردارولی-محمدسلامکهي184.786دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمانننگرهار
K14000657دوران بیکاحمدبیکاحمدیذکرالله بیکذکور ویر156.753واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K01013736دورانیمحمدرسولستانکزیحاجی علی خیلقلعه کاشف186.327دیپارتمنت حفاظه نباتات پوهنځی زراعت پوهنتون شیخ زایدکابل
K07006407دورانیمحمد اسحقحسنیجمعه خانگل کوه172.455انستیتوت اداره و حسابداری نسوان نیمه عالی شهر کابلغزني
K27002688دورانیحاجی عین الدین-حاجی عیسی محمدتــــيمورشــاهي عالي ليسه153.386واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندهار
K07004704دورانیغلام حسین..علی رحمخدایداد151.779واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K07002859دوربیگمغلام علی-حسیننســوان میـرادیـنــه167.525واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K01031326دورخانیدانه گلاکبریخان اکبرنسوان منوچهری--191.926انستیتوت کثیرالرشتوی نیمه عالی مرکز ولایت لغمانکابل
K19012522دوردانهمحمد اسحقجعفریجمعه خاننمبر2 عبدالعلي مزاري160.479واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K25000394دوردانهحاجی گل آغا-جلال الدیننسوان قلعه ارباب150.234دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی فراهفراه
K22000945دوردانهجلال الدین-محمدهاشمنسوان صوفی قلعه139.755ناکامفارياب
K09003045دوست اللهمحمدغنی-حاجی نیازمحمدزراعت مسلکی لیسه144.801ناکامپکتيا
K01053229دوست علیظفرعلی-غلام سخیاستقلال188.286واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K33000828دوست علیخادمانصاریابراهمذکورنوه عبدی172.713واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K16004163دوست علیغلام حیدر-قربانغازی امان الله خان156.357انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بغلانبغلان
K34005516دوست علیشاهواحنکی..لالیذکوخیل134.533ناکامخوست
K33003383دوست محمدسخی-حسینذکورمرکزخدیر322.168دیپارتمنت عمومی طب معالجوی بخش نظامی صرف برای ذکور پوهنځی طب پوهنتون طبی کابلدايکندی
K24003868دوست محمدمیراحمد-گل محمدخصوصي هيواد262.79دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون هراتهرات
K20002207دوست محمدامیرمحمدشاهیشاهمردانقلذکور آقچه241.975دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنځی ژورنالیزم وارتباط جمعی پوهنتون بلخجوزجان
K33002416دوست محمدبومانپویامحمدشفاذکور القان234.92دیپارتمنت ریاضی پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیدايکندی
K01013771دوست محمدخان محمدهلالپیرمحمدقلعه کاشف219.665دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون کندهارکابل
K19003102دوست محمدبای محمد-دین محمدسراسیاب212.656دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون جوزجانبلخ
K10004742دوست محمدمحمد ولی-حًدرانفقرالله203.935دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون ننگرهارننگرهار
K19000474دوست محمدسلطان محمدولی زادهولی محمدشفيق بلخِي196.792دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر پوهنځی اقتصاد پوهنتون فاریاببلخ
K27003009دوست محمدحاجی محمد-سربلندتجربوی عالی لیسه195.069دیپارتمنت آموزش کمپیوتر صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارکندهار
K06001887دوست محمدولی محمدمحمدیدوست محمدبــــازارک193.355واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپنجشير
K27000595دوست محمدمحمدنبی-محمدولیشهيدعبدالاحد کرزي191.9دیپارتمنت مطبوعات پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کندهارکندهار
K27001953دوست محمدفیض اللهرحیمیکمالتــــيمورشــاهي عالي ليسه188.308دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارکندهار
K01026675دوست محمدمحمدمقیمصدیقیمحمدکریمغلام حيدرخان186.488واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K22001222دوست محمدولی محمدمحمدیمحمداللهخراسان186.105دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنځی ساختمانی پوهنتون جوزجانفارياب
K17004650دوست محمدفیض-ضعیف اللهاستاد غازی خان186.069دیپارتمنت علوم فرهنگ اسلامی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزکندز
K33003602دوست محمدانوردانشمحمدآبدره غم قل184.643دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون هراتدايکندی
K02002039دوست محمدسلطان محمد-فیض محمدخالدبن وليدتکيه182.848واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K09002577دوست محمدرسول خان-عبدالرشیدسورکي182.609دیپارتمنت زبان و ابیات انگلیسی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پکتیکاپکتيا
K22000716دوست محمدسخی محمد-محمدمرادذکوردهندره181.398واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K34002902دوست محمدرحمت خان-محمدخانالفتح180.907دیپارتمنت هارتیکلچر( باغداری) صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون شیخ زایدخوست
K14001628دوست محمدنورمحمد-ولی محمدمحمودشهید180.869دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشانبدخشان
K01009323دوست محمدسیدحسن-محمدشریفاکادمي تخنيک179.563دیپارتمنت علوم فرهنگ اسلامی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونیکابل
K10009592دوست محمدسلطان محمد..حفیظ اللهچاردهي179.46دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون لغمانننگرهار
K20002579دوست محمددین محمد-شیرمحمدکثیرالرشتوی خواجه دکو179.353دیپارتمنت تأمین برق مؤسساتی پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجانجوزجان
K01051272دوست محمدصالح محمد-شیرمحمدخارج مرز179.128واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K02002953دوست محمدگل محمدحقیاردادمحمدانخی امام ابوحنیفه لیسه179.085دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارميدان وردگ
K19012114دوست محمدحضرت محمد-علی محمدبوکه177.733دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانبلخ
K33000347دوست محمدزوارعلی-جمعهذکورتاق عروس177.52دیپارتمنت ارتباطات پوهنځی ژورنالیزم وارتباط جمعی پوهنتون بلخدايکندی
K11001375دوست محمدمحمدنعیم..مرزامحمدیاسینذکورحيدرخاني175.791واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K10001403دوست محمدسمیع الرحمن-گل سیدشیراغا مجددی174.774واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K15007453دوست محمدعبدالمجید-عبدالحمیدرحيم آباد172.434دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون کندزتخار
K17004312دوست محمدگل احمد-صالح محمدکلباد171.386واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K10001704دوست محمداول میر..خان میرمياعمرعالي ليسه170.935واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10001371دوست محمدبازمحمد..ولی محمدمياعمرعالي ليسه170.715واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K34002938دوست محمدشاه ولی-ګل بهرامالفتح170.69واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K32003974دوست محمدمحمدعظیم-محمدابراهیمليسه ذکور مرکز باميان169.105واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K19003634دوست محمدگل محمد..صفرانستيتوت نفت گازبلخ166.78دیپارتمنت زبان ادبیات اوزبیکی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانبلخ
K19007572دوست محمدمحمدیعقوبافغانقلیچشهرگ وطني165.527دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانبلخ
K17002673دوست محمدفیض محمدفیضیمحمدابراهیمذکورملاقلي165.301دیپارتمنت زبان وادبیات اوزبیکی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخکندز
K28000433دوست محمدعلی محمد-لعل جانشهيدانجنيرعبدالمتين165.296انستیتوت زراعت نیمه عالی ولایت هلمندهلمند
K28000744دوست محمدحبیب اللهحبیبیمحمدکریمتخنیکی و مسلکی نادعلی لیسه163.946واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهلمند
K18001317دوست محمدمحمدمحسنمحسنیآدینهآق چشمه سفلی163.885دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانسمنگان
K09000878دوست محمدشاه محمودوطن دوستعمرخانزراعت پکتيا163.646واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K10005643دوست محمدلعل محمد-سیدامیردثمرخیل کمپ162.35واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K12002935دوست محمدگل اکبرخان-میراکبرخاناسمار هلکانو160.284انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی مرکز ولایت لغمانکنر
K10001138دوست محمدشیرمحمدارمانیجان محمدکوتی تاران158.784واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K09001762دوست محمدفیض محمدمیرازینورگلاحـمد خيل158.634واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K20001029دوست محمدفضل محمد-خداینورگوهرشادبیگم158.178دیپارتمنت حفاظت محیط زیست پوهنځی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجانجوزجان
K21001603دوست محمدعبدالواحد-خیرالدینمحمدامين شهيد157.242دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سرپلسرپل
K20001724دوست محمدسلطان شاه-مارزکالحاج عبدالرشيد دوستم157.233واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K08000330دوست محمدحاجی محمداسلم-سیفلسیدجلال بخاری156.825واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيکا
K19005253دوست محمدعلی محمدنورنورمحمدحضرت عمر فاروق156.667واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K17002381دوست محمدبدل محمد-سیداحمدحضرت علي155.098واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K15005726دوست محمدعبدالرشید-حضرت قلذکورجلگه154.741انستیتوت تخنیکی نیمه عالی مرکز ولایت تخارتخار
K21000671دوست محمدحمیدالله-عبداللهمنهاج سراج153.339دیپارتمنت ریاضی و فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سرپلسرپل
K20001184دوست محمدسخیداد-جمعه قلگوهرشادبیگم153.285واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K03002534دوست محمدمحمدامین-زرینچوتره151.534دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پکتیکالوگر
K34002096دوست محمدعیدمحمد-سایل خان- خان مندوزی لیسه148.2انستیتوت میخانیکی نیمه عالی ولایت خوستخوست
K34001407دوست محمدنادرگلافغانریدی گلحًر بن146.239ناکامخوست
K30000619دوست محمدشیرمحمد..گل محمدوزیرخان145.166ناکامارزگان
K30000525دوست محمدعبدالبشیرشاکرمحمدابراهیمسیدال خان143.39ناکامارزگان
K16003307دوست محمدلعل محمدحسن خیلفقیرمحمدنوي بغلان141.154ناکامبغلان
K15003264دوستانهصدرالدین-جلالنسوان نمبر1158.776واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K15002679دوستممحمدصدیقبیکشایمردان قلسيد عبدالله شهيد167.088دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت پوهنتون تخارتخار
K10005314دوستممطیع الله-داودشاهبالا باغ132.099ناکامننگرهار
K09000819دوستم اللهطبیب-ماموربلخيلو174.078دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاپکتيا
K09001313دوسته جانداود جانوصالدلاجانخليلان ميرزکه132.659ناکامپکتيا
K14000626دوشنبهسعادت شاهسعادتیدوشنبهذکور ویر155.142انستیتوت میخانیکی نیمه عالی شهر کابلبدخشان
K19007440دوشیزهمحمدقاسمامینیمحمدامینخالدابن وليد134.159ناکامبلخ
K24000872دولتحدیثسیلابحیاتذکور زاول206.866دیپارتمنت اداره عامه عمومی صرف برای ذکور پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کندهارهرات
K32004597دولتمحمدحسنعزیزیسلطان عزیزدره چاشت188.101دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیانباميان
K24007513دولتمحمداسماعیل-امان مراداستادصلاح الدین سلجوقی171.82واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K18000728دولتنایب خان-آرزوايبک167.461دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانسمنگان
K10006592دولتگل ولی-محمدنظیرعبدالرحمن پژواک158.474دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی هلمندننگرهار
K07002425دولتامیرشاهصداقتاسماعیلسوکه155.012واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K22004341دولتمحیب الله-طیب خواجهمیرآباد151.545دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت پوهنتون فاریابفارياب
K14003378دولتمحبوب الله..میرمحمداحمدر149.933انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بدخشانبدخشان
K10016332دولترحمت الله-عمراخانعلی شیر142.685ناکامننگرهار
K01014548دولت اللهعبدالله-امیرمحمدپوهاندعبدالاحمدجاويد197.16واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16001286دولت اللهمحمد عزیز-دولت سیدذکور اسلام قلعه154.65واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K14000747دولت اللهدوست محمد-صفرمحمدچاسنورسفلي149.965ناکامبدخشان
K14001679دولت اللهطوره جان-قربانژارف140.948ناکامبدخشان
K14002822دولت بختدادمحمد-گل محمدلیسه مختلط چاسنورعلیا159.873واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K14003518دولت بختنوروزنظریلشکربیکنسوان زيباک134.451ناکامبدخشان
K14003096دولت بی بیشیرین-عبدالروفنسوان مرکزی اشکاشم156.132واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K14005315دولت بی بیعلی ظفررحمانیرحمن بیگنسوان خواهان150.107واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K14003701دولت بیکغلام رسول-دولت بیکزيباک153.198واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K14005210دولت بیگمشیرمحمد-قربان محمدنسوان خواهان163.987انستیتوت اکادمی تربیه معلم نیمه عالی ولایت بلخبدخشان
K14005301دولت بیگمجاروکشجویادلبرشاهنسوان زيباک151.352واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K14003352دولت بیگمامام یار-سرورنسوان مرکزی اشکاشم146.453ناکامبدخشان
K14004729دولت بیگیمآدینه محمد-امیرمحمدجامرچ علیا165.728دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشانبدخشان
K14004745دولت بیگیمامام محمد-شریفافسقال عبدالرحمن156.425واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K14001450دولت پاچامحمدجمیل-محمدصادقخادره147.829انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بدخشانبدخشان
K14004420دولت پاچامعظم شاه-گنج شاهجامرچ سفلی146.533ناکامبدخشان
K14001394دولت پاچامحمدالدین-عودیغمی سفلی143.223ناکامبدخشان
K07005768دولت حسیناسداللهابراهیمیمحمد ابراهیمصالحي زيرک245.762دیپارتمنت انجنیری آب ومحیط زیست صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری معدن ومحیط زیست پوهنتون بلخغزني
K32002987دولت حسینمحمدحسن-محمدهاشمذکور مرکز باميان191.386انستیتوت انجنیری نیمه عالی بلخ ولایت بلخباميان
K03000326دولت خانمیرویسستانکزیمیربازجهادي کلنگار267.892دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون ننگرهارلوگر
K06001144دولت خانیارمحمد-مرزانورعبدالودود شهيد231.5دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پروانپنجشير
K15003102دولت خانجلادسلطانیسلطانآق مسجد220.627دیپارتمنت مهندسی پوهنځی ساختمانی پوهنتون جوزجانتخار
K10006179دولت خانحیات خان-گل عالمبتی کوت187.866دیپارتمنت جیولوجی ومعدن صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون ننگرهارننگرهار
K10005729دولت خانخیالی جانفکریاعتبارجانهزارناو186.969دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون بامیانننگرهار
K01036405دولت خانعبدالولیهمتعبدالرازقميرغلام محمدغبار179.756دیپارتمت ریاضی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه شیخ زایدکابل
K09001720دولت خانعبدالواحد-سلیمان شاهدولت زايي169.075واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K30000585دولت خانعسی محمدنورینورمحمدسفیدخار162.137دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی ارزگانارزگان
K01025720دولت خانمحمدیوسفناصریگل رحیمغلام حيدرخان162.118واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K11002058دولت خانمحمدضیاوالدین-سیف الدینمياعبدالکريم156.364واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K01050521دولت خانگلاب الدینمیرزایعبدالوکیلدقِقی بلخی142.963ناکامکابل
K02001606دولت خانعبدالله-عین الدینرستم خیل133.751ناکامميدان وردگ
K14006866دولت خانممحمدابراهیم-خوشپایقدمنسوان ده شهر183.252دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشانبدخشان
K14007464دولت خانمنظرشاهنظریسیدجامعنسوان ویر170.804واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K14002360دولت خدانظرخدا-سیدجانجامرچ عليا161.574انستیتوت زراعت نیمه عالی بلخ ولایت بلخبدخشان
K01007223دولت زینورحسن-فیض الحسنسبزسنگ190.08دیپارتمنت زراعت و وترنری انستیتوت نیمه عالی شهر کابلکابل
K01010899دولت زیغلام محمد-دین محمدذکورتره خيل172.091واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01011621دولت زیستوری-محمد صدیقنازو انا169.421واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19000320دولت سخینظرسخیساداتدادسخیسلطان غیاث الدین243.686دیپارتمنت امور مالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون تخاربلخ
K14000395دولت سلطانشیوه چی-دوست محمدنسوان سرچشمه154.835انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت کندزبدخشان
K01008576دولت شاهبریالی-کتورحسن البصري (رح)184.513دیپارتمنت زبان وادبیات آلمانی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارکابل
K14002916دولت شریفعبدالعزیز-محمدشریفجوی152.898واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K14003511دولت عثمانمحمدکبیر..محمدنذیرلیسه کالر161.842واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K14003729دولت علیصفرعلی-قدم علیزيباک162.333انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی بلخ ولایت بلخبدخشان
K01042108دولت قدمنیک قدم-مبارک قدماستاد مصباح233.885دیپارتمنت استخراج زیرزمینی معادن صرف برای ذکور پوهنځی جیولوجی ومعادن پوهنتون پولی تخنیککابل
K14000898دولت قدمخوش قدممرادیگل مرادرحمت172.57انستیتوت تکنالوژی کمپیوتر نیمه عالی شهر کابلبدخشان
K14002015دولت ماهمحمد سلیم-غلام حیدراصل جوخان170.123واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K14008050دولت ماهسیدعلی-علی محمدمختلط پستيو165.742دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاببدخشان
K19006519دولت ماهدوران شاهکریمیفراموزميرولي154.927انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت جوزجانبلخ
K14004494دولت محمدملامحمد-جلیلذکور مرکزی235.581دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنځی ژورنالیزم وارتباط جمعی پوهنتون بلخبدخشان
K27002046دولت محمدجلال الدین-سفرمحمدشيخ زايد روزنتون218.244به نسبت انتخاب کود (صرف برای اناث) نتیجه قرنطین استکندهار
K14003928دولت محمدپیرپی شاه-دولت محمدشدوج181.026دیپارتمنت علوم نباتی پوهنځی زراعت پوهنتون پروانبدخشان
K14005117دولت محمدرجب علی-دوست محمدخندود175.915دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی فراهبدخشان
K14007499دولت محمدامان بیک-دیولاخچیسرچشمه172.289دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت پوهنتون کندزبدخشان
K14006364دولت محمدمیراحمد-مبارک شاهپل زریبان160.555دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنځی زراعت پوهنتون بدخشانبدخشان
K14002013دولت محمدعبدالحیدولتیدولتگزانک156.805واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K14002382دولت میرگل میر-پهلوانمختلط ورو165.371دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهاربدخشان
K10006978دولت وزیرخان وزیر=لعلووزیرمحمدگل خان195.593دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K14000997دولت یاردادخداوفائیوفابیکذکور پاجورچاوید178.044دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشانبدخشان
K34003342دولیعجب خان-حاضرخانالکده164.021واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K09001083دولیخیرگلارمانیجمعه گلخليلان ميرزکه148.06ناکامپکتيا
K10005504دوناایمل خان-محمدجمالايمل خان168.412واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K24000538دیانمحمدقاسمحیدریغلام حیدرذکورتجربوی243.361واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01044875دیاناعبدالرشید-محمد انوردرخاني318.617دیپارتمنت مهندسی صرف برای اناث پوهنځی انجنیری پوهنتون کابلکابل
K24009576دیاناحسام الدین-غضنفرخصوصي هيواد316.487دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنځی طب پوهنتون هراتهرات
K19012224دیاناحق نظر..حاجی امام نظرسلطان رضيه308.391دیپارتمنت طب عمومی صرف برای اناث پوهنځی طب پوهنتون بلخبلخ
K15004600دیاناشمس الضحی.مولوی عبدالحینسوان نمراول302.945دیپارتمنت طب عمومی صرف برای اناث پوهنځی طب پوهنتون بلختخار
K01031640دیاناسلطان علیروئینکلبی حسینسوريا296.072دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنځی انجنیری پوهنتون کابلکابل
K24001252دیانانوراحمد-عبدالقدوسگوهرشادبيگم290.58دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنځی انجنیری پوهنتون هراتهرات
K01030864دیاناگل محمدشریفیعبداللهنسوان سیدالناصری275.176دیپارتمنت عمومی پوهنځی صحت عامه صرف برای اناث پوهنتون طبی کابلکابل
K19004743دیاناغلام سخی-پیرمحمدنمبر2صلح شهيدمزاري247.644دیپارتمنت روان شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بلخبلخ
K01024265دیانامحمدصابر-مرزامحمدصبورسلطان راضيه247.354دیپارتمنت زبان وادبیات فرانسوی پوهنځی زبان های خارجی پوهنتون کابلکابل
K19012079دیانامحمدنصیررحیمیعبدالرحیمميرولي240.715دیپارتمنت اداره عامه صرف برای اناث پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون بلخبلخ
K01015438دیانااحمدشاهخیرخواهخیرمحمدخانقلعه کاشف233.121دیپارتمنت زبان وادبیات فا رسی دری پوهنځی زبان وادبیات ملی پوهنتون کابلکابل
K01012478دیانامحمدولیولی زادهمحمدنبینسوان افغان ترک229.54دیپارتمنت ساختمان های صنعتی ومدنی صرف برای اناث پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخکابل
K01033343دیاناشاه محمود-مقصودخواجه رواش224.466دیپارتمنت قابلگی عالی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرکابلکابل
K19013835دیاناعبدالبصیر-عبدالرشیدنسوان خراسان222.044دیپارتمنت ساختمان های صنعتی ومدنی صرف برای اناث پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخبلخ
K01022626دیاناسید کبیر-سیداحمدبي بي سروري سنگري217.981دیپارتمنت زبان وادبیات اسپانوی پوهنځی زبان های خارجی پوهنتون کابلکابل
K19005558دیانالعل محمد-عبدالکریمعابده بلخي214.566دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنځی شرعیات پوهنتون بلخبلخ
K01022462دیانافضل الرحمن-عصمت اللهبي بي سروري سنگري214.024دیپارتمنت تکنالوژی طبی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرکابلکابل
K01015263دیاناعصمت الله-عبدالصمدسيد نورمحمد شاه مينه212.779واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24005071دیانادوست محمد-خان میرزاهيواد212.444واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01038028دیانامحمد امین-مسجدیچهار قلعه چهار دهی !201.895واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01006955دیاناعنایت الله=امین اللهچهل تن200.492دیپارتمنت تاریخ عمومی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K19009136دیانامحمدبشیر-محمدابراهیمفاطمه بلخي200.438دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخبلخ
K01048350دیاناحمیدالله-علی حسیننسوان ده کيپک197.501واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01011879دیانامحمدکاظماوریازرگل خانشیرینو197.125واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01037284دیانامحمدشفیعمحمدیمحمدحسینفاميلي های ريشخور195.164واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01033463دیانامحمدقاسمنیازیمحمدابراهیمنسوان محمد اکبر خان پامير193.963انستیتوت کثیرالرشتوی احمد شاه بابا نیمه عالی شهر کابلکابل
K04003115دیانامحمداعظم..پادشاه خاننسوان قلعچه سوخته191.244دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون پروانپروان
K16002909دیاناسلطان محمودصفریصفرمحمدنسوان حضرت زید188.198دیپارتمنت مطبوعات پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون بغلانبغلان
K01037010دیانااخترمحمدصادقیملکزرغــونه186.225دیپارتمنت تعلیم وتربیه قبل از مکتب وابتدائیه پوهنځی علوم تربیتی ومسلکی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01023776دیاناعبدالسلامرحیمیمحمدغلامنسوان بي بي ساره184.303واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01022813دیانامحمدیونسحکمیمحمدسالم خانسردارمحمدداودخان182.928واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15002788دیاناعبدالخلیل-عبدالقدوسنسوان بي بي هاجره182.78دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریابتخار
K19008529دیانامحمدنبی-محمدمومنتجربوی181.123واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01033241دیانامحمدانورخان-احمدجانالفتح179.833دیپارتمنت روانشناسی تعلیم وتربیه نا بینایان پوهنځی تعلیمات اختصاصی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K19012160دیانامحب الله.نصراللهشيخ محمدصديق شهاب179.155واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01038639دیاناعبدالله-عزیزاللهنسوان سردارکابلی177.796واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K27002966دیاناعبدالنافع-ولی جانصفیه عمه جان177.632دیپارتمنت اداره عامه عمومی صرف برای اناث پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کندهارکندهار
K01038809دیاناسیدیعقوب-سیداولیاشهرک پامير176.447واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15007276دیانامحمد امین-عبدالقیومنسوان 1176.183دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون تخارتخار
K01047018دیانانورمحمد-دادمحمدیوسف بانگی !175.95واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16003337دیاناعبدالله احمدشفیق-محمد یوسفنسوان ده صلاح175.84دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلانبغلان
K19013127دیاناغلام سخی-محمدحسنعايشه افغان174.099انستیتوت زراعت نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K01027454دیاناحاجی شفیق اللهنعیمیحبیب اللهصوفی محمداسلام مین174.097واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K27002584دیانامحمدنعیم-حاجی عبدالسلامزرغونه انالیسه نمبر2172.785واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندهار
K18000970دیاناغلام دستگیرنقشبندیغلام نبیاجاني ملکه172.293دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانسمنگان
K04000564دیاناعبدالنبیکبیریکبلصادقي171.008واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K06002015دیاناشیراحمدعمریمحمدعمرقابضان170.789دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیرپنجشير
K01008284دیانامحمدایوب-محمدعظیمملالي شهيد170.696انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلکابل
K26000046دیانااحمدخاناحمدیمحمدحیدرنسوان زرنج170.645دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی نیمروزنيمروز
K19013342دیاناقربانعلی-بدل باقیگوهرشادبيگم170.517انستیتوت اکادمی تربیه معلم نیمه عالی ولایت بلخبلخ
K15004155دیاناسیدشریف-سیدابراکوکبه سلطان170.336واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K16002260دیانانورالله-ملابابه خاننسوان شهرقديم169.563دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلانبغلان
K19002260دیانامحمدعالم-عبدالصمدگوهر خاتون169.296واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K15007658دیاناحاجی عمرعلی-نمازبایکفترعلي167.401دیپارتمنت زبان وادبیات اوزبیکی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تخارتخار
K21000971دیانامحمدگل-حاجی محمدزمانجوزجانان نسوان ليسه167.307واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیسرپل
K19000859دیانامحمدنذیر..محمدشریفناهيد شهيد نمبردوم167.138واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01034503دیانامحمدصابرعطائیمشکوخاننسوان چهلستون166.064واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01017990دیاناحشمت اللهفیضیآذرخانزرغــونه164.025واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01050014دیانامحمدهاروننوریشیرین گل خانرابعه بلخي163.667انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلکابل
K01024597دیانامحمدناصرنوابیعبدالرزاقنسوان بي بي رابيا163.345واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24002905دیانامحمدغوث-محمدنعیمخصوصي فرداي بهتر161.863واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01006975دیانامحمدناصر-عبدالظریفچهل تن160.702واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01023478دیانافرهادعزیزیعزیزاللهنسوان آقاعلي شمس160.389واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15001086دیانامحمدشفیقحفیظیحاجی عبدالحفیظنسوان بي بي مريم160.317واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K01023593دیاناعبدالرحمنانوریمحمدانورسردارمحمدداودخان160.206واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14008284دیانابرکت الله-عبدالملکتجربوی شورابک155.152واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K14008579دیاناقیام الدین-نظرمخفی بدخشی155.096واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K15008456دیانامحمدیونسراسخخال محمدبي بي حوا154.766واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K01015600دیاناعبدالمنانعیارعبدالعزیزنســــــــــوان شهرک وحدت153.697واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15001171دیاناعبدالودود-عبدالجبارنسوان بي بي مريم153.675واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K04004415دیاناداودشاه-احمدجاننسوان فندقستان151.918واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K01016895دیاناهمایونقادریعبدالقادرمولانا جلال الدين محمد بلخي151.461واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01022632دیاناناصرخان-محمدرحیمفاروق سونگور150.083واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15001469دیانامحمدمیرزا-خال محمدانسیتیتوت مسلکی زراعت و وترنری فرخار144.673ناکامتخار
K15001143دیانامحمدامینامینیحاجی سرفرازنسوان بي بي مريم137.92ناکامتخار
K15003855دیانامحمدفاضیل-عبدالاحمدنسوان نمراول134.109ناکامتخار
K14002057دیانارحم الله-نایابمايمي121.976ناکامبدخشان
K01054200دیانا دیوهغلام مجتبیزرمتیمحمدامینابوالقاسم فردوسي191.654واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01026318دیاناجانمحمدعمر-عبدالبصیرخاننسوان وحدت292.106دیپارتمنت عمومی پوهنځی طب پوهنتون ننگرهارصرف برای اناثکابل
K01021485دیاناهذکرعالم-خیرمحمدابولقاسم فردوسي169.269واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01017710دیباعبدالبصیرصدیقیخواجه عبداللهنسوان مولاناعبدالمجید مصفاغزنوی--303.277دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات(BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابلکابل
K04002992دیبامیرعبدالصمد..میرغلام محمدحفصه259.31دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون پروانپروان
K01033439دیباعبدالله-محمدجانرخشانه250.927دیپارتمنت زبان وادبیات انگیسی صرف برای اناث پوهنځی زبان های خارجی پوهنتون کابلکابل
K19004438دیباسیدفضل الدین-سیدمعصوممحمديوسف خيرخواه233.66دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنځی شرعیات پوهنتون بلخبلخ
K01048708دیباعبدالواحد-غلام سخینسوان سرآسیاب233.279دیپارتمنت زبان وادبیات آلمانی پوهنځی زبان های خارجی پوهنتون کابلکابل
K01011167دیباعبدالواسع-شیراحمد خانپوهاندعبدالاحمدجاويد231.695دیپارتمنت زبان وادبیات ترکی پوهنځی زبان های خارجی پوهنتون کابلکابل
K01029376دیبامنصور-سراج الدینرخشانه225.258انستیتوت تجارت نیمه عالی شهر کابلکابل
K07003235دیبامحمد اکبر-قربانعلیقلعه اميرمحمدخان224.619دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کندهارغزني
K01019516دیباآقابچهعلی زادهعلی احمدنسوان مولاناعبدالمجید مصفاغزنوی--223.218دیپارتمنت مشاوره ورهنمایی پوهنځی روانشناسی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01016343دیباعبدالاحمد0عبدالاکبرنســــــــــوان شهرک وحدت223.184واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01037993دیباسیدمنورشاه-سیدعیسیگلخانه221.088واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19009528دیباعبدالقسیم-عبدالرحیمفاطمه بلخي221.065دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنځی شرعیات پوهنتون بلخبلخ
K01046327دیبامجیب الله-دادخدانسوان بي بي مهرو219.982دیپارتمنت ریاضی پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K17001544دیبامحمدنبیاحمدیحضرت میرنسوان بي بي آمنه217.925دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کندزکندز
K01013847دیباسیدمرادشرفیعلی دادزرغــونه214.091دیپارتمنت نقا شی پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون کابلکابل
K01028319دیباخیرمحمد-فقیرمحمدغازی ادی213.467دیپارتمنت تفسیروحدیث پوهنځی تعلیمات اسلامی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01023880دیباوحیدالله-سراج الدینمـــريــم212.417دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01015258دیباعصمت الله-عبدالصمدسيد نورمحمد شاه مينه209.416دیپارتمنت منابع طبعی صرف برای اناث پوهنځی محیط زیست پوهنتون کابلکابل
K01044358دیبامحمد ظاهر-عبدالعزیزمحجوبه هروي203.738انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلکابل
K01036527دیبامحمد مهدیمحمدیبابه جینسوان ده دانا202.719واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01005930دیباعبدالقادرایوبیعبدالقیومنسوان شکردره200.766دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخکابل
K01017649دیباحشمت اللهکریمیمحمدکریمزرغــونه195.085واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K06002040دیباعبدالمحمدعزیزیعبدالقیومباباعلی191.733دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشانپنجشير
K01022967دیباخداداد-جمعهالفتح191.654واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01038023دیباعبدالطیف-عبدالاحدچهار قلعه چهار دهی !191.566انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلکابل
K06000645دیباداود-شاه سلیماننسوان سنگانه191.532دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیرپنجشير
K01048768دیباسیدسردارعلی-سیدحیدرعلینسوان سرآسیاب190.725دیپارتمنت خاک شناسی وآبیاری صرف برای اناث پوهنځی زراعت پوهنتون کابلکابل
K01031360دیباعبدالواحدرحیمیعبدالرحیمسوريا190.478واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01017382دیباعطأمحمدحیدریمحمدعمرنسوان مولاناعبدالمجید مصفاغزنوی--190.199واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01011004دیباوحید احمد-امیرمحمدپوهاندعبدالاحمدجاويد188.449دیپارتمنت روانشناسی تعلیم وتربیه نا شنوایان پوهنځی تعلیمات اختصاصی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01022715دیباقیام الدین-نجم الدینبي بي سروري سنگري188.097دیپارتمنت عمومی پوهنځی تربیت بدنی صرف برای اناث پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01014420دیباگل احمدمحمدیفیض محمدفاضل بیک188.036انستیتوت لسان خارجی نیمه عالی شهر کابلکابل
K01029954دیباغلام فاروق-غلام دستگیربي بي سروري سنگري186.36دارالعلوم عربی کابل صرف برای اناث شهرکابلکابل
K04000427دیباعبدالرشید-محمدصدیقپارچه یازده شهری184.588واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K01016088دیبامحمدرحمن-محمدیوسفنســــــــــوان شهرک وحدت180.926واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K04004256دیباغلام ایشان-غلام محمدنسوان قلعه بلند177.953واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K19010259دیبازمری-غلام محمدسلطان راضیه177.939واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01024571دیبامیاجان-عبدالرسولسلطان راضيه177.518واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07007115دیبامحمدحسین-زوارشاهبي بي نرجس176.29انستیتوت ژورنالیزم نیمه عالی شهر کابلغزني
K16005006دیباویس الدینبابکرخیلاحمدعلینسوان حضرت زید176.145دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلانبغلان
K01037132دیبامحمداسلمسامیمحمدحسنسوريا176.07انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلکابل
K01037299دیبامحمدنعیماسلمیمحمداسمعیلفاميلي های ريشخور174.324انستیتوت تکنالوژی کمپیوتر نیمه عالی شهر کابلکابل
K01022807دیبانجم الدین-بهاءالدینالفتح174.197انستیتوت تکنالوژی افغان نیمه عالی شهر کابلکابل
K01036594دیباسیدصبورساداتمیرزین العاب الدیننسوان ده دانا172.583انستیتوت اداره و حسابداری نسوان نیمه عالی شهر کابلکابل
K01037826دیبامحمدربی-محمدرحیمنسوان سردارکابلی172.321واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01039068دیبامحمد امینرحیمیمحمد نذیرنسوان ده دانا170.895انستیتوت تکنالوژی افغان نیمه عالی شهر کابلکابل
K01020495دیبامحمدنقینجفیمحمدحسنزرغــونه169.401واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01033142دیباعصمت الله-عبداللهنسوان محمد اکبر خان پامير169.26انستیتوت کثیرالرشتوی احمد شاه بابا نیمه عالی شهر کابلکابل
K06000917دیبامیرافغان-سید عبداللهنسوان عنابه168.439واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپنجشير
K01018133دیبامقبول اغامددیمحمدخواصمولانا جلال الدين محمد بلخي167.058واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K20001268دیبامحمدامانستانکزیوزیراحمدقزانچي بابا166.563واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K19004720دیبانعمت الله-شیرمحمدنمبر2صلح شهيدمزاري165.359واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K19010351دیباعبدالحفیظ0عبدالستارعابده بلخي163.937واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01027726دیبااخترمحمد-لعل محمدنسوان سپین کلی163.897واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01017236دیباعبدالاعلیغفاریعبدالجبارنسوان رحمن مينه ـ162.308واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K05002152دیباخواجه محمدمحمدیصالح محمدنسوان نساجي گلبهار160.518واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K01016881دیباسلطان امیرسلطانیمیرجانمحراب الدين160.412واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01034006دیبامحمداعظمرحیمیمحمدزمانشهرک ملي158.821واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16000351دیباسلطان مسعود-محمدآصفنسوان دوشی158.726واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K01008430دیبااحمدشاه-امیرشاهدوده مست157.211واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01034536دیبامحمدرفیع-محمدظاهرنسوان شهرک وحدت157.086واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01048364دیباسیداکبرشاه-سیدگلاب شاهنسوان ده کيپک156.795واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19009481دیبامحمدهاشم-احمدشاهفاطمه بلخي156.63واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01025779دیباعبدالودودحکیمیعبدالقیومنسوان منوچهری--155.207واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01046103دیباعبدالحفیظعطائیعبدالرحمنپروژه پنجم 315155.011واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01029224دیباشیرپادشاهدلاور زادهشیرمحمدشهرک ملی154.823انستیتوت لسان خارجی نیمه عالی شهر کابلکابل
K19012505دیبامول الدین-محمدرسولعايشه افغان153.472واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K05002431دیباسیدآقا-محمدکریمنسوان قاضی خیل151.882واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K14002761دیباعبدالوهاب-عبدالقادرنسوان الجهاد151.882واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K18001274دیباسید حلیم-سید عبدالستارنسوان خرم151.309واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیسمنگان
K01046492دیبااخترمحمدنبی زادهدولتپروژه پنجم 315149.932ناکامکابل
K01036669دیبامحمدسالمویسشمس الدینغازی عبدالله اچکزي149.864ناکامکابل
K19012534دیباثمرالدین-کمالفريده بلخي149.701ناکامبلخ
K04000544دیبااحمدضیأرحیمیاحمدصادقي142.967ناکامپروان
K17001184دیباعبدالحکیمنوریعلی احمدنسوان صدرمضان141.229ناکامکندز
K01050593دیباسیداشرفسعاداتسیدعبدالروفسوادحياتي ارزان قيمت137.502ناکامکابل
K14006561دیبامصطفی..گدامحمدنسوان مشهد132.514ناکامبدخشان
K04002241دیبامحمد عارف-سمع خاننــســوان جـبـل الـسـراج129.19ناکامپروان
K20003371دیباعطامحمد-ذاکرشاهخديجه جوزجاني129.076ناکامجوزجان
K01011157دیبامیرویسبهاویمحمدیونسنسوان ايميني123.867ناکامکابل
K01028548دیبا احمدزیتواب خاناحمدزیگل حناننسوان ملکه ثريا214.534دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K19011974دیباجانمحمداجان..آقاجانعايشه افغان170.672واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01015652دیباگلعبدالغنی0عبدالمجیدنســــــــــوان شهرک وحدت160.743واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01005939دیباگلاسلام الدینحیدریمحراب الدیننسوان شکردره157.283واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01011810دیبأنعمت الله-لطف اللهشهيد عبدالصبور فريد165.565واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01023852دیداروحیدالله-نورالحقمـــريــم209.207دیپارتمنت مهندسی صرف برای اناث پوهنځی انجنیری پوهنتون شیخ زایدکابل
K03003200دیدارحکم خان..عبدالحبیبوحـدت180.612دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی لوگرلوگر
K01053596دیداردین محمد-عبدال محمدغلام حيدرخان176.233واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01037366دیدارمختار-محمدحسینغازي167.39واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01016631دیدارمحمداسماعیل-عبدالله گلمحراب الدين167.267واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16003161دیدارخالداربیگعلی ذادهعلی خانغارو163.92واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K05003560دیدارشهنواز خان..محمداکبرغازی امان الله خان162.034واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K03003175دیدارمحمدنواب..شیراحمدذکورمغل خیل160.122واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K01007926دیدارنوراحمدخیرخواهخیرمحمدشهيداميرحبيب الله158.175دارالعلوم شرعیه قره باغ صرف برای ذکور ولایت کابلکابل
K01026140دیدارعبدالقدوسغفاریعبدالغفارغلام حيدرخان132.662ناکامکابل
K01007141دیدار رحمنسیف الرحمنرحیمیعبدالرحمنقلعه مرادبيک184.691واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10005760دیداراحمدزیاراحمدسروریعزیزاللهالتقوی170.491به نسبت انتخاب کود (صرف برای اناث) نتیجه قرنطین استننگرهار
K05003249دیدارآغاسیدجلال-شیراحمدحیات الله شهید180.79دارالعلوم امام ابوحنیفه صرف برای ذکور شهرکابلکاپيسا
K01027878دیدارخانخیرمحمد-سردارمحمدمحمد موسی شفيیق143.205ناکامکابل
K07004457دیدارعلیسخیداد-غلام علینور جاغوري198.181دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون هراتغزني
K01031145دیدارگلاقبال گل-حمیدگلذکورسيدنورمحمدشاه مينه179.978واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10007030دیدارگلشینواری-احمدزایشهيدآدم خان174.219دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K09003260دیدارگلپیرگل-حضرت گلشپـي ليسه154.871واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K03002393دیدننوازخاناحمدزیمعینکاریزها177.556واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K19008468دیدهعلی احمد-میرزاقلتجربوی193.79دیپارتمنت اداره عامه عمومی صرف برای اناث پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کندهاربلخ
K14006397دیدهمحمدهاشم-جاروکشنسوان بهارک172.661واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K01036386دیدهمحمدرومانخالقیعبدالسلامعايشه دراني160.543واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19010280دیدهعبدالخالق-قاری رحیمسلطان راضیه156.82واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K14004822دیدهحیات الله رنجبررنجبرمحمدصالحمخفی149.732ناکامبدخشان
K10008830دیدهغفارخان..عبدالجباربي بي عايشه صديقه147.817ناکامننگرهار
K14007431دیده گلعبدالعزیزغفوریحاجی عبدالغفورحلیمه سعدیه182.822دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنځی شرعیات پوهنتون بدخشانبدخشان
K08000186دیلاورنورخانافغانحمیدخانعلي بابا166.791دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پکتیکاپکتيکا
K22000552دیماغلام دستگیر-حاجی عبدالصمدنسوان افغانکوت144.323ناکامفارياب
K07000234دین الحقنورالحق-گل محمدسنايي156.791واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K34002257دین فرازمحمدامین خان-میرسادیخانگلاب جان156.909واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K01044638دین محمداخترمحمد-سیدمحمدخوشحال خان240.108دیپارتمنت نرسنگ عالی صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرکابلکابل
K21001326دین محمدجمع..غلام علیطلوع212.375دیپارتمنت احصائیه وایکونومتری پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخسرپل
K09001535دین محمدصالح محمد-غوث الدینعبدالحي گرديزي205.558دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون پکتیاپکتيا
K01019964دین محمدمحمددین-محمدعثمانعبدالرحيم شهيد198.944دیپارتمنت موسیقی پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون کابلکابل
K16004578دین محمدجان محمد..آغامحمدلـکن خيل196.369دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلانبغلان
K04002114دین محمدعبدالمنان=عصمت اللهانستيتوت زراعتی ووترنری پروان193.019دیپارتمنت مطبوعات پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون بغلانپروان
K01032876دین محمدرازمحمد-شادمحمدعبدالرحمن پژواک190.018دیپارتمنت فلسفه وجامعه شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون شیخ زایدکابل
K05003764دین محمدفضل محمدعظیمیمحمدعلیذکور محمود راقي189.314واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K01016457دین محمدامیرمحمد-جیفورحمنمحمدصدیق پسرلی--184.394واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K02002763دین محمدعبدالحبیب-عبدالغنیرباط خداينظرخان182.709دیپارتمنت زبان و ادبیات زبان و ادبیات پشتو پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون غزنیميدان وردگ
K10004182دین محمدخیرمحمد-اقبالمرکي خيل182.661دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون لغمانننگرهار
K22001575دین محمدمحمداشرف-یعقوبتجربوي عربخانه181.321دیپارتمنت تاریخ پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریابفارياب
K01041624دین محمدغازی-میرگل خانخان عبدالغفارخان177.984واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01006893دین محمدنورمحمدریسیابوبکرقلعه نعمان177.69واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K28000649دین محمدمحمدگل-خداینظرشهيدانجنيرعبدالمتين177.659واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهلمند
K15000902دین محمدایمانعلی-نورمحمدذکورنوآباد177.369دیپارتمنت علوم فرهنگ اسلامی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزتخار
K19001532دین محمدخوشن مرادمرادیخواجه قلذکور سيدهدايت الله نقشبندي176.173واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K14001187دین محمدبیک محمد-شیرچنگ پایان و نوی جرم175.4دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشانبدخشان
K21001305دین محمدکلبی حسین..حاجی محمدعلیمیرسیدغضنفر174.353دیپارتمنت کیمیا و بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سرپلسرپل
K19007303دین محمدگل محمد-جان محمدقاضي فاروق شهيد174.316دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانبلخ
K19009303دین محمدشاه محمد-شیرمحمدوزيرمحمداکبرخان171.012واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K07000119دین محمدمحمدهاشم-محمدعثمانقلعه قا ضی170.601دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنیغزني
K19000088دین محمدمحمداکبر..جمعه قلشهـید احمدشاه مسعود169.41واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K09002581دین محمدحاجی رازمحمدحیدریبنگی خانسورکي169.114دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون شیخ زایدپکتيا
K15003908دین محمدجان محمد-فیض محمدعبدالبصيرشهيد168.965واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K09002908دین محمدعزت خان-زابتملی حًانگری لیسه167.173واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K10009197دین محمدعلی محمد..پاچاخاننجم الجهاد167.154واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K22000074دین محمدخیرمحمدکوهیغلام قادرذکور کوهيخانه165.65واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K04001888دین محمدفیض محمد-تاج محمدفقيرحيدرگلبهار163.804دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجانپروان
K01047201دین محمدزمریجرئتخیرمحمدانستیتوت میخانیکی ـ163.553واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15000594دین محمدمحمدحاتم-بازارتولکي رستاق160.346واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K14002457دین محمدمحمدحسین..همراه خانانار دره160.317واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K01034912دین محمدمحراب الدینواحدیمحمد واحدغلام حيدرخان158.509واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K17005151دین محمددرمحمد-امیرمحمدنوآباد158.27واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K01008244دین محمدخیال محمد-گل محمدآبدره153.094واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K18001631دین محمدبابه کلانمبینمحمدقلذکورنوآباد152.896انستیتوت تخنیکی نیمه عالی مرکز ولایت سمنگانسمنگان
K14001345دین محمدخیرمحمد-بیگی جانفطرت151.333واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K01022385دین محمدخیرمحمد-شیرمحمدذکوربی بی مهرو151.294واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10000243دین محمدفقیر-بسم اللهکوز بهار151.239واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K07006892دین محمدگل محمد-اخترمحمدداکــــتر زبير شهيــد150.192واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K07007153دین محمداخترمحمد-عبدالله جانسراج المدارس149.441ناکامغزني
K17003711دین محمدفیض محمدمحمدینورمحمدذکورکهندژ148.106ناکامکندز
K19004405دین محمدحاجی محمد..دوست محمدانستيتوت نفت گازبلخ144.711ناکامبلخ
K16004877دین محمددرمحمدمحمدیملا گل محمدميرمحمد شهيد142.863ناکامبغلان
K17005706دین محمددرمحمد-حاجی نظرمحمداستاد غازی خان140.96ناکامکندز
K01027708دین محمدصالح محمد-سیدمحمدحبيبيه132.756ناکامکابل
K01033418دیناعبدالله-محمد جانرخشانه292.53دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات(BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابلکابل
K24001100دیناغلام فاروقرحمانیحاجی عبدالرحمننسوان اميرعلي شيرنوائي278.334دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای اناث پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون هراتهرات
K24006365دیناحاجی آقا محمدمحمدیغلام محمدمحجوبه هروي224.898دیپارتمنت اقتصاد ونوسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون هراتهرات
K01025630دینانعمت اللهحیدریغلام حیدرنسوان منوچهری--217.818دیپارتمنت فزیک عمومی صرف برای اناث پوهنځی فزیک پوهنتون کابلکابل
K01032868دینامحمد هادیحسینیمحمد اسحقنسوان سید الشهدا210.557دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01028827دیناسیدیاسین-سیدمحمدحسینحضرت شمس المشايخ205.91دیپارتمنت روانشناسی تعلیم وتربیه نا شنوایان پوهنځی تعلیمات اختصاصی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01020754دینااسدالله-رحمت خاننسوان توتيا201.841دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنځی شرعیات پوهنتون البیرونیکابل
K01033394دیناخواجه سلیمان-خواجه سیدشاهعمراخان189.694واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19000839دیناغلام صدیق..حاجی سیدقلمهستي186.6دیپارتمنت اکتشاف و استخراج ساحات نفت و گاز پوهنځی جیولوجی و معادن مؤسسه تحصیلات عالی سرپلبلخ
K01025973دیناسمندر-شاه سوارنمبر1سيديوسف علمي184.491واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01033179دینافضل ربیتوحیدیامام علیمولانا جلال الدين محمد بلخي182.93واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K04004254دیناکتاب الله-بسم اللهنسوان قلعه بلند181.561دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون پروانپروان
K19010309دیناغلام محمد-براتسلطان راضیه180.772دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانبلخ
K19012994دیناصالح محمدشریفیحاجی خال محمدهاشم برات179.881واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01014266دیناغلام اکبرنوریمحمدقاسملامعه شهيد177.641واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01022556دینامحمد فرید-محمد امانبي بي سروري سنگري177.55واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15004684دینامحمدکاظم-سیدعبدالمعروفنسوان نمراول176.134دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت پوهنتون تخارتخار
K01022836دیناعبدالرحیمغفوریعبدالغفارسردارمحمدداودخان176.037واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K17005745دیناحفیظ الله-عبدالرحمنعایشه صدیقه174.371واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K01022107دینابختیاریمایلصاحبدادزرغــونه174.161واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K17001381دیناعبدالرحمنحمیدیجمعه خاننسوان نمبر4172.577دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزکندز
K19001231دیناعبدالعزیزرسولیمحمداکرمفیلسوف صدیق افغان167.6انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K19009749دیناعبدالقیومسروریمحمد سرورنسوان محمداسلم حدید165.588واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K03003296دیناسیدحیات الله-سیداللهبي بي فاطمه الزهرا165.585دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی لوگرلوگر
K24005570دیناحاجی عصمت الله.عبدالواحدنسوان رازی165.504واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K19009868دینامحمد ابراهیمصاحب زادهصاحب خانمولانا جلال الدين بلخي163.564انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K10016315دیناعبدالشکور-احمدجانتجربوی اناث163.343دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارننگرهار
K01036866دینامحمد اسمعیلنوابیمحمد علینسوان ده دانا162.263واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01026606دینامحمدعمر-محمدلطیفستاره159.084واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01015743دیناعبدالکریمخالقیعبدالخالقزرغــونه158.837واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19012510دینامول الدین-محمدرسولعايشه افغان158.658واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01046375دینامحمدصابرحنیفیمحمدنبیپروژه پنجم 315158.375دارالعلوم عربی کابل صرف برای اناث شهرکابلکابل
K01031333دیناصاحب خانعلی زیحاجی محمدغوثنسوان منوچهری--157.166واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15007271دینانصرالدین-محمد الدیننسوان 1156.858واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K01027818دینانصیرخان-جمعه خانآزادی152.927واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19008156دینامحمدیاسین-محمدهمدممحمدصديق شهيد151.934واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K19007005دیناشریف الله.محمدشاهروشانه بلخي151.472واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K19010020دیناشیربازشیرزادغلام نبیمولانا جلال الدين بلخي151.023واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K19014277دینامول الدین-عبدالرحیمميرولي147.682ناکامبلخ
K01045836دینابریالی-عبدالظاهرمخفی بدخشی146.521ناکامکابل
K19006035دیناآقا محمد..محمدرسولقلعه قل محمد146.362ناکامبلخ
K01028804دیناسیدنجیب الله-میرحیدرشاهحضرت شمس المشايخ118.325ناکامکابل
K14002567دینا بیگمسیدعبدالقادر-سید حبیبفايض شهيد137.508ناکامبدخشان
K08000333دینارظاهرشاه-حاجی نادرسیدجلال بخاری158.34واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيکا
K22002487دینارهلطف الله..صالح محمدستاره137.533ناکامفارياب
K28000717دینامحمدمحمدجمعه-غلام حیدرنسوان ملالۍ172.491واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهلمند
K24001854دینانامهنوراللهیوسفینصراللهسواد حیاتی163.684واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K10002039دینج خانمدارخان-نورحسنشهيدمحمدقاسم163.338واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01040453دیندارعبدالغنیاحمدزیحاجی براتغازي222.994دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون کندهارکابل
K01036892دینممحمدعمرافضلیقلندرنسوان ده دانا154.936واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19000899دینهعبدالواحد.خواجه عبدالحکیمشيخ محمدصديق شهاب149.327ناکامبلخ
K03000745دینه گلقندهاریاباسینپهلوانکوچي هامرکزلوگر161.853واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K25001062دیوهمحمداشرفاشرف زادهعبدالحمیدخصوصی کوثرنور327.334دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنځی طب پوهنتون هراتفراه
K01015805دیوهخلیل الله-نوراللهسيد نورمحمد شاه مينه285.289دیپارتمنت عمومی پوهنځی طب پوهنتون ننگرهارصرف برای اناثکابل
K01027190دیوهدادالله-عبداللهصوفی محمداسلام مین252.47دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنځی شرعیات پوهنتون کابلکابل
K01011252دیوهمحمدحنیف-ملک عمرگلپوهاندعبدالاحمدجاويد242.543دیپارتمنت اداره تربیتی پوهنځی روانشناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابلکابل
K01011836دیوهبرکتابراهیم خیلعبدالسلامشیرینو240.15دیپارتمنت ریاضی عمومی صرف برای اناث پوهنځی ریاضی پوهنتون کابلکابل
K01017352دیوهسیداحمدشاهاحمدیگل جهان شاهنسوان رحمن مينه ـ219.388دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات ملی پوهنتون کابلکابل
K01022871دیوهرحمت الله-آدم خانالفتح210.589دیپارتمنت تکنالوژی مواد عضوی صرف برای اناث پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیککابل
K01037165دیوهخلیل اللهحبیبیگل حبیبسوريا201.807واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19009478دیوهمحمدرحیم-آقامحمدفاطمه بلخي188.256دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخبلخ
K17002824دیوهمحمدیونسامیریامیرمحمدنسوان خواجه مشهد187.647واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K27000649دیوهحاجی نجیب الله-باریدادصوفی نسوان186.733دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون کندهارکندهار
K01023397دیوهمحمدیوسف-محمدحبیبالفتح185.08واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01018201دیوهمحمدانور-حاجی خداینورنسوان احمدشاه بابا مینه182.571واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01043344دیوهعبدالظاهر-محمد جاناستادمحمدابراهیم خواخوری174.113واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K27001959دیوهعبدالرحمن-عبدالرزاقتجربوی عالی لیسه172.775دیپارتمنت اداره عامه عمومی صرف برای اناث پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کندهارکندهار
K27000270دیوهحیات الله-عبدالمجیدزرغـــونه انـا171.988دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارکندهار
K10004575دیوهاحمدشاه-محمدسرورالایی عالی لیسه165.569واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K12003373دیوهسردار نبی..زرور خانبي بي فاطمه کنر160.002واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K12003322دیوهمحمدنادر..جنداعلی خانبي بي فاطمه کنر149.955ناکامکنر
K12003309دیوهشمس الحق...اخندزادهبي بي فاطمه کنر144.618ناکامکنر
K01023297دیویاآغا محمدشریفیغوث الدینسردارمحمدداودخان186.879انستیتوت تکنالوژی کمپیوتر نیمه عالی شهر کابلکابل
K01009289دیویاسیدحسن-محمدسعیدعبدالله جان شهيد156.517واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24007154دیویاعبدالظاهر-ابوبکراستقلال147.791انستیتوت صنایع کمال الدین بهزاد نیمه عالی ولایت هراتهرات
K04001042دیویاغلام قادر-خوشدلنسوان نمبر1گلبهار146.424ناکامپروان
K16002794دیویاعبدالحبیبحبیبیقطب الدیننسوان زمان خيل146.309ناکامبغلان
K01032047دییاناجان علی-محمد عوضمحمدآصف مايل214.121دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K03001014ډولینیازگل-بختوردازری دکرنی مسلکی لیسه158.551دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی پکتیکالوگر
K01027112ډیوهذین الله-حدث محمدنسوان وحدت273.273دیپارتمنت علوم سیاسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابلکابل
K01026390ډیوهعبدالباقی-حاجی محمدامیننسوان وحدت252.881دیپارتمنت پلان وپالیسی پوهنځی روانشناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابلکابل
K27002415ډیوهسلطان احمد-حاجی احمدصفیه عمه جان200.161دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کندهارکندهار
K27002574ډیوهاسدالله-غلام محمدزرغونه انالیسه نمبر2188.068دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنځی شرعیات پوهنتون کندهارکندهار
K10000661ډیوهغلام فاروق-کاکوناهید شهید183.652دیپارتمنت تعلیمات مسلکی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01033474ډیوهعبداللهیوسفزیعبدالصمدنسوان محمد اکبر خان پامير178واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01016853ډیوهالله گلناصریامیرجانمحراب الدين172.781واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10016227ډیوهسلطان محمدفهیمیارمحمدتجربوی اناث164.039واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01039898ډیوهعبدالجمیل-عبدالحنانقلعه زمانخان162.006انستیتوت اداره و حسابداری نسوان نیمه عالی شهر کابلکابل
K04000880ذ والحجهمیرنجم الدین-میرعلاوالدیننسوان عشق اباد162.191واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K34001403ذابیح اللهنظیر بادشاه-سلطان بادشاهحًر بن156.753واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K01045327ذاخیلنورزمان0گل فقیرهود خیل نمبر یک240.177دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون ننگرهارکابل
K01020462ذاکرعلی یاور-حسین دادعبدالرحيم شهيد267.961دیپارتمنت سیستم های اطلاعات جغرافیایی صرف برای ذکور پوهنځی جیوماتیک وکادستر پوهنتون پولی تخنیککابل
K07002495ذاکرمحمدحسن-محمدجانلیسه مـــرکزشـــیرداغ233.834دیپارتمنت نقا شی پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون کابلغزني
K02002164ذاکرعبدالحسینحسینیمحمدحسینتگاب سربلاق198.811دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخميدان وردگ
K04005150ذاکرمحمد عظیم-محمد صدیقذکورگلبهار196.85دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون البیرونیپروان
K21000324ذاکرخان محمدحیدریچاری بایذکور افردی186.291دیپارتمنت زبان ادبیات انگلیسی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانسرپل
K33001382ذاکرغلام علیرحیمیخدایرحمذکور ازمک179.403دیپارتمنت جنگلات و باغداری پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی دایکندیدايکندی
K01036034ذاکرمجنونعارفیخان آغاميرغلام محمدغبار177.719واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16001580ذاکرمحمداسحقحسینیمحمدحسینذکورسبزمحمدخان172.846دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت پوهنتون تخاربغلان
K11002470ذاکرنورخان-محمد اللهذکورمندااور171.912واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K01034445ذاکرغلام سخیحیدریغلام حیدرعلاوالدین--170.863واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01034441ذاکرغلام حضرتشیرزادعبدالمجیدعلاوالدین--170.759واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K11000791ذاکرمحمداصف-جمعه خانشهیدداکترعبدالله170.329واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K04003532ذاکرعبدالرزاق-خواجه شاهخواجه سیاران سفلی165.75دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون پروانپروان
K17002487ذاکرعبدالجبار..نورمحمدعبدالواحدشهيد165.526واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K01014134ذاکرزمری-نیک محمدحبيبيه165.485واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K34001239ذاکرالوحًی-میربادشاهميخانِکی خوست163.773واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K01009095ذاکرنعمت الله-ذکریافرزه162.018واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01007644ذاکرعبدالستار-عبدالصبورخالدبن وليد156.707واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14003734ذاکرعبدالظاهر-عبدالغازیزيباک155.142انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بدخشانبدخشان
K20003385ذاکرسردارزمانیشازمانابن يمين151.767واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K07005434ذاکر حسینخدانظرقاسمینوروز علیذکور پشت چوب146.427ناکامغزني
K01006599ذاکراحمدیارمحمداوریاخیلمحمدعالمخواجه لکن172.571دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی هلمندکابل
K01042712ذاکراحمدعبدالخلیلغنی زادهعبدالرزاقنادريــــه141.181ناکامکابل
K01036047ذاکراللهگل رحیم-عبدالسلامابراهيم خليل الله259.225دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق پوهنتون ننگرهارکابل
K10012774ذاکراللهسیدمحمدصافیرئیس خاناصـــلاح250.87دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای ذکور پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K10007403ذاکراللهنورانی..عبدالمنافحصارشاهي کمپ241.852دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات(BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون شیخ زایدننگرهار
K10006906ذاکراللهداودشاه-گل شاهفتح آباد240.072دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق پوهنتون ننگرهارننگرهار
K12002895ذاکراللهمحمد نسیم-حاجی محمد عزتنرنگ238.569دیپارتمنت انجنیری نرم افزار پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کنرکنر
K10005698ذاکراللهامیرمحمدناصریملا محمدخانتجربوی231.733دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنځی شرعیات پوهنتون ننگرهارننگرهار
K10001202ذاکراللهمحمدقیوم-خان سیدنصرت230.052دیپارتمنت انجنیری نرم افزار پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کنرننگرهار
K01019230ذاکراللهمیاعبدالقاهرمیاخیلمیاعبدالحقحکيم ناصرخسروبلخي228.104دیپارتمنت مهندسی پوهنځی انجنیری پوهنتون ننگرهارکابل
K10000891ذاکراللهمیرعالم خان-خان محمدتوکل بابا224.651دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون پکتیاننگرهار
K01054786ذاکراللهذین الله-گلا جانبــارگام221.026دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارکابل
K01053264ذاکراللهمحمدجان-اکبرخانخارج مرز213.822دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون شیخ زایدکابل
K10009298ذاکراللهتجاول خان-حیدرجانشهيدمحمدعارف208.781دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارننگرهار
K34002910ذاکراللهسلام گل-شیرگلالفتح207.264دیپارتمنت زبان وادبیات اردو پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون شیخ زایدخوست
K12003647ذاکراللهمحمدسلام..شیرمحمدخانڅاکی ډاک لیسه205.251دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرکنر
K11001079ذاکراللهغلام حیدر-محمدصالحروشان عالي ليسه203.419دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات پوهنتون کنرلغمان
K12000481ذاکراللهجمعه خانزهیردوائی خانعمراخان202.325واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K09002469ذاکراللهمحمدرحیمذکیبازگلشهيد منصور201.873دیپارتمنت پوهنځی ژورنالیزم پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون پکتیاپکتيا
K01036020ذاکراللهاحمدالله-حاجی فضل احمدابراهيم خليل الله196.586واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10001051ذاکراللهغلام علی-پاچازادهوچ تنگی لیسه189.69دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون شیخ زایدننگرهار
K01054784ذاکراللهمحمد امین-عبدالمنانشهيدداکترعبدالله لغماني189.154دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمانکابل
K34003468ذاکراللهکریم خان-شیرین خانشهيدقادرمحمد188.146دیپارتمنت فلسفه وجامعه شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون شیخ زایدخوست
K12003219ذاکراللهعزت الله..جمیل خانمسلکی زراعت خاص کنر184.559دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون پکتیاکنر
K12002528ذاکراللهولی خان-مسافرخانکبيرستوری181.127واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K10007259ذاکراللهشریف اقا-عبدالقدیرطوطو181.048دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون پکتیاننگرهار
K10000408ذاکراللهذاهدالله-صالح محمدنصرت180.966واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K29000362ذاکراللهسیف الدینجاهدملا ولی جانترنک لیسه179.711واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیزابل
K10001607ذاکراللهنورمحمد-سیداحمدهجرت آباد179.594واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K12003172ذاکراللهسیدعالم.محمدعالمغازي آباد179.41دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارکنر
K10008555ذاکراللهرحمت جان..امان خاننجم الجهاد177.913دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت پوهنتون کنرننگرهار
K10005792ذاکراللهعصمت اللهنبیحاجی غلام نبیمومندره زراعت مسلکي ليسه174.19دیپارتمنت تعلیمات مسلکی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K10003984ذاکراللهشربت خان-عزیزاللهزراعت174.062واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K34002142ذاکراللهنظام الدین-سیداکبرزیری ترخه174.012دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاخوست
K10000384ذاکراللهالله جان-خلیفهده سرک172.966واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10015566ذاکراللهمحمدموسی-عبدالقدیرسيدشمس الدين مجروح172.807واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10003418ذاکراللهسیدغلام-شیرزمانقلعه اخند لیسه172.647انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت ننگرهارننگرهار
K10008611ذاکراللهزردالوگل-لعل میرانگردی غوث172.635انستیتوت بایزید روشان نیمه عالی شهر کابلننگرهار
K03000093ذاکراللهزلمی-سندیعبدالملک عبدالرحيم زي172.438واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K12001536ذاکراللهباچاخان0میراجدرسرکانو170.729واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K34002422ذاکراللهمیرولی خان-علیممټاخان170.532واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K10001610ذاکراللهتورخان-پیرمحمدهجرت آباد169.029دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K10005810ذاکراللهگل محمد-الله جانوزیرجهادی167.422دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K12002340ذاکراللهعبدالمالک-عبدالوهابکبيرستوری167.26دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارکنر
K34000313ذاکراللهتازه گل-نظیرخانغرغشت167.089واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K10008442ذاکراللهملنگ-محمدشریفشپي ليسه ننگرهار165.179واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K34002117ذاکراللهسیددولت-فتح خان- خان مندوزی لیسه163.551واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K17000737ذاکراللهحاجی محمد بشیر-محمد ایوبحضرت علي162.376واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K17004593ذاکراللهگلزارخان-عبدالستاردورانکلي ليسه162.315واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K10001992ذاکراللهمیراجان-عمرجانده غازی162.284واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10009351ذاکراللهسردارصالحی..امیرمحمدمياعمر161.94واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10001819ذاکراللهحضرت سید-محمدسیدخانحصارشاهي کمپ160.35واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10002376ذاکراللهروح الله-جمعه خاناستقلال160.224دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشانننگرهار
K11002421ذاکراللهمحمدشاه خان-محمدهاشممسلکي زراعت160.175واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K12003560ذاکراللهناجبر-شیرمحمددره پيچ زراعت مسلکی لیسه158.549دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی پکتیکاکنر
K01053380ذاکراللهابراهیم-شاه وزیرشهیدمطیع الله158.459واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K12003684ذاکراللهحبیب خان-محمدگلوټه پور157.071واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K10000487ذاکراللهامان الله-رحمت شاهنصرت156.81واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K34002306ذاکراللهمحمدروف-همت شاهحًر بن156.764واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K12001750ذاکراللهفضل محمد-نیازگلمنگوال156.499واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K10007657ذاکراللهمحمداسلام-علی مرادخاناشپان155.22انستیتوت میخانیکی نیمه عالی ولایت ننگرهارننگرهار
K12002399ذاکراللهعبدالکریم-خیراللهبارگام154.994واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K12002455ذاکراللهشاردین-سرورخانشال خور154.727واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K10002854ذاکراللهقدرت اللهظاهریعبدالظاهرمرادعلی153.539واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10004410ذاکراللهگل وزیر-محمدشیرینحضرت ابوبکرصدیق رض د ذکورو لیسه153.344واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K17000962ذاکراللهشیرمحمدذاکرشیراحمدعبدالواحدشهيد153.254انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت کندزکندز
K12003211ذاکراللهعبدالقادر..گل محمداسعدآباد شپي ليسه153.192واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K03000463ذاکراللهمحمدناصر-محمد یوسفجهادي کلنگار152.971دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی لوگرلوگر
K01035271ذاکراللهمحمدرزاق-عبدالرزاقابراهيم خليل الله152.188واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K17005085ذاکراللهکشمیر-علیم خانخزانی151.733انستیتوت زراعت و وترنری نیمه عالی ولایت کندزکندز
K34004613ذاکراللهرحیم اللهافغانرحیم گلليسه لکن151.622واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K12002830ذاکراللهظفرخان-باول خاننرنگ151.613واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K10010680ذاکراللهشمس الرحمن-شاه محمودکوت149.991ناکامننگرهار
K01016810ذاکراللهحاجی ببرک-عیسی خانمحمدصدیق پسرلی--149.818ناکامکابل
K12001549ذاکراللهبهادرخان-حاجی سردارمسلکی زراعت مروری149.759ناکامکنر
K10000778ذاکراللهحفیظ الله-تراباحداد149.669ناکامننگرهار
K10011024ذاکراللهحبیب الرحمن-عبدالستارسراچه علی خان149.62انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت ننگرهارننگرهار
K01044472ذاکراللهسمیع الله-دادمحمدخوشحال خان149.344انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی مرکز ولایت نورستانکابل
K10002294ذاکراللهرفیع الله-مولوی عبدالحقچاردهي148.274ناکامننگرهار
K12000504ذاکراللهسیدامیدگل-گل ولیچپه دره148.273ناکامکنر
K10010552ذاکراللهحاجی تور-گل فرازخانشهيد سردارمحمدداود148.024انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت کنرننگرهار
K12003643ذاکراللهغلام رسول-جمیلبارکندی146.711ناکامکنر
K05001014ذاکراللهمحمدصابر-محمدصادقغازی میرمسجدی خان146.378ناکامکاپيسا
K12003282ذاکراللهمحمدافضل..خان گلاسعدآباد شپي ليسه146.118ناکامکنر
K12000710ذاکراللهمحمدشاه-حکم خانناړی146.109ناکامکنر
K10016445ذاکراللهارصلاح-گل محمدشهیدعبدالحق144.861ناکامننگرهار
K10007635ذاکراللهگل محمدخان-علی محمدشيرزادومرکزی لیسه144.854ناکامننگرهار
K10004167ذاکراللهاحمدخیل-فرازخانکوت زراعت144.332ناکامننگرهار
K10000293ذاکراللهزین الله-نصراللهمندرخیل142.758ناکامننگرهار
K09002095ذاکراللهسلطان-گل آمیرتجربوی گردیز142.668ناکامپکتيا
K09002137ذاکراللهدفترخاندفتر خانمیرسلامدچمکنیو د زراعت مسلکی لیسه141.386ناکامپکتيا
K12003435ذاکراللهسیدمحمدبهارنعمت شاهشيگل تخنيکی لیسه139.563ناکامکنر
K12002820ذاکراللهنعمت الله خان-عبدالستارخانسرکانو139.321ناکامکنر
K12002521ذاکراللهجاندادخان-گل محمدبارگام130.534ناکامکنر
K12002879ذاکراللهحضرت ولی-حضرت عمرمسلکی زراعت دره پیچ126.944ناکامکنر
K12002233ذاکراللهظفرخان-بارس خانقرو لیسه123.981ناکامکنر
K11000194ذاکراللهبادشاه گل-قلم یارکچورسالاب108.114ناکاملغمان
K10011961ذاکرالله تسلمحمدصدیقتسلمنصورخانمومن افغان ترک177.822واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K09000427ذاکرالله خانتحیم خان-فضل الرحیمصبرمینه عالی لیسه170.414واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K22003056ذاکراهمحمداکبر-عثمانقلده عزیزان149.669ناکامفارياب
K04002093ذاکرجانآغاگلامیریتاج محمدانستیتوت تخنیکی پروان154.863واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K01018785ذاکرحسینعبدالاحمد-غلام حسنعبدالرحيم شهيد285.483دیپارتمنت شهرسازی صرف برای ذکور پوهنځی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیککابل
K01054656ذاکرحسینمحمدموسیعظیمینوروزعلیداود زيرک278.313واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01041361ذاکرحسینحسین علی-سیف علیشبانه عبدالرحيم شهيد257.89دیپارتمنت پیداکوژی پوهنځی روانشناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابلکابل
K33001360ذاکرحسینمحمدامیرنظریمحمدفناذکورالقان چوچان257.495دیپارتمنت جیودیزی انجنیری صرف برای ذکور پوهنځی جیوماتیک وکادستر پوهنتون پولی تخنیکدايکندی
K07007827ذاکرحسینرجب علی-غلام محمدقلعه شهاده254.289دیپارتمنت اداره عامه صرف برای ذکور پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون بلخغزني
K02002179ذاکرحسیندیدار..محمدعلیسرخ آباد237.203دیپارتمنت استخراج زیرزمینی معادن صرف برای ذکور پوهنځی جیولوجی ومعادن پوهنتون پولی تخنیکميدان وردگ
K01045634ذاکرحسینمحمدنوروزالدین-حاجی الله نورخانسيدالناصري219.677واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16005586ذاکرحسینمحمدنسیم-بازمحمدحضرت خاتم لانبیا219.09دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخبغلان
K01022309ذاکرحسینمحمدعیسی-اسحقهمـــــايون شهيد213.962واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07001064ذاکرحسینرستمرستمیکوچیشهيد غلام حيدرناهور210.783واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K19001374ذاکرحسینغلام رسول-غلام نبیدالان200.658دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخبلخ
K01019046ذاکرحسینسلطان-رجب علیمحمدآصف مايل200.291دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخکابل
K07000095ذاکرحسینحسن-محمدجمعهخصوصی حضرت محمد197.249دیپارتمنت انجنیری معدن پوهنځی جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی و انجنیری غزنیغزني
K07004517ذاکرحسینمحمدعلی..محمدایوبآیت الله مدرس195.273واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K07006864ذاکرحسینمحمدعلی-عبدالحمیدشهداءبالاسرنی قلعه195.057دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیانغزني
K01047060ذاکرحسینمحمدحسین-خانعلییوسف بانگی !189.671دیپارتمنت ارتباط عامه پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون شیخ زایدکابل
K01054459ذاکرحسینابراهیم-دولت حسینحيدرابادغزني189.422دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنیکابل
K07007592ذاکرحسینحسین-ایوبخصوصي نورغزنه181.763واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K01018846ذاکرحسینعبدالغنی-غلام محمدعبدالرحيم شهيد181.384واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K18000075ذاکرحسیناسدالله-محمدموسیسرتور181.019دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانسمنگان
K01030207ذاکرحسینناظرحسین-شاپسندذکور بي بي مهرو172.737واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07007598ذاکرحسینموسی خان-عبدالحسینخصوصي نورغزنه167.436واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K04002724ذاکرحسینرحم الله-نظام الدینخدری167.107واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K07003946ذاکردادنوراحمدنوریخالقداد خانسـيدقاضي منگور153.666انستیتوت زراعت نیمه عالی مرکز ولایت زابلغزني
K04001796ذاکرشاهکبیرشاهمنوریمنورشاهخيشکی175.755واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K01054249ذاکرمحمودشاه محموداوریاخیلسکندرشاهظاهرشاهي215.541دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کندهارکابل
K01053238ذاکرهمحمدجوادنبی زادهغلام حسن-خارج مرز299.118دیپارتمنت قابلگی صرف برای اناث پوهنځی نرسنگ وقابلگی پوهنتون طبی کابلکابل
K01017225ذاکرهاسلم-قربانزينب کبرا267.988دیپارتمنت انستیزی پوهنځی علوم متمم صحی صرف برای اناث پوهنتون طبی کابلکابل
K01024403ذاکرهشیرعلم-نیازگلسلطان راضيه247.341دیپارتمنت ریاضی عمومی صرف برای اناث پوهنځی ریاضی پوهنتون کابلکابل
K15004834ذاکرهمحمدامین-محمدیعقوبنسوان نمراول236.884دیپارتمنت انجنیری نرم افزار پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کندزتخار
K01040949ذاکرهمحمدرضا-محمداسمعیلشهرک صفا ـ223.081دیپارتمنت مدیریت آموزشی پوهنځی علوم تربیتی ومسلکی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K07000841ذاکرهنقیب الله-نیک محمدجهـــــان ملکه219.455دیپارتمنت ریاض&