حروف ج، چ و ځ

لطفاً در ابتدا به جدول حرف نام تان مراجعه کنید. جدول ها به اساس حرف اول نام دانش آموزان تنظیم شده اند. بعداً در قسمت Search آی دی تانرا بنویسید. نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن آی دی میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی (Previous) و بعدی (Next) استفاده کنید. در صفحات کوچک موبایل شاید یک ویا دو ستون از دید تان پنهان باشند و برای دیدن آنها بالای علامه مثبت در جدول کلیک کنید.

لطفاً تا پردازش کامل جدول صبر کنید. هر زمانیکه بخش جستجو ظاهر شود به این معنی است که جدول کاملاً پردازش شده است.

حروف ج، چ و ځ

ای دینامنام پدرتخلصنام پدرکلانمکتبنمره کانکورنتیجهولایت
K24003690جابرعبدالرحیم..غلام محمدمرکز پشتنون زرغون205.56دیپارتمنت انجنیری نرم افزار پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کندزهرات
K10002928جابرمحمدحیدردرویشیارمحمداصـــلاح191.691واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K32000784جابرخدانظر-غلام حسیننسوان درگاه181.282دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون بامیانباميان
K17002132جابرجان محمد-تاج محمدحضرت علي177.525دیپارتمنت اقتصاد ونوسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون کندزکندز
K01032717جابرمحمدظاهر-صاحب خانذکورسيدنورمحمدشاه مينه168.909واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K02003066جابرسیدغلام-امیرمحمدلیسه عالی انخی167.181واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K11001794جابرحضرت الدین-سراج الدینسالاب علياء162.03واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K33000259جابرحسین داد-محمدعیسیذکورکورگه سفلي160.299انستیتوت کثیرالرشتوی نیمه عالی مرکز ولایت دایکندیدايکندی
K01035440جابرعبدالحبیب-عبدالمحمدعبدالغفورنديم-156.877واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K12000599جابرعبدالوهاب-خیرمحمدخانعمراخان155.081واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K17000498جابررحمت اللهعزیزیعبدالعزیز-شيرخان148.206ناکامکندز
K12000609جابرسیدنبی-بسم الله جانچپه دره143.06انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت کنرکنر
K11000945جابراحمدزلمی-علی محمدچارباغ ذکورعالي ليسه169.068واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K01038358جابراحمدنثاراحمد-تاج محمدچهار قلعه چهار دهی !165.2واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01037327جابراحمدمحمدحلیمعزیزیگل آقاغازي162.205واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K27000106جابراللهعبدالمختارصافیحاجی میاگل خانظاهر شاهی188.031دیپارتمنت حفاظه نباتات پوهنځی زراعت پوهنتون کندهارکندهار
K19009047جابرحسینعلی داد-رسول دادنمبريک شهيدمزاري233.316دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنځی ژورنالیزم وارتباط جمعی پوهنتون بلخبلخ
K07004854جابرحسینغلام حسینرمضانیرمضانالبيروني قره باغي156.522انستیتوت اداره و حسابداری نسوان نیمه عالی شهر کابلغزني
K01027688جابرخاننوروز-شاه محمودمحمد موسی شفيیق181.259انستیتوت زراعت نیمه عالی ولایت غزنیکابل
K03001994جابرخانحاجی توابحیراننواب خانمــرکــزی ازره155.166واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K27000320جابیرمحمدوزیرمحمد-جان محمدشاحسین هوتک افغان ترک174.171واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندهار
K15008097جاراللهعبدالستار..ذولفقارملا عبدالودود شهيد162.177دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سرپلتخار
K24005225جاسمعبدالکریم-محمدعظیمانقلاب اسلامي165.258واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24008799جاسممحمدناصر-محمدقاسمخصوصی سالار163.694واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K34002884جاسیهکرامت خان-محمدخاندحسن زیورنجونولیسه186.374دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون شیخ زایدخوست
K24006174جامعهغلام محمد-غلام حیدرپل رنگينه208.789دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K31000910جان محمدمحمد-احمدسلطان علاوالدين غوري220.78دیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون پروانغور
K06002021جان احمدخواجه احمدمحمدیسیدمحمدرخه208.225دیپارتمنت علوم هارتیکلچر(باغداری) صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون البیرونیپنجشير
K04003777جان احمدسیداحمد-میراحمدتفهيم القران202.213دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون فاریابپروان
K06001358جان احمدامین الدین-ویس الدینانوری177.904واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپنجشير
K01033524جان احمدفضل احمد-سیدمحمدنمبر1سيديوسف علمي172.608واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K04001365جان احمدطاهرشاهنوریبهادرشاهاستقلال162.684واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K04004131جان احمدلعل محمد-آقامحمدطالوت شهید156.909دارالعلوم محمدیه بگرام صرف برای ذکور ولایت پروانپروان
K04004742جان احمدصالح محمد-رحم خداليسه آبدک149.414ناکامپروان
K04002511جان احمدقاسم-حبیب خانمولوی سيد باشي شهيد143.181ناکامپروان
K06001190جان احمدجان الرحمنرحمانیگل محمدلیسه تخنیکی دره139.688ناکامپنجشير
K14000692جان ارأبخشاهقادریقادرلیسه خندور141.106انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی مرکز ولایت غزنیبدخشان
K10005458جان اغاتفتیش-میرجانغازی محمدافضل خان205.788دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01044404جان اغاعبدالغفور-محمدیعقوبخوشحال خان193.63دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارکابل
K30000398جان اغاعبدالمجید..محمدحسنشهرنو181.329دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون کندهارارزگان
K32002377جان اغاداودعلی-قمبرذکور مرکز باميان181.254دیپارتمنت جنگلات ومنابع طبیعی صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون بامیانباميان
K05000662جان اغاگل محمد-حضرت میرعبدالهادی شهید179.132دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون البیرونیکاپيسا
K27001170جان اغامیراجاننوریمحمدظریفنساجی غنی لیسه169.619واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندهار
K11001899جان اغاخیالی گل-میرافغانشهيدمولوي حبيب الرحمن166.87واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K16002616جان اغاعبدالقدیرحبیبیحبیب اللهمولوي محمد نبي شهيد148.181ناکامبغلان
K22000210جان اغا بیگعبدالسلیمصمدیعبدالصمدگلزار217.063دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای ذکور پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون بلخفارياب
K17002957جان افروزنظرمحمدنظریدولتنسوان بي بي آمنه151.545واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K08000713جان اکبرحاجی امیر-تورسروبي155.063واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيکا
K30000520جان اللهسعدالله..عبدالحکیمسیدال خان188.44دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی ارزگانارزگان
K09000526جان اللهمحمدخان=گلاب خانگل غندی181.472واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K19003348جان آراسلطان حسین-طالب حسینقاری فتح الله172.549واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K10004140جان آغانصرالله-خانمیرمحمدي صاحبزاده لیسه249.33دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01047843جان آغاسیداحمد-شهبازآزاد خان241.922دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای ذکور پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون بلخکابل
K01047082جان آغامحمدعلی-خانعلیشهرک صفا ـ237.351دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K15003298جان آغاآقا جان-نمازحضرت عمرفاروق203.117دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون تخارتخار
K06000890جان آغاامام الدیناحمدیگل احمدمولوی نفیس محمد202.304واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپنجشير
K01012744جان آغاشیرآغا-میجرده يحي188.161واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K04004434جان آغامحمدگل-غلام قادرتقويم الدين181.573دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون پروانپروان
K10005652جان آغاشیرحسن-سیدمحمدبهسود زراعت مسلکی لیسه176.1واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K19003747جان آغاعبدالمنان-محمد عثمانشهيد بلخي167.331انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K16003731جان آغانذیراحمد-وزیراحمدسنگبران165.274واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K17001803جان آغاشیرمحمدسنگیمحمدولیمولوی سراج الدين165.233واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K22000230جان آغاعبدالطیفمیرزاییمیرزاقلظهيرالدين فاريابي163.542دیپارتمنت زبان وادبیات اوزبیکی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخفارياب
K17004293جان آغاعزت اللهکریمیعبدلکریماجغن162.353انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت کندزکندز
K15007398جان آغاحسنمیرزادهعبدالرحیمسيد ظهرالدين شهيد160.275واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K15001453جان آغاگدامحمدعاشوریعاشورمحمدسيد محمدنبي شهيد159.038واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K15001337جان آغاعبدالعزیز-عبدالحمیدابوعثمان تالقاني156.987واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K15005177جان آغامحمدعیسیصادیقیجوره خانفياض شهيد156.71دیپارتمنت زراعت و وترنری انستیتوت نیمه عالی شهر کابلتخار
K04004744جان آغاعبدالقادر-غلام رسولابوبکرصديق156.565واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K04004013جان آغاخان محمد-سیدحسنشهيدحق بين وند155.14انستیتوت معاون انجنیری حصه اول کوهستان نیمه عالی ولایت کاپیساپروان
K10001648جان آغاشیرآغا-بهرام خانهجرت آباد154.777واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K14005796جان آغاجمعه خان-غلام سخیفضل الله کشم153.162واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K14004360جان آغاعبدالروف-سیف اللهعارفان151.554انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت کندزبدخشان
K16003943جان آغابسم الله-عبدالغفارپوچ151.352واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K19002979جان آغاجمهورگلسلطانیسلطان خیلقاضي حميدالدين150.068واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K15006488جان آغامحیب الله-رحمت اللهحضرت خلالي148.176ناکامتخار
K10011014جان آغاسیدآقا-حسنزنگویئ148.167ناکامننگرهار
K16005509جان آغاعبدالقدیر-غائب نظرحضرت خاتم لانبیا147.836انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی مرکز ولایت غزنیبغلان
K14000795جان آغامحبوب الله-حبیب اللهليسه عالي بهارستان146.323ناکامبدخشان
K15000469جان آغاصادرخان-سلطان عزیزخواجه گلگون146.146ناکامتخار
K01046719جان آغاریدی گل-میاگلغلام حيدرخان(شبانه)137.472ناکامکابل
K07006830جان آقاسیدمحمدعلی شاه-محمدکریمذکورتوحيدآباد236.756دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخغزني
K24008265جان آقانثاراحمد-یارمحمدذکور فتح179.657دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K32002240جان آقاغلام علی-سلطانعلیذکور مرکز باميان176.164دیپارتمنت تاریخ پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بامیانباميان
K04001087جان آقاغلام نبی-غلام رسولسعدالله176.037دیپارتمنت علوم نباتی پوهنځی زراعت پوهنتون پروانپروان
K24002156جان آقاشیرآقا..محمدابراهیمخصوصي سينا172.311واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K25000337جان آقاشاه محمود-تاج محمدمهاجرآباد169.19دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی فراهفراه
K06001585جان آقامحمدرحمن-محمدشریفمیرزاعبدالغفوریعقوبی167.659واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپنجشير
K32002887جان بازرمضان-سخیدادسرخدر156.769واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K01029026جان بیگمعبدالهادینظریمحمد سرورشهرک ملی173.969واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14006058جان بیگمامیرخانامیریدولت خداپسکران170.543واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K14000369جان بیگممیرمستبیک زادکوهکننسوان ویر167.519واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K01028948جان تابجانعلینظریشیرمحمدنسوان ملکه ثريا175.953واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16000231جان تابخیرالدین-محمدنادراستادعين الدين167.588انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بغلانبغلان
K11000840جان دادرحیم داد-عبدالرحیمذکورگل غندي216.002دیپارتمنت رادیو وتلویزون پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون ننگرهارلغمان
K01054355جان رحمنمحمد سلیمان-عبدالغفارذکور حارث بن هشام172.68دیپارتمنت اکتشاف و استخراج ساحات نفت و گاز پوهنځی جیولوجی و معادن مؤسسه تحصیلات عالی سرپلکابل
K04002953جان رسولرسول دادنوریسخی دادحضرت علي146.453ناکامپروان
K01048245جان زیبغلام محمد-غلام نبیآزاد خان141.166ناکامکابل
K01053488جان شیرخانعمرخان..مومن خانخارج مرز237.28دیپارتمنت پلان وپالیسی پوهنځی روانشناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابلکابل
K01018486جان علیخدادادنوریغلام نبیحکيم ناصرخسروبلخي169.313واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K32003039جان علیجمعه خان-غلام رسولذکورسنبل165.313واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K32004151جان علیجواد-رجبشاه فولادی154.976انستیتوت تخنیکی افغان-ایران نیمه عالی ولایت بامیانباميان
K17001715جان علیعسکر-مولا دادمولوی سراج الدين151.273واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K10009524جان گلسیدعیسی-سحرمحمدخارج مرزپاکستان243.76دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنځی اقتصاد پوهنتون کنرننگرهار
K19006381جان گوزلهدایت اللهمحمودیمحمودميرولي148.212ناکامبلخ
K21000678جان محمدنوراحمد-محمدلطیفمحمدشريف صميم293.962دیپارتمنت ساختمان های صنعتی ومدنی صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخسرپل
K22004820جان محمدشیرمحمد-خالمرادابومسلم اندخوي283.973دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخفارياب
K34004351جان محمدعلی محمد-حًندیگلعبدالحي حبيبي262.74دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون شیخ زایدخوست
K01052876جان محمدعبدالولی-اعتبارگلالتقوا243.285دیپارتمنت سیول پوهنځی انجنیری پوهنتون لغمانکابل
K04001512جان محمداله بخش..محمدبخشالجهادتتمدره عليا229.933دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون پروانپروان
K01054759جان محمدمحمدعلی-جانعلیعبدالغفور سلطاني227.799دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون غزنیکابل
K01052729جان محمدمحمدشریف..پیرمحمد-خارج مرز226.274دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون کندهارکابل
K33001991جان محمدمحمدعلی-حسین بخشچپراسک219.06دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون غزنیدايکندی
K19008779جان محمدگل شیر-کاظماستقلال210.931دیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنځی اقتصاد مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانبلخ
K27000574جان محمدعطامحمدخلیلیمحمدعیسیظاهر شاهی202.136دیپارتمنت راردیو وتلویزون پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کندهارکندهار
K33001594جان محمدعلیداد-کلبیسنگ موم200.17دیپارتمنت آموزش کمپیوتر صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیاندايکندی
K10012181جان محمدمحمدسنگین-حسن خیل28ویالی لیسه195.102دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون ننگرهارننگرهار
K16002014جان محمدخال محمد-محمد شیرپارک شمرق192.24دیپارتمنت تعلمیات اسلامی صرف برای ذکور پوهنځی شرعیات پوهنتون بغلانبغلان
K10006852جان محمدشمین گل-میدانشیخ مصری191.927واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K19008100جان محمدمحمد-عبدالقهارمحمدصديق شهيد191.496به نسبت انتخاب کود (صرف برای اناث) نتیجه قرنطین استبلخ
K28001784جان محمدحاجی سلطان محمد-نظرمحمدابوالفتح بستی189.892دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی هلمندهلمند
K10004823جان محمدسلطان-خیال جانننگرهار عالی لیسه184.902واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K17005602جان محمدولی محمدمحمدیگل محمدقنجوغه184.795دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تخارکندز
K17004997جان محمدیارمحمدمحمدیخال محمدآیخم چال184.724دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزکندز
K08000150جان محمدعطامحمدذهینجانگلعلي بابا184.499واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيکا
K10016548جان محمدشیرمحمد-فتح محمدقلعتک ذکورلیسه184.215واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K15002116جان محمدگل محمدسلطان پورصفرمحمدعبدالودودشهید181.503دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت پوهنتون تخارتخار
K09001259جان محمدتاج محمد-مومنخارج مرز181.003واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K20001181جان محمدبهادر-یوسف احمدابن يمين180.975دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانجوزجان
K19000230جان محمدامیرمحمد.انوربیکچوبه179.355واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K27000258جان محمدحاجی ولی محمدحمیدیحاجی گل محمدظاهر شاهی177.589واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندهار
K03001101جان محمدیارجان-گل محمدغازی امين الله177.499دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی لوگرلوگر
K19000173جان محمددادمحمدرجبیرجبابومسلم خراساني174.238واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K10010703جان محمدمحمدرحیم-نیازمحمدکوت174.082دیپارتمنت علوم کتابداری و معلومات پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمانننگرهار
K01019316جان محمدسردارمحمدجان دادیگل دادحکيم ناصرخسروبلخي172.971واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10008066جان محمدامام جان-زوندیبدیالی ذکور لیسه172.602واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K22000781جان محمدمحمدمحمدیاستانقلذکور جمشيدی172.27دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریابفارياب
K19003148جان محمداقامحمدیعقوب زادهشیرمحمدقاضي حميدالدين170.944واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K28001456جان محمدخان محمد-دوست محمدچاه انجیر170.867دیپارتمنت زبان وابیات پشتو پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی هلمندهلمند
K21000539جان محمدجمعه خان-سردارقوش تپه170.741دیپارتمنت زبان ادبیات پشتو پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانسرپل
K01010699جان محمدملامحمددانشیارایوب شاهشهيداميرحبيب الله168.713واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K18000255جان محمدگدای محمد-محمدرحیمنمبر2 مرکزایبک168.446دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانسمنگان
K27002713جان محمدشیرمحمددرانیحاجی درمحمدصوفی صاحب ذکور168.445دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارکندهار
K09002462جان محمدحضرت محمد-شاولی خانعبدالحي گرديزي168.373واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K19005236جان محمدتاج محمد-عبدالرحمنمحمديوسف خيرخواه167.546واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K08000954جان محمدعبدالغنیجهانگیرمیاه گلحضرت بلال165.652دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پکتیکاپکتيکا
K33003632جان محمدعیدمحمد-جمعهپس بند163.807انستیتوت کثیرالرشتوی نیمه عالی مرکز ولایت دایکندیدايکندی
K01016793جان محمدسیدمحمد-ملا امیرمحمدمحمدصدیق پسرلی--162.355واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16000881جان محمدصفرمحمد-مهردل.الحاج استاد محمدنفیع162.276واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K11001475جان محمداخترمحمد..محمداللهداکترعبدالله لغماني161.815واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K08000037جان محمدشیخ محمد-عبدل محمدبالش160.346واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيکا
K17000845جان محمددرمحمد-فقیرمحمدنمبر 2 مرکزی خان آباد160.303واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K17000420جان محمدغلام محمدباجوریسیداحمد-شيرخان160.282واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K19000182جان محمدعبدالجبارحکیمیعبدالحکیمابومسلم خراساني160.239انستیتوت تخنیکی سجادیه نیمه عالی ولایت بلخبلخ
K14002100جان محمدفقیرمحمد-عبدالحمیدبيخواه160.163واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K27001519جان محمدفضل محمد-ندامحمدشهیدمحمدقاسم جان158.694واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندهار
K08001047جان محمدنظرمحمدکتوازیافرومسيت و سه گانه158.035واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيکا
K09002149جان محمدخوشحال محمد-حاجی تاج محمدتجربوی گردیز156.781واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K17002440جان محمدفیض محمد..معذاللهذکور مرکزی ارچي155.278واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K10001379جان محمدمحمداگل-دیداربدیالی ذکور لیسه155.239انستیتوت زراعت و وترنری نیمه عالی ولایت ننگرهارننگرهار
K19002930جان محمدامیرمحمد..سخیداداستادذبيح الله شهيد155.019واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K19013251جان محمدعبدالصمد-قربان بایميرغلام محمدربيع154.711واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K19013304جان محمدنیازعلی-علی قلغازي امان الله153.59واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01009038جان محمدمحمدولیخاکسارپاینده محمدسروبی153.338دارالعلوم شهادت صرف برای ذکور ولایت وردگکابل
K10016334جان محمدگلاب-توره کیعلی شیر152.93واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K17000703جان محمدرستم-علی خانشيرخان148.423ناکامکندز
K02003766جان محمدجان رسول-غلام رسولسلمان فارس148.419ناکامميدان وردگ
K34003955جان محمدسلطانروانعبدالله خانعبدالحي حبيبي148.4ناکامخوست
K34005587جان محمدوزیرمحمد..لعل محمدشهيدقادرمحمد148.2ناکامخوست
K20002336جان محمدخان محمدامیریامیرقلخواجه دوکوه148.022ناکامجوزجان
K34000049جان محمدامیربادشاه-برکت خانايـوب خيل146.138ناکامخوست
K09000918جان محمدخان محمد!ERROR! operator '-' lacks operandاحمدشکپتکه146.033ناکامپکتيا
K01039694جان محمدیارمحمد-بازمحمدقاری عبدالله144.521ناکامکابل
K14000788جان محمدغلام محمد-سیداحمدليسه عالي بهارستان141.652ناکامبدخشان
K10008646جان محمدریدیگل-الله خانغزگي ليسه141.272ناکامننگرهار
K19001680جان محمدغلام حیدر-غلام سخیکشنده سفلي139.471ناکامبلخ
K20002346جان محمدسیف اللهرحمانیرحمنخواجه دوکوه139.44ناکامجوزجان
K16005334جان محمدآغامحمدمحمدیدادمحمدسيدآباد131.922ناکامبغلان
K28000636جان محمدحاجی عبدالحکیم-خداینورشهيدانجنيرعبدالمتين131.062ناکامهلمند
K10015637جان محمدلعل محمد-غلام سخیسيدشمس الدين مجروح130.818ناکامننگرهار
K10010489جان نثارجنت گل-لعل محمدسیدسرور قادری عالی لیسه156.938واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10002349جان ولیقدرت الله-محمودچاردهي151.446واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K33001444جانانبومانعلی-حسین بخشسنگ موم318.395دیپارتمنت طب عمومی صرف برای ذکور پوهنځی طب پوهنتون بلخدايکندی
K27001870جانانعیسی محمدمخلصمحمداسمعیلتــــيمورشــاهي عالي ليسه191.562دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون کندهارکندهار
K01045362جاناناحمدشاه-حاجی محمدصادقخوشحال خان189.785دیپارتمنت زبان ادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون هراتکابل
K25000717جاناننوراحمد..غلام حضرتلیسه ابونصرفراهی184.41دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی فراهفراه
K27000587جانانعبدالروف-عبدالمجیدمسلکی زراعت حفظ المیوه170.785واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندهار
K01029833جانانعبدالجبار-عبدالواحدذکــــور شهرک وحـــدت169.256واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K28001564جانانعبدالله جان-فضل کرمشهیدانجینر عبدالمتین165.549واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهلمند
K30000539جانانشاه ولی..عبدالعلیسیدال خان156.646دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی ارزگانارزگان
K28001245جانانگل اختیار-محمدنعیمغازی امان الله خان156.587واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهلمند
K30000469جانانشهزاده..محمدسلیمسلام بابا153.49دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی ارزگانارزگان
K30000317جاناناسدالله..عبدالخالقسلام بابا137.705ناکامارزگان
K01040003جانان الدینامان اللهرشیدیملاعبدالرشیدفاميلي های ريشخور197.279دیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون بدخشانکابل
K17002660جانان الدیناولیاقلابراهیمیمحمدابراهیمحميد قرلق ارچي174.472واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K15007364جانان الدینبوریسعیدیمحمد سعیدذکورخواجه غار165.547دیپارتمنت زبان وادبیات اوزبیکی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلختخار
K22000596جانانهغلام نبی-امام بیردینسوان نمبر2 تاتارخانه174.654دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریابفارياب
K01008188جانانهخان سعید-سیدمحفوظنسوان پايمنار151.709واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15000705جانب اللهقربانعلیروحانیرجبحضرت زيد بن ثابت179.31دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت پوهنتون تخارتخار
K10002470جانبازمحمدعظیم-خان اقاعبدالوکیل200.77دیپارتمنت بانکداری و تجارت پوهنځی اقتصاد پوهنتون بغلانننگرهار
K18001445جانبازطورهاقبال زادهاقبالمنکبود163.481واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیسمنگان
K16003469جانبازعلی دادحق یارلنگراحمدرونق نادری147.627ناکامبغلان
K01054031جاندادخاندولت خان-پاینده خانخدايداد146.521ناکامکابل
K01006855جانسمحمدیونس-عبدالاحمدباغ علم184.417دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون پروانکابل
K10007100جانس خانښایسته گل-اکبرخانشیخ مصری174.686واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K18000860جانشاهعبدالمصتحب-حاجی محمد عظیمايبک151.731واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیسمنگان
K01035811جانشیرمحمدجلیل..داودشاهغلام محمد فرهاد171.189واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K32001177جانعلیمحمد علی-عوض علیشينه اخضرات259.456دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون بلخباميان
K02002184جانعلیخانعلیصداقتمحمداسحقسرخ آباد250.608دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون کابلميدان وردگ
K32004028جانعلیعوضعلی-محمدکریمشاه فولادی216.463دیپارتمنت احصائیه وکمپیوتر پوهنځی اقتصاد پوهنتون بامیانباميان
K18001077جانعلیغلام سخی-شیرمحمدذکور دره صوف بالا186.039دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخسمنگان
K01034253جانعلیعلی احمد-مرادمحمد علم فیض زاد163.797واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01042504جانعلیاحمدعلیرسولیغلام رسولسيداسماعيل بلخي158.523به نسبت انتخاب کود (صرف برای اناث) نتیجه قرنطین استکابل
K19001889جانعلیمحفوظقاسمیسخیدادبلخ باستان149.879ناکامبلخ
K32003978جانعلیبراتعلی-احمدعلیليسه ذکور مرکز باميان146.407ناکامباميان
K14006067جانکیعاشوربیکعاشوریفیض محمدپسکران155.352واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K18000897جانگلغلام سخی-قاسمنسوان لرغان117.033ناکامسمنگان
K14002920جانماهپهلوان-عالم جانلیسه مختلط چاسنورعلیا106.173ناکامبدخشان
K06001971جانمرزاصفی اللهاحمدیحاجت خانبــــازارک184.41دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون پروانپنجشير
K01024429جاهدزلمیحیدریگل محمدغلام حيدرخان212.553واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K20001460جاهدمحمدرسول-میرزابایبالا مرديان191.279دیپارتمنت جیودیزی انجنیری پوهنځی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجانجوزجان
K05003598جاهدعبدالصمداحمدیعبدالاحمدمحمد عمر شهيد191.156دیپارتمنت علوم هارتیکلچر(باغداری) صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون البیرونیکاپيسا
K14001330جاهدالرحمنالیف بیگ-سعداللهفطرت148.137ناکامبدخشان
K11001258جاهداللهرفیع الله-طالب جانشهیدداکترعبدالله184.588واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K03001260جاهداللهگل احمد-مولا دادچلوزائی168.67واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K01029902جاهداللهسیدعمرامیریسیدالرحمان بابا160.199واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15005714جاهدهغلام محمدنیازینیازمحمدنسوان وکیل محمدشریف چاه آب194.642دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنځی شرعیات پوهنتون تخارتخار
K24002254جاهدهبصیراحمداختریغلام نبینسوان مولاناعبدالله هاتفی186.385واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01016574جاهدهغلام جیلانیسلطانیعطامحمدمولانا جلال الدين محمد بلخي163.855واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24007987جاهدهمحمدظاهر-محمدخاننسوان سیفی162.284واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01046355جاهدهفخرالدینرشیدیمحب خانپروژه پنجم 315161.67دارالعلوم عربی کابل صرف برای اناث شهرکابلکابل
K01040111جاهدهمحمدنادر-محمدطاهرنسوان زليخا153.197واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01046628جاهدهاحمدشاهمیرزائیمحمدکلانپروژه پنجم 315153.14دیپارتمنت جیولوجی ومعدن صرف برای اناث پوهنځی ساینس پوهنتون ننگرهارکابل
K01040163جاهدهلعل محمد-بلبل شاهنسوان زليخا149.921ناکامکابل
K14005286جاهدهعبدالعلی-عبدالرشیدمدینه149.467ناکامبدخشان
K01036904جاهدهمحمدیعقوبعلی زادهمحمد علینسوان ده دانا148.072ناکامکابل
K24002975جاویدرسول بیک..احمدبیکذکورجبرئيل334.129دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنځی طب پوهنتون هراتهرات
K24010793جاویدمحمدداود-حاجی ابراهیمامير علي شيرنوائي325.142دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنځی طب پوهنتون هراتهرات
K01031921جاویدالله یار-محمدعلیعبدالرحيم شهيد308.076دیپارتمنت ساختمان های صنعتی ومدنی صرف برای ذکور پوهنځی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیککابل
K24011652جاویدامان الله-شاه غاثیسردارمحمد داودخان شهيد293.902دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنځی طب پوهنتون کندهارهرات
K22004738جاویدعبدالمجیدطوره زادهطورهايگمبيردی شهيد اندخوی292.575دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنځی طب پوهنتون پکتیافارياب
K24007590جاویدعبدالرحمن-عبدالحمیداستادصلاح الدین سلجوقی290.416دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون هراتهرات
K23000263جاویدمحمدجویامحمدیتیمچارطاق جوند290.263دیپارتمنت عمومی پوهنځی طب صرف برای ذکور پوهنتون شیخ زایدبادغيس
K07004747جاویدلیاقت علیقاسمیقاسم علیداود زيرک278.89دیپارتمنت تأمین برق صرف برای ذکور پوهنځی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیکغزني
K07002494جاویدعبدالخالق-محمدجمعهلیسه مـــرکزشـــیرداغ275.302دیپارتمنت حقوق پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابلغزني
K01031837جاویدجواد-دولت حسینعبدالرحيم شهيد273.508دیپارتمنت اداره عامه پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کابل صرف برای ذکورکابل
K08001001جاویدعبدالغفوریاوردین محمدالجهادلیسه259.999واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيکا
K01019506جاویدحسین علی-حسین بخشعبدالرحيم شهيد257.7دیپارتمنت گرافیک دیزاین پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون کابلکابل
K33003190جاویدقاسم علی-محمد علیذکورجرف254.408دیپارتمنت احصائیه وایکونومتری پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخدايکندی
K22000233جاویدبازمحمدجهیدحیدرظهيرالدين فاريابي250.94دیپارتمنت سیول پوهنځی انجنیری پوهنتون فاریابفارياب
K24000742جاویدعبدالکریماحمدیشیرمحمدخصوصی آینده سازان 1250.899دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون هراتهرات
K01050875جاویدخادم-عین علیخارج مرز250.38دیپارتمنت انجنیری آبرسانی ومحیط زیست صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری منابع آب ومحیط زیست پوهنتون پولی تخنیککابل
K25000533جاویدمحمد آصف-فضل احمدذکور کوک علیا246.975دیپارتمنت سیول پوهنځی انجنیری مؤسسه تحصیلات عالی هلمندفراه
K25000697جاویدمیراحمد-آدم خانشهيد محمدنادر ايوبي246.859دیپارتمنت زبان ادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون هراتفراه
K31000216جاویدمحمود-احمدسلطان علاوالدين غوري243.839دیپارتمنت پروتیزدندان صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرکابلغور
K07000767جاویدمحمدعیسی-سلمانامام قائم (ض) بکاول242.153دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون پروانغزني
K01028455جاویدزلمی-آزادخانعبدالرحمن پژواک240.482دیپارتمنت سیول پوهنځی انجنیری پوهنتون لغمانکابل
K24003234جاویدسعدالله..عبداللهذکور مرکز شیندند240.393دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کندهارهرات
K07006507جاویدبرکت الله-غلام علیسروري برادران238.819دیپارتمنت ریاضی پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیغزني
K02001847جاویدخیال محمداحمدینورمحمدباغک238.521دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کندهارميدان وردگ
K08000005جاویداکبرجان-محمداکبربالش238.444دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات(BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون شیخ زایدپکتيکا
K09000751جاویدحمیداللهمهدیمنگلپکتیا خصوصی عالی لیسه237.237دیپارتمنت تکنالوژی ومعلوماتی صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون شیخ زایدپکتيا
K32002411جاویدانوررزمندهحسن رضاذکور شينه تخت232.04دیپارتمنت منجمنت واداری تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بامیانباميان
K19012791جاویدشیرمحمدخرمیشریف اللهمقصد الله شهيد231.615دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخبلخ
K07001594جاویدنو روز-عوض علیسراب عليا231.357واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K24004826جاویدمحمدعمر-زرینانقلاب اسلامي231.265دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K01053861جاویدخیرمحمد..حضرت گل-خارج مرز229.747دیپارتمنت انجنیری منابع آب وحفاظت محیط زیست پوهنځی انجنیری پوهنتون ننگرهارکابل
K19010932جاویدمیرحسین-ناظرحسینخواجه روشنائي228.412دیپارتمنت تأمین برق پوهنځی انجنیری پوهنتون البیرونیبلخ
K09002430جاویدمیرزاعلیوقارغلام دستگیرحبيب الله زرمتي228.362دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون شیخ زایدپکتيا
K10010378جاویدمنگل-عبدالحکیمکمپ ثمرخیل191.188دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K33001571جاویدخیرمحمد-رضاذکورکومی227.522دیپارتمنت روابط عمومی پوهنځی ژورنالیزم وارتباط جمعی پوهنتون هراتدايکندی
K10005029جاویدزربادشاه..جمعه گلنجم الجهاد233.913به نسبت انتخاب کود (صرف برای اناث) نتیجه قرنطین استننگرهار
K03000688جاویدیوسف-اسمعیلبرگ224.817دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون شیخ زایدلوگر
K10007761جاویدلعل اغا-محمدیونسلیسه ذکور قلعه مرزا224.746دیپارتمنت انجنیری نرم افزار پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کنرننگرهار
K26000344جاویدعبدالکریمکریمیمحمدرسولفرخی223.098دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون بلخنيمروز
K33000583جاویدعبدالحسین-حاجی محمدیوسف خانلیسه ذکور ورس175.847دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون بلخدايکندی
K10009807جاویدمحمدخان-جمعه خاننصرت223.02دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون پکتیاننگرهار
K31000474جاویدمحمدعلی-جان علیسفیدآب222.756دیپارتمنت جیولوجی انجنیری وهایدرو جیولوجی صرف برای ذکور پوهنځی جیولوجی ومعادن پوهنتون پولی تخنیکغور
K33002745جاویدلعل محمد-سرورذکورشينه صدخانه221.457دیپارتمنت بانکداری وتجارت پوهنځی اقتصاد پوهنتون بامیاندايکندی
K24005011جاویدعبدالجمیل-عبدالشکورانقلاب اسلامي220.754دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی پوهنځی زراعت پوهنتون هراتهرات
K02002917جاویدمحمدنعیماحمدینصیرااللهکفتان تاج محمدخان219.066دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون کندهارميدان وردگ
K23000274جاویدعبدالحکیم-عبدالرشیدقادس خوردک217.921دیپارتمنت زبان وادبیات اوزبیکی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخبادغيس
K24004179جاویدبشیراحمداکبریمحمدشاهخصوصي هيواد217.909دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون هراتهرات
K10001614جاویدنظرگل-طوطیهجرت آباد217.749دیپارتمنت رادیو وتلویزون پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون ننگرهارننگرهار
K24011509جاویدفقیراحمدمرویمحمدهاشمخارج مرزکشورايران215.909واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01042259جاویدنادرعلی-محمدظاهرشبانه عبدالرحيم شهيد214.442دیپارتمنت تکنالوژی مواد عضوی صرف برای ذکور پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیککابل
K07002618جاویدعوض علیمیرزائیمحمدجمعهذکور کمرک214.348دیپارتمنت ریاضی پوهنځی ساینس پوهنتون هراتغزني
K01014175جاویدعالم جانعابدیعبدالله جانفاضل بیک213.875دیپارتمنت تأمین برق پوهنځی انجنیری پوهنتون پکتیاکابل
K01044202جاویدسیدخان-محمدهاشمخوشحال خان212.923دیپارتمنت ریاضی پوهنځی ساینس پوهنتون هراتکابل
K07003494جاویدمحمدعلی-عبدالحکیملیسه مـــرکزشـــیرداغ212.646واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K30000643جاویدعلی نظر.علی یاورحسيني212.611دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی صرف برای ذکور پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیکارزگان
K24008293جاویدفضل احمد-میراحمدذکور فتح212.042دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون هراتهرات
K02003675جاویدمحمدنبیمحمدیحاجی عبدالرسولبني بادام210.48دیپارتمنت تأمین برق پوهنځی انجنیری پوهنتون پکتیاميدان وردگ
K01006546جاویدغلام سخیاخندزادهمحمدحریفملک گل رحمن مموزي209.302دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنځی شرعیات پوهنتون ننگرهارکابل
K04004074جاویدشیرآغا-تاج محمدذکوردشت رباط209.199دیپارتمنت سیول پوهنځی انجنیری مؤسسه تحصیلات عالی هلمندپروان
K15003260جاویدمحمد داود-صاحب گلحضرت عمرفاروق209.19دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون تخارتخار
K24009756جاویدجمعه گل-ذبیح اللهابوفتح عبدالملک کروخي208.609دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنځی اقتصاد مؤسسه تحصیلات عالی بادغیسهرات
K18001556جاویدحسین علینورینورمحمدآبخورک علیا208.558واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیسمنگان
K01020081جاویدمحمدابراهیم-محمداسحقعبدالرحيم شهيد207.653دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون بامیانکابل
K31000295جاویدقمبرعلی-جعفردهن سرخک207.291دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون هراتغور
K01006832جاویدمحمدصابر-قادرباغ علم207.152واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24006544جاویدغلام قادرشمسغلام غوثوزيرفتح خان206.188دیپارتمنت هارتیکلچر( باغداری) صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون هراتهرات
K10004635جاویدحاجی وزیرخان..الف خاننجم الجهاد205.698دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون پکتیاننگرهار
K12002061جاویدیارمحمد-عبدالمحمدحکيم آباد205.63دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارکنر
K01040754جاویدعلی محمدعلی زادهخدابخشغازي205.526واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K05001308جاویدلعل محمد-فدامحمدغازی میرمسجدی خان205.247دیپارتمنت استخراج مواد مفیدۀ جامد پوهنځی جیولوجی و معدن مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیرکاپيسا
K01013647جاویدسیدنور-خدای نورعبدالرحيم غفورزي204.101دیپارتمنت پوهنځی ژورنالیزم پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون پکتیاکابل
K33000702جاویدمحمدعلم-محمدرضاذکور برکر دهن دره203.631دیپارتمنت زبان وادبیات روسی پوهنځی زبان واد بیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیدايکندی
K19000126جاویدمحمدصابر..نظرقلعبدالروف خلمي202.479دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون بلخبلخ
K01029976جاویدخان آغا-عبدالستارذکــــور شهرک وحـــدت202.218دیپارتمنت مطبوعات پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون پروانکابل
K01041397جاویدفیض اللهفیضیعبدالاحمداستادخلیل الله خلیلی202.165دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیرکابل
K10001235جاویدعبادالله-جنغوزیدروغانوذکورليسه202.115دیپارتمنت محیط زیست و جنگلات پوهنځی زراعت پوهنتون لغمانننگرهار
K10003435جاویدعبدالمالکابراهیمیدلاورقلعه اخند لیسه200.739دیپارتمنت تعلیمات مسلکی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K31001573جاویدمحمدعمریحاجی عبدالکریمدهتائی200.451دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی غورغور
K24009051جاویدغلام غوث-غلام رسولپل رنگينه200.373دیپارتمنت خاک شناسی پوهنځی زراعت پوهنتون هراتهرات
K02003082جاویدسیدحسینابوبکربرشمینعمرولی198.679دیپارتمنت راردیو وتلویزون پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کندهارميدان وردگ
K02002137جاویدقاسیم علی..بهمن علیکوتل ملايعقوب198.618دیپارتمنت آموزش کمپیوتر صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیانميدان وردگ
K25000178جاویدمحمدداود-امان اللهلیسه ابونصرفراهی198.491دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی فراهفراه
K05001806جاویدمعراج الدینجویاامام الدینمحمودراقی197.975دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنځی شرعیات پوهنتون البیرونیکاپيسا
K01007210جاویدسورگل-پاینده محمدسبزسنگ197.085واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10009883جاویدگل علم-سیدعلمخارج مرزپاکستان197.032دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمانننگرهار
K32003592جاویدسلطانسلطانیخادم حسینذکورجوقول196.96انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بامیانباميان
K03001067جاویدسورگل-محمدعمروحدت آببازک196.896دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون ننگرهارلوگر
K05000632جاویدداداگل-غلام جانعبدالهادی شهید196.79دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونیکاپيسا
K16001620جاویدعاشورمحمد-محمد سیدحضرت حمزه196.647دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنځی شرعیات پوهنتون تخاربغلان
K14006026جاویدپاینده محمد-محمدکریمذکورفرمانقلی195.581انستیتوت ژورنالیزم نیمه عالی شهر کابلبدخشان
K28001671جاویدنثاراحمدامیریولی محمدشهیدعبدالصمدروحانی195.578دیپارتمنت راردیو وتلویزون پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کندهارهلمند
K10002915جاویدفضل الاحمد-علی احمدامر خيل195.493دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون پروانننگرهار
K10007091جاویدسقاوخان-عجب خانشیخ مصری195.443واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01021101جاویدوصیلاحمدیتورابعبدالهادي داوي195.401واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K32000228جاویدمحمدابراهیم-نبیده سرخ195.218دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون کابلباميان
K15003227جاویدمحمدنظر-خدای قلچايله ذکورليسه194.538دیپارتمنت آموزشی کمپیوتر پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون تخارتخار
K04000735جاویدعبدالمنان-خان صلاحامام محمدغزالي193.279دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیانپروان
K02002458جاویدخداداد-غلام حیدرشهيـدمولوي حضرت جلريز191.779دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون کابلميدان وردگ
K05002955جاویدزلمی-محمدابراهیمضيا الحق شهيد191.638واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K10003163جاویدنورحکیم شاه-طورامر خيل191.557دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01021414جاویدمیرآقادرانیگل آقااستقلال191.521دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانکابل
K03001543جاویدزلمی-برات الدینغازی امين الله191.431دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون ننگرهارلوگر
K02003122جاویداحمدزاییاحمدیعبدالخلیلمرحوم جمال الدین وردک191.38دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاميدان وردگ
K10005869جاویدظفرخان-محمدهاشمباريکاب190.192دیپارتمنت رادیوو تلویزیون پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون بغلانننگرهار
K32000376جاویدعوض-اسماعلذکورمرکزپنجاب189.875دیپارتمنت چیولوجی صرف برای ذکور پوهنځی زمین شناسی پوهنتون بامیانباميان
K32000907جاویدسالم-حاجی مرادذکورزردسنگ189.661دیپارتمنت عمومی پوهنځی تربیت بدنی صرف برای ذکور پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیباميان
K17006095جاویدنازکمیر-بشرگلذکور شينواری188.384دیپارتمنت زبان ادبیات انگلیسی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزکندز
K19001624جاویدمحمدرسولصمدیصمدعلینمبر2صلح شهيدمزاري188.365دیپارتمنت جیودیزی انجنیری پوهنځی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجانبلخ
K11000936جاویدلعل شاه-تیمورشاهچارباغ ذکورعالي ليسه188.269واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K34004557جاویدشیراغااحمدیغلام دستگیرعبدالحي حبيبي188.177دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون شیخ زایدخوست
K01028467جاویدجمعه نور-گل محمدعبدالرحمن پژواک188.077واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01013807جاویدخان آقاستانکزیسیدمحمدقلعه کاشف187.993دیپارتمنت عمومی پوهنځی تربیت بدنی صرف برای ذکور پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K28001180جاویدعلاوالدینافغانخان محمدشهيدانجنيرعبدالمتين187.848دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی هلمندهلمند
K09000923جاویدانحًرگلخاکسارافریدیکندرخيلو ليسه187.832دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاپکتيا
K10010934جاویدعبدالوهاب-دواجانمحمدي صاحبزاده لیسه187.808دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون ننگرهارننگرهار
K20001229جاویدمحمدشفیق-محمدشریفابن يمين187.805واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K09002509جاویدبهائی جان-حاجی وزیرباغ شاه تیره186.634دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاپکتيا
K10007811جاویدمحمدقاسم-مهراب خانستن186.541واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K03001266جاویدمحمد نذیر-عبدالغنی جانچلوزائی186.374واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K18000802جاویدحبیب الله-میرزاحسینحسني186.261دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانسمنگان
K09001287جاویدعمرخانمخلصجمعه خانخليلان ميرزکه185.845دیپارتمنت علوم فرهنگ اسلامی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاپکتيا
K12003141جاویدقیوم جان..اکبرخانمناگي185.336واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K03002046جاویدنصراللهالیاسامین اللهحامد کرزی184.879دیپارتمنت حفاظه نباتات پوهنځی زراعت پوهنتون پکتیالوگر
K28001287جاویدمحمدیعقوب-محمدایوبشهيدانجنيرعبدالمتين184.868دیپارتمنت عمومی پوهنځی علوم وترنری مؤسسه تحصیلات عالی هلمندهلمند
K01054196جاویدحاجی کریم اللهنظریپروانهخصوصی شایسته هیواد184.738واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01026833جاویدمحمدنسیمشریفیمحمدشریفغلام حيدرخان184.736واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01040552جاویدعبدالظاهر-دادخانمحمدفقيرفيروزي184.591واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K22000215جاویدرحمت اللهفروغیحضرتقلظهيرالدين فاريابي184.433دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون فاریابفارياب
K15007540جاویدمحمدحسنسیدزادهسیداحمدسيد ظهرالدين شهيد184.252دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت پوهنتون تخارتخار
K17005998جاویدجان محمدمحمدیطلامحمدذکور مرکزی امام صاحب183.563دیپارتمنت اقتصاد ونوسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون کندزکندز
K10003301جاویدتاجحماسحاجی دوست محمدچکنوري183.234واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K07001357جاویدرمضان-نوروزبالا سرترگان183.228انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی مرکز ولایت غزنیغزني
K07003872جاویدعبدالاحمد-محمدجانذکور تمکي183.078دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخغزني
K10003113جاویدمحمدرحیم-حاجی نوابشهيدمحمدعارف183.064واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01043536جاویدامرخیلهوتکجمعه گلمحمداسماعیل حسن زی183.009دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون ننگرهارکابل
K18000919جاویدبسم الله-خیرمحمدشبانه ايبک182.785واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیسمنگان
K24008279جاویدسعیدالله-عبیداللهذکور فتح182.727دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنځی اقتصاد مؤسسه تحصیلات عالی بادغیسهرات
K34004103جاویدمیرمادک-خانکعبدالحي حبيبي181.424دیپارتمنت حفاظه نباتات پوهنځی زراعت پوهنتون شیخ زایدخوست
K01037265جاویدخان-محمدنبیابراهيم خليل الله181.18دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارکابل
K14004955جاویدغلام سخینظریمحمدنظربیککثیرالرشتوی اشکاشم181.095دیپارتمنت خاک شناسی وآبیاری پوهنځی زراعت پوهنتون بامیانبدخشان
K10005454جاویدمحمدخان-ملامزدورالفتح181.053دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون ننگرهارننگرهار
K24007557جاویدعبدالجلیل-سعدالدینمـــولاناعبدالله هاتفــــي180.94واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K32003340جاویدحیدرعلی-احمدعلیخولنکاش179.711دیپارتمنت باستان شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بلخباميان
K32002056جاویدعزیزالله-غلام نبیذکورمرزيکاولنگ179.689دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری ) صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون بامیانباميان
K33001508جاویدعوض علی-محمداسلمسنگ موم179.646واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K19008026جاویدقمرالدین-شمس الدینمحمدصديق شهيد179.635واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K15001061جاویدعبدالجبار-آدینه محمدذکورباغبايان179.494دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون کندزتخار
K10010925جاویدعاشق الله-اسداللهمحمدي صاحبزاده لیسه179.315واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01034319جاویدمحمدظاهر-حسن رضاهمـــــايون شهيد178.07واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K27000670جاویدمیرسیدجان-سیدغلام رسول پاچاشهيدعبدالاحد کرزي178.006دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون کندهارکندهار
K16001745جاویدالف شاه-محمد معروفحضرت حمزه177.962دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلانبغلان
K31000776جاویددین محمد-پیرمحمدسلطان شهاب الدین غور177.908دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی غورغور
K17005080جاویدمیرزمان-سیدرسولخزانی177.847دیپارتمنت اقتصاد ونوسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون کندزکندز
K01040362جاویدمحراب علی-بدلشهرک صفا ـ177.759واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K31000793جاویدجمعه گل-محمودسیدعبدالله علوی177.707دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی غورغور
K10009276جاویدمحمدداود-جان محمدشهيدمحمدعارف177.567دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارننگرهار
K34002226جاویدچیک-محمدامینشهیدحکیم تنیوال177.542دیپارتمنت تاریخ وجغرافیه پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون شیخ زایدخوست
K09003195جاویدنظیف الله-امام علیحليیم کلا177.483واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K04002353جاویدمحمد میرنوریخداینورعبدالهادي شهيد177.369دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیرپروان
K33002404جاویدشیرحسین-موسیخصوصي ديانت176.451واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K33003613جاویداحمد حسین-قاسم علیدارالهدا176.374انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت جوزجاندايکندی
K01042462جاویدولی محمد-ولی محمدمحمدفقيرفيروزي176.37واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K32004682جاویدظاهر-حسین احمداورال شاهي176.352دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون بامیانباميان
K01039277جاویدمحبوب-محمدجانگلخانه176.29واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10007804جاویدمحمدیوسف-قادرسیدسرور قادری عالی لیسه176.26دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K19003357جاویدنظرمحمد-خال محمداستادعطامحمدنور176.209دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخبلخ
K10010288جاویدګل نظیر=وزیرثمرخيل176.09دیپارتمنت زبان وادبیات هندی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارننگرهار
K10002143جاویداحمدالدین-سردارمحمدانبارخاني لیسه176.082دیپارتمنت محیط زیست و جنگلات پوهنځی زراعت پوهنتون لغمانننگرهار
K11002349جاویدغلام دستگیر-گل الرحمنذکور فراجغان176.047دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون تخارلغمان
K10001665جاویدعبدالقادر-عبدالغنیغازي امان الله خان176.043دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونیننگرهار
K09001618جاویدحاجی سالکعاطفدادمیرڅمکنیو عالی لیسه175.965واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K10010595جاویدحبیب الرحمن-شهزادهحضرت ابوبکرصدیق رض د ذکورو لیسه175.79واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K32002418جاویدغلام علیسخیزادهسخیدادذکور شينه تخت175.77واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K24001748جاویدعبدالظاهررحمانیعبدالرحمنمولانا عبدالواسع جبلِي174.558واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24002466جاویدعبدالاحمدرستمیحاجی عبدالباقیحضرت عمرفاروق174.494واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24004173جاویدمحمدشاه..نظرمحمدرباط پیرزاده174.316واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K14005553جاویدتاج محمد-صفرمحمدعارفان174.276دیپارتمنت اگری بزنس پوهنځی زراعت پوهنتون کندزبدخشان
K09002651جاویدداودخانداودزیلعل خانششگر174.274واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K21001511جاویدامرالله-محمدحسنمسلکي زراعت174.245دیپارتمنت جنگلات و باغداری پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانسرپل
K10008612جاویدمیا شفیق-میا گلوگردی غوث174.235واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01019314جاویدعطاوالله-محمدظاهرغازی ادی174.188انستیتوت میخانیکی نیمه عالی شهر کابلکابل
K01015784جاویدشرف الدین-حاجی زین الدینحبيبيه174.184انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلکابل
K24005929جاویدبسم الله-نورمحمدانقلاب اسلامي174.009دارالعلوم غیاثیه صرف برای ذکور ولایت هراتهرات
K10002361جاویدمحمداجان-حسن جاناستقلال173.931واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K19002094جاویدمحمداسماعیلمرادیلعل محمدميرغلام محمدربيع173.243واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K16000170جاویدمحمدعلی-علی جمعهقره سای172.985دیپارتمنت اکتشاف مواد مفیده جامد پوهنځی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجانبغلان
K32002107جاویدعنایت الله-امان اللهذکور مرکز باميان172.775دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون بامیانباميان
K10004285جاویدسیدحسین-شیرحسینننگرهار عالی لیسه172.693واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K09000988جاویداسماعیلافغانزرینسلام خیلولیسه172.67واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K33000897جاویدخادماحمدیخانعلیذکور سرخ قل172.658دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سمنگاندايکندی
K19011212جاویدمحمدنذیر-جنگیباختر172.636واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K03001775جاویدصاحب گل-جمعه گلمولانا يعقوب چرخي172.635دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی لوگرلوگر
K16003068جاویدغلام محمد-پاینده محمدخارج مرز172.492واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K03001804جاویددواجاناحمدزیحاجی عزتخصوصي افغان شهيدفاروق ستانکزي172.411واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K01017133جاویدولی گل-محمدزمانعبدالروف بينوا171.102واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K12000722جاویدحبیب الرحمن-یارمحمداندرلچک171.003واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K12003525جاویدسیدالرحمن-عزیزالرحمنباب الجهاد170.961دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارکنر
K01054090جاویدعزیزالرحن-گل رحمنحیات الله شهید170.829واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16004055جاویدعبدالواحداحمدیعبدالحمیدخاتم الانبيا170.789واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K01025983جاویدعبدالمتینحمیدیعبدالمجیدرحمان بابا170.64واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K22001269جاویدجمال الدین-حاجی شیرمحمدتجربوي عربخانه170.606دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر پوهنځی اقتصاد پوهنتون فاریابفارياب
K06001913جاویدمیرکلانرحیمیعبدالشکوربــــازارک170.579واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپنجشير
K17002443جاویدعبدالعلیم..دلبرذکور مرکزی ارچي170.554دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزکندز
K01045307جاویدغلام رسول0محمدیوسفهود خیل نمبر یک170.553دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون ننگرهارکابل
K10011706جاویدجان محمد-محمدکریمغازی محمدافضل خان170.496واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K19008976جاویدمحمد یعقوب-قرباننمبريک شهيدمزاري170.457واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K09001580جاویدعقل بازهمتشیرازڅمکنیو عالی لیسه170.445واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K01027200جاویدمحمد اعظم-مهردلنازو انا170.268واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K05001740جاویدمحمدعظیممحمدیمحمد میرمحمودراقی170.213واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K08001063جاویدنورجان-یارمحمدپيرکوتي170.178واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيکا
K01039618جاویداحسان اللهقریشیعبدالرزاقعبدالعلي مستغنی169.264واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16003650جاویدجمعه خان-محبتذکورزمانخیل169.259دیپارتمنت خاک شناسی و آبیاری پوهنځی زراعت پوهنتون بغلانبغلان
K01047336جاویدعبدالاحمدرضاییمحمدرضاانستیتوت میخانیکی ـ169.143واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K03003090جاویدنقیب الله..محمداکبرسفيدسنگ169.122دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر پوهنځی اقتصاد پوهنتون فاریابلوگر
K10002306جاویدعبدالقدوس-گل نبیچاردهي169.12واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K12000879جاویدرحمت خان-اعتبارخانبریکوت169.046انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت کنرکنر
K12002585جاویدفاروق-عبدالله جانکوټکی169.036واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K19009177جاویدموسیصفدریصفدرقديم169.026واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K05002803جاویدعبدالهادی-سلطان محمدانجينيرحبيب الرحمن شهيد168.896واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K10015655جاویدنورستار-نیک احمدسيدشمس الدين مجروح168.86واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K28000685جاویدمحمد صادق-عبدالروفشهيدانجنيرعبدالمتين168.85انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی مرکز ولایت هلمندهلمند
K02000800جاویدمحمداشرف-اخترمحمدسيد آباد168.829واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K11000295جاویدعزیزگل-صاحب گلروشان عالي ليسه168.567واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K10000882جاویدنورعالم..شاه عالممياعمرعالي ليسه167.533واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01042395جاویدذکریاآقاجانآقاجاننادريــــه167.521واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K03002022جاویدغلام رسول-عبدالمجیدحامد کرزی167.395واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K17005777جاویدولی جان-پاینده محمدذکور نمبر1167.357دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی بادغیسکندز
K02001375جاویدگل الرحمن-بهلولانستیتوت تخنیکی سیداباد167.306واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K01037277جاویدپیرمحمدمیرزاییعبداللهفاميلي های ريشخور167.283دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریابکابل
K25001001جاویدنظام الدین-جمال الدینابوعبدالله طاقي167.267دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی فراهفراه
K10009188جاویدمحمدافغانطورجاننجم الجهاد167.224واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01021835جاویدغلام فاورق-غلام حیدرذکوربی بی مهرو167.201واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K17002135جاویدعبدالرسول-عبدالرشیدحضرت علي167.165واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K01045731جاویدسخیداد-فقیرشاهسيدالناصري167.141دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون البیرونیکابل
K15001294جاویدعبدالجمیل-عبدالجلیلابوعثمان تالقاني166.975واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K16005247جاویداحمدشاهمحمدیمحمدشاهميهن166.661دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنځی زراعت پوهنتون پروانبغلان
K01039714جاویدمیرزاجان-محمدجانقاری عبدالله166.02دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنځی زراعت پوهنتون پروانکابل
K09003087جاویدصاجی صدو-حاجی میربادشاهغازی ببرک خان ځدران165.705واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K31000225جاویددوست محمد-محبوبسلطان علاوالدين غوري165.577دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی پکتیکاغور
K01036351جاویداخترمحمدحکیمیمحمدحکیمميرغلام محمدغبار165.551واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01043933جاویدزلمی0حسین علیعبدالحي حبيبي165.551واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K02003416جاویدگل محمدملک زادهذاخیل خانلیسه معین شهید165.421واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K25001330جاویدنوراحمداحمدیفیض محمدخصوصي صلح165.415واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفراه
K17003716جاویدعبدالصمدمحمدیمحمدذکورکهندژ165.233انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت کندزکندز
K14008862جاویدعبدالروفجویندهنورمحمدواثق شهيد165.222واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K11000672جاویدعوض گل-حاجی گلشهیدعبدالوهاب165.138واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K19006328جاویدعجب خان-جلادخانابوالمويید بلخی164.302واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K07001672جاویدغلام سرور-غلام محمدابونصرمشکان164.157واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K05003039جاویدسبزمحمد-خواجه محمدذکــــــــــوردرنامه163.907واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K10003758جاویدمحمدرحیمکریمیمحمدکریمچکنوري163.906واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01026659جاویدسیدآقاداود زیسیدنظیمغلام حيدرخان163.868انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلکابل
K03002173جاویدسلام خان-حاجی سیدخانپادخواب روغنی163.788دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی لوگرلوگر
K14005937جاویدعبدالواحد-عبدالحکیمغياثي163.765واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K01007562جاویدگل جمالجمال زیمیراکبرشهيدمحمدعارف ظريف163.692واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19005204جاویدراض محمد-محمد عالممحمديوسف خيرخواه163.69واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K04002577جاویدعبدالغنینظیریصفرذکوردشتک163.474انستیتوت تخنیکی نیمه عالی پروان ولایت پروانپروان
K12003073جاویدمحمد خاکسار-سیدحبیبننگلام163.469دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارکنر
K01005458جاویدسردارمحمد.داداللهسناتورجنت گل خان163.22واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15000314جاویدمحمدداودسکندریدولت علیمحمدسرور شهید کلفگان162.144واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K10007471جاویداصیل-جمعه خانکدیخیلو ذکور162.13واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10015438جاویدزازمحمد..شیرمحمدملکيارهوتک162.077واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01028892جاویدنورعلمهمدردمحمداعظمحکيم ناصرخسروبلخي162.06واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01053087جاویدمحمدظاهر=گل میرحبِيبيه162.036واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K17002404جاویداسماعیل-ابراهیم گلحضرت علي161.997واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K32004148جاویدکریمداد-ناظرحسینشاه فولادی161.989واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K10005896جاویدجمعه گل-گل زبیرقلعه جانان خان161.988واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01007574جاویدحمیدالله-محمداسمعیلحضرت عثمان بن عفان161.966واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15003326جاویدقچقارشریفیمنگلیاربولک ورته بز161.93واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K14002207جاویدنورالدین-عبدالعلیمذکورحميدي161.846واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K09001127جاویدخوارهمتجمالپتان161.768واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K03000076جاویدعبدالسلام-عبدالرزاقعبدالملک عبدالرحيم زي161.72دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیرلوگر
K07007621جاویدنوروزعلی-محمدصافیخصوصي نورغزنه161.592واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K10009714جاویدفاروق جان-عبدالواحدبتی کوت160.939دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنځی زراعت پوهنتون کندهارننگرهار
K01005493جاویدننگیالیشینواریخونلیحسين خيل160.555واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01041840جاویدعبدالاحمدصمیمیمحمداسحقمشعل بيات سره مياشت160.465دیپارتمنت زراعت و وترنری انستیتوت نیمه عالی شهر کابلکابل
K30000195جاویدمیرویس..حاجی نصرالدینسیدال خان160.435دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی ارزگانارزگان
K19011741جاویدمحمدسرور-سعادتمولانا جلال الدين بلخي160.367انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K05002265جاویدعادلشاه-عبدالحبیبحافظ عبدالمجيد160.363دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنځی زراعت پوهنتون بدخشانکاپيسا
K01045532جاویدمحمدفهیم-خواجه نعیمسيدالناصري160.295واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16004521جاویدامیرهمزهمرزاییتازهميهن رامين160.294واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K14005716جاویدعبدالصبورسروریسرورغلام احمد160.239واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K09000713جاویدصابرافغانعلیشاه خانمده خیل158.905واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K32005118جاویدمحمد..عوضذکور سچک158.703واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K14001116جاویدصاحب نظر-غلام سرورتجربوي بتاش158.694دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنځی زراعت پوهنتون بدخشانبدخشان
K33003437جاویدمحمدحسنیناظرحسینذکورکورگه علیاه158.671واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K16002104جاویدعبدالباقی-صفدرشهدای بغلان صنعتي158.645واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K10009123جاویدسیداجان..منیراحمدچکنوري158.645واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K17003031جاویدرحمت الله..حاجی بهاوالدینذکور مرکزی ارچي158.519واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K17002058جاویدفضل-آقا محمدحضرت علي158.515واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K01007510جاویدمحمدحضرتدولت زیگل حضرتدانشمند158.502انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلکابل
K19004012جاویدمحمدامان-غلام محمدباختر158.391واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K15008625جاویدقل محمد.عبدالصمدشبانه تخار158.366انستیتوت تخنیکی نیمه عالی مرکز ولایت تخارتخار
K17000406جاویدمحمدرحیممومین زادهمحمد مومین-شيرخان158.305واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K32001986جاویداسحق-سیدمهدیذکورمرزيکاولنگ158.223انستیتوت زراعت و وترنری نیمه عالی ولایت بامیانباميان
K10008764جاویدبازمیر-گل محمد23ویالی لیسه158.104واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K19010094جاویدمحمدرسول-محمدشریفانیستیتوت زراعت ووترنری بلخ157.929دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت پوهنتون فاریاببلخ
K01008374جاویدالله محمدامرخیلدادمحمدغازه157.057انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلکابل
K19009424جاویدمحمدشریفشریفیساریشهرگ وطني157.021انستیتوت انجنیری نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K01032001جاویداسدالله-سیدمرتضیعبدالرحيم شهيد156.928واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10001955جاویدحاجی گلاب شیرافغانحاجی سلیمان شاهمياعمرعالي ليسه156.866واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K17002393جاویدخان آغا-اکاخیلحضرت علي156.847واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K10003676جاویدولی خان-حکیم خانمولوی خدایدوست156.75واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K18001338جاویدتوکل شاهمحبوبیمحبوب شاهتجربوی156.385واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیسمنگان
K10012256جاویدعبدالطیف-ظریف خانبالا باغ156.345واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01041888جاویدجمعهامیریغندیاستاد مصباح155.421واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01010962جاویدمحمداسماعیلصافیعبدالقادرحاجي عبدالقدير155.37دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریابکابل
K15002710جاویدعبدالحفیظرحیمیمحمدرحیمسيد عبدالله شهيد155.214واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K24005689جاویدمحمدعیسی..نورشاهپل رنگينه155.197واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K09001429جاویدامیرجاناکبرینصرالله جاناندوام155.139واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K19000212جاویدعبدالواحد..عبدالحمیدابومسلم خراساني155.074واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K03000929جاویدجان آغا-غلام جانقلعه کهنه155.038واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K03002668جاویدجمعه گل-عظم الدیندهنو154.964واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K12001509جاویدزمرک-محمدکریمسرکانوزراعت مسلکی لیسه154.957واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K25001009جاویدسیداحمد-یارمحمدابوعبدالله طاقي154.889دیپارتمنت علوم و فرهنگی اسلامی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی فراهفراه
K12000595جاویدباچا-سیدعباس خانمسلکی زراعت مروری154.889واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K17003153جاویدسیداشرفشریفیسیدمیرانخواجه مشهد154.863واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K01032368جاویدغلام علی-غلام رسولعبدالرحيم شهيد154.846انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلکابل
K31000136جاویدسیدمحمدمحمدیمحمدعمرکاسي عليا154.718واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغور
K19008836جاویدمحمد امیر-محمد نوراسترکوت154.567واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K07000360جاویدالله میر-گل میرسنايي154.536واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K10003386جاویدشمس الرحمن-حاجی گل امیرافغان مراد لیسه153.768واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K31000397جاویدعبدالله-میرزا احمدخانسلطان شهاب الدين غوري153.723واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغور
K01013943جاویدمحمدحنیف-حبیب الرحمنفاضل بیک153.654واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K21000638جاویدخیراللهحیدریاستانه قلافردی153.494دیپارتمنت ریاضی و فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سرپلسرپل
K25000991جاویدسلطان محمد-محمدابراهیمابوعبدالله طاقي153.451دیپارتمنت علوم و فرهنگی اسلامی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی فراهفراه
K04002826جاویدمحمدجمیل-علم خانعبدالستارشهيدباغ افغان153.344انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت ننگرهارپروان
K01034522جاویدعبدالغفورهوتکاحمدزیعلاوالدین--153.344واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K02002702جاویدمستوخانرحمتیعصمت اللهمرحوم جمال الدین وردک153.174واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K10002653جاویدجندولافغاناحمدسربند153.144واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K09000480جاویدفیض گل-بازمحمدعبدالحي گرديزي153.13واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K10000683جاویدافسرخان-محمدعظیمنصرت153.069واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K09000396جاویدعبدالواحد-جاجی ګلاب خاناریـــــــــــــــــــــوب153.06واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K10003158جاویدفجرصادق-معشوقامر خيل151.922واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K16000519جاویدعبدالعلی-عبدالنظرحضرت علی151.899واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K32000671جاویدقربانعلی-ضامنذکورسگریز151.675واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K21000725جاویدمحمدظاهرعثمانیقاری محمد عثمانحضرت امام يحيی151.589دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سرپلسرپل
K17004741جاویدعبدالستار-محمدعزیزاستاد غازی خان151.397واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K20003725جاویدمحمداصغر..محمدعمرعربخانه151.327واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K16001624جاویدنصرالدین-محمدنعیمجمعيت ابوريجا بغلان151.304واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K15003467جاویدحاجی محمد نبی-غلام نبیآهندره151.05واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K12003681جاویدیادالله-شیرعالموټه پور150.058واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K16004416جاویدغلام ربانیپریانیمرزاعبدالعلیگلميران150.025واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K10007977جاویدعمرخانفقیرزیفقیرقلعه آخند149.987ناکامننگرهار
K24004973جاویدروح الله-عبدالانقلاب اسلامي149.962ناکامهرات
K14006218جاویدجمعه خان-خواجهکوری کتوبالا149.892ناکامبدخشان
K17000946جاویدسیدامان اللهامانیسیدحسینعبدالواحدشهيد149.638ناکامکندز
K15005701جاویدعبدالغیور-عبدالغنیحامــــدي شهيد149.605ناکامتخار
K24008290جاویدامیرمحمدضیائیعطاجانخواجه محمد تاکي148.335ناکامهرات
K01053164جاویدنثاراللهشینواریناصرخانخارج مرز148.245ناکامکابل
K01006212جاویدمحمدیونسناصریمحمدبازبويه زار ناصري148.189ناکامکابل
K16000504جاویدچمن علی-سیداحمدحضرت علی148.186انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بغلانبغلان
K10008433جاویدحاجی محمدکریم-غلام دستگیرشپي ليسه ننگرهار147.931ناکامننگرهار
K10003579جاویدمحمدعاقل-قابلسيدشمس الدين مجروح147.92ناکامننگرهار
K10004226جاویداحمدشاه-محمدعمرننگرهار عالی لیسه147.909ناکامننگرهار
K15006953جاویدفضل رحمن-جورهابوعثمان تالقاني147.881ناکامتخار
K03001060جاویدحضرت محمد-نظرمحمدســـرخ آب147.798ناکاملوگر
K01040145جاویدشهزادگلطوطاخیلسیداگل خانفاميلي های ريشخور146.523ناکامکابل
K12003045جاویدامین الحق-تازه گلننگلام146.507ناکامکنر
K09001605جاویدنیک محمدخانرحیمیسلطان خانڅمکنیو عالی لیسه146.329ناکامپکتيا
K10003570جاویدعمراخان-حاجی جان محمدکوت146.205ناکامننگرهار
K32002975جاویدمحمداسحق=ابراهیمذکور مرکز باميان146.168ناکامباميان
K01008204جاویدزرپادشاه-بلبل شاهحضرت ابوبکر صدیق146.06ناکامکابل
K14004048جاویدعبدالغفار-شمس محمدرحمت145.121انستیتوت زراعت و وترنری نیمه عالی ولایت جوزجانبدخشان
K33000294جاویدغلام سخی-چمن علیذکورچاهوش144.792انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بامیاندايکندی
K17001115جاویدعبدالواحد-سیدعلیمولوی سراج الدين شهيد144.752ناکامکندز
K09000405جاویدرسول داد-خدایداداریـــــــــــــــــــــوب144.635ناکامپکتيا
K17000543جاویدمحمدرسولرسولیعاشور-شيرخان144.487ناکامکندز
K01048236جاویدغلام سرور-غلام محمدآزاد خان144.263ناکامکابل
K16001437جاویدعبدالمحمد=رازمحمدنوي بغلان143.179ناکامبغلان
K07007572جاویدمحمدظاهر-عبدالاحمدشمس العارفيـن143.057انستیتوت تکنالوژی افغان نیمه عالی شهر کابلغزني
K12001272جاویدملنگ-میرا جانکوټکی142.993ناکامکنر
K20001099جاویدخواجه مراد-طوره قلگوهرشادبیگم142.989ناکامجوزجان
K19005670جاویدمحمد اصغر-محمد انورذکورتوخته142.914انستیتوت نفت و گاز نیمه عالی ولایت بلخبلخ
K01005929جاویدمحمودشاهاحمدزیاحمدشاهقلعه احمدخان ذکورليسه141.369ناکامکابل
K20000616جاویدبریالی-ملازیعربخانه141.317ناکامجوزجان
K10004837جاویدمحمد صدیق-سورگلفقرالله141.265ناکامننگرهار
K23000182جاویدرحمت اللهعمریمحمدعمرفرستان141.239ناکامبادغيس
K01039304جاویدعبدالرحمنحضرتیملاحضرت گلغازي141.211ناکامکابل
K01053910جاویدعبدالصبور-ملاعبدالاحمداســتالف141.035ناکامکابل
K19000229جاویدعجب خان..جلال الدینچوبه141.004ناکامبلخ
K16004813جاویدرازمحمد..سلطان محمدذکور اسلام قلعه139.344ناکامبغلان
K14004414جاویدشیرین بیک-عاشوربازگير136.16ناکامبدخشان
K01022256جاویدمحمدطاهر-صوفی خانذکوربی بی مهرو135.965ناکامکابل
K31000874جاویدگل محمدفقیرینیک محمدسلطان شهاب الدين غوري135.844ناکامغور
K05002367جاویدضیاالدین-عظیم الدین-انجــنير حبيب الرحمن شهـيد135.579ناکامکاپيسا
K15001893جاویدجلندر-رستمدشت قلعه133.97ناکامتخار
K33002097جاویدخان محمد-ناظررباط دشت133.969ناکامدايکندی
K16005982جاویدشیرمحمد-صدوخانسیدجمال الدین افغان132.414ناکامبغلان
K15003537جاویدحاجی حبیب-حاجی امانآهندره132.08ناکامتخار
K14002354جاویدنظرمحمد-عبدل محمدجامرچ عليا130.502ناکامبدخشان
K22002181جاویداحمدشاه-پیغمبرقلنفــير فاريابي128.756ناکامفارياب
K16003800جاویدرحمت الله-محمد غوثقاصان127.243ناکامبغلان
K28000428جاویداغاولی-عبدالودودکاریز125.019ناکامهلمند
K24003754جاویدعبدالقادر..سخیدادتورغندی121.586ناکامهرات
K10016275جاویدصفت خان-شیرزمانبهاولی94.375ناکامننگرهار
K24004104جاوید احمدگل محمدیوسفیعبدالمحمدخصوصي هيواد254.635دیپارتمنت روابط عمومی پوهنځی ژورنالیزم وارتباط جمعی پوهنتون هراتهرات
K03000849جاوید احمدفضل احمد-سید محمدقلعه کهنه243.778دیپارتمنت علوم وفرهنگ اسلامی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخلوگر
K01026473جاوید احمدعبدالواحد-عبدالقیومنمبر1سيديوسف علمي188.048واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K28001715جاوید احمداحمدالله-میرزا محمد کریمشهيدانجنيرعبدالمتين188.039دیپارتمنت زبان وابیات پشتو پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی هلمندهلمند
K27001711جاوید احمدعبدالرحمنجوادعبدالحلیمصـوفي صاحب ذکور185.984دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارکندهار
K15001780جاوید احمدبای محمدامانیمحمدامانوحدت اسلامي174.304دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشانتخار
K27001217جاوید احمدفرید احمد-فضل باریمیرویس خان نیکه170.407واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندهار
K07005212جاوید احمدزلمیامیریگل محمدسيد احمد مکه ئي162.025انستیتوت تخنیکی نیمه عالی ولایت غزنیغزني
K27001781جاوید احمدسیداحمدسیدیحاجی محمدحسنصـوفي صاحب ذکور158.544واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندهار
K01006631جاوید احمدصفرمحمد-بازمحمدچکري153.026واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10007660جاوید اقبالگل خان-نورخانروغانوهلکانولیسه186.648دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمانننگرهار
K10006597جاوید اقبالزرگل-محمدآجانعبدالرحمن پژواک182.601دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارننگرهار
K02003119جاوید الرحمنسیدالرحمنرحمانیزرخانمرحوم جمال الدین وردک211.99دیپارتمنت پوهنځی ژورنالیزم پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون پکتیاميدان وردگ
K29000145جاوید الرحمنحاجی امین الله-حاجی سیدعلمشامردان198.34دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون ننگرهارزابل
K15000731جاوید الرحمنفیض محمدمرادیمرادحضرت زيد بن ثابت154.873واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K10004463جاوید الرحمنضیاوالرحمنضیاءحاجی نوروزخانعبدالوکیل134.25ناکامننگرهار
K34005390جاوید اللهنورزا علی خان..فقیرگلمهديخيل231.732واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K31001211جاوید اللهحیات الله-عبدالعزیزکاسي عليا221.359دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنځی شرعیات پوهنتون البیرونیغور
K34003364جاوید اللهسخی الرحمن-میرسردارخانگلاب جان173.926دیپارتمت فزیک صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه شیخ زایدخوست
K15000610جاوید اللهمحمداسلمعزیزیسرورخواجه ظهرالدين161.644انستیتوت تخنیکی نیمه عالی مرکز ولایت تخارتخار
K14001236جاوید اللهعبدالقدیر-حیدرمحمدمحمودان153.086واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K05001574جاوید جانگل محمد-شاه محمدعبدالله شهيد165.105واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K34002954جاوید خانبازمحمد-دلوزیالفتح217.815دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون شیخ زایدخوست
K01053867جاوید خانعبدالجلیل..عبدالعزیز-خارج مرز162.399واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K17004334جاوید خانگل زمانحکیمیعبدالحکیمهيچکلي150.034واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K01027584جاوید رحیمشاه رحیم-جلات خانمحمد موسی شفيیق153.376واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24000476جاویداحمدفریداحمداحمدیسعدالدینذکورتجربوی264.42دیپارتمنت میکا ترونیک پوهنځی انجنیری پوهنتون هراتهرات
K07000879جاویداحمدسلام جان-بومان جانسنائی219.375دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون غزنیغزني
K27000530جاویداحمدنیک محمدمجروحاغامحمدظاهر شاهی184.798دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارکندهار
K14006428جاویداحمدعبدالبصیر-غلام سخیکوری کتوبالا179.719انستیتوت ژورنالیزم نیمه عالی شهر کابلبدخشان
K01028131جاویداحمدعمادالدین-مومنعبدالرحمن پژواک176.44واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01005660جاویداحمدپاینده محمدفیضیفیض محمدشيوه کي172.69انستیتوت ژورنالیزم نیمه عالی شهر کابلکابل
K27000227جاویداحمدتاج محمد..دادمحمداحمد شاه بابا172.289واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندهار
K15001985جاویداحمدمحمدصدیق-غلام محمددشت قلعه169.089واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K07004177جاویداحمدمیرزاخان-ظفرخانحضرت بلال جانمراد167.575دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پکتیکاغزني
K24007186جاویداحمدجلیل احمد-غلام رسولخصوصی تکاپو166.898انستیتوت زراعت و وترنری نیمه عالی ولایت هراتهرات
K26000141جاویداحمدمحیب الله..حاجی غلام حضرتذکوردلآرام165.891دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی فراهنيمروز
K27001970جاویداحمدعبدالنصیر-حاجی غلام صدیقتــــيمورشــاهي عالي ليسه163.965دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارکندهار
K09002156جاویداحمداخترمحمد-میرعلمتجربوی گردیز163.835دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاپکتيا
K34002723جاویداحمدصاحب شاه-بهادرخاندورملکی لیسه158.777به نسبت انتخاب کود (صرف برای اناث) نتیجه قرنطین استخوست
K27000951جاویداحمدعبدالولی-حاجی عبدالباقیخواجه ايوب انصاري158.614واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندهار
K20003750جاویداحمدغلام نبینبی زادهغلام سخیناصر شهيد156.823واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K24008274جاویداحمدنوراحمدجان-حاجی گل احمدخانذکور فتح153.399دیپارتمنت حفاظه نباتات پوهنځی زراعت پوهنتون فاریابهرات
K27002604جاویداحمدمحمدشریف-مولوی سعدالله خانمحمود طرزي153.22واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندهار
K27001034جاویداحمدعبدالله..محمدعسیمیرویس مینی عبدالقدیم پتیال148.281ناکامکندهار
K27000776جاویداحمدنورمحمد-پاسنشهيدمحمداکرم خاکريزوال146.41ناکامکندهار
K07007021جاویداحمدنظرمحمد-نورمحمدقاري عبدالملک146.128ناکامغزني
K07005969جاویداحمدمحمد رسول-غمیمریانی144.923ناکامغزني
K04000494جاویداحمدعزیزاحمد-میراجانمولوی سيد باشي شهيد142.754ناکامپروان
K25000959جاویداحمدعبدالظاهر-محمدکریمعطاردی نوبهار141.453ناکامفراه
K10010856جاویداقبالمحمدایاز-دوست محمدشهید نقیب احمد خپلواک دهلکانو لیسه219.131دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون کنرننگرهار
K12002454جاویداقبالمیرحسن خان-جانانشال خور165.353واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K07007120جاویدالحقمیرویس-عبدالقدوسامام حداد200.481دیپارتمنت تأمین برق پوهنځی جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی و انجنیری غزنیغزني
K01036247جاویدالحقدلبرجانآرمانپیراجانميرغلام محمدغبار186.382واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K09000373جاویدالرحمنغزنی گلاحمدیرسول خاناریـــــــــــــــــــــوب198.653دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاپکتيا
K09002582جاویدالرحمنعبدالطیفجاویدشاه مردانسورکي198.141دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پکتیکاپکتيا
K02000301جاویدالرحمنحبیب الرحمن-زلمی خانغازي عبدالکبيرخان191.457واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K34003255جاویدالرحمنزاهدین-سرورخانالفتح170.75واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K27000147جاویدالرحمنگل الرحمن-عبدالرحمنمحمود طرزی164.836دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارکندهار
K34003249جاویدالرحمنمحمدشاه-سورگلالفتح160.537واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K14004616جاویدالرحمناکرم جان-عبدالله جاناوبلغن سفلی153.218دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی فراهبدخشان
K33003196جاویداللهبومان-علی مددذکورجرف212.876دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنځی اقتصاد پوهنتون بامیاندايکندی
K34002276جاویداللهمحمدایاز-گل محمدحًر بن207.475دیپارتمنت فلسفه وجامعه شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون شیخ زایدخوست
K09000761جاویداللهعبدل=میرولیروقيان182.97دیپارتمنت علوم فرهنگ اسلامی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاپکتيا
K34002388جاویداللهغفورخان-دین محمدمټاخان181.328دیپارتمنت تاریخ وجغرافیه پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون شیخ زایدخوست
K34003940جاویداللهمحمدگل-سیدملوکعبدالحي حبيبي181.225واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K10012777جاویداللهشفیق اللهشفیق زیحاجی بادام گلاصـــلاح179.767واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K09000919جاویداللهرحمت گلعابدحمیدوکندرخيلو ليسه177.564دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاپکتيا
K34004915جاویداللهگل رحیم خانخاورینفقیرشاهليسه لکن175.698واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K10004803جاویداللهمطیع الله-سیدرحیمننگرهار عالی لیسه174.584واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K34002251جاویداللهگلومیر-سنکحًر بن174.212واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K15003302جاویداللهعبدالهادیرحیمیعبدالغنیبولک ورته بز172.135دیپارتمنت تاریخ پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشانتخار
K10005635جاویداللهمسکینافغانمحمدشاهکاریزکبیر169.128واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10007468جاویداللهمیرزاجان-غلام قادراستاد نعمان165.613انستیتوت زراعت نیمه عالی ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهارننگرهار
K34003459جاویداللهسپادورافغانمیرحمدترغوندی165.446واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K34004801جاویداللهشهزادگل-شیرین گلشهيدمطيع الله163.528واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K09000403جاویداللهنقیب الله-محمدخاناریـــــــــــــــــــــوب161.831واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K34005143جاویداللهمحمدیوسفوصالمحمودخانشهيد محمد داود156.676واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K12002909جاویداللهفاروق-عبدالله جاننرنگ155.034دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارکنر
K34003079جاویداللهسیدالله-یارمحمدالفتح155واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K14003593جاویداللهعبدالمنان-ملا خواجهعبدالمنان شهيد154.802واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K34003374جاویداللهشاه مرجان-میرجانشهیدحکیم تنیوال153.307واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K07006351جاویداللهحسن خان-محمدحسنشامیرصاحب148.186ناکامغزني
K12001119جاویداللهحمید الله-محمد قدیمبرنرنگ144.618ناکامکنر
K12000480جاویداللهحضرت ولی-محمدامینکرنگل137.112ناکامکنر
K34000315جاویداللهشاه محمود-میرمت خانغرغشت129.002ناکامخوست
K04002166جاویدجانعبدالجان-عاب الدینکثیرالرشتوی بگرام154.908واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K01035881جاویدحسینمحمدحسننظیرمحمدنسیمسيداسماعيل بلخي186.138واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15005346جاویدخانغلام حسینحسنیغلام علیطارق شهيد222.297دیپارتمنت امور مالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون تخارتخار
K10012175جاویدخانملک ظاهرخان-میرزمانکوزککرک188.552دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرننگرهار
K08000344جاویدخانکامل خانحیرانجمعه دادپشتنی حًدران164.898واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيکا
K10003483جاویدخانمسافر-گل رحمنافغان مراد لیسه144.431ناکامننگرهار
K34003692جاویدنوراورخان-موسی خانپوهاند عبدالحی حبیبی عالی لیسه165.515دیپارتمت کیمیا صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه شیخ زایدخوست
K24002848جاویدهعبدالجبار-امیرمحمدملکه جلالي296.245دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون هراتهرات
K15007348جاویدهعبدالطالب-محمد شریفناهيد شهيد163.629واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K32001469جاویدهسیدعلی-حسین علینسوان مرکزيکاولنگ162.438واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K32001036جاویدهسیدمحمد-محمدتقینسوان مرکزيکاولنگ148.216انستیتوت زراعت ووترنری نیمه عالی ولسوالی بهارک ولایت بدخشانباميان
K16004709جاویدهکفایت اللهمحمدیدین محمدشهرقديم139.461ناکامبغلان
K34000912جایدهمحمداصغر-احمدگیبي بي حليمه181.572دیپارتمنت فلسفه وجامعه شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون شیخ زایدخوست
K01028240جایزهامرالدین-ذین الدینمحمد موسی شفيیق200.455دیپارتمنت جیولوجی ومعدن صرف برای اناث پوهنځی ساینس پوهنتون ننگرهارکابل
K27000235جائزهعبدالهادی-حاجی محمدعلیمحمود طرزی177.468دیپارتمنت اداره عامه عمومی صرف برای اناث پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کندهارکندهار
K01019373جبارسردارسروریمحمدآصفحکيم ناصرخسروبلخي161.982انستیتوت معاون انجنیری حصه اول کوهستان نیمه عالی ولایت کاپیساکابل
K19008049جبارخال مراد-سیدمرادمحمدصديق شهيد150واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K04003236جبارخانزنجیرگلتقوارادارگلحضرت علي207.592دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون پروانپروان
K02001533جبارخانمحمد نعیمنعیمیصاحب گلامام ابوحنیفه تنگي193.247دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارميدان وردگ
K20000169جبارخانخیالی-محمدرحیمکمک عمرخان160.456واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K08000363جبارخانعبدالغفارجاویدعبدالستارمحمدخیل145.166ناکامپکتيکا
K01008909جبارخانجان محمد-ظفرخانچهاراسياب143.184انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی مرکز ولایت غزنیکابل
K10007508جبارخانکمال خاناکبریاکبرخانلیسه څیله137.202ناکامننگرهار
K14001328جبارخانعجایب خان-نورالدینفطرت136.555ناکامبدخشان
K19012768جبارخانعبدالحمید-عبدالشکوروطواط بلخی135.814ناکامبلخ
K04003485جبرانسیدالرحمن-مرزامحمدشفق شهید174.308انستیتوت زراعت نیمه عالی پروان ولایت پروانپروان
K10012039جبرانخانس خان-تورخانالفتح170.804واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10009022جبراناسرارالله-نیازمحمدبرو169.074واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01009888جبرانسخی احمد-فقیرمحمدگذر144.321ناکامکابل
K01039671جبرایلمحمدامینظریفیجانانغازي219.746دیپارتمنت اقتصادملی پوهنځی اقتصاد پوهنتون شیخ زایدکابل
K01025339جبرائیلاول گلامینمحمدعمررحمان بابا172.583واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15004762جبیب اللهمحمدیعقوب-حاجی بیک محمدحضرت ابوبکر صديق165.027دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون تخارتخار
K32005033جبیب اللهغلام حسین..موسیقرغنه تو137.935ناکامباميان
K10009698جبیرطیب الله-محمدگلخارج مرزپاکستان207.289دیپارتمنت اگری بزنس پوهنځی زراعت پوهنتون ننگرهارننگرهار
K12001292جبیرحزب الله-غلام حبیبکوټکی190.189دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات پوهنتون غزنیکنر
K14000912جبیرمحمد علی-محمد حسینفرغا منج173.945واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K01039737جبیرمحمدرفیع-محمدعلیقاری عبدالله167.19واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K17005604جبیرسیدیاسینیاسینحبیب اللهاسکي165.421واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K14005914جبیرمحمداکبر-محمد اکرمغياثي165.31واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K01030095جبیرعبدالرحمن-رمضانذکــــور شهرک وحـــدت157.002واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01019030جبیرنجیمتمیم احمد.غلام احمدحکيم ناصرخسروبلخي171.985واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K33002585جدیدهعلیاور-اسلمنسوان شيش178.619دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنځی ساینس پوهنتون بلخدايکندی
K32001292جراغعلیجعفرجعفریخادمذکور سچک149.756انستیتوت تخنیکی افغان-ایران نیمه عالی ولایت بامیانباميان
K14005854جرعت اللهعبدالمحمد-نظرخداکشکیون156.717واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K09001199جرنیلاحمدشاه=نورمحمدحضرت امام اعظم175.936واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K27002477جزانورمحمد-فتح محمدکاکاسیداحمد190.265دیپارتمنت اداره عامه عمومی صرف برای اناث پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کندهارکندهار
K12000683جسمیدهمحمدهارون-سلطانڅوکۍ نجونو لیسه162.524دیپارتمنت ریاضی و فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرکنر
K34000895جسمینهوطن خان-شیردلبي بي حليمه151.479واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K10010587جسوراحمدنصیراحمد-شیرین محمداستقلال160.356واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K24008476جعفرنعمت الله-سفرمحمدخصوصی رسالت 6334.284دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنځی طب پوهنتون هراتهرات
K24007593جعفرمحمدقربان-رجباستادصلاح الدین سلجوقی327.382دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنځی طب پوهنتون هراتهرات
K01019593جعفردولت حسین-علی ظفرعبدالرحيم شهيد297.678دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات(BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابلکابل
K05003825جعفرعبدالستار-محمدمیر-عبدالباقی شهید288.834دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون البیرونیکاپيسا
K32004874جعفراحمدعلی..محمدحیدرسلطان رباط281.913دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کابلباميان
K07001566جعفرعلی محمد-حسن علیشبارجرغي274.814دیپارتمنت میخانیک صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون کابلغزني
K01020885جعفرمحمدنعیم-کاظم علیعبدالرحيم شهيد245.223دیپارتمنت زبان وادبیات چینایی پوهنځی زبان های خارجی پوهنتون کابلکابل
K32000597جعفرمحمد علی-غلام نبیذکورغرغزی220.945دیپارتمنت انجنیری معدن صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری معدن ومحیط زیست پوهنتون بلخباميان
K19011133جعفرمحمدصدیق-محمدحسینباختر220.86دیپارتمنت رادیوو تلویزیون پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون بغلانبلخ
K01032176جعفرمحمدتقی-فیض علیمحمدآصف مايل219.47دیپارتمنت مدیریت حوادث صرف برای ذکور پوهنځی محیط زیست پوهنتون کابلکابل
K32004817جعفرعبدالله..حیدروارزاغ215.498دیپارتمنت مدیریت آموزشی پوهنځی علوم تربیتی ومسلکی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیباميان
K31001322جعفرمحمداکبر..موسی خانچهاراسیاب لعل212.848دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پروانغور
K24002075جعفرعبدالرحیم..علی محمدخصوصي رسالت207.513دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون هراتهرات
K10004960جعفرعبدالرزاق.حاجی تاج محمدنجم الجهاد204.102دیپارتمنت انجنیری منابع آب وحفاظت محیط زیست پوهنځی انجنیری پوهنتون ننگرهارننگرهار
K32002714جعفرچمن علیجعفریحسین بخشنعلشیره شهیدان202.304دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیانباميان
K01047087جعفرعلی داد-خادمشهرک صفا ـ198.996دیپارتمنت روابط عمومی پوهنځی ژورنالیزم وارتباط جمعی پوهنتون بلخکابل
K17002062جعفرشفیق الله-سخی دادحضرت علي197.109واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K32004427جعفرسرور..مداردوله قوم میرزا196.857دیپارتمنت فقه جعفری پوهنځی شرعیات پوهنتون بامیانباميان
K27001068جعفرسردارمحمد..آغامحمدمیرویس مینی عبدالقدیم پتیال195.797دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون کندهارکندهار
K19002782جعفرمحمدعلی-نعیمنمبر2 صلح شهید عبدالعلی مزاری195.247دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخبلخ
K32005132جعفررضا..احمدعلیدره چاشت190.139دیپارتمنت جنگلات ومنابع طبیعی صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون بامیانباميان
K31001095جعفرحسن جان-میرزاحسنامام علی مرکزلعل غور182.828دیپارتمنت توریزم پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بامیانغور
K32003657جعفرنادر..حسیندوله قوم میرزا179.343دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون بلخباميان
K01042276جعفرمحمدچمن-محمدعلیشبانه عبدالرحيم شهيد179.277واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01029893جعفرحسن رضارسولیغلام رسولشهرک مهدیه--177.514دیپارتمنت استخراج معادن جامد پوهنځی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجانکابل
K31001031جعفرمولاداد-یوسفامام علی مرکزلعل غور176.028دیپارتمنت پیدا گوژی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیانغور
K07005696جعفرعزیزاللهرحمانیعلی شاه خانگل کوه176.024دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنیغزني
K19013938جعفرمحمدصادق-نوروزامام حسن مرغزار175.976دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلانبلخ
K31001354جعفرصفدرعلی..نادرتگاب سعيد175.684دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری ) صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون بامیانغور
K19008083جعفرعبدالجبار-محمداسحقمحمدصديق شهيد172.54دیپارتمنت زبان و ابیات انگلیسی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سرپلبلخ
K31001133جعفررجب-علی پناهذکورکرمان170.637دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی غورغور
K10007682جعفرممتاز-سعادتتريلي170.597واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K14000921جعفرحاتم بیکنورینورالله بیکدرمارخت169.048دیپارتمنت زراعت و وترنری انستیتوت نیمه عالی شهر کابلبدخشان
K10010302جعفرصدوخان-علیشاه خاندره نور165.446انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت ننگرهارننگرهار
K24002930جعفرمحمداسحق.علی احمدذکورجبرئيل159.847واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K10007970جعفرنقیب الله-ریدیگلعربانوليسه159.258واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K12001675جعفرشیرافضل-محمدامین خانوټه پور151.715واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K01039926جعفرخادم حسیننبی زادهغلام نبیشهرک خراسان151.519واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K02001336جعفرنوروز..میرزا علیباباولي150.202واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K16006269جعفرظاهر-سخیدادابراهيم خان149.917ناکامبغلان
K18000290جعفرمحمدمحمدیرسول دادقینرسفلی148.516ناکامسمنگان
K19007760جعفرخایسته میر-زمانقديم146.139ناکامبلخ
K32001503جعفرعلی-جسن علینسوان سیاه دره سفلی144.419ناکامباميان
K01035629جعفرعبدالخالق-عبدالمنانعبدالغفورنديم-141.294انستیتوت تجارت نیمه عالی شهر کابلکابل
K05001322جعفرغلام فاروق-عطا محمدعنایت الله شهید135.24ناکامکاپيسا
K01039595جعفرخانشهزادهشهزادعبدالهادیغازي173.961واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K12001868جعفرخانعرفان الله-حضرت سلیمعمراخان162.254واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K17001235جعفرخانمومن خانناصرینورالحقشهيداحمدشاه مسعود153.315واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K07003182جعفرعلیمحمدجان-محمد کاظیمالمیتو179.268واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K34000809جعفرعلیسیدمرجان-فضل قادرحسين اباد172.543واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K32001796جعفرعلیعزیزالله-عبدالعزیزذکورسنبل170.684دیپارتمنت پارا کلینیک پوهنځی زراعت پوهنتون بامیانباميان
K01038297جعفرمحمدخان آقا-خان محمدعبدالغفورنديم-198.834دیپارتمنت مطبوعات پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون پروانکابل
K33000576جگرنموسی.ابراهیمپشتروق163.275واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K10011864جلاتامیرجان-لعلونعبدالقادرکوچی205.712دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون غزنیننگرهار
K17001783جلاتاحمدگل-جمعه گلذکورالچین169.045واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K12002682جلاتمحمدعلی خان-عبدالغنیکوټکی163.521واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K19000605جلات خانگل محمدمومندشنکی خانسلطان غیاث الدین243.392به نسبت انتخاب کود (صرف برای اناث) نتیجه قرنطین استبلخ
K01006780جلات خانمحمدولی-محمدشفیقچهل تن188.501واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16005936جلات خانښایسته ګل-شاکرسیدجمال الدین افغان183.118دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلانبغلان
K13000093جلات خانمحمدعثمان-فقیرمحمدننگراج180.986دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون لغماننورستان
K16001419جلات خانمحمدیوسف-محمداکرمنوي بغلان151.793واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K09003203جلات خانثابت خان-شیرگلحليیم کلا147.721ناکامپکتيا
K14002250جلادسکندر-سنگ محمدسرآب جوخان139.378ناکامبدخشان
K01008086جلادخانزلگی-انورخانشهيداميرحبيب الله142.837ناکامکابل
K14002387جلادشاهنضم شاه-ختم شاهمختلط ورو158.603واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K01049275جلالمحمدرضا-عبدالجبارخصوصی خانه نورنمبر1263.549دیپارتمنت انرژی پوهنځی انجنیری پوهنتون کابلکابل
K33001526جلالحسین داد-دوست علیسنگ موم214.184دیپارتمنت آموزش کمپیوتر صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیاندايکندی
K24006643جلالغلام حضرت..حاجی محمدعظیمخصوصي هيواد212.818واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K33000366جلالغلام سرور-محمداکبرذکورتاق عروس203.654دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون البیرونیدايکندی
K01042511جلالمحمدجوادمقصودیدادمحمدسيداسماعيل بلخي193.892انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلکابل
K01041621جلالزقوم خان-حفیظ اللهخان عبدالغفارخان193.656دیپارتمنت جیولوجی ومعدن صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون ننگرهارکابل
K01042339جلالمحمدنظر-عوضشهرک خراسان184.88واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10009387جلالتواب خان-محمد خطابلاندي باسول ليسه179.576واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10002604جلالنوروزخانمومندحسین خانعبدالحميد مومند177.848دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت پوهنتون لغمانننگرهار
K10007630جلالعبدالخلیل-عبدالجلیلشهیدسردارمحمد داود ذکورولیسه174.58واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K02001053جلالجمال-محمدامانالجهاد لنگر170.977دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون تخارميدان وردگ
K14000978جلالعبداللهمحمدی زادهمحمدیکوکچه169.016دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنځی زراعت پوهنتون بدخشانبدخشان
K01029288جلالمحمدسمیعحبیبیسیفورخانعبدالهادي داوي167.371واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10001606جلالمحمدزمین-امیرخانسیدسرور قادری عالی لیسه161.574واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K07003780جلالمحمداسحقنبی زادهنبیمحـــمدعلـــــــي جويا157.046واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K01020904جلالمحمد عالم-محمد امینابوذر غفاری153.188واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K34001973جلالپستی خان-فقیرسرکی بوری144.321ناکامخوست
K34002923جلالمحمدنبی-محمدعلی خانالفتح142.908ناکامخوست
K10010181جلالرزق الله-ارصلاحچارباغ صفا141.296ناکامننگرهار
K03000444جلال احمدغلام فاروق-غلام جیلانیشاویس قرن214.085دیپارتمنت کیمیا عمومی صرف برای ذکورپوهنځی کیمیا پوهنتون کابللوگر
K27000396جلال احمدحاجی محمداسلم..محمدزماناحمد شاه بابا200.556دیپارتمنت انرژی پوهنځی انجنیری پوهنتون کندهارکندهار
K01032823جلال احمدصاحب الدین-شمس الدینعبدالرحمن پژواک184.411واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01009632جلال احمدنظرمحمد-عطامحمدمسلکي زراعت قره باغ181.717دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیرکابل
K01020752جلال احمدغلام محمد-سلطان محمدحضرت شمس المشايخ155.012واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19004147جلال الدینبشیرالدینفخریقطب الدینليسه عالي باختر289.263دیپارتمنت حقوق پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابلبلخ
K01036129جلال الدینحاجی سعدالدین-مومین خانابراهيم خليل الله269.52دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون شیخ زایدکابل
K01030521جلال الدیننصرت اللهنیازینقیب اللهآریانا افغان ترک266.473دیپارتمنت احصائیه وایکونومتری پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابلکابل
K24003094جلال الدینخالقدادمقصودیمحمدعیسیذکورجبرئيل255.996دیپارتمنت زبان ادبیات انگلیسی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون هراتهرات
K24005119جلال الدینبازمحمدثاقبعبدالرحمنذکور ابومنصورعلی252.448دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات بوهنتون هراتهرات
K19001887جلال الدینمحمدامیرثاقبمحمدعلمبلخ باستان251.095دیپارتمنت زبان ادبیات آلمانی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون هراتبلخ
K05003548جلال الدینعبادالدین..مولوی حمیداللهغازي عثمان تگاب259.544به نسبت انتخاب کود (صرف برای اناث) نتیجه قرنطین استکاپيسا
K18000047جلال الدینقربانشاه-سیداحمدچهاراولیا239.857دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای ذکور پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون بلخسمنگان
K01040640جلال الدینعبدالبشیراکبریعبدالودوداستادخلیل الله خلیلی233.72دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون البیرونیکابل
K06000879جلال الدینجمعه خانسکندرسکندرمولوی نفیس محمد230.416دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پروانپنجشير
K10003104جلال الدینتوریالیمومندحنیف اللهچکنوري229.929دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای ذکور پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K03002527جلال الدینقیام الدینمایارحاجی گلدینجهادي کلنگار223.08دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون پکتیالوگر
K16005969جلال الدینامیرخان-عظیم گلسیدجمال الدین افغان222.568دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون پکتیابغلان
K18000154جلال الدینمولوی محمدظاهر-حاجی محمدرسولنمبر2 مرکزایبک213.905دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنځی شرعیات پوهنتون بلخسمنگان
K01025314جلال الدینجمال الدینجمالیمحمدرحیمرحمان بابا212.72دیپارتمنت تأمین برق پوهنځی جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی و انجنیری غزنیکابل
K22004212جلال الدینیکم بردینورینورالدینابومسلم اندخوي209.239دیپارتمنت امور مالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون جوزجانفارياب
K16001787جلال الدینعبدالطیفشیرزیخیرمحمدذکورنمبردوم207.641دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بغلانبغلان
K33002641جلال الدینابراهیم-شیرعلیذکور کيتچيک204.163دیپارتمنت سینما پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون کابلدايکندی
K01020639جلال الدینعبدالاحمد-محمدعلمعبدالرحيم شهيد197.016دیپارتمنت موسیقی پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون کابلکابل
K22001431جلال الدیناسدالله-عبدالرحیمتجربوي عربخانه196.681دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون فاریابفارياب
K02002708جلال الدینشامحی الدین-محی الدینابوحنیفه گودبت191.637دیپارتمنت انجنیری منابع آب وحفاظت محیط زیست صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون کندهارميدان وردگ
K24002637جلال الدینزین الدین-حسام الدینابوالوليد191.207دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K31000242جلال الدینبهاالدین-میرزامحمدعمرخانسلطان علاوالدين غوري188.055دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی غورغور
K01015453جلال الدینجمال الدین-فضل احمدحبيبيه186.615واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19008159جلال الدینعبدالجلیل-محمدجمعهتخنيکي سجاديه186.515دیپارتمنت هنرهای زیبا پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بلخبلخ
K18000464جلال الدینبابه کلان-محمدموسیذکوردره ژوندون184.555دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانسمنگان
K12003264جلال الدینندیم..لعل گلصنايع مسلکي183.114دیپارتمت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه شیخ زایدکنر
K15005330جلال الدینعبدالمتینمیاخیلنصراللهطارق شهيد182.942دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تخارتخار
K01040496جلال الدینپیرمحمدهاشمیبلندخاناستادخلیل الله خلیلی181.245واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15007763جلال الدینهیت محمد-نوراللهحضرت عمرفاروق رستاق181.205دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون تخارتخار
K15004860جلال الدینحسام الدینسرحدیجمشیددرقد179.142دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت پوهنتون تخارتخار
K09001533جلال الدینگلبدین-میرغوث الدینعبدالحي گرديزي176.073دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاپکتيا
K20002657جلال الدینخال نظر-شیخ نظرفرازام شهيد175.935دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیرعضوی پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجانجوزجان
K23000474جلال الدینمحمدنادر-محمدصدیقحنظله بادغيسي174.076واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبادغيس
K10009199جلال الدینملا حٌاحٌیحق یارحاجی ظفرخاننجم الجهاد172.882دیپارتمنت زبان وادبیات آلمانی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01007550جلال الدینرحم الدینجمالیگلدینحضرت عثمان بن عفان172.691واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01032841جلال الدینسلام الدین-نصرالدینذکورسيدنورمحمدشاه مينه172.579واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K20000570جلال الدیننظام الدین-کمال الدینمولانا اذنب شبرغانی170.974دیپارتمنت تاریخ پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجانجوزجان
K17001098جلال الدینعبدالرحمنجوادملامحمدجانمولوی سراج الدين شهيد170.904واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K15003653جلال الدیننظام الدیننظامیقیام الدینداکتر سيدحسين شهيد170.737واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K19011283جلال الدینسروربراتیبراتعبدالعلی مزاری نمبریک170.66واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K17000606جلال الدینمحمد خاننورزی صافیمحمد نور-شيرخان169.295انستیتوت تکنالوژی افغان نیمه عالی شهر کابلکندز
K20003260جلال الدیننورالدیننوریسیدقل حاجیمولانا اذنب شبرغانی169.022دیپارتمنت تکنالوژی مواد عضوی پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجانجوزجان
K06000781جلال الدینعبدالواسیع-معراج الدیناستادبهره مند167.4واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپنجشير
K17002051جلال الدینایرگش علی-عبدالقیومگلبلاق167.184دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنځی زراعت پوهنتون کندزکندز
K01036454جلال الدینفخرالدینیوسفیغلام محمدغازی عبدالله اچکزي167.105دیپارتمنت زبان و ادبیات فرانسوی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون پروانکابل
K19009148جلال الدیننورالدینجلال زادهنجم الدیناستقلال165.695دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنځی زراعت پوهنتون بغلانبلخ
K25000776جلال الدینضیاالدین-غلام بهاوالدینشهيد محمدنادر ايوبي165.389دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی فراهفراه
K34003782جلال الدینمحمدشفیق-نسیمپوهاند عبدالحی حبیبی عالی لیسه163.788واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K17000658جلال الدینغلام سخیرحیمیگریز-شيرخان161.848انستیتوت میخانیکی نیمه عالی شهر کابلکندز
K01036537جلال الدینمحمدالدینیوسفزیصلاح الدینغازی عبدالله اچکزي161.844واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15007485جلال الدینامیرمحمد-محمدشریفینگی قلعه161.519انستیتوت زراعت و وترنری نیمه عالی ولایت کندزتخار
K14005600جلال الدیننورالدین-نصرالدیندوآبه160.475انستیتوت انجنیری نیمه عالی بلخ ولایت بلخبدخشان
K28001075جلال الدینسراج الدین-محمدامینکودلودراف160.332دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی هلمندهلمند
K22004783جلال الدیننورمحمدنوریاحمدکامل شهيد160.256به نسبت انتخاب کود (صرف برای اناث) نتیجه قرنطین استفارياب
K14003506جلال الدینقیام الدین-خدایارميرفضل الله158.872واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K06000818جلال الدینفضل احمدتوافیعبدالتوابخاتم الانبيا158.625واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپنجشير
K21000797جلال الدینجمال الدین-عبدالحقخطيب آباد158.615انستیتوت نفت و گاز مرکز نیمه عالی مرکز ولایت سرپلسرپل
K12003659جلال الدینشین گلاب-بوله خانلچي156.717واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K16005737جلال الدینامام الدین-محمدعلیممحمدکریم شهید156.63انستیتوت میخانیکی نیمه عالی ولایت بغلانبغلان
K19014131جلال الدینخیرالدین-شمس الدینباختر156.586دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت پوهنتون فاریاببلخ
K15000440جلال الدینمولوی سراج الدینحق نظریحق نظرذکورابوعبيده بن جراح156.419واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K31000076جلال الدیننصرالدین-نظام الدینذکورزرتلی155.297دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنځی زراعت پوهنتون فاریابغور
K20003570جلال الدینحاجی کمال-حاجی محمد نعیممیرويس مينه155.117واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K15000330جلال الدینجمعه خان-گل محمدحضرت ابي بن کعب رض154.638واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K15004313جلال الدینمحمدآصفصدیقیمحمدیوسفداکتر سيدحسين شهيد154.604واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K19001107جلال الدینعبدالرشیدمرادیحق مرادسلطان غیاث الدین151.79واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K16003462جلال الدینمحمدصدیق-محمدزاهدميخانيکي پلخمری151.766واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K20000591جلال الدینعبدالوهاب-عبدالروفعربخانه151.722واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K14003988جلال الدیننظام الدین..عزیزمحمدمعروف151.298واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K08000569جلال الدینگلبت خان-گاتینوی قلعه150.123واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيکا
K08001057جلال الدینمعین خانپاچاخیلاکبرخانشپي ليسه149.918ناکامپکتيکا
K01011337جلال الدینحسام الدین-مسجدیقلعه حسن خان149.861ناکامکابل
K09001434جلال الدینمیراجاناحمدزیمحمد حنیفعبدالخیل149.795ناکامپکتيا
K20001205جلال الدینجمال الدینصادقیمحمدصادققزانچي بابا149.589ناکامجوزجان
K16002856جلال الدینجمال الدینمقیمیعبدالمقیمميهن148.331ناکامبغلان
K01043270جلال الدینصاحب داد-صاحب خانمحمدانوربسمل148.169ناکامکابل
K17005033جلال الدینماما الدینامامیقربانباسوس146.352ناکامکندز
K02001575جلال الدینغلام بهاوالدین-شیردلرستم خیل146.265ناکامميدان وردگ
K04003882جلال الدیننظام الدین-میراحمدخانخواجه خسروولي144.767ناکامپروان
K01031115جلال الدینشیرانملک زادهعبدالباقیشهيد عبدالصبور فريد144.73ناکامکابل
K15006497جلال الدینسراج الدین0سیف الرحمنصميمي شهيد142.898ناکامتخار
K18001707جلال الدینعبدالقیومقیومیرمضانذکوردلخکی136.042ناکامسمنگان
K01054427جلال الدینمحمدطالب-جلال الدین...دارلحفاظ نورالام صاحب134.587ناکامکابل
K19007949جلال الدینمحمدهاشم-چاریشیخ ثمرالدین شهاب127.392ناکامبلخ
K19004825جلال الدینشراف الدین..عبدالحکیمغلام جيلاني باختري118.32ناکامبلخ
K01019820جلال خانجمال الدین-شیرمحمداستادبيتاب189.448واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K11001191جلال خانشاه خان-غلام حسینروشان عالي ليسه145.898ناکاملغمان
K17006098جلال خانموسی خان-گل علمذکور شينواری140.683ناکامکندز
K01025604جلال زادهمیاخانزنداندولت خانرحمان بابا230.802دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون کندهارکابل
K04000515جلال زیملستان-بهراممولوی سيد باشي شهيد146.112ناکامپروان
K27000243جلال شاهحاجی حسین شاهحسینحاجی سیدمحمدظاهر شاهی196.958دیپارتمنت انرژی پوهنځی انجنیری پوهنتون کندهارکندهار
K01014465جلال ناصرجمال ناصر-صدرعالمپوهاندعبدالاحمدجاويد262.712دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون البیرونیکابل
K01026362جلال ناصرمحمداصفاعظیمغلام بهاوالدینغلام حيدرخان162.296انستیتوت تکنالوژی کمپیوتر نیمه عالی شهر کابلکابل
K17003501جلگهحمیدالله-میامحمدنسوان مرکزی خان آباد143.213ناکامکندز
K15004708جلندرقلندرعثمانیمحمد عثمانذکورخواجه غار231.552دیپارتمنت جیودیزی انجنیری پوهنځی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجانتخار
K06001252جلندرمحمدصابر-توکلاستادبهره مند238.838به نسبت انتخاب کود (صرف برای اناث) نتیجه قرنطین استپنجشير
K10004736جلندرحیات خان-ادم خانفقرالله146.423ناکامننگرهار
K01047442جلوهتوریالییعقوبیمحمدنازکخصوصی نوی ډیوه216.255دیپارتمنت تکنالوژی مواد عضوی صرف برای اناث پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیککابل
K01027161جلوهدادالله-عبداللهصوفی محمداسلام مین205.8واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K27001762جلوهمحمدطاهرنادریمحمدظاهرملالي193.421واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندهار
K24005673جلوهعبدالجلیل..ذوالفقارنسوان نشين187.748دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K15003985جلوهغریب محمد-عبدالقادرآهندره179.333دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون تخارتخار
K10002082جلوهمحمدقیومنیازیلعل محمدنازوانا عالی لیسه169.814دیپارتمنت جیولوجی ومعدن صرف برای اناث پوهنځی ساینس پوهنتون ننگرهارننگرهار
K10000649جلوهتاج محمدصافیخان جانبي بي زينب165.899واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K32001171جلیلنصرالله-محمد امینشينه اخضرات303.003دیپارتمنت حقوق پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابلباميان
K24008251جلیلعبدالروفصالحیشاه گلخواجه محمد تاکي292.328دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنځی طب پوهنتون کندهارهرات
K32001654جلیلعلی یاور-محمدحسیننيطاق252.071دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنځی اقتصاد پوهنتون بامیانباميان
K07003744جلیلخدابخش-خدارحمسبزدره222.594دیپارتمنت مدیریت آموزشی پوهنځی علوم تربیتی ومسلکی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیغزني
K01053702جلیلمحمدایوبخاموشخدادادچارقل میری210.757دیپارتمنت روابط عمومی پوهنځی ژورنالیزم وارتباط جمعی پوهنتون بلخکابل
K25000790جلیلعبدالرشید-فضل احمدشهيد محمدنادر ايوبي205.764دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون هراتفراه
K32001673جلیلغلام عباستوکلیتوکللشکر دره205.176دیپارتمنت انجنیری محیط زیست صرف برای ذکور پوهنځی زمین شناسی پوهنتون بامیانباميان
K32000265جلیلامان-اکبرده سرخ194.94دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخباميان
K34003339جلیللعل نذیر-دین نظیرالکده182.836دیپارتمنت اگری بزنس پوهنځی زراعت پوهنتون شیخ زایدخوست
K01012540جلیلنورمحمد خان-روزی خانمحمود هوتکی181.056دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون شیخ زایدکابل
K01010702جلیلعبدالعظیمحسینیعبدالحسینذکور سیدالشهدا--180.169دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون بامیانکابل
K07001027جلیلاسماعیل-غلام حیدرذکورالبيروني نواباد مرکز179.272دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون غزنیغزني
K01040061جلیلخلیلامیریشنبهشهرک خراسان172.198دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریابکابل
K01012794جلیلامیرجان-بسم اللهحسن البصري (رح)158.369واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10003022جلیلغلام فاروق-محمدغنیشهيدمحمدعارف156.736واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K07002643جلیلمحمدنسیمشریفیاسماعیللیسه ذکورسبزک155.35واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K33000324جلیلمحمدعلمصادقیخدادادميراثي عليا155.111دیپارتمنت زبان و ابیات پشتو پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی ارزگاندايکندی
K01028100جلیلجمیل-نایبعبدالرحمن پژواک151.896واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01007142جلیلنورمحمد-محمد اکبرموسهي عليا151.434واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01054056جلیلاسحق-علی حسینده سرخ147.784ناکامکابل
K09002017جلیلحاجی امین-شیرمحمدخواجه علی144.754ناکامپکتيا
K32003589جلیلمحمداسلام-محمدانورذکورجوقول144.553دارالعلوم اتفاق صرف برای ذکور ولایت بامیانباميان
K03000951جلیلآقاجان-خدای میرســـرخ آب142.929ناکاملوگر
K32004974جلیلغلام علیموسویحاجی موسیقـلبتو141.11ناکامباميان
K24011572جلیل احمدنورمحمد-دوست محمدسلیمی288.948دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنځی اقتصاد پوهنتون هراتهرات
K24007642جلیل احمدمیراحمد-عبدالخالقمـــولاناعبدالله هاتفــــي285.738دیپارتمنت مدیریت شهری پوهنځی انجنیری پوهنتون هراتهرات
K24011504جلیل احمدامیرمحمد-مراداسلام قلعه281.812دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنځی اقتصاد پوهنتون هراتهرات
K24002801جلیل احمدمحمد-عبدالرحمنواعظ کاشفي278.619واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24004227جلیل احمدانبیا.بهرامقوسنان259.491دیپارتمنت اداره عامه صرف برای ذکور پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون هراتهرات
K24002230جلیل احمدفضل احمدعثمانیمحمدعثمانخصوصی التوحیدجهان257.852دیپارتمنت میکا ترونیک پوهنځی انجنیری پوهنتون هراتهرات
K24006536جلیل احمدعبداللهافضلیمحمدافضلوزيرفتح خان241.551دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای ذکور پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون هراتهرات
K24003762جلیل احمدمحمدیونسطاهریعبیداللهتورغندی217.701دیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنځی اقتصاد مؤسسه تحصیلات عالی بادغیسهرات
K24007367جلیل احمدبصیراحمدنظریدرویش احمدسلطان غياث الدين غوري203.509انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی ولایت هراتهرات
K24006478جلیل احمدمحمدجانفقیریپیرمحمدذکورسیفی هروی200.2واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24009786جلیل احمدمحمدقاسم-رجبذکور مجغندک193.66دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K25000473جلیل احمدعبدالقدوساکبریحاجی شیرعلیخصوصي مولانا جلال الدين191.596دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی فراهفراه
K28000885جلیل احمدمحمد لایق-گل نورشهيدانجنيرعبدالمتين191.456واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهلمند
K24006442جلیل احمدنظام الدینکریمیعبدالکریمگلمير182.702دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنځی اقتصاد مؤسسه تحصیلات عالی بادغیسهرات
K24001599جلیل احمدخلیل احمد-گل احمدشپي جامي177.729واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24007021جلیل احمدعبدالقادر-حاجی کریمدادشهيدصفي الله افضلي174.23انستیتوت زراعت و وترنری نیمه عالی ولایت هراتهرات
K24001931جلیل احمدفقیراحمدرحمانیعبدالرحمنسواد حیاتی172.575واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24009770جلیل احمدسلطان احمد-حبیب اللهابوفتح عبدالملک کروخي169.049دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی بادغیسهرات
K24007349جلیل احمدنذیراحمد-نثاراحمدمـــولاناعبدالله هاتفــــي168.525انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بادغیسهرات
K24009718جلیل احمدفضل احمداحمدیگل محمدذکورقوای چهار زرهدار165.883انستیتوت تخنیکی نیمه عالی ولایت هراتهرات
K23000300جلیل احمدمحمداسحاق-فیض اللهارباب سرور158.71دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی بادغیسبادغيس
K27000694جلیل احمدعبدالستار..عبدالقیوماحمد شاه بابا158.708واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندهار
K24008842جلیل احمدعبدالجبار-جلالمولوی خداداد158.699واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K27001720جلیل احمداخترمحمدسالارفضل محمدصـوفي صاحب ذکور152.129واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندهار
K01031742جلیل احمدشمس الرحمن-غوث الدینذکورسيدنورمحمدشاه مينه150.291واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24006909جلیل احمدبصیراحمد..فقیراحمدکاشفی149.97انستیتوت تکنالوژی افغان نیمه عالی شهر کابلهرات
K27000224جلیل احمدمحمدنعیمافغانغلام قادرظاهر شاهی121.875ناکامکندهار
K10009364جلیل الرحمنلعل رحمن-خلیل الرحمنشهيدمحمدعارف279.835دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01009340جلیل الرحمنخلیل الرحمن-فضل الرحمناکادمي تخنيک252.482دیپارتمنت احصائیه وایکونومتری پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابلکابل
K01036284جلیل الرحمننورالرحمنوردکجمال الدینميرغلام محمدغبار189.392واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K03000889جلیل الرحمنخلیل الرحمن-عزیزاحمدکتب خــيل170.313واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K28000784جلیل الرحمنحاجی کوچی-محمد حسینشهيدانجنيرعبدالمتين169.229واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهلمند
K02000874جلیل الرحمنسالم-عبدالحمیدسيد آباد160.518واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K01017107جلیل اللهمحمدهاشم0عبدالحمیدمحراب الدين250.397دیپارتمنت منمنت واداره تشسثات(BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون پکتیاکابل
K10009423جلیل اللهمحمداسلم-محمدشاهعبدالرحيم نیازی188.216واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K24008360جلیل اللهجمهور-شیرینذکور فتح181.011دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنځی اقتصاد مؤسسه تحصیلات عالی بادغیسهرات
K01039153جلیل اللهمحمدجمیل-شیرمحمدشهرک پامير178.11دیپارتمنت زبان ادبیات اوزبیکی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانکابل
K12002418جلیل اللهحیات الله-سید غنیبارگام172.723دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی پکتیکاکنر
K19009634جلیل اللهلطف الله-مهراللهغازي امان الله165.412واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01016952جلیل اللهاحمداللهاحمدیعبداللهمحراب الدين162.213واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14004511جلیل اللهرحمن شاه-روزمین شاهذکورکوف159.901واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K01029923جلیل اللهعزیزاللهامرخیلعبدالهادیرحمان بابا158.191واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01044041جلیل جلالیمحمدخان-خان محمدخوشحال خان174.175واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10004403جلیل خانناصرخان-احمدزیشهيدمحمداشرف200.531دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارننگرهار
K34003383جلیل خانظابط خان-صالح خاندره گي161.962واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K33003062جلیلهغلام-زوارعلیذکورکيسو219.426دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی دایکندیدايکندی
K33001623جلیلهمحمد امین-اقاحسیننسوان شیرمه176.166دیپارتمنت تاریخ پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بامیاندايکندی
K01037175جلیلهمحمدحسینمحمدیمحمدشاهسوريا172.801انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلکابل
K07005928جلیلههدایت الله-حبیب اللهفاطميه اشکه داود164.097واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K14007174جما ل الدینقربان=بویداقوخشی149.872ناکامبدخشان
K02001387جماالدینعلی محمدرفعتخدای رحیمهاشمی نژاد249.264دیپارتمنت ریاضی عمومی صرف برای ذکورپوهنځی ریاضی پوهنتون کابلميدان وردگ
K02002251جمالضیاالدینفرهمندخدادادکوتل ملايعقوب216.022دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی صرف برای ذکور پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیکميدان وردگ
K01020018جمالننگیالی-عبدالمناناستادبيتاب216.01دیپارتمنت جنگلات ومنابع طبعی صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون کابلکابل
K10016426جمالطالب-عبدالرسولعلی شیر198.358دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارننگرهار
K32001982جمالجواد-داودذکورمرزيکاولنگ189.773دیپارتمنت حفاظت محیط زیست پوهنځی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجانباميان
K02003614جمالنورجاننوریخانجانصوفی صاحب184.993دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون ننگرهارميدان وردگ
K01011406جمالخوشحال-حاجی میراخانحبيبيه184.84واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01046082جمالسلطانعلیسلطانیزوارعلیذکور شهرک امید سبز176.225واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10006604جمالمحمد داود-عبدالسلامعبدالرحمن پژواک169.579دیپارتمنت علوم کتابداری و معلومات پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمانننگرهار
K32005049جمالاسداللهحسینیمحمدحسینقرغنه تو166.955انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بامیانباميان
K10007532جمالعثمانگلناصرمحمدروزکان165.481واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10009644جمالنورخان-حاجی شین گلبتی کوت159.857واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01048282جمالعبدالجلیل-عبدالظهورآزاد خان154.974به نسبت انتخاب کود (صرف برای اناث) نتیجه قرنطین استکابل
K14006970جمالداود قلامیریشمشیرپگیش154.834انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بدخشانبدخشان
K32000640جمالاسدالله-محمد سرورذکورسگریز154.697واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K33000746جمالعوضاحمدیقربانذکور قلساران149.919انستیتوت کثیرالرشتوی نیمه عالی مرکز ولایت دایکندیدايکندی
K10007467جمالاصیل خان-محصل خانکدیخیلو ذکور147.876ناکامننگرهار
K14006630جمالدلاورسیدیسیدنسوان مرکزي147.763ناکامبدخشان
K14003586جمالصفرمحمد-غلام حسیننسوان زيباک130.738ناکامبدخشان
K01013611جمال احمدخلیل احمد-نثاراحمدعبدالرحيم غفورزي210.907دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون پکتیاکابل
K10002840جمال احمدرازمحمد-حاضرمحمدمرادعلی176.024دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K15000736جمال الدینتوختر-طلاابوعثمان تالقاني299.58دیپارتمنت عمومی پوهنځی طب پوهنتون البیرونیتخار
K17000542جمال الدینشیراحمدخالقیارخالقداد-شيرخان292.414دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون کابلکندز
K19004176جمال الدینعجب گل-غلاممحمديوسف خيرخواه245.763دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخبلخ
K01019636جمال الدینمحمدجان-محمدعلیعبدالرحيم شهيد238.59دیپارتمنت ریاضی عمومی صرف برای ذکورپوهنځی ریاضی پوهنتون کابلکابل
K01028803جمال الدینعبدالحلیم-عبدالحکیمپروفیسوررسول امین233.168دیپارتمنت امور مالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون البیرونیکابل
K01045519جمال الدینحاجی محمدنعیم-نورالحق خانخوشحال خان228.218دیپارتمنت نرسنگ عالی صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرکابلکابل
K10009932جمال الدینجلال الدین-رخم الدیناستقلال224.969دیپارتمنت سوداگری پوهنځی اقتصاد پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01047519جمال الدینعبدالمعروفاحمدیعبدالاحدانستیتوت ساختمانی وجیودیزی ـ222.95دیپارتمنت احصائیه وایکونومتری پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخکابل
K16000834جمال الدینعبدالوهاب-عبدالکریممولوي محمد نبي شهيد221.214دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون تخاربغلان
K10004981جمال الدینفضل اکبرفهیمسیدبهاوالدینننگرهار عالی لیسه218.199واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K04002018جمال الدینعبدالحی-قربانعلینوی شيخ علي214.107دیپارتمنت مطبوعات پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون پروانپروان
K07004670جمال الدینمحمدناصررحیمیمحمدیوسفقول بیدک علودال212.505دیپارتمنت ادبیات نمایشی پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون کابلغزني
K24011005جمال الدینفخرالدینکریمیمحمد کریمقواي 4 زرهدار210.723دیپارتمنت هارتیکلچر( باغداری) صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون هراتهرات
K01028429جمال الدینجلال الدین-گل محمدعبدالرحمن پژواک210.467دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون فاریابکابل
K18001261جمال الدیناصغرمحمدیرضادادآق چشمه سفلی210.411دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی نیمروزسمنگان
K15008026جمال الدینعمراخان-علم گلابوعثمان تالقاني207.263دیپارتمنت مطبوعات پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون البیرونیتخار
K28001547جمال الدینمحمدحنیف-حاجی خالقداد پایابشهيدانجنيرعبدالمتين207.101دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی هلمندهلمند
K01044463جمال الدینامان الله-عبدالقادرخوشحال خان205.758واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14006312جمال الدینجلال الدینشریفیشرف الدینشمس الحق203.932دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنځی شرعیات پوهنتون تخاربدخشان
K31001365جمال الدینمحمدنادرکمالیکمال الدینمرکزدولت يار200.539دیپارتمنت انجنیری نرم افزار پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کندزغور
K12000764جمال الدینعبدالخالق=عمراحمدناړی195.293دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون ننگرهارکنر
K28001338جمال الدینرازمحمد-تاج محمدشهیدعبدالصمدروحانی193.454دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون کندهارهلمند
K15005938جمال الدینعبدالمنان-عبدالسلامذکورينگي قلعه193.18دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تخارتخار
K14002784جمال الدینقدم شاه-شیخ محمدسیدیه191.464دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تخاربدخشان
K32001823جمال الدینمحمدعلی-سیدقاسمذکورزارين189.937دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریابباميان
K04000717جمال الدینغلام رازقسکندریسکندرصادقي188.227واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K05000843جمال الدینامرالدین-فیروزانجينيرحبيب الرحمن شهيد186.451دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون ننگرهارکاپيسا
K22002360جمال الدینفقیر-حیت علیده عزیزان181.253دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریابفارياب
K01030276جمال الدینعبدالجمیل-عبدالقدیرذکور بي بي مهرو179.534واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K31000132جمال الدینعبدالکریمحیدریعبدالغفورکاسي عليا177.401دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی غورغور
K01055604جمال الدیناسلام الدین-میراجانبالاباغ176.071واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14008324جمال الدینخیرالدین-محموددوآبه173.919دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشانبدخشان
K01052296جمال الدینعبدالقادر..محمدیونس-خارج مرز173.323واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K04003782جمال الدینمحمدعالمفروتنمحمدهاشمانستیتوت تخنیکی پروان173.002دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت پوهنتون تخارپروان
K15006194جمال الدینبابه علی-محمد رحیمشبانه تخار172.329دیپارتمنت زبان وادبیات اوزبیکی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تخارتخار
K14000524جمال الدینجمعه خانناصریرمضانیسائف شهيد172.214دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشانبدخشان
K01034557جمال الدینعبدالحیخیریعزیزالدینعلاوالدین--171.848واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19004180جمال الدینعبدالجبار-حیدرقلشهيد بلخي171.005واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K15004863جمال الدیننظام الدیننظامیملا ایرگشدرقد170.978دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنځی زراعت پوهنتون تخارتخار
K14002064جمال الدینعبدالعزیزعزیزیلطیفارویشاه170.967دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون کندزبدخشان
K31001504جمال الدینفقیرمحمدصدیقیمحمدصدیقشیخ محمدساغری170.523دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی غورغور
K05002006جمال الدینسجاع الدین-صاحب الدینغازي مير مسجیدی169.432واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K12000189جمال الدیناسلام الدین-نوروزخانعمراخان169.293واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K01039201جمال الدینضیأالدین-محمدظاهرغازي169.105واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24006904جمال الدینصلاح الدین..جلال الدینکاشفی168.84واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24004592جمال الدینخواجه جلال الدین-خواجه عبدالصمداستقلال168.712دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارهرات
K24008220جمال الدینعبدالستار-عبدالباقیبابا زنگی عطا رح167.419واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K07006329جمال الدیننظام الدین-ضیاوالدینشامیرصاحب167.348انستیتوت تکنالوژی کمپیوتر نیمه عالی شهر کابلغزني
K31000633جمال الدینحیدر-عبدالغفورسلطان علاوالدين غوري167.222واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغور
K10006316جمال الدینمحمدزمین-صاحب زمینقلعه جانان خان167.156واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K15007642جمال الدینعبدالمنانمنانیمیرزاخانذکوردشت قلعه167.134انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت کندزتخار
K12000412جمال الدینشیرولی خان-میرزامحمدعمراخان166.765واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K04003505جمال الدینعبدالعلیم-تازه گلمعاونيت انجنيری غوربند165.664واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K15007765جمال الدینهیت محمد-نوراللهحضرت عمرفاروق رستاق164انستیتوت ژورنالیزم نیمه عالی شهر کابلتخار
K18001337جمال الدینرمضانبشردوستمحمدبخشآق چشمه سفلی163.699دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانسمنگان
K09002361جمال الدینجمع الدینسعیدیحاجی پاچاشهری څانگه163.639دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی پکتیکاپکتيا
K15000558جمال الدینعسکرمحمدیمحمدعلمخـواجه سبـزپوش163.259واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K10011102جمال الدینلعل الدین-جمال الدینقلعه جانان خان162.144واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K16000528جمال الدینضیاالدین-برات علیحضرت علی162.139دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلانبغلان
K15006038جمال الدینعبدالودودقاضی زادهقاضی عبدالغفورمولوي انصاف شهيد161.973واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K10010078جمال الدینرضاگل-ملاقاسمفقرالله160.446واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K14006183جمال الدینامام الدین-محمدعلیحسرت160.427انستیتوت تخنیکی نیمه عالی مرکز ولایت تخاربدخشان
K17003178جمال الدینمحمدالدینمحمدیعلی محمدمولوی سراج الدين شهيد158.991واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K22004594جمال الدیننورالله-جعفرمسلکي زراعت158.298واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K22002142جمال الدینایرگش-آستانه قلظهيرالدين فاريابي156.987واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K20001488جمال الدینعبدالحی-عبداللهابوذرغفاری156.905واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K12003387جمال الدینسیدگلاب-بوله خانلچي156.652واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K10016401جمال الدینخواجه محمد-حسین گلتنگی سلیمان خیل154.884واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K21001509جمال الدینثمرالدین-محمدایوبمسلکي زراعت154.835واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیسرپل
K19006956جمال الدینمحمد صالح-حیت قل بایباختر153.639انستیتوت زراعت نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K15001934جمال الدینعبدالجبار-ایرگشدشت قلعه153.085واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K19013685جمال الدینعبدالمحمد-رحیم بایظهير فاريابي153.069واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K05001918جمال الدینغلام سخی-میردادخال محمد شهيد153.052واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K10003859جمال الدینعین الدینافغانفضل احمدچکنوري151.553واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K14004810جمال الدینعیان الدین-عزیزمحمدمختلط کمر151.417واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K19006712جمال الدیناکرام الدین-عبدالنظرباختر151.2واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلا