حرف الف

لطفاً در ابتدا به جدول حرف نام تان مراجعه کنید. جدول ها به اساس حرف اول نام دانش آموزان تنظیم شده اند. بعداً در قسمت Search آی دی تانرا بنویسید. نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن آی دی میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی (Previous) و بعدی (Next) استفاده کنید. در صفحات کوچک موبایل شاید یک ویا دو ستون از دید تان پنهان باشند و برای دیدن آنها بالای علامه مثبت در جدول کلیک کنید.

لطفاً تا پردازش کامل جدول صبر کنید. هر زمانیکه بخش جستجو ظاهر شود به این معنی است که جدول کاملاً پردازش شده است.

حرف الف

ای دینامنام پدرتخلصنام پدرکلانمکتبنمره کانکورنتیجهولایت
K02003870اباذرغلام عباسقاسمیغلام محمدگردن دیوار265.144دیپارتمنت محاسبه وعلوم معلوماتی صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری کمپیوتر وانفوماتیک پوهنتون پولی تخنیکميدان وردگ
K01054429اباذراحمدحسینامیریمحمدامیردهن اوجی کجاب علیا240.22دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون البیرونیکابل
K19002075اباذرعنایت الله-غلام محمدباختر228.593دیپارتمنت احصائیه وایکونومتری پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخبلخ
K07007260اباذرمحمدداود-محمدیعقوبگلبوری147.979ناکامغزني
K07007917ابازرعبدالقادر-بازگلذکور حيدر آباد144.79ناکامغزني
K16005772اباس خانمحمدیوسف-اقبال شاهحسین خیل153.302واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K10000288اباسینداکترمحمدنور-رحمت گلننگرهار230.409دیپارتمنت مهندسی پوهنځی انجنیری پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01011630اباسینغالب-میرزماننازو انا209.036دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات ملی پوهنتون کابلکابل
K28000329اباسینحاجی نجیب الله..حاجی نظرمحمدخانشهيدانجنيرعبدالمتين207.014دیپارتمنت سیول پوهنځی انجنیری مؤسسه تحصیلات عالی هلمندهلمند
K01052961اباسیننظرمحمدنظریشکربیکشوکي206.754دیپارتمنت مطبوعات پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون البیرونیکابل
K01053725اباسینجمروزصافیگل محمدشبانه امام صاحب205.467دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارکابل
K10008101اباسینعین الله-محمدعظیمشگی هلکانو عالی لیسه190.403واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01050733اباسینمحمدسعید-علم گلعلي احمدخان پوپل188.554واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01011371اباسینمحمدصادق-عبدالرحمنحاجي عبدالقدير186.573انستیتوت تکنالوژی کمپیوتر نیمه عالی شهر کابلکابل
K01048035اباسینعاشق اللهنیازیمهمندانستیتیوت مسلکی تجارت179.537واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10002290اباسینرحیم داد-حاجی گل نبی خانچاردهي179.451دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K34002684اباسینحضرت یوسف-محمدموسیزیری ترخه178.128واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K07001134اباسینمحمدرحیم-گل ناظمذکورخواجه احمد172.965واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K10008116اباسینمختار-سیدجانبدیالی ذکور لیسه172.916دیپارتمنت زبان وادبیات هندی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01048004اباسینجمشیدخانرشیدمحمدگلخصوصی خیبر172.465واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K34004851اباسینقابل خان-حیات خانولس غژ خصوصې لېسه170.761واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K11000630اباسینمحمداکرم-گل الرحمنشهيد انجنیرشيرمحمد170.51دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارلغمان
K10011740اباسینعوض خان-عمراجانعبدالحمیدمومند165.533دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی پکتیکاننگرهار
K02001997اباسینثمرگل-منگلخالدبن وليدتکيه160.044واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K34002557اباسینسیدالله-عزیزالرحمنمحمدصديق روهي158.235واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K08000409اباسینسانت خانسیلابسورگلچانخواه عمبروان155.081انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی مرکز ولایت پکتیکاپکتيکا
K01050702اباسینعبدالقاهر-عبدالظاهرعلي احمدخان پوپل154.813واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10003372اباسینقندآغا-عبداللهشهيدمحمدعارف136.061ناکامننگرهار
K21000649ابامسلیمنعمت الله-محمدهاشیممحمدشريف صميم160.149انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت سرپلسرپل
K04005197ابایلمحمد الیاس-عزیزمحمدذکورگلبهار179.972واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K14002485ابتسام الحقمحمدحلیم..حاجی محمدامیرخانگلکي175.622دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنځی زراعت پوهنتون بدخشانبدخشان
K32004769ابدال الحقعبدالرشید-تاج محمدذکوراندآب162.498دارالحفاظ مرکزصرف برای ذکور(حافظ قرآن ) شهرکابلباميان
K01014661ابرارملنگاصغرمحمدحسنعبدالغفوراحمدی241.708دیپارتمنت سیستم های معلوماتی وآموزشی پوهنځی آموزش کمپیوتر وتکنالوژی معلوماتی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K34000154ابرارعبدالباقی-عبدالغفورخيرالناس خصوصي ليسه229.486دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون شیخ زایدخوست
K01032163ابرارشاپور-محمددرویشذکورسيدنورمحمدشاه مينه191.807دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاکابل
K10004554ابرارنجیب اللهظاهریظاهرنجم الجهاد179.929واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10003066ابراراسماعیل-تیمورشاهامر خيل178.014واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K11000256ابرارعبدالغفور-عبدالباقیروشان عالي ليسه168.822واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K10006214ابرارنیک محمدعلی خیلقیوم گلننگرهار عالی لیسه158.249واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10005281ابرارظهورشاه-فاروق شاهعبدالوکیل151.724واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01019399ابرار احمدغلام فاروقغزنویغلام دستگیرغلام حيدرخان182.827واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10001343ابرار اللهاکرام الله-رحیم اللهذکورمولوی عبدالرحیم149.864ناکامننگرهار
K01049643ابرار الهامعبدالغیاثعباسیعبدالقدوسخصوصي الهام علوم نمبر 1200.468واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10001080ابرارااللهمحمدملنگ-رحیم جانکان169.219دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرننگرهار
K01044499ابراراحمدگل احمد-رضوان اللهسيدالناصري280.545دیپارتمنت پالیسی عامه پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کابل صرف برای ذکورکابل
K10008303ابراراحمدعبدالرازقاحمدیغلام رسولننگرهار عالی لیسه243.511دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق پوهنتون ننگرهارننگرهار
K10006008ابراراحمدمحمدالدینصادقسیدعمرلنده خیل175.976واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01032519ابرارالحقمجنون-ملنگذکورسيدنورمحمدشاه مينه186.592واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10005465ابرارالحقظاهر گل-فقیرگللاندي باسول ليسه157.129واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K03001509ابرارالدینفریدالدین-عظم الدینغازی امين الله177.63دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیالوگر
K10005304ابراراللهحاجی عثمانحسن زیحسن جانننگرهار عالی لیسه290.927دیپارتمنت عمومی پوهنځی طب صرف برای ذکور پوهنتون شیخ زایدننگرهار
K01041654ابراراللهعنایت الله-گل خانخان عبدالغفارخان248.79دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات(BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون شیخ زایدکابل
K10001025ابراراللهمحمدمعشوق-حاجی محمدگلنصرت207.522واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K18001390ابراراللهگل امیر-عبدالامیرمدیرک204.705دیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنځی اقتصاد مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانسمنگان
K11000946ابراراللهمحمدعالم-مولوی حبیب اللهشهیدداکترعبدالله193.277واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K10002220ابراراللهعابدالله-سیدسرورشاهاستقلال191.749دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01005615ابراراللهنجیب اللهواحدیعبداالکریمپوهاندعبدالشکوررشاد191.421واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10001556ابراراللهنورالله=امان اللهغازي امان الله خان176.341دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K05003394ابراراللهدولت خان..محمدعمرخانشهید آقا شیرین174.021دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون البیرونیکاپيسا
K10003319ابراراللهتورمحمدشیرزادحمیدخانچکنوري165.414انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت ننگرهارننگرهار
K10005380ابراراللهشفیق الله-حاجی فضل خالقالفتح162.144واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K12001486ابراراللهرضوان الله-محمداکبرمروری ذکور لیسه156.918واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K10008371ابرارمحمدسردارمحمدامیریامیرمحمدننگرهار عالی لیسه142.667ناکامننگرهار
K01019028ابراز الدینسیف الدیننوریرحم خداغلام حيدرخان186.4واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K34002512ابران اللهنورمحمد-گل محمدمحمدصديق روهي154.916واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K01033118ابرانهنوراللهمشرفیسرفرازخانمولانا جلال الدين محمد بلخي186.549دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونیکابل
K32000511ابراهمعبدالواحدذکی زادهمحمد ذکینسوان مهر189.343دیپارتمنت چیولوجی صرف برای ذکور پوهنځی زمین شناسی پوهنتون بامیانباميان
K32002832ابراهیمرحمت الله-ارضی حسینذکورچیجین338.033دیپارتمنت عمومی طب معالجوی صرف برای ذکور پوهنځی طب پوهنتون طبی کابلباميان
K33002153ابراهیمخان علی-جمعهذکور برگر299.234دیپارتمنت عمومی فارمسی پوهنځی فارمسی پوهنتون کابل صرف برای ذکوردايکندی
K24003873ابراهیمعبدالمجیدحسنیصوفی جمعهخصوصي هيواد294.5دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون هراتهرات
K24007215ابراهیمعبدالحقیوسفیعبدالباقیسلطان غياث الدين غوري291دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون هراتهرات
K01044938ابراهیممحمدطاهرحسینیعوضدوغ آباد280.34دیپارتمنت انجنیری کمونیکیشن صرف برای ذکور انستیتوت تکنالوژی معلوماتی ومخابراتی وزارت مخابراتکابل
K24006160ابراهیمحاجی عبدالسمیع-حاجی محمدعمرانقلاب اسلامي278.963دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون هراتهرات
K33001976ابراهیمعوض علی-ناصرچپراسک278.835دیپارتمنت عمومی فارمسی پوهنځی فارمسی پوهنتون کابل صرف برای ذکوردايکندی
K24010943ابراهیمآدمپوپلخدایدادسردارمحمد داودخان شهيد273.266دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون هراتهرات
K24008184ابراهیمنظرمحمد-خدادادبابا زنگی عطا رح268.127دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون هراتهرات
K07002706ابراهیمخوشدل-امیرمحمدشهيد محمد حسن262.696دیپارتمنت جیودیزی انجنیری صرف برای ذکور پوهنځی جیوماتیک وکادستر پوهنتون پولی تخنیکغزني
K10002021ابراهیمیوسف-غلام رسولاستقلال261.326دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01010412ابراهیمسیدمختار-غلام حضرتنمبر1ميربچه خان255.651دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون البیرونیکابل
K10009938ابراهیمعبدالغنی-سیدعالیکهي255.622دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کنرننگرهار
K33003084ابراهیمزعفر-موسیهفتادنفر253.811دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون هراتدايکندی
K33001469ابراهیمعلیدادسعادتخدابخششيخ بهائي246.875دیپارتمنت جیولوجی انجنیری وهایدرو جیولوجی صرف برای ذکور پوهنځی جیولوجی ومعادن پوهنتون پولی تخنیکدايکندی
K33000605ابراهیممحمدعلی-قربانلیسه ذکور ورس243.722دیپارتمنت روانشناسی عمومی پوهنځی روانشناسی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیدايکندی
K24003855ابراهیمحبیب اللهسلیمانخیلامین اللهخصوصي هيواد238.648دیپارتمنت زبان ادبیات آلمانی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون هراتهرات
K02002876ابراهیمنعیم جانوردکجمعه گلعمرولی238.562دیپارتمنت اقتصادملی پوهنځی اقتصاد پوهنتون شیخ زایدميدان وردگ
K33002335ابراهیممحمد-موسیذکور برگر237.157دیپارتمنت فزیک عمومی صرف برای ذکورپوهنځی فزیک پوهنتون کابلدايکندی
K01054340ابراهیماکبر...محمدحسینتمران236.614دیپارتمنت استخراج زیرزمینی معادن صرف برای ذکور پوهنځی جیولوجی ومعادن پوهنتون پولی تخنیککابل
K31000745ابراهیممحمدعسی-نوروزعلیذکورسفيدآب235.08دیپارتمنت تأمین برق پوهنځی انجنیری پوهنتون البیرونیغور
K32003684ابراهیمشرف الدین...رحیم داددوله قوم میرزا232.94دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کندهارباميان
K01011003ابراهیممحرم علیصالحیمدار علیذکور سیدالشهدا--231.462دیپارتمنت استخراج زیرزمینی معادن صرف برای ذکور پوهنځی جیولوجی ومعادن پوهنتون پولی تخنیککابل
K10001191ابراهیمخایسته گل-لاکینصرت228.182واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K21000832ابراهیممحمداسحق-ابراهیمآزادي226.657دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون جوزجانسرپل
K26000182ابراهیمغلام سرور..حاجی محمدانورفرخی223.9واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتینيمروز
K10009730ابراهیمعیسی خان-گل بازسربند223.359دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنځی شرعیات پوهنتون ننگرهارننگرهار
K25000436ابراهیمبازمحمدصدیقیگل محمدخصوصی کوثرنور229.958به نسبت انتخاب کود (صرف برای اناث) نتیجه قرنطین استفراه
K01013033ابراهیمحاجی بازگل-سید حکیمپوهاند غلام صديق محبي229.943به نسبت انتخاب کود (صرف برای اناث) نتیجه قرنطین استکابل
K24003769ابراهیممحمدقاسمرحیمیمحمدرحیمخصوصي هيواد221.407دیپارتمنت اقتصادملی پوهنځی اقتصاد پوهنتون شیخ زایدهرات
K33002166ابراهیمجمعه-خدایرحمچپراسک221.081دیپارتمنت ریاضی پوهنځی ساینس پوهنتون هراتدايکندی
K19003035ابراهیمحسن-نظرعلیخاتم الانبیاء219.757دیپارتمنت انگلیسی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخبلخ
K12001427ابراهیمسید رحمن-حاجی قارغهنرنگ217.976دیپارتمنت حفاظه نباتات پوهنځی زراعت پوهنتون ننگرهارکنر
K32001677ابراهیممحمد نبی-حسین دادلشکر دره217.775دیپارتمنت پارا کلینیک پوهنځی زراعت پوهنتون بامیانباميان
K32001493ابراهیماسماعیل-محمدعلینسوان سیاه دره سفلی217.299دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنځی اقتصاد پوهنتون بامیانباميان
K34002900ابراهیمحاجی سلطان-حاجی نادرگلالفتح215.416دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون شیخ زایدخوست
K14002480ابراهیمحاکم بیگحقجوبیگ جانسائف شهيد214.389دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کندزبدخشان
K32003710ابراهیممیرزاحسین..غلام علیوارزاغ212.275دیپارتمنت مدیریت آموزشی پوهنځی علوم تربیتی ومسلکی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیباميان
K24002403ابراهیمسهراب علی-حیدرعلیذکور سیدمحمدقناد212.231دیپارتمنت تعلیمات مسلکی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K34004503ابراهیممحمدصدیقنوریمحمدطائب شاهليسه لکن212.213دیپارتمنت هارتیکلچر( باغداری) صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون شیخ زایدخوست
K24006443ابراهیممحمدحسن.علی نگاه-ذکورجبرئیل212.198دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی صرف برای ذکور پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیکهرات
K32000778ابراهیماحمدحسین-علیجاننسوان درگاه212.118دیپارتمنت رادیولوژی صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرکابلباميان
K24007502ابراهیمعبدالقادر-عبدالغفوراستادصلاح الدین سلجوقی210.508دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بدخشانهرات
K10003111ابراهیملعل محمدمومندگل محمداصـــلاح207.72دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01028080ابراهیممبارک شاه-شکرشاهمحمد موسی شفيیق203.425واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K33002409ابراهیمنورمحمدشهرستانتاج محمدذکور القان202.281دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون بلخدايکندی
K01010535ابراهیماسمعیلرحمتیرحمت خانشهيداميرحبيب الله200.169واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K34000184ابراهیمبابرک-شهزادخانخیرالبشرخصوصی لیسه199.885دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون شیخ زایدخوست
K01010850ابراهیممیرحسین-احمدحسینذکور سیدالشهدا--199.871دیپارتمنت انجنیری آب ومحیط زیست صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری معدن ومحیط زیست پوهنتون بلخکابل
K08000340ابراهیمعبدالحکیمامینیشیرخانپشتنی حًدران199.771واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيکا
K07007840ابراهیممحمدحسین-مرادقلعه شهاده199.091دیپارتمنت زبان و ادبیات انگیسی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون غزنیغزني
K04000639ابراهیمخان آغاهوفیانیبابه ملکصادقي198.731دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون پروانپروان
K12001467ابراهیماسد الله-نادرخاننرنگ198.649دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون کندهارکنر
K10005604ابراهیماجمل-زرشاههزارناو198.647واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K03000488ابراهیمعبدالغفار-عین اللهســـرخ آب198.607دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون کابللوگر
K24011668ابراهیممیرزاگل-جمعه گلخواجه شهاب الدین197.961دیپارتمنت زبان ادبیات عربی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون هراتهرات
K01010829ابراهیممحمدهادیحسینیمحمدحسینذکور سیدالشهدا--197.104دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون کابلکابل
K01005509ابراهیمذبیح اللهکوتوالامان اللهحسين خيل196.855دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون شیخ زایدکابل
K34002225ابراهیممحمود-علی مگیشهیدحکیم تنیوال196.602واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K07005597ابراهیمغلام جانغزنیوالشیرزمانقاري عبدالله195.623دیپارتمنت انجنیری معدن پوهنځی جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی و انجنیری غزنیغزني
K12003068ابراهیمعبدالغفار-میاگلننگلام195.358دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارکنر
K34002093ابراهیممیرعلی خان-خان محمد- خان مندوزی لیسه193.079واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K34003745ابراهیممحمدقاسم جان=سحی مرجانپوهاند عبدالحی حبیبی عالی لیسه192.164واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K02002232ابراهیممحمدجواداحمدیمحمدعلیهلمند191.489دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون بامیانميدان وردگ
K01020040ابراهیممحمدالله0احمداللهاستادبيتاب190.248واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K33002054ابراهیممحمد علی-خادم حسینذکور برگر189.771دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون بامیاندايکندی
K32002003ابراهیمعلی نیگاه-رضاذکورمرزيکاولنگ189.45دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون بلخباميان
K34001659ابراهیمسیف الرحمن-بحت جمالشهيدمطيع الله188.543واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K32001814ابراهیمحسین علی-حسین بخشمختلط پسرویه188.246دیپارتمنت پیدا گوژی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیانباميان
K01011015ابراهیمانور-سرورذکور سیدالشهدا--187.84دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشانکابل
K09000803ابراهیمنعیم-اخترگلعبدالحي گرديزي186.21دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاپکتيا
K10003608ابراهیمحاجی سمندرخان-لعل محمدخانکوت186.197دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمانننگرهار
K10008427ابراهیممحمداجانقریشیشیرینننگرهار عالی لیسه186.01واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10001805ابراهیمخان محمد-محمد امانغوچک185.062واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K19003682ابراهیمطاهرحسینیغلام حسنسيد اسماعيل بلــخي184.926انستیتوت انجنیری نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K32004405ابراهیماحمدعلی..علی احمددوله قوم میرزا184.332دیپارتمنت باستان شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بامیانباميان
K10009236ابراهیمشیرافضلانتظارمحمدرحیمنجم الجهاد183.057دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرننگرهار
K32002559ابراهیممحمدعلی-غلام رضانسوان مرکز ورس182.869دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون بامیانباميان
K34001981ابراهیممحمدخان-سعادت خانشپی ليسه182.797واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K19004630ابراهیمعبدالرزاق..عبدالغفارشوربلاق182.619دیپارتمنت زبان وادبیات اوزبیکی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخبلخ
K10009388ابراهیمظاهرشاه-ققیرشاهخارج مرزپاکستان181.597واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K17004398ابراهیمبابه خانیعقوبیقلندراستاد غازی خان181.29دیپارتمنت اقتصاد ونوسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون کندزکندز
K10005297ابراهیمنور اسلام-صاحب گلننگرهار عالی لیسه181.166واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10002767ابراهیمسیدامین-هدایت الرحمندسراچه علیخان ذکورو لیسه181.114واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K32001239ابراهیمدولتحسینیعبدالحسینذکور سچک181.021دیپارتمنت جنگلات ومنابع طبیعی صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون بامیانباميان
K33001183ابراهیممحمدعلی..علی محمدذکور تگاب180.989دیپارتمنت علوم خاک شناسی پوهنځی زراعت پوهنتون بلخدايکندی
K31001045ابراهیمیحیی-حاجی دامنامام علی مرکزلعل غور180.001واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغور
K12002419ابراهیمصبرگل-امیرسیدپلوڅوناو179.411دیپارتمنت روانشناسی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرکنر
K09000374ابراهیماسماعیل-لقماناریـــــــــــــــــــــوب179.333واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K34004985ابراهیماسدالله-لمباتالفتح178.208واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K17005607ابراهیمآنه محمدمحمدینورمحمداسکي178.114دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشانکندز
K01035062ابراهیمخواجه محمد-غازی محمداستادبيتاب177.887واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01034208ابراهیمعزیزجان=لعل میرذکــــور شهرک وحـــدت177.838دیپارتمنت جنگلات ومنابع طبیعی صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون پکتیاکابل
K22003995ابراهیماسلامامانیامانقاضی بابه مراد177.454دیپارتمنت زبان وادبیات اوزبیکی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجانفارياب
K10003340ابراهیمفضل الحق-عبدالحنانامر خيل176.288دیپارتمنت زبان وادبیات آلمانی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارننگرهار
K12001746ابراهیمظاهرخان-عبدالجلیلمنگوال176.154دیپارتمنت حفاظه نباتات پوهنځی زراعت پوهنتون لغمانکنر
K10004776ابراهیمسیدعالم..میرزمان خاننجم الجهاد176.15واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K34004538ابراهیمدلاورخاناحساسبادشاه گلليسه لکن175.983دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون شیخ زایدخوست
K32004045ابراهیمعبدالله-ناظرحسینشاه فولادی175.842دیپارتمنت پیدا گوژی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیانباميان
K32000675ابراهیمخداداد.امام دادذکورحیدرآباد175.8دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون بامیانباميان
K24002161ابراهیمعبدالباقی..عبدالرحمنخصوصي سينا175.656واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24002614ابراهیماسدالله..محمدحسینذکورجبرئيل174.744واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K10001806ابراهیمخلیل الله-متصل خانحصارشاهي کمپ174.735واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K09002832ابراهیمحکیم گل-امین گلسکندرخيل174.415دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاپکتيا
K12000852ابراهیمسیداحمد-حبیب اللهعمراخان174.401واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K34004762ابراهیملاهورخان-زردی خانشهيدمطيع الله174.271واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K33002328ابراهیمخدادادصادقغریب حسینذکور پتاب172.943دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سمنگاندايکندی
K21001129ابراهیممحمدعلیمحمدییادگارسيدجمال الدين172.521انستیتوت نفت و گاز مرکز نیمه عالی مرکز ولایت سرپلسرپل
K10007695ابراهیممحمداجان-محمدپاچاتريلي172.481دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریابننگرهار
K19002643ابراهیمصفرمحمد..کلبی علیتکنالوژی کیمیاوی بلخ172.378واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K17002707ابراهیمامرالدیننیک زادصاحب دادانستیتوت زراعت172.256واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K10009280ابراهیمجنت میر..افریدینجم الجهاد172.246واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K12002665ابراهیمشیرعالم-تورخانذکورمروری171.039دیپارتمنت تاریخ و جغرافیه پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرکنر
K10008393ابراهیمسیدکریمافغانیارگلبدینننگرهار عالی لیسه170.928دیپارتمنت زبان وادبیات هندی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارننگرهار
K10002835ابراهیمسیدمحمود-سیدعلیسیدجمال الدین افغان170.855واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K34003570ابراهیمعبدالکریم-صاحب الدینذکوخیل170.846واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K34000640ابراهیمصاحب جان-عالم جانتنيورزراعت لِيسه170.492واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K01041763ابراهیمحاجی شاه محمد-گل احمدخان عبدالغفارخان170.473واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K18000540ابراهیمعبدالسلیم-عبدالکریمکهنه ايبک170.322واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیسمنگان
K25000400ابراهیمعبدالرشیدعزیزیحاجی عبدالعزیزخصوصی کوثرنور169.354واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفراه
K10006925ابراهیمعبدالحکیم-شاه فقیروزیرمحمدگل خان168.929واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K05000559ابراهیمسبحان شاه-گلاب شاهشيرخانخيل168.835واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K33000734ابراهیمخادمآدم مهرمراد علیذکور قلساران168.789واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K31000297ابراهیمگلاب الدین-اصل الدینسلطان علاوالدين غوري168.73واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغور
K03002701ابراهیمحبیب الرحمن-فضل الرحمندهنو168.582واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K26000386ابراهیممحمدکبیر..محمدکریمذکورقلعه محمد167.474دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی نیمروزنيمروز
K10002246ابراهیممحمداسمعیل-سرورالدیناستقلال167.463واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K34001156ابراهیمصابرخان-سپرلی گلمټاخان167.152واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K17000674ابراهیمعبدالرازقرحیمینصیب گلعبدالواحدشهيد167.003واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K01015673ابراهیمنادرجان-عبدالقادرحبيبيه166.856واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K12001350ابراهیمحبیب الله-فضل محمدتانکو165.688دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی هلمندکنر
K01032159ابراهیمغلام حسن-محمداسحقعبدالرحيم شهيد165.611واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01011464ابراهیمنعیم جان-امیرگلنازو انا165.429واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K28000986ابراهیمعبدالغفور-مومینشهيدانجنيرعبدالمتين165.393واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهلمند
K25000022ابراهیمعبدالبصیر-فقیرمحمدعلمعبدالرزاق فراهي165.219واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفراه
K01053221ابراهیمسیدابوسعید-ابوالحسنمحمد علم فیض زاد165.083واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K09001566ابراهیمحبیب گل-وزیرعبدالحي گرديزي165.013واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K10001767ابراهیممحمدانور-محمداکبرحصارشاهي کمپ164.015واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10003285ابراهیمصاحب نور-گل رحمنسيدشمس الدين مجروح163.927واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K12003612ابراهیمگل عظیم-تاج محمدليچلام163.569واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K01045902ابراهیممحمدقیومقاسمیمحمدقاسمذبيح الله عصمتي163.432واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01035684ابراهیمجنت گل-دینه گلابراهيم خليل الله163.421واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01032220ابراهیممحمدامین-نوروزعبدالرحيم شهيد162.388واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15001917ابراهیمقوت علی-صادقدشت قلعه162.318واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K09003365ابراهیمآدم خانستومانمیروگیعبدالحي گرديزي162.294واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K01029894ابراهیمعبدالولی-عبدالقدیرذکــــور شهرک وحـــدت162.211واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K34001672ابراهیمحاجی محمد-مومینشهيدمطيع الله162.18واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K09001708ابراهیمولی گل-زیارت گلسيد جمال الدين افغان161.986واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K01053836ابراهیمامیرمحمد-پیرمحمددوآب161.941واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01052116ابراهیمسردارآغاسلطانیخان محمدعاشقان و عارفان161.894واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K12001842ابراهیمشیرعلی-کرمتانکو161.891واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K08000033ابراهیمزریم خان-عبدالحکیمبالش161.451واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيکا
K10001095ابراهیمعبدالروف-میراجاننصرت160.877دیپارتمنت علوم کتابداری و معلومات پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمانننگرهار
K34005710ابراهیمعبدالرحیم..محمدسلیمشهيدقادرمحمد160.505دیپارتمت کیمیا صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه شیخ زایدخوست
K10010684ابراهیمغلام محمد-عبدالوهابکوت160.177واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K14004000ابراهیمجمعه گل-تاش بیکرحمت160.158دیپارتمنت تفحص و اکتشاف مواد مفیدۀ جامد پوهنځی جیولوجی و معادن مؤسسه تحصیلات عالی سرپلبدخشان
K12002768ابراهیمملنگ جان-شیرخانبارکندی160.102واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K34002977ابراهیمشریف خان-ملامستکالفتح160.094واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K34001357ابراهیمعاقل مرجانمحبتعبدالله جانشمبوات159.966انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت خوستخوست
K17005609ابراهیماحمداللهاحمدیشیرمحمداسکي158.729واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K34000079ابراهیمحکیم خان-میرحسنايـوب خيل158.704واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K14006285ابراهیمشاه محمود-شرین شاهدو آب شیوه158.641واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K06001644ابراهیممیرآغاامیریعبدالهادیذکورخنج158.61واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپنجشير
K17005365ابراهیمعزیزالله.مفادخانذکورميرشيخ158.538واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K32000199ابراهیممحراب علی-اصغرده سرخ158.493واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K10012028ابراهیممحمدیگل-خیالی گلشیخ مصری158.485واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01043936ابراهیمامیرجان-عبدالسلامسيدالناصري158.485واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K34003813ابراهیمظاهرخان-آدم خانپوهاند عبدالحی حبیبی عالی لیسه158.4واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K31000895ابراهیماسماعیلمحمدیقربانشیخ المند158.344دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی غورغور
K12000664ابراهیمداودخان-حضرت علیچپه دره158.34واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K01054043ابراهیمحاجی میرمحمد-فقیرمحمدعلی خیل158.284واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19014027ابراهیممحمداعظم-شمس الدینسلطان غياث الدين158.189واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K15006792ابراهیممحمدنعیم-حاجی محمدمیرگل نظر شهيد158.124واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K34001159ابراهیمجان محمد-عیدمحمدمټاخان156.893واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K01019261ابراهیمعبدالرحیمرحیمیمیامحمدحکيم ناصرخسروبلخي156.872واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10008455ابراهیمملا رحیم..گل رحیممياعمرعالي ليسه156.769واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K34003619ابراهیمعزت گل-لعل گلباخترخصوصی لیسه156.695واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K32004604ابراهیماسماعیلخرممحمدعلیدره چاشت155.463واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K34003091ابراهیممحمددین گل-اخترگلميستکي155.117واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K34001092ابراهیمزرنیلرحیمیعلی بادشاصبريوليسه155.049واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K22002055ابراهیممحمد عثمانرسولیعصمت اللهامیرعلیشیرنوایی154.881واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K32002407ابراهیمحسین علیعلی زادهضامنذکور شينه تخت153.624واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K31000202ابراهیمظاهر-علی حسنقزل153.452دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی غورغور
K12000997ابراهیمرمضان-میراخانجمعیت لیسه153.452واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K10005990ابراهیمشرف-محمدکلابقلعه جانان خان153.399دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرننگرهار
K10010672ابراهیمنوراجان-اعظم جانهسکه مينه153.367واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10007698ابراهیمنوراحمد جان-گل احمدتريلي153.29واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01014118ابراهیمگل ولیساحلخدایدادفاضل بیک153.276واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19007284ابراهیمعبدالحسینحسنیدولت حسینمحمديه153.152واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K11001618ابراهیمگل محمد..میاگلشهيداستادمحمدنذيرنيازي152.94دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمانلغمان
K11001054ابراهیملعل جان-خواجه محمدذکور گل پاچا الفت151.766واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K15002078ابراهیممرزامرادمرادیعبدی مرادعبدالودودشهید151.707واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K34003176ابراهیممحمداوس خان-جنت خانالفتح151.667واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K12000327ابراهیمگل رسول-عبدالغفورسرکانوزراعت مسلکی لیسه151.646واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K14005383ابراهیمطلاولدی0دولت بیکبابا تنگي151.545دیپارتمنت زراعت و وترنری انستیتوت نیمه عالی شهر کابلبدخشان
K17002513ابراهیممحمدولیهمتعبدالرازقدورانکلي ليسه151.342واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K34005247ابراهیمنورمحمد..گلاپیرشهيد محمد داود151.275واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K34001259ابراهیمگل صدیق-عجب الدینميخانِکی خوست149.767ناکامخوست
K17003795ابراهیمگل محمدصافینورمحمدذکورکهندژ149.73ناکامکندز
K31001010ابراهیمعلی جان-مرتضیبيخ سنگ149.66ناکامغور
K12000258ابراهیمفرمان الله-رحمت جانعمراخان148.324ناکامکنر
K01017386ابراهیمعبدالرحمن-محمدشریفعبدالروف بينوا148.115ناکامکابل
K10000529ابراهیممحمد حسن-امیرجانشهیدحضرت خان147.874ناکامننگرهار
K31001306ابراهیمسخیدادحسن زادهحسنبيخ سنگ147.862ناکامغور
K12002684ابراهیمغازی-محمد کریمذکورمروری146.502ناکامکنر
K10007081ابراهیملالا گل..حاجی فقیرپیره خیل144.447ناکامننگرهار
K12003259ابراهیمیارمحمد..سیمولصنايع مسلکي143.053ناکامکنر
K01048524ابراهیمضیا الدیننبی زادهعبدالنبینادريــــه142.816ناکامکابل
K34005041ابراهیمشاه ولی خان..تاج محمدشمل پیران141.757ناکامخوست
K34005016ابراهیمالمرخان..محمدگلشمل پیران139.561ناکامخوست
K14008140ابراهیمامام یار-میریاربیکدو آب شیوه139.497ناکامبدخشان
K12000427ابراهیمسیف الله-غلام حسینمحبت کلی139.43ناکامکنر
K17004388ابراهیمعبدالرؤفابراهیمیابراهیماستاد غازی خان137.725ناکامکندز
K01019920ابراهیمنظرمحمد-شیرمحمدابوذر غفاری137.674ناکامکابل
K10012029ابراهیمبخت الله-اعتبارالفتح137.59ناکامننگرهار
K34002494ابراهیمکلام خان-مسته خانمټاخان125.723ناکامخوست
K30000360ابراهیمعبدالقیوم.الله نورلیسه شیخه سفلی120.31ناکامارزگان
K10007647ابراهیمدولت-عبدالغیاثاشپان109.902ناکامننگرهار
K34002739ابراهیم اللهسیدرسول گل-سینه گلدره گي179.797دیپارتمنت تاریخ وجغرافیه پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون شیخ زایدخوست
K34002114ابراهیم اللهعبدالحنان-زیرمحمد- خان مندوزی لیسه154.978انستیتوت میخانیکی نیمه عالی ولایت خوستخوست
K33002063ابراهیم جانمحمد علی-حیدرذکور برگر186.575دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون بامیاندايکندی
K07003625ابراهیم جانبختیارپوپلشمس الدینبی بی خدیجه144.647ناکامغزني
K02002399ابراهیم خانعبدالکریم-عبدالقیومحاجي خدايدادخان191.663دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارميدان وردگ
K34001075ابراهیم خانعیدمرخانرحیمیلایق خانصبريوليسه179.586دیپارتمنت تاریخ وجغرافیه پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون شیخ زایدخوست
K14004179ابراهیم خلیلمحمدشریف..نذیرمحمدارغندکان197.12دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشانبدخشان
K06002000ابراهیم شاهعادل شاه-غلام شاهمسلکي تجارت شتل167.231دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیرپنجشير
K01033726ابراهیم مصطفیعبدالمجید-عبدالمنانمحمود هوتکی263.282دیپارتمنت تأمین برق پوهنځی انجنیری پوهنتون پکتیاکابل
K14000493ابرگلمحمدیاربیک-نوکرشاهنسوان ده شهر193.928دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برایاناث پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون بدخشانبدخشان
K10004080ابرومندجهانزیب..دوست محمدبي بي عايشه صديقه153.37واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01050232ابری ماهعاشورمحمدیمیرعلیرابعه بلخي149.812ناکامکابل
K06001102ابریجانشما الدین-گلب الدینباباعلی186.674دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیرپنجشير
K04000451ابریشممحمدمعصوم-محمدوکیلنسوان ميرعلی احمدشهيد158.426واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K02003735ابن الیمیندوست محمد-غلام سخیخالدبن وليدتکيه215.611دیپارتمنت هایدرومیترولوژی صرف برای ذکور پوهنځی زمین شناسی پوهنتون کابلميدان وردگ
K10009734ابن امینحاجی محمدظاهرخان-محمدنادرنصرت245.293دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کنرننگرهار
K14005401ابن امیندولت بیک-قربان بیکپتوخ186.331دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیربدخشان
K10008922ابن امینمحمد جمیل-ملا میرانقطر غي179.377دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K10011883ابن امینشیرمحمد-سیداحمدمارکوه172.387واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K16003072ابن امینعبدالعزیز-عبدالحمیدابومسلم خراساني171.384دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلانبغلان
K14001242ابن امینسید جعفر-محمد اکرمابوطلحه169.293واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K11001636ابن امینمحمود-هفته گلذکور گل پاچا الفت155.204واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K03002227ابناشاه محمود-بازمحمدنسوان برکی برک179.063دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمانلوگر
K06001248ابو ازورنواب خانافضلیافضل خانلیسه تخنیکی ومسلکی احمدشاه مسعودشهید179.515دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیرپنجشير
K09000458ابو بکراحمدگل احمد نیک-وکیل نیک محمد خانعبدالحي گرديزي156.762واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K14005543ابواحمدبسم الله-احمدینګانی167.21واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K01044935ابوالحسنمحمدضیاحسنیشاه مظفردوغ آباد273.113دیپارتمنت محاسبه وعلوم معلوماتی صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری کمپیوتر وانفوماتیک پوهنتون پولی تخنیککابل
K32003334ابوالحسنغلام حسین-عوضخولنکاش184.507دیپارتمنت باستان شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بامیانباميان
K01014119ابوالحسنمحمدعلی-شاه ولیحبيبيه182.793واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K32004169ابوالحسنسیدمحمدحسین-سیدمحمدذکور بامسرای181.233دیپارتمنت توریزم پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بامیانباميان
K07003685ابوالحسنعلی حسنسعادتبراتعلیککرک170.527انستیتوت لسان خارجی نیمه عالی شهر کابلغزني
K01018702ابوالفضلمحمدباقر-محمداسحقعبدالرحيم شهيد308.209دیپارتمنت عمومی پوهنځی ستوماتولوژی بخش نظامی صرف برای ذکورپوهنتون طبی کابلکابل
K01019766ابوالفضلنادعلی-گل محمدعبدالرحيم شهيد303.08دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کابلکابل
K01011278ابوالفضلمحمدسلیمصفدریقربانذکور سیدالشهدا--289.039دیپارتمنت سیستم های اطلاعات جغرافیایی صرف برای ذکور پوهنځی جیوماتیک وکادستر پوهنتون پولی تخنیککابل
K01019671ابوالفضلمحمدحسن-محمدامینعبدالرحيم شهيد285.464دیپارتمنت عمومی فارمسی پوهنځی فارمسی پوهنتون کابل صرف برای ذکورکابل
K19005448ابوالفضلحسن-اسمعیلعلي آباد257.121دیپارتمنت سینما پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون کابلبلخ
K19009158ابوالفضلمحمد هدایتاحمدیحاجی احمداستقلال244.057دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون البیرونیبلخ
K07004244ابوالفضلغلام عباسیعقوبییعقوب علیسلطان ابراهيم238.29دیپارتمنت هایدرو لیک وساختمان های هایدرو تخنیکی صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری منابع آب ومحیط زیست پوهنتون پولی تخنیکغزني
K21001333ابوالفضلعبدالله..نیازمرادطلوع234.982دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون پروانسرپل
K24005164ابوالفضلمسعود-غلام رسولمولانا عبدالرحمن جامی174.2انستیتوت تخنیکی نیمه عالی ولایت هراتهرات
K01031295ابوالفضلناصرحسینیسیدخانعلیمحمود طرزی -174.082واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24002244ابوالفضلمحمدامین-مددذکور سیدمحمدقناد172.778انستیتوت تکنالوژی کمپیوتر نیمه عالی شهر کابلهرات
K21000254ابوالفضلعلی آقاحسینیسیدباقرشاهشاه چنار172.124دیپارتمنت اکتشاف و استخراج ساحات نفت و گاز پوهنځی جیولوجی و معادن مؤسسه تحصیلات عالی سرپلسرپل
K02003875ابوالفضلمحمدعیسیشهیدیعلی ظفرپای هلمند170.921واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K33001626ابوالفضلسخی-خدادادسنگ موم167.216دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سمنگاندايکندی
K01045490ابوالفضلمحمدکریمابراهیمیمحمدحسنعبــــــــــدالحی حبیبـــــــــی165.765واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K06000459ابوالفضلمیربابا-شمس اللهملک مرزاشهيد161.552واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپنجشير
K19008344ابوالفضلسیداحمد-سیدشریفباختر160.111واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01010323ابوالفضلمحمدانوردانشمحمدعلیخصوصی ارشاد153.351واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01011126ابوالفضلعیدی محمد-عبدالنبیحبيبيه153.285انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت پنجشیرکابل
K15007103ابوالفضلآغام الدین-عبداالصمدسيدعبدالرحمن شهيد144.455انستیتوت زراعت و وترنری نیمه عالی ولسوالی فرخار ولایت تخارتخار
K19002364ابوالقاسممحمد طیب-گل جانکاکاکوت158.6واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K32003319ابوالقاسیمشیرحسین-خادم حسینخولنکاش210.479دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون بامیانباميان
K01020220ابوبکرجمال عبدالناصر0محمدغوثاستقلال263.205دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون ننگرهارکابل
K02001265ابوبکرمحمدنعیمنعیمیحمیداللهانبو خاک247.53دیپارتمنت راه آهن صرف برای ذکور پوهنځی ساختمان های ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیکميدان وردگ
K11000602ابوبکررحمت اللهصدیقزرعلممهترلمک245.628دیپارتمنت منمنت واداره تشسثات(BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون پکتیالغمان
K01035587ابوبکرانجینرمحمدقاهر-فضل الحیابراهيم خليل الله230.186دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کندهارکابل
K01019199ابوبکرجمعهجامیمحمدعلمحکيم ناصرخسروبلخي222.671دیپارتمنت امور مالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون تخارکابل
K01035730ابوبکرمحمدامینامینیفیض محمدغلام محمد فرهاد221.326واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01011997ابوبکراحمد زبیر-عبدالرحیم خاننازو انا216.372دیپارتمنت جیولوجی صرف برای ذکور پوهنځی زمین شناسی پوهنتون کابلکابل
K01034029ابوبکرعبید الله-عبدالهادیپوهاند غلام صديق محبي209.228واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01023573ابوبکرعبدالرحمن-عبدالحمدقيام الدين خادم207.386دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات بوهنتون شیخ زایدکابل
K01047209ابوبکرصفی اللهصالحیصالح محمدخصوصي غازي امان الله خان199.034انستیتوت تجارت نیمه عالی شهر کابلکابل
K16000375ابوبکرعبدالجبار-الله میرکيله گي197.312دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون بغلانبغلان
K01042676ابوبکرعبدالزاهد-عبدالواحدنادريــــه196.893واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19009650ابوبکرغلام سخی-عزیزقلغازي امان الله196.574دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات(BBََA) پوهنځی اقتصاد مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانبلخ
K01022217ابوبکرغلام ایشانسلیمعلی خانعبدالهادي داوي193.548واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K12001705ابوبکرغلام حیدر-احمدشیرحکيم آباد191.665دیپارتمنت وترنری پوهنځی علوم وترنری پوهنتون شیخ زایدکنر
K01032478ابوبکرگل آقا-غازیگلذکورسيدنورمحمدشاه مينه185.183واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10004722ابوبکرمحمدیاسین..گلاجاننجم الجهاد184.893واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01025159ابوبکرسالم-عبدالکریمرحمان بابا179.423واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01008972ابوبکرفدامحمدمجروحمحمدخانخصوصی میوند177.917واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14005637ابوبکرعبدالستار-صلاحذکورده بازار176.164دیپارتمنت تاریخ پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشانبدخشان
K01028092ابوبکرمحمود-میرگلعبدالرحمن پژواک174.102واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01023855ابوبکرواحدالدینکوهستانیغوث الدینغلام حيدرخان173.812واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K34002638ابوبکرعبدالغنی-حاجی قیمتبهرام خِيل172.378واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K11001710ابوبکرغلام سخی..عزیزالرحمنذکورحيدرخاني171.126دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمانلغمان
K01026394ابوبکرعزیزاحمد-پیرمحمدقابل بای171.118واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10007743ابوبکراحسان الله-محمدطاهرتريلي170.903واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K12000502ابوبکرمحمدشفیق-محمداللهعمراخان170.898واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K01055143ابوبکرزیرگلسهاکانارگلمهتر الملک170.886دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمانکابل
K03000434ابوبکرمیرزا محمدیوسفزیبازمحمدجهادي کلنگار170.682دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنځی زراعت پوهنتون پروانلوگر
K01031496ابوبکراحمدعیسی.صاحب گلذکورسيدنورمحمدشاه مينه170.595واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01035770ابوبکرمحمدالله.غلام محمدغلام محمد فرهاد167.562واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01019565ابوبکرفدامحمد0فیض محمداستادبيتاب167.337واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K31001244ابوبکرعبدالمجیدفایزعبدالغفورابوبکرصدیق167.191دیپارتمنت علوم و فرهنگی اسلامی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی غورغور
K01047583ابوبکرمحمداکبراکبریمیراکبرپروژه پنجم 315163.875واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01027595ابوبکرویس الدین-گلبدینحبيبيه163.506واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10000159ابوبکرمحمد عباسصاحبزادهمحمداجانمانو160.469واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K14005121ابوبکرخالمرزا-باباخانذکــور دره جيم160.18انستیتوت زراعت ووترنری نیمه عالی ولسوالی بهارک ولایت بدخشانبدخشان
K10003930ابوبکرمحمداشرف-سمندرشاهخصوصی طائف158.353واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10008822ابوبکرظاهرالله.میردادخانچاردهي154.591واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K17004635ابوبکراحمدشاه-افضلاستاد غازی خان150.127واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K12000372ابوبکرانڅرگل=حکمت شاهدسرکانوذکورعالی لیسه149.829ناکامکنر
K11001120ابوبکرنصرت الله-محمدنذیرروشان عالي ليسه149.257ناکاملغمان
K01007993ابوبکرعبدالجبار-عبدالقیومکشکک148.198ناکامکابل
K14008876ابوبکرولی اللهزاهدیمحمدزاهدفرغا منج148.095ناکامبدخشان
K10002289ابوبکرحمیدالله-عبدالولیچاردهي146.371ناکامننگرهار
K22004363ابوبکرقربان نظر-رحیمسعدالله شهید142.966ناکامفارياب
K12001687ابوبکرمحمدولی-محمدعالممناگي141.175ناکامکنر
K06001685ابوبکرشیرعالم-حاجت میراستادبهره مند139.671ناکامپنجشير
K01021211ابوبکرمحمدطاهر-محمد صدیقابوذر غفاری139.147ناکامکابل
K17003491ابوبکرمحمدانور-عبدالرحیمآقتاش136.182ناکامکندز
K02000865ابوبکرحضرت محمد-امیرمحمدسيد آباد136.037ناکامميدان وردگ
K14006007ابوبکررحیم علی..محمدعابدشکر لب132.395ناکامبدخشان
K12000522ابوبکرصدیقاسماعیل-جمروزعمراخان176.09دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت پوهنتون کنرکنر
K11001757ابوبکرصدیقافسراغا-عبدالحنانذکور کوټلی163.661واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K17000888ابوبکرصمدیخال محمد صمدی-عطامحمدزراعت186.643دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت پوهنتون کندزکندز
K24007374ابوترابمحمدقاسیم-ملاعباسمـــولاناعبدالله هاتفــــي146.193ناکامهرات
K19011098ابوجمشیدمحمدظاهر-بهرامباختر163.797واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K03001900ابوحذیفمحمدطیب-محمددینقلعه نو196.539دیپارتمنت زبان و ابیات پشتو پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی ارزگانلوگر
K06001622ابوذاهیدالله محمدمحمدیالله نظریذکورخنج148.4انستیتوت اتومیخانیکی نیمه عالی شهر کابلپنجشير
K02002166ابوذرگل حسینسلطانیسلطان علیتگاب سربلاق284.196دیپارتمنت جیودیزی انجنیری صرف برای ذکور پوهنځی جیوماتیک وکادستر پوهنتون پولی تخنیکميدان وردگ
K24002199ابوذرعبدالله-کلبی علیذکور سیدمحمدقناد273.501دیپارتمنت انجنیری کمپیوترصرف برای ذکور پوهنځی انجنیری کمپیوتر وانفوماتیک پوهنتون پولی تخنیکهرات
K01053658ابوذربومانعلی-ابراهیم+ذکورشش265.998دیپارتمنت فزیک عمومی صرف برای ذکورپوهنځی فزیک پوهنتون کابلکابل
K01030332ابوذرپاینده شاهامیریمیرآقاذکور سیدالشهدا--259.08دیپارتمنت گرافیک پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون هراتکابل
K30000124ابوذرحیدرعلی..میرزاسرنج فخور229.648دیپارتمنت مهندسی پوهنځی ساختمانی پوهنتون جوزجانارزگان
K01020578ابوذرمحمدکاظم-دیدارعلیعبدالرحيم شهيد217.938به نسبت انتخاب کود (صرف برای اناث) نتیجه قرنطین استکابل
K33003380ابوذرمحمدنبی-حسین علیذکورمرکزخدیر210.743دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونیدايکندی
K01019319ابوذرمحمداکبرقادریمحمدنگینحکيم ناصرخسروبلخي210.724دیپارتمنت بایوتکنالوژی وتولید تخم های بذری پوهنځی زراعت پوهنتون کابلکابل
K26000332ابوذرنثاراحمداحسن زادهمحمدحسنابوداود201.917دیپارتمنت اگری بزنس پوهنځی زراعت پوهنتون شیخ زایدنيمروز
K14002183ابوذرسرورالدین-امان الدینعبدالقادرحنيف شهيد201.868دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنځی شرعیات پوهنتون تخاربدخشان
K01018745ابوذرنجیب الله-علی جانعبدالرحيم شهيد193.448واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K33000425ابوذرحیدریوسفیمحمدیوسف-سنـــــگ تخت192.999دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنردايکندی
K04003761ابوذرسخیداد-عبدالحمیدتفهيم القران190.367دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانپروان
K19002728ابوذریارمحمد-باقرنمبر2 صلح شهید عبدالعلی مزاری188.268دیپارتمنت جغرافیه صرف برای ذکور پوهنځی زمین شناسی پوهنتون بامیانبلخ
K15003372ابوذرخان آغاکریمیعبدالکریمبولک ورته بز184.892دیپارتمنت آموزشی کمپیوتر پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون تخارتخار
K17004933ابوذرحاجی حمزهایماقحاجی سیدبایذکورلرخابي184.443دیپارتمنت اقتصاد ونوسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون کندزکندز
K24004141ابوذرجمعه خان.موسی جاناميرمحمداسماعيل182.552دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K17003780ابوذرعبدالبصیرقادریحاجی غلام قادرذکورکهندژ179.929دیپارتمنت اقتصاد ونوسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون کندزکندز
K12002342ابوذرعبدالله-امانت گلکبيرستوری176.388واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K33003551ابوذرحسین بخشحسنیاسحقامام صادق قرامد174.508انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بامیاندايکندی
K01037760ابوذرابراهیم-سیداحمدگلخانه174.378واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15005690ابوذردین محمدمشفقعلی محمدداکتر سيدحسين شهيد172.237واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K17002015ابوذرمحمدکریم-محمدنبیليسه ابراهيم خيل170.778انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت کندزکندز
K01009394ابوذرگل آغاانوریمحمدانورخصوصی کاردان170.509واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K21001103ابوذرمحمدعیسی-حاجی علی محمدميرسيدعلي170.473دیپارتمنت زبان و ابیات انگلیسی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سرپلسرپل
K15003458ابوذرسید امین الله-سید عنایت اللهآهندره160.517واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K04001139ابوذرنورآقارحیمیعبدالرحیمنعمان155.396واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K01040698ابورجانهعبداللهبهارستانیعبدالستارغازي221.515دیپارتمنت کیمیا عمومی صرف برای ذکورپوهنځی کیمیا پوهنتون کابلکابل
K21000117ابوریحانمحمدرستم-عبدالقیوممنهاج سراج216.319دیپارتمنت انگلیسی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخسرپل
K01009046ابوریحانحاجی ویس محمدفیضیفیض محمدخصوصی بهزاد نمبر1182.967واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24003387ابوزرقربانرضایغلام علیداشخانه320.485دیپارتمنت عمومی طب معالجوی بخش نظامی صرف برای ذکور پوهنځی طب پوهنتون طبی کابلهرات
K01015597ابوزرمحمدکاظم-سیدمحمودحبيبيه229.914دیپارتمنت زبان وادبیات فا رسی دری پوهنځی زبان وادبیات ملی پوهنتون کابلکابل
K10010338ابوزرالوزی-غفورباريکاب204.088واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10005395ابوزراحمدگل-وزیرخانالفتح197.207دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K10001944ابوزرنیارپاچا..حاجی سلیمان شاهمياعمرعالي ليسه172.645واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01019229ابوزرمیراحمدامیریمیرحکيم ناصرخسروبلخي170.773واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01027842ابوزرغلام محمود-غلام فاروقحبيبيه167.65دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون ننگرهارکابل
K12003007ابوزرخاننعمت-امیرخانننگلام146.655ناکامکنر
K14002646ابوسعیدعبدالرزاق..حاجی عیدمحمدخردمند شهید243.661دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پروانبدخشان
K11000634ابوسعیدعبدالباری-مولوی محمدیونسروشان عالي ليسه200.937دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون غزنیلغمان
K11001864ابوسعیدعبدالطیف-رحمت اللهحضرت بلال159.847واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K14003737ابوسفیانعبدالمجید-دولت محمدميرفضل الله163.987واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K01033074ابوسیناقمرخان-عبدالرحمنمـــريــم231.581واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01036705ابوصالحگل محمد-محمدکریماحمد شاه مسعود186.124دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشانکابل
K15005990ابوطالبمحمدسرفرازمحمدیعبدالحمیدکبیرشهید188.364دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت پوهنتون تخارتخار
K14006298ابوطالبشهاب الدینبدخشیمحمدقادرزيـن الديـن شهيد156.624واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K14006103ابوظهیرعبدالولی-غلام نبیذکورکرستده163.842دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلانبدخشان
K22002304ابول بیکعبدالقادر-عظیم بیکبيرکه137.695ناکامفارياب
K24009742ابولخیرمحمدایوبیعقوبیمحمدیعقوبخواجه شهاب الدین209.24دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی فراههرات
K22000380ابومسلممحمدصدیقایماقصالح محمدخصوصي آيدين فارياب187.659دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون بلخفارياب
K19005261ابومسلمعجب خانسخیزادهجمعه خانفردوسی167.293واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K19001126ابومسلمفریدونسروریغلام سرورسلطان غیاث الدین165.254واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K14004228ابومسلمعبدالسلامشادابملا عبدالستارغياثي159.873واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K01043895ابومهراناحمدالله-شاد محمدسيدالناصري177.716واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19005680اتابیگمجیب الناصر-محمدناصرخصوصی راهدان158.195واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01027548اتحادشاه گلاب-جمعه خانمحمد موسی شفيیق181.184واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16000551اتفاقزلمی-دلاورحضرت عمر فاروق رض145.955ناکامبغلان
K10005727اتفاقگلدارعلیمعصومنظرمحمدهزارناو132.609ناکامننگرهار
K24003470اتلامیرجان-حاجی محمدایوبامير علي شيرنوائي280.51دیپارتمنت مدیریت شهری پوهنځی انجنیری پوهنتون هراتهرات
K10004158اتلمحمدولی-عبدالمتینننگرهار عالی لیسه240.827دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخننگرهار
K01055610اتلعبدالستار-عبدالرزاق++خصوصی اصلاح199.062دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون ننگرهارکابل
K01032677اتلعبدالغفار-محمدعلیذکورسيدنورمحمدشاه مينه196.996دیپارتمنت جنگلات ومنابع طبعی صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون کابلکابل
K01008922اتلغمی-عبدالوهاببابه قشقار194.769واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01043542اتلمنگلمیرخیلتازه گلمحمداسماعیل حسن زی189.668دیپارتمنت رادیوو تلویزیون پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون بغلانکابل
K01037738اتلمحمدموسیشیرزادشاولیغازي172.554واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10002475اتلشیرعالم-عجب خانعبدالوکیل170.364واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01021394اتلامامقریشیمحمدعلمعبدالهادي داوي168.808واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10005267اتلمحمدعارف-محمدغلامعبدالوکیل154.767واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K27000423اتل بابیقدرت اللهبابیحاجی غلام حیدرظاهر شاهی163.459واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندهار
K04000679اتمراحمدمحمدصابرسروریحاجی عبدالاحمدصادقي232.919دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخپروان
K16003518اتوماعبدالرسول-عبدالنصیرشهِيد محمدرسول محسني154.151واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K12001932اثبات اللهگل محمد-سیدمحمدعمراخان162.069واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K34001420اثمراللهعبدالرازقسروریسرورخانمحمدصديق روهی165.686واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K17004857اثناتاج محمد-حاجی یارمحمدنسوان نمبر2151.592واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K24007565اثوفهجمعه گل-غلام حیدرسپين ادي163.767واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K16000827اثیرالدینذین العابدین-محمدابراهیممولوي محمد نبي شهيد198.585دیپارتمنت تاریخ عمومی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیبغلان
K10002618اجازتحبیب خانمومندچمنیعبدالحميد مومند176.444دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون لغمانننگرهار
K10005576اجازتمیران گلهمدردجمروزخانمومندره تجارت مسلکي ليسه165.721دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت پوهنتون لغمانننگرهار
K34003075اجداللهرسول گل-زرخا الدینسنکیولیسه144.722انستیتوت میخانیکی نیمه عالی ولایت خوستخوست
K32002967اجرالدینپیرمحمد-بازمحمدذکور مرکز باميان174.053واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K02003264اجرالدینرام الدینغوثغوث الدینخواجه محمدولي167.186به نسبت انتخاب کود (صرف برای اناث) نتیجه قرنطین استميدان وردگ
K11002608اجرالدینقلم الدینقلمیارعین الدینذکورمندااور154.792واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K01025527اجرخانحکمت خانحکمتیارخانزادهرحمان بابا187.841واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10004657اجرخانعمرجان-میرا جانفقرالله174.079انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت ننگرهارننگرهار
K01022238اجلال احمدعبدالجلیلحمیدیمولوی عبدالحمیدعبدالهادي داوي217.74واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01045503اجماهیلدفتر-شاه ولیخوشحال خان163.355واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24011717اجملغلام جیلانی-غلام رسولانقلاب اسلامی304.748دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون هراتهرات
K09002109اجملحمیدالله-احمدجانتجربوی گردیز296.33دیپارتمنت عمومی پوهنځی طب صرف برای ذکور پوهنتون شیخ زایدپکتيا
K11001923اجملجنت گل-علی اصغرشهيدمولوي حبيب الرحمن277.964دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق پوهنتون ننگرهارلغمان
K01043740اجملمحمدحسینعمریاخترمحمدمحمداسماعیل حسن زی266.363دیپارتمنت هایدرو لیک وساختمان های هایدرو تخنیکی صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری منابع آب ومحیط زیست پوهنتون پولی تخنیککابل
K24010887اجملشیخ احمد-عبدالحمیدخصوصی مولانافضل266.124دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کندهارهرات
K02000204اجملظریف خان-قلندرسيد آباد257.561دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون پکتیاميدان وردگ
K01041117اجملعبدالرحمن-محمد حنیفمحمدفقيرفيروزي251.171دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون البیرونیکابل
K09001971اجملحاجی سردار-شیرمحمدابراهیم خیل250.354دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون شیخ زایدپکتيا
K01032948اجملعبدالمستان-عبدالجلالعبدالرحيم غفورزي249.117واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01035422اجملآقامحمد-عبدالخالقابراهيم خليل الله242.297دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K24003996اجملغوث الدینهوتکحاجی آقاخانخصوصي هيواد237.026دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کندهارهرات
K02002535اجملعبدالمالک-عبدالحناننورالمشايخ مهرو226.657دیپارتمنت اقتصادملی پوهنځی اقتصاد پوهنتون شیخ زایدميدان وردگ
K03001292اجملجان آغا-سلطان جانزرغون شهر226.268دیپارتمنت دواسازی صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرکابللوگر
K32000242اجملمحمدصدیق-محمدناصرده سرخ224.937دیپارتمنت منجمنت واداری تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بامیانباميان
K19007804اجملعین الدین-خیرمحمدقاضي ابوالمطيع بلخي224.798دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنځی شرعیات پوهنتون بلخبلخ
K34002859اجملزرولی-میرزاعلی خانبهرام خِيل224.609دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون شیخ زایدخوست
K02000318اجملمحمداکبر-زلمیغازي عبدالکبيرخان223.026دیپارتمنت ریاضی پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیميدان وردگ
K01034407اجملعبدالحکیم0گلاب شاهقيام الدين خادم219.256دیپارتمنت سیستم های معلوماتی پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون پروانکابل
K01006882اجملزمریالی-حاجی امین جانباغ علم218.025واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15001618اجملممدموسینیازیصفرمحمدصميمي شهيد217.326دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون شیخ زایدتخار
K07007556اجملمحمدانور-محمدسرورخانشمس العارفيـن214.494دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون غزنیغزني
K02002905اجملسیدنعیممنیبزیړیگلکفتان تاج محمدخان212.593دیپارتمنت تأمین برق پوهنځی انجنیری پوهنتون پکتیاميدان وردگ
K01006931اجملعبدالغفور-گل رحیمچهل تن207.689دیپارتمنت رادیو و تلویزیون پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون پروانکابل
K09002129اجملخیرمحمد-سیدرسولتجربوی گردیز206.254دیپارتمنت آموزشی کمپیوتر صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاپکتيا
K09001967اجملحاجی محمدعمر-حاجی یارمحمدخصوصی گردیز205.538دیپارتمنت آموزشی کمپیوتر صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاپکتيا
K01038535اجملمختارمحمد-عیدی محمدشهرک پامير203.232دیپارتمنت مطبوعات پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون البیرونیکابل
K19014234اجملمحمدالدین-معاذالدیننمبر2صلح شهيدمزاري203.012دیپارتمنت احصائیه وایکونومتری پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخبلخ
K10006080اجملمسکین جان-غلام سخیبتی کوت200.867دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنځی زراعت پوهنتون بغلانننگرهار
K17005236اجملسیدامیر..محمدظاهرینگی آرق200.596دیپارتمنت انجنیری نرم افزار پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کندزکندز
K01019814اجملشاه ولی-حاجی احمد شاهابوذر غفاری200.55واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10010585اجملشانی گل-بهاوجاناستقلال197.158واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01019743اجملبادام0شرف گلاستادبيتاب196.874واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K04003173اجملمحمدشریف-زرغونحضرت علي196.751دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون پروانپروان
K06000857اجملمحمد میراحمدیاحمد میرسفيد چهر196.74دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیپنجشير
K01053747اجملانارگل.حبیب اللهغازی امان الله196.405دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون کندهارکابل
K01014791اجملعبدالجمیل-محمدگلحبيبيه195.35دیپارتمت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه شیخ زایدکابل
K10005976اجملعبدالرحمنزهیرجبارخیلننگرهار عالی لیسه195.248واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K16000697اجملغلام سخی-مرزابابهحضرت عمر فاروق رض195.181دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلانبغلان
K28000706اجملنعمت الله-محمد ابراهیمشهيدانجنيرعبدالمتين194.704دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون کندهارهلمند
K16004835اجملمحمدافضل.محمدحاتمحضرت حمزه194.575دیپارتمنت استخراج معدن و مواد مفیدۀ جامد پوهنځی انجنیری پوهنتون بغلانبغلان
K19002028اجملاحسان الله-محمد شریف خانباختر193.227دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون بلخبلخ
K02000178اجملمحمدولی-حضرت نورسيد آباد193.038دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات پوهنتون غزنیميدان وردگ
K03001743اجملجمعه خان-جان محمدتخنيکي ولایت لوگر192.883دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی لوگرلوگر
K19003497اجملمحمدهاشماصفیمحمداصفقاضي حميدالدين191.95دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنځی شرعیات پوهنتون تخاربلخ
K01035569اجملنذیرمحمد-سیدمحمدعبدالغفورنديم-191.845واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K02002444اجململنگامیریعلی خانشهيـدمولوي حضرت جلريز191.709دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون شیخ زایدميدان وردگ
K05002362اجملعبدالجبار-رازق دادتعليمات عالي ميخانيکي191.074دیپارتمنت انجنیری معدن پوهنځی جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی و انجنیری غزنیکاپيسا
K01019258اجملمحمدهاروننوابزادهمحمدامانحکيم ناصرخسروبلخي190.132واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01020917اجملانارگل-میاگلحضرت شمس المشايخ190.039واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07000273اجملرازمحمد-حاجی محمدسنايي190.018دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت پوهنتون غزنیغزني
K20001188اجملعزیزاحمدعزیزیعبدالمحمدقزانچي بابا189.936دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجانجوزجان
K24008981اجملعبدالرحمن-حاجی الله دادخصوصی تکاپو189.933دیپارتمنت نقاشی پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون هراتهرات
K01028345اجملفضل الهادی-تازه گلغازی ادی189.862واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K04001558اجملجمعه خان.نورمحمدپايان عليا189.483واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K01014168اجملعبدالروف-عبدالنبیحبيبيه188.075واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15005666اجملبهادربیک-عبدالعزیزداکتر سيدحسين شهيد188.067دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تخارتخار
K03002353اجملرحیم اللهساپیملا شیرعلمحضرت عمر فاروق187.944دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون کندهارلوگر
K09000690اجملصفت خاندانشعباس خانغرک187.918واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K01011625اجملگل محمد-تاج محمدنازو انا187.681واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K04002558اجملعبدالرحمننوریمحمدنورذکوردشتک187.4انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلپروان
K10009254اجملمحمداکبر-نبی جانشهيدمحمدعارف186.998دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون لغمانننگرهار
K01021367اجملشاه ولی-بوبانعلیحضرت شمس المشايخ186.717واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01020696اجملشاپورسجدهعبدالقیومعبدالهادي داوي186.691واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19001601اجملمحمدشفیقهجرانعبدالغفارذکور سيدهدايت الله نقشبندي186.681واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K02003149اجملمعراج الدینصدیقیعبدالرحیملیسه کثیرالرشتوی جلریز186.648دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون پروانميدان وردگ
K01009564اجملمحمد شریف-علم خانمسلکي تجارت پغمان186.613واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K04003965اجملدادخدا-عبدالحنانقاري عبدالستارشهيد186.253دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون پروانپروان
K01007015اجملمحمد یونس-محمد سالمموسهي سفلي185.051دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارکابل
K01041194اجملمحمدآجان-محمدجانخواجه عبدالله انصاري184.983واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K02000609اجملعبدالنظیر-نورگلشهیداحمدضیا184.751دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاميدان وردگ
K19003424اجملشاه محمود-عطامحمداستادعطامحمدنور184.612دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت پوهنتون بلخبلخ
K17001709اجملصلاح الدینعبدالمالکعبدالمالکمولوی سراج الدين184.611دیپارتمنت زبان ادبیات انگلیسی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزکندز
K01031078اجملمحمد علی-محمد معصوممحمدعلم فيض زاد184.559دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیرکابل
K05000619اجملشاه محمد-عبدالله خانشيرخانخيل184.542دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونیکاپيسا
K17005976اجملامان اللهامانیعبدالجلالذکور مرکزی امام صاحب183.358واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K10011113اجملمیاجان-محمداجانقلعه جانان خان183.339واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01010765اجملشیرمحمدکته خیلنورمحمدکارنده182.878دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون پکتیاکابل
K02003130اجملنجیب اللهوردکزړیگلمیلاد النبی182.767دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلانميدان وردگ
K01010813اجملعبدالعزیز-عبدالطیفده سبزخاص181.149واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15002872اجملمصدقصدیقیمحمدیوسفخصوصي تخارباستان181.148واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K15005467اجملعبدالصمدامیدغلامعارف180.913واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K19004468اجملمحمدیونسقمبریقمبرعلیمقصد الله شهيد179.62دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانبلخ
K02002816اجملعبدالفغار-محب اللهخداينظرخان بيدمشگ179.313واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K34005073اجملریس.صمندخانشمل پیران179.284واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K01019473اجملجان محمدکاملیمولادادحکيم ناصرخسروبلخي177.946واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10007693اجملروح الله!ERROR! operator '-' lacks operandرئیس خانشهیدسردارمحمد داود ذکورولیسه177.836واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10009286اجملزرجان-بسم اللهخارج مرزپاکستان177.734دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمانننگرهار
K01021782اجملنوراحمداحمدشیرینعبدالهادي داوي177.586واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15006213اجملنورمحمد-سیدعمرامیرمجر177.291دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون کندزتخار
K01053060اجملمحب اللهسهاکعاشق اللهخواجه عبدالله انصاري177.165واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01034638اجمللعل محمدغیاثیعبدالودودعلاوالدین--176.419انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلکابل
K27001297اجملحاجی عبدالغنی..حاجی عبدالستاراحمد شاه بابا176.156واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندهار
K07000318اجملمحمدداود-غلام غوثسنايي176.128انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی مرکز ولایت غزنیغزني
K05001092اجملقیام الدین-عبدالطیفمولوي جلال الدين شهيد176.117واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K01039633اجملدل آغاسخی زادهزوارعلیعبدالعلي مستغنی176.094واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01020659اجملمحمدتوابرستم خیلبارکزیاستقلال175.847واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16003644اجملمحمدقسیم-میرزانوروزذکورزمانخیل175.826واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K01038666اجملخان محمدامیریجلال خانغازي175.739واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K03003133اجملغلام رسول...کتورخانوحدت آببازک175.737دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون غزنیلوگر
K01014696اجملثمرگل-غازیعبدالغفوراحمدی175.638واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K03000245اجملضابط خان-علی خانذکورمغل خیل174.858واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K01011303اجملعبدالحبیبنورینورمحمدحاجي عبدالقدير174.53واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01039709اجملمیرزمان-محمدزمانقاری عبدالله174.45دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون پروانکابل
K18000827اجملعبدالستار-عبدالغفورايبک174.41واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیسمنگان
K03001848اجملالله جان-میاباغقلعه نو174.392واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K01033002اجملفضل من اللهفیضیفیض اللهعبدالقادربیدل174.314واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K11001136اجملمحمد سلیم-محمد حسنچارباغ ذکورعالي ليسه174.115واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K01035918اجملمحمدعارفعرفانیمحمددینسيداسماعيل بلخي174.012واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01012142اجملگل الرحمن-مولا دادشاه دوشمشيره172.818دیپارتمت فزیک صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه شیخ زایدکابل
K02002962اجملمحمدیعقوبرسولمحمدایوبلیسه هفت آسیاب172.745واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K19008711اجملمحمداشرفعزیزیمحمدعزیزاستقلال172.517دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون بلخبلخ
K14006465اجملسیدناصرشاه..سیدعوضميرفضل الله172.295واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K02003382اجملمحمدفاروقیعقوبیمحمدیعقوبمسلکی زراعت نرخ171.791دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارميدان وردگ
K34004783اجملزلمی-محمدرجبشهيدمطيع الله170.961واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K02000403اجملصاحب خان-امیرخانعبدالواحدخان170.898دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی وردگميدان وردگ
K10000830اجملحبیب نور..حضرت شاهمياعمرعالي ليسه170.61واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K32001022اجملسردار-رکن الدینذکور مرکزکهمرد170.517واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K19009358اجملحشمت الله-محمد رسولوزيرمحمداکبرخان170.387واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01053082اجملتازه گلسیفیسیف اللهسائف شهید170.342واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10008278اجملمحمداسماعیل-پنبه گلچپرهار170.278واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01009733اجملصاحب گلمخلصجمعه گلميردرويش کوهدامني170.269دیپارتمنت زراعت و وترنری انستیتوت نیمه عالی شهر کابلکابل
K34005142اجملمحمدرحیموصالخانشهيد محمد داود169.305واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K10012071اجملمیرافغان-الله خیرامر خيل169.291واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01034315اجملذین الدینعصمتیگلبدالدینعلاوالدین--169.16واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01033526اجملرمضان-آدم خاننمبر1سيديوسف علمي169.02دیپارتمنت زراعت و وترنری انستیتوت نیمه عالی شهر کابلکابل
K34000301اجملکاجلمنگلمیرخانکوچیان168.918دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون شیخ زایدخوست
K09003214اجملحاجی جان میر-حیات میربالاده168.847واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K01053950اجملمیربهرام خان..میرعبدالفتاحملاعبدالودوشهید168.821واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K09002313اجملمحمدنعیم-غلام رسولکلالگو زرمت168.757واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K05001883اجملعاشق الله-دلاورمحمودراقی168.744واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K10010254اجملحاجی گلستان-حاجی بهادرعبدالوکیل168.729به نسبت انتخاب کود (صرف برای اناث) نتیجه قرنطین استننگرهار
K10009601اجملمیرعلم..نبی جانچاردهي168.6واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10009541اجملظهرالله-حاجی محمدایوبخارج مرزپاکستان167.496واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K03000398اجملنظام الدینعالم خیلفیض الدینجهادي کلنگار167.461دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی لوگرلوگر
K08000305اجملدولت خان-شیرخانزراعت مسلکي ليسه167.455دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پکتیکاپکتيکا
K04000980اجمللنگرخان-پاینده محمدذکورسالنگ167.368واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K07003718اجملعبدالقدیرآرینجانعلیبهلول صاحب167.283دیپارتمنت زراعت و وترنری انستیتوت نیمه عالی شهر کابلغزني
K02001937اجملمحمد عارف-محمد اکبرسيدجمال الدين166.979واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K06000710اجملعبدالکریم-محبوب جاندشت ريوت165.494واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپنجشير
K34005433اجملماموخان...مولانورمهديخيل165.478واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K01026210اجملسیدمحمدنظیمیفضل الرحیمغلام حيدرخان165.419واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01009255اجملجمعه الدینصافیعبدالروفکمري165.407واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K17004816اجملمحمدآصفیوسفیمحمدیوسفذکور نمبر1165.383واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K03000721اجملامین جان-غلام جانقلعه کهنه165.278دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی لوگرلوگر
K16000815اجملفضل الرحمن-محمدحکیممحمدافضل شهيد165.237واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K11001725اجملطاوس خان-سردارجانمندااور165.178واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K34000259اجملمحمد علی خان-رسول محمدغرغشت163.774واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K01035842اجملعبدالحبیبحبیبیغلام صدیقرحمان بابا163.77واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16000191اجملسخی محمد-گل محمدميخانيکي پلخمری163.741واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K22000225اجملحاجی محمدمیرزاییحاجی میرزاقلظهيرالدين فاريابي163.695واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K20002093اجملعبدالرسول-شمس الدینذکور آقچه163.673واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K01047589اجملمحمدنادرجمشیدیحبیب اللهپروژه پنجم 315163.651واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K05001852اجملعبدالوکیلمحمدیعبدالسعیدمحمودراقی163.564واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K01046772اجملشاه محمود-عبدالرشیدغلام حيدرخان(شبانه)163.561واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K02000487اجملنصیراحمدوردکیارمحمدلیسه عربان163.456واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K10016356اجملمحمدسلیمافغانمسافربرکاش کوت163.353واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K04003520اجملآقاگل-شیرعالمذکورسعدالله162.576واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K22001232اجملمیراجان-حاجی آغامحمدتجربوي عربخانه162.446دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریابفارياب
K34003646اجملصوات میرخان-مالی خاننور وزیو لیسه162.42واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K27001116اجملحاجی غلام فاروق-حاجی محمد انورمیرویس خان نیکه162.324واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندهار
K01034448اجملمحمدانوررحیمیمحمدسرورعلاوالدین--162.226واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K03003191اجملزمری..محمدنورمحمدآغه162.177انستیتوت معادن نیمه عالی مرکز ولایت لوگرلوگر
K01019858اجملمحمد ایوب-حاجی محمد جانابوذر غفاری162.125واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01019481اجملهاشممددینوروزحکيم ناصرخسروبلخي162.092واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K05003778اجملمحمدصدیق..عبدالاحمدخانذکور محمود راقي161.982واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K01039093اجملاسدالله-عصمت اللهليسه اماني160.634واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10004028اجملشاه محمود-بهاول الحقلیسه مسلکی زراعت خوگیانی160.51واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K17000754اجملالله محمد-محمدحسنايشانتوپ160.391واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K24000488اجملمحمدانورمحمدیمحمداکبرذکورتجربوی160.259واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K15000573اجملجمال الدینستاریعبدالستارخـواجه سبـزپوش160.175واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K01039853اجملگل مرجانحًاحًیسیدغلامفاميلي های ريشخور160.132واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01005959اجملعبدالغفارترابیمختبازقلعه احمدخان ذکورليسه160.07واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K28000199اجملعصمت اللهمحمدیمحمدلعلشهیدعبدالصمدروحانی158.778انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی مرکز ولایت هلمندهلمند
K17002776اجملعبدالعزیزطوطاخیلخیال محمدذکورملرغی158.585واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K04000985اجملطراب-عمراخانملاحکم شهيد158.538واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K05001392اجملمحمدانور-محمدامانغازی میرمسجدی خان158.511واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K05002948اجملعزیزالرحمن-عبدالودودضيا الحق شهيد158.509واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K01018707اجملعزیزنوریعوضحکيم ناصرخسروبلخي158.108انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلکابل
K02003928اجملفضل الرحیمنورمانسیدرحیمداکترعبدالوکيل157.243واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K19004122اجملمحمد اسلمافریدیغلام علیدقيقي بلخي157.054انستیتوت انجنیری نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K01009115اجملمرزاخان-جمعه خانفرزه157.018واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16001612اجملمحمدسالم-محمدنسیمجمعيت ابوريجا بغلان156.883واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K05002461اجملمحمدکبل-عبدالحسنخال محمد شهيد156.843واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K05003631اجملقندآغا..غلام سخیمحمدطاهرشهید156.779واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K01009134اجملمحمدطاهر-مولاگلصلح عالي ليسه156.659واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19003132اجملصالح محمد-لعل محمداستادعطامحمدنور156.624واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K17000527اجملشیررحمنامانیحاجی محمد امان-شيرخان156.548واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K16003622اجملنورجان-عبدالمحمد" ســــــــيدجمال الدين افغان156.555به نسبت انتخاب کود (صرف برای اناث) نتیجه قرنطین استبغلان
K10009410اجملحضرت ولی..دلبرخانمياعمر155.335انستیتوت میخانیکی نیمه عالی ولایت ننگرهارننگرهار
K19004101اجملگرگعلینورینورمحمددقيقي بلخي155.225واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K20000168اجملخیرمحمد-نورمحمدکمک عمرخان155.214واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K01026204اجملشادمحمد-تاج محمدقابل بای155.211واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01009826اجملانحًرگل-محمد کتورموسهي سفلي155.183واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01053901اجملنورآغایوسفیعبدالمنانابو عثمان تالقانی154.964واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10008659اجملهرات..اکبراحداد154.942واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01036072اجملفضل الرحیمحیدریمیرحیدرميرغلام محمدغبار154.884واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K11001708اجملغلام نبی..غلام سخیذکورحيدرخاني154.731دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریابلغمان
K04001456اجملذکریا-بابهمیرعبدالکریم معقول154.683واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K01008548اجملجمال الدین-عظم الدینچهل دختران -154.65دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی لوگرکابل
K34000458اجملولی خان-مجاننادرشاه کوت153.495واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K17004633اجملمحمدرحیم-محمدسالماستاد غازی خان153.383واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K11001183اجملبخت ولی-عبدالقدیرچارباغ ذکورعالي ليسه153.144واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K19003613اجملعبدالقدوسقاسمیمحمدقاسمقاضي حميدالدين153.123واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K17002603اجملمحمدحسیننظریحق نظرمولوی سراج الدين شهيد151.822واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K07002232اجملمحمد رحیم-شادیخانشيرخان151.751واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K19000364اجملمحمدشاهآخندزادهاحمدگلسلطان غیاث الدین151.705واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01029604اجملجان نثار-محمدعمرذکــــور شهرک وحـــدت151.674واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10006222اجملزیارت گل-سراج الدینلنده خیل151.639واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K17000147اجملآغامحمد-سلطان محمدشيرخان151.565واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K17006107اجملعبدالقادر-حاجی عبدالستارصالح151.547واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K01040478اجملگل آقا-سیدمحمد خانمحمدفقيرفيروزي151.506واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10007402اجملمسافرخان-محمداکرمگندمک151.486واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K17003133اجملسیداکرمنوریگیدیذکورذاخیل قدیم151.368واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K12000798اجملنادرخان-تازه گلعمراخان151.352واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K20000889اجملمحمدقاسمغلام سخیغلام سخیغلام سرورشهيد149.998ناکامجوزجان
K01048132اجملمحمداکبرزاهدبهاوالدینذبيح الله عصمتي149.988ناکامکابل
K19008765اجملرحمت اللهیادگارخدایقلاستقلال149.975ناکامبلخ
K09001549اجملاینځر گلڅمکنیشریف گلڅمکنیو عالی لیسه149.822ناکامپکتيا
K01009100اجملشهاب الدین-غلام سخیفرزه149.638ناکامکابل
K07005129اجملعبدالمنان-عبدالسلامسيد احمد مکه ئي148.574انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی مرکز ولایت غزنیغزني
K04003977اجملعبدالوارث-محمدنعیمقلعه بلند148.316ناکامپروان
K01044063اجملفضل الدین0فقیرالدینعبدالحي حبيبي148.173ناکامکابل
K06000434اجملمحمدنبی-محمدعطأذکورتمبنه148.138ناکامپنجشير
K01005873اجملمقبول شاهعمریغلام عمرقلعه احمدخان ذکورليسه148.002ناکامکابل
K07001666اجملعبدالجبار-عبدالجلیلابونصرمشکان147.749ناکامغزني
K03001695اجملحکم خاندردمندوزیرمعروف خیل عالی لیسه147.646انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت ننگرهارلوگر
K17000941اجملرحم الدینعمرخیلنادرخانليسه عالي شيرخان146.802ناکامکندز
K01006814اجملمحمد نسیم-محمداللهموسهي سفلي146.436ناکامکابل
K16002601اجملحاجی محمد صادقصادقحاجی محمد دادپارک شمرق146.288ناکامبغلان
K09003199اجململامحمد-ولی محمدبالاده146.178ناکامپکتيا
K16005957اجملکتاب جان-محمدمیرسیدجمال الدین افغان145.037ناکامبغلان
K04004056اجملمحمداسمعیل-عبدالرزاققلعه بلند144.879ناکامپروان
K07007519اجملرازمحمد-محمدانورشمس العارفيـن144.837ناکامغزني
K05002306اجملعلی محمد-فیض محمدضيا الحق شهيد144.687انستیتوت تجارت نیمه عالی شهر کابلکاپيسا
K16004012اجملشمس الدینمیرزادنجم الدینخاتم الانبيا144.675ناکامبغلان
K10007073اجملکمال..مدت خانپیره خیل144.386ناکامننگرهار
K19002962اجملحفیظ الله..محمدرسولاستادذبيح الله شهيد143.21ناکامبلخ
K01043003اجملولی محمدغفوریمصطفیمحمدانوربسمل143.123انستیتوت زراعت نیمه عالی پروان ولایت پروانکابل
K17003227اجملشیرزمان-محمدبیکشيرخان143.108ناکامکندز
K05000538اجملآقامحمد-دوست محمدنصرت الله شهيد142.952ناکامکاپيسا
K10004587اجملحًاحًی-مدوعبدالوکیل142.703ناکامننگرهار
K19011937اجملمحمدابراهیم-احمدخانبدايع بلخي چهاربولک141.312انستیتوت زراعت نیمه عالی ولایت خوستبلخ
K16003782اجملسردارمحمد-رازمحمدحضرت عمر فاروق رض141.276ناکامبغلان
K01005956اجملعبدالسمیعقاسمیمحمدعزیزقلعه احمدخان ذکورليسه140.842ناکامکابل
K05002121اجملعبدالودودنظریمحمودخانذکورشيرخان خيل139.588ناکامکاپيسا
K14005039اجملعبدالقیوم-سعداللهالحاج ميرزابهادر137.909ناکامبدخشان
K03001216اجملعبدالقیوم-شیرعلیزرغون شهر137.896ناکاملوگر
K02003070اجملحاجی گلشهید زویعبدالغنیشيخ آباد137.548ناکامميدان وردگ
K02003947اجملعبدالاحدعمرخیلعبدالرزاقمسلکی زراعت نرخ137.223ناکامميدان وردگ
K14007098اجملمحمد افضل-محمد فاضلدشت فراخ137.214ناکامبدخشان
K34004764اجملگلامیر-گلزارشهيدمطيع الله132.688ناکامخوست
K07003418اجملنورالله-غلام سرورشامير132.529ناکامغزني
K03001184اجملبادار-غلام ربانیزرغون شهر130.794ناکاملوگر
K04005506اجملمحمدصدیق-عبدالروفذکورميدان هوائي بگرام125.697ناکامپروان
K06001538اجملمرزاجان-عبدالجباررخه123.571ناکامپنجشير
K01008836اجملطاوس-عبدالجمیلحسن البصري (رح)117.167ناکامکابل
K19010768اجمل اکرم زادهحاجی زمریاکرم زادهمحمداکرمخصوصی ابن سینابلخی149.706ناکامبلخ
K01006235اجمل آغاسردارآغا-دادخداده عربان قرغه144.59ناکامکابل
K01014015اجمل جانعلی مرجان0محمدجانفاضل بیک211.246واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K18001291اجمل جانغلام سخیسخی زادهمحمد الیاستجربوی167.072واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیسمنگان
K01036178اجمل خانعبدالرحیم-عبدالمجیبابراهيم خليل الله247.198دیپارتمنت تکنالوژی ومعلوماتی صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون شیخ زایدکابل
K07000185اجمل خاناشرف خان-جمعه گلسلطان محمود روضه240.264دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون غزنیغزني
K01011957اجمل خانلطف الله-لعل گلنازو انا202.111واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01035807اجمل خانمحمدسرور..محمدعمرغلام محمد فرهاد200.291دیپارتمنت مطبوعات پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون ننگرهارکابل
K11001213اجمل خانمحصل خان-بنارث خاننورلام صاحب189.737دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمانلغمان
K10005626اجمل خانمسافرخان-محمدامینکاریزکبیر184.798دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی پکتیکاننگرهار
K12002535اجمل خانتعلوق-پیرمحمد خانبارگام178.243دیپارتمنت روانشناسی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرکنر
K10008564اجمل خانجهانگیرجهانیعظیم خانمياعمر176.16دیپارتمنت زبان وادبیات هندی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارننگرهار
K19006879اجمل خانسید کریم-حاجی زرینباختر169واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K07000200اجمل خانمرزاگل-جمعه گلسلطان محمود روضه165.683واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K14006096اجمل خانکمال خانرسایمحمدرسامختلط کمر158.39واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K07005197اجمل خانکریم خان-حاجی غلام سخیسيد احمد مکه ئي156.699انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی مرکز ولایت غزنیغزني
K12000466اجمل غروالمحمدادریس غروال-محمداکبرعمراخان163.65واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K34005490اجمل نواززاهد محمد..نیازمحمدذکوخیل139.028ناکامخوست
K09003096اجمیرعتیق اللهبهرامبهرام خانغازی ببرک خان ځدران192.029واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K17001963اجمیرعبدالمجید-عبدالرشیدخصوصي لمر187.867دیپارتمنت زبان ادبیات انگلیسی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزکندز
K01021528اجمیرمحمداکبر-محمدایوبشهرک ذاکرین186.22واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01031773اجمیرفقیرمحمد-نوراحمدمحمدعلم فيض زاد184.931واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19000912اجمیرعبدالوکیلکبیریمحمدکبیرسلطان غیاث الدین177.742واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01053138اجمیرمحمدبشیراسدعبدالصبورمحمداسماعیل حسن زی164.342واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19001994اجمیرمحمد فرید-محمد طاهرباختر163.056واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01043432اجمیرعلی شاه خان-سلطان محمداستادمحمدابراهیم خواخوری153.66واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K17000143اجمیرعنایت الله-حاجی عبدالباقیشيرخان142.663ناکامکندز
K01041845اجمیرخانمحمدحلیم-عبدالقیوماستاد مصباح184.552دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیرکابل
K16004806اجیرگلخوانی..پاینده محمدذکور اسلام قلعه170.154دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلانبغلان
K34005588احتراللهتغمیرخان..مالی خانشهيدقادرمحمد158.431انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت پنجشیرخوست
K34002472احتراللهقادرخان-عفارخانمټاخان153.775واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K34004760احتراللهحاکی محمد-زیرمحمدشهيدمطيع الله153.04واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K12001507احترام اللهمحمد سعید-محمد حسامنرنگ165.529واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K10001353احترام شاهگلبدین شاه-سیدباقرشاهزاخیل169.286واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10010359احتیاراللهرحمت الله-فضل جانپښــــــــــــــــــتونستان247.398دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق پوهنتون ننگرهارننگرهار
K12003242احتیاراللهمحمدجمیل..باجوریصنايع مسلکي158.955واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K01006291احدحبیب جان-گلاجانده عربان قرغه202.331انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلکابل
K04001979احد اللهمهرالله-نوراللهفقيرحيدرگلبهار213.85دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون البیرونیپروان
K10001516احداداللهعاشق-سیدمحتاجذکورمزینه186.104دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01033790احداللهنجیب اللهافضلیشیرین جانپوهاند صدیق الله رشتین207.443دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون غزنیکابل
K10001038احداللهسید انور-محمد بازملکيارهوتک176.091دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون ننگرهارننگرهار
K10007669احداللهبیت الله-نیازمحمدشهیدسردارمحمد داود ذکورولیسه171.136واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01034553احداللهصفت اللهملکزادهامان اللهعلاوالدین--167.371واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10000417احداللهتحصیل خان-لعل بکنصرت155.022واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10008634احداللهعبدالواحد..میاگلاحداد151.575واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K27002526احدجانمحمدکاظم-محمدقاسمکاکاسیداحمد195.514دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون کندهارکندهار
K07007101احدیمحمدداود-محمدظاهرذکورمنطقه گلبوری172.61دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنیغزني
K03001569احدیارظاهرخان-سپاهی خانسجاوند154.846واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K33003136احدیهاحمد-علی اکبرگنده نيک183.273دیپارتمنت توریزم پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بامیاندايکندی
K16005412احسام الحقتوفیق-صمدعلیحضرت خاتم لانبیا156.83واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K22000908احسام الدینحاجی اخترمحمد-امان اللهتخت خاتون236.583دیپارتمنت سیول پوهنځی انجنیری پوهنتون فاریابفارياب
K16000169احسام الدینعلی محمد-غلام محمدقره سای224.721دیپارتمنت روابط عمومی پوهنځی ژورنالیزم وارتباط جمعی پوهنتون بلخبغلان
K32004524احسام الدینرحیم الدین-محمدداودبابای ولی200.124واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K25000602احسام الدینغوث الدین..غلام محمدلیسه ابونصرفراهی189.642دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی فراهفراه
K20002734احسام الدینغلام محی الدین-غلام حیدرقزانچي بابا189.366دیپارتمنت جیودیزی انجنیری پوهنځی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجانجوزجان
K25000621احسام الدینعبدالحکیم..عبدالغفورلیسه ابونصرفراهی176.199دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی هلمندفراه
K19003599احسام الدینجمال الدینصدریشجاع الدینقاضي حميدالدين170.694واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01026883احسام الدینجمال الدیناعظمیمحمدکرمغلام حيدرخان146.674ناکامکابل
K24002063احساناسدالله..نیازمحمدخصوصي رسالت330.685دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنځی طب پوهنتون هراتهرات
K33002822احسانعلیدوست-عیسیذکورعلامه شهيد شهرستاني287.423دیپارتمنت تکنالوژی لابراتوار طبی پوهنځی علوم متمم صحی صرف برای ذکور پوهنتون طبی کابلدايکندی
K33002213احسانمحمد جان-غلام حسینذکور برگر282.492دیپارتمنت برق والکترونیک پوهنځی انجنیری پوهنتون کابلدايکندی
K01050928احسانمحمدجواد-محمدعیسیخارج مرز280.236دیپارتمنت حقوق پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابلکابل
K33002929احسانخادم-محمدحسینذکوربرلان270.057دیپارتمنت انجنیری کمپیوترصرف برای ذکور پوهنځی انجنیری کمپیوتر وانفوماتیک پوهنتون پولی تخنیکدايکندی
K24005476احسانمحمداسحاق-میرعثمانهيواد257.757دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون کندهارهرات
K07002173احسانشیرعباس-سیدحسن علیلیسه ذکور مرادینه252.34دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخغزني
K24005187احساناحمدشاه-جانثارخانهيواد246.888واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K33000931احسانغلام حسین.عسیبزی دره خودی246.733دیپارتمنت زبان وادبیات چینایی پوهنځی زبان های خارجی پوهنتون کابلدايکندی
K02002249احساندولت حسینغلامیخادم حسینتگاب راموز216.3دیپارتمنت کیمیا عمومی صرف برای ذکورپوهنځی کیمیا پوهنتون کابلميدان وردگ
K33001733احسانسیدنادر-سیدموسیسنگ موم212.334دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنځی اقتصاد پوهنتون بامیاندايکندی
K07007850احسانرمضان علی-غلام نبیقلعه شهاده210.479دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخغزني
K33000824احسانمحمدحسیندانشیارمهرعلیذکورنوه عبدی186.088دیپارتمنت باستان شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بامیاندايکندی
K01034743احسانشهید احمداحمدیاحمدیارغلام حيدرخان181.369واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24006223احسانرسول-محمد ایوبسبزوار180.835واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24011644احسانعبدالمجیدسیفیجهانگیرخصوصی سینا178.103انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی ولایت هراتهرات
K32003452احسانمحمدعلی-عباسنسوان سرسرآب178.057واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K33000296احسانحسن-بهمنذکورچاهوش177.684دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون بامیاندايکندی
K24002655احسانعبداللطیف-عبدالباقیابوالوليد175.976واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K33003506احسانغلام حسینمیرزاییغلام نبیدارالهدا174.746واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K01006295احسانعبدالجلیل-عبدالجمیلده عربان قرغه174.188واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07006463احسانصدوزی-حاجی فروزخانشامیرصاحب169.105واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K24000783احسانحاجی اسداللهعطاییرحمت اللهخصوصی ميهن167.304واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24006529احسانبسم اللهمحمدیمحمدجانمولانا عبدالواسع جبلِي163.577واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K22004486احسانفیض الله-ملا اسلامايگمبيردی شهيد اندخوی158.367واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K01014378احسانمحمد اکبر-محمد کبیرپوهاندعبدالاحمدجاويد151.753واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K32001279احسانمحمداسحق-حبیب اللهذکور سچک151.325واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K01043684احسانمحمدعارفنصرتمحمدیوسفمحمداسماعیل حسن زی144.83ناکامکابل
K24005230احسان احمدبشیراحمد-فقیراحمدانقلاب اسلامي252.642دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنځی اقتصاد مؤسسه تحصیلات عالی بادغیسهرات
K27001220احسان احمدشیراحمد-شیرعلیمیرویس خان نیکه196.804دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون کندهارکندهار
K26000196احسان احمدبصیراحمدهمدمسیداحمدفرخی179.309واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتینيمروز
K24006150احسان احمدمحمد-حبیب اللهانقلاب اسلامي158.477واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24007303احسان احمدنثاراحمد-نعمت اللهمـــولاناعبدالله هاتفــــي150.136واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K20002515احسان الحقخیرمحمد-عبدالرزاقافغان ترک جوزجان341.202دیپارتمنت عمومی طب معالجوی صرف برای ذکور پوهنځی طب پوهنتون طبی کابلجوزجان
K01015076احسان الحقعبدالودودیوسفیغلام ربانیقلعه کاشف318.552دیپارتمنت عمومی پوهنځی طب پوهنتون ننگرهارصرف برای ذکورکابل
K16001383احسان الحقعبدالهادی-ارصلاحخارج مرز240.186دیپارتمنت تأمین برق پوهنځی انجنیری پوهنتون پکتیابغلان
K24006914احسان الحقعبدالحق..نظام الدینذکوراميرحسين201.566دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون هراتهرات
K24011666احسان الحقگل آقا-دوست محمدخواجه شهاب الدین174.139واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K12003594احسان الحقعبدالحنان-سیدحکیمباب الجهاد172.369دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنځی زراعت پوهنتون کنرکنر
K10005677احسان الحقمحمدظاهر-گلیف جانپښــــــــــــــــــتونستان167.401واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10006183احسان الحقعمراخانصدیقیعبدالرحمنننگرهار عالی لیسه165.497واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10008208احسان الحقسمیع الحق-سراج الحقشگی هلکانو عالی لیسه165.284واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K16005329احسان الحقمحمدعثمانرحیمیعبدالرحیمسيدآباد165.189واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K14005617احسان الحقعبدالحق-مولوی غلام رسولثابت160.32واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K34002803احسان الحقسیف الله-محمدانورنوری کلی156.986واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K03000834احسان الحقاسدالله-شمس الحقکتب خــيل154.812واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K10015420احسان الحقنقیب اللهحقملسیدجهانملکيارهوتک154.473واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01006018احسان الحقشیرعلیمموزیشاه ولیملک گل رحمن مموزي153.416واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01047879احسان الحقنورمحمد-حاجی جمعه گلمحمدانور بسمل153.41دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنځی زراعت پوهنتون فاریابکابل
K02001804احسان الحقمحمدامان-محمدندیمشهدای آبپران153.122دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارميدان وردگ
K14006252احسان الحقمحمدصادق..محمدرازقورنیک142.951ناکامبدخشان
K01044497احسان الدینسراج الدینکمالکمال الدینعبدالحي حبيبي204.094واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16001337احسان الدینغلام نبی-قاسمذکور اسلام قلعه197.296دیپارتمنت بانکداری و تجارت پوهنځی اقتصاد پوهنتون بغلانبغلان
K16001741احسان الدینمحمد یاسین-بابه خانحضرت حمزه184.892دیپارتمنت مطبوعات پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون بغلانبغلان
K34003340احسان الدیننورالدین-علی الدینالکده177.539واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K17005897احسان الدینجلال الدیننیازیگل دینحضرت سلطان174.293واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K34005672احسان الدینبادشاه زالدین..محمدنورشاهشمل پیران172.47واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K01031242احسان الدینامام الدین-اکرام الدینذکورسيدنورمحمدشاه مينه170.668واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K34000828احسان الدینمولا الدین-شیرالدینشيگي169.269واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K14008212احسان الدینرحم الدین-محمدعظیممرکزی167.191واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K11001876احسان الدینامام الدینزیارملسیداحمدالدینذکور کوټلی155.122واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K12002557احسان الربیغلام دستگیر-غلام نبیکبيرستوری224.582دیپارتمنت مطبوعات پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون ننگرهارکنر
K01021867احسان اللهشیرآغاصمدیعبدالصمداستقلال344.696دیپارتمنت عمومی پوهنځی ستوماتولوژی صرف برای ذکورپوهنتون طبی کابلکابل
K25001057احسان اللهحاجی عبدالقیومآرینحاجی عبداللهخصوصی کوثرنور339.591دیپارتمنت عمومی طب معالجوی صرف برای ذکور پوهنځی طب پوهنتون طبی کابلفراه
K19004682احسان اللهنورالله-عصمت اللهافغان ترک مزار337.801دیپارتمنت طب عمومی صرف برای ذکور پوهنځی طب پوهنتون بلخبلخ
K07002684احسان اللهمیرزاحسین-میرحسینشهيد محمد حسن330.626دیپارتمنت عمومی طب معالجوی صرف برای ذکور پوهنځی طب پوهنتون طبی کابلغزني
K01018931احسان اللهعبدالمعروففقیرزادهفقیرمحمدغلام حيدرخان323.841دیپارتمنت عمومی پوهنځی طب پوهنتون ننگرهارصرف برای ذکورکابل
K27001366احسان اللهحاجی روی محمد-جمعه خانمیرویس خان نیکه316.801دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنځی طب پوهنتون کندهارکندهار
K20000136احسان اللهامان الله-عبدالرحمنامـام بخاری313.299دیپارتمنت ریاضی عمومی صرف برای ذکورپوهنځی ریاضی پوهنتون کابلجوزجان
K01013058احسان اللهمحمدالله-احمدخانفاضل بیک311.666دیپارتمنت عمومی پوهنځی طب پوهنتون ننگرهارصرف برای ذکورکابل
K19004614احسان اللهسید عارف-میر سیف اللهافغان ترک مزار311.638دیپارتمنت طب عمومی صرف برای ذکور پوهنځی طب پوهنتون بلخبلخ
K02001380احسان اللهعبدالحلیم-عبدالباقیحامد کرزي309.968دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون هراتميدان وردگ
K24003757احسان اللهعبدالاحدنصیرمحمدنصیرخصوصي هيواد301.005دیپارتمنت مدیریت شهری پوهنځی انجنیری پوهنتون هراتهرات
K24007072احسان اللهعبدالقیوماحمدیشیرگلسلطان غياث الدين غوري297.434دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون هراتهرات
K19012775احسان اللهحیات اللهطاهریمحمدطاهردقيقي بلخي294.434دیپارتمنت ساختمان های صنعتی ومدنی صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخبلخ
K07002211احسان اللهمحمدنبی-چمنولي عصررباط294.006دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنځی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیکغزني
K24007010احسان اللهفضل الحق-حاجی محمد خانشهيدصفي الله افضلي290.238دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون هراتهرات
K28000886احسان اللهحاجی غلام حضرت-حاجی دادمحمدشهيدمحمدانورخان ليسه288.935واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهلمند
K01035933احسان اللهمحمدامینظاهریمحمدظاهرسيداسماعيل بلخي287.524دیپارتمنت عمومی فارمسی پوهنځی فارمسی پوهنتون کابل صرف برای ذکورکابل
K01013875احسان اللهمحب اللهامرخیلنصراللهفاضل بیک287.414دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابلکابل
K01043722احسان اللهمیرولیوردکمحمدیونسمحمداسماعیل حسن زی286.121دیپارتمنت محاسبه (Accounting) پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابلکابل
K01024383احسان اللهعبدالاحدعزیزیمیرگلغلام حيدرخان285.309دیپارتمنت اداره عامه پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کابل صرف برای ذکورکابل
K01032801احسان اللهجانان-غلام سرورابوذر غفاری281.992دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کابلکابل
K01039747احسان اللهمحمدعلیمحمدیناصرعلیعبدالعلي مستغنی280.82دیپارتمنت طراحی شهری صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون کابلکابل
K07000276احسان اللهولی جان-منگلسنايي280.43دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کندهارغزني
K02002359احسان اللهعبدالجلیل-عبدالمجیدغازی محمدجان خان278.983دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون کندهارميدان وردگ
K07002716احسان اللهعبدالخالق=محمدحسنشهيد محمد حسن278.572دیپارتمنت فزیک عمومی صرف برای ذکورپوهنځی فزیک پوهنتون کابلغزني
K15006523احسان اللهغلام سخی=عبدالروفذکور سرای سنگ278.335دیپارتمنت سیول پوهنځی انجنیری پوهنتون تخارتخار
K01025127احسان اللهمیرباشیاحسانعلی مت خانرحمان بابا276.74دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون شیخ زایدکابل
K01035060احسان اللهعتیق الله-محمدیوسفاستادبيتاب276.635دیپارتمنت عمومی پوهنځی صحت عامه صرف برای ذکور پوهنتون طبی کابلکابل
K01054444احسان اللهمحمدعثمان-حاجی بازگلسنائي275.117دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون کندهارکابل
K01048171احسان اللهسلیمانبابکرخیلمحمدایوبذبيح الله عصمتي273.716دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون البیرونیکابل
K07000852احسان اللهمحمدامین-عبدالشکورسنائی272.14دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون بلخغزني
K15003305احسان اللهمحب الله-محمدنبیحضرت عمرفاروق271.999دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون ننگرهارتخار
K01036343احسان اللهمحمدالله خانعمرخیلحاجی محمدصدیق خانميرغلام محمدغبار271.87دیپارتمنت عمومی پوهنځی صحت عامه صرف برای ذکور پوهنتون طبی کابلکابل
K02002552احسان اللهگل وزیر-خان وزیرلوړه271.57دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون شیخ زایدميدان وردگ
K24002368احسان اللهعبدالقیومشریفیسردارذکورسیفی هروی270.124دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون کندهارهرات
K07007880احسان اللهمحمدعیسی-عبدالحکیمذکور حيدر آباد268.336دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون هراتغزني
K24005218احسان اللهمیرزااحمد-یعقوب بایهيواد268.282دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون هراتهرات
K04002024احسان اللهعبدالغفار-نورعلینوی شيخ علي267.875دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون البیرونیپروان
K07005450احسان اللهمبارک شاه-ابراهیمسمرجاغوری267.667دیپارتمنت سیستم های اطلاعات جغرافیایی صرف برای ذکور پوهنځی جیوماتیک وکادستر پوهنتون پولی تخنیکغزني
K07007605احسان اللهمحمدشریف-محمدظاهرخصوصي نورغزنه266.782دیپارتمنت انجنیری کمونیکیشن صرف برای ذکور انستیتوت تکنالوژی معلوماتی ومخابراتی وزارت مخابراتغزني
K24011534احسان اللهعبدالعلیناصریشرین خانسراپرده266.75دیپارتمنت اداره عامه صرف برای ذکور پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون هراتهرات
K22001201احسان اللهنعمت الله-سخیدادتجربوي عربخانه266.542دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون بلخفارياب
K01038641احسان اللهحاجی عبداللهناصریکریم خانغازي266.434واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K02001930احسان اللهبهرام-عبدالجلیلسيدجمال الدين264.663دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون شیخ زایدميدان وردگ
K27001097احسان اللهحاجی عبدالله-حاجی داداللهمیرویس خان نیکه264.595دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون کندهارکندهار
K03000360احسان اللهمحمدعثمانحدیفالحاجی گلونخصوصی دارالهدی263.268دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات(BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون ننگرهارلوگر
K10009835احسان اللهغلام فاروق-حضرت الدینعبدالوکیل262.894دیپارتمنت اقتصادملی پوهنځی اقتصاد پوهنتون ننگرهارننگرهار
K08000055احسان اللهطلب الدیناحسانمحمدنظیمحضرت بلال261.333دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون کندهارپکتيکا
K01054723احسان اللهمحمدعلی-اسحقعبدالغفور سلطاني259.213دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون هراتکابل
K09002614احسان اللهحضرت محمد-لعل محمدباتور259.171دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون ننگرهارپکتيا
K01025760احسان اللهنصرت اللههلالگل محمدرحمان بابا257.461دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون غزنیکابل
K01044362احسان اللهزیارت گل-رحمت اللهعبدالحي حبيبي257.294دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات(BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون ننگرهارکابل
K11002573احسان اللهعبدالظاهرظاهریمحمدطاهرذکورمندااور256.283دیپارتمنت منمنت واداره تشسثات(BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون پکتیالغمان
K22000392احسان اللهغیاث الدینملکمحمدرسولخصوصي آيدين فارياب256.23دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون بلخفارياب
K07005519احسان اللهعلی مدد-احمد علیسرتاله سیداحمد256.045دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون بلخغزني
K11002553احسان اللهمحمد شعیبهمرازمحمد اعظمچارباغ ذکورعالي ليسه254.082دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون ننگرهارلغمان
K04001097احسان اللهغلام حسین-غلام محمدضربیا254.048دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون کندهارپروان
K04002406احسان اللهعتیق اللهخیاطیبرکت اللهعبدالهادي شهيد253.593دیپارتمنت تأمین برق پوهنځی انجنیری پوهنتون البیرونیپروان
K29000378احسان اللهحاجی عبدالجبارالیاسحاجی محمد انورشيخ متي252.577واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیزابل
K01054475احسان اللهنثاراحمد-عیدمحمدغازی امین الله251.418دیپارتمنت سیستم های معلوماتی پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون پروانکابل
K07001040احسان اللهعبدالحسن-غلام حسنذکورالبيروني نواباد مرکز250.603دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخغزني
K01050881احسان اللهعبدالله-امام علیخارج مرز250.466دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخکابل
K01053051احسان اللهمحب اللههمرازپروانهخارج مرز250.41دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون کابلکابل
K24002459احسان اللهامین الله-سید محمدذکور فوشنج249.449دیپارتمنت مدیریت شهری پوهنځی انجنیری پوهنتون هراتهرات
K02003443احسان اللهعبدالرحمناصغرمحمدشریفدرانی249.066دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون شیخ زایدميدان وردگ
K02002522احسان اللهشاوزیر-عبدالحمیدنورالمشايخ مهرو248.826دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون ننگرهارميدان وردگ
K25001405احسان اللهعبیدالله-حفیظ اللهمشکان پرچمن247.419دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات بوهنتون هراتفراه
K03000059احسان اللهغلام ناصر-شهسوارعبدالملک عبدالرحيم زي247.25انستیتوت زراعت نیمه عالی ولایت هلمندلوگر
K09001642احسان اللهموگیاحساناحمدزیڅمکنیو عالی لیسه245.281دیپارتمنت منمنت واداره تشسثات(BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون پکتیاپکتيا
K10004580احسان اللهخیرالله خان-ملاگلننگرهار عالی لیسه243.974دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون ننگرهارننگرهار
K25000851احسان اللهنوراحمد.سیدمحمدلیسه ابونصرفراهی242.214دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات بوهنتون هراتفراه
K34002756احسان اللهمحمداکرم-شریندره گي242.061دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون شیخ زایدخوست
K27001617احسان اللهدادالحق-بازمحمدغازی محمدايوب241.973دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کندهارکندهار
K24002971احسان اللهغلام حضرت-میرزاجمعه خانواعظ کاشفي241.64دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون هراتهرات
K34003121احسان اللهامیرخان-عجم خانالفتح239.671دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون شیخ زایدخوست
K01045264احسان اللهمحمدگل-فیض گلخوشحال خان239.154دیپارتمنت تکنالوژی ومعلوماتی صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون شیخ زایدکابل
K01035176احسان اللهسمیع الله-گل احمدابراهيم خليل الله238.778دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K09001654احسان اللهحاجی میاگلاحسانحضرت گلڅمکنیو عالی لیسه238.719دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون پکتیاپکتيا
K14000484احسان اللهغلام الدینفاروقیمحمدکبیرسائف شهيد237.661دیپارتمنت سیول پوهنځی انجنیری پوهنتون فاریاببدخشان
K15002403احسان اللهملکملک یارناربوتهسيد عبدالله شهيد237.085دیپارتمنت ساختمان های صنعتی ومدنی پوهنځی ساختمانی پوهنتون جوزجانتخار
K34004980احسان اللهقاضی-اصیل بادشاهالفتح237.029دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون شیخ زایدخوست
K24002761احسان اللهمحمدظریف-محمدطیبواعظ کاشفي236.802دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنځی اقتصاد مؤسسه تحصیلات عالی بادغیسهرات
K09001241احسان اللهبابرک=شاه ولی خانخارج مرز236.602دیپارتمنت منمنت واداره تشسثات(BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون پکتیاپکتيا
K27001780احسان اللهعزیزالله-عبداللهمیرویس خان نیکه235.398دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کندهارکندهار
K11001105احسان اللهخان لالا-عبدالمحمدروشان عالي ليسه235.168دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون کنرلغمان
K24003772احسان اللهسلطان محمدجمشیدیشیرمحمدخصوصي هيواد235.039دیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنځی اقتصاد مؤسسه تحصیلات عالی بادغیسهرات
K10011018احسان اللهنورالرحمن-منانزنگویئ235.006دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01024003احسان اللهناصرعلیرحمانیموسیخصوصي معرفت234.84دیپارتمنت جیولوجی انجنیری وهایدرو جیولوجی صرف برای ذکور پوهنځی جیولوجی ومعادن پوهنتون پولی تخنیککابل
K04001696احسان اللهمحمد اسمعیلفیروزیفیروزخيشکی234.823دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون پروانپروان
K27001228احسان اللهسیف الله-فیض اللهغازي امان الله خان233.84دیپارتمنت انرژی پوهنځی انجنیری پوهنتون کندهارکندهار
K19009800احسان اللهعبدالاحد-علی دادغازي امان الله233.035دیپارتمنت جنگلات وباغداری صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون بلخبلخ
K01039008احسان اللهخان رسول-محمدایوبليسه اماني232.881دیپارتمنت جیولوجی صرف برای ذکور پوهنځی زمین شناسی پوهنتون کابلکابل
K02000492احسان اللهعمرالدین-محمددینلیسه عربان232.454دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنځی زبان های خارجی پوهنتون کابلميدان وردگ
K27000505احسان اللهحاجی حیات الله..نوراحمداحمد شاه بابا232.394دیپارتمنت اگری بزنس پوهنځی زراعت پوهنتون کندهارکندهار
K04004098احسان اللهولی دادحسامسخیدادابوبکرصديق رض231.459دیپارتمنت تأمین برق پوهنځی انجنیری پوهنتون البیرونیپروان
K16005528احسان اللهضیاوالدین-عبدالغفارحضرت خاتم لانبیا231.386دیپارتمنت سیول پوهنځی انجنیری پوهنتون بغلانبغلان
K10010555احسان اللهخان محمد-یارمحمدخانشهيد سردارمحمدداود231.22دیپارتمنت انجنیری منابع آب وحفاظت محیط زیست پوهنځی انجنیری پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01053927احسان اللهشرف الدین-نظام الدینخارج مرز231.196دیپارتمنت تأمین برق پوهنځی انجنیری پوهنتون البیرونیکابل
K19003934احسان اللهصاحب گل-شیرمحمدشهيد بلخي230.402دیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنځی اقتصاد مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانبلخ
K27000936احسان اللهعصمت الله-عبدالحبیبعربوکلا230.159دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون کندهارکندهار
K03002868احسان اللهامیرمحمدامیریملاپیرمحمدحضرت عمرفاروق229.19دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون شیخ زایدلوگر
K03001217احسان اللهنثاراحمد0عبدالاحمدغازی امين الله228.18دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون شیخ زایدلوگر
K18000874احسان اللهمحمداگل-فضل احمدايبک227.817دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخسمنگان
K02002371احسان اللهبسم الله-شیرین جانحاجي خدايدادخان226.513دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون کندهارميدان وردگ
K17000552احسان اللهرفیع اللهاحمدیحاجی احمد ولی-شيرخان226.433دیپارتمنت سیستم های معلوماتی پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کندزکندز
K34003118احسان اللهمحمدایاز-محمودالفتح226.367دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون شیخ زایدخوست
K10002048احسان اللهسمیع الله-شاه دواللهسیدجمال الدین افغان225.11دیپارتمنت انجنیری نرم افزار پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کنرننگرهار
K34004993احسان اللهسیدروف شاه...نائیب شاهشمل پیران224.898دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون شیخ زایدخوست
K01034727احسان اللهشمس اللهشمسنصراللهغلام حيدرخان224.817واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01044099احسان اللهمحمدمعصوم-عبدالعزیزخوشحال خان224.77دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون شیخ زایدکابل
K05003458احسان اللهمحب الله..عبداللهغازي عثمان تگاب224.354دیپارتمنت رادیو وتلویزون پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون البیرونیکاپيسا
K03002254احسان اللهگل جانمبارزسیدجانحضرت عمر فاروق224.289دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون پکتیالوگر
K27001443احسان اللهعبدالصمددرانیعبدالغفارســـــيدجمال الدين افغان کندهار223.647دیپارتمنت انرژی پوهنځی انجنیری پوهنتون کندهارکندهار
K01012443احسان اللهابوالحسن-سخی دادمحمود هوتکی223.344دیپارتمنت رادیو وتلویزون پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون ننگرهارکابل
K27000110احسان اللهجاناناحسانآدم خانظاهر شاهی223.309دیپارتمنت انرژی پوهنځی انجنیری پوهنتون کندهارکندهار
K07005447احسان اللهمحمد کریم-خدابخشسمرجاغوری223.231واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K08000325احسان اللهمحمدحسن-عمرخانسیدجلال بخاری223.154دیپارتمنت تأمین برق پوهنځی انجنیری پوهنتون پکتیاپکتيکا
K01054156احسان اللهعاشق الله-علی اکبرآزادی222.929دیپارتمنت بانکداری و تجارت پوهنځی اقتصاد پوهنتون بغلانکابل
K09001379احسان اللهحاجی گل امانحًیرکملاجانعبدالخیل222.809دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون پکتیاپکتيا
K02001869احسان اللهمحمد عارف-محمد یوسفقلعه قیام221.473دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون شیخ زایدميدان وردگ
K07007250احسان اللهعبدالله جان-غلام محی الدینشامير221.345واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K19008806احسان اللهعبداللهامیریشاه محمداستقلال221.327دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تخاربلخ
K30000372احسان اللهکرم..محمدرفیقمتک خان221.309دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کندهارارزگان
K09002004احسان اللهعبدالرحمن-حاجی نواب خانخواجه علی221.122دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون شیخ زایدپکتيا
K04000742احسان اللهمحمداکبر-محمدانورشاهي خيل220.707دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون پکتیاپروان
K02003778احسان اللهعبیدالله-نورمحمدانستیتوت تخنیکی و مسلکی میدان وردگ220.632دیپارتمنت سوداگری پوهنځی اقتصاد پوهنتون ننگرهارميدان وردگ
K10009252احسان اللهدیدارگل-حاجی مهمندخارج مرزپاکستان219.56دیپارتمنت انجنیری نرم افزار پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کنرننگرهار
K01054250احسان اللهاختیارگلشهابنورگلبابا جي219.496دیپارتمنت اقتصادملی پوهنځی اقتصاد پوهنتون شیخ زایدکابل
K01014496احسان اللهعبدالمالک-محمد اکبرپوهاندعبدالاحمدجاويد219.276دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون ننگرهارکابل
K01032871احسان اللهغلام دستگیر-فقیرمحمدعبدالرحمن پژواک219.235دیپارتمنت ریاضی پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K10011144احسان اللهنبی الله-افریدیشهيد ملنگ جان219.205دیپارتمنت رادیو وتلویزون پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01028989احسان اللهعبدالاحد-دادمحمدحضرت شمس المشايخ218.943دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی صرف برای ذکور پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیککابل
K01045184احسان اللهمحمدالرحیم-محمدعلمخوشحال خان217.934واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K02000578احسان اللهلعل میرسعادتلاج میرحضرت بلال217.795دیپارتمنت رادیولوژی صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرکابلميدان وردگ
K01054561احسان اللهوزیرمحمد-لعل محمداحمدي217.459دیپارتمنت رادیو وتلویزون پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون ننگرهارکابل
K07002974احسان اللهعمرزیسروریغلام سرورسلـطان محمود قره باغ217.439دیپارتمنت تأمین برق پوهنځی جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی و انجنیری غزنیغزني
K15002704احسان اللهمحمد نصیراحمدیاقاگلسيد عبدالله شهيد216.209دیپارتمنت انجنیری نرم افزار پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کندزتخار
K15002671احسان اللهعبدالستاررحمانیعبدالخالقسيد عبدالله شهيد216.188دیپارتمنت تأمین برق پوهنځی انجنیری پوهنتون پکتیاتخار
K10009665احسان اللهتاج محمد-شاه محمدخارج مرزپاکستان216.126دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون پکتیاننگرهار
K01017202احسان اللهغلام فرید-عبدالواحدعبدالروف بينوا216.023دیپارتمنت امور مالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون کندزکابل
K11000914احسان اللهمولوی سیداجان-عبدالبصیرذکور عليشنگ215.381دیپارتمنت سیول پوهنځی انجنیری مؤسسه تحصیلات عالی هلمندلغمان
K29000140احسان اللهجلات خان-عبدالله جانشامردان215.361دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون کندهارزابل
K15003307احسان اللهدین محمدخادمرجب محمدداکتر سيدحسين شهيد215.119دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون تخارتخار
K19007836احسان اللهحاجی غلام سخی-عبدالرحمنقاضي ابوالمطيع بلخي214.528دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون پکتیابلخ
K01007431احسان اللهمحمدسلیم-محمدنوابعبدالوکيل شهيد214.264دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات ملی پوهنتون کابلکابل
K18000059احسان اللهنوروزعلی-حسین علیابن سينا214.024دیپارتمنت نقا شی پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون کابلسمنگان
K27001056احسان اللهمحمدولیعظیمیمحمدعظیمشهيدعبدالطيف214.015دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کندهارکندهار
K02001507احسان اللهغلام فاروقشهادتعجب خانامام ابوحنیفه تنگي212.892دیپارتمنت اقتصادملی پوهنځی اقتصاد پوهنتون شیخ زایدميدان وردگ
K10002296احسان اللهخان-زازیچاردهي212.56دیپارتمنت تأمین برق پوهنځی انجنیری پوهنتون پکتیاننگرهار
K01039043احسان اللهالله میرنوریحاجی الله نورليسه اماني212.56واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19012248احسان اللهامرالدین..خیرالدینمولاناجلال الدين بلخي212.554دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون فاریاببلخ
K17005799احسان اللهعبدالجلیل-امیراللهجمعيت 4 دره212.533دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کندزکندز
K04000523احسان اللهخنجرخان-سیدمحمدمولوی سيد باشي شهيد212.473دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون پکتیاپروان
K20000555احسان اللهمحمدمحسن=سخیدادابن يمين212.137دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون جوزجانجوزجان
K19005278احسان اللهمحمداکبر-غلام جیلانیفردوسی212.135دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون بلخبلخ
K10009635احسان اللهمیرزا..بنگ گلچاردهي211.938واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10001216احسان اللهمحمدایوب جان-غلام نبیذاخيل211.45دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K28000159احسان اللهفخرالدیناحسانیجمال الدینابوالفتح بستی211.079واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهلمند
K01041311احسان اللهنجیب الله-آقا محمدمحمدفقيرفيروزي210.972دیپارتمنت رادیو وتلویزون پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون البیرونیکابل
K28001410احسان اللهعبدالمحمد-صالح محمدشهیدانجینر عبدالمتین210.804دیپارتمنت سیول پوهنځی انجنیری مؤسسه تحصیلات عالی هلمندهلمند
K24000908احسان اللهخواجه محمدمحمدیحاجی غلام نبیسلیمی210.7دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون کندهارهرات
K25000654احسان اللهخیرمحمدخیرخواهسعدالدینلیسه ابونصرفراهی208.895دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون غزنیفراه
K01045516احسان اللهعبدالرحمن-عبدالقادرخوشحال خان208.629دیپارتمنت سیول پوهنځی انجنیری مؤسسه تحصیلات عالی هلمندکابل
K15006949احسان اللهخال محمد-نظرمحمدخصوصي جيحون207.702دیپارتمنت آموزشی کمپیوتر پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون تخارتخار
K10013409احسان اللهجان سید-محمداجانعبدالوکیل207.488واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K03000212احسان اللهغلام نبیاحمدزیشیریندلمحمدجان خان207.35دیپارتمنت اقتصادملی پوهنځی اقتصاد پوهنتون شیخ زایدلوگر
K24003332احسان اللهسلطان احمد.عبدالوهابذکورناگهان207.325دیپارتمنت حفاظه نباتات پوهنځی زراعت پوهنتون هراتهرات
K24005669احسان اللهامین الله-حبیب اللهعبدالعلی شاه توخی207.23انستیتوت زراعت و وترنری نیمه عالی ولایت هراتهرات
K09001700احسان اللهمحمدشاهاحسانسیدشاهڅمکنیو عالی لیسه207.065دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون پکتیاپکتيا
K28000772احسان اللهحاجی محمد هاشم-خان محمدشهيدانجنيرعبدالمتين206.87دیپارتمنت سیول پوهنځی انجنیری مؤسسه تحصیلات عالی هلمندهلمند
K01022654احسان اللهعبدالشکور-عبدالغنیذکوربی بی مهرو206.861دیپارتمنت هایدرومیترولوژی صرف برای ذکور پوهنځی زمین شناسی پوهنتون کابلکابل
K09003123احسان اللهنورمحمد-محمدعلمشاه ابوالحسن فرقاني205.791دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاپکتيا
K02000378احسان اللهممتاز-حضرت گلعبدالواحدخان205.548دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات پوهنتون غزنیميدان وردگ
K07001772احسان اللهگل جان-منظرخانشهيد محمدعظيم205.52دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارغزني
K01018589احسان اللهعبدالمتین-شیرجانغازی ادی204.284دیپارتمنت انجنیری منابع آب وحفاظت محیط زیست صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون کندهارکابل
K02001166احسان اللهمحمدظریفاحمدیاحمدجانآبگذار204.202دیپارتمنت زبان و ادبیات زبان و ادبیات پشتو پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون غزنیميدان وردگ
K07008035احسان اللهشیراحمد-عبدالخالقشمس العارفيـن203.972دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنځی ساختمانی پوهنتون جوزجانغزني
K09001652احسان اللهصورت خان-عبدالغفارعبدالحي گرديزي203.602دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاپکتيا
K01005728احسان اللهمحمداسمعیلاحسانمحمدظاهرشيوه کي203.507دیپارتمنت حفاظه نباتات پوهنځی زراعت پوهنتون پکتیاکابل
K01015022احسان اللهمحمداسحققریشیسیدپاچاقلعه کاشف203.503واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K09001149احسان اللهشفیقاحسانمحمدجانپتان203.179دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون شیخ زایدپکتيا
K27000362احسان اللهمحمدظاهر-محمدنادرشاحسین هوتک افغان ترک202.567دیپارتمنت مطبوعات پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کندهارکندهار
K01008949احسان اللهاخترمحمد-حمد ابراهیمخصوصی حرا202.323واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01034185احسان اللهفضل احمد-محمد اکراممحمد علم فیض زاد202.218دیپارتمنت رادیو و تلویزیون پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون پروانکابل
K02000765احسان اللهخلیل الرحمن-محمدولیکریم شهید202.179دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون غزنیميدان وردگ
K10009439احسان اللهامین الله-گل سعیدخارج مرزپاکستان202.052دیپارتمنت انجنیری منابع آب وحفاظت محیط زیست پوهنځی انجنیری پوهنتون ننگرهارننگرهار
K12001270احسان اللهاسمعیل-محمد اعظمکوټکی201.986دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون ننگرهارکنر
K25000482احسان اللهاحمدعمرحاجی شهنوازخصوصي مولانا جلال الدين201.79واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفراه
K08000238احسان اللهحفیظ الله-تراب خانمتاخان201.776دیپارتمنت آموزشی کمپیوتر صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاپکتيکا
K14002616احسان اللهمحمدهاشم.عبدالمجیدهزاره قدم201.682دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تخاربدخشان
K01047590احسان اللهمحمدجان..ادم خانانستیتوت ساختمانی وجیودیزی ـ201.524دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کندزکابل
K10002249احسان اللهزلمی-الله محمداستقلال201.047واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01029584احسان اللهعبدالوحیدمیرزازادهعبدالکریمعبدالهادي داوي200.673دیپارتمنت مجسمه سازی پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون کابلکابل
K10003162احسان اللهعبدالله-اکدرخانمحمدموسي شفيق200.418دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرننگرهار
K02002504احسان اللهسیدمحمد-نورمحمدکلانده200.377دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارميدان وردگ
K01054012احسان اللهحاجی محمدامین-حاجی محمدحقخوشحال خان نمر یک200.334واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K34003123احسان اللهمبارک شاه-پیراگلالفتح200.29دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون شیخ زایدخوست
K29000170احسان اللهعبدالرحمن-حاجی بسم اللهچونی لیسه200.155دیپارتمنت حفاظه نباتات پوهنځی زراعت پوهنتون کندهارزابل
K10015295احسان اللهمعشوق الله.طیب اللههاشم خيل200.131دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون البیرونیننگرهار
K17003233احسان اللهمحمدرسول-محمدوسیمشيرخان200.007دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کندزکندز
K08000203احسان اللهحاجی بسم الله-حاجی گل محمدیوسف خیل199.949دیپارتمنت زبان و ابیات انگلیسی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پکتیکاپکتيکا
K03002752احسان اللهمحمدعظیمعظیمیلاهورحامد کرزی199.892واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K30000333احسان اللهلعل محمد..محمدشریفیک لنگه199.627دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی ارزگانارزگان
K28001638احسان اللهاحمدشاهگرانعبدالغنیبولان مرکزي ليسه198.961واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهلمند
K07006405احسان اللهمحمد علیگوهریعلی محمدزرد سنگ198.922دیپارتمنت زبان و ادبیات انگیسی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون غزنیغزني
K01050395احسان اللهمحمدعارفمنهاجمنهاج الدینانستيتوت تکنالوژي افغان198.869دیپارتمنت تأمین برق پوهنځی جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی و انجنیری غزنیکابل
K02002888احسان اللهپشم گلمجروحجمعه گلعمرولی198.842دیپارتمنت انجنیری معدن پوهنځی جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی و انجنیری غزنیميدان وردگ
K29000307احسان اللهملا عبدالرشیدوحیدملا عبدالغنیترنک لیسه198.83دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون کندهارزابل
K19006548احسان اللهممتاز-محمدرسولنوبهار بلخ198.782دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون بلخبلخ
K27001925احسان اللهفضل محمدحفیظبخت محمدظاهر شاهی198.597دیپارتمنت آموزش کمپیوتر صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارکندهار
K01027986احسان اللهحاجی گل-عبدالقدوسحبيبيه198.558دیپارتمنت حفاظت محیط زیست پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K09001540احسان اللهمرادخان-محمدحسنعبدالحي گرديزي198.435دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون پکتیاپکتيا
K03000892احسان اللهطلا محمد-گلا جانقلعه کهنه198.229دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات پوهنتون غزنیلوگر
K02000484احسان اللهزیت الله-ککوجانلیسه عربان198.119واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K17000966احسان اللهمحمد خانوطن دوستحاجی محمد اکبرعبدالواحدشهيد197.187دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کندزکندز
K28000639احسان اللهحاجی گل اقا-حاجی جانگلشهيدانجنيرعبدالمتين197.097دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنځی شرعیات پوهنتون کندهارهلمند
K16003195احسان اللهمحمدنعیمحسین خیلدولت خانمرکزبغلان197.065دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات(BBََA) پوهنځی اقتصاد مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانبغلان
K30000140احسان اللهغلام محمد..بادارسیدال خان197.055دیپارتمنت زبان و ابیات پشتو پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی ارزگانارزگان
K10000300احسان اللهشیرنبی-گل نبیدولت زري ملاصاحب197.014دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارننگرهار
K08000322احسان اللهحمیداللهاحسانعبدالقادرابراهيمزي ليسه196.989دیپارتمنت زبان و ابیات انگلیسی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پکتیکاپکتيکا
K10007283احسان اللهفیض محمد..لعل محمدنازيان196.941دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمانننگرهار
K34002674احسان اللهامین خان-مت خانزیری ترخه196.796دیپارتمت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه شیخ زایدخوست
K03001113احسان اللهرحیم گلولیزیگل ولیجمهوریت196.405دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون ننگرهارلوگر
K01042989احسان اللهغیاث الدینرشیدیمحمد سخیمحمدانوربسمل196.263دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون البیرونیکابل
K10007599احسان اللهمحمدبشیر-شیرحسنشيرزادومرکزی لیسه195.439دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K10004146احسان اللهمحمدابراهیم-زعفرانننگرهار عالی لیسه195.35دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرننگرهار
K07001107احسان اللهعمرخان=علم خانشهیدعبدالمتین195.347دیپارتمنت زبان و ادبیات انگیسی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون غزنیغزني
K14003747احسان اللهمحمدضمیر-محمدظریفميرفضل الله195.341دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات(BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بدخشانبدخشان
K01044635احسان اللهحاجی خدایداد-پاینده محمدخوشحال خان195.301واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K09001104احسان اللهحاجی محبتاحساسعجب خانسلام خیلولیسه196.796به نسبت انتخاب کود (صرف برای اناث) نتیجه قرنطین استپکتيا
K28001637احسان اللهمحمدقاسم-میراجانبولان مرکزي ليسه195.229دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی هلمندهلمند
K27001269احسان اللهنوراحمد-محمدشریفمیرویس خان نیکه195.127دیپارتمنت انجنیری منابع آب وحفاظت محیط زیست صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون کندهارکندهار
K27001841احسان اللهحاجی حبیب الله-حاجی غلام ر سولمولانا جلال الدین بلخی195.067دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنځی شرعیات پوهنتون کندهارکندهار
K03002284احسان اللهعبدالحنانناصریعبدالسلامحضرت عمر فاروق195.011دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون ننگرهارلوگر
K23000090احسان اللهعبدالمنافپژواکشهنوازحنظله بادغيسي194.972دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی بادغیسبادغيس
K03000054احسان اللهامان الله-میرزمانعبدالملک عبدالرحيم زي194.966واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K20000677احسان اللهمیرویس-خواجه محمدابن يمين194.935دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون بلخجوزجان
K01045116احسان اللهعبدالواحد0اکرام الدینهود خیل نمبر یک194.914واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K25000661احسان اللهعبدالفتاحالفتملا غلام فاروقلیسه ابونصرفراهی194.888