حرف خ

لطفاً در ابتدا به جدول حرف نام تان مراجعه کنید. جدول ها به اساس حرف اول نام دانش آموزان تنظیم شده اند. بعداً در قسمت Search آی دی تانرا بنویسید. نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن آی دی میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی (Previous) و بعدی (Next) استفاده کنید. در صفحات کوچک موبایل شاید یک ویا دو ستون از دید تان پنهان باشند و برای دیدن آنها بالای علامه مثبت در جدول کلیک کنید.

لطفاً تا پردازش کامل جدول صبر کنید. هر زمانیکه بخش جستجو ظاهر شود به این معنی است که جدول کاملاً پردازش شده است.

حرف خ

ای دینامنام پدرتخلصنام پدرکلانمکتبنمره کانکورنتیجهولایت
K34000941خاتم شاهیمیرصاحب خان-معراج الدینبي بي حليمه171.141واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K01031992خاتمهمسعودسعیدمحمدرحیمسوريا304.652دیپارتمنت عمومی پوهنځی طب پوهنتون ننگرهارصرف برای اناثکابل
K10009631خاتمهشاه حسین-سیدمحی الدینبي بي حوا304.467دیپارتمنت عمومی پوهنځی طب پوهنتون ننگرهارصرف برای اناثننگرهار
K19003381خاتمهمحمدباقر-عبدالرحیمنمبريک شهيدمزاري278.498دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخبلخ
K10000445خاتمهگل محمدشیرزادمحمدشاهبي بي زينب262.981دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنځی انجنیری پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01030117خاتمهعبدالملطبرفیقیمحمدرفیققلعه کاشف252.535دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات(BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون ننگرهارکابل
K01040520خاتمهجان آقا-محمدشریفنسوان زليخا235.583دیپارتمنت پیداکوژی پوهنځی روانشناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابلکابل
K07004933خاتمهغلام علی..علی یاورنسوان باطو228.087واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K07004053خاتمهعصمت اللهرضاییمحمدهاشمبي بي زهراحوتقول219.672دیپارتمنت روابط عمومی پوهنځی ژورنالیزم وارتباط جمعی پوهنتون هراتغزني
K01018334خاتمهمحمد علی-رمضان علیمحمدآصف مايل196.489واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01014084خاتمهاقبالصیفیخان شرینزرغــونه192.996واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07005390خاتمهعزیزالله-محمد عیسیالمهدي189.793دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون هراتغزني
K01015788خاتمهامرالدینحسنیمحمدحسنزرغــونه186.62واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24010502خاتمهمحمد امینیعقوبییعقوبنسوان فکری سلجوقی186.413واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K07005593خاتمهقادرگلستانیبوستاننسوان تمکي184.915دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون غزنیغزني
K07001906خاتمهمحمد علی-زماننسوان شهداي مرکزجاغوري184.91واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K30000655خاتمهعبدالحسین..بوستانلیسه نسوان راضی پالان182.89دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون غزنیارزگان
K16004686خاتمهمحمداکبرانوریمحمدانورنسوان بي بي آمنه182.27دیپارتمنت تعلمیات اسلامی صرف برای اناث پوهنځی شرعیات پوهنتون بغلانبغلان
K07001899خاتمهداودشاه-محمد انورنسوان شهداي مرکزجاغوري181.275انستیتوت تکنالوژی کمپیوتر نیمه عالی شهر کابلغزني
K07004895خاتمهاحمدعلیبوستانیبوستانعلیچهل باغتوی پشــي181.121واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K07003121خاتمهرمضان-مهرعلینسوان قلعه شهاده179.727دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون غزنیغزني
K01009501خاتمهسلمان علی..نوروزعلیخصوصی معرفت ـ179.594واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15007514خاتمهمحمدانور-عبدالواحدحاجي عبدالرحيم179.396دیپارتمنت زبان وادبیات اوزبیکی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تخارتخار
K01027934خاتمهبهرام گل-پادشاه گلعبدالرحمن پژواک178.195واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K25000919خاتمهعبدالعلیمحلیمیحاجی غوث الدیننسوان عسکرآباد177.731دیپارتمنت علوم و فرهنگی اسلامی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی فراهفراه
K19005944خاتمهعبدالرحیم-محمد صادقعلي چوپان175.641انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K07001238خاتمهبراتعلیاحمدیمحمدناصرنسوان شهيداحمدي174.621دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون غزنیغزني
K16002873خاتمهسیدمرادامانیعیدینسوان حضرت زید174.525واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K01042246خاتمهکاظیممرادیقربانشهرک خراسان172.499واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01015304خاتمهعبدالغفارلعل زیلعل محمدبي بي عايشه صديقه171.091واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01018254خاتمهخواجه خانصدیقیخواجه رستممولانا جلال الدين محمد بلخي168.922واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16003018خاتمهعبدالصمد-عبدالباقینسوان خنجان167.108انستیتوت ژورنالیزم نیمه عالی شهر کابلبغلان
K07001920خاتمهمحمد موسی-محمد رسولنسوان شهداي مرکزجاغوري163.575انستیتوت ژورنالیزم نیمه عالی شهر کابلغزني
K01024433خاتمهفیض محمدفیضیعبداللهنسوان بي بي رابيا161.925واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14005989خاتمهعصمت اللهعصمتینعمت اللهاسکان160.616واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K07003369خاتمهمحمدعلی-نورمحمدفيضِيه160.537واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K17004124خاتمهمحب الله-حاجی سیف اللهکهندژ158.532واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K32001600خاتمهاحمد-اسماعیلنسوان شاه قلندر156.745واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K07005931خاتمهجانعلی-رضا بخشفاطميه اشکه داود153.613واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K34002172خاتمهگلاب جان-نصرالله جانبی بی خدیجه153.201واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K21001382خاتمهسیدعیسی..سیداکبرلیسه شهیدمهدوی151.563انستیتوت انجنیری نیمه عالی بلخ ولایت بلخسرپل
K07005971خاتمهمحمد نعیم-غلام محی الدینبي بي فاطمه الزهرا144.581ناکامغزني
K07005261خاتمهمحمدیعقوب-خدابخشمحـــمدعلـــــــي جويا142.782انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی مرکز ولایت غزنیغزني
K22002821خاتمهسیددلاورساداتسیدحامدنسوان دهنو141.03ناکامفارياب
K01023412خاتولحاجی محمد-عبدالرزاقالفتح266.449دیپارتمنت روانشناسی پوهنځی روانشناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابلکابل
K01023214خاتولعبدالرازقستاریعبدالستارنسوان ملکه ثريا256.12دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنځی شرعیات پوهنتون کابلکابل
K01048803خاتولاحمدجاوید-عبدالقیوماميد211.186واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K17004485خاتولنصرت الله-حفیظ اللهميرزاعبدالقادربيدل210.7دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنځی شرعیات پوهنتون تخارکندز
K01029948خاتولفریدون-عبدالغازیبي بي سروري سنگري153.528واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10000619خاتولسفیراللهاحمدزیعبدالروفبي بي زينب147.931ناکامننگرهار
K01015467خاتولهمحمدطاهر-محمدعمر-ناهيدشهيد183.099واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10003862خاتولههمایون-شیراقاعبدالرحيم نیازی179.926واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10000383خاتونببرکفاضلشیراغابي بي زينب198.925دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K05002742خاتونمحمد عزیزصافیولی محمدنسوان علي خيل184.648دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون البیرونیکاپيسا
K01018272خاتونعمرگلعمرزیمحمدهاشمنسوان رحمن مينه ـ158.781انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلکابل
K32004274خاتیمهمحمدحسینحسینسلطانعلینسوان بامسرای160.339انستیتوت تخنیکی افغان-ایران نیمه عالی ولایت بامیانباميان
K07004871خاتیمهمحمدموسیحسینیحسین علیبي بي زهراحوتقول158.118انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلغزني
K34003774خادگلخان وزیر-گل کیالکده182.872واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K19005452خادمدولت-اسماعیلعلي آباد261.098دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون بلخبلخ
K33000593خادمحسین علی-غلام حسینلیسه ذکور ورس215.545دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون بلخدايکندی
K32002208خادمعوض-خانعلیذکور مرکز باميان168.868واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K10004740خادمافغانستان-گل عزیزفقرالله151.601واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K13000100خادم اللهعبدالشافی-عبدالمتینننگراج252.319دیپارتمنت سیول پوهنځی انجنیری پوهنتون لغماننورستان
K02003636خادم اللهرحمت گلخاکسارصاحب گلشهاب الدین176.293دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پکتیکاميدان وردگ
K14003178خادم اللهقباد.اسمعیلوخنیده161.978واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K09001649خادم اللهسلیم جان-گلامیرڅمکنیو عالی لیسه160.046واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K34001103خادم اللهمرواتحظرتحظرتصبريوليسه158.33انستیتوت میخانیکی نیمه عالی ولایت خوستخوست
K11001744خادم اللهامین الله-غازی محمدماسموت152.178دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریابلغمان
K10011426خادم اللهکرنیل خان-سیدولی شاهسيد احمد خيل139.124ناکامننگرهار
K10005942خادم جاننمک خان-جلات خانگردی غوث165.494واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K19003885خادم حسینمحمدعوض-عظیم الدینراه معرفت294.122دیپارتمنت فارمسی عمومی صرف برای ذکور پوهنځی فارمسی پوهنتون بلخبلخ
K01043871خادم حسیننیک قدم-امیرحسینسيدالناصري233.511دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پروانکابل
K07004378خادم حسینمحمدلطیف..محمدموسیاستاد شريفی214.042دیپارتمنت سینما پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون کابلغزني
K32002113خادم حسینعبدالواحد-عوضذکور مرکز باميان173.947انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بامیانباميان
K11001760خادم محمدعبدالحنان-ملامحمدحسینذکور کوټلی158.693واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K31000525خادیم حسینمحمدقاسم-ابراهیمسفیدآب190.127دیپارتمنت تیاترپوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون کابلغور
K10005552خاسته گلشرشم گل-ولی محمدگلاهی لیسه184.99به نسبت انتخاب کود (صرف برای اناث) نتیجه قرنطین استننگرهار
K15008480خاسیهآغاجانمیرعلمیمیرعالمبي بي حوا160.479واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K05003176خاص الدینشهاب الدین-ولی محمدحسن شهید161.977انستیتوت معاون انجنیری حصه اول کوهستان نیمه عالی ولایت کاپیساکاپيسا
K10007171خاصه دارمحمدلعل0گلامیرشهيد ملنگ جان174.261دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K16000853خاصه ماهمحمدحسین-حسینکارته اتفاق158.596واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K10006138خاطبنوراغا-محمدخانننگرهار عالی لیسه170.816واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10006296خاطراللهزرماش-یادگلسروبي168.644واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10006207خاطراللهعبدالظاهر..رحیمتجربوی165.421واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10000199خاطراللهنوراجان-میرا جانکوز بهار141.302ناکامننگرهار
K01048861خاطرهمحمدنسیمحیدریعلی خانچهل دختران -299.465دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات(BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابلکابل
K01018607خاطرهحبیب الله-محمد حسنمحمدآصف مايل288.949دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای اناث پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کابلکابل
K24001335خاطرهغلام سخیحسن زادهغلام حیدرمحجوبه هروي285.917دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون هراتهرات
K01018221خاطرهگل حسن-غلام سرورزينب کبرا271.832دیپارتمنت تکنالوژی لابراتوار طبی پوهنځی علوم متمم صحی صرف برای اناث پوهنتون طبی کابلکابل
K01017259خاطرهنعمت الله0میاسعیدمحراب الدين268.221دیپارتمنت زبان وادبیات انگیسی صرف برای اناث پوهنځی زبان های خارجی پوهنتون کابلکابل
K24003961خاطرهحاجی عبدالکریم..حاجی عبدالوهابباغ نظرگاه266.661واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24009222خاطرهمحمدطاهر-محمدنادرگوهرشاد261.048دیپارتمنت اداره عامه صرف برای اناث پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون هراتهرات
K01029548خاطرهعبدالفقیر-عبدالغنیبي بي سروري سنگري259.457دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای اناث پوهنځی انجنیری کمپیوتر وانفورماتیک پوهنتون پولی تخنیککابل
K01017340خاطرهمحمدحسن-کلبی عباسزينب کبرا259.015دیپارتمنت عمومی فارمسی پوهنځی فارمسی پوهنتون کابل صرف برای اناثکابل
K01017180خاطرهنادرعلی-موسیزينب کبرا255.628دیپارتمنت نرسنگ صرف برای اناث پوهنځی نرسنگ وقابلگی پوهنتون طبی کابلکابل
K20000256خاطرهعزیزالله-مرتضی قلمیرويس مينه248.886دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنځی انجنیری پوهنتون کندهارجوزجان
K01018451خاطرهسیدمحمودامیریمیرعبدالغفارنسوان مولاناعبدالمجید مصفاغزنوی--247.659دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون البیرونیکابل
K01046157خاطرهآغاگلامانیامان اللهپروژه پنجم 315242.489دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون کابلکابل
K20000501خاطرهشکرالله-عبدالوهابمیرويس مينه242.164دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون کندهارجوزجان
K01016796خاطرهعبدالباری0عبدالخلیلمحراب الدين235.013دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01024634خاطرهکنشکا-گل آقامـــريــم231.688دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01016967خاطرهعبدالواحدداودزیسیداحمدمولانا جلال الدين محمد بلخي230.292دارالعلوم عربی کابل صرف برای اناث شهرکابلکابل
K24006252خاطرهحاجی ربانعثمانغلام غوثآتون هروي230.112دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنځی ساینس پوهنتون هراتهرات
K01031460خاطرهسلطان علینیک محمدیمیادادچهل دختران -229.988دیپارتمنت پیداکوژی پوهنځی روانشناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابلکابل
K01020444خاطرهمحمدیعقوب-عبدالصبورحضرت شمس المشايخ229.499دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیرعضوی صرف برای اناث پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیککابل
K01019377خاطرهدلاورخان-گلاجانغازی ادی227.829دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون شیخ زایدکابل
K19001941خاطرهسیدمحمدعلویسیداکبربلخ باستان224.59دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخبلخ
K31001450خاطرهنورمحمد-سلطان محمدتـیل باينظر223.561دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنځی شرعیات پوهنتون بلخغور
K01006140خاطرهنعمت خان-گل محمدحسين خيل222.989دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات ملی پوهنتون کابلکابل
K01049635خاطرهمحمدنادرنادریضیاالدینخصوصي اعتماد کابل221.604دیپارتمنت فقه وعقیده پوهنځی تعلیمات اسلامی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01029482خاطرهعبدالحی-عبدالرزاقبي بي سروري سنگري217.689واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01030907خاطرهشیرپادشاهاحمدیشیراحمدشیخ زاهد بن سلطان217.616دیپارتمنت تکنالوژی طبی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرکابلکابل
K01030402خاطرهعبدالناصرمقصودیعبدالقدیرشهيدسرداد محمدداودخان216.329دیپارتمنت ریاضی پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K19012557خاطرهعبدالروف÷-عبدالحمیدفريده بلخي214.148دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنځی شرعیات پوهنتون بلخبلخ
K01045008خاطرهمحمد عمر-دولت خاندرخاني212.993دیپارتمنت زبان وادبیات روسی پوهنځی زبان های خارجی پوهنتون کابلکابل
K01033546خاطرهشیرخانجلالیعبدالغیاثمحراب الدین210.785دیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون بدخشانکابل
K04002213خاطرهمحمدظاهر-محمداسلمميرعلي احمد شهيد210.354دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون پروانپروان
K24006065خاطرهخیرالدیننظریدلبرنسوان فکری سلجوقی209.39دیپارتمنت زبان ادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون هراتهرات
K10002551خاطرهنصراللهمرشدعلی جانبي بي حوا207.523دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنځی شرعیات پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01015373خاطرهگل حبیبصافیسیدحبیببي بي عايشه صديقه205.434دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات ملی پوهنتون کابلکابل
K01031937خاطرهحسین علی-احمد علیمحمدآصف مايل205.279دیپارتمنت روانشناسی تعلیم وتربیه نا شنوایان پوهنځی تعلیمات اختصاصی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K04004517خاطرهمحمدشفیع..محمداکرمنسوان رباط203.972واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K01017635خاطرهاحسانعلیحیدریبوستان علیزرغــونه203.889واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01033027خاطرهعبدالحمید-عبدالمجیدمـــريــم199.904واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10013549خاطرهایمل-شیرعلمخارج مرزپاکستان199.071دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارننگرهار
K24005843خاطرهعزیزاحمد-احمدهيواد199.022واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K14003816خاطرهعبدالحلیم-افغانتجربوي بتاش198.954واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K01026386خاطرهحکمت الله-امان اللهنسوان وحدت198.548واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07004727خاطرهعبدالحکیم...محمدهاشیمخدایداد198.437واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K01015852خاطرهامان الله-احمدعلیتاجورسلطانه198.397واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K33000445خاطرهخداداد-نعیمذکورلوران198.158دیپارتمنت آموزش کمپیوتر صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیاندايکندی
K01017490خاطرهدولت حسین-علی جانمحمدآصف مايل196.896واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19010528خاطرهمحمدظاهرعصیانمحمدسعیدمولانا جلال الدين بلخي196.865دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخبلخ
K24007125خاطرهعبدالبصیر-عبدالجبارفتح196.812دیپارتمنت زبان ادبیات عربی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون هراتهرات
K01021627خاطرهمحمدالله-محمدحمیدابولقاسم فردوسي196.725واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K26000394خاطرهعبدالمالکبارکدلاورشهید ناهید196.529دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی نیمروزنيمروز
K19009422خاطرهرمضان-امین اللهفاطمه بلخي196.493واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01006438خاطرهمحمدصادق-عبدالغفارخواجه مسافر195.354واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K20002369خاطرهاخترمحمداختریغلام محی الدیننسوان آقچه195.104دیپارتمنت زبان ادبیات انگلیسی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانجوزجان
K19006689خاطرهخواجه-محمدشرفمحمد هاشم برات195.093واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K24005209خاطرهنظرمحمد-محمد حیدرمهري هروي194.748واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01023499خاطرهامان الله-امین اللهبي بي سروري سنگري193.851دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون پروانکابل
K01023863خاطرهشیرآقا-میرآقامـــريــم193.677واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19002455خاطرهغلام ربانی-غلام سخینمبر2صلح شهيدمزاري193.674دیپارتمنت ریاضی صرف برای اناث پوهنځی ساینس پوهنتون بلخبلخ
K01013885خاطرهشیرپادشاه-عبدالخلیللامعه شهيد193.2واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01018406خاطرهمحمداسمعیلغفوریمیرعیوضنسوان مولاناعبدالمجید مصفاغزنوی--192.051واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01039058خاطرهمحمددلصافیشیریندلنسوان ده دانا191.879واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01011877خاطرهغلام دستگیرسخی زادهغلام سخیلیسه محمدموسی مجددی191.702واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16005341خاطرهمحمد نادر-حسین علینسوان معدن191.409دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر پوهنځی اقتصاد پوهنتون بغلانبغلان
K01020857خاطرهنوراحمدملفتح خانزرغــونه190.194واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01030121خاطرهمیرآقانظریحاجی محمدیاسینقلعه کاشف189.929واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19007147خاطرهعباساحمدیغلام حسینميرولي189.821انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K27000524خاطرهاحمدشاه-فضل الحقعينو نمبر 2188.649دیپارتمنت اداره عامه عمومی صرف برای اناث پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کندهارکندهار
K04000468خاطرهغلام فاروق-غلام جیلانینسوان ميرعلی احمدشهيد188.527دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون پروانپروان
K04004595خاطرهعبدالله جان.میراحمدنسوان احمدعلي خان شهيد188.437دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون پروانپروان
K07005483خاطرهمحمدعلیعارفینورمحمدنسوان تبقوس188.172دیپارتمنت جیولوجی صرف برای اناث پوهنځی زمین شناسی پوهنتون کابلغزني
K01017626خاطرهمحمدکریمانوریمحمدانورزرغــونه188.107واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01009495خاطرهشیرمحمد-گل الرحمنوياراحمدزي188.071واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01023253خاطرهمحمدعمرشیرزادبرات خاننسوان آقاعلي شمس187.005واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01031136خاطرهنثاراحمدستارزیعبدالستارنسوان بي بي ساره186.883واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01020549خاطرهمحمدآجان-فضل الرحمنحضرت شمس المشايخ186.796انستیتوت تربیه معلم مسلکی نیمه عالی شهر کابلکابل
K07001070خاطرهعلی محمد-غلام حیدرشهيد غلام حيدرناهور186.636دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون غزنیغزني
K07001831خاطرهشکرالله-غلام رضانسوان شهداي مرکزجاغوري186.227دیپارتمنت تیاترپوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون کابلغزني
K10016228خاطرهسیداغا-حاجی حکیم خانتجربوی اناث185.6دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01044838خاطرهمحمدنسیم0محمدعظیمعبدالحي حبيبي185.537واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01023306خاطرهعبدالواسع-اقبالبي بي سروري سنگري184.966واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01014883خاطرهفضل الرحمن-بهادرخانسيد نورمحمد شاه مينه184.872واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K04005112خاطرهمحمد صابر-سید حسیننسوان نمبر1گلبهار184.75دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیرپروان
K01023596خاطرهحیات اللهمحمدیقدرت اللهسردارمحمدداودخان184.705واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07001426خاطرهحسن-رمضان علینسوان البيروني نوآباد184.617دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون غزنیغزني
K07004474خاطرهحقداد-جان محمدنور جاغوري184.491دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخغزني
K16006073خاطرهمیرآغا-سیداکبرابراهيم خان184.345دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلانبغلان
K16001949خاطرهعبدالمنافخاکسارعبدالمنانبی بی عایشه صدیقه183.574دیپارتمنت تعلمیات اسلامی صرف برای اناث پوهنځی شرعیات پوهنتون بغلانبغلان
K01014877خاطرهشیرآقاسلیمیمحمدعلیلامعه شهيد183.363انستیتوت اداره و حسابداری نسوان نیمه عالی شهر کابلکابل
K01012159خاطرهعبدالقسیمزمانیمحمدزمانشیرینو183.244انستیتوت ژورنالیزم نیمه عالی شهر کابلکابل
K01036315خاطرهحبیب الله-عبدالقدوسبي بي سروري سنگري183.186واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01036933خاطرهغلام حسنسلطانیسلطان علینسوان ملکه ثريا183.13واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K27002952خاطرهحاجی شیرآغا-عبدالرشیدمحمود طرزي183.094دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارکندهار
K01040002خاطرهغلام محی الدین-غلام حضرتقلعه زمانخان183.064واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01014180خاطرهعبدالغفورغفوریباو جانلامعه شهيد183.03واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01032891خاطرهرجببهادریمحمدحسینچهل دختران -182.829واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K03000812خاطرهعبدالملک-محمدعمرنسوان محمدآغه182.782واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K01041228خاطرهعبدالحسین-غلام حسنجدیدالتاسيس وزيرآباد182.779واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19003542خاطرهفقیرمحمدفیضیفیض محمدنسوان خراسان182.749واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01013802خاطرهنجیب اللهمحمدیمحمددلفاضل بیک182.715واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15003865خاطرهانعام الله..عبدالرشیدنسوان بی بی آمنه182.484دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون تخارتخار
K19012960خاطرهغلام رضا-احمدولی عصر181.517واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01026747خاطرهمحمدنعیم-غلام معروفقلعه حشمت خان181.342واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24001037خاطرهشیراحمد-نورمحمدسیدمحمدقناد181.154دیپارتمنت انجنیری آب ومحیط زیست صرف برای اناث پوهنځی انجنیری معدن ومحیط زیست پوهنتون بلخهرات
K01012991خاطرهگلاب خانیادگارعبدالله جاننسوان علامه قاری نيک محمد181.153واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19001772خاطرهشهاب الدین-محمداسحاقاستاد صالح محمد181.115دارالعلوم زینبیه صرف برای اناث ولایت بلخبلخ
K15003645خاطرهمحمدصادق-محمدیعقوبنسوان نمراول181.033واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K01014057خاطرهجمال الدیناحمدیگل احمدزرغــونه180.894واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K20001548خاطرهامان الله-رحمت اللهالحاج عبدالرشيد دوستم180.865دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجانجوزجان
K01014395خاطرهمحمدغنی0صاحب جانفاضل بیک179.912واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01015698خاطرهسکندرمختاریمختارشاهزرغــونه179.797واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19003952خاطرهغنچه گلگلیپادشاه گللیسه اناث ناصرخسرو بلخی179.497دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلانبلخ
K10007164خاطرهفضل معصوم-سیداغاچارباغ صفا179.434دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارننگرهار
K03000870خاطرهامین دواللهعباسیخواجه قرباننسوان بي بي فاطمه زهرا179.301دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی لوگرلوگر
K01015079خاطرهمحمدنسیم-خیراحمد-ناهيدشهيد179.295واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24006343خاطرهعبدالقدوس-عبدالبصیرفتح179.065واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K17001082خاطرهمحمدناصر-مظراب شاهنسوان مسلکی تجارت ولایت کندز178.352دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزکندز
K01033257خاطرهعبدالنظیر-غلام رسولنسوان محمد اکبر خان پامير177.941واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K04002184خاطرهعبدالمنیر..عبدالعزیزنسوان تتمدره عليا177.848واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K16002844خاطرهمنیراحمدرسولیمحمدیوسفنسوان زمان خيل177.821واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K01037619خاطرهعبدالحسین-بازمحمدگلخانه177.82واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01024792خاطرهمحمدنعیمرسولیغلام رسولنسوان ام البنین--177.782واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01008440خاطرهعصمت الله-عبدالجبارالتقوا177.703انستیتوت تربیه معلم مسلکی نیمه عالی شهر کابلکابل
K19002404خاطرهجلاد خان-جمعه خاننمبر2صلح شهيدمزاري176.563دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخبلخ
K10006778خاطرهحیات الله-عبدالرزاقملکه حميرا176.212واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01026299خاطرهمحمدنسیم0محمدسمیعنسوان وحدت176.105انستیتوت اداره و حسابداری نسوان نیمه عالی شهر کابلکابل
K19007238خاطرهرحمت الله..محمداعظیمروشانه بلخي176.103واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01017314خاطرهعبدالخالق-عبدالمجیدعبدالروف بينوا175.95واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19009378خاطرهشیرمحمد-فقیرمحمدفاطمه بلخي175.891واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K17004082خاطرهسخیداد-رجببــي بـــي عايشه صديقه175.817دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزکندز
K19010225خاطرهعبدالهادی-عبدالمجیدسلطان راضیه175.738دیپارتمنت انجنیری پطرولیم صرف برای اناث پوهنځی انجنیری معدن ومحیط زیست پوهنتون بلخبلخ
K01022936خاطرهغلام محی الدیننبی زادهغلام نبینسوان ملکه ثريا175.718واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K11001546خاطرهصالح محمد..پیرمحمدنسوان راجای175.626واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K06001375خاطرهعتیق اللهعثمانیمحمدحسنقابضان174.83دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیرپنجشير
K01037185خاطرهمحمدناصربختیاریبختیاریسوريا174.439واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19008278خاطرهکمال الدین-عبدالجلیلمحمدصديق شهيد174.381دارالعلوم زینبیه صرف برای اناث ولایت بلخبلخ
K01016488خاطرههمایونملک زادهملک جیبي بي عايشه صديقه174.327انستیتوت ژورنالیزم نیمه عالی شهر کابلکابل
K01036884خاطرهعتیق اللهصافیعبداللهنسوان ده دانا173.987واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01046891خاطرهغلام سخی-میرزاحسینجدیدالتاسيس وزيرآباد172.728دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونیکابل
K11001681خاطرهعبدالمتین.سراج الدینمستوره نسوان ليسه عالي172.656واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K27000642خاطرهمحمدالله گلالی-ملا حمید اللهصوفی نسوان172.616دیپارتمنت اداره عامه عمومی صرف برای اناث پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کندهارکندهار
K01045991خاطرهعزیزالله-نیازمحمدذبيح الله عصمتي172.6واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K18000124خاطرهعبدالودود-عبدالمجیدنسوان کارته خراسان172.143دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانسمنگان
K15003206خاطرهعبدالمنان-عبدالغفورنسوان نمبر1170.977واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K16002232خاطرهگل محمدمهرزادمهردلبي بي حوا170.96دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلانبغلان
K19010559خاطرهسخیدادگلنیبایمرادمولانا جلال الدين بلخي170.756واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K19006841خاطرهمحمدرضی-رجبمحمد هاشم برات170.704واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K19005970خاطرهسید ابراهیم-سید حسینعلي چوپان170.552واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01040456خاطرهمحمدمرزا-سیدمرزانسوان زليخا170.492انستیتوت تربیه معلم مسلکی نیمه عالی شهر کابلکابل
K01011851خاطرهعبدالسمیععزیزیمحمداحسانلیسه محمدموسی مجددی170.439واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K04000945خاطرهآقامحمد-غلام صدیقخواجه سیاران سفلی170.422دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون پروانپروان
K01017588خاطرهعبدالمنیرولی زادهشاه ولی خاننسوان رحمن مينه ـ170.387انستیتوت لسان خارجی نیمه عالی شهر کابلکابل
K14007681خاطرهسیدعبدالظاهر-محمدزبیرخانتجربوي بتاش170.379واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K17000334خاطرهشرف الدین-سلیمانفاطمه الزهرا170.364واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K15003752خاطرهشیرمحمد-عبدالحمیدنسوان نمراول170.232واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K07005688خاطرهسخیدادحیدریمحمد حسینمختلط زردستک169.523واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K01034849خاطرهمحمدیاسین-میرعلم خاننسوان وحدت169.412واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01050087خاطرهنوراجانتیموریعبدالمجیدرابعه بلخي169.128واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K22000934خاطرهمحمد ضیا-یماقنسوان کوهي خانه169.116دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریابفارياب
K01036334خاطرهشیخ علیسخی زادهغلام سخیعايشه دراني169.02واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01023096خاطرهمحمد حکیم-محمد کریمبي بي سروري سنگري168.887واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K11002383خاطرهمحمد صادقصافیعبدالعلینسوان علی خیل168.673واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K19006568خاطرهخال نظر-تمیورترابی167.39واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01021637خاطرهمحمداشرف-خان کلانشهرک ذاکرین167.389واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01023162خاطرهمحمدشریفشریفی نشاطسنگین محمدنسوان ملکه ثريا167.321واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24004945خاطرهعبدالفتاحعطائیعبدالغنینسوان فوشنج167.271واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01044923خاطرهشاه محمد-خیرمحمددرخاني167.095واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24007968خاطرهعبدالکریم-محمدامیننسوان نمبر1غوريان166.942واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K15001095خاطرهسلطان عزیزعثمانیقرباننسوان بي بي مريم166.683واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K01031434خاطرهغلام عباسعالمیغلام حسینچهل دختران -165.899دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونیکابل
K19004430خاطرهامیرمحمد-قادرخواجهمحمديوسف خيرخواه165.744دیپارتمنت زبان وادبیات اوزبیکی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخبلخ
K01047045خاطرهامان الله-عبداللهنسوان بي بي مهرو165.378واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K32004402خاطرهعلی خان-جمعه خاننسوان مرکزباميان165.363واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K09002679خاطرهختک-حاجی عبدالستارلیسه پیران165.252دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاپکتيا
K01034468خاطرهنورآغا-عطامحمدنسوان شهرک وحدت165.252واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K03000764خاطرهمحمدانور-عبدالخالقســـرخ آب165.248واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K24006754خاطرهمحمدنعیم..عبدالکریمکهدستان165.19واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K17001941خاطرهمیرزاعبدالخالق-میرزاالف یحینسوان غلام رسول شهید163.892واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K17000211خاطرهمیرغلام سخی-میرعبدالرشیدفاطمه الزهرا163.828واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K19006775خاطرهعبدالقادر-عبدالصمدمحمد هاشم برات163.801انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلبلخ
K14008233خاطرهمحمدسرورعثمانیحاجی محمدعثمانتجربوي ترگي163.718واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K01046685خاطرهعبدالرزاققیومیعبدالقیومپروژه پنجم 315163.625واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01040647خاطرهثناالرحمن-سیدالرحمنقلعه زمانخان163.484واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14007299خاطرهمحمدهاشم-محمد عظیم خانحلیمه سعدیه163.281واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K14008576خاطرهعبدالخایق-عبدالقومکولگی162.42واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K16000253خاطرهرحم خدا-دادخدانسوان معدن162.341واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K24004697خاطرهزلمی-خدرمحمدمهري هروي162.31واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K19009569خاطرهعبدالغفورغوثیغوث الدیننسوان محمداسلم حدید162.156انستیتوت اکادمی تربیه معلم نیمه عالی ولایت بلخبلخ
K10000279خاطرهروح اللهصافیشاه محمودخانبي بي زينب162.137واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01019856خاطرهغلام غوثانوریمحمدانورزرغــونه162.126واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14003146خاطرهفتح محمد-محمدسرورنسوان مرکزی اشکاشم162.049واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K19003764خاطرهفیض محمد-قربانمرکز چمتال161.908انستیتوت اکادمی تربیه معلم نیمه عالی ولایت بلخبلخ
K10012362خاطرهمجیب الرحمنمعروفسمندرنازوانا عالی لیسه161.681واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K20003544خاطرهمحمد-بهارقلمیرويس مينه161.675واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K19005094خاطرهخواج محمدآصف-خواجه آزادخانعابده بلخي161.624انستیتوت اکادمی تربیه معلم نیمه عالی ولایت بلخبلخ
K17002566خاطرهمحمدعارفطاهریطاهرنسوان مرکزی160.643واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K19003882خاطرهحاجی محمدامینامین زادهحاجی محمداسلملیسه اناث ناصرخسرو بلخی160.487واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K14004282خاطرهعبدالباقی-خاکسارنسوان جرشاه بابا160.207واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K20001126خاطرهتردی مراد-نظرنسوان نمبردوم160.162واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K01020174خاطرهجوهرشاهشریفیغلام دستگیرزرغــونه160.052واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K03001484خاطرهسید امین-سید نبیبرکي راجان160.018واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K15004389خاطرهعبدالشکورهاشمیمیرزاعبدالباقینسوان بي بي مريم159.954واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K05003952خاطرهاحمدفرید-محمدنسیمنسوان خمزرگر159.844واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K19009867خاطرهمحمداصفمحمدیحاجی محمد حسنمولانا جلال الدين بلخي158.998واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K14007198خاطرهمحمدناصر-محمدعمرنسوان نمبر 2158.848واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K22002084خاطرهعبدالحکیم-عبدالرحیمنـــــسوان افغــان کوت158.719دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریابفارياب
K15004907خاطرهسیدطاهر-نجم الدیننسوان بی بی آمنه158.691واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K32002640خاطرهمحمد اکرم-جعفرنسوان تنگ سفیدک158.673واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K01023991خاطرهمحمدآقاامیریامرالدیننسوان بي بي ساره158.573واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01035190خاطرهمحمدنقیب الله-وزیرمحمدصوفی محمداسلام مین158.528دیپارتمنت جیولوجی ومعدن صرف برای اناث پوهنځی ساینس پوهنتون ننگرهارکابل
K01050055خاطرهغلام یحیوردکنصرالله خانرابعه بلخي158.463انستیتوت تکنالوژی افغان نیمه عالی شهر کابلکابل
K01005776خاطرهفضل ربیاحمدزیعبدالرازقنسوان قلعه وزير158.422انستیتوت تجارت نیمه عالی شهر کابلکابل
K07007321خاطرهمحمدعیسی-موسینسوان توحيدآباد158.327انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی مرکز ولایت غزنیغزني
K01048283خاطرهعبدالسلام-عبدالواحدآزادی158.265انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلکابل
K20002995خاطرهبشیرمحمد..مکرم خانحسن تابین157.234واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K01025752خاطرهملاجانکریمیعطاجاننسوان منوچهری--157.034دارالعلوم بی بی عایشه صرف برای اناث شهرکابلکابل
K17002946خاطرهسیداحمدحسن زادهحسن علینسوان بي بي آمنه156.761واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K01033251خاطرهعزت الله-سرمستنسوان محمد اکبر خان پامير156.629واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19010327خاطرهمول الدین-محمدیسلطان راضیه156.36واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K33001277خاطرهعلی اکبراکبریعلی جمعهذکورغــــــــيبي155.554انستیتوت کثیرالرشتوی نیمه عالی مرکز ولایت دایکندیدايکندی
K01037814خاطرهیعقوب علی-احمدعلیگلخانه155.414انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلکابل
K06001839خاطرهمحمدزمانسهرابیسهرابنسوان بی بی امنه155.109دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیرپنجشير
K01010335خاطرهعبدالفغارابراهیمیبسم اللهخصوصی دختران افغان155.007دارالعلوم بی بی عایشه صرف برای اناث شهرکابلکابل
K22003069خاطرهمحمدحلیمرحیمیمحی الدینخصوصی نمبر 2 بی بی فاطمه الزهرا154.964دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریابفارياب
K19005459خاطرهمحمدعمر.محمدانورنسوان شیخ حبیب عجمی154.935دارالعلوم زینبیه صرف برای اناث ولایت بلخبلخ
K10007465خاطرهسیدمختار-سیدتقی جانشهیدانگیزه شینواری لیسه154.849واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K16005812خاطرهمحمدحسین-موسیابراهيم خان154.828انستیتوت زراعت نیمه عالی بلخ ولایت بلخبغلان
K22002681خاطرهسیدحمیدالله.سیدعالمستاره153.694واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K19003794خاطرهمحمدعیسی-محمداکرممرکز چمتال153.657واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K15002648خاطرهبسم الله-حاج محمدنسوان بي بي هاجره153.416واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K15007717خاطرهعبدالرشید-محمداسمعیلنسوان بي بي فهيمه153.329واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K15008231خاطرهحمیداللهحمیدیسنگین محمدبي بي عايشه صديقه153.158واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K22002664خاطرهجلال الدین-حسام الدیننسوان نمبر2 تاتارخانه153.119واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K01007126خاطرهذلگیعلی زادهآقاجاننسوان پغمان151.694واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01019605خاطرهزمان الدین-فضل الدینغازی ادی151.506واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01010393خاطرهجان محمد-یعقوبخصوصي تلاش دانش نمبريک151.355واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15001182خاطرهحسام الدیننذیرینذیرمحمدنسوان بي بي مريم151.322واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K17002826خاطرهسیف الرحمنرحمانیحضرت میرنسوان خواجه مشهد150.019واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K01020636خاطرهعزیزالله-عطااللهحضرت شمس المشايخ149.858انستیتوت تجارت نیمه عالی شهر کابلکابل
K16002041خاطرهعبدالستارمجیدیعبدالمجیدبی بی عایشه صدیقه149.791ناکامبغلان
K19010315خاطرهمحمدعارف-محمدعمرسلطان راضیه149.635ناکامبلخ
K20002848خاطرهمحمدکریم.عبدالمجیدغجري خانه149.576ناکامجوزجان
K01028609خاطرهعبیداللهمحمدیلعل محمدنسوان ملکه ثريا148.195ناکامکابل
K01016858خاطرهفقیرمحمدنورینورمحمدمحراب الدين147.004ناکامکابل
K07003998خاطرهسیدعلی بابا..سیدمیرحسیننسوان البـیروني قره باغي146.699ناکامغزني
K01016661خاطرهغلام ربانیمقیمغلام سخی- - قلعه بختيار146.188ناکامکابل
K01024347خاطرهغنی الرحمنرحمانیحبیب الرحمننسوان بي بي ساره146.13ناکامکابل
K01030637خاطرهمحمدعلیکریمیکریم بخشنسوان سید الشهدا144.942ناکامکابل
K01044943خاطرهاسماعیل-عین اللهدرخاني144.681ناکامکابل
K07003866خاطرهمحمدعلیاحمدیعبدالحکیممحمودطرزی اصغیر144.461ناکامغزني
K01043827خاطرهعبدالحنانرحمانیحاجی عبدالرحمنپلچرخي144.084ناکامکابل
K15003254خاطرهرحیم الله-مقصومبشيرآباد143.218ناکامتخار
K01047441خاطرهشاه رسول-امام رسولنسوان بي بي مهرو142.987ناکامکابل
K19009153خاطرهغلام سخی-شیرولفاطمه بلخي142.889ناکامبلخ
K14002968خاطرهعبدالرشید-برزوبیکنسوان الجهاد142.544ناکامبدخشان
K19000806خاطرهعبدالستار..حضرت قلمهستي141.188ناکامبلخ
K01027321خاطرهعبدالکریم-عبدالوکیلنمبردوم سيديوسف علمي141.184ناکامکابل
K14007283خاطرهحبیب الرحمن-ملا قربان محمدحلیمه سعدیه140.725ناکامبدخشان
K22002661خاطرهنقیب الله..عبدالاحدستاره132.472ناکامفارياب
K01018401خاطرهعبدالبصیر-عبدالقیومآمنه فدوی130.664ناکامکابل
K19003749خاطرهعبدال حمید-احمدمرکز چمتال130.337ناکامبلخ
K20000729خاطرهمحمداشرف-خدایارگوهرشادبیگم116.631ناکامجوزجان
K01022771خاطرهمحمداسحق-محمدابراهیمالفتح115.168ناکامکابل
K01050287خاطره انوریعزیزاللهانوریامین اللهرابعه بلخي204.004واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K31000387خاطره جانعبدالقدیرعارفیمیرزا گل آقاسلطان رضیه غوری172.351دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارغور
K10000363خاطره جاناسداللهمرزاخیلمحمدیاسینبي بي زينب151.763واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K24000229خاطره نامهنقیب الله-حاجی عبدالغفورآتون هروي172.514واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K15005992خاطمهجانعلیحیدریغلام حسیندهنه بنگی164واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K05003668خاطمهعبدالرشیدکریمیعبدالکریمنسوان اشترگرام163.784واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K15000685خاطمهسرور-کندلخواجه بهاوالدين155.401واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K14006893خاکراهعبدی محمد-رجب محمدذکور خيرآباد148.34انستیتوت تکنالوژی افغان نیمه عالی شهر کابلبدخشان
K10010662خاکساربصیرخان-حاجی جبارخانهسکه مينه198.216واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K04002583خاکسارعبدالقدیر-حمید خانذکورجبل السراج191.518دیپارتمنت استخراج مواد مفیدۀ جامد پوهنځی جیولوجی و معدن مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیرپروان
K10012143خاکسارسیف الرحمن-قادرکوزککرک163.916واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01006218خاکسارحفیظ اللهناصریمعاذ اللهبويه زار ناصري160.22واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K12000569خاکسارمنگل-محمودچپه دره146.236ناکامکنر
K34002086خاکساراللهافسرخان-رسول خانتوري وري174.187واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K34004529خاکی نورگل مرخان-عیسی خانعبدالحي حبيبي172.613واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K16004906خال الدیندلدار..محمدانوریاهور181.218دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تخاربغلان
K17005948خال الدینحاجی سیداحمداحمدیحاجی محمدیعقوبذکور مرکزی علي آباد181.111دیپارتمنت زبان ادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزکندز
K17000614خال الدینسیف الدینسیفامام الدین-شيرخان179.624دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی پوهنځی انجنیری پوهنتون فاریابکندز
K15004606خال الدینخال محمدهمراههمراه خانذکورخواجه غار178.638دیپارتمنت اکتشاف و استخراج ساحات نفت و گاز پوهنځی جیولوجی و معادن مؤسسه تحصیلات عالی سرپلتخار
K16004225خال الدینخالدادباییکوچرنـمبر2گلميران شهيد177.689دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون تخاربغلان
K17004027خال الدینرحمن قل-حکیم علیالف بيردي177.398دیپارتمنت اقتصاد ونوسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون کندزکندز
K17004054خال الدینعبدالحفیظ-عبدالطیفشيرخان بندر176.433واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K17002106خال الدینبرکت-عبدالعلیحضرت علي168.82واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K17004370خال الدینصلاح الدینحسینحسینگجير167.305واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K16005433خال الدینمحمدگل-احمدجانحضرت خاتم لانبیا167.283واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K15005208خال الدینایرگشخاکسارمینگ محمدانجنیرمحمدسرورصادق165.494واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K17001770خال الدینمحمدامین-دولتذکورالچین161.93واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K16003482خال الدینابن امین-محمد امینشهشان160.66واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K17003611خال الدینیارمحمد-عیدی محمدآلچين158.389واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K17000283خال الدینآغامحمدغیاثیعبدالغیاث-شيرخان157دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزکندز
K17005859خال الدینفیروزفیروزیجلاتکهندژ155واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K17004285خال الدینعبدالقیوممیرزایمیرزا خانقروال شورتنگ151.681واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K17001835خال الدینگل الرحمن-شاغاسیکنم سادات149.965ناکامکندز
K17000889خال الدینشیرمحمد-مرادعلیزراعت144.566ناکامکندز
K17000804خال الدینمحب الله-صوفی خانحمیدقرلق144.495ناکامکندز
K17004765خال الدینگل پادشاه-میان احمداستاد غازی خان139.448ناکامکندز
K16003759خال الدینعین الدین-فیض محمدسنگبران133.804ناکامبغلان
K16004038خال بازارنادرخانمحمدیمحمدخانخاتم الانبيا180.699دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تخاربغلان
K22000479خال بانومحمد نعیممحمودیمحمودنسوان مرکز قيصار149.907ناکامفارياب
K05002300خال بی بیفیض الدین-فتح محمدنسوان محمد اسماعیل شهید174.23دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونیکاپيسا
K14006009خال بی بیسیدالله-عصمت اللهنسوان خواهان165.252واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K18000892خال بی بیمحمد حسن-دلاورنسوان لرغان162.727دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانسمنگان
K22002648خال بی بیبوری-آستاننسوان نمبر2 تاتارخانه151.158دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریابفارياب
K15005090خال بی بییماغنینظریگل نظرنسوان خواجه غار144.735ناکامتخار
K22002745خال بی بیحبیب الله.غلام سخیکارته صلح139.321ناکامفارياب
K20003506خال بیگمعبدالحی-مولاننسوان مغل هلقاني146.909ناکامجوزجان
K15002923خال پادشاهگل میرزامحمدیسنگ محمدبشيرآباد139.156ناکامتخار
K15004465خال محمدمحمدعمر-مینگعلیمیرفضل احمد259.585دیپارتمنت جیودیزی انجنیری صرف برای ذکور پوهنځی جیوماتیک وکادستر پوهنتون پولی تخنیکتخار
K19002949خال محمدعبدالبصیر-محمد کریمپسته کمر235.526دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون جوزجانبلخ
K20000559خال محمدخیرالدین-تقایابن يمين215.935دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون جوزجانجوزجان
K22001420خال محمدخدایار-محمدحسنتجربوي عربخانه193.174دیپارتمنت تأمین برق مؤسساتی پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجانفارياب
K06000622خال محمدنورباز-میربازآبدره191.97دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون پروانپنجشير
K15004868خال محمدذکرالله..جلداشدرقد189.787دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تخارتخار
K22001112خال محمدگل محمد-جمعهابوعبيد جوزجاني186.327واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K19008687خال محمدمحمد اسماعیل-امام بایاستقلال181.399دیپارتمنت زبان ادبیات انگلیسی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانبلخ
K15003129خال محمدصاحب نظر..امام نظرگل نظر شهيد180.95واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K17003306خال محمدجان محمد-صالح محمدمحمدحسن میاخیل177.607دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون کندزکندز
K15002586خال محمدغائب نظر-نورمحمدلاله گذر174.308واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K22001198خال محمدغلام دستگیر-یولداشتجربوي عربخانه172.656دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریابفارياب
K22001800خال محمدمحمدظریف-حضرت قلذکورتگابشان171.136واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K22000750خال محمدعبدالرحیمرحیمیروزیدهمیران170.492دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریابفارياب
K22001435خال محمدعبدالصمد-حاجی رحیمتجربوي عربخانه168.991دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریابفارياب
K22003059خال محمدمحمدابراهیمصمدیعبدالصمدذکورخواجه قشوری167.167دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریابفارياب
K17004458خال محمدمحمدحنیف-محمدعالمميرزاعبدالقادربيدل165.699واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K22001361خال محمدعبدالاحد-محمداعظمتجربوي عربخانه163.54واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K20002681خال محمدعبدال محمد-مینگلیعيد محله161.911دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانجوزجان
K07003665خال محمدمحمدزی-خیرمحمدعبدالله چوري خيل مقر160.576دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی زابلغزني
K17005639خال محمدخال نظر-منگلی قلکلباد157.095واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K22002171خال محمدعبدالرحیم-استانقلنفــير فاريابي155.12واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K15003558خال محمدپاینده محمد.جمعه خاننهرسعيد154.871واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K19002965خال محمدرحمت الله-عبدالصادقپسته کمر153.67واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K22002370خال محمدجمعه خان-شیرمحمدانستيتوت زراعت ووترنري فارياب153.306واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K21000682خال محمدمحمدصدیق-میرزاشاهمحمدشريف صميم151.248دیپارتمنت تفحص و اکتشاف مواد مفیدۀ جامد پوهنځی جیولوجی و معادن مؤسسه تحصیلات عالی سرپلسرپل
K22000254خال محمدعبدالسلاممحمدیجمعه قلليسه نفيرفارابي150.063واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K19003637خال محمدعبدالرزاق..محمدشاهانستيتوت نفت گازبلخ150.051واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K22002029خال محمدغلام محمد-حبیب اللهتجربوي عربخانه148.097ناکامفارياب
K32003980خال محمدشمس الاحمد-عبدالاحمدليسه ذکور مرکز باميان146.634ناکامباميان
K20000871خال محمدعبدالشکور-عبدالجلیلمصرآباد146.457ناکامجوزجان
K16004565خال محمدنظام الدینمحمودیمحمودیاهور146.437انستیتوت انجنیری نیمه عالی بلخ ولایت بلخبغلان
K20002629خال محمدخیرالله-رحمت اللهناصر شهيد146.233ناکامجوزجان
K01020949خال محمدصاحب خانصاحب زادهحیدرگلاستقلال146.194ناکامکابل
K22001223خال محمدعبدالرسول-عبدالجبارابوعبيد جوزجاني144.651ناکامفارياب
K18001459خال محمدعبدالرحیماحمدیجمعه قلذکورمرکزی فيروزنخچير142.688انستیتوت تخنیکی نیمه عالی مرکز ولایت سمنگانسمنگان
K15007504خال محمدقربانعلیعلی زادهنمازعلیذکورنوآباد141.072انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بدخشانتخار
K14008099خال محمدفضل الدین-رمضانسست108.042ناکامبدخشان
K15000628خال محمودمحمدعمر-دلاورخالدابن وليد158.125واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K14001671خال مرادامام الدین-محمدغفورعبدالکريم حسيني172.43دیپارتمنت زبان وادبیات اوزبیکی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تخاربدخشان
K01028732خال مرادطلو مرادمحمدیمحمدقلشهرک ملی165.787واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K17001764خال مرادگل مراد-ایل مرادذکورالچین142.95ناکامکندز
K15008063خال مرادنادرمرادیخال مرادسیدنعمت الله135.667ناکامتخار
K20002633خال مرادجمعه گلدی-حضرت قلمخدوم قلی134.284ناکامجوزجان
K16004488خال مومینمحمدابراهیمابراهیمییخش بیگديباش179.111دیپارتمنت علوم فرهنگ اسلامی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزبغلان
K14007911خال میرزاعبدالروف-دولتلیسه سیدعبدالکریم حسینی167.41دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنځی زراعت پوهنتون بدخشانبدخشان
K17004818خال میرزاعبدالله-روزیعين المجر149.724ناکامکندز
K15000572خال مینهعبدالصمد-حضرت قلنسوان مرکز174.026انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت کندزتخار
K17000848خال نظرخدای نظر-خدادادنمبر 2 مرکزی خان آباد175.695دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی بادغیسکندز
K15008225خال نظرخدای نظر-قربان نظراتحاد148.06انستیتوت کثیرالرشتوی نیمه عالی مرکز ولایت لغمانتخار
K22001816خالبدلعبدالمجید-عمراقلذکورکولیان192.793دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریابفارياب
K01029550خالدعبدالصبورحسین خیلعبدالغفورعبدالهادي داوي302.658دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابلکابل
K27002650خالدباریدادمنصفانورالدینشيخ زايد روزنتون297.408دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنځی طب پوهنتون پکتیاکندهار
K34003183خالدوزیرخان-عبدالمومینالفتح294.075دیپارتمنت عمومی پوهنځی طب صرف برای ذکور پوهنتون شیخ زایدخوست
K01032798خالدمحمدطاهر-عمرخانابوذر غفاری282.185دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون کندهارکابل
K01026294خالدنسیمعبدالله زادهشیخ عبداللهغلام حيدرخان273.347دیپارتمنت اداره عامه پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کابل صرف برای ذکورکابل
K01025595خالددوست محمدخلیلگل جانرحمان بابا269.823دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون ننگرهارکابل
K24005483خالدبشیراحمد-عبدالرزاقهيواد266.224دیپارتمنت اقتصاد تصدی پوهنځی اقتصاد پوهنتون هراتهرات
K01008469خالدمیرعلم-نورعلمابراهيم خيل266.172دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون ننگرهارکابل
K10016378خالدشاه محمود-محمدافضلسيدجمال الدين264.634دیپارتمنت تکنالوژی ومعلوماتی صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون شیخ زایدننگرهار
K01044104خالدعمرخان-احمدخانخوشحال خان259.325دیپارتمنت فزیک عمومی صرف برای ذکورپوهنځی فزیک پوهنتون کابلکابل
K01054671خالداحمدالدین-قیام الدینذکور مندرور252.79دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق پوهنتون ننگرهارکابل
K14003221خالدنورالدین..میرزامحمدپپل243.566دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنځی شرعیات پوهنتون بلخبدخشان
K10010798خالدګل رسول-غلام رسولقلعه جانان خان242.374دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01025151خالدآغاجانمسعودپهلوانرحمان بابا242.258دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات(BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون شیخ زایدکابل
K24006970خالدغلام رسولحیدریغلام حیدرسلطان غياث الدين غوري240.479دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای ذکور پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون هراتهرات
K24004142خالدعبدالباقیجمشیدیاسماعیل بایخصوصي هيواد240.355دیپارتمنت خاک شناسی پوهنځی زراعت پوهنتون هراتهرات
K07007704خالدشمع گل-خیرگلشمس العارفيـن237.213دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کندهارغزني
K01039668خالدعیدگل-محمدنبیغازي237.144واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10012178خالدشیربازخان-ملاخداینور28ویالی لیسه236.831دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق پوهنتون ننگرهارننگرهار
K09002420خالدرازمحمدافغانبرکحبيب الله زرمتي236.784دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون پکتیاپکتيا
K10009211خالدگلاجان-ولی محمدشهيدمحمدعارف233.006دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01034864خالدغلام صدیقصدیقیغلام سخیغلام حيدرخان229.305دیپارتمنت تأمین برق پوهنځی انجنیری پوهنتون البیرونیکابل
K10011968خالدمحمدحسن-پاینده خانشهيدآدم خان226.663دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01009006خالدمحمداجانستانکزیحاجی محمدعمرخصوصی میوند226.633دیپارتمنت منجمنت واداری تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بامیانکابل
K01007317خالدگل زمانمحمودحسام الدیندانشمند224.51واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01014941خالدعین الدیننورینورباالدینقلعه کاشف224.477واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01034071خالدنصرالله-غلام نبیذکورسيدنورمحمدشاه مينه222.958واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K18001564خالدعبدالبصیرمرادیعبدالرحمنمسلکی زراعت خرم وسارباغ222.633دیپارتمنت انگلیسی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخسمنگان
K01026531خالدجان محمد-صالح محمدنمبر1سيديوسف علمي222.255دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخکابل
K01010406خالدگل آغاصاحب زادهغلام محمدنغلو219.55واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15001414خالدفراموز=خدایارابوعثمان تالقاني217.957دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنځی انجنیری پوهنتون بلختخار
K31000883خالدنورمحمدمحمودیسیداحمدسلطان شهاب الدين غوري217.494دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات(BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون پروانغور
K02001738خالدعبدالمالک-سلطان عزیزاول بابا213.851دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون غزنیميدان وردگ
K34003222خالدطوطی-محمدعزیزالفتح212.78دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون شیخ زایدخوست
K01027914خالدمحمد قاسم-شهسوارمحمد موسی شفيیق212.61دیپارتمنت پیداکوژی پوهنځی روانشناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابلکابل
K10007895خالدزرداد خان-برکت خانمرادعلي صاحب212.422دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون پکتیاننگرهار
K10001226خالدعبادالله-جنغوزیدروغانوذکورليسه212.278دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمانننگرهار
K01031480خالدرازگل-عیسی خانذکورسيدنورمحمدشاه مينه212.184واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10009834خالدحسن خان-محمدحسنخارج مرزپاکستان211.056دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنځی زراعت پوهنتون کنرننگرهار
K11000888خالدحبیب الرحمن-حمداللهروشان عالي ليسه208.834دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات پوهنتون کنرلغمان
K01010133خالدلقمانصافیزلمیخصوصی پامیرنوین205.813دیپارتمنت خاک شناسی وآبیاری صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون کابلکابل
K01011156خالدوحیدالله0غزاگلحاجي عبدالقدير205.571واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01031749خالدالیاس خان-عبدالجبارمحمد موسی شفيیق205.341دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون شیخ زایدکابل
K01035173خالدمحمدصادق-معصومابراهيم خليل الله203.756دیپارتمنت تفسیروحدیث پوهنځی تعلیمات اسلامی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K10000375خالدمحمد نواب-عمراخاندولت زري ملاصاحب202.595دیپارتمنت اگری بزنس پوهنځی زراعت پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01049354خالدعبدالواسیعظاهریمحمدظاهرسيد نورمحمد شاه مينه201.89واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K05001212خالدمحمدصادق-محمدخالقغازی میرمسجدی خان201.647دیپارتمنت علوم نباتی صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون البیرونیکاپيسا
K10002437خالدمحمدماهر-حاجی خالقدادعبدالوکیل200.218دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون ننگرهارننگرهار
K24003811خالدعبدالاحد-محمداعظمخصوصي هيواد198.925دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K01016139خالدگل نبی-میراحمد خانمحمدصدیق پسرلی--198.542واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10007042خالدسید سلیم-سید کمالشهيدآدم خان197.287دیپارتمنت مطبوعات پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون ننگرهارننگرهار
K10008094خالدخانپور-میردادخاننازيان197.172دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارننگرهار
K10009072خالدمحمدحنیف..محمدشریفچکنوري196.618واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01032425خالدغلام نبی-غلام سخیمحمدعلم فيض زاد196.403انستیتوت تکنالوژی کمپیوتر نیمه عالی شهر کابلکابل
K01034950خالدخداینظرزاهدامینعبدالرحمنحاجي عبدالقدير196.349دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات(BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بدخشانکابل
K04003425خالدمیاجان-آغرجانعبدالفتاح شهید193.929دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون پروانپروان
K10004610خالدمیرخاتم..جانونجم الجهاد193.783واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01054036خالدمحمدسرور-میراجانننگرهار عالی لیسه191.565دیپارتمنت اگری بزنس پوهنځی زراعت پوهنتون کندهارکابل
K34003043خالدبهارخان-محمدالدینسنکیولیسه191.388دیپارتمت فزیک صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه شیخ زایدخوست
K01047809خالدمستغنیهمدردروښانخارج مرز190.219واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16001402خالدمحمدامان-مرزا رمضاننوي بغلان190.039دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمانبغلان
K01034877خالدعبدالتوابشیرزادمحمدعارفغلام حيدرخان190.004دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون پروانکابل
K34003699خالدوکیلفیصلنورمت خانستيوان عالي ليسه189.892دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاخوست
K03000400خالدغلام محمد-فضل احمدجهادي کلنگار189.763دیپارتمنت عمومی پوهنځی تربیت بدنی صرف برای ذکور پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیلوگر
K01035810خالددوست محمدتوره کیمسعودخانغلام محمد فرهاد189.759دیپارتمنت اگری بزنس پوهنځی زراعت پوهنتون ننگرهارکابل
K07005365خالدطوراب خان-بازخانحضرت بلال جانمراد189.565واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K34005421خالدنظربادشاهحسرتخان بادشاهمهديخيل188.609واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K01041101خالدمیربهرام الدینمیرزادمیرعبدالفتاحغازي188.495واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01035772خالدحمیدالله..ارصلاحغلام محمد فرهاد188.395دیپارتمنت هارتیکلچر( باغداری) صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون شیخ زایدکابل
K10009137خالدعبدالغفار-عبدالوهابشهيدمحمدعارف188.313واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01039636خالدمحمدعارفعارف زیلاهورغازي188.279واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K34005621خالداصیل جان..نورمحمدشهيد محمد داود188.24دیپارتمت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه شیخ زایدخوست
K21000280خالدفضل الدینفضلیمعراج الدینذکورچهاروح188.237دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجانسرپل
K10011057خالدمنور-نورملنگهده188.231واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01028719خالدخان سعیدسعیدیگل سعیدشهرک ملی188.021دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون پروانکابل
K14001270خالدارشد-عبدالغنیمحمودان187.929دیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنځی اقتصاد مؤسسه تحصیلات عالی بادغیسبدخشان
K10015388خالدمیرویس..خانجانملکيارهوتک187.708دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلانننگرهار
K01013787خالدنقیب اللهحیدریملامحمداللهقلعه کاشف186.143دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون پکتیاکابل
K01011225خالدعبدالمالکرازقیعبدالرازقحاجي عبدالقدير185.068واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01016938خالدعبدالقدیر-محمدکبیرمحراب الدين184.788انستیتوت تکنالوژی افغان نیمه عالی شهر کابلکابل
K01045452خالدعبدالرحمن-شیرعلیخوشحال خان184.701واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K12000473خالدعبدالقهار-رحمت جانعمراخان184.565دیپارتمنت روانشناسی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرکنر
K03000821خالدسیدآغا-فتح محمدکتب خــيل184.462واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K01028508خالدگلاب الدین-آزادخانعبدالرحمن پژواک184.346واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10007040خالدعبدالله-عبیداللهخصوصی اقرا183.318دیپارتمنت اگری بزنس پوهنځی زراعت پوهنتون بلخننگرهار
K20001053خالدعبدالخالق-محمودجانابن يمين183.153واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K14003578خالدجمعه خان-شهیداللهعبدالمنان شهيد182.938دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشانبدخشان
K04004812خالدعبدالغفار-لعل محمدتفهيم القران182.926دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلانپروان
K09000897خالدممتاز=شریفشواک182.733دیپارتمنت علوم فرهنگ اسلامی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاپکتيا
K01030046خالدگل پادشاه-غلام نبیذکــــور شهرک وحـــدت182.665واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01030966خالدغلام محمد-عطامحمدذکورسيدنورمحمدشاه مينه181.553واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01009839خالدعبدالولی-دین محمدشمس لــــــــــندن نمبر 7181.128انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلکابل
K10000760خالدانورالله-مولوی عبدالحکیماحداد181.084دیپارتمنت وترنری پوهنځی علوم وترنری پوهنتون شیخ زایدننگرهار
K10005930خالداکاخیل-ولی جانقلعه جانان خان181.049واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01035188خالدبسم الله-محمداصغرابراهيم خليل الله181.027واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K17002747خالدعبداللهسیفیتاج ملوکعسقلان نمبر1181.007دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلانکندز
K10013677خالدمحمداحسان-امیرسیدخارج مرزپاکستان180.849دیپارتمنت زبان وادبیات هندی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارننگرهار
K03003169خالدعبدالحنان..عبدالحمیدذکورمغل خیل180.718واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K04005283خالدعبدالستار-محمد صدیقذکورجبل السراج179.871واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K16001513خالدرازمحمد-مرزا محمدذکور اسلام قلعه179.592دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون بغلانبغلان
K10000530خالدسعادت-فضل الرحمننصرت179.4واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01008456خالدمیرمحمد-بازمحمدابراهيم خيل179.225واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K09001115خالدنیازمحمدخیرخواهنورمحمدسلام خیلولیسه179.035دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون پکتیاپکتيا
K12003641خالدحیات خان-خدایدادبارکندی179.035دیپارتمنت روانشناسی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرکنر
K34003230خالدمحمداکبر-حبیب اللهالفتح177.97دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی پکتیکاخوست
K10006547خالدحیات الله..محمدشریفتجربوی177.952واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K21000216خالدحمیدالله-محمودمنهاج سراج177.677دیپارتمنت نفت وگاز پوهنځی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجانسرپل
K10011004خالدحضرت خان-بارکزنگویئ177.677واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01012778خالدفیض اللهامیریامیرگلچوک ارغندي177.624دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون لغمانکابل
K22001174خالدعبدالفغور-رحمنتجربوي عربخانه177.622دیپارتمنت تاریخ پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریابفارياب
K01050487خالدغلام رحمن-محمداماندقِقی بلخی177.582واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01039768خالدروح الدین-حضرت الدینقاری عبدالله177.493واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01008941خالدفضل الرحمن-ملا نورگلخصوصی حرا177.441واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01045401خالدنوررحمن-محمدشریفذبيح الله عصمتي177.35دیپارتمنت زبان وادبیات آلمانی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارکابل
K12001286خالدرحمت الله-وزیرخانکوټکی177.296دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرکنر
K03002209خالدنظرگل-سعدت خانچلوزائی177.169واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K10004450خالدعبدالرحمن-حاجی بهرام خانمارکوه176.466دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون لغمانننگرهار
K10002427خالدشمس الرحمن-محمدرسولشهيدمحمدعارف176.41واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10002078خالدغلام ربانی-چندرخانداگه176.262واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01042137خالدمحمداسلممشعلملک محمداعظمنادريــــه176.225واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19008801خالدشراف الدینامام زیحاجی امام علیاستقلال176.196دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخبلخ
K09003354خالدحمیدالله-حاجی حبیب اللهعبدالحي گرديزي176.045واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K05003260خالدمیرآقا-خدایدادحیات الله شهید176.043واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K04001702خالدغلام علی-شیرعلیذکورگلبهار176.009واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K09000585خالدروزی خاننیکزادظاهر-مموزائی لیسه175.924دیپارتمنت علوم فرهنگ اسلامی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاپکتيا
K19010487خالدمحمداصفاحمدیمحمدحسیناستاد وجدان175.866واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K19004015خالدبازمحمد-گل محمدشهيد بلخي175.672دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانبلخ
K34005698خالدمعمارالدین..دین بازشهيد محمد داود175.634واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K19000080خالدمیراحمد..محمدیخواجه برهان174.534انستیتوت زراعت نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K01025238خالدسیدامیرحبیبیسیدحبیبغلام حيدرخان174.43واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07007363خالدرضاجان-مموخانذکورتوحيدآباد174.411واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K02001531خالدمحمدیاسینمحمدیمحمد رسولامام ابوحنیفه تنگي174.35دیپارتمنت تعلیمات مسلکی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارميدان وردگ
K01009183خالدروح الله-جلادخانفرزه174.284دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریابکابل
K10004805خالدعبدالهادی..نورشاه علی خاننجم الجهاد174.214واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K04004523خالدعبدالوحیدنعمتیسیدعالمشفق شهید174.187واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K01026167خالدعبدالزبورامانیمحمد امانغلام حيدرخان174.162واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10004081خالدفیض محمد-شمینمحمدي صاحبزاده لیسه173.98واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01046970خالدقندآغارحمانیسیدالرحمنپروژه پنجم 315173.953واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10005061خالدغوث الدینظفرزییظفرالدینننگرهار عالی لیسه173.862واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K17004171خالدامان الله-عبدالجلال:ذکور امام صاحب172.863دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون کندزکندز
K04000971خالدمهردل-میرانشاهذکورسالنگ172.517انستیتوت انرژی و آب نیمه عالی شهر کابلپروان
K01047636خالدعبدالحمیدپائیزیعبدالحبیبترميم ماشين الات ساختماني172.455واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15002536خالدمحمد اسماعیلایازیعبدالباقیسيد عبدالله شهيد172.399واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K10002115خالدعبدالله-حاجی امیرالدیناستقلال172.395واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01033419خالدحاجی محمد-اخترمحمدذکورسيدنورمحمدشاه مينه172.293انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلکابل
K01045898خالدمحمداللهامینیحبیب اللهذبيح الله عصمتي172.293واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K03001427خالداحمدخان-عبدالرشیدبرکي راجان171.022دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت پوهنتون غزنیلوگر
K10004660خالدسیدگلاب..سیدعمرنجم الجهاد170.908دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون پکتیاننگرهار
K11001647خالدمحمداقا..ولی محمدشيخ محمد حسين170.846واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K16005080خالدجمعه خان-محمد اکرملیسه گزه گیل170.776دیپارتمنت زبان و ابیات پشتو پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی ارزگانبغلان
K11002427خالدمحمد رقیباوریاخیلغریبمسلکی زراعت قرغیو170.805به نسبت انتخاب کود (صرف برای اناث) نتیجه قرنطین استلغمان
K01049365خالدحاجی عبدالحقنیازیبسم اللهخصوصي التقواي170.701واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01013111خالدسید داودشاه-گل جهان شاهپوهاند غلام صديق محبي170.58واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01030992خالدنماز-ایرگشذکورسيدنورمحمدشاه مينه170.554واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K31000699خالدداکترعبدالقیوم-عبدالعزیزسلطان شهاب الدین غور170.545دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی غورغور
K10002823خالدفقیرمحمد-صاحب گلمرادعلی170.478واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01031827خالدمنورخان-محمدانورذکورسيدنورمحمدشاه مينه169.399واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01036653خالدزمری-مرزامحمداحمد شاه مسعود169.327واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01020161خالدعبید الله-کاکو خانابوذر غفاری169.224دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی وردگکابل
K10010201خالدمحمدکبیر-امیرزادهچارباغ صفا169.224واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K03001851خالدبهایی-آغامحمدقلعه نو169.049دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارلوگر
K01053437خالدعبدالحمیدحمیدنورمحمد-خارج مرز168.962واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K34003652خالدعلی بت-حاجی شیرکوندی ليسه168.962واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K01028605خالدغلام حضرتپروانیپروانهشهرک ملی168.932واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K34002969خالدنظیرګل-شیخالفتح168.929واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K01038868خالدشاه محمداحمدینوراحمدغازي168.918واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K17002499خالدمحصلوطن دوستسعداللهعبدالواحدشهيد168.9دیپارتمنت اگری بزنس پوهنځی زراعت پوهنتون کندزکندز
K19001158خالدهوشنگنبی زادهحاجی غلام علیسلطان غیاث الدین168.853واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K10000349خالدقیس محمد-غلام دستگیردولت زري ملاصاحب168.712واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10001918خالدمحمدتوابنیازیالله نظرمياعمرعالي ليسه167.856واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10007136خالدمحمدنبی..گل محمدمیرزاخیلو لیسه167.72واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K34000791خالدحکومت گل-نایب گلحسين اباد167.546واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K11000532خالدرحم الدین-اکبرخانذکورلاجدرک167.352واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K12000806خالدمحمدرحمن-امیراحمدعمراخان167.352واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K02003667خالدمحمداجانهمدردعبدالله خانچین زائی توکرک167.195واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K05003243خالدعبدالقدیر-میرمسجدیحیات الله شهید167.179دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون البیرونیکاپيسا
K03001825خالدعین الدین-امام الدینمسلکي زراعت لوگر167دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون پکتیالوگر
K01006737خالدصابر-شا ولیچناري166.998انستیتوت کثیرالرشتوی نیمه عالی ولسوالی بگرامی ولایت کابلکابل
K11000678خالدسیدالرحمن-صالح محمدشهیدعبدالوهاب166.998واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K09003351خالدنیازمحمد-فیض محمدعبدالحي گرديزي166.988واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K10016491خالدانسان الله-عمرجانشهید لعل محمد عالی لیسه166.968واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01053833خالدعبدالغفورساداتمهترحبيبيه166.964واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K09003323خالدعلی گل-تغرعبدالحي گرديزي166.785واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K01043437خالدفضل هادی-محمداجاناستادمحمدابراهیم خواخوری165.887دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون شیخ زایدکابل
K34001286خالدمحمد انور-شیرمحمدتــريزائي علي شير165.728واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K03000477خالدضیا الدین-نظام الدینشاویس قرن165.621واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K01044225خالدلعل زاده-حاجی شهزادهخوشحال خان165.574واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K12001702خالدحیات محمد-شیرمحمدحکيم آباد165.529واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K09002181خالدمحمدعمر-محمدهاشمتجربوی گردیز165.528واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K11000354خالدیارمحمد-صالح محمدروشان عالي ليسه165.526واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K10008313خالدشیرین اغا-گل رحمنننگرهار عالی لیسه165.511واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K12001764خالدمیرویس-عبدالجلیلکبيرستوری165.471واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K10008829خالدعبدالرحمن..لعل گلپیره خیل165.271واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01007356خالدمحمدحضرتدولتزیگل حضرتدانشمند165.189انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلکابل
K01006678خالدرسول گلجباریجبارقلعه نعمان164.893واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K32003982خالدفضل حق-عبدالحقليسه ذکور مرکز باميان164.056واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K10006606خالداحمد-سید مالکعبدالرحمن پژواک164واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10008535خالدسیدغلامحساساخترگلچکنوري163.94واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01039364خالدسیدمحمدحلیمیعبدالعلیمغازي163.916واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01048495خالدفقیرمحمداحمدیشیراحمدپروژه پنجم 315163.899واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K20003133خالدچاریسلطانیغلامذکور کوک گنبد163.8واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K10003509خالدنوروز-محمدهاشمسيدشمس الدين مجروح163.786واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K34002274خالدامیربادشاه-سخی گلحًر بن163.699واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K08000040خالددلاور-محمدعلیبالش163.678واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيکا
K02003596خالدسلیمانخیلعرفاندین محمدصوفی صاحب163.547دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارميدان وردگ
K07006008خالدعبدالجلیل-عبداللهابونصرمشکان163.543واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K03000994خالدشیرعلم-تعویضوحدت آببازک163.49واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K34002089خالدمحمدگل-عجب گلتوري وري163.469واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K12000950خالدغلام سخی-حبیبجمعیت لیسه162.423واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K12002735خالدمعشوق-شاه محمودذکورمروری162.073واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K01034433خالدنظیف اللهکریمیمحمدکبیرعبدالغفور احمدي162.07واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10009548خالدغالب خانشاهیندواجانداگه162.044واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K11001535خالدمحمداکرم..محمدافضلذکورحيدرخاني161.999واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K10004442خالدشاه محمود-مسافرننگرهار عالی لیسه161.92انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت ننگرهارننگرهار
K14001266خالدجان محمد-صفرمحمدمحمودان161.889واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K02000456خالدپشم گل-فیروزخانسيدجمال الدين161.815دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی وردگميدان وردگ
K12003666خالداکبرخان..صفدرڅاکی ډاک لیسه160.924واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K01005499خالدعبدالوهابشاهینعبدالغفارحسين خيل160.612واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10012524خالدگل نظر-مومن خانعبدالرحمن پژواک160.568واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K14005841خالدحکیم-آدینه محمدمحزون160.475واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K11001083خالدگلاب الدین-گلب الدینروشان عالي ليسه160.446واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K01036665خالدغلام سخی-محمدعلیاحمد شاه مسعود160.402دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارکابل
K10003718خالدنورحبیب-غازی گلکوت160.248واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01014776خالدعبدالمالک-خایسته میرحبيبيه160.247واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K03001653خالدقدرت الله-گل محمدبرکي راجان160.23واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K07006653خالدعبدالسلامسلام زویعبدالحمیدحضرت عثمان160.087واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K01039888خالدظهورخان-دلاورمحمدفقيرفيروزي160.073واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K25001317خالدگل احمدعربخان محمدخصوصي صلح160.024واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفراه
K24006551خالدغلام نقشبندمحمدیولی محمدعبدالقدیرغیبتان159.989واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K12001850خالدشیرعالمشیرزیطالبحکيم آباد159.73واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K01041487خالدمحمدادریسامیریحاجی میراکبراستادخلیل الله خلیلی158.929واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K22002184خالدمحمدعارف-محمداشرفذکور کوهيخانه158.636دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریابفارياب
K03000052خالدمحمدیاسینخوشحالعبدالحبیبمحمدجان خان158.612دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی پکتیکالوگر
K01040205خالدحامدرحمانیعمراخاناستادخلیل الله خلیلی158.563واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K12000849خالدلعل محمد-بادامعمراخان158.554واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K01010776خالدننوخان-عبدالباقیخورد کابل158.489واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K12001744خالدجانداد-جمداعلیمنگوال158.424واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K03002029خالدحاجی اکبرجانوفاحاجی محمد عمرحامد کرزی158.406واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K03001094خالدرحیم خان-عبدالصمدوحدت آببازک158.358واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K01036382خالدشایسته گلهوتکگلبدميرغلام محمدغبار158.152واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10003411خالدسلطان جان-فقیرمحمدافغان مراد لیسه158.073واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01045741خالدمحمدالله-معاذاللهسيدالناصري157.242دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی لوگرکابل
K01005789خالدمحمداشرفناصریعبدالغفورحسین خیل157.095واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K34003341خالدگل الرحمن-حاجی بهرامالکده157.014واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K19003282خالدعزیزالله..فیض محمدخالدابن وليد157.014واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K34001627خالدخیرمحمد-مومندشهيدمطيع الله156.986انستیتوت میخانیکی نیمه عالی ولایت خوستخوست
K01033265خالدمحمدطاهر-محمدیعقوبآزادی156.899واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01007020خالدرضاخانرازقیعبدالرازقذکور بتخاک156.879دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی لوگرکابل
K10005261خالدغلام فاروق-غلام دستگیرشهید نقیب احمد خپلواک دهلکانو لیسه156.844واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01021095خالدعبدالواحد-عبدالغنیابوذر غفاری156.823واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K03001457خالدآغاجانعزیزیعبدالعزیزبابوس156.795واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K01011358خالدامیرجان-اخترمحمدقلعه حسن خان156.786واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10007181خالدحمیدالله-حاجی نصراللهشهيد ملنگ جان156.761واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K12002809خالدعجیب الله-حاجی گل محمد خاننرنگ156.733واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K12001949خالدمحمدحبیب-احمدنورخارج مرز156.717واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K10008860خالدشکرالله-غلام دستگیرامر خيل156.691واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K04001466خالددوست محمدنیک زادخیرمحمدمیرعبدالکریم معقول156.65واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K01041921خالدمحمدسعید-آغاسعیداستاد مصباح156.643واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24002175خالدمحمدالدین..محمدخانخصوصی طاهرفوشنجی156.609دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی فراههرات
K01045606خالدمیرآقا-گلاب شاهسيدالناصري156.578واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01048095خالدگل رسول-غلام رسولآزاد خان156.567واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K31001160خالدرحیم الله-عبدالکریمقلعه علیا156.474واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغور
K04004059خالدعبدالخالق-عبدالرزاققلعه بلند155.395واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K22003036خالدرحمت اللهخال بابهخال بابهتجربوي عربخانه155.249واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K07000805خالدمحمدظاهر-محمدصدیققلعه جوز155.19واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K09000385خالدعجب خان-جمعه گلاریـــــــــــــــــــــوب155.104واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K01015713خالدفیض محمد-نورمحمدحبيبيه155.07واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10015444خالدشیرین..معروف جانوزيرتتنگ155.032دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمانننگرهار
K04001461خالدبازمحمد-گل مرزامیرعبدالکریم معقول154.866واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K24009710خالدمحمدزمان-حاجی محمدقاسمپايان محله154.78واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K15005541خالدنورمحمد-نظرمحمدحامــــدي شهيد154.735واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K16004513خالدمرزاعلیمرزاییعبدالحقميهن رامين153.86واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K04005290خالدعبدالعلیم-عبدالعزیزذکورجبل السراج153.597واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K03001006خالدمحمدعمر-سلام جانســـرخ آب153.595واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K10004533خالدیونس-محمدگلابننگرهار عالی لیسه153.587واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K04002377خالدعبدالسلامطهماسطهماسصادقي153.581واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K10002952خالدمیرزاحسین..محمداصفچکنوري153.506انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت ننگرهارننگرهار
K10003348خالدامان الله-محمدرحیمافغان مراد لیسه153.48واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10001023خالدسرور-حسن جانملکيارهوتک153.328واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10012103خالدمحمدزمان-محدایوبامر خيل153.257واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K11002579خالدفضل الحقتنهاعبدالشکورچارباغ ذکورعالي ليسه153.156واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K09003190خالدحاجی خیرگل-بازگلعلامه عبدالشکوررشاد152.966واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K10000855خالدحاجی باورخان..حاجی حیات خانمياعمرعالي ليسه151.977واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K20000454خالدعبدالصمد-حاجی محمدمیرويس مينه151.671واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K04000509خالدخان آقا-رحمت خانمولوی سيد باشي شهيد151.569واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K19005918خالدحبیب الرحمن-محمد فضلذکورتوخته151.568واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K14002661خالدمحمدعظیم..سردارخردمند شهید151.504واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K10007393خالدعبدالمقیم..سعادت جانحصارشاهي کمپ151.487واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K07006676خالدعبدالجلیل-عبدالغفورسلطان شهاب الدين اندر151.335انستیتوت کثیرالرشتوی نیمه عالی مرکز ولایت کندهارغزني
K11001261خالدعلی اکبر-میراکبرشهیدداکترعبدالله151.225واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K12002311خالدخان سید-محمدسیداسمار هلکانو150.225واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K04001547خالدشرین آقا.داده خانپايان عليا150.088واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K34002112خالدمحمدرحیم-میرافغان- خان مندوزی لیسه149.953ناکامخوست
K16004976خالدعبدالقدیر-عبدالرشیدميرغلام رسول شهيد149.936انستیتوت میخانیکی نیمه عالی ولایت بغلانبغلان
K01006300خالدعبدالباری-شمس العارفده عربان قرغه149.885ناکامکابل
K12003158خالدسیدعبدالله.سیدقیوممسلکی زراعت خاص کنر149.739ناکامکنر
K09001657خالددادمحمد-ریدیگلباغ شاه تیره149.427انستیتوت کثیرالرشتوی نیمه عالی مرکز ولایت پکتیاپکتيا
K13000165خالدمحمداسلام-نظرگللیسه وانت149.366ناکامنورستان
K17000537خالدعبدالغفارعالمیسیدعالم-شيرخان148.436انستیتوت انجنیری نیمه عالی بلخ ولایت بلخکندز
K24002962خالدشیرآقا-موسی خانخصوصي فرداي بهتر148.087ناکامهرات
K16004260خالدمحمداکبراکبریمحمدعلمذکور کشن آباد148.069ناکامبغلان
K06001216خالدسیدمختار-عبدالغفاراستادبهره مند148.038ناکامپنجشير
K19010712خالدسیداسحقاسحق زادهغلام ایشاننوبهار بلخ148.024ناکامبلخ
K01038096خالدسیداجانرحیمیسیدجانغازي147.968ناکامکابل
K10002747خالداحمدگل-محمددسراچه علیخان ذکورو لیسه147.883ناکامننگرهار
K10002629خالددلاورخان-نوروزخانعبدالحميد مومند147.804ناکامننگرهار
K12000386خالدمحمدابراهیم-محمدکریمعمراخان147.793ناکامکنر
K04004142خالدعبدالغفور-عبدالشکورقلعه بایزید147.746ناکامپروان
K10001158خالدنوشیر-خاصدارنصرت146.923ناکامننگرهار
K19008669خالدمیرزاشاه-احمدشاهحيرت بلخي146.261ناکامبلخ
K01043519خالدمحمدسلیم-محمداکبرمحمداسماعیل حسن زی146.179ناکامکابل
K08000080خالدسرورسروریحاجی پایندیحضرت بلال144.907ناکامپکتيکا
K22000822خالدجمعه خان-نظرمحمدذکورسرچکان144.599ناکامفارياب
K10004933خالدنظیم خان..سیدجاننجم الجهاد144.495ناکامننگرهار
K04004154خالدعبدالمبین-محمدزمانشيرآقاي شهيد144.262ناکامپروان
K12001116خالدابراهیم-سید منانبرنرنگ144.149ناکامکنر
K10007796خالدغلام سرور-غلام نبیامله142.972ناکامننگرهار
K22003081خالدنجیب اللهاختریاخترمحمدابوعبيدجوزجاني142.744ناکامفارياب
K14007296خالدمظفرشاه-ذوالخمارشاهسرچشمه142.545ناکامبدخشان
K10001781خالدسیداحمد-سیدامیرحصارشاهي کمپ141.262ناکامننگرهار
K04001720خالدفضل احمد..عبدال احمد-ذکور ميرعلی احمد شهيد141.084ناکامپروان
K02002449خالدعبدالقدیرجباریعبدالقدوسشهيـدمولوي حضرت جلريز141.019ناکامميدان وردگ
K04002342خالدمحمدیونس-عبدالرازقاولنگ140.948ناکامپروان
K21000230خالدغلام فاروق-عبدالقادرمنهاج سراج140.887ناکامسرپل
K19003870خالدعبدالحق-سلیمانباختر140.861انستیتوت نفت و گاز نیمه عالی ولایت بلخبلخ
K16004197خالدسلام الدین-بهاوالدینلیسه گزه گیل140.835ناکامبغلان
K10000593خالدگل نظیر-حاجی محمدعالمکهي139.813ناکامننگرهار
K10003893خالدشاه زوگل-احمدجانشپي ليسه ننگرهار139.367ناکامننگرهار
K02000972خالدفضل الرحیم-رحیم جانغازی گل احمدخان137.617ناکامميدان وردگ
K02003338خالدملک الدین-اله دوستعثمانيه تنګي136.1ناکامميدان وردگ
K01047822خالدسلطان گل-حاجی میرزاگلخصوصی کائينات نمبراول136.015ناکامکابل
K01039652خالدشیرعلمهوتکنعمت اللهغازي136.012ناکامکابل
K22001322خالدنورالله-عبدالخالقابوعبيد جوزجاني132.688ناکامفارياب
K09002639خالدمبارک شاهخانشهبازخانششگرنمونوی لیسه129.202ناکامپکتيا
K01047503خالدمحمدداودکوهستانیمحمدموسیپروژه پنجم 315102.807ناکامکابل
K01040462خالد احمدفضل ربیصافیمحمدحسینغازي263.367دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات(BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون ننگرهارکابل
K01054516خالد احمدحاجی آغامحمد-گل احمدعبدالله چوری خیل215.811واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K27001492خالد احمدمحمد اللهستانکزیعبدالمحمدســـــيدجمال الدين افغان کندهار197.551دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاکندهار
K19002854خالد احمدبشیراحمدانوریمحمد انورقاضي حميدالدين183.244دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخبلخ
K10006593خالد احمدنصیراحمد-محمد عظیمعبدالرحمن پژواک172.211واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01041761خالد احمدنذیراحمد-میرافغاناستاد مصباح167.445انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلکابل
K28000298خالد احمدبشیراحمد-عبدالخالقگرشک زراعت لیسه151.417واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهلمند
K01050405خالد احمدامیرمحمداحمدیعزیزاحمدانستيتوت اتوميخانيکي کابل148.154ناکامکابل
K02001226خالد احمدمحمدامین-محمدموسیانیستیتوت کثیرالرشتوی چک148.061ناکامميدان وردگ
K09002866خالد الرحمنگل محمد-باگلسهاک257.306دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون پکتیاپکتيا
K02001573خالد الرحمنمحمد خانحقملشیرجانامام ابوحنیفه تنگي172.266واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K01015204خالد اللهسیدرحیمرحیمیطالبعبدالغفوراحمدی158.777واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K12000650خالد اللهصاحب زادگل-حسام الدینچپه دره156.617واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K12001565خالد اللهخیات الله-باورخانچپه دره153.602واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K26000135خالد آغامامورآغاابراهیمیمحمدابراهیمشهيد گل محمد173.894واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتینيمروز
K01019163خالد بلخیعلی احمد..مرادحکيم ناصرخسروبلخي158.684واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K04004159خالد جانمحمدجان-گدایشيرآقاي شهيد165.207واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K10004616خالد جانسیدمرجان..حاجی حبیب جاننجم الجهاد162.036واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K17002048خالد خانعبدالله خان-حاجی ظفرخانحضرت علي231.67دیپارتمنت تأمین برق پوهنځی انجنیری پوهنتون پکتیاکندز
K10006016خالد خانشرین خان-سلطان جانوزیرجهادی179.015واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10005719خالد خانوزیرخان-جنت گلهزارناو167.27واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K08001067خالد دینسامیدینحقیارخانه دینپشتنی حًدران146.307ناکامپکتيکا
K01025679خالد رستممحمدولی رستمرستمحاجی پام جانرحمان بابا193.724واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01021726خالد زرغونعبدالبصیرنبیغلام نبیعبدالهادي داوي174.161انستیتوت تکنالوژی کمپیوتر نیمه عالی شهر کابلکابل
K17000518خالد عمرسیف اللهذاکرسعدالله-شيرخان178.067انستیتوت زراعت و وترنری نیمه عالی ولایت کندزکندز
K01008969خالد محمدبختیارگل-خیرگلغازه128.731ناکامکابل
K01022116خالد مشعلمحمدداود-محمدقیسماستقلال241.635واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24003866خالد نصیرکارمرانسعیدیعبدالحلیمخصوصي هيواد303.024دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون هراتهرات
K34001806خالد نوازرحمن حبیب-غلام حبیبحسن کوت188.372دیپارتمت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه شیخ زایدخوست
K20002454خالداحمدشیدا-محمدامینافغان ترک جوزجان241.743دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون جوزجانجوزجان
K30000256خالداحمدمحمدعیسی..محمداسلمسیدال خان183.104دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی ارزگانارزگان
K07000346خالداحمدمیرزامحمد-سلطان محمدسنايي182.766واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K07003608خالداحمدحاجی محمد میر-حاجی معراج الدینشهید عبدالقیوم179.83واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K28001001خالداحمدنعمت الله-عبدالقدوسبولان مرکزي ليسه167.186دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی هلمندهلمند
K27002599خالداحمداسدالله-عزت اللهبـــــــارک نيکه عالي ليسه164.28واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندهار
K01025558خالداحمدعبدالرحمنرشیدیعبدالرشیدمحمود طرزی -163.281دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی ارزگانکابل
K22002114خالداحمدنیک محمد-نذیرمحمدنفــير فاريابي148.419ناکامفارياب
K22002172خالدارخیرمحمد-خلیفه عبداللهنفــير فاريابي153.402دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنځی زراعت پوهنتون فاریابفارياب
K24003062خالدالدینخدابخش-محمدکریمليسه ذکورميرویس شهيد200.448دیپارتمنت تعلیمات مسلکی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K015006209خالدالدینظاهرشاهاحمداهبه نسبت تخطی در جریان امتحان، امتحان داوطلب باطل استتخار
K15008060خالدالرحمنمحمدموسی-عبدالنبیابوعثمان تالقاني219.215دیپارتمنت تأمین برق مؤسساتی پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجانتخار
K34000253خالدالرحمنعبدالوکیل-گل محمدغرغشت172.597واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K02001096خالدالرحمنرحیم الدین-عبدالستارحضرت عمرفاروق(رض)166.979واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K01035720خالداللهربیع الله..عبدالمختارغلام محمد فرهاد179.853واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01008406خالداللهعبیدالله-محمدشاه خانشهرک محمديه174.255واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K34002682خالداللهامینین-محمدالدینزیری ترخه158.061واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K10002505خالداللهمحمداکبر-خانزادهعبدالوکیل156.95واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K20001486خالدانهروح الله-محمد اللهالحاج عبدالرشيد دوستم180.845دیپارتمنت زبان ادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانجوزجان
K21001559خالدانهمحمدظاهر-بهراملیسه خورشید158.131واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیسرپل
K22001982خالدانهعمارالدین-شاه مرادنسوان کاریزقلعه147.733ناکامفارياب
K01046936خالدجانعبدالمنانشیرزادشیرین خانپروژه پنجم 315195.107واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01014611خالدجانمحمدطاهر-میرزاخانحبيبيه174.459واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K09001928خالدخانسیدمحمد-حاجی نورمحمدممری252.602دیپارتمنت سیول پوهنځی انجنیری پوهنتون لغمانپکتيا
K10004516خالدخانعبدالستار..عبدالروفنجم الجهاد181.963دیپارتمنت وترنری پوهنځی علوم وترنری پوهنتون شیخ زایدننگرهار
K12001749خالدخانغلام نبی-ابراهیممنگوال154.72واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K11001026خالدروښانشرف الدین-محمدایوبپروائي132.384ناکاملغمان
K01054484خالدشاهنسیم شاه-نظراب شاهغازی امین الله267.575دیپارتمنت تأمین برق صرف برای ذکور پوهنځی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیککابل
K09002439خالدشاهیوسف شاههکمپیرمحمدشاهحبيب الله زرمتي223.458دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون پکتیاپکتيا
K01010429خالدعلمسیدعلم-محمدعلمگذر165.529واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K21000802خالدمشعلاحمدشاه-حاجی گل جانخطيب آباد172.242دیپارتمنت زبان و ابیات انگلیسی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سرپلسرپل
K34005633خالدنورگلاب ولی..بخت ولیشهيد محمد داود151.553واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K01037455خالدهنظرمحمد-سلطان محمدنسوان سردارکابلی299.373دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای اناث پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کابلکابل
K01024260خالدهاخترمحمد-سلطان محمدسلطان راضيه290.983دیپارتمنت عمومی پوهنځی ستوماتولوژی بخش نظامی صرف برای اناث پوهنتون طبی کابلکابل
K01015615خالدهفضل قدیم-عبدالرحمن-ناهيدشهيد288.705دیپارتمنت قابلگی صرف برای اناث پوهنځی نرسنگ وقابلگی پوهنتون طبی کابلکابل
K01017094خالدهمحمدجواد-علی جمعهزينب کبرا276.489دیپارتمنت عمومی فارمسی پوهنځی فارمسی پوهنتون کابل صرف برای اناثکابل
K19003019خالدهگل خانزمانیمحمدخاننسوان خراسان271.567دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کندهاربلخ
K19002236خالدهعبدالغفار-حاجی نورمحمدگوهر خاتون258.114دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای اناث پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون بلخبلخ
K15007385خالدهجمال الدینعطائیمحمداعطانسوان بي بي هاجره253.859دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلختخار
K01016898خالدهعبدالاحدنوریولی محمدمولانا جلال الدين محمد بلخي246.248دیپارتمنت زبان وادبیات انگیسی صرف برای اناث پوهنځی زبان های خارجی پوهنتون کابلکابل
K01036771خالدهعباسملکزادهدربازنسوان ميـــــــــــــرزمان خـــــــــــان223.409واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10004879خالدهعبدالواحد-غلام محی الدینالایی عالی لیسه222.993دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای اناث پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01017096خالدهعبدالحمید-عبدالقیومزينب کبرا222.888دیپارتمنت فزیک عمومی صرف برای اناث پوهنځی فزیک پوهنتون کابلکابل
K20002361خالدهعبدالحمیدساداتمرتضینسوان حبیبه قادری219.185دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون جوزجانجوزجان
K10001941خالدهعمرگل-سیدگلنازوانا عالی لیسه218.003دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنځی شرعیات پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01046117خالدهعزیزالدین-قیام الدینمخفی بدخشی214.607دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K24008629خالدهعبدالقیوم=غلام نبینسوان روضه باغ گذره214.229دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K01023778خالدهامراللهنصرینصرونسوان بي بي ساره212.786دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01028766خالدهمصطفی-احمد علیرخشانه212.591دیپارتمنت زبان وادبیات روسی پوهنځی زبان های خارجی پوهنتون کابلکابل
K19002869خالدهعبدالؤمن-ایشانقلرابعه بلخی204.361دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخبلخ
K10007383خالدهشفیق الله-خیالی محمدبي بي مريم201.08دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنځی ساینس پوهنتون ننگرهارننگرهار
K10004586خالدهحاجی گل-عبدالعزیزالایی عالی لیسه200.466دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01015100خالدهمحمدغنی-محمدشفیع-ناهيدشهيد200.43انستیتوت اداره و حسابداری نسوان نیمه عالی شهر کابلکابل
K01048482خالدهامین اللهواحدیعبدالواحدپروژه پنجم 315200.325دیپارتمنت تاریخ عمومی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01015819خالدهبشیراحمد-محمد رویشسيد نورمحمد شاه مينه199.31انستیتوت تربیت بدنی و سپورت نیمه عالی شهر کابلکابل
K01033076خالدهببرک-غلام سخیسلطان راضيه198.773انستیتوت تکنالوژی کمپیوتر نیمه عالی شهر کابلکابل
K27001458خالدهحاجی محمداسمعیل-حاجی محمدعمرصفیه عمه جان198.666دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کندهارکندهار
K19004578خالدهمحمدصدیق-عبدالرشیدمحمديوسف خيرخواه203.857به نسبت انتخاب کود (صرف برای ذکور) نتیجه قرنطین استبلخ
K01023398خالدهمحمد اسمعیل-حاجی الله بخشبي بي سروري سنگري197.129واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K03000593خالدهمحمداجاناحمدیمحمدجاننسوان سيد حسين کميدان196.958دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات پوهنتون غزنیلوگر
K01016842خالدهگل محمد0گل نظرمحراب الدين195.337انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلکابل
K01050688خالدهرحمت الله-میراجاننسوان پکتیاکوت193.191واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01037584خالدهسلطان محمد-نوراحمدگلخانه193.09واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K18000645خالدهعبدالخالقعظیمیمحمدعظیماجاني ملکه193.082دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانسمنگان
K01045043خالدهضیا الدین-جانبازدرخاني192.772واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19002744خالدهآقا محمدمحمدیعبدالجبارنسوان ام البلاد191.806دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخبلخ
K20002503خالدهمحمد افضلجلالجلال الدیننسوان آقچه191.676دیپارتمنت روان شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجانجوزجان
K01015132خالدهداد خدااحدیعبدالاحدخانبي بي عايشه صديقه191.528واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01029205خالدهمحمدصابرصابریمحمدعمرنسوان ملکه ثريا189.951واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K17006013خالدهدولت-امام خاننسوان عايشه صديقه189.94دیپارتمنت روان شناسی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزکندز
K19006690خالدهشمس الدین-شمس اللهمحمد هاشم برات189.675دیپارتمنت علوم وفرهنگ اسلامی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخبلخ
K19008393خالدهعبدالبصیر-عبدالوکیلسید یحیی عمری189.61واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K19005674خالدهحمیداللهنظریعزت اللهنسوان سیدهدایت الله نقشبند189.539دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخبلخ
K14007153خالدهابواحمد-عبدالواحدنسوان رابعه بلخی188.376دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنځی شرعیات پوهنتون بدخشانبدخشان
K10004229خالدهحضرت میر..عبدالامیربي بي عايشه صديقه188.364دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K20000966خالدهسیدنصرت الله-سیدمنصورگوهرشادبیگم188.268دیپارتمنت روان شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجانجوزجان
K01035222خالدهغلام سخی-الله میرپوهاندعبدالاحمدجاويد187.941واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01012154خالدهحمیداللهموسی زیاحمدجاننسوان سیدال ناصری187.717واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01054292خالدهلطف الرحمنبخشیمحمداکرمغلام حيدرخان186.853دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون پروانکابل
K19007055خالدهغوث الدیندولت زیشیرخانميرولي186.143دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون بلخبلخ
K19005610خالدهخدای نظرنظریتاج محمدنسوان سیدهدایت الله نقشبند185.067واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01034903خالدهمیرزاخان-امین خاننسوان وحدت184.924انستیتوت اداره و حسابداری نسوان نیمه عالی شهر کابلکابل
K15003437خالدهدولت محمد-0محمدیوسفنسوان نمبر1184.61دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تخارتخار
K01033211خالدهخالد-خواجه محمدافضلالفتح184.563واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01007989خالدهعبدالخلیل-غوث الدینده عربان قرغه183.322واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K18001828خالدهمحمد ابراهیمرحمانیمحمد میرزاجوی ژوندون183.013دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانسمنگان
K01044866خالدهسخی محمداریوبیعبدالغفارعبدالحي حبيبي182.93واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K09002974خالدهعبدالصمد-وزیرمحمدشاه قمبر182.382دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنځی زراعت پوهنتون پکتیاپکتيا
K01006447خالدهسمیع الله-ملاعیسیخواجه مسافر181.636واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K22000641خالدهخیرمحمد-عبدالغنینسوان تکلي خانه181.553دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریابفارياب
K01037579خالدهعبدالواحد-عبدالعلیگلخانه181.415دیپارتمنت زراعت و وترنری انستیتوت نیمه عالی شهر کابلکابل
K01037588خالدهعبدالکبیر-عبدالشکورگلخانه181.351واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19001722خالدهخیرمحمد-عیدی باینسوان آقکپرک181.256انستیتوت اکادمی تربیه معلم نیمه عالی ولایت بلخبلخ
K22000305خالدهحمیداللهعبدالله زادهعبداللهلیسه نسوان انجلاد181.233دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریابفارياب
K01036850خالدهسیدرحمتساداتسیدعمرنسوان ده دانا181.206واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K22001095خالدهمحمدخالد-محمدمرادمرتضی قل181.176واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K01018711خالدهخان آقانبی زادهنبی واللهنسوان مولاناعبدالمجید مصفاغزنوی--181.059واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19002549خالدهعبدالمنان-محمدعثماننسوان قلعه جنگی180.975دیپارتمنت تاریخ پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بلخبلخ
K17005274خالدهعبدالوهاب..عبدالجبارنسوان مرکزی امام صاحب179.97دیپارتمنت زبان ادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزکندز
K18001530خالدهپیرمحمدنیک زادهفلک محمداجاني ملکه179.262دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانسمنگان
K24002151خالدهحاجی عزت اللهعزیزیحاجی عنایت اللهمحجوبه هروي179.195واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24004877خالدهمحمد قسیم-محمد عظیممهري هروي177.939واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K23000065خالدهسعدالدینرحمتیعبدالعلینسوان قلعه نو177.848دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی بادغیسبادغيس
K19009854خالدهعبدالقیومقیومیرمضانمولانا جلال الدين بلخي177.832دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخبلخ
K22000327خالدهحکمت الله-چاریلیسه نسوان انجلاد177.8دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریابفارياب
K18001164خالدهموسیمرادیحیت مرادنسوان کارته مامورين177.434دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانسمنگان
K05001306خالدهملنگ-محمدطاهرنسوان نماز جای176.352واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K19012153خالدهامان الله.جانعلینسوان 1 یولمرب176.077واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K15004176خالدهمنوچهر-احمدنسوان چشمه شير175.991واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K22002492خالدهخال محمد..نورمحمدستاره175.749دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریابفارياب
K10012880خالدهسردارگل-سهارگلسواد حیاتی لیسه175.633واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K19005237خالدهمحمدولیبابکشیرین دلخالق داد خان175.598واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K22002539خالدهغلام نبی-عبدالرسولستاره174.88دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریابفارياب
K01016505خالدهخان بابارحیمیعبدالرحیمبي بي عايشه صديقه174.583واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07001312خالدهمحمدنبی-خوشدلنسوان شهرکهنه174.363واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K18001770خالدهخیرمحمدکریمیحاجی کریمنسوان شهرقدیم174.344دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانسمنگان
K01021361خالدهعبدالعلیم-بهرامنسوان توتيا173.292واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15001093خالدهاسدالله-حاجی عبداللهنسوان بي بي مريم173.077واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K19009376خالدهشیرعلی-محمدخانفاطمه بلخي172.43واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01032252خالدهعلی یاور-علی جمعهمحمدآصف مايل171.222واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01007765خالدهحمیداللهشیرزادمحمداصیلمحمدحسن خان171.205واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K27002894خالدهمحمدمهدی-علی احمدعــــينوعالي ليسه نمبر1171.135واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندهار
K10001384خالدهعطاالله-حاجی غلام حسنوزیرمحمدگل خان171.104واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K19002383خالدهمحمد ناصر-محمد اسمعیلدهسوار170.694واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01044698خالدهنواب خان-غفورخانآريانا170.532واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K20001569خالدهعزیزالله-محمد غوثالحاج عبدالرشيد دوستم170.497دیپارتمنت تاریخ پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجانجوزجان
K15008265خالدهمحمدرحیمفرهادیفرهادبیکبي بي عايشه صديقه169.156واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K01023346خالدهحبیب الله-عبدالقدوسبي بي سروري سنگري169.059واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01024794خالدهمحمدکبیرعظیمیمحمدعظیمنسوان ام البنین--169.017واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19000716خالدهمحمدظاهر.عبداللهابومسلم خراساني169.015واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K15006261خالدهیوسف-برات علیکفترعلي168.868واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K09002778خالدهعبدالمتین-عبداللهنسوان شهري گرديز168.867دیپارتمنت آموزشی کمپیوتر صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاپکتيا
K04002944خالدهعبدالودودنظریرجب خانحفصه168.729واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K15003938خالدهامین الله-غلام محمدنسوان نمراول168.686واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K15006454خالدهمعراج الدین-چله باینسوان بي بي فهيمه167.559واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K01017929خالدهغلام رحمنفاضلیغلام حیدرنسوان رحمن مينه ـ167.409واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15008526خالدهخال محمد-عبدالشهیدبي بي حوا167.359واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K20001591خالدهلطف الله-خدایقلالحاج عبدالرشيد دوستم167.316دیپارتمنت تکنالوژی مواد عضوی پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجانجوزجان
K19002434خالدهنصرالدین-دانیارنمبر2صلح شهيدمزاري167.315انستیتوت اکادمی تربیه معلم نیمه عالی ولایت بلخبلخ
K10005620خالدهحاجی سالوگل0محمدگلنسوان سردارمحمد داود167.086واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K18000123خالدهمحمدصبور-عبدالرحیمنسوان کارته خراسان166.958واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیسمنگان
K22000776خالدهمحمدیونس-محمدعمرنسوان افغانکوت165.663دیپارتمنت تاریخ پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریابفارياب
K07003103خالدهشکرالله-امین اللهنسوان خواجه عمري165.63دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنځی ساینس پوهنتون ننگرهارغزني
K22001698خالدهحفیظ الله-سخیدادنسوان ده سيدان165.505دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریابفارياب
K10007426خالدهشیراغا-گل اغاشهیدانگیزه شینواری لیسه165.495واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K22001696خالدهغلام نبی-غلام حیدرنسوان ده سيدان165.441دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریابفارياب
K14002939خالدهعبدالحق-محمد اسراییلمخفی بدخشی165.427دیپارتمنت ریاضی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشانبدخشان
K01014705خالدهمحمدصابرسلطانیسلطان محمدلامعه شهيد165.422واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01037583خالدهغلام دستگیر-محمد غوثغلام نبی خان چرخی165.352واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01024282خالدهعبدالحمیدمحمدیمحمدفیضنسوان بي بي رابيا165.27واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19011259خالدهغلام ربانیامیریامیرجانمولانا جلال الدين بلخي164.373واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01026288خالدهمحمدنور-خدایدادنسوان وحدت164.138واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14003830خالدهمحب الله-عبدالحفیظتجربوي بتاش163.969واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K01014750خالدهمحمد سلیم-محمد نادرخانسيد نورمحمد شاه مينه163.786دارالعلوم امام ابوحنیفه صرف برای اناث شهرکابلکابل
K15007247خالدهمحمد رحیم-محمدحلیمنسوان 1163.726واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K20000323خالدهآچلدی-دولتمیرويس مينه163.719دیپارتمنت زبان ادبیات اوزبیکی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانجوزجان
K18001483خالدهامان اللهامانیجوره قلجوی ژوندون163.699واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیسمنگان
K19012543خالدهعبدالقادر-طلبفريده بلخي163.625واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K19002618خالدهعبدالودود-ابوالخیرنسوان قلعه جنگی163.612واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K19011968خالدهجان محمد-محمدعظیمرباط بلخي163.573واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K22000335خالدهمعاذالله-جورهنسوان بلوچ شاه نادر163.426دیپارتمنت تاریخ پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریابفارياب
K19013710خالدهمحمدعالممایارمیرافغانمولاناجلال الدين بلخي162.332انستیتوت تخنیکی نیمه عالی پروان ولایت پروانبلخ
K22000956خالدهعبدالصمد-رحمت اللهنسوان کوهي خانه162.284واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K10000680خالدهمزملمحمدجمیلناهید شهید162.281واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01039788خالدهمحمدظاهر-شیراللهقلعه زمانخان162.163دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریابکابل
K22000331خالدهشیرمحمدشیرزادبایمرادنسوان بلوچ شاه نادر162.118دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریابفارياب
K01015890خالدهمحمدکاظم-غلام سرورزينب کبرا162.07دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارکابل
K15003901خالدهولی محمد..محمدابراهیمنسوان بی بی آمنه162.034واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K14006087خالدهحبیب-حاجی صفرمحمدنسوان خــِرآباد162.003دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشانبدخشان
K07001318خالدهغلام ربانیقادریغلام قادرنسوان شهرکهنه161.988واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K19012721خالدهعصمت اللهعمریعبداللهحضرت عمر فاروق161.794دارالعلوم زینبیه صرف برای اناث ولایت بلخبلخ
K15007349خالدهشاه جان-عبدلناهيد شهيد161.758واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K01044780خالدهامیرمحمد-علی احمدآريانا161.74واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K18001163خالدهمحمدقاهرطاهریمحمدطاهرنسوان کارته مامورين161.724واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیسمنگان
K22000840خالدهعبدالرشیدامیربیگیامیربیگليسه نسوان خواجه موسي160.6دیپارتمنت تاریخ پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریابفارياب
K04002288خالدهعبدالستار-عبدال احمدنــســوان جـبـل الـسـراج160.501واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K22001889خالدهپیغمبرقل-بهاوالدین قلنسوان خواجه قشوری160.412دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریابفارياب
K01055055خالدهنورآغا-عبدالعلیمشهرک ذاکرين160.356واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01006533خالدهسیداحمدکوهستانیناصرخانقلعه نعمان160.327واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K04000428خالدهگل آقا-جلال الدینپارچه یازده شهری160.307واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K15006308خالدهشمس الدین-عبدالرحمنکفترعلي160.255انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی بلخ ولایت بلختخار
K22001034خالدهیولداش-روزیقلنسوان کوهي خانه160.233دیپارتمنت تاریخ پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریابفارياب
K15007807خالدهزیدالله-محمدبیانپستاب160.214واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K15007389خالدهعبدالحیابراهیمیمحمد ابراهیمنسوان بي بي هاجره160.203واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K01037022خالدهعبدالواسعسخی زادهرسول دادزرغــونه160.168واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K17003169خالدهعسکرخان-جمعه خاننسوان قرلق160.12انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت کندزکندز
K14003232خالدهمحمدهاشم-محمدقاسمتجربوی شورابک159.951واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K18001105خالدهعبدالعزیزکریمیعبدالکریمنسوان کارته مامورين159.912واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیسمنگان
K17001209خالدهعاشورعلیاکبریعلی اکبرنسوان نیک پی158.835انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت کندزکندز
K17001949خالدهوزیر-گل محمدنسوان غلام رسول شهید158.835واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K16002926خالدهشیرین آغانظرینیک محمدنسوان حضرت زید158.795واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K01044846خالدهمحمد شریف-محمد علیآريانا158.794واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15002958خالدهعبدالجمیل...نمازگل نظر شهيد158.706واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K01006352خالدهمحمدفرید0غلام سرورده عربان قرغه158.681واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K17004375خالدهمحمدشاهمرادیمیرزامرادمجر158.612واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K22002548خالدهحفیظ الله..عبدالمجیدستاره158.519دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریابفارياب
K22000615خالدهاحمدفرید-عوض محمدنسوان افغانکوت158.485واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K15007347خالدهصلاح الدین-عبدالحسیبناهيد شهيد158.479واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K19008396خالدهعبدالعلی-محمد حسننسوان بي بي خديجته الکبري158.434واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K22002731خالدهمحمدالله..بوستانکارته صلح158.272واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K01009505خالدهجان آغااحمدزیگلبدالدینوياراحمدزي157.095واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K20002863خالدهسیدعلیسعاداتسیدمیرزانسوان پکه باغ156.847واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K15003483خالدهمحمدظاهر-پهلوان محمدنسوان نمبر1156.765واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K22002704خالدهمحمدعثمان.بایمرادستاره156.605دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریابفارياب
K19007434خالدهمحمداسمعیلعثمانیعبدالباقیخالدابن وليد155.541واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01044836خالدهمحمدنسیم0محمدعظیمعبدالحي حبيبي155.315واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01050054خالدهگل محمدوزیریعشق حسناداره و اقتصاد جمهوريت155.249واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01026672خالدههدایت الله-مولوی عنایت اللهنسوان وحدت155.239واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15001139خالدهسراج الدینمحمدیملامحمدنسوان بي بي مريم155.127واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K19007390خالدهعبدالروفامیریامیرمحمدخالدابن وليد154.942واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K15006743خالدهامام نظرنظریمحمدنظرنسوان سرايسنگ154.878واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K18000358خالدهمحمدنادر-بهرام الدیننسوان کارته مامورين154.816دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانسمنگان
K18001290خالدهمحمد ظاهر-ملا بدلغازیمراد154.64واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیسمنگان
K22000960خالدهاحمد شاه-ملا عبدالرحیمنسوان کوهي خانه153.564دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنځی زراعت پوهنتون فاریابفارياب
K22000667خالدهحاجی محمدقاسم-حجی محمدنبینسوان افغانکوت153.516واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K22000326خالدهمحیب اللهعبدالصمدعبدالصمدلیسه نسوان انجلاد153.501دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت پوهنتون فاریابفارياب
K14007693خالدهمحمدهاشم-قادرتجربوي بتاش153.39واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K24011550خالدهعبدالاحمد-محمدکریمجهاد153.307انستیتوت تخنیکی نیمه عالی ولایت هراتهرات
K18000589خالدهعبدالرحیمکریمیمحمدکریماجاني ملکه152.877واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیسمنگان
K01030479خالدهشاه محمودنیازیخاسته خاننسوان فاميلي هاي ريش خور151.886واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K22000545خالدهغلام سرور-محمدهاشمنسوان افغانکوت151.876واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K17005408خالدهمینگ محمد.خال محمدنسوان ارباب چاري 2151.799واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K01036363خالدهمحمدعارفناصریغازی گلعايشه دراني151.738انستیتوت اداره و حسابداری نسوان نیمه عالی شهر کابلکابل
K01027938خالدهبهرام گل-پادشاه گلعبدالرحمن پژواک151.248واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01015587خالدهامین الله-عبدالله-ناهيدشهيد150.205انستیتوت تجارت نیمه عالی شهر کابلکابل
K01007601خالدهعبدالبصیرحلمیارمحمد نبینسوان ريشخور150.071واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10002122خالدهاسداللهاسدزیحیات اللهنازوانا عالی لیسه149.954ناکامننگرهار
K16005863خالدهمحمدنعیم-غلام حیدرحضرت امام حسين149.939ناکامبغلان
K22001087خالدهمحمداکبر-عبدالحکیمنسوان کاریزقلعه149.885ناکامفارياب
K15003950خالدهعبدالغنی-محمدنعیمگوهرشادبيگم149.755ناکامتخار
K18000391خالدهامان الله-سلیماننسوان کارته صلح149.733ناکامسمنگان
K22000797خالدهبسم الله-محمد عثمانگوهرشادبيگم149.603ناکامفارياب
K07002908خالدهعطامحمد-نورمحمدقلعه نوخواجه روشنائي149.323ناکامغزني
K17001265خالدهعاشورمحمد-حاجی چاریارقلنسوان قرلق148.519ناکامکندز
K19004982خالدهمحمد اعظم-محمد افضلرباط چمتال148.374ناکامبلخ
K16001194خالدهمحمدسالم-غلامزرينه بغلان صنعتي148.255ناکامبغلان
K07007463خالدهمحمدامان-رمضاننسوان کمک به معارف148.086ناکامغزني
K22002874خالدهخالمراد..محمدمرادليسه نسوان غذاری148.083ناکامفارياب
K22003007خالدهعبدالواحدشادمانیشادمانده عزیزان148.072ناکامفارياب
K22001059خالدهغلام علی-قربان مرادنسوان افغانکوت147.753ناکامفارياب
K22002805خالدهپاینده محمد..محمدحاجینسوان مولانا امرالله146.706ناکامفارياب
K22000712خالدهحمیدالله-عبدالرحمننسوان افغانکوت146.365ناکامفارياب
K22002612خالدهنورالله..رحمت اللهستاره146.243ناکامفارياب
K14005278خالدهحبیب الله-غلام حیدرمدینه146.2ناکامبدخشان
K14007120خالدهامام نظرنظریغائیب نظرنسوان جویبار146.1ناکامبدخشان
K18001055خالدهمحمدعلیهمسومحمدامیننسوان کارته مامورين145.712ناکامسمنگان
K22001482خالدهاسداللهسعادتشاه دولانسوان افغانکوت144.806ناکامفارياب
K15002607خالدهحاجی عتیق الله-محمداللهنسوان بي بي هاجره144.801ناکامتخار
K17004510خالدهمحمدظریف-محمدشریفنسوان باسوس144.594ناکامکندز
K19001689خالدهزین اللهعبادیعباداللهشفيق بلخِي144.586ناکامبلخ
K22002541خالدهحق بیردی.استانقلستاره144.553ناکامفارياب
K19000897خالدهعبدالقیوم.عبدالروفشيخ محمدصديق شهاب144.46ناکامبلخ
K22003004خالدهعبدالستارخالقیخال محمدمولانا امرالله144.308ناکامفارياب
K22002743خالدهسیدشرف الدین..سیدعثمانکارته صلح143.253ناکامفارياب
K22002752خالدهعبیدالله..محمداللهکارته صلح143.2ناکامفارياب
K16005217خالدهعبدالغفور-حاجی محمد حسیننسوان مرکز بغلان143.025ناکامبغلان
K15002995خالدهشاه محمد..ملا عبیداللهنسوان الفاروق143.022ناکامتخار
K22002599خالدهخال محمد.مولانستاره142.755ناکامفارياب
K22002411خالدهعبدالمجید-عبدالوهابستاره142.731ناکامفارياب
K22002694خالدهعبدالوهاب..محمدعثمانستاره141.387ناکامفارياب
K04002929خالدهنیازمحمد..دادمحمدنسوان صیادان141.246ناکامپروان
K22000749خالدهتاش علی-خواجه مرادنسوان افغانکوت141.019ناکامفارياب
K12002778خالدهمستقیم-محمد قدیمبرنرنگ139.748ناکامکنر
K22002120خالدهخال محمد-محمدصالحليسه نسوان غذاری139.675ناکامفارياب
K22002136خالدهگل آقا-قمرالدیننسوان اسلام قلعه139.303ناکامفارياب
K03001493خالدهجمعه خان-نورالدینبرکي راجان139.06ناکاملوگر
K22002160خالدهشیرمحمد-عطاواللهنسوان تکلي خانه139.025ناکامفارياب
K22002643خالدهمحمدرفیق..محمدرحیمستاره137.857ناکامفارياب
K19006286خالدهعبدالجبار..غلام حیدراستادذبيح الله شهيد137.779ناکامبلخ
K22002234خالدهشکورالله-توردیقلکارته صلح137.752ناکامفارياب
K22002247خالدهغلام سخی-جمعهنسوان تور پاختو137.639ناکامفارياب
K22004527خالدهعبدالشکور-خضرکلال خانه137.482ناکامفارياب
K15001201خالدهخال محمد-محمدیوسفنسوان بي بي مريم134.489ناکامتخار
K22001735خالدهعیدمحمد-امیرمحمدنسوان ده سيدان134.144ناکامفارياب
K15000938خالدهرستم-زلف علیپنگانی133.856ناکامتخار
K16002265خالدهعبدالصمد-حاجی جمعه خاننسوان شهرقديم132.93ناکامبغلان
K19012386خالدهغلام سخی-خدای نظرعايشه افغان132.676ناکامبلخ
K22002449خالدهعنایت الله-حبیب اللهستاره132.641ناکامفارياب
K19010301خالدهفیض محمدفیاضعیدی بایحـياتان132.406ناکامبلخ
K01050557خالدهعبداللهخطابیحاجی میرافغاننمبردوم کمک به معارف131.937ناکامکابل
K22000997خالدهمحمدعالم-غلام جیلانینسوان افغانکوت131.036ناکامفارياب
K15002170خالدهاحمدشعیب-میرحمزهنسوان آرديشان122.25ناکامتخار
K22002678خالدهفضل من الله..مولوی عبدالباقیستاره122.171ناکامفارياب
K22001865خالدهبختیارشریفیخدایدادنسوان بادغیسی121.712ناکامفارياب
K20001039خالدهمحمد نسیم-عبدالحمیدنسوان نمبردوم118.428ناکامجوزجان
K15006193خالدهمحمدابراهیم-صفرمحمدآموینگی قلعه106.593ناکامتخار
K15002578خالده قلخان جان-عبدالعلینسوان بي بي هاجره168.861دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون تخارتخار
K01017476خالده گلمحمد انور-ضامنمحمدآصف مايل169.179واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15003104خالدینمحمدطالبنبی زادهمحمدنبیآق مسجد200.609دیپارتمنت امور مالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون کندزتخار
K17004642خالدینبرات محمد-جوره قلاستاد غازی خان179.77دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت پوهنتون کندزکندز
K15004345خالدینظفتی.حیدرعبدالواحدشهید177.067دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون تخارتخار
K17003298خالدینقربان-ستارمحمدحسن میاخیل169.119دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزکندز
K18000635خالدینزین الدین-خیرمحمدذکور خواجه اسماعیل شهرقدیم168.728دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانسمنگان
K16004500خالدیندوست محمدتابشدرنام بیکجراب168.339دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنځی انجنیری پوهنتون فاریاببغلان
K17002769خالدیننعمت اللهصافیوکیلذکورملرغی167.442انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت کندزکندز
K15006561خالدینگل آغا-خالداربولک ورته بز167.342واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K17004934خالدیندولت محمدحق نوازپیوندذکورلرخابي164.089واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K17000500خالدینمحمبشیریعقوبیمحمد یعقوب-شيرخان164.008انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت کندزکندز
K17002874خالدینسیدعالمعالمینصرالدینخواجه مشهد163.855واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K17005171خالدینگل محمد..حاجی بهادرذکورانگورباغ158.668واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K15005114خالدینحسنامیریهمراهغلام سخي شهيد158.213انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت کندزتخار
K14005115خالدینطلابای-اقبال شاهخندود149.781انستیتوت زراعت ووترنری نیمه عالی ولسوالی بهارک ولایت بدخشانبدخشان
K17003460خالصنیازمحمد-دوست محمدحاجي محمديوسف154.866واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K05003521خالصشامحمود..خوشدلغازي عثمان تگاب141.645انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت ننگرهارکاپيسا
K01025809خالصهعبدالرازقمولازادهزردادخاننسوان منوچهری--190.131انستیتوت تکنالوژی کمپیوتر نیمه عالی شهر کابلکابل
K15004800خالصهعبدالرحمن-جمعهنسوان نمراول189.484دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تخارتخار
K05000971خالصهعبدالجمیل-عبدالغنینسوان اشترگرام186.059دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون البیرونیکاپيسا
K01044333خالصهاحمد ضیا-عبدالقادرمحجوبه هروي184.607واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19002729خالصهحیدرحیدریخواجه یارنسوان ام البلاد183.074دیپارتمنت زبان وادبیات اوزبیکی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخبلخ
K15001153خالصهامام اللهفیضیفیض اللهنسوان بي بي مريم181.632دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنځی شرعیات پوهنتون بدخشانتخار
K14007482خالصهسبزعلی-قاسمحلیمه سعدیه174.112واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K01029095خالصهمحمدخالدکریمیمحمدصابرنسوان ملکه ثريا157.369واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15001470خالصهمحمدقلبیک زادشرینانسیتیتوت مسلکی زراعت و وترنری فرخار156.757واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K04001024خالصهامیرجان-محمد کبیرنسوان نمبر1گلبهار155.152واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K05003071خالصهعبدالصبور-محمداکرمبــــــولغين154.823واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K17005144خالصهشاه مشرف-تاش محمدنسوان ام سلمه148.527ناکامکندز
K15002887خالصهفیض الرحمن-قربانعـبدالموجود شهيد148.19ناکامتخار
K19006517خالصهدوست محمد-شادواللهترابی146.128ناکامبلخ
K04002468خالصهنوراحمد-شیراحمدضربیا146.111ناکامپروان
K15001052خالصهسلطان-عبدالطیفنسوان بي بي مريم141.376ناکامتخار
K15000950خالصهمحمدعظیم-محمدرحیمپنگانی130.826ناکامتخار
K32000250خالقعبدالقیوم-قاسیمده سرخ218.954دیپارتمنت انجنیری محیط زیست صرف برای ذکور پوهنځی زمین شناسی پوهنتون بامیانباميان
K33003275خالقحسین-شیرمحمدذکورزردګلان182.897