حروف آ و ب

لطفاً در ابتدا به جدول حرف نام تان مراجعه کنید. جدول ها به اساس حرف اول نام دانش آموزان تنظیم شده اند. بعداً در قسمت Search آی دی تانرا بنویسید. نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن آی دی میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی (Previous) و بعدی (Next) استفاده کنید. در صفحات کوچک موبایل شاید یک ویا دو ستون از دید تان پنهان باشند و برای دیدن آنها بالای علامه مثبت در جدول کلیک کنید.

لطفاً تا پردازش کامل جدول صبر کنید. هر زمانیکه بخش جستجو ظاهر شود به این معنی است که جدول کاملاً پردازش شده است.

حروف آ و ب

ای دینامنام پدرتخلصنام پدرکلانمکتبنمره کانکورنتیجهولایت
K10012212ایین خاناحسان الله-سردارمحمدبالا باغ152.909واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K34003560أدم خانبهرام خان-زنډکقرطبه روضة القران خصوصی170.447دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمانخوست
K09001576آباد حیلخانی حیلاحمدیاحمدالدینڅمکنیو عالی لیسه155.071واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K01025580آبازاللهبخت پورکیهاننظرگلرحمان بابا248.963دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون کندهارکابل
K16000606آبیانیدولت محمد-محمدجانحضرت عمر فاروق رض172.832واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K14001728آتش یاردولت خدا-محمدنسیمشهرسبز148.344ناکامبدخشان
K01041072آتکهعبدالقیوم-براتشهرک صفا ـ169.435واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19001342آتکهحبیب اللهاختریمحمدشاهنسوان بي بي آمنه162.53دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمانبلخ
K01010339آتناسیداحمدهاشمیسیدظاهرشاهخصوصی احمدشاه باباابدالی219.606واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14007889آتنامحمدرازق-محمدصادقنجيب الله شهيد163.627واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K20001458آته بیگقطب الدین-ملاشمس الدینبالا مرديان243.847دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون بلخجوزجان
K01033685آتیکهصفدر-احمدرضازينب کبرا205.515واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15002833آتیکهعبدالعلی-عبدالقادرنسوان بي بي هاجره154.897واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K15007797آتیکهمحمدرحیمکریمیمحمدنظیرانوي144.73ناکامتخار
K21000125آتیلامحمدآصفرحمانیحاجی فضل الدینمنهاج سراج141.124ناکامسرپل
K24008087آتینامبین-امیرنسوان سیفی199.051دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K27001813آتیناغلام فاروقحعفریآقامحمدمیرویس مینه اناث لیسه188.657دیپارتمنت آموزش کمپیوتر صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارکندهار
K24005214آتینامحمد ناصر-منصورمهري هروي186.249دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K18001423آچلدیمیرعلمحق جودلجمذکورمرکزحضرت سلطان166.942دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانسمنگان
K29000033آحسان اللهمیراحمدحسینینورمحمدبابا هوتک163.872دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی زابلزابل
K29000256آحمدسیدولیحقملحاجی سیدآمینترنک لیسه146.35ناکامزابل
K29000377آحمداللهحضرت اللهاحمدیفضل کرمشيخ متي164.952دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی هلمندزابل
K29000299آحمدشاهبسم اللهپتمنحاجی عبدالوهابترنک لیسه162.254دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی زابلزابل
K04003600آخندزادهشهزاده-صوفی خانشفق شهید184.328دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت پوهنتون پروانپروان
K14001433آخیرماهشاه عبدالله-ملاشریفنسوان اویغن سفلی167.122واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K01013492آدسکونیناسردارسروریسرفرازنسوان چهلستون215.876واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K27000973آدم خانشهزاده-پایوادبی خصوصی لیسه237.132دیپارتمنت اداره عامه عمومی صرف برای ذکور پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کندهارکندهار
K10009162آدم خانسخی جان-امیرجانشهيدمحمدعارف216.146دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنځی اقتصاد پوهنتون کنرننگرهار
K16005652آدم خانگل خان-جمعه خانحضرت خاتم لانبیا213.857دیپارتمنت امور مالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون تخاربغلان
K01044373آدم خانخان-نادرخوشحال خان199.264دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون پکتیاکابل
K03000367آدم خانعیداخان-غلام سخیذکورمغل خیل174.444واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K16005741آدم خانعبدالله خان-محمدالدینمحمدکریم شهید170.827دیپارتمنت هارتیکلچر و جنگلات پوهنځی زراعت پوهنتون بغلانبغلان
K01027887آدم خاننورمحمد-شیرومحمد موسی شفيیق167.426دیپارتمنت هارتیکلچر و جنگلات پوهنځی زراعت پوهنتون بغلانکابل
K07007015آدم خانطلامحمد-جان محمدملانوح بابا167.245دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پکتیکاغزني
K19004795آدم خانمنصور..محمدالدینمسلکی زراعت بلخ163.849واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K31000618آدم خانصاحب خان-عظیمدادکندیوال161.898واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغور
K34004075آدم خانحاجی گلام خان-گلامکعبدالحي حبيبي160.32واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K13000219آدم خاندورمحمد-احمدخانشیخ محمدابراهیم160.247واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتینورستان
K01033806آدم خانبازمحمدزرمتیرازمحمدپوهاند صدیق الله رشتین160.246واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K18000918آدم خانجمعه-امیرشبانه ايبک151.876واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیسمنگان
K16005038آدیتامحمد حبیب-محمد نعیمنسوان کشم آباد169.124دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخبغلان
K17001932آدیقهاولیاقل-عبدالرحمنسرآسیاب شرکت146.507انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت کندزکندز
K24002605آدینهعبدالرسول-حاجی عبدالرحمنملکه جلالي273.515دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای اناث پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون هراتهرات
K14003700آدینهعبدالغنی-آدینهزيباک209.157دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون بدخشانبدخشان
K21000974آدینهسلطان محمد-محمدکاظمجوزجانان نسوان ليسه203.567دیپارتمنت روان شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجانسرپل
K23000512آدینهجمعه خانکریمیعبدالکریمنسوان آبگرمک199.236دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی بادغیسبادغيس
K01038902آدینهمحمدخالد-محمدحسینشهرک پامير195.337دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون کابلکابل
K19008935آدینهغلام صدیقخرمیمحمدصدیقناصرخسروبلخي195.327واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K14007403آدینهقربان محمد-آدینهحضرت178.214دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشانبدخشان
K01022701آدینهمحمدافضل0محمدیاسینداکترعبدالحی الهی162.034واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14004916آدینهغفار-آدینهذکور مرکزی94.289ناکامبدخشان
K14008299آدینه ماهمحمدبیک-زیداللهدرمارخت188.046دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای اناث پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون بدخشانبدخشان
K14006782آدینه ماهسلیمان شاه-قیام الدیننسوان ده شهر173.092دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشانبدخشان
K14000419آدینه ماهامام دادمرادیشاه مراددرمارخت148.614ناکامبدخشان
K15008300آدینه محمدعاشورعاشوریآدینه محمداشرفيه ميان شهر204.045دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کندزتخار
K14006801آدینه محمدبیک محمد..آدینه محمدگزانک167.329دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنځی زراعت پوهنتون بدخشانبدخشان
K14004541آدینه محمدگلاب شاهرحمانیریزمان شاهذکورکوف162.35واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K01013288آذاد خانآدم خاننورینورانشاهفاضل بیک148.062ناکامکابل
K25001054آذرعبدالودودالکوزائیعبدالخالقخصوصی کوثرنور323.982دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنځی طب پوهنتون هراتفراه
K07005430آذرعوض علی-محمد علیذکور پشت چوب216.1دیپارتمنت فزیک پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیغزني
K33003595آذرنادر-جمعهشینه کالو166.285واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K19008985آذرعبدالهادی-محسناستقلال163.757واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01032904آذربهمن علیحق جومیرزاحسیننسوان سید الشهدا160.096واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24000170آذرحبیب اللهامینیمحمدکریمآتون هروي158.614واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01038148آذرعبدالشکور-عبدالحسینعبدالغفورنديم-158.55واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14007418آرابیگمجلیل-محمد ابراهیمحلیمه سعدیه142.805ناکامبدخشان
K19003651آراستهدین محمد-کته خانلیسه اناث ناصرخسرو بلخی191.911دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشانبلخ
K20002690آراستهعبدال محمد-مینگلیعيد محله168.644دیپارتمنت حفاظت محیط زیست پوهنځی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجانجوزجان
K24005924آرامسیدامین الله-سیدعیدی محمدهيواد275.233دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنځی انجنیری پوهنتون هراتهرات
K15005428آرام الدینعبدالمجیدنائب زادهمحمدجمعه خاندرقد168.906واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K19011856آرام الدینغلام حیدر..صاحب نظرشيخ محمدصديق شهاب163.654واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K19000105آرام الدینمحمدعمر..جمعه قلشهـید احمدشاه مسعود160.2دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی بادغیسبلخ
K21001465آرام گلمحمدآچل..غوث الدیننسوان فرشقان کلان135.712ناکامسرپل
K24009539آرزوحبیب الله-احمدشاهخصوصي هيواد337.823دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنځی طب پوهنتون هراتهرات
K01012380آرزوسیدشمس الاسلامشمسسیدانورنسوان افغان ترک332.824دیپارتمنت عمومی طب معالجوی صرف برای اناث پوهنځی طب پوهنتون طبی کابلکابل
K01017919آرزومحمدرسول0حاجی گل شاهآمنه فدوی316.908دیپارتمنت علوم سیاسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابلکابل
K01017230آرزومیراقبال-میرافغانمحمدآصف مايل311.625دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای اناث پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کابلکابل
K24010374آرزوجلیل احمد-ملامحمودنسوان سيفي308.32دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون هراتهرات
K01029595آرزومحمددامانبهادایسعادتنسوان ملکه ثريا304.709دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات(BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابلکابل
K01037979آرزوطاهرحسین-امیرحسینگلخانه296.104دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابلکابل
K24008129آرزوعبدالهادیغفوریملا عبدالغفورنسوان حوض کرباس294.396دیپارتمنت امور مالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون هراتهرات
K24004648آرزوآقه محمد-بیرم ایشانمهري هروي294.302دیپارتمنت امور مالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون هراتهرات
K19002922آرزومحمداکبرخواجهیلداشمحمدعمرنسوان خراسان282.363دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخبلخ
K24004688آرزوالله مراد-التون بایمهري هروي273.332دیپارتمنت امور مالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون هراتهرات
K19003331آرزوضیا الدینامینیمحمدامیننسوان خراسان266.392دیپارتمنت ساختمان های صنعتی ومدنی صرف برای اناث پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخبلخ
K24010510آرزوحاجی محمداکبراکبریقلندرنسوان فکری سلجوقی264.876دیپارتمنت زبان ادبیات انگلیسی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون هراتهرات
K01032288آرزوبدرالدینرحمانیگل سمندسوريا256.037دیپارتمنت پلان وپالیسی پوهنځی روانشناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابلکابل
K01016435آرزوحیات اللهنوابیمحمدنوابزرغــونه254.154دیپارتمنت زبان وادبیات انگیسی صرف برای اناث پوهنځی زبان های خارجی پوهنتون کابلکابل
K19008107آرزوضیا الدین-ظفرنسوان زبیده خانم افغان ترک254.061دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخبلخ
K01030080آرزوحسینمرادیمرادنسوان سید الشهدا252.282واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01017803آرزوعبدالعلی-رنگیننسوان احمدشاه بابا مینه252.178دیپارتمنت زبان وادبیات انگیسی صرف برای اناث پوهنځی زبان های خارجی پوهنتون کابلکابل
K24006722آرزوسیدکریم.سیدملهمنسوان رازی250.79دیپارتمنت زبان ادبیات انگلیسی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون هراتهرات
K01043417آرزومحمدهاشمهاشمیحاجی قادرمحمداسماعیل حسن زی250.694دیپارتمنت بیولوژی عمومی صرف برای اناث پوهنځی بیولوژی پوهنتون کابلکابل
K24005145آرزوعصمت الله-عبدالحمیدمهري هروي249.226دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات بوهنتون هراتهرات
K01048889آرزومحمدحنیف-محمدفاروقاميد247.535دیپارتمنت ریاضی عمومی صرف برای اناث پوهنځی ریاضی پوهنتون کابلکابل
K24009202آرزوحبیب الله-شیرگلگوهرشاد247.361دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K01024867آرزوشاه رضامحمدیمحمدموسینسوان ام البنین--247.271دیپارتمنت احصائیه وایکونومتری پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابلکابل
K20002153آرزوفیض محمد-خیرمحمدفضیلت وهاب افغان-ترک شبرغان245.386دیپارتمنت ساختمان های صنعتی ومدنی پوهنځی ساختمانی پوهنتون جوزجانجوزجان
K24000881آرزوغلام سرور-غلام حیدرگوهرشادبيگم238.736دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K01055571آرزوعزیزالله-سلطانخارج مرز234.762دیپارتمنت مهندسی پوهنځی انجنیری پوهنتون ننگرهارکابل
K24006609آرزومحمدنادر...محمدسرورنسوان نوبادام233.641دیپارتمنت زبان ادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون هراتهرات
K10009990آرزوعزیزخان-گل جانبي بي زينب233.481دیپارتمنت مهندسی پوهنځی انجنیری پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01007610آرزوشریفمیرزاییمیرزانسوان ريشخور232.778دیپارتمنت زبان وادبیات آلمانی پوهنځی زبان های خارجی پوهنتون کابلکابل
K01017227آرزوکاظم علیقاسمیابوالحسینزرغــونه231.389دیپارتمنت ساینس وانجنیری معلوماتی صرف برای اناث انستیتوت تکنالوژی معلوماتی ومخابراتی وزارت مخابراتکابل
K24000133آرزوچمن حسیننظریخدانظرنسوان جبرئیل230.144دیپارتمنت روابط عمومی پوهنځی ژورنالیزم وارتباط جمعی پوهنتون هراتهرات
K01035310آرزونصرالله-محمدامیننسوان سپین کلی229.887دیپارتمنت زبان وادبیات ترکی پوهنځی زبان های خارجی پوهنتون کابلکابل
K23000097آرزومحمد انورمرادیمحمد مرادنسوان قلعه نو228.38دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنځی اقتصاد مؤسسه تحصیلات عالی بادغیسبادغيس
K24003881آرزونظرمحمد...یارمحمدپل رنگينه227.003دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی پوهنځی زراعت پوهنتون هراتهرات
K01024272آرزوگل احمد-الله محمدسلطان راضيه223.151دیپارتمنت تفسیروحدیث پوهنځی تعلیمات اسلامی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K07003017آرزومحمدظاهرفیاضرمضانعلینسوان سيد جمال الدين223.034دیپارتمنت فزیک عمومی صرف برای اناث پوهنځی فزیک پوهنتون کابلغزني
K01036187آرزوعبدالقیوم-دلاورخواجه رواش220.184واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K31000137آرزوغلام نبی-محمد حسیننسوان دره قاضي219.74واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغور
K01023023آرزوغلام بهاوالدین-میرمحمدبي بي سروري سنگري218.02واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01041928آرزومحمدنسیممعصومیمعصوم خانملالي217.82دیپارتمنت جغرافیه صرف برای اناث پوهنځی زمین شناسی پوهنتون کابلکابل
K01016861آرزوظفرمحمد-گل محمدمحراب الدين212.854دیپارتمنت فقه وعقیده پوهنځی تعلیمات اسلامی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01040223آرزوقربانحسینیخدادادشهرک خراسان212.567دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01038620آرزوخلیل الله-حضرت شاهنسوان سردارکابلی210.901دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K24002118آرزواصغر.محمدصفرخصوصي رسالت210.894دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنځی ساینس پوهنتون هراتهرات
K01037430آرزومحمدظفر-بسم اللهنسوان سردارکابلی209.245دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات ملی پوهنتون کابلکابل
K01033101آرزوغلام ربانییوسفیمحمدیوسفمولانا جلال الدين محمد بلخي209.165دیپارتمنت زبان وادبیات ترکی پوهنځی زبان واد بیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01029417آرزومحمدنعیملودینمحمدشریننسوان ملکه ثريا209.053دیپارتمنت حفاظت نباتات پوهنځی زراعت پوهنتون کابلکابل
K19003394آرزومحمد حسین-طالب حسینقاری فتح الله207.255دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخبلخ
K01016472آرزومحمدآغامظفریسیداحمدشاه- - قلعه بختيار205.708دیپارتمنت کیمیا پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01030504آرزوهمایونستانکزیمحمدنعیمنسوان ايميني204.479انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلکابل
K01034507آرزوامیرمحمدحیدریموسی خاننسوان چهلستون204.05واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K06001822آرزوعبدالهادیاکرمیعبدالکریمنسوان بی بی امنه203.842انستیتوت ژورنالیزم نیمه عالی شهر کابلپنجشير
K14003817آرزومحمدظاهر-محمد اسلمتجربوي بتاش202.418دیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون بدخشانبدخشان
K24002137آرزونصرالله.محمدیوسفخصوصي رسالت202.314انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی ولایت هراتهرات
K01030563آرزومحمداللهمجیدیعبدالمجیدنسوان فاميلي هاي ريش خور202.065دیپارتمنت تاریخ عمومی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01015299آرزوعبدالغیاثقدیریقجیرقلعه کاشف200.364دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01039885آرزوخواجه دادمحمد-خواجه نورمحمدقلعه زمانخان200.356واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01027341آرزوعبدالحی-ساقی محمدخاننمبردوم سيديوسف علمي200.336انستیتوت اداره و حسابداری نسوان نیمه عالی شهر کابلکابل
K01016569آرزوسیدعسکرشاهابوالشاهیسیدعالم شاه- - قلعه بختيار198.961دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K24009270آرزوغلام سخی-شهنوازگوهرشاد198.749دیپارتمنت زبان ادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون هراتهرات
K01033945آرزوعزیزالله-غلام علیزينب کبرا198.742دیپارتمنت روانشناسی تعلیم وتربیه نا شنوایان پوهنځی تعلیمات اختصاصی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K03000691آرزوعبدالوحیدستانکزیحاجی ثمرگلنسوان جويک198.57انستیتوت معادن نیمه عالی مرکز ولایت لوگرلوگر
K28000381آرزومحمدداود.عبداللهنسوان مرکزی198.517دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کندهارهلمند
K01053995آرزوعین الله-حبیب اللهعمرا خان198.013دیپارتمنت موسیقی پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون کابلکابل
K01021531آرزوشهزادهعثمانغلام دستگیرنسوان توتيا196.67انستیتوت لسان خارجی نیمه عالی شهر کابلکابل
K05000426آرزومحمدانور-محمدشریفنسوان بدخشي196.66دیپارتمنت حفاظه نباتات پوهنځی زراعت پوهنتون کندهارکاپيسا
K24007296آرزوغلام سرور-محمدرحیمفتح195.037دیپارتمنت زبان ادبیات عربی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون هراتهرات
K01018261آرزوعبدالرحیمرحیمیعبدالحقمولانا جلال الدين محمد بلخي193.74واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19012630آرزوغلام سخی-محمداسحقفريده بلخي193.695واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01046616آرزوحامد-امین اللهنسوان بي بي مهرو193.559واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01031006آرزومحمداماننادریشیرین دلنسوان بي بي ساره193.266دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون پروانکابل
K01018124آرزوعلی-محمد باقرمحمدآصف مايل193.229واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K17004636آرزونعمت الله-حضرت نوربــي بـــي عايشه صديقه192.078دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزکندز
K01025031آرزوعبدالحمیدکاظمیعوض علینسوان ام البنین--191.976انستیتوت تربیه معلم مسلکی نیمه عالی شهر کابلکابل
K01014964آرزوامیرمحمدنوریفتح محمدزرغــونه191.823واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01038821آرزوعبدالمنیر-بابه صاحبشهرک پامير191.806واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24004672آرزوسیدرحیم-سیدمنیرعبدالعلی شاه توخی191.749دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K01032109آرزواسدالله-علی رضامحمدآصف مايل191.576انستیتوت تکنالوژی کمپیوتر نیمه عالی شهر کابلکابل
K01013468آرزومیرعبداللهمیرمیرقیام الدیننسوان غازي محمدايوب خان191.551واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19001733آرزوغلام غوث-غلام نبیاستاد صالح محمد191.49دیپارتمنت جنگلات وباغداری صرف برای اناث پوهنځی زراعت پوهنتون بلخبلخ
K05003682آرزوبابه کلان..شاولینسوان اشترگرام190.162دیپارتمنت علوم فرهنگ اسلامی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونیکاپيسا
K20000860آرزومیرغلام فاروق-میرمحمدهاشمگوهرشادبیگم189.726دیپارتمنت نفت وگاز پوهنځی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجانجوزجان
K01029284آرزوسیدنقیب اللهساداتامیرمحمدخاننسوان ملکه ثريا188.431واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01027350آرزوصفدر-محمدنبینمبردوم سيديوسف علمي188.301واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01037187آرزوسخی احمدپارساسخی دادسوريا188.281انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلکابل
K01015306آرزوعزیزرحمن-حبیب الرحمن-ناهيدشهيد188.184واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01031056آرزونورآغاغریبیارعبدالمنانسوريا188.136دیپارتمنت عمومی پوهنځی تربیت بدنی صرف برای اناث پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01013246آرزوحضرت محمداعظمیمحمداعظمنسوان علامه قاری نيک محمد188.068دیپارتمنت اداره عامه صرف برای اناث پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون ننگرهارکابل
K24003348آرزوحبیب الله-بسم اللهقواي 4 زرهدار188.025دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K01015786آرزومحمدهمایونعظیمیمحمدصدیقنســــــــــوان شهرک وحدت187.86واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01028933آرزوفضل احمد-عبدالغنیرخشانه187.647واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14005524آرزوشیرعلی-نورعلیسمدره186.866دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشانبدخشان
K01012021آرزوغلام علیظفریچمن علیشهرک دوازده امام186.577واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19009608آرزوحاجی احمدراسخقلیچسیدشاه خان185.892دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخبلخ
K01037021آرزومحمدعارفحمیدیمحمدآصفزرغــونه185.879واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24000223آرزوامان اللهرضاییحفیظ اللهآتون هروي185.213دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K24009097آرزورازمحمد-تاج محمدشيخ نظام الدين185.171دارالعلوم غیاثیه صرف برای اناث ولایت هراتهرات
K01018046آرزومحمدهاشممحمدیفقیرمحمدآمنه فدوی184.967واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01015950آرزومحمداللهبارکزیعبدالبشیربي بي عايشه صديقه184.924واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07007775آرزوغلام سنائی-شیربازنسوان خواجه علي184.861دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون غزنیغزني
K01025993آرزومحمد اسماعیل-عجب گلقابل بای184.766واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01022844آرزوعبدالرقیب-عبدالحمیدنسوان ده خدايداد184.735واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01035496آرزومحمدیوسفمحمدیسیدجمالشیخ زاهد بن سلطان184.731واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24002621آرزودرویش احمدخواجه زادهمحمدجمعهنسوان مولاناعبدالله هاتفی184.669واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01055273آرزومحمدبشیرارغندیوالمحمدرفیقنسوان وحدت184.48واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24005292آرزواحمد-محمودمهري هروي184.241دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K24000945آرزومحمدناصر-غلام علیگوهرشادبيگم183.314دیپارتمنت جنگلات ومنابع طبیعی صرف برای اناث پوهنځی زراعت پوهنتون هراتهرات
K01029466آرزوزلمیابراهیم خیلغلام جان خانبي بي عايشه صديقه183.312انستیتوت ژورنالیزم نیمه عالی شهر کابلکابل
K01037038آرزوعبدالغفورصوفی زادهعبدالشکورزرغــونه183.15دارالعلوم عربی کابل صرف برای اناث شهرکابلکابل
K01023767آرزومحمدنجیماکرمیابوشاهنسوان بي بي ساره182.569واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01040074آرزومحمدحلیم-ملاجاننسوان زليخا181.796واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01016497آرزوخان لالاصدیقیخواجه سعیدمولانا جلال الدين محمد بلخي183.033به نسبت انتخاب کود (صرف برای ذکور) نتیجه قرنطین استکابل
K01009117آرزوغلام بهاوالدینصفامحمدصدیقنسوان بتخاک181.114دارالعلوم امام ابوحنیفه صرف برای اناث شهرکابلکابل
K17003852آرزوامیرمحمدعزیزیعزیزسه درک180.992دیپارتمنت روان شناسی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزکندز
K05002170آرزوعبدالطیفراسخعبدالرحیمنسوان جمال آغه180.719دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونیکاپيسا
K01009418آرزومحمدشعیب-محمدآصفنسوان تره خيل180.509انستیتوت تکنالوژی کمپیوتر نیمه عالی شهر کابلکابل
K16002920آرزومحمدصالحنسیمییکشنبهنسوان حضرت زید179.995دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلانبغلان
K25001296آرزوشیرعلی-دلاورکهدانک179.575دیپارتمنت علوم و فرهنگی اسلامی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی فراهفراه
K24007751آرزونظرمحمد-محمدنذیرنسوان تجربوي179.517انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی ولایت هراتهرات
K16001081آرزوغلام ربانیاکرم زادهخالیارنسوان بغلان مرکزي179.438دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلانبغلان
K19005138آرزومحمد اکبر-محمد نبیمحمديوسف خيرخواه179.347واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01042352آرزوبرات علی-دین محمدشبانه عبدالرحيم شهيد179.265واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01018384آرزوعبدالکریم-احمد علیمحمدآصف مايل178.146دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون بامیانکابل
K22002530آرزوشاه محمد-عبدالحمیدستاره178.101دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریابفارياب
K01048298آرزومحمدسلیمشاهی زادهعلی گلآزادی177.869واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24007455آرزوغلام سخی-نصراللهبابا زنگی عطا رح177.838انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی ولایت هراتهرات
K19012498آرزوسیدمحمد-حاجی آزادعايشه افغان177.815واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K10010384آرزوسلطان محمد-گل عالمشهيد سردارمحمدداود177.779واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K19000246آرزومحمدظاهر..محمدشریفستـاره177.759واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01010583آرزومحمدقدیر-محمد رستمقلعه قاضی177.615دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخکابل
K24002799آرزوخدا داد-عبدالروفملکه جلالي177.554انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی ولایت هراتهرات
K01022007آرزومحمدعارفاوتمانزیحضرت گلزرغــونه177.467واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K18001670آرزوحاجی عبدالقادرجویاحاجی جلیلنسوان شهرقدیم177.317دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانسمنگان
K23000409آرزومحمدشریف-محمد عثمانچارطاق177.316واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبادغيس
K01014616آرزوسیدباباساداتمیراکبرنســــــــــوان شهرک وحدت176.464واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01049967آرزوحیات اللهگوهریعلی گوهررابعه بلخي176.242واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01024749آرزومحمدنسیم-محمدغوثسلطان راضيه176.167واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01025821آرزومحمدبراتقاسمیمحمدقاسمنسوان منوچهری--176.117واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15000639آرزواسمعیل-علی مرادخواجه بهاوالدين176.058واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K01006040آرزومحمدرفیقستایشمحمدظریفنسوان کمري175.902انستیتوت لسان خارجی نیمه عالی شهر کابلکابل
K01015956آرزوعبدالواحد-عبدالعلیتاجورسلطانه175.857انستیتوت لسان خارجی نیمه عالی شهر کابلکابل
K24005955آرزوخداداد-الله دادپل رنگينه175.534دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی بادغیسهرات
K24006419آرزوعبدالخلیلهریواخالقدادحوص کرباس175.486واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01033908آرزومحمدنعیم-محمدعارففاضل بیک174.591واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01018514آرزومحمدفهیمامیریمحمدابراهیمزرغــونه174.483واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01016863آرزومحمدسلیماحمدیعلاوالدینمحراب الدين174.376انستیتوت اداره و حسابداری نسوان نیمه عالی شهر کابلکابل
K17005192آرزوحمیداللهافضلیمحمد افضلبــي بـــي عايشه صديقه174.317واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K01033643آرزومحمدآصفعظیمیمحمداکرمپوهاند صدیق الله رشتین174.308انستیتوت بایزید روشان نیمه عالی شهر کابلکابل
K01020727آرزوزمری0آقاجاننسوان توتيا174.303انستیتوت تربیه معلم مسلکی نیمه عالی شهر کابلکابل
K19002311آرزوشجاع الدین-مول الدینبي بي زينب174.267دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنځی ساینس پوهنتون بلخبلخ
K26000230آرزومحمدداودغلامیمیرحسینرودابه174.156دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی نیمروزنيمروز
K14004401آرزومحمدعارف-دولت محمدجامرچ سفلی174.093دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزبدخشان
K01038797آرزوتوریالی-محمداعظمشهرک پامير172.506واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24003688آرزوعبدالشکور-حاجی غلام سرور+نسوان جمعیت172.246واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01047471آرزومحمدسلیم-حمیدخاننسوان بي بي مهرو172.137واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K04002228آرزودوست محمدمهردوستفیض محمدصادقي171.988دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون پروانپروان
K19006215آرزوولی شاه.قیوماستادذبيح الله شهيد170.947واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K24003181آرزومحمدعظیمنوریمحمداعظمنسوان مولاناعبدالله هاتفی170.876واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K19000729آرزومحمدبشیرخان زادهجمعه خانگوهرشادبيگم170.776واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K05001830آرزوپیرمحمد-سیدمحمدنسوان عبدالغفور غفوری170.758دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانکاپيسا
K24007479آرزوامیر-عبدالوهاببابا زنگی عطا رح170.733واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01024754آرزونزراللهشریفیسردارمحمدنسوان ام البنین--170.716انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلکابل
K01012193آرزوعبدالقاهراکبریسیداکبرنسوان سیدال ناصری170.684واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K05002102آرزوشیرپادشاهظاهریعبدالظاهرنسوان اسمابنت ابوبکر(صدیق)170.672واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K01008891آرزوعبدالحکیم-عبدالرحیمنسوان ده يحي170.591واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24004904آرزوفریدون-عبدالحمیدهيواد170.565واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01050013آرزواسداللهحاتمیعبدالروفرابعه بلخي170.536واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24006046آرزوسید عمر-سید عبدالحبیبپل رنگينه170.53واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24001136آرزوحاجی عبدالروفکریمیحاجی عبدالکریمنسوان اميرعلي شيرنوائي169.596واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01027250آرزوعبدالشفیقنبی زادهعبدالصدیقصوفی محمداسلام مین169.25واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01012203آرزومحمدنعیممیرزادمیرزماننسوان سیدال ناصری169.231واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10000804آرزومحمدصابریوسفزیفقیرمحمدبي بي زينب169.211واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K19007098آرزومحمدهمایون..محمدظاهرروشانه بلخي169.105واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K17002790آرزوعبدالرحیمامیریامیرخاننسوان خواجه مشهد168.996دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزکندز
K01027710آرزوسیدمحمد-آقامحمدآزادی168.978انستیتوت لسان خارجی نیمه عالی شهر کابلکابل
K01030532آرزومحمدنادررضاییعلی جمعهنسوان سید الشهدا168.528واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19009575آرزومحمدعارف-محمدیعقوبفاطمه بلخي167.882واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K19005740آرزوعبدالواسیعضیاییبازارنسوان سیدهدایت الله نقشبند167.623واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K24003190آرزوسیداحمدبارکزائیشیراحمدنسوان مولاناعبدالله هاتفی167.603واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24003689آرزوعبدالطیف-محمدصدیق+نسوان جمعیت167.427واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01016046آرزوسخی داد-عزیزاللهتاجورسلطانه167.422واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19002520آرزوعبدالخالقخالقیارچاری باینسوان ام البلاد167.401واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K05002518آرزوغلام نبیعلی زادهغلام علینسوان اسمابنت ابوبکر(صدیق)167.387واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K01027662آرزونظرمحمد-شاه محمدآزادی167.376انستیتوت تربیه معلم مسلکی نیمه عالی شهر کابلکابل
K17000303آرزومحمدنبی-محمدکاظم بایفاطمه الزهرا167.312دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزکندز
K17005632آرزوفضل من اللهفضلینوراحمدسه درک167.264واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K01033335آرزومحمدایوب-خیال محمدخواجه رواش167.234واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14006070آرزوغلام حیدر-صفرمحمدنسوان خــِرآباد167.224انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بدخشانبدخشان
K24008073آرزوخان محمدعظیمیرحمننسوان حوض کرباس165.707واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01028128آرزوحبیب الرسول-شیریننسوان سپین کلی165.659واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19002141آرزونذیراحمد-غلام محمدگوهر خاتون165.657واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K19003677آرزوعبدالمجیدهمتزادههمت قلنسوان خراسان165.607واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01043381آرزومحمدسمیعقاسمیعادل شاهمحمداسماعیل حسن زی165.585واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24004378آرزومحمدداود.حاجی نجیب الله خانسردارمحمد داودخان شهيد165.491واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24001822آرزوغلام سخینعیمیغلام غوثحضرت عمرفاروق165.459واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K19002521آرزورحمت اللهامیریاسداللهنسوان ام البلاد165.458واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01020540آرزومحمدجعفرامینیمحمدامینزرغــونه165.389واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K20000907آرزوعبدالرسول-سیدرسولگوهرشادبیگم164.318دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجانجوزجان
K01040248آرزوعبدالواحد-محمداعظمنسوان زليخا164.291واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07001298آرزوعبدالرحیم-محمدابراهیمنسوان شهرکهنه165.507به نسبت انتخاب کود (صرف برای ذکور) نتیجه قرنطین استغزني
K24007555آرزوقمرالدین-شمس الدینبابا زنگی عطا رح163.978واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24007226آرزوحاجی غلام رسول-لالیاستقلال163.815دارالعلوم غیاثیه صرف برای اناث ولایت هراتهرات
K24002969آرزونورالدینجلالیجلالنسوان زیارتجاه163.804واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01053926آرزومحمدسلیم-فضل الرحیمفاطمه الزهرا163.801واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24002448آرزوجیلاناحمدیمحمدعمرنسوان مولاناعبدالله هاتفی163.792واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01028524آرزوامیرمحمدنوروزیتاج محمدنسوان مولاناعبدالمجید مصفاغزنوی--163.616واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01037133آرزوخلیل احمدامیریمحمداسحقسوريا163.439واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K22002083آرزوعبدالحکیمرحیمیعبدالرحیمنـــــسوان افغــان کوت162.578دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریابفارياب
K19012330آرزومحمدصالح-محمدصابرعايشه افغان162.422واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K25000031آرزوملنگ-محمدعلمگنهکان162.245دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی فراهفراه
K04001493آرزوخلیل اللهترینمحمدکبیرخاننسوان ام سلمه162.237واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K18000356آرزوعبدالرزاق-عاشورنسوان کارته مامورين162.07دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانسمنگان
K24006580آرزومحمدنبیرسولیشاه محمدخصوصی عصر نوین161.861واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K19007542آرزوعبدالفتاحکمال زادهبیگ محمدنمبر1سجادیه161.844واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K19010437آرزوزمریعلمسیدعلممولانا جلال الدين بلخي161.838واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K19008177آرزومحمدقدیرسروریمحمدسرورهاشم برات161.834واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01044258آرزومحمد کریم-محمد کبیرمحجوبه هروي161.732واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01018772آرزوحاجی محمداحساناحمدیارگل احمدزرغــونه160.517واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24009004آرزووکیل احمد-فضل احمدخصوصی تکاپو160.394واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K19005577آرزومحمدهاشمسلیمانیسلیماننسوان ابوزيدبلخي160.389واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K19002560آرزومحمدامان-شاه زماننسوان قلعه جنگی160.361دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانبلخ
K24004423آرزواحمدشاه.قلندرنسوان رازی160.355واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01046482آرزونعمت اللهحبیبیحبیب اللهپروژه پنجم 315160.329واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01030704آرزوحبیب اللهدوست یارالله بوبانینسوان فاميلي هاي ريش خور160.304انستیتوت تربیه معلم مسلکی نیمه عالی شهر کابلکابل
K24001394آرزوجلیل احمدیار زادهحاجی شاه محمدمحجوبه هروي160.214واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01007088آرزوسیدانورشاه-سیدامیرحسیننسوان پغمان160.173واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K20003434آرزوسیدمحمدخان-سیداشرف خانخديجه جوزجاني160.154واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K01033898آرزواسدالله-امان اللهفاضل بیک160.129واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14007227آرزوقلندرشاه-اکرمنسوان نمبر 2160.084واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K01020616آرزوسیدقربان علی-سیدبوبان علیحضرت شمس المشايخ159.987واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K32001607آرزوحیدر-علی عطانسوان شاه قلندر158.852واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K01033682آرزوغلام صادقپروانیدادخداپوهاند صدیق الله رشتین158.545واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01024666آرزوعبدالحکیم-عبدالقیوممـــريــم158.496واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24008000آرزوغلام سخی-محمدانورنسوان سیفی158.399واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K19000779آرزومحمدعثمانعثمانیقربان بدلگوهرشادبيگم158.331واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01030746آرزوعبداللهستانکزیگل علمنسوان فاميلي هاي ريش خور158.253واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01053294آرزونورآقا-زین العابدیننسوان توتيا158.203واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14008633آرزوعبدالبصیر-جنگیحلیمه سعدیه158.181واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K19012193آرزومرزاخانامیریخوجه میربي بي زينب156.872واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01041205آرزوحزب الله-زینت اللهنسوان زليخا156.587واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15006803آرزواسداللهابراهیمیمحمدابراهیمنسوان نهرچمن156.576واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K20003249آرزوگلستانعطائیحاجی عطاواللهگوهرشاد بیگم156.397واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K01043471آرزوحسن رضامرادیخانعلیمحمداسماعیل حسن زی156.341واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01033622آرزومحمداحسان-محمدحسنمحراب الدین155.401واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K17001171آرزوعلی حسینعلی زادهمحمدرسولنسوان صدرمضان155.352انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت کندزکندز
K07007994آرزونورمحمد-صفرمحمدنسوان خواجه علي155.295واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K07007352آرزومحمدحنیف-محمدانورنسـوان حيدرآباد155.223واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K01007119آرزوسیدمرتضی-سیدمصطفینسوان پغمان155.199واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01046741آرزومحمدعالم--محمداسلمنسوان بي بي مهرو155.063انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلکابل
K19010731آرزواحمدشاهقربانیحاجی محمدشيخ محمدصديق شهاب155.048واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01050609آرزوعبدالوحیدهاشمیمحمدهاشمرابعه بلخي154.99واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01018296آرزوعنایت اللهرحمت زادهرحمت اللهآمنه فدوی154.954انستیتوت تربیت بدنی و سپورت نیمه عالی شهر کابلکابل
K32002650آرزوعبدالخالقرضاییغلام حسینکارته صلح154.908دیپارتمنت حفاظه نباتات پوهنځی زراعت پوهنتون فاریابباميان
K24001803آرزوعبدالشکوربهادریعبدالغفورحضرت عمرفاروق154.716واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K25000114آرزوسیدعلاوالدین-سیدبرهان الدیننسوان رناحه154.589دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی فراهفراه
K01030874آرزومحمدقاهرمحمدیمحمدحسیننسوان سیدالناصری153.706انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلکابل
K04003519آرزوشرین آقا-محمدداهودلیلاصراحت153.577واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K01040401آرزوعبدالمالکشیرزیسخی دادشهرک خراسان153.544واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01011914آرزونورمحمدمحمدیبوبانیلیسه محمدموسی مجددی153.53انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت کندزکابل
K24011558آرزوعبدالستار-ذوالفقارنسوان روضه باغ گذره153.389واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01023787آرزومحمدمحسنصدیقیمحمدصدیقنسوان بي بي ساره153.194واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K05003757آرزوسیف الرحمن...امیرپادشاهنســــــــــــــــوان کره ناز153.192واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K22002549آرزوعبدالرحیم-محمد صدیقستاره153.166واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K21001003آرزوحاجی عزیزالله-عبدالجلیلجوزجانان نسوان ليسه153.152دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سرپلسرپل
K14001484آرزونورعلی-محمد سلیمنسوان جويبار151.637دیپارتمنت زراعت و وترنری انستیتوت نیمه عالی شهر کابلبدخشان
K01014253آرزوخان آقا0نیک محمدفاضل بیک151.495انستیتوت تجارت نیمه عالی شهر کابلکابل
K01018145آرزومیرهاشم-سید گلابمحمدآصف مايل151.491واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01030977آرزومحمدرضاواحبمحمدیونسسوريا151.465واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19012492آرزوعبدالستار-قاریعايشه افغان151.298واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K07002747آرزومحمدصادق-علی مجیدبي بي مريم151.251واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K01006334آرزوعبدالکریم-محمدرحیمده عربان قرغه151.195واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K22001727آرزواسدالله-خدایدادنسوان ده سيدان150.189واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K01009308آرزومحمدشعیب-سیدفقیرخالدبن وليد150.033واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19012525آرزوعبدالمجید-نورگلدیعايشه افغان149.974ناکامبلخ
K01040122آرزوشاه ولی-احمدعلینسوان زليخا149.9ناکامکابل
K01047405آرزوعنایت الله..حمزه اللهانستیتوت میخانیکی ـ149.881ناکامکابل
K19010545آرزوعبدالخلیلمحمدیمحمد حسنمولانا جلال الدين بلخي149.599ناکامبلخ
K19012227آرزوشاگل..غلام حیدرعلي چوپان149.577ناکامبلخ
K01021446آرزوعبدالباصر-عبدالصمدنسوان توتيا149.527ناکامکابل
K01013450آرزومحمدکبیرمحمودیمحمدرحیمنسوان علامه قاری نيک محمد149.451ناکامکابل
K25000071آرزوعزت اللهقاری زادهآقا محمدنسوان عسکرآباد148.322ناکامفراه
K19002771آرزوجان محمدسهرابیگرگعلینسوان ام البلاد148.153ناکامبلخ
K07003706آرزومحمد علی-علیشاهنسوان مقر148.145انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی مرکز ولایت غزنیغزني
K19005152آرزومحمدحسن-محمدحنیفمحمديوسف خيرخواه148.111ناکامبلخ
K01034792آرزوعبدالصمد-نورعلینسوان وحدت148.038ناکامکابل
K01036625آرزوبازمحمدسلطانینظرمحمدغازی عبدالله اچکزي148.037ناکامکابل
K01044134آرزوتاج الدین-نجم الدینمحجوبه هروي147.83ناکامکابل
K01050306آرزومحمدعارفصدیقیمحمدهاشمرابعه بلخي147.546ناکامکابل
K06001187آرزوشمس الحق-عبدالحمیدغلام حيدرخان146.569ناکامپنجشير
K17001086آرزومحمدنعیم-حاجی سخی مرادنسوان مسلکی تجارت ولایت کندز146.287ناکامکندز
K01022801آرزومحمدصدیق-حاجی محمدعمرنسوان ده خدايداد146.122ناکامکابل
K01017900آرزوگل افغانسعیدیسیدمبارکنسوان رحمن مينه ـ146.074ناکامکابل
K14005967آرزودادخدانعمتینعمت شاهنسوان خواهان146.041ناکامبدخشان
K17001387آرزومحمدحفیظحفیظیمکرمنسوان نمبر4145.925ناکامکندز
K01048389آرزوخیال محمدنورزاد-بازمحمدنسوان ده کيپک145.151ناکامکابل
K06001758آرزوبرکت اللهفقیرزادهفقیرخانغلام حيدرخان144.944ناکامپنجشير
K01012111آرزوعبدالواحدشاکریفیروزنسوان سیدال ناصری144.774ناکامکابل
K01042000آرزوعبدالقیوم-میرزامحمدنسوان نمبریک کمک به معارف144.741دارالعلوم بی بی عایشه صرف برای اناث شهرکابلکابل
K01023188آرزومعصوم خان-عبدالقدیرالفتح144.298ناکامکابل
K24004450آرزومحمدزمان.عزیزاللهکمیزان143.236ناکامهرات
K17005299آرزوامرالدین..نصرالدیننسوان مرکزی امام صاحب143.155ناکامکندز
K15007312آرزوحاجی میرزاجان-احمد جاننسوان 1141.077ناکامتخار
K19002253آرزومحمد عارف-محمد نعیمبي بي زينب140.876ناکامبلخ
K01011650آرزومحمدحسینکفتان زادهعیدمحمدنسوان علامه قاری نيک محمد139.437ناکامکابل
K19002936آرزوجمعه خاننظریحق نظرنسوان خراسان139.028ناکامبلخ
K06000878آرزوعظیم الله-امین اللهمسعود شهيد138.911ناکامپنجشير
K01039779آرزومحمدکاظم-محمداعظمیوسف بانگی !137.883ناکامکابل
K01021389آرزوعبدالفتاح0عبدالحلیمنسوان توتيا137.85ناکامکابل
K25000542آرزومحمد ویس-نوراحمدنسوان داراباد137.674ناکامفراه
K01022478آرزوخدادادرومانامیرجانعبدالهادي داوي137.585ناکامکابل
K01044398آرزوذبیح الله-پاینده محمدمحجوبه هروي136.082ناکامکابل
K04000955آرزومحمدمقیم-محمدسلیمخواجه سیاران سفلی135.773ناکامپروان
K01047306آرزووزیرگل-نظرگلنسوان بي بي مهرو130.675ناکامکابل
K01024474آرزوشفیق اللهکریمیکاکا جاننسوان بي بي ساره127.404ناکامکابل
K20001890آرزونعیم الدین-حسام الدینخديجه جوزجاني108.298ناکامجوزجان
K06001954آرزوشیراحمد..گداحمدغلام حيدرخان94.019ناکامپنجشير
K01028597آرزو افضلیمحمدظریفافضلیمحمداسلمنسوان ملکه ثريا169.2واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14007107آرزو گلزمان الدین-شاه جانصمدی157.131دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی بادغیسبدخشان
K24004727آرزو همکارحاجی غلام صدیق-حاجی عبدالعظیممهري هروي166.945واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K15007003آرزوگلعبدالرشید-نورمحمدبي بي هاجره139.27ناکامتخار
K24001448آرزونامهقربانسکندریسکندرمحجوبه هروي240.897دیپارتمنت زبان ادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون هراتهرات
K24009825آرزونامهاسماعیل-عطامحمدنسوان وزیرفتح خان149.986ناکامهرات
K24010813آرسیلافضل احمد-عبدالاحدنسوان میرویس شهید306.558دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون هراتهرات
K19003792آرشآزاد خان-غلام حیدرشهيد بلخي223.333دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون جوزجانبلخ
K24004805آرشاخترمحمد-پیرمحمدخصوصی بهاردانش215.621واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K15000544آرشنقیب اللهسروشجمعه خانخـواجه سبـزپوش208.53دیپارتمنت امور مالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون کندزتخار
K20002504آرشعبدالستار-محمدیعقوبافغان ترک جوزجان204.348دیپارتمنت امور مالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون جوزجانجوزجان
K24010560آرشعبدالوکیلکوهستانینورالدینهيواد192.276واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01037325آرشزمریامیریامیرمحمدغازي191.71واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01025674آرشعصمت اللهاکبریمحمداکبرغلام حيدرخان182.718واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16004789آرشمحمدسرورسروریعیدی محمدذکور اسلام قلعه173.807واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K19008590آرشمحمدآصف-محمد اسحقباختر172.46واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K19000534آرشعبدالغفورراستینمحمدرسولسلطان غیاث الدین170.741واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01046457آرشعزیزخاننیازینائب خانآزادی170.494واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01019259آرشعبدالقدیرنجرابیعبدالهاشمغلام حيدرخان170.417واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01026511آرشآغاشرین-آغاجاننمبر1سيديوسف علمي169.11دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانکابل
K01038419آرشروح اللهروحیاحمداللهغازي168.88واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01021138آرشغلام نبینورییارمحمدعبدالهادي داوي167.222واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14001312آرشمحمدظاهر-رجبضياالدين شهيد166.964واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K01012993آرششاه محمد-امیرمحمدحبيبيه165.709واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K04005185آرشعبدالرحمن-آقا محمدذکورگلبهار164.295واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K01022152آرشعبدالستار-قربانعلیذکوربی بی مهرو162.267انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلکابل
K01037777آرشمحمدرسول-محمدصدیقعبدالغفورنديم-158.317واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01055593آرشبشیرالله-دین محمدآزاد خان156.792واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01016962آرشهمایوننیازیشادمحمدمحراب الدين142.73ناکامکابل
K19011245آرشاحمدشاه-یعقوب علیباختر129.173ناکامبلخ
K01039167آرش رضافضل الله-غلام رضااحمد شاه مسعود170.718واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01047870آرش شهابمحمداسمعیل-محمدعارفآزاد خان289.572دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون البیرونیکابل
K01024809آرش مصورمحمدمحمودسروریانمحمدمحفوظاستاد ذبیح الله خان177.965واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01026245آرمانروح اللهعظیمیمیرآقاغلام حيدرخان316.69دیپارتمنت عمومی پوهنځی طب پوهنتون البیرونیکابل
K01017196آرمانعبدالغنی-نصیرعبدالروف بينوا313.606دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون هراتکابل
K01041860آرمانمحمدعلیادبیعلی یاورمشعل بيات سره مياشت237.555دیپارتمنت زبان وادبیات آلمانی پوهنځی زبان های خارجی پوهنتون کابلکابل
K01015970آرمانمحمد امان-محمد عثمانپوهاندعبدالاحمدجاويد224.97دیپارتمنت مطالعه ارتباطات وعلوم بشری پوهنځی ژورنالزم پوهنتون کابلکابل
K01023418آرمانسلیم شاهعادلعادل شاهغلام حيدرخان193.464واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01041796آرمانمحمدامان-عبدالقیوماستاد مصباح191.823واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01048448آرمانمحمدصابرطاهریمحمدطاهرپروژه پنجم 315189.921واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24009712آرمانشراف الدیناحرارینورالدینذکورقوای چهار زرهدار169.325واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K05003610آرمانغلام حیدر..آغا شیرینمحمد عمر شهيد162.095واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K17001217آرمانروکیحمیدیغلام قادرشهيداحمدشاه مسعود155.362واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K22001581آرمانخال محمدسلامیعبدالسلامخراسان155.307دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت پوهنتون فاریابفارياب
K21000490آرمانغلام علیپویاخال نزیرقلذکور آسیاباد153.24انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت سرپلسرپل
K07000521آرمانهغلام روحانی-غلام غوثجهـــــان ملکه158.386واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K24009268آرمیتاعبدالجلیل-جمعهگوهرشاد297.549دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون هراتهرات
K24005865آرمیتاعبدالبصیر-نورالدینهيواد278.475دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای اناث پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون هراتهرات
K24009103آرمیلاعلی احمد-ولی مدشيخ نظام الدين156.808دارالعلوم غیاثیه صرف برای اناث ولایت هراتهرات
K01043231آرمینمرزانسیم-عبدالقسیممحمدانوربسمل179.603انستیتوت لسان خارجی نیمه عالی شهر کابلکابل
K01026387آرمیننجیب الله-عبدالسعیدقابل بای172.307واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24010542آرمینعبدالقدوسزمانیعبدالسلامخواجه محمد تاکي157.026واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24000326آروزوعلیسروریمحمدسرورنسوان جبرئیل189.706انستیتوت ژورنالیزم نیمه عالی شهر کابلهرات
K24006675آرویفضل احمد..غلام یحییخصوصي هيواد245.211واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01047635آرویندوست محمد..مرزارحیمترميم ماشين الات ساختماني181.351دیپارتمنت علوم نباتی پوهنځی زراعت پوهنتون پروانکابل
K19013532آریاعبدالقیوم-محمدعزیزترابی292.688دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنځی طب پوهنتون پکتیابلخ
K24001540آریاتیمورشاه-محمدزمانگوهرشادبيگم233.431دیپارتمنت روابط عمومی پوهنځی ژورنالیزم وارتباط جمعی پوهنتون هراتهرات
K19002451آریامحمد داود-محمد یاسیننمبر2صلح شهيدمزاري228.636دیپارتمنت انگلیسی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخبلخ
K20002712آریامحمدظاهر-قربانقزانچي بابا204.132دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون جوزجانجوزجان
K24000924آریامیرمحمدعارف-میرغلام محی الدینگوهرشادبيگم202.321دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K14007436آریاعبدالکاملاسرامحمد اسمعیلحلیمه سعدیه202.234دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای اناث پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون بدخشانبدخشان
K01044981آریادین محمد-ویس محمددرخاني200.711دیپارتمنت حفاظت نباتات پوهنځی زراعت پوهنتون کابلکابل
K27002368آریامحمدعیسی-محمدرحیمصفیه عمه جان192.187دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون کندهارکندهار
K19002233آریاعبدالهادی-عبدالواحدگوهر خاتون188.443واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K15002656آریامحمدیاسین-عبدالخلیلنسوان بي بي هاجره186.799دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تخارتخار
K01046678آریااحمدیاربخشیمحمداکرمپروژه پنجم 315186.431واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14007453آریاصفرمحمدتابشرستمحلیمه سعدیه186.284دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برایاناث پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون بدخشانبدخشان
K01023178آریاواسع-محمد عمربي بي سروري سنگري181.532انستیتوت تکنالوژی کمپیوتر نیمه عالی شهر کابلکابل
K19010718آریامحمداکبر-محمدعلیسلطان راضیه181.27دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخبلخ
K01025640آریاتاج بیکجوهریجوهربیکنسوان منوچهری--179.458واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14007519آریاعبدالجبار-رحمت اللهحلیمه سعدیه179.096واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K19009879آریافریدعلیمعبدالعلیممولانا جلال الدين بلخي176.322واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01018624آریاکریم اللهکریمیعبداللهنسوان مولاناعبدالمجید مصفاغزنوی--172.654واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15008448آریاعبدالله-گل نظربي بي حوا168.877واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K19009379آریامحمد امینفیضیحاجی گل محمد خاننسوان محمداسلم حدید165.41دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیابلخ
K01016935آریامحمدعمرسروریمحمدسرورمولانا جلال الدين محمد بلخي160.508انستیتوت تربیه معلم مسلکی نیمه عالی شهر کابلکابل
K01024194آریاغلام صدیقعمرخیل صافیغلام سخینسوان بي بي ساره157.222واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K04002865آریاعبدالحمید..عبدالمجیدتجربوی156.821واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K24002998آریاامام الدینسیفیسیف الدیننسوان زیارتجاه155.1واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24009823آریاسیداقاسعادتنوراحمدنسوان وزیرفتح خان150.095واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24008195آریافضل احمداحمدیملا احمدنسوان حوض کرباس149.636ناکامهرات
K19010682آریامحمدآصف-محمدداودسلطان راضیه149.325ناکامبلخ
K22001015آریاعبدالروف-عبداللهنسوان افغانکوت144.787ناکامفارياب
K14008865آریاغلام سخی-مولادادزيباک144.665ناکامبدخشان
K04001294آریامحمدشعیبندیممحمدصدیقحره جلالی140.882ناکامپروان
K16001519آریانمحمد افضل-احمد شاهذکور اسلام قلعه163.78واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K01026537آریاناعبدالقیوم-محمدحلیمنسوان وحدت269.856دیپارتمنت مشاوره ورهنمایی پوهنځی روانشناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابلکابل
K01026412آریانازرگل-پادشاه گراننسوان وحدت235.375دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K14006388آریاناامام علیامانیمحمدکریمنسوان بهارک184.539دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برایاناث پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون بدخشانبدخشان
K22002709آریانامحمدموسی..عمرستاره167.688دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریابفارياب
K22001612آریاناعبدالصمدامینیمحمد امیننسوان جمشیدی165.659دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریابفارياب
K22002077آریاناعبدالصمددرویشیماقنـــــسوان افغــان کوت148.238ناکامفارياب
K15001659آریستامحمدآصف-آقامحمدنسوان شهرکهنه146.069ناکامتخار
K01054556آرینعوض علی-جان محمدعبدالغفار شهيد282.073دیپارتمنت عمومی فارمسی پوهنځی فارمسی پوهنتون کابل صرف برای ذکورکابل
K01020731آرینمحمدشفیعمحمدشفقمحمدحسیناستقلال274.886دیپارتمنت عمومی پوهنځی صحت عامه صرف برای ذکور پوهنتون طبی کابلکابل
K14001084آرینلعل بیک-سلیمانذکور ده شهر245.843دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخبدخشان
K01018306آرینمحمدخطابملکزادهمحمداماننسوان مولاناعبدالمجید مصفاغزنوی--229.852دیپارتمنت امور مالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون البیرونیکابل
K01050275آرینببرکحمیدیعبدالقیومرابعه بلخي228.429دیپارتمنت ریاضی پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K14001259آرینزرین شاهالفتیالفت شاهتجربوی ذکورالجهاد215.913دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بدخشانبدخشان
K16001774آرینمحمدآجانعزیزیمحمد عزیزذکورنمبردوم211.038دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کندزبغلان
K01014218آریناخترمحمدوردکببرکقلعه کاشف203.608دیپارتمنت انجنیری پطرولیم صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری معدن ومحیط زیست پوهنتون بلخکابل
K04003702آرینملک میر-عین الدینذکورميدان هوائي بگرام193.353واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K14003225آرینهلال کو-میرزاحاجی بیکتجربوی شورابک184.491دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت پوهنتون بدخشانبدخشان
K31001008آرینمحمدآصف-دین محمدسلطان علاوالدين غوري183.248واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغور
K07000497آرینغلام بهاوالدین-غلام غوثجهـــــان ملکه182.946دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون غزنیغزني
K19002046آرینعبدالصبور-محمدنسیمگوهر خاتون177.676واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K24002010آرینغلام سروربارکزائیجان محمدخصوصی احرار172.628واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01019412آرینعبدالزمان-عبدالغفارغازی ادی172.528انستیتوت تجارت نیمه عالی شهر کابلکابل
K15002069آرینمحمداکبر-محمدصابرنسوان بي بي مهتاب167.393انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی بلخ ولایت بلختخار
K02002737آرینامیرجانتیموریشیرزوارامام محمدباقر ع167.231انستیتوت لسان خارجی نیمه عالی شهر کابلميدان وردگ
K01015823آرینبشیراحمدبرومندنیازمحمد- - قلعه بختيار165.338واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19002090آرینخیرمحمدفروتنخوشدلميرغلام محمدربيع165.288واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01022757آرینعبدالحسین-عبدالرازقنسوان ده خدايداد160.511واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K17000699آرینغلام سونه پیر-حاجی حمیدغوثشيرخان158.704واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K19007211آرینفیض محمدشیرزادمیرزا شیرمحمدخانميرولي156.545واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01042371آرینغوث الدین-محمدشاهمحمدفقيرفيروزي155.735واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01054698آرینغلام سرور-غلام سخیماما خيل154.579واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01045142آرینسیداحمد-غلام حیدردرخاني153.321واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01024343آرینعبدالعلیم-فدامحمدغلام حيدرخان144.412ناکامکابل
K01025105آرین پورفیض خدامرادیفیض اللهغلام حيدرخان222.738دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون البیرونیکابل
K24001857آرین دانشحفیظ اللهدانشامیرمحمدسواد حیاتی212.807انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی ولایت هراتهرات
K17003801آرین غزالدوست محمدصدیقیمحمدصدیقسه درک198.704دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کندزکندز
K01039846آرین فرنجیب اللهپائیزیحفیظ اللهفاميلي های ريشخور219.454واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14001901آریهروشن دل-جلندرجامرج177.684انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بدخشانبدخشان
K01029556آریوبمحمداسماعیلسپاسمحمدغوثعبدالهادي داوي170.889واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K21000203آزادگل محمد-حاجی محمدامانمنهاج سراج162.144دیپارتمنت زبان وادبیات اوزبیکی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجانسرپل
K23000150آزاداحمد-رجبموربچاق141.298ناکامبادغيس
K20003323آزادقلندر-خیرمحمدابن يمين140.939ناکامجوزجان
K22000121آزاد اللهبشیراحمد-سلطان محمدشمس الدين شهيد168.998واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K20001207آزاداللهامان الله-حبیب اللهگوهرشادبیگم177.927دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانجوزجان
K15002294آزادبیکمحمد قیوم-قره قلالحاج عبدالقيوم بيک شهيد144.936ناکامتخار
K20000392آزادبیگقربان نظر-جورهمولانا اذنب شبرغانی158.676واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K09002661آزادخانحیات خانعابدیارظفرخانششگرنمونوی لیسه211.282دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون پکتیاپکتيا
K24005741آزادخانعبدالصمد-عبدالرازقباباجي149.615ناکامهرات
K17005932آزادشاهمحمدطاهروفامیرزارحیمذکور مرکزی علي آباد174.071دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزکندز
K24004838آزادهمحمدابراهیم-محمدانورهيواد313.098دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون هراتهرات
K19003523آزادهغلام علیحسنیخلیفه حسننمبريک شهيدمزاري280.613دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخبلخ
K20000180آزادهعبدالستار-شاهمردانقلمیرويس مينه215.424دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون جوزجانجوزجان
K24003668آزادهنذیراحمد-حبیب الله+نسوان جمعیت203.827دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنځی ساینس پوهنتون هراتهرات
K19007190آزادهابراهیمخالقیعلی محمدميرولي203.534دیپارتمنت انگلیسی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخبلخ
K19009065آزادهعبدالغفار-ذالفقارفاطمه بلخي200.782دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنځی ساینس پوهنتون بلخبلخ
K24011543آزادهعبدالظاهر-عبدالحکیمقواي 4 زرهدار199.948دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K01035243آزادهعبدالولی-عبدالعلیصوفی محمداسلام مین194.91واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K20000437آزادهباشم-ای نظرقره کينت193.586دیپارتمنت زبان وادبیات ترکی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجانجوزجان
K19002029آزادهزمانرحیمیمحمدرحیمبلخ باستان189.911دیپارتمنت روان شناسی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیانبلخ
K19013302آزادهمحمد ابراهیم-محمد خانمحمد هاشم برات188.187واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K24005830آزادهنوروز-عباسهيواد186.186دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K19003587آزادهخواجه امان اللهصدیقیخواجه رحماننسوان خراسان181.154دیپارتمنت زبان وادبیات ترکی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجانبلخ
K24008089آزادهشراف الدین-حسام الدیننسوان حوض کرباس180.755واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01014740آزادهعبدالسلامصمدیعبدالصمدلامعه شهيد177.422واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01037888آزادهروح الله-حمیداللهنسوان سردارکابلی171.119واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K21000940آزادهنظام الدین-محمدقلنسوان سرخک170.649دیپارتمنت زبان و ابیات انگلیسی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سرپلسرپل
K18000741آزادهغوث الدینمحمدیمحمدعلیاجاني ملکه169دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانسمنگان
K19006675آزادهعلی حسینصمدیابوزرنسوان 1 یولمرب167.422انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K19010246آزادهنوراللهحکیمیحفظ اللهمولانا جلال الدين بلخي165.615واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K04001494آزادهمحمودعظیمیمحمدعظیمنسوان ام سلمه165.591واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K22000862آزادهجان محمد-محمد علیگوهرشادبيگم164.199دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریابفارياب
K01007018آزادهشمس الرحمن-میرحسینچهل تن164.023واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07001907آزادهسخیداد-فتح محمدنسوان شهداي مرکزجاغوري163.667واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K22002419آزادهمحمد اسمعیل-عبدالخلیلستاره162.075واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K19003220آزادهمحمدآصفایوبیحاجی محمدایوبنسوان خراسان160.413واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K05001981آزادهنصراللهستاریعبدالله جاننسوان نساجي گلبهار156.689واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K19005885آزادهحمیدالله-حاجی محمدعیسیتجربوي اتفاق155.096واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K19003193آزادهمحمدقاسماحمدیشیراحمدشاخ مغيلان153.176واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K07001789آزادهمحمد داود-محمدظاهربی بی خدیجه کبرا151.777واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K22000325آزادهابراهیمرحمانیرحمنلیسه نسوان انجلاد151.653واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K22004371آزادهمحمدعمر-غیب اللهیولدز151.543واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K01007838آزادهامین الله-جمعه خانعاطفه شهيد150.269انستیتوت تکنالوژی افغان نیمه عالی شهر کابلکابل
K20001541آزادهنورمحمد-گدایالحاج عبدالرشيد دوستم146.2ناکامجوزجان
K14007791آزاده ماهمولا داد-دورقسرچشمه153.272واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K14000361آزاده ماهبختاورشاهنظریمحمدنظرنسوان ویر151.774واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K07006283آزدهمحمد نسیمضیائیمحمد عیسینسوان تبرغنک252.6دیپارتمنت پروتیزدندان صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرکابلغزني
K24010553آزیتانوراحمدامینیاقامحمدهيواد309.571دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون هراتهرات
K24010358آزیتاقدیراحمد-حاجی خضرمحمدنسوان سيفي278.537دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون هراتهرات
K24000888آزیتاگل احمد-میرزااحمدگوهرشادبيگم247.276دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنځی ساینس پوهنتون هراتهرات
K24006328آزیتانوراحمدثابتمحمدرسولنسوان مولاناعبدالله هاتفی242.515دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات بوهنتون هراتهرات
K01029362آزیتافواداحمدیمحمدگلنسوان ملکه ثريا238.475دیپارتمنت مشاوره ورهنمایی پوهنځی روانشناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابلکابل
K01032525آزیتامحمد علینجفیمحمد موسینسوان سید الشهدا220.696دیپارتمنت فوتوگرافی پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون کابلکابل
K24006323آزیتاجیلانصدیقیغلام صدیقنسوان مولاناعبدالله هاتفی219.309دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کندهارهرات
K01016847آزیتامحمداکرمانوریعبدالطیفمحراب الدين214.297دیپارتمنت تاریخ عمومی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون کابلکابل
K24002635آزیتانجیب اللهبهرامیحبیب اللهنسوان مولاناعبدالله هاتفی202.37دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K24003919آزیتامحمدآصف.حاجی ابوبکرخصوصي هیواد202.188دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K19010206آزیتاسیدعصمت اللههاشمیسیدحبیب اللهمولانا جلال الدين بلخي196.772دیپارتمنت زبان وادبیات اوزبیکی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخبلخ
K24001284آزیتاصدرو-عطامحمدگوهرشادبيگم195.338دیپارتمنت نقاشی پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون هراتهرات
K24008407آزیتاعبدالقدیر-دین محمدتلاب193.39واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K20001355آزیتاعبدالرحمنقیومیعبدالعلیقزانچي بابا195.285به نسبت انتخاب کود (صرف برای ذکور) نتیجه قرنطین استجوزجان
K19014006آزیتاغلام یحی-محمدمهدینسوان خراسان192.082دیپارتمنت اگری بزنس پوهنځی زراعت پوهنتون بلخبلخ
K19003377آزیتامیرحمزه-لاجوردقاری فتح الله190.18دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون فاریاببلخ
K24010370آزیتاگلاب الدین-گل احمدنسوان سيفي189.545دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون هراتهرات
K24008996آزیتاصبغت الله-حبیب اللهميرمن حياتي182.586واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24009199آزیتاعبدالکریم-غوث الدینگوهرشاد179.825واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24005372آزیتااحمدشاهنادریغلام سرورنسوان ابومنصو رعلي178.036انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی ولایت هراتهرات
K31000365آزیتاعبدالجبارلعل زادهمحمداسحقسلطان رضیه غوری177.61دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی غورغور
K24007681آزیتاحفیظ الله-حاجی فیض محمدنسوان تجربوي177.489انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی ولایت هراتهرات
K24001784آزیتاسراج الدینقادریعبدالقادرحضرت عمرفاروق177.256واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24005032آزیتاغلام رسول-غلام حیدرهيواد176.083واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K05001838آزیتامحمدیونس-محمدیوسفنسوان عبدالغفور غفوری175.988واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K24005240آزیتاعبدالخالق-عبدالغفورنسوان ابومنصو رعلي174.267انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بادغیسهرات
K24001021آزیتامجیر-تیمورگوهرشادبيگم173.99واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K25001311آزیتاسیداحمدسعادتمومنمهاجرآباد173.954دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی فراهفراه
K17005401آزیتااحمدالله..عطااللهنسوان ستاره172.272انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت کندزکندز
K21000557آزیتااسدالله-قوزی باینسوان آسياباد172.045دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سرپلسرپل
K15006295آزیتانجیب الله-امان اللهکفترعلي168.903واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K24006330آزیتاگل احمدگلستانیسخی دادنسوان مولاناعبدالله هاتفی168.773واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24011041آزیتاامام الدینپیمانسیدنورالدیننسوان اميرحسين167.493واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24001482آزیتاعبدالحکیم-محمدیعقوبگوهرشادبيگم167.163واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24003339آزیتاغلام حضرتحیدریغلام محی الدیننسوان مولاناعبدالله هاتفی165.374واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24000948آزیتاغلام صدیقنبی زادهغلام نبینسوان اميرعلي شيرنوائي160.352دارالعلوم غیاثیه صرف برای اناث ولایت هراتهرات
K14001963آزیتاسیدرازق-عمربیگمايمي156.895واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K21001000آزیتاعبدالوهاب-حاجی عبدالرحیمجوزجانان نسوان ليسه155.139دیپارتمنت ریاضی و فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سرپلسرپل
K01045791آزیتاگل آقا-گلاب الدینمخفی بدخشی154.919واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01043765آزیتاعبدالرشیدارباب زادهارباب ملاهليسه عالي شهيدان153.354دیپارتمت کیمیا صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه شیخ زایدکابل
K14001808آزیتانورمحمد-یارمحمدسیدیه149.926ناکامبدخشان
K24005431آزیتاعبدالقیومیعقوبیعبدالرحیمنسوان ابومنصو رعلي148.482انستیتوت تخنیکی نیمه عالی ولایت هراتهرات
K15003585آزیتاعصمت الله-عبدالرزاقنسوان نمراول144.671ناکامتخار
K15002992آزیتابارانصفریصفرمحمدنسوان الفاروق139.474ناکامتخار
K25000341آزیتافرهاد-حاجی فضل احمد خاننسوان داراباد139.239ناکامفراه
K01046130آزیتاعبدالفتاحظاهریعبدالظاهرپروژه پنجم 315137.852ناکامکابل
K07002853آزیتانعمت الله-محمد علیمختلط حضرت زهرا134.422ناکامغزني
K24008172آزیتانامهجمعه خانحبیبیحفیظ اللهنسوان حوض کرباس226.476دیپارتمنت زبان ادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون هراتهرات
K01037994آزینزبیح الله-حسن رضانسوان سردارکابلی197.039دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K16002689آزینامحمدفهیمیوسفیمحمدیوسففاطمه الزهرا176.164دارالعلوم مرکز صرف برای اناث ولایت بغلانبغلان
K01015570آسانهمحمدیاسینافضلیمحمدنعیمنســــــــــوان شهرک وحدت153.366واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K08000650آسداللهمحمدگلحکمتیاربازمحمدسپينه177.543دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پکتیکاپکتيکا
K29000113آسماگل حبیب-عبدالحبیببي بي خالا230.089دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کندهارزابل
K27000259آسمااحمد ولی-حاجی محمد نبی خانزرغـــونه انـا197.064دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنځی شرعیات پوهنتون کندهارکندهار
K01045969آسماالف گلحًدرانغنم رنگذبيح الله عصمتي188.119واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19012232آسناتغلام حضرتحیدریغلام حیدرنمبر2صلح شهيدمزاري156.565واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K04004185آسناتهمایون-ذکریانسوان ميدان هواي بگرام153.446واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K07001800آسودهچمن شاه-جمعه خاننسوان شهداي مرکزجاغوري165.497واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K22001408آسودهمحمد اللهمحمدیقادرقلنسوان جمشیدی153.227واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K19001651آسودهمحمداعظممخلصخواجه قلنسوان آسیاب شراف151.53واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K10005126آسیامحمدزمان-شاه زمانقلعه مقام خان نسوانولیسه197.244دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنځی ساینس پوهنتون ننگرهارننگرهار
K10013320آسیامیرزمان خان-نادرخانالایی عالی لیسه174.017واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K14004341آسیبهصفی الله..ملا فیضگزانک168.926دیپارتمنت ریاضی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشانبدخشان
K14001510آسیمهحیت محمد-عیدی محمدنسوان جويبار153.154واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K15006915آسیمهسیدجاوید-سیدذاکرنسوان نمبر1148.376ناکامتخار
K14007083آسیمهمحمدنعیم-محمدیتمصمدی146.367انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بدخشانبدخشان
K01017212آسیهمتیناحمدینوراحمدنسوان رحمن مينه ـ306.503دیپارتمنت عمومی پوهنځی طب پوهنتون ننگرهارصرف برای اناثکابل
K01017121آسیهعبدالرحمناحمدیلطف الرحمننسوان مولاناعبدالمجید مصفاغزنوی--285.498دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنځی شرعیات پوهنتون کابلکابل
K24003159آسیهغلام حیدرروحانیغلام رسولنسوان مولاناعبدالله هاتفی283.539دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنځی انجنیری پوهنتون هراتهرات
K01031557آسیهسیداسماعیلعلویسیدمیراحمدشاهسوريا266.794دیپارتمنت پالیسی عامه پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کابل صرف برای اناثکابل
K24006684آسیهفیروز..عبدالمجیدخصوصي هيواد257.805دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای اناث پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون هراتهرات
K14001969آسیهمحمدیار-محمدگلنسوان خــِرآباد252.276دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات(BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بدخشانبدخشان
K01033208آسیهغلام صدیقمسلممحمدرفیقنسوان محمد اکبر خان پامير249.078دیپارتمنت کار وامور اجتماعی پوهنځی روانشناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابلکابل
K01016363آسیهعزیزمحمدعزیزیمظفرالدینبي بي عايشه صديقه247.387دیپارتمنت مطبوعات پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کابلکابل
K24009336آسیهسیدعبدالطیف-حاجی ملاسیدمحمدگوهرشاد243.797دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون هراتهرات
K24005434آسیهمحمدامین.حبیب اللهنسوان برناباد242.5دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی پوهنځی زراعت پوهنتون هراتهرات
K01028156آسیهسیدعبدالقدیر-سیدمحی الدیننسوان سپین کلی241.577دیپارتمنت فلسفه وجامعه شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون کابلکابل
K01024604آسیهقدیراحمد-رازمحمدسلطان راضيه236.772واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24001949آسیهنجیب اللهعزیزیحفیظ اللهنسوان غلام نقشبند دشتی232.875دیپارتمنت تعلیمات مسلکی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K24009784آسیهحاجی فضل احمدنورینیک محمدنسوان سیاوشان231.275دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K01018246آسیهعلی رضا-قمبرزينب کبرا228.297واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01010758آسیهنجیب الله-عبدالنبیپوهاندعبدالاحمدجاويد222.665دیپارتمنت فزیک عمومی صرف برای اناث پوهنځی فزیک پوهنتون کابلکابل
K01038900آسیهعبدالکبیر-عبدالقدیرشهرک پامير219.547دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K19005029آسیهمحمدجمعه..محمدعزیزراه معرفت217.749دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخبلخ
K24007930آسیهحمیدالله-عبداللهنسوان افغان - ترک217.629دیپارتمنت مشاوره ورهنمایی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K24003685آسیهنثاراحمد-شیرین خان+نسوان جمعیت214.925دیپارتمنت ریاضی پوهنځی ساینس پوهنتون هراتهرات
K01053981آسیهعبدالستار-حبیب جانخارج مرز212.005دیپارتمنت تعلیم وتربیه عمومی پوهنځی علوم تربیتی ومسلکی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K19012674آسیهمحمدعزیز-محمداقبالفاطمته الزهرا203.542دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخبلخ
K01031641آسیهسیدمحمدحیدرحمیدیسیدمحمدناصرچهل دختران -199.018دیپارتمنت ادبیات نمایشی پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون کابلکابل
K22002913آسیهحیات الله-طوردی قلنسوان افغانکوت197.321دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون فاریابفارياب
K24004063آسیهتاج محمد..علی محمدنسوان تورغندی197.114واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24011632آسیهعبداللطیفسیدزادیارگلنسوان رازی197.017دیپارتمنت تاریخ پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون هراتهرات
K01026753آسیهمحمدناصر-محمدعارفنسوان وحدت191.59واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01023848آسیهضیا الدین-حاجی عزیزالدینمـــريــم189.776واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01041916آسیهعبدالحلیمرحیمیعبدالرحیممشعل بيات سره مياشت189.724واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01032374آسیهناصرعلیقاسمیقربانعلیسوريا188.619واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01015396آسیهمیراحمد-گل علمسيد نورمحمد شاه مينه187.724واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K02001328آسیهمحمداسلامصفدریمحمداسلمراقول186.452انستیتوت تجارت نیمه عالی شهر کابلميدان وردگ
K24001778آسیهسلطان احمدکریمیعبدالکریمحضرت عمرفاروق184.606انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی ولایت هراتهرات
K01034224آسیهمنگل-محمد ولیابوالقاسم فردوسي183.734واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K17003904آسیهحیات محمدسلارزیجمعه گلسه درک183.179دیپارتمنت علوم فرهنگ اسلامی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزکندز
K27000554آسیهمحمدنسیم-حاجی محمدابراهیمشهيدعبدالاحد کرزي182.897دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارکندهار
K01033154آسیهمحمدیونسشریفیمحمدغوثنسوان محمد اکبر خان پامير182.866واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19002282آسیهعبدالله-مولوی محمدرجبگوهر خاتون182.822دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزبلخ
K01037302آسیهعبدی محمدعزیزیعزیزمحمدفاميلي های ريشخور181.619دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشانکابل
K01024572آسیهعبدالواحد-محمدرحیمسلطان راضيه177.774واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19008913آسیهعبدالکبیر-محمدکریمفاطمه بلخي177.751واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K17005962آسیهضیا اللهحیاتیحیات اللهسه درک177.718دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت پوهنتون کندزکندز
K16002656آسیهعزیزاللهامیریعرضی حسینفاطمه الزهرا177.665دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلانبغلان
K01021595آسیهمحمد افضل-غنچه گلابولقاسم فردوسي176.212واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24004976آسیهصفی اللهعثمانیعبیداللهليسه نسوان چهاردره175.743واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K33000677آسیهحسین علیشریفیقمبرنسوان تگاب174.519انستیتوت اداره و حسابداری نسوان نیمه عالی شهر کابلدايکندی
K01018635آسیهنورعلی-میرعلیآمنه فدوی174.236واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07006163آسیهمحمدآصف-محمد ناصرخـــــواجـــه عمري174.143انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی مرکز ولایت غزنیغزني
K24008160آسیهاحمدشاهیارزادهغلام صدیقنسوان حوض کرباس172.573واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01037982آسیهعبدالحکیم-عبدالنبیچهار قلعه چهار دهی !170.893واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01041908آسیهجمعهمحمدیعوضمشعل بيات سره مياشت170.588واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K22000440آسیهمامون محمدامینیحاجی میرزا محمد امیننسوان مرکز قيصار168.578دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر پوهنځی اقتصاد پوهنتون فاریابفارياب
K24006373آسیهاحمدشاهاحراریعبدالعزیزمحجوبه هروي166.614واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01014412آسیهمست علیاحمدیغلام سخیشهرک اميد سبز165.769واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14007553آسیهمحمدیعقوب-سنگ محمدحلیمه سعدیه163.85واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K19012615آسیهاحمدفرید-محمدهاشمفريده بلخي163.65واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K20001756آسیهمعراج الدین-میرزابدرالدینخديجه جوزجاني163.469واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K18000710آسیهشجاع الدینحنیفحاجی نورمحمداجاني ملکه163.437دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانسمنگان
K18001534آسیهصبغت اللهخیرخواهخیراللهاجاني ملکه163.355واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیسمنگان
K06001983آسیهعبدالستار..عبدالغفارمحبوبه راوی162.388دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیرپنجشير
K01050689آسیهسیدقمبرشاه-سیدعمرنسوان پکتیاکوت161.835واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K20000774آسیهعبدالله-اسمعیلگوهرشادبیگم160.543واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K20002964آسیهمحمدهاشم-خدرالحاج عبدالرشيد دوستم160.494واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K26000108آسیهمحمدداودحبیبیحبیب اللهنسوان زرنج159.949دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی نیمروزنيمروز
K19011987آسیهسیدعبدالواحد0حاجی سیدمحی الدینرباط بلخي158.588واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K24004710آسیهمیرحسین-میربهبودمهري هروي158.567واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K14007256آسیهمحمدعظیم-محمدامیننسوان نمبر 2158.47واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K21000372آسیهمحمدالدینصابریمحمدنعیمنسوان مسجدسبز158.449واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیسرپل
K20003755آسیهحمیدالله..محمدجمعهنسوان کوک گنبد158.4واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K18001541آسیهسیدابرارفرهمندسیدمحمدصابراجاني ملکه158.344واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیسمنگان
K19006553آسیهصالح محمد-محمد نعیمترابی156.842واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K19012861آسیهعوض-عبدالحسینفاطمته الزهرا156.691واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K14007066آسیهنوروز محمدانیسگدامحمدمختلط وکیل عبدالجبارخان155.199دارالعلوم بی بی حفصه صرف برای اناث ولایت بدخشانبدخشان
K15005295آسیهنصرالدینمحمدیملامحمدیدرقد153.208واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K14006662آسیهمحمدرسولنیازیعبدالنیازملنگاب149.971ناکامبدخشان
K15008286آسیهفضل احمدرحیمیعبدالبي بي عايشه صديقه149.846ناکامتخار
K24006295آسیهغلام حیدر-عبدالباقیفتح149.744ناکامهرات
K14008885آسیهعبدالمجید-حاجی مرزا آدینه محمدسيد احمدمشتاق شهيد148.519ناکامبدخشان
K27002254آسیهقدرت الله-غلام رسولنازواناعالی لیسه148.27ناکامکندهار
K14001998آسیهبازمحمد-محمد عمرپايان شهر146.532ناکامبدخشان
K20001785آسیهسیدعبدالرحیم-سیدعبدالروفخديجه جوزجاني146.528ناکامجوزجان
K14008230آسیهعبدالاحمداحمدیعبدالصمدتجربوي ترگي146.038ناکامبدخشان
K20001691آسیهعبدالحکیم-محمدمرادخديجه جوزجاني141.229ناکامجوزجان
K15006599آسیهعبدالودودودودیحاجی اسماعیلامیرعالم شهید139.733ناکامتخار
K15006973آسیهمحمد اسماعیلابراهیمیسیدابراهیمنسوان بي بي هاجره132.688ناکامتخار
K24006698آسیه نامهسیدشیرآقا..حاجی محمدسعیدخصوصي هيواد239.929دیپارتمنت ریاضی پوهنځی ساینس پوهنتون هراتهرات
K33003618آصفمحمد جواد-محمد عیسیدارالهدا291.153دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون هراتدايکندی
K24009264آصفمحمد-عطا محمدشپي جامي271.42دیپارتمنت امور مالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون هراتهرات
K33002253آصفغلامغلامیقربانذکورندک266.223دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابلدايکندی
K33000236آصفمراد-غلام علیذکورجنگان265.873دیپارتمنت اداره اعمار ساختمان ها صرف برای ذکور پوهنځی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیکدايکندی
K33002757آصفضامنسلیمانیمحمد عیسیذکورعلامه شهيد شهرستاني261.609دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون بلخدايکندی
K33000444آصفرضامحمدیتصلی-سنـــــگ تخت252.14دیپارتمنت زبان ادبیات انگلیسی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون هراتدايکندی
K33003292آصفنادر-دادی حسینآبدره غم قل221.323دیپارتمنت ریاضی پوهنځی ساینس پوهنتون هراتدايکندی
K33001927آصفمحمداکبر-محمدعلمذکورلزير217.908دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخدايکندی
K33002790آصفغلام حسن-علی حسینکثیرالرشتوی212.465دیپارتمنت انجنیری معدن صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری معدن ومحیط زیست پوهنتون بلخدايکندی
K12000855آصفنذیرالله-گل ولیعمراخان210.696دیپارتمنت سیول پوهنځی انجنیری مؤسسه تحصیلات عالی هلمندکنر
K32003542آصفمحمدامینتابشخدابخشاورال شاهي210.68دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنځی اقتصاد پوهنتون بامیانباميان
K33002171آصفمیرزاحسین-محمدنظرچپراسک207.701دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون بلخدايکندی
K01033389آصفسحرگل-محمدطاوسذکورسيدنورمحمدشاه مينه202.223دیپارتمنت جنگلات ومنابع طبعی صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون کابلکابل
K34003588آصفمحمدنوازخان-شاه محمودخانکوندی ليسه201.957دیپارتمنت وترنری پوهنځی علوم وترنری پوهنتون شیخ زایدخوست
K25001134آصفرحم الدین-محمدعلمملامعین فراهی دارآباد193.621واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفراه
K33000532آصفجان علی..صفرنسوان کیتی190.268دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیاندايکندی
K01005439آصفناصرخان..بابرکپوهاندعبدالشکوررشاد180.883واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01039085آصفگل محمد0سیدمحمدليسه اماني179.483واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K31000931آصفخدابخشمحمدیجان محمدامام علي (ع)177.924دیپارتمنت تکنالوژی مواد عضوی پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجانغور
K33000213آصفغلام حسین-ایوبالمهدی اوشالج177.832واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K07003315آصفعبدالعلی-محمددادشهيد فياض مکنک177.47واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K07000547آصفگل محمد-حاجی براتقلعه جوز176.235دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون غزنیغزني
K32002368آصفسیدمحمدعیسی-سیدعلی حیدرذکور مرکز باميان168.906واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K09002096آصفاسمعیلوصالآدم خانبابوخيل بنگش168.844واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K32000212آصفعلی اکبر-مرادعلیده سرخ167.178دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانباميان
K01008585آصفتوریالی-کتورخانحسن البصري (رح)167.128واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K33003088آصفعوض علی-محمد عیسیمختلط اسکان165.679واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K34003308آصفلاهور-نیازمیرزورکوت163.646واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K01007396آصفدلدار-سردارعبدالوکيل شهيد163.495واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K33001273آصفحسنمظلوم یارمهدیذکورغــــــــيبي162.451واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K33001149آصفمحمدعلیهمدردمحمدرضاذکور راباط151.491انستیتوت کثیرالرشتوی نیمه عالی مرکز ولایت دایکندیدايکندی
K10008524آصفحاجی اصیل..حاجی سرورچکنوري150.852واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K32000246آصفشاه ناظر-سیدسرورده سرخ146.071ناکامباميان
K19007467آصفحاجی محمد-عبدال محمدده راضی144.756ناکامبلخ
K01046635آصف احمدرحمت الله..حفیظ اللهانستیتوت مسلکی تجارت202.61دیپارتمنت سینما پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون کابلکابل
K09001653آصف اللهاول الدینبشردوستاصل الدینڅمکنیو عالی لیسه197.256واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K09003300آصف اللهاسدالله-غوث الدینعبدالحي گرديزي172.415واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K17005355آصف اللهشیرمحمد..ملامحمدکریمذکورميرشيخ167.469واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K04002955آصف جانعبدالبشیر-عبدالواحدذکورجبل السراج151.2واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K01055076آصف خانالمرخان-میرقاسمحبيبيه309.781دیپارتمنت عمومی پوهنځی طب پوهنتون ننگرهارصرف برای ذکورکابل
K10007831آصف خانسیدخان-ایوب خانشمیربابا180.907دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01039645آصف خانمحمداسمعیلاحمدزیمهردلليسه اماني169.307واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15003336آصف خانحاجی محمد هاشممیرزائیایش میرزاداکتر سيدحسين شهيد162.299واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K32001309آصف خانمستو خان-رازمحمدذکوردوآب کهمرد160.177واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K01009150آصف خانعزیزخان-عثمانصلح عالي ليسه151.468واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01019618آصف خانمحمود0دلاوراستادبيتاب141.013ناکامکابل
K14000606آصف علیمنصورمنصوریشاه سلیمانذکور ویر153.11انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بدخشانبدخشان
K01037903آصفهعبدالمالک-محراب الدینچهار قلعه چهار دهی !301.447دیپارتمنت مهندسی صرف برای اناث پوهنځی انجنیری پوهنتون کابلکابل
K01016232آصفهیعقوبعلی-اسمعیلزينب کبرا266.422دیپارتمنت شهرسازی صرف برای اناث پوهنځی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیککابل
K01018200آصفهمحمدکاظم-علی احمدزينب کبرا252.873دیپارتمنت مطالعه ارتباطات وعلوم بشری پوهنځی ژورنالزم پوهنتون کابلکابل
K01017886آصفهسیدعلی احمد-محمداکبرزينب کبرا234.816دیپارتمنت پروتیزدندان صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرکابلکابل
K24003276آصفهمحمدمعروفشفائیغلام سرورنسوان مولاناعبدالله هاتفی228.17دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K01032466آصفهاسدالله-محمد حسینمحمدآصف مايل226.435دیپارتمنت زبان وادبیات آلمانی پوهنځی زبان های خارجی پوهنتون کابلکابل
K01033665آصفهدیدار-حسین علیزينب کبرا226.315دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01018167آصفهعوض علی-محمدعلیزينب کبرا221.352دیپارتمنت جیودیزی انجنیری صرف برای اناث پوهنځی جیوماتیک وکادستر پوهنتون پولی تخنیککابل
K01055160آصفهعبدالقادر-الله دادخواجه رواش219.584واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24001291آصفهضامن علی-غلام علیسیدمحمدقناد215.958دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K24000894آصفهعزیزاحمد-ضیاءاحمدنسوان اميرعلي شيرنوائي212.304انستیتوت تخنیکی نیمه عالی ولایت هراتهرات
K07001239آصفهخداداد-جان علینسوان شهيداحمدي206.852دیپارتمنت رادیولوژی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرکابلغزني
K01038879آصفهعبدالقهار-ایشان جانشهرک پامير202.313دیپارتمنت فزیوتراپی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرکابلکابل
K24007102آصفهعبدالخالق-حاجی الله رسانفتح194.881واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24008047آصفهعبدالواحدتیموریغلام نبینسوان حوض کرباس194.81دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون هراتهرات
K01028450آصفهعتیق الله-محمد عیسیرخشانه193.978دیپارتمنت تعلیم وتربیه قبل از مکتب وابتدائیه پوهنځی علوم تربیتی ومسلکی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01031217آصفهصفرعلیمرادیمحمدخانسوريا193.55واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K03002267آصفهمحمدجان-تازه گلبي بي آمنه191.576دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی لوگرلوگر
K01007472آصفهمحمدرفیع-محمدکبیرعبدالله بن عمر186.267واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K05001458آصفهمحمدداود-محمدراضینسوان خمزرگر184.543دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون البیرونیکاپيسا
K19007092آصفهکمال الدیننجمینجم الدینميرولي183.237دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانبلخ
K01032412آصفهخدابخشباتوریارضی حسینسوريا179.388دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارکابل
K02003831آصفهسلطانعلیابراهیمیابراهیماســــــتقلال179.378دیپارتمنت تعلیمات مسلکی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارميدان وردگ
K01031923آصفهعبدالرحیم-ظاهرمحمدآصف مايل177.893واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01034163آصفهمحمد جمال-سید جمالابوالقاسم فردوسي176.001واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01036628آصفهمیرزاگلسراجاول گلغازی عبدالله اچکزي172.211واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07004098آصفهمحمدعلی..عبدالعزیزچهل باغتو پشي165.728واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K19004952آصفهامرالدین-حقدادنمبر2صلح شهيدمزاري165.403انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K22002791آصفهمرتضی قل..محمدمرادنسوان مولانا امرالله162.328واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K22004691آصفهمظفر-دستگیرنسوان عرب شاه162.015واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K07004693آصفهجعفرعلیحیدریغلام شاهنسوان چوب بدرزار161.874واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K01008559آصفهطاهر-دارابشهرک محمديه160.446واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15004195آصفهبشیرالله-فیض اللهنسوان نمراول160.247واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K22000540آصفهعبدالمجید-غلام سخینسوان نمبر2 تاتارخانه160.19دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریابفارياب
K15001719آصفهمحمدشریف-شیرعلیدشت قلعه160.153واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K22000332آصفهیارمحمدشادمانیعقوبنسوان بلوچ شاه نادر160.073دیپارتمنت تاریخ پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریابفارياب
K20000243آصفهعبدالجلیل-عبدالمومنقنجوغه158.573واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K15002350آصفهمحمدظاهرقیومیلعل محمدحضرت علي158.535واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K21000617آصفهفدامحمد-عبدالوهابرحمت آباد153.415دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سرپلسرپل
K22000690آصفهنظرمحمددولتیدولتقزل قول153.086واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K07005737آصفهعزیزالله-سخی دادباریک بیک153.067واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K22002748آصفهعبدالرحمن..استانقلکارته صلح151.534واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K15008288آصفهعباسمحمدیرجب محمدبي بي عايشه صديقه149.792ناکامتخار
K16001397آصفهنظرمحمد-صفرمحمدبي بي جمیله148.245ناکامبغلان
K14005111آصفهعبدالبصیر-صفرنسوان دوآبه146.612ناکامبدخشان
K19010906آصفهگل محمدحیدریغلام حیدرقزل آباد144.53ناکامبلخ
K17001456آصفهعبدالقیوم-ایشان مرزاشاهنسوان مرکزي خان آباد143.022ناکامکندز
K01028343آصفهمحمداللهخوشیوالبسم اللهلامعه شهيد139.301ناکامکابل
K01014262آصفهمحمدابراهیمامانیمحمدامانلامعه شهيد139.284ناکامکابل
K15007646آصفهشاه نصیبمحمدیمحمددادنسوان ترشت134.109ناکامتخار
K14005341آصمهعبدالوهاب-سیدحبیب اللهنسوان ده بازار139.216ناکامبدخشان
K02001377آصیفرحمت اللهبصیرعزیزاللههاشمی نژاد265.116دیپارتمنت تأمین برق پوهنځی انجنیری پوهنتون البیرونیميدان وردگ
K33000781آصیفمحمد..سرورمخلتط مرکز کیان196.362دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون بلخدايکندی
K33001918آصیفغلام حسین-غلام حسنذکورلزير181.221دیپارتمنت جنگلات و باغداری پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی دایکندیدايکندی
K07006584آصیفهعلی مدد-علی جاننسوان توحيدآباد179.701دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنیغزني
K07001628آصیفهجمعه علی-رمضانعلیشهید محراب علی177.927دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون غزنیغزني
K02003827آصیفهنادرعلیعلی زادهنائیب علیاســــــتقلال170.575واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K33001769آصیفهمحمدحسین-خادم حسیننسوان سرنيلي167.276واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K15006275آصیفهنمازبای-محمودکفترعلي165.241واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K15004945آصیفهنمازعلی زادهقربانعلینسوان خواجه غار155.094واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K33003431آصیفهغلام حسین-عبدالحسین خانسنگ موم151.75واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K15003364آصیهجمعه خان-یوسفنسوان نمبر1155.028واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K12001508آضغرمحمدظفر-رحمت خاننرنگ139.369ناکامکنر
K19012447آعایشهمعتصم بااللههمدردمحمدزمانسید یحیی عمری167.499انستیتوت زراعت نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K16003253آغا بابهحبیب الرحمن-محمد اعظمباجگاه172.552دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلانبغلان
K04002536آغا رضاعبدالحکیم-محمد خلیلذکورجبل السراج169.026واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K07004805آغا رضاعلی یاورکاکیکاکیذکورسيدجمال الدين158.276واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K27000489آغا شرینمحمدسلیم...عبدالرحیماحمد شاه بابا193.709دیپارتمنت اگری بزنس پوهنځی زراعت پوهنتون کندهارکندهار
K16000615آغا شیرینمحمدعالم-شیرمحمدحضرت عمر فاروق رض206.112دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنځی شرعیات پوهنتون بلخبغلان
K01042269آغا گلاول گل-داورمحمدفقيرفيروزي158.987واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01025425آغا محمدبسم اللهعابدکمالرحمان بابا234.458دیپارتمنت اداره عامه صرف برای ذکور پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون ننگرهارکابل
K28001068آغا محمدسردارمحمد-جان محمدشهيدانجنيرعبدالمتين189.772دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی هلمندهلمند
K19003203آغا محمدصالح محمد..محمداشرفخالدابن وليد132.531ناکامبلخ
K27001609آغا ولیعبدالستار-حاجی والیعربوکلا202.063دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارکندهار
K30000189آغا ولیمحمدصادق..رمضانسیدال خان161.812دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی ارزگانارزگان
K16004846آغاجانعبدالنبی.عبدالاحمدحضرت حمزه163.603واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K06000799آغاجانامیرجان-امام جانسفيد چهر160.282واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپنجشير
K17002686آغاجاننورخانایماقعبدالقادرانستیتوت زراعت148.062ناکامکندز
K16000743آغاجانغلام سرور-غلام حیدرگرم آبه138.016ناکامبغلان
K06000617آغادینمعاذالدین-پیرمحمدآبدره151.839واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپنجشير
K04002327آغارضأمحمدآصف-مرزامحمدصادقي167.707انستیتوت لسان خارجی نیمه عالی شهر کابلپروان
K33002297آغازادهمحمدعلی-علی مرادگنده نيک169.49دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهاردايکندی
K17001224آغاشاهعزیزالرحمنهاشمیسیدگدایشهيداحمدشاه مسعود179.767دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون کندزکندز
K27001996آغاشاهعبدالباریخاکسارعبدالقادرمحمد هوتک175.574دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارکندهار
K27002711آغاشاهحاجی محمدانورشفیعمحمدشفیعصوفی صاحب ذکور156.17واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندهار
K16000909آغاشاهیعبدالستار-شاه عبداللهاستادعبدالرحمن149.874ناکامبغلان
K01040898آغاشرینمحمدعظیمعزیزیمحمدعلیغازي188.198واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16000740آغاشرینمحمدنفیع-عبدالحفیظ.الحاج استاد محمدنفیع184.928دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلانبغلان
K06001590آغاشرینعبدالستاراحمدیاحمدیارذکورپرنگال182.955دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون پروانپنجشير
K02003243آغاشرینچارگلحضرتیجانانخواجه محمدولي173.766دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی وردگميدان وردگ
K16002712آغاشرینعبداللهرسولیمحمدشاهمولوي محمد نبي شهيد172.797دیپارتمنت تاریخ پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون پروانبغلان
K17001517آغاشرینعبدالحکیمحکیمعبدالحبیبنمبر 2 مرکزی خان آباد170.812دیپارتمنت اکتشاف مواد مفیده جامد پوهنځی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجانکندز
K04002352آغاشرینجمعه خان-محمدحسناولنگ167.06واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K06000488آغاشرینملک جیفروتنابوترابملک مرزاشهيد151.707واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپنجشير
K16003494آغاشرینعبدالجبار-فیض محمدحضرت عمر فاروق رض146.226ناکامبغلان
K17006053آغاشیرعبدالعلی-محمدنبیاستاد غازی خان174.525واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K03001594آغاشیرینگل آغا-غلام دستگیربرکي راجان239.836دیپارتمنت نرسنگ عالی صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرکابللوگر
K16000911آغاشیرینرحم خدا-محمدحشماستادعبدالرحمن163.776واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K04004316آغاشیرینمحمد اشرف-محمدشریفعبدالهادي شهيد140.968ناکامپروان
K02001122آغاگلمحمدگل-ثناگلحضرت عمرفاروق(رض)229.69دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای ذکور پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون ننگرهارميدان وردگ
K02002457آغاگلنورگلنظریخداینظرشهيـدمولوي حضرت جلريز214.698دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون شیخ زایدميدان وردگ
K14003904آغاگلمحمدگل-عبدالغازیشدوج209.333دیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون بدخشانبدخشان
K03003109آغاگلامام جانهیبتیعبدالرحمندهنو169.081واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K17004730آغاگلنورمحمد-خال محمداستاد غازی خان162.057واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K15003335آغاگلمحمدخان..شاه ولیبولک ورته بز156.758واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K09001945آغاگلحاجی نعمت-بسم الله خانسعادت خيل ليسه147.927ناکامپکتيا
K20003657آغاگلآغامراد-قرباننسوان کهلک139.859ناکامجوزجان
K15000912آغامحمدعبدالحفظ=امام محمدابوعثمان تالقاني226.242دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون تخارتخار
K04002425آغامحمدغلام حیدر..امان اللهدهن جرف226.174دیپارتمنت بشرشناسی وباستان شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون کابلپروان
K27002858آغامحمدخان محمدسلیمانملک محمدمحمود طرزی225.155دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کندهارکندهار
K01034051آغامحمدحاجی میراحمدفیضیفیض محمدذکــــور شهرک وحـــدت198.69دیپارتمنت حفاظت نباتات پوهنځی زراعت پوهنتون کابلکابل
K15002281آغامحمدنوراحمدنیک زادمحمدگلذکور سرای سنگ179.807دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت پوهنتون تخارتخار
K16002887آغامحمدنیازمحمدنیازیغلام علیميهن172.506واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K09002345آغامحمدخیال محمدسعیدبازمحمدشهری څانگه172.399انستیتوت کثیرالرشتوی نسوان نیمه عالی ولایت پکتیاپکتيا
K20003177آغامحمدعبدالغنیمرادیشاه مرادشبانه168.402دیپارتمنت زبان ادبیات اوزبیکی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانجوزجان
K01008815آغامحمدالله محمد-حاجی محمدچهاراسياب167.769واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K09003216آغامحمدحاجی عیدمحمد-سلطان محمدبالاده162.213واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K01044481آغامحمدصالح محمد-شاه محمدخوشحال خان161.974واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07007036آغامحمدشیرین-عبدالرحیمنظــــرخان اندر155.028واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K19004859آغامحمدبازمحمدامیریغلام محمددقيقي بلخي154.823واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K19002686آغامحمدلعل محمد..بلالتکنالوژی کیمیاوی بلخ147.999ناکامبلخ
K02000630آغامحمدنیازمحمد-عبدالاحدحضرت بلال145.01ناکامميدان وردگ
K20002168آغامحمدمحمدعطا-بوریذکور آقچه139.523ناکامجوزجان
K16003110آغامحمدگدا محمد-یارمحمدابومسلم خراساني130.947ناکامبغلان
K16003476آغامحمدغلام محمد-غلام نبیشهشان125.817ناکامبغلان
K06000691آغاملاگل محمد خان-ملا محمدذکورسعدبن ابي وقاص154.915واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپنجشير
K04002371آغامیرلاله میررحمانیعبدالرحمنعبدالهادي شهيد174.398دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون پروانپروان
K14001623آغامیرمحمدامیرکرارمحمدصادقصمدی169.116واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K16002591آغامیرعطاوالله-تازه میرمولوي محمد نبي شهيد165.389واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K17003305آغامیرنقیب الله-اکراممحمدحسن میاخیل154.709واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K14006555آغامیرمحمد امیر-ظریفبهارستان150.023واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K20002057آغانظرالله بیرن-خدای بیرنذکورخمآب146.79ناکامجوزجان
K19011884آغانیازعبدالله-دولت گلدیدالي168.796واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K27001119آغاولیمحمدغنی..عبدالنبیمیرویس مینی عبدالقدیم پتیال193.703دیپارتمنت آموزش کمپیوتر صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارکندهار
K28001845آغاولیسعدالله-عبداللهدلشکربازاردهلکانوليسه159.877دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی هلمندهلمند
K01031398آغهباقرمحمدیاسحاقچهل دختران -189.975به نسبت انتخاب کود (صرف برای ذکور) نتیجه قرنطین استکابل
K33001020آغهسرور..دیدارنسوان سرخجوی180.982دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونیدايکندی
K32000457آغهمحمدامین-غلام حسیننسوان پتاب سراب172.648دیپارتمنت خاک شناسی وآبیاری پوهنځی زراعت پوهنتون بامیانباميان
K33001120آغه صبرغلام نبیمحمدیمحمدعطاذکور اشتو177.907دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنیدايکندی
K33000315آغه گلاکبرکریمیمحمدعلیميراثي عليا193.517دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی دایکندیدايکندی
K33001332آغه گلسیدمحمدحسین-شاه حسیننسوان فاطمه الزهرا187.031انستیتوت کثیرالرشتوی نیمه عالی مرکز ولایت دایکندیدايکندی
K33001043آغه گلابراهیم..محمدعیسیبرگروانه186.3واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K33003558آغه گلحسین دادیعقوبیمحمدعلمامام صادق قرامد177.788واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K33001329آغه گلاسحق علیحق جوعلی بخشنسوان غاف170.767واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K33003537آغه گلعلی مراداحمدیرحیم حسینسرقل شيخعلي167.566دارالعلوم مرکز ( اختصاصی اهل تشیع) صرف برای اناث ولایت دایکندیدايکندی
K32003499آغه گلعبدالحکیممصباحعلیدادنسـوان شينه تخت158.938انستیتوت تخنیکی افغان-ایران نیمه عالی ولایت بامیانباميان
K32001402آغه گلابراهیم-محمد حسننسوان سگريز147.874ناکامباميان
K33001578آغه گلحسین دادمحمدیخدادادنسوان شیرمه142.736ناکامدايکندی
K33001619آغه ماهغلام سرورمحمدیعرضینسوان شیرمه188.162واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K33000643آغه ماهانوردهقان یارعین علینسوان نالیج برگر175.833واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K33000721آغه نازناظرمحمدیمحمدجانذکورندک205.833دیپارتمنت احصائیه وکمپیوتر پوهنځی اقتصاد پوهنتون بامیاندايکندی
K01041129آغه نازعبدالحمیدعلیزادهزوار علیشهرک خراسان167.121واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K32000795آغه نازابراهیم-محرم علینسوان درگاه155.028انستیتوت زراعت و وترنری نیمه عالی ولایت بامیانباميان
K07002540آغیشاهحسین علیدانشیعقوبنسوان مکنک235.163دیپارتمنت کیمیا عمومی صرف برای اناث پوهنځی کیمیا پوهنتون کابلغزني
K24007904آفتابعلاالدین-محمدسعیدخاننسوان افغان - ترک277.419دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون هراتهرات
K19012843آفتابزوارشاه-عباسفاطمته الزهرا174.458دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنځی ساینس پوهنتون بلخبلخ
K31000437آفتابمحمداعلم-اعظمسلطان رضیه غوری144.534ناکامغور
K24006526آفتابنظام الدین-محمدنعیمنسوان مرکزی اوبه135.836ناکامهرات
K01016246آفتاب احمدعبدالوهاب-عبدالغفارمحمدصدیق پسرلی--163.757واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K22000933آق جمالرازمحمد-عبدالواحدزعفران165.563دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریابفارياب
K19008715آق محمدمحمد جمعمحمدیخدای نظراستقلال156.752واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K24009248آقا سید جانسید علی شاه-سید امیرشاهمولانا عبدالرحمن جامی182.861انستیتوت زراعت و وترنری نیمه عالی ولایت هراتهرات
K01022268آقا فردینکمال الدینامیریامرو الدیناستقلال188.161واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K23000315آقا محمدخان محمد-تاج محمدخارستان156.797دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی بادغیسبادغيس
K27000361آقا ولیملک خدایداد-داودشاهمحمد هوتک202.108دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنځی شرعیات پوهنتون کندهارکندهار
K01047360آقاجانشیرجانهاشمیمحمداسلامانستیتوت میخانیکی ـ149.907ناکامکابل
K19009419آقارضاابوالقاسمحسینیسیداکبرشاهپل برق162.036واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01054610آقارضاءمحمداکرمحیدریمرزاحسینگورگه علیاه293.717دیپارتمنت تکنالوژی لابراتوار طبی پوهنځی علوم متمم صحی صرف برای ذکور پوهنتون طبی کابلکابل
K04003094آقاشرینمحمداسلام-محمداسحاقامام اعظم139.557ناکامپروان
K19014132آقاضیاسیدابوالقاسم-سیداکبرشاهباختر187.71دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون فاریاببلخ
K24000697آقاگلمراد-فقیرمحمدتخنيک216.125دیپارتمنت حفاظه نباتات پوهنځی زراعت پوهنتون هراتهرات
K05003368آقاگلبسم اللهبابهبابه جانمحمد عمر شهيد170.644واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K16000932آقامحمدالله محمد-الله میرلیسه اتفاق200.19دیپارتمنت تعلمیات اسلامی صرف برای ذکور پوهنځی شرعیات پوهنتون بغلانبغلان
K01038507آقامحمدفتح محمد-امیرمحمدشهرک پامير176.152واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14001454آقامحمدمحمدیتم..شیرعلیمیرمحمدهاشم175.986دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت پوهنتون بدخشانبدخشان
K19009457آقچه گلرحمت الله-حیت مرادفاطمه بلخي149.816ناکامبلخ
K22004780آقمرادمحمدامین-رحمتکامل شهيد182.68دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانفارياب
K20001449آقمرادحمیداللهحقجویقرتبوزاريع158.483واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K20001451آقمرادکمالحیدریمصطفی قلبوزاريع155.33واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K22002286آقمرادعوض مراد-رستمنادم فيصادی146.178ناکامفارياب
K14000310آلوچه ماهمیرافضلمحمدیشکرمحمدنسوان مرکزي184.397دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشانبدخشان
K19012339آلینامحمدآصف-محمدغوثعايشه افغان168.835واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K15002773آلیناحاجی خدایار0احمدنسوان بي بي هاجره154.91واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K09000567آمان اللهحاجی نعیم...نادراخندخیل163.579واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K11001128آمجدخانیوسف خان-فضل الرحیمذکور گل پاچا الفت172.477دیپارتمنت تعلیمات مسلکی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارلغمان
K05003820آمرملنگ جان-علی جانبــــــولغين184.827واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K01048870آمراللهمالستاناحمدزیگلستانخورد کابل217.795دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون کندهارکابل
K17000079آمراللهلطف الله-ملا جمعهتخنيکي ومسلکي169.447واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K04000501آمرآغامحمدابراهیم-ساقی محمدمولوی سيد باشي شهيد141.474ناکامپروان
K04001889آمرآغاآغاشرین..گل حبیبعبدالله امیری127.405ناکامپروان
K06001199آمرآقاملامحمد-صالح محمداستادبهره مند161.991واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپنجشير
K15008276آمرهخواجه ملاخسرویخسروبي بي عايشه صديقه149.895ناکامتخار
K01037970آمنهحسین علی-یقین علیگلخانه302.876دیپارتمنت قابلگی صرف برای اناث پوهنځی نرسنگ وقابلگی پوهنتون طبی کابلکابل
K01049446آمنهنعمت اللهغفاریمیرحسینخاتم النبيين291.034دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات(BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابلکابل
K24008069آمنهغلام سخی-غلام رضانسوان سیفی290.983دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون هراتهرات
K01021402آمنهمحمد نعیم-غلام نبیابولقاسم فردوسي287.268دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابلکابل
K19006093آمنهحاجی محسن-غلام علیتجربوي اتفاق285.846دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای اناث پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون بلخبلخ
K01012158آمنهمحمدحسینروفیعبدالقادرنسوان سیدال ناصری280.642دیپارتمنت حقوق پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابلکابل
K01023003آمنهعیدمحمدنظریحسین علینسوان ملکه ثريا278.398دیپارتمنت حقوق پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابلکابل
K01052145آمنهزمرک..اخترمحمد-خارج مرز271.78دیپارتمنت عمومی فارمسی پوهنځی فارمسی پوهنتون کابل صرف برای اناثکابل
K01034791آمنهمحمدامین-مومن خاننسوان وحدت269.72دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنځی شرعیات پوهنتون کابلکابل
K01026870آمنهمحمدآمان-میرزماننسوان وحدت268.191دیپارتمنت نرسنگ صرف برای اناث پوهنځی نرسنگ وقابلگی پوهنتون طبی کابلکابل
K01031585آمنهمحمدگل-مرغزارالفتح268.055دیپارتمنت پالیسی عامه پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کابل صرف برای اناثکابل
K19002506آمنهغلام حسین-میرزاحسیننمبر2صلح شهيدمزاري266.599دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون بلخبلخ
K01017057آمنهمحمدظاهرسعادتیمحمدخاننسوان رحمن مينه ـ265.166دیپارتمنت علوم سیاسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابلکابل
K01030133آمنهمحمد نادرحسینیاسمیلنسوان سید الشهدا264.2دیپارتمنت عمومی فارمسی پوهنځی فارمسی پوهنتون کابل صرف برای اناثکابل
K19012723آمنهسیدمحمدامین-غلام حسنفاطمته الزهرا263.043دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای اناث پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون بلخبلخ
K24008598آمنهامیراحمدییعقوبرسالت 6262.862دیپارتمنت زبان ادبیات انگلیسی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون هراتهرات
K24007248آمنهعبدالله-نورالحقفتح258.04دیپارتمنت زبان ادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون هراتهرات
K01014652آمنهغلام حیدرقادریغلام قادرنســــــــــوان شهرک وحدت257.497دیپارتمنت ساختمان های صنعتی ومدنی صرف برای اناث پوهنځی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیککابل
K07002380آمنهمحمدرضا-ایوبنسوان شینه ده251.967دیپارتمنت سیستم های اطلاعات جغرافیایی صرف برای اناث پوهنځی جیوماتیک وکادستر پوهنتون پولی تخنیکغزني
K07004288آمنهعلی شاه...ناصرعلینسوان فيضيه251.055دیپارتمنت پلان وپالیسی پوهنځی روانشناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابلغزني
K01033956آمنهعلی خان-رستم علیزينب کبرا250.588دیپارتمنت مشاوره ورهنمایی پوهنځی روانشناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابلکابل
K24006685آمنهغلام نبینبی زادهکابلیخصوصی پروفیسور سکینه یعقوبی249.669واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01032684آمنهخواجه صدیق الله-خواجه حبیب الله-ناهيدشهيد249.059دیپارتمنت زبان وادبیات انگیسی صرف برای اناث پوهنځی زبان های خارجی پوهنتون کابلکابل
K01030861آمنهمحمداسرایلعیانعبدالعزیزنسوان سیدالناصری243.564دیپارتمنت مشاوره ورهنمایی پوهنځی روانشناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابلکابل
K01012069آمنهنظام الدینخواجه زادهمعراج الدینشیرینو242.626دیپارتمنت ریاضی عمومی صرف برای اناث پوهنځی ریاضی پوهنتون کابلکابل
K01015415آمنهحسین داداحمدیعلی احمدزرغــونه242.098دیپارتمنت بیولوژی عمومی صرف برای اناث پوهنځی بیولوژی پوهنتون کابلکابل
K01028001آمنهمحمود-غوث الدینعبدالرحمن پژواک242.005دیپارتمنت پلان وپالیسی پوهنځی روانشناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابلکابل
K01050085آمنهبرکت اللهبرکت زادهقلندررابعه بلخي241.778دیپارتمنت زبان وادبیات آلمانی پوهنځی زبان های خارجی پوهنتون کابلکابل
K01024012آمنهمحمد انور-محمد عمرمـــريــم240.4واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01033561آمنهانورخان-گل احمدنمبر1سيديوسف علمي238.095دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K24010494آمنهجلیل احمدافضلیمحمدافضلنسوان فکری سلجوقی236.899دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کندزهرات
K19012667آمنهسیدعزیزالله-سیداقبالفاطمته الزهرا236.87دیپارتمنت فارمسی عمومی صرف برای اناث پوهنځی فارمسی پوهنتون بلخبلخ
K01016356آمنهسیدکبیرشاهساداتسیدزرین شاهبي بي عايشه صديقه235.357دیپارتمنت مشاوره ورهنمایی پوهنځی روانشناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابلکابل
K01047464آمنهمیرویسنوزریمحمدناضرخصوصی نوی ډیوه235.316دیپارتمنت مشاوره ورهنمایی پوهنځی روانشناسی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01018720آمنهمحب-غلام سخیآمنه فدوی234.79دیپارتمنت زبان وادبیات فا رسی دری پوهنځی زبان وادبیات ملی پوهنتون کابلکابل
K01017767آمنهحسین بخش-کاظممحمدآصف مايل233.748دیپارتمنت سیستم های اطلاعات جغرافیایی صرف برای اناث پوهنځی جیوماتیک وکادستر پوهنتون پولی تخنیککابل
K01030197آمنهمحمد علیجعفریحسننسوان سید الشهدا232.801دیپارتمنت فزیک عمومی صرف برای اناث پوهنځی فزیک پوهنتون کابلکابل
K01015797آمنهمحب علینظریعبدالعلیزرغــونه231.736دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01018617آمنهنعمت اللهسعد پوپلزیسعداللهنسوان مولاناعبدالمجید مصفاغزنوی--230.39دیپارتمنت فقه وعقیده پوهنځی تعلیمات اسلامی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K32004741آمنهمحمدحسین..مختارپيتـاب سرآب229.8دیپارتمنت ساینس وانجنیری معلوماتی صرف برای اناث انستیتوت تکنالوژی معلوماتی ومخابراتی وزارت مخابراتباميان
K01037560آمنهمولاداد-سخیدادگلخانه228.429دیپارتمنت انجنیری کمونیکیشن صرف برای اناث انستیتوت تکنالوژی معلوماتی ومخابراتی وزارت مخابراتکابل
K19007522آمنهسیدحسینهاشمیسیدغلامنمبر1سجادیه228.082دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخبلخ
K01015479آمنهیارمحمد-گل محمدسيد نورمحمد شاه مينه226.407دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01027519آمنهمحمداسماعیل-خادم حسینقلعه بهادرخان224.651واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24008074آمنهمحمدخان-غلام نبینسوان سیفی224.594دیپارتمنت زبان ادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون هراتهرات
K14006628آمنهحفیظ اللهسلیمینصراللهنسوان مرکزي224.484دیپارتمنت زبان وادبیات فا رسی دری پوهنځی زبان وادبیات ملی پوهنتون کابلبدخشان
K01013706آمنهغلام ربانی-غلام صدیقصفي الله افضلي219.302دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K15007259آمنهسیف الله-نسیمنسوان 1218.03دیپارتمنت روان شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بلختخار
K24003014آمنهحسن-محمدجانقواي 4 زرهدار217.695دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخهرات
K01015642آمنهگلاب الدین-عین الدین-ناهيدشهيد216.081دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01024940آمنهسیدمحمدعارفساداتسیدمحمدیوسفنسوان ام البنین--214.312دیپارتمنت زبان وادبیات اسپانوی پوهنځی زبان های خارجی پوهنتون کابلکابل
K24011659آمنهسلطان احمد-نظرمحمدنسوان اميرحسين214.259دیپارتمنت زبان ادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون هراتهرات
K24006585آمنهعباسرحیمیموسیداشخانه212.358دیپارتمنت میناتوری پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون هراتهرات
K01036941آمنهنجیب اللهنذیریمحمدکریمنسوان ملکه ثريا209.135واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01047432آمنهتاج محمد-محمداخترنسوان بي بي مهرو209.094دیپارتمنت فقه وعقیده پوهنځی تعلیمات اسلامی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K24006829آمنهغلام محمدمحمدیگل محمدنسوان سروستان207.466دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K01044661آمنهنعمت الله-حبیب اللهآريانا207.346دیپارتمنت زبان وادبیات روسی پوهنځی زبان های خارجی پوهنتون کابلکابل
K01030534آمنهمحمدعوضمحمدیمحمدنسوان سید الشهدا207.178واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01019779آمنهمحمدیونسنصرتمحمدحسینزرغــونه205.7واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01009260آمنهمیرویس-عبدالصمداکادمي تخنيک205.661واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01023808آمنهفضل الرحمنحنیففیض محمدنسوان بي بي ساره205.627واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24008602آمنهسیدعبدالرحیم-میرعبدالعزیزنسوان میر سادات205.092دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K01030644آمنهمحمدعلیاحمدیعلی حسننسوان سید الشهدا203.63واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01031485آمنهمحمدعیسیحیدریمحمداکبرچهل دختران -202.424دیپارتمنت تاریخ عمومی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون کابلکابل
K01015719آمنهمعصوم علیاقبالمحمداقبالزرغــونه202.205واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K02001355آمنهچمن علیحسینیحسین بخشبيرمک200.446دیپارتمنت روانشناسی تعلیم وتربیه عقب ماندگان ذهنی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیميدان وردگ
K14000492آمنهنظرمحمد-عاشورمحمدنسوان ده شهر200.317دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات(BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بدخشانبدخشان
K24007273آمنهمحمداصغرشاه-محمدسرورفتح200.311واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01053572آمنهفدامحمد-شاه محمدخارج مرز200.03واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01014077آمنهجان محمدعالمیارنورعلمزرغــونه200.01دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون کابلکابل
K01022374آمنهسیداحمد-گل محمدبي بي سروري سنگري198.565دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K24005412آمنهعیسی.مجنونتورغندی198.543دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K32003644آمنهحسین علیرضایناظرنسوان قرغجور198.281دیپارتمنت مطبوعات پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون پروانباميان
K32000825آمنهمحمدظاهر-ابراهیمنسوان پایبوم197.067دیپارتمنت احصائیه وکمپیوتر پوهنځی اقتصاد پوهنتون بامیانباميان
K26000208آمنهجان آقاشیرزادشیرعلیمختلط قادرخان196.975دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی هلمندنيمروز
K01014612آمنهشاه محمدمحمدیلعل محمدنســــــــــوان شهرک وحدت196.822واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01017739آمنهمحمدظاهر-سلطان علیزينب کبرا195.419دیپارتمنت روانشناسی تعلیم وتربیه عقب ماندگان ذهنی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01033763آمنهجان علی-عبدالحسینزينب کبرا195.008واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24007940آمنهسید احمد-محمد اسلمبی بی عایشه صدیقه194.696انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی ولایت هراتهرات
K01032996آمنهمحمد امان-محمد ابراهیممـــريــم193.865واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01046053آمنهمحمدفاضلکریمیمحمدکریمپروژه پنجم 315193.67واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10004271آمنهمحمدنعیم..محمداجانبي بي عايشه صديقه193.388دیپارتمنت کیمیاصرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K24001811آمنهنوراحمدامینیمحمدشریفحضرت عمرفاروق193.362دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K19009196آمنهمحمدخالد-غیاث الدینفاطمه بلخي193.351دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخبلخ
K01017752آمنهمحمدعلی-علی احمدزينب کبرا193.195دیپارتمنت روانشناسی تعلیم وتربیه عقب ماندگان ذهنی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01017627آمنهمحمدحیدر-اسمعیلزينب کبرا192.928دیپارتمنت ادبیات نمایشی پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون کابلکابل
K24004261آمنهدوست محمد..عطا محمدقوسنان192.104دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K01018298آمنهیعقوب-ناظرمحمدآصف مايل191.648انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلکابل
K01023961آمنهمحمدآغا-دین محمدمـــريــم191.625واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01024129آمنهعبدالواثقواحدیعبدالهادینسوان بي بي ساره191.611واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01045647آمنهفدامحمد-ولی محمدمخفی بدخشی191.593واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14002935آمنهسلطان بیک-بلاکوفلیسه مختلط چاسنورعلیا191.341دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشانبدخشان
K01041046آمنهسیدمحمود-سیدمقبولنسوان زليخا190.132واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K21001523آمنهغلام حسن-صورتنسوان سیدآباد189.957دیپارتمنت کیمیا و بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سرپلسرپل
K01017555آمنهسیداحمد-غلام رضازينب کبرا188.398واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01020470آمنهخواجه عبداللهصدیقیخواجه احمدشاهزرغــونه188.364واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01040609آمنهخادم حسین-علی حسینشهرک صفا ـ188.187واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K26000020آمنهسراج الدینعربعبدالستارنسوان زرنج188.155واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتینيمروز
K01026505آمنهلعل محمد-فیض محمدنسوان وحدت186.892واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01029272آمنهمحمدمرزانبیگل مرزاشهرک ملی186.633واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24007189آمنهمحل الدین-محمدخانفتح186.567انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی ولایت هراتهرات
K15003032آمنهمحمداسلم..محمدسرورنسوان ابدال186.15دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تخارتخار
K01017336آمنهعزت الله-محمدگل آمینعبدالروف بينوا185.839واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01035107آمنهعرفات-زین العابدینآمنه فدوی184.844دیپارتمنت تعلیم وتربیه قبل از مکتب وابتدائیه پوهنځی علوم تربیتی ومسلکی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01043512آمنهعلی جمعهجویااسحقمحمداسماعیل حسن زی184.793واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24001853آمنهآدم خانمحمدیالله رسانسواد حیاتی184.636انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی ولایت هراتهرات
K01015820آمنهخانعلیحیدریسخی دادزرغــونه184.622دیپارتمنت تعلیم وتربیه قبل از مکتب وابتدائیه پوهنځی علوم تربیتی ومسلکی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01033010آمنهحفیظ الله-حاجی شیریندلمـــريــم184.507دیپارتمنت ریاضی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونیکابل
K17000199آمنهمحمدشفیع-عبدالستارفاطمه الزهرا183.169دیپارتمنت روان شناسی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزکندز
K01020664آمنهمحمدشفیع-غلام سخیحضرت شمس المشايخ183.16انستیتوت تجارت نیمه عالی شهر کابلکابل
K24001453آمنهمحمدعمر-دوست محمدگوهرشادبيگم183.12دیپارتمنت میناتوری پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون هراتهرات
K01031483آمنهعیدمحمدبراتیحسین علیچهل دختران -182.835واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15005449آمنهسیدملنگساداتسیدغلام حضرتبي بي حوا182.828دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون تخارتخار
K24002599آمنهعبدالطیفهاشمیمحمدهاشمنسوان مولاناعبدالله هاتفی182.78واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01021529آمنهسیدقاسم-سیدهاشمنسوان توتيا182.71دارالعلوم امام ابوحنیفه صرف برای اناث شهرکابلکابل
K01050624آمنهنیازمحمدستاکزیعبدالظاهررابعه بلخي181.55واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K33001022آمنهمحمد..دامننسوان سرخجوی181.416دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخدايکندی
K16000243آمنهعبدالودود-عبدالعلینسوان معدن181.325واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K01029467آمنهزینت اللهرحیمیرحیم اللهبي بي عايشه صديقه181.201واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K17001734آمنهگل خان-محمدطاهرنسوان ذاخيل قديم180.314دیپارتمنت ریاضی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونیکندز
K33000085آمنهبازمحمد-گل احمدذکورتالج179.549دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی دایکندیدايکندی
K01031450آمنهایوبنظریناظرچهل دختران -179.472واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01041126آمنهعبدالقادر-محمدطاهرشهرک خراسان179.396واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K17005449آمنهنظرمحمد..یارمحمدنسوان ستاره179.289دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنځی ساینس پوهنتون ننگرهارکندز
K01024380آمنهغلام محمد-عبدالرحیممـــريــم178.377انستیتوت تجارت نیمه عالی شهر کابلکابل
K24006317آمنهحاجی عبدالطیف-غلام نبیفتح177.842انستیتوت زراعت نیمه عالی ولایت هلمندهرات
K24009250آمنهسیدعیسی-سیدحسینگوهرشاد177.725واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K16002056آمنهفتح اللهاحمدیمیراحمدبی بی عایشه صدیقه177.419دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلانبغلان
K16003940آمنهعبداللهآذرحاضرخانخواجه کمال ولي176.228دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلانبغلان
K10008812آمنهمحمد نصیر-عبدالحبیببي بي زينب176.16واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K14006547آمنهعبدالله..لالهنسوان مشهد176.117دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تخاربدخشان
K01039821آمنهقربان-ابراهیمیوسف بانگی !175.931واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24002531آمنهمحمدنادرمحمدیگل محمدنسوان مولاناعبدالله هاتفی175.664واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01018855آمنهمحمدحسین-آدم خانآمنه فدوی175.633واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01026512آمنهمیرویس-محمدشریننسوان وحدت175.614واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24005085آمنهسید محمد نور-سید ابراهیممهري هروي175.541واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01048742آمنهغلام سرور-نظرمحمدنسوان سرآسیاب174.805واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01029588آمنهعبدالقادرمحمدیاحمدنسوان سید الشهدا174.518واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24006407آمنهسیدجلاللطیفیحاجی سیدشاهاميرعليشيرنوايي174.233واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K26000120آمنهمحمدایوبساداتسکندرنسوان زرنج174.2دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی نیمروزنيمروز
K01044438آمنهحسن علی-علی جمعهمحجوبه هروي174.081واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24008115آمنهعبدالغفار-حاجی محمدایوبنسوان سیفی173.779واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01016783آمنهحسین دادجویاعوض علی- - قلعه بختيار172.882واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19002227آمنهغزال الدین-کمال الدینگوهر خاتون172.665انستیتوت اکادمی تربیه معلم نیمه عالی ولایت بلخبلخ
K24009678آمنهعبدالستارمحمدیخواجه محمدمسافران172.322دارالعلوم غیاثیه صرف برای اناث ولایت هراتهرات
K01012938آمنهمحمدنعیمهاشمیمحمدهاشمشهرک مهدیه--172.285واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24002243آمنهعثمانعزیزیعزیزنسوان مولاناعبدالله هاتفی172.13واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01008550آمنهعلی جمعه-علی حسینشهرک محمديه171.128واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K21001337آمنهمحمداکبراکبریسبحانمریم170.957دیپارتمنت کیمیا و بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سرپلسرپل
K26000083آمنهحبیب اللهلعل زادهلعل محمدنسوان زرنج170.925دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی نیمروزنيمروز
K01007462آمنهمحمد اعظم-عبدالعظیمکارنده170.737انستیتوت اداره و حسابداری نسوان نیمه عالی شهر کابلکابل
K01037614آمنهناظر-جمعهگلخانه170.632انستیتوت ژورنالیزم نیمه عالی شهر کابلکابل
K01045807آمنهعبدالحفیظ-عبدالعزیزمخفی بدخشی170.623واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01033300آمنهسراج الدین-پردلنسوان محمد اکبر خان پامير168.955واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16004928آمنهغلام یحیی-لعل خانحوا پلخمری168.85دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلانبغلان
K01040888آمنهمحمدعلی-محسنشهرک صفا ـ167.914واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24001794آمنهمحمدیوسفیشاه محمدحضرت عمرفاروق167.457انستیتوت صنایع کمال الدین بهزاد نیمه عالی ولایت هراتهرات
K24010436آمنهاسحاق-احمدحسیننسوان جبرایل167.374واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24002683آمنهشاه محمود-حاجی شهنوازنسوان مرکز شيندند167.372واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K07007783آمنهمحمدهمایون-عبدالروفنسوان خواجه علي165.773واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K17006084آمنهسلطان محمد-دولتکوبهي165.707واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K01023048آمنهمحمدنعیمعالمیمحمدامیننسوان آقاعلي شمس165.666واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K32001093آمنهسیدمحمد-سیدابراهیمنسوان سچک165.554واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K01014758آمنهروحانی-ارسلاح-ناهيدشهيد165.533واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01023542آمنهخواجه حسنصالحیخواجه صالحسردارمحمدداودخان165.458واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01037580آمنهاحمدعلی-عوض علیگلخانه165.433واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24002574آمنهمحمدایوب-دلاورحضرت علي165.345واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K19007128آمنهطالب شاهعزیزیعزیزخانميرولي165.271واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K15002771آمنهضیاوالحق-مولوی سیدجمالنسوان بي بي هاجره164.13واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K01050531آمنهمسجدیمحمدیعبدالقدیردقِقی بلخی163.835انستیتوت لسان خارجی نیمه عالی شهر کابلکابل
K24001024آمنهناصر-رمضانس®