حروف ح، ځ و څ

لطفاً در ابتدا به جدول حرف نام تان مراجعه کنید. جدول ها به اساس حرف اول نام دانش آموزان تنظیم شده اند. بعداً در قسمت Search آی دی تانرا بنویسید. نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن آی دی میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی (Previous) و بعدی (Next) استفاده کنید. در صفحات کوچک موبایل شاید یک ویا دو ستون از دید تان پنهان باشند و برای دیدن آنها بالای علامه مثبت در جدول کلیک کنید.

لطفاً تا پردازش کامل جدول صبر کنید. هر زمانیکه بخش جستجو ظاهر شود به این معنی است که جدول کاملاً پردازش شده است.

حروف ح، ځ و څ

ای دینامنام پدرتخلصنام پدرکلانمکتبنمره کانکورنتیجهولایت
K11001551حاتمسمیع الله..روح الامینشيخ محمد حسين154.63واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K18001457حاجغلام سخیسخی زادهغلام حسینمنکبود160.508واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیسمنگان
K32001229حاج بیگمعبدالله-سیدنظرچهارده156.517انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بامیانباميان
K34002120حاجبیب اللهمحمدرحیم-میرافضل- خان مندوزی لیسه162.453واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K05000927حاجت اللهعاشق الله-نبی اللهغازی میرمسجدی خان204.723واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K09000569حاجت اللهنیک محمدبهیراکرماخندخیل165.669واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K16005047حاجت اللهمحمد حفیظ-محمد عزیزسنگیران159.675واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K01025786حاجت خانعبدالرازقدلاوریعبدالخالقغلام حيدرخان177.796واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01045108حاجت خانموسی خان0غاټولهود خیل نمبر یک160.679واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K11000547حاجت میرهزارمیر-وزیرمسلکي زراعت218.952دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون ننگرهارلغمان
K01016693حاجرسیدامیرشاهساداتسیدمیراحمدشاه- - قلعه بختيار175.696واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01017976حاجرمحمدعلی-علی جانزينب کبرا167.525انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بامیانکابل
K22004770حاجر بی بیالله نظرکویکحبیب اللهنمازگاه175.282دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانفارياب
K24001062حاجرهملا طیب-نورمحمدسیدمحمدقناد266.652دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنځی طب پوهنتون پکتیاهرات
K24001544حاجرهحاجی محمدشاه-حاجی ملااحمدگوهرشادبيگم252.435دیپارتمنت زبان ادبیات انگلیسی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون هراتهرات
K01027114حاجرهولی محمد-عبدالغفورنسوان وحدت252.078دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنځی شرعیات پوهنتون کابلکابل
K01017804حاجرهمیراحمد-نورمحمدزينب کبرا245.397دیپارتمنت نرسنگ عالی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرکابلکابل
K01015948حاجرهمیرعبدالمتین-میرعبدالرحمننســــــــــوان شهرک وحدت209.373دیپارتمنت نقا شی پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون کابلکابل
K01049758حاجرهعزیزاللهحیدریعبداللهخصوصي قدم به قدم207.732دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون البیرونیکابل
K01043770حاجرهسیدمحمدمحمدیغلام محمدليسه عالي شهيدان196.963واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01031330حاجرهعبدالرازقمولازادهزردادنسوان منوچهری--195.03انستیتوت تکنالوژی کمپیوتر نیمه عالی شهر کابلکابل
K01037727حاجرهگل حکیم-محمد جمعهمومنه خاتون184.477واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24004390حاجرهعبدالجبار..سلطان محمدسردارمحمد داودخان شهيد183.092واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K10006731حاجرهمحمد ناظم-عبدالقادرعبدالرحمن پژواک182.738دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون کنرننگرهار
K01017327حاجرهسیدنقیمصدیقیسیدوکیلنسوان مولاناعبدالمجید مصفاغزنوی--179.633واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19010215حاجرهمصطفی قل-رحیم قلسلطان راضیه168.854واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01029188حاجرهعبدالشکورصمدزادهعبدالنبیشهرک ملی167.576واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15000415حاجرهعبدالمنانکریمیعبدالکریمنسوان ابوعبیده بن جراح رض167.283دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون تخارتخار
K15001147حاجرهمحمدسرور-محمدانورنسوان بي بي مريم167.234واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K01027951حاجرهمحمدکاظم-محمدامینعبدالرحمن پژواک163.786واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16002769حاجرهنورالرحمنرسولمحمدرسولنسوان زمان خيل163.663دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلانبغلان
K22000184حاجرهاسدالله-مصطفی قلنسوان اسلام قلعه160.54دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریابفارياب
K19005661حاجرهجمعه نظرنظریعبداللهنسوان سیدهدایت الله نقشبند160.533واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K19001214حاجرهعبدالصبورغفوریغفورجانفیلسوف صدیق افغان158.565انستیتوت انجنیری نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K10006993حاجرهتحصیل..دلاور خاندالايي158.459واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K22002103حاجرهمحمد غوثبرهانیسیدنیازنـــــسوان افغــان کوت156.795واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K01017342حاجرهمحمدگلزارسهرابیسهراب خاننسوان مولاناعبدالمجید مصفاغزنوی--155.506واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19008279حاجرهمحمود-محمدتردیسید یحیی عمری151.238واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K15008452حاجرهعزت الله-عنایت اللهبي بي حوا149.69ناکامتخار
K19001201حاجرهحیت باینوریخواجهفیلسوف صدیق افغان148.576ناکامبلخ
K14004411حاجرهسیدعلیشاه-امام علی شاهجامرچ سفلی144.618ناکامبدخشان
K15002218حاجرهشیرمحمد-ابراهیم بیکسيدعبدالرحمن شهيد142.373ناکامتخار
K15001655حاجرهعبدالله-محمداسماعیلدشت قلعه95.798ناکامتخار
K32002325حاجی احمدشیرعلی-حیدرذکور مرکز باميان320.33دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنځی طب پوهنتون هراتباميان
K19010940حاجی احمدمختار-لطیفخواجه روشنائي184.127دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانبلخ
K01055144حاجی احمدامیرمحمد-میرزافطرت173.977واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K22004996حاجی احمدشاهمردانقل-روزیذکور چکمن165.452دیپارتمنت زبان ادبیات ترکمنی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانفارياب
K02003680حاجی احمدمحمدرسولمحمدیضفتوبني بادام163.602دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی وردگميدان وردگ
K32004134حاجی احمدجان محمدنویدمحمدحسینشاه فولادی160.6واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K18000570حاجی احمداحمدجان-محمدبیکذکورشیخه153.13واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیسمنگان
K27000177حاجی احمدشاهغلام سخی-حاجی محمدرسولمحمود طرزی156.861واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندهار
K09002913حاجی اکبربهادر-جنت گلملی حًانگری لیسه154.932واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K09000914حاجی الرحمنسیدملوکحیدریشانکندرخيلو ليسه204.131دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون پکتیاپکتيا
K09001023حاجی الرحمنعارف خانرحمانیامیرخانکندرخيلو ليسه172.818دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاپکتيا
K22004255حاجی بابهعبدالکریم-محمدخواجهمسلکي زراعت142.885ناکامفارياب
K16004657حاجی بابهگل احمداحمدیمحمدرسولخواجه خضر135.654ناکامبغلان
K05003626حاجی بازحاکم جان..حاجی میراجانمحمدطاهرشهید193.304دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون ننگرهارکاپيسا
K19002598حاجی بیگمصاحب خانصاحبیغلامنسوان ام البلاد209.309دیپارتمنت ریاضی صرف برای اناث پوهنځی ساینس پوهنتون بلخبلخ
K02002129حاجی بیگممحمدباقررحیمیحسن جانتگاب راموز191.319دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنځی زراعت پوهنتون بامیانميدان وردگ
K07001062حاجی حسینغلام سخی-حسین علیگلستان واغ282.299دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابلغزني
K02002181حاجی حسینکلبی حسین..احمد حسینسرخ آباد212.746دیپارتمنت هایدرومیترولوژی صرف برای ذکور پوهنځی زمین شناسی پوهنتون کابلميدان وردگ
K01032026حاجی حسینحسین داد-برات علیعبدالرحيم شهيد168.81واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K32004052حاجی حسینعوض علی-عبداللهشاه فولادی160.933دارالعلوم اتفاق صرف برای ذکور ولایت بامیانباميان
K07007338حاجی حسینارباب جمعه خان-فیض محمدليسه لعل بيک156.931انستیتوت تخنیکی نیمه عالی ولایت غزنیغزني
K11002417حاجی خانملنگ جانصافیگل بازخانمسلکی زراعت قرغیو175.576واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K09002093حاجی خانقدرخانحیدریمحمدجانبابوخيل بنگش175.505واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K34003331حاجی خانالمرخان-سیرخانستيوان عالي ليسه158.843واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K10012201حاجی خانحاجی پلی-زرمخان28ویالی لیسه144.355ناکامننگرهار
K14007854حاجی رحمنعبدالرحمن-سلیمان بیکدرمارخت156.957انستیتوت زراعت ووترنری نیمه عالی ولسوالی بهارک ولایت بدخشانبدخشان
K01035785حاجی رحمنفیض محمد..شهزادگلغلام محمد فرهاد132.412ناکامکابل
K32000869حاجی رمضانشکرالله-علی حسننسوان پایبوم162.079دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانباميان
K28000421حاجی روزیحاجی عبدالتوابمعذزحاجی جمال خانخسرواباد147.926ناکامهلمند
K15003430حاجی صفاحاجی محمد نبی-حاجی غلام نبیآهندره152.687واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K10008342حاجی گلحاجی غلام دستگیر-حاجی غلام صدیقننگرهار عالی لیسه259.421دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات(BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون ننگرهارننگرهار
K09001295حاجی گلحاجی گلاب جانگلاب زویحاجی میراجانرود احمدزائی208.863دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون پکتیاپکتيا
K01009459حاجی گلزرعالم-عظیم خانسبزسنگ177.839واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K17000103حاجی گلسردارخان-سرفرازباغميری123.637ناکامکندز
K33001699حاجی مالیهچمن-مظلوم یارفیض آبادنسوان ليسه175.902دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پکتیکادايکندی
K20002483حاجی محمدصفرگلدی-جورهافغان ترک جوزجان294.528دیپارتمنت پالیسی عامه پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کابل صرف برای ذکورجوزجان
K01010180حاجی محمدپاینده محمدشیرزادگل احمدخصوصي تربيت نمر1252.876دیپارتمنت جیولوجی انجنیری وهایدرو جیولوجی صرف برای ذکور پوهنځی جیولوجی ومعادن پوهنتون پولی تخنیککابل
K02001189حاجی محمدعبدالهادینوریقطب خاننورالمدارس216.236دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون غزنیميدان وردگ
K01015166حاجی محمدیارمحمداکبریمحمداکبرعبدالغفوراحمدی214.063واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07002963حاجی محمدخدایدادنیک ملکوکسلـطان محمود قره باغ210.856دیپارتمنت سیول پوهنځی انجنیری مؤسسه تحصیلات عالی هلمندغزني
K19012934حاجی محمدمحمدداود-غلام سخیولی عصر203.95دیپارتمنت امور مالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون جوزجانبلخ
K20003132حاجی محمدمحی الدینکمالیحاجی کمال الدینذکور کوک گنبد199.715دیپارتمنت استخراج معادن جامد پوهنځی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجانجوزجان
K16002595حاجی محمدعبدالرسولرسولیقربانپارک شمرق193.617دیپارتمنت تعلمیات اسلامی صرف برای ذکور پوهنځی شرعیات پوهنتون بغلانبغلان
K01044157حاجی محمدسیدگل-سیدامینخوشحال خان193.219دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاکابل
K27000274حاجی محمدحاجی رسول محمدزاهدحاجی نورمحمدظاهر شاهی189.784دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارکندهار
K28000268حاجی محمدخان محمدروحانیعبدالغفارشهیدانجینر عبدالمتین189.758انستیتوت تکنالوژی کمپیوتر نیمه عالی شهر کابلهلمند
K19000095حاجی محمدسیدمحمد..میرعلمشهـید احمدشاه مسعود184.505دیپارتمنت زبان وادبیات اوزبیکی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخبلخ
K01009904حاجی محمدالله محمد-عطامحمداسترغچ184.498دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون پروانکابل
K22004734حاجی محمدعبدالسلیمسلیمیروزی بایايگمبيردی شهيد اندخوی183.38دیپارتمنت زبان ادبیات انگلیسی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانفارياب
K17004980حاجی محمدحاجی محمد خانحماسعبدیآیخم چال177.998انستیتوت تکنالوژی کمپیوتر نیمه عالی شهر کابلکندز
K02003613حاجی محمدزرپادشاهمینه پالعبدالودودصوفی صاحب176.094دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت پوهنتون غزنیميدان وردگ
K10006711حاجی محمدپیرمحمد-خان محمدايمل خان174.425واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K03000154حاجی محمدحفیظ اللهعباسیخواجه شاه دولهجهادي کلنگار174.421دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخلوگر
K01019918حاجی محمدسلطانعلی-محمدحسنعبدالرحيم شهيد172.383واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K04002862حاجی محمدولی محمد-نورمحمدعبدالستارشهيدباغ افغان172.144دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی فراهپروان
K20001034حاجی محمدعبدالواحد-محمدنعیمگوهرشادبیگم171.194دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی بادغیسجوزجان
K27000703حاجی محمدشیرگل..سیدگلاحمد شاه بابا170.61انستیتوت اداره و حسابداری شهید وحیدالله احمدی نیمه عالی ولایت کندهارکندهار
K19004910حاجی محمدسخی محمدسلامزادهغوث الدینفردوسی167.35واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01036362حاجی محمدرازمحمدمایارفضل محمدميرغلام محمدغبار164.009دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمانکابل
K10002914حاجی محمدشیرمحمد-فتح محمدقلعتک ذکورلیسه163.542انستیتوت زراعت و وترنری نیمه عالی ولایت ننگرهارننگرهار
K34004350حاجی محمدوزیرمحمد-رشمینعبدالحي حبيبي162.125واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K09001113حاجی محمدنازکمجبورفیروزسلام خیلولیسه159.932واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K07003388حاجی محمدغلام ولیوزیریعمرخانسلـطان محمود قره باغ158.567انستیتوت تخنیکی نیمه عالی ولایت غزنیغزني
K20000599حاجی محمدمحمد گل-غلام رسولعربخانه158.551واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K26000154حاجی محمدحاجی گل محمد..حاجی نیک محمدخصوصي ميرويس خان هوتکي157.028واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتینيمروز
K09003119حاجی محمدمحمدظریفدردحمیدخانغازی ببرک خان ځدران154.886واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K20003077حاجی محمدغلام قادر..شریفبابه علي150.095واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K22004234حاجی محمدحمیدالله-قربانابومسلم اندخوي148.576انستیتوت کثیرالرشتوی نیمه عالی ولسوالی اندخوی ولایت فاریابفارياب
K19004664حاجی محمدعبدالرزاق..حق دادمیرعصمت الله کشوری148.035ناکامبلخ
K28001481حاجی محمدسردارمحمد-رازمحمدغازی امان الله خان146.435ناکامهلمند
K20000621حاجی محمدسردارمحمد-جان محمدعربخانه146.318ناکامجوزجان
K22000264حاجی محمدمحمدارسلاننفیرزادهعبدالروفليسه نفيرفارابي146.236ناکامفارياب
K19001504حاجی محمدعطا محمد.دین محمدشفيق بلخِي143.241ناکامبلخ
K08000310حاجی محمدحاجی عظیم گی-عسی خانزراعت مسلکي ليسه139.098ناکامپکتيکا
K04000990حاجی محمدمحمدخلیلفضلیشیراحمدنعمان128.746ناکامپروان
K22000084حاجی مرادغلام سخیبیکعطامرادذکور کوهيخانه196.922دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون فاریابفارياب
K31001370حاجی مرادجمعه خانعزیزیعزیزمرکزدولت يار166.708دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی غورغور
K22003109حاجی مرادغیب اللهمجاهدزادهعوضابوعبيدجوزجاني153.133واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K22000027حاجی مرادنظام الدین-احمدذکورکوه صياد149.901ناکامفارياب
K23000165حاجی مرادعبدالحکیم-حاجی قورتموربچاق147.652ناکامبادغيس
K15007696حاجی مرادحضرت قل-جوره قلکفترعلي146.332ناکامتخار
K22001637حاجی مرادمحمدهاشمهاشمیمحمدعلیخراسان142.908ناکامفارياب
K22004802حاجی مرادمحمدیوسف-ملا جمعهکامل شهيد141.491ناکامفارياب
K04003659حاجی ملاحفیظ الله-حبیب اللهذکورميدان هوائي بگرام172.355دیپارتمنت تاریخ پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون پروانپروان
K22002552حاجیهرمضان..پیغمبرقلستاره160.767واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K20000113حاجیهمحمدعیسی-محمدیونسعيد محله156.851واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K20001554حاجیهقربان نیاز-محمدصدیقخديجه جوزجاني146.214ناکامجوزجان
K22004328حاجیهسیدبرهان الدین-حاجی سعداللهیولدز145.777ناکامفارياب
K32003108حاحی حسینمحمدحسین-ناظرحسینذکور مرکز باميان182.805دیپارتمنت فلسفه پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بامیانباميان
K24000067حادثهمحمدامیرقربانیمحمدرحیمنسوان جبرئیل179.197دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K14007131حادثهعبدالله-محمد غفوربــــــنــات المسلمين139.253ناکامبدخشان
K34000949حادیثهعبدالودود-لعل محمدمنیرکلی نسوان لیسه155.308واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K12003319حادیهیارمحمد..عبدالمحمدبي بي فاطمه کنر170.885واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K01047821حارثلطف الله-سیف اللهآزاد خان257.533دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون کابلکابل
K24005553حارثمحمدعارف.عبدالغفارشیخ محمدعمر جغاره گی252.662دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون هراتهرات
K24010241حارثملامیراحمد-تاج محمدفتح241.616دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات بوهنتون هراتهرات
K24004232حارثنثاراحمدیعقوبیغلام داودخصوصي هيواد224.568دیپارتمنت هارتیکلچر( باغداری) صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون هراتهرات
K24003632حارثعبدالهادی-اسماعیل بایخصوصي اريانا212.624دیپارتمنت خاک شناسی پوهنځی زراعت پوهنتون هراتهرات
K03000302حارثعبدالحق-نواب خانذکورمغل خیل206.909دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون پکتیالوگر
K24006118حارثمحمدناصر-محمدیوسفانقلاب اسلامي200.194دیپارتمنت زبان ادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون هراتهرات
K01026192حارثبنارس-خان جانقابل بای193.111دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون شیخ زایدکابل
K05001541حارثامان الله-سلطان جانالله محمدشهيد190.092واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K01042268حارثنثاراحمدفاضلمرزامحمدنادريــــه183.211واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01014076حارثمحمدبصیرستانکزیصاحب جانفاضل بیک175.971دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاکابل
K05003322حارثعبدالجبارملکیملک بیکمحمد عمر شهيد169.221واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K01053262حارثمیرمقصود-شاه مقصودسيد جمال الدين افغان165.507واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10010336حارثطوطی-سردارباريکاب157.057واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01048101حارثفرید-محمدعمرآزاد خان156.991واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K04001518حارثسلطان محمد..فیض محمدالجهادتتمدره156.766واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K01050519حارثاخترمحمدصفریعطامحمددقِقی بلخی152.982واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K17001780حارثمحمدیوسف-عبدالرحیمذکورالچین151.4واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K01046611حارثعبدالصبور-شرین ملاغلام حيدرخان(شبانه)148.13ناکامکابل
K15003289حارثحسین احمدپارساشمس الدینخصوصي جيحون147.731ناکامتخار
K27000443حارث احمدبشیراحمدطاهر.دوست محمداحمد شاه بابا224.9دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون کندهارکندهار
K01050252حارث احمداقبال احمدغزنویغلام حسن خانانستيتوت تکنالوژي افغان167.124واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10008373حارث اللهعزیزالرحمن-میرسلامننگرهار عالی لیسه183.111واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K12001845حارث اللهسمیع الله-عبدالغفارحکيم آباد177.362واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K14002194حارث اللهعزیزالله-شیخ ابدالورفد174.012دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی فراهبدخشان
K01023525حارث مرتضیشاه محمدعزیزیعزیزاحمدغلام حيدرخان290.497دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون کابلکابل
K24006006حارثهمحمد نسیممحمدیمحمد موسینسوان فکری سلجوقی241.711دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنځی ساینس پوهنتون هراتهرات
K01036449حارثهداداللهحبیبیامین اللهعايشه دراني231.271واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15007256حارثهعبدالحبیب-جمال الدیننسوان 1151.527واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K15004001حارثهامین الله..کنجهنسوان بی بی آمنه100.96ناکامتخار
K24009783حازفهمحمد سرورصدیقیمحمدصدیقنسوان سیاوشان146.43ناکامهرات
K19010324حاسبهعبدالغفور-محمدحسنمولانا جلال الدين بلخي179.387انستیتوت انجنیری نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K19008519حاسناتمحمدابراهیم-عبدالباقیتجربوی285.61دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخبلخ
K01030764حاسناتشاه محمود-عبدالاحدنسوان احمدشاه بابا مینه247.386دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاکابل
K09002732حاسناتسیدبریالی-سیدحیدرسیدحسن172.575واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K01006792حاسناتخان زاده-علی محمدنسوان مرکزقره باغ158.869واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K18000714حاسیبأحاجی محمدامیرسلیمانیسلیمانقلاجاني ملکه162.073دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانسمنگان
K04005512حاشررفیع الله-سهیل خانذکورميدان هوائي بگرام165.928واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K10004970حاشراللهحبیب الله-عبدالحقننگرهار عالی لیسه151.834واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01012068حاشرهسراج احمدمحمدیپاینده محمدنسوان سیدال ناصری228.395دیپارتمنت انجنیری ساختمان های ترانسپورتی صرف برای اناث پوهنځی ساختمان های ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیککابل
K18001347حاصل خانجلادخانحسینیبابه حسینذکورکوکجر168.449انستیتوت اداره وحسابداری نسوان نیمه عالی ولایت سمنگانسمنگان
K14000380حاصل ماهسنگ محمدجوهریجوهرشاهنسوان ویر186.567دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برایاناث پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون بدخشانبدخشان
K12001953حاصیم اللهحبیب الله-غلام حبیبخارج مرز167.691واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K10005560حاضرابادپتولی شاههمدردجاجی گله خانغزگي ليسه165.845واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K34003535حاضرافضلدفترخانافضلیگلزارضياءالدین لیسه172.709واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K34004938حاضراللهعفارجان-نورحپیرجانالفتح175.936دیپارتمنت زبان وادبیات اردو پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون شیخ زایدخوست
K08001078حاضرصاحبگل صاحبحًدرانحٌندیضیا العلوم162.062واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيکا
K25000524حاضرهگل محمد-آقا محمدنسوان کوک علیاه174.189دیپارتمنت علوم و فرهنگی اسلامی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی فراهفراه
K14004773حاضرهحکیم بای-نصرالدینافسقال عبدالرحمن141.062ناکامبدخشان
K02003777حاطفشفیق الله-حبیب اللهانستیتوت تخنیکی و مسلکی میدان وردگ152.988واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K01054073حافظغلام سخی-محمدعثمانشهید علی قلند255.617دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون بلخکابل
K33001365حافظآصف0ابراهیمذکور غرنج248.284دیپارتمنت تأمین برق پوهنځی انجنیری پوهنتون البیرونیدايکندی
K33003411حافظنادر-گوروذکورويرمنا198.386دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون بامیاندايکندی
K14001682حافظتاج محمد-محمدیارعبدالکريم حسيني175.577دیپارتمنت زبان وادبیات اوزبیکی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تخاربدخشان
K15007901حافظعبدالاعلی-محمدرجبابوعثمان تالقاني168.907واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K33003373حافظرضاداد-بومانذکورمرکزخدیر163.979انستیتوت کثیرالرشتوی نیمه عالی مرکز ولایت دایکندیدايکندی
K33003343حافظچراغعلی-عیسیذکورشلغم153.359واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K05002879حافظمولوی بادشاه-صاحب خانبــــــولغين144.395دارالعلوم امام اعظم صرف برای ذکور ولایت کاپیساکاپيسا
K01038838حافظ احمدعزیز احمدنوریفیض محمدغازي161.905واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K28000206حافظ احمدعبدالباقیامینمحمدامینشهیدعبدالصمدروحانی161.8دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی هلمندهلمند
K07000537حافظ الحقندامحمد-بابک میرقلعه جوز195.065دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات پوهنتون غزنیغزني
K12002370حافظ الرحمنگل محمد-گل احمداسمار هلکانو156.399واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K34003168حافظ الرحمنعزیزالرحمن-میرزاجانلندر144.406ناکامخوست
K34002810حافظ الرحمناحمدشاه-میروکیخالبساط141.356ناکامخوست
K33003451حافظ اللهنادرعباسیخادمذکورکورگه علیاه205.664دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون بامیاندايکندی
K30000087حافظ اللهاسدالله..عصاحسِني قخور198.443دیپارتمنت روان شناسی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیانارزگان
K34002265حافظ اللهحبیب الله-عبدالرشیدحًر بن198.404دیپارتمنت ارتباط عامه پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون شیخ زایدخوست
K33001463حافظ اللهعبدالله-امان علیسنگ موم193.264دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی دایکندیدايکندی
K09001205حافظ اللهحاجی غفورعاطیفسلطانپتان191.456دیپارتمنت تاریخ وجغرافیه پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون شیخ زایدپکتيا
K34003444حافظ اللهانارگلمنگلفضل گلکمکي مزغوزه ليسه184.672واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K29000288حافظ اللهامان اللهاسلامحاجی عبدالله جانترنک لیسه170.509دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی زابلزابل
K34001400حافظ اللهمادرگلمسافرگلاب گلحًر بن153.086واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K33003353حافظ اللهموسی-محسنذکورشلغم151.51واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K14006259حافظ جاننسیمحکیمیحکم جانذکورکوف156.511واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K10009855حافظ ظاهرشاهورشمین-محمدخانخارج مرزپاکستان162.462واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K27001053حافظ عبدالباقیعبدالسلامنوریحاجی امان اللهشهيدعبدالطيف181.181دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون کندهارکندهار
K33001550حافظهسهراب علی-محمداسحقنسوان نورالهدا228.146دیپارتمنت تکنالوژی طبی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرکابلدايکندی
K24000922حافظهمحمدعثمان-محمدسرورگوهرشادبيگم207.34واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K16002526حافظهمحمداکبرصاحب زادهبابه خانفاطمه الزهرا205.853دیپارتمنت تعلمیات اسلامی صرف برای اناث پوهنځی شرعیات پوهنتون بغلانبغلان
K01016286حافظهشاه محمدابراهیم خیلنیازمحمدنســــــــــوان شهرک وحدت198.658دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K33003596حافظهحسین علی-سخیدادشینه کالو177.656دیپارتمنت انجنیری پطرولیم صرف برای اناث پوهنځی انجنیری معدن ومحیط زیست پوهنتون بلخدايکندی
K19002565حافظهآزاد-جورهنسوان قلعه جنگی172.409دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونیبلخ
K20001327حافظهصدرالدیننصیرینصراللهقزانچي بابا165.164دیپارتمنت حفاظت محیط زیست پوهنځی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجانجوزجان
K18000759حافظهنصرالا خان-عبدالحسیننسوان رشک158.16واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیسمنگان
K06001324حافظهحاتم شاه-ملامحمدنسوان شتل153.159واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپنجشير
K31000448حافظهجمال-رحیمسلطان رضیه غوری151.86دیپارتمنت علوم و فرهنگی اسلامی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی غورغور
K33003027حافظهمختار-محمدزمانذکور غرنج144.964انستیتوت کثیرالرشتوی نیمه عالی مرکز ولایت دایکندیدايکندی
K21000496حافظهمیرعلی-گل محمدگوهرشاد144.827ناکامسرپل
K14006770حافظهرحم الدینحمیدیعبدالحمیددشت فراخ130.668ناکامبدخشان
K14001355حافیظ اللهمحمدحنیف-میرزامحمدشریففطرت177.66انستیتوت تربیه معلم مسلکی نیمه عالی شهر کابلبدخشان
K29000167حافیظ اللهعبدالرحیمرحمیحاجی عبدالوهابچونی لیسه174.144دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارزابل
K07004874حافیظهرمضانعلیسلطانیبوستانعلیبي بي زهراحوتقول168.703دیپارتمنت زبان وادبیات اوزبیکی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخغزني
K01013037حافیظهمحمدرسولیوسفیمحمدیوسفشهرک مهدیه--158.382واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K34002246حاکساراللهمعتبرخان-صاحب الدینحًر بن153.458واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K14001418حاکمهمحمد غنی-محمد نبیمحمودان179.096دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشانبدخشان
K01036583حاکمهنوراحمداحمدگل احمدنسوان ده دانا174.388واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24000151حاکمهغلام محبوب-سلطامحمدآتون هروي174.308واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K14007346حاکمهبیک محمد-عبدالحلیمه سعدیه151.403واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K15007682حاکمهشادمحمدرمضانرمضانینسوان ترشت132.391ناکامتخار
K34002327حالدلعل بادخان-محمدرسولحًر بن135.936ناکامخوست
K34000681حالد اللهمحمد جمیل شاه-صادیر شاهميخانِکی خوست170.801واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K24001421حالیهمحمدنجف-محمدعمرگوهرشادبيگم157.083واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K16001482حالیهغلام محی الدینمحمدیدادمحمدنسوان قرغن141.019ناکامبغلان
K01012406حامدسیدعلم-میرحسنحبيبيه332.461دیپارتمنت عمومی طب معالجوی صرف برای ذکور پوهنځی طب پوهنتون طبی کابلکابل
K27001696حامدعبدالصبور-عبدالخالقسيدجمال الدين افغان308.415دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنځی طب پوهنتون کندهارکندهار
K02000367حامدعبدالولی-عبدالهادیعبدالواحدخان306.499دیپارتمنت عمومی پوهنځی طب صرف برای ذکور پوهنتون شیخ زایدميدان وردگ
K01019983حامدزمان-خادمعبدالرحيم شهيد306.183دیپارتمنت حقوق پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابلکابل
K01018962حامدعبدالخالقاچکزیملا حبیب اللهغلام حيدرخان304.672دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات(BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابلکابل
K01041354حامدفضل الربی..محمدملاغلام محمد فرهاد303.07دیپارتمنت عمومی پوهنځی طب پوهنتون البیرونیکابل
K01031190حامداحمدجی-عبدالحیذکورسيدنورمحمدشاه مينه300.838دیپارتمنت حقوق پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابلکابل
K24007442حامدعبدالروفسلطانیسلطان محمدسلطان غياث الدين غوري299.383دیپارتمنت مدیریت شهری پوهنځی انجنیری پوهنتون هراتهرات
K19006963حامدعلی جان-محمدعیسیلیسه خصوصی نسیم رحمت290.685دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون هراتبلخ
K01043647حامدنورمحمدنورشیرمحمدمحمداسماعیل حسن زی289.372دیپارتمنت برق والکترونیک پوهنځی انجنیری پوهنتون کابلکابل
K01020177حامدمحمدنسیم-عبدالاحمدعبدالرحيم شهيد287.146دیپارتمنت برق والکترونیک پوهنځی انجنیری پوهنتون کابلکابل
K01054191حامدعبدالحمیدرحیمیدادمحمد*ذکور دوقلعه284.804دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنځی اقتصاد پوهنتون هراتکابل
K07000886حامدسلطانعلی-دادمحمدسنائی282.404دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابلغزني
K01042254حامدسیدبابی-سیدیعقوبشبانه عبدالرحيم شهيد280.895دیپارتمنت برق والکترونیک پوهنځی انجنیری پوهنتون کابلکابل
K24002044حامدفضل احمد..شاه محمدخصوصي رسالت278.795دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون هراتهرات
K01019098حامدببرککاکرمحمدنشانغلام حيدرخان278.572دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون البیرونیکابل
K25001369حامدشیراحمدبهناممیراحمدملامعین فراهی دارآباد278.363دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون هراتفراه
K19005464حامدبومان علی-گردیعلي آباد271.685دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابلبلخ
K24003892حامدمحمدقاسمسلطانیسلطان محمدخصوصي هيواد269.787واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01036077حامدعبدالقیومامینشیرجانميرغلام محمدغبار268.655دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات(BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون شیخ زایدکابل
K01039269حامدغلام محمدنیازیملام محمدغازي266.894واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01027994حامدخان ولی-محمد علیمحمد موسی شفيیق263.676دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون ننگرهارکابل
K01050475حامدقدرت اللهرحیمینعمت اللهعمرا خان260.94دیپارتمنت مدیریت انکشاف پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کابل صرف برای ذکورکابل
K01038142حامدحفیظ الله-عنایت اللهعبدالغفورنديم-257.974واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K25000984حامدمحمدسالم-سلیم شاهخصوصي شهيدمحمداکبر280.301به نسبت انتخاب کود (صرف برای اناث) نتیجه قرنطین استفراه
K19000401حامدمحمدعلیاصیلمرادعلیسلطان غیاث الدین256.125دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخبلخ
K10009906حامدنصراللهنصرتگل محمدمومن افغان ترک251.07دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01027577حامدشیرعلی خان-عبدالغفارمحمد موسی شفيیق250.679دیپارتمنت سیول پوهنځی انجنیری پوهنتون لغمانکابل
K24010711حامدبسم اللهنورزادحاجی نورالحقسلطان غياث الدين غوری250.492دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون کندهارهرات
K01036264حامدعبدالظاهرظاهریمحمدطاهرميرغلام محمدغبار246.152دیپارتمنت سوداگری پوهنځی اقتصاد پوهنتون ننگرهارکابل
K10006492حامدیارجان-سوداگربتی کوت240.213دیپارتمنت اداره عامه صرف برای ذکور پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K24004098حامدعبداللطیففیضیسیدمحمدجمعيت سروستان238.971دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون هراتهرات
K04000598حامدعبدالحکیممنصوریمحمدکریمصادقي238.447دیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون پروانپروان
K01045312حامدگل محمد-یارخانخوشحال خان236.924دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون شیخ زایدکابل
K24007261حامدنذیراحمدعثمانیمحمد عثمانسلطان غياث الدين غوري231.765دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون پکتیاهرات
K01022040حامدشاه محمد-فیض محمدذکوربی بی مهرو231.75دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01026875حامدنیک محمد-فضل احمدحبيبيه231.672دیپارتمنت کار وامور اجتماعی پوهنځی روانشناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابلکابل
K24006630حامدعبدالرحمننستوهغلام محمدحضرت عمرفاروق229.718واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24011712حامدنوراحمد-محمداعظمانقلاب اسلامی229.713دیپارتمنت اقتصاد ونوسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون هراتهرات
K10011248حامدعلی جان-اقاجانعربانوليسه227.668دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون پکتیاننگرهار
K27000050حامدحاجی محمدعثمان.حاجی نیک محمداحمد شاه بابا226.243دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کندهارکندهار
K04005313حامدغلام سخی-خدادادذکورجبل السراج226.173دیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون پروانپروان
K01035512حامدواحدالدین-تاج الدینابراهيم خليل الله222.628دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون کندهارکابل
K02003087حامدمیراجانوردکمحمدعمرعمرولی221.274دیپارتمنت فزیوتراپی صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرکابلميدان وردگ
K01018586حامدخلیل الله-عبدالصبورغازی ادی219.504دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون پکتیاکابل
K09001721حامدفضل احمد-ملا نورمحمدخطابه219.464دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون پکتیاپکتيا
K24002045حامدمحمدفیروز.محمدعظیمخصوصي رسالت219.189دیپارتمنت زبان ادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون هراتهرات
K05000763حامدعبدالصمد-محمدزاهدذکورحضرت فرخشاه218.68دیپارتمنت رادیو وتلویزون پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون البیرونیکاپيسا
K19003592حامدعبدالغفورمرادیمله بایقاضي حميدالدين216.244دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون هراتبلخ
K19008704حامدعبدالستار-رحمت شاهاستقلال215.547دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای ذکور پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون بلخبلخ
K24006915حامدبصیراحمد..خان محمدذکوراميرحسين214.129دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون هراتهرات
K05001880حامدضیاالدینگلزارشهاب الدینمحمودراقی213.796دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون البیرونیکاپيسا
K02002666حامدقیوم-محمودخانابوحنیفه گودبت212.529دیپارتمنت زبان و ادبیات زبان و ادبیات پشتو پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون غزنیميدان وردگ
K19004278حامدحاجی محمد..عبدالغفورانستيتوت نفت گازبلخ212.517دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون بلخبلخ
K25001230حامدمحمدداودشاه-محمدنادرشاهباغبل212.202دیپارتمنت سیول پوهنځی انجنیری مؤسسه تحصیلات عالی هلمندفراه
K05001893حامدمحمدعارف-عبدالرزاقخال محمد شهيد212.119دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون البیرونیکاپيسا
K01018812حامدمحمدابراهیم-محمداسحقعبدالرحيم شهيد210.959دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون کابلکابل
K25000420حامدسراج احمدیوسفیحسنخصوصی کوثرنور210.777دیپارتمنت انجنیری منابع آب وحفاظت محیط زیست صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون کندهارفراه
K10011143حامدحمیدالله!ERROR! operator '-' lacks operandحاجی نصراللهشهيد ملنگ جان210.775دیپارتمنت تأمین برق پوهنځی انجنیری پوهنتون پکتیاننگرهار
K01049556حامدمحمداکبرصفدریمحمدسرورخصوصی تلاش210.527واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01027032حامدگل احمداحمدیعبدالاحمدمرزاعبدالقادربیدل209.408دیپارتمنت حفاظت محیط زیست پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01020582حامدمحمدسرور-علی جمعهعبدالرحيم شهيد208.367واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24011648حامدملنگ-ملاگلسردارمحمد داودخان شهيد207.738انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی ولایت هراتهرات
K19006134حامدمحمدعلماصغریمومنشهیدعلی قلند206.703دیپارتمنت ارتباطات پوهنځی ژورنالیزم وارتباط جمعی پوهنتون بلخبلخ
K24006465حامدعبدالمجید..عبدالکریم-ذکورجبرئیل205.748انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی ولایت هراتهرات
K10003135حامدسخاوت شاه-عبدالشاهکمپ فارم هده204.138واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K25000302حامدعبدالجمیل-محمدزرینلیسه ابونصرفراهی203.788دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون تخارفراه
K01006408حامدحضرت یوسف-رساله دارخواجه مسافر203.416دیپارتمنت مطبوعات پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون ننگرهارکابل
K17000531حامدمحمد نجیبسعیدپاینده گل-شيرخان199.255دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنځی اقتصاد پوهنتون کندزکندز
K01043669حامدصفدرنظرسلیمانمحمداسماعیل حسن زی198.762دیپارتمنت حفاظت نباتات پوهنځی زراعت پوهنتون کابلکابل
K32002955حامدمحمدعیسی-براتعلیذکور مرکز باميان198.588دیپارتمنت توریزم پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بامیانباميان
K04002115حامدمیرافغان-غلام فاروقانستيتوت زراعتی ووترنری پروان197.918دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون پروانپروان
K10002195حامدعبدالرشید-احمدسعیداستقلال197.168واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10008367حامدعین الله-خان ملکننگرهار عالی لیسه196.865واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01028387حامدکریم الله-نعیم اللهعبدالرحمن پژواک196.742واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01011771حامدعبدالرشید-عبدالجلیلنازو انا196.677واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24003815حامدمیرویسحسینیعبدالهادیخصوصي هيواد196.551واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K10006065حامدحاجی بختورشاهبختورزیدولتننگرهار عالی لیسه195.09واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01046378حامداسداللهفولادیجمعه خانخصوصی کوشان193.455واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01048424حامدزلمی-بسم اللهپروژه پنجم 315193.342دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون پروانکابل
K05001655حامدنورآغانوریعبداللهمولوي جلال الدين شهيد193.276دیپارتمنت علوم فرهنگ اسلامی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونیکاپيسا
K24000717حامدعبدالرحمن-خواجه عبداللهخصوصی آینده سازان 1193.223دیپارتمنت خاک شناسی پوهنځی زراعت پوهنتون هراتهرات
K01021218حامدجلال الدین-دوربینابوذر غفاری192.104دیپارتمنت فلسفه وجامعه شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون شیخ زایدکابل
K25000104حامدبسم اللهمحمدیمحمدنبیدوقلعه کاه191.678دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنځی شرعیات پوهنتون تخارفراه
K25000983حامدعلی احمدفریندهحاجی غلام سخیاستادتيمورشاه191.328دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی فراهفراه
K10004069حامدعبدالمنیر-محمدایازمحمدي صاحبزاده لیسه190.331واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10004915حامدشیرمحمد..میرافغاننجم الجهاد190.249واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K07001011حامدمحمدجواد0خادم حسینذکورالبيروني نواباد مرکز189.866دیپارتمنت انجنیری پطرولیم صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری معدن ومحیط زیست پوهنتون بلخغزني
K11001787حامدعبدالقادر-رحمت نورسالاب علياء189.742دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرلغمان
K01021522حامدحاجی گل-محمدنورشهرک ذاکرین189.699دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنځی انجنیری پوهنتون فاریابکابل
K24001683حامدوزیراحمدمحمدیفیض محمدمولانا عبدالواسع جبلِي189.528دیپارتمنت حفاظه نباتات پوهنځی زراعت پوهنتون هراتهرات
K03002189حامدشاه محمود-مهراللهغازی امين الله189.522دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی لوگرلوگر
K03000311حامدخانگل-دادگلذکورمغل خیل189.36واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K27002911حامدمحمدشریفانوریمحمدانورکاکاسیداحمد188.225دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارکندهار
K19008705حامدنظرمحمدمایارعنایت اللهاستقلال187.693واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K02002076حامدمحمدناصرعظیمیرمضاندشت باد آسیاب187.645دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون بامیانميدان وردگ
K24000533حامدنثاراحمدامیریسلطان محمدذکورتجربوی187.637دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون هراتهرات
K34003792حامدظفرخان-میټه خانپوهاند عبدالحی حبیبی عالی لیسه186.904دیپارتمنت ارتباط عامه پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون شیخ زایدخوست
K02003988حامدحاجی عنایت اللهاحمدزیحاجی عبیداللهشهاب الدین186.4دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون کندهارميدان وردگ
K01033547حامدعلی احمد-عبدالحبیبمحمود هوتکی186.153انستیتوت تکنالوژی کمپیوتر نیمه عالی شهر کابلکابل
K01046564حامدعبدالهادییاریعبدالغفارانستیتوت مسلکی تجارت186.105واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19003861حامدعبدالحق-سلیمانباختر184.859انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K19007304حامدصاحب خان-نورمحمدقاضي فاروق شهيد184.761واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K07007557حامدغلام رسول-رمضانشمس العارفيـن184.73واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K01010650حامدحاجی اسحقناصریحاجی مرجانپيام آزادی184.719انستیتوت تکنالوژی کمپیوتر نیمه عالی شهر کابلکابل
K02002636حامداخترمحمد-بادشاه خانابوحنیفه گودبت184.611دیپارتمنت زبان و ادبیات زبان و ادبیات پشتو پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون غزنیميدان وردگ
K16002264حامدلطف الحق-میرولیاستادعبدالرحمن184.451دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزبغلان
K24007213حامدنوراحمدنوریمحمدشریفسلطان غياث الدين غوري184.174دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون هراتهرات
K11002381حامدمحمدالهام-برکتدره غر184.011دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمانلغمان
K27002646حامدعبدالقیومامیریامیرمحمدصـوفي صاحب ذکور183.28دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارکندهار
K02001508حامدحاجی گل ولیولیسراج الدینامام ابوحنیفه تنگي182.727واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K24005821حامدمحمداصفحسینیمحمدحسینتجربوی182.479دیپارتمنت میناتوری پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون هراتهرات
K02001935حامدنورآقا-حبیب اللهسيدجمال الدين181.329واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K10010128حامدحبیب الله-اقاجانعبدالوکیل181.25دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون ننگرهارننگرهار
K14002432حامدجمعه خانابراهیمیعبدی محمدسائف شهيد181.247دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنځی انجنیری پوهنتون فاریاببدخشان
K01036680حامدقدرت الله-ارسلاحاحمد شاه مسعود181.207واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K04003141حامدعزیزالرحمن-قلندرذکور چینکی181.192دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونیپروان
K01048128حامدفضل خان-گل بادشاهذبيح الله عصمتي181.153واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01028851حامدشجاع الدینمرادبهادرخانحکيم ناصرخسروبلخي181.131واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01009072حامدمحمدهاشمعزیزیمحمدابراهیمجنرال غلام عمرعلومي181.115واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K25001271حامدمحمودرسولیمحمدرسولشيخ عبدالصمد نطری180.93دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی فراهفراه
K10012304حامدعتیق الله-محمداللهفتح آباد180.852واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K05002433حامدمحمدرسول-محراب الدینحضرت مصعب رض180.825دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونیکاپيسا
K19001061حامدعبدالشکورهاشمیبازگلسلطان غیاث الدین179.699انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K01033887حامدشاه محمودرحمانیمحمدافضلپوهاند صدیق الله رشتین179.663واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01041183حامدغلام صدیق-غلام سخیمحمدفقيرفيروزي179.614واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24000514حامدجلیل احمدجویاغلام محمدذکورتجربوی179.486دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K01034826حامدعبدالکاظمقادریعبدالقادرغلام حيدرخان179.457واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01036083حامدعبدالظاهر-عبدالقادرابراهيم خليل الله179.447واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K32002343حامدمحمدجواد-قاسمذکور مرکز باميان179.365دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارباميان
K01042721حامددین محمد-حمیداللهنادريــــه179.281واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24008272حامدمحمدمسعود-سراج الدینذکور فتح178.316واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K10005053حامدفهدخان.زردالوگلنجم الجهاد177.904واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10000609حامدمحمدایوب-محمدعمرنصرت177.859واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01047637حامدعبدالحمیدحمیدیعبدالحبیبترميم ماشين الات ساختماني177.824واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19004232حامدکمال الدین-محمدرفیقمحمديوسف خيرخواه177.787واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01055482حامدامیرمحمد0فضل احمدقاری عبدالله177.659انستیتوت تجارت نیمه عالی شهر کابلکابل
K01034437حامدنظیف اللهکریمیمحمدکبیرعبدالغفور احمدي177.634واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K02002847حامداسداللهاسدیجمعه گلدشت توپ177.554دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارميدان وردگ
K10009414حامدغزن-صالح محمدشهيدمحمدعارف177.506دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانننگرهار
K10001046حامدمحمدصابر-حاجی سردارخاننصرت176.481واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01022332حامدمحمود-صوفی کندلذکوربی بی مهرو176.195واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K32002023حامدمحمدعلی-محمداسحقذکورمرزيکاولنگ176.164واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K01022518حامدعلاوالدینرحیمیمحمدرحیماستقلال176.16انستیتوت لسان خارجی نیمه عالی شهر کابلکابل
K11001871حامدعبدالباری-عبدالهادیشهيدمولوي حبيب الرحمن176.129دیپارتمنت علوم کتابداری و معلومات پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمانلغمان
K01020304حامدگل محمدنیازیفیض محمداستقلال175.967واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K11002566حامداحمدالدینخروتیقیام الدینذکورمندااور175.957واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K27001502حامدگل محمدحقملمحمدحقســـــيدجمال الدين افغان کندهار175.911واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندهار
K04003530حامدغلام صدیق-نورآقاخواجه سیاران سفلی175.898دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخپروان
K15001486حامداحمدخان-صفرمحمدزراعت175.862دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون کندزتخار
K01013239حامدنوراحمد-محمدکبیرحبيبيه175.797واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01043201حامدعبدالرحمن-عبدالحکیممحمدانوربسمل175.588واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19000071حامدعبدالقیومقیومیطورهذکور خلم174.739دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانبلخ
K01026201حامدمحمد انورافضلیمحمد اکرمغلام حيدرخان174.563دیپارتمنت علوم فرهنگ اسلامی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونیکابل
K25000784حامدعبدالقیوم-ملک احمدشهيد محمدنادر ايوبي174.504دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی فراهفراه
K14004399حامدمحمدبیک=بهادربیککندکار174.388دیپارتمنت خاک شناسی و آبیاری پوهنځی زراعت پوهنتون بغلانبدخشان
K10002635حامداحمدعلی-محمدعباس خانعبدالحميد مومند174.307واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K07004456حامدغفور-رمضانعلینور جاغوري174.143واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K01026319حامدمنگل-قلندرنمبر1سيديوسف علمي174.059دیپارتمنت زبان و ادبیات فرانسوی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون پروانکابل
K01036106حامدعبدالقادرسلطانیعبدالستارميرغلام محمدغبار174.042واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01014782حامدعبدالعلیم-ملاعبدالرحیمحبيبيه174واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01032098حامدمحمدنور-لعل محمدذکورسيدنورمحمدشاه مينه172.619واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10004206حامدمحمدنعیم-امیرمحمدعبدالوکیل172.561واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01039339حامدعبدالغنیامرخیلجمعه خانعبدالعلي مستغنی172.561واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24006644حامدخواجه کرام الدین..خواجه سیف الدینخصوصي هيواد172.506واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K19001920حامدمحراب الدینمحمدیحاجی محمدبلخ باستان172.466واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01039662حامدعبدالخالقخالقیملا اربابغازي171.092واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01040767حامدفیض محمدحاجی زادهحاجی محمدغازي170.924واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16002339حامدملنگ-نظرمحمدلیسه نمبر2 بغلان مرکزی170.811انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بغلانبغلان
K01033347حامدمحمدهاشم-عبدالفتاحذکورسيدنورمحمدشاه مينه170.766واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01014797حامدغلام جیلانینقشبندیغلام نقشبندعبدالغفوراحمدی170.729انستیتوت تکنالوژی افغان نیمه عالی شهر کابلکابل
K16001986حامدمحمد نبینظریغلام علیگرگرگ170.704دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون بامیانبغلان
K01050584حامدشاه محمودمحمودسیدمحمدسوادحياتي ارزان قيمت170.704واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24003731حامددین محمد..حاجی عبدالرحمنتورغندی170.656انستیتوت تخنیکی نیمه عالی ولایت هراتهرات
K19012311حامدمحمدجاوید-محمدانورسپین کوت170.653واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01053723حامدغلام مصطفی-ملک جانحافظ عبدالمجید170.514واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K02002037حامداحمد جان-حکیم خانخالدبن وليدتکيه170.457واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K01007791حامدمبارکشاه-رحمت شاهپوهاندنگهت سعيدي170.446انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی بلخ ولایت بلخکابل
K10004381حامدمحمدآغادوستجمعه خانعبدالوکیل169.495واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K23000383حامدعبدالواحد-عبدالرسولباغک169.286دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی بادغیسبادغيس
K01010085حامدمحمدعارفرسولیسیدرسولخصوصی خانه نور نمبر 2168.952واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24003833حامدمحمدعارفمجیدیغلام رسولخصوصي هيواد168.698واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K04001343حامدعبدل آقانوابیمحمدحسناستقلال168.559واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K01035579حامدریدیگل-انحًرگلعبدالغفورنديم-168.524واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K17004434حامدمحمداسلم-محمدحسنمسلکي زراعت167.586دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنځی زراعت پوهنتون تخارکندز
K16005802حامدمحمود-گل محمدابراهيم خان167.51واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K22001679حامدنوراللهتیموریتیمورخراسان167.308دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنځی انجنیری پوهنتون فاریابفارياب
K01031109حامدبریالی-میراحمدذکورسيدنورمحمدشاه مينه167.566به نسبت انتخاب کود (صرف برای اناث) نتیجه قرنطین استکابل
K01052084حامدعبدالهادی..عبدالعزیزمحمداسماعیل حسن زی167.256واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15004295حامدمیرعالمامینیمحمد امینداکتر سيدحسين شهيد166.059دیپارتمنت خاک شناسی و آبیاری پوهنځی زراعت پوهنتون بغلانتخار
K01020611حامدمحمدطیبآصفیحاجی محمدآصفعبدالهادي داوي165.832واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10002993حامدنورالله-عبدالمختارامر خيل165.773واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K22003091حامدنجیب اللهاختریاخترمحمدابوعبيدجوزجاني165.743دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون فاریابفارياب
K04001445حامدعبدالوهابمحمدیپیرمحمداستادمحمدیاسين شهيد165.656واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K05002953حامدآقاگل-عبدالعلیمضيا الحق شهيد165.634واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K19003519حامدمحمدیاسینحیدریعبدالغنیقاضي حميدالدين165.604واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K23000109حامدمحمدعالمعابدمحمدقاسمحنظله بادغيسي165.439دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی بادغیسبادغيس
K01024919حامدمحمدرحیم-شهنوازخواجه رواش163.995واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K17002084حامدغلام نبی-غلام محی الدینحضرت علي163.958واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K14003538حامدفدامحمد-صفرميرفضل الله163.88واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K01036473حامدعبدالواسیعغفوریمحمدطاوسغازی عبدالله اچکزي163.833واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01042080حامدغلام فاروق-رحم الدیناستاد مصباح163.739واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24003605حامدعبدالحمید-عبدالرشیدخصوصي اريانا163.667واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01035457حامدمحمدنسیم-محمدوالدینابراهيم خليل الله163.64واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K04000650حامدعبدالله-محمدبیگصادقي163.635انستیتوت تجارت نیمه عالی شهر کابلپروان
K33003291حامدنجیب الله-جان محمدذکورسردره خودی162.481واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K11002195حامدعبدالقدوسالکوزیسیدفقیرتخنيکي ومسلکي162.344واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K17000130حامدمحمدصدیق-شاه ولیمولوی سراج الدين162.174دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی بادغیسکندز
K01050372حامدالله داد-سرتورعمرا خان162.083واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10003161حامدمحمدالدین-محمداسلمکمپ فارم هده161.768واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K05000477حامدروح الله-عبدالجانبختيارشهید161.701واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K11000177حامدابرارابراهیمیثنا اللهذکورديوه160.702واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K24008873حامدعبدالخلیل-خالقدادحضرت عمرفاروق160.631واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01047279حامدمحمداسحق..محمدابراهیمانستیتوت میخانیکی ـ160.535واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01028124حامدعزیزالله-عزیزخانعبدالرحمن پژواک160.526واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K05003644حامدسیدمحمد..محمدابراهیممحمدطاهرشهید160.437واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K25000084حامدگل آقا-شیراحمدابوعبدالله طاقي160.335دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی فراهفراه
K11002562حامدفضل الحقهمدردعبدالشکورچارباغ ذکورعالي ليسه160.268واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K07007873حامدمحمدعلی-محمدرضاذکور حيدر آباد160.141واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K24006554حامدغلام سرورعظیمیغلام محمدعبدالقدیرغیبتان160.122واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K23000219حامدمحمدگل-علی محمدتگاب اسماعيل160.013دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی بادغیسبادغيس
K14006531حامدمحمدایوب..محمدسرورميرفضل الله160.002واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K01007699حامدرجب-عبدالقدوسحضرت عثمان158.884دیپارتمنت علوم کتابداری و معلومات پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمانکابل
K10000354حامدریس پاچا-حضرت پاچاچهل گزی158.755واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01033336حامدنورآغا-پاینده محمدذکورسيدنورمحمدشاه مينه158.917به نسبت انتخاب کود (صرف برای اناث) نتیجه قرنطین استکابل
K19000355حامدمول الدینهمرازغلام حبیبسلطان غیاث الدین158.686واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K15007823حامدعبدالناصر..عبدالصادقملا عبدالودود شهيد158.661واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K04003550حامدشیراحمد-عبدال محمداستادمحمدیاسين شهيد158.611واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K17004048حامدگل جان-رحمن بردیزرکمر158.563واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K05001969حامدعبدالله خان-عباس خانعبدالمبين شهيد158.539واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K24009774حامدنثاراحمد-محمدعثمانابوفتح عبدالملک کروخي158.532انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بادغیسهرات
K24004919حامدتاج الدین-امیرمحمدخواجه عبدالله انصاری158.509واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K18001785حامدعبدالودودیوسف زیعبدالمجیدنمبر2 مرکزایبک158.227واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیسمنگان
K01050501حامدیارمحمد-جان محمددقِقی بلخی158.041واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10010970حامدسیداحمد-عبداللهغازي امان الله خان157.211واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K19001133حامدجعفرسکندریسکندرسلطان غیاث الدین157.054واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K04002795حامدمحمدمحراب-صاحب جانوازغر156.884دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیرپروان
K14002722حامدعبدالرشید..محمودخردمند شهید156.799واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K02003321حامدپرگل-محمد اعظمامام ابوحنیفه تنگي156.731واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K19005515حامدعبدالطیفرحیمیحاجی عبدالرزاقباختر156.59واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01048517حامدسلیمان شاه-قلندرشاهنادريــــه156.464واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K18000595حامدگلمیر-براتذکور دره صوف بالا156.375دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانسمنگان
K22001349حامدجان محمد-غلام حسینابوعبيد جوزجاني156.321واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K01028824حامدعلی احمدنظریمرادعلیحکيم ناصرخسروبلخي155.742واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10001981حامدزرگی.غیاث الدینمياعمرعالي ليسه155.055واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01042724حامدغلام حسن-غلام حسیننادريــــه155.008واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01025473حامدمحمدیاسینرحیمیمحمدرحیمغلام حيدرخان154.94واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01046793حامدحفیظ اللهاحمدزینادرخانخصوصی نوی هیواد154.883واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24005160حامدغلام نبی-محمدعثمانمولانا عبدالرحمن جامی154.828انستیتوت تخنیکی نیمه عالی ولایت هراتهرات
K17003535حامدنوروزعلی-یارعلیذکورصدرمضان153.73انستیتوت انجنیری نیمه عالی بلخ ولایت بلخکندز
K01047222حامدمحمدآصف..محمدنادرانستیتوت میخانیکی ـ153.481واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K05002650حامدمعراج الدین-ملک الدینحضرت مصعب رض153.416واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K07000231حامدعبدالعزیز-عبدالطیفسنايي153.414واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K17001136حامدسهراباحمدینمازمولوی سراج الدين153.393واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K10005279حامدعبدالرازق-حاجی کوکیعبدالوکیل153.333واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K17000435حامددولت بیکسعیدیعبدالرحمن-شيرخان153.321واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K16005452حامدعبدالمناف-حاجی حبیب الرحمنحضرت خاتم لانبیا153.248انستیتوت زراعت نیمه عالی مرکز ولایت بغلانبغلان
K05000395حامدنظرمحمد-غلام محی الدینلیسه تخنیکی نجراب153.209واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K19004109حامدمحمد عارف-عبدالحقدقيقي بلخي153.206واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K10005328حامدمحمدخالد-کتاب خانالفتح152.917واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01019409حامدعبداللهحسنیعزیزاللهحکيم ناصرخسروبلخي151.829واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K04001098حامدپادشاه-پیداضربیا151.504واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K31000139حامدغلام فاروقعرفانعبدالرحمنکاسي عليا151.338واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغور
K04003802حامدرستم خانعزیزیمرزاخانحضرت عمر فاروق151.309واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K01019443حامدمحمدنظیرمجیدیعبدالمجیدحکيم ناصرخسروبلخي150.078واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K06001949حامدعبدالفتاحمحب زادهمحبت خانتخنيکي ومسلکي احمدشاه مسعود149.991ناکامپنجشير
K02002031حامدبختیار-محمدخالدبن وليدتکيه149.944ناکامميدان وردگ
K01025465حامدشاه پسندشهزادهشاه ولی خانغلام حيدرخان149.921ناکامکابل
K05003563حامدملنگ.شهابذکور محمود راقي149.855ناکامکاپيسا
K14000998حامدمحمدامیرصادقیمحمدصادقکوکچه149.803ناکامبدخشان
K24008889حامدغلام ربانی-عبدالقادرکوکلم149.773ناکامهرات
K01046556حامدشیرآقا-گلاب شاهغلام حيدرخان(شبانه)149.66ناکامکابل
K04003243حامدمحمدگل-تازه گلعبدالفتاح شهید149.389ناکامپروان
K11000856حامدعزیزالرحمن-عبدالسیدذکورگل غندي148.488ناکاملغمان
K01009825حامدآقامحمد-عطامحمدنمبردوم ميربچه خان148.121ناکامکابل
K01041272حامدعبدالجمیل-شمس الدینمحمدفقيرفيروزي148.028ناکامکابل
K19003992حامدغلام حسنحیدر زادهغلام حیدرسيد اسماعيل بلــخي146.77ناکامبلخ
K14005536حامدغفور-دانیارعبدالمنان شهيد146.68ناکامبدخشان
K18001239حامدمحمد عارفامینیمحمد امینتخنیکی سمنگان146.664ناکامسمنگان
K25000380حامدعبدالکریم-محمد عاشورگنهکان146.424ناکامفراه
K04003161حامدزلمیمحمدیمحمدگلحضرت علي146.39ناکامپروان
K01053566حامدسیداحمد-سیدمحمدسهــــــــــاک146.135ناکامکابل
K01019135حامدعلیم خان-گلزارخاناستادبيتاب144.884ناکامکابل
K14003371حامدعبدالنبی-آدینهذکــور دره جيم144.498انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بدخشانبدخشان
K10006204حامدزین الله.عبدالله جانتجربوی144.311ناکامننگرهار
K01035839حامدشیرعلیابراهیمیمحمدنبیسيداسماعيل بلخي144.11ناکامکابل
K01013541حامدمحمدناصر-پاینده محمدعبدالرحيم غفورزي143.132ناکامکابل
K02001686حامدمحمدمنیرحمیدیحمداللهلیسه عربان142.987ناکامميدان وردگ
K19000302حامداحمدجان-فیض محمدتخته پل141.648ناکامبلخ
K10010903حامدجان ولی-مزدورمحمدي صاحبزاده لیسه141.532ناکامننگرهار
K20000634حامدمیرحمزه-طوره بازعربخانه141.098ناکامجوزجان
K10009971حامدعبدالحمید-عبدالرحمنچهل گزی140.934ناکامننگرهار
K05001527حامدرضا خان-محمد حسینالله محمدشهيد140.904ناکامکاپيسا
K01006273حامدمحمدعلی-قربان علیده عربان قرغه139.483ناکامکابل
K19002304حامدغلام نبیرحیمیمحمدرحیمميرغلام محمدربيع139.448ناکامبلخ
K03001391حامدحضرت محمد-عبدالرشیدزرغون شهر139.379ناکاملوگر
K04001705حامدرحمت گلخیشکیخان شاهخيشکی139.011ناکامپروان
K14000643حامدفیض علی-امام قلذکور ویر137.674ناکامبدخشان
K01007006حامدعبدالظاهر-عبدالواحداسترغچ135.791ناکامکابل
K10004282حامدبریالی-سیدمحمدعبدالوکیل134.077ناکامننگرهار
K14004631حامدانورخان-حیات خانذکور مرکزی134.071ناکامبدخشان
K02001967حامدسیدجان-صاحب جانخالدبن وليدتکيه133.99ناکامميدان وردگ
K11001333حامدعبدالشکور-عبدالجلیلشهیدداکترعبدالله130.596ناکاملغمان
K03001801حامدانورخانمطهرمحمد عمرخصوصي افغان شهيدفاروق ستانکزي116.89ناکاملوگر
K01005918حامدفریدآقامیاخیلمحمدصالحقلعه احمدخان ذکورليسه107.994ناکامکابل
K03000396حامد احمدنصیراحمد-عبدالستارجهادي کلنگار176.488واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K01025648حامد اقبالغلام رسولبهلولحاجی بسم اللهغلام حيدرخان266.548دیپارتمنت مطبوعات پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کابلکابل
K19008800حامد الرحمنشاه محمود-محمد عثماناستقلال164.894واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K09002085حامد امینمحمدرازقنداردبادشاهبابوخيل بنگش184.778دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاپکتيا
K17004399حامد حسینمیرحسینصفریرحمن حسیناستاد غازی خان172.435واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K10009052حامد خانمنورخان..عبدالستارچکنوري211.253به نسبت انتخاب کود (صرف برای اناث) نتیجه قرنطین استننگرهار
K10003875حامد خانسلطان محمد-بازگلشپي ليسه ننگرهار187.935واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10003244حامد خانمحمد غالب-نورمحمدامر خيل179.443دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K10002023حامد شاهیعقوب شاه-داورشاهاستقلال184.665دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K10012868حامد ضیاغلام غوثدستگیرزادهغلام دستگیرالتقوی140.757ناکامننگرهار
K27002554حامد نیازیمحمدحریفنیازینیازمحمدکاکاسیداحمد174.502دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارکندهار
K07001727حامداحمدعیدمحمد-خیرمحمدعلي لالا صاحب177.468دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون پروانغزني
K11000392حامداحمدمحمدانیس-عبدالرشیدروشان عالي ليسه158.516واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K01010834حامداقبالعبدالروف..عبدالغفورشیخ زاهد بن سلطان237.382دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون البیرونیکابل
K10005821حامداکبرشیراکبراجتماعیمحمداکبرگردی غوث168.655واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K09002127حامدالرحمنمحمداسمعیل-ناصرخانتجربوی گردیز211.169دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون پکتیاپکتيا
K10008474حامدالرحمنفضل هادیطاهریفضل طاهرمياعمر162.226واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K02002654حامدالرحمنیارمحمد-دادمحمدابوحنیفه گودبت160.203واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K17005618حامدالرحمنشمس الرحمنمایارگل علمهيچکلي151.365واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K10008814حامداللهعزیزالله..محمدایشانمياعمر260.973دیپارتمنت سیول پوهنځی انجنیری پوهنتون لغمانننگرهار
K16004647حامداللهغلام ربانیربانیجهانگیرکهگداي231.222دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون تخاربغلان
K15000786حامداللهگل محمد-قربان محمدابوالقاسم گرگاني220.791دیپارتمنت زبان ادبیات انگلیسی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزتخار
K10007729حامداللهمولوی ذبیح الله-اسمعیلامله207.809دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون ننگرهارننگرهار
K02000438حامداللهغلام سخی-امیرمحمدسيدجمال الدين193.552دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون کندهارميدان وردگ
K01053783حامداللهشفیق احمد-باغننگرهار193.104واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01041623حامداللهنورپادشاه-علیم پادشاهاستاد مصباح185.336واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10004333حامداللهمحمدنعیم-محمدروفننگرهار عالی لیسه184.908واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10005748حامداللهاسداللهامینیحیات اللهالتقوی184.621واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K11000318حامداللهحسین محمدشاهینملاسیدمحمدذکورپريانه182.599دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارلغمان
K10009392حامداللهانورالله-قاضی مطیع اللهشهيدمحمدعارف177.174واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10008973حامداللهثمرگل.خان گلتجربوی170.623واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K11000606حامداللهخان اغا-یوسف الدینکشردکا168.732دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمانلغمان
K01005765حامداللهرحمت اللهامیریمحمدکبیرحسین خیل165.67واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10002736حامداللهعتیق الله-گل حضرتدسراچه علیخان ذکورو لیسه160.052انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت ننگرهارننگرهار
K01020380حامداللهعبدالهادیقادرزیرحیم اللهعبدالهادي داوي159.221دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی بادغیسکابل
K07006475حامداللهعبدالمالک-عبدالعلیمشامیرصاحب158.571واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K10001723حامداللهعبدالعلی-محمدعلیسندالدین صدری158.255واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K20003304حامداللهمحمدرفیعروزیروزیقلابن يمين156.905واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K15000730حامداللهعبدالرازقرسولیمحمدشریفحضرت زيد بن ثابت155.519واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K10008776حامداللهمولوی صاحب الله-ملا حضرت بلالچاردهي154.744واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K19007921حامداللهسیف الرحمن-عبدالحیناصرخسروبلخي153.501انستیتوت انجنیری نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K11000572حامداللهسیف الدینافغانحبیب الرحمنمهترلمک153.458انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی مرکز ولایت لغمانلغمان
K10011076حامداللهشریف الله-مجیدوچ تنگی لیسه153.144واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10008069حامداللههدایت الله-محمد سعیدتوکل بابا151.427واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K14003679حامداللهمیرمحمد-رازقميرفضل الله141.223ناکامبدخشان
K03001174حامداللهسمیع الله-رحمن جانغازی امين الله137.569ناکاملوگر
K01031616حامدجانحاجی حمید-محمداکبرذکورسيدنورمحمدشاه مينه177.634واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10006145حامدجانعبدالقسیم...عبدالودودتجربوی160.389واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10009390حامدخانمامورخان-حمبلخارج مرزپاکستان184.88دیپارتمنت حفاظه نباتات پوهنځی زراعت پوهنتون پکتیاننگرهار
K27000092حامدخانخدایدادتره کیعبدالواحدظاهر شاهی181.377دیپارتمنت آموزش کمپیوتر صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارکندهار
K11002549حامدخانگل رحیمرحیمیمحمدرحیمچارباغ ذکورعالي ليسه172.14دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارلغمان
K01037995حامدخانمحمداسماعیل-حاجی رحمت خانعبدالغفورنديم-153.481واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24002071حامدرضاعزیزالله..محمدحسینخصوصي رسالت313.173دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون هراتهرات
K01023864حامدرضاعلی دریابعالمیجانعلیخصوصي معرفت275.291دیپارتمنت گرافیک دیزاین پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون کابلکابل
K01028413حامدزمانگل زمان-کامرانعبدالرحمن پژواک268.162دیپارتمنت اداره اعمار ساختمان ها صرف برای ذکور پوهنځی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیککابل
K20002499حامدسلیمعبدالرحیم-عبدالرسولافغان ترک جوزجان183.139واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K01053832حامدقیسمحمدبلالحقململاخان وزیر-خارج مرز243.46دیپارتمنت سیول پوهنځی انجنیری پوهنتون لغمانکابل
K10005550حامدکرزیحاجی عزت اللهمومندفضل الرحمنغزگي ليسه186.616واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K34005099حامدنورصادق نور..حاجی کفتانشهيد محمد داود154.816واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K24009263حامدهفقیرالله-عبدالحیگوهرشاد316.592دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنځی طب پوهنتون هراتهرات
K16002607حامدهنبی اللهموحدنعمت اللهپارک شمرق233.375دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنځی شرعیات پوهنتون البیرونیبغلان
K03000781حامدهسیدمیرحیدر-سیدکاظم شاهنسوان سعديه شهيد184.705دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی لوگرلوگر
K01011230حامدهعبدالحفیظ-حمیداللهپوهاندعبدالاحمدجاويد179.349واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01013872حامدهمحمدصابرشریفیسلطان محمدلامعه شهيد176.142واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14004969حامدهمحفوظ الله-حمیداللهنسوان تاجکها174.329دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشانبدخشان
K32001155حامدهسیدداود-سیدکاظیمنسوان مرکزيکاولنگ172.728انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بغلانباميان
K01014775حامدهفضل الحق-عبدالاحد-ناهيدشهيد171.054انستیتوت لسان خارجی نیمه عالی شهر کابلکابل
K10003870حامدهعبدالوکیل-عبدالصبورعبدالرحيم نیازی167.461واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01046353حامدهمحمدنزیر-طوطی خاننسوان بي بي مهرو163.588واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14007014حامدهمحمدیوسف-محمدیعقوبنـسوان بي بي ميسره158.72واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K14007228حامدهعلی محمد-قوتنسوان نمبر 2148.167ناکامبدخشان
K17001563حامدهعیدی گلانوریسیدانورنسوان بي بي آمنه148.034ناکامکندز
K24009025حامدهحاجی تیمورشاه-حاجی غلام محمدنسوان نمبر1غوريان146.507ناکامهرات
K14002565حامدهسیدغفران-جمعه خانفايض شهيد134.03ناکامبدخشان
K15002363حامدهعبدالهادی-محمد مقیمنسوان بي بي مهرنگار128.876ناکامتخار
K01043473حامده امانیمحمد امانامانیچمن علیمحمداسماعیل حسن زی202.744واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01011074حامده مینمحمد اسماعیل-محمد ابراهیمپوهاندعبدالاحمدجاويد242.293واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14005268حاملهعبدالمحمد-عبدالرحیممدینه167.113واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K09000509حامیدمحمدنغیم-اسداللهحضرت امام اعظم141.198ناکامپکتيا
K16002557حامیداللهعبدالوهاب-غلام محی الدینمحمدافضل شهيد200.321دیپارتمنت امور مالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون کندزبغلان
K16000786حامیداللهعبدالحنان-یارمحمدسبزمحمد168.943دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلانبغلان
K14006712حامیدهحبیب الله-سید علی بیکنمبر2رابعه بلخي181.458دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنځی شرعیات پوهنتون بدخشانبدخشان
K24003122حامیهنصیراحمدفقیریفقیراحمدنسوان میرویس شهید162.472واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K19010321حامیهصاحب خانغفوریعبدالغفورمولانا جلال الدين بلخي161.951دارالعلوم زینبیه صرف برای اناث ولایت بلخبلخ
K14007111حامیهجانگلمرادیمرادمحمدصمدی158.492دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنځی زراعت پوهنتون بدخشانبدخشان
K01011572حامیهخان بابا-محمدیعقوبعمراخان158.305انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلکابل
K14005701حامیهسمندرعمریمحمدعمرنسوان مرکزي149.509ناکامبدخشان
K34003334حان ولیمعراج گل-فضل خانهاشم خيلولیسه161.859واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K34002830حانزادهلعل وزیر-قاسمیعقوبی عالی لیسه177.729به نسبت انتخاب کود (صرف برای اناث) نتیجه قرنطین استخوست
K01027196حانیهکاظم علی-صفرمحمدصوفی محمداسلام مین238.836دیپارتمنت بیولوژی عمومی صرف برای اناث پوهنځی بیولوژی پوهنتون کابلکابل
K19012777حانیهقربان-محرمفاطمته الزهرا146.265انستیتوت نفت و گاز نیمه عالی ولایت بلخبلخ
K01018522حایدهکمال الدینصافیمومنمولانا جلال الدين محمد بلخي163.149واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10001185حبابگل رحیم-محمدرحیموچ تنگی لیسه168.693انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت ننگرهارننگرهار
K04004530حبابمحمدشاکر.محمدطاهرشفق شهید163.833واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K33003370حبب اللهبومانمحبیقمبرعلیذکورمرکزخدیر204.131دیپارتمنت روابط عمومی پوهنځی ژورنالیزم وارتباط جمعی پوهنتون بلخدايکندی
K14005284حببهسیدعثمانرحمانیمیرزارحمننسوان خواهان102.77ناکامبدخشان
K01019973حبت اللهدولت حسین-میرعباسعبدالرحيم شهيد207.289دیپارتمنت موسیقی پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون کابلکابل
K33003155حبیبامیرعلی-محمدعسیذکورقل قدير311.933دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنځی طب پوهنتون کندهاردايکندی
K33003304حبیبجمعه-موسیذکورویرمینا257.805دیپارتمنت انجنیری آب ومحیط زیست صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری معدن ومحیط زیست پوهنتون بلخدايکندی
K32000580حبیبعلی حسین-دولت حسیننسوان رستم250.218دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخباميان
K33001136حبیبنورعلیوفاموسیذکورسمنگان241.899دیپارتمنت ریاضی عمومی صرف برای ذکورپوهنځی ریاضی پوهنتون کابلدايکندی
K09002537حبیبعجب خان-ظفرخانتجربوی گردیز219.832دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون پکتیاپکتيا
K33002156حبیبمحمد حسین-غلام حسینذکور برگر200.47دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی صرف برای ذکور پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیکدايکندی
K33000107حبیبمحمد-خدابخشوليعصرسفيدسنگ191.658واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K33003567حبیبابراهیمسروریخدادادارگ ولعلی186.702به نسبت انتخاب کود (صرف برای اناث) نتیجه قرنطین استدايکندی
K19004734حبیباسحق..قاسمقزل آباد186.388دیپارتمنت تاریخ پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بلخبلخ
K01040594حبیبعلی بخشافضلیعلی حسینغازي186.257انستیتوت تکنالوژی کمپیوتر نیمه عالی شهر کابلکابل
K12002692حبیبفضل اکبر-عمرسیدبارکندی184.949دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرکنر
K02002539حبیبصاحب گل-محمدجاننورالمشايخ مهرو184.699دیپارتمت فزیک صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه شیخ زایدميدان وردگ
K01041079حبیبعبدالقدیر-عبدالرحمنمحمدفقيرفيروزي181.011دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت پوهنتون پروانکابل
K33001490حبیبخادمرادمنششفاشيخ بهائي180.991دیپارتمنت تأمین برق مؤسساتی پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجاندايکندی
K32001754حبیبخدابخش-هاشیمذکورزارين180.933دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون بامیانباميان
K31001388حبیبخدایارجعفریمیرزا حسینگرم آب سفلي179.291دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی غورغور
K31000205حبیبرضا-محمدعسیقزل176.131دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی غورغور
K32001626حبیبغلام عباس-محمد عیسیذکورتگاب برگ176.124انستیتوت تکنالوژی کمپیوتر نیمه عالی شهر کابلباميان
K17005542حبیبجمعه خانفروتنکچیآق تپه170.863دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت پوهنتون کندزکندز
K33003385حبیبحیدر-غلام علیذکورمرکزخدیر168.861انستیتوت نفت و گاز نیمه عالی ولایت بلخدايکندی
K33000109حبیبخداداد-غلام نبیوليعصرسفيدسنگ168.789واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K34003636حبیبمحمدریس خان-محمدنعیم خانکوندی ليسه163.968واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K33000789حبیبابراهیم..فقیرمخلتط مرکز کیان163.661واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K12003760حبیبحفیظ الله-محمدحبیبخارج مرز162.124واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K12000892حبیبمحمدرحیم-مومین خانبریکوت159.909واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K15007751حبیبحامدشاهابراهیمیباباعبدالکريم شهيد158.861واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K02003023حبیبامین جانمایارعبدالاحدشيخ آباد156.947واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K14005146حبیبایلاق بیک-دولت بیکخندود154.921انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بدخشانبدخشان
K03000953حبیبمومنخاکسارنورمحمدخصوصي افغان شهيدفاروق ستانکزي153.59به نسبت انتخاب کود (صرف برای اناث) نتیجه قرنطین استلوگر
K09000779حبیبماموربهادرشیرگلروقيان152.943واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K04001168حبیبسردارعمریمحمدعمرنعمان149.793ناکامپروان
K33002198حبیبابراهیم-موسیچپراسک149.673ناکامدايکندی
K25001138حبیبنصیب الله-شاه سنگینملامعین فراهی دارآباد148.085ناکامفراه
K31001394حبیبخدادادمحمدیرجب علیگرم آب سفلي140.912ناکامغور
K07007039حبیب احمدامیرمحمد-شیرمحمدمسلکی زراعت151.251واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K07006065حبیب احمدوصیل احمد-آدم خانمحمدابراهيم شهيد146.463ناکامغزني
K01035796حبیب الحقضیاءالحق..نورالحقغلام محمد فرهاد256.273دیپارتمنت احصائیه وایکونومتری پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابلکابل
K12002438حبیب الحقعمراعلی خان-شاه تماس خانشال او شنگر179.466دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرکنر
K06001986حبیب الحقشاولیحقانیغلام محی الدینملک مرزاشهيد177.622دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیرپنجشير
K05001026حبیب الحقدادحقکوهستانیخدا دادغازی میرمسجدی خان155.378دیپارتمنت حفاظه نباتات پوهنځی زراعت پوهنتون فاریابکاپيسا
K01055489حبیب الدینسیدجمال الدین..مخی الدینشهیدقادرمحمد199.929دیپارتمت ریاضی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه شیخ زایدکابل
K27000346حبیب الرحمانآغامحمد-حاجی خیرمحمدسردارمدرخان179.919دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارکندهار
K01042245حبیب الرحمنفضل الرحمن-عبدالسلامنادريــــه304.969دیپارتمنت انستیزی پوهنځی علوم متمم صحی صرف برای ذکور پوهنتون طبی کابلکابل
K01010151حبیب الرحمننصرالله..مرجانخصوصی پامیرنوین303.169دیپارتمنت ساختمان های صنعتی ومدنی صرف برای ذکور پوهنځی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیککابل
K01011104حبیب الرحمنعبدالرحمن-عبدالغفارحبيبيه280.101دیپارتمنت عمومی فارمسی پوهنځی فارمسی پوهنتون کابل صرف برای ذکورکابل
K19003122حبیب الرحمنسلیمان-عبدالروفاستادعطامحمدنور270.067دیپارتمنت ساختمان های صنعتی ومدنی صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخبلخ
K03001819حبیب الرحمنابراهیم جانرحمانیحاجی اسلم خانخصوصي افغان شهيدفاروق ستانکزي264.494دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون پکتیالوگر
K25000840حبیب الرحمنعبدالوکیل.عبدالنبیلیسه ابونصرفراهی257.69دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون کندهارفراه
K01021328حبیب الرحمنفضل الرحمن-حاجی محمد کبیرابوذر غفاری254.356دیپارتمنت زبان وادبیات ترکی پوهنځی زبان های خارجی پوهنتون کابلکابل
K01039091حبیب الرحمنسیف الرحمن-عبدالرحمنليسه اماني251.106دیپارتمنت احصائیه وایکونومتری پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابلکابل
K10015514حبیب الرحمنواحدالرحمن.عمرگللوخی250.073دیپارتمنت انجنیری نرم افزار پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کنرننگرهار
K01035533حبیب الرحمنضیا الرحمن-امین خانابراهيم خليل الله243.178واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19000823حبیب الرحمنمحمدعارفرسولیعبدالرسولسلطان غیاث الدین242.642دیپارتمنت سیول پوهنځی انجنیری پوهنتون بغلانبلخ
K14000705حبیب الرحمنعبدالرحمنانوریانورسائف شهيد241.665دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون بدخشانبدخشان
K10000185حبیب الرحمنجمال الدین-حسام الدینوزيرتتنگ236.022دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کنرننگرهار
K24007070حبیب الرحمنعبدالرحمنسروریغلام سرورسلطان غياث الدين غوري234.802دیپارتمنت اقتصاد ونوسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون هراتهرات
K27000155حبیب الرحمنعبدالقادر-دین محمدمحمود طرزی226.815دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کندهارکندهار
K07006663حبیب الرحمنشاه محمد-حاجی اخترمحمدحضرت عثمان231.823به نسبت انتخاب کود (صرف برای اناث) نتیجه قرنطین استغزني
K21000646حبیب الرحمنمحمدیاسین-صفرمحمدمحمدشريف صميم224.569دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون جوزجانسرپل
K03002032حبیب الرحمنحمیدخانریحاناشرف خانحامد کرزی222.886دیپارتمنت اقتصادملی پوهنځی اقتصاد پوهنتون شیخ زایدلوگر
K02002492حبیب الرحمنرحیم الله-عبدالقیومکلانده219.504دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کندهارميدان وردگ
K01014161حبیب الرحمنمعین گل-سیدگلفاضل بیک215.826دیپارتمنت سوداگری پوهنځی اقتصاد پوهنتون ننگرهارکابل
K04003308حبیب الرحمننادرشاه=محمدشاهعبدالفتاح شهید212.38دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پروانپروان
K02000176حبیب الرحمنفضل الرحمن-عبدالغنیسيد آباد212.207دیپارتمنت اقتصادملی پوهنځی اقتصاد پوهنتون شیخ زایدميدان وردگ
K27003001حبیب الرحمنمحمدعبدالله-ملانیک محمدتجربوی عالی لیسه209.164دیپارتمنت اداره عامه عمومی صرف برای ذکور پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کندهارکندهار
K18001436حبیب الرحمنعبدالرحمنعزیزیملا عزیزاللهآينچه205.347دیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنځی اقتصاد مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانسمنگان
K01025670حبیب الرحمنمحمدقاسم-حاجی عبدالخالقرحمان بابا205.218واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K27001291حبیب الرحمنعبدالقیوم-عبدالرحمنمیرویس خان نیکه202.091دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون کندهارکندهار
K01007376حبیب الرحمنفیض گل0سوداگرحضرت عبدالله بن عباس202.038دیپارتمنت زبان وادبیات اردو پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون شیخ زایدکابل
K01044557حبیب الرحمننورجان-جیلانیخوشحال خان201.909دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون پکتیاکابل
K14004870حبیب الرحمنعبدالواحید-عبدالودودحوضی شاه201.108دیپارتمنت جیولوجی ومعدن پوهنځی انجنیری پوهنتون تخاربدخشان
K04003250حبیب الرحمنعزیزمحمد-محمدعمرجاننعمانیه اشترشهر200.675دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنځی شرعیات پوهنتون البیرونیپروان
K09002862حبیب الرحمناکرم خانعباسیمحمدقاسمسهاک200.6دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون پکتیاپکتيا
K01033593حبیب الرحمنعبدالرحمن۰عبدالغنیمحراب الدین198.202واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K04003580حبیب الرحمنغلام نبیحبیبحبیب اللهشهيد نيازي198.05دیپارتمنت تعلمیات اسلامی صرف برای ذکور پوهنځی شرعیات پوهنتون بغلانپروان
K27000482حبیب الرحمنحاجی عبدالسلام..حاجی نورمحمداحمد شاه بابا196.411دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنځی شرعیات پوهنتون کندهارکندهار
K01041631حبیب الرحمنعبیدالله-محمداسحقخان عبدالغفارخان195.574واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16005634حبیب الرحمنعبدالرحمن-سحرگلحضرت خاتم لانبیا195.387دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنځی زراعت پوهنتون بغلانبغلان
K01020169حبیب الرحمنمحمدرحمنرشیدیحاجی محمدهاشماستقلال195.225واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01034270حبیب الرحمننورمحمدجان-نجاب الدینذکورسيدنورمحمدشاه مينه194.997واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K34002324حبیب الرحمنآمیرخان-خمبرمتکولیسه194.901دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون شیخ زایدخوست
K13000221حبیب الرحمنعبدالرحیم-محمدشریفشیخ محمدابراهیم193.326دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارنورستان
K03000587حبیب الرحمنعبدالوهاب-عظیم اللهسفیدسنگ191.901واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K01009689حبیب الرحمنعبدالحمید-مجددیخصوصی اسرا نمبریک191.756دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون فاریابکابل
K01050181حبیب الرحمنمحمدعلی-عبدالعلیانستيتوت اتوميخانيکي کابل191.687دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشانکابل
K34001440حبیب الرحمنمحمد خلیلارماننوازخانمحمدصديق روهی191.573دیپارتمنت حفاظه نباتات پوهنځی زراعت پوهنتون شیخ زایدخوست
K02003931حبیب الرحمنگل افغانرحمانیعلی جانصوفی صاحب191.464دیپارتمنت مطبوعات پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کندهارميدان وردگ
K14002829حبیب الرحمنخداداده گی-عیدی بیگنئی191.355دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنځی انجنیری پوهنتون فاریاببدخشان
K10004348حبیب الرحمنشمس الرحمن-فضل الرحمنعبدالوکیل190.145انستیتوت تکنالوژی کمپیوتر نیمه عالی شهر کابلننگرهار
K10004401حبیب الرحمنفضل منان0فضل معبودحضرت ابوبکرصدیق رض د ذکورو لیسه189.977دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنځی زراعت پوهنتون کنرننگرهار
K01018593حبیب الرحمنصدرالدین-غلام محی الدینغازی ادی188.308انستیتوت ژورنالیزم نیمه عالی شهر کابلکابل
K29000380حبیب الرحمنشاه علمحبیبیآخترمحمدشيخ متي188.155دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی زابلزابل
K02000375حبیب الرحمنگل الرحمن-گل مزارعبدالواحدخان187.837دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون ننگرهارميدان وردگ
K34002901حبیب الرحمنگل الرحمن-حاجی بهرامالفتح186.395دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارخوست
K20000413حبیب الرحمنمحب الله-سیدشاهمولانا اذنب شبرغانی186.304دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانجوزجان
K04003888حبیب الرحمنسعادت-فیض علیانجنيرحبيب الرحمن184.938دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات پوهنتون بامیانپروان
K10007361حبیب الرحمنعبدالمالک-میررحیمترمی184.82دیپارتمنت ریاضی و فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرننگرهار
K07003811حبیب الرحمنعبدالمتین-عبدالرحیمملوک184.277واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K07003258حبیب الرحمنگل احمد-خان محمدقلعه محمدخان183.143دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاغزني
K09003390حبیب الرحمنحاجی شهبازخانارمانیحاجی نعمت خانعبدالحي گرديزي182.877واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K28000306حبیب الرحمننثاراحمدافغانحاجی عبدالعلیشهیدانجینر عبدالمتین182.871دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی هلمندهلمند
K15005025حبیب الرحمنمحمداشرف-محمدناظرحامــــدي شهيد182.421دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون تخارتخار
K02001561حبیب الرحمنعبدالفتاحتنگی والمحمود خانامام ابوحنیفه تنگي181.798دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی فراهميدان وردگ
K24006470حبیب الرحمنذوالفقارسروریمحمدسرورذکورسیفی هروی181.424واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K09002401حبیب الرحمنهدایت الله-حاجی حمد اللهتجربوی گردیز181.373دیپارتمنت علوم فرهنگ اسلامی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاپکتيا
K34002801حبیب الرحمنمطیع الله-اصیل شاهنوری کلی181.337انستیتوت میخانیکی نیمه عالی ولایت خوستخوست
K01052133حبیب الرحمنمحمدافضل..امیرمحمد-خارج مرز181.329واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K22001785حبیب الرحمنمحمدامیننوریمحمدظریفذکوروکیل عبدالغفورشهید181.316دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر پوهنځی اقتصاد پوهنتون فاریابفارياب
K10010268حبیب الرحمنغلام عیسی-شیرگلابچارباغ صفا181.261واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01040614حبیب الرحمنعبدالرحمن-عبدالحکیممحمدفقيرفيروزي179.838واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K09001786حبیب الرحمنخان محمد-نورمت خانحسن خیل179.562دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارپکتيا
K09002391حبیب الرحمنفضل الرحمنالهامیوسف زیشهری څانگه179.461واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K09002584حبیب الرحمنقدیر-احمدشاهحليیم کلا179.27دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاپکتيا
K15005935حبیب الرحمنفیروزالدین-نورالدینذکورينگي قلعه178.852واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K01029652حبیب الرحمنعبدالرحمن-عبدالرشیدرحمان بابا177.852دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاکابل
K19004263حبیب الرحمنفیض محمد-عبدالخیردقيقي بلخي177.836واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01019136حبیب الرحمنعلیم خان-گلزرخاناستادبيتاب177.714واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K09001009حبیب الرحمنعنایت اللهقادریملطانکندرخيلو ليسه177.616واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K01014122حبیب الرحمنمحمدعثمان0محمدعلیفاضل بیک177.597دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی غورکابل
K07007082حبیب الرحمنحسین داد-رمضانشهيد غلام سخي176.094واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K10009995حبیب الرحمنحبیب الله-غلام یحیاستقلال176.05واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K16004616حبیب الرحمنعبدالحی..عباسميرمحمد شهيد175.897دیپارتمنت استخراج معادن جامد پوهنځی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجانبغلان
K01009820حبیب الرحمنعبدالودود-عبدالصمدموسهي سفلي175.659دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون شیخ زایدکابل
K08000331حبیب الرحمناحمدشاه-اکبرشاهسیدجلال بخاری175.639دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پکتیکاپکتيکا
K28000319حبیب الرحمنمحمدلعلحبیبینصرالدینشهیدانجینر عبدالمتین174.554انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی مرکز ولایت هلمندهلمند
K01020725حبیب الرحمنمجیب الرحمنصاحب زادهحبیب الرحمنعبدالهادي داوي174.256واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15005730حبیب الرحمنمحمدعلی-عبدالصمدذکورجلگه173.657دیپارتمنت زبان وادبیات اوزبیکی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تخارتخار
K17005368حبیب الرحمنحاجی مرادبشردوستدولت مرادذکورميرشيخ172.723واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K01031183حبیب الرحمنمیرالرحمن-محمدامانذکورسيدنورمحمدشاه مينه172.481انستیتوت تربیت بدنی و سپورت نیمه عالی شهر کابلکابل
K28000439حبیب الرحمنولی محمد-حاجی محمد آغاشهيدانجنيرعبدالمتين172.399دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی هلمندهلمند
K01006523حبیب الرحمنعبدالفتاحخالقیعبدالواحدحسين خيل172.273واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10016494حبیب الرحمنفضل الرحمن-میرزماناحمدکوت171.077واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K07002343حبیب الرحمنرحمت الله-محمدعلیسبکتگین170.905دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارغزني
K07000933حبیب الرحمنجمعه خان-عبدالرحیمذکورشهرکهنه170.846انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی مرکز ولایت غزنیغزني
K09001018حبیب الرحمنولی حسنحبیبیگل حسنکندرخيلو ليسه170.633واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K34002675حبیب الرحمنزیراجان-نسیمزیری ترخه169.375واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K07004355حبیب الرحمنحبیب الله جانهمتامین اللهکثیرالرشتوی قره باغ169.224دیپارتمنت حفاظه نباتات پوهنځی زراعت پوهنتون کندهارغزني
K09003090حبیب الرحمنمحمدافضل-میاخانغازی ببرک خان ځدران169.168واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K27002895حبیب الرحمنحاجی حبیب الله-عبدالهادیکاکاسیداحمد169.154واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندهار
K20002072حبیب الرحمنمحمدالله-عبدالوهابذکوردرزاب169.139دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانجوزجان
K34001215حبیب الرحمنعبدالعزیز-صالح خانتوری اوبه169.068دیپارتمنت زبان وادبیات اردو پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون شیخ زایدخوست
K34000768حبیب الرحمنافسر-بدکتــريزائي علي شير168.896واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K27001038حبیب الرحمنحاجی صاحب جان-حاجی سفرمحمدخوشحال خان167.532واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندهار
K04005698حبیب الرحمنگل محمدنورزادگل علیشهيد نيازي167.405انستیتوت تخنیکی افغان-ایران نیمه عالی ولایت بامیانپروان
K03001721حبیب الرحمنکاظم خان-حیدرکاریزها166.917واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K01034457حبیب الرحمنعبدالرحمناحمدیعبدالاحمدعلاوالدین--165.913واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10002958حبیب الرحمنرمضان..محمدحسینچکنوري165.904واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K17003772حبیب الرحمنمحمدزماناندرابیمحمداعظمذکورکهندژ165.692واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K03002323حبیب الرحمنگل رحمن-عبدالمنانمحمدآغه165.679واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K09000481حبیب الرحمنفضل الرحمن-محمد اصغرعبدالحي گرديزي165.69به نسبت انتخاب کود (صرف برای اناث) نتیجه قرنطین استپکتيا
K06000492حبیب الرحمنحبیب الرحمنافضلیمحمدشاه خانملک مرزاشهيد165.407واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپنجشير
K08000946حبیب الرحمنمحمدفیروز-شیخ حسنبالش165.345انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی مرکز ولایت پکتیکاپکتيکا
K09003049حبیب الرحمنمحمدرحمانیالیاس خانتخنيکي پکتيا164.064دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاپکتيا
K02000290حبیب الرحمنفضل الرحمن-فضل احمدغازي عبدالکبيرخان164.056واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K01043405حبیب الرحمنمحمد رحمن-حاجی فضل الرحمناستادمحمدابراهیم خواخوری163.949واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01029906حبیب الرحمنملوک-عبدالرحمنذکــــور شهرک وحـــدت163.91دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی بادغیسکابل
K07007446حبیب الرحمنعبدالله خان-سیف الدینسلطان محمديعقوب163.797واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K01038557حبیب الرحمنغلام سخی-رمضان علیچهار قلعه چهار دهی !163.778واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K17006060حبیب الرحمنعبدالرحمن-نوروزاستاد غازی خان163.671واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K11000438حبیب الرحمنمحمدقیوم-عبدالحکیمشهیدعبدالوهاب162.141دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی فراهلغمان
K28000187حبیب الرحمنمحمدغنیرحمانیحاجی عبدالحمیدشهیدعبدالصمدروحانی162.085واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهلمند
K09000682حبیب الرحمنحاجی شینواریدرمانمحمدگلغرک162.054انستیتوت کثیرالرشتوی نیمه عالی مرکز ولایت پکتیاپکتيا
K11002020حبیب الرحمنجنت گل-میراحمدکتب زائی162.051واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K16003194حبیب الرحمنعبدالرحمنرسولیعبدالرسولغارو162.044انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی بلخ ولایت بلخبغلان
K07006595حبیب الرحمنعبدالرحمنفرهادملا محمد حنیفرسـنه161.974واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K04004859حبیب الرحمنغلام غوث-طالب الدینعبدالستارشهيدباغ افغان161.92دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی ارزگانپروان
K12002217حبیب الرحمنعبدالرحمن-عجب خانشامکار160.496واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K16004997حبیب الرحمنجمعه خان-عبداللهابومسلم خراساني160.306دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلانبغلان
K07006854حبیب الرحمنصالح محمد-عبدالکریمذکورشهرکهنه160.163واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K08000046حبیب الرحمنحاجی موسی خان-سردارعلی خانبالش160.142دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پکتیکاپکتيکا
K07004248حبیب الرحمنداودخانهلالغازی خانسلطان ابراهيم158.878انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت خوستغزني
K32000335حبیب الرحمنمحمد رحمان-محمد علممرکز سيغان158.586واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K02000363حبیب الرحمنصاحب زاده-خان زادهشهید غلام درویش158.493واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K15002315حبیب الرحمنحبیب الله-طلومرادالحاج عبدالقيوم بيک شهيد158.223واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K03002914حبیب الرحمنحاجی حمیدخاناحمدزیحاجی اکبرخانکوچي هامرکزلوگر158.221واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K14004575حبیب الرحمنجمعه خان-وندیمشتیو158.055واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K28000073حبیب الرحمنسورگل..عبدالباقیشهيدانجنيرعبدالمتين157.531واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهلمند
K25001291حبیب الرحمنحاجی عبدالرحمن-حاجی ملا عبداللهزراعت فراه156.983دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی فراهفراه
K28001006حبیب الرحمنسیدگل-جانگلبولان مرکزي ليسه156.918واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهلمند
K01009258حبیب الرحمنعبدالصمدوردکعبدالعلیمکمري156.849واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16001676حبیب الرحمنعبدالمنان-مرتضی قلجمعيت ابوريجا بغلان156.83واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K18000653حبیب الرحمنالله نور-حاجی محمددینذکور خواجه اسماعیل شهرقدیم156.438واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیسمنگان
K01032937حبیب الرحمنحفیظ الله-عبدالرزاقعبدالرحيم غفورزي155.34واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07000445حبیب الرحمنپادشاه خان-گل محمدسنايي155.284واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K19005251حبیب الرحمناخترمحمداختریسیدمحمدحضرت عمر فاروق155.194واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K16005927حبیب الرحمنامان الله-شاه محمدذکورزمانخيل155.028واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K07001946حبیب الرحمنسیدحسن-خیال محمدشهید اسدالله خادم154.995واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K12003619حبیب الرحمنغنی الرحمن-رحیم گلننگلام154.946واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K07001976حبیب الرحمنرازمحمد-حاجی محمدتاسن154.72انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی مرکز ولایت غزنیغزني
K17002589حبیب الرحمنسیدرحیمرحیمیاسماعیلمولوی سراج الدين شهيد153.565انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت کندزکندز
K34000143حبیب الرحمنگل شهزالدین-عبداللهايـوب خيل153.314واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K15002579حبیب الرحمنسخیداد-عبدالرحمنلاله گذر153.307انستیتوت انجنیری نیمه عالی بلخ ولایت بلختخار
K02003671حبیب الرحمنعمرگلروحانیمیاگلچین زائی توکرک152.864دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی هلمندميدان وردگ
K15002601حبیب الرحمنضیاءالدینضیاییخیرالدینسيد عبدالله شهيد151.877واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K14008150حبیب الرحمنعبدالرحمن-عیدی محمدحوران شهر151.824انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بدخشانبدخشان
K12001479حبیب الرحمنسیدالرحمن-محمدایوبمروری ذکور لیسه151.813واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K16001448حبیب الرحمنمحمداسمعیل-محمدهاشمنوي بغلان151.527واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K08000175حبیب الرحمنمیراحمدراحلحاجی ظفرعلي بابا151.333واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيکا
K01045237حبیب الرحمندوست محمد-عبدالخالقخوشحال خان150.099واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16002120حبیب الرحمننورالهدا-میرزانورعلیشهدای بغلان صنعتي149.935ناکامبغلان
K34000114حبیب الرحمنگل احمد-نیک محمدحسن کوت149.88ناکامخوست
K15005042حبیب الرحمنمحمودخان-محمدعثمانحامــــدي شهيد149.73ناکامتخار
K16004820حبیب الرحمنعبدالغیاثنسیمیمحمدنسیمحضرت حمزه149.658ناکامبغلان
K22000821حبیب الرحمنغلام نبی-بایمرادذکورخواجه موسی149.427ناکامفارياب
K28000165حبیب الرحمنمحمدطاهر..حاجی عبدالاحدلشکری بازارغربی ليسه148.202ناکامهلمند
K03002100حبیب الرحمنقطب الدین=غلام محی الدینذکورنوشهر147.981ناکاملوگر
K02001646حبیب الرحمنعبدالهادی-حاجی محمدعثمانيه تنګي147.477ناکامميدان وردگ
K17005790حبیب الرحمنعبدالحبیب-حبیب رسولدورانکلي ليسه146.69ناکامکندز
K15002652حبیب الرحمنسید عبدالرحمن-سید عبدالرحیمذکورکتکجر146.514ناکامتخار
K02002452حبیب الرحمنمحمدعظیم-غلام نبیرباط خداينظرخان144.946ناکامميدان وردگ
K21000897حبیب الرحمنسیف الرحمن-عبداللهمحمدشريف صميم144.769ناکامسرپل
K07007377حبیب الرحمنمحمدالله-عبدالملیکسلطان شهاب الدين اندر144.625ناکامغزني
K02001972حبیب الرحمنسید رسول-محمد رسولخالدبن وليدتکيه144.6ناکامميدان وردگ
K02000194حبیب الرحمنحکم خان-ابراهیمسيد آباد144.531ناکامميدان وردگ
K17003183حبیب الرحمنمحمدانورطاهریمحمدطاهرترناب144.359انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت کندزکندز
K04004115حبیب الرحمناحمدشاه جان-عبدالظاهرابوبکرصديق رض142.919ناکامپروان
K12000639حبیب الرحمنغلام رحمن-یحی شیحڅوکۍ تخنیکی لیسه142.701ناکامکنر
K30000564حبیب الرحمنعبدالکریم..جلاالدینشاه زمان141.009انستیتوت میخانیکی نیمه عالی ولایت بغلانارزگان
K12001532حبیب الرحمنمحمدعیسی-سیدعیسیذکورمروری139.217ناکامکنر
K28001654حبیب الرحمنمحمد انور-حاجی آمین اللهشهیدعبدالصمدروحانی134.26ناکامهلمند
K34002066حبیب الرحمنمیراخان-پیراتاسکندري لیسه132.521ناکامخوست
K06001642حبیب الرحمنعلی خانرضوانیحاجت خانذکورخنج123.458ناکامپنجشير
K34002317حبیب الرحمنگوگل-خونه جاننریزی109.841ناکامخوست
K12001108حبیب الرحیمعبدالرحمن-پیردوسبرنرنگ180.928دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرکنر
K03002327حبیب الرحیمحبیب گلاحمدزیحضرت دینحضرت عمر فاروق179.671دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون ننگرهارلوگر
K12001682حبیب الرحیمیوسف خان-عرب خانوټه پور150.228واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K27000721حبیب الرسولمحمدرسول-حاجی صالح محمدتجربوی عالی لیسه206.072دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارکندهار
K24005179حبیب اللهعبدالرزاق-حاجی شیراحمدهيواد329.177دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنځی طب پوهنتون هراتهرات
K07007587حبیب اللهکاظیم علی-قاسیم علیخصوصي نورغزنه316.863دیپارتمنت طب عمومی صرف برای ذکور پوهنځی طب پوهنتون بلخغزني
K01020614حبیب اللهمحمدتقی-بازمحمدعبدالرحيم شهيد309.713دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کابلکابل
K01035976حبیب اللهذبیح الله..غلام حسینسيداسماعيل بلخي308.526دیپارتمنت برق والکترونیک پوهنځی انجنیری پوهنتون کابلکابل
K01054335حبیب اللهعوض0حیدرعلیده سرخ304.571دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری کمپیوتر وانفورماتیک پوهنتون پولی تخنیککابل
K01054573حبیب اللهمحمد کبیر-امیرمحمددوآب302.452دیپارتمنت ساختمان های صنعتی ومدنی صرف برای ذکور پوهنځی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیککابل
K22004903حبیب اللهنورمحمد-الله بردییوسف اندخوی301.252دیپارتمنت عمومی پوهنځی طب پوهنتون البیرونیفارياب
K15001860حبیب اللهمحبوب اللهصمیمنورالدینعبدالودودشهید297.63دیپارتمنت علوم سیاسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابلتخار
K24006937حبیب اللهعبدالستارانصاریسیدانصارسلطان غياث الدين غوري295.436دیپارتمنت امور مالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون هراتهرات
K32002826حبیب اللهغلام حسیننیکبینارضی حسینذکورچیجین290.728دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون هراتباميان
K07007803حبیب اللهغلام سخی-علی بخشقلعه شهاده280.595دیپارتمنت ساختمان های صنعتی ومدنی صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخغزني
K19003244حبیب اللهشاه محمد-گل محمداستادعطامحمدنور273.915دیپارتمنت ساختمان های صنعتی ومدنی صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخبلخ
K28001142حبیب اللهاسدالله-سخی دادلیسه خصوصی رشد269.678دیپارتمنت زبان وادبیات انگیسی صرف برای ذکور پوهنځی زبان های خارجی پوهنتون کابلهلمند
K07004394حبیب اللهعلی جانغلامیعلی خانقلياقل268.248دیپارتمنت اداره اعمار ساختمان ها صرف برای ذکور پوهنځی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیکغزني
K19000368حبیب اللهمحمدضیااحمدیعلی احمدسلطان غیاث الدین267.967دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون بلخبلخ
K24003258حبیب اللهمحمدابراهیم..اسماعیلذکور مرکز شیندند264.517واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K19005299حبیب اللهمحب اللهمحبیعبداللهفردوسی262.79دیپارتمنت فارمسی عمومی صرف برای ذکور پوهنځی فارمسی پوهنتون بلخبلخ
K01046024حبیب اللهمحمدباقرحیاتیعبدالله جانذکور شهرک امید سبز257.532دیپارتمنت سیستم های اطلاعات جغرافیایی صرف برای ذکور پوهنځی جیوماتیک وکادستر پوهنتون پولی تخنیککابل
K33002683حبیب اللهمحمدحسین-علی دادذکورسنگینگ257.327دیپارتمنت ریاضی عمومی صرف برای ذکورپوهنځی ریاضی پوهنتون کابلدايکندی
K01040480حبیب اللهمحمدباقر-محمدطاهرشهرک صفا ـ256.077دیپارتمنت جیودیزی انجنیری صرف برای ذکور پوهنځی جیوماتیک وکادستر پوهنتون پولی تخنیککابل
K01054711حبیب اللهشاه محمد-حاجی اخترمحمدحضرت عثمان254.608واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K02002427حبیب اللهکریم خان-محبت خانرباط خداينظرخان254.243دیپارتمنت ریاضی پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیميدان وردگ
K18001241حبیب اللهعبداللهشریفیمحمدشریفحضرت نعمان253.582دیپارتمنت ساختمان های صنعتی ومدنی پوهنځی ساختمانی پوهنتون جوزجانسمنگان
K07007058حبیب اللهمحمدکریم-سلطان علیمختلط البیرونی پیرگه251.179دیپارتمنت میکا ترونیک پوهنځی انجنیری پوهنتون هراتغزني
K01012649حبیب اللهوحیدالله-مصطفیحبيبيه250.701دیپارتمنت حفاظت محیط زیست صرف برای ذکور پوهنځی محیط زیست پوهنتون کابلکابل
K07007806حبیب اللهشیرمحمد-محمدعلیقلعه شهاده246.798دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون غزنیغزني
K08000036حبیب اللهگل محمد-لعل محمدبالش245.53دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات(BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون شیخ زایدپکتيکا
K32000595حبیب اللهغلام حضرت-محمد علیدهن غندک243.403دیپارتمنت ساختمان های صنعتی ومدنی پوهنځی ساختمانی پوهنتون جوزجانباميان
K31001060حبیب اللهعلی محمد-اسحقامام علی مرکزلعل غور242.096دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون البیرونیغور
K33002135حبیب اللهکلبی حسین-غلام رضاچپراسک242.024دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پرواندايکندی
K01055229حبیب اللهعوض علی-غلام حسینذکور تمکی241.873دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخکابل
K01042312حبیب اللهحمیداللهساداتمیاگلشهرک خراسان240.533دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون ننگرهارکابل
K02002334حبیب اللهحضرت گل-سیدگلغازی محمدجان خان237.105دیپارتمنت تکنالوژی ومعلوماتی صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون شیخ زایدميدان وردگ
K07002591حبیب اللهحیات الله-قمبرعلیشهيد فياض مکنک236.801دیپارتمنت امور مالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون البیرونیغزني
K01053858حبیب اللهمیرزا محمد..محمدامیر-خارج مرز236.653دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق پوهنتون ننگرهارکابل
K24002885حبیب اللهمحمدحسین..ناظرحسینذکورجبرئيل236.627دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K07004561حبیب اللهمحمدنعیمنظریخدانظرشهيد غلام حسن247.406به نسبت انتخاب کود (صرف برای اناث) نتیجه قرنطین استغزني
K01040079حبیب اللهعوضرسولیرسولدادشهرک خراسان235.312دیپارتمنت استخراج زیرزمینی معادن صرف برای ذکور پوهنځی جیولوجی ومعادن پوهنتون پولی تخنیککابل
K04004785حبیب اللهجنت گل-خدابخشنعمانیه اشترشهر235.099دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات(BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون پروانپروان
K32004347حبیب اللهنو روزعلی-حاجی خادمفولادی ذکور235.049دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای ذکور پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون بلخباميان
K08000041حبیب اللهشاه محمود-حاجی گل محمدبالش234.757دیپارتمنت استخراج زیرزمینی معادن صرف برای ذکور پوهنځی جیولوجی ومعادن پوهنتون پولی تخنیکپکتيکا
K07007623حبیب اللهقسیم علی-قربانعلیخصوصي نورغزنه233.599دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون پروانغزني
K01020660حبیب اللهمقصود-شیخ محمدآمان فصیحیعبدالرحيم شهيد231.809دیپارتمنت بشرشناسی وباستان شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون کابلکابل
K33000622حبیب اللهمحمدآصفاکبریمحمدعیسیذکورکمان.وپیشدرم231.434دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنځی ژورنالیزم وارتباط جمعی پوهنتون بلخدايکندی
K19010454حبیب اللهابراهیمحسینیغلام رسولاستاد وجدان229.884دیپارتمنت انگلیسی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخبلخ
K09003161حبیب اللهزرملوک-حاجی سعدوعبدالشکور رشاد خصوصی لیسه228.283دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون پکتیاپکتيا
K01014293حبیب اللهعبدالودود-سرورخانحبيبيه227.943دیپارتمنت منمنت واداره تشسثات(BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون پکتیاکابل
K01005848حبیب اللهمیوه خانمسعودنگیم خانحسین خیل227.631دیپارتمنت مهندسی پوهنځی انجنیری پوهنتون ننگرهارکابل
K21000822حبیب اللهحاجی امان الله-محمدعثمانخطيب آباد226.648دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنځی اقتصاد پوهنتون کندزسرپل
K01008729حبیب اللهدوست محمد-فیض محمدذکورده يحيي226.481دیپارتمنت حفاظت محیط زیست صرف برای ذکور پوهنځی محیط زیست پوهنتون کابلکابل
K01025775حبیب اللهعبدالقادرحبیبیعبدالغفوررحمان بابا226.378دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کندهارکابل
K01022154حبیب اللهمحمدجمعهمحمدیبرات علیهمـــــايون شهيد224.765دیپارتمنت جغرافیه صرف برای ذکور پوهنځی زمین شناسی پوهنتون کابلکابل
K01034007حبیب اللهبسم الله-شهبازخانپوهاند غلام صديق محبي224.59دیپارتمنت رادیو وتلویزون پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون ننگرهارکابل
K14002167حبیب اللهعبدالشکور-شمسی محمدمختلط وکیل عبدالجبارخان219.476دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون جوزجانبدخشان
K20000557حبیب اللهطوره-شهاب الدینابن يمين219.343دیپارتمنت انگلیسی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخجوزجان
K10005499حبیب اللهمسته جان-سوداگرخضوصی شینوار218.015دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای ذکور پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K10009501حبیب اللهمیاخیل-لاجبرخارج مرزپاکستان216.155دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون پکتیاننگرهار
K01032789حبیب اللهنیازمحمد-اسفندیارابوذر غفاری214.73دیپارتمنت حفاظت نباتات پوهنځی زراعت پوهنتون کابلکابل
K07003190حبیب اللهعبدالخالق-محمد اسلمالمیتو214.567دیپارتمنت روابط عمومی پوهنځی ژورنالیزم وارتباط جمعی پوهنتون بلخغزني
K01011828حبیب اللهمحمد حنیف-ملا محمودنازو انا214.196دیپارتمنت هارتیکلچر( باغداری ) صرف برای ذکورپوهنځی زراعت پوهنتون کابلکابل
K07004605حبیب اللهداوشاه...یعقوب علیعلياتوشغله212.831دیپارتمنت زبان وادبیات روسی پوهنځی زبان های خارجی پوهنتون کابلغزني
K19009816حبیب اللهشاه محمد-طورهابوعصمت بلخي212.686دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنځی شرعیات پوهنتون بلخبلخ
K10001690حبیب اللهرفیع الله-عبدالغنیسندالدین صدری211.101دیپارتمنت تأمین برق پوهنځی انجنیری پوهنتون پکتیاننگرهار
K16002101حبیب اللهعبدالله-نصراللهشهدای بغلان صنعتي210.985دیپارتمنت تأمین برق پوهنځی انجنیری پوهنتون فاریاببغلان
K01050975حبیب اللهمحمدحسین-نصراللهخارج مرز210.664دیپارتمنت سینما پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون کابلکابل
K19000138حبیب اللهعبدالجلیل..عبدالجمیلعبدالروف خلمي209.332دیپارتمنت رادیوو تلویزیون پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون بغلانبلخ
K10000194حبیب اللهفرمان-اکبرخانللمي209.228دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون ننگرهارننگرهار
K02002303حبیب اللهمحمدنبینبی زادهگردی حسینمیانقول209.116دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتميدان وردگ
K01039479حبیب اللهدلاورقادریفقیراحمدليسه اماني209.103واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K33001530حبیب اللهچمن-علی دوستذکورالقان206.577دیپارتمنت آموزش کمپیوتر صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیاندايکندی
K19000508حبیب اللهحمیداللهبیاتمحمدجعفرسلطان غیاث الدین206.1دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون بلخبلخ
K10010157حبیب اللهحاجی انځرگل-امیرمحمدفقرالله205.527دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کندزننگرهار
K11000650حبیب اللهمحمدرحمان-عبدالرحمنشهیدعبدالوهاب204.924واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K07005833حبیب اللهمحمد موسیمحبیمحب علیاستادعبدالغفورسلطاني204.473دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخغزني
K10002302حبیب اللهعبدالربی-علی محمدچاردهي204.232دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات پوهنتون کنرننگرهار
K16000421حبیب اللهعبدالروف-سیداحمدرونق نادری204.19دیپارتمنت انجنیری نرم افزار پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کندزبغلان
K33003197حبیب اللهغلام علی-عبدولغدار204.067دیپارتمنت سینما پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون کابلدايکندی
K01008734حبیب اللهرحم الدینحیدریمحمدایشانخصوصی رنانمبر1204.067واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K33002094حبیب اللهنادر-بنیادذکور برگر203.944دیپارتمنت آموزش کمپیوتر صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیاندايکندی
K07007968حبیب اللهاسماعیل-حسین دادقلعه شهاده203.819دیپارتمنت رادیوو تلویزیون پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون بغلانغزني
K01029114حبیب اللهعبدالقیوم-محمدرحیمپروفیسوررسول امین203.678دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تخارکابل
K32000234حبیب اللهخداداد-محمدده سرخ203.626دیپارتمنت باستان شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بامیانباميان
K19004213حبیب اللهحمیداللهشمالیسلطان محمدمقصد الله شهيد203.465دیپارتمنت روابط عمومی پوهنځی ژورنالیزم وارتباط جمعی پوهنتون بلخبلخ
K33000998حبیب اللهمحمدعلی-قربانذکورسیاه دره203.307دیپارتمنت آموزش کمپیوتر صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیاندايکندی
K34001398حبیب اللهمحمد کبیرعمریعمرخانحًر بن203.301دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون شیخ زایدخوست
K24010339حبیب اللهاسدالله-گلاب الدینذکوربابازنگی202.292دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون هراتهرات
K34000175حبیب اللهسید ولی جان-نظیم جانخیرالبشرخصوصی لیسه202.255دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون شیخ زایدخوست
K27000051حبیب اللهجان محمد-حاجی تاج محمدفاضل کندهاري202.122دیپارتمنت انرژی پوهنځی انجنیری پوهنتون کندهارکندهار
K01022282حبیب اللهحسین بخش-علی بخشهمـــــايون شهيد201.986دیپارتمنت حفاظت نباتات پوهنځی زراعت پوهنتون کابلکابل
K10005864حبیب اللهمهمندهمدردمحمدننگرهار عالی لیسه200.707دیپارتمنت انجنیری منابع آب وحفاظت محیط زیست پوهنځی انجنیری پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01040127حبیب اللهمحمدانور-علی حسنشهرک صفا ـ200.503دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون کابلکابل
K09001494حبیب اللهنصرالله-ظاهرخانعبدالحي گرديزي200.462دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاپکتيا
K19003431حبیب اللهنجیب اللهشهاب زادهشهاب الدینقاضي حميدالدين200.435دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجانبلخ
K07004251حبیب اللهغلام حسنفیاضیاحمدعلیسلطان ابراهيم200.27دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون پکتیاغزني
K02004008حبیب اللهمحمدعزیز-حسین دادسنگشانده200.259دیپارتمنت عمومی پوهنځی تربیت بدنی صرف برای ذکور پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیميدان وردگ
K33000493حبیب اللهمحمداسلمحیدریغلام حیدرذکورنگدرخت200.187دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون کابلدايکندی
K07002926حبیب اللهعبیداللهدرویشعبدالغفارسلـطان محمود قره باغ198.846دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون غزنیغزني
K11002286حبیب اللهرحم الدین-روشن الدینهرمل198.844دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمانلغمان
K24004094حبیب اللهنظام الدین..بیدلکاریززمان198.658واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K34005666حبیب اللهرحمن الله...شاهین گلشمل پیران198.556واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K24010578حبیب اللهحفیظ اللهرضاییمحمد علیذکور سیدمحمدقناد198.374دیپارتمنت خاک شناسی پوهنځی زراعت پوهنتون هراتهرات
K33002060حبیب اللهمحمد علی-جمعه خانذکور برگر198.324دیپارتمنت انجنیری پطرولیم صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری معدن ومحیط زیست پوهنتون بلخدايکندی
K05003043حبیب اللهالله بومانی-عبدالکریمذکــــــــــوردرنامه197.996دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنځی شرعیات پوهنتون البیرونیکاپيسا
K27001231حبیب اللهحاجی نیک محمد-حاجی عبدالرزاقغازي امان الله خان197.193دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارکندهار
K28001549حبیب اللهنقشبندصافیغلام حیدرشهيدانجنيرعبدالمتين197.117دیپارتمنت سیستم های معلوماتی پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کندزهلمند
K03000823حبیب اللهرحیم اللهافغانحاجی سیدالدینکوچي هامرکزلوگر196.898واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K01047855حبیب اللهقلندرخانحبیبیسفید خانمحمدانور بسمل196.8دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون البیرونیکابل
K09002915حبیب اللهموسی خان-غلام محمدملی حًانگری لیسه196.766دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون پکتیاپکتيا
K27000528حبیب اللهحاجی فیض محمد..اخترمحمداحمد شاه بابا195.489دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارکندهار
K07008036حبیب اللهعبدالبصیر-عبدالمنانشمس العارفيـن195.481دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون غزنیغزني
K01039258حبیب اللهاسداللهحیدریمحمدعمرغازي195.082واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14005810حبیب اللهمحب اللهشریفیمحمدشریفکوکچه194.661دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشانبدخشان
K03002659حبیب اللهجمال الدین-قطب الدیندهنو194.645دیپارتمنت علوم فرهنگ اسلامی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونیلوگر
K02000688حبیب اللهمحمدعالم-گلستانشهدای آبپران193.852دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریابميدان وردگ
K19001466حبیب اللهسخیداد..محمدیوسفشفيق بلخِي193.822دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخبلخ
K17005062حبیب اللهامیرخانمرادیخال مرادباسوس193.576دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنځی شرعیات پوهنتون تخارکندز
K10007101حبیب اللهعبدالاحد-اقبال شاهشیخ مصری193.567دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K22001376حبیب اللهسخیداد-خدادادتجربوي عربخانه193.415دیپارتمنت زبان ادبیات انگلیسی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانفارياب
K07002717حبیب اللهمحمدعوضچمنیزوارشاهمختلط خارقل داله193.336واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K10006959حبیب اللهسبزخان-محمد امینفتح آباد193.233دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K19004009حبیب اللهغلام علیحبیبیپیوندشاهسيد اسماعيل بلــخي192.983دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت پوهنتون تخاربلخ
K01020217حبیب اللهتیمورشاه-قربانعلیحضرت شمس المشايخ191.937انستیتوت تکنالوژی افغان نیمه عالی شهر کابلکابل
K02002994حبیب اللهمحمدنسیمنسیم زادهطلاگللیسه عالی انخی191.92دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون کندهارميدان وردگ
K16000561حبیب اللهگل احمد-رمضانحضرت عمر فاروق رض191.684دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانبغلان
K01020115حبیب اللهصفدرعلی-محمدعلیعبدالرحيم شهيد191.631دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون کابلکابل
K25000680حبیب اللهحاجی نوراحمدنورینظرمحمدلیسه ابونصرفراهی191.524دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی فراهفراه
K09001787حبیب اللهریس خان-حاجی سپین گلخليلان ميرزکه190.166دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون پکتیاپکتيا
K10008927حبیب اللهامیرمحمدهمدردکاکوتجربوی190.04واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K26000387حبیب اللهامان الله..عبدالقیومذکورقلعه محمد189.956دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی نیمروزنيمروز
K14007576حبیب اللهکریم الله-کنجه بایحسرت189.644دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت پوهنتون تخاربدخشان
K31000485حبیب اللهحاجی محمد خانرسولیحاجی رسولدادابوبکرصدیق189.462دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی فراهغور
K01012170حبیب اللهمحمد جان-درمحمدشاه دوشمشيره189.4واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K32000243حبیب اللهمحمدعظیم-غدیرده سرخ189.273دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخباميان
K07007912حبیب اللهشمس الدین-خیرمحمدذکور حيدر آباد188.644دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون غزنیغزني
K01035859حبیب اللهخادم حسینحبیبیرضاحسنسيداسماعيل بلخي188.341واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K04001972حبیب اللهگل افغان-محمدامام مهدي188.224دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون پروانپروان
K34003949حبیب اللهعبدال محمد-نیازمحمدعبدالحي حبيبي188.146واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K10003883حبیب اللهغلام ربانی-عبدالجلیلشپي ليسه ننگرهار188.042واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K03003190حبیب اللهحاجی اصیل..محمددینمحمدآغه188.022دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارلوگر
K29000349حبیب اللهمحمد حیدررحیمیمحمد عمرشيخ متي187.843دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی زابلزابل
K18000162حبیب اللهشکراللهدرویشحبیب اللهاندروشيرخرم187.732دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانسمنگان
K17004504حبیب اللهامین الله-عبدالرحمنآق تپه186.619دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون فاریابکندز
K19002994حبیب اللهعبدالمنیر-امیرجاناستادعطامحمدنور186.612دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون فاریاببلخ
K01043725حبیب اللهنعمت اللهارسلانحبیب اللهمحمداسماعیل حسن زی186.596دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون شیخ زایدکابل
K12002346حبیب اللهذبیح الله-فقیراسمار هلکانو186.453دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرکنر
K34003638حبیب اللهنسیم جان-حیدرجانکوندی ليسه186.432دیپارتمت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه شیخ زایدخوست
K01040499حبیب اللهقربان علی-محمدبخششهرک صفا ـ186.387واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K09003146حبیب اللهحاجی سلطان-سیداکبرشاه ابوالحسن فرقاني186.34دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاپکتيا
K28001289حبیب اللهفتح خان-محمدامینشهيدانجنيرعبدالمتين186.325دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی هلمندهلمند
K07000383حبیب اللهجان محمد-عیدمحمدسنايي186.315دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون غزنیغزني
K09002336حبیب اللهابراهیم-اخترمحمدشهری څانگه186.186دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاپکتيا
K28001616حبیب اللهتوکل-محمدعظیمشهیدعبدالصمدروحانی186.178دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی هلمندهلمند
K19007775حبیب اللهمحمدجان-فقیرمحمدقاضي ابوالمطيع بلخي185.927انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K12003538حبیب اللهعبدالرازق..مامورشهيدمعلم سليم خان185.055واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K32001595حبیب اللهسرور-قمبرذکورتگاب برگ184.879به نسبت انتخاب کود (صرف برای اناث) نتیجه قرنطین استباميان
K24002178حبیب اللهحفیظ الله.حبیب اللهذکورتجربوی184.725انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی ولایت هراتهرات
K01053837حبیب اللهغلامرستمرستمغروقشلاق184.705واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10005742حبیب اللهمحمدکریمکریمیسیدکریمالتقوی184.375واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K19007934حبیب اللهرفیع الله-حمید اللهناصرخسروبلخي184.372انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K04001820حبیب اللهعبدالکریم-شاه میرابوبکرصديق183.003دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون پروانپروان
K27002886حبیب اللهعبدالرسول-محمدرسولمحمود طرزی182.879دیپارتمنت حفاظه نباتات پوهنځی زراعت پوهنتون کندهارکندهار
K32005034حبیب اللهمحمدنبییعقوبییعقوبعلیقرغنه تو182.873دیپارتمنت نفت وگاز پوهنځی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجانباميان
K17000945حبیب اللهعبدالله جانعمرخیلعبدالحنانليسه عالي شيرخان182.854دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون کندزکندز
K19010914حبیب اللهفیض محمد-خیرمحمدمولانا جلال الدين بلخي182.832دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخبلخ
K19003675حبیب اللهمحمدحسنیحسن علیسيد اسماعيل بلــخي182.766دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون بامیانبلخ
K10016508حبیب اللهعبدالقیوم-عبدالحکیمسیدجمال الدین افغان182.691دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K07007885حبیب اللهعصمت الله-حسین علیذکور حيدر آباد181.549دیپارتمنت باستان شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بامیانغزني
K01025171حبیب اللهعبدالغیاثرسولیشاه ولیمحمود طرزی -181.409واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19006502حبیب اللهمحمدظاهر-عبدالقادرنوبهار بلخ181.398واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01027547حبیب اللهمحبوب الله-محمدطاهرقلعه بهادرخان181.363واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14006186حبیب اللهعبدالحلیمعلیمیعلیمردانذکورنوآباد181.332دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت پوهنتون تخاربدخشان
K02003754حبیب اللهجمعه گل-جباراول بابا181.308دیپارتمنت وترنری پوهنځی علوم وترنری پوهنتون شیخ زایدميدان وردگ
K15007594حبیب اللهعبداللهسیاوشملا مرادذکوردشت قلعه181.086واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K19013911حبیب اللهجباربیردی-مولان بردیفردوسي181.071واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K14002423حبیب اللهعبدالجلیلمحمدکبیریمحمدکبیرسائف شهيد181.037دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشانبدخشان
K22004225حبیب اللهمحمد صادق-نصرالدینابومسلم اندخوي180.866دیپارتمنت زبان وادبیات ترکی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجانفارياب
K01019346حبیب اللهمحبوب اللهصدیقیمحمدصدیقحکيم ناصرخسروبلخي179.981واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01041608حبیب اللهبرات علی0امام علیاستاد مصباح179.634واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10004473حبیب اللهمحمدداود-ستارخانمارکوه179.609واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K07000092حبیب اللهعلی عسکر-محرم علیخصوصی حضرت محمد179.558انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی مرکز ولایت غزنیغزني
K32004727حبیب اللهابراهیم..محمددادپيتـاب سرآب179.539دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون بامیانباميان
K10005904حبیب اللهشفیق الله-محمدرفیققلعه جانان خان179.513دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K07004590حبیب اللهنادرعلی..غلام حسنذکور فیضیه179.42دیپارتمنت علوم خاک شناسی پوهنځی زراعت پوهنتون بلخغزني
K21001106حبیب اللهابراهیم-محمدعیسیميرسيدعلي179.386دیپارتمنت باستان شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بلخسرپل
K01019312حبیب اللهاحمدعوضنجفیسرورحکيم ناصرخسروبلخي179.343واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01025319حبیب اللهخان زرینخانسیدگلرحمان بابا179.153واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19007864حبیب اللهنورالامین-عبدالبشیرناصرخسروبلخي179.11واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01025941حبیب اللهموسی جانوطنوالسروررحمان بابا179.042دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارکابل
K12003758حبیب اللهدولت-محمدقادربارکندی178.081واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K28000752حبیب اللهغلام رسول-غلام دستگیرشهيدانجنيرعبدالمتين177.881واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهلمند
K01040465حبیب اللهمحمدعلی-عاشورمحمدشهرک صفا ـ177.843واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14005181حبیب اللهنورالدین-امام محمدمحزون177.839دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشانبدخشان
K10005703حبیب اللهعبدالکریم..محمدشاهتجربوی177.817به نسبت انتخاب کود (صرف برای اناث) نتیجه قرنطین استننگرهار
K07000456حبیب اللهنعمت الله-محمدعلیسنايي177.72واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K14002042حبیب اللهحیت محمدمحمدیمحمدعلیگزانک177.706دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنځی زراعت پوهنتون بدخشانبدخشان
K16004417حبیب اللهغلام رسولحبیبیقلندرگلميران177.671دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیربغلان
K01022577حبیب اللهمحمدعوض0محمدحسینهمـــــايون شهيد177.648واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01013796حبیب اللهزیری گلافغانخانگلقلعه کاشف177.558دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی وردگکابل
K19001311حبیب اللهشفیع اللهحبیب اللهحبیب اللهاحمدالخضرويه177.558دیپارتمنت جنگلات و باغداری پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانبلخ
K19002015حبیب اللهجمعهمرادیمیرزامرادسید یحیی عمری177.502انستیتوت نسوان تجارت نیمه عالی مرکز ولایت بغلانبلخ
K01009859حبیب اللهعزیزگل-نذیرگلنمبردوم ميربچه خان177.482انستیتوت زراعت نیمه عالی بلخ ولایت بلخکابل
K01044723حبیب اللهخداداد-بابه خانسيدالناصري177.415واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K28001472حبیب اللهعسی خان-ملاموسی خانلوی باغ177.227دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی هلمندهلمند
K24002342حبیب اللهغلام غوثاحمدیشیراحمدذکورسیفی هروی177.03دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارهرات
K02002533حبیب اللهمیرعلم-گل علمنورالمشايخ مهرو176.134دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون غزنیميدان وردگ
K12000456حبیب اللهمحمدحیدر=عبدالظاهیرکرنگل176.112انستیتوت لسان خارجی نیمه عالی شهر کابلکنر
K17004045حبیب اللهمحمدکریم-نورمحمدزرکمر176.017انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت کنرکندز
K15002685حبیب اللهعبدالرزاقظفریحاجی ظفرسيد عبدالله شهيد175.957واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K01040755حبیب اللهگلاب خانمحمدیحاجی دورمحمدغازي175.954واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14002853حبیب اللهعبدالجلیل..جعفرلیسه مسلکی زراعت یاوان175.902دیپارتمنت هارتیکلچر و جنگلات پوهنځی زراعت پوهنتون بغلانبدخشان
K22002884حبیب اللهغلام رسولشریفیمصطفی قلعربخانه175.902دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریابفارياب
K09003274حبیب اللهوزیرخان-سیداحمدشپـي ليسه175.859واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K10004165حبیب اللهلعل محمد باچاه-باچاه خانننگرهار عالی لیسه175.826واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K12000956حبیب اللهعبدالولی-غلام علیجمعیت لیسه175.823واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K10006358حبیب اللهرضوان الله-نورمست28ویالی لیسه174.603دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K10009422حبیب اللهسیدکبیر-علی احمدشهيدمحمدعارف174.573واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K04002022حبیب اللهخلیل الرحمن-میرعالمنوی شيخ علي174.541دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلانپروان
K07007950حبیب اللهمحمدابراهیم-علی محمدذکور حيدر آباد174.472دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارغزني
K19001556حبیب اللهعباداللهاحمدیمحمدظاهرميرقاسم جان174.47دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر پوهنځی اقتصاد پوهنتون فاریاببلخ
K32002721حبیب اللهمحمدحسینهمدردابراهیمنعلشیره شهیدان174.458واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K05001900حبیب اللهملا محمد-سیداحمدخال محمد شهيد174.432دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونیکاپيسا
K01025699حبیب اللهعبیداللهعبیدیبسم اللهغلام حيدرخان174.316انستیتوت تکنالوژی کمپیوتر نیمه عالی شهر کابلکابل
K01022195حبیب اللهعبدالغنی-خواجه محمدذکوربی بی مهرو174.27واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10011662حبیب اللهمسافر-شینشیخ مصری174.228دیپارتمنت تعلیمات مسلکی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K12001122حبیب اللهمحمد ملنگ-عبدالحسینبرنرنگ174.211واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K15006212حبیب اللهعبدالعزیز-دولتامیرمجر174.148دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزتخار
K11000906حبیب اللهمحمدابراهیم-شیرمحمدشهیدداکترعبدالله174.093واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K01005437حبیب اللهحسن..غریب گلپوهاندعبدالشکوررشاد174.078واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K21000717حبیب اللهمحمدآصف-محمدیعقوبمحمدشريف صميم174.051دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت پوهنتون تخارسرپل
K33001606حبیب اللهحیدر-یعقوب علیذکورالقان174.038دیپارتمنت جنگلات و باغداری پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی دایکندیدايکندی
K32002982حبیب اللهغلام علی-خادم حسینمسلکی زراعت173.974واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K14004871حبیب اللهعلی بیک-میرزاعلی بیکذکور مرکزی173.098دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون تخاربدخشان
K33003399حبیب اللهمحمد علی-محمد علمذکورقل قدير172.986دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی دایکندیدايکندی
K12002771حبیب اللهعبدالقادر-شاه نظرخانچینار172.853واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K16002848حبیب اللهشیراحمدقاسمیمحمد یعقوبميهن172.81واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K07004237حبیب اللهغلام فاروقهمدردغلام محی الدینمولانا جامي172.763واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K10002666حبیب اللهایمل-حاجی زینتسربند172.705دیپارتمنت محیط زیست و جنگلات پوهنځی زراعت پوهنتون لغمانننگرهار
K01039711حبیب اللهعبدالجبارعرفانعبدالغفورعبدالعلي مستغنی172.694واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K12003651حبیب اللهمنگل-شاه محمودخانبارکندی172.577واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K07004800حبیب اللهرمضانعلی..محمدرضاذکور فیضیه172.521واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K20001414حبیب اللهعبدالحفیظباتورعبدالرحیم عینیقزانچي بابا172.517واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K17000964حبیب اللهعبدالله-اعتبارعبدالواحدشهيد172.513واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و م